09-10-2010 Mehsana

download 09-10-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ãkt[kÞíke [qtxýe støk : 1,0h0 Mkuðkf{eoykuLku çku÷ux ÃkuÃkh E~Þq þrLkðkh, ;t.9-10-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.8 çkeS íkhV {k çknw[hLkk [k[h[kuf{kt økðkíkkt økhçkkyku{kt ¼køk ÷uðk {kxu ykíkwh çkLke hÌkkt Au. Ä{Ä{e WXâwt níkwt. yuf íkhV {kE¼õíkku {k çknw[hLke WÃkkMkLkk yLku ykhkÄLkk fhe ÄLÞ çkLke hÌkkt Au íkku {nuMkkýk íkk.8

Transcript of 09-10-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.8rkwh kkwfkLkk ^w kk{{kt

  kwkqLku fuhkuMkeLk Aktxe SkeMkkke ukLkk fuMk{kt MkkMkw yLkuMkMkhkLku {nuMkkkLkk yurzLk MkuLMksse fu.ykE.fkAekyu ykSLkfuLke Mk yLku Y.5,000 tz VxfkkuoAu. ]kMkkyu knkU[uk tkkeLku EkkueMk su e hkLkk kkkt kufLkku{knku Akku nkku.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh rkwhkkwfkLkk ^q kk{{kt hnukk hknukkuLk hkkELkk MkMkhkhk ekkE y{kkkEyLku MkkMkw hk MkrkkkuLk

  ekkE fk{fks kkkku khukLkfhkkt nkkt. Mkkk {rnLkk ykkWkk.27-2-10Lkk hkus kkkuhu 3-30fkfu kwkq nukkuLk kxu LkkeLknke khu MkkMkw-MkMkhkyu ukkt {efuhkuMkeLk Aktxwt nkwt yLku ekMke[ktke nke. kteh heku kuekwkqLku Mkkhkh ykuo y{kkrMkr nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykenke kt kueLkwt {kuk Lkekwt nkwt.

  {hLkkh krhekkLke VrhkLkkykkhu rkwh kkueMku qLkLkku kwLkku

  LkkUe w kkkMk nkk he nke. ykfuMkLke MkwLkke hBkLk Mkhfkhe fefu.yuLk.ftMkkhkyu zkoxh Mk{k rLkuLk{hkukh rLkuLk ku{s VrhkLkuMk{koLk ykkke eku hsq fhkkt ]tkke kurkk XwO nkwt. ykku MkkMkwyLku MkMkhkLku ykSLk fuLke MkVxfkhe nke. yk kLkkLku kku Mk{kktkf{kt [f[kh {[e sk kk{e Au.krhekkykuLku MkkMkhek khVke kkMkykkkLkk rfMMkk{kt khku kkktMk{ks{kt [kk VukE kE Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.8ku[hkS kkwfkLkk [zkMkk

  kk{{kt ykuk {nkfke{kkkSLkk {trhLke kLkkuxe WkhkMfhkuLke Lksh kkze nke. kk.7-10-10Lkk nue khkuZ hBkLkyku Mk {trhLkk knkhLkkkku {wfu kutzLke kLkkuxeWXke kku nkku. kk{Lkk kxuskekE hk{kEyu yk ytkuku[hkS kkueMk {kf{kt VrhkLkkUke nke. {nuMkkk{kt hkLkkwhhkuz Wkh {krk ^ux{kt hnukkkxu rskuLfw{kh hk{kkELkwtExLkkuo Lktkh Ssu-2yuyu{9093Lke [kuhe kkkt ku{u{nuMkkk nuh kkueMk {kf{ktVrhk LkkUkkkt MkkELMk.su.yu{. {koyu w kkkMknkk he Au.

  rLkkh, ;t.9-10-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  (rkrLkr khk) knw[hkS,kk.8

  LkhkkeLkk k{ rMku knw[hkS{trh{kt xMkkkLkLke rr fhk{ktyke nke. Mkkhu 7-15 fkfuxMkkkLkrr{kt {kEkku Q{xekzk nkk. xMkkkLkrr kk{trhLku yLku [k[h[kufLku Mkwkurkfhk{kt ykwt nkwt. ykfkof hkuLkeyLku LkkLke LkkLke {oykuLkk kkuhkLkke [k[h[kuf{kt wkkt {wfk{ktykkkt htkkuhtke kkuhku khuykfko Qwt fwO nkwt.

  LkhkkeLkk k{ rMku kkeXknw[hkS{kt {kkkSLke ykhkLkk yLkuWkkMkLkk {kxu knw {kuxe Mktk{kt{kEkku W{xe kzkt nkk. k yLkuykMkk Mkkku {kkkSLkk k{{kt ykkktkwykuLke WkMkrkke knw[hkS

  {{e WXwt nkw t. yuf khV{kEkku {k knw[hLke WkkMkLkk yLkuykhkLkk fhe L kLke hkkt Au kku

  keS khV {k knw[hLkk [k[h[kuf{ktkkkkt khkkyku{kt kk uk {kxuykkwh kLke hkkt Au.

  k{ Lkkuhku {kP knw[hLkkoLkkkuo W{xukt {kEkku

  ytkkS{kt quku khk yLkwckLkytkkS, kk.8

  kLke WkkMkLkkLkk krkLkhkkeLkk k{ rMku s {kEk{ytkkS{kt {kEkkuLke khu ez{e nke. kku yksLkk k{ rMku {kytkkLkk {trh{kt kkuk rr rkLk{wsk x MkkkLk yLku ruk kqsLk-y[oLk fhk{kt ykwt nkwt. Lkhkkehr{kLk {k ytkkLkk oLkLkwt ruk{nkB nkuE nue Mkkhke s{kEk kwyku skksLkLkesktkkLkk oLkkkuo knkU[e oLk fheLkk k fhe nke. u yLkuwrLkk{kt ktrk, kE[khku yLku ktwskE hnu kkk Mk{k rLkwt fkkk ku {kxu ytkkS uMkkLk xMx yLkuyuLk. fu. kurxLMk khk [k[h[kuf{kt

  yufkLk quku khk skksLkLkesktkkLke WkkMkLkkYke yLkwckLkLkkuykske kht fhkku nkku. ytkkS{trhLkk S {nkhks fkirfkEXkfh khk x:MkkkLk fhk{kt ykwt

  nkwt. yk Mktku ruk kqsLk-y[oLkfhk{kt ykwt nkwt. su{kt [h{Lk f{fuxh ykh. su. kxu Mkrnk R.nexkh S. yu. kxu Mkuzu kuMkekqrrLkku k eku nkku.

  u fu, fze{kt k [kwkkO fhkkt wkuXfku rkLknheV kkkt ktrzekukkVhkuLke skkkhe xe su.

  k kkk ykkhqk ynukyLkwMkkh rzekukkVhkuLku hksfe kkLkkhkxe yLku hkMkhLkk LkukkykuWkhktk {tkeykuLkkt kkkuLkerzekukkVe fhk Wkhktk Mkkze, kuke,kkk fu we kt[ ykkkLkexLkkyku{kt Mk[kux rzekukkVe fhkLkeMkw[Lkk ykkE Au. w{kt, [qtxe [khhBkLk kkk kkf nw{k, nwz fukkh{khkLkk kLkkkuLke rzekukkVefhk kkfe fhkE Au. {kkLkLkk rMku

  zhkk {fkkLkk kLkk{kt fu kwkfu[hkLke xLkkyku Wkh kksLkshhkk Mkw[Lkk ykkE Au. [qtxe [khwtku hBkLk LkukkykuLkk {kuxkt fLkk fxykWx Wkt fhe [koykuLkwt ykuLkeoLk fhk{kt yku kku k kuLkufu{uhk{kt ftzkhe uk{kt yku.{kkLkLkk rMku {kkLk {kf LkSfLkk100 {exhLkk uhkk{kt MktkqorzekukkVe fhku yLku [qtxekt[urLkwk fhuk fu{uhk{uLk kwku[ hku.yk{, rsk [qtxe ktku rLkkk [qtxe{kxu fu{uhk{uLkkuLku kMk kkfe fhe irLkfrhkkuxo {kufk nwf{ fhkku Au.

  kE uk ykuku knuk knuLk

  Mkke {herMkLkkh : rMkLkkh nuhLkk{khkze kMk{kt hnukekherkkLku kuLkku kEhksMkkLkke uk ykkku nkuEkherkkyu hkkeLkk fuhkuMkeLkhehu Aktxe Mkke {hkkt kufkuyufXk kE skkt kkueMkuxLkkMku sE kLku ke.yu{.MkkY Mkhfkhe kkLku {kufkktrMkLkkh kkueMk MxuLkuVrhk LkkUkk kk{e Au.hksMkkLk ykkw hkuz kh hnukkyku{fk tfhk hkkLkeLkkLke knuLk rkLfeLkk Lk A{kMk ykkW rMkLkkh {khkzekMk{kt hnukk hkkEfwkuhS e Mkkku kk nkksu{kt hksMkkLk [k{wtzk{kkkSLkk {trhu k{f rr{kxu skLkwt nkuE yku{fkukuLke LkkLke knuLkLku fnu fu fkunwt kLku uk yke. u funue khkuZu yku{fk khVkuLk ykkkt kuyku kkfkrfkLkke knLk{kt rMkLkkh{khkze kMk{kt ykkk k{u fu rkLfe ku fuhkuMkeLkAktxe Mkke {h kk{e nkesuke yku{fku yk kkkkLke rMkLkkh kkueMk MxuLkufhkkt kkueMku ku{Lkwt rLkuLk EyfM{kku {kukLkku kwLkku kfhe kLku ke.yu{. MkkY{kufe ykke yk kkkku wkkkMk nkk he Au.

  {kkLk xku {nuMkkk, fze, k yLku rMkLkkh{kt kukLkku erzku Wkhu

  [qtxe{kt fu{uhk{uLkkuLke kksLksh(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.8

  {nuMkkk rsk kt[kk, Lk kkwfk kt[kkku yLku [kh LkkhkkrfkykuLke [qtxeyku{kt yk[khMktrnkkLkk fzf y{ {kxu {nuMkkk, fze, k yLku rMkLkkh nuh{kt yuf-yuf rzekukkVhkuLku irLkf

  rhkkuxo {kufe ykkk kkfe fhk{kt yke Au. ykkk{e 21{eLkk hkus {kkLkLkk rMku {nuMkkk{kt 15,fze{kt 8, k{kt 5 yLku rMkLkkh kkrfk{kt 7 rzekukkVhku Vhs ku. irLkf rhkkuxo hsq fhkrsk [qtxe yrfkheyu MkkrLkf [qtxektkLku yku fkuo Au.

  kfukhe LkukkykuLkkt kkku ku{s {kkhku{kt Mkkze, kukeLkwt rkh ku kku yu kuhherk fu{uhk{kt fu fhkukt[kke [qtxe stk : 1,0h0 Mkukf{eoykuLku kuux kukh E~q

  uLkk rr kLkku{kt Mkwhkk rkk khk Vhs kkktyuf nh suxk skLkku ku{s ku{Lke Mkkku hnukk fwxwtkesLkkuMkkrLkf MhkLke [qtxe{kt kkuMx {kkkku khk {kkLkfhe kkukkLke Lkirkf Vhs yk fhu. MkMk kuxMkkuoLku Mk{MkhkkuMx {kkk {e hnu ku {kxu rnxe ktku kuux kukh E~wfhe ekt Au. k {krnke yLkwMkkh [qtxekt[Lkk ykuyLkwMkkh ykkk{e 21{e ykuxkukhLkk hkus kuLkkh rsk-kkwfk kt[kk ku{s Lkkh kkrfkLke [qtxe{kt uLke Mkwhkkkkkh rr kLkku{kt Vhs kkk skLkku yLkukrhkhsLkku ku{Lkk kLk{kt {kkrfkhke tr[k Lk hnu ku nuk-wke kkuMx {kkkkuLke Mkwrk We fhk{kt yke Au. {nuMkkk rsk{kt MkMk kuxMkoLke Mktk Wkh Lksh fheyu

  kku, rMkLkkh kkwfk{kt 196, {nuMkkk kkwfk{kt 116,k kkwfk{kt 80, rkwh kkwfk{kt 170, ku[hkSkkwfk{kt 202, fze kkwfk{kt 89, uhkw, MkkkMkk ku{szLkkh{kt 167 {e fw 1,020 MkMk {kkhku Mkwhkk{kxu krhkh Mkkku kkukkLkk kLk{ktke ntkk{e kuhu yLkLkku{kt Mkkx fhe hkk Au. yk{, rsk{kt LkkUkukMkMk kuxMko MkkrLkf MhkLke [qtxe{kt {kkLkke tr[khne Lk ku nukwke nrhV W{ukhkuLke ke rMk kkkAe 24 fkf{kt [qtxe yrfkheyku khk xkk {khVkkkuMx {kkkku {kufk{kt yku Au. suLkk fkhu MkMk{kkhku kkukkLkk kLkLkk W{ukhLku kkukkLkku f{ke {k ykkeLkirkf Vhs yk fhkkt nku Au.

  k ykhkLkk-WkkMkLkk fhe {kPLkk ykeko {uk

  s ytku x MkkkLk yLku ruk kqsLk y[oLk fhkwt

  rMkLkkh{ktzkk xuzk kh

  CID kkxfe rMkLkkh : rMkLkkh nuh{ktrfuxLkk uh-MkkLke ykurVMkku[ku Au su{kt zkk xuzk[keLku wkLkkuLku khkkeLkkktku ku Au kue nfefkkkteLkkh Mke.ykE.ze.kE{Lku {kkt huz fhkktMkkurzk kh{kt huz fhk

  ywkt tt k.3 h

  LkhkkeLke kqo hkku {kkkSLkk{trhLke kLkkuxeLke WXktkhe !

  ^q{kt kwkqLkk qLk fuMk{ktMkkMkw-MkMkhkLku ykSLk fu[wfkku Mkwkue krhekk kh fuhkuMkeLk Aktxe Mkkke nke

 • kuekku Mkko{kt {rnk fkuus [uBkLk kLke{nuMkkk : nu{[Lk[ko Wkh kw-shkk wrLkMkxe, kkx yktkhfkuusLke kuekku knuLkkuLke MkkoykxTMko yuLz fku{Mko fkuus uzkkkku kk.5-10-10Lkk hkuskuE nke. su{kt [kihe {rnkfkuus [uBkLk kLke nke. {tkesuXkkE [kihe, rekkE

  [kihe, fkuusLkk yk[ko S.fu.kZe, k.kkkwkE yu.[kiheyu rsukk MkofknuLkkuLku yrLktLk kkXk nkk.rMkkwh rk{kt krk-rkkLk oLk kuwt{nuMkkk : kkx rskLkwt krk-rkkLk oLk fk rk rkekkk.rMkkwh {wfk{u kk.5-10-10Lkk hkus kuwt nkwt. su{kt rkwLk rk,W.{k.rkk{kt rkk-1{ktkk eku nkku. {kkoof rkf {nu[t ke.kxuyLku ku-11 rkkLk knLke ku rkkLkeyku fw.ek {fkk kkk fw.nukMkkutfeyu kk eku nkku. yk[ko h{ukE yuLk.kxuu wuAk kkXe Mk{k kkkrhkh kkk rkkLk rkf r{kkuyu k wuAk kkXe nke.MkktE rLkk nkxo kkuMxMko Mkko{kt keswt MkkLk {uwt{nuMkkk : {nuMkkk kku yku MkkE rLkk nkExuf nkuMkx yuLz heMk[oELMxxwx khk Mku nkxo ytkkok kuu r[k Mkko{kt xe.su.nkEMfq, {nuMkkkLkkku-9(y)Lkk rkkeo rn{ktw hkkE Mkkkhkyu {nuMkkk nuh{kt keu Lktkh{uku nkku. MktMkk khVke kwhMfkh Yku Y.1001 ku{s keLku rLk:wf {uzef [uf-ykLke Mkwrk ykkk{kt yke Au. su k kkLkk yk[ko {wfukE Lke kkkkk krhkhu kkihLke kke yLkwe nke.uc rkf yukuzo rsukk rkfLkku MkL{kLk Mk{kht{nuMkkk : rkMk fukMk kxu MkkosrLkf nkEMfq{kt Mkuk ykkkkktkkE hSLku [kw kou hkkkLkk nMku uc rkf yukuzo ykkk{kt ykkunkku. ku{Lke yk rMkLku rkhkk kk krhkh yLku yuMk.fu.yu{.kxu fue{tz khk MkL{kLk Mk{kht hkk{kt ykku nkku. ku{kt ykswkkswLke nkEMfqkuLkkyk[kkuo yLku rkfku nksh hkk nkk. kk{sLkku, fuefkhku yLku {tzLkk k{k{nkuukhku ku{kt nksh hkk nkk. yk Mktku ku{Lke Mkukyku yLku rMkykuLkurkhkk{kt yke nke. MktMkkLkk {tke kkkE yLku yk[ko iukEyu ku{LkerMkykuLku rkhke nke. yk MktkLku MkV kLkkk {kxu {tzLkk Mkn{tkefu.fu.kxu yLku MxkVr{kkuyu khu snu{k WXke nke.e Lq kukurMk fkuus{kt yufkWLx e Mkko kuE{nuMkkk : e Lq kukurMk fkuus ykuV xe[Mko yuwfuLk, {nuMkkk{kt kk.5-10-10Lkk hkus Lkk{k krkLkk ykrkfk zko.kkkuLk ze.{koLkk {kkooLk nuX Lkk{ktkrkLkk rkkkeoyku {kxu e MkkoLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. ykyufkWLx e Mkko{kt k xe{ku ku{s [kh hkWLz hkk{kt ykk nkk. su{ktk{ rfk hkWLz, kkuLkMk hkWLz, Lkukurx hkWLz yLku hukez hkWLz nkk. ykfko{Lkku nukw Lkk{kLkk rMkktkkuLku Mknskkke ekLkku ku{s kB{k Mkkku kkLkykkkLkku nkku. rsukk rkkkeoykuLku kuMkknf ELkk{ ykwt nkwt. fko{LkwtMkt[kLk kMk oLkk ewkEyu fwO nkwt. MfkuhLke qr{fk kxu nuku rLkke nke.MkkosrLkf rkLkwt kkih{nuMkkk : {nuMkkk kkwfk kk{ {tz khk 43{ku wk WMk Wfko rk,{kuxekW kku 4-10-10Lkk hkus kuku nkku. su{kt su.yu{.[kihe MkkosrLkfrkLke rkkLke kte kxu e k] Mkko{kt k{ MkkLk yLku k]Mkko{kt k]ke MkkLk {ue kkLkwt kkih kwO nkwt. kkLkwt Lkk{ hkuLk fhk kkkLkk yk[ko hkE kkk kk krhkhu yrLktLk kkXk nkk. rsk wkWMk{kt k kkLkwt Lkk{ hkuLk fhu yue wuAk kkXe nke.kkMkh fkuus{kt yufkkrk yrLk Mkko kuE{nuMkkk : ke.ykh.kxu ykxTMko fkuus kkMkh{kt M{ kwshkk