14-12-2010 Mehsana

download 14-12-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

çkuXf{kt «{w¾Lke MkkÚku WÃk«{w¾ íku{s rðrðÄ fr{xeyku {kxu Ãký ík¾íkku økkuXðkÞku Ãkku÷eMku 1.30 ÷k¾Lke {íkk fçksu ÷eÄe ríkMíkk Mkuík÷ðkz Mkk{u ¾kuxwt MkkuøktËLkk{wt hsq fhðkLkku ykûkuÃk fhðk{kt ykÔÞku {tøk¤ðkh, ;t.14-12-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks CMYK CMYK (Mk.LÞw.Mk) ŸÍk íkk.13 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.13 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.13 {nuMkkýk íkk.13

Transcript of 14-12-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.13nkEu rMkkh{kt kkfo fhue

  xfkuLke WXktkhe fhe kue Ekk kk fkkze{kt MkuhkkxTMkoswk fhe u[e LkkLkkh kMkkuLke xkufeY.2,22,500Lkk {wk{k Mkkkuytfuh kkueMku zke ee Au.zkkuk Mkkuyu [kUfkLkkhefkqkk fhe nke fu, ku{u yufw.ke.Lkk Mk Mkkku {e{nuMkkk rskLkk ku[hkSkkueMk {kfLke n{ktke yufxfLke WXktkhe fhe nke. ykytku {nuMkkk kkueMkLku

  fhk{kt yke Au.kkueMk Mkqkku khk k kke

  {krnke yLkwMkkh ytfuhkkueMku ku rMk ykkW fhe{yw hne{ u (W{hkzk),rLkk{ kuhk ynu{k

  fnkuzk kk{Lkewke 73 nhLke

  {kk Mkkku Vhkhk : k kkwfkLkk fnkuzk kk{uhnuke yuf wke frkk u{ MktktLkufkhu h{ktke hkufz hf{ yLku kkeLkk{e 73nhLke f{kLke {kkLke [kuhekE Au. k kkwfkLkk fnkuzk kk{ukkkk kMk{kt hnukk VrhkerekMkn WkS hkskqkLke knuLkheBkkuLk hkskqk kk kk.h4/11/10Lkk hkus kkkuhLkk Mk{u frkku{MktktLku fkhu VrhkeLke kLkLkkkkeLkk kkk hkufz hf{ {e fw73,000Lke f{kLke {kkLke [kuhe fhektf LkkMke Aqxe nke. yk kLkk ytkuk kkueMku heBkkuLk WkS hkskqkrY [kuheLkku kwLkku k fhe wkkkMk nkk he Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.13{nuMkkk nuh{kt ykue Mknfkh

  Lkkh MkkuMkkxe{kt MkBk{ktke rfus

  kkk kkeLku fkhu ktfe Whk AuyLku [ku{kMkw suku {knku Akku Au.

  hk{kt 8 fkh, 17 kkEf, xufxh [kuko : rMkLkkh, rkwh, uhkw, zLkkhLkk 9 kwLkkLkk u qkkhkx

  {tkkh, ;t.14-12-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  {nuMkkk : Mknfkh Lkkh{ktkkeLkkt MkBk{kt s ktfe !

  (Mk.Lw.Mk) k kk.13k-rMkkwh [u nkEu kh

  kkkzk LkSfke kMkkh kkkkkEfLku kkAke {kuxhfkhu uhkhxh {khkkt kkEf kh Mkkh krkkLk yLku kwk kife kLkLkwt Mk khs fY {kuk rLkkwt nkwt. khurkkk-kwkLku kteh E knkU[e nke.

  rkk yue Au fu, {nuMkkkSkLkk uhkw kkwfkLkk rnhkekk{Lkk kLke yLku y{kk{kthnukk hkkhe YkLkkkkE nhSkE

  ku{Lkk {okLk sekuLk yLku kwknhek Mkkku MkkhLkk Mk{u rMkkwhkkwfkLkk {ukkkke kkEf khy{kk sE hkk nkk khu{kko{kt rMkkwh-k [ukkkzk kk{ LkSf kkAkekwhzku yku ukLkykh{kuhxfkhLkk [kfu kVkhe hekuknLk ntfkheLku kkEfLku uhkh xh{khe nke. suke kkEf kh Mkkhku skyku Lke[u hkuz kxfkk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.13{nuMkkk nuh{kt Mkhfkhe Mkknk

  LkSfLkk rMkkh{kt {fkLk{kt swkkhh{kkt 9 Mkku zkkE kk nkk. 9{kukkE VkuLk yuf {kuxh Mkkf yLkuY.88,600 hkufzk {eY.1,30,700Lkku {wk{k fksu Ezkkuk Mkku r nuh kkueMkuw kkkMk nkk he Au. LkkUkkk Au fu,kkk{eLkk ykkhu kkueMk xwfze hkku 10-00 fkfu Mkhfkhe Mkknk{kt kkxfenke yLku swkkhk{Lkku kkoVk kEkku nkku.

  {nuMkkk kkueMkLku ykkkukhekkk{e {e nke fu nihe[kuf LkSfLkeMkhfkhe Mkknk{kt ykuk yuf {fkLk{kthnukk Xkfkuh stkMkn [twSLkk{fkLk{kt kkLkk-kkktke swkkh h{kzk{ktyku Au. hkku 10-00 fkfu Mkk ELMk.yu{.yu{.Mkkutfeyu kkueMk fkVk Mkkkuhkuzku kkzku nkku.

  Mkhfkhe Mkknk{kt swkkh h{kktstkMkn Xkfkuh, Xh hkurnkfw{kh

  {kk (kkx), Mkkw fkkErLkukE (hkuzk), kxu nehSkEktkkhk{ (kkx), krk rnkukE{wSkE ({nuMkkk), Xkfkuh kh{kSkkswS (hkuzk), Xkfkuh [{LkS fwthkS(hkuzk), Xkfkuh {LkwS SS (hkuzk)yLku krk {wfukE Mkku{kkE({nuMkkk) zkkE kk nkk. kkueMku9 {kukkE yuf kkEf yLkuY.88,600 hkufzk {e fw Y.1.30kLkku {wk{k fksu eku nkku. ykfuMkLke kkkMk Mkk ELMk.yu{.yu{.Mkkutfe [ke hkk Au.

  kkueMku 1.30 kLke {kk fksu ee

  Mkhfkhe Mkknk{kt swkkhh{kkt Lk Mkku zkkk

  yXtk knLk[kuh xkufeLkk Mkkurfh zkkkkE [kihe (kkuzk),yrLk nu{hkskE [kihe (uhkw),ku tfhkE [kihe (kkuzk),hkuLkf iukkE kkhkux (uhkw) yLkunhu LkhMknkE [kihe (uhkw)yuMkkSkts, Vkukts, kkx, Ezh,fkhuekkk Wkhktk hkLkk yLrMkkhku{kt yuf s koLkk Mk{kkkhBkLk yZe zLk suxe knLk[kuheykufhe nke.

  yk ykhkukeykuyu {nuMkkkrsk{kt uhkw-rMkLkkh hkuz WkhnMkLkkwh LkSfke yuf {krk VLxe,rMkLkkh ktskh{ktke yuf xuxh,zLkkh kkuexufLkef fkuus LkSfkeyuf {krk uLkLke WXktkhe fhe nke.

  yk Wkhktk rMkLkkh ktskhke yufyuxk, rMkLkkh{kt zkuMkkkEkkk{ktke kuZ {rnLkk knukt yufkkEf, rMkLkkh kh{ktke yZe{rnLkk knukt yuf nehku nkuLzkLke kku{u kMfhe fhe nke. ykhkukeykuyufhue [kUfkLkkhe fkqkk {wsk ku{urkwh ktskh LkSf k hMkkLkSfke yuf kkEf, uhkw{kt ykxTMkofkuus LkSfke yuf nehkunkuLzk yLkuzLkkh kh{ktke yuf kkEf k [kuwOnkwt. Wkhkuk Mkkuyu Ezh, zkuhk,kkx MkrnkLkk rMkkh{ktke fw 28knLkkuLke kMfhe fhe nke. yk{,zkkuk kkt[ MkkuLke fkqkkLkukku 28 suxe knLk[kuheykuLkku uqe sk kkBku Au.

  xkufe ku, 28 knLk [kukO !(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.13

  zLkkh-{ufkwh hkuz Wkh Mk{qn LkkuMk{ktke {krkfkh [kuhkLkk fuMk{kt zkkuk kkt[Lkkehkykuyu hkLkk swk-swk rMkkhku{ktke 17 {kuxh Mkkf, 8 fkh yLku xuxh Mkrnk fw 28 suxktknLkkuLke kMfhe fhe nkukLke MkLkMkLkeus rkk fk{kt yke Au. kkteLkkh kkueMkLke kqAkkA{kt

  Wkhkuk rkkku fk{kt ykkkt {nuMkkk rsk kkueMkLku knLk[kuhkuLkk fkhLkk{ktke {krnkkkh fhkEnke. fkh fu yk xkufeyku {nuMkkk rsk{ktke ku fkh, yuf xuxh Wkhktk r[e knLkku {e fw Mksuxe knLk[kuheyku fhe nkukLke fkqkk fhe nke. k rMk ykkW s Wkhkuk MkkuLke zLkkhkkueMku yuf fkh [kuhe{kt Wkhkuk MkkuLkku fku {uku nkku.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.13

  [f[khe Mkhkhkwh nkfktz{ktrkMkk Mkk{u kwrxwk MkkuktLkk{wtfhkLkku ykkuk fhe kkukkLku Mkkkekhefu [fkMkk {kxu {nuMkkkMkur fkuxo{kt kwhk{kt ykue

  yhSLke MkwLkke rtrkk hne Au.yuf Mk{u rkMkk MkukkzLkk Mkkkekhefu hne [wfuk hEMkkLk kXkLkkyuzkufux ykk{kt WkMkk Lk hnukkt fkokne rtrkk kkkk{e nke.

  kkuhkfktz kk MkhkhkwhnkfktzLkk Vrhk kkLku kwshkk{kt

  Lk {k Mktuo yktfk kfhe rkMkk ukkzu Mkkuo[ykk{kt yhs kwhe nke.Wkhkuk yktfkLkk Mk{koLk{kt rkMkkMkukkzu Mkwe{ fkuxo{kt VrhkeMkrnk ykX kykuLkwt MkkuktLkk{wthsq fwO nkwt. yk ykkW kueyu{wtkELke yuLkSyku MkexeLk VkuhsMxeMk yuLz keMkLkk rVzfku.ykuzLkuxh khefu y{kkLkkhEMkkLk ySkLk kXkLkerLk{qtf fhe nke yLku hEMkkLkurkMkkLkk fnukke yk MkkuktLkk{wtkikh fhkLke skkkhe rLkkenke. yuf yXkrzk knukthEMkkLk kXku {nuMkkkykk{kt kkukkLku Mkhkhkwhnkfktz{kt Mkkke khefu [fkMkkyhs kwhe nke.

  yk yhS{kt ku{u [kUfkLkkhkuykkuk fkuo nkku fu Vrhk kku Lk

  sku rkkkuLkku rkMkk MkukkzuMkkuktLkk{k{kt Mk{ku fhkku nkku.

  ykkW feLke nzkkLku fkhuyk yhSLke MkwLkke yuf rMkrtrkk kLke nke. khkkMkku{khu yhskhLkk feLke

  kuhnksheLku fkhu MkwLkke kwLk:rtrkk kk kk{e Au. yk{Mkhkhkwhk nkfktz{kt rkMkkMkukkz Mkk{u kuxwt MkkuktLkk{wt hswfhkLkk ykkuk Mktuo ytkuLkeMkwLkke rtkek hnuk kk{e Au.yhskhLkk fe fkuxo{kt WkrMkkhne k Lk nkk.

  rkMkk r ykkuk fhkeyhSLke MkwLkke rtrkk

  knLk[kuheLkkt hkzu [Zk nkkuhkw kk{Lkk kkt[ Lkkehkyku

  yhskh hEMkkLkLkk fe fkuxo{kt WkMkk Lk hkk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.13

  {nuMkkk{kt qMkkkh zuhe kkAtfhkwhk LkSf fkukh{kt hkukkkeyu w yuf rfkuhLkku kuk ekunkku. tfhkwhk rMkkhLkku 16 koLkkurs kLkS Xkfkuh ykBfkkuMkh hrkhu Mkkhu 11.00 fkfukke{kt khfk kE kku nkku. kuLkku{]kun 24 fkf kk knkh fkZk{ktktkLku MkVkk {e nke. yk ykkWk yne zqkkLke 3 xLkkyku LkkUkE[qfe Au.

  {nuMkkk{kt hk{kuMkk hkuz LkSfqMkkkh zuhe kkALkk rMkkh{ktkkeLkk kzk{kt yuf kLkwt zqkeskke hrkhu Mkkhu 10-30 fkfu{]w Lkekwt nkwt. yk xLkk ytku{nuMkkk ykkrk MkkkLk fuLLku fhkE nke. ktkLke kuh WkMkeLkkkyk rfMMkk{kt fk{kt yke nke.fkh fu {]kunLku kke{ktke knkhfkZk 24 fkfke w Mk{ kku

  nkku. {nuMkkk{kt qMkkkh zuhe kkAykuk tfhkwhk{kt kE kMkkh kkkfkukhLkk kkeLkk kzk{kt yuf yek zqke kE nkukLkku Mktuku {kktykkrk MkkkLk fuLLkk yrfkheyku{k{kkhLku fhk kMk fkuonkku. khtkw, kMkku ko kk nkk.Vkh rkkuz khVke k wkh {kuLk nkku. [kUfkLkkhe rkk kku yu Au fu,

  hrkhu kkkuhLke xLkk{kt {]kunknkh fZkku fu zqkLkkh fku nkwt kuMktuo Mkkkkh [kukzu kkkuhu 12.00fkf Mkwe fkuE Wu fhkku Lk nkku.ykkrk MkkkLk fuL kkMku k ykxLkk{kt kkAke wt kwt kuLke {krnkeLk nke fu kkueMk [kukzu yfM{kk{kukLkku fkuE kwLkku k {kuzuke kesurMku LkkUkku nkku.

  tfhkwhk : fkukhLkk kke{kt16 koLkku rfkuh zqke {kuoykkrk MkkkLk fuLLkk [kukzu {kk WkhAe LkkU ukE

  kkk{eLkk ykkhu hkku kkueMk xwfze kkxfe

  kYLke ke fkukeyku yn Vufk Au

  kkkzk kkMku yfM{kk{ktk tkke kife kLkeLkwt {kuk

  kkEfLku {kuxhfkhu xh {khkkt rkkk-kwkLku kteh Eyku

  rkMkk MkukkzMkk{u kuxwt MkkuktLkk{wthsq fhkLkku ykkuk

  fhk{kt ykku

  ykkW feLkenzkkLku fkhu ykMkwLkke yuf rMkrtrkk kLke nke

  ku[hkSke xf [kuhe fkkze{ktu[Lkkh 3 Mkku zkkE kk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.13{nuMkkk Lkkh kkrfkLkk {wLke

  he {kxu rsk kskLkkykeykuyu fMkhk nkk he Au.kskLkkt ytkhtk Mkqkku khk k kke{krnke {wsk {w k kkxekh{rnkLkk rhu {qfku. {nuMkkk

  kkrfk{kt 42 kuXfku Wkh 30kskLku ku{s 12 kuXfku fkUkuMkLku{e nke.

  yk ku k ykkk{e 15{eyuLkrLkwk {wLke kkskkueksk{ktke {rnkLkk rhu khku. {rnk {w k Lke fhkMkku{khu Mkfx nkWMk kku ksk

  {kuze {tzLke kuXf {e nke.k {krnke yLkwMkkh {nuMkkk

  LkkhkkrfkLke kksukh{kt kuu[qtxe{kt fw 42 kuXfku kife kskLku30 ku{s fkUkuMkLku 12 kuXfku k kEnke. u fu, kkrfkLkk ko{kLkMkkuLke {wk 24{e rzMkuBkhLkk hkuskwhe kkLke nkuE ktkk Mk{ke LkrLkMkkkekuLke tze {kk kkrfkLkkLkrLk {wLke [qtxe Mk rMknuk 15{e rzMkuBkhLkk hkus kuu.

  {nuMkkk kkrfkLkk LkrLkwk{w {kxu [qtxeLke Mkkkkh nuhkkkkkt MkkuLke knw{ke hkkktkskLkk {kuze {tz Mkr kLwtnkwt. yk ku kkrfk {wkLkek{ x{o {rnk yLkk{k nkukke{wkLkku kks {rnkLkk ehukuu. u fu, kkrfk {wk{uk fuxk rMkkuke {rnkMkkuyu MktkXLkLkk xku[Lkk nkuukhkuMk{k kukk fwO nkwt.

  LkrLkwk {rnk {wk {kxuksk{ktke {kuxe Mktk{kt kuXfku{uLkkh kkxekh Mk{ksLkeLkkhMkurfk Wkh kk kMktke Wkkhukuk Mktfuk yksu kkrfk {wLkekMktke {kxu Mkfx nkWMk kku {u{kuze {tzLke {u kuXf Wkhke

  uk {k nkk. kuXf{kt {wLkeMkkku Wk{w ku{s rr fr{xeyku{kxu k kkku kkuXk{kt ykkunkku. MkkrLkf MhkLke [qtxe{kthkh{kt kskLkk LkW{ukhkuyu MkkY oLk fheLku MkkkLkkMkwkku Mktke ek Au. {nuMkkk{ktk kskLkku kku nuhkku Au.

  {nuMkkk kkrfkLkwt {w kkkxekh {rnkLkk rhu {qfku

  ykkk{e 15{eLkk hkus {wLke Mkkkkh nuhkk fhku

  {rnk {w k Lkefhk Mkfx nkWMk{ktksk {kuze {tzLke

  kuXf {e

  kuXf{kt {wLke MkkkuWk{w ku{s rrfr{xeyku {kxu kkkku kkuXkku

  ytfuhke zkkE skkt {nuMkkk kkueMkLku fhkE

  ywkt tt k 3 Whywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  {nuMkk{ktke sku fkh Mkrnk10 knLkku

  [kukoLke fkwkkhkh{ktkeyuf s ko{ktyZe zLkknLkku [kuko

  w [kuheykuLkku WfukkkueMk kkkMk

  Vkuxku k r hS

  Vkuxku k [tw kxu

 • Lkkkkwh{kt rLk nkzu AkkLkwt ukxkuk [kuhkkkt [f[kh{nuMkkk : {nuMkkk kku Lkkkkwh fkuusLke Mkk{u y{efwts MkkuMkkxe{kt hnukk uhkkkk rkLkk AkkLkwt ukxkuk [kuhkE kwt nkwt. yuf kkrzk ykkW rLknkzuh