3-10-2010 Mehsana

download 3-10-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ãkku ÷ eMku økw L kku LkkU Ä k íkÃkkMk nkÚk Ähe CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk) rMkØÃkwh íkk.2 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.2 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.2 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.2 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.2 (Mkt.LÞw.Mk.) rðMkLkøkh íkk.02 Y.1,00,000Lke {ÞkoËk ðÄkhe Y.1,20,000 fhðk{kt ykðe Au. yk{, MÚkkrLkf MðhkßÞLke [qtxýeyku WÃkh Ãký (Mkt.LÞw.Mk) r¼÷kuzk íkk.h (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.2 Vkuxku k [tËw Ãkxu÷ (Mkt.LÞw.Mk) rMkØÃkwh, íkk.2 SANDESH : AHMEDABAD SUNDAY, 3 OCTOBER 2010 CMYK CMYK

Transcript of 3-10-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk) rMkkwh, kk.2rMkkwh{kt rLkkhLke Mksu nuhLkk

  fkfkue huu Vkxf kh MkktsLkk6:4kLkk Mkw{khu huu ykke nkukkekux{uLk khk VkxfLku kt fhk{ktyke nke. su{kt fkfkue [kh hMkkkhVke ykke yuf xf huu Vkxfkkuze kMkkh fhkk huu kkueMkLkk nkkuzkkE kE nke. su ytku huu kkueMkkhk xfLkk [kf rY kwLkkuLkkUk{kt yku Au.

  rMkkwh{kt huu MxuLku MkktsLkk6:4kLkk Mkw{khu y{kk khVkeykkwhkuz ske huu fkfkue VkxfkkMkuke kMkkh kke nkukke fkfkuehuu VkxfLkk kux{uLk khk xuLkykkLkk Mk{u Vkxf kt fhk{ktyke nke. yk Vkxf kt kkk yneyLkuf MkkLkku Wk hnu Au. kuhr{kLk fkfkue [kh hMkk khVke

  ykke yuf xf Lkt-S.su.8.w.3418 Lkk [kfu kwhzku yLku kVkhe heku xf ntfkhekt hnu VkxfLkku kux kkuze kMkkh kEkE nke.

  u fu, MkLkMkeku LknkLke xenke. VkxfLkk kux{uLk khk xfLkuhkufeLku kkfkef huu kkueMkLku fhkk huu kkueMk khk yk xfLkk[kfLku zke kkze kuLke rYfkuMkhLke fkokne nkk he nke.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.2{nuMkkk kku Mkku{Lkkk hkuz Wkh

  ykuk kwshkk nkWMkk kkuzoLkeMkknk{kt hnukku 20 koLkku wkLkkk {tkkhu Mkktsu 7-30 fkfuuhke Lkefk kAe khk Vkuo s Lknkku. yk xLkk ytku {nuMkkk nuhkkueMku k uk Vrhk LkkUe wkkkMk nkk he Au.

  kkueMk Mkqkku khk k kke{krnke yLkwMkkh {nuMkkk{kt nkWMkkkkuzo{kt hnukk fLkwkEnhSLkkMkLkku 20 koLkkukwk rsLku kk.28-9-2010Lkk hkus Mkktsu 7-30fkfu fkuELku fkk rLkk uhkeLkefe kku nkku. hkku khkLk Vhkkt kuku [kk{ktyke nke khtkw, kuLkku kkku Lk

  {kkt kkueMkLku fhk{kt ykenke. MkkkMkk kkwfkLkk hkkwhkk{{kt hnukk [kihe kkukEku[hkELkku keu rkEkk.22-9-2010Lkk hkus Mkkhu 5-00 kku ytkkS {uk{kt skLkefku nkku. khe kqLk{Lkku {ukuMk{k kk Akkt k ku khk ykkuLk nkku. yk xLkk ytku MkkkMkkkkueMku k uk Vrhk LkkUkkkk{e nke.

  {nuMkkkLkku wkLk kkkk,hkkwhLkku wkLk k kw{

  rLkkh, ;t.3-10-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  k {krnke yLkwMkkh ykkk{e21{e ykuxkukhLkk hkus kuLkkhMkkrLkf MhkLke [qtxe{kt hk[qtxekt[u {kUkheLku {kt hke[qtxe{kt tkkLkkh W{ukhku{kkhkuLku hee fu ku {kxu [qtxe[oLke {kok{kt khku fkuo Au. su{ktrsk kt[kkLke [qtxeLkk W{ukh {kxuY.1,25,000Lke {kok kheY.1,50,000 kkwfk kt[kk{ktW{ukh eX Y.60,000 keY.75,000 ku{s Lkkh kkrfkLke[qtxeLkk W{ukh {kxu

  Y.1,00,000Lke {kok kheY.1,20,000 fhk{kt yke Au. yk{,MkkrLkf MhkLke [qtxeyku Wkh k

  yk ku {kUkheLkwt kn kkkkt[qtxe [oLke {kok{kt Y.15 ke 25nh MkweLkku khku fhk{kt ykku Au.

  hk [qtxekt[u MkkrLkf MhkLke[qtxe{kt W{ukhe LkkUkLkkh W{ukhku{kxu k fuxef rLkuorfkyku knkh kkze

  Au. su{kt k{k{ W{ukhkuyuW{ukhekk hsw fwO nku ku rMkkekrhk{ nuh kk kt MkweLkk rnMkkkkuhsq fhk kzu. h [kh rMku [qtxeyrfkhe Mk{k Vhrskk rnMkkkku hsqfhk {kxu Xhkk{kt ykwt Au. [qtxekrhk{ kk yuf {rnLkkLke yth [qtxe[oLkk k{k{ rnMkkkku W{ukhkuyuMkkuktLkk{k Mkkku [qtxe yrfkheykuLkuhsq fhkLkk hnuu. u ku{ fhk{kt fkuEW{ukh [qf fhu. f{ 171 (x)yLkwMkkh fkuMkhLke Vkuskhe hknufkokne fhk{kt yku.

  krkMk{kt ykkue s{eLkLkkrk{kt fkuxoLkku {LkkE nwf{(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.2

  uhkw-k nkEu Wkh xeBkkkk{Lke Mke{{kt 21 ko ykkWMkkosrLkf nukw {kxu khke rnLwMktMf]rk [kh Mkr{rkLku kkeMk{kt {ues{eLk Wkh fku {uk [kkkrk{kt MkkkMkkLke ykku {LkkEnwf{ Vh{kkku nwf{ fkuo Au yLkukkLkku rLkfk Lk kk kt Mkwe kkkMkrk e hkk nwf{ fkuo Au.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh uhkw-khMkk Wkh xeBkk kk{Lke s{eLk ykkW{eh kwkE hMkqkELkk Lkk{u [kkenke. yk s{eLk ku{u Mkku{kwhkAkuxkk {rtfhLku u[k ykkenke. yk huLw Mkuo Lktkh kifeLke kek s{eLk MkkosrLkf nukw {kxu ko1989{kt khke MktMf]rk [khMkr{rkLku kkeMk{kt ykke u fhk{kt

  ykku nkku.khkk, yk Mkr{rkLkk {w

  w{LkkE h{k {nukkyukwykuLku kke kekLkku nkzku,{wMkkVhku {kxu kkeLke khk, kkfku kkuh,kkkY{ ku{s kkkwykuLku hnuk yLkuykhk{ fhk rk uz kLkkku nkku.rwk kkuzuo yk MktMkkLku es uzk kykwt nkwt. kkAke MkkkMkkkkwfkLkk heAzk kk{Lkk {kuSkE{kLkMktkkE, nu{hkskEuSkE, rhSkE kuhuyu yks{eLkLkku rk Wku fkuo nkku yLkur{fk{kt u fhe fku {ukkMk fkuo nkku. yk rk{ktw{LkkE {nukkyu fkuxo{kt fk{ [kW{LkkE nwf{ {kku nkku. rkLkku ytkLk yku kt Mkwe ykku [kkkLkku{LkkE nwf{ ykku Au.

  hkLkkt [qtxe kt[Lku k {kUkheLkwt {n Mk{wt

  W{ukhkuLkk [qtxe [o{kt khku(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.2

  hk [qtxekt[u ykkk{e 21{e ykuxkukhLkk hkus kuLkkh rsk-kkwfk kt[kkku ku{s LkkhkkrfkLke [tqxe{kt ko{kLk {kUkheLku kLk{kt hke [qtxe [o{kt W{ukhe eX khku fkuo Au.

  hk [qtxekt[u W{ukh eX rsk kt[kk {kxu Yrkk 25 nh, kkwfk kt[kk {kxu Yrkk 15nh ku{s Lkkhkkrfk {kxu Yrkk 20 nh [qtxe [oLke {kok khe Au. [qtxe [o{kt khkufhkkt W{ukhkuyu [kh{kt Mkkhkuyuku [o fhe fu.

  ykLktku rsk kt[kkLkku W{ukh 1.5 k, kkwfk kt[kkLkku W{ukh 75 nh [o fhe fu

  kkuk yLku hksMkkLkLku khkMkfhe xe{ kxoh VkELk{kt(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.2

  ktk kku h{kE hnueykEkeMkeyu-2010 xe-20 rfuxxwLkko{uLx{kt kkuk, rknkh yLkuhksMkkLkLke xe{kuLku khkMk fhe kxohVkELk{kt knkU[ue kwshkkLke xe{Lku{nuMkkkLkk Mkkk ukzeykuyu ykrMk ykke Au. yksu yk xe{nrhkk kku kxoh VkELk {kxu{ukLk{kt Wkhe nke.

  kkuk Mkk{uLke k{ ek {u[{ktkwshkkLke xe{Lkk hr [kihe({uz)yu {kk 47 kku{kt tkkke48 hLk fko nkk. kkukLkk kukuxMk{uLkkuLke rfux zke ykeV uu54 hLk fko nkk yLku {uLk ykuV e {u[kLk nkk. kkukLku ykEkeMkeyu xe-20 xwLkko{uLx{kt khkMk fhe

  kwshkkLke xe{ hksMkkLk Mkk{u{ukLk{kt Wkhe nke.

  rknkh xe{Lke [kh rfuxku zkeE nkf {ukzkyu 29 hLk fko nkkyLku {uLk ykuV e {u[Lkwt kkiih k fwOnkwt. {nuMkkkLkk {unw Xkfkuhu rknkhMkk{u 32 yLku hr [kiheyu 15 hLkMkkku yuf rfux zke nke. fuxLksu [kihe ({ukrkMkk)yu k25 hLk Mkkku ku rfux zke ee nke

  suLkk fkhu kkuk Mkk{u kwshkkLkexe{Lkku 125 hLku rs kkunkku. kkuk yLku hksMkkLkLku khkMkfhe Wf] uk fhk{kt ykkktxe{Lkk {uLkush Mkku{kkE kxu yLkufku[ stkMkn hkskqku skwt nkwtfu, kwshkkLke xe{ [uBkLk kLkeYrkk yuf k hkufz ELkk{ yLku xkuVe{ue xe{ ykkk{e kk.7-10-2010Lkk hkus {nuMkkk khk Vhu.

  kkih hr [kiheLkk 47 kku{kt wtyktkh 84 hLk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.2

  hkxrkkk {nk{k kkte khukLk fu rkkLke {kke fhu hk ? nk! 79 ko ykkW ykkeLke zkELkuu{tke kLkkk {kxu WkhkwshkkLkk {qf Mkufku ku{Lku rLk{tkykkk kk khu kkx{kt nuhMkk kuskLkwt Lke kwt nkwt yLkukkteSyu LkkhuceykuLku WueLkuMkkUMkhku Mkk fkuo nkku fu kkx Mknh kku ykku Lku ? Mkk{kt nkshhnukLke yk fkuE kqo hk Lk nke.khtkw, ku{Lkk yk Mkkke rLk{tkfkuykt[fku kE kk nkk.

  Xuh-Xuh kkte trkLke Wse

  kE hne Au kuk Mktukku{kt ykXkfk ykkWLkku Mk rfMMkku ykuMkwk Au. kkxLke kfkrLksnkuskeke kkk krkkkteS y Lk nkk. ykkeLkkstk {kxu sYhe ykkf kuk Wkufhk {kxu ku Mk{u rkf MhksVtzLke h[Lkk fhkE nke. ykkeLke[{kt Mkunu kk Lk E fLkkhuceyku yk Vtz{kt Wkh nkku kLkykkkk nkk. kkteSyu ko-1921{kt kkx kkMku yk Vtz{kt Mknh {kk nkk !

  kkteS xuLk{kt ykk yLkuuu{Lku k[k ykkkwt [Lk fhe

  ke xuLk{kt hkLkk k kE kk.khtkw, yk Mk nh YrkkLkwt wt?kkteSLkwt kk kqt kkkt skkxLkk {qf Mkuf {rkE ukwkke VUxk{kt Mks kE Mxus Wkhkk yLku knkze Akkt Mkw{wh Mh{ktkkxkMkeykuLkk {ehLku skkkwtkkkh [Lk Y fwO. ukLkefrkk yLku khkk Mkqkku[kh !WkMkk kukkk{kt ukLkkuswk WXku yLku Mkk{kt s MkkuLkk-[kteLkk kkeLkk yLku hkufz hf{LkkuZk zfkE kku. kkheLker{rLkxku{kt s kkteSyu fhue Mknh {kkkLke {f kMkrfkk{ktkxkE kE !

  LkkUkkk Au fu, ykkeLke zkY kkkt s kkx ktkf kkteker[khkhk{kt htkkku nkku. ykXkfk knukt kkx Lkkh{kt s 700[hkLkkt [ku yrhk krk fhkktnkkt yLku Wkkrk keLkwt u[kfhk Mue Mkw tzkhLke MkkkLkkfhk{kt yke nke. ku Mk{usLkk{kt hnuke {rnkyku nuekhkuZu YLke kqeyku uk Mue Mkwtzkh{kt kELkku kkke nke.kktetrk rLkr{ku yk Mk rfMMkkue kkx ktkfkMkeykuLke Akke LkVqu kku s LkkE kku.

  ErknkMk {rkEyu Mkk kse Lku kkeLkkLkku Zkku kku21 ko knukt kLk{kt ykkue s{eLkLkku rk

  kkrfkLkk W{ukhykkW fhkkt 20

  nh w [eo fu

  krhk{ kk {rnLkk{ktrnMkkkku Vhrskks{k fhkk kzu

  kkkw Stk Au, qfktLkk Mxuq{kt(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.2

  kkte trk rLkr{ku LkukkykuhkxrkkkLke rk{kLku nkhkkuhk fheVkuxk kzkkk nkk khu {nuMkkknuhLkk AukzkLkk rMkkh{kt hnukktkkfku Vkku Whke yufXkt fhukt{weh LkkktLkku Wkkuk fhe kktekkkwLke fkLkkLkk kk{zkLkwt MxuqkLkkk{kt {kw nkkt. fkuErMk fu [khLke uLkk rLkkkkteSLke fkLkkLku {qk{tk fhkktyk qfkt MktuLkk kMehfkhLkeLkshu [Ze kkt nkkt.

  nukwt hwt, yuf Mkwth sk{Lkkt LkkLkfzkt h, h Mkk{u rfkufhkkt kkfku ku{s kkfkuLku h{k{kxuLkkt {ukLk yLku [khufkuh qktr[k {knkuLke fkLkkLku {kk yufMkkuYkhzeLkk [uo qr{ Wkh ftzkko kk

  yk kkfkuLkk ykLkt yLku WMkknLkeLkkU u ku{Lkkt zekuyu s Lk eenku khtkw, yk xLkkyu kqhkh fwO Aufu kkte kkkw nu kr kuZeLku krk

  fhe hkk Au. {nuMkkk LkSf kzhkuz Wkh ELhkLkkhLke yk xLkk Au.kk{trh yLku kkr{f kyk{ktyksLke h kktetrk rLkr{kuLke Au ku

  e [wfukt qfkt kkte kkkwLke fkkWkh [ekhkue kMeh kue kktnkkt yLku kkte kkkw fuwt khk EAkknkk ku ru kkuzwt wt kkt kkfkuMxuq kLkkkLke ]rk{kt kke kktnkkt. {nk{k kkteSLke kMehLku [u[kUxkze ku{Lke fkLkkLku [khufkuh{qk{tk fhk ku{u kkk kMkfko nkk. ynuk [u ELMkux fhuekMeh wt ktw fne Au.

  hksfe LkukkykuLkku t ku{sfnukkk Mkkker Mk{ks MkufkuLkekue r[kh khkLkku kkoVk LkkLkktqfktLke yk [ukyu fhe Lkkku Au.kirkfkLke kuz{kt kkte r[khkhkqkfk kLke kE Au kuk Mktukku{ktELhkLkkhLkkt kkfkuyu kkter[khkhkLku Ske hkkLkkuyLkkkMk s kMk fkuo Au.

  uhk kkte tke rLkr{ku Vkku Whke kkkwLke fkLkkLkwt kk{zwt kLkkwtVkuxku k [tw kxu kkueMku kwLkku LkkUk kkkMk nkk he

  fkuLkk kkuheMkkLke krhekk kkkk

  fku : fku kkwfkLkk kkuheMkkkk{Lke hku~k{Lkkh MkkuMkkxe{kthnukk [kink kukufw{khLke 31keo kLke kekkknuLk kkkk.h9/9/10 Lkk hkus Mkkhu 11 kkukkukkLkk uhke y{kk skLkwt fneLkuLkefe nke khkk {rnkLkkuyksrLk Mkwe fkuE ykkukkku Lknekkkk fku kkwfk kkueMku kuk LkkU fhe w kkkMk [ke Au.

  zwefux MkezeLkkuskku zkkku

  zeMkk : zeMkk kkueMku kkhkus VwkhkMkfo kkMku khe kh huz fheLku zwefuxMkezeLkku skku zke yuf EMk{Lkeyxfkk fhe nke. Vwkhk Mkfo kkMkuyuf khe kh huz fheLku k00 Lktkyk yk ftkLkeLke zwefuxMkezeyku zke kkze nke.suLke f{kfw 10 nh h00 yLku tfh WVuokkw [{LkkS {kShkk yxfkkfheLku w kkkMk nkk he Au.

  rMkLkkh nuh{ktke kkEf[kuhkE skkt kkueMk Vrhk(Mkt.Lw.Mk.) rMkLkkh kk.02

  rMkLkkh yu{.yuLk.fkuus ykkkkfo fhuwt kkEf fkuE Mk [kuhe fheE skkt rMkLkkh kkueMk MxuLkuVrhk LkkUkk kk{e Au.

  rMkLkkh yu{.yuLk.fkuus ykkyku kkLkk ykk kk{nuLMkn fhLkMkn hnu.kkuXk kk

  28{e MkxuBkhLkk hkus kkukkLkwt kkEfkkfo fhe Lkkufhe kk nkk khk ykeukkt kkEf Lk ukkkt ku{Lku kukunkk he nk