Bethel Magazine (november 2010)

36
In dit nummer: • Met Impact een verschil maken in Drachten • REVEAL onderzoekt en onthult • Gerry Velema start bemoedigingssite • VBG Leeuwarden bestaat 15 jaar In dit nummer: • Met Impact een verschil maken in Drachten • REVEAL onderzoekt en onthult • Gerry Velema start bemoedigingssite • VBG Leeuwarden bestaat 15 jaar JAARGANG 11 NUMMER 4 NOVEMBER 2010

description

Bethel Magazine (november 2010), Jaargang 11, nummer 4. Bethel Magazine is een 3 maandelijkse uitgave van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.

Transcript of Bethel Magazine (november 2010)

Page 1: Bethel Magazine (november 2010)

In dit nummer:

• Met Impact een verschil maken in Drachten• REVEAL onderzoekt en onthult• Gerry Velema start bemoedigingssite• VBG Leeuwarden bestaat 15 jaar

In dit nummer:

• Met Impact een verschil maken in Drachten• REVEAL onderzoekt en onthult• Gerry Velema start bemoedigingssite• VBG Leeuwarden bestaat 15 jaar

JAARGANG 11NUMMER 4NOVEMBER 2010

Page 2: Bethel Magazine (november 2010)
Page 3: Bethel Magazine (november 2010)

3

God werkt samen .......................4

Uit de Raad ..................................7

BM Reporter: Explore .................9

Met Impact een verschil maken

in Drachten................................11

Budgetteam ...............................12

REVEAL onderzoek ...................15

Gerry Velema start

bemoedigingssite .....................18

Harvest for Children.................21

Onverantwoord bijbelgebruik.23

Vrouwenspecial ........................27

VBG De Wijngaard ....................29

Kennismaking Joke Verboom ..33

Met blijdschap ..........................34

R E D A C T I O N E E LI N H O U D

Eén blik op de inhoud van dit nieuwe

BethelMagazine toont de variatie en

veelkleurigheid van de gemeente.

Zowel in theoretische als in

praktische zin. De artikelen kennen

een grote diversiteit, maar

beschrijven stuk voor stuk de delen

van een groter geheel. Dat is de

gemeente van onze Heer Jezus

Christus en daarin is plaats en ruimte

voor iedereen.

Wat kunt u verwachten? Laten we

die verdeling in theorie en praktijk

eens tegen het licht houden. In het

hoofdartikel leest u al meer over het

jaarthema ‘God werkt samen’. Er is

onderzoek gedaan naar het

functioneren van de gemeente en de

diensten. De belangrijkste resultaten

treft u aan in dit blad. Eén van de

zaken die aan het licht is gekomen,

heeft betrekking op het woord van

God, de bijbel. Maar hoe gaan we

daar nu mee om? Van John Boekhout

krijgt u het antwoord.

Als christenen mogen (moeten?) we

ook de handen uit de mouwen steken.

Iets doen voor een ander bijvoorbeeld,

dat heeft Impact. Of iemand helpen in

zijn of haar financiële situatie, daar is

een nieuw team voor in het leven

geroepen. U kunt lezen dat de oogst

soms letterlijk groot is en wat daar

mee gedaan wordt. En dat er voor

vrouwen hele leuke dingen worden

georganiseerd in de gemeente.

Te veel om op te noemen dus, want

nog niet eens alles is in deze

opsomming aan bod gekomen. Ga

maar lekker lezen, laat het op u

inwerken en kijk maar eens wat u er

mee kunt. Op wat voor manier dan

ook. In ieder geval veel leesplezier

toegewenst!

BethelMagazine iseen uitgave van deVrije Baptistengemeente ‘Bethel’Postbus 5549200 AN DrachtenTel. 0512 33 54 00Bankrekeningnr. 29.88.25.325

Redactieadres:BethelMagazineMarc StallingaRopta 969202 KL [email protected]

Eindredactie:Marc Stallinga

Medewerkers:Koos BijlsmaDouwe HellingaBert KoersJanny KramerTineke KuipersRetse TalsmaSieberen VisserFarduw WagenmakersEveline WijmaJan Hendrik IJtsma

Fototeam:Folkert AlgeraRoelof BijkerJan IepemaGerrit MiedemaBert Molema

Opmaak:Wietze de Boer / Sieberen VisserGiesbers MultimediaPim Mulierlaan 338443 DA HeerenveenTel. 0513 636 600

Druk:Veldhuis MediaRaalte

www.bethel.nl

C O L O F O N

Page 4: Bethel Magazine (november 2010)

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat we een grote God in de hemelhebben, die om Zijn doel te bereiken gebruik wil maken van ons,kleine, nietige mensen. Uit onszelf zou die samenwerking totweinig leiden. God weet dat en helpt ons. Hij heeft ons deHeilige Geest als helper gegeven. Met zo’n Helper zijn we instaat succesvol te zijn. Maar het vraagt wel een actievehouding van ons. Want helpen betekent niet dat God hetwerk van ons overneemt. Helpen betekent dat wehulpmiddelen krijgen, dat we aanwijzingen krijgen, datwe gecoacht worden. Samenwerken betekent letterlijk‘Samen Werken’. Twee woorden dus. God werkt, ikwerk en door die samenwerking behalen weresultaat.

De wind in de zeilenHet samenwerken betekent niet dat God en ikgelijkwaardige partners zijn. Nee, wijblijven kleine, nietige mensen en God blijftdie grote, geweldige God. Maar Hij wilwel samenwerken. Het is als bij eenzeilboot. Wij mensen kunnen deboot optimaal klaarmaken, wekunnen de zeiltechnieken lerenen we kunnen veel oefenen,maar bij elke zeilbewegingzijn we volkomenafhankelijk van de wind. Wemoeten de wind in de zeilenhebben om vooruit te kunnenkomen. De Heilige Geest kunnenwe ons voorstellen als de wind die

we in ons leven nodig hebben om onze doelen te bereiken. Somsgaat het je voor de wind en soms moet je laveren, maar altijd is erdie wind die je tot je doel brengt. In dit verband is het prachtig te

weten dat het woord ‘geest’ ook vertaald kan worden alswind, als adem. Al in Genesis zweeft Gods wind, Gods

adem over de wateren en in Handelingen wordt bijde uitstorting van de Heilige Geest een geluid

gehoord als van een geweldige windvlaag. DeHeilige Geest is uitgestort voor ons, zodat wij de

wind in de zeilen kunnen hebben en vooruitkomen.

OefenenZeilen leer je niet in een dag. In een paar

dagen kun je de basisprincipes leren.Het vraagt enkele weken oefening om

een redelijke zeiler te worden en pasna enkele jaren mag je je een

ervaren zeiler noemen. Maarzelfs de meest ervaren zeiler zal

zeggen dat hij nog elke dagbijleert. Is dat niet heel

herkenbaar in je levenmet God, in je

geestelijke groei?Vanaf het

moment datje bewust

tot geloofgekomen bent,

leg je een weg af

God wil iets bereiken met deze

wereld en schakelt jou en mij daar

bij in. Die samenwerking van God

met ons is het thema van het

seizoen 2010 - 2011. We gaan leren

hoe dat werkt en wat dat van ons

vraagt, maar we gaan ook

praktisch oefenen. Samen met God

willen we, kunnen we en zullen we

resultaat bereiken.

4

God werkt samenDe Heilige Geest is onze coach

Page 5: Bethel Magazine (november 2010)

van groei in geloof. Daarbij moet je leren en oefenen, kennisopdoen en toepassen. Dan groeien we steeds dichter naar Jezustoe, maar ook de meest ervaren christen zal nederig erkennendat hij nog dagelijks bijleert. ‘Oefen jezelf in de godsvrucht’, luidtde oproep in 1 Timoteüs 4. We moeten trainen, ons inzetten, onzeverantwoordelijkheid oppakken, toegewijd zijn, met hart en zielGod zoeken en ons laten coachen. Onze coach is de Heilige Geestdie in ons woont. Als je wilt groeien, probeer je alles in je op tenemen wat je coach je te zeggen heeft. Ben jij coachbaar, ben jijleerbaar? Het beste hulpmiddel bij onze training is de bijbel.Daarnaast geeft God in de gemeente ook ervaren leermeesters.Luister aandachtig naar de preken, lees zelf het Woord van God,bestudeer het, prent het vast in je geheugen en overdenk hetdagelijks. Dan kan het niet anders of je zult geestelijke groeiervaren.

VolhardenWie herkent het niet, dat je ergens aan begint, maar op eengegeven moment verslapt? Ben je misschien eens begonnen metafvallen of begonnen met een studie, of herken je dit misschienin je omgang met God? Dat is heel menselijk, maar nietacceptabel. De bijbel roept ons op om te volharden. ‘Laten ookwij … met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt’(Hebreeën 12:1). Ons leven wordt vergeleken met een wedstrijd.En sporters die een doel willen behalen, moeten daar hard voortrainen en zich laten coachen. Onze zwemmers Cynthia Verkaiken Jonathan Rozema(14 en 15 jaar) horen totde top van Nederland.Hun doel is om mee te

doen aan de Olympische Spelen van 2016. Om dat doel tebereiken en daar medailles te halen, hebben ze het er voor overom elke dag om vijf uur op te staan, twee uur te trainen voor zenaar school gaan, ’s avonds om half negen weer in bed te liggenen in het weekend niet te feesten. Nog zes jaar te gaan. Niemanddwingt hen daartoe, maar het doel dat ze willen bereikenmotiveert ze om die keuzes te maken en om te volharden.Vat het niet te licht op, dat Hebreeën 12 vervolgt met ‘Gij hebtnog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worstelingtegen de zonde’. Met andere woorden: je geestelijke groei koststrijd, inspanning, volharding. Maar ook hier is de motivatie debeloning die voor ons ligt, de erekrans. Het mooie is dat de duivelhet op een gegeven moment opgeeft (Jakobus 4:8). Je gaatoverwinningen boeken, je karakter wordt gevormd, je groeit ingodsvrucht. Ook Jezus heeft moeten volharden, Hij heeft in zijnleven de gehoorzaamheid geleerd (Hebreeën 5:8). Als we Jezuswillen volgen, dan ook in het aspect van volharden, volhouden,doorzetten, vasthouden aan je doel, afmaken waar je aanbegonnen bent.

God bewerkt het willen en het werkenNatuurlijk botst dat met wie we in onszelf zijn. Als voorbeeld:het liefhebben van onze vijanden willen we niet uit onszelf enkunnen we niet uit onszelf. Maar gelukkig werkt God met onssamen. Als we tot geloof gekomen zijn, geeft Hij ons de HeiligeGeest en als wedergeboren christenen, dus als veranderdemensen, geeft Hij ons een andere wil. God bewerkt in ons, dat wede goede dingen willen en dat we ze ook gaan doen (Filippenzen2:13). Onze behoudenis staat vast met onze bekering, maardaarna moet het nieuwe leven in ons zichtbaar worden, wemoeten het uitstralen. In ons werk, in ons huwelijk, in onzebuurt, op onze sportvereniging moet zichtbaar zijn dat we Jezusvolgen. Bid opnieuw dat je gericht zult zijn op wat Hij wil en datje zult doen wat Hij wil dat je doet. Je mag dus tegen je eigen wilin bidden. Zo bewerkt God een nieuwe wil in jou. Zo wordt Zijndoel bereikt: in de eerste plaats dat je persoonlijk op Jezus gaatlijken, een heilig leven leidt en ten tweede dat door jouwuitstraling anderen getrokken worden naar Jezus. Hij wil nietdat iemand verloren gaat. Lees eens verder in Filippenzen 2:14 en15. Het doel is dat je onberispelijk en onbesmet als christen leefttussen ontaarde en verkeerde mensen, dat je als een lichtendester schittert in deze wereld. Helemaal duidelijk dat we dat zelfniet kunnen. Wat een strategische keuze van God, dat Hij metons samenwerkt. Dan mogen we een wereldleider naspreken:‘Yes, we can’ (we kunnen het). Tot eer van onze grote God.

5

Page 6: Bethel Magazine (november 2010)

AUTORIJSCHOOLJ A S O R

VEILIG - VERTROUWD - VOORDELIG

Pakketten mogelijk

Theorie-examentraining

Vaste instructeur/instructrice

S.H. de Rooshof 439203 PP Drachten

Tel. (0512) - 512701

w w w . a u t o r i j s c h o o l j a s o r . n l

Page 7: Bethel Magazine (november 2010)

Na de zomer is het gemeentelevenweer volop van start gegaan. Hetkinderwerk, hetonderwijsprogramma, de diversekringen en startweekenden,Powerjump bij de kids, deavonddiensten, op diverse terreinenruist en bruist het. Het is eigenlijk teveel om op te noemen. De pastoraleoudsten hebben samen met dekringleiders en kringscoaches de startvan het kringenwerk voorbereid. Maar

ook in diverse andere teams is men somsmaanden van te voren bezig geweest om zaken voor

te bereiden. Wij mogen voorbereiden, maar het is God, die werktin de harten van kinderen, tieners, jongeren, volwassenen enouderen.

Op 21 september vond de gemeentelijke jaarvergadering plaats. Indeze vergadering werden de jaarrekening van het afgelopenseizoen en de begroting voor het nieuwe seizoen goedgekeurd. Eenvoorstel voor een statutenwijziging is niet in stemming gebracht,omdat het statutair vereiste aantal leden niet aanwezig was. Opmaandag 1 november zal dit punt opnieuw in eengemeentevergadering aan de orde komen. Ook is de gemeentegeïnformeerd over de uitslag van het REVEAL-onderzoek, hetvijfjarenplan en de ontwikkelingen binnen de taakgroep zending.We konden zien hoe het zendingswerk in de loop der jaren gestaaggegroeid is.

Nieuwe medewerkersPer 1 juli is Heine Bosma begonnen als Hoofd Muziek. Hij wordtdaarin ondersteund door Joyce Huisman en Simon van der Kooij.Lenneke Keuning is op 1 september begonnen als Hoofd Zending.Marrit Oosterloo heeft een functie aanvaard bij stichting Present.Aafke Winkelman heeft haar taken als assistent kinderwerk per18 oktober overgenomen.

HuisvestingZoals bekend is de Raad met hulp van architectenbureau deZwarte Hond bezig de mogelijkheden van een langdurig gebruikvan ons huidige gebouw te onderzoeken. Rond de verschijning vandit BethelMagazine zal het onderzoek afgerond zijn. Ook heeft deRaad kennis genomen van perspublicaties betreffende een rapportvan Atelier Fryslân, een door verschillende overheden ingesteldadviesorgaan. Inmiddels is het betreffende rapport ook ontvangen.Als onderdeel van een visie op de inrichting van industriegebiedenin Friesland wordt hierin onder andere gesproken over eenmogelijke verhuizing van Bethel. De Raad is niet betrokkengeweest bij de totstandkoming van dit advies en is daarin ookniet vooraf gekend. Wel staat de Raad open om hierovergesprekken aan te gaan.

Verbouwing RegenboogEen aantal zaken in het gebouw vergden op korte termijnaandacht. Bij het kinderwerk was er sprake van een nijpendruimtegebrek in de leeftijdsgroep van de Parels. Daarom isbesloten de Regenboogzaal in drie aparte zalen op te delen. Dezenieuwe zalen zijn op diverse punten verbeterd. Een aantal

broeders heeft hier met volle overgave vele weken aan gewerkt.Verder is de hoofdingang aangepast, is er een luchtgordijnunitgeplaatst bij de uitgang van de Herberg en wordt devuilwaterafvoer van de keuken verbeterd. In de Voorhof isintussen een nieuwe cameraset in gebruik genomen. Deze zomerwerd deze ons aangeboden tegen zeer aantrekkelijkevoorwaarden. De oude camera’s gingen kwalitatief achteruit enwerden technisch niet meer ondersteund, waardoor bij storingenopname en projectie in gevaar kwamen.

10 jaar Bethel aan de BolderOp 16 december 2000 werd het huidige gebouw in gebruikgenomen. Op zondag 12 december willen we op een feestelijkewijze en in grote dankbaarheid stilstaan bij het jubileum ‘10 jaarBethel aan de Bolder’. God heeft ons de afgelopen jaren rijkgezegend.

Uit deRaad

7

Page 8: Bethel Magazine (november 2010)
Page 9: Bethel Magazine (november 2010)

9

Na de afwas komt iedereen bij elkaar in degemeenschappelijke zaal, voor een heelleerzame dienst. De boodschap die MartinDol brengt, is dat je bereid moet zijn allesen iedereen achter je te laten als God datvan je vraagt. De tieners mogen dát wat zeerg belangrijk vinden in hun leven op eenstukje papier schrijven en het, als ze dat

willen, bij het kruis laten, ergens ditweekend. Na een paar liederen gaan dejongeren uit elkaar in kleine groepjes omdoor te praten over de studie. Er wordtlevendig met elkaar gediscussieerd. Ikschiet Rafaël (15) aan om hem te vragenwat hij van dit weekend vindt. Zijnantwoord is kort, maar krachtig: ‘Vet cool!’.

Tijdens de lunch spreek ik met MirjamReinders (17) en Janneke Nicolai (16). Zehebben het erg naar hun zin bij ‘Explore’.De ochtenddienst vonden ze erg duidelijken ze hebben er zeker wat aan. Zo’nweekend geeft je geloof wel een boost, allijkt het hen beiden erg lastig om echt allesachter je te laten om God te volgen.Mirjam: ‘Ik denk dat er ook mee wordtbedoeld dat je God gewoon de eerste plaatsin je leven geeft’. Ze zijn met hun helekring, inclusief hun kringleiders, naar ditweekend gekomen.

RaakNa de lunch lopen we in kleine groepjeseen speurtocht. Om de honderd meter is ereen opdracht die bij iedereen flink op delachspieren werkt. Het begint serieus metboogschieten. Het is nog een hele klus omhet bord met de schietschijf te raken (laatstaan de roos!), maar er zijn enkelen meteen vaste hand die het heel goed lukt.Verderop wordt er met een luchtbuks op

een heel klein doeltje geschoten. Ook hierweer een stel kanjers dat welgemikt raakschiet! Vervolgens in een kano het kanaalover varen waarbij het de truc is om droogte blijven. Als klapper mogen ze twee aantwee op een boomstam klimmen die meteen groot landbouwvoertuig over hetkanaal is gehangen. Tot algehele hilariteitmogen ze elkaar met een skippybal in eenjutezak van de stam af meppen. Er wordtmenig nat pak gescoord!

Het weekend gaat verder en ik ga weernaar huis. Ik heb een klein beetje mogenproeven van wat er gedaan wordt op zo’ntienerweekend. Iemand zei eerder die dag:‘Een goed stuk onderwijs en lekkerontspannen!’. Dat was het zeker!

Reporter BM

‘Explore’ verkennen

Startweekend voor tieners is ‘vet cool’

Het moet een supergezellig tienerweekend zijn, op een supergezellige

camping in Gees, ergens in Drenthe. Gelukkig weet ‘Tommy’ de weg en

zo beland ik op een vroege zaterdagochtend tussen de ontbijtende

tieners. Ik ga ‘Explore’ (voor tieners van vijftien tot zeventien jaar)

verkennen. Het is rustig in de zaal. Een kort nachtje?

Page 10: Bethel Magazine (november 2010)

Brouwer & Brouwer BVWWW.BBBV.NL

EastermarBuitenpostEemshavenTel. 0512-472100

Verhuur van:• alle soorten graafmachines• laadschoppen• trekkers en grondkarren• rupsdumpers• stalen- en kunststof rijplaten

Van harte welkom op onze eerstvolgende workshop:10 november 2010

Page 11: Bethel Magazine (november 2010)

Op zomaar een herfstige donderdag in september staan zo’n vijftig jongeren met

fakkels midden op een rotonde in Drachten. Luidkeels proclameren ze: ‘Schenk

ons Uw trouw, Heer, op U is al onze hoop gevestigd’. Het zijn jongeren die

meedoen aan een Impactactie.

Samen uitstappen in het geloof

‘Met Impact een verschilmaken in Drachten’

Ruim twee jaar geleden was Niels Benus (25) één van de vijfmensen die Impact heeft opgezet. ‘Wij zagen bij evenementenzoals Square dat tieners en jongeren erg enthousiast raken omJezus echt te volgen. Maar als jongeren dan weer enkele dagenthuis zijn, is meestal het enthousiasme al weer verdwenen. Hetteam wil met Impact sturing geven, zodat jongeren niet alleenenthousiast zijn bij evenementen, maar dat het hun levenstijlwordt’.

Eén van de dingen die Impact doet, is het organiseren vanzogenaamde Outreachacties. Dat zijn acties waarbij een groepjongeren bijvoorbeeld Drachten intrekt en in het centrum gaatevangeliseren. De fakkeltocht in september is daar een voorbeeldvan. Er liepen zo’n vijftig jongeren met een fakkel in de hand doorDrachten, waarbij ze op enkele centrale plaatsen bijbeltekstenproclameerden. Zelf geniet Niels volop van Impact. ‘Mensen dieeerst heel terughoudend zijn en niet weten hoe je moetverkondigen of het niet durven om over Jezus te praten, zie jetijdens de outreaches en cursussen groeien. Veel jongeren zijnhierbij gepassioneerd geraakt. Niet voor Impact, maar voor God’.

Levensstijl‘Wij christenen zijn het zout der aarde, maar soms durven weniet het zout op deze aarde te zijn. Als Impactteam willen wijmensen leren en aanmoedigen om samen uit te stappen ommensen te vertellen over wat Jezus doet in onze levens. Als wij dekeuze maken om Jezus uit te dragen, kan het niet anders dan datmensen de keuze voor Jezus gaan maken’. Impact is echter meerdan straatevangelisatie. Zo wordt er ook een cursus aangebodenom van het geloof een levensstijl te maken, de Historymakers-

cursus. Daarnaast zorgen ze bij tienerdiensten vaak voorweekuitdagingen waardoor jongeren een praktische opdrachtmeekrijgen uit de dienst.

‘Met Impact willen wij in Drachten een verschil maken en datbetekent niet alleen dat wij veel mensen tot God willen brengen,maar ook mensen tot discipel maken. Wij willen dat de gemeentezich nog meer gaat inzetten voor het verkondigen van hetevangelie en dan vooral op het werk, op school, bij familie envrienden. Wij hebben de opdracht gekregen om een verschil temaken en toch zien we nog veel mensen die dit op sommigemomenten nog niet doen. Wij streven naar een gemeente diepassie heeft voor Jezus en die kijkt naar mensen die het minderhebben in de samenleving’.

Impact draait volgens Niels vooral om tieners en jongeren, maarde evangelisatieboodschap is voor iedereen, ongeacht leeftijd ofkerkelijke achtergrond. Toch spitst Impact zich vooral toe opjongeren: ‘Jongeren zijn de toekomst van de Gemeente, daaromvinden we het belangrijk om juist hen te vormen’.

11

Samen uitstappen in het geloof

‘Met Impact een verschilmaken in Drachten’

Page 12: Bethel Magazine (november 2010)

Diaconie valt onder Gemeentezorg en wordt aangestuurddoor een teamleider. De Diaconie wordt pas ingeschakeld alsde huiskring niet meer voldoende zorg kan bieden. Er wordtgekeken of er via de juiste sociale voorziening of instantieextra hulp gevonden kan worden. Waar dat niet mogelijk is,kan er een beroep worden gedaan op de Diaconie. Eenaanvraag wordt daarbij vertrouwelijk in behandelinggenomen.

Afgelopen juni is het ‘Budgetteam’ opgericht, omdatsteeds meer mensen aangeven dat zij behoeftehebben aan iemand die inzicht kan geven in hunfinanciële situatie. Er is een tendens zichtbaar datveel mensen in financiële nood komen. Men geefttegenwoordig makkelijker geld uit, vooral doorbankieren via internet en pinnen. Je kunt daarbijsnel het overzicht kwijt raken. Lenen kan bijnaanoniem en gemakkelijk. Bovendien zijn er door decrisis meer ontslagen gevallen met minderinkomsten als gevolg. Maar mensen blijven wel vaakhangen in hetzelfde uitgavenpatroon. De arme kantvan Nederland krijgt het gewoon zwaarder,bijvoorbeeld door stijgende belastingen. In dezecrisistijd achtte men de tijd meer dan rijp voor eennieuw team, het ‘Budgetteam’ dus.

VakmensenHoofd Gemeentezorg Ammy van Eerden en teamleiderDiaconie Ruben Lodewijk waren nog maar nauwelijks klaarmet brainstormen of twee professionele budgetcoaches bodenhun gaven en talenten aan. Gebedsverhoring, oftewel ‘Bid enu zal gegeven worden’. God in actie, Hij voorziet. Dezebudgetcoaches zijn gecertificeerde vakmensen, die hunkennis elk jaar verplicht moeten bijspijkeren. Zij voldoen (en

12

Bethel speelt in op maatschappelijke trends

Team Diaconie introduceert

‘Help, ik kan het financieel even niet meer bolwerken!’. Of: ‘De uitgaven stijgen en de inkomsten dalen.Ik ben het overzicht kwijt!’. En: ‘Ik kan financieel niet meer rond komen’. Noodkreten die viaGemeentezorg bij Diaconie terecht komen. De schreeuw om hulp wordt groter en de complexiteit vanfinanciële situaties neemt toe. De tijd was rijp om aan deze noodkreten tegemoet te komen!

Grip op de knipHoe te handelen als u zelf een hulpvraag hebt? Op doordeweekse dagenkunt u tussen 13.00 en 14.00 uur terecht op het telefonisch spreekuur vanGemeentezorg. Daar kunt u allereerst uw zorg delen. Vervolgens ontvangtu via de mail of per post het zorgaanvraagformulier, dit vult u in en stuurtu terug. Uw aanvraag wordt dan bekeken door Gemeentezorg en er zal eenafspraak met u worden gemaakt om de zaken door te nemen. Ook kunt ugebruik maken van de digitale zorgaanvraag op de Bethelsite. Deze is tevinden onder de button ‘Bethel’ en dan doorklikken naar Gemeentezorg.Tenslotte biedt het Onderwijsteam in samenwerking met Gemeentezorg enuiteraard de Diaconie de cursus ‘Grip op de knip’ aan. De kosten zijnvijftien euro (dat dan weer wel!) voor zes avonden. Deelnemers krijgenantwoord op de vraag ‘Hoe ga je als rentmeester en manager om met hetgeld waarover je mag beschikken?’. Hoofd Gemeentezorg en debudgetcoaches bieden in deze cursus hun expertise aan. Meer informatieover deze cursus kunt u vinden in het Bethel Onderwijs Programma (BOP).

Page 13: Bethel Magazine (november 2010)

13

In deze rubriek worden ondermeer hardewerkers achter de schermen in beeldgebracht.

Deze keer richten we de schijnwerpersop het verbouwteam van deRegenboogzalen. De aanleiding voor dezeverbouwing was tweeledig. Het aantalkinderen in onze gemeente groeit. Toende planning gemaakt werd voor hetnieuwe seizoen bleek dat bij de Parelseen groot knelpunt ontstond. De doorschuifwanden gescheidenRegenboogzalen kenden een gebrekkigegeluidsisolatie. Ook de wand tussen deVoorhof en de Regenboogzalen wasmatig geluidswerend. In al dit rumoerwas het niet goed mogelijk om de kleinegroepen goed te laten functioneren. Inhet nieuwe seizoen zou dit probleemdoor het groeiende aantal kinderen

alleen maar groter worden. Ook deverwarming en luchtverversinglieten te wensen over. Redenenvoldoende om de Regenboogzalen aante gaan pakken. Deze klus werd deelsdoor een team van Bethel ledenuitgevoerd (zowel betaalde krachtenals vrijwilligers). Een ander deel werduitbesteed. Direct na de bouwvakwerd begonnen met deze klus. Op deene foto staat een deel van de vastegroep van vrijwillige Bethel klusserstoen de verbouwing bijna wasafgerond. Van links naar rechts ziet uHenk Volkerts, Jan Dirk de Boer en JanSmit. Simon van der Wal was nietaanwezig. Op de andere foto hebbende Parels een zaal reeds in gebruikgenomen. Het dient gezegd: hetresultaat van alle noeste arbeid mager wezen: drie prachtige zalen.

In the picture: Verbouwing Regenboogzaal

‘Budgetteam’moeten dat uit hoofde van hun beroep ook)aan alle vakbekwaamheidseisen. Zijoefenen dit beroep uit in de praktijk enwillen hun ervaring en kennis in degemeente inzetten. God brengt mensensamen en bouwt Zijn huis. Gemeentezorghad behoefte aan deze expertise en Godvoorziet daarin.

De budgetcoaches behandelen complexefinanciële zaken (zoals faillissementen,

belastingen, constructies, enzovoort),brengen inkomsten en uitgaven in kaart,kijken naar oorzaak en gevolg. Debudgetcoaches zoeken naar oplossingen,begeleiden de hulpvragers, bieden henstructuur en leren hen met geld om tegaan. In sommige situaties doen dehulpvragers het naar vermogen gewoongoed. In dat geval geven de coachesbevestiging. Het hoofddoel is God dienendoor de hulpvrager te dienen en samen te

zoeken naar meer financiële armslag. Naeen intake en een analyse van de situatiewordt er een plan van aanpak gemaakt enbegeleidt de budgetcoach de hulpvragerhierin. Uiteindelijk zal de hulpvragerzonder die begeleiding het geleerde in depraktijk moeten brengen.

Page 14: Bethel Magazine (november 2010)

www.seo-reizen.nl

POSTMA KAPPERSKapsalon voor hem, haar & kids

T. van Doesburgstraat 6 Drachten0512-544291

KNIPPEN EN WASSEN €15.-

WWW.POSTMAKAPPERS.NL

Page 15: Bethel Magazine (november 2010)

‘Ja’, antwoordt Manager Zorgbeleid WiegerSikkema. ‘Zeker als je kijkt naar de grote lijnen.Om te beginnen zegt vierentachtig procentvan de respondenten tevreden te zijnmet de eigen geestelijke groei. Entweeënnegentig procent geeft aannog steeds te groeien. Bijnanegentig procent van deondervraagden bezoekt drie à vierkeer per maand de dienst en één àtwee keer per maand de huiskring. Negenenzestig procent is één àtwee keer per maand dienend bezig en nog eens vierentwintigprocent helpt één à twee keer per maand mensen in nood vanuit dekerk. Dit laatste is overigens een landelijke trend.

De laatste cijfers zeggen niets over geestelijke groei, maar zijn eenweergave van deelname aan de gemeentelijke activiteiten. Omgeestelijke groei te kunnen meten, moet je datgene inzichtelijkmaken wat je niet kunt zien of tellen, namelijk dat wat er leeft in deharten van mensen. En dat is nu juist waar REVEAL zich op richt.Hierbij wordt statistisch onderzoek gecombineerd met bijbelsewaarheden. Je kunt dan denken aan persoonlijke geloofsovertuigingen -houding, georganiseerde kerkelijke activiteiten, persoonlijke engeestelijke gewoonten (zoals bidden en bijbellezen) en geestelijkeactiviteiten met anderen. Dat geestelijke groei niet vanzelf gaatspreekt voor zich!

Positief‘Hoe bevorderen we de geestelijke groei?’. Die

vraag heeft altijd al de aandachtgehad binnen de gemeente. HetREVEAL-onderzoek (en met namede uitkomsten natuurlijk) is eenkans voor de gemeente, zeker ookmet het oog op de toekomst. Wantgeestelijke groei en volwassenheidzijn meetbaar vanuit de

antwoorden. En op deze uitkomsten kan weer beleid voor detoekomst worden bepaald. Leden en gasten hebben overwegendpositief gereageerd op het onderzoek. Dit blijkt ook wel uit het aantalrespondenten: vierenveertig procent. Ter vergelijking: twintig procentwas al voldoende geweest voor een representatief beeld’.Tweeënveertig procent van hen geeft aan tevreden te zijn met de rolvan de kerk in de geestelijke groei en maar liefst vierenzeventigprocent is tevreden over het effect dat de voorganger heeft op degeestelijke groei’.

Zijn de uitkomsten dan alleen maar positief? ‘Niet helemaal’,vervolgt Wieger. ‘Want maar gemiddeld drieënveertig procent van deondervraagden geeft aan de autoriteit van de bijbel te erkennen.Vierendertig procent is bezig met rentmeesterschap en slechtsnegentien procent geeft aan te leven in overgave. Zevenendertigprocent denkt na over de schrift, eenenveertig procent leest dagelijks

15

Hoe gezond is onze gemeente?

REVEAL onderzoekt en onthult!

De afgelopen periode hebben er in de gemeente twee onderzoeken plaatsgevonden: het REVEAL-onderzoek

en het onderzoek naar de avonddiensten. Alle gegevens zijn verwerkt en de resultaten zijn inmiddels

bekend. De hamvraag is natuurlijk: ‘Is de Bethelgemeente gezond?’.

Page 16: Bethel Magazine (november 2010)

NOORDKADE 45, DRACHTEN0512 - 51 16 09

WWW.CREATIVODRACHTEN.NL

KAPSALON

SCHOONHEIDSSALON

HAIREXTENSIONS

WELLNESS

METAMORFOSE EN

BRUIDSARRANGEMENTEN

LOOKIN’ GOOD

Page 17: Bethel Magazine (november 2010)

17

de bijbel en vierentwintig procent geeftzijn of haar tienden. Het zijn allemaalzaken waar we toch wel van geschrokkenzijn. Zeker als je nagaat dat acht procentvan de respondenten aangeeft totaal niette groeien. De belangrijkste reden diehiervoor wordt aangedragen, is gebrekaan discipline in het geestelijk leven enhet geven van meer prioriteit aan andereactiviteiten’.

En hoe nu verder? Wieger: ‘We hebben eenaantal belangrijke conclusies uit ditonderzoek kunnen trekken. Zo heeft degemeente meer moeite met het naarbuiten gericht zijn dan op zichzelf.Daarnaast wordt het lastig als het ietskost (bijvoorbeeld tijd of geld). En de rolvan de voorganger moeten we nietonderschatten, zeker met het oog op detoekomst. Wat ons echter het meestezorgen baart, is dat maar drieënveertigprocent de autoriteit van de bijbel erkent.Zeker omdat onderzoek juist heeftuitgewezen dat de bijbel de belangrijkstegroeibevorderaar is! Daar ligt dus eengrote uitdaging, omdat we graag willendat iedereen zich op zijn of haar eigenmanier zal gaan oefenen in degodsvrucht’.

DienstenEén specifiek onderdeel uit het REVEAL-onderzoek is er nader uitgelicht, namelijkhet bezoeken van de diensten. Zoalsgezegd, vrijwel alle respondenten gevenaan deze drie à vier keer per maand tebezoeken. In de praktijk betekent diteigenlijk dat men iedere zondag in degemeente komt. Maar dan waarschijnlijk

in de ochtenddiensten, want ’s avonds isde opkomst beduidend lager. En terwijldeze diensten (zoals praiseavonden, ieder-heeft-iets- en ontmoetingsdiensten) nujuist bedoeld zijn om gemeenteleden teenthousiasmeren om anderen mee tenemen. In het licht van REVEAL bekekenzijn de diensten een middel om je tehelpen groeien in het geloof en waargeestelijke groei is, zal groei in aantal nietuitblijven.

‘De avonddienst blijft dan ook zeker!’, zegtHaaije Bruinsma, Hoofd Programmabinnen de Bethelgemeente. ‘Zeker omdatdeze qua waardering heel goed ‘scoort’ inhet onderzoek. Het lastige is echter dehuidige trend dat de zondagavond steedsmeer een moment voor thuis is, eenrustpunt voor het gezin en eenvoorbereiding op weer een nieuwe week.Bovendien zijn mensen steeds moeilijker

uit hun stoel te krijgen. Uit het gehoudenonderzoek is naar voren gekomen dat erbehoefte is aan thema’s en daar wordtm.i.v. januari volgend jaar al opingespeeld. Eens per maand zal dan hetboek Openbaring aan bod komen. Eenboeiender en actueler thema is er bijnaniet te bedenken!’.

Hebben de teruglopendebezoekersaantallen ook nog andereoorzaken? ‘In zekere zin wel’, aldusHaaije. ‘Bethel is in haar aanpakjarenlang trendsetter geweest, maar dietrends werden ook elders opgepakt. Datbetekent dus dat er meer keus is, hetunieke dat er was, is er wel een beetje af.Verder is uit het onderzoek gebleken dateen avonddienst niet te lang moet duren.Zoals gezegd, mensen willen nog eventhuis zijn en moeten over het algemeen devolgende dag ook weer naar school of aanhet werk. Dat zijn zaken om rekening meete houden. Men is tevreden over deaanvangstijd van half acht en er isbesloten dat een avonddienst niet langerdan anderhalf uur zal duren. Naast de aleerder genoemde diensten zullen Radicalen de opwekkingsdiensten ook zekergehandhaafd worden. Verder proberen wedoor regelmatig met elkaar tebrainstormen continu in ontwikkeling teblijven’.

Conclusie: we staan er als gemeentebest aardig voor, maar er is ook zekernog wel het een en ander te doen. Bid enwerk dus. Hoe ging dat kinderliedje tochook maar weer? ‘Lees je bijbel, bid elkedag, dat je groeien mag…’.

Page 18: Bethel Magazine (november 2010)

18

Waar komt het idee voor deze speciale websitevandaan?Gerry Velema: ‘Heel veel tijd steek ik in publiceren:het schrijven van boeken en artikelen. Al op m'ndertigste ben ik hiermee begonnen. Inmiddelsverschenen zo'n dertig boeken van mijn hand.Najaar vorig jaar heb ik God gevraagd: 'Wilt U datik nog iets nieuws ga doen?'. Drie maanden

gingen er overheen, voordat mij duidelijk voor ogen stond watik wilde. Een beetje tegen mijn natuur in heb ik er al die tijdmet niemand over gepraat. In stilte is het plan van dezeBemoedigingsite langzamerhand in mijn hart gegroeid’.

Wat moeten we ons voorstellen bij deze website?‘Elke week neem ik een filmpje van vijf tot zes minuten op,waarbij ik voor mijn eigen camera een bepaald thema belicht.Ik zie het zelf als een soort digitale zeepkist met als doel eenchristelijke boodschap over te brengen op mensen. Tot nu toeheb ik al zo'n dertig filmpjes opgenomen’.

Hoeveel mensen klikken jouw site aan?‘Gemiddeld zijn dat er 500 tot 650 per week. Het exacte aantal

weet ik niet. Bovendien is het een nieuw verschijnsel dat enigegewenning vraagt. Wie dat wil, krijgt wekelijks automatischen kosteloos een mail toegezonden waarin melding wordtgemaakt van de nieuwe opname. Hierop hebben zichinmiddels al bijna 1100 belangstellenden geabonneerd. Datgetal groeit met 30 tot 50 per week. Dagelijks komen eraanmeldingen bij. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle 1100iedere week trouw kijken’.

Wat drijft een succesvol schrijfster ertoe om met zo'n nieuwmedium te gaan experimenteren?‘Ik denk dat deze manier van evangeliseren supergoed bij mepast. Ik wil echt gáán voor de God in wie ik geloof. In Zijndienst wil ik aan het werk. Hij moedigt me aan door te zeggen:'Toe maar'. Toen het idee van een digitale zeepkist bij meopkwam, deinsde ik er eerst voor terug. Ik dacht: 'durf ik hetaan te bidden als de camera loopt? Is dat geen toneel? Is datgeen nep?' Daar komt bij dat ik inmiddels beschik over eensemi-professionele camera die ik op afstand zelf kan bedienen.Ik bewerk en monteer de opnames ook helemaal zelf. Dat iseen volstrekt nieuwe wereld voor mij. Er zijn 1001 technischesnufjes die je daarbij moet leren. Gelukkig heb ik een broer dieactief is in de filmwereld, hij wilde me wel adviseren. Als ikniet diep gemotiveerd was om dit te doen, was ik er al langmee gestopt’.

Hoeveel tijd is gemoeid met zo'n wekelijkse bijdrage?‘De opnames en het bewerken kosten me een hele dag. Volledigtoegewijd aan de Heer probeer ik dit werk te doen. Van huis uitben ik enigszins perfectionistisch ingesteld. Met die instellingkun je bij dit werk doodmoe worden, want het kan immersaltijd beter? Daarom neem ik een enkele verspreking somsvoor lief. Het gaat om de Heer en niet om mezelf. Als ik drukbezig ben met weer een nieuwe opname vertrouw ik erop datGod op dat moment in het kwadraat bezig is met de kijkers opmijn website’.

Gerry Velema (53) heeft een nieuwe missie. De schrijfstervan meer dan dertig (kinder)boeken opende onlangs haarBemoedigingssite (www.bemoedigingssite.nl). Met ditnieuwe medium hoopt ze zo veel mogelijk mensen methet evangelie te bereiken.

Schrijfster Gerry Velema opent Bemoedigingssite

‘Je krijgt te maken met 1001‘Je krijgt te maken met 1001

Page 19: Bethel Magazine (november 2010)

Is evangeliseren het doel dat je voor ogen staat met dezewebsite?‘Ongelovigen bereiken valt natuurlijk niet mee. De meesten vanmijn kijkers zijn christen. Toch kunnen sommigen wel watbemoediging gebruiken, vermoed ik. Want ik weet dat veelmensen die ooit tot bekering zijn gekomen, later toch weer gaantwijfelen door zich af te vragen: moet ik wel doorgaan metgeloof en kerk? Ook in Bethel kom ik dat tegen. Niet iedereen istwee à drie jaar na zijn of haar bekering nog even gepassioneerdvoor het geloof. Satan werkt met talloze technieken om mensenlos te weken van God. Als bidden en bijbellezen na verloop vantijd gaan verflauwen, komt vroeg of laat de relatie met God ophet spel te staan’.

Spreek je uit eigen ervaring? Ken je geloofstwijfel in je leven?‘Bij tegenslagen in het leven ben ik nooit echt boos geweest opGod. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat Hij bestaat. Datwil niet zeggen dat ik iemand ben van de gemakkelijkeantwoorden. In eerbied durf ik vragen te stellen en blijf ik vaaknet zolang zeuren bij God, totdat ik antwoord krijg. Op sommigevragen blijft het antwoord uit. Maar ik heb wel eens bij mezelfgedacht: zelfs wanneer God niet zou bestaan, vind ik dechristelijke ethiek en stijl van leven die bij een gelovige hoort, debeste die ik tegenkom op aarde’.

Is het risico niet groot dat door deze nieuwe activiteiten deschrijfster in jou verloren gaat?‘Ik verwacht dat ik blijf schrijven. Maar wel met een minderhoge frequentie dan in het verleden. Waar ik op dit moment aanzit te denken, is het uitbrengen van een bundel van debemoedigingverhalen die ik op de website houd’.

En als morgen de EO bij je aanklopt om op televisie depresentaties te geven die op de website staan…?‘Ik weet niet of ik met een vaste regelmaat met m'n gezicht optelevisie zou willen. Kijk, zoals ik nu werk, ben ik m'n eigenregisseur. Als je meewerkt aan een tv-programma, bepalenanderen welke blouse je moet dragen en hoe je wordtgeschminkt. Dan ben je je vrijheid kwijt’.

Is (s)preken voor een groot publiek niet altijd al een grotewens van je geweest?‘Dat klopt. Ik geloof ook inderdaad dat God óók aan vrouwen degave heeft gegeven om te spreken. De vaste sprekers van onzegemeente weten mij iedere zondag weer te boeien. Toch zou ikhet plezierig vinden bij wijze van afwisseling ook eens eenvrouwelijke spreker te beluisteren. Ik heb zeker ambitie in dierichting. Dat kan in Bethel niet. Dat heb ik inmiddelsgeaccepteerd. In dat opzicht is de website die ik nu geopend heb,voor mij in zekere zin inderdaad een uitlaatklep. En ach,misschien is het wel goed dat ik niet word belemmerd doorkerkelijke kaders. Een van mijn grote voorbeelden is Corry tenBoom. Zij verkondigde met veel gezag het woord van God ingevangenissen en dergelijke. In een kerkelijk instituut had zewaarschijnlijk veel minder ruimte gekregen en was haar roepingaanzienlijk minder goed uit de verf gekomen’.

Kun je leven met dit gebrek aan ruimte voor vrouwelijkesprekers in de zondagse kerkdiensten van je eigen kerk?‘Dat is gelukkig niet mijn verantwoordelijkheid. Dieverantwoordelijkheid ligt bij de oudsten’.

19

technische snufjes’technische snufjes’

Page 20: Bethel Magazine (november 2010)

verzekeringen - pensioenen - hypothekenfinancieringen - spaaradviezen

Aldringastraat 7 - NiekerkT (0594) 505 243 F (0594) 622 183 E [email protected]

Page 21: Bethel Magazine (november 2010)

21

‘Een grote oogst, maar arbeiders teweinig’ moet de groep jonge enthousiastechristenen gedacht hebben tijdens hetbessen plukken onder de warmezomerzon. Tijdens hun zomerbaantje bijbessenkwekerij ‘de Noardewyn’ merktenzij op dat er aan het eind van een seizoenvaak sprake was van eenpersoneelstekort. Om dit op te lossen,benaderden zij bezoekers van deBethelgemeente met de vraag om bessente plukken voor een goed doel. Datresulteerde in 2007 in het eerste project.Voor stichting ‘Sviatoslav’ in Tadzjikistanwerd een nieuw kooktoestel voorpoliopatiëntjes bij elkaar geplukt.

In samenwerking met de Bethelgemeentekiest stichting ‘Harvest for Children’ iederjaar een andere christelijke organisatie uitdie zich inzet voor kinderen. Eenbelangrijk uitgangspunt voor het makenvan deze keuze is een concreet doelwaarvoor het geld gebruikt wordt. Zoheeft de opbrengst uit een van deprojecten een nieuw schoolgebouw inBolivia opgeleverd. Om een goed beeld tekrijgen van de investering van het geldwordt voor de donatie contact gezochtmet de desbetreffende organisatie.

Dit jaar is de keus gevallen op stichting‘Yad L'Ami’. Voor elke geplukte kilo gaat€ 1,50 naar deze stichting die van hetgeld schoolbenodigdheden voor armekinderen in Israël koopt.

Op 4 september 2010 staat de zon hoogaan de hemel. ‘Tot nu toe worden wijaltijd gezegend met mooi weer tijdens hetbessen plukken’, vertellen Wilco van derGaliën en Corrie Zandstra (bestuurslid enmedeorganisator). ‘Hier zijn we de Heerdankbaar voor, want we vragen Hemaltijd om mee te werken’. Over deopkomst op deze plukdag zijn ze tevreden.

‘Maar’, geeft Wilco aan, ‘er kunnen altijdmeer bij!’. Om bekendheid te geven aandit project is er via BethelActueel eenoproep gedaan en was er een stand metinformatie in de Herberg. Ook wordenieder jaar verschillende kerkelijkegemeenten in de regio benaderd. Destichting werkt vanuit een christelijkevisie, maar iedereen is welkom om tekomen plukken, ongeacht kerkelijkeachtergrond.

Samen de handen uit de mouwen stekenom kinderen te ondersteunen. Dat is hetdoel dat de stichting drijft. ‘De bijbel leertons dat we de minderbedeelden mogensteunen en troosten’, vertelt Wilco.‘Daarnaast is bessen plukken ook eengezellige aangelegenheid, vooral met mooiweer!’.

Plukkers Sape en Annie Zijlstra:‘Heerlijk om samen met andere broedersen zusters bezig te zijn voor kinderendie het minder hebben dan wij.Inspirerend en opbouwend! Als wevolgend jaar in de gelegenheid zijn,gaan we zeker weer!’

Een grote oogst, maar weinig arbeiders

‘Harvest for Children’plukt voor goed doel

Voor de vierde keer op rijorganiseert stichting ‘Harvestfor Children’ een plukactie.Bessen plukken welteverstaan!Dit jaar worden de handen uitde mouwen gestoken voor deschoolkinderen in Israël. Deopbrengst van de projecten gaatieder jaar naar een goed doel.

Page 22: Bethel Magazine (november 2010)

WWW.GARAGEPLOEGH.NL TEL. 0512 - 361251

Voor uw volgende auto kunt U ook bij ons terecht, wij hebbenaltijd ruim honderd op voorraad in alle prijsklassen en maten.

Keus genoeg bij Garage Ploegh

Ook voor alle onderhoud, reparaties, APK en uitlaten enbanden voor scherpe prijzen, de koffie staat altijd klaar!!

GARAGE PLOEGH MOLENWEG 4 SURHUISTERVEEN

Garage Ploegh

Page 23: Bethel Magazine (november 2010)

23

De Bethelgemeente wil een bijbelgetrouwegemeente zijn. In de Visie van de gemeentestaat, dat we willen leven naar bijbelsenormen. Wat betekent dat? Als je dat aanwillekeurige gemeenteleden vraagt, krijg jeantwoorden als:- de bijbel is voor mij de waarheid;- ik geloof de bijbel van kaft tot kaft;- we moeten de bijbel letterlijk nemen;- de bijbel is de leidraad voor mijn leven.

Dat zijn natuurlijk prachtige uitspraken,maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Alsje voor een keuze staat, zoek je dan in debijbel op wat je moet doen? Kun je het legerwel in, als er staat ‘Gij zult niet doden’? Enhoe zit het met teksten als ‘Als je oog je totzonde verleidt, ruk hem uit en werp hemweg’? Als we zo op zondag rondkijken in de

gemeente moeten we constateren dat we ditsoort teksten toch niet letterlijk nemen. Enzijn de teksten ‘Eert uw vader en uwmoeder’ en ‘Wie niet haat zijn vader enmoeder, kan mijn discipel niet zijn’ niettegenstrijdig? Het antwoord is nee. Degenoemde voorbeelden geven aan dat hetbelangrijk is goed na te denken bij de uitlegvan de bijbel om deze op de juiste manier tekunnen toepassen. Maar hoe weet je danwat ‘de juiste manier’ is?

God werkt samen, ook op het gebied van hetbegrijpen van de bijbel. Wie voordat hij gaatbijbellezen serieus bidt of de Heilige Geestwil helpen het gelezene te begrijpen, mag erzeker van zijn dat Hij dat zal gaan doen. Datis Gods kant van de samenwerking. Deandere kant is dat we zelf ook een

verantwoordelijkheid hebben. God heeft onsverstand gegeven om zelf de bijbel tebestuderen en hij heeft ons goede lerarengegeven om ons te onderwijzen, onderandere via de cursus ‘Verantwoordbijbelgebruik’. Een aantal kernpunten uitdeze studie volgen.

De bijbelHet is nodig om te weten wat voor soortboek de bijbel is. De bijbel is 100% het Woordvan God. Maar het is ook 100% door mensenopgeschreven, die geïnspireerd zijn door deHeilige Geest. De bijbel bestaat uit 66verschillende boeken, die geschreven zijndoor uiteenlopende auteurs, zoals Mozes,profeten en de evangelisten. De bijbelbestaat uit verschillende soorten literatuur,zoals geschiedschrijving, poëzie en brieven.

OnverantwoordbijbelgebruikOei. Kan dat? De bijbel op onverantwoorde wijze gebruiken? Ja, datkan en dat wordt duidelijk in de studie ‘Verantwoord bijbelgebruik’die momenteel door John Boekhout op de dinsdagavonden gegevenwordt. John wil in deze studie aangeven wat we moeten weten vande bijbel en hoe we de bijbel op een goede, verantwoorde manierkunnen lezen en toepassen.

Lezen, lezen, lezen

Page 24: Bethel Magazine (november 2010)

mr. F. KooiFolkertslân 689244 ED Beetsterzwaag

Postbus 249244 ZN Beetsterzwaag

Tel : 0512-382415Fax : 0512-382445

[email protected]

mr. A. de VriesDe Telle 19247 BH Ureterp

Postbus 109247 ZN Ureterp

Tel : 0512-303403Fax : 0512-303404

[email protected]

Notarissen:

mr. F. Kooimr. A. de Vries

Voor een goed cont(r)act!!

Page 25: Bethel Magazine (november 2010)

25

De mensen die de bijbel geschreven hebben,deden dat in een bepaalde tijd, in eenbepaalde cultuur, met een bepaald doel envaak voor een bepaalde doelgroep. Om debijbel te kunnen betrekken op onszelf indeze tijd, moeten we een proces doorlopenvan lezen, uitleggen en toepassen.

LezenDe eerste fase van het proces is goed lezenwat er staat, ofwel ontdekken wat deauteur precies opgeschreven heeft en hoeeen stuk tekst in elkaar zit. Dat betekentlezen, lezen, lezen. Je ontdekt steeds meerals je een gedeelte vaker leest. Het helpt ookals je jezelf vragen stelt, zoals: over wiegaat het, wie is er aan het woord, waarspeelt het zich af? Ook de structuur van detekst moet je ontdekken: zit er een climaxin, kan ik tegenstellingen ontdekken, zittener herhalingen in, is er een wending teontdekken? Vragen als deze aan jezelfstellen of het gelezene samenvatten of ineen schema weergeven, heeft als effect datje meer ontdekt. Wat ook erg helpt, is hetlezen van verschillende vertalingen. Jekrijgt dan zicht op meer mogelijkevertalingen van bepaalde woorden, watweer helpt bij ontdekken wat er in deoorspronkelijke tekst staat.

UitleggenIn de tweede fase gaat het om begrijpenwat er staat, ofwel hoe moet ik hetuitleggen. Typische uitlegvragen zijn:waarom gebeurt iets, wat is het gevolg vaniets, wat wordt ermee bedoeld? Eigenlijkiedere vraag waarvan het antwoord niet inde tekst zelf te vinden is. Door hier over nate denken ga je misschien weer beter lezen.Maar je kunt de antwoorden ook buiten detekst zoeken, bijvoorbeeld in naslagwerken,zoals een bijbels handboek, een bijbelseencyclopedie, een bijbelse atlas of bijbelsecommentaren. Let er op dat we het nuhebben over menselijke hulpmiddelen. Diekunnen erg goed zijn, maar hebben nooithet gezag van de bijbelzelf. Uiteindelijk heb jemisschien veelinformatie gevondenen ga je conclusiestrekken. Pas daarbijwel op voor eenpaar valkuilen,

zoals het

niet lezen in de context (iets uit zijnverband halen), het uitgaan van voorafingenomen standpunten (de bijbel latenbuikspreken) of het niet plaatsen in de tijden cultuur van de bijbel. Een prachtigvoorbeeld is het verhaal van Jezus over de

kameel die gemakkelijker door het oog vaneen naald gaat dan dat een rijke in hetkoninkrijk der hemelen binnen komt. Het‘oog van de naald’ was in de bijbelse tijd deuitdrukking voor een smal poortje naast degrote hoofdpoorten van een stad. De grotepoorten gingen ’s avonds dicht, maar eenhandelsreiziger die laat was, kon toch destad binnen komen door het smalle poortje.Hij moest dan wel de kameel afladen, zelfde goederen naar binnen sjouwen, dekameel door het poortje laten gaan en hemdaarna weer opladen. Denk met dezeachtergrond nog eens na over wat Jezuszou kunnen bedoelen met de uitspraak overeen rijke man.

ToepassenAls we gelezen hebben wat er staat envervolgens begrepen hebben wat hetbetekent, is de laatste fase de toepassing,ofwel: wat betekent het voor mij of voorons in onze tijd en in onze situatie? In dezefase stel je jezelf typischetoepassingsvragen als: wat kan ik hieruitleren, moet ik iets doen, moet ik ietsveranderen, moet ik juist iets nalaten, moetik keuzes maken? Ofkan ik ergens voorbidden of juistvoor danken?

Bij uitleggen en toepassen is het van grootbelang een tekst te lezen in zijn context. Detoepassing van de bekende tekst ‘Zie, Ik staaan de deur en Ik klop’ uit Openbaring 3 isniet zozeer dat we dit aan ongelovigenmoeten vertellen (evangelisatie), hoe goeddat natuurlijk ook is. Uit de context isduidelijk dat Jezus tegen gelovigen spreekt,die lauw geworden zijn. De toepassing isdus veel meer om na te gaan of ikmisschien zelf ook lauw geworden ben enJezus weer moet toelaten in mijn hart.

Ontmoedigd?Is het dan allemaal zo ingewikkeld? Moet jedan zoveel boeken naslaan en zoveelweten, voordat je de bijbel goed kunt lezen?Nee. Zoals gezegd, geeft God zijn HeiligeGeest om jou in jouw situatie duidelijk temaken wat Hij tot je wil zeggen. Maar aande andere kant is het ‘Ja’. Het is goed omveel kennis van de bijbel op te doen en erzijn best ingewikkelde hoofdstukken, waarje uitleg van iemand anders bij nodig hebt.De bijbel geeft aan dat iemand die paschristen geworden is, mag groeien van eenbaby in het geloof naar een volwassene inhet geloof. Moedermelk gaat over in vastvoedsel en er is vast voedsel, waar je flinkop moet kauwen. De cursus ‘Verantwoordbijbelgebruik’ wil je aanmoedigen om hetproces van ontdekken, uitleggen entoepassen te doorlopen. Er valt veel teontdekken! En hoe was het ook al weer?God werkt samen. Ga samen met Hem datavontuur aan!

Wie nog mee wil doen aan de cursus kan zich

a.s. dinsdag (2 nov.) melden in Plexat. U kunt

ook het boek ‘Verantwoord bijbelgebruik’ van

John Boekhout aanschaffen en zelf bestuderen.

Page 26: Bethel Magazine (november 2010)
Page 27: Bethel Magazine (november 2010)

Stuiterend van enthousiasme vertelt hetteam bestaande uit Jolanda Veenstra,Marianne Balde, Anna Teeninga en Carolienvan Herwijnen over het reilen en zeilenvan de komende vrouwenspecial die plaatsvindt op zondag 21 november. ‘Het beloofteen prachtige special te worden met veelverrassende elementen, daarom hopen weook op een grote opkomst. Spreekster is de43-jarige Wilma Veen, een gepassioneerdeschilderes, columniste en presentatrice. Zeis o.a. bekend van het EO-programma ‘Op 3ezels’. Het thema van deze Vrouwenspecialis ‘De kunst van het leven’.

God heeft ons talenten gegeven, maar somskun je deze niet zien. Gods plan voor onsleven is dat we levenskunstenaars zijn. Opwelke wijze komt Hij ons hierin tegemoetom ons leven kleur te geven en nieuweuitdagingen aan te gaan. Soms is het levengewoon moeilijk, maar wat heeft Hijprecies in ons gelegd waardoor eenkunstwerk zichtbaar gaat worden? Wilma

zal schilderijen meenemen die zij heeftgemaakt en aan de hand daarvan eeninspirerende studie geven. Verderverklappen we niets over haar, je moet hetgewoon zelf beleven… Een ding is zeker…Je gaat er in ieder geval anders vandaandan dat je gekomen bent’.

Wat is er deze keer anders dande voorgaande keren?‘Voorheen hadden we de catering in eigenbeheer, iedereen nam iets mee. Nu hoeft datniet meer en worden we verrast door onzeeigen catering. Ook zal de ontvangstanders zijn dan men gewend is. Het enigewat we daar over kunnen zeggen, is dat devrouwen bij binnenkomst blij worden ennieuwsgierig naar de rest’.

Wat is het grootste verschiltussen de Vrouwen- en deMannen special?‘Vrouwen zijn meer op sfeer gericht. Zezoeken sneller gezelschap en stellen zich

vaak opener op. Vooral de aankleding isdaarom vaak iets luxer dan bij de mannen.Ook nemen de vrouwen sneller gasten mee.De vrouw is nu eenmaal innerlijk andersgeschapen dan de man’.

Is het uitdagend om in dit teammee te werken?‘Zeker weten, je raakt erg betrokken bijveel mensen en vele teams binnen degemeente. We zijn allemaal vrij nieuw inhet team, alleen Marianne draait al watlanger mee. Deze waakhond kent allekneepjes en houdt alles nauwlettend in degaten. Daar zijn we ook erg blij mee!Jammer genoeg gaan Carolien en Mariannehet team verlaten. We zijn dus op zoeknaar nieuwe mensen met creatief enorganiserend talent. Het geeft voldoeningen het is een eer om deel uit te mogenmaken van dit team’.

‘Dekunst

van hetleven’

Vier dames organiseren een Vrouwenspecial met als doel samenbinden en geloofsopbouw voor dechristelijke vrouw. Geprobeerd wordt een fris, bruisend en gezellig programma neer te zetten, zodat dedrempel niet al te hoog is voor vrouwen die weinig of geen binding met Jezus Christus hebben.

Vrouwenspecial nieuwe stijl

27

‘Wees van harte welkom op zondag 21 november om 17.00 uurwaar wij je een mooie en gezellige Vrouwenspecial aanbieden met muziek,

een inspirerende spreekster, een broodbuffet en nog veel meer’….!

Page 28: Bethel Magazine (november 2010)
Page 29: Bethel Magazine (november 2010)

29

Paul Plug nam de aftrap als voorganger eninmiddels heeft Richard Santinge,getrouwd en vader van vier kinderen, hetstokje vier jaar geleden overgenomen. Degemeente groeide in de afgelopen vier jaarvan honderd naar tweehonderd leden. Nazittingen in verschillende scholen mocht degemeente vorig jaar haar intrek nemen ineen eigen gebouw aan de Bleeklaan. Wie

hier naar binnen stapt, proeft eengemoedelijke sfeer en is meer dan welkom.Het is een gezellig samenzijn en voor velen‘thuiskomen’.

LichtDe woorden ‘Genieten van God en mensen’prijken op een bord aan de gevel. RichardSantinge, de 35-jarige voorganger, geniet

oprecht van zijn gemeente en van God. ‘Ikben gek op deze mensen, hun inzet, hetomzien naar elkaar, daar word ik intensgelukkig van. Deze kerk moest weer lerengenieten van God en mensen. En die fasehebben we nu bereikt. We zijn samen aanhet bouwen om een missionaire gemeentete zijn. We hebben de afgelopen vier jaar dehanden uit de mouwen gestoken. Eerstmoest de gemeente intern op orde gebrachtworden en daarna stortten we ons op eeneigen plek. Deze fase zijn we nu aan hetafronden. De basis moet goed zijn. Internmoet alles op orde zijn voor je verder kuntbouwen. Volgend seizoen willen we onsmeer kenbaar gaan maken in de stad en inde regio. We willen zichtbaar worden, want‘Een stad op een berg kan niet verborgenblijven’ (Mattheüs 5:14). Het licht moetgaan schijnen voor alle mensen, opdat zede goede daden zien en eer bewijzen aan deVader in de hemel’.

Genieten van God en mensen

‘Een stad op een bergkan niet verborgen blijven’

In Leeuwarden staat aan de Bleeklaan eenprachtig kerkgebouw. Op de gevel prijkt een bordmet de naam, VBG ‘De Wijngaard’. Het is het kindje

van onze gemeente, dat groeiende is naar volwassenheid.Orlando Bottenbleij is mede verantwoordelijk als

grondlegger van ‘De Wijngaard’. 15 jaar geleden is deze gemeentegestart vanuit de Bethelgemeente.

De WijngaardVrije Baptistengemeente Leeuwarden

Page 30: Bethel Magazine (november 2010)

www.jonkmanfeestverl ichting.nl

Ooievaar - Abrahams - Sara’sSpringkussens

Partytenten - stoelen - sta-tafelsFeestpalen

0512 - 522037

Folgeralaan 79207 AH Drachten

info@jonkmanfeestverl ichting.nl

Allround kapster aan huisKnippen / Föhnen • Kleuren • Permanent

Epileren/Harsen • Wimpers en wenkbrauwen verven

Bel of mail voor een afspraak 06 [email protected]

www.tjitskeshaarstijl.nl • Drachten

Page 31: Bethel Magazine (november 2010)

31

IdentiteitDe identiteit van De Wijngaard lijkt in veelopzichten op die van de Bethelgemeente.Kenmerkend is de orthodoxe theologie, eeneigentijdse en evangelische beleving. ‘Wezijn gepassioneerd door het Woord van Goden gaan mee met de tijd, dat is volgens onsook het succes van de VBG in Drachten enGroningen. De relatie die wij met deBethelgemeente hebben, is zeer warm. Wemaken gebruik van julliebevrijdingspastoraat. We kunnen altijdaankloppen voor vragen, advies of juistvoor praktische dingen. Ook hebben weleden die meedoen aan hetherstelprogramma ‘Nieuw Leven’, zowelcursisten als leiders. We hebben dus eeninnige band met de Bethelkerk, we zijn nueenmaal uit hetzelfde hout gesneden’.

KadootjesDe Wijngaard telt acht taakgroephoofdenen vijf oudsten. Drie keer per jaar vindt ereen introkring plaats bij de voorgangerthuis. ‘We schrijven ook onze eigen boeken’,vertelt Henk Koning. Hij is taakgroephoofdErediensten en zeer actief in de gemeente.‘De boeken dienen als leidraad voor dehuiskringen. De essentie van de huiskringis de zorg voor elkaar, gebed en onderwijs.Ook vieren we avondmaal in dehuiskringen, wat we als zeer bijzonderervaren. Daarnaast zijn we trots op het feitdat we maar liefst drie muziekteamshebben. We stoppen er ook veel energie in.Zoveel zegeningen die we als gemeente deafgelopen jaren mochten ontvangen,maken mij nederig. Het zijn allemaalkadootjes!’.

IsraëlDat de gemeente ook zeer actief is, isduidelijk. De leden maakten vorig jaar eenbijzondere, achtdaagse reis naar Israël.

Richard vertelt enthousiast: ‘Geweldig, wateen ervaring, dit jaar gaan we weer, wehopen zelfs mensen te gaan dopen in de

Jordaan. De startzondag is bij ons ook altijdeen groot feest. Op een boerderij hebben weeen heel gezellig samenzijn voor jong enoud. Lekker eten, muziek, skelteren,luchtkussen, spelletjes en nog veel meer’.

KinderwerkDe diensten worden vaak als een warmedeken ervaren. Richard preekt op eeneigentijdse manier vanuit het Woord. ‘Onzediensten beginnen ’s zondags om 10.00 uur.Het kinderwerk is op een leuke en leerzamemanier opgezet. De kinderen worden pergroep verdeeld en hebben hun eigen lokaal.Zelfs de jongeren hebben een heuseloungeplek. Ik hoop dat mensen die uit deomgeving van Leeuwarden komen, willenoverwegen om zich als christen in te gaanzetten in hun eigen regio. Deze stad heefthet zo hard nodig! In ieder geval is iedereenvan harte uitgenodigd eens een dienst metons mee te maken’.

Page 32: Bethel Magazine (november 2010)

Voor al uw notariële zakenakten en adviezen

Notarispraktijk Velemaadres: De Zulthe 1, Roden

Postbus 32, 9300 AA Roden

mr. W.J. Velemanotaris & estate planner

telefoon (050) 50 10 515telefax (050) 50 10 535

e-mail [email protected]

Page 33: Bethel Magazine (november 2010)

33Joke Verboom-Schotanus (50) is een nieuwebetaalde kracht in onze gemeente:geworteld in Apeldoorn samen met haarman Sjaak. Ze hebben vijf kinderen, vanwie er nog één thuis woont. Ze wonen nunog wel in Apeldoorn waar hun huis tekoop staat, maar zodra de verkoop rond is,verhuizen ze naar Friesland. Joke heeft inhet verleden de driejarige bijbelschool(Wittenberg) gedaan en later SocialeStudies aan de CHE in Ede met een minorpastorale counseling. Ze is korte tijdwerkzaam geweest in de verstandelijkgehandicaptenzorg, de jeugdhulpverleningen bij Vluchtelingenwerk Apeldoorn.Daarna was ze zeven jaar lang werkzaamin de verslavingszorg.

Waarom naar Drachten? Het Noordenheeft hen altijd gefascineerd. Sjaak isjarenlang fotojournalist in vaste dienstgeweest en heeft de hele wereldrondgereisd. Hij is nu in deeltijd docentaan de Friese Poort en is daarnaastfotograaf, schrijver en filmer voor zijneigen bedrijf. Hij houdt wel van het lege

land, zijn moeder en Joke ’s grootvader zijnvan Friese komaf. In Apeldoorn gaan zenaar een kleine evangelische gemeente. Zezijn daar beiden betrokken geweest inallerlei taken en bedieningen. Joke is eenaantal jaren diaken geweest, heeftzondagschoolwerk gedaan, samen methaar man kringen geleid, bezoekwerk enpastoraat gedaan, enzovoort.

VrijetijdJoke is een buitenmens. Haar hobby’s zijndaarvan een duidelijk voorbeeld:hardlopen, wandelen (Pieterpad) en metvakantie het liefst naar de Franse Alpen endan klimmen tot boven de boomgrenswaar de stilte heerst. Met ontzag kijkt zenaar de prachtige schepping van de Heer.Tot innerlijke stilte komen. Ver weg en tochzo dicht bij Hem. Ze is een liefhebber vantuinieren, houdt kippen en is regelmatigbezig met het boetseren vangebruiksvoorwerpen, zoals schalen enpotten. Maar ze maakt ook vrij werk. Zehoopt op een plek waar ze een eigenruimte kan inrichten voor haar hobby.

Joke is per 1 januari 2010 in dienstgetreden van onze gemeente. Ze werkttwee dagen per week als Zorgcoördinatoren daarmee als rechterhand van Ammyvan Eerden. Alle zorgaanvragen komen inprincipe bij haar binnen. Vervolgensworden de intakegesprekken gevoerd. Zeheeft een groep vrijwilligers die dezegesprekken voor haar voert. Ze spreekt methen en leest hun verslag en probeert hetaanbod van Bethel met de zorgvraag tematchen. Daarnaast coördineert ze depastorale telefoonlijn. Pastoraat heeft haarhart. ‘Ik wil graag iets kwijt over zorg inhet algemeen. Heel veel aanvragen komente laat binnen. Te laat in de zin dat er veelactie en inspanning van alle partijen nodigis om tot een oplossing te komen. Of: deaanvraag komt echt te laat: er valtdomweg niets meer te lijmen, alles is stuk.Ik wil een dringende oproep doen aanmensen die een zorgaanvraag overwegen:doe het nu! Besef dat liefde overwint. Goddoet het onmogelijke in Jezus, Hij doet hetook nu: door ons en met ons en ondanksons’.

Soms zijn er mensen die diep van binnenonrust krijgen. Reiskriebels. Ze hebbenhet wel gezien, ze willen weg. Ergensnaar toe waar ze een nieuw leven hopenop te bouwen. Abraham was zo iemand.Zeker, hij had de stem van God gehoord.Maar hij wist niet eens waar hij terechtzou komen. Toch ging hij.

Een kennismaking met Joke Verboom

‘Van Apeldoorn naar Drachten’

Page 34: Bethel Magazine (november 2010)

Met blijdschap...

34

Ook getrouwd of een

baby gekregen?

Mail enkele foto’s met

aanvullende informatie

naar [email protected]

Levi, zoon van Jos enJessica Elverdink

Nolan Antoon, zoon vanRaymond en Inez Krakou

TjeerdJan, zoon van RobbertJanen Wendy Dijkstra

Marten Poleten Lianne Feenstra

Page 35: Bethel Magazine (november 2010)
Page 36: Bethel Magazine (november 2010)