20-10-2010 Mehsana

20-10-2010 Mehsana
20-10-2010 Mehsana
20-10-2010 Mehsana
20-10-2010 Mehsana
download 20-10-2010 Mehsana

of 4

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ytçkkS ÃkkMku Ëktíkk{kt nðkEÃkèe íkiÞkh ÚkE hne Au çkÒku r{ºkku økwzøkktðÚke y÷øk Ãkze økÞk níkk çkwÄðkh, ;t.20-10-2010 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks nur÷fkuÃxh Mkuðk þY Úkíkkt Þkºkk¤wykuLkku yktfzku zçk÷ ÚkE sþu çktLku ÞkºkkÄk{{kt Y.10- 10 fhkuzLkk ¾[uo nðkEÃkèe rLk{koýkÄeLk ytçkkS{kt hkus 10,000 Þkºkk¤wyku ËþoLku ykðu Au CMYK CMYK {nuMkkýk íkk.19

Transcript of 20-10-2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.19

  {nuMkkk{kt kkt[e{ze kkuykue o{kLk rk{kt kkku-9Lkk ku rkkeo kkkk kLk kkyXkrzu yufLkku kkku rneke {kunkku khu yL Akk kwzkkpke Awxkukze kk kk {nuMkkk khk ykkunkku. uhke hkufz hf{ Mkkku kkukytk uS {k{Lkk ku Akkku {eykkkt ku{Lkk krhkhsLkku{ktykLktLkku {knku Akku Au.

  LkkUkkk Au fu, yXkrzk ykkW{nuMkkkLke o{kLk rk{ktkeku-9Lke 13 koLke ku Akkkykuy[kLkf kkkk kLke nke. kotz{kts Vkh {qfe kkLk kE kE nke.yk kku Akkkyku {kk 12 fkf{kt skhk Vhe nke. khtkw, kesu s rMku

  yk kkLkk ku Akkku kkko Lke yLku hk kkkk kLk nkk.

  {nuMkkkke kkkk kLkuk kkur{kku kkko yLku Mkki k{ ykkwknkUk nkk. ktke kke yLkuys{uh kk nkk. kku kkMku hkufzhf{ nkukke kuyku nhkh skLkefk nkk. khtkw, kwzkkpke rneskLkk rk{kt kku Awxk kzk nkk.kkko Lke rne knkUku nkku yLkukkueMk {kfu knkUku nkku khukwzkkpke yk kE kuku hk {nuMkkk khk ykku nkku. ufu, kku r{kku {nuMkkk khk ykkktku{Lkk keykuyu nkfkhku yLkwkuAu. yk kLkkLku kku Mk{k ktkf{kt[f[kh {[e sk kk{e Au.

  CMYK

  CMYK

  y{kkke ytkkS-khfkLkenurfkuxh MkukLkku kht fhku

  y{kk, kk.19nu y{kkkMke kufkuLku ykkw-

  ytkkS swt nku kku ktke [ {kko{wMkkVheLkku ftxkku uXkLku ku

  nurfkuxhLke Mkuk xqtf Mk{{kt {kkku. {k[o-2011 Mkwe{kty{kkeyku y{kkke ytkkSyLku {kWLx ykkw Mkwe sknurfkuxhLke Mkuk {ue fu. yk{kxu ytkkS LkSf ktkk{kt Y.10fhkuzLkk [uo nkE ke k kLkkkEhne Au. nu y{kk-ytkkS [unurfkuxh Mkuk Y fhkk {kxuhkLkwt WLk {tkk hMk hkkekkxeoyku kkMkuke xuLzhku {tkku. {kkytkkS s Lknet khfk{kt nurkuzkLkkk {kxu WLk {tkkLku s{eLkVkk{kt yke Au. khfk{kt k kk-tfk{ Y kE kwt Au. yLku ktk nurkuz ktkE skkt

  y{kk-

  khfkLke nurfkuxh Mkuk Y ku. hkLkk kMkLk yLku WLk

  {tkkLku yk Mktkt{kt hMk hkkekkxeoyku khVke kqAkhA k ykkkke Au. khu nkEke kikh kEsu khu xuLzhku knkh kkzk{ktyku. khfk yLku ytkkS ktLku MkuY.10-10 fhkuzLkk [uo nkEkekLkkkE hne Au. y{kkke ytkkSnkEkkkLkwt kzwt wt hkwt ku kMkLk{tkk Lke fhu. nkLke kfuytkkS{kt hhkus 10 nh kkkwykuoLkkkuo yku Au. ytkkS{kt nk Y.100 fhkuzLkk [uo rr rfkMk yLkurMkhLkk kusuxku fkohk Au. suLkkkekMke kkkwykuLku knukh kkkkkMkw-Mkwrk ykke fku. yk{y{kk-ytkkS [u nurfkuxhMkuk [kLkkh kkxeoLku Mkkhku tku {u.

  kksukh{kt Lkhkke kh yuf{kukkE ftkLkeLkk Mknkuk{kt kMkLkrkku nurfkuxh khk ytkkSLkk

  oLkLkku k ku Lkk{Lke Mfe{nuh fhe nke. su{kt {kukkEftkLkeLkk rr MkkuLku

  kkeX ytkkS kkuoLkLkku k ykku.

  {kukkE ftkLkeLkeWkhkufk ykVhLku skh

  rkMkk Mkktkzkku Au.yufkh nurfkuxh

  khk nkE{wMkkVheLkku kih YkE kAe

  krkfkuLke Mktkk{e kEsu.

  {k[o 2011 Mkwe{kt nurfkuxh kkk y{{kt {qfkE su

  ytkkS{kt hkus 10,000kkkwyku oLku yku Au

  nurfkuxh Mkuk Y kkktkkkwykuLkku yktfzku

  zk kE su

  ytkkS{kt nk Y.100fhkuzLkk rfkMkfk{ku

  fkohk

  ytkkS kkMku ktkk{ktnkEke kikh kE

  hne Au

  ktLku kkkk{{kt Y.10-10 fhkuzLkk [uo

  nkEke rLk{kokeLk

  knw[hkS {trh{ktkhkk uk

  kue wke kw{

  {nuMkkk kkwfkLkk kkuhekekk{{kt hnukk kkE u{hkEhku Mkkk ko ykkW {kuxe rfhekLkkLkk Lk hk{kuMkk kk{LkkhkkMk{kt hnukk y{hkS hkLkkrfhk ske Mkkku fko nkk. MkkkkoLkk Lkfk hr{kLk kLkkkuLkLkuMktkkLkku{kt ku kwkeyku{kt kkt[ koLkeMkwnkLke ku{s ku koLke Lkfe nke.

  Auk k koke kLkkkuLkLku kuLkkukrk ske hk, MkkMkw szekuLkhk, suX suLkE hk ku{ssuXke sekuLk hk [krh kh kuxku

  nu{ hke ykh-Lkkh {kLkrMkf ku{skherhf kkMk ykkkk nkk. kkLkhkke hr{kLk kLkkkuLkLkkkrkLkku {kukkE h{ktke kukE skktkueLku qk s Zkuh {kh {khk{kt ykkunkku.suLkk fkhu kLkkLku kke ykkkt{tkkhu Mkkhu 10-30 fkfLkk Mkw{khukrk ske fzek fk{u kku nkku ku{sMkkMkw szekuLk Mkrnk yL hLkk Mkkuh{kt nksh Lk nkkt. yufktkLkku k EkLkkkuLku ku kwkeyku Lkfe ku{sMkwnkLke Mkkku yLkMkkLk fwO nkwt.MkkMkhektykuLkk yMkk kkMkke Awxfkhku

  {uk kue ku {kMkw{ kkfeyku Mkkkuzz Mkke kE nke.

  ykMkkkMk hnukk hnekuLku kkkt kuykukuze ykk nkk yLku ku kwke yLku {kkkLkuMkkhkh ykuo 108- E{hsLMke{kt{nuMkkk rMkr nkuMkx{kt E ykknkk. khtkw ku sk Mkk heku keku nkukke ku{Lkwt Mkkhkh hBkLk{kuk kwt nkwt. yk ytku kkwfk kkueMku kukke Mkkku {h sLkkh krhrkkLkk krk,MkkMkw, suX ku{s suXke r {hk {kxuwkuh fhk kkkkLkku kwLkku LkkUefkuMkhLke fkokne nkk he nke.

  {nuMkkkLkku kw{ kkko rnekeAuxu khk Vkuo, k {ku

  {nuMkkk kkwfkLkk hk{kuMk kk{Lke fhw xLkk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.19

  {nuMkkk kkwfkLkk hk{kuMkk kk{Lkk hkkMk{kt hnuke krhekkyu Mkkhu MkkMkhektykuLkk kkMkke kukwke Mkkku ykLkrkAkuze ykuZe SLk xwtfkkkt Mk{k rMkkh{kt [f[kh {[e nke. kkwfk kkueMku ku kwke MkkkuMkkeLku {]w kk{Lkkh krhekkLkk krk, MkkMkw, suX ku{s suXke r kwLkku LkkUe fkokne nkk he nke.

  yhuhkxe kuLkkt fhw {kuk rLkkskkt hk{kuMkk kk{{kt yhuhkxe VukE : kkueMku kwLkku LkkUe w kkkMk nkk he

  [uf rhxLko kkLkk ku fuMk{ktukkheLku A-A {kMkLke fuukkheLku {k kuxu fw 3 [uf ykk nkk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.19

  {nuMkkkLkk ukkheLku ykkuk k[uf khk VhkLkk ku fuMk{kt {nuMkkkykkLkk sse yuLk.ke.[kiheyurMkkwhLkk ykhkukeLku kurkk Xhke A-A {rnLkkLke fuLke Mk Vxfkhe nke.ykku kurkkLku yLkw{u Y.40,850yLku Y.19,450 VrhkeLku khkuxu [wfk yku fkuo Au.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh {nuMkkk{ktrkf ykuxku {kukkE kuk hkkkkxu Skhfw{kh hkE kxukkMkuke rMkkwhLkk ke.ykh.kxuuxqk xkh hekt nkkt. kk.25-10-08Lkk hkus ku{u heuk {k kuxurkf ykuxku {kukkEMkLkuY.19,450Lkku [uf ykku nkku. yk

  [uf rhxLko kkLkk fuMk{kt ykkuykhkukeLku kurkk Xhke A {rnLkkLkefu yLku Y.2,000 tz Vxfkkuo nkku.yk Wkhktk [ufLke hf{ VrhkeLkukh kuxu [wfe ykkk nwf{ fhkkunkku.

  yk s ykhkukeyu rkf ykuxku{kukkEMkLkk Skhfw{kh hkEkxuLku yL ku [uf ykk nkk.kk.29-11-08Lkk Y.22,800 yLkuY.18,050Lkk {e ku [uf ykknkk. Y.40,850Lke f{kLkkWkhkuk ku [uf khk VhkLkk fuMk{ktykku ykhkukeLku A {rnLkkLke fuLkeMk Vxfkhe nke. yk{ [uf rhxLkoLkkku fuMk{kt fkuxu o ykhkukeLku A-A{rnLkkLke fuLke Mk Vxfkhe nke.

  kku r{kku kwzkktke yk kze kk nkk{nuMkkk : ku[hkS kku rLkkhu hkku{trh{kt khkk uk kue 19 koLkewke kkkk kLkkkt kueLke rk{kkkyu kkueMk {kf{kt k ukVrhk LkkUke nke. {trh krhMkh{ktkekw{ kue wkeLke kkueMku w kkkMknkk he Au. ku[hkS kku hnukktfekkE hSLkk rk kLkekuMkLkkkuLkLke kwke kus kk.16-10-2010Lkk hkus hkku 10-00 fkfuknw[h {kkkLkk {trh{kt khkk uk kEnke. hkku 10-00 kku {kkkSLkkkhkk uk kue 19 koLke kushS hkku h khk Lk Vhkkt rk {kkk[rkk kLke nke. yk xLkk kk Mkkkt-MktkteykuLku kt kw{ kwkeLke kuku[kk{kt yke nke. khtkw, kueLkkukkku {ku Lk nkku. ykhu, kkkkwkeLke {kkkyu ku[hkS kkueMk{kf{kt k uk Vrhk LkkUkenke. kkueMku kw{ wke Mktuo wkkkMk nkk he Au.

  kwkh, ;t.20-10-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  {kkkLkwt ku kwkeyku Mkkku yLkMLkkLk

 • rzkELk MfqLkku WMkLkku Mk{kkLk Mk{khkun kuku{nuMkkk : tfw kxh kkfo MktLk rzkELk [kEz ELxhLkuLk Mfq, {nuMkkk khk

  kwshkk {kxu kkihYk yLkukkLkk yktku kukYk keSkhkuu w.yuMk.yku.Lke 55{esLkh r{xk yLku yrkhke Mfq VuMxeLkku Mk{kkLkMk{khkun kuku nkku. su{ktw.yuMk.yku.Lkk Mkuuxhe sLkh

  yMkeB{k siLku kkukkLkk [Lk{kt skwt nkwt fu, yk yuf yuku {t[ Au fu su{kt Mkofkkyku, rkfku ku{s rkkeoykuLku fk, kkLk, rkk kuhu rkLke Mkwo kf{e hnu Au. [kh rMk [kuk yk fko{{kt rr Mkkoyku sue fu Lk], yufktfe,k] ku{s r[kMkko kuE nke. yk Mk{kkLk Mk{khkunLkk {w yrkrk yuzkufuxykh.ze.knu Mktkkur[k [Lk fhe rsukk rkkeoykuLku ELkk{ rkh fhekuMkkrnk fko nkk. fko{Lkk ykkusLk k kkLkk [uh{uLk, {uLkuStk xMxe,yk[ko, rkfku ku{s rkkeoykuLke tMkk fhe nke.kkk rkLkkhLkwt kkih{nuMkkk : kkk rkLkkh Mkk u. k{he, k{he, yu.yu{.kxu MkufLzhe

  yuLz nkh MkufLzhe #e Mfq{kt ku-11{ktykMk fhke LkeB{e kxu ku{s kuh-9 {ktke urkkuk{kyu kksukh{kt Mkkz kku kuuhkfkkLke kuz{xLk Mkko{kt kk eku nkku. ykMkko{kt kwshkk hkLkk rskykuLke kkLkkrkkeoykuyu kk eku nkku. su{kt kkLke

  rkkLke LkeB{e kxu Wk{ uk fhe hk fkkyu k{ hne hkx fkkLke Mkko{kxu kMktke kk{e Au. nu ku [tekZ kku kuLkkh hkxe fkkLke Mkko{kt kkuk {kxu su. kk krhkhu yrLktLk ku{s wfk{Lkk kkXe nke.fkuXkMkk nkEMfqLkwt kkih{nuMkkk : Lke Mkkn ytkkok Mkk{krsf Lkefh rkk {nuMkkk khk AeykuxkukhLkk hkus ykkursk rsk fkkLke Mkko{kt w.fu.fkuXkhe rk{trhfkuXkMkk Mkt[krk hk kkrhkkurkk rsukk Mkwthk EfkukLkk Mk fhMknykh. kuk (LkkLkekW) kkk fkirffw{kh su.Mkwkkh (MkhkkLkkwh) yk ktLkurkkeoykuLke Mktwk uzeyu Mk{k rsk{kt Mkkuo[ uk fhe k{ MkkLk kfheLku kkLkwt kkih kwO nkwt. kk krhkh ke rkkeo r{kku ku{s {kkoofze.ze.kukLku kqofLkk yrLktLk kkXk nkk.Mk{e rufkLkt fkuus{kt Lkhkrk {nkuMk kuku{nuMkkk : Mk{e rufkLkt Mkkuo kUf yuwfuLk fkuus {nuMkk{k{kt kk.9ykuxkukhLkk hkus Lkhkrk {nkuMkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. su{ktykkLke ykhkLkkLkk yk kkLk koLkku {rn{k khkkLke h{x khk kfhk{kt ykku nkku. fkuusLkk r. zko.VwkkuLk kxuu ek kxke Lkhkrk{nkuMkLkwt WTkxLk fko kk kke{kkeoykuyu kek-MktkekLkk Mknkhu yLku kkeykuLkkkku khkkLke h{x kkuke nke. ykk {k ytkuLkku {rn{k k fhkkkhkkyku kkkkt-kkkkt kke{kkeoyku q{e WXk nkk yLku khkkykuLke h{xLkkuykLkt {kku nkku. su{kt kke{kkeoykuLke Mkkku kkkfku k Mkk{u kk nkk.kkk rkLkkh uhk{kt LkhkrkLke Wse{nuMkkk : kqo kkr{f, kkr{f, yu.yu{.kxu MkufLzhe yuLz nkh MkufLzhe#e Mfq, kkk rkLkkh, uhk kku Lkhkrk {nkuMk qk s WMkknuhWskku nkku. Mk{k fko{{kt rkkeoyku, keyku yLku {nu{kLkkuyu LkhkrkLkkko{kt ykhke khkk{kt nksh hne MkuoLku kuMkkrnk fko nkk. {nuMkkk rzMxexyuwfuLk VkWLzuLk urMkzuLx yLku kqo Wkuk{tke, ko{kLk khkMk yrLkkEkxu, ke.ykE.kxu, LkkhkE kxu, [wLkekE kxu, yu[.yu{.kxu kuhuxMxeykuyu nksh hne rkkeoykuLku wkek kkXk nkk. rkkeoykuLku MktMkkkhVke ELkk{ku ykkk{kt ykk nkk. kkLkk k{k{ rkfr{kku, f{o[khe kLkkMkkk Mknfkhke fko{ MkV hkku nkku.M{ kwshkk ytkkok Mkkhk fko{Lke Wse{nuMkkk : zLkkh Lkkkrhf Mknfkhe kUf r.ykxTMko yuLz fku{Mko fkuus zLkkh{ktykok rkkLkk Wk{u M{ kwshkk Mkkhk fko{ ytkkok rrfko{kuLke yuf yXkrzk Mkwe swe-swe ]rkyku fhk{kt yke nke. su{ktrkkLkeykuLke Mkww kykuLku knkh kkLkku Lk fhk{kt ykku nkku. su{ktf] Mkko, e, rLkkt Mkko, kLkke Mkko, ko MkwkuLk, uk kek,htkkue Mkko, kuk yLku h{k k{kLke ELzkuh kuEBMkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.yk fko{{kt ykokMkLkk ku ykkfkuyu Mke hMk eku nkku.

  k rfkMk, fkhrfeo {kkooLk rrkh kuE{nuMkkk : nu{[tk[ko Wkh kwshkk wrLkMkxe khk kkuzo ykuV MxwzLx uVuhLkek rfkMk yLku fkhrfeo {kkooLk ykkusLk rrkh yu.yuMk.[kihe {rnkykxTMko yuLz nku{MkkLMk fkuus, {nuMkkkLkk s{kLk ku kuE nke. WTkxLkMktku {w {nu{kLk khefu nu{[tk[ko Wkh kwshkk wrLkMkxe, kkxLkk rMkLzefux