Jobat 27 februari 2010

download Jobat 27 februari 2010

of 48

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  254
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Op een dag vind je de job van je leven.

Transcript of Jobat 27 februari 2010

 • Jobs in bij deOverheid vanaf blz. 16+ 6.379 jobs op jobat.be

  Ontslaggolf stopt niet

  Wat kan de politieknog doen?Caroline Gennez & Alexander De Croo

  Goede evaluatieniet zonder gevaarblz. 4

  ONDERZOEK

  Stijl Lonard isme te scherpblz. 10

  NIEUWE JOB VOORHANS GEYBELS

  Het profiel vande profilerblz. 12

  OVERHEID

  Z a t e r d a g 2 7 e n z o n d a g 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 0

  W e e k b l a d o v e r e n v o o r w e r k , m e t d e b e s t e j o b a a n b i e d i n g e n w w w . j o b a t . b e

 • Quote

  .

  Ik kijk er al naar uit om weer aan deslag te gaan. Een vriendin zei me dathet me wel zwaar zou vallen om op-nieuw te beginnen, maar ik doe mijn

  werk nu eenmaal graag. Met nog eenkindje erbij, wordt het zaak mezelf

  goed te organiseren

  Minister Freya Van den Bossche (sp.a), volgende week na drie maandenzwangerschapsverlof terug volledig aan de slag, in Het Nieuwsblad.

  Bij Carrefour worden minstens 1.672 men-sen ontslagen en, klinkt het, dat zal zoveelmogelijk via het brugpensioen geregeldworden. Wat betekent dat? Dat heel watmensen die begin dit jaar nog niet van planwaren dit voorjaar hun laatste dag te wer-ken, dat nu toch zullen doen. Voor hen is hetover and out op de arbeidsmarkt. Nu nogafwachten hoe laag de vakbonden de leef-tijdsgrens kunnenleggen en we wetenmeteen met hoeveelde gelukkigen zijn.Want laten we hetzeggen zoals het is:wie zijn job verliest,kan daar niet mee la-chen. Wie brugpen-sioen in de plaatskrijgt, laat al snel eentraantje minder.Een casestudy uit2005 is in dit opzicht veelbetekenend. ToenUmicore in 2002 bij een herstructurering inOverpelt voorstelde om een joint ventureaan te gaan met een ander bedrijf waardoorer jobs gered zouden worden - met loonbe-houd - vaagden vakbonden en personeel ditvoorstel van tafel. De randvoorwaarde wasimmers dat niet enkel de overtollige mede-werkers van een bepaalde afdeling zoudenverhuizen, maar heel de afdeling, in totaal30 man sterk. Die zagen dat niet zitten engingen een week lang in staking. Uiteindelijkwas er een vergadering op het Ministerievan Arbeid en Tewerkstelling nodig om eenakkoord te bereiken. Dat akkoord ging nietover wedertewerkstelling maar wel, totgrote vreugde van het personeel, over hettoekennen van brugpensioen.Ik heb nog nooit zon gelukkige mensen ge-zien als toen ik terugkwam van die onder-handelingen, vertelde een vakbondsafge-vaardigde later aan de onderzoeker die ereen paper over schreef.Wie dertig jaar lang hard heeft gewerkt,gaat graag op rust als de kans zich aandient.Dat is menselijk. Maar het is ook een menta-liteit die het officile discours ondergraaft.Het beleid mag dan wel hard roepen dat wemoeten herorinteren en dat we aan deslag moeten blijven, de realiteit tot dusveris dat we dat vaak helemaal niet willen.

  Rust

  Wie zijn jobverliest, kandaar niet meelachen. Wiebrugpensioen inde plaats krijgt,laat al snel eentraantje minder

  Wim VerdoodtHoofdredacteur Jobat

  REDACTIE@JOBAT.BE

  Ed i to.

  Wat vind je van je inkomen? Ik vind het een heel goed beginners-loon. Het is mijn eerste job, en mijn in-komen was toch wel een mooie verras-sing.

  Zou je hetzelfde werk doenvoor minder loon? Ik heb sociologie gestudeerd en denkdat ik wel wat zou moeten inleveren inde sociale sector. Ik zou deze job zeker

  ook gedaan hebben voor minder loon.

  Spaar je? Ja, maar de precieze hoeveelheid vari-eert nogal sterk. Tot voor kort spaardeik elke maand 500 euro, maar ik ben netgaan samenwonen en dan doe je weleens grote aankopen. Toch probeer ikelke maand iets opzij te zetten.

  Wat is je grootste kost? De huishuur is de grootste hap uit onsbudget. Die bedraagt ongeveer 600 eu-ro. Maar ik klaag niet. We hebben eengroot appartement.

  Bespaar je op bepaalde zaken? Besparen doen we niet echt. Wel pro-beer ik af en toe de prijzen tussen ver-

  schillende winkels te vergelijken. Maarik heb een goed loon, dus hoef ik erniet echt op te letten.

  Waar geef je met plezier geldaan uit? Aan eten en drinken. Ook cadeautjesgeef ik geregeld, omdat ik het leuk vindiets voor andere mensen te kopen.Reizen doen we ook graag.

  Waar kan je echt geen geldaan geven? Aan computerzaken. Ik heb een lap-top, maar niet de meest geavanceer-de, en heb ook geen behoefte aan du-re programmas. (bvdb)

  Mi jn loon.

  Kim De Naeghel (25),Antwerpen

  Beroep:doctoraatstudent

  Nettoloon: 1.700euro Extras: geen

  JOBAT.BE/MIJNLOON

 • Jobat 3

  Bandwerk

  .

  De functie en het loon dat metuw werkgever werd over-eengekomen kan in principe

  slechts met wederzijds akkoord wordengewijzigd. Uw werkgever kan dus nietsleutelen aan uw functie en loon zonderuw akkoord. Dat is een basisprincipemaar moet toch worden genuanceerd.Zeker in tijden van algemeen voelbareeconomische crisis oordeelt de recht-spraak geregeld dat een onderneminghet recht heeft om rationalisatiemaat-regelen te nemen om haar voor tbe-staan en werkverschaffing te verzeke-ren, zelfs wanneer deze herstructure-ring wijzigingen voor het personeel metzich meebrengt. In die optiek mag eenwerknemer bepaalde aanpassingen van

  zijn arbeidsvoorwaarden, die noodza-kelijk zijn voor de onderneming, nietweigeren. Afhankelijk van de beweeg-redenen van uw werkgever om eenreorganisatie door te voeren, kan u in-derdaad verplicht zijn een wijziging inuw functie te aanvaarden. Het evenwicht tussen het onderne-mingsbelang en uw persoonlijk belangwordt echter te zeer verstoord wan-neer u daarenboven zou verplichtworden loonverlies te aanvaardenook al is een deel van uw functie weg-gevallen. Eenzijdig uw loon wijzigennaar aanleiding van de wijziging vanuw functie lijkt me, daarin gesteunddoor rechtspraak, een brug te ver. De functiewijziging kan daarom

  slechts gepaard gaan met een loonda-ling indien u zich er uitdrukkelijk meeakkoord verklaar t of indien in het ka-der van de reorganisatie een caowordt gesloten met de vakbonden dieuitdrukkelijk voorziet in een loonaan-passing gekoppeld aan een functiewij-ziging. Wanneer u gevraagd zou wor-den om een overeenkomst te onder-tekenen, moet u erover waken datnergens, al dan niet subtiel, een ver-band wordt gelegd tussen uw functie-wijziging en aangepaste bezoldiging.Indien u zulk een overeenkomst on-der tekent, riskeer t u anders onbe-wust akkoord te gaan met een loon-aanpassing. Om elk misverstand of onzekerheid

  te vermijden, zou u aan uw werkgeverkunnen duidelijk maken dat uw even-tuele akkoord met de functiewijzigingin geen enkel opzicht kan genterpre-teerd worden als een akkoord meteen loondaling.

  Arbe idsvraag

  .

  Als gevolg van eenreorganisatie verdwijnt eendeel van mijn functie. Heeftdat effect op mijn loon?

  Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian

  JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

  Lees het antwoord op deze vragen: Verdien jij meer of minder dan de

  gemiddelde Belg? Wat staat er allemaal op mijn

  loonfiche? Wat als mijn werkgever mijn loon

  niet meer kan betalen?

 • Vlaanderen werkt. En blijkbaar nog goedook. Van de meer dan 4.000 bevraag-de werknemers beweren er negen op

  de tien een goede score gekregen te hebben bijhun laatste evaluatie. De meesten onder hen -86 procent - beschrijven dit resultaat als zoalsverwacht.De Lannoy fronst de wenkbrauwen bij zoveelheuglijk nieuws. Je moet weten dat niet alle ma-nagers getraind zijn in het brengen van lastigeboodschappen. Vaak bewaren ze liever de rust,want als ze iemand negatief beoordelen moetenze die helpen of er negatieve gevolgen aan ge-ven. Daarnaast ligt het in de menselijke natuurom bij de verschillende evaluatievragen nogalsnel de middenscore te geven. Maar wat het juistbetekent dat iemand goed dan wel gemiddeldscoort, is niet altijd even duidelijk.Dergelijke niet-kritische chefs vertimmeren eenevaluatiegesprek al snel tot een waardeloos in-strument. Bazen die geen doelen durven op-leggen, zorgen ervoor dat evaluaties hun doelvoorbijschieten. Bovendien spelen ze ook eengevaarlijk spel met de werknemer. Een goedeevaluatie kan valse hoop geven. Ik zie in out-placement dikwijls ex-werknemers die jaar najaar schitterende scores kregen, maar die om an-dere redenen toch aan de deur zijn gezet. Denk

  dus niet dat je met een goede evaluatie niet inhet vizier komt voor ontslag, aldus De Lannoy.

  Ontgoocheling

  Alhoewel acht op de tien werknemers menendat hun chef hun evaluatiegesprek grondig heeftvoorbereid, kan een derde enige ontgoochelingniet wegsteken. Die heeft vooral te maken methet ontbreken van concrete doelstellingen voorhet komende jaar. Volgens n op de vier geva-lueerden zijn de geformuleerde doelstellingendan weer niet haalbaar. Het valt niet altijd meeom correcte doelstellingen te formuleren.Klantvriendelijkheid is bijvoorbeeld moeilijk temeten. En kijk je enkel naar klachtenbehande-ling, dan zijn er andere elementen van klant-vriendelijkheid die niet aan bod komen. Het isook belangrijk dat de doelstellingen geaccep-teerd worden. Door de crisis is het misschienmeer in trek om vanuit de top bepaalde omzet-cijfers op te leggen, maar als die targets niet ge-dragen worden, schiet je daar niet veel mee op.Werknemers houden dan misschien wel een Ex-cel-sheet met het aantal klachten bij, maar stop-pen daarnaast de klantvriendelijkheid in dekast, legt De Lannoy uit.Hoe goed of slecht evaluaties ook gebeuren,acht op de tien werknemers krijgen er op gere-

  Tekst: Katrien Stragier / Illustratie: Joke Van Camp

  Goede evaluatiebiedt geen garantie

  Voor de meeste werknemers zit het jaarlijkse evaluatiegesprek erop en is de

  balans positief. Dat blijkt uit een bevraging van 4.014 werknemers door

  Jobat en Profacts. Managers geven graag goede scores. Die bewaren de

  rust en verlossen hen van het begeleiden van minder presterende

  werknemers, merkt Reginald De Lannoy van Hudson op.

  Een evalua