24-10-2010 Mehsana

download 24-10-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

hrððkh, ;t.24-10-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks Ãkqðo «{w¾kuLkk økZ{kt fkUøkúuMku økkçkzwt Ãkkzâwt CMYK CMYK yLku {wÂM÷{ {íkËkhkuyu ¼ksÃk íkhVe {íkËkLk fÞwO níkwt. Ãkkr÷fkLke [wtxýe{kt çku ÷½w{íke W{uËðkhku Ãký rðsÞ çkLkíkkt ÷½w{íke rðMíkkhku{kt Ãký ¼ksÃk ÷kufr«Þ ÚkE hÌkwt nkuðkLkwt Mkkrçkík ÚkE hÌkwt Au. {nuMkkýk íkk.23 (Mkt.LÞw.Mk.)

Transcript of 24-10-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.23{nuMkkk Lkkh kkrfk{kt f{Lkk

  rLkkLk Wkh [qtxe zkk kkuW{ukhku rse kk nkk. kuzoLktkh 5 yLku 13{kt ksku nihktykhkt yLku LksnknwMkuLk MkukkLkurxfex Vke ksku krhkoLkLkkukLk Vqtku nkku. {rnk W{ukh

  Lksnk nwMkuLk Mkukk yLku nihkt kkuLkukskLkwt rLkkLk Vwt nkwt yLkuw{ke {kkhkuyu ku{Lku {k ykknkk. ksku ku w{ke W{ukhkuLku[qtxe zke {nuMkkk kkrfk{ktkkukkLke Mkrk {skqk kLkke nke

  yLku {wM{ {kkhkuyu ksk khVe{kkLk fwO nkwt. kkrfkLke [wtxe{ktku w{ke W{ukhku k rskLkkkt w{ke rMkkhku{kt kksk kufr kE hkwt nkukLkwtMkkrkk kE hkwt Au.

  hrkh, ;t.24-10-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  f{Lkk rLkkLk kh ku w{keyku rse kkuhk{kt Vuh {kkLkLke {ktke fhkE{nuMkkk : {nuMkkk kkwfk kt[kkLkekkuhk kuXfLkkt fkUke W{ukhu{kkkhe knukt s Eeyu{ {eLkLkwtMke kqxuwt nkukLkku ykkuk fhe Vuh

  {kkLkLke {ktke fhe Au. [qtxeyrfkheyu fkUk uMkLkk W{ukhkLkkkuLk ykufw{kh kxuLku nkhuktnuh fkO nkkt yLku VuhkkheLke

  {ktke Vkke uk{kt yke nke. kqoMkktMk SkkE kxu MkrnkLkk fkutkeykeykuyu yk {wu [qtxe yrfkhe

  {nuMkkk rs.kt. Mkrnk [khu kkrfkyku{kt kku nuhkku : rs.kt[kkLke 30 yLku kk.kt[kkLke 117 kuXf kskLku kuu

  y{kk, kk. 23

  hkLke A {nkLkkhkkrfkykuLke [qtxe{kt ksku fkUkuMkLkk Mkwkzkt MkkV fheLku kwzkuhVuhk kk kE kk. 21{eyu kuue kt[kkku yLku kkrfkykuLke [qtxeLkk krhk{u yksuEeyu{ khk knkh ykkk, kkrfkyku - kt[kkku{kt k kskLkku rshk Vhe ku nkku.yksu hkq{kLku rMku yo nuhe yLku kkB {kkhkuyu k kskLku kerksLkf rsykkkLke Mkkku kk 2005Lkwt kwLkhkkoLk fhe kkrfkyku-kt[kkkuuuuuuuuuuu{kt MkkkLkwt rMktnkMkLk MkkUwt Au.W.kw.{kt kLkkMkfktXk rs.kt.kk.kt.Lke [qtxeyku kuE Lknkuke. khu MkkkhfktXk, {nuMkkk,kkx{kt ksku kMkLkqhk fksu fhe 115 kuXfku{ktke 75 kuXfku {ue Au. W.kw.Lke 11

  Lkkhkkrfkyku kife 9{kt kskLkku kku skE hkku Au. Qtk{kt khu {kkLk{kt kskyLku ykkkuLku ktLkuLku Mkhe 18-18 kuXfku {kk xkE MkoE Au. yu s heku zeMkk{kt kskLku yLkuykkkuLku 16-16 Mkhe kuXfku {e Au. fkUkuMkLku {kk 4 kuXf {e Au. Lk.kk.Lke fw 420kuXfku{ktke kskLku 286 kuXfku {e Au. Wkh kwshkkLke k rs.kt. {nuMkkk, MkkkhfktXk yLkukkx{kt fkUkuMkLku 36 kuXfku {e Au. khu W.kw.Lke 11 kkrfkykuLke 420 kuXfku{ktke fkUkuMkLku{kk 20 xfkke k ykuAe yuxu fu 79 kuXfku s {e Au. k{kt fkUkuMkLku yuf k kuXf {eLkke. ufu {kuzkMkk{kt kskLke yuf s kuXf ykuAe yuxu fu 17 kuXfku {e Au. khu W.kw.Lkekkwfk kt[kkku kife {nuMkkkLke 9{ktke 8 kk.kt. ksku fksu fhe 117 kuXfku {ue Au. Mk{k

  {nuMkkk rsk{kt rs.kt. kk.kt. yLku kkrfkyku{kt kskLkku fuMkrhku nuhkku Au.kkx rs.{kt Mkktkkwh kk.kt. fkUkuMku fksu fhe Au, kku kkx kk. kt. ksku fkUkuMk kkMkuke ykt[feee Au. MkkkhfktXk{kt ksku 13 kife 10 kk.kt. fksu fhe yu{kt rsLkkh kk.kt.Lku Auf1947 kk knuekh ksku ykt[fe ee Au. ktrks, zke kk.kt. fkUkuMku nMkkk fhe Au.{uhs kk.kt. fkUkuMk-kskLku 9-9 kuXfku {kk, MkkkLke kk{ ykkLkk nkk{kt hnuu.{kuzkMkkLkk Mktkqo {wrM{ knw{ke hkkk kuzo-12{kt f{ rkk yko Mkowt Au. W.kw.{ktksku kkwfk kt[kkkuLke 358 kuXfku fksu fhe Au. khu fkUkuMk kk 3 yktfzkke qh hne {kk95 kuXfku {ue yxfe kku Au.

  W.kw.{kt kskLku MkkkLkwt rMktnkMkLk

  {nuMkkknkEkExTMk

  {nuMkkk kkrfkLkkt kqo {wkuLkkkZ{kt fktkuMku kkkzwt kkzwt

  zLkkh kk.kt[kk{kt knwsLkMk{kske kkxeoyu kkwt kukwt

  kk. kt.{kt 117 kuXfku kskLku{e khu 60 fkkuMku Ske

  kk.kt.{kt {kk 3 ykkku Skku{ktke ku zLkkh kk.kt[kk{ktrse kLk

  {nuMkkk rsk{kt Lk kkwfkkt.{ktke 8 kh kskLkku fku

  {nuMkkk rskLke [khukkrfkyku{kt fuMkrhku nuhkku :fktkuMkLkku f[hk

  MkkkhfktXknkEkExTMk

  rsLkkh kk.kt[kk kskuykkeLkk 63 ko kk fksu fhe

  MkkkhfktXk rsk kt[kk kskufksu fhe

  MkkkhfktXkLke 13 kk.kt.{kt 17{ktkskk, 2{kt fktkuMkLkku fku

  ktrks- zke kk.kt.{kt fktkuMkukkkzwt kkzwt.

  {uhs kk.kt.{kt fktkuMk- kskLku9-9 kuXfku, MkkkLke kk{ykkLkk nkk{kt

  n{kLkkh kkrfk{kt kskLkkuMkkkxku, kku {kuzkMkk{kt ksk-18,fktkuMk-17

  {nuMkkk : {nuMkkk rsk kt[kkLke 39 kuXfku kife 30{kt fuMkrhku nuhkku Au. {nuMkkkkkwfkLke ku kuXfku Mkrnk fkUkeyu rsk kt[kkLke Lk kuXfku Wkh fku {uku Au.{nuMkkk rsk{kt Lk kkwfk kt[kkku kife ykX Wkh ksku fku s{kku Au. keS kksw,[kh Lkkh kkrfkykuLke [qtxe{kt ksku Mkkkxku kkukku Au. {nuMkkk nuh{kt kskLkwtMktkk 30, k{kt 20,rMkLkkh{kt 31 yLku fze{kt31 kwt Au. {nuMkkkkkrfk{kt fkUkuMku kk [qtxefhkkt ku kuXfku ykuAe {ue Au.khtkw, kskLkk qhthkuLkkkZ{kt fkUkuMku kkkzwt kkzwt AuyLku yke kuLk rsukk kEAu. {nuMkkk rsk kt[kkLke 39 kuXfku kife kf, kkuheyke, uxkk, kts, kzku,kku, {ufkwh, LktkMk yLku k{s kuXfku fksu E fkUkuMku kkukkLke ykk k[ke Au. Lkkkwfk kt[kkku{kt 117 kuXfku kskLkk Vku kE Au, khu 60 fkutkuMkLku {e Au. k kkeMkkkkh {krnke yLkwMkkh {nuMkkk kkwfk kt[kk{kt 19 ksk yLku 11 fkUkuMk, ku[hkSkkwfk kt[kk{kt 9 ksk yLku 6 fkUkuMk, rMkLkkh kk.kt.{kt 1k ksk yLku 7 fkUkuMk,MkkkMkk kkwfk kt[kk{kt 11 ksk yLku 4 fkUkuMk, zLkkh kkwfk kt[kk{kt 10ksk, 4 fkUkuMk, yuf kMkkk yLku 2 ykkku, fze kkwfk kt[kk{kt 13 ksk yLku 14fkUkuMk ku{s k kkwfk{kt 14 ksk yLku 2 fkUkuMkLkk W{ukhku rse kLk Au. yk{kk{e rMkkhku{kt ksku kkwfk kt[kkkuLke 117 kuXfku {e fuMkheku nuhkku Au.

  kkrfkyku yLku kt[kkku{kt fuMkheku nuhkku{nuMkkk : {nuMkkk{kt ktskh kkALkk kuzo Lktkh 12{kt fkUkuMku kskLkk kZ{ktkkkzwt kkzwt Au. ku kqo {wku ykkLkkh yk kuzo{kt fkUkuMkLkk ku W{ukhkuyu kskLkkW{ukhkuLku kAzkx ykke Au. Mk{Mkykuke kerzk yk kuzoLkk {kkhkuyu krhkoLk EAwtAu. LkkUkkk Au fu, LkkhkkrfkLkk kqo {wku kehe hkskkuh ku{s kkkwS Xkfkuh ykkuzoLkwt rkrLkr fhe [qk Au. yk rMkkh kskLkku kZ {Lkkkku nkku. ku{ Akkt kskLkkW{ukhkuLkku khks kku Au.

  kqo {wkuLkk kZ{kt fkUkuMku kkkzwt kkzwt

  {nuMkkk : {nuMkkk Lkkh kkrfk{kt W{ukhku kife 4 W{ukhkuLke rzkkurx zq kE nke.{nuMkkk kkrfkLke [qtxe{kt W{ukhe fhLkkh ksk fu fkUkuMkLkk k W{ukhLke rzkkurxzq kE Lkke. 14 kife kuzo Lkt. 2{kt SkuL ku[hkE kkhkux, 3{kt h{kELkhMknkE kh{kh, 5{kt rkh ynu{ELkkkkLk kkkeyLku 6Lkk ywhnu{kLkLkeks{n{t kkke Mkrnk [kh W{ukhkuyu rzkkurx kw{ke nke. {k kkhe Y kkkts ykkkuLku {kkhkuyu Mefkko Lk nkukLkk Mktfuk {e kk nkk.

  kkrfk : 4 W{ukhkuLke rzkkurx zq kE kE

  fze kk.kt.{kt fkUkuMku yuf kuXfke Sk {ue{nuMkkk : fze kkwfk kt[kk{kt [qtxe zkk fkUkuMkLkk ku ek W{ukhku nkhe kk AuyLku kskLkk rk W{ukhku rse kk Au. fkUkuMkLku fze{kt 27 kife 14 kuXfku {kktMk knw{ke {e Au. khtkw, Lk Mkr{rkLkwt [uh{uLk k rkk kskLku Vku kue MkrkMkoE Au. ksk{ktke [qtxe zkk ku rk ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  kkx-kLkkMkfktXknkEkExTMk

  rMkkwh, nkhes, kkx,[kM{k, hkLkkwh, Mk{e{ktkskLkku kkku

  Mkktkkwh kk.kt.{kt fktkuMk rse rMkkwh{kt rse MkhMk kk

  ktkre: khku kt : MkszkkueMk ktkukMk

  zeMkk Lkkhkkrfk{kt kqo {wwrkw knLkku rs kku

  zeMkk kkrfk{kt ksk yLkuykk [u Mkeku stk ktLkuLkuVku 16- 16 kuXfku

  kkx kk.kt.{kt fktkuMk kkMkukeksku Mkkk ykt[feyw. tt k.3 Wh

 • CMYK {nuMkkk - 2

  CMYK

  Happy Birthday{Lk [kihekkk : sLkfkE{B{e : nukkuLksL{ kk.24-10-2008Mkk{ukk

  nhrMk [kihekkk : rLkukE{B{e : {wkuLksL{ kk.24-10-2007kwLkkMk

  ~e krkkkk : khukE{B{e : rkkkuLksL{ kk.24-10-2006kkuheke

  Ykktk krkkkk : skekE{B{e : heLkkkuLksL{ kk.24-10-2006{nuMkkk

  f]kke fhkkk : rfhkE{B{e : {wkuLksL{ kk.24-10-2005AXeykhzk

  rnkkko [kihekkk : yfukE{B{e : rkkkuLksL{ kk.25-10-2005Ykk (fwfMk)

  hkuxu.[twkE ykE.kxu hk ykufxkukhhkuxhe k ykuV{nuMkkk, Eufx.Efwk{uLx yu{yuVS

  ykoLk Mkkutfekkk : sufw{kh{B{e : W{kkuLksL{ kk.24-10-2007kkteLkkh, fku

  {nt{{wkkhf {ufkkk : ew{ekt{B{e : suLkkkkLkwsL{ kk.23-10-2008fze, {nuMkkk

  k]rk krkkkk : h{ukE{B{e : nukkuLksL{ kk.24-10-2006Ehkk, {nuMkkk

  SUNDAY, 24 OCTOBER 2010SANDESH : MEHSANAII Lq

  k{k{Lku Mktu khVke sL{rLkLke wuAk

  yt uh fx ttu ytt tftu ttuxotEtu fh Vtuxtu sL{ the(6 tote ytuAe{h ntue uEyu) tt ttu Sfe kuwhtu yturV h tksu 3 te hr{t sL{thet yXtrzt nut yte swk .

  nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdmkuN CJl, jtz mtumtgxe htuz,ctuzfuJ,

  ybtJt - 54. Ft;u btufje ytvk.su rt {wu r fht{tk ytu.

  HELP LINE : (079)40004157-9

  keLk hkkkk : fkwkE{B{e : MktkekkkuLksL{ kk.24-10-2009eMkLkkh

  rnLk [kinkkkk : kekeLkkE{B{e : nMkw{kekuLksL{ kk.24-10-2005Lkkhkuk

  ykoLk uWykkkk : {nuLkE{B{e : {eLkkkekuLksL{ kk.24-10-2007Lkkhkuk

  y{urhfk{kt zeLkfkW Lkk{Lkwtkke ]kLke zke kh w xfuAu.

  hkuhku Lkk{Lkk kkeLkuVqkuLkku hMk kek {kxu kuLkeSLku qtkeLke su{ ke fuAu.

  Mkki k{ EuxLk {kEkuMfkuk1913{kt kLwt nkwt.

  r{kt Mkkike {kuxwt ke yu [{hke Au.

  Euxef EeLkk kuf kkfLMknkk.

  ykze [keyku(1) Lk{ok ktLke [kE Mkk{uLkku....nwf{ WXke ukLkku Mkkuo[ ykkuELfkh fkuo nkku (3)(3) yksLkwt....rLkkusLkLkwt Mkqk Auy{u,ku, y{khk ku (3)(6) [kw kuo Wkh-khkLkkthnukMkeykuyu.... sue XtzeLkku yLkwfkuo nkku (2)(7) kkzkueLkku uLkkh k]rne fwxwtk{ktyr kE kzu Au (2)(8) {w~fueLkkt Mk{u kwyku EhLkkLkk{Lkwt..... fheLku ktrk {uk kMkfhu Au (3)(10) siLkkuLkwt u {trh (4)(12) Mk{w rfLkkhkLke huke{kt LkkLke- {kuxeyLkuf.... {e yku Au (2)(13) Mkktwt ku (3)(14) rfLkkhku, fktXku (2)(16) {kLkeLkk kkLk {kxu ekh.....fkh wk kLku Au (2)(18) ukuLkk yk[ko k]nMkrkLkku kwk(2)(20) ke LkLke e (3)(23) ytkhk{kt yu fk kkkhkLkwt fk{fhu Au (2)(24) MkkhLkku.... nwtVkku kku Au (3)(26) [qtxe SkLkkh W{ukhLkukufku.... fhu Au (4)(28) fktfhku, LkkLkku kkh (3)(29) Lkfk{ku khku (4)(31) kkukkLke [zke yLku kzke {kxu{kLke s skkkh nku Au (2)(33) LkSfLkkt Mktkfo rLkk {kLkeLkku....krh[ {ue fkkku Lkke (2)(34) LkkLkkt- {kuxk MxuLkkuyu Qe hnukekkze (3)Qe [keyku(1) k]e (2)(2) {nkhkxLkkt yuf kk Mktk (4)(3)....Lkku Lkku uk {kxu

  frLke....ykt uEyu (4)(4) kk suwt yuf nrkkh (3)(5) {kLkeLkku Vkkh Mkkke (2)(7) Mkkx, kku (2)(9) {kuxe, uhLke xke (3)(11) rMkhks sMknLku Mkke....ueyu rLko skLkku kk ykkuku (3)(13)... zu {kuxwt fko k rMk kE fuAu (2)(15) 56 { suxwt ytkuS sLk (2)(17) qhLkku.... yLkuf tfk- yktfk uhuAu (3)(19) [k, [kkf (4)(21) ekuwt ku, Mktfx (3)(22)....Lke zf Xtze hkku qh MkweMktk Au (2)(25) kef (4)(26) {kkkLkk....ke kkf {eXe Lkk{ktkkuZe Au(2)(27) krk kkMku kwo fhkk eykuekh.... [zkeLku Vhu Au (3)(28) su{kt kkLkku kh nku kuwt {q(2)(30) MkktsLkwt kusLk (2)(32) MkkihkxLkkt kurk hkyku.....LkkLkk Lkk u kkzkk hnu Au. (2)

  fkhuk- fkhuf-hykwuo{kt fkhukLku f]r{L