6-10-2010 Mehsana

6-10-2010 Mehsana
6-10-2010 Mehsana
6-10-2010 Mehsana
6-10-2010 Mehsana
download 6-10-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

çkuXf W{uËðkh Ãkûk ðkuzo Lkt.- 2 Lkqhsnktçkeçke ¼ksÃk ðkuzo Lkt.-3 þheVkçkeçke yççkkMk ÃkXký ¼ksÃk {nt{Ë ðMke{ ÞwMkwV Ãkh{kh ¼ksÃk þççkeh hMkw÷çkkE {÷uf ¼ksÃk ðkuzo Lkt.-5 yçËw÷ hnu{kLk çkkçkwze yÃkûk yçËw÷¼kE Ë÷k÷ fkutøkúuMk nMkeLkkçkuLk fkUøkúuMk CMYK CMYK {nuMkkýk ¾kíku xe.çke.hkuz WÃkh ykðu÷k hnuXkýLkk (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.5 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.5 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.5 (Mkt.LÞw.Mk.) fze,íkk.25

Transcript of 6-10-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.5

  {nuMkkk kkwfkLkk kkukk{{kt {tkkhu Mkktsu kuMkLkkukkxku Vkxkkt ykk kke nke.khtkw, yk Mk{u WkMkkkykuyu ykkLku fkkq{kt ukLkku fer{ku kkkuo nkku.nkk{kt ykwt ku nrkkhLkkLku kuMkLkk Mkkkk kkxkWkh kke{kt kkuwt kkuzwtZktfe ewt nkwt yLku ykk fkkq{ktyke kE nke. suLkk fkhuVkh VkExhkuyu h{kukku kzku Lk nkku.

  k kke ykkhqk

  {krnke yLkwMkkh {nuMkkkkkwfkLkk khk kku hnukk kxuk[wkE {kukekELkkhnuXk{kt hMkkuzk{kt {tkkhuMkktsu 7-45Lkk Mkw{khu yufkyufkuMkLkku kkxku Vkxku nkku. ykxLkk ytku kk{Lkk skxu sukEyu{nuMkkk ykkrkMkkkLk fuLLku fhe kkfeu VkhVkExh {kufk{kke fhe nke.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.5

  {nuMkkk kku xe.ke.hkuzWkh ykuk hnuXkLkk

  {fkLk{ktke kkueMku swk-swk{kfkoLke 8 kkuxku fksu ee nke.Y.29,700Lkku {wk{k fksu EyuMkeke kkueMku ykhkuke rw kkkMk nkk he Au. kkk{eLkkykkhu hrkhu {hkku kkueMkuhkuzku kkzku nkku.

  k kke {krnke yLkwMkkh{nuMkkk yuMkeke kkueMkLkukkk{e {e nke fu, xe.ke.hkuzWkh ykht ^ux{kt hnukku Xkfkuh{LkwS y{kS yLku XkfkuhskeS y{kS rue hkkLkkuukkh fhu Au. hrkhu {hkkukkueMku ykht ^ux{kt hkuzkukkzku nkku yLku ykhkukeLkkhnuXk{ktke rue hkkLke 83kkuxku ku{s kehLke 4 kkuxkufksu ee nke.

  xLkk Mkuke kkueMku fwY.29,700Lkku {wk{k fksueku nkku. kku ykhkukeyku rkurnkeLkLkku kwLkku LkkUe yuMkekekeykE ykh.yuMk.kxu kkkMk fhehkk Au. rue hkkLkku yk skkuktke kku ku ytku w kkkMknkk hkE Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.5

  {nuMkkk kkwfkLkk {ktfs kk{{ktxuk hufkuzoh Mkkku [uzkt fhkkt kuxfkE kwtnkwt. xuk hufkuzoh kkkze Lkkkkt rkkkXkfku ykku kuk zhke wkLku h{khkLke k ke ee nke. {rnLkkykuykkWLke yk xLkk Mktuo kkktMkktk kkueMku ykkkkLke fkurLkkukwLkku LkkUku nkku.

  kkueMk Mkqkku khk k kke {krnke

  yLkwMkkh {nuMkkk kkwfkLkk {ktfskk{{kt hnukk Mkkx f{u{wfukEyu rkkkLkk xuk hufkuzoh Mkkku[uzkt fkO nkkt yLku xuk hufkuzoh kkze kwtnkwt. xukhufkuzoh [kw Lk kkkt Mkkxf{u rkkkLkk zhke khkE kku nkkuyLku h{kt kzue h {khkLke k keykkkkLke fkur fhe nke. yk xLkkytku {rnLkkyku kk Mkktk kkueMkLku kE nke. kk Lwykhe {rnLkk{kt

  rkkkLk fhLkkh f{u Mkkxr Mkktk kkueMk {kfLkk nuzfkuLMxuk nhkkuLkkE{kkEyu Vrhk Lkkute nke.kkueMku ykhkukeLkwt rLkuLk Ew kkkMk {kxu kses nkk he Au.

  CMYK

  CMYK

  {ktfs{kt rkkkLkk zhkewkLku uhe k kxkxke

  {nuMkkk nuh{kt {fkLk{ktkehkkLke 87 kkux zkkE

  kk. kt.Lkk kqo {w [qtxe stk{ktke ykWx, rs.kt[kkLke yktkrkMk kuXf kh

  krk xufrLkf k{eLkk fkhu h kwt : kkt[kux rkLknheVLkk Mktfuk, uhkMk{kt fkUkuMkLku W{ukh s Lk {ku

  kskLkk W{ukhLkwt Vku{o h(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.5

  {nuMkkk kkwfk kt[kkLke kkt[kuxkuXf Wkh kskLkk W{ukhhkkE kxu rkLknheV nuh kkAu. yk kuXf Wkh fkUkuMk fu ykkLkwt yufk W{ukhekk hkwt Lk nkwt.krhk{u, Mkkkkh W{ukhkuLke ke{ktkkt[kux Wkh {kk kskLkk W{ukhLkwt

  yuf {kk Lkk{ s nuh fhkwt Au. rskkt[kkLke yktkrkMk kuXfLkktkskLkkt W{ukhLkwt Vku{o xufLkefk{eLku fkhu h kwt Au.

  yk s {ku {nuMkkk kkwfkkt[kkLke uhkMk kuXf Wkh kfkUkuMkLkk yuf k W{ukhu Vku{o wOLkke. yk kuXf Wkh yuf ykk W{ukhu

  Vku{o wO Au. W{ukhekk khkU[kLke {wk kwhe kkkt s yk kuXfLkwtr[k Mk kE su. {nuMkkk rskkt[kk yktkrkMk kuXf WkhkskLkkt {rnk W{ukh yLku {nuMkkkkkwfk kt[kkLkkt kqo {w MkhkuskuLkkxuLkwt Vku{o xufLkef k{eLkk fkhu hkE kwt nkwt. MkhkuskuLk kxuLkwt Lkk{

  {kkhke{kt MkhMkekuLk kxu khefu[ku Au yLku ku{u yk Lkk{u s W{ukhefhe nke. khtkw hksfe kwoku{kt kuykuMkhkuskuLk kxu khefu ekkt nkukkeksku ku{Lku MkhkuskuLk kxuLkk Lkk{Lkwt{uLzux ykwt nkwt. Vku{o [fkMke hBkLkyk kfrLkfe k{e fk{kt yke nke.MkhkuskuLkLkwt W{ukhekk h kkkt z{e

  W{ukh kXk MkknukLk fkUkuMkLkkMkkkkh W{ukh Mkk{u [qtxe zu. {nuMkkk kkwfk kt[kkLke kkekMkkuXf Wkh kskLkk W{ukhLkwt Vku{o hfhk Mktuo rk {kuzu Mkwe [kku nkku.Vku{o [fkMke hBkLk W[ yrfkheLkeMkkn kk rLk{ {wsk kskLkkW{ukhLku Vku{o [kw hkwt nkwt.

  xuk hufkuzoh kkkze Lkkkkt khkE kku nkku

  kuMkLkk Mkkkk kkxk WkheLkwt kkuzwt Lkke ykk ykue!

  fer{kke Vkh VkExhLku ku k[e kkukuzk{

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, fze, kk.5

  fze LkkhkkrfkLke [qtxe{kt yksuVku{o [fkMke hBkLk rr kuzo{ktMkk{kkku W{ukhe Lk LkkUkkktkskLkk rLkkLk Wkh [qtxe zkk11 W{ukhku rkLknheV nuh kkt

  Au. khu kuzo Lkt.5Lkk 1 kskMk{keok ykk W{ukh rkLknheVkkkt 36{ktke kskLkk 12 MkkurkLknheV [qtxkuk nuh kk nkk.Mkk{u kku fkUkuMkLkk k 2(ku) MkkurkLknheV nuh kkkt fze{kt {kk 22

  kuXfku Wkh s stk uku. fzenuh{kt ykh Mkwe {wM{ knw{kehkkk kuzo{kt fkutkuMkLkwt w nkwkuk rMkkhkuLkk {wM{ ykkukLkku yLkuLkkkrhfkuyu yk [qtxe{kt khke

  kwkh, ;t.6-10-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  fze Lkkhkkrfk{kt f{ rwt12 W{ukhku rkLknheV nuh

  kuXf W{ukh kkkuzo Lkt.- 2 Lkqhsnktkeke kskkuzo Lkt.-3 heVkkeke ykkMk kXk ksk

  {nt{ Mke{ wMkwV kh{kh kskkeh hMkwkkE {uf ksk

  kuzo Lkt.-5 yw hnu{kLk kkkwze ykkywkE k fkutkuMknMkeLkkkuLk fkUkuMk

  kuXf W{ukh kkkuzo Lkt.-6 kkkuLk rLkek {kh ksk

  Lkxh {kk kxu kskkuzo Lkt.-8 htsLk Lk~k{kE kxu kskkuzo Lkt.-10r{ fktrkk kxu ksk

  yh kek kskkurk yYkE Lkkf ksk

  kuzo Lkt.-12kuMkLkk w{LkkE hk ksk

  fze Lkkhkkrfk{kt rkLknheV kuk ksk-fkUkuMke W{ukhkuywkt tt k 3 Wh

  Mkkk kLkwt{ktMk huexf zkkE

  (Mkt.Lw.Mk.) fze,kk.25

  fzeLkk ykku-suMktkkwhk hkuz khkekMkkh kke yuf ykEhxfLku kkueMku yktkhekkMke ukkt ku{ktke 7kkuLkw t {ktMk {eykkkt kkueMk [kUfeQXe nke. u fu xf Akuze[kf kke Awxk{ktMkV hkku nkku. kEfk{kuze hkku kkwt kkueMkMxuLkLkk ke.yuMk.ykE.yu.ze. ykuzuhk kkkMxkVLkk su krk,LkkhkE uMkkE kuhuhkke kuxkuk fhe hkknkk khu ynke kMkkhkke Ssu6 xe 3663LktkhLke ykEh xfLkuyktkhe kkueMku xf[kfLke kqAkhA fhkktxf [kf kke Aqxkunkku.keS khV kkueMkuxfLke kkMke ukktku{ktke 7 kLkwt {ktMk{e ykkkt kkueMku wkkkMk nkk he Au.

  yw. tt k 3 Wh

 • MkkosrLkf ke.yuzT.fkuusLkwt kkih{nuMkkk : MkkosrLkf ke.yuzT.fkuus{kt ykkf khefu Vhs kkk kLkkkuLk

  yu[. kxuu yuwfuLk zekkxo{uLxLkk kuVuMkh yLku zeLkzko.su.yu[.kt[kueLkk {kkooLk nuX {nuMkkk rskLkekkr{f kkykuLkkt ukkk kkfkuLkk Lkk{ktfLk, kkukuMk yLku MkkefhLkku ykMk yu rk kh {nkkurLkkt kikh fhe kkk wrLkMkxe, uhk{kt hsq fhu Au. suwrLkMkxeyu {kL hkeLku keyu[.ze.Lke ke yuLkkk fhe

  nke. MkkosrLkf fue {tz kkk fkuus krhkhu yrLktLk kkXk nkk.rskLke kkt[{e rzMxex xwLkko{uLx kuE{nuMkkk : {nuMkkk{kt {kLkrMkf krk, krhhef rfktkkk hkkk kkfku{kthnu Mkww kykuLku knkh kk kksukh{kt Mkwrk rkMktfw, nuzwk-{nuMkkk kku {nuMkkk rskLke kkt[{e zeMxex xwLkko{uLxLkwt ykkusLk fhk{ktykwt nkwt. h{kkuMkLkwt WTkxLk rsk rfkMk yrfkhe hkfu tfhyu fwO nkwt.su{kt rskLkk 268 suxk kkfkuyu 25{e hLk, 50{e hLk, 100 {e.hLk,200{e hLk, Mkku^xkku kku, kkukVUf, Vqxkku, kuekku sue rr h{kku{ktkk eku nkku. rsk kkr{f rkkrfkhe oLkkkuLk uke, kurzkhyuwfuLk xMx {nuMkkkLkk {tke kuzkkE, Mkwrk rkMktfwLkk rLkkeLkkEyLku Bw.ykxTMko yuLz ykoLk kuLf MkktMk fkuusLke 40 rkkLkeyku Mkekeyuzfkuus nuzwkLkk 25 kEyku-knuLkkuyu MtMkuf khefu fk{kehe fhe nke. ykfko{{kt {nuMkkkLkk Mkkux zkhuxh kkkwkE yLku LkkukokuLk [uh{uLk rwkE[kiheLkk Lkuk] nuX fhk{kt ykku nkku yLku fko{Lkwt Mkt[kLk yu.yuMk.[kiheykxTMko {rnk fkuusLkk u[hh MkwLkekkkuLku fwO nkwt.y{hek fkuus{kt hkkLk fuBkLkwt ykkusLkrkwh : y{hek ke.yuz fkuus kekE {kt hkuxhe fk ykuV rkwh khk ykshkus hkkLk fuBkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt Mkki k{ zko. khku xe. kxuuhkkLk yu {nkkLk Lku Mkkkof fhkwt fk kke{kkeoykuLku ykwt nkwt fkuusLkkikrf, rkLk ikrf MxkV, kkk kke{kkeo kEyku- knuLkku yu 30 kkux hkyufk fhe W{k fko fwO nkwt.Lkwk rwrLkfukLkLkwt kkihrMkLkkh : {nuMkkk rskLkku Mkkt rLkLke Wse rLkr{ku MkkkMkk {wfk{u[uMk e Mkko kuE nke. su{kt Lkwk rwrLkfukLkLkk 9 rkkeoykuyu kk ekunkku su{kt krk r{k nMk{wkE keu Lktkh k fheLku kkLkwt kkih khuAu. su{kt kkLkk xMxe, rLMkekk, MkkuxTMko xe[h ku{s MxkV rkfkuyu yrLktLkkkXk nkk.kku nkEMfq{kt krk-rkkLk oLk kuu{nuMkkk : SMkeEykhxe kkteLkkh urhk rsk rk yLku kke{ Lk{nuMkkk kkk rsk rkkrfkheLke f[uhe {nuMkkk kkk {nuMkkk rsk rkMkr{rkLkk Mknkukke {nuMkkk rsk fkkLkwt 46{wt krk-rkkLk oLk kk.7-8-9 ykuxkukh-2010Lkk hkus ykE.yuLk.su. Mko rk, kku{kt kusk{ktyku. su{kt ykswkkswLke kkykuyu krk-rkkLk oLk rLknkk yk{tkkkXk{kt ykwt Au.

  keyu[.ze.Lke ke {ue{nuMkkk : {eXekhekLkk kLke yLku yuMk.r.kn rkrnkh, {nuMkkk W[kh

  {kr{f rkk{kt {LkkurkkLkLkk ykkf khefu Mkukkkk Mkwhufw{kh kkwhk{ uyu yu Mxze ykuV rknuryhzeMekuLMkeMk ykuV yuzkuuMkLxMk ELk fLxux ykuV Mk{uheyukkMk ykkok kYkuLkk koLkkukkuLkku fuxkf [kuLkkMkto{kt ykMk rk kh kikh fhu {nkku rLkktLkunu{[tk[ko Wkh kwshkk wrLkMkxe kkxLkk rkkrkku {kL hke ke.yu[.zeLke ke yuLkkk fhe nke.

  {nkku rLkkt yu.yuLk.fu.fkuus ykuV yuwfuLk, kkxLkkt rLMkekkzko.Mkwfuk ke.{koLkk {kkooLk nuX kikh fhu Au.rkkeo MktLkwt kkf Mkt{uLk kuwt{nuMkkk : Mk{e rufkLkt Mkkuo kUf yuwfuLk fkuus, {nuMkkkLkk rkkeo Mkt(ufMkk)Lkwt ykX{wt kkf Mkt{uLk kksukhLkk hkus {uLku.xMxe fu.fu.kxuLkk yk MkkLkuyLku ke.ykE.kxuLkk {w {nu{kLk ku, ufMkkLkk {w zko.Mkku{kkE kxu yLkuzko.VwkkuLk kxu, [tfktkkE rkue yLku k.W{ukE WkMkrk{kt Mktkk kwt nkwt.

  rkk Mk{k[khMkt

  CMYK {nuMkkk - 2

  Happy Birthday

  k krkkkk : MkwhukE{B{e : kwkkkuLksL{ kk. 6-10-2009fze

  Y krkkkk : rLkufw{kh{B{e : rkLfekuLksL{ kk. 6-10-2005{nuMkkk

  [kihekkk : zkkkkE{B{e : kuMkLkkkuLksL{ kk. 6-10-2008kwLkkMk

  r [kihekkk : kkkwkE{B{e : fkLkkkuLksL{ kk. 6-10-2004Ykk(fwfMk)

  r kkuMk{ekkk : iukkhke{B{e : k]kekuLksL{ kk. 6-10-2005kkLkMkh

  nue kh{khkkk : yrLkfw{kh{B{e : LkekkkuLksL{ kk. 6-10-2007{nuMkkk

  rzBk Mkkutfekkk : f{ukE{B{e : kuMkLkkkuLksL{ kk. 6-10-2007khuxe

  rk [kihekkk : kkkwkE{B{e : fkLkkkuLksL{ kk. 6-10-2004Ykk(fwfMk)

  MktsLkk e{kekkk : rfhfw{kh{B{e : kLkkkuLksL{ kk. 6-10-2008{nuMkkk

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAk

  WEDNESDAY, 6 OCTOBER 2010SANDESH : MEHSANAII Lq

  CMYK

  (Mkt.Lw.Mk.) rMkLkkh kk5rMkLkkh-kkteLkkh nkEu hkuz

  kku ykue Mkktf[t fkuus{kty{kkke kMk{kt ykzkWLk fhkkurkkeo fkuus{kt yke knkh Lkefekw{ kE skkt kuLkk keyu kkueMk{ktVrhk LkkUke Au. kkueMk MkwkkuLkkskk yLkwMkkh rMkLkkh kkuLkeMkktf[t fkuus{kt kkLk y{kkkekMk khk fkuus{kt ykMk fhk

  ykkku nkku su MkktsLkk kMk khk khkhu skku nkku. su {kuze Mkkts Mkwe khk LkVhkkt kuLkk keyu kuku fhkkt {eLk ykkkt fkuus{kt kkkMk fhkkt {e Lkykkkt nu.fku.fkkSyu kuLkk VkuELkkrfhkLku kqAkhA fhkkt ku