Frontier Magazine 6.5 september / oktober 2000

24
september/oktober 2000 jaargang 6 nr. 5 ƒ 7,95 / 145 Bfr. / 3,60 Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s Het geheugen van het hart Staat de ziel dichter bij het hart dan wij denken? Interview met Graham Hancock over zijn speurtochten naar verdwenen beschavingen Het wetenschappelijk spoor: zoektocht naar het etherisch lichaam. Een medisch-spirituele visie op energetische geneeskunde Tijdreizen: Fictie of werkelijkheid Terugreizen in de tijd en je grootouders verhinderen zichzelf voort te planten: een nieuwe vorm van jezelf onmogelijk maken?

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Egyptische ontdekkingen kunnen de wereld schokken - Tijdreizen: fictie of werkelijkheid? - Het wetenschappelijke spoor: De zoektocht naar het etherische lichaam - Pythagoras en het getal - De zoektocht naar reuzen op Aarde (deel 2) - Vijven en zessen - Profiel Graham Hancock - Het geheugen van het hart

Transcript of Frontier Magazine 6.5 september / oktober 2000

 • september/oktober 2000jaargang 6 nr. 5

  7,95 / 145 Bfr. / 3,60

  He

  ilig

  e G

  raa

  lV

  rije

  en

  erg

  ieB

  uit

  en

  aa

  rdse

  nA

  tla

  nti

  sG

  raa

  nc

  irk

  els

  UF

  Os

  Het geheugen van het hartStaat de ziel dichter bij het hart dan wij denken?

  Interview met Graham Hancockover zijn speurtochten naar verdwenenbeschavingen

  Het wetenschappelijk spoor:zoektocht naar het etherisch lichaam.Een medisch-spirituele visie op energetische geneeskunde

  Tijdreizen: Fictie of werkelijkheid Terugreizen in de tijd en je grootoudersverhinderen zichzelf voort te planten: eennieuwe vorm van jezelf onmogelijk maken?

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina cov1

 • fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina cov2

 • De

  stan

  dpun

  ten

  in d

  e ar

  tikel

  en z

  ijn n

  iet

  altij

  d di

  e va

  n Fr

  ontie

  rM

  agaz

  ine

  en/o

  f Fr

  ontie

  r Sc

  ienc

  es F

  ound

  atio

  n, z

  odat

  die

  er

  ook

  geen

  ver

  antw

  oord

  elijk

  heid

  voo

  r ku

  nnen

  nem

  en. H

  et c

  opyr

  ight

  late

  n w

  e ru

  sten

  bij

  de a

  uteu

  r ze

  lf. D

  e co

  pyr

  ight

  voo

  r de

  ove

  ri-ge

  inho

  ud li

  gt b

  ij Fr

  ontie

  r Sc

  ienc

  es F

  ound

  atio

  n.

  F

  ront

  ier

  Scie

  nces

  Fou

  ndat

  ion

  2000

  3 Redactioneel4 Globescoop8 Vreemde Zaken

  Radio Shack/Tandy plant missie naar demaan; NASA teruggefloten over Mars-mis-lukkingen; Washington Post schiet Firmage-UFO neer; Is water op Mars een afleidings-manoeuvre?; Pizza Hut de ruimte in

  11 Egyptische ontdekkingen kunnen dewereld schokkenIs de Amerikaanse auteur James Hurtak ophet spoor van een reusachtig geheim datsinds vele jaren aan de hele mensheid ver-borgen gehouden wordt?

  13 Tijdreizen: fictie of werkelijkheid?De Amerikaanse auteur David Hatcher Chil-dress duikt in het verleden op zoek naarbewijsmateriaal of tijdsreizen al dan niet eenmogelijkheid was of gebeurde in het ver-leden.

  15 Het wetenschappelijke spoor: De zoek-tocht naar het etherische lichaamSteeds meer wetenschappers gaan op zoeknaar een etherisch lichaam dat volgens hensamenwerkt met ons fysiek lichaam. Zaldeze aandacht van de wetenschap zorgenvoor een doorbraak?

  17 Pythagoras en het getalVoor de oude Grieken was wiskunde eenheilige wetenschap die leidde tot kennis vangod en de schepping. Een terugblik in eentijdperk waar wetenschappelijke sommenmeer was dan hoofdrekenen.

  19 De zoektocht naar reuzen op Aarde (deel 2)Childress vervolgt zijn zoektocht naar overblijfselen en bewijsmateriaal voor hetbestaan van een ras van reuzen op Aarde.

  25 Vijven en zessenEen tocht langs gebouwen met occulte symbolen: wat is de betekenis ervan en waar-om worden ze gebruikt?

  29 Profiel Graham HancockDe Britse auteur Graham Hancock zorgde vorig jaar voor controverse toen de BBCbesloot zijn bevindingen te testen. In dit interview spreekt Hancock zich uit over dietheorieen en verkrijgen we eveneens inzicht in zijn denken en zijn leven.

  33 Het geheugen van het hartVolgens Dr. Paul Pearsall is het hart meer dan een pomp alleen die ons lichaam inleven houdt, en de oude Egyptenaren kenden het hart ook al onstoffelijke kwaliteitentoe. Is het hart werkelijk de zetel van onze ziel?

  38 AlexandriaBoekbesprekingen: The Marian Conspiracy; King Arthur, the truth behind the legend;What happened on the moon?

  40 Who is Who on the Web40 Aangekondigd

  cover Een Stonehenge op de GolanHoogvlakte in Isral

  1

  De zoektocht naar reusachtige mensen dieooit op aarde leefden wordt voortgezet.

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 1

 • fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 2

 • Iedere nieuwe publicatie van Frontier Magazine is voor de redactie steedsweer een zware bevalling: de keuze van de onderwerpen, de haalbaarheidvan de vertaling van sommige o zo interessante, maar ingewikkelde artike-len, de productionele uitvoering en een aantrekkelijke presentatie. De redactie en de talloze medewerkers, die allen op vrijwillige basis hun tijden energie besteden aan het tot stand komen van steeds weer een nieuweaflevering van Frontier Magazine, hopen ook met dit nummer weer eenbreed scala aan onderwerpen te presenteren die in de reguliere media nietaan bod komen, genegeerd worden of vaak zelfs hilarisch afgedaan wordenals "onzin" of "niet wetenschappelijk". Voor verslagen over geaccepteerde wetenschappelijke platgetreden padenhoeft u dan ook niet direct naar Frontier Magazine te grijpen, maar wel alsu open staat voor mogelijk nieuwe ontdekkingen, theorien en opvattingenuit de wereld van de grensverleggende wetenschappen, cultuur en levens-beschouwing. In die zin is Frontier Magazine dan ook wel een tijdschrift met"ketterse" informatie. Het woord "ketter" is overigens afkomstig van hetGriekse woord "kathars", hetgeen "rein" of "zuiver" betekent. Nadenkenover iets en open staan voor mogelijk nieuwe zienswijzen kan helderheid ver-schaffen, helpen om de dingen zuiverder te zien. En daar zetten de mede-werkers van dit blad zich voor in, hoewel het geenszins hun bedoeling is inde voetsporen te treden van de Katharen die in Zuid-Frankijk in de dertien-de eeuw op last van Paus Innocentius III (de naam alleen al) volledig uitge-roeid werden. Maar daarover leest u in een van de volgende nummers vandit blad. In deze aflevering kunt u o.a. lezen over de zoektocht naar de reuzen opAarde, het tweede en laatste deel dat aansluit op een eerdere aflevering inFrontier Magazine. De auteur van het stuk, wereldreiziger, ontdekker enschrijver David Hatcher Childress, staat weer garant voor een boeiend engedocumenteerd verslag met stof tot nadenken. Hebt u trouwens wel eens gehoord van de "grootvader-paradox"? Dat is deschijnbare tegenstrijdigheid die ontstaat wanneer men terug zou gaan in detijd, zijn eigen grootvader ontmoet, en de loop van de (dan nog toekomsti-ge) gebeurtenissen een andere wending geeft, bijvoorbeeld door het voor-genomen huwelijk tussen opa en oma te verhinderen. In het artikel "Tijdrei-zen -Fictie of Werkelijkheid?" leest u er meer over: vraagstukken die een mensuit de slaap kunnen houden, zoals nadenken over de onbegrensdheid vanhet heelal. Jason Dunlap komt in zijn artikel "Mysterin uit de Oudheid" tot de conclu-sie: "Alles bij elkaar, worden geheimen over ver-gevorderde technologien,ver-gevorderde beschavingen en het onderlinge verband tussen spiritualiteiten wetenschap voortdurend achter gehouden om de machtige elite eengroot voordeel te geven. De informatie lekt echter uit en wordt grotendeelsgestaafd door tastbaar bewijs dat overal op Aarde wordt gevonden." Over deze zaken, en nog veel meer, leest u in dit nieuwe nummer van Fron-tier Magazine, en -zoals altijd- zijn wij dankbaar voor uw reacties, commen-taren of suggesties.

  De Redactie.

  3

  Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

  Redactie-medewerkers:Henk HutJeroen KmelingKaren ThisseSimon LangbroekMaarten MoermanJubbe MullerMirjam Van Dijk

  Medewerkers:Andy DenneMaurits EnthovenBas MeijerDavid Hatcher ChildressMarjorie HugensFrans KampWinfried MachielseNancy PoletHans OverbeekGer RomboutsKaren ThissenEd VosMarc Vredeveldt

  Lay-out: D-Sine & PDB

  Druk: Printovit

  Distributeur: Betapress

  Abonnementen/advertenties:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stilzwij-gend verlengd, tenzij het schrif-telijk wordt opgezegd uiterlijkn maand voor het aflopen vanhet abonnement.

  Redactie Frontier 2000:Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0228-312081E-mail: [email protected]

  Verantwoordelijke uitgever:Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0228-312081E-mail: [email protected]://www.fsf.nl

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 3

 • 4Krantenkiosk

  28 mei 2000

  Toen de Kelten zon 2500 jaar geleden Ier-land bereikten, werden zij mogelijk ont-haald door een bevolking van Noord-Afri-kanen. Dat is wat wetenschappers momen-teel geloven, zo stelt het wetenschappelijketijdschrift Science. Taalkundigen hebbenachterhaald dat de vergelijking van Iers enandere Keltische talen mogelijke sporenheeft opgeleverd van het feit dat er zichAfro-Aziatische bewoners in Ierland bevon-den. Andere Keltische talen die op het con-tinent van Europa gesproken werden ken-den deze taalkundige eigenaardighedenniet. Dit wijst erop dat er contacten waren,tussen de Kelten en de Noord-Afrikaansebevolking, op de Britse eilanden.

  Het enige niet-taalkundige bewijsmateriaaldat een verband kan aantonen is bloedty-pes, maar dat is geen definitief bewijsma-teriaal. Ieren en Britten hebben anderebloedtypes dan de meeste Europeanen.Soortgelijke bevolkingen zijn terug te vin-den in het Atlas gebergte van Noord-Afri-ka, de thuis van de Berbers. Zij zijn eengroep van de Afro-Aziatische taalgroep.

  Het is bekend dat er reeds inwoners in Ier-land waren toen de Kelten daar kwamen.De eerste mens zou in Ierland zon negen-duizend jaar geleden gearriveerd zijn. Waarzij vandaan kwamen is momenteel nog nietbekend; wetenschappers zijn op zoek naarhun oorsprong.

  30 mei 2000

  Meer dan zesduizend talen zullen verdwij-nen tegen het einde van deze eeuw, zobeweren taalkundigen. Vele duizendentalen worden gesproken door volwasse-nen, maar niet door hun kinderen. De druk

  om te spreken in een van de drie meestpopulaire talen (Engels, Spaans en Chi-nees) drukt die talen nog meer in de ver-geethoek. "Negentig procent van alle talenworden momenteel gesproken door min-der dan honderdduizend mensen. Ditmaakt hun bijzonder fragiel", zo stelt SteveLevinson van het Max Planck Institute forPsycholinguistics in Nijmegen.

  Slechts tweehonderd tot 250 talen wordendoor meer dan een miljoen mensengesproken. Engels, Spaans en Chinees wor-den steeds meer gesproken. Het probleemwordt door deze en andere experts als "bij-zonder groot" beschreven. "Een aantaltalen zullen verdwijnen zonder dat zij neer-geschreven zijn." Engels is zo populairdoordat vele mensen menen dat hun kin-deren een betere toekomst hebben indienzij die taal kundig zijn. Spaans en Chineesgroeien vanwege de bevolkingsgroei in dielanden waar ze gesproken worden.

  31 mei 2000

  Een van Europas meest oude monumen-ten is nu gevaarlijke onstabiel na een hevi-ge regenstorm. Een tien meter diep gat,zon twee meter breed, is ontstaan in Sil-bury Hill, Europas oudste aardheuvel. Hetmonument is ouder dan Stonehenge en desteencirkels van Avebury. The NationalTrust, die het monument onderhoudt,zorgde ervoor dat bezoekers er niet inval-len. Ze stabiliseerden de heuvel opdat geenverdere schade zou kunnen gebeuren. Experts geloven dat het bijzonder natte kli-maat, dat uitmondde in een zondvloed, deineenstorting van het bovenste gedeeltevan een dertig meter diepe schacht die inde achttiende eeuw gemaakt werd, veroor-zaakte. De schacht werd toentertijd gegra-ven in een poging om te achterhalen of ermensen begraven werden in dit monu-ment. Archeologen hebben het doel vande constructie nog steeds niet kunnen ach-terhalen. Sinds de jaren zeventig vraagtmen bezoekers de heuvel niet te beklim-men, maar een aantal doen dit nog steeds,ondanks de omheining.

  1 juni 2000

  De landbouw werd voor het eerst bedre-ven ergens in het Midden-Oosten. Maarnieuw onderzoek is meer specifiek enplaats het iets meer naar het noorden. Vaakwordt de Jordaan vallei aangeduid als debron van de eerste landbouw, maar hetwerk van Simcha Lev-Yadun van de Land-bouwkundige Onderzoeksorganisatie vanIsrael suggereert dat dit meer noordelijkplaatsvond, tussen de Eufraat en de Tigris,in wat momenteel noordoostelijk Turkije ennoordelijk Syri is. Alle wilde varianten vande gewassen die in Neolithische tijdengecultiveerd werden, worden alleen hieraangetroffen.De gewassen werden bovendien slechtseen keer gedomesticeerd, wat afgeleidwordt aan hun beperkte genetische vari-teit. De eerste sporen van landbouw wor-den eveneens aangetroffen in dit gebied.De eerste sporen van de cultivering vangewassen is zon tienduizend jaar oud, ter-wijl de eerste sporen van landbouw eldersslechts 9.300 jaar oud zijn.

  2 juni 2000

  Onderzoek heeft opgeleverd dat stamcel-len van de hersenen van een volwassenmuis omgevormd kan worden tot een hart,lever, spieren en ander weefsel. Dit elimi-neert mogelijk het ethisch dilemma datmomenteel heerst omtrent die studies diemenselijk weefsel van foetussen gebruikt.De studie, die plaatsvond in Zweden, leer-de dat stamcellen van een volwassen muisovergedragen werden op andere muizenen kippenembryos, waar zij omgevormdwerden in die celtypen die nodig waren.Experts bevestigden dat deze vondsten bij-zonder belangrijk waren in deze nieuwevorm van onderzoek. Dit onderzoek moetnu toegepast worden op mensen en indiendit hetzelfde resultaat kent, dan betekentdit dat niet langer gewerkt dient te worden

  Stamcellen vanvolwassen muis

  vormt weefsel

  Eerstelandbouwers in

  Turkije

  *Regenstorm openttien meter diep

  gat in Silbury Hill,Avebury

  Meeste talenverdwijnen tegen

  2100

  Noord-Afrikanenhet eerst in

  Ierland?

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 4

 • met foetussen. Dit betekent eveneens dathet verbod van bepaalde overheden nietlanger geldig is en genetisch onderzoekvoortgezet kan worden.

  3 juni 2000

  Archeologen stellen dat zij de overblijfselenvan Griekse steden hebben teruggevondenvoor de kust van Egypte. Deze stedenwaren voorheen louter bekend door Griek-ste tragedies, verhalen en legenden. Desteden zijn die van Herakleion, Canopus enMenouthis. De vondsten zijn huizen, tem-pels, haveninfrastructuur en reusachtigebeelden die getuige zijn van het luxelevenvan de bewoners, dat door bepaaldebezoekers als "decadent" beschreven werd.Ze werden gebouwd in de zevende ofzesde eeuw voor Christus, toen de machtvan de faraos aan het doodbloeden was.Het is de eerste keer dat historici fysiekbewijsmateriaal van hun bestaan terugge-vonden hebben. Herakleion was een doua-nehaven waar de handel bloeide totdatAlexander Alexandria stichtte in 331 v. Chr.Een team van Franse onderzoekers werktetwee jaar lang voor de noordelijke kust vanEgypte in vijf tot tien meter diep water. De Egyptische overheid zal de steden latenwaar zij zijn. De zee slorpte hen op, waar-schijnlijk als gevolg van een aardbeving,die plaatsvond in de zevende of achtsteeeuw. Men vond munten en juwelen vande Islamieten en de Byzantijnen uit die tijd,maar niets uit meer recente tijden. Bepaal-de kleine voorwerpen werden door hetteam verwijderd en zal in een aantal museatentoongesteld worden.

  8 juni 2000

  George Cunningham, een piloot uit deAmerikaanse staat Iowa, was als toerist inde Egyptische woestijn, zon veertig kilo-meter van Cairo, op zoek naar fossielen. Hijontdekte echter grotschilderingen die veleduizenden jaren oud zijn. De tekeningenzouden dateren uit drie verschillendeperioden. De vroegste zouden mogelijk

  teruggaan tot 7000-6500 v. Chr. Het gaatom jachtscenes: mannen en vrouwen metbogen naast honden of wolven. Een meerrecente tekening is religieus: twee goden ofgodinnen in een boog naast drie vrouwen.Mogelijk dateert dit uit de vroeg dynasti-sche periode, 3000 tot 2500 v. Chr.Kent Weeks, een leidende Egyptoloog, isechter sceptisch over deze vondsten enmeent dat zij nauwelijks twintig jaar oudzijn. Volgens hem was een blik op de fotosgenoeg om vast te stellen dat zij simpeleimitaties waren. Dergelijke inkervingenwerden bovendien steeds in zuidelijk Egyp-te teruggevonden, nooit in Noord-Egypte.

  14 juni 2000

  Gewoven kledij is op zijn minst 27.000 jaaroud, veel ouder dan voorheen aangeno-men, dat stellen wetenschappers. Voor-heen geloofde men dat landbouwers ditvoor het eerst gemaakt hadden, zon vijftot tienduizend jaar geleden. ProfessorOlga Soffer vond negentig kleiafdrukkendie sporen vertonen van dergelijk weefsel.Ze ontdekte bovendien een beeldje dat25.000 jaar oud is, en een geweven hoedheeft. De vondst gebeurde op een aantalplaatsen in de Tsjechische Republiek. Daarleefden de Gravettianen, een volk dat zichbewoog tussen Zuidelijk Rusland en Span-je, tussen 22.000 en 29.000 jaar geleden.Ze probeerden te overleven tijdens een IJs-tijd, geen gemakkelijke opgave. Een aantalafdrukken waren waarschijnlijk een toeval:men zat op een nat stuk klei, en dat liet eenindruk na. Een gedetailleerd onderzoek vande afdrukken toonde aan dat er een grote

  variatie bestond in de weeftechnieken.Voor een aantal technieken had menbovendien instrumenten nodig. Dit bete-kent dat een aantal vondsten in oudenederzettingen geen kunstvoorwerpenzijn, maar werktuigen. Men geloofde datde mannen toen grote dieren probeerde tevangen. Maar met de weeftechniek maak-te men mogelijk eveneens netten, om klei-nere dieren te vangen. En een dergelijkejacht kon eveneens door vrouwen en kin-deren uitgevoerd worden, waardoor derolverdeling in die maatschappij, of althansons beeld daarvan, helemaal veranderd is.

  19 juni 2000

  Voor de eerste keer in zestien jaar kan hetpubliek opnieuw de dageraad van dezomerzonnewende begroeten te Stone-henge. Veiligheidsagenten moeten ervoorzorgen dat er geen herrieschoppers aanwe-zig zijn. Hun ravage zovele jaren geledenwas de aanleiding voor het verbod. Kam-peren, vuurtjes, honden en muziek is even-eens verboden. In de jaren tachtig werdStonehenge de favoriete plaats van "heide-nen" en new agers, die het oude monu-ment gebruikten voor hun rituelen. In1988 probeerden maar liefst vierduizendmensen de politiecordons te doorbreken.Negen mensen raakten gewond en zeven-tig werden gearresteerd. Twee jaar geleden werden aan honderdpersonen de toestemming verleend om dezonnewende te aanschouwen. Dit gebeur-de in alle rust. Vorig jaar moest de oproer-politie echter ingeroepen worden omdatniet-uitgenodigde personen door de bar-rires trachten te breken. Voor druden isde zonnewende het belangrijkste evene-ment van het jaar. Ze geloven dat Stone-henge een centrum was voor dergelijkeverering en aanschouwen het daarom alseen heilige plaats.

  30 juni 2000

  Een antieke scne van de Maya cultuurwerd in Guatemala ontdekt door eenarcheoloog. Hij ontdekte een 1200 jaar

  Stenen tablet vanMayas toont

  afschuw

  Stonehenge openvoor het publiek

  voor zonnewende

  Gewoven kledijgedateerd op

  27.000 jaar

  Toerist ontdektoud Egyptischegrottekeningen

  Archeologenontdekken oude

  steden inMiddellandse Zee

  5

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 5

 • 19

  In 1833 waren soldaten in Lompoc Rancho een kuil aan het gra-ven voor een kruitkamer, toen ze hakkend door een harde kiezel-laag, een skelet van een man van ongeveer 3.60 meter vonden. Bijhet skelet vond men gegraveerde schelpen, reusachtige stenen bij-len en blokken porfier beschreven met onbegrijpelijke symbolen.Ook opmerkelijk: het skelet had zowel in zijn boven- als onderkaakeen dubbele rij tanden. Toen de plaatselijke indianen een religieusbelang hechtten aan het skelet en de artefacten, werd het op lastvan de autoriteiten in het geheim begraven; het is verloren gegaanvoor de wetenschap.

  In hun boek Mysteries of Time and Space maken onderzoekersBrad Steiger en Ron Calais melding van een groep mijnwerkers diein 1895, tijdens werkzaamheden bij Bridleveil Fall in Californi, hetgraf van een vrouw ontdekten waarvan het skelet uitwees dat ze2.05 meter lang was geweest. Het lichaam was gewikkeld in die-renhuiden en bedekt met een fijn grijs poeder. Ze hield een kindtegen haar borst.Eveneens wijzen ze op de vondst van wetenschappers die in 1898in Death Valley de versteende resten van een reuzenvrouw

  opgroeven van bijna 2.30 meter lang met aan de onderkant vanhaar ruggengraat extra knoppen; zij en haar onbekende volkhadden een staartvormig aanhangsel. Steiger en Calais maken ook gewag van een verhaal over devondst van het skelet van een vrouw van 2.13 meter (Dallas Mor-ning News, 30 juli 1974); het skelet werd gevonden in een grot opde bergkam van een hoge mesa bij het Texaanse gehucht ChalkMountain.De creationist-onderzoeker dr. Clifford Burdick zegt dat uit de veleversteende voetafdrukken in het zandsteen van de rivier (de loca-tie van de Texaanse Paluxy River) blijkt dat dinosaurussen en mens

  Zijn de verhalen van "reuzen " uit de bijbel,maar ook uit de volksvertellingen waar of niet?Een zoektocht door geschiedenis en wereldleverde dit materiaal op. Het eerste deel van ditartikel verscheen in Frontier Magazine jaargang6, nummer 1.

  De zoektocht naar reuzenop Aarde (deel 2)

  Dav

  id H

  atch

  er C

  hild

  ress

  Een reusachtige menselijke voetafdruk die gevonden werd bijde Paluxy River (Texas).

  Het skelet van de Ierse reus Charles Byrne in het RoyalCollege of Surgeons in Engeland. Hij had een lengte van

  2.55 m toen hij in 1783 stierf.

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 19

 • 20

  naast elkaar hebben bestaan. Volgens conservatieve geologenmoeten de menselijke voetafdrukken samen met die van eentyrannosaurus rex meer dan tachtig miljoen jaar oud zijn. De cre-ationisten vinden dat deze sporen en de gevonden fossielenslechts vijf tot zesduizend jaar oud zijn (en de waarheid ligt waar-schijnlijk in het midden). De versteende menselijke voetafdrukkenzijn enorm groot en geven aan dat deze mensen uit de oudheidletterlijk reuzen waren. Ze waren waarschijnlijk langer dan driemeter geweest en hadden daarom dan ook enorm grote voeten!

  Reuzen van het Midden-Westen

  Het uitgestrekte Amerikaanse Middenwesten is bezaaid met graf-heuvels die vaak in verband worden gebracht met reuzen. DeCahokiapiramide-locatie ligt in zuidwest Illinois en is genaamdnaar de Illini-indianen die het gebied bewoonden tijdens de komstvan de Fransen aan het eind van de zestiende eeuw. Hoe de stadvroeger heette is onbekend, maar thans wordt de vindplaats somsMonks Mound genoemd, naar de trappisten-monniken die erbegin 1800 op de terrassen werkten. Het is een trapvormige pira-mide met een oppervlakte van zon 65.000 vierkante meter enbeslaat een groter oppervlak dan de Egyptische Grote Piramide.Nadere studie laat zien dat er diverse keren aan gebouwd is, delaatste keer omtrent het jaar 1100.Tijdens de Middeleeuwen was Cahokia groter dan Londen. Maarnu is het een verlaten plaats waarover we bijna niets weten. Hetkan wel eens de grootste piramide van Noord-Amerika zijn, ver-gelijkbaar met de reuzenpiramide van Cholula bij Mexico City.Deze enorme piramide, groter nog dan die bij Teotihuacan, zoudoor reuzen zijn gebouwd nog voor de grote zondvloed. Reuzenzouden ook (aan) Tiahuanaco en andere enorme grafheuvels inhet Middenwesten hebben (mee)gebouwd. Cahokia is slechts een van de honderden, of zelfs duizenden pira-miden die Centraal-Amerika rijk is. Door hun hardnekkig geloofdat Amerikaanse indianen primitief, in stamverband levend enbetrekkelijk ongeorganiseerd waren, beschouwen modernegeleerden de diverse locaties in Wisconsin, Illinois, Iowa, Ohio,Tennessee, Arkansas, Oklahoma en Mississippi als losstaand vanelkaar. Het lijkt er echter op dat het hele Middenwesten eensamenhangende staat was met een levendig en hoogontwikkeldhandelsnetwerk gebruik makend van het uitgestrekte rivierenstel-sel. Er zijn in de graven van Cahokia zowel bladkoper, mica platen,schelpen als turkoois gevonden. Al deze verschillende materialenkomen uit de immense, ver uit elkaar liggende gebieden van hetMidwesten.Daarnaast zijn er in vele grafheuvels (de zgn. mounds) van hetMidwesten behoorlijk belangwekkende skeletten en artefactengevonden. Waarvan hier een selectie volgt:- De auteur John Haywood beschrijft in zijn boek The Natural andAboriginal History of Tennessee, zeer grote botten die in 1821gevonden werden in stenen graven in Williamson County in Ten-nessee. Een oud vestingwerk in White County bevatte skelettenmet een reusachtig postuur met een gemiddelde lengte van bijna2.15 meter.- J.N. DeHart, M.D., vond in 1876 in grafheuvels in Wisconsin

  wervelkolommen groter dan die van het huidige type. - W.H.R. Lykins ontdekte in 1877 in heuvels in de streek rond

  Kansas City schedelbeenderen van grote omvang en dikte.- George W. Hill, M.D., groef uit een grafheuvel in Ashland

  County in Ohio, een skelet van ongewone proporties op. In1879 werd uit een grafheuvel bij Brewersville in Indiana eenbijna 3 m lang skelet opgegraven (Indianapolis News, 10november 1975).

  - Een bijna 2 m lang skelet werd gevonden in een heuvel inUtah. Het was minstens 30 cm langer dan de gemiddelde loka-le indiaanse lichaamslengte en deze autochtonen wat demeesten waren waren zeker geen heuvelbouwers.

  - Tijdens expedities naar grafheuvels bij Zanesville in Ohio, vondene dr. Everhart een skelet van enorme afmetingen in eendoodskist van klei met een zandstenen plaat vol hirogliefen.(American Antiquarian, 1880).

  - Tien skeletten van beide sexen en van reusachtige groottewerden in 1883 uit een grafheuvel bij Warren in Minnesotagehaald. (St. Paul Pioneer Press, 23 mei 1883).

  - Een 2.30 m lang skelet met een borstbreedte van 49 cm werdin 1884 verwijderd uit een massief stenen structuur, lijkend opeen tempelkamer, uit een grafheuvel in Kanawha County inWest Virginia, (American Antiquarian, 1884).

  - Een grote heuvel bij Gastersville in Pennsylvania bevatte eensoort grafkelder waarin men het skelet van een reus ontdektevan bijna 2.20 meter Op de stenen die het gewelf bedektenstonden inscripties (American Antiquarian, 1885).

  - In Minnesota werden in 1888 de overblijfselen van zeven ske-letten gevonden die tussen de 2.15 en 2.45 meter langwaren. (St. Paul Pioneer Press, 29 juni 1888).

  - Een heuvel bij Toledo in Ohio bevatte twintig skeletten in zit-tende houding met het gezicht oostwaarts gekeerd, hun kaken

  Foto uit begin 1900 van een Mongoolse reus die als kadootjenaar de Russische tsaar werd gestuurd.

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 20

 • 25

  Deze rubriek wil laten zien dat in onze moderne wereld tochsteeds weer dezelfde afgoden worden vereerd, toch steeds weerdezelfde symbolieken en rituelen en archetypen van stal wordengehaald, als die welke in archasche tijden ook al in zwang waren.Op verdekte wijze, maar met de macht der eindeloze herhalingworden toch weer aloude oergodinnen en oerbeginselen in onsonbewuste vastgenageld. Door wie en waarom? Beschouwen weeens onze hedendaagse "visual reality" van reclame, design, typo-grafie, logo's, mode, architectuur etc. Met moderne magie enmilde mind-control wordt door deze coole cultuur toch stilletjeseen web om ons heen gesponnen, een grid, dat inwerkt op onsonderbewuste. Dit web van eeuwenoude symbolen in een nieuwjasje geeft ons bewustzijn weliswaar houvast, herkenning en struc-tuur, maar is tegelijkertijd een haast onmerkbare gevangenis: De"comfort-zone". Het web klinkt ons vast aan een bepaalde dimen-sie, een nieuwe vorm van hypnose? De bedoeling van deze rubriekis om aan de hand van talloze connexxies tussen woorden,namen, logo's, beeltenissen, getallen, kortom symbolen van nu,dit onzichtbare web zichtbaar te maken, zodat we haar structuurkunnen doorzien en haar sluimerende invloed kan wegvallen. Naveel vijven en zessen zal duidelijk worden dat het subtiele dochimmense netwerk van symbolen een spel is tussen de vijf en dezes. De 5 staat voor de schepping, de creatieve kracht, de onvoor-waardelijke liefde. De 6 staat voor de structuur, de structureringvan de scheppingskracht; het grid dat verbindt maar ook bindt.Dit spel tussen de vijf en de zes gaat uiteindelijk om de ontwikke-ling van ons bewustzijn en wordt op zeer hoog niveau gespeeld,namelijk door de goden die wij onbewust voeden met onze ritu-elen.

  DE UIL

  De uil is bekend als een symbool van kennis en wijsheid. In hetklassieke Athene werden munten geslagen met de beeltenis vaneen uil, een symbool voor Pallas Athene, godin van de wijsheid. Zo

  Magie, rituelen, afgodsbeelden, symbolieken,tovenarij... Wij moderne mensen trappen daarniet meer in. De tijd dat het duisterebovennatuurlijke ons in zijn greep had, is reedslang vervlogen. Opgelucht en nuchter halenwij adem. Wetenschappelijk verantwoord gaanwij onze zelfbepaalde weg. Onze maatschappijlaat zich niet meer hypnotiseren door magischekrachten. Hoogstens voor de fun. Maar is datwel zo?

  Vijven en zessenM

  arc

  Vred

  evel

  dt &

  Han

  s Pl

  uut

  Naast de engelse ambassade in Amsterdam is er nog eenhuis met een uil versierd

  De afbeelding van een uil op de engels ambassade inAmsterdam Het symbool van Bohemian Grove afgedrukt op een servet

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 25

 • 26

  vertoont de gevel van de universiteitsbibliotheek, bolwerk vankennis, in Amsterdam ook een uil. Dit ligt voor de hand. In deKoningslaan in Amsterdam bevindt zich de Engelse ambassade,wier gevel eveneens wordt opgesierd met een uil. Twee deuren verderop zien we nog meer uilen in de gevel

  De uil is tevens een symbool voor de hebreeuwse god Moloch. Destam van zijn naam is mlk, hetgeen koning betekent. Deze god-koning was niet bepaald weldadig. Zijn verering in oud-testamen-tische tijden ging gepaard met bloedige kinder-offers. Verbijste-rend genoeg schijnen er vandaag de dag nog steeds offerandesaan Moloch gebracht te worden. Bohemian Grove in Californi iseen vakantie-oord waarvan beweerd wordt dat hooggeplaatstesatanisten hun lugubere recreatieve activiteiten uitoefenen onderhet toeziend oog van een meer dan tien meter hoge stenen uil.1)En wat te denken van de uil die verstopt zit in het stratenplan rondhet parlementsgebouw in Washington D.C.Vormt hij hier een verwijzing naar Athene, bakermat van demo-cratie, of verwijst hij verder terug in de geschiedenis naar heidensSumerie en Moloch of Lilith, die allebei gesymboliseerd wordenmet dit dier. Dat moeten we vragen aan de vrijmetselaars die dehele stad Washington hebben ontworpen vol esoterische visuelegrappen, net zoals ze ook het dollarbiljet hebben vormgegeven,waar ook weer de uil in verborgen zit.

  Alweer een uil zien we trouwens ook in het watermerk van het

  Nederlandse honderdgulden biljet. En iedere avond vliegt een uilover het beeldscherm tijdens de van symboliek overlopende"leader" van NL 1. Wat is dat? Leader, nummer 1, koning, 100,-oppergod, $1...Allemaal enen! Daarover in de volgende afleveringmeer.

  De fakkel

  De fakkel is in zekere zin ook een symbool voor kennis, net als deuil. Prometheus stal het vuur, de kennis van de goden en gaf hetaan ons mensen, zodat we ons konden ontwikkelen en bevrijdenvan onze slavernij. Als tegenmaatregel stortte Zeus de doos vanPandora vol met rampen over de hoofden van de mensen. Het-zelfde zagen we gebeuren toen Eva kennis stal van God, door teeten van de verboden boom der kennis. Verbanning uit het para-dijs was ons deel. Aan kennis hangt kennelijk een behoorlijk prijs-kaartje. Vlak bij het Rijksmuseum in Amsterdam staat het beeld vande grijze man.Hij lijkt een beetje "alien". Hij draagt een fakkel net als het vrij-heidsbeeld in New York. Omdat bevrijdende kennis ook zijn prijsheeft, draagt de gray man in zijn andere hand de aktetas, het sym-bool voor de sleur. Het beeld heet dan ook de "Statue of no Liber-ty". Onvrij? De Nederlandse politieman draagt als insigne op zijnpet precies dezelfde attributen als de godin van het vrijheidsbeeld:de fakkel en het boek.

  Het echte Vrijheidsbeeld is destijds aan Amerika geschonken doorde Fransen. Haar tegenhanger staat in Parijs vlakbij de Eiffelto-ren.Even verderop vinden we een close-up versie van de fakkel bijDe fakkel in het logo van de Nederlandse politie

  Standbeeld voor het rijksmuseum in Amsterdam, uitgerustmet een fakkel

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 26

 • fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:15 Pagina 28

 • fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:15 Pagina 29

 • 30

  Jarenlang was de engelse journalist en schrijver Graham Hancockpolitiek en economisch verslaggever voor The Economist. Zijnleven veranderde toen hij in Ethiopi gefascineerd raakte door hetmysterie rond de Ark des Verbonds, die daar bewaard zou worden.Zijn spertocht resulteerde in het boek: "Het teken, het Zegel en deWachters". Sindsdien heeft hij de hele wereld afgereisd, op zoeknaar sporen van verdwenen beschavingen, neergelegd in o.a. zijnboeken "Het ontstaan en het Einde van Alles", "De Boodschap vande Sfinx" (samen met Robert Bauval) en "Spiegel van de Hemel",over mysterieuze vondsten van oer-astronomen en het onderzoeknaar verloren beschavingen. Onomstreden zijn Hancocks ontdek-kingen en theorien niet, maar wat is de basis van zijn theorie enwaar haalt hij zijn motivatie vandaan om door te gaan? Het woordis aan Graham Hancock.

  GRAHAM HANCOCK: Ooit was ik journalist en als correspondentgestationeerd in Nairobi, in oost-Afrika. In die tijd, het was beginjaren tachtig, was ik uitsluitend genteresseerd in politieke, econo-mische en internationale zaken. Mijn werk bracht me vaak naarEthiopi en Kenia. In Ethiopi stuitte ik op een zeer opmerkelijketraditie. De Ethiopirs beweren namelijk in het bezit te zijn van deverloren gewaande Ark des Verbonds. Ze zijn het enige land terwereld dat hierop aanspraak maakt. Er zijn wel enkele mythen datde Ark onder een tempel begraven zou liggen of zich ergens in Jor-dani zou bevinden, maar dat zijn geen levende tradities. In Ethio-pi daarentegen speelt de Ark een sleutelrol in een levende chris-telijke traditie. Dit is heel opmerkelijk, want de overblijfselen vande Ark zijn vr onze christelijke jaartelling. Er zijn meer dan20.000 kerken in Ethiopi, en ieder van deze kerken bezit eenreplica van de Ark. Deze replicas zijn zo belangrijk, dat het als hei-ligschennis wordt gezien als ze uit de kerk worden verwijderd. Hetgebouw wordt dan zelfs niet meer als kerk erkend.De reden dat de replicas als heilig worden beschouwd, is omdatze in relatie staan met de enige echte Ark des Verbonds, die in eenspeciale gewijde kapel in de stad Axum, ergens in de hooglandenvan Ethiopi wordt bewaard. Ik besloot deze bewering eens na tepluizen en ontdekte dat er veel waarheid in zit. De Ethiopirs zou-den wel eens gelijk kunnen hebben, dat ze dit verloren Bijbelserelikwie inderdaad in hun bezit hebben.

  HANS CUYPER: Heeft u hem gezien?

  GH: Nee, niemand mag hem zien. De kapel waarin de Ark wordtbewaard, wordt streng bewaakt en er is maar n iemand die toe-gang heeft tot de kapel. Ze beweren hiermee een oude bijbelsetraditie in ere te houden, waarbij de hogepriester van Isral deenige was die de Ark in de tempel van Salomon mocht betreden.Er is nu geen tijd om dieper op de argumenten in te gaan, maarik kan wel zeggen dat de claim van de Ethiopirs gebaseerd is ophistorische feiten en dat ze dit object heel goed zouden kunnenbezitten.

  Voor mijn onderzoek moest ik ook naar Egypte reizen. De oor-sprong van de Ark ligt namelijk in Egypte, in de tijd van Mozes, tij-dens de Exodus. De Isralieten maakten hun Exodus vanuit Egyp-te, waar ze 400 jaar geleefd zouden hebben. Toen ik in Egyptewas, bezocht ik natuurlijk ook de piramides en andere historischeplekken. Ik raakte zeer onder de indruk van de oorsprong van deEgyptische beschaving. Waar kwam deze wonderbaarlijke bescha-ving vandaan? Het is net alsof er, historisch gezien, het enemoment alleen maar primitieve stammen in de Nijl-vallei leefden,en er het volgende moment een beschaving is die piramidesbouwt, ongelooflijk verfijnde religieuze ideen heeft en beschiktover een volledig ontwikkeld schrijfsysteem. Het leek me nietlogisch dat zon beschaving zichzelf zo maar ineens had uitgevon-den binnen een tijdsbestek van honderd jaar. Ik ben toen gaanbekijken wat de Egyptenaren er zelf over zeiden en dat bleek heelduidelijk te zijn. Ze zeiden namelijk dat hun hele cultuur, hun helebeschaving, een erfenis was van de goden. Het was hen gegevendoor een volk dat eerder leefde. Ik denk dat deze goden mensenwaren. Het werd me duidelijk dat er hier sprake was van een grootmysterie. Er waren bovendien nog andere beschavingen, zoals inSumeri, die ook op hetzelfde tijdstip plotseling verschenen, ont-sproten uit een vergeten episode van de menselijke geschiedenis.En hoe meer ik me ging verdiepen in culturen en mysteries uitandere delen van de wereld, hoe meer ik werd bevestigd in hetidee dat wij mensen leiden aan vergeetachtigheid. We zijn onseigen verleden vergeten.

  HC: Er zijn veel overeenkomsten tussen de culturen uit middenAmerika, Zuid Amerika en Egypte. Wat zijn deze overeenkomsten?

  GH: Een van de meest voor de hand liggende overeenkomsten dieje tussen Mexico en Egypte ziet, is het gebruik van piramides.Mexico staat vol met piramides. Enkele daarvan zijn van zeer mys-terieuze oorsprong, zoals de piramides van de zon en de maan,ten noorden van Mexico Stad. We weten eigenlijke niets van wiedie piramides heeft gebouwd en wanneer ze zijn gebouwd. Zevertonen echter bijzonder veel overeenkomsten, zowel wiskundigals bouwkundig, met de grote piramides in Egypte. Maar er zijnnog veel meer overeenkomsten in tradities en rituelen tussen dezegebieden. Meestal beschouwen historici deze overeenkomsten alstoevalligheden. Andere, meer vooruitstrevende historici, suggere-ren dat er een directe invloed zou kunnen zijn geweest van Egyp-te op Zuid- en Midden Amerika, of andersom. Ik ben er echter vanovertuigd dat het beste antwoord op dit mysterie te vinden is ineen veel eerdere beschaving. Een vergeten beschaving die eenerfenis naliet. Een erfenis die beide, ver uit elkaar gelegen gebie-den, heeft benvloed. Een beschaving die tradities en herinnerin-gen naliet uit een veel vroegere periode van de mensheid. Eeninvloed dus van een verloren beschaving.

  HC: Over hoe lang geleden hebben we het dan?

  GH: Het beste bewijs suggereert dat we het hebben over een zeermysterieuze periode in het bestaan van de Aarde: Het einde vande laatste ijstijd. Iedereen weet dat er een ijstijd was. Het wordt opiedere school onderwezen. We weten dat Noord Europa bedektwas met miljoenen vierkante kilometers ijs en dat deze ijslaag ruimdrie kilometer dik was. Dezelfde hoeveelheid ijs bedekte het groot-ste deel van Noord Amerika. Dit ijs was vrijwel honderdduizend

  Graham Hancock kreeg in de prille jarennegentig naambekendheid dankzij zijn boekover de Ark des Verbonds in Ethiopie. Laterrichtte hij zijn aandacht op Egypte en werd zoeen van de bestverkochte auteurs op dat gebied.

  Profiel Graham HancockH

  ans

  Cuyp

  er

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:15 Pagina 30

 • 31

  jaar stabiel. En toen opeens om redenen die geen enkele geo-loog nog heeft kunnen verklaren begon dat ijs zon 14- tot15.000 jaar geleden te smelten. Dit was een enorme omwente-ling. Binnen tweeduizend jaar stegen de zeespiegels dramatisch enhonderden diersoorten stierven uit. In het aardoppervlak is bewijste vinden van enorme vulkanische uitbarstingen. De lucht om deAarde moet gevuld geweest zijn met vulkanische stof. Het was eencatastrofe waarbij het aardoppervlak letterlijk werd schoonge-veegd.Ik geloof dat de verloren beschaving die zijn vingerafdrukken overde hele Aarde heeft nagelaten in die catastrofe werd vernietigd.Dat moet dus meer dan 12.000 jaar geleden zijn gebeurd. Zoals jein veel legendes en overleveringen kunt lezen, zijn er enkelen diede ramp hebben overleefd. Zij hebben er alles aan willen doen omde kennis van deze verloren beschaving vast te houden en voor detoekomst te bewaren. Net als wij dat overigens ook zouden doen,als ons een dergelijke catastrofe zou overkomen. Als onze bescha-ving zou worden vernietigd en er zouden overlevenden zijn, danzouden we proberen om iets van wat wij hadden voor de toe-komst te behouden. Het bewijsmateriaal, dat dit aan het einde vande vorige ijstijd werkelijk gebeurde, is zeer overtuigend. Die over-levenden vestigden zich in plaatsen zoals Mexico, Zuid Amerika enEgypte. Ze richtten daar grote monumenten op die dienst dedenals voertuigen om hun kennis aan de toekomst door te kunnengeven.

  HC: Over wat voor kennis hebben we het precies?

  GH: Allereerst wilden ze, net zoals ieder mens, laten zien dat ze erwaren en wanneer ze er waren; dat dit geen verbeelding is, maarrealiteit. Als je de kennis duizenden jaren de toekomst in probeertdoor te geven, dan kun je niet van de menselijke taal op aan. Taalzal verkeerd worden opgevat en verkeerd worden genterpreteerd.Dus moet je een gemeenschappelijke, universele taal gebruiken.Zij gebruikten de taal van astronomie. Als je naar de hemel kijkt,zie je dat er veranderingen optreden in de positie van de sterren.Dit is het resultaat van en wiebeling van de aardas. Deze verande-ringen kunnen vandaag de dag zeer nauwkeurig door computersworden geregistreerd. We kunnen de sterrenhemel van iedereperiode van de oudheid en vanaf iedere willekeurig punt op Aardenauwkeurig reconstrueren. Deze antieke beschaving wist dit, zewisten dat een toekomstige, astronomisch ontwikkelde bescha-ving in staat zou zijn deze processen te begrijpen. Ze gebruiktendus de veranderende positie van de sterren om de boodschap vanwanneer zij leefden door te geven. Daarom zien we dat de driegrote piramides van Gizeh en de grote Sfinx de sterrenhemel vanEgypte voorstellen zoals die er toendertijd uitzag. We kunnen metzekerheid zeggen dat deze monumenten een model zijn van deconstellatie van Orion en Leeuw in het jaar 10.500 voor Christus. Het is ontegenzeggelijk een vingerafdruk die onze aandacht naardeze datum toetrekt, een datum waarvan we middels de geologieal weten dat die overeenkomt met het einde van de laatste ijstijd. Maar ik geloof dat er nog meer aan de hand is. Dit was een zeerhoog ontwikkeld spiritueel volk, een beschaving die rotsvastgeloofde in de onsterflijkheid van de ziel. Ze geloofden het nietalleen, ze wisten het zeker. Ze wisten wat leven was en ze geloof-den dat het doel van menselijk leven op deze prachtige planeet isom te groeien en je als individu te ontwikkelen. Ze begrepen dathet grote belang van wat wij met dit leven, wat ons gegeven is,doen en dat ons leven van invloed is op de eeuwigheid. Ze tracht-ten omstandigheden te creren waarin menselijke wezens zichzelfvolledig konden realiseren, en hun volledige onsterfelijke poten-tieel konden ontwikkelen.

  Deze kennis is bijna volledig verloren gegaan. Daarvoor in deplaats is er een systeem gekomen wat die beschaving als een wal-gelijke karikatuur zou beschouwen. Een manier van leven die hetspirituele aspect van de mens ontkent, waarbij ons wordt geleerdons slechts te richten op wat we consumeren, op materiele zakendie van korte duur zijn en met een buiten proportionele nadruk opons uiterlijk en niet op de innerlijke mens.Ik denk dat die overlevenden probeerden om te verzekeren dateen sprankje van hun ideen voor de toekomst bewaard zou blij-ven. En ik geloof dat dat inderdaad is gebeurd. Maar uiteindelijk ishet nu aan ons om te beslissen hoe wij willen leven. Willen wealleen maar nu, voor dit ene leven, leven, of zien we in dat er nogmeer is?

  HC: Het kan geen toeval zijn dat we nu, op dit moment in degeschiedenis, ontdekken dat deze mensen ons een boodschap wil-len geven. Wat zegt het over de tijd waarin wij nu leven, dat wenu deze vingerafdrukken ontdekken?

  GH: Ik heb het gevoel dat we in een tijd van grote crises leven.Nog meer dan we ons bewust zijn. Als de mensheid deze tijd aloverleeft, dan denk ik dat toekomstige mensen op deze tijd zullenterugkijken als een zeer opmerkelijke periode in het verhaal van demensheid. Ik hebt het idee dat we worden geconfronteerd meteen belangrijke keuze. Het spijt me dat ik daar erg simplistisch overmoet zijn, maar ik denk dat het een keuze is tussen goed enkwaad, tussen de juiste en de verkeerde manier van leven. En mis-schien dat we, door de waarheid over ons verleden opnieuw teontdekken, zullen leren om onze toekomst op een positieveremanier tegemoet te treden dan dat we op dit moment doen.De bewijzen laten voor mij heel duidelijk zien dat de Gizeh hoog-vlakte, waar de piramides en de Sfinx staan, een soort tijdscapsu-le is. De waarheid over het verleden is met opzet voor ons verbor-gen gehouden. Er zijn vele Egyptische overleveringen die sprekenover een groot geheim van Osiris. Osiris is de god die Egypte ineen ver verleden haar beschaving bracht. Het geheim van Osiris echt, tastbaar bewijs materiaal van een verloren beschaving zouergens bij de grote piramides of bij de Sfinx onder de grondbegraven liggen.Het bijzondere is dat er nu, op dit moment, met radar en seismo-logische apparatuur onderzoek wordt verricht om kamers te zoe-ken die verborgen zouden liggen onder de grote Sfinx. We staanwellicht aan de vooravond van een ongelooflijke openbaring.

  HC: Een openbaring die ons inzicht zal geven in de geheimen vandeze cultuur, deze verloren beschaving?

  GH: Ja, het ons inzicht geven in de geheimen van de verlorenbeschaving en zal ons dwingen om onszelf, en het mysterie en debedoeling van menselijk leven, opnieuw te bekijken: Waarom zijnwe hier en wie zijn we werkelijk?Maar ik moet erbij zeggen: het is slechts een gissing. Ik kan er nietzeker van zijn. Ik heb me altijd bezig gehouden met bewijzen. Ikgeloof niet dat we onbezonnen of onhoudbare verklaringen moe-ten afleggen. Maar mijn onderzoek heeft me doen concluderendat we een erg belangrijk deel van ons eigen verhaal missen. Endat de antwoorden op dat verloren verhaal wellicht in Egypte zou-den kunnen liggen, onder de grote piramides en de Sfinx. Maaruiteindelijk zal het bewijs komen van het werk dat daar wordtgedaan.

  HC: U bent niet de enige die deze bezorgdheid heeft, omdat ikbegrijp dat onderzoeksteams die daar aan het werk zijn zeer wor-

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:15 Pagina 31

 • fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina 33

 • 10

  www.fsf.nlDe nieuwe website van Frontier Magazine en Frontier Sciences Foundation

  Browse door onze boeken heen en bestel online. Vanaf 1 januari is het mogelijk om op www.fsf.nl boeken en tijdschriften on-line te bestellen.

  Check eveneens onze website voor links naar medewerkers en het laatste nieuws over UFOs en anderemysterieen.

  Met deze site hoeft u niets meer te missen de grenzen van grenswetenschappen worden nu op uw PC aangeleverd.

  "Shoppen" is nu bijzonder gemakkelijk geworden bovendien is het veilig en tijdens uw boodschappen krijgt u zelfs een winkelkarretje van ons.

  Ging het maanprogramma naar de maan?

  Alien Bases on the Moon 49,90We never went to the Moon 29,90NIEUW ! Dark Moon 66,90Indien alle drie gekocht: fl. 130,- incl. verzendingskosten (Zolang de voorraad strekt)Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected] (Belgi) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

  HAARPThe Ultimate Weapon of the conspiracy Jerry E. Smith 29,90 / 550 BEF, inclusing verzendingskostenTe bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected] (Belgi) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

  Het ultieme boek dat de politieke intriges rondom het Gizeh plateau in kaart brengt. Zonderiemand te sparen brengen de auteurs uiteindelijk de waarheid aan het licht in een van degrootste verhalen van de laatste jaren.

  Is er al dan niet in het geheim gegraven naar een Hall of Records? Wie bouwde nu deGrote Piramide? Hoe oud is die Piramide? En de Sfinx? Welke rol spelen Hancock en Bau-val, wereldberoemde auteurs, in een smerige handel en strijd van egos?De waarheid komt eindelijk aan het licht

  Prijs: 66 / 1250 Bfr. (500 paginas, hardcover)Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected] (Belgi) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail:[email protected]

  Giza: The Truth Ian Lawton en Chris Ogilvie-Herald

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:14 Pagina 10

 • 34

  "Moge mijn hart bij mij zijn in het Huis der Harten, Moge mijn hart bij mij zijn en rusten aldaar ! Moge de godin Sekhet mij opwekken om ten hemel te stijgen, Moge mijn bede gehoord worden in het Huis van Ptah ! Met mijn hart zal ik begrijpen, Meester worden over mijn hart zal ik, Meester worden over mijn twee handen zal ik, Meester worden over mijn beide benen zal ik, Bij machte om te doen wat mijn dubbelhart van mij verlangt, Mijn hart zal niet ten prooi vallen aan mijn lichaam wanneer ik sta voor de poorten van de onderwereld, Maar binnentreden zal ik, en voortschrijden in vrede." 1.)

  Deze tekst, te vinden in het Egyptisch Dodenboek, een gids voorde verhuizing van de ziel, was bestemd om de overledene van eenhart te voorzien op zijn weg naar het hiernamaals. De tekst was inieder geval al bekend tijdens de regering van Hesep-ti, rond 4300v. chr. en ook toen al werd er een bijzonder belang aan gehecht,getuige het feit dat hij gevonden werd, gevat in lapis lazuli en erin het Dodenboek zelf de aandacht op gevestigd wordt. In het oude Egypte werd het hart niet alleen beschouwd als dezetel van de kracht van het leven, maar ook als bron van goede enkwade gedachten, en ook als het geweten zelf. Het hart werd tijdens de mummificatie apart en met extra aan-dacht behandeld en zorgvuldig, tezamen met de longen, bewaardin een speciale urn die onder bescherming gesteld werd van degod Tuamutef. Men geloofde dat, nadat de overledene deze rituele tekst uitge-sproken had, hij in het hiernamaals de kracht zou kunnen verwer-ven waarom hij had gevraagd: meesterschap over zijn hart. Danpas zouden zijn hart, zijn "dubbelhart" en zijn ziel in staat zijn zichvrijelijk te bewegen. Maar dat was nog niet alles: ook al had de overledene zijn hart"heroverd" door middel van dit ritueel, toch moest hij er voor blij-ven waken dat zijn hart hem niet meer ontnomen zou wordendoor het monster Immit, soms afgebeeld als half-man, half-beest,

  bijgenaamd "de verslinder van het hart, die een rol speelt bij "hetwegen van het hart".

  Het "wegen van het hart" is ook wel bekend onder de naam "psy-chostasia", afkomstig van het Griekse "psych"-ziel en "stasis"-weegschaal. De godin Ma-a-t was de godin van het kosmischeevenwicht, en zij was aanwezig bij het wegen van het hart. Zijdraagt een hoofdtooi met een struisvogelveer, de hiroglief voor"waarheid". Voor de overledene is dit ook het uur der waarheid:ten overstaan van de 42 Rechters van de Dood, die ieder de veervan Ma-a-t dragen, moet hij verklaren dat hij onschuldig is aan eenbepaalde misdaad, de zogenaamde Tweenveertig NegatieveBekentenissen, die doen denken aan de Tien Geboden. Bijvoor-beeld bekentenis no. 4.: Ik heb niet gestolen, no. 5: Ik heb geenman of vrouw gedood, no. 6: Ik heb niet gelogen, no. 19: Ik hebgeen overspel gepleegd, no. 38: Ik heb de godheid niet vervloekt.Op een weegschaal ligt aan de ene kant een voorwerp in de vorm

  Het geheugen van het hart Sy

  lvia

  Bod

  nr

  De priester Nefer-Uben-f houdt zijn hart vast tegenoverImmit, de hartenverslinder

  Het wegen van het hart (Deir el Medina)

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina 34

 • 35

  van een urn, het symbool van het hart van de overledene. Menging ervan uit dat het hart de zetel was van de intelligentie en der-halve het geweten en de aanstichter van de daden van een mens.Aan de andere kant ligt op een schaal de veer van Ma-a-t, symboolvan de waarheid. Het oordeel kan naar n van de twee kantendoorslaan: de man wordt voor het monster Immit (ook wel Amitgenaamd) geworpen, waardoor hij weer opgenomen wordt in deingewanden van de Aarde, of niet schuldig bevonden en toegela-ten tot de volgende fase van zijn geestelijke evolutie, waarin detwee aspecten van zijn "dubbelhart" (de magnetische en de spiri-tuele) in harmonie kunnen bestaan.

  De preoccupatie van de oude Egyptenaren met de dood wordtvaak uitgelegd als een angst voor de dood vanuit een materialis-tisch oogpunt, waarbij men zich blind staart op de materile rijk-dommen die aan de overledene werden meegegeven. Tegelijker-tijd is hun visie op het hart en de vele aspecten ervan te fascine-rend om af te doen als een soort ondergeschikt bijproduct van hun"materialistische visie". Want wisten zij misschien al, wat zesdui-zend jaar later in een andere cultuur ontdekt werd? Wisten zij dathet hart niet alleen maar een pompende, essentile "machine" isin het menselijk lichaam?

  Dr. Paul Pearsall was jarenlang verbonden aan het klinisch onder-zoekscentrum van een groot ziekenhuis in de Verenigde Staten. Hij

  begon een aantal jaren geleden een onderzoek naar de gevolgenvan hart-transplantaties en kwam gaandeweg tot een aantal ver-rassende ontdekkingen die het vermoeden bevestigden dat eenharttransplantatie blijkbaar meer inhoudt dan het vervangen vanslechts een onderdeel. Hij concludeerde dat het hart meer is daneen pomp alleen, maar dat het gezien moet worden als een cen-trum van energie, informatie en herinnering. Hij kwam gevallenop het spoor van mensen die zich na een hart-transplantatie din-gen herinnerden die ze niet konden weten, maar wel bekendwaren bij de donor; vegetarirs die na een hart-transplantatieineens vlees gingen eten, of mensen met een donorhart diegedrag en eigenschappen van hun donor gingen overnemen. Daarnaast vroeg hij zich af, hoe het mogelijk was dat het meren-deel van de mensen die in Amerika een hartaanval kregen, niet totde risicogroep behoorden. Hij raakte ervan overtuigd dat er ietsmeer aan de hand moest zijn, en zijn onderzoek resulteerde in hetboek "The Hearts Code - Tapping the Wisdom and Power of ourHeart Energy", in Nederland verschenen onder de titel "HetGeheugen van het Hart". Daarin stelt hij dat het hart wel degelijk"denkt", dat de cellen over een "geheugen" beschikken, en datdeze twee processen verband houden met een vooralsnog myste-

  rieuze, buitengewoon krachtige energie. Pearsall vergelijkt het metde energie die de Chinezen "Chi" noemen. Hij noemt het "L-ener-gie", "Liefde-energie" en concludeert dat deze energie beant-woordt aan kwantum-wetten, dat het ons hart met dat van ande-ren verbindt en dat het belangrijke informatie in zich meedraagtdie doordringt tot in iedere cel van ons lichaam. Hij stelt dat hethart letterlijk zelfstandig kan waarnemen en reageren met betrek-king tot de buitenwereld en dat het een info-energetische codevan die reactie kan overbrengen via een netwerk van vaten vantienduizenden kilometers lengte en 75 triljoen cellen. Daarbij isiedere cel een holografisch geheel, oftewel een complete weerga-ve van ons energetisch hart. Tot op het moment waarop ons hartons moet "aanvallen" om aandacht te krijgen, gaat het hart op eenzeer subtiele manier te werk om "tot ons te spreken". En om dat tehoren, moeten we ons concentreren op dat gebied, en niet op onshoofd, ons brein. Pearsall is van mening dat we in een wereldleven die gevormd is door de onzekerheid van onze hersenen, dievoortdurend proberen zichzelf veilig te stellen. Hij gaat ervan uitdat, hoewel onze neo-cortex bekend staat als het denkende, ratio-nele deel, deze eigenschap ondergeschikt is aan het reactionaireoverlevingsinstinct van de hersenen, en in feite onvolwassen emo-tioneel is in plaats van reflectief, begripvol en geduldig. Die herse-nen hebben bijgevolg een complexe, gehaaste en vaak ziellozewereld geschapen, klaar voor hart-aanvallen, zwakke immuun-sys-temen en kwaadaardige gezwellen. Toch, stelt Pearsall, is het elec-tro-magnetische veld van het hart vijf duizend keer sterker dan datvan onze hersenen, en verzwakt het spierweefsel van het hart nietmet de jaren en blijft het zijn kracht behouden. Het schijnt nietalleen de biochemische voedingsstoffen door ons lichaam te pom-pen, waardoor we in leven blijven, maar evenzeer de spiritueleenergie die karakteristiek is voor onze ziel. Inmiddels heeft het werk van Pearsall de naam "energetische car-diologie" gekregen, maar hij was niet de enige die zich daarmeebezig hield. Dr. Gary E.R. Schwartz en Dr. Linda G.S. Russek her-kenden veel elementen in de bevindingen van Pearsall, en zijschrijven dan ook in het voorwoord bij Pearsalls boek: "Weten-schappers en artsen neigen tot conservatisme en zijn bang zwartop wit dingen te zeggen die door hun collegas als schijnbaar"onwetenschappelijk" kunnen worden afgedaan.(...) Pearsallsgeconcentreerdheid op L-energie stuwt ons voorbij de huidigefundamentele en klinische inzichten in ECGs (electrocardiogram-men) en MCGs (magnetocardiogrammen) van de medischewetenschap die bang is geweest de logica van de bekende fysicavan ECGs en MCGs door te trekken tot de onvermijdelijke con-clusie. Een ECG en een MCG worden buiten het lichaam gemeten.Dat betekent dat de biofysische energie en informatie van het hartdoor het hele lichaam heen gaan en de buitenkant van de huidbereiken. Hartklanken, ook een bron van energie en informatie,reizen eveneens door de lichaamsvloeistoffen en bereiken de bui-tenkant van de huid. Wat gebeurt er dan met al die meetbareenergie en informatie als ze daar eenmaal aangekomen zijn? Stop-pen ze daar gewoon? Verdwijnen ze? Zijn ze te verwaarlozen?Moeten we ze vergeten? De fysica zegt simpelweg dat die energie en informatie hetlichaam verlaten en de ruimte ingaan. Ze bereiken onze dierbaren,onze huisdieren en planten, strekken zich uit tot in de hemel, enlogischerwijs breiden de elektromagnetische velden zich uit tot inhet "vacuum" van de ruimte met de snelheid van het licht:300.000 kilometer per seconde. De kracht van het signaal is uiteraard klein, maar toch is onze indi-viduele hartcode een seconde na een hartslag tot 300.000 kilo-meter uitgebreid en de ruimte in gereisd. Zoals sterrencodes, wierenergie en informatie eeuwig door de ruimte reizen (wij zijn

  De fysica zegt simpelweg dat die energieen informatie het lichaam verlaten ende ruimte ingaan. Ze bereiken onze

  dierbaren, onze huisdieren en planten,strekken zich uit tot in de hemel, en

  logischerwijs breiden deelektromagnetische velden zich uit tot in

  het "vacuum" van de ruimte met desnelheid van het licht: 300.000

  kilometer per seconde.

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina 35

 • 38

  Boeken

  The Marian Conspiracy, theHidden Truth about the HolyGrail, the Real Father ofChrist and the Tomb of theVirgin MaryLonden: Sidgwick & Jackson,2000

  Graham Philips, op de achterflap van ditboek ietwat overdreven a seeker of thetruth genoemd, is zo langzamerhand eenvan de bekendste speurders naar histori-sche mysteries. Eerder verdiepte hij zich inkoning Arthur, Robin Hood, Shakespeareen de joodse uittocht uit Egypte. De boe-ken kenmerkten zich door een toegankelij-ke stijl en scherpe analyse van wat nueigenlijk de historische feiten zijn. Vaakbleek dat die zogenaamde feiten veel min-der vast stonden dan door het weten-schappelijke historische wereldje beweerdwerd. Zijn nieuwste werk, The Marian Con-spiracy, werkt een eerder boek van Philipsover de Heilige Graal verder uit. Hoe span-nend hij zijn bevindingen ook brengt tochbekruipt je al lezend het gevoel dat hieriemand van een heel klein mugje een enor-me olifant aan het maken is. Wat heeft Phi-lips in dit boek nu eigenlijk nieuw te mel-den? Zich baserend op het vergeten onder-zoek van een Isralisch historicus, JosephSchreiber, concludeert hij dat Jezus uit defamilie van koning Herodus kwam. Vandaarde angst voor hem, de kindermoord, devlucht naar Egypte, de troonpretenties, etc.Zich baserend op overbekende oude

  legendes over Joseph van Arimatea conclu-deert hij dat deze samen met Maria, demoeder van Jezus, na de dood van Jezusnaar de Britse eilanden vluchtte en daar deeerste christelijke kerk buiten Isral stichtte(We zijn dan inmiddels over de helft vanhet boek!) Tegen het einde wordt het inte-ressanter. Philips zoekt naar de plaats waarde allereerste kerk, gewijd aan de heiligeMaagd gestaan moet hebben. Uiteindelijkkomt hij terecht op het drudeneiland Angl-sey, voor de kust van Wales, waar hij eenkerkje, een bron en zowaar een steen methet astrologische teken voor Maagd eropvindt. Wie weet delven archeologen hiernog eens het graf van Maria op. Al met alwordt in dit boek bijzonder veel aange-stipt, weinig bewezen, veel veronderstelten zit er bovendien een onlogische kronkelin zijn redenering. Anglsey is voor Philipsook het mythische eiland Avalon waarkoning Arthur naartoe wordt gebracht omte genezen van zijn wonden. Logisch zegtPhilips, want het ligt vlak bij Camlan, waarArthur zijn laatste slag tegen Mordredvocht. Onlogisch lijkt me, want de hoofd-stad van deze Mordred van Gwynned(Maelgwyn) ligt nu net uitgerekend opAnglsey. Een vreemde plaats om naartoe tevluchten! Philips wil de puzzelstukjes zograag laten passen dat hij dit soort redene-ringen maar voor lief neemt.

  King Arthur, the TruthBehind the LegendLonden: Routledge, 2000

  Het zoveelste boek op zoek naar de histori-

  sche Arthur wordt misschien bij voorbaat almet de nodige argwaan begroet, maartoch is dat in dit geval niet terecht. Castle-den schreef een boek dat recht doet aan dehistorische bronnen en vooral de nieuwsteontdekkingen op archeologisch gebied.Ook de vondst van de zogenaamde Arth-nou Stone in Tintagel (Cornwall), die tweejaar geleden alle kranten haalde, wordt uit-gebreid besproken. De historische Arthurwordt in veel recente publicaties in Schot-land of Wales geplaatst, maar Castledenmaakt hier korte metten mee. De archeolo-gie bevestigt dat in Arthurs tijd (rond 500na Chr.) Dumnonia (Cornwall, Devon, Dor-set en Somerset) veruit het rijkste en mach-tigste gebied van de Britse eilanden was.Alleen al op grond hiervan is het waar-schijnlijk Arthur in deze hoek te zoeken.Tintagel, de legendarische geboorteplaatsvan Arthur, jarenlang door moderne histo-rici afgevoerd van de lijst van Arthur vind-plaatsen, wordt door Castleden in ere her-steld. Met behulp van archeologischevondsten, maar ook allerlei details in detopografie rond Tintagel toont hij aan datde markante rotsburcht een hoofdrol speel-de in het leven van Arthur. De machtsbasisvan Arthur lag zonder enige twijfel in hetZuidwesten, waar ook het fort van SouthCadbury, aan het front met de Saksen, vanbelang was. Om de Welshmen en Schottentoch nog tevreden te stellen gunt Castle-den Wales de plaats van het laatste gevechtvan Arthur (Camlan) tegen Mordred(Maelgwyn van Gwynned) en komt Avalon(Ynys Wydrin nu Withorn) aardig in debuurt van Schotland terecht. Een indruk-wekkend boek, niet in het minst vanwegede vakkundige manier waarop CastledenArthur in zijn historische context plaatst. Envoor de romantici onder ons: heel veel vande bekende Arthurverhalen over de graal,Camelot, Merlijn of Excalibur blijken eenkern van waarheid te hebben.

  Rodney Castleden

  Graham Philips

  Bent u een boekenworm? Leest u alles wat recent op de marktverschijnt? Waarom recenseert u die boeken nietvoor ons? Alle boekbesprekingen van recent ver-schenen boeken, in het Engels of hetNederlands, zijn steeds welkom. Maak uw mening over uw boekenbekend aan het grotere publiek. Neem contact op met de redactie.

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina 38

 • 39

  Videos

  What Happened on theMoon? An Investigation intoApollo 2 tapes, 222 min. Londen: Aulis Publishers,2000.

  Uitgebracht als aanvulling op het lijvigeboekwerk "Dark Moon" van Mary Bennett

  & David Percy toont deze 222 minutendurende video enorm veel beeldmateriaalwat menigeen tot nadenken zal zetten ofde maanvluchten wel daadwerkelijk plaatsgevonden hebben. De documentaire isopgedeeld in drie delen. Het eerste deelgaat over het beschikbare foto- en TV-materiaal. Niet parallel lopende schaduwenop de foto- en filmbeelden lijken veroor-zaakt te zijn door een tweede lichtbron opde maan, terwijl NASA nog steeds beweertgeen kunstmatige verlichting mee geno-men te hebben naar de maan. Overeen-komstige achtergronden bij verschillendeApollo vluchten maakt het wel heel aanne-melijk dat die beelden afkomstig zijn uit TVstudios.

  Het tweede deel belicht de gevaren van str-aling waaraan ruimtevluchten bloot staan.Door de enorme straling welke buiten deatmosfeer van de Aarde heerst, is het bijnaonmogelijk om zonder ernstige gevolgenvoor de astronauten de reis naar de maante volbrengen. De capsule en de maanlan-der waren hiervoor niet extra beschermd.Ook de fotos welke op de maan gemaaktzouden zijn, zouden door de enorme stra-ling aangetast moeten zijn. De prachtigehaarscherpe fotos welke we allemaal ken-nen, zijn daar kennelijk immuun voor.

  Het derde deel gaat dieper in op de tech-nische problemen waar de Apollo vluchtenmee te maken hadden. De Saturnus V raketwelke voor de maanlandingen werdgebruikt, werd na de Apollo missies afge-dankt en vervangen door de Space Shuttle.De Space Shuttle was echter veel duurderdan de Saturnus V raket en bracht slechts1/6 van het gewicht in de ruimte wat metde Saturnus V raket gerealiseerd kon wor-den. Er wordt afgevraagd waarom menniet doorborduurde op de bewezen tech-nieken van Saturnus V, maar dat men metcompleet nieuwe technieken van de SpaceShuttle verder ging. Of waren die technie-ken niet zo goed als wel beweerd werd.

  Door het overweldigende bewijs wat indeze video getoond wordt, vraag je je afhoe het mogelijk is dat meer dan dertigjaar lang de nep maanvluchten geheimgehouden kunnen worden. Juist in dezevideo wordt getoond dat men toentertijdbewust een aantal fouten in het beeldma-teriaal heeft gemaakt zodat een oplettendekijker er achter zou komen hoe enorm wijvoor de gek gehouden zijn. Het aantalmensen dat vraagtekens zal zetten bij demaanvluchten zal na het zien van dezevideo enorm toenemen. Een aanrader dus.

  Graancirkelkalender2001

  40,- / 800 BFinclusief verzendkosten

  De mooiste graancirkelsvan het jaar 2000 van

  over de hele wereld

  Bestel nu bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081,

  E-mail: [email protected] (Belgi) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

  Reserveer alvast, voordat ze uitverkocht zijn

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina 39

 • 40

  Profiel van David Ickedie al jarenlang onvermoeibaarspeurwerk verricht naar desamenzweringen van wat hijnoemt de Wereld Elite die uit is opeen alles-beheersende wereld-macht, een Nieuwe Wereld Orde.Sinds zijn boek "The Robot'sRebellion" volgden er nog velemeer, en zijn website wordt, naarverluidt, wekelijks door een halfmiljoen mensen bezocht. Eengesprek met David Icke over debasis-gedachte van zijn angstaan-jagende theorien.

  Grensverleggende radio - Wiedurft ?Ook al was de radio tot niet zolang geleden een medium datsynoniem was voor "informatie-verschaffing", het begint er steedsmeer op te lijken dat, na de tele-visie, nu ook de radio ten prooi is

  gevallen aan alles-overheersendevercommercialisering. Wat iseigenlijk de taak van de publiekeomroepen, en hoe vatten zij huntaak op? En op welke omroep zouu stemmen als er omroepverkie-zingen werden gehouden? Eeninside-visie vanuit omroepland.

  De geheimen van Glastonburyeen van de meest mysterieuzeplekken van Engeland, bekend alshet legendarische Avalon. De tijdlijkt er stilgestaan te hebben enalles ademt er in dit piepkleinestadje de sfeer van graancirkels,aarde-energien, geheime water-bronnen vanuit de labyrint-heu-vel, de Tor genaamd, en de stiltevan de mystieke Chalice Well Gar-dens, waar (ook al) de HeiligeGraal verborgen zou liggen. Gla-stonbury: new age avant-la-lettre.

  Nicola Tesla in ColoradoSpringsKomend december is het precieshonderd jaar geleden dat degrote uitvinder Nicola Tesla vanuitColorado Springs radiosignalenmet buitenaardsen uitwisselde, enFrontier Magazine zal dit nietongemerkt voorbij laten gaan.Martien van Wieringen verdieptezich jarenlang in het werk vanTesla en ontdekte hierdoor deradiosystemen van het oudeEgypte, die overeenkomen metTesla's toepassing van TerrestrialResonances and Particle BeamTransmission. Ook vergeleek vanWieringen de opstraalhoeken diedoor de oude Egyptenaren wor-den aangegeven (o.a. in Dende-ra) met de reflexies in de iono-sfeer met die van het Roswellradiosignaal uit 1947. Hij kwamtot verrassende conclusies.

  Hans Pluut

  De nieuwe Roman Piso Site is terug van weggeweest.Deze site is te vinden op:http://www.angelfire.com/biz5/piso/ Vooral voor diegene die wil weten hoe en door wie het nieuwe testa-ment in elkaar is gezet.

  Wil je de allerlaatste nieuwtjes over waar Nexus, Frontierenz. verslag over doen c.q. weten ga dan naar:http://dailygrail.com/?survey Deze site bevat heel veellinks van de bekende auteurs die besproken worden inFrontier Magazine.

  Een van de beste en volledige sites over Rennes de Ch-teux adepten is deze: http://www.rennes-le-chateau.com/default-uk.htm Prachtige fotos (veel) vande kerk zowel buiten als binnen. Alle beelden wordenhier stuk voor stuk besproken. Zoek vooral het beeld vanJohannes de Dooper op en zie wat er onder staat. Dit isheel belangrijk voor de Freemasons.

  Wil je veel technische details over de zon en hoe hij er op

  het moment bijstaat, ga naar: http://www.maj.com/sun/noaa.html

  Alles over de illuminatie en aanverwante zaken:http://mercury.spaceports.com/~persewen/illum_index.htm Op deze site zijn regelmatig artikelen te vinden vanSpotlite.

  Site van Stan Tennen legt o.a. uit hoe het alfabet van onsen het Hebreeuwse ontstaan is uit de model of conti-nuous creation ( zie eerste foto op zijn site) Veel geo-metrie goed uitgelegd. Deze vind je hier:http://www.meru.org/index.html

  Een van de mooiste spirituele sites op het net:http://deoxy.org/deoxyf.htm

  Probeer heavy rijk te worden op de Freemason manieren ga naar: http://www.cycle-trader.com/

  Weet u interessante links om in deze rubriek op tenemen, laat het ons weten: [email protected]

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina 40

 • fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina cov3

 • Sterrenbeeldvan

  HorusWim Zitman

  Iedereen verwondert zich over de precisie en kunde waarmee de oude Egyptenarenhun piramides bouwden. Deze verwondering blijkt niet alleen van toepassing op hungebouwen, maar ook op de manier waarop zij hun leefgebied ruimtelijk ordenden.Zitmans fascinerende onderzoek toont aan dat de Egypenaren hun land enpiramidenveld ordenden op basis van diepgaande kosmische kennis. Het grondgebiedblijkt zo een beeld van de hemel. Tijdens zijn studie ontdekte de auteur ook een'missing link' in de geschiedenis van de mensheid: een bloeiende, invloedrijke cultuur,die voorafging aan die van de Soemerirs en de oude Egyptenaren.

  49,50 / 995 BEF inclusief verzendkosten

  Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected] (Belgi) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

  Uniek kleitablet brengtbakermat van de Egyptischebeschaving voor het eerst inkaart

  fr0605_2009.qxd 09-06-2009 21:16 Pagina cov4