JEL+Magazine november 2011

48
BRITT DEKKER "Op mijn 25ste wil ik kinderen" MENEER AZIZI Het verleden van… TOM VERWEIJ Vertelt over de politieopleiding JEL+MAGAZINE ONLINE JEL+MAGAZINE lanceert een eigen website BRUGKLASKAMP LUNTEREN MODE DOOR DE JAREN HEEN WISKUNDE ZONDER REKENMACHINE PRIJSPUZZEL WIJ KOMEN BIJ U ETEN DE HOROSCOOP INVULVERHAAL OPEN DAG KONINKLIJKE MARINE UITSPRAKEN VAN LERAREN VROEGER EN NU EEN WEEK LANG… ZONDER MOBIEL TALENTGEBIEDEN KUNST, SPORT EN WETENSCHAP WIJ GEVEN 2 X 2 KAARTEN ++ WEG VOOR ++ WAYLON Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10, 1442 AX, Purmerend NOVEMBER 2011 PARTY’S + FASHION + MEDIA + LIFESTYLE + ART + SCIENCE + SPORTS

description

De schoolkrant van het Jan van Egmond Lyceum staat weer vol met leuke artikelen.

Transcript of JEL+Magazine november 2011

BRITT DEKKER"Op mijn 25ste wil ik kinderen"

MENEER AZIZIHet verleden van…

TOM VERWEIJ Vertelt over de politieopleiding

JEL+MAGAZINE ONLINEJEL+MAGAZINE lanceert een eigen website

BRUGKLASKAMP LUNTERENMODE DOOR DE JAREN HEENWISKUNDE ZONDER REKENMACHINEPRIJSPUZZELWIJ KOMEN BIJ U ETENDE HOROSCOOPINVULVERHAALOPEN DAG KONINKLIJKE MARINEUITSPRAKEN VAN LERARENVROEGER EN NU EEN WEEK LANG… ZONDER MOBIELTALENTGEBIEDEN KUNST, SPORT EN WETENSCHAP

WIJ GEVEN 2 X 2 KAARTEN

++ WEG VOOR ++

WAYLON

Jan

van

Egm

ond

Lyce

um, H

oorn

sela

an 1

0, 1

442

AX, P

urm

eren

dN O V E M B E R 2 0 1 1

P A R T Y ’ S + F A S H I O N + M E D I A + L I F E S T Y L E + A R T + S C I E N C E + S P O R T S

Wat was er gaande aan het begin van ons schooljaar? Waaraan is er doorgewerkt in onze vakantie? Wat is er veranderd? Mevrouw Lotte vertelt het ons weer.

De loopbrug is in december klaar. We lopen op schema! Alles is al besteld, tafels, stoelen en voor ieder lokaal een smartbord. De loopbrug wordt de D-vleugel. Er wordt nog gekeken of er een bepaald team komt, net zoals we de gymnasium op de C1 hebben. Maar voorlopig wordt er gekeken naar de roosters hoe het het beste gaat passen. De noodge-bouwen zullen worden gesloopt waarbij ik persoon-lijk zal gaan helpen.

De begroting van het Jan van Egmond is helemaal op orde. We hebben zelfs een reserve. Ik heb er heel hard aan gewerkt maar het is gelukt. We hebben be-zuinigd op bijvoorbeeld mentoren. Die zijn alleen nog bij de eerste en derde klas. De andere klassen hebben klassenleraren. De vacatures voor natuur-kunde, wiskunde en Engels zijn vervuld. Dat bete-kent dat alle plekken gevuld zijn. De gemiddelde klassengrootte is 29,8 leerlingen.

De reizen voor de vierde klassen gaan door. Alleen gaan we de reizen wel goedkoper maken voor de leerlingen en ouders. Zo zullen we bijvoorbeeld in een andere periode van het jaar gaan. Dat scheelt voor Rome al 150 euro per leerling. Ook zullen we hulp van ouders inschakelen ter ondersteuning voor de docenten.

De nieuwe regel bij ons op school is dat de telefoons in de klas mogen met toestemming van de docent. Dit hebben we ingevoerd omdat je ook je agenda in

je telefoon kan hebben. Wel moet je even toestem-ming vragen. Ook mag je in de gang op je telefoon kijken zolang je daar anderen niet mee stoort. Dus geluid uit. De andere regel is dat de tassen voorin de klas moeten bij een toets. Dit komt doordat je heel snel en gemakkelijk je telefoon even kunt pakken en je toetsvragen kunt opzoeken.

Er zijn dit jaar twee schoolfeesten. De eerste wordt gefinancierd door de schoolleiding en de tweede door de ouderraad.

De leerlingenraadruimte zal worden aangepast. Deze kamer wordt voornamelijk gebruikt door de leerlingen van de schoolkrant. Deze ruimte zal onder andere worden voorzien van een Apple computer.

Achter de schermen zijn we druk bezig met het verbeteren van de omstandigheden in de boven-bouw. De leerlingen van de examenklassen zullen hun schoolexamen eerder afronden, zodat zij ook eerder met het centraal examen kunnen beginnen. Wij vinden dat de absenten beter moeten worden bijgehouden. De keuzewerktijd zal mogelijk naar de mediatheek worden geplaatst.

In de samenstelling van de schoolleiding is het een en ander veranderd. De schoolleiding is met mevrouw Wehman versterkt, zij is verantwoorde-lijk voor een deel van de eerste en tweede klassen. Mevrouw Meijer is nu deelschoolleider van de bo-venbouw vwo en de heer Bijwaard, voorheen team-leider havo-onderbouw, heeft een deel van de ha-vo-bovenbouw op zich genomen.

Mevrouw Lotte werd geïnterviewd door Suzanne Hogenberg van klas EH4A.

ONTWIKKELINGEN BINNEN HET JAN VAN EGMOND LYCEUMM Mevrouw J. Lotte is schoolleider van het Jan van Egmond Lyceum

Manage your future!Faculteit der Managementwetenschappen

BedrijfskundeBen je geïnteresseerd in management, bedrijven en organisaties?www.ru.nl/bedrijfskunde

BestuurskundeVoel je je betrokken bij maat-schappelijke vraagstukken en wil je graag onderzoeken hoe je door ander bestuur en beleid de samenleving kunt verbeteren?www.ru.nl/bestuurskunde

Economie en bedrijfseco-nomieWil je economische keuzes analyseren en verklaren en deze keuzes sturen met adviezen?www.ru.nl/economie

International Economics and BusinessDo you want to analyze, explain and solve economic issues, using international economic theories?www.ru.nl/ieb

Geografie, Planologie en Milieu (GPM)Wil je bijdragen aan een duurzame ruimtelijke inrich-ting van de wereld, als sociaalgeograaf, planoloog of milieuwetenschapper?www.ru.nl/gpm

PoliticologieHeb je interesse in nationale, Europese en mondiale poli-tieke ontwikkelingen? www.ru.nl/politicologie

VraGEn?

@ Mail: [email protected]

Hyves: managementru.hyves.nl

Facebook: facebook.com/rufdm

Twitter: twitter.com/rufdm

Zoek je een boeiend onderwerp voor je profielwerkstuk? Check dan: www.ru.nl/profielwerkstuk

201126-28 oktober: Nijmeegse Tweedaagse5 november: Bachelor voorlichtingsdag25 november: Proefstudeerdag

201216 maart: Proefstudeerdag31 maart: Bachelor voorlichtingsdag26 april: Proefstudeerdag1 juni: ‘Last Minute Radboud’

Info en aanmelden: www.studeren-in-nijmegen.nl

Wat was er gaande aan het begin van ons schooljaar? Waaraan is er doorgewerkt in onze vakantie? Wat is er veranderd? Mevrouw Lotte vertelt het ons weer.

De loopbrug is in december klaar. We lopen op schema! Alles is al besteld, tafels, stoelen en voor ieder lokaal een smartbord. De loopbrug wordt de D-vleugel. Er wordt nog gekeken of er een bepaald team komt, net zoals we de gymnasium op de C1 hebben. Maar voorlopig wordt er gekeken naar de roosters hoe het het beste gaat passen. De noodge-bouwen zullen worden gesloopt waarbij ik persoon-lijk zal gaan helpen.

De begroting van het Jan van Egmond is helemaal op orde. We hebben zelfs een reserve. Ik heb er heel hard aan gewerkt maar het is gelukt. We hebben be-zuinigd op bijvoorbeeld mentoren. Die zijn alleen nog bij de eerste en derde klas. De andere klassen hebben klassenleraren. De vacatures voor natuur-kunde, wiskunde en Engels zijn vervuld. Dat bete-kent dat alle plekken gevuld zijn. De gemiddelde klassengrootte is 29,8 leerlingen.

De reizen voor de vierde klassen gaan door. Alleen gaan we de reizen wel goedkoper maken voor de leerlingen en ouders. Zo zullen we bijvoorbeeld in een andere periode van het jaar gaan. Dat scheelt voor Rome al 150 euro per leerling. Ook zullen we hulp van ouders inschakelen ter ondersteuning voor de docenten.

De nieuwe regel bij ons op school is dat de telefoons in de klas mogen met toestemming van de docent. Dit hebben we ingevoerd omdat je ook je agenda in

je telefoon kan hebben. Wel moet je even toestem-ming vragen. Ook mag je in de gang op je telefoon kijken zolang je daar anderen niet mee stoort. Dus geluid uit. De andere regel is dat de tassen voorin de klas moeten bij een toets. Dit komt doordat je heel snel en gemakkelijk je telefoon even kunt pakken en je toetsvragen kunt opzoeken.

Er zijn dit jaar twee schoolfeesten. De eerste wordt gefinancierd door de schoolleiding en de tweede door de ouderraad.

De leerlingenraadruimte zal worden aangepast. Deze kamer wordt voornamelijk gebruikt door de leerlingen van de schoolkrant. Deze ruimte zal onder andere worden voorzien van een Apple computer.

Achter de schermen zijn we druk bezig met het verbeteren van de omstandigheden in de boven-bouw. De leerlingen van de examenklassen zullen hun schoolexamen eerder afronden, zodat zij ook eerder met het centraal examen kunnen beginnen. Wij vinden dat de absenten beter moeten worden bijgehouden. De keuzewerktijd zal mogelijk naar de mediatheek worden geplaatst.

In de samenstelling van de schoolleiding is het een en ander veranderd. De schoolleiding is met mevrouw Wehman versterkt, zij is verantwoorde-lijk voor een deel van de eerste en tweede klassen. Mevrouw Meijer is nu deelschoolleider van de bo-venbouw vwo en de heer Bijwaard, voorheen team-leider havo-onderbouw, heeft een deel van de ha-vo-bovenbouw op zich genomen.

Mevrouw Lotte werd geïnterviewd door Suzanne Hogenberg van klas EH4A.

ONTWIKKELINGEN BINNEN HET JAN VAN EGMOND LYCEUMM Mevrouw J. Lotte is schoolleider van het Jan van Egmond Lyceum

J E L + M A G A Z I N E 3J E L + M A G A Z I N E

Spo r t k l a sM o d e d o o r d e j a r e n

h e e n

Ope n d a g K o n i n k l i j k e Ma r i n eK u n s t k l a s

H e t v e r l e d e n v a n . . .

E e n w e e k l a n gs z o n d e r . . .

H o r o s c o o p

W i j k o m e n b i j u et e n

B r u g k l a s k a m p L u n t e r e n

B r i t t De k k e r

AAN DIT NUMMER HEBBENMEEGEWERKT:

DocentenSebas Nannings

[Coördinatie & Vormgeving]

Ajla Mehinagic [Redactie]

Ipek Göksun [Tekstcorrectie]

René Kramer [Tekstcorrectie]

Brenda van Olphen [Eindredactie]

Ben van den Boogaard [Fotografie]

CrewmembersEden Lutz, EG3A

Lorenzo Tempelaars, EV5D

Lotte Schijff, EG3A

Lucas Faijdherbe, EG2B

Mitchel Foppen, EH5D

Raoul Bruens, EG2B

Sven Butter, EG4A

Vincent Hendriksen, EG3A

Suzanne Hogenberg, EH4A

Sophie van Alen, EG4A

Ex-leerlingTom Verweij

Lisa Gerth

Alle leerlingen van wie de namen reeds vermeld worden bij de diverse artikelen.

T o m V e r w e i j

WIL JE OOK VOOR DE SCHOOLKRANT WERKEN? GA NAAR ONZE WEBSITE EN MELD JE AAN! OOK TE GEBRUIKEN ALS MAS.

4 J E L + M A G A Z I N E

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

H o r o s c o o p W i s k u n d e z o n d e r r e k e n m a c h i n e

V r o e g e r & N uBr u g k l a s k a m p L u n t e r e n

INHOUDSOPGAVE

Radboud Universiteit 2

Ontwikkelingen binnen het JEL 3

Inhoudsopgave 5

Britt Dekker 6

Testpanel 9

JEL+Magazine Online 10

Wij komen bij u eten! 12

Een week lang zonder… mobiel 14

Vroeger & Nu 16

Horoscoop 18

Kunstklas 20

Het verleden van meneer Azizi 22

Slag om Egmond 24

Uitspraken docenten 25

Mode door de jaren heen 26

Gedicht van Eden Lutz 29

Tom Verweij bij de politie 30

De Popfabriek 32

2 x 2 kaarten voor Waylon 33

Opendag Koninklijke Marine 34

Sportklas 36

Purmaryn Kortingsactie 37

Wiskunde zonder rekenmachine 38

Invulverhaal 39

Brugklaskamp Lunteren 41

Wetenschapsklas 44

Prijspuzzel 46

We t e n s c h a p s k l a sT o m V e r w e i j

5

WIN HET BORDSPELSTEPHENSON'S ROCKET BLZ. 46

MAAK KANS OP 2 x 2 KAARTEN VOORWAYLON IN P3 BLZ. 33

Britt D ekker uit f lapt. Tja, wat is domheid? Ymke (Wieringa, ook van Echte Meisjes in de jungle, red.) weet bijvoorbeeld veel van schilderijen, maar ze weet niet hoe ze haar haar mooi moet krullen. Dat weet ik weer wel. Zo heeft iedereen verstand van zijn eigen dingetje.” HEB JE JE WEL EENS DOM GEVOELD? “Toen ik zakte voor mijn havo-examen. Ik had er goed voor geleerd. Het jaar daar-op haalde ik het weer niet omdat ik mijn zelfvertrouwen kwijt was en nog steeds in shock verkeerde. De derde keer heb ik het godzijdank gered.”WAT WAREN JE BESTE VAKKEN?“De ene heeft een wiskundeknobbel, de ander een talenknobbel. Het gekke is: ik ben goed in Frans en Duits, maar Engels is een ramp. Ik kan mij totaal niet ver-staanbaar maken.”ALS IK ZEG: WHAT DID YOU DO TODAY? “Wat ik heb gedaan? Dan kom ik niet verder dan: ‘Photoshoot.’ Ik zou niet we-ten hoe je daar een volzin van maakt. I have... uhm... photoshoot? Zie je, ik kan het gewoon niet.”

SCHOONHEID IS EEN BETERE HULP DAN ALLE AANBEVELINGSBRIEVEN

(ARISTOTELES)

“Geen idee.” JE GAAT MET YMKE MISSCHIEN EEN PROGRAMMA OVER SCHOON-HEIDSIDEALEN MAKEN. “We zijn gevraagd, maar het is nog niet rond omdat de zender nog niet akkoord is. Het lijkt me wel heel leuk. Naar Ame-rika om - via een tolk, haha- te praten met feeders: mannen die hun vriendin-nen dood voeren. Of Indonesië, van die mensen met borden in hun mond.” SCHOONHEID KOMT VAN BIN-NENUIT WORDT DE BOOD-SCHAP. MEE EENS?

“Helemaal. Je kunt wel heel knap zijn, maar als je geen uitstraling hebt - zoals veel van die dunne modellen op de cat-walk - dan krijg je een heel doods ge-zicht. En wat is nou knap?” EN ALS JE KIJKT NAARJEZELF?“Ik moet het echt van mijn binnenkant hebben, natuurlijk. Van mijn karakter en babbeltje. Daarom zijn mooie mensen vaak ook heel saai. Alles in het leven gaat je dan zo makkelijk af - je hoeft maar te glimlachen en je krijgt het - dat je geen moeite hoeft te doen om leuk te zijn.”JIJ HEBT TOCH OOK NIET TE KLAGEN? “Ik ben ook wel tevreden met mezelf, Als ik in de spiegel kijk, denk ik: Je bent heel normaal. Niet knap, maar ook niet lelijk.”MOET JE ALTIJD VEEL MOEITE DOEN?“Voor mijn televisiewerk hoef ik niets te doen, behalve mezelf zijn. Vroeger moest je echt wat kunnen om op tv te komen; presenteren, acteren, interviewen. Sinds de komst van de reality series zoeken ze echt naar typetjes.”

IK HEB NERGENS SPIJT VAN EN IK BEN NIET IEMAND DIE DINGEN VERBERGT. (CHANNING TATUM)

“Ik heb spijt van één opmerking, namelijk dat ik Nelson Mandela een bekende Suri-namer noemde. Ik realiseerde me meteen dat ik een fout had gemaakt, maar als het eenmaal op camera staat, kunnen ze ermee doen wat ze willen. Ik moet leren nadenken voordat ik iets zeg. Toen ik bij Jensen zat, zei Eddy Zoëy: ‘Britt filtert het niet allemaal. Ze denkt iets en het komt er meteen uit.’ Goed gezegd.”JE KUNT ZEKER NIET GOED LIEGEN? “Inderdaad. Dan verkrampt mijn mond en gaat mijn oog trekken. Of ik moet lachen. Ik werd pas door de politie aangehouden omdat de lamp van mijn fiets stuk was. Als je het handig aanpakt, zeg je: ‘0, dat

is nét gebeurd.’ Ik zeg heel eerlijk: ‘Dat is al wéken zo.’ Hij was zo verbaasd, dat ik door mocht fietsen! “

MAAR JA, IK HEB TOCH MAAR EEN MILJOEN GEWONNEN. (UIT FUCKING VET, BRITT)

“Die is van mij. Uiteindelijk bleef er 23.000 euro van over, want er moest nog belasting af. Balen. Nou is het helemáál geen miljoen meer.” WAT HEB JE MET JE GELD GEDAAN?“Ik heb een deel aan de Kankerbestrijding gegeven. Verder heb ik lekker geshopt en mijn moeder een tripje naar New York beloofd. Mijn vader wilde ik een nieuwe wasmachine geven, maar dat is een out-fit voor de winter geworden. Mijn broer-tje heb ik duizend euro gegeven.” VOLGENS MEDE-JUNGLE-MEISJE LESLIE KON JE HET GELD WEL GEBRUIKEN.“Zij vindt zichzelf natuurlijk het Gooise meis-je; 30.000 euro is voor haar een pakje boter. Ze is gewoon heel stom geweest om mij, de jongste en kleinste, te grazen te willen ne-men. Dat leer je al op de basisschool: nooit de zwakste pakken. Helemaal niet voor een miljoen kijkers. Leslie en Michella kregen veel nare reacties. Er is ook gedreigd: ‘Ik kom je klappen geven.’ Heel lullig, maar ik dacht: Doe maar! Haha. Ze hebben mijn tijd in de jungle tot een hel gemaakt.” HOE IS DE VERSTANDHOUDING NU?“Michella heeft me lang via Twitter be-dreigd. Ze riep dat ze bij me zou langs-komen en me met een hamer zou slaan. In het begin was ik ook best bang. Ik heb een hele tijd over mijn schouders geke-ken. Ze is wel gek, weet je.”HOE ZIT DAT MET JOU EN PLAYBOY?“Toen ik voor opnames van De Zomer van Britt en Ymke op een P!ayboy-feestje was, zei hoofd- redacteur Jan Heemskerk: Jij bent onze gouden tip. We zouden je heel graag willen hebben.’ Ik dacht dat het een

Britt D ekkerDe 18-jarige Britt Dekker is oud-leerling van het Jan van Egmond Lyceum en be-kend van programma’s als ‘Take Me Out’ en ‘Echte Meisjes in de Jungle’, waar zij de win-naar van werd. Nadat zij 30 000 euro in de wacht had gesleept is het hard gegaan met de bekendheid van deze Purmerendse. Ze is een veel geziene gast bij ‘De wereld draait door’, had haar eigen programma met Ymke (Mede kandidaat in Echte Meisjes in de Jun-gle) op RTL Internet, optredens met haar hit F*CKING VET!!!, een photoshoot met de Playboy en ze heeft inmiddels ook een eigen kledingslijn.

JEL+Magazine zocht contact met haar en stelde aan Britt voor om ons een kijkje in haar leven te geven middels een vaste ru-briek in de schoolkrant. Ze heeft gelukkig goede herinneringen aan het Jan van Eg-mond Lyceum en vond het leuk om hier aan mee te werken. De deadline voor het eerste nummer was echter zeer krap waardoor Britt er, tussen alle bedrijven door, niet in was ge-slaagd een artikel te schrijven. Toch willen we jullie alle ontwikkelingen rondom Britt niet onthouden en plaatsen als voorproefje het interview dat zij had met het blad Grazia.

TONIJN, IS DAT NOU VIS OF KIP? (JESSICA SIMPSON)

‘Die moet van mij zijn.”DIE VAN JOU WAS: IS HET VLEES AL RIJP.‘Terwijl ik heus wel weet dat vlees gáár wordt, maar dat flap ik er dan zo uit. Ik vind het wel een echte reality opmer-king. Oh Oh Chersa?”

JESSICA SIMPSON? JIJ HEBT EEN T-SHIRT- LIJN MET TEKSTEN ALS: ‘VAN MIJ WORD JE NIET SLIM’. GAAT DAT NIET KLEVEN? “Als mensen nou gemene dingen zouden roepen... maar iedereen reageert altijd leuk.Ze vinden mij vrolijk. Positief. Ik heb niet de indruk dat ze denken: Dat is die domme.”

WAT VIND JIJ DOM? “Naïeve mensen. Sommige dingen moet je gewoon weten. Ik heb op tv ooit iemand horen zeggen dat de Eif-feltoren zes kilometer hoog is. Er zijn mensen die niet weten wie Hitler is. Dat vind ik niet kunnen. Ik weet al-les over de Tweede Wereldoorlog. Er zit een groot verschil tussen domheid en af en toe een opmerking die je er-

6 J E L + M A G A Z I N E

Britt D ekker uit f lapt. Tja, wat is domheid? Ymke (Wieringa, ook van Echte Meisjes in de jungle, red.) weet bijvoorbeeld veel van schilderijen, maar ze weet niet hoe ze haar haar mooi moet krullen. Dat weet ik weer wel. Zo heeft iedereen verstand van zijn eigen dingetje.” HEB JE JE WEL EENS DOM GEVOELD? “Toen ik zakte voor mijn havo-examen. Ik had er goed voor geleerd. Het jaar daar-op haalde ik het weer niet omdat ik mijn zelfvertrouwen kwijt was en nog steeds in shock verkeerde. De derde keer heb ik het godzijdank gered.”WAT WAREN JE BESTE VAKKEN?“De ene heeft een wiskundeknobbel, de ander een talenknobbel. Het gekke is: ik ben goed in Frans en Duits, maar Engels is een ramp. Ik kan mij totaal niet ver-staanbaar maken.”ALS IK ZEG: WHAT DID YOU DO TODAY? “Wat ik heb gedaan? Dan kom ik niet verder dan: ‘Photoshoot.’ Ik zou niet we-ten hoe je daar een volzin van maakt. I have... uhm... photoshoot? Zie je, ik kan het gewoon niet.”

SCHOONHEID IS EEN BETERE HULP DAN ALLE AANBEVELINGSBRIEVEN

(ARISTOTELES)

“Geen idee.” JE GAAT MET YMKE MISSCHIEN EEN PROGRAMMA OVER SCHOON-HEIDSIDEALEN MAKEN. “We zijn gevraagd, maar het is nog niet rond omdat de zender nog niet akkoord is. Het lijkt me wel heel leuk. Naar Ame-rika om - via een tolk, haha- te praten met feeders: mannen die hun vriendin-nen dood voeren. Of Indonesië, van die mensen met borden in hun mond.” SCHOONHEID KOMT VAN BIN-NENUIT WORDT DE BOOD-SCHAP. MEE EENS?

“Helemaal. Je kunt wel heel knap zijn, maar als je geen uitstraling hebt - zoals veel van die dunne modellen op de cat-walk - dan krijg je een heel doods ge-zicht. En wat is nou knap?” EN ALS JE KIJKT NAARJEZELF?“Ik moet het echt van mijn binnenkant hebben, natuurlijk. Van mijn karakter en babbeltje. Daarom zijn mooie mensen vaak ook heel saai. Alles in het leven gaat je dan zo makkelijk af - je hoeft maar te glimlachen en je krijgt het - dat je geen moeite hoeft te doen om leuk te zijn.”JIJ HEBT TOCH OOK NIET TE KLAGEN? “Ik ben ook wel tevreden met mezelf, Als ik in de spiegel kijk, denk ik: Je bent heel normaal. Niet knap, maar ook niet lelijk.”MOET JE ALTIJD VEEL MOEITE DOEN?“Voor mijn televisiewerk hoef ik niets te doen, behalve mezelf zijn. Vroeger moest je echt wat kunnen om op tv te komen; presenteren, acteren, interviewen. Sinds de komst van de reality series zoeken ze echt naar typetjes.”

IK HEB NERGENS SPIJT VAN EN IK BEN NIET IEMAND DIE DINGEN VERBERGT. (CHANNING TATUM)

“Ik heb spijt van één opmerking, namelijk dat ik Nelson Mandela een bekende Suri-namer noemde. Ik realiseerde me meteen dat ik een fout had gemaakt, maar als het eenmaal op camera staat, kunnen ze ermee doen wat ze willen. Ik moet leren nadenken voordat ik iets zeg. Toen ik bij Jensen zat, zei Eddy Zoëy: ‘Britt filtert het niet allemaal. Ze denkt iets en het komt er meteen uit.’ Goed gezegd.”JE KUNT ZEKER NIET GOED LIEGEN? “Inderdaad. Dan verkrampt mijn mond en gaat mijn oog trekken. Of ik moet lachen. Ik werd pas door de politie aangehouden omdat de lamp van mijn fiets stuk was. Als je het handig aanpakt, zeg je: ‘0, dat

is nét gebeurd.’ Ik zeg heel eerlijk: ‘Dat is al wéken zo.’ Hij was zo verbaasd, dat ik door mocht fietsen! “

MAAR JA, IK HEB TOCH MAAR EEN MILJOEN GEWONNEN. (UIT FUCKING VET, BRITT)

“Die is van mij. Uiteindelijk bleef er 23.000 euro van over, want er moest nog belasting af. Balen. Nou is het helemáál geen miljoen meer.” WAT HEB JE MET JE GELD GEDAAN?“Ik heb een deel aan de Kankerbestrijding gegeven. Verder heb ik lekker geshopt en mijn moeder een tripje naar New York beloofd. Mijn vader wilde ik een nieuwe wasmachine geven, maar dat is een out-fit voor de winter geworden. Mijn broer-tje heb ik duizend euro gegeven.” VOLGENS MEDE-JUNGLE-MEISJE LESLIE KON JE HET GELD WEL GEBRUIKEN.“Zij vindt zichzelf natuurlijk het Gooise meis-je; 30.000 euro is voor haar een pakje boter. Ze is gewoon heel stom geweest om mij, de jongste en kleinste, te grazen te willen ne-men. Dat leer je al op de basisschool: nooit de zwakste pakken. Helemaal niet voor een miljoen kijkers. Leslie en Michella kregen veel nare reacties. Er is ook gedreigd: ‘Ik kom je klappen geven.’ Heel lullig, maar ik dacht: Doe maar! Haha. Ze hebben mijn tijd in de jungle tot een hel gemaakt.” HOE IS DE VERSTANDHOUDING NU?“Michella heeft me lang via Twitter be-dreigd. Ze riep dat ze bij me zou langs-komen en me met een hamer zou slaan. In het begin was ik ook best bang. Ik heb een hele tijd over mijn schouders geke-ken. Ze is wel gek, weet je.”HOE ZIT DAT MET JOU EN PLAYBOY?“Toen ik voor opnames van De Zomer van Britt en Ymke op een P!ayboy-feestje was, zei hoofd- redacteur Jan Heemskerk: Jij bent onze gouden tip. We zouden je heel graag willen hebben.’ Ik dacht dat het een

Britt D ekkerDe 18-jarige Britt Dekker is oud-leerling van het Jan van Egmond Lyceum en be-kend van programma’s als ‘Take Me Out’ en ‘Echte Meisjes in de Jungle’, waar zij de win-naar van werd. Nadat zij 30 000 euro in de wacht had gesleept is het hard gegaan met de bekendheid van deze Purmerendse. Ze is een veel geziene gast bij ‘De wereld draait door’, had haar eigen programma met Ymke (Mede kandidaat in Echte Meisjes in de Jun-gle) op RTL Internet, optredens met haar hit F*CKING VET!!!, een photoshoot met de Playboy en ze heeft inmiddels ook een eigen kledingslijn.

JEL+Magazine zocht contact met haar en stelde aan Britt voor om ons een kijkje in haar leven te geven middels een vaste ru-briek in de schoolkrant. Ze heeft gelukkig goede herinneringen aan het Jan van Eg-mond Lyceum en vond het leuk om hier aan mee te werken. De deadline voor het eerste nummer was echter zeer krap waardoor Britt er, tussen alle bedrijven door, niet in was ge-slaagd een artikel te schrijven. Toch willen we jullie alle ontwikkelingen rondom Britt niet onthouden en plaatsen als voorproefje het interview dat zij had met het blad Grazia.

TONIJN, IS DAT NOU VIS OF KIP? (JESSICA SIMPSON)

‘Die moet van mij zijn.”DIE VAN JOU WAS: IS HET VLEES AL RIJP.‘Terwijl ik heus wel weet dat vlees gáár wordt, maar dat flap ik er dan zo uit. Ik vind het wel een echte reality opmer-king. Oh Oh Chersa?”

JESSICA SIMPSON? JIJ HEBT EEN T-SHIRT- LIJN MET TEKSTEN ALS: ‘VAN MIJ WORD JE NIET SLIM’. GAAT DAT NIET KLEVEN? “Als mensen nou gemene dingen zouden roepen... maar iedereen reageert altijd leuk.Ze vinden mij vrolijk. Positief. Ik heb niet de indruk dat ze denken: Dat is die domme.”

WAT VIND JIJ DOM? “Naïeve mensen. Sommige dingen moet je gewoon weten. Ik heb op tv ooit iemand horen zeggen dat de Eif-feltoren zes kilometer hoog is. Er zijn mensen die niet weten wie Hitler is. Dat vind ik niet kunnen. Ik weet al-les over de Tweede Wereldoorlog. Er zit een groot verschil tussen domheid en af en toe een opmerking die je er-

7J E L + M A G A Z I N E

geintje was. Later kreeg ik bericht van hem dat hij een ‘inzamelingsactie’ ging houden. Hij noemde dat ‘Brittje Bloot’. Maar er is nog helemaal niks serieus.” ZOU JE HET WEL DURVEN? “Het lijkt me wel leuk om mooie foto’s voor later te hebben. Ik vind het wel doodeng om daar in mijn nakie te staan. Zo van, badjas uit en ‘tataaa’. Dan moet ik eerst op dieet (wijst op bord patat). Me-zelf gewoon twee weken uithongeren. En dan zorgen dat ik niet doorsla, want bij mij is het altijd alles of niets.”

JE WEET NOOIT OF MANNEN HET VOOR JOU DOEN OF OMDAT

JE BEROEMD BENT. (BRITT)

“Toen ik nog niet bekend was, had ik geen honderd mailtjes per dag in mijn Hyves-in-box. Dat ligt heus niet aan mijn profielfoto. Mensen denken vaak dat het een makkie is om een vriendje te krijgen als je bekend bent, maar het is juist omgekeerd.” HEB JE DAAR VEEL LAST VAN DAN?“Ik ga de laatste tijd niet meer uit, omdat er letterlijk een hele cirkel om me heen staat van mensen die met me op de foto willen. Ik snap het wel. Als ik Nick en Si-mon zou zien, zou ik ook m’n BlackBerry pakken en op ze afstappen.” BEN JE NOG STEEDS SINGLE?‘Ja. Ik heb het echt zo druk met mijn paard en vriendinnen. Met tv. Uhm, van die dingetjes.” DUS GEEN BIJZONDER IEMAND?(stopt drie patatjes tegelijk in haar mond) “Nee.”JE LIEGT! JE MOND VERTROK.“Daarom dacht ik: Snel die patat in m’n mond. Ja, misschien is er wel een beetje iemand. Hij is alleen nog niet officieel mijn vriend.”BEN JE WEL VERLIEFD? “Dat weet ik dus niet. We kennen elkaar al meer dan vijf jaar en ik kan alles met hem delen. Ik vind het een fijn gevoel dat

het hem echt om mij te doen is, omdat hij me al kende voordat ik bekend werd.” BEN JE EEN TYPE VASTE RELATIE? ‘Ja, ik hou van rust, reinheid en regel-maat, haha. Het lijkt me kicken om later te trouwen. Ik heb altijd gezegd: ‘Op m’n 25ste wil ik kinderen.’’’ WIE WASJE EERSTE ECHTE LIEFDE? “Dat was twee jaar geleden. Een boe-renjongen. Ik heb zelf ook paarden en we gingen samen naar boerenfeesten. Ik dacht: Dit is perfect, dit gaat nooit meer over. Na drie maanden maakte hij het uit omdat hij ‘nog niet toe was aan een vaste relatie.’ Dat hakte er wel in. Bij het vriendje dat ik daarna kreeg, was ik zo bang dat het weer onver-wachts over zou gaan, dat ik het zelf maar uitmaakte.”WAT WAS JOUW GROOTSTE TEGENSLAG?“De scheiding van mijn ouders. Ik was vijf. In eerst instantie vond ik het helemaal niet erg, omdat ze het brachten van: ‘Dan vier je twee keer Sinterklaas, twee keer Kerst en twee keer je verjaardag.' Kicken toch? Op

mijn vijftiende veranderde dat. Toen inte-resseerde Sinterklaas me allang niet meer. In plaats daarvan kreeg ik door dat vrien-dinnen met hun ouders op vakantie gin-gen. Samen oud & nieuw vierden. Terwijl ik in de spagaat zat, omdat ik op dat soort dagen niet wist voor wie ik moest kiezen.” BIJ WIE WOON JE NU?“Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag bij mijn moeder, de andere dagen bij mijn vader. Dat ligt vast. Anders wordt het onrustig in mijn hoofd.” HEBBEN JE OUDERS EEN ANDER?“Op dit moment geen van beiden. Het eerste vriendje van mijn moeder heb ik geterrori-seerd. Scheerschuim in zijn schoen. Jeukpoe-der in zijn bed. Daar heb ik nu wel spijt van. Niet dat het daarom is uitgegaan, maar nu denk ik wel: Als ik straks het huis uit ga, is mijn moeder alleen. Ik heb gewoon altijd de hoop gekoesterd dat het weer goed zou komen. Ik weet dat de kans klein is, maar als ik zie dat Ludo en Jeanine uit GTST weer bij elkaar ko-men, dan denk ik: Het moet kunnen. Dan pro-beer ik net als Nina etentjes met kaarslicht te organiseren enzo. Zonder succes, tot nu toe."

De foto's in dit artikel zijn afkomstig uit het blad Grazia.

Geproefd door Lucas:Cola Highway: Er zit geen smaak aan en er zijn te veel bubbels en schuimPepsi: Iets meer smaak maar toch ook veel bubbelsFirst choise: Veel smaak en genoeg bubbelsCoca Cola: Gewoon in een woord vies

Geproefd door Sven:Cola Highway: Blèèèèèèèh!Pepsi: Lekker met een sprankeltjeFirst choise: Lekker maar minder dan de PepsiCoca Cola: Was erg lekker

Geproefd door Raoul:Cola Highway: Alleen maar schuim niet lekker dusPepsi: Mmmm…. Erg lekkerFirst choise: Vies veel te veel schuimCoca Cola: Beter dan de First choise maar ook niet heel erg lekker

Geproefd door Iris:Cola Highway: Gadver vies! Te veel schuimPepsi: Ook niet echt lekkerFirst choise: Lekkere smaak maar toch ook veel schuimCoca Cola: Lekker!!!! Echt de beste

And the winner is………

PEPSINiet echt overtuigend maar toch de meeste stemmen van ons allemaal. Jongens, ik vond het een supergezellige middag en ik ben benieuwd wat we de volgende keer gaan testen.

Op 23 september gingen we cola testen met Lucas Faijd-herbe, Raoul Bruens, Sven Butter en ik (Iris Ruijer). Sven en ik gingen alvast naar de supermarkt om iets leuks uit te zoeken om te testen want Lucas en Raoul hadden nog een uurtje les. Dat was een hele beslissing want we wisten beiden niet wat leuk was. Chips en chocola maar Sven wilde perse puur en ik melk dus dat werd niets. Na

lang nadenken en de supermarkt wel 10 keer hebben doorgelopen kwamen we er toch uit. We rekenden af en liepen weer terug naar school.Even een leuk plekje zoeken voor onze test en toen kon-den we eindelijk beginnen. De test is geblinddoekt uit-gevoerd zodat je niet kon zien welke cola je kreeg. Hier zijn de resultaten:

8 J E L + M A G A Z I N E

geintje was. Later kreeg ik bericht van hem dat hij een ‘inzamelingsactie’ ging houden. Hij noemde dat ‘Brittje Bloot’. Maar er is nog helemaal niks serieus.” ZOU JE HET WEL DURVEN? “Het lijkt me wel leuk om mooie foto’s voor later te hebben. Ik vind het wel doodeng om daar in mijn nakie te staan. Zo van, badjas uit en ‘tataaa’. Dan moet ik eerst op dieet (wijst op bord patat). Me-zelf gewoon twee weken uithongeren. En dan zorgen dat ik niet doorsla, want bij mij is het altijd alles of niets.”

JE WEET NOOIT OF MANNEN HET VOOR JOU DOEN OF OMDAT

JE BEROEMD BENT. (BRITT)

“Toen ik nog niet bekend was, had ik geen honderd mailtjes per dag in mijn Hyves-in-box. Dat ligt heus niet aan mijn profielfoto. Mensen denken vaak dat het een makkie is om een vriendje te krijgen als je bekend bent, maar het is juist omgekeerd.” HEB JE DAAR VEEL LAST VAN DAN?“Ik ga de laatste tijd niet meer uit, omdat er letterlijk een hele cirkel om me heen staat van mensen die met me op de foto willen. Ik snap het wel. Als ik Nick en Si-mon zou zien, zou ik ook m’n BlackBerry pakken en op ze afstappen.” BEN JE NOG STEEDS SINGLE?‘Ja. Ik heb het echt zo druk met mijn paard en vriendinnen. Met tv. Uhm, van die dingetjes.” DUS GEEN BIJZONDER IEMAND?(stopt drie patatjes tegelijk in haar mond) “Nee.”JE LIEGT! JE MOND VERTROK.“Daarom dacht ik: Snel die patat in m’n mond. Ja, misschien is er wel een beetje iemand. Hij is alleen nog niet officieel mijn vriend.”BEN JE WEL VERLIEFD? “Dat weet ik dus niet. We kennen elkaar al meer dan vijf jaar en ik kan alles met hem delen. Ik vind het een fijn gevoel dat

het hem echt om mij te doen is, omdat hij me al kende voordat ik bekend werd.” BEN JE EEN TYPE VASTE RELATIE? ‘Ja, ik hou van rust, reinheid en regel-maat, haha. Het lijkt me kicken om later te trouwen. Ik heb altijd gezegd: ‘Op m’n 25ste wil ik kinderen.’’’ WIE WASJE EERSTE ECHTE LIEFDE? “Dat was twee jaar geleden. Een boe-renjongen. Ik heb zelf ook paarden en we gingen samen naar boerenfeesten. Ik dacht: Dit is perfect, dit gaat nooit meer over. Na drie maanden maakte hij het uit omdat hij ‘nog niet toe was aan een vaste relatie.’ Dat hakte er wel in. Bij het vriendje dat ik daarna kreeg, was ik zo bang dat het weer onver-wachts over zou gaan, dat ik het zelf maar uitmaakte.”WAT WAS JOUW GROOTSTE TEGENSLAG?“De scheiding van mijn ouders. Ik was vijf. In eerst instantie vond ik het helemaal niet erg, omdat ze het brachten van: ‘Dan vier je twee keer Sinterklaas, twee keer Kerst en twee keer je verjaardag.' Kicken toch? Op

mijn vijftiende veranderde dat. Toen inte-resseerde Sinterklaas me allang niet meer. In plaats daarvan kreeg ik door dat vrien-dinnen met hun ouders op vakantie gin-gen. Samen oud & nieuw vierden. Terwijl ik in de spagaat zat, omdat ik op dat soort dagen niet wist voor wie ik moest kiezen.” BIJ WIE WOON JE NU?“Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag bij mijn moeder, de andere dagen bij mijn vader. Dat ligt vast. Anders wordt het onrustig in mijn hoofd.” HEBBEN JE OUDERS EEN ANDER?“Op dit moment geen van beiden. Het eerste vriendje van mijn moeder heb ik geterrori-seerd. Scheerschuim in zijn schoen. Jeukpoe-der in zijn bed. Daar heb ik nu wel spijt van. Niet dat het daarom is uitgegaan, maar nu denk ik wel: Als ik straks het huis uit ga, is mijn moeder alleen. Ik heb gewoon altijd de hoop gekoesterd dat het weer goed zou komen. Ik weet dat de kans klein is, maar als ik zie dat Ludo en Jeanine uit GTST weer bij elkaar ko-men, dan denk ik: Het moet kunnen. Dan pro-beer ik net als Nina etentjes met kaarslicht te organiseren enzo. Zonder succes, tot nu toe."

De foto's in dit artikel zijn afkomstig uit het blad Grazia.

Geproefd door Lucas:Cola Highway: Er zit geen smaak aan en er zijn te veel bubbels en schuimPepsi: Iets meer smaak maar toch ook veel bubbelsFirst choise: Veel smaak en genoeg bubbelsCoca Cola: Gewoon in een woord vies

Geproefd door Sven:Cola Highway: Blèèèèèèèh!Pepsi: Lekker met een sprankeltjeFirst choise: Lekker maar minder dan de PepsiCoca Cola: Was erg lekker

Geproefd door Raoul:Cola Highway: Alleen maar schuim niet lekker dusPepsi: Mmmm…. Erg lekkerFirst choise: Vies veel te veel schuimCoca Cola: Beter dan de First choise maar ook niet heel erg lekker

Geproefd door Iris:Cola Highway: Gadver vies! Te veel schuimPepsi: Ook niet echt lekkerFirst choise: Lekkere smaak maar toch ook veel schuimCoca Cola: Lekker!!!! Echt de beste

And the winner is………

PEPSINiet echt overtuigend maar toch de meeste stemmen van ons allemaal. Jongens, ik vond het een supergezellige middag en ik ben benieuwd wat we de volgende keer gaan testen.

Op 23 september gingen we cola testen met Lucas Faijd-herbe, Raoul Bruens, Sven Butter en ik (Iris Ruijer). Sven en ik gingen alvast naar de supermarkt om iets leuks uit te zoeken om te testen want Lucas en Raoul hadden nog een uurtje les. Dat was een hele beslissing want we wisten beiden niet wat leuk was. Chips en chocola maar Sven wilde perse puur en ik melk dus dat werd niets. Na

lang nadenken en de supermarkt wel 10 keer hebben doorgelopen kwamen we er toch uit. We rekenden af en liepen weer terug naar school.Even een leuk plekje zoeken voor onze test en toen kon-den we eindelijk beginnen. De test is geblinddoekt uit-gevoerd zodat je niet kon zien welke cola je kreeg. Hier zijn de resultaten:

9J E L + M A G A Z I N E

JEL+MAGAZINE ONLINE1 HET LAATSTE NIEUWS

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTIVI-TEITEN DIE ZICH IN OF RONDOM HET JAN VAN EGMOND LYCEUM AFSPELEN.

2 EVENTS WEET PRECIES WAAR EN WANNEER HET VOLGENDE SCHOOLFEEST PLAATSVINDT. DAARNAAST VIND JE EEN UITGEBREID OVERZICHT VAN ALLE CONCERTEN, VOORSTELLINGEN EN FILMS BINNEN PURMEREND. IDEAAL VOOR CKV OF GEWOON EEN AVONDJE UIT.

3 FOTOGALLERIJ ALLE FOTO'S DIE WORDEN GEMAAKT TIJDENS SCHOOL-FEESTEN, EVENEMENTEN OF REIZEN, WORDEN VANAF HEDEN OP DE SITE VAN JEL+MAGAZINE GEPLAATST. JE KUNT ZE ZELFS DOWNLOADEN IN EEN HOGE KWALITEIT.

4 PRIJSVRAGEN JE HOEFT NIET MEER TE WACHTEN OP HET NIEUWE NUMMER OM TE KUNNEN PROFITEREN VAN DE VELE PRIJSVRAGEN. HOUd DE WEBSITE IN DE GA-TEN EN JE BENT DE EERSTE DIE HET WEET.

5 REAGEREN REAGEREN OP ONS MAGAZINE IS MET DE WEB-SITE NU HEEL GEMAKKELIJK. WIL JE REAGEREN OP EEN PRIJSVRAAG OF EEN LEUK IDEE/ VERBE-TERPUNT/ UITSPRAAK VAN EEN DOCENT DOOR-GEVEN. GEBRUIK ONS CONTACT FORMULIER.

6 WEB ONLY OP DE WEBSITE KUN JE VERSLAGEN EN VERHALEN TEGENKOMEN DIE EXCLUSIEF OP DE WEBSITE WOR-DEN GEPUBLICEERD. HOUD HET IN DE GATEN!

7 ARCHIEF HEB JE ONS MAGAZINE GEMIST? GEEN PROBLEEM. JE KUNT ALLE OUDE NUMMERS OP DE WEBSITE BEKIJKEN IN EEN FULLSCREEN WEERGAVE.

JEL+MAGAZINE ONLINE www.JELPLUS.NL/MAGAZINE

WAT ZIJN QR-CODES?Misschien heb je ze al in de gangen gezien. De posters met van die doolhofachtige vierkantjes. Dit zijn QR-codes.Ook in dit nummer kom je QR-codes veelvuldig tegen.Maar wat is het precies? Een QR-code, ofwel Quick Respons code, is een 2D code waarin je informatie kwijt kunt. Het werkt in feite net als een barcode. In een QR code kun je echter veel meer informatie kwijt dan in een streepjesco-de. Een ander voordeel is dat de codes eenvoudig gescand kunnen worden met bijvoorbeeld mobiele telefoons die voorzien zijn van een camera. QRscanner.nl is een voorbeeld van een app voor je mobiel waarmee je QR-codes kunt scannen. Deze is zowel beschik-baar voor de iPhone als voor Android en Nokia toestellen.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.beQR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

WWW.JELPLUS.NL/MAGAZINE/

ROOSTERSROOSTERWIJZIGINGEN

INSTALLEER EEN QR-SCANNER OP JE SMARTPHONE EN SCAN DE CODES OP DEZE POSTER. JE WORDT DAN DIRECT NAAR DE BETREFFENDE WEBSITE GELEID.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

DOWNLOAD DE POSTER DOOR DE ONDERSTAANDE QR-CODE TE SCANNEN. ZO HEB JE DE SNELSTE ROUTE NAAR DE ROOSTERS OF ONZE WEBSITE.

JEL+ GAAT SOCIAALOOK JEL+MAGAZINE MAG IN DE SOCIALE MEDIA NIET ONTBREKEN. WE HEBBEN ZO-WEL EEN TWITTER ALS FACEBOOK PAGINA WAARMEE WE JE OP DE HOOGTE WILLEN HOUDEN VAN AL HET NIEUWS DAT OP ONZE WEBSITE VERSCHIJNT.VOLG ONS OP TWITTER ONDER @JELPLUSMAGAZINE OF ZOEK ONS OP FACEBOOK ONDER JEL+MAGZINE.

FOTOGALLERIJ VAN ALLE FEESTEN, EVENEMENTEN EN REIZEN MET EEN MOGELIJKHEID FOTO'S TE DOWNLOA-DEN IN HOGE KWALITEIT.

BEKIJK ALLE OUDE NUMMERS IN EEN MOOIE SCHERMVULLENDE WEERGAVE.

JEL+MAGAZINE OP JE IPHONEVoor de iPhone is er een speciale versie van de website gemaakt waarbij je niet alleen het nieuws kunt volgen, kunt reageren op prijs-vragen of de roosters kunt bekijken maar ook oude nummers direct kunt downloaden in pdf formaat. Gebruikers van andere smartphones adviseren wij nog de webversie te gebruiken.

ALTIJD UP-TO-DATE

10 J E L + M A G A Z I N E O N L I N E

JEL+MAGAZINE ONLINE1 HET LAATSTE NIEUWS

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTIVI-TEITEN DIE ZICH IN OF RONDOM HET JAN VAN EGMOND LYCEUM AFSPELEN.

2 EVENTS WEET PRECIES WAAR EN WANNEER HET VOLGENDE SCHOOLFEEST PLAATSVINDT. DAARNAAST VIND JE EEN UITGEBREID OVERZICHT VAN ALLE CONCERTEN, VOORSTELLINGEN EN FILMS BINNEN PURMEREND. IDEAAL VOOR CKV OF GEWOON EEN AVONDJE UIT.

3 FOTOGALLERIJ ALLE FOTO'S DIE WORDEN GEMAAKT TIJDENS SCHOOL-FEESTEN, EVENEMENTEN OF REIZEN, WORDEN VANAF HEDEN OP DE SITE VAN JEL+MAGAZINE GEPLAATST. JE KUNT ZE ZELFS DOWNLOADEN IN EEN HOGE KWALITEIT.

4 PRIJSVRAGEN JE HOEFT NIET MEER TE WACHTEN OP HET NIEUWE NUMMER OM TE KUNNEN PROFITEREN VAN DE VELE PRIJSVRAGEN. HOUd DE WEBSITE IN DE GA-TEN EN JE BENT DE EERSTE DIE HET WEET.

5 REAGEREN REAGEREN OP ONS MAGAZINE IS MET DE WEB-SITE NU HEEL GEMAKKELIJK. WIL JE REAGEREN OP EEN PRIJSVRAAG OF EEN LEUK IDEE/ VERBE-TERPUNT/ UITSPRAAK VAN EEN DOCENT DOOR-GEVEN. GEBRUIK ONS CONTACT FORMULIER.

6 WEB ONLY OP DE WEBSITE KUN JE VERSLAGEN EN VERHALEN TEGENKOMEN DIE EXCLUSIEF OP DE WEBSITE WOR-DEN GEPUBLICEERD. HOUD HET IN DE GATEN!

7 ARCHIEF HEB JE ONS MAGAZINE GEMIST? GEEN PROBLEEM. JE KUNT ALLE OUDE NUMMERS OP DE WEBSITE BEKIJKEN IN EEN FULLSCREEN WEERGAVE.

JEL+MAGAZINE ONLINE www.JELPLUS.NL/MAGAZINE

WAT ZIJN QR-CODES?Misschien heb je ze al in de gangen gezien. De posters met van die doolhofachtige vierkantjes. Dit zijn QR-codes.Ook in dit nummer kom je QR-codes veelvuldig tegen.Maar wat is het precies? Een QR-code, ofwel Quick Respons code, is een 2D code waarin je informatie kwijt kunt. Het werkt in feite net als een barcode. In een QR code kun je echter veel meer informatie kwijt dan in een streepjesco-de. Een ander voordeel is dat de codes eenvoudig gescand kunnen worden met bijvoorbeeld mobiele telefoons die voorzien zijn van een camera. QRscanner.nl is een voorbeeld van een app voor je mobiel waarmee je QR-codes kunt scannen. Deze is zowel beschik-baar voor de iPhone als voor Android en Nokia toestellen.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.beQR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

WWW.JELPLUS.NL/MAGAZINE/

ROOSTERSROOSTERWIJZIGINGEN

INSTALLEER EEN QR-SCANNER OP JE SMARTPHONE EN SCAN DE CODES OP DEZE POSTER. JE WORDT DAN DIRECT NAAR DE BETREFFENDE WEBSITE GELEID.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

DOWNLOAD DE POSTER DOOR DE ONDERSTAANDE QR-CODE TE SCANNEN. ZO HEB JE DE SNELSTE ROUTE NAAR DE ROOSTERS OF ONZE WEBSITE.

JEL+ GAAT SOCIAALOOK JEL+MAGAZINE MAG IN DE SOCIALE MEDIA NIET ONTBREKEN. WE HEBBEN ZO-WEL EEN TWITTER ALS FACEBOOK PAGINA WAARMEE WE JE OP DE HOOGTE WILLEN HOUDEN VAN AL HET NIEUWS DAT OP ONZE WEBSITE VERSCHIJNT.VOLG ONS OP TWITTER ONDER @JELPLUSMAGAZINE OF ZOEK ONS OP FACEBOOK ONDER JEL+MAGZINE.

FOTOGALLERIJ VAN ALLE FEESTEN, EVENEMENTEN EN REIZEN MET EEN MOGELIJKHEID FOTO'S TE DOWNLOA-DEN IN HOGE KWALITEIT.

BEKIJK ALLE OUDE NUMMERS IN EEN MOOIE SCHERMVULLENDE WEERGAVE.

JEL+MAGAZINE OP JE IPHONEVoor de iPhone is er een speciale versie van de website gemaakt waarbij je niet alleen het nieuws kunt volgen, kunt reageren op prijs-vragen of de roosters kunt bekijken maar ook oude nummers direct kunt downloaden in pdf formaat. Gebruikers van andere smartphones adviseren wij nog de webversie te gebruiken.

ALTIJD UP-TO-DATE

11J E L + M A G A Z I N E O N L I N E

Ingrediënten1 pak Knorr Wereldgerecht Mexicaanse Taco’s300 g gehakt1 blikje maïs (400 gram)4 tomaten200 g gemengde sla50 g geraspte (30+) kaas

BereidingVerwarm de oven voor op 150°C. Snijd de tomaten in blokjes en giet de maïs af. Was de sla en laat uitlekken. Meng de sausmix uit het pakket met 150 ml koud water.Verhit een koekenpan en bak hierin het gehakt zonder olie rul. Roer er 150 ml water en de kruidenmix uit het pakket door en breng het aan de kook. Laat het 3–4 minuten zachtjes doorkoken. Schep de laatste 2 minuten de maïs erdoor.Hang de tacoschelpen omgekeerd in het rooster van de oven en verwarm ze zo 5 minuten.Vul de taco schelpen met wat gemengde sla, vervolgens een schep gehakt, een lepel tomaat en tot slot de koude taco-saus. Strooi er als laatste geraspte kaas over en serveer direct.

Wat is uw lievelingseten?Tagiatelle met zalm en spinazie.Wat eten jullie als ontbijt?Allemaal iets anders. Inez staat bijvoor-beeld ’s morgens al eieren te bakken. Ik houd het bij yoghurt met muesli.Wat voor eten neemt u mee naar school?Stiekem doe ik een wedstrijdje met Marijke wie de lekkerste salade meeneemt naar school.Haalt u wel eens eten uit de kantine?Bijna nooit.Wat voor drinken vindt u lekker bij het eten?Hangt er van af, koffie of ’s avonds rose.Wat vindt u een lekker nagerecht?Te veel! Crème brûlée, tiramisu, tarte tartin. Alles met lekker veel calorieën.

Wie kookt er het meeste thuis?Meestal kook ik.Wat vindt u het leuk-ste om te maken?Lasagna, want dat is het lieveringsge-recht van de kinderen. Als ik lasagna maak betekent dat dat iedereeen gezel-lig thuis is.Halen jullie wel eens eten af?Niet zo vaak, soms Chinees.Gaan jullie wel een uiteten?Ja! We hebben dikwijls iets wat weer gevierd moet worden. Zowel in Alkmaar als in Egmond hebben we een favoriet restaurant. In De Rijp zelf zijn ook een paar goede restaurants.

"D e keuken was echt helemaal uit die tijd."

Wij komen bij u eten!

Zaterdag 23 september was het dan zover, mijn debuut in het artikel ‘Ik kom bij u eten!’. Ik trapte samen met Eden af bij mevrouw Bolder. Het was prachtig weer, een mooie dag voor een leuk gesprek in de tuin. Het was nog wel even een kleine speurtocht in de Rijp, maar na eindelijk het gevonden te hebben, belden we aan bij een statig huis met sierlijke letters op de deur. Na 6 keer te hebben aangebeld werd er echter nog niet open gedaan. Maar gelukkig kwamen we erachter dat de tuindeur open stond en kon-den we zo naar binnen lopen. We kwamen terecht in een prachtige tuin met alles erop en eraan, bloemen, plan-ten, veranda en eigenlijk alles wat je bij een tuin voorstelt. Aangezien het prachtig weer was gingen we met z’n vijven in de tuin zitten; mevrouw Bolder, haar dochter Inez, haar man, Eden en ik. Onder het ge-not van wat chipjes en een colaatje begon het gesprek over van alles en nog wat. Het was erg leuk om dingen te weten te komen over mevrouw Bolder. Uiteindelijk kregen we een rondleiding door het huis en de tuin. De tuin bleek veel groter dan gedacht. Met een leuk schuurtje, een bootje en een prachtig natuurgebied als achtertuin. Een-

maal binnen kwamen we er achter dat het huis maar liefst uit 1840 stamt! De keu-ken was echt helemaal uit die tijd, echt gemaakt voor de mensen die iets kleiner waren dan nu. Het was dus nogal proppen toen we mw Bolder hielpen met het berei-den van het gerecht van vanavond: taco’s!Ook voor mij was het natuurlijk de eerste keer dat ik deze rubriek doe. Mevrouw Bol-der was mijn mentrix in de eerste, dus heel awkward was het nou ook weer niet. Zoals weinig mensen weten, is ze ook kunstena-res geweest. Het hele huis staat vol met de prachtigste kunstwerken. (Sven)

Bij de rondleiding door het huis kwamen we ook terecht in het hol van de leeuw, of-tewel haar kantoor. Dus hier bereidt de ge-vreesde lerares Nederlands haar verschrik-kelijke repetities voor! Helaas konden we geen vormen van sabotage bedenken, er werd streng op ons gelet. Na lekker in het zonnetje bijgekletst te heb-ben over school, Jan des Bouvrie, handtas-sen, meneer Rees, het weer en willekeurige combinaties van die gespreksonderwerpen, gaan we het gevecht aan in de keuken van 3 bij 2 meter. Ik werd benoemd tot chef Sa-

ladedressing, en na een paar minuten nam ik het chef Gehaktsaus-schap maar van Sven over om het eten te redden. Het fornuis zat dan weliswaar onder de saus nadat ik klaar was, maar dat noemt men out of the pan koken, heel culinair verantwoord. Ondertussen was de zoon van mevrouw Bolder, Ruben, ook aangekomen. Hij bleek Russisch te studeren, iets waar gretig op werd ingehaakt met de vertaal-app op Sven’s Iphone. Eenmaal aan tafel blijkt dat taco’s eten nog niet zo makkelijk is als het eruit ziet. Al gauw zit ik helemaal onder. Gelukkig zijn daar geen foto’s van gemaakt. Het eten was heerlijk, en wederom liepen de onder-werpen van gesprek ver uiteen. Natuurlijk komt het nodige geroddel over de leraren van het Jan van Egmond ruim aan bod, en ook een beetje brainstorming over hoe we school nog leuker zouden kunnen maken. Helaas verwachtte mevrouw Bolder niet dat het idee om een enorme glijbaan te maken vanaf de C3 te realiseren zou zijn.Met een heerlijk schaaltje chocoladeijs met lekker veel slagroom, sloten we het etentje af. Al met al was het erg gezellig! (Eden)

Tekst: Sven Butter, EG4A en Eden Lutz, EG3AVormgeving: Lisa Gerth

12 J E L + M A G A Z I N E

Ingrediënten1 pak Knorr Wereldgerecht Mexicaanse Taco’s300 g gehakt1 blikje maïs (400 gram)4 tomaten200 g gemengde sla50 g geraspte (30+) kaas

BereidingVerwarm de oven voor op 150°C. Snijd de tomaten in blokjes en giet de maïs af. Was de sla en laat uitlekken. Meng de sausmix uit het pakket met 150 ml koud water.Verhit een koekenpan en bak hierin het gehakt zonder olie rul. Roer er 150 ml water en de kruidenmix uit het pakket door en breng het aan de kook. Laat het 3–4 minuten zachtjes doorkoken. Schep de laatste 2 minuten de maïs erdoor.Hang de tacoschelpen omgekeerd in het rooster van de oven en verwarm ze zo 5 minuten.Vul de taco schelpen met wat gemengde sla, vervolgens een schep gehakt, een lepel tomaat en tot slot de koude taco-saus. Strooi er als laatste geraspte kaas over en serveer direct.

Wat is uw lievelingseten?Tagiatelle met zalm en spinazie.Wat eten jullie als ontbijt?Allemaal iets anders. Inez staat bijvoor-beeld ’s morgens al eieren te bakken. Ik houd het bij yoghurt met muesli.Wat voor eten neemt u mee naar school?Stiekem doe ik een wedstrijdje met Marijke wie de lekkerste salade meeneemt naar school.Haalt u wel eens eten uit de kantine?Bijna nooit.Wat voor drinken vindt u lekker bij het eten?Hangt er van af, koffie of ’s avonds rose.Wat vindt u een lekker nagerecht?Te veel! Crème brûlée, tiramisu, tarte tartin. Alles met lekker veel calorieën.

Wie kookt er het meeste thuis?Meestal kook ik.Wat vindt u het leuk-ste om te maken?Lasagna, want dat is het lieveringsge-recht van de kinderen. Als ik lasagna maak betekent dat dat iedereeen gezel-lig thuis is.Halen jullie wel eens eten af?Niet zo vaak, soms Chinees.Gaan jullie wel een uiteten?Ja! We hebben dikwijls iets wat weer gevierd moet worden. Zowel in Alkmaar als in Egmond hebben we een favoriet restaurant. In De Rijp zelf zijn ook een paar goede restaurants.

"D e keuken was echt helemaal uit die tijd."

Wij komen bij u eten!

Zaterdag 23 september was het dan zover, mijn debuut in het artikel ‘Ik kom bij u eten!’. Ik trapte samen met Eden af bij mevrouw Bolder. Het was prachtig weer, een mooie dag voor een leuk gesprek in de tuin. Het was nog wel even een kleine speurtocht in de Rijp, maar na eindelijk het gevonden te hebben, belden we aan bij een statig huis met sierlijke letters op de deur. Na 6 keer te hebben aangebeld werd er echter nog niet open gedaan. Maar gelukkig kwamen we erachter dat de tuindeur open stond en kon-den we zo naar binnen lopen. We kwamen terecht in een prachtige tuin met alles erop en eraan, bloemen, plan-ten, veranda en eigenlijk alles wat je bij een tuin voorstelt. Aangezien het prachtig weer was gingen we met z’n vijven in de tuin zitten; mevrouw Bolder, haar dochter Inez, haar man, Eden en ik. Onder het ge-not van wat chipjes en een colaatje begon het gesprek over van alles en nog wat. Het was erg leuk om dingen te weten te komen over mevrouw Bolder. Uiteindelijk kregen we een rondleiding door het huis en de tuin. De tuin bleek veel groter dan gedacht. Met een leuk schuurtje, een bootje en een prachtig natuurgebied als achtertuin. Een-

maal binnen kwamen we er achter dat het huis maar liefst uit 1840 stamt! De keu-ken was echt helemaal uit die tijd, echt gemaakt voor de mensen die iets kleiner waren dan nu. Het was dus nogal proppen toen we mw Bolder hielpen met het berei-den van het gerecht van vanavond: taco’s!Ook voor mij was het natuurlijk de eerste keer dat ik deze rubriek doe. Mevrouw Bol-der was mijn mentrix in de eerste, dus heel awkward was het nou ook weer niet. Zoals weinig mensen weten, is ze ook kunstena-res geweest. Het hele huis staat vol met de prachtigste kunstwerken. (Sven)

Bij de rondleiding door het huis kwamen we ook terecht in het hol van de leeuw, of-tewel haar kantoor. Dus hier bereidt de ge-vreesde lerares Nederlands haar verschrik-kelijke repetities voor! Helaas konden we geen vormen van sabotage bedenken, er werd streng op ons gelet. Na lekker in het zonnetje bijgekletst te heb-ben over school, Jan des Bouvrie, handtas-sen, meneer Rees, het weer en willekeurige combinaties van die gespreksonderwerpen, gaan we het gevecht aan in de keuken van 3 bij 2 meter. Ik werd benoemd tot chef Sa-

ladedressing, en na een paar minuten nam ik het chef Gehaktsaus-schap maar van Sven over om het eten te redden. Het fornuis zat dan weliswaar onder de saus nadat ik klaar was, maar dat noemt men out of the pan koken, heel culinair verantwoord. Ondertussen was de zoon van mevrouw Bolder, Ruben, ook aangekomen. Hij bleek Russisch te studeren, iets waar gretig op werd ingehaakt met de vertaal-app op Sven’s Iphone. Eenmaal aan tafel blijkt dat taco’s eten nog niet zo makkelijk is als het eruit ziet. Al gauw zit ik helemaal onder. Gelukkig zijn daar geen foto’s van gemaakt. Het eten was heerlijk, en wederom liepen de onder-werpen van gesprek ver uiteen. Natuurlijk komt het nodige geroddel over de leraren van het Jan van Egmond ruim aan bod, en ook een beetje brainstorming over hoe we school nog leuker zouden kunnen maken. Helaas verwachtte mevrouw Bolder niet dat het idee om een enorme glijbaan te maken vanaf de C3 te realiseren zou zijn.Met een heerlijk schaaltje chocoladeijs met lekker veel slagroom, sloten we het etentje af. Al met al was het erg gezellig! (Eden)

Tekst: Sven Butter, EG4A en Eden Lutz, EG3AVormgeving: Lisa Gerth

13J E L + M A G A Z I N E

moet ik op zoek gaan naar andere bezig-heden. Gelukkig stond er wat leuks op de planning: wat drinken met vrienden! Voordat ik de deur uitging, had ik via de mail contact gehad met een vriendin. Ik zou haar oppikken van het station en dan zouden we samen naar het stadje rijden. Na 10 minuten wachten bij het station in de Weidevenne dacht ik: ‘Ohhh we heb-ben niet afgesproken bij welk station we zouden afspreken!’ Ik reed eigenlijk automatisch naar de Weidevenne omdat ik haar daar wel eens vaker ophaal. Zij dacht echter dat het makkelijker zou zijn om dichterbij het stadje uit te stappen.

"Zo frustrerend als je dan niet

even kunt bellen!"

DAG 5 ZATERDAGTot mijn verbazing werd ik wakker met een goed gevoel. Mijn ‘eenzame’ dagen zijn bijna voorbij en dat geeft mij een geweldig gevoel! Heerlijk rustig wakker worden in de ochtend, terwijl ik in bed de krant lees op mijn telefoon. Bij die gedachte werd ik al erg vrolijk! Vandaag wilde ik even lekker winkelen oftewel mezelf bezighouden. In de ochtend ga ik normaal gesproken naar ballet maar nu heb ik daar niet zoveel zin in. Helaas kan ik mijn balletjuf geen sms'je sturen, dan maar snel via facebook een berichtje. Ik besloot toch om eerst even langs de Wherevogels te gaan, kijken bij een voet-balwedstrijd van een vriend. Daarna ben ik snel nog even naar het stadje geweest en heb daar onnodig veel geld uitgege-ven. In de avond vierde mevrouw Stam haar verjaardag. Ik had dus weer een leu-ke avond vol gezelligheid, die de afwe-zigheid van mijn telefoon deed vergeten.

DAG 6 ZONDAGJeeeej nog 2 dagen! Ik moet zeggen dat ik mij gisteren vrolijker voelde. Nu voelt het alsof ik nog lang kan wachten op mijn telefoon. Ik besloot om even lek-ker te gaan surfen op internet. Toen ik online kwam op Facebook zei meneer Fidder ineens: ‘Ehm trouwens, vandaag is het de laatste dag zonder je telefoon. Je gaan namelijk morgen op kamp met je mentorklas en dan moet je telefonisch wel bereikbaar zijn voor ouders en col-lega’s.’ Ik wist even niet zo snel hoe ik moest reageren. Dit betekende dat ik over een paar uurtjes al mijn Black-berry mocht gebruiken! Ik vond het erg spannend en was zo benieuwd. Hoeveel sms'jes zou ik hebben gekregen, wie had mij ondertussen nog geprobeerd te pin-gen of bellen? Ik begon samen met meneer Fidder de uren en minuten af te tellen. Ik wilde in het begin lekker vroeg gaan slapen, aan-gezien ik de volgende dag mee op kamp

zou gaan. Maar nee hoor, nu moest en zou ik wakker blijven tot ik na 00.00 uur weer mijn telefoon mocht gebruiken! Eindelijk was het dan zover. Precies om 12 uur voerde ik mijn pincode in en wachtte ongeduldig op al die smsjes en berichtjes via ping die elk moment kon-den binnenstromen. Tot mijn verbazing ontving ik maar twee sms'jes (waarvan 1 een voicemailbericht!) en daarnaast maar één berichtje via whatsapp. Nou lekker dan! Zou dit betekenen dat ik vaker mijn telefoon een weekje kan uit-schakelen?

"Of zal ik toch maar weer zo een

‘mooie’ ladyphone aanschaffen om social

media verslaving te vermijden?"

Een week lang zonder... Mobiele telefoon!

DAG 1 DINSDAGIk schrok wakker van een vervelend/ir-ritant wekkergeluidje. Heel even snapte ik niet waar het geluid vandaan kwam, zo klonk mijn wekker namelijk niet. Maar plotseling wist ik het weer: dit was mijn eerste dag zonder mobiele telefoon. En aangezien ik altijd de wekker van mijn telefoon gebruik, moest ik nu mijn ge-wone wekker zetten. Ik begon dus vroeg in de ochtend al het gemis van mijn mooie Blackberry te voelen en dit was pas dag 1! Op school aangekomen werd het niet bepaald makkelijker. Collega’s die opmerkingen maakten zoals: ‘Heeey, we hadden je nog een sms gestuurd, waarom reageerde je niet?’ Daarnaast zag ik overal leerlingen lopen met een telefoon, waar ik ook keek. En dit was trouwens niet zomaar een telefoon maar steeds een Blackberry. Begon ik soms nu al te hallucineren?!

"Gelukkig namen mijn lieve col-

lega’s, meneer Fidder en mevrouw

Mehinagic, mij aan het einde van

de dag mee naar de KFC, waar

ik mijn verdriet weg kon eten."

DAG 2 WOENSDAGVandaag alweer mijn tweede dag zonder telefoon. Ik begin nu pas echt te mer-ken hoe lastig dit is. Normaal hield ik de agenda op mijn telefoon bij. Nu had ik alle afspraken moeten overschrijven in mijn gewone agenda. Zo ongeveer twee jaar ge-leden heb ik mijn Blackberry aangeschaft, mede dankzij mijn twee broertjes. Ik had namelijk al jaren zo een rose ladyphone met een klepje (waar ik overigens zelf erg blij mee was). En vrijwel elke dag kreeg ik opmerkingen van die twee te horen over mijn telefoon: ‘Jeetje, schaam je je niet om op te nemen in het openbaar?’ Na een tijd-je besloot ik toch maar om iets nieuws te kopen, in dit geval een Blackberry. Nu was ik ineens de hippe zus, met de nieuwste te-lefoon! En wat zaten er toch veel functies op. Hiervoor belde en smste ik mijn vrien-dinnen met mate, nu kon ik opeens ook Twitteren, Facebook’en, Hyves’en, Msn’en, emailtjes lezen, internetten en natuurlijk pingen! Mijn verslaving begon zich te ont-wikkelen.

DAG 3 DONDERDAGVandaag geen pestende collega’s en leer-lingen om mij heen. Ik zit zelf de hele dag op school en moet nu extra veel mijn mooie telefoon missen. Tussen mijn col-

leges door, kon ik altijd gezellig pingen met mijn vriendinnetjes. Tot 21.00 uur op school zitten zonder wat afleiding tussen-door is moeilijk te doen. Nu heb ik mij maar gestort op een hoop snoepjes en chocola-derepen, om deze lange dag te overleven. Eenmaal thuis ging ik snel achter mijn computer. Het is heel frustrerend om pas in de avond te kunnen kijken in je mailbox. E-mailen is nu mijn enige vorm van com-municatie met vrienden en collega’s. Snel ging ik mijn vriendinnetjes mailen over mijn ‘zware’ dag. Mijn college begon om 14.00 uur dus ik kon daarvoor nog even lekker shoppen. Ik had namelijk nog een mooie jurk nodig voor de bruiloft van mijn beste vriendin. Nadat ik mijn ‘droomjurk’ had gevonden, wilde ik mijn vriendinnen gelijk bellen om het te vertellen… Helaas kon ik het pas rond 22.00 uur mailen.

DAG 4 VRIJDAGVandaag is het alweer mijn 4e dag en ik merk nu echt dat ik het mis om gewoon eens even wat te lezen op Twitter of Fa-cebook. Met zoveel functies op mijn tele-foon, pak ik het normaal gesproken wat sneller uit mijn tas, ook al hoef ik iemand niet te bellen of sms'en. Zomaar uit ver-veling, om mijzelf te vermaken. Zonder telefoon begin ik mij echt te vervelen en

Een week lang zonder... Mobiele telefoon!

14 J E L + M A G A Z I N E

moet ik op zoek gaan naar andere bezig-heden. Gelukkig stond er wat leuks op de planning: wat drinken met vrienden! Voordat ik de deur uitging, had ik via de mail contact gehad met een vriendin. Ik zou haar oppikken van het station en dan zouden we samen naar het stadje rijden. Na 10 minuten wachten bij het station in de Weidevenne dacht ik: ‘Ohhh we heb-ben niet afgesproken bij welk station we zouden afspreken!’ Ik reed eigenlijk automatisch naar de Weidevenne omdat ik haar daar wel eens vaker ophaal. Zij dacht echter dat het makkelijker zou zijn om dichterbij het stadje uit te stappen.

"Zo frustrerend als je dan niet

even kunt bellen!"

DAG 5 ZATERDAGTot mijn verbazing werd ik wakker met een goed gevoel. Mijn ‘eenzame’ dagen zijn bijna voorbij en dat geeft mij een geweldig gevoel! Heerlijk rustig wakker worden in de ochtend, terwijl ik in bed de krant lees op mijn telefoon. Bij die gedachte werd ik al erg vrolijk! Vandaag wilde ik even lekker winkelen oftewel mezelf bezighouden. In de ochtend ga ik normaal gesproken naar ballet maar nu heb ik daar niet zoveel zin in. Helaas kan ik mijn balletjuf geen sms'je sturen, dan maar snel via facebook een berichtje. Ik besloot toch om eerst even langs de Wherevogels te gaan, kijken bij een voet-balwedstrijd van een vriend. Daarna ben ik snel nog even naar het stadje geweest en heb daar onnodig veel geld uitgege-ven. In de avond vierde mevrouw Stam haar verjaardag. Ik had dus weer een leu-ke avond vol gezelligheid, die de afwe-zigheid van mijn telefoon deed vergeten.

DAG 6 ZONDAGJeeeej nog 2 dagen! Ik moet zeggen dat ik mij gisteren vrolijker voelde. Nu voelt het alsof ik nog lang kan wachten op mijn telefoon. Ik besloot om even lek-ker te gaan surfen op internet. Toen ik online kwam op Facebook zei meneer Fidder ineens: ‘Ehm trouwens, vandaag is het de laatste dag zonder je telefoon. Je gaan namelijk morgen op kamp met je mentorklas en dan moet je telefonisch wel bereikbaar zijn voor ouders en col-lega’s.’ Ik wist even niet zo snel hoe ik moest reageren. Dit betekende dat ik over een paar uurtjes al mijn Black-berry mocht gebruiken! Ik vond het erg spannend en was zo benieuwd. Hoeveel sms'jes zou ik hebben gekregen, wie had mij ondertussen nog geprobeerd te pin-gen of bellen? Ik begon samen met meneer Fidder de uren en minuten af te tellen. Ik wilde in het begin lekker vroeg gaan slapen, aan-gezien ik de volgende dag mee op kamp

zou gaan. Maar nee hoor, nu moest en zou ik wakker blijven tot ik na 00.00 uur weer mijn telefoon mocht gebruiken! Eindelijk was het dan zover. Precies om 12 uur voerde ik mijn pincode in en wachtte ongeduldig op al die smsjes en berichtjes via ping die elk moment kon-den binnenstromen. Tot mijn verbazing ontving ik maar twee sms'jes (waarvan 1 een voicemailbericht!) en daarnaast maar één berichtje via whatsapp. Nou lekker dan! Zou dit betekenen dat ik vaker mijn telefoon een weekje kan uit-schakelen?

"Of zal ik toch maar weer zo een

‘mooie’ ladyphone aanschaffen om social

media verslaving te vermijden?"

Een week lang zonder... Mobiele telefoon!

DAG 1 DINSDAGIk schrok wakker van een vervelend/ir-ritant wekkergeluidje. Heel even snapte ik niet waar het geluid vandaan kwam, zo klonk mijn wekker namelijk niet. Maar plotseling wist ik het weer: dit was mijn eerste dag zonder mobiele telefoon. En aangezien ik altijd de wekker van mijn telefoon gebruik, moest ik nu mijn ge-wone wekker zetten. Ik begon dus vroeg in de ochtend al het gemis van mijn mooie Blackberry te voelen en dit was pas dag 1! Op school aangekomen werd het niet bepaald makkelijker. Collega’s die opmerkingen maakten zoals: ‘Heeey, we hadden je nog een sms gestuurd, waarom reageerde je niet?’ Daarnaast zag ik overal leerlingen lopen met een telefoon, waar ik ook keek. En dit was trouwens niet zomaar een telefoon maar steeds een Blackberry. Begon ik soms nu al te hallucineren?!

"Gelukkig namen mijn lieve col-

lega’s, meneer Fidder en mevrouw

Mehinagic, mij aan het einde van

de dag mee naar de KFC, waar

ik mijn verdriet weg kon eten."

DAG 2 WOENSDAGVandaag alweer mijn tweede dag zonder telefoon. Ik begin nu pas echt te mer-ken hoe lastig dit is. Normaal hield ik de agenda op mijn telefoon bij. Nu had ik alle afspraken moeten overschrijven in mijn gewone agenda. Zo ongeveer twee jaar ge-leden heb ik mijn Blackberry aangeschaft, mede dankzij mijn twee broertjes. Ik had namelijk al jaren zo een rose ladyphone met een klepje (waar ik overigens zelf erg blij mee was). En vrijwel elke dag kreeg ik opmerkingen van die twee te horen over mijn telefoon: ‘Jeetje, schaam je je niet om op te nemen in het openbaar?’ Na een tijd-je besloot ik toch maar om iets nieuws te kopen, in dit geval een Blackberry. Nu was ik ineens de hippe zus, met de nieuwste te-lefoon! En wat zaten er toch veel functies op. Hiervoor belde en smste ik mijn vrien-dinnen met mate, nu kon ik opeens ook Twitteren, Facebook’en, Hyves’en, Msn’en, emailtjes lezen, internetten en natuurlijk pingen! Mijn verslaving begon zich te ont-wikkelen.

DAG 3 DONDERDAGVandaag geen pestende collega’s en leer-lingen om mij heen. Ik zit zelf de hele dag op school en moet nu extra veel mijn mooie telefoon missen. Tussen mijn col-

leges door, kon ik altijd gezellig pingen met mijn vriendinnetjes. Tot 21.00 uur op school zitten zonder wat afleiding tussen-door is moeilijk te doen. Nu heb ik mij maar gestort op een hoop snoepjes en chocola-derepen, om deze lange dag te overleven. Eenmaal thuis ging ik snel achter mijn computer. Het is heel frustrerend om pas in de avond te kunnen kijken in je mailbox. E-mailen is nu mijn enige vorm van com-municatie met vrienden en collega’s. Snel ging ik mijn vriendinnetjes mailen over mijn ‘zware’ dag. Mijn college begon om 14.00 uur dus ik kon daarvoor nog even lekker shoppen. Ik had namelijk nog een mooie jurk nodig voor de bruiloft van mijn beste vriendin. Nadat ik mijn ‘droomjurk’ had gevonden, wilde ik mijn vriendinnen gelijk bellen om het te vertellen… Helaas kon ik het pas rond 22.00 uur mailen.

DAG 4 VRIJDAGVandaag is het alweer mijn 4e dag en ik merk nu echt dat ik het mis om gewoon eens even wat te lezen op Twitter of Fa-cebook. Met zoveel functies op mijn tele-foon, pak ik het normaal gesproken wat sneller uit mijn tas, ook al hoef ik iemand niet te bellen of sms'en. Zomaar uit ver-veling, om mijzelf te vermaken. Zonder telefoon begin ik mij echt te vervelen en

Een week lang zonder... Mobiele telefoon!

15J E L + M A G A Z I N E

Deze karikaturen zijn van de hand van Arjen IJff die zijn eerste tekeningen voor de toenmalige schoolkrant inleverde in het najaar van 1987. Naar aanleiding van de werkweek in de eerste klas, maakte hij pagina-grote strips waarin hij van dag tot dag de gebeurtenissen weergaf. Medeleerlingen en vooral begeleiders kwamen daarin voor. In zulke kleine plaatjes lukt dat eigenlijk alleen door enkele ken-merkende herkenningspunten te overdrijven. Op die manier werd hij als karikaturist gespot en meteen ingelijfd bij de schoolkrantredactie. In de jaren die volgden, ontstond een indrukwekkende verzameling “portretten”.

Vroeger & NuBen jij ook goed

in het maken van

karikaturen en wil

jij de nieuwe op-

volger worden van

Arjen? Meld je

dan bij ons aan!1 2

34

6

5 Me v r o u w Gr o e n

Me n e e r v a n d e N o o r t

E

Me v r o u w v a n R o o i j

Me n e e r Mu n t j e w e r f

Me v r o u w P r i n s

Me n e e r Zo n n e v e l d

1 – D, 2 – F, 3 – C, 4 – A, 5 – B, 6 – E

Kun jij ze herkennen?

AB

C

D

F

16 J E L + M A G A Z I N E

Deze karikaturen zijn van de hand van Arjen IJff die zijn eerste tekeningen voor de toenmalige schoolkrant inleverde in het najaar van 1987. Naar aanleiding van de werkweek in de eerste klas, maakte hij pagina-grote strips waarin hij van dag tot dag de gebeurtenissen weergaf. Medeleerlingen en vooral begeleiders kwamen daarin voor. In zulke kleine plaatjes lukt dat eigenlijk alleen door enkele ken-merkende herkenningspunten te overdrijven. Op die manier werd hij als karikaturist gespot en meteen ingelijfd bij de schoolkrantredactie. In de jaren die volgden, ontstond een indrukwekkende verzameling “portretten”.

Vroeger & NuBen jij ook goed

in het maken van

karikaturen en wil

jij de nieuwe op-

volger worden van

Arjen? Meld je

dan bij ons aan!1 2

34

6

5 Me v r o u w Gr o e n

Me n e e r v a n d e N o o r t

E

Me v r o u w v a n R o o i j

Me n e e r Mu n t j e w e r f

Me v r o u w P r i n s

Me n e e r Zo n n e v e l d

1 – D, 2 – F, 3 – C, 4 – A, 5 – B, 6 – E

Kun jij ze herkennen?

AB

C

D

F

17J E L + M A G A Z I N E

Weegschaal (24 september- 23 oktober) De laatste tijd lijkt het wel of er steeds maar bedragen verdwijnen van je bankrekening. Je vraagt je al af of je soms bent geskimd, maar je bent het zelf! Iets lekkers uit de kantine, die leuke kleur nagellak, dat stoere shirt... Je krijgt een gat in je handje, Weegschaal! Gelukkig is de financiële redder nabij, want Mercurius staat in het 8e huis van zuinigheid. Luister naar de sterren en doe wat rustiger aan!

Do: Sparen voor iets wat je heel graag wilt.Don’t: Een Boogschutter kwaad maken.

Schorpioen (24 oktober - 22 november)

Je ouders zijn een beetje geïrriteerd de laatste tijd. Het lijkt wel of je niets goed kan doen. Wees gerust, het is niet jouw schuld. Pluto zorgt ervoor dat vooral je vader niet te genieten is. Zorg ervoor dat ze je nergens van kunnen beschuldigen, dan komt het allemaal goed. Do: Doe alsof je geïnteresseerd naar ze luistert.Don’t: Teveel naar Sbs 6 kijken.

Boogschutter(23 november - 21 december)De sterren weten alles, Boogschutter. Dus ook dat jij af en toe niet braaf je huiswerk maakt. Maar zal ik eens wat vertellen? Gelijk heb je. Huiswerk is het meest nutteloze wat er bestaat. Alleen is het wel belangrijk voor je cijfers. Dus niet zeuren, als jij netjes je huiswerk maakt, heeft Mars nog een verrassing voor je...

Do: Iets paars dragen op 14 novemberDon’t: Je wiskundetoets verscheuren, je zult hem nog nodig hebben

Steenbok (22 december - 20 januari)

Neptunus, ook wel de Pukkelige Planeet genoemd, staat deze maand in een bijzondere hoek met de maan. Dat betekent dat jij, Steenbok, erg moet oppassen voor puistjes. Deze kleine gele vriendjes duiken opeens overal op, zelfs Clearasil mag niet meer baten. Gelukkig maar dat jij zo’n geweldige persoonlijkheid hebt die alle imperfecties wegvaagt.

Do: Naar de kinderboerderij gaan.Don’t: Je pukkels uitknijpen in de klas.

Waterman(21 januari - 19 februari)

Zo Waterman, bijna zomervakantie. Pff, was het maar waar. Het jaar is nauwelijks op de helft en jij kan al niet meer wachten tot je lekker 8 weken niets mag doen. Helaas duurt dat nog wel even. En dan heb je ook nog die rottige Uranus die in het 9e huis van stress staat. Als je maar genoeg vanillevla blijft eten, overleef je de rest van het jaar wel.

Do: Een weekplanner kopen.Don’t: Meer dan 10 bananen per uur eten.

Vissen

(20 februari - 20 maart)Weet je Vissen, zo erg is het allemaal niet. De laatste tijd maak je overal een drama van, maar nu Uranus en Venus zo dichtbij elkaar staan bedaar je weer een beetje. Gelukkig maar, want je omgeving was er nogal klaar mee. Nu moet je even wat minder aan jezelf denken en de mensen om je heen aanhoren over hun problemen.

Do: Ademhalingsoefeningen doen in de aula.Don’t: Een grijs kledingstuk dragen op 17 december.

Me n e e r E l k3 m a a r t

Me v r o u w Dj a m e n a w i3 a u g u s t u s

Me n e e r Ga n z e m a n18 n o v e m b e r

Me n e e r Am l a l7 n o v e m b e r

Ram (21 maart - 20 april)

Deze maand word jij opeens heel anders behandeld door mensen. Positief, maar ook negatief. Saturnus en Venus zorgen er namelijk voor dat jij je soms anders gaat gedragen, en Mars versterkt het effect wat dat heeft om de mensen om je heen. Als je deze maand geen groene maillot aantrekt zal het geen blijvende gevolgen hebben.

Do: Doe iets wat je al heel lang niet meer gedaan hebt.Don’t: Geef anderen de schuld.

Stier (21 april - 20 mei)

Sommige Stieren hebben het niet zo op rode kool. Dat heeft hier helemaal niets mee te maken, maar als je deze maand goede cijfers wilt halen, moet je toch echt beter gaan plannen. Je gaat het zwaar krijgen, maar onthoud dit: als je maar aardig blijft voor de mensen om je heen, willen ze je graag helpen, want Pluto staat in het 11e huis van vriendschap.

Do: Koop eens een klein cadeautje voor je ouders.Don’t: Te dicht bij je vrienden komen en ze prikken met je horens, misschien zijn het leeglopers.

Tweelingen (21 mei - 21 juni)

Oh oh oh Tweelingen. De afgelopen tijd was niet makkelijk, maar nu zal het weer beter gaan. Neptunus staat in het 12e huis van geluk. Het wordt weer heel gezellig met al je vrienden en vriendinnen en school blijkt ook helemaal niet zo moeilijk als je dacht. Maar laat je niet voor de gek houden: misschien komt speelgoed wel echt tot leven als je weg bent!

Do: Verwen jezelf en je vriend(inn)en eens met een lekkere chocoladereep.Don’t: Op een koe gaan staan (als je dat al van plan was).

Kreeft (22 juni - 22 juli)

Ook jij had het niet makkelijk de laatste paar maanden. De vakantie was geweldig, maar terug op school miste er toch iets. Gelukkig staat Venus parallel aan Mercurius, wat betekent dat de liefde je goed gezind is. Zal het dan eindelijk goed komen tussen jullie? Het is te hopen! Als je jouw liefdesgeluk wilt versterken, ruik dan iedere dag drie keer aan een rode roos.

Do: Offer een stuk teennagel aan de godin van de liefde.Don’t: Het woord “schattig” te veel gebruiken.

Leeuw (23 juli - 23 augustus)

Toen jij nog lief, klein, schattig en onschuldig was, Leeuw, waren er drie planeten die in een bijzondere driehoek stonden waardoor jij je meest geweldige eigenschap verkreeg. Deze maand staan deze planeten weer op precies dezelfde plaats, wat betekent dat die eigenschap heel erg versterkt wordt! Je moet dit alleen niet tegenhouden door te lang op een been te gaan staan.

Do: Gebruik die versterkte goede eigenschap om anderen en jezelf te helpen.Don’t: Verwaand worden.

Maagd (24 augustus - 23 september)Zo zo Maagd, jij gaat wel lekker. Op school gaat het goed, je trekt je van niemand echt iets aan en het gaat zo z’n gangetje. Al met al zou je kunnen zeggen dat je wel gelukkig bent met je leventje. Maar knaagt er niet iets diep van binnen, Maagd? Is het niet een beetje allemaal hetzelfde? Je bent toen aan verandering, is het niet? De invloed van Saturnus zorgt ervoor dat je goed nadenkt over je sleur. Laat je niet tegenhouden door je eigen bekrompenheid!

Do: Geef toe aan je impulsen.Don’t: Teveel eten uit frustratie.

Me n e e r Ca s t r i c u m8 s e p t e m b e r

Me v r o u w Co x9 j a n u a r i

HoroscoopDoor: Eden Lutz, EG3A

Opmaak: Vincent Hendriksen, EG3A

18 J E L + M A G A Z I N E

Weegschaal (24 september- 23 oktober) De laatste tijd lijkt het wel of er steeds maar bedragen verdwijnen van je bankrekening. Je vraagt je al af of je soms bent geskimd, maar je bent het zelf! Iets lekkers uit de kantine, die leuke kleur nagellak, dat stoere shirt... Je krijgt een gat in je handje, Weegschaal! Gelukkig is de financiële redder nabij, want Mercurius staat in het 8e huis van zuinigheid. Luister naar de sterren en doe wat rustiger aan!

Do: Sparen voor iets wat je heel graag wilt.Don’t: Een Boogschutter kwaad maken.

Schorpioen (24 oktober - 22 november)

Je ouders zijn een beetje geïrriteerd de laatste tijd. Het lijkt wel of je niets goed kan doen. Wees gerust, het is niet jouw schuld. Pluto zorgt ervoor dat vooral je vader niet te genieten is. Zorg ervoor dat ze je nergens van kunnen beschuldigen, dan komt het allemaal goed. Do: Doe alsof je geïnteresseerd naar ze luistert.Don’t: Teveel naar Sbs 6 kijken.

Boogschutter(23 november - 21 december)De sterren weten alles, Boogschutter. Dus ook dat jij af en toe niet braaf je huiswerk maakt. Maar zal ik eens wat vertellen? Gelijk heb je. Huiswerk is het meest nutteloze wat er bestaat. Alleen is het wel belangrijk voor je cijfers. Dus niet zeuren, als jij netjes je huiswerk maakt, heeft Mars nog een verrassing voor je...

Do: Iets paars dragen op 14 novemberDon’t: Je wiskundetoets verscheuren, je zult hem nog nodig hebben

Steenbok (22 december - 20 januari)

Neptunus, ook wel de Pukkelige Planeet genoemd, staat deze maand in een bijzondere hoek met de maan. Dat betekent dat jij, Steenbok, erg moet oppassen voor puistjes. Deze kleine gele vriendjes duiken opeens overal op, zelfs Clearasil mag niet meer baten. Gelukkig maar dat jij zo’n geweldige persoonlijkheid hebt die alle imperfecties wegvaagt.

Do: Naar de kinderboerderij gaan.Don’t: Je pukkels uitknijpen in de klas.

Waterman(21 januari - 19 februari)

Zo Waterman, bijna zomervakantie. Pff, was het maar waar. Het jaar is nauwelijks op de helft en jij kan al niet meer wachten tot je lekker 8 weken niets mag doen. Helaas duurt dat nog wel even. En dan heb je ook nog die rottige Uranus die in het 9e huis van stress staat. Als je maar genoeg vanillevla blijft eten, overleef je de rest van het jaar wel.

Do: Een weekplanner kopen.Don’t: Meer dan 10 bananen per uur eten.

Vissen

(20 februari - 20 maart)Weet je Vissen, zo erg is het allemaal niet. De laatste tijd maak je overal een drama van, maar nu Uranus en Venus zo dichtbij elkaar staan bedaar je weer een beetje. Gelukkig maar, want je omgeving was er nogal klaar mee. Nu moet je even wat minder aan jezelf denken en de mensen om je heen aanhoren over hun problemen.

Do: Ademhalingsoefeningen doen in de aula.Don’t: Een grijs kledingstuk dragen op 17 december.

Me n e e r E l k3 m a a r t

Me v r o u w Dj a m e n a w i3 a u g u s t u s

Me n e e r Ga n z e m a n18 n o v e m b e r

Me n e e r Am l a l7 n o v e m b e r

Ram (21 maart - 20 april)

Deze maand word jij opeens heel anders behandeld door mensen. Positief, maar ook negatief. Saturnus en Venus zorgen er namelijk voor dat jij je soms anders gaat gedragen, en Mars versterkt het effect wat dat heeft om de mensen om je heen. Als je deze maand geen groene maillot aantrekt zal het geen blijvende gevolgen hebben.

Do: Doe iets wat je al heel lang niet meer gedaan hebt.Don’t: Geef anderen de schuld.

Stier (21 april - 20 mei)

Sommige Stieren hebben het niet zo op rode kool. Dat heeft hier helemaal niets mee te maken, maar als je deze maand goede cijfers wilt halen, moet je toch echt beter gaan plannen. Je gaat het zwaar krijgen, maar onthoud dit: als je maar aardig blijft voor de mensen om je heen, willen ze je graag helpen, want Pluto staat in het 11e huis van vriendschap.

Do: Koop eens een klein cadeautje voor je ouders.Don’t: Te dicht bij je vrienden komen en ze prikken met je horens, misschien zijn het leeglopers.

Tweelingen (21 mei - 21 juni)

Oh oh oh Tweelingen. De afgelopen tijd was niet makkelijk, maar nu zal het weer beter gaan. Neptunus staat in het 12e huis van geluk. Het wordt weer heel gezellig met al je vrienden en vriendinnen en school blijkt ook helemaal niet zo moeilijk als je dacht. Maar laat je niet voor de gek houden: misschien komt speelgoed wel echt tot leven als je weg bent!

Do: Verwen jezelf en je vriend(inn)en eens met een lekkere chocoladereep.Don’t: Op een koe gaan staan (als je dat al van plan was).

Kreeft (22 juni - 22 juli)

Ook jij had het niet makkelijk de laatste paar maanden. De vakantie was geweldig, maar terug op school miste er toch iets. Gelukkig staat Venus parallel aan Mercurius, wat betekent dat de liefde je goed gezind is. Zal het dan eindelijk goed komen tussen jullie? Het is te hopen! Als je jouw liefdesgeluk wilt versterken, ruik dan iedere dag drie keer aan een rode roos.

Do: Offer een stuk teennagel aan de godin van de liefde.Don’t: Het woord “schattig” te veel gebruiken.

Leeuw (23 juli - 23 augustus)

Toen jij nog lief, klein, schattig en onschuldig was, Leeuw, waren er drie planeten die in een bijzondere driehoek stonden waardoor jij je meest geweldige eigenschap verkreeg. Deze maand staan deze planeten weer op precies dezelfde plaats, wat betekent dat die eigenschap heel erg versterkt wordt! Je moet dit alleen niet tegenhouden door te lang op een been te gaan staan.

Do: Gebruik die versterkte goede eigenschap om anderen en jezelf te helpen.Don’t: Verwaand worden.

Maagd (24 augustus - 23 september)Zo zo Maagd, jij gaat wel lekker. Op school gaat het goed, je trekt je van niemand echt iets aan en het gaat zo z’n gangetje. Al met al zou je kunnen zeggen dat je wel gelukkig bent met je leventje. Maar knaagt er niet iets diep van binnen, Maagd? Is het niet een beetje allemaal hetzelfde? Je bent toen aan verandering, is het niet? De invloed van Saturnus zorgt ervoor dat je goed nadenkt over je sleur. Laat je niet tegenhouden door je eigen bekrompenheid!

Do: Geef toe aan je impulsen.Don’t: Teveel eten uit frustratie.

Me n e e r Ca s t r i c u m8 s e p t e m b e r

Me v r o u w Co x9 j a n u a r i

HoroscoopDoor: Eden Lutz, EG3A

Opmaak: Vincent Hendriksen, EG3A

19J E L + M A G A Z I N E

De nieuwe lichting kunstklasleerlingen

Photoshop cursus

20 J E L + M A G A Z I N E

De nieuwe lichting kunstklasleerlingen

Photoshop cursus

21J E L + M A G A Z I N E

MOSKOU

NEDERLAND

AFGHANISTAN

Waar komt u oorspronkelijk vandaan?Ik kom uit Afghanistan. En zijn uw kinderen daar ook geboren?Ja, mijn twee kinderen zijn daar geboren en mijn derde kind is in Rusland geboren. Ik was toen in Rusland dus mijn dochter is daar geboren. Ze zit in de 5e klas. Zit ze hier ook op school?Ja, ze zit hier ook op school.En wat deed u precies in Rusland?Ik werkte in Rusland bij het Afghaanse consulaat, bij de afdeling culturele zaken. Dus u heeft niet meteen wiskunde gegeven?Nee, ik heb daar wel een paar personen bijles gegeven, ook op universiteiten, maar ik heb daar nooit als docent ge-werkt. Ik was diplomaat en werkte bij de ambassade.

Wilde u altijd al wiskundeleraar worden?In mijn eigen land gaf ik natuurkunde en wiskunde, het meeste natuurkunde. Maar hier in Nederland geef ik alleen wiskunde. U wilde geen natuurkunde meer geven?Ik wil graag natuurkunde geven, maar mijn bevoegdheidspapieren zijn niet hier. Die zijn nog in Afghanistan, dus volgens de wet mag ik hier geen natuurkunde ge-ven. Het was wel een mooi moment toen ik mijn wiskunde-bevoegdheid kreeg hier in Nederland. De mensen die daarover gingen waren bij mij in de les gekomen. Na de les kwamen ze naar mij toe en zei-den: “Meneer Azizi, u kunt voldoende les geven. Wij geven het door aan het be-stuur van de school.” De directeur van de school kwam in de lerarenkamer met een glimlach naar mij toe en zei tegen mij dat

de beoordeling van de inspectie positief was. Ik kreeg van al mijn collega’s een soort applaus, ze waren zo blij voor mij. Terwijl ik in mijn eigen land zelf zorgde dat mensen de bevoegdheid kregen om les te geven. Ik werkte bij een soort PABO, met mensen die natuurkunde of wiskun-de wilden gaan geven. In mijn land is dat namelijk één sectie: wiskunde en natuur-kunde samen. Ik heb daarnaast ook nog sterrenkunde gegeven.U kon eigenlijk alles.Ja, toen was ik jong en krachtig. Nu he-laas niet meer.En u geeft alleen de onderbouw les, toch?Ja, door mijn ziekte... Vroeger gaf ik 27 uur les per week. Maar nu vanwege mijn gezondheid en op advies van de cardio-loog, geef ik niet meer zo veel les. An-ders word ik te moe. School heeft mij een

Het verleden van… Meneer AziziSophie van Alen en Sven Butter interviewden meneer Azizi.

MOSKOU

NEDERLAND

AFGHANISTAN

goed rooster gegeven: minder werken en meer uitrusten. Daar ben ik heel blij mee. Iedereen heeft respect voor mij en dat vind ik heel vriendelijk.Was is het leukste wat u ooit heeft meegemaakt op deze school?Toen ik mijn onderwijsbevoegdheid eer-ste graad kreeg. De eerste keer dat ik hier werkte was het voor 5 maanden en de tweede keer moest ik weer eens sollicite-ren bij meneer van de Noort. Ik heb tegen de directeur mijn positieve en negatieve kanten verteld. Daardoor hebben ze mij aangenomen en geaccepteerd. Als ik had gezegd: “Het gaat prima, ik heb geen pro-blemen met de leerlingen!” dan zouden ze denken dat ik lieg. Als je solliciteert moet je niet zeggen: ”ik kan alles doen”. Je moet juist eerlijk zijn.Heeft u ook een lievelingscollega?Ja, meneer Kunst, meneer van de Noort, mevrouw Westrop… Eigenlijk alle men-sen van mijn sectie. Daarnaast heb ik leuke collega’s op school. Eigenlijk ben ik bevriend met alle collega’s.

Dus altijd gezellig in de lerarenkamer.Ja, altijd gezellig. Wat zou u graag nog een keer willen doen in uw leven?Ik wil mooie boeken, een mooie compu-ter, en leren, leren, leren. Ik wil gewoon meer kennis. Iedereen wil een mooi huis en een mooie auto. Dat wil ik niet, mijn doel is gewoon leren. Mijn leerlingen zijn mijn kapitaal. Als zij op een examen goede cijfers halen, dan word ik ook blij! Want als ik dan later zie dat mijn leer-lingen rechter zijn, of arts of ingenieur, dan word ik heel blij. Ik zie ook oud-leerlingen op straat of bij de winkels. Die zeggen:”Meneer Azizi, ik ben rechter.” Of “Meneer Azizi, ik ben arts.” Of “Meneer Azizi, ik ben een hoogopgeleide politie-agent.” Daar word ik heel erg blij van, echt waar. Dus u wilt dat we allemaal rechter worden?Ik wil een mooie toekomst voor al mijn leerlingen, het maakt niet uit wat voor

beroep zij hebben. Ik had een keer pijn in mijn borst door mijn ziekte en ik was op weg van het station naar school. Plotseling hoorde ik een leerling: “Dag meneer Azizi! Door u ben ik in het tweede jaar van de studie economie aan de UvA.” Ik herinnerde mij hem nog als een klein jongetje. En de pijn die ik had, die was helemaal weg. Want ik had nu van een oud-leerling gehoord dat hij op de UvA zat. Dat is voor mij een soort eer. Daar bent u dus leraar voor?Inderdaad. De artsen in Nederland en de verpleegsters ook, hebben heel veel voor mij gedaan. Dus als dank aan de overheid wil ik goede leerlingen oplei-den in onze maatschappij. De overheid heeft mij asiel gegeven, een huis gege-ven, daarom wil ik iets voor Nederland doen. Hoe lang zou u nog op deze school willen werken?Waarschijnlijk nog 1 of 2 jaar en dan ga ik misschien met pensioen.

"…daarom wil ik iets voor Nederland doen."

Afghaanse Consulaat (rechts, ná het grote gebouw)

22 J E L + M A G A Z I N E

MOSKOU

NEDERLAND

AFGHANISTAN

Waar komt u oorspronkelijk vandaan?Ik kom uit Afghanistan. En zijn uw kinderen daar ook geboren?Ja, mijn twee kinderen zijn daar geboren en mijn derde kind is in Rusland geboren. Ik was toen in Rusland dus mijn dochter is daar geboren. Ze zit in de 5e klas. Zit ze hier ook op school?Ja, ze zit hier ook op school.En wat deed u precies in Rusland?Ik werkte in Rusland bij het Afghaanse consulaat, bij de afdeling culturele zaken. Dus u heeft niet meteen wiskunde gegeven?Nee, ik heb daar wel een paar personen bijles gegeven, ook op universiteiten, maar ik heb daar nooit als docent ge-werkt. Ik was diplomaat en werkte bij de ambassade.

Wilde u altijd al wiskundeleraar worden?In mijn eigen land gaf ik natuurkunde en wiskunde, het meeste natuurkunde. Maar hier in Nederland geef ik alleen wiskunde. U wilde geen natuurkunde meer geven?Ik wil graag natuurkunde geven, maar mijn bevoegdheidspapieren zijn niet hier. Die zijn nog in Afghanistan, dus volgens de wet mag ik hier geen natuurkunde ge-ven. Het was wel een mooi moment toen ik mijn wiskunde-bevoegdheid kreeg hier in Nederland. De mensen die daarover gingen waren bij mij in de les gekomen. Na de les kwamen ze naar mij toe en zei-den: “Meneer Azizi, u kunt voldoende les geven. Wij geven het door aan het be-stuur van de school.” De directeur van de school kwam in de lerarenkamer met een glimlach naar mij toe en zei tegen mij dat

de beoordeling van de inspectie positief was. Ik kreeg van al mijn collega’s een soort applaus, ze waren zo blij voor mij. Terwijl ik in mijn eigen land zelf zorgde dat mensen de bevoegdheid kregen om les te geven. Ik werkte bij een soort PABO, met mensen die natuurkunde of wiskun-de wilden gaan geven. In mijn land is dat namelijk één sectie: wiskunde en natuur-kunde samen. Ik heb daarnaast ook nog sterrenkunde gegeven.U kon eigenlijk alles.Ja, toen was ik jong en krachtig. Nu he-laas niet meer.En u geeft alleen de onderbouw les, toch?Ja, door mijn ziekte... Vroeger gaf ik 27 uur les per week. Maar nu vanwege mijn gezondheid en op advies van de cardio-loog, geef ik niet meer zo veel les. An-ders word ik te moe. School heeft mij een

Het verleden van… Meneer AziziSophie van Alen en Sven Butter interviewden meneer Azizi.

MOSKOU

NEDERLAND

AFGHANISTAN

goed rooster gegeven: minder werken en meer uitrusten. Daar ben ik heel blij mee. Iedereen heeft respect voor mij en dat vind ik heel vriendelijk.Was is het leukste wat u ooit heeft meegemaakt op deze school?Toen ik mijn onderwijsbevoegdheid eer-ste graad kreeg. De eerste keer dat ik hier werkte was het voor 5 maanden en de tweede keer moest ik weer eens sollicite-ren bij meneer van de Noort. Ik heb tegen de directeur mijn positieve en negatieve kanten verteld. Daardoor hebben ze mij aangenomen en geaccepteerd. Als ik had gezegd: “Het gaat prima, ik heb geen pro-blemen met de leerlingen!” dan zouden ze denken dat ik lieg. Als je solliciteert moet je niet zeggen: ”ik kan alles doen”. Je moet juist eerlijk zijn.Heeft u ook een lievelingscollega?Ja, meneer Kunst, meneer van de Noort, mevrouw Westrop… Eigenlijk alle men-sen van mijn sectie. Daarnaast heb ik leuke collega’s op school. Eigenlijk ben ik bevriend met alle collega’s.

Dus altijd gezellig in de lerarenkamer.Ja, altijd gezellig. Wat zou u graag nog een keer willen doen in uw leven?Ik wil mooie boeken, een mooie compu-ter, en leren, leren, leren. Ik wil gewoon meer kennis. Iedereen wil een mooi huis en een mooie auto. Dat wil ik niet, mijn doel is gewoon leren. Mijn leerlingen zijn mijn kapitaal. Als zij op een examen goede cijfers halen, dan word ik ook blij! Want als ik dan later zie dat mijn leer-lingen rechter zijn, of arts of ingenieur, dan word ik heel blij. Ik zie ook oud-leerlingen op straat of bij de winkels. Die zeggen:”Meneer Azizi, ik ben rechter.” Of “Meneer Azizi, ik ben arts.” Of “Meneer Azizi, ik ben een hoogopgeleide politie-agent.” Daar word ik heel erg blij van, echt waar. Dus u wilt dat we allemaal rechter worden?Ik wil een mooie toekomst voor al mijn leerlingen, het maakt niet uit wat voor

beroep zij hebben. Ik had een keer pijn in mijn borst door mijn ziekte en ik was op weg van het station naar school. Plotseling hoorde ik een leerling: “Dag meneer Azizi! Door u ben ik in het tweede jaar van de studie economie aan de UvA.” Ik herinnerde mij hem nog als een klein jongetje. En de pijn die ik had, die was helemaal weg. Want ik had nu van een oud-leerling gehoord dat hij op de UvA zat. Dat is voor mij een soort eer. Daar bent u dus leraar voor?Inderdaad. De artsen in Nederland en de verpleegsters ook, hebben heel veel voor mij gedaan. Dus als dank aan de overheid wil ik goede leerlingen oplei-den in onze maatschappij. De overheid heeft mij asiel gegeven, een huis gege-ven, daarom wil ik iets voor Nederland doen. Hoe lang zou u nog op deze school willen werken?Waarschijnlijk nog 1 of 2 jaar en dan ga ik misschien met pensioen.

"…daarom wil ik iets voor Nederland doen."

Afghaanse Consulaat (rechts, ná het grote gebouw)

23J E L + M A G A Z I N E

uitsprakendocenten

Everbody ‘snaps’ it?Meneer Zander

Wie niet stil is, moet mij 5 euro geven!

Mevrouw Gijsbertsen

Heb je ook een leuke

uitspraak gehoord?

Geef het aan ons door.

www.jelplus.nl/magazine

Dit gaat de verkeerde kant op !

Mevrouw Jankipersad

Geen ruzie maken onder het vechten!

Meneer Kraaier

Er gelden maar twee regels!

Ik geloof het allemaal wel!

Meneer Romkes

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Vormgeving: Sven Butter, EG4A

24 J E L + M A G A Z I N E

SLAG OM EGMONDDE muziekWEDSTRIJD

Audities:woensdag 9 t/m

vrijdag 11 novembervan 16.00 tot 17.30 kUn jij goed muziekmaken?

kUn jij goed gitaarspelen, zingen, trompetspelen of wat dan ook?

Geef je dan op in de ultieme bandwedstrijd!

kijk voor meer informatie op:http://www.steffelmusic.nl/slagomegmond

uitsprakendocenten

Everbody ‘snaps’ it?Meneer Zander

Wie niet stil is, moet mij 5 euro geven!

Mevrouw Gijsbertsen

Heb je ook een leuke

uitspraak gehoord?

Geef het aan ons door.

www.jelplus.nl/magazine

Dit gaat de verkeerde kant op !

Mevrouw Jankipersad

Geen ruzie maken onder het vechten!

Meneer Kraaier

Er gelden maar twee regels!

Ik geloof het allemaal wel!

Meneer Romkes

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Vormgeving: Sven Butter, EG4A

25J E L + M A G A Z I N E

SLAG OM EGMONDDE muziekWEDSTRIJD

Audities:woensdag 9 t/m

vrijdag 11 novembervan 16.00 tot 17.30 kUn jij goed muziekmaken?

kUn jij goed gitaarspelen, zingen, trompetspelen of wat dan ook?

Geef je dan op in de ultieme bandwedstrijd!

kijk voor meer informatie op:http://www.steffelmusic.nl/slagomegmond

Vandaag de dag kunnen we ons een leven zonder H&M, Zara, Jack & Jones, etc. bijna niet voorstellen. We gaan nu bijna wekelijks shoppen en we kopen kleding die we mooi vinden. Iedereen draagt de kleding die hij/zij wil. 90 jaar geleden was dit echter niet zo vanzelfsprekend. Wat droegen de mensen en vooral de leerlingen 90 jaar geleden? En hoe heeft de mode zich sindsdien ontwikkeld?

Door mevrouw Mehinagic

In de jaren ’20 van de vorige eeuw hoefden de leerlingen zich niet iedere morgen zorgen te maken voor school over hun outfit. Ze hadden immers maar één outfit: een uniform. Dit uniform was in die tijd op alle scholen verplicht, zo ook op het Jan van Egmond. Na schooltijd droegen de leerlingen vooral eenvoudige en praktische kleding. Meisjes droegen (hemd)jurken op knielengte en ze droegen een strik in hun haar. Ook werden daar vaak kniekousen bij gedragen. Jongen droegen lange broe-ken of sportieve, wijde kniebroeken. De nadruk lag in die tijd vooral op bewegingsvrijheid.

Met de opkomst van Chanel begon het modebeeld in de wereld langzamerhand te veranderen. Jonge vrouwen droegen steeds kortere rokken naarmate de jaren vorderden. Het accent werd vooral op de heupen gelegd en er kon steeds meer geëxperimen-teerd worden. Tevens werd in de jaren ’20 en ’30 het korset een belangrijk onderdeel van de outfit. De taille werd minimalistisch. Vrouwen droegen grote, platte hoeden, spitse pumps en veel bont. Mannen droegen vesten met colberts en smokings. De mode kreeg mede dankzij Chanel een chique uitstraling.

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het mo-debeeld enigszins. Vrouwen en kinderen droegen voornamelijk duurzame en praktische kleding. Jon-ge mannen droegen in de jaren ’50 vooral stoere kle-ding: leren jassen, spijkerbroeken en T-shirts. In deze tijd ontstond ook de rock-‘n-roll look. Een belangrijke inspiratiebron uit deze tijd was Elvis Presley. Jonge vrouwen droegen wijde rokken tot op de knieën met strakke elastische riemen en hun haar in een paar-denstaart. Meisjes droegen in die tijd geen broeken.

Mode door de jaren heenMet foto's uit het Jan van Egmond archief.

In de jaren ’70 bloeide de vrouwenbeweging op. Feministen droegen T-shirts met slogans, slordige jeans, praktische schoudertassen en geen juwelen. Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 was vooral de hip-pielook op de straten zichtbaar. Eind jaren ’70 be-paalde de punk look het straatbeeld. Punkers waren tegen alles en dus ook tegen de mode. Ze droegen aparte kleding en hadden opvallende kapsels. In die tijd werd de disco een echte rage, mede door John Travolta en de film “Saturday Night Fever (1977)”. Nauwe pakken, overhemden met lange kragen en broeken met uitlopende pijpen waren in die tijd he-lemaal “in”. Vanaf de jaren ’20 tot de jaren ’80 zijn er helaas geen foto’s van leerlingen van het Jan van Eg-mond overgeleverd.

"Punkers waren tegen alles

en dus ook tegen de mode."

26 J E L + M A G A Z I N E

Vandaag de dag kunnen we ons een leven zonder H&M, Zara, Jack & Jones, etc. bijna niet voorstellen. We gaan nu bijna wekelijks shoppen en we kopen kleding die we mooi vinden. Iedereen draagt de kleding die hij/zij wil. 90 jaar geleden was dit echter niet zo vanzelfsprekend. Wat droegen de mensen en vooral de leerlingen 90 jaar geleden? En hoe heeft de mode zich sindsdien ontwikkeld?

Door mevrouw Mehinagic

In de jaren ’20 van de vorige eeuw hoefden de leerlingen zich niet iedere morgen zorgen te maken voor school over hun outfit. Ze hadden immers maar één outfit: een uniform. Dit uniform was in die tijd op alle scholen verplicht, zo ook op het Jan van Egmond. Na schooltijd droegen de leerlingen vooral eenvoudige en praktische kleding. Meisjes droegen (hemd)jurken op knielengte en ze droegen een strik in hun haar. Ook werden daar vaak kniekousen bij gedragen. Jongen droegen lange broe-ken of sportieve, wijde kniebroeken. De nadruk lag in die tijd vooral op bewegingsvrijheid.

Met de opkomst van Chanel begon het modebeeld in de wereld langzamerhand te veranderen. Jonge vrouwen droegen steeds kortere rokken naarmate de jaren vorderden. Het accent werd vooral op de heupen gelegd en er kon steeds meer geëxperimen-teerd worden. Tevens werd in de jaren ’20 en ’30 het korset een belangrijk onderdeel van de outfit. De taille werd minimalistisch. Vrouwen droegen grote, platte hoeden, spitse pumps en veel bont. Mannen droegen vesten met colberts en smokings. De mode kreeg mede dankzij Chanel een chique uitstraling.

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het mo-debeeld enigszins. Vrouwen en kinderen droegen voornamelijk duurzame en praktische kleding. Jon-ge mannen droegen in de jaren ’50 vooral stoere kle-ding: leren jassen, spijkerbroeken en T-shirts. In deze tijd ontstond ook de rock-‘n-roll look. Een belangrijke inspiratiebron uit deze tijd was Elvis Presley. Jonge vrouwen droegen wijde rokken tot op de knieën met strakke elastische riemen en hun haar in een paar-denstaart. Meisjes droegen in die tijd geen broeken.

Mode door de jaren heenMet foto's uit het Jan van Egmond archief.

In de jaren ’70 bloeide de vrouwenbeweging op. Feministen droegen T-shirts met slogans, slordige jeans, praktische schoudertassen en geen juwelen. Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 was vooral de hip-pielook op de straten zichtbaar. Eind jaren ’70 be-paalde de punk look het straatbeeld. Punkers waren tegen alles en dus ook tegen de mode. Ze droegen aparte kleding en hadden opvallende kapsels. In die tijd werd de disco een echte rage, mede door John Travolta en de film “Saturday Night Fever (1977)”. Nauwe pakken, overhemden met lange kragen en broeken met uitlopende pijpen waren in die tijd he-lemaal “in”. Vanaf de jaren ’20 tot de jaren ’80 zijn er helaas geen foto’s van leerlingen van het Jan van Eg-mond overgeleverd.

"Punkers waren tegen alles

en dus ook tegen de mode."

27J E L + M A G A Z I N E

In de jaren ’70 waren er al veel verschillende stijlen, maar dit werd in de jaren ’80 verder uitgebreid. Op straat zag je alles door elkaar: Punk, casual en sport-kleding. De Franse modeontwerper Jean Paul Gaul-tier gaf zijn eigen twist aan de pofmouw uit de jaren ’70. De grote stijlicoon van die tijd was Madonna. Fit-ness was een rage, waardoor beenwarmers en glan-zende leggings veelvuldig te zien waren. Eind jaren ’80 kwam, mede door Versace, een slank lichaam met een mooi decolleté in de mode. De leerlingen van het Jan van Egmond lyceum droegen in de jaren ’80 en ’90 vooral oversized jassen, leggings, brede sportieve broeken, harem broeken, grote oorbel-len, spijkerjasjes, grote zwarte brillen, overhemden, schoudervullingen, leren laarzen, sportschoenen, polo’s en strakke jurkjes (zie foto’s). De kapsels waren vooral groot (getoupeerd) en apart.

De mode was zeer uitgebreid en alles kon. Zoals je misschien wel hebt gemerkt bevindt de mode zich in een vicieuze cirkel. Alles komt steeds weer terug. Gooi daarom nooit iets weg, want je weet maar nooit, wanneer het weer terug komt in het modebeeld.

Liever buitenLiever kletsen in de zonLiever zitten met een ijsjeWaarom

Waarom zit ik hierMij niet te concentrerenStaren uit het raamOver leuke zaken te speculeren

Wat kan mij het schelenWat maakt mij het nou weer uitDat Napoleon één meter zevenenzestig wasGeen fluit

Ik ga liever lammetjes tellenIk ga liever wolken kijkenLiever bloemen plukkenDan saaie schoolpraktijken

Maar daar denkt mijn leraar niet aanopletten moet ik, en gauwNiet zitten dagdromenOver wat ik doen zou

Als ik ergens anders wasEn school niet school wasEn Nederland niet Nederland wasWant het ziet er wel lekker uit, maar het is nog steeds verdomde koud

Door Eden Lutz, EG3A

28 J E L + M A G A Z I N E

In de jaren ’70 waren er al veel verschillende stijlen, maar dit werd in de jaren ’80 verder uitgebreid. Op straat zag je alles door elkaar: Punk, casual en sport-kleding. De Franse modeontwerper Jean Paul Gaul-tier gaf zijn eigen twist aan de pofmouw uit de jaren ’70. De grote stijlicoon van die tijd was Madonna. Fit-ness was een rage, waardoor beenwarmers en glan-zende leggings veelvuldig te zien waren. Eind jaren ’80 kwam, mede door Versace, een slank lichaam met een mooi decolleté in de mode. De leerlingen van het Jan van Egmond lyceum droegen in de jaren ’80 en ’90 vooral oversized jassen, leggings, brede sportieve broeken, harem broeken, grote oorbel-len, spijkerjasjes, grote zwarte brillen, overhemden, schoudervullingen, leren laarzen, sportschoenen, polo’s en strakke jurkjes (zie foto’s). De kapsels waren vooral groot (getoupeerd) en apart.

De mode was zeer uitgebreid en alles kon. Zoals je misschien wel hebt gemerkt bevindt de mode zich in een vicieuze cirkel. Alles komt steeds weer terug. Gooi daarom nooit iets weg, want je weet maar nooit, wanneer het weer terug komt in het modebeeld.

Liever buitenLiever kletsen in de zonLiever zitten met een ijsjeWaarom

Waarom zit ik hierMij niet te concentrerenStaren uit het raamOver leuke zaken te speculeren

Wat kan mij het schelenWat maakt mij het nou weer uitDat Napoleon één meter zevenenzestig wasGeen fluit

Ik ga liever lammetjes tellenIk ga liever wolken kijkenLiever bloemen plukkenDan saaie schoolpraktijken

Maar daar denkt mijn leraar niet aanopletten moet ik, en gauwNiet zitten dagdromenOver wat ik doen zou

Als ik ergens anders wasEn school niet school wasEn Nederland niet Nederland wasWant het ziet er wel lekker uit, maar het is nog steeds verdomde koud

Door Eden Lutz, EG3A

29J E L + M A G A Z I N E

Tom Verweij is in 2011 geslaagd voor het atheneum op het Jan van Eg-mond Lyceum en zit nu in de oplei-ding tot allround politiemedewer-ker bij korps Zaanstreek-Waterland. Regelmatig plaatst hij een column op de website van JEL+Magazine, en in elk Jel+Magazine plaatst hij een uitgebreide samenvatting van deze columns. Daar zat ik dan rond half 9 ’s morgens op de Politieacademie Amsterdam op 7 januari 2011. Na een positief intake-gesprek   mocht ik selectiedag A onder-gaan. Deze ronde bestond uit een taal-, intelligentie- en sporttest. Nadat ik kennis gemaakt had met mijn ‘collega-selectiekandidaten’ begon de taaltest, die naar mijn mening redelijk makkelijk was. Na een lichte lunch tussen de geüni-formeerde studenten in de kantine stond de sporttest op het programma: een paar rondjes op een parcours met een strakke

tijdslimiet. Over een kast springen, ballen van een aantal kilo verplaatsen en een zware kar duwen en trekken. Dat was niet voor iedereen even makkelijk: een jongen rende kokhalzend naar het toilet nadat hij het parcours afgelegd had terwijl een an-dere kandidaat na het parcours erbij liep alsof hij nog een marathon kon lopen. Het leek alsof mijn longen in de fik stonden toen ik het parcours gelopen had maar ik had het gehaald. Na de sporttest kregen we nog een intelligentietest. Deze be-stond vooral uit cijfercombinaties. Ik zag daar niet zo tegenop, maar het werd toch nog flink zweten. Hoe meer antwoorden je namelijk goed hebt, hoe moeilijker de opdrachten worden. Na deze toets moesten we een uurtje wachten waarna de uitslag bekend gemaakt zou wor-den. Twee van de acht kandidaten waren geslaagd, waaronder ik!Twee weken later. Selectiedag B. Eerst had ik een gesprek van ongeveer anderhalf uur

met een psycholoog. Met welke normen en waarden was ik opgevoed? Of ik ooit met de politie in aanraking ben geko-men? Ik gaf zo eerlijk mogelijk antwoord. Veel tijd om bij te komen was er niet: na een korte pauze begon het volgende on-derdeel: het rollenspel. Hoe ga je om met iemand die woest op je is? En hoe houd je iemand in een kamer als hij of zij er-uit wil? Tot slot moest ik op de computer ongeveer 350 vragen beantwoorden over mijn karakter. Hierna kon ik naar huis gaan: ik zou het psychologisch rapport vanzelf thuis ontvangen. Ik ging met een rotgevoel naar huis: had ik het wel goed

Bij de politie met Tom Verweij

Vorm

gevin

g: M

itche

l Fop

pen,

EH5D

aangepakt met dat rollenspel? En had ik mijn antwoorden wel goed geformuleerd bij het psychologisch gesprek? Na ruim een week in zak en as te hebben gezeten kreeg ik mijn selectierapport thuisgestuurd.

"De uitslag was zeer positief, en

nadat ik deze had ingestuurd naar

mijn korps, kreeg ik vrijwel direct een uitnodiging

voor het korpsgesprek."

 Bij het korpsgesprek werd er vrolijk op mijn psychologisch rapport voortgeborduurd. Hoe zat het met mijn integriteit? Hoe zou ik reageren als ik een chirurg op weg naar een spoedoperatie zou betrappen die met een flinke slok op achter het stuur zat? En wat zou ik doen als ik een vriend door rood zag lopen? Dit gesprek ging voor mijn gevoel erg goed en terwijl ik nog in de trein zat naar huis, werd ik al gebeld dat ik in principe was aangenomen! De laatste hobbels die ik nog moest nemen waren het medisch onderzoek en het geschikt-heids- en betrouwbaarheidsonderzoek. Bij het bezoek aan de bedrijfsarts werd mij (letterlijk en figuurlijk) het hemd van mijn lijf gevraagd en werden onder andere mijn longen, ogen, gewrichten en reflexen getest. Bij het huisbezoek, dat onderdeel uitmaakt van het geschiktheids- en be-trouwbaarheidsonderzoek, werd mijn per-soonlijke leven binnenstebuiten gekeerd. Een rechercheur kwam bij mij thuis en stelde allemaal persoonlijke vragen over onder andere mijn jeugd, seksleven en alcoholconsumptie. Een heftige ervaring, die mij eerder het gevoel gaf een crimineel te zijn dan een aanstaande collega… Eén voordeel: ik weet nu hoe een verdachte zich voelt tijdens een verhoor. Maar het was al-

lemaal niet voor niets geweest. Een week later kwam de uitslag: beide onderzoeken waren positief en ik kon mijn contract ko-men tekenen. Mijn jeugddroom was uitge-komen: ik was aangenomen bij de politie! 

"Eén voordeel: ik weet nu hoe een verdachte zich voelt tijdens een verhoor."

We begonnen natuurlijk met een war-ming-up, die Spartaans aandeed, waarna we gingen oefenen met ‘boeien’ en zelf-verdediging. De meesten, waaronder ik, hadden al meteen spierpijn maar veel tijd om fysiek uit te rusten was er niet: de dag erop hadden we teambuildingsdag in IJmuiden. We moesten onder andere klimmen in een 22-meter hoge toren en 2,5 kilometer sjouwen met twee balken waar ook nog eens iemand bovenop zat. Ondanks de zware inspanningen was het een mooie dag.

Na heel wat wetsteksten doorgeworsteld te hebben, een teennagel verloren te heb-ben tijdens de AZ-training en vooral veel gelachen te hebben met klasgenoten, zit ik nu bijna twee maanden in de opleiding. Over ruim een maand ga ik voor het eerst de straat op: ik heb dan mijn eerste ‘korps-kwartiel’: drie maanden stage.

Maar zo ver is het nog niet: ik zal eerst nog heel wat tijd moeten doorbrengen in de schoolbanken en de vier proeven van bekwaamheid af moet leggen. Nog even flink aan de bak dus! En elke keer als ik zenuwachtig uitziende jongens en mei-den met rode sleutelkoorden de selectie-afdeling op school in zie lopen, denk ik terug aan 7 januari .

Vragen of opmerkingen over deze column? Tom is bereikbaar onder het e-mailadres [email protected]. Meer weten over jouw car-rièremogelijkheden bij de politie? Kijk dan eens op www.kombijdepolitie.nl.

30 V O L G T O M O P W W W . J E L P L U S . N L / M A G A Z I N E

Tom Verweij is in 2011 geslaagd voor het atheneum op het Jan van Eg-mond Lyceum en zit nu in de oplei-ding tot allround politiemedewer-ker bij korps Zaanstreek-Waterland. Regelmatig plaatst hij een column op de website van JEL+Magazine, en in elk Jel+Magazine plaatst hij een uitgebreide samenvatting van deze columns. Daar zat ik dan rond half 9 ’s morgens op de Politieacademie Amsterdam op 7 januari 2011. Na een positief intake-gesprek   mocht ik selectiedag A onder-gaan. Deze ronde bestond uit een taal-, intelligentie- en sporttest. Nadat ik kennis gemaakt had met mijn ‘collega-selectiekandidaten’ begon de taaltest, die naar mijn mening redelijk makkelijk was. Na een lichte lunch tussen de geüni-formeerde studenten in de kantine stond de sporttest op het programma: een paar rondjes op een parcours met een strakke

tijdslimiet. Over een kast springen, ballen van een aantal kilo verplaatsen en een zware kar duwen en trekken. Dat was niet voor iedereen even makkelijk: een jongen rende kokhalzend naar het toilet nadat hij het parcours afgelegd had terwijl een an-dere kandidaat na het parcours erbij liep alsof hij nog een marathon kon lopen. Het leek alsof mijn longen in de fik stonden toen ik het parcours gelopen had maar ik had het gehaald. Na de sporttest kregen we nog een intelligentietest. Deze be-stond vooral uit cijfercombinaties. Ik zag daar niet zo tegenop, maar het werd toch nog flink zweten. Hoe meer antwoorden je namelijk goed hebt, hoe moeilijker de opdrachten worden. Na deze toets moesten we een uurtje wachten waarna de uitslag bekend gemaakt zou wor-den. Twee van de acht kandidaten waren geslaagd, waaronder ik!Twee weken later. Selectiedag B. Eerst had ik een gesprek van ongeveer anderhalf uur

met een psycholoog. Met welke normen en waarden was ik opgevoed? Of ik ooit met de politie in aanraking ben geko-men? Ik gaf zo eerlijk mogelijk antwoord. Veel tijd om bij te komen was er niet: na een korte pauze begon het volgende on-derdeel: het rollenspel. Hoe ga je om met iemand die woest op je is? En hoe houd je iemand in een kamer als hij of zij er-uit wil? Tot slot moest ik op de computer ongeveer 350 vragen beantwoorden over mijn karakter. Hierna kon ik naar huis gaan: ik zou het psychologisch rapport vanzelf thuis ontvangen. Ik ging met een rotgevoel naar huis: had ik het wel goed

Bij de politie met Tom Verweij

Vorm

gevin

g: M

itche

l Fop

pen,

EH5D

aangepakt met dat rollenspel? En had ik mijn antwoorden wel goed geformuleerd bij het psychologisch gesprek? Na ruim een week in zak en as te hebben gezeten kreeg ik mijn selectierapport thuisgestuurd.

"De uitslag was zeer positief, en

nadat ik deze had ingestuurd naar

mijn korps, kreeg ik vrijwel direct een uitnodiging

voor het korpsgesprek."

 Bij het korpsgesprek werd er vrolijk op mijn psychologisch rapport voortgeborduurd. Hoe zat het met mijn integriteit? Hoe zou ik reageren als ik een chirurg op weg naar een spoedoperatie zou betrappen die met een flinke slok op achter het stuur zat? En wat zou ik doen als ik een vriend door rood zag lopen? Dit gesprek ging voor mijn gevoel erg goed en terwijl ik nog in de trein zat naar huis, werd ik al gebeld dat ik in principe was aangenomen! De laatste hobbels die ik nog moest nemen waren het medisch onderzoek en het geschikt-heids- en betrouwbaarheidsonderzoek. Bij het bezoek aan de bedrijfsarts werd mij (letterlijk en figuurlijk) het hemd van mijn lijf gevraagd en werden onder andere mijn longen, ogen, gewrichten en reflexen getest. Bij het huisbezoek, dat onderdeel uitmaakt van het geschiktheids- en be-trouwbaarheidsonderzoek, werd mijn per-soonlijke leven binnenstebuiten gekeerd. Een rechercheur kwam bij mij thuis en stelde allemaal persoonlijke vragen over onder andere mijn jeugd, seksleven en alcoholconsumptie. Een heftige ervaring, die mij eerder het gevoel gaf een crimineel te zijn dan een aanstaande collega… Eén voordeel: ik weet nu hoe een verdachte zich voelt tijdens een verhoor. Maar het was al-

lemaal niet voor niets geweest. Een week later kwam de uitslag: beide onderzoeken waren positief en ik kon mijn contract ko-men tekenen. Mijn jeugddroom was uitge-komen: ik was aangenomen bij de politie! 

"Eén voordeel: ik weet nu hoe een verdachte zich voelt tijdens een verhoor."

We begonnen natuurlijk met een war-ming-up, die Spartaans aandeed, waarna we gingen oefenen met ‘boeien’ en zelf-verdediging. De meesten, waaronder ik, hadden al meteen spierpijn maar veel tijd om fysiek uit te rusten was er niet: de dag erop hadden we teambuildingsdag in IJmuiden. We moesten onder andere klimmen in een 22-meter hoge toren en 2,5 kilometer sjouwen met twee balken waar ook nog eens iemand bovenop zat. Ondanks de zware inspanningen was het een mooie dag.

Na heel wat wetsteksten doorgeworsteld te hebben, een teennagel verloren te heb-ben tijdens de AZ-training en vooral veel gelachen te hebben met klasgenoten, zit ik nu bijna twee maanden in de opleiding. Over ruim een maand ga ik voor het eerst de straat op: ik heb dan mijn eerste ‘korps-kwartiel’: drie maanden stage.

Maar zo ver is het nog niet: ik zal eerst nog heel wat tijd moeten doorbrengen in de schoolbanken en de vier proeven van bekwaamheid af moet leggen. Nog even flink aan de bak dus! En elke keer als ik zenuwachtig uitziende jongens en mei-den met rode sleutelkoorden de selectie-afdeling op school in zie lopen, denk ik terug aan 7 januari .

Vragen of opmerkingen over deze column? Tom is bereikbaar onder het e-mailadres [email protected]. Meer weten over jouw car-rièremogelijkheden bij de politie? Kijk dan eens op www.kombijdepolitie.nl.

31V O L G T O M O P W W W . J E L P L U S . N L / M A G A Z I N E

32 J E L + M A G A Z I N E

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

ALTIJD AL IN EEN

BAND W

ILLEN SPELEN

?Leer spelen in een band Les van popm

uzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium

P3, Purmersteenw

eg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op ww

w.depopfabriek.nl

MAAK KANS OP 2 X 2 KAARTEN VOOR HET CONCERT VAN WAYLON IN P3 PURMERENDBeantwoord daarvoor de volgende vraag:

WAT IS DE ECHTE NAAM VAN WAYLON?Stuur je antwoord vóór 12 november op naar [email protected], maak gebruik van onze website of scan de onderstaande QR-code.

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

WW

W.D

EPOP

FABR

IEK.

NL

ALTIJD AL IN EEN

BAND W

ILLEN SPELEN

?Leer spelen in een band Les van popm

uzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium

P3, Purmersteenw

eg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op ww

w.depopfabriek.nl

DE POPFABRIEKDe Popfabriek is een samenwerkingsverband van Muziekschool Waterland, Poppodium P3 en de Purmerendse Scholengroep. In de oefenstudio’s van P3 geven professionele popmusici lessen, workshops en clinics aan beginners en gevorderden, van oriëntatie tot bandcoaching op hoog niveau en van zangles tot dj-cursus. Binnenkort start De Popfabriek weer met een nieuwe serie aan workshops. Om iedereen kennis te laten maken met De Popfabriek organiseren we op zaterdag 8 oktober in P3 een open dag. Op deze dag kan iedereen geheel vrijblijvend kennis maken met de verschillende workshops. Dus wil je de basis leren van het draaien als een echte dj? Of heb je altijd al in een band willen spelen? Dan ben je bij De Popfabriek aan het goede adres!

33J E L + M A G A Z I N E

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

ALTIJD AL IN EEN

BAND W

ILLEN SPELEN

?Leer spelen in een band Les van popm

uzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium

P3, Purmersteenw

eg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op ww

w.depopfabriek.nl

MAAK KANS OP 2 X 2 KAARTEN VOOR HET CONCERT VAN WAYLON IN P3 PURMERENDBeantwoord daarvoor de volgende vraag:

WAT IS DE ECHTE NAAM VAN WAYLON?Stuur je antwoord vóór 12 november op naar [email protected], maak gebruik van onze website of scan de onderstaande QR-code.

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

ALTIJD AL IN EEN BAND WILLEN SPELEN?Leer spelen in een band Les van popmuzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op www.depopfabriek.nl

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

WW

W.D

EPOP

FABR

IEK.

NL

ALTIJD AL IN EEN

BAND W

ILLEN SPELEN

?Leer spelen in een band Les van popm

uzikanten DJ Cursussen Clinics en Workshops

Van absolute beginner tot bandcoaching bij bestaande bands. Locatie: Pop- & Cultuurpodium

P3, Purmersteenw

eg 17-19, 1441 DK Purmerend

Kijk voor het cursus aanbod en prijzen op ww

w.depopfabriek.nl

DE POPFABRIEKDe Popfabriek is een samenwerkingsverband van Muziekschool Waterland, Poppodium P3 en de Purmerendse Scholengroep. In de oefenstudio’s van P3 geven professionele popmusici lessen, workshops en clinics aan beginners en gevorderden, van oriëntatie tot bandcoaching op hoog niveau en van zangles tot dj-cursus. Binnenkort start De Popfabriek weer met een nieuwe serie aan workshops. Om iedereen kennis te laten maken met De Popfabriek organiseren we op zaterdag 8 oktober in P3 een open dag. Op deze dag kan iedereen geheel vrijblijvend kennis maken met de verschillende workshops. Dus wil je de basis leren van het draaien als een echte dj? Of heb je altijd al in een band willen spelen? Dan ben je bij De Popfabriek aan het goede adres!

Opendag Koninklijke Marine

Suzanne en mevrouw Göksun stonden al klaar bij de par-keerplaats voor de school. Ik zette mijn fiets op slot en rende naar mevrouw Göksuns kleine Volkswagentje. Ik wurmde me achter in de auto op de achterbank, en Suzanne ging voorin zitten. Mevrouw Göksun startte net de auto of ze begon druk te vertellen over haar optreden bij Show Me The Money. Ze praatte de hele weg door. Ze was zo druk aan het praten dat ze twee keer de afslag miste. De verzamelplaats waar ieder-een die naar de marine toe ging moest komen was station Den Helder. Maar ja, dan hebben wij weer de pech dat we bij hete verkeerde station Den Helder stonden. Dus renden we naar de auto en mevrouw Göksun racete haast weg. Aange-komen op het goede station gingen we naar een meneer toe met een marinepak aan. We stelden ons voor en toen nam de meneer ons mee in een speciale marineauto, waar we naar de Marinebasis werden gereden. Ookal was de auto ruimer dan mevrouw Göksuns Volkswagentje, toch moesten we met z’n drietjes krap naast elkaar zitten. Na een minuutje gingen we door een poort heen waar op stond: “KONINKLIJKE MARINE”. Dan zullen we er wel zijn. De meneer parkeerde zijn auto voor een gebouw en we werden naar binnen begeleid, waar al een paar mensen stonden. De mensen stonden om een meneer

heen, ik denk een marineofficier, die zo te horen goed kon vertellen over zijn verhalen bij de marine. Toen iedereen wel binnen was, zagen we op de beamer het programma. Er stond op dat we eerst een rondleiding door een onderzeeboot kre-gen. Daar verheugde ik me al op. De onderzeeër lag aan de kade voor het gebouw. Alleen de bovenkant, de vin, en de ingang was boven water. Dan moet je nagaan wat er allemaal nog onderwater ligt!

Door een krappe ingang, waar mevrouw Göksun niet door durfde, gingen we naar binnen. Nadat we mevrouw Göksun naar binnen hadden gesleept, mochten we kijken in de con-trolekamer. Dat was ook wel de ruimste kamer. Er waren 12 stoelen, met daarvoor allemaal apparaten. Sonars, knoppen en koptelefoons waar je maar keek. Een paar mensen van de marine probeerde het mij een beetje uit te leggen, maar het was heel ingewikkeld. Daarna mochten we in een slaapkamer kijken. Een hele krappe ruimte. Ongeveer 3 meter hoog, 1,5 meter breed en 2 meter lang. En daar in 9 kubieke meter sla-pen 10 mensen! Dan moet je echt niet claustrofobisch zijn! Daarna keken we in de keuken. Typisch marinevoedsel wordt er klaargemaakt: nasi. Daarna namen we een kijkje in de ma-

DE MARINE. EEN ECHTE JONGENS-

DROOM. LEKKER OP EEN SCHIP EN

PIRATEN MET KANONNEN NEER-

KNALLEN. HET LIJKT WEL EEN VI-

DEOSPEL, MAAR ZE DOEN HET ECHT

BIJ DE MARINE. DUS IK LIET ME HET

GEEN TWEEDE KEER ZEGGEN DAT IK

BIJ DE MARINE EEN KIJKJE MOCHT

GAAN NEMEN. DIT DEED IK SAMEN

MET SUZANNE.

Vorm

gevin

g: Lu

cas F

aijd

herb

e, EG

2B

chinekamer. Veel lawaai, en warmer dan in de rest van de onderzeeër. De meneer vertelde dat het in warme gebieden zoals Aruba, hier wel 47°C kan zijn! We zagen ook torpedo’s die worden vaak onder een schip gevuurd, zodat het schip meteen ontploft en zinkt. Toen de rondleiding klaar was werden we in een speciale marinebus vervoerd, wat maar ongeveer 100 meter verderop was. Daar gingen we eten. Ze kregen nasi en het eten was superlekker! Na het eten stapten we weer in de marinebus, waar we naar de trainingonder-zeeër gingen. Een kamer met alle apparatuur die ze in een onderzeeër hebben, alleen het was geen simulator die naar alle kanten kan bewegen. Van alle apparatuur snapte ik niks, maar één ding kon ik wel besturen: de periscoop! Daar had-den de mariniers een virtueel wateroppervlak gemaakt, waar zij achter de schermen van alles konden laten gebeuren. Het weer konden ze stormachtig maken, of juist heel zonnig. Ze konden bepalen waar en w a n -neer welke schepen te-voorschijn kwamen, en die zonodig met een virtuele torpedo laten ontploffen, of ze konden eilandjes ma-

ken, met aan wal schepen (die je natuurlijk ook kon opbla-zen). Na te zijn uitgespeeld, werden we begeleid naar een echte onderzeebootsimulator. Zo’n onderzeeboot besturen is moeilijker dan je denkt. Ik kreeg van de officier de hoogte op 80 meter en de koers op 50° NB te houden. Net wanneer ik de 80 meter had bereikt, ging de 50 naar de 40. En omge-keerd natuurlijk ook. Ik was erg blij toen ik het knopje van de automatische piloot had gevonden. De officier nam het stuur over en ik ging zitten, alleen wel op de verkeerde plek, want hij ging laten zien hoe schuin een onderzeeër kon gaan. En dat is genoeg om naar de andere kant van de onderzeeër te vallen. Toen moest hij natuurlijk ook de andere kant op. Toen we ermee klaar waren gingen we naar het gebouw om daar een film te gaan kijken over de marine. Daarna werden we met z’n allen weer naar station Den Helder gebracht, waar-bij we met z’n drieën tevreden naar huis reden. Mevrouw Göksun miste weer eens een afslag, waarna we bij de Mc-Donalds nog snel even een McFlurry haalden. Toen we aan-

kwamen op school bedankte ik mevrouw Göksun en Suzanne voor de leuke dag en fietste ik

naar huis.

Door Raoul Bruens, EG2B

WAT IS UW FUNCTIE BIJ DE MARINE?Als er een schip in de problemen komt midden op zee en ze kunnen dat zelf niet oplossen, dan bellen ze mij. Ik probeer dan een oplossing voor hen te vinden.

WAT VOOR OPLEIDING HEEFT U GEDAAN?Eerste het VMBO, daarna LTS.

UW BADGE OP UW UNIFORM, IS DAT VAN ECHT GOUD?Mijn Flipper bedoel je? Nee, deze niet. Maar sommige Flippers zijn wel van echt goud.

HEEFT U ZELF WEL EENS GEVAREN?Ja, ongeveer 2 jaar. Daarna ben ik aan wal gaan werken voor een korte peri-ode, waarna ik weer 3 jaar ben gaan werken op één van onze grote schepen.

WAT VINDT U WEL EENS SPANNEND OP EEN SCHIP?Wanneer een matroos een rotte kies heeft. Dan hebben we een korpo-raal aan boord, die is opgeleid om kleine operaties uit te voeren met de middelen op het schip. Dan moet je je wel even f link houden, want een tand eruit trekken gaat vaak zonder verdoving.

INTERVIEW MET MARC LANGBROEK

" En daar in 9 kubieke meter slapen 10 mensen! Dan moet je echt niet claustrofobisch zijn!"

34 J E L + M A G A Z I N E

Opendag Koninklijke Marine

Suzanne en mevrouw Göksun stonden al klaar bij de par-keerplaats voor de school. Ik zette mijn fiets op slot en rende naar mevrouw Göksuns kleine Volkswagentje. Ik wurmde me achter in de auto op de achterbank, en Suzanne ging voorin zitten. Mevrouw Göksun startte net de auto of ze begon druk te vertellen over haar optreden bij Show Me The Money. Ze praatte de hele weg door. Ze was zo druk aan het praten dat ze twee keer de afslag miste. De verzamelplaats waar ieder-een die naar de marine toe ging moest komen was station Den Helder. Maar ja, dan hebben wij weer de pech dat we bij hete verkeerde station Den Helder stonden. Dus renden we naar de auto en mevrouw Göksun racete haast weg. Aange-komen op het goede station gingen we naar een meneer toe met een marinepak aan. We stelden ons voor en toen nam de meneer ons mee in een speciale marineauto, waar we naar de Marinebasis werden gereden. Ookal was de auto ruimer dan mevrouw Göksuns Volkswagentje, toch moesten we met z’n drietjes krap naast elkaar zitten. Na een minuutje gingen we door een poort heen waar op stond: “KONINKLIJKE MARINE”. Dan zullen we er wel zijn. De meneer parkeerde zijn auto voor een gebouw en we werden naar binnen begeleid, waar al een paar mensen stonden. De mensen stonden om een meneer

heen, ik denk een marineofficier, die zo te horen goed kon vertellen over zijn verhalen bij de marine. Toen iedereen wel binnen was, zagen we op de beamer het programma. Er stond op dat we eerst een rondleiding door een onderzeeboot kre-gen. Daar verheugde ik me al op. De onderzeeër lag aan de kade voor het gebouw. Alleen de bovenkant, de vin, en de ingang was boven water. Dan moet je nagaan wat er allemaal nog onderwater ligt!

Door een krappe ingang, waar mevrouw Göksun niet door durfde, gingen we naar binnen. Nadat we mevrouw Göksun naar binnen hadden gesleept, mochten we kijken in de con-trolekamer. Dat was ook wel de ruimste kamer. Er waren 12 stoelen, met daarvoor allemaal apparaten. Sonars, knoppen en koptelefoons waar je maar keek. Een paar mensen van de marine probeerde het mij een beetje uit te leggen, maar het was heel ingewikkeld. Daarna mochten we in een slaapkamer kijken. Een hele krappe ruimte. Ongeveer 3 meter hoog, 1,5 meter breed en 2 meter lang. En daar in 9 kubieke meter sla-pen 10 mensen! Dan moet je echt niet claustrofobisch zijn! Daarna keken we in de keuken. Typisch marinevoedsel wordt er klaargemaakt: nasi. Daarna namen we een kijkje in de ma-

DE MARINE. EEN ECHTE JONGENS-

DROOM. LEKKER OP EEN SCHIP EN

PIRATEN MET KANONNEN NEER-

KNALLEN. HET LIJKT WEL EEN VI-

DEOSPEL, MAAR ZE DOEN HET ECHT

BIJ DE MARINE. DUS IK LIET ME HET

GEEN TWEEDE KEER ZEGGEN DAT IK

BIJ DE MARINE EEN KIJKJE MOCHT

GAAN NEMEN. DIT DEED IK SAMEN

MET SUZANNE.

Vorm

gevin

g: Lu

cas F

aijd

herb

e, EG

2B

chinekamer. Veel lawaai, en warmer dan in de rest van de onderzeeër. De meneer vertelde dat het in warme gebieden zoals Aruba, hier wel 47°C kan zijn! We zagen ook torpedo’s die worden vaak onder een schip gevuurd, zodat het schip meteen ontploft en zinkt. Toen de rondleiding klaar was werden we in een speciale marinebus vervoerd, wat maar ongeveer 100 meter verderop was. Daar gingen we eten. Ze kregen nasi en het eten was superlekker! Na het eten stapten we weer in de marinebus, waar we naar de trainingonder-zeeër gingen. Een kamer met alle apparatuur die ze in een onderzeeër hebben, alleen het was geen simulator die naar alle kanten kan bewegen. Van alle apparatuur snapte ik niks, maar één ding kon ik wel besturen: de periscoop! Daar had-den de mariniers een virtueel wateroppervlak gemaakt, waar zij achter de schermen van alles konden laten gebeuren. Het weer konden ze stormachtig maken, of juist heel zonnig. Ze konden bepalen waar en w a n -neer welke schepen te-voorschijn kwamen, en die zonodig met een virtuele torpedo laten ontploffen, of ze konden eilandjes ma-

ken, met aan wal schepen (die je natuurlijk ook kon opbla-zen). Na te zijn uitgespeeld, werden we begeleid naar een echte onderzeebootsimulator. Zo’n onderzeeboot besturen is moeilijker dan je denkt. Ik kreeg van de officier de hoogte op 80 meter en de koers op 50° NB te houden. Net wanneer ik de 80 meter had bereikt, ging de 50 naar de 40. En omge-keerd natuurlijk ook. Ik was erg blij toen ik het knopje van de automatische piloot had gevonden. De officier nam het stuur over en ik ging zitten, alleen wel op de verkeerde plek, want hij ging laten zien hoe schuin een onderzeeër kon gaan. En dat is genoeg om naar de andere kant van de onderzeeër te vallen. Toen moest hij natuurlijk ook de andere kant op. Toen we ermee klaar waren gingen we naar het gebouw om daar een film te gaan kijken over de marine. Daarna werden we met z’n allen weer naar station Den Helder gebracht, waar-bij we met z’n drieën tevreden naar huis reden. Mevrouw Göksun miste weer eens een afslag, waarna we bij de Mc-Donalds nog snel even een McFlurry haalden. Toen we aan-

kwamen op school bedankte ik mevrouw Göksun en Suzanne voor de leuke dag en fietste ik

naar huis.

Door Raoul Bruens, EG2B

WAT IS UW FUNCTIE BIJ DE MARINE?Als er een schip in de problemen komt midden op zee en ze kunnen dat zelf niet oplossen, dan bellen ze mij. Ik probeer dan een oplossing voor hen te vinden.

WAT VOOR OPLEIDING HEEFT U GEDAAN?Eerste het VMBO, daarna LTS.

UW BADGE OP UW UNIFORM, IS DAT VAN ECHT GOUD?Mijn Flipper bedoel je? Nee, deze niet. Maar sommige Flippers zijn wel van echt goud.

HEEFT U ZELF WEL EENS GEVAREN?Ja, ongeveer 2 jaar. Daarna ben ik aan wal gaan werken voor een korte peri-ode, waarna ik weer 3 jaar ben gaan werken op één van onze grote schepen.

WAT VINDT U WEL EENS SPANNEND OP EEN SCHIP?Wanneer een matroos een rotte kies heeft. Dan hebben we een korpo-raal aan boord, die is opgeleid om kleine operaties uit te voeren met de middelen op het schip. Dan moet je je wel even f link houden, want een tand eruit trekken gaat vaak zonder verdoving.

INTERVIEW MET MARC LANGBROEK

" En daar in 9 kubieke meter slapen 10 mensen! Dan moet je echt niet claustrofobisch zijn!"

35J E L + M A G A Z I N E

Sportklas

2011-2012

Dit schooljaar zijn we weer volop aan de gang

met voetbal en rugby in klas 1 en 2.

Bij voetbal wordt er gewerkt aan de basistech-

nieken en wordt er partijspel gespeeld. Wat op-

valt, is het plezier en het hoge niveau van vele

leerlingen! Deze lessen worden gegeven door

LO- docent M. Rippens die tevens trainer/coach is

bij AZ.

Bij rugby gaat het er flink aan toe en gaan de leer-

lingen vol ten aanval. Er wordt gewerkt met stoot-

kussens en er worden al echte tackles gemaakt! Zo-

als op de foto’s is te zien straalt het plezier er vanaf.

Deze lessen worden verzorgd door niemand min-

der dan Inge Visser, gastdocente L.O. en zelf actief

speelster bij het Nederlands dames rugbyteam!

Bij klas 3 maken de leerlingen kennis met tennis,

spinning en bkick ( boksen op muziek). Er komt

duidelijk naar voren dat deze leerlingen een

juiste sportklas-instelling hebben: ze zijn heel

gemotiveerd aan hun derde jaar begonnen!

Vormgeving: Lisa Gerth

GA MET JEL+MAGAZINE NAAR DE PURMARYN LACHEN MET KORTING

Ali B - Ali B geeft AntwoordDonderdag 8 december | 20.15 uur | grote zaal | € 19,50

In zijn nieuwe voorstelling geeft Ali B antwoord. Op de vragen die hem gesteld worden, maar ook op de vragen die hij zichzelf stelt. Eerlijk, ongezouten en met de humor die zijn mening nog eens on-derstreept. Want om de waarheid mag gelachen worden, als je hem maar seri-eus neemt. Tegenstrijdig? Ook dat is Ali B.

De comedytrain De grote jongenstourLine up:Hans Sibbel, Daniël Arends en Dolf JansenDinsdag 29 november | 20.15 uur | € 19,50

Reünie van Comedytrain talentHet grote stand-up en cabaret talent ontmoette elkaar ooit bij De Comedytrain. In de loop der jaren volgden de grote namen van nu elk hun eigen pad. Bespeelden grote zalen. Maakten programma na succesvol programma. Waren ontelbare malen te zien op tv. Nu vinden zij elkaar terug onder de vleugels van Comedytrain. In een wisse-lende line-up van drie comedians met een MC krijgen de grote jongens alle tijd om te laten zien waar zij hun grote naam aan te danken hebben. Stand-uppen zoals toen.

Tegen inlevering van deze bon ontvang je € 5,00 korting op twee kaartjes voor één van bovenstaande voorstellingen. Dus neem vriend, vriendin of zelfs één van je ouders mee…

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode / woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefoonnummer/ email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kassaopeningstijden: ma. 13.30 uur tot 15.30 uur, di-za 10.30 uur tot 15.30 uur en één uur voor aanvang van de voorstellingen. Reserveer: 0299 432 205 Waagplein 1 Purmerend

AANBIEDING€ 5,00 KORTING VOOR TWEE PERSONEN TEGEN INLEVERING VAN DE BON OP DEZE PAGINA

KORT

INGS

BON

36 J E L + M A G A Z I N E

Sportklas

2011-2012

Dit schooljaar zijn we weer volop aan de gang

met voetbal en rugby in klas 1 en 2.

Bij voetbal wordt er gewerkt aan de basistech-

nieken en wordt er partijspel gespeeld. Wat op-

valt, is het plezier en het hoge niveau van vele

leerlingen! Deze lessen worden gegeven door

LO- docent M. Rippens die tevens trainer/coach is

bij AZ.

Bij rugby gaat het er flink aan toe en gaan de leer-

lingen vol ten aanval. Er wordt gewerkt met stoot-

kussens en er worden al echte tackles gemaakt! Zo-

als op de foto’s is te zien straalt het plezier er vanaf.

Deze lessen worden verzorgd door niemand min-

der dan Inge Visser, gastdocente L.O. en zelf actief

speelster bij het Nederlands dames rugbyteam!

Bij klas 3 maken de leerlingen kennis met tennis,

spinning en bkick ( boksen op muziek). Er komt

duidelijk naar voren dat deze leerlingen een

juiste sportklas-instelling hebben: ze zijn heel

gemotiveerd aan hun derde jaar begonnen!

Vormgeving: Lisa Gerth

GA MET JEL+MAGAZINE NAAR DE PURMARYN LACHEN MET KORTING

Ali B - Ali B geeft AntwoordDonderdag 8 december | 20.15 uur | grote zaal | € 19,50

In zijn nieuwe voorstelling geeft Ali B antwoord. Op de vragen die hem gesteld worden, maar ook op de vragen die hij zichzelf stelt. Eerlijk, ongezouten en met de humor die zijn mening nog eens on-derstreept. Want om de waarheid mag gelachen worden, als je hem maar seri-eus neemt. Tegenstrijdig? Ook dat is Ali B.

De comedytrain De grote jongenstourLine up:Hans Sibbel, Daniël Arends en Dolf JansenDinsdag 29 november | 20.15 uur | € 19,50

Reünie van Comedytrain talentHet grote stand-up en cabaret talent ontmoette elkaar ooit bij De Comedytrain. In de loop der jaren volgden de grote namen van nu elk hun eigen pad. Bespeelden grote zalen. Maakten programma na succesvol programma. Waren ontelbare malen te zien op tv. Nu vinden zij elkaar terug onder de vleugels van Comedytrain. In een wisse-lende line-up van drie comedians met een MC krijgen de grote jongens alle tijd om te laten zien waar zij hun grote naam aan te danken hebben. Stand-uppen zoals toen.

Tegen inlevering van deze bon ontvang je € 5,00 korting op twee kaartjes voor één van bovenstaande voorstellingen. Dus neem vriend, vriendin of zelfs één van je ouders mee…

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode / woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefoonnummer/ email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kassaopeningstijden: ma. 13.30 uur tot 15.30 uur, di-za 10.30 uur tot 15.30 uur en één uur voor aanvang van de voorstellingen. Reserveer: 0299 432 205 Waagplein 1 Purmerend

AANBIEDING€ 5,00 KORTING VOOR TWEE PERSONEN TEGEN INLEVERING VAN DE BON OP DEZE PAGINA

KORT

INGS

BON

37J E L + M A G A Z I N E

Wiskunde zonder rekenmachine

Ik word wakker gemaakt door mijn moeder, niet in 2011 maar op een dinsdag in 1956. Ik eet snel wat brood en haast mij naar school. Jullie zouden nu de fiets pakken of je brommer. Maar ik moet lopen. Ik woon in Purme-rend, dus moet ik lopend naar school. Tja, dat komt door die

kleine fietsenstalling. Ik kom op school, zet mijn klompen onder de kapstok en hang mijn jas op. Dan ga ik naar de les. Ik ben er precies op tijd, om half negen.Ik begin met Nederlands, onze leraar is erg streng. Hij geeft ons elke les een moeilijk dictee. Ver-der hebben we een boek met

grammatica en bedenkt de le-raar vragen die hij met een krijt-je op het bord schrijft. Zo, dat hebben we weer gehad, op naar wiskunde. Een uitleg en wat sommen op het bord. Sommigen snappen er niks van. Velen van jullie zouden nu je rekenmachine gepakt hebben. Maar dat gaat helaas niet op voor mij. Mijn rekenmachine is mijn eigen hoofd. Na wiskunde volgen Engels en Duits, gelukkig zijn deze leraren wat aardiger. De laatste les is dan gym. In 2011 had ik mijn gymkleren meege-nomen. Niet nodig in 1956, daar sport je gewoon in je kloffie wat je hele dag aanhoudt. Toch mag dat de pret niet drukken (maar wel de lucht).

Door: Lotte Schijff, EG3A

We kennen het allemaal: vroeg opstaan, laat uit, een te zware boekentas, strenge le-raren en soms leraren die ons lijken te begrijpen. Maar hoe was dat vroeger? Ging het er toen anders aan toe? Ik heb een tijdmachine gebruikt en ben teruggeflitst in de tijd, voor iedereen die het wil le-zen heb ik een dagboek bijge-houden over mijn schooltijd in het verleden.

"…daar sport je gewoon in je kloffie wat je hele dag aanhoudt."

'De Ark', de voormalige RSG.

Wiskunde zonder rekenmachine

Na een dag in de schoolbanken is het half vier en tijd om naar huis te gaan. Daarna meteen huiswerk maken. Want dat doet iedereen bij wie ik in de klas zit. Ik ga braaf leren voor het proefwerk van mor-gen. Een opstel schrijven stond ook in mijn agenda. Niet op de computer, maar gewoon met pen en papier. Daarom ga ik op zoek naar papier (het mijne was op). Gelukkig heeft mijn broertje al-tijd wel een blaadje. En ik begin te

pennen. Na een tijdje staan er een hoop woorden en krassen op pa-pier. Maar zo is het wel één blaad-je, net zoals de opdracht was.

En zo gaat het hier dag in dag uit. Ook op zaterdag. Jullie heb-ben dan lekker weekend en ik zit tot half één op school bij wis-kunde zonder rekenmachine.

Maar ik heb het gehaald tot de 6de klas, ik heb er voor gekozen

om niet op mijn 14de van school te gaan. Want tja, de leerplicht was maar tot 14 jaar. Ik heb din-gen gedaan en gelaten en nu ga ik examen doen. In al mijn vak-ken behalve Duits. Ik kon geen profiel kiezen. De enige keuze die ik kon maken was om één taal te laten vallen, of twee vak-ken. Ik koos voor Duits en nu ga ik hard leren om het felbegeerde papiertje te halen. Duimen jullie voor me???

Met veel dank aan Jan Dekkers van Historisch Purmerend

Beeldmateriaal uit: “Een school van betekenis” van Gerrit Grobben en Bert van der Miesen

"D e leerplicht was maar tot 14 jaar." Meneer Rees

38 J E L + M A G A Z I N E

Wiskunde zonder rekenmachine

Ik word wakker gemaakt door mijn moeder, niet in 2011 maar op een dinsdag in 1956. Ik eet snel wat brood en haast mij naar school. Jullie zouden nu de fiets pakken of je brommer. Maar ik moet lopen. Ik woon in Purme-rend, dus moet ik lopend naar school. Tja, dat komt door die

kleine fietsenstalling. Ik kom op school, zet mijn klompen onder de kapstok en hang mijn jas op. Dan ga ik naar de les. Ik ben er precies op tijd, om half negen.Ik begin met Nederlands, onze leraar is erg streng. Hij geeft ons elke les een moeilijk dictee. Ver-der hebben we een boek met

grammatica en bedenkt de le-raar vragen die hij met een krijt-je op het bord schrijft. Zo, dat hebben we weer gehad, op naar wiskunde. Een uitleg en wat sommen op het bord. Sommigen snappen er niks van. Velen van jullie zouden nu je rekenmachine gepakt hebben. Maar dat gaat helaas niet op voor mij. Mijn rekenmachine is mijn eigen hoofd. Na wiskunde volgen Engels en Duits, gelukkig zijn deze leraren wat aardiger. De laatste les is dan gym. In 2011 had ik mijn gymkleren meege-nomen. Niet nodig in 1956, daar sport je gewoon in je kloffie wat je hele dag aanhoudt. Toch mag dat de pret niet drukken (maar wel de lucht).

Door: Lotte Schijff, EG3A

We kennen het allemaal: vroeg opstaan, laat uit, een te zware boekentas, strenge le-raren en soms leraren die ons lijken te begrijpen. Maar hoe was dat vroeger? Ging het er toen anders aan toe? Ik heb een tijdmachine gebruikt en ben teruggeflitst in de tijd, voor iedereen die het wil le-zen heb ik een dagboek bijge-houden over mijn schooltijd in het verleden.

"…daar sport je gewoon in je kloffie wat je hele dag aanhoudt."

'De Ark', de voormalige RSG.

Wiskunde zonder rekenmachine

Na een dag in de schoolbanken is het half vier en tijd om naar huis te gaan. Daarna meteen huiswerk maken. Want dat doet iedereen bij wie ik in de klas zit. Ik ga braaf leren voor het proefwerk van mor-gen. Een opstel schrijven stond ook in mijn agenda. Niet op de computer, maar gewoon met pen en papier. Daarom ga ik op zoek naar papier (het mijne was op). Gelukkig heeft mijn broertje al-tijd wel een blaadje. En ik begin te

pennen. Na een tijdje staan er een hoop woorden en krassen op pa-pier. Maar zo is het wel één blaad-je, net zoals de opdracht was.

En zo gaat het hier dag in dag uit. Ook op zaterdag. Jullie heb-ben dan lekker weekend en ik zit tot half één op school bij wis-kunde zonder rekenmachine.

Maar ik heb het gehaald tot de 6de klas, ik heb er voor gekozen

om niet op mijn 14de van school te gaan. Want tja, de leerplicht was maar tot 14 jaar. Ik heb din-gen gedaan en gelaten en nu ga ik examen doen. In al mijn vak-ken behalve Duits. Ik kon geen profiel kiezen. De enige keuze die ik kon maken was om één taal te laten vallen, of twee vak-ken. Ik koos voor Duits en nu ga ik hard leren om het felbegeerde papiertje te halen. Duimen jullie voor me???

Met veel dank aan Jan Dekkers van Historisch Purmerend

Beeldmateriaal uit: “Een school van betekenis” van Gerrit Grobben en Bert van der Miesen

"D e leerplicht was maar tot 14 jaar." Meneer Rees

39J E L + M A G A Z I N E

Zoals elk jaar, vertrokken de kersverse klassen van het JEL weer naar Lunteren. Ik was al vaker mee geweest als begeleider, maar dit jaar zou extra bijzonder worden: net als met meneer Bakker en mevrouw Veldhuis ging ik alle drie de periodes mee.Onderweg hebben we Little Britain gekeken, één van mijn favoriete series. Hierdoor vloog de tijd, en voor we het wisten waren we bij ons verblijf voor de komende dagen: de Wildwal.De kamerindeling was gelukkig al gemaakt, dus alles verliep vlot. Nadat iedereen de ba-gage op de kamer had gelegd, gingen we het bos in voor wat spellen.’s Avonds kregen we spaghetti te eten (wat ik in de tweede periode ook weer voorgescho-ven kreeg), en na deze maaltijd begonnen we met de voorbereidingen voor de avond: het uitzetten van de nightline. De eerste periode moest we dat voor half negen doen, maar de zonsondergang verliep zo hard dat in de laat-ste periode al voor acht uur de lijn moest han-gen, anders stonden we in het pikkedonker!Dag twee hebben we voornamelijk in het bos doorgebracht. Te beginnen met het spinnenweb-spel, voor docenten een redelijk passieve activi-teit: onder een boom liggen totdat er na 1,5 uur eens een groepje (toevallig?) voorbij loopt, al zoe-

kende naar jouw spelletje. Gelukkig was er mid-den in het bos bereik, en is Youtube beschikbaar op mijn telefoon. Heb mij toch best vermaakt.In de avond gingen we na een altijd-goed-maaltijd (kip, patat en appelmoes) wederom het bos in voor het dierengeluidenspel. Ik heb mijn nieuwe talen-ten als vis ontdekt, en de leerlingen hebben op een pijnlijke manier kennis gemaakt met bomen – ook bij dit spel waren zaklampen niet toegestaan.En daarna brak de laatste dag al aan. Met as-sistentie van de megafoon met sirene heb ik iedereen op een rustgevende wijze gewekt en begonnen we aan het ontbijt. Gevolgd door de laatste activiteit: de vijfkamp. Vooral het uitleggen en demonstreren van de plofkon-testafette zal ik niet snel vergeten.Daarna werd het tijd om de leerlingen en collega’s uit te zwaaien, en de nieuwe groep op te wach-ten. Ik zal jullie niet vervelen met nóg een verslag van deze kampen – de dagen verliepen vrijwel hetzelfde. Naast wat bezoekjes aan de orthodon-tist in Barneveld en de huisarts in Lunteren dan.Al met al heb ik genoten, ondanks het slaap-gebrek en het feit dat ik haast geen stem meer heb. Hierbij wil ik alle brugklassers, studybud-dies en collega’s heel erg bedanken.

D. Fidder (FDR)

Lunteren 2011

Het is alweer _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dag) en je _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier

van lopen) door de gang. Daar botst _ _ _ _ _ _ _ _ _ (chagrijnige

leraar/lerares) tegen je op. Hij/zij _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier van geluid

voortbrengen) dat je op moet letten en beent snel weg. Jij, een beetje

verbaasd, loopt snel verder door de overvolle gang.

Uiteindelijk kom je aan bij _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vak) en komt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (leraar/lerares van dit van vak) jullie doodleuk

vertellen dat jullie een _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort toets) hebben. Je bent

een beetje van streek en kan wel _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort huilen).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (diegene die naast je zit) kijkt je raar aan en vraagt

of alles wel goed gaat. Ongelukkig als je bent schreeuw je dat diegene

zijn _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort mond) moet houden. Hij/zij wordt nu ook

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (emotie) en begint met een _ _ _ _ _ _ _ _ _

(een meubelstuk) te gooien. De hele klas wordt nu een zooitje, niet

te houden kinderen. Hoe weet niemand, maar de leraar/lerares kan

jullie kalmeren en stuurt de meubelgooier naar _ _ _ _ _ _ _ _ _

(een deelschoolleider). Vervolgens begint hij/zij blaadjes uit te delen en

kom jij erachter dat je je _ _ _ _ _ _ _ _ _(datgene wat je altijd in

je etui hebt) bent vergeten. Je vraagt met je liefste _ _ _ _ _ _ _ _ _

(lichaamsdeel) of je even naar je kluisje mag. De leraar/lerares heeft

wel een beetje medelijden en laat je gaan. Jij _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier

van voortbewegen) de klas uit en botst op de gang tegen alweer tegen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (dezelfde chagrijnige leraar/lerares). Opeens begint

hij/zij _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier van schreeuwen) en loopt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (kleur) aan. Jij bang als je bent, wilt rennen naar je

kluisje. Maar de nog steeds boze leraar/lerares houdt je tegen en wordt

nu _ _ _ _ _ _ _ _ _ (kleur). Nog banger ren je nu de andere kant op,

maar dat loopt dood. Je staat doodsangsten uit en draait je om, zonder

te kijken begin je te _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier van geluid voortbrengen).

Als je al je angsten eruit gegooid hebt barst je in _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort

huilen) uit. Je kijkt op en daar staat _ _ _ _ _ _ _ _ _ (jouw crush)!!!

(Invulverhaal) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Door: Lotte Schijff, EG3A

Opm

aak:

Lore

nzo T

empe

laar

s, EV

5D

40 J E L + M A G A Z I N E

Zoals elk jaar, vertrokken de kersverse klassen van het JEL weer naar Lunteren. Ik was al vaker mee geweest als begeleider, maar dit jaar zou extra bijzonder worden: net als met meneer Bakker en mevrouw Veldhuis ging ik alle drie de periodes mee.Onderweg hebben we Little Britain gekeken, één van mijn favoriete series. Hierdoor vloog de tijd, en voor we het wisten waren we bij ons verblijf voor de komende dagen: de Wildwal.De kamerindeling was gelukkig al gemaakt, dus alles verliep vlot. Nadat iedereen de ba-gage op de kamer had gelegd, gingen we het bos in voor wat spellen.’s Avonds kregen we spaghetti te eten (wat ik in de tweede periode ook weer voorgescho-ven kreeg), en na deze maaltijd begonnen we met de voorbereidingen voor de avond: het uitzetten van de nightline. De eerste periode moest we dat voor half negen doen, maar de zonsondergang verliep zo hard dat in de laat-ste periode al voor acht uur de lijn moest han-gen, anders stonden we in het pikkedonker!Dag twee hebben we voornamelijk in het bos doorgebracht. Te beginnen met het spinnenweb-spel, voor docenten een redelijk passieve activi-teit: onder een boom liggen totdat er na 1,5 uur eens een groepje (toevallig?) voorbij loopt, al zoe-

kende naar jouw spelletje. Gelukkig was er mid-den in het bos bereik, en is Youtube beschikbaar op mijn telefoon. Heb mij toch best vermaakt.In de avond gingen we na een altijd-goed-maaltijd (kip, patat en appelmoes) wederom het bos in voor het dierengeluidenspel. Ik heb mijn nieuwe talen-ten als vis ontdekt, en de leerlingen hebben op een pijnlijke manier kennis gemaakt met bomen – ook bij dit spel waren zaklampen niet toegestaan.En daarna brak de laatste dag al aan. Met as-sistentie van de megafoon met sirene heb ik iedereen op een rustgevende wijze gewekt en begonnen we aan het ontbijt. Gevolgd door de laatste activiteit: de vijfkamp. Vooral het uitleggen en demonstreren van de plofkon-testafette zal ik niet snel vergeten.Daarna werd het tijd om de leerlingen en collega’s uit te zwaaien, en de nieuwe groep op te wach-ten. Ik zal jullie niet vervelen met nóg een verslag van deze kampen – de dagen verliepen vrijwel hetzelfde. Naast wat bezoekjes aan de orthodon-tist in Barneveld en de huisarts in Lunteren dan.Al met al heb ik genoten, ondanks het slaap-gebrek en het feit dat ik haast geen stem meer heb. Hierbij wil ik alle brugklassers, studybud-dies en collega’s heel erg bedanken.

D. Fidder (FDR)

Lunteren 2011

Het is alweer _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dag) en je _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier

van lopen) door de gang. Daar botst _ _ _ _ _ _ _ _ _ (chagrijnige

leraar/lerares) tegen je op. Hij/zij _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier van geluid

voortbrengen) dat je op moet letten en beent snel weg. Jij, een beetje

verbaasd, loopt snel verder door de overvolle gang.

Uiteindelijk kom je aan bij _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vak) en komt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (leraar/lerares van dit van vak) jullie doodleuk

vertellen dat jullie een _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort toets) hebben. Je bent

een beetje van streek en kan wel _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort huilen).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (diegene die naast je zit) kijkt je raar aan en vraagt

of alles wel goed gaat. Ongelukkig als je bent schreeuw je dat diegene

zijn _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort mond) moet houden. Hij/zij wordt nu ook

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (emotie) en begint met een _ _ _ _ _ _ _ _ _

(een meubelstuk) te gooien. De hele klas wordt nu een zooitje, niet

te houden kinderen. Hoe weet niemand, maar de leraar/lerares kan

jullie kalmeren en stuurt de meubelgooier naar _ _ _ _ _ _ _ _ _

(een deelschoolleider). Vervolgens begint hij/zij blaadjes uit te delen en

kom jij erachter dat je je _ _ _ _ _ _ _ _ _(datgene wat je altijd in

je etui hebt) bent vergeten. Je vraagt met je liefste _ _ _ _ _ _ _ _ _

(lichaamsdeel) of je even naar je kluisje mag. De leraar/lerares heeft

wel een beetje medelijden en laat je gaan. Jij _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier

van voortbewegen) de klas uit en botst op de gang tegen alweer tegen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (dezelfde chagrijnige leraar/lerares). Opeens begint

hij/zij _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier van schreeuwen) en loopt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (kleur) aan. Jij bang als je bent, wilt rennen naar je

kluisje. Maar de nog steeds boze leraar/lerares houdt je tegen en wordt

nu _ _ _ _ _ _ _ _ _ (kleur). Nog banger ren je nu de andere kant op,

maar dat loopt dood. Je staat doodsangsten uit en draait je om, zonder

te kijken begin je te _ _ _ _ _ _ _ _ _ (manier van geluid voortbrengen).

Als je al je angsten eruit gegooid hebt barst je in _ _ _ _ _ _ _ _ _ (soort

huilen) uit. Je kijkt op en daar staat _ _ _ _ _ _ _ _ _ (jouw crush)!!!

(Invulverhaal) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Door: Lotte Schijff, EG3A

Opm

aak:

Lore

nzo T

empe

laar

s, EV

5D

41J E L + M A G A Z I N E

Doo

r Sve

n Bu

tter

(EG

3A) e

n

Patr

ick

van

de K

leij

(EA3

B)

We verzamelden met 4 klassen bij de Beukenkamp. Twee klassen havo/vwo waaronder onze groep en twee klassen gymnasium. We gingen met de bus op weg naar Lunteren.Eenmaal daar aangekomen, mochten we naar onze kamers. Vervolgens gingen we het bos in, om levend stratego te spelen. Later op de dag gingen we hutten bou-wen. Dat was heel leuk. We gingen terug naar onze slaapzalen om ons om te kle-den en vervolgens te eten.Na het eten speelden we het aankleed-spel. Dat gaat als volgt: Met je team kies je iemand uit die aangekleed gaat wor-den. De andere teamgenoten pakken uit hun ‘’eigen’’ koffer een kledingstuk, dat de uitgekozene aantrekt.Ik voelde mij niet lekker en deed niet mee en ging buiten op een bankje zit-ten. Even later kwam meneer Fidder vragen hoe het met mij ging. Ik zei

‘’slecht ’’! Hij heeft mij toen overge-haald om een paracetamol in te nemen door mijn limonade extra zoet te ma-ken. Na een kwartiertje werkte het pil-letje en kon ik volop meedoen met de nightline.Iedereen werd geblinddoekt en in tweetallen door een begeleider het bos in gebracht. Door met je handen over het touw te voelen kom je uiteindelijk bij de f inish. Tussendoor krijg je takken in je gezicht, worden er rare geluiden gemaakt en wordt er gegild. Als je klaar was, mocht je terug naar het kamp. Maar je moest wel uitkijken voor Joop de boswachter. We hadden uiteindelijk een drukke maar wel gezellige disco!De volgende morgen was iedereen schor. We begonnen met het ontbijt en daarna ochtendgymnastiek. Opnieuw gingen we het bos, om de hut af te ma-ken. Ik werd helaas 4e.

Daarna gingen we naar de uitkijktoren. Bo-ven bij de toren werd het spel uitgelegd: per groepje kreeg je een kaartje en daar stond een route op, die je moest volgen. Aan het eind van deze route kwam je bij een bege-leider uit. Bij hem/haar moest je een klein spel spelen. Vervolgens moest je terug naar mevrouw Veldhuis voor een nieuwe route. Later op de avond hebben we van kranten en tijdschriften kleding gemaakt. Deze kleding werd tijdens een modeshow aan het publiek getoond. Na het avondeten de-den we het dierengeluidenspel in het bos. Tijdens de bonte avond gingen Julia en ik zingen. Dat ging wel goed.De volgende ochtend deden we nog een 5 kamp. Voor we het wisten, stonden de bus-sen alweer klaar om te vertrekken. Terug bij de Beukenkamp zag iedereen zijn ou-ders weer en gingen we naar huis.

Door Romy Neijndorff, EB1D

"Door met je handen over het

touw te voelen kom je uiteindelijk

bij de finish"

We vertrokken met 4 klassen vanaf de Beukenkamp naar Lunteren!!! We hadden 3 bussen. Toen we daar aankwamen, wer-den er twee groepen gemaakt: 2 klassen (gymnasium) gingen in één ‘huisje’ en de andere 2 klassen (havo/vwo) gingen ook samen in een ‘huisje’. We deden meteen de eerste dag al spelletjes. We speelden elke dag wel minstens 3 spelletjes, zoals het spinnenwebspel (speurtocht), levend stratego, hutten bouwen (in het bos) etc. We hebben ook twee avonden een disco gehad. En natuurlijk ook de bonte avond. We hebben best veel gedaan op kamp en het was erg leuk! Toen we bij de Beuken-kamp terug kwamen ging iedereen naar huis. De werkweek was weer afgelopen.

Door Rafael van Golen, EB1D

"We speelden elke

dag wel minstens

3 spelletjes"

Vormgeving: Lisa Gerth

42 J E L + M A G A Z I N E

We verzamelden met 4 klassen bij de Beukenkamp. Twee klassen havo/vwo waaronder onze groep en twee klassen gymnasium. We gingen met de bus op weg naar Lunteren.Eenmaal daar aangekomen, mochten we naar onze kamers. Vervolgens gingen we het bos in, om levend stratego te spelen. Later op de dag gingen we hutten bou-wen. Dat was heel leuk. We gingen terug naar onze slaapzalen om ons om te kle-den en vervolgens te eten.Na het eten speelden we het aankleed-spel. Dat gaat als volgt: Met je team kies je iemand uit die aangekleed gaat wor-den. De andere teamgenoten pakken uit hun ‘’eigen’’ koffer een kledingstuk, dat de uitgekozene aantrekt.Ik voelde mij niet lekker en deed niet mee en ging buiten op een bankje zit-ten. Even later kwam meneer Fidder vragen hoe het met mij ging. Ik zei

‘’slecht ’’! Hij heeft mij toen overge-haald om een paracetamol in te nemen door mijn limonade extra zoet te ma-ken. Na een kwartiertje werkte het pil-letje en kon ik volop meedoen met de nightline.Iedereen werd geblinddoekt en in tweetallen door een begeleider het bos in gebracht. Door met je handen over het touw te voelen kom je uiteindelijk bij de f inish. Tussendoor krijg je takken in je gezicht, worden er rare geluiden gemaakt en wordt er gegild. Als je klaar was, mocht je terug naar het kamp. Maar je moest wel uitkijken voor Joop de boswachter. We hadden uiteindelijk een drukke maar wel gezellige disco!De volgende morgen was iedereen schor. We begonnen met het ontbijt en daarna ochtendgymnastiek. Opnieuw gingen we het bos, om de hut af te ma-ken. Ik werd helaas 4e.

Daarna gingen we naar de uitkijktoren. Bo-ven bij de toren werd het spel uitgelegd: per groepje kreeg je een kaartje en daar stond een route op, die je moest volgen. Aan het eind van deze route kwam je bij een bege-leider uit. Bij hem/haar moest je een klein spel spelen. Vervolgens moest je terug naar mevrouw Veldhuis voor een nieuwe route. Later op de avond hebben we van kranten en tijdschriften kleding gemaakt. Deze kleding werd tijdens een modeshow aan het publiek getoond. Na het avondeten de-den we het dierengeluidenspel in het bos. Tijdens de bonte avond gingen Julia en ik zingen. Dat ging wel goed.De volgende ochtend deden we nog een 5 kamp. Voor we het wisten, stonden de bus-sen alweer klaar om te vertrekken. Terug bij de Beukenkamp zag iedereen zijn ou-ders weer en gingen we naar huis.

Door Romy Neijndorff, EB1D

"Door met je handen over het

touw te voelen kom je uiteindelijk

bij de finish"

We vertrokken met 4 klassen vanaf de Beukenkamp naar Lunteren!!! We hadden 3 bussen. Toen we daar aankwamen, wer-den er twee groepen gemaakt: 2 klassen (gymnasium) gingen in één ‘huisje’ en de andere 2 klassen (havo/vwo) gingen ook samen in een ‘huisje’. We deden meteen de eerste dag al spelletjes. We speelden elke dag wel minstens 3 spelletjes, zoals het spinnenwebspel (speurtocht), levend stratego, hutten bouwen (in het bos) etc. We hebben ook twee avonden een disco gehad. En natuurlijk ook de bonte avond. We hebben best veel gedaan op kamp en het was erg leuk! Toen we bij de Beuken-kamp terug kwamen ging iedereen naar huis. De werkweek was weer afgelopen.

Door Rafael van Golen, EB1D

"We speelden elke

dag wel minstens

3 spelletjes"

Vormgeving: Lisa Gerth

43J E L + M A G A Z I N E

Vormgeving: Lisa Gerth

Wtnschpskls2011-2012

In de wetenschapsklas zijn dit schooljaar twee brugklassen en twee tweedeklassen gestart. Meneer Out en meneer Bakker nemen zowel in de eerste als tweede klas de kick-off voor hun rekening. Onderwerpen als HTML (de code die je nodig hebt om een website te maken) en dan natuurlijk een eigen website maken, een elektronische dobbelsteen in elkaar zetten (waarbij elektronica en techniek bijna altijd tot iets moois leiden) zijn inmiddels de specialiteit van dhr. Out. En daar profiteren de leerlingen van! Meneer Bakker ziet in het technieklokaal , nadat de leerlingen geïnspireerd zijn geraakt in Science Center Nemo, elke keer weer mooie nagebouwde exhibits ontstaan. In klas 2 worden de zelf gebouwde robots zodanig geprogrammeerd dat ze een uitgestippeld circuit kunnen afleggen en aan het eind ook nog een opdracht kunnen uitvoeren. Maar ook robots blij-ken vaak een eigen wil te hebben….Later in het schooljaar gaan de brugklassers zich verdiepen in allerlei aspecten van zetmeel (meneer Detering) en sterren-kunde (meneer Markus). Nieuwkomer in het team is mevrouw Veldhuis: zij is van plan om via experimenten te ontdekken dat de hygiëne in de keuken wel eens te wensen overlaat.

In klas 2 zullen vanaf februari een aantal diersoorten ontleed wor-den om over de inwendige anatomie te leren. Helaas dit keer zonder de expertise van meneer Oortwijn, die dit schooljaar elders bij de PSG werkt. Ook in klas 2 een nieuwe wetenschapsklasdocent: via ex-perimenten die in de ‘normale’ lessen niet aan bod (kunnen) komen, probeert meneer Jaber de leerlingen te laten ontdekken hoe mooi het vak scheikunde is.

Het laatste deel van het schooljaar komt er wederom een keu-zeprogramma, zodat je, als wetenschapsleerling , je favoriete onderwerp kunt aangeven. Afgelopen jaar was een onderdeel van het keuzeprogramma een excursie naar het bedrijf Incotec in Enkhuizen. Het verslag van Maartje (elders in dit magazine) geeft een goed beeld van wat we daar hebben gezien, gehoord en geleerd.

Als wetenschapsdocenten hopen wij dat aan het eind van het schooljaar ‘onze’ wetenschappers geen spijt hebben van hun keuze. Wij doen hier in elk geval ons best voor!

Op dinsdagmiddag 28 juni gingen we naar het bedrijf Incotec voor wetenschap/science. Toen we er kwamen kregen we eerst een plan van die middag te horen:13.45 – 15.15: – Welkom – Presentatie15.15 – 15.45: – Bezoek afdelingen – Ontvangst/kwaliteitsinspectie

– coating – kwaliteitscontrole– processing– X-ray upgrading – R&D

15.45 – 16.00:– afsluiting, evaluatie

In de presentatie werd eerst verteld wat zaad was; het kleine korreltje uit een plant waaruit een nieuwe zelfde plant kan groei-en, maar dan natuurlijk veel uitgebreider.Toen gingen ze vertellen wat Incotec nu eigenlijk doet. Incotec is geen zaadver-edelingsbedrijf, en heeft ook geen zaad, maar werkt voor de industrie. Het ont-wikkelt processen die voor toepassingen zijn op het zaad, voert meerdere proces-sen uit en probeert sommige processen juist te verbeteren, zoals de kiemkracht en kiemsnelheid van een zaad. Hierbij streven ze tegelijkertijd ook naar duurza-me oplossingen, die beter voor het milieu en beter voor de toekomst zijn.Hierop volgde de geschiedenis van Inco-tec. Hierin werd onder andere verteld hoe het bedrijf zich ontwikkelde, en in 2009 en 2010 drie prijzen hadden gewonnen; de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2009/2010, de West-Friesland Meer Prijs 2009 en de Erasmus Innovatie Prijs.

Omdat Incotec een bedrijf is over de hele wereld, werd er natuurlijk ook een stukje verteld over Incotec wereldwijd. Over de hele wereld zijn er Productie locaties van Incotec gevestigd, in totaal 8. Deze plekken zijn in de USA, Brazilië, Zuid- Afrika, India, Japan, China, Aus-tralië en natuurlijk de vestigingen in Europa. Ook de samenwerking is erg belangrijk voor Incotec, hierbij krijgen ze hulp van: ISO 9001, NAL en Seed Valley.

De activiteiten van Incotec zijn er heel veel, en daar kregen we ook een hele-boel van te zien.Deze standaard activiteiten zijn:Opwaarderen: dit kan mechanisch, met vloeistofafscheiding of met het Rönt-gensysteemPriming: een ander woord voor priming is voorkiemenDesinfectie: dat is het verwijderen van zaad overdraagbare bacteriënFilm coaten: het doel hiervan is het aanbrengen van actieve stoffen, en het verbeteren van verdeling bij zadenPilleren: het doel hiervan is het verbe-teren van de zaaibaarheid, en het aan te passen aan de grond waar het zaad in voort moet levenHet toevoegen van actieve stoffen: dit zijn de gewasbeschermingsmidde-len die je als je het gelijk op het zaad aanbrengt je veel minder spullen nodig hebt om het plantje te laten overleven (bijvoorbeeld het bespuiten van het veld)Analytische testen: deze teksten helpen de kwaliteit van het zaad te verbeteren, en het betere bescherming te geven.

Bij al deze onderdelen willen de men-sen van Incotec de beste kwaliteit zaden hebben, waaruit de plantjes van de beste kwaliteit komen.In de rondleiding in het bedrijf werd ons onder andere laten zien hoe ze pilleren: dat is het aanbrengen van een bescherm-laagje op de plant. Dit deden ze met verf, wat we zelf ook mochten proberen.Na de rondleiding kwam zoals gepland nog de afsluiting, en daarna gingen we weer naar huis.

Door: Maartje van Aalderen, EG1A

Incotec

44 J E L + M A G A Z I N E

Vormgeving: Lisa Gerth

Wtnschpskls2011-2012

In de wetenschapsklas zijn dit schooljaar twee brugklassen en twee tweedeklassen gestart. Meneer Out en meneer Bakker nemen zowel in de eerste als tweede klas de kick-off voor hun rekening. Onderwerpen als HTML (de code die je nodig hebt om een website te maken) en dan natuurlijk een eigen website maken, een elektronische dobbelsteen in elkaar zetten (waarbij elektronica en techniek bijna altijd tot iets moois leiden) zijn inmiddels de specialiteit van dhr. Out. En daar profiteren de leerlingen van! Meneer Bakker ziet in het technieklokaal , nadat de leerlingen geïnspireerd zijn geraakt in Science Center Nemo, elke keer weer mooie nagebouwde exhibits ontstaan. In klas 2 worden de zelf gebouwde robots zodanig geprogrammeerd dat ze een uitgestippeld circuit kunnen afleggen en aan het eind ook nog een opdracht kunnen uitvoeren. Maar ook robots blij-ken vaak een eigen wil te hebben….Later in het schooljaar gaan de brugklassers zich verdiepen in allerlei aspecten van zetmeel (meneer Detering) en sterren-kunde (meneer Markus). Nieuwkomer in het team is mevrouw Veldhuis: zij is van plan om via experimenten te ontdekken dat de hygiëne in de keuken wel eens te wensen overlaat.

In klas 2 zullen vanaf februari een aantal diersoorten ontleed wor-den om over de inwendige anatomie te leren. Helaas dit keer zonder de expertise van meneer Oortwijn, die dit schooljaar elders bij de PSG werkt. Ook in klas 2 een nieuwe wetenschapsklasdocent: via ex-perimenten die in de ‘normale’ lessen niet aan bod (kunnen) komen, probeert meneer Jaber de leerlingen te laten ontdekken hoe mooi het vak scheikunde is.

Het laatste deel van het schooljaar komt er wederom een keu-zeprogramma, zodat je, als wetenschapsleerling , je favoriete onderwerp kunt aangeven. Afgelopen jaar was een onderdeel van het keuzeprogramma een excursie naar het bedrijf Incotec in Enkhuizen. Het verslag van Maartje (elders in dit magazine) geeft een goed beeld van wat we daar hebben gezien, gehoord en geleerd.

Als wetenschapsdocenten hopen wij dat aan het eind van het schooljaar ‘onze’ wetenschappers geen spijt hebben van hun keuze. Wij doen hier in elk geval ons best voor!

Op dinsdagmiddag 28 juni gingen we naar het bedrijf Incotec voor wetenschap/science. Toen we er kwamen kregen we eerst een plan van die middag te horen:13.45 – 15.15: – Welkom – Presentatie15.15 – 15.45: – Bezoek afdelingen – Ontvangst/kwaliteitsinspectie

– coating – kwaliteitscontrole– processing– X-ray upgrading – R&D

15.45 – 16.00:– afsluiting, evaluatie

In de presentatie werd eerst verteld wat zaad was; het kleine korreltje uit een plant waaruit een nieuwe zelfde plant kan groei-en, maar dan natuurlijk veel uitgebreider.Toen gingen ze vertellen wat Incotec nu eigenlijk doet. Incotec is geen zaadver-edelingsbedrijf, en heeft ook geen zaad, maar werkt voor de industrie. Het ont-wikkelt processen die voor toepassingen zijn op het zaad, voert meerdere proces-sen uit en probeert sommige processen juist te verbeteren, zoals de kiemkracht en kiemsnelheid van een zaad. Hierbij streven ze tegelijkertijd ook naar duurza-me oplossingen, die beter voor het milieu en beter voor de toekomst zijn.Hierop volgde de geschiedenis van Inco-tec. Hierin werd onder andere verteld hoe het bedrijf zich ontwikkelde, en in 2009 en 2010 drie prijzen hadden gewonnen; de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2009/2010, de West-Friesland Meer Prijs 2009 en de Erasmus Innovatie Prijs.

Omdat Incotec een bedrijf is over de hele wereld, werd er natuurlijk ook een stukje verteld over Incotec wereldwijd. Over de hele wereld zijn er Productie locaties van Incotec gevestigd, in totaal 8. Deze plekken zijn in de USA, Brazilië, Zuid- Afrika, India, Japan, China, Aus-tralië en natuurlijk de vestigingen in Europa. Ook de samenwerking is erg belangrijk voor Incotec, hierbij krijgen ze hulp van: ISO 9001, NAL en Seed Valley.

De activiteiten van Incotec zijn er heel veel, en daar kregen we ook een hele-boel van te zien.Deze standaard activiteiten zijn:Opwaarderen: dit kan mechanisch, met vloeistofafscheiding of met het Rönt-gensysteemPriming: een ander woord voor priming is voorkiemenDesinfectie: dat is het verwijderen van zaad overdraagbare bacteriënFilm coaten: het doel hiervan is het aanbrengen van actieve stoffen, en het verbeteren van verdeling bij zadenPilleren: het doel hiervan is het verbe-teren van de zaaibaarheid, en het aan te passen aan de grond waar het zaad in voort moet levenHet toevoegen van actieve stoffen: dit zijn de gewasbeschermingsmidde-len die je als je het gelijk op het zaad aanbrengt je veel minder spullen nodig hebt om het plantje te laten overleven (bijvoorbeeld het bespuiten van het veld)Analytische testen: deze teksten helpen de kwaliteit van het zaad te verbeteren, en het betere bescherming te geven.

Bij al deze onderdelen willen de men-sen van Incotec de beste kwaliteit zaden hebben, waaruit de plantjes van de beste kwaliteit komen.In de rondleiding in het bedrijf werd ons onder andere laten zien hoe ze pilleren: dat is het aanbrengen van een bescherm-laagje op de plant. Dit deden ze met verf, wat we zelf ook mochten proberen.Na de rondleiding kwam zoals gepland nog de afsluiting, en daarna gingen we weer naar huis.

Door: Maartje van Aalderen, EG1A

Incotec

45J E L + M A G A Z I N E

Futoshiki, (“niet gelijk”, ook geschreven als hutosiki) is een puzzel uit Japan. De puzzel bestaat uit een n bij n vierkant waar de getallen 1 tot en met n per rij en kolom ingevuld moeten worden (een La-tijns vierkant). Daarnaast gelden er onge-lijkheden (groter dan, kleiner dan) tussen bepaalde vakjes; zo kan het zijn dat het getal in een vakje groter moet zijn dan het getal in een aanliggend vakje.Futoshiki kan ook gezien worden als een variant van Sudoku waarbij de eis dat de getallen 1 tot en met 9 moeten voorkomen in een 3 bij 3 vak is vervan-gen door de eis dat de plaatsing van de getallen moet voldoen aan de gegeven ongelijkheden tussen vakken.

Fout Goed

Futoshiki

Iedereen is inmiddels wel bekend met het fenomeen Sudoku. Om op het succes van de sudoku-puzzels mee te kunnen liften, worden er regelmatig variaties bedacht op dit thema.

In dit nummer laten we je kennis maken met Futoshiki.

3

3

3

2

4

5

4

2 6

4

2

STEPHENSON’S ROCKETEngeland, 1830. De industriële revolutie is in volle gang. Geor-ge Stephenson heeft de stoomlocomotief uitgevonden en het eerste exemplaar, de Rocket, vervoert passagiers heen en weer tussen Manchester en Liverpool.De spelers zijn welgestelde ondernemers die het enorme po-tentieel van spoorverbindingen inzien en er munt uit willen slaan. Ze bouwen spoorlijnen, verbinden steden met elkaar, kopen aandelen, gaan slimme fusies aan en sluiten lucra-tieve vrachtcontracten af. Kortom, de spelers treden in de voetsporen van de beruchte spoorwegbaronnen uit de Britse industriële revolutie!

LOS DE Futoshiki puzzel OP EN maak kans op HET BORDSPEL Stephenson's Rocket

De bovenste rij getallen van de puzzel hier rechts vormt de op-lossing van deze prijspuzzel. Mail de oplossing vòòr 3 december naar [email protected]. Onder de goede inzenders verloten wij het bordspel 'Stephenson's Rocket' t.w.v. € 14,99.

3

31

4

46 J E L + M A G A Z I N E

Futoshiki, (“niet gelijk”, ook geschreven als hutosiki) is een puzzel uit Japan. De puzzel bestaat uit een n bij n vierkant waar de getallen 1 tot en met n per rij en kolom ingevuld moeten worden (een La-tijns vierkant). Daarnaast gelden er onge-lijkheden (groter dan, kleiner dan) tussen bepaalde vakjes; zo kan het zijn dat het getal in een vakje groter moet zijn dan het getal in een aanliggend vakje.Futoshiki kan ook gezien worden als een variant van Sudoku waarbij de eis dat de getallen 1 tot en met 9 moeten voorkomen in een 3 bij 3 vak is vervan-gen door de eis dat de plaatsing van de getallen moet voldoen aan de gegeven ongelijkheden tussen vakken.

Fout Goed

Futoshiki

Iedereen is inmiddels wel bekend met het fenomeen Sudoku. Om op het succes van de sudoku-puzzels mee te kunnen liften, worden er regelmatig variaties bedacht op dit thema.

In dit nummer laten we je kennis maken met Futoshiki.

3

3

3

2

4

5

4

2 6

4

2

STEPHENSON’S ROCKETEngeland, 1830. De industriële revolutie is in volle gang. Geor-ge Stephenson heeft de stoomlocomotief uitgevonden en het eerste exemplaar, de Rocket, vervoert passagiers heen en weer tussen Manchester en Liverpool.De spelers zijn welgestelde ondernemers die het enorme po-tentieel van spoorverbindingen inzien en er munt uit willen slaan. Ze bouwen spoorlijnen, verbinden steden met elkaar, kopen aandelen, gaan slimme fusies aan en sluiten lucra-tieve vrachtcontracten af. Kortom, de spelers treden in de voetsporen van de beruchte spoorwegbaronnen uit de Britse industriële revolutie!

LOS DE Futoshiki puzzel OP EN maak kans op HET BORDSPEL Stephenson's Rocket

De bovenste rij getallen van de puzzel hier rechts vormt de op-lossing van deze prijspuzzel. Mail de oplossing vòòr 3 december naar [email protected]. Onder de goede inzenders verloten wij het bordspel 'Stephenson's Rocket' t.w.v. € 14,99.

3

31

4

47J E L + M A G A Z I N E

JEL+MAGAZINE NU OOK ONLINE!JOUW LIJFBLAD HEEFT NU OOK EEN EIGEN WEBSITE WAAROP JE HET LAATSTE NIEUWS KUNT LEZEN OVER ALLES WAT ZICH IN EN RONDOM HET JAN VAN EGMOND LYCEUM AFSPEELT.MAAR ER IS NOG MEER:• EVENTS INFO• FOTOGALLERIJ• EXCLUSIEVE VERHALEN• ROOSTER INFO• JEL+MAGAZINE ARCHIEF• PRIJSVRAGEN• SPECIALE IPHONE VERSIE

volg ons op twitter en facebook!

GA NAAR WWW.JELPLUS.NL/MAGAZINEOF SCAN DE ONDERSTAANDE qr-CODE.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

jel+magazine houdt je op de hoogte!