Agapè Magazine november 2008

13
Winnen, Bouwen, Zenden onder studenten Gods liefde in beweging JAARGANG 2, NR. 6 – NOVEMBER 2008 VRIJHEID MAAKT SCHOONHEID LOS STUDIE: GOD ALS MELKPAK? EGBERT: “IK MOCHT MET DRIE STUDENTEN BIDDEN” HIER STAAN WE VOOR!

description

Thema: winnen bouwen zenden onder studenten

Transcript of Agapè Magazine november 2008

Page 1: Agapè Magazine november 2008

Winnen, Bouwen, Zenden

onder studenten

Gods liefde in beweging

JAARGANG 2, NR. 6 – NOVEMBER 2008

VRiJhEid MAAkt schOONhEid lOs

studiE: GOd Als MElkpAk?

EGBERt: “ik MOcht MEt dRiE studENtEN BiddEN”

hiER stAAN wE VOOR!

Page 2: Agapè Magazine november 2008

schoenen van de bereidheid...kORt NA dE OpENiNG VAN hEt AcAdEMisch JAAR GiNG ik EEN dAGJE Op pAd MEt ONzE studENtENwERkERs iN ROttERdAM. dE schOENEN VAN dE BEREid-hEid VAN hEt EVANGEliE MOEstEN AAN!

Voordat we in tweetallen op studenten zouden afstappen, kregen we in de kantine

van de hogeschool kort instructie hoe je het evangelie helder uitlegt. Toen kwam het

moment om daadwerkelijk bij koffiedrinkende of studerende studenten aan te schui-

ven met de vraag of we hen aan de hand van een enquête vragen mochten stellen

over God en geloven...

GRAtis“Evangeliseren is niet m’n hobby”, vertelt Egbert openhartig in dit magazine. Daar kan

ik me wel in vinden want ik vind het best spannend om mensen te vertellen over Gods

liefde. Ik geloof en weet dat iedereen gelukkig wordt van het leven dat Jezus gratis

aanbiedt. Toch kan ik op zo’n moment voor die ander gaan invullen waarom hij/zij

denkt God niet nodig te hebben. Wie wil er nog horen dat God van hem/haar houdt?

Dat blijken er meer te zijn dan je denkt. Tijdens mijn ‘meeloopdag’ raakten we in ge-

sprek met drie meiden. Alle drie dachten ze anders na over geloven, maar het is gaaf

te merken dat er openheid is om over die dingen te praten.

BEREidhEidDoor met het Goede Nieuws op studen-

ten af te stappen, kwamen afgelopen

studiejaar tien studenten tot geloof.

Dat evangeliseren dan niet mijn hobby

is, doet er niet meer toe. Mensen zitten

te wachten tot iemand ze uitlegt wie

Jezus is...

Rozemarijn Medema

4 Interview: “Ik mocht met drie studenten bidden”

6 Mark’s Moves

6 Studie: God als melkpak?

7 Ministry report: “Nu geloof ik uit eigen overtuiging”

8 Agape Europe

10 Ministry report: Vrijheid maakt schoonheid los

12 Fotoreportage: Kijkje in de agenda van Studentenwerk

14 Hier staan we voor

15 FrontTaal: Hannah Paauwe

16 Ministry report: E-coach: “Het versterkt je eigen geloof”

17 Studentenwerk en Navigators werken samen

18 Internationaal: Olympisch vuur

20 Ministry Report: Connect en Living Online

22 Agenda en gebedspunten

23 Werken bij Agapè is anders

24 Kerst is Feest!

Agapè is onderdeel van de internationale en

interkerkelijke organisatie Campus Crusade for

Christ - een van ‘s werelds grootste christelijke

bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000

fulltime medewerkers en 225.000 vrijwilligers,

met een passie voor Jezus Christus om de Grote

Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190

verschillende landen. Agapè ontwikkelde de

Jezusfilm, die inmiddels ruim zes miljard keer

bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en

het bekende evangelisatieboekje God Persoonlijk

Leren Kennen (De Weg Terug). Agapè is lid

van de Evangelische Alliantie, de Evangelische

Zendings Alliantie en de Raad voor Financiële

Betrouwbaarheid (RfB). Financiële informatie is te

verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

Agapè (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen,

onze liefde voor God en de zelfopofferende liefde

die we voor elkaar moeten hebben. Deze liefde wil-

len we uitdelen aan de mensen om ons heen.

Agapè

Postbus 271, 3940 AG Doorn

T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

E [email protected], I www.agape.nl

Giro 1021474, Bank 48 36 38 846 t.n.v. Agapè Doorn

Directie: Mark de Boer en Henk Veltman

Agapè MagazineRedactieteam: Ronald Blonk, Jan Gerrit Duinkerken,

Mark de Boer, Rozemarijn Medema, Freek de Vries.

Schrijvers: Ronald Blonk, Agnes van den Broek,

Jan Gerrit Duinkerken, Rozemarijn Medema, Esther

Planjer, Bill Sumstrong, Caroline Visser, e.a.

Fotografie: Jeene van der Hoef, Egbert Ribberink,

Tamar van Veelen, e.a.

Vormgeving: muyo designlab.

Druk: Pieters Grafisch Bedrijf

Verschijnt 2x per jaar

De missie van AgapèJezus’ opdracht voor zijn leerlingen luidt: “Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Mattheus 28: 18-20)

Agapè stapt midden in de leefwereld van mensen die God nog niet kennen. Wij willen helpen bewegingen van Gods Geest op gang te brengen daar waar mensen wonen, werken en studeren, zodat iedereen in Nederland iemand persoonlijk kent die Jezus daadwerkelijk volgt!

VOORwOORdiNhOudsOpGAVE

3

Page 3: Agapè Magazine november 2008

iNtERViEw

De studentenwerkers merken openheid

onder de studenten om over God te praten.

“Evangeliseren is niet echt m’n hobby”,

deelt Egbert. “Maar het is mijn visie dat

alle 500.000 studenten in ons land het

evangelie op een persoonlijke en relevante

manier horen. Ik hoop dat studenten die

Jezus leren kennen in beweging komen.”

Discipelschap is hierbij het sleutelwoord.

“We willen met de studenten optrekken en

door ons leven laten zien wie Jezus is.”

GROEiHet team gaat bijna dagelijks naar de uni-

versiteit. “Met behulp van enquêtes heb-

ben we ruim 400 studenten gesproken en

met zo’n vijftig mensen vervolggesprekken

gehouden. Anderen willen meedoen aan

onze laagdrempelige bijbelstudies Connect

of Living Online. Daarnaast houden we

Open Huis bij één van de teamleden.” Het

team studentenwerkers is in een jaar tijd

gegroeid van vier naar acht personen en

is het resultaat van een intensief discipel-

schapsproces. Egbert: “Met twee hadden

we al contact tijdens hun studententijd.

Collega Heiko hielp hen toen om een ge-

tuige te zijn onder medestudenten.

De twee anderen kennen we ook al lan-

ger. Zij willen binnen ons team getraind

worden om vervolgens ergens anders aan

de slag te gaan. Wanneer het team groeit,

gaan we splitsen. Dat betekent dat we

minimaal vier fulltimers naar een andere

universiteitsstad sturen om de studenten

daar van Gods liefde te vertellen.”

iMpAct MAkENBegin september droeg Henk Veltman

het stokje van teamleider Studentenwerk

in onze havenstad over aan Egbert. “In

Egbert en Sieneke zie ik liefde voor God

en de studenten met wie ze werken”, zegt

Henk die het stel blijft helpen groeien in

geloof en verantwoordelijkheid. Egbert

deed na zijn studie sociologie onderzoek

bij Agapè hoe we hoogopgeleide mensen

kunnen aanspreken met het evangelie.

Later werd ook zijn vrouw Sieneke mede-

werker bij Agapè en vertrokken ze voor

een intensieve training naar de universiteit

van Oxford. “Samen volgden ze ook onze

interne training Leaderschip Development

en dat kunnen ze nu gaan toepassen in de

praktijk.” Henk en zijn vrouw Tiny waren

zelf jarenlang leiders van Agapè Suri-

studentenwerk Rotterdam Egbert: “Ik mocht met drie studenten bidden”

name. God gebruikte hen daar om te bouwen

aan een zelfvermenigvuldigende beweging

onder universiteitsstudenten. Henk: “Ook in

Nederland willen we dit onder studenten zien

gebeuren. Daarnaast willen we studenten

toerusten voor de periode na hun studie om

ook dan een getuige te zijn. Onze ambitie is

groot. Maar wij haken aan bij wat God doet

onder studenten.”

tRAiNiNG iN EVANGElisAtiEHet studententeam wil ook zoveel mogelijk

christenstudenten betrekken bij evangeli-

satie en discipelschap onder de studenten.

Egbert vertelt dat studenten hun geloof wel

uit willen delen, maar niet goed weten hoe.

“We houden wekelijks actiegroepen waarin

we hen trainen in evangelisatie.” Studenten

die Jezus nog maar net kennen raken ook

enthousiast om het weer door te geven aan

anderen. Egbert: “Aan een student legde ik

de zekerheid van Gods redding uit. Daarna

daagde ik hem uit om dit te delen met twee

andere studenten. Hij zei dat dit onmogelijk

was. Maar ik zei hem dat hij zijn vrienden

moest vragen of zij zeker waren van hun be-

houd. En als ze dat niet zouden zijn, dan kon

hij hen uitleggen hoe je dit wel kunt zijn. Een

week later zag ik hem weer en had hij met

vijftien mensen gesproken!”

kiRstEN, sANdRA, RiEkJE zAtEN iN dE kANtiNE VAN dE hOGEschOOl iN ROttERdAM EN wildEN wEl MEEdOEN AAN ONzE ENquêtE. hiERONdER huN REActiE Op EEN pAAR VRAGEN.

wAt zOu JE AAN hEt EiNdE VAN JE lEVEN BEREikt willEN hEBBEN?Kirsten: “Dat hangt er vanaf wat er

op m’n weg komt. Gelukkig zijn.”

Sandra: “Huisje-boompje-beestje”

Riekje: “Gelukkig zijn geweest.

Getrouwd.”

wAt dENk JE dAt ER MEt JE zAl GEBEuREN NA dit lEVEN?Kirsten: “Ik ben christelijk opge-

voed, maar twijfel steeds meer

aan het geloof. Er zijn nog zoveel

andere denkbeelden. Ik hoop dat ik

naar de hemel ga.”

dE ENquêtE

Sandra: “Ik geloof wel dat ik in de hemel

kom. Ik vind het ook wel lastig dat alle gelo-

ven op elkaar lijken. Mohammed en Jezus

zijn eigenlijk hetzelfde.”

Riekje: “Ook ik geloof dat ik in de hemel

kom. Maar voor mij zijn Mohammed en

Jezus juist niet hetzelfde.”

wiE is JEzus VOlGENs JOu?Kirsten: “Ik geloof niet in Jezus. Want

waarom is er zoveel onrecht in de wereld?”

Sandra: “Jezus is een soort van God.”

Riekje: “Jezus is voor mij de zoon van God.”

Als hEt MOGEliJk is, zOu JE dAN GOd pERsOONliJk willEN lEREN kENNEN? wAAROM?Kirsten: “Volgens mij is dat niet mogelijk.”

Sandra: “Hij kent ons heel goed. Een relatie

met hem hebben, klinkt eigenlijk heel maf.”

Riekje: “Door bidden en bijbel lezen kun je

een band met God opbouwen.”

foto: Riekje, Sandra en Kirsten

foto: Henk en Tiny Veltman

foto: Egbert, Sieneke en Jopke

“Onze ambitie is groot. Maar wij haken aan bij wat God

doet onder studenten.”

“VORiG JAAR BAdEN wE VOOR tiEN MENsEN diE tOt GElOOf zOudEN kOMEN”, VERtElt EGBERt RiBBERiNk (27), tEAMlEidER studENtENwERk ROttERdAM. “EN iNdERdAAd tiEN pERsONEN hEBBEN huN lEVEN iN GOds hANd GElEGd. EERliJk GEzEGd hAd ik NOG NOOit iEMANd tOt dE hEER GElEid. dit JAAR MOcht ik MEt dRiE studENtEN BiddEN OM hEt BEGiN VAN huN RElAtiE MEt GOd!”

4 5

Page 4: Agapè Magazine november 2008

GOd Als MElkpAk? Enige tijd geleden circuleerde op YouTube een

filmpje waarin God werd vergeleken met een

melkpak. De stelling luidde: ‘Als je Hem iets

vraagt, antwoordt God net als een melkpak’.

Stel, je vraagt het melkpak om promotie. Dan

kunnen drie dingen gebeuren: het melkpak zegt:

‘Ja, je krijgt promotie’, of ‘Heb geduld’ of ‘Nee’.

Conclusie: het melkpak spreekt ècht! Het melk-

pak is God, dus God is als een melkpak, ofwel:

God is jouw verzinsel. Een studente mailde dit

filmpje en wilde mijn mening weten.

Je voelt aan dat er niets van klopt. Maar wat

klopt er niet? Antwoordt God altijd met ‘ja’, ‘nee’

of ‘wacht’? Onze vragen zijn vaak simplistisch,

maar antwoordt God ook zo? Ik denk dat we

de neiging hebben God voor ons karretje te

spannen en - na enig geduld - toch verwachten

dat God geeft waar we om vragen. Misschien

ligt de fout niet zozeer in het antwoord, maar

in de vraag. Waarom zou je God om promotie

vragen? Waar gaat het je dan om?

Jezus zet ons op het juiste spoor in zijn omgang

met God. Hij bad vrijmoedig tot Zijn Vader, en

zei daarbij: “Niet mijn wil maar Uw wil geschied-

de”. Zijn discipelen leerde Hij te bidden ‘in Zijn

naam’. Geen loze formule, maar in essentie een

verlangen om te bidden naar zijn wil, vanuit een

gerichtheid op God. Een gebed dat God zelf in je

hart legt. Als ik ‘mijn’ studenten zo hoor bidden

weet ik: God wordt geëerd in hun leven.

Agnes van den Broek

studENtikOOs

Mijn studententijd: ik denk er met

gemengde gevoelens aan terug.

Wonende in Maarssen en studerende

in Amsterdam pendelde ik heen en

weer naar de universiteit. Na een

paar jaar besloot ik toch lid te worden

van NSA, de Navigators Studenten-

vereniging. Eerlijk gezegd niet met

al te nobele doelstellingen: NSA was

christelijk, maar vooral studentikoos.

In die tijd was het vooral zaak om te

laten zien dat die twee dingen goed

samen konden gaan. Van evangeli-

satie hadden we wel eens gehoord,

maar veel verder dan zo af en toe een

open avond kwamen we niet. En op

de universiteit zelf, daar gebeurde het

in geen geval.

Ik herinner me precies één gebeurte-

nis, toen ik werd aangesproken in de

kantine van de universiteit. ‘Hallo,

ik ben Erwin, mag ik je wat vertellen

over God?’ Ik wist even niet waar ik

moest kijken – want hoewel christelijk

en daar ook wel enigszins om bekend

staand, leek het praten over God met

het risico gehoord te worden door

anderen me niet zo’n goed idee. ‘Eeh,

nou, ja, tuurlijk, maarre…’ stamelde

ik. Erwin had beet. Hij nam zijn taak

uiterst serieus, en zelfs mijn aange-

MARk’s MOVEs studiE

ven dat ik ‘allang bekeerd was ’ was

niet genoeg om hem af te schepen.

Het kostte me lange tijd om hem

ervan te overtuigen dat ik al aan de

goede kant stond en dat hij zijn tijd

beter aan echte heidenen kon beste-

den.

Ruim 15 jaar later, weer een kantine,

in een andere universiteit. Samen met

Marco loop ik rond, enquête in de

hand, op zoek naar gesprekspartners.

‘Hallo, mogen we je wat vragen over

studenten en geloof?’ Tot mijn verba-

zing is de reactie op de gesprekken

allemaal positief. Eén student bedankt

ons voor het leuke gesprek.

Er is veel veranderd in de tussentijd.

Ik ben veranderd, NSA is veranderd,

en zoals Bob Dylan het al zong: de

tijden zijn veranderd... En dat lijkt me

in dit geval geen slechte zaak.

Mark de Boer

“Er zijn maar weinig ge-sprekken die niet leuk zijn”

Afgelopen jaar volgden Miranda en haar

man Maarten een training bij het studen-

tenwerk van Agapè Engeland. “We heb-

ben erg veel geleerd over evangelisatie en

discipelschap onder studenten. Begin sep-

tember zijn we in Rotterdam gestart. We

merken dat studenten heel erg open zijn.

Studenten die je spreekt, horen tijdens

het gesprek ook van elkaar hoe zij over

het leven, geloven en God nadenken. Dat

geeft gesprekken vaak een extra dimensie.

Er zijn maar weinig gesprekken die niet

leuk zijn. Veel studenten denken na over

het leven en willen wel praten over God,

maar er zijn ook studenten die vrijwel niet

nadenken over de zin van hun bestaan.

Dan kan zo’n enquête heel confronterend

zijn. Mensen zijn vaak blij met het gesprek

en de open sfeer die er is.”

MiNistRY REpORt

“Nu geloof ik uit eigen overtuiging”

Evert Jan, student sociaal juridische

dienstverlening, kwam een jaar gele-

den tot geloof. “Ik ben zwaar christelijk

opgevoed maar omdat het huwelijk van

mijn ouders slechter ging, raakte ook de

opvoeding in het slop. Ik was vijftien toen

ik stopte met geloven. Tijdens m’n studie

werd het geloof toch relevanter voor me.

Ik besloot een Alpha cursus te volgen en

ontdekte dat het geloof in Jezus waar is en

dat God persoonlijk betrokken is bij mijn

leven. Tijdens die Alpha cursus opperde

Egbert dat hij mij wilde coachen in mijn

geloof. Nu trekken we al een jaar samen

op. We zijn vrienden geworden en ik kan

heel veel van hem leren. Mijn beeld van

God is veranderd. Nu wil ik ook met de

studentenwerkers de universiteit op om te

vertellen over God.”

“Hoe kan ik het uitdragen naar andere mensen?”

“Ik geloofde wel, maar kon dit niet be-

lijden”, vertelt Renske. “Hoe kon ik het

geloof dan uitdragen naar mensen om mij

heen? In die tijd heb ik hier veel mensen

gesproken en kwam ik in contact met Sie-

neke (studentenwerker Rotterdam). Samen

deden we de bijbelstudie ‘Living online’

over geloofszekerheid. Mijn kijk op het ge-

loof is hierdoor enorm veranderd. Eerder

geloofde ik wel, maar meer in een alge-

mene godsdienst. Een persoonlijke relatie

met God was er voor mij niet. Toch was er

altijd een verlangen naar God. Het is nog

steeds moeilijk om er met sommige vrien-

den en familieleden over te praten. Met

mijn aanstaande man kan ik het wel delen

en dat doet me goed. Ik wil me graag

blijven richten op God en ontdekken welke

bedoeling Hij voor ons samen heeft. Mis-

schien gaan we wel naar het buitenland

voor ontwikkelings- of zendingswerk...”

Evert Jan

Miranda6 7

Page 5: Agapè Magazine november 2008

“Maar het was onmogelijk voor Turi te

begrijpen dat Jezus aan het kruis stierf

om redding te brengen. De reden dat

hij deze en andere kwesties niet goed

begreep, was omdat hij enorm toegewijd

was aan de Islam. Stap voor stap werd hij

milder naar God toe. Toen ik hem uitno-

digde voor een conferentie met ongeveer

350 studenten, ging hij mee. Daar opende

hij definitief zijn hart voor God. Hij zei

tegen mij: ‘Ik heb van binnen enorm

gevochten over de kwestie Jezus, maar

ik kon mij er niet langer tegen

verzetten. Ik ben tot de conclusie

gekomen dat ik mijn hart aan Je-

zus moet geven, zodat Hij Heer

van mijn leven kan zijn.’

diEp VERlANGEN “Dat moment heeft een

enorme indruk op mij

gemaakt. Turi is een zelf-

verzekerd persoon en erg

intelligent. Ik ben dank-

baar dat God zijn hart opende. Wat voor

mij onmogelijk leek, was voor God

mogelijk.” Eduart is samen met zijn

vrouw Valbona actief in het studenten-

werk in Albanië. “Ik ben christen sinds

mijn 14e. Toen hoorde ik voor het eerst

van het evangelie door de Jezusfilm. Ik

had het verlangen meer te weten over

God, maar er was niemand die me kon

helpen,” vertelt Eduart. In 1993 werd

hij door zijn neef, die net christen was,

meegevraagd naar de kerk. “In deze

kerk vond ik mensen die mijn vragen

over God konden beantwoorden en

zij brachten me bij Christus. In Jezus

heb ik alles gevonden. Sinds die tijd

is er een diep verlangen gegroeid om

anderen te vertellen over wat God voor

ons heeft gedaan.”

Eduart en Valbona werken al jarenlang

als Agapè-medewerker in Albanië en

Turkije. Hun support komt grotendeels

uit Nederland.

AGApE EuROpE

studentenwerk in Albanië“Ik hoorde voor het eerst over Jezus via de Jezusfilm”

“ViER JAAR lANG spRAk ik VEEl MEt tuRi

OVER JEzus,” VERtElt studENtENwERkER

iN AlBANië, EduARt dEMO. tuRi wAs

ééN VAN dE islAMitischE JEuGdlEidERs

iN EEN MOskEE iN EEN BuitENwiJk VAN

tiRANA. “wE ONtMOEttEN ElkAAR REGEl-

MAtiG EN spRAkEN dAN OVER hOE iEMANd

GEREd kAN wORdEN. sAMEN BEstudEER-

dEN wiJ dE fEitEN OVER dE dOOd EN dE

OpstANdiNG VAN JEzus.”

1. OOstENRiJk200.000 studenten4 studentenwerkers

2. EstlANd45.000 studenten2 studenten/jongerenwerkers (in Tartu)

3. fiNlANd450.000 studenten6 studentenwerkers3 jongerenwerkers

4. fRANkRiJk2.300.000 studenten27 studentenwerkers (9 in Toulouse)

5. duitslANd2.000.000 studenten22 studentenwerkers (9 in Freiburg, 6 in Berlijn)1 jongerenwerker

6. GRiEkENlANd450.000 studenten14 studentenwerkers (12 in Athene)

7. iJslANd20.000 studenten0 studentenwerkers

8. BElGië274.325 studenten0 studentenwerkers

9. cYpRus90.000 studenten0 studentenwerkers

10. dENEMARkEN445.000 studenten0 studentenwerkers

11. NOORwEGEN450.000 studenten0 studentenwerkers

12. iERlANd145.000 studenten2 studentenwerkers (in Dublin)

13. itAlië1.900.000 studenten38 studentenwerkers

14. lEtlANd80.000 studenten4 studentenwerkers (in Riga)

15. litOuwEN 170.000 studenten10,5 studentenwerkers (in Vilnius en Kanus)

16. NEdERlANd85.000 studenten8 studentenwerkers (in Rotterdam)

17. pORtuGAl400.000 studenten1 studentenwerker (in Porto)4 jongerenwerkers

18. spANJE1.400.000 studenten16 studentenwerkers (6 in Malaga, 5 in Barcelona)

19. zwEdEN450.000 studenten8 studentenwerkers (in Uppsaala)

20. zwitsERlANd150.000 studenten5 studentenwerkers5 jongerenwerkers

21. GROOt-BRittANNië2.200.000 studenten48 studentenwerkers (26 in Londen)

studentenwerk Europa in kaart gebrachtiN Elk EuROpEEs lANd wAAR AGApè studENtENwERkERs ActiEf ziJN, GEldt pRiORitEit NuMMER 1:studENtEN wiNNEN VOOR JEzus, hEN OpBOuwEN iN huN kERsVERsE GElOOf EN uitzENdEN OM wEER AN-dEREN tE wiNNEN, zOdAt uitEiNdEliJk ElkE studENt iEMANd kENt diE JEzus Echt VOlGt.

“Wat voor mij onmogelijk leek, was voor God mogelijk.”

21.

20.

19.

18.17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

8 9

Page 6: Agapè Magazine november 2008

MiNistRY REpORt

Vijf jaar geleden volgde Marjoke (nu 26

jaar) de HQ School voor bijbel en kunst.

Binnenkort studeert ze af aan de kunst-

academie in Groningen. Een keuze die nu

raak voelt, maar niet logisch leek. “Op het

VWO deed ik tekenen als eindexamenvak.

Ik dacht er wel over na de kunstacademie

te gaan doen maar ik vond het egoïstisch.

Ik moest de wereld redden.”

GOEdE chRistEN?“Ik zag God als iemand waar je je best

voor moest doen. Ik had een perfect beeld

voor ogen: Trouwen met een zendeling en

kinderen krijgen.” Na haar eindexamen,

zocht ze naar een manier om aan haar per-

fecte beeld te voldoen. Ze reisde een jaar

naar Australië en Nieuw-Zeeland, studeer-

hEt zONlicht VAlt uitBuNdiG dOOR dE OpENstAANdE RAMEN Op dE OchtENd dAt ik MARJOkE’s kAMER BiNNENstAp. Op dE GRONd VOOR hEt RAAM stAAt BEEldENd wERk VAN hAAR: EEN stAlEN fRAME iN dE VORM VAN EEN MENsEN-lichAAM MEt dAARiN EEN liNNEN dOEk, BEschREVEN MEt EEN dROOM. hEt dOEk BEwEEGt zAchtJEs dOOR dE wiNd. MARJOkE is dE VROuw VAN MOOiE BEEldEN EN RAkE wOORdEN.

haar behaald heeft die God in het oude

verbond eist. “Neem bijvoorbeeld de

Bergrede. De lat komt nog hoger te liggen

dan in de wetten van Mozes. Jezus zegt

tegen ons ‘dit is de perfectie waar ik naar

streef, maar die jij niet kunt behalen. Ik

heb die voor jou behaald’.” Deze ontdek-

king werkte ontspannend. Het nieuwe

verbond bracht vrijheid met zich mee.

MOOiE diNGEN MAkENNa HQ twijfelde Marjoke of ze verder

moest gaan in de kunst. “Een schoolleider

vroeg me wat ik na vier jaar het liefste

gedaan zou hebben. Mijn spontane ant-

woord ‘kunstacademie natuurlijk’ maakte

duidelijk dat ik het gewoon moest doen.

Maar ik moet me nog regelmatig beden-

ken dat God me hier met mijn gaven en

talenten heeft neergezet. Uiteindelijk wil

ik gewoon een verhaal vertellen”, geeft

Marjoke als reden om met beelden aan

de slag te zijn. Tijdens een weekend voor

haar studentenvereniging fotografeerde

ze een aantal meiden. “Het is zo makkelijk

voorbij te gaan aan het uiterlijke aspect,

terwijl dat zo belangrijk is. Je komt als

student een vereniging binnen waar al-

lemaal leuke jongens zijn. Je bent bezig

met de ander, wie is mooi en hoe zit het

met mij? Dat is lastig. Ik wilde die meiden

laten zien dat ze mooi zijn. Dat bracht een

sprankeling in hun ogen en die heb ik

geprobeerd vast te leggen.”

GENAdEVrijheid maakt schoonheid los, heeft ze

zelf ervaren. “Ik ging een keer voor de

spiegel zitten, zonder mascara en ben

gaan luisteren naar wat God tegen me

wilde zeggen. Het kwam echt binnen. ‘Ik

vind jou heel mooi, Ik heb je gemaakt’.”

God is als een gentleman met Marjoke

bezig. Hij leert haar af te rekenen met

perfectionisme, lief te zijn voor zichzelf

en niet het uiterste te verwachten. “Ik

moet niet altijd bezig zijn met het grote

verhaal over duizenden mensen die

gered moeten worden. Jezus is gekomen

om ons leven te geven in overvloed.”

Vrijheid maakt schoonheid los

“Ik ben zonder mascara voor de spiegel gaan zitten en God zei:

‘Ik vind jou mooi’.”de een jaar sociologie en ging vervolgens

verder met Kunst en Kunstbeleid. In dat

jaar stortte ze in. Haar relatie liep stuk en

haar studie was naar haar gevoel niet de

juiste. Die kerst ging ze met Athletes in

Action mee naar Sarajevo. Ze zag God

krachtig werken in de mensen en thuisge-

komen maakte ze een bewuste keuze voor

God. Via haar teamleiders van AIA hoorde

ze van HQ. “Gaaf, dacht ik. Dan kan ik

erachter komen hoe het is om fulltime met

kunst en de bijbel bezig te zijn.”

ONtspANNiNG“Toen ik op de HQ School binnenkwam,

ontdekte ik dat mijn godsbeeld niet

helemaal klopte.” Ze begon te begrijpen

dat niet zij, maar Jezus de standaard voor

Voor meer interviews met oud-studenten van de HQ School voor

bijbel en kunst, kijk op:

www.annemarieschrijft.nl

Ook vind je hier beeldend werk van Marjoke en een uitgebreide

versie van dit artikel.

10 11

Page 7: Agapè Magazine november 2008

Kijkje in de agenda van de studentenwerkersMaandag09:30 - 12:00tEAM kOMt BiJ ElkAAR VOOR studiE, tRAiNiNG EN GEBEdWe willen van God en elkaar leren, daarom nemen we tijd voor training en gebed.

13:00 - 15:00ActiEGROEp Op dE hOGEschOOl ROttERdAM dOOR MAARtENWe spreken met enkele studenten over wat belangrijk in het leven is. Voor hen vaak vrienden en succes, voor ons vriendschap met God die wij hen zo gunnen!

15:00 - 17:00discipElschApstiJd EN VOORBEREidiNGstiJdSieneke: “Ik vind het leuk om Miranda te coachen en met haar na te denken over wat de volgende stap is voor de studenten die zij op haar beurt begeleidt.”

Dinsdag9:30 - 11:00tEAM kOMt BiJ ElkAAR VOOR studiE, tRAiNiNG EN GEBEd

11:00 - 13:00GEduRENdE dE luNch hEBBEN wE AfspRAkEN EN discipElschApstiJdHenk zei vandaag tegen me (Egbert): “Maak je niet te druk om innovatie en professionaliteit. Het gaat ons om het overdragen van de basis van het geloof, want die ontbreekt bij de meeste studenten.”

13:00 - 15:00ActiEGROEp Op dE ERAsMus uNi-VERsitEit ROttERdAM dOOR EGBERt. hEikO dOEt cONNEct MEt lARRYLarry is een Amerikaan, die Nederlands wil leren. Hoe kan dat beter dan door samen de Bijbel te lezen en er dan over door te spreken?

15:00 - 17:00discipElschApstiJd EN VOORBEREidiNGstiJd

WoensdagwERkdAG, studiEdAG Of pApAdAG VOOR dE MANNEN

13:00 - 15:00dE VROuwEN kOMEN BiJ ElkAAR VOOR fEllOwship, GEBEd EN discipElschApstiJd

18:00 - 0:30OpEN huis AVONd MEt studENtEN OVER GEluk Matthijs vertelt voor het eerstaan niet-christen studenten hoe zijn zoeken naar geluk veranderd is, toen hij in maart tot geloof kwam. Vrijdag

9:30 - 12:00tEAM kOMt BiJ ElkAAR VOOR BiJBElstudiE EN GEBEdWe leggen de Handelingen der Apostelen naast de handelingen van de studentenwerkers en delen met elkaar wat we leren van Paulus en zijn discipelen.

13:00 - 15:00ActiEGROEp Op dE ERAsMus uNiVERsitEit ROttERdAMZou je God persoonlijk willen leren kennen? Ja, ik zou hem wel eens een paar vragen willen stellen.

15:00 - 17:00discipElschApstiJd EN VOORBEREidiNGstiJd

ZaterdagdEzE zAtERdAG hAddEN wE AGApè tRAiNiNGsdAGHet is leuk en inspirerend nieuwe col-lega’s te ontmoeten. Iedereen werkt bij Agapè vanuit een andere achter-grond, maar met hetzelfde doel: de Grote Opdracht vervuld zien worden.

Donderdag9:00 - 12:30

AdMiNistRAtiE EN wERkEN

AAN suppORt

13:00 - 17:00

AfspRAkEN MEt studENtEN

12 13

Page 8: Agapè Magazine november 2008

(advertentie)

14

FrontTaalfRONttAAl

wiEHannah Paauwe, 26 jaar, woonde twee jaar

in Engeland en twee jaar in het Midden-

Oosten (Als STINT-er, Short Term Internati-

onal) en is nu weer terug in Nederland.

dAGEliJksE BEziGhEdENDe afgelopen twee jaar deed ik in het

Midden-Oosten studentenwerk. Met een

multicultureel team voerden we persoonlij-

ke gesprekken met studenten. We organi-

seerden wekelijks een Open Huis, work-

shops en trips om hen de waarheid van

Jezus te laten zien. Dit jaar ga ik dit werk

in Rotterdam voortzetten. Als ik niet ‘werk’

houd ik van bakken, koken, schilderen en

genieten van de natuur. Als niemand thuis

is, dans ik door het huis.

JEzusVoor mij is Hij de Weg, de enige Waarheid

en mijn Leven. Het is alweer vijf jaar gele-

den dat ik Hem mij persoonlijk hoorde roe-

pen en sindsdien is mijn leven nooit meer

saai geweest. Hij kent mij van binnen en van

buiten. Hij doorgrondt mij. Mijn verlangen is

Hem ook zo te kennen. Hij is mijn God, mijn

Maker, mijn Redder, mijn Geliefde.

iN dit wERk GEROldNet nadat ik tot geloof kwam, ging ik voor

mijn derde studiejaar naar Newcastle in

Engeland. Mede door de hulp van Agapè-

medewerkers ben ik daar enorm gegroeid

in mijn geloof. Daar ervaarde ik voor het

eerst dat God heel specifiek een land en

een volk op mijn hart legde. Nog diezelfde

maand hoorde ik tijdens een dag van

Agapè dat ze van plan waren naar dat land

een STINT team te sturen. Geen toeval...

BiJzONdERE GEBEuRtENisIn april kocht ik een paar bijzondere zilveren

oorbellen van granaatappelen (die staan

voor vruchtbaarheid en zegen uitdelen).

Toen ik ze aan mijn teamgenootje Kimber-

ley liet zien, zei de Heer dat ik ze aan haar

moest geven. Twee weken lang heb ik hier

met de Heer over gesproken maar Hij bleef

bij zijn standpunt. Zelfs toen ik er achter-

kwam dat ze niet eens gaatjes had. Toen ik

ze uiteindelijk toch aan Kimberley gaf, zei

ze: “Dat is dan antwoord op mijn gebed”.

Ze had de Heer gevraagd of ze gaatjes in

haar oren kon laten maken. Een maand

later kreeg ik onverwachts van twee lokale

(ongelovige) studenten prachtige oorbellen

als afscheidskado.

dROOM VOOR NlMijn droom is dat jonge mensen, studenten

niet beschaamd zullen zijn voor het evange-

lie en hun leven willen neerleggen voor het

verzoeningswerk, zodat iedereen (jong en

oud) die zoekende is een kans heeft iemand

te ontmoeten die Jezus persoonlijk kent.

tips Wanneer je je teneer geslagen voelt, loof

en prijs God door te zingen of te bidden.

De vijand haat het en zal wegvluchten. God

breekt door. Het is ontzettend krachtig de

waarheid te zeggen en te zingen ook als we

er zelf maar half in geloven.

iN iEdER AGApè MAGAziNE stEllEN wE zEVEN VRAGEN AAN EEN VAN ONzE MEdEwERkERs, OM EEN BEEld tE GEVEN VAN wiE ER BiJ ONs wERkEN EN hOE dAt wERk ER AAN tOE GAAt.

AchtERGRONd

Het materiaal dat we als beweging ont-

wikkelen en gebruiken, is praktisch en

makkelijk overdraagbaar. Voorbeelden zijn

de cursussen ‘Connect’ en ‘Living Online’.

Hierin wordt uitgelegd wat het geloof

inhoudt, wie Jezus is en hoe je dit in je

dagelijks leven kunt toepassen. Door eerst

de materialen zelf te gebruiken kun je het

beste een mening vormen en kijken of het

echt geschikt is voor gebruik in de praktijk.

Eerst zelf doen en dan overdragen.

wAt MAAkt AGApè Nu AGApè? Waarin onderscheiden we ons?

In alles wat we doen, ervaren en belij-

den we dat we afhankelijk zijn en onder

leiding staan van Gods Geest.

Door te winnen, bouwen en te zenden,

investeren we in mensen zoals het in 2

Tim. 2:2 staat: ‘Geef wat je in aanwezig-

heid van velen van mij hebt gehoord,

door aan betrouwbare mensen die

geschikt zijn om anderen te onderwijzen.’

In het studentwerk komt dit duidelijk naar

voren: Studenten komen tot geloof en

delen dit ook weer uit aan medestuden-

ten. We zoeken de mensen actief op door

bijvoorbeeld op hogescholen en universi-

teiten in gesprek te gaan met studenten.

We sluiten aan bij hedendaagse mens.

Dat houden we scherp voor ogen voor

onze site IkzoekGod.nl, waar dagelijks

vele bezoekers komen en hun vragen

stellen. Maar ook de Jezusfilm is een

manier om in contact te komen met

mensen. De film is de meest bekeken

film ter wereld en vertaald in meer dan

1000 talen.

Bovenaan staat dat we als Agapè afhankelijk zijn van onze God en dat Híj al bijna veertig jaar het werk

van Agapè zegent!

We werken doelgroepgericht. Iedere tak

van Agapè probeert zijn doelgroep op

de juiste manier te benaderen, zoals Ath-

letes in Action, HQ School voor bijbel en

kunst, FamilyLife en het Vrouwenwerk.

hier staan we voorOM dE GROtE OpdRAcht tE hElpEN VERVullEN, tROkkEN Bill EN VONEttE BRiGht iN 1951

NAAR dE uNiVERsitEit VAN lOs ANGElEs OM studENtEN discipElEN VAN JEzus tE MAkEN.

dAt wAs hEt BEGiN VAN dE wEREldwiJdE ORGANisAtiE cAMpus cRusAdE fOR chRist,

wAAR AGApè ONdERdEEl VAN is. Op dit MOMENt ziJN NAAR schAttiNG 27.000 MEdEwER-

kERs ActiEf iN MEER dAN 190 lANdEN. iN 1969 kwAM dEzE BEwEGiNG OVERwAAiEN, Als

EEN fRissE BRiEs VAN GOds GEEst EN ONtstONd AGApè iN NEdERlANd. wE hEBBEN Nu

NOG stEEds dEzElfdE ROEpiNG. iNMiddEls wERkEN hiER MEER dAN 110 MEdEwERkERs.

Bill Bright hier samen met Oswin en Marleen

Ramaker. Zij waren samen met Jan en Nellie

Kits de eerste medewerkers in Nederland.

“Sinds ik Hem ken, is mijn leven nooit meer saai.”

14 15

Page 9: Agapè Magazine november 2008

“Wij gaan actief op zoek naar studenten

om met hen in gesprek te gaan over het

geloof“, vertelt Egbert. “ We richten ons

op vriendschappen en besteden daarmee

veel tijd en energie in weinig mensen.”

Wanneer zij weer anderen winnen voor

Jezus, treed het vermenigvuldigingsprin-

cipe in werking en zullen er veel studenten

tot geloof komen.

Tim Breugem van NSR kan dit, op een

andere manier, nazeggen: “Onze focus ligt

op een getuigende levensstijl, dus dat je

getuige bént. Wij bouwen onze leden op

en motiveren en stimuleren hen getuige te

zijn daar waar ze zijn.” NSR heeft ook veel

contact met andere (seculiere) studenten-

verenigingen. “We organiseren samen

activiteiten, zoals Happenings. Dat is een

AchtERGRONdMiNistRY REpORt

avond met theater/drama rond een be-

paald thema dat leeft. Vervolgens legt een

spreker de link naar het geloof. Tijdens de

afsluitende borrel gaan we gesprekken met

mensen aan over het christelijk geloof.”

“We besteden veel tijd en energie in weinig mensen.”

Agapè en de NSR werken veel samen.

Agapè-medewerkers participeren in

activiteiten van NSR als de getuigentrai-

ning en de Alpha Cursus. Ook hebben ze

samen zo’n 700 USB-sticks uitgedeeld met

daarop een website van NSR (die na het

inpluggen op je beeldscherm verschijnt).

Deze site is speciaal gemaakt voor eerste-

jaars studenten. Studenten kunnen aan-

geven of ze interesse hebben in de Alpha

cursus, lid willen worden bij NSR of een

gesprek willen over het geloof. Wanneer

ze een gesprek willen, maken de studen-

tenwerkers van Agapè een afspraak. “Wij

bidden en verwachten dat veel studenten

deze kans gebruiken om Jezus te leren

kennen”, zegt Egbert.

Tim vindt dat er genoeg reden is voor

het naast elkaar bestaan van de NSR en

Agapè Studentenwerk: “Het houdt je

scherp, je leert van elkaar en we hebben

toch een verschillende insteek’. Egbert

vult daarop aan: “Stel dat de NSR onge-

veer 10% van de Rotterdamse Studenten

bereikt, dat betekent dat er nog 90% over

is. Er zijn genoeg studenten in Rotterdam

die nog niet gehoord hebben van Jezus.”

hEt is GOds wERk“Ik vond het best een raar idee om het met

mensen te hebben over God, zonder dat

je ze ziet. Het is absoluut Gods werk en ik

denk dat ik meerdere keren mensen een

klein stapje dichter bij God heb mogen

brengen. Ik vind het jammer dat mensen

soms het contact verbreken en ik niet

weet hoe het verder gaat. Dat leer ik in

Gods handen te leggen. Het is erg mooi

en bemoedigend om af en toe e-mails te

ontvangen waarin mensen aangeven dat

ze een keuze voor Jezus hebben ge-

maakt.” Mark, e-coach

hEt VERstERkt JE EiGEN GElOOf”Soms krijg je ook levensverhalen te

horen, die je zelf niet had kunnen ver-

zinnen, of vragen waarbij je je afvraagt

wat je ermee moet doen. Gelukkig

mag je altijd voor het beantwoorden

bidden tot God de Vader en vragen

of Hij je Zijn Geest wil geven, zodat jij

iets kan betekenen voor die persoon.

Het mooie van e-coaching is dat God

ondertussen ook aan je eigen geloof

werkt. Als je bijvoorbeeld een vraag

krijgt over een bepaalde bijbeltekst,

dan stimuleert dit je om hierover na te

denken.” Matthijs, e-coach

MENsEN stORtEN huN hARt uit“Een groot voordeel van e-coaching

is dat de drempel erg laag is voor

mensen om hulp te zoeken. Je hoeft

niet naar iemand toe te gaan om bij

diegene je hart uit te storten,

maar je kunt veilig, anoniem en

vrijblijvend hulp vragen bij iets

waar je mee zit. Zonder e-coa-

ching zou er een groep mensen

zijn die anders nooit met iemand

zou praten over het geloof. Ik

merk dat het echt voorziet in een

behoefte.” Pieter, e-coach

zE GENiEtEN ERVANBinnen de groep e-coaches (53 per-

sonen) draaien op dit moment vijftien

studenten uit Enschede mee als e-coach.

Het is prachtig om te zien hoe ze daar

mee bezig zijn. In het begin onzeker en

vragen ze regelmatig om hulp om even

mee te kijken met wat ze schrijven. Maar

na verloop van tijd merk ik dat ze erin

groeien. Ook voor hun persoonlijk geloof

is het een impuls. Het is een geweldige

groep jonge mensen die ik zie genieten

van dit stukje werk in het Koninkrijk van

God. Martien van den Helder, coördinator

nazorg Internet

ikzoekGod.nl: E-coaches vertellen usB-stick als evangelisatiemiddelzE wERkEN sAMEN EN hEBBEN tEGEliJk huN EiGEN ActiVitEitEN. AGApè studENtENwERk EN NAViGAtORs studENtENVERENiGiNG ROttERdAM (NsR) wERkEN BEidEN ONdER studENtEN iN ROttERdAM. zE GEBRuikEN ER VERschillENdE tERMEN VOOR, MAAR huN dOEl is uitEiNdEliJk hEtzElfdE: studENtEN wiNNEN VOOR JEzus, hEN OpBOuwEN EN VERVOlGENs uitzENdEN.

16 17

Page 10: Agapè Magazine november 2008

team van Henk verzorgde

een tienerprogramma vol

culturele uitwisseling.

Ze leerden hen Engels, vertelden hen over Nederland en bouwden

vriendschappen met hen op. “Toen we weggingen vroegen we de

tieners wat ze geleerd hadden. Eén jongen zei dat hij alleen maar

kwam voor culturele uitwisseling, maar dat hij in de afgelopen

weken Jezus’ liefde in ons team had gezien”, aldus Henk. Er wa-

ren ook teams die een minder vast omlijnd programma hadden.

Tineke’s team nam elke ochtend de tijd om God te vragen wat ze

die dag moesten gaan doen. “We merkten duidelijk hoe we geleid

werden. Op een keer gingen we naar een universiteit, waar we

in gesprek raakten met een paar studenten. Met hen hebben we

veel contact gehad; we sportten met ze en gingen met ze uit eten.

Uiteindelijk hebben drie mensen een keuze gemaakt voor Jezus!”

VisiE VOOR spORtMiNistRYEr waren ook teams die volop hebben gesport en zo contact

legden met de plaatselijke bevolking. Deze visie werd ook overge-

bracht op lokale christenen. Ronald legt uit dat dit voor de plaat-

selijke christenen een nieuwe manier van evangelisatie was. “Ze

waren in hun bediening vooral naar binnen gericht. Wij konden

hen laten zien hoe ze met sport hun omgeving kunnen bereiken.

Niet iedereen had de vrijheid om openlijk te vertellen over God.

AIA werkt bewust samen met lokale gelovigen. Om hen niet in

gevaar te brengen, moesten de deelnemers vaak erg voorzichtig

zijn. Ronald vond dit af en toe best lastig. “We konden de kinde-

ren niet over Jezus vertellen. Dat was best pittig. Maar achteraf

hebben we gezien dat we ook zonder woorden konden getuigen.

iNtERNAtiONAAl - EAst AsiA

hONdERdViJftiG JONGEREN stAptEN AfGElOpEN zOMER MEt AthlEtEs iN ActiON iN hEt VliEGtuiG RichtiNG OOst-AziE. EEN spANNENd AVONtuuR MEt MAAR ééN dOEl: GOds liEfdE BRENGEN iN OOst-AziE. hiERONdER lEEst u dE ERVARiNGEN VAN EEN pAAR dEElNEMERs.

Olympisch vuur De directeur van een school zei dat

hij liefde door ons heen kon zien,

iets waar we elke dag voor baden.”

Joanne’s team werd erg in de gaten

gehouden. “Dat was moeilijk, maar

hierdoor hebben we ontdekt dat bidden bijna

het enige, maar wel het meest belangrijke

was wat we konden doen!”

iNdRukwEkkENdHet project heeft op alle deelnemers heel veel

indruk gemaakt. Michiel: “We hebben arme

gezinnen gezien, die leefden in krotjes waar

de koeien binnen sliepen. Hoe zij hiermee

omgingen was ongelofelijk en ik heb daar

veel van geleerd. Ik bid dat zij Gods liefde

en bescherming gaan ervaren in hun leven.”

Wat Willem-Jan vooral bijblijft, is de toewij-

ding van de lokale christenen. “Die mensen

wonen nu al zes jaar in een stad met nauwe-

lijks christenen en ze blijven bidden voor de

bevolking, ook al zien ze weinig vrucht.” Voor

Steven was het hoogtepunt van het project

een bezoek aan een gevangenis. “Het was

fantastisch om te zien hoe blij de gevangen

met onze komst waren. Sommigen zitten er

levenslang en krijgen weinig of nooit bezoek.

We hebben hen het evangelie kunnen vertel-

len en dat werd heel goed opgepakt. Fantas-

tisch om te zien!”

“We hebben hen het evangelie kunnen vertellen en dat werd heel goed opgepakt. Fantastisch

om te zien!”

JiJ BENt Ok! Het avontuur begon met een conferentie in Hongkong. Uit de

hele wereld kwamen hier mensen bij elkaar om God te aanbid-

den en zich voor te bereiden op hun project. Na de conferentie

verspreidden de teams zich over heel Oost-Azië. Tijdens de

daaropvolgende twee weken hielpen ze mee met diverse evan-

gelisatie- en scholingsprogramma’s. Ronald: “We organiseer-

den een kamp voor arme moslimkinderen. We hebben hen

kunnen vertellen dat ze allemaal uniek en oké zijn. In hun oog-

jes zag je dat ze het begrepen, ondanks de taalbarrière.” Het

18 19

Page 11: Agapè Magazine november 2008

MiNistRY

cONNEct Hoe gaat dat in z’n werk? Heiko heeft

‘John’ ontmoet op de universiteit: een

slimme, leergierige AIO (assistent in op-

leiding). John wil graag praten over God,

de oudheid van de aarde, de zin van het

leven en de betekenis van het boek Job.

En dat allemaal in het Engels! Een fikse

uitdaging voor Heiko, maar hij wil John

graag helpen bij zijn vragen. Heiko wil

het liefst dat John Jezus Christus als zijn

Verlosser aanvaardt. Connect is een goede

manier om in een rustig tempo al deze

thema’s te behandelen.

Het materiaal is geschikt voor mensen

die vrijwel niets weten over God en het

Christelijk geloof. Er wordt veel gebruik

gemaakt van bijbelteksten, die in de tekst

zijn opgenomen en er staan vragen bij

om het gesprek te leiden. Een Connect-

serie bestaat uit zes losse themavellen

in een mapje. Het is erg toegankelijk,

zowel voor de gespreksleider als voor de

deelnemer(s). Dus wie weet heeft John

volgend jaar zijn eigen connectgroepje…

Dat zou mooi zijn.

liViNG ONliNEGeloofszekerheid, bidden, de rol van de

kerk/gemeente, leven onder de leiding

van de Heilige Geest en bijbellezen zijn

allemaal thema’s uit Living Online. Living

Online is ons andere basisgereedschap.

Acht thema’s helpen de (jonge) christen

te groeien in zijn geloof. Het eerste thema,

geloofszekerheid, maakt vooral bij chris-

tenen uit een reformatorisch milieu veel

los. Ook hier wordt veel gebruik gemaakt

van bijbelteksten, die nu in de Bijbel

opgezocht moeten worden. Sieneke doet

de cursus met Jantine, een student die tot

geloof is gekomen maar nog weinig weet

over de basisprincipes van het christelijk

geloof. Jantine leeft vanuit haar gevoel

en leert door de studies van Living Online

hoe God over dingen denkt. Voor Sieneke

zijn de thema’s ook een middel om haar

te leren zelfstandig bijbelstudie te doen.

Zo leert ze de Bijbel kennen, en begrijpt

ze daardoor beter wat de Heilige Geest

in haar leven doet. Living Online eindigt

met de Grote Opdracht, die de deel-

nemers oproept om zelf in hun eigen

omgeving nieuwe mensen te bereiken

met het goede nieuws. Bijvoorbeeld

door met een vriendengroepje Connect

te gaan doen. En zo is de cirkel rond.

Heiko en Sieneke werken fulltime op de

universiteit van Rotterdam om met stu-

denten te praten over het geloof in Jezus.

EEN BOER hEEft EEN tRActOR, EEN Vis kiEuwEN EN EEN studENtENwERkER VAN AGApè hEEft cONNEct EN liViNG ONliNE. ONMisBARE MAtERiAlEN OM studEN-tEN MEt hEt GOEdE NiEuws VAN JEzus chRistus tE BEREikEN.

connect & living OnlineOnmisbare ‘tools’

pRAktiJk

Agapè studentenwerk:helpt u mee?dAGEliJks wERkEN

ONdER dE ROttERdAMsE

studENtEN kAN ON-

MO GEliJk zONdER u.

hOE kuNt u ONs hElpEN?

BiddENOntvang onze maandelijkse gebedsmail met specifie-

ke gebedspunten van ons team en bid met ons mee.

GEVENGeef voor materiaalkosten voor training van (nieu-

we) medewerkers en het toerusten van studenten.

via giro:1021474 of bank: 48 36 38 846 t.n.v. Agapè,

Doorn m.v.v. code 92.

MEEdOENGa eens een dag met ons mee. Een unieke kans om

dit uitdagende werk onder studenten te ervaren.

NiEuwsBRiEf VAN studENtEN wERkERs ONtVANGENBlijf op de hoogte en lees de nieuwsbrieven van

onze studentenwerkers: Egbert en Sieneke Ribbe-

rink, Hannah Paauwe, Maarten en Miranda Gast of

Heiko en Agnes van den Broek.

pREsENtAtiE studENtENwERkWe verzorgen graag een presentatie over ons werk

in uw kerk, gemeente of huisgroep.

REAGEREN?Stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel

0343-415741 en geef aan hoe u mee kunt helpen!

Het materiaal is geschikt voor mensen die vrijwel

niets weten over God en het Christelijk geloof.

20 21

Page 12: Agapè Magazine november 2008

23

AGENdAGEBEdspuNtEN VAcAtuREs

Bij Agapè ontwikkel je jezelf als mens

en als professional, als christen en als

vakspecialist. Je maakt deel uit van een

gemotiveerd team, werkt mee aan uitda-

gende projecten en krijgt de kans om te

groeien zoals God je bedoeld heeft.

Je krijgt een basistraining waarin je inten-

sief ervaring opdoet met de beginselen

en de strategie van Agapè. Je kunt (bij

gebleken geschiktheid) deelnemen aan

een Leadership Development programma.

Dit alles helpt je om te groeien in je relatie

met God.

Wil jij je talenten in dienst van de Koning

stellen, groeien in alle aspecten van je

geloof en tegelijk jezelf ontplooien in je

vakgebied?

ONzE VAcAtuREsWe hebben op dit ogenblik de

volgende interessante vacatures:

- pERsONEElsfuNctiONARis - cREAtiVE diREctOR - cOMMuNicAtiEMEdEwERkER- dAtA ANAlist - stiNt (Short Term International) zuid-AfRikA (Athletes in Action)

- MEdEwERkER wERViNG (Athletes in Action)

- EN NOG MEER…

Onze vacatures kun je bekijken op

www.agape.nl/vacatures en

www.athletesinaction.nl/vacatures.

stAGE lOpENJe kunt bij Agapè ook aan de slag als

stagiair. Je krijgt dan volop de gelegen-

heid om mee te draaien en zelfstandig

uitdagende klussen op te pakken. Bel

ons voor de mogelijkheden!

OpEN sOllicitAtiEJe kunt natuurlijk ook een open sol-

licitatie sturen. Dan kunnen we in een

oriënterend gesprek verkennen wat

de mogelijkheden zijn. Stuur een brief

met cv naar Agapè, t.a.v. afdeling

Personeelszaken, Postbus 271, 3940 AG

DOORN, of mail naar [email protected]. Je

kunt ook bellen: 0343-415741. Vraag

naar Eliza Slager.

werken bij Agapè is andersKerstevent Wandeltheater12 EN 13 dEcEMBER omgeving Voorthuizen

Vrouwenwerk2 OktOBER / Zeewolde 13 NOVEMBER / Dordrecht

Ingeschakeld?! Trainingsdag

FamilyLife31 OktOBER – 2 NOVEMBER 4You2 Total Beaty weekenden voor

moeder en dochter / Voorthuizen

31 OktOBER – 2 NOVEMBER Relatieweekend / Vierhouten

14 - 16 NOVEMBERVader & Dochter weekend / Voorthuizen

21 - 23 NOVEMBER Relatieweekend / Bennekom

12 - 14 dEcEMBERHuwelijksvoorbereidingsweekend

Bennekom

17 JANuARi 2009Nationale Gebedsdag / diverse steden

Voorjaar 2009 Vader & Zoon weekend / Voorthuizen

wE ziJN Op zOEk NAAR pERsONEN diE, MEt EEN hARt VOOR GOd EN MEN-

sEN iN cOMBiNAtiE MEt huN EiGEN kwAlitEitEN, EEN BiJdRAGE willEN

lEVEREN AAN ziJN kONiNkRiJk. BEN JiJ zO iEMANd? dAN is wERkEN BiJ

AGApè iEts VOOR JOu.

Werken bij Agapè is anders... “als je hart hebt voor evangelisatie en je enthousiast

bent over je geloof”, Caroline.

God is aan het werk onder studenten in

Rotterdam. Dank God dat hij het team

zegent met groei en voor de studenten die

pas tot geloof kwamen. Bid dat zij aanste-

kelijk zullen zijn in hun omgeving.

Bid voor eenheid in het werk van Agape

Europa zodat we effectief zijn in het berei-

ken van mensen met het Goede Nieuws.

Rondom Kerst staan de mensen meer

open voor de boodschap van vrede, van

Jezus. Bid dat we heel veel mensen de be-

tekenis van Kerst kunnen laten zien door

de actie Waarom Kerst?

Dank voor de zegen op de reis van Ath-

letes in Action naar Oost-Azië. Inmiddels

is het team alweer bezig met het werven

van leiders voor de actie rondom het WK-

voetbal in 2010. Bid voor deze voorberei-

dingen.

Het jaar HQ-School heeft veel impact

gehad op het leven van Marjoke, zie

interview. Dank God voor dit wonder en

bid ook voor de studenten die dit jaar het

HQ-jaar doen dat ook zij zullen veranderen

naar Gods beeld.

22 23

Page 13: Agapè Magazine november 2008

dit jaar gebruiken we de dVd ’thE NAtiVitY stORY’ als uniek kerstgeschenk.(2,50 euro per stuk)

GEziNsuitJE: kERstEVENt wANdElthEAtER Laat je familie, vrienden of buren op een verrassende manier kennisma-

ken met het verhaal van Kerst. Het Kerstevent Wandeltheater is een ge-

weldige kans mensen mee naar toe te nemen die God (nog) niet kennen.

kERstEVENt wANdElthEAtER:• 12 en 13 december in de bossen rondom Voorthuizen.

• Kaartverkoop: reserveren via 0341-353565 of via de lokale VVV’s

op de Veluwe. Kijk op www.kerstevent.info

REActiEs VAN BEzOEkERs: “Jarenlang probeer ik het Goede

Nieuws van Jezus aan mijn

kinderen uit te leggen. Na van-

avond begrepen ze ineens waar

het allemaal om gaat.”

“Als gezin nemen we dit jaar de

buren mee.”

waarom kerst?Rond kerst staan mensen meer dan ooit open voor een boodschap van vrede, van Jezus. daarom organiseren we voor de vierde keer ‘waarom kerst?’. we willen zoveel mogelijk mensen vertellen wat de betekenis van het kerstfeest is. Ook u kunt dit jaar meedoen.

u leest alles over de waarom kerst?-actie op: www.waaromkerst.nl/kerken