Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

26
mei / juni 1999 jaargang 5 nr. 3 ƒ 7,95 / 145 Bfr. / 3,60 De tijdsreizigers van Damanhur Onafhankelijke staat in Italië zorgt voor oproer en verbazing Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s Engelen of buitenaardse wezens? UFO-ontvoerde Betty Andreasson zorgt voor controverse Dichter W.B. Yeats communiceerde met engelen Remote viewer Lyn Buchanan zag toekomst en verleden De zwarte ”roots” van Europa Koloniseerde Egypte Europa in 1500 v. Chr? ”Ik had contact met Mars” Wetenschapper meent berichten van Mars te hebben ontvangen Amerika voor Columbus Bevolking van Amerika vele malen ouder dan aangenomen

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Levensechte ‘Fox Mulder’ Nick Pope: “ik ben ontvoerd door UFO” - Alle tijd van de wereld - De eerste Amerikaan - Communicatie met Mars - UFO-ontvoeringen naar God - Egypte: de bron van de Griekse cultuur - Het kalf van de profetie - Poëzie en boodschappers uit een andere dimensie - Remote viewing en het bestaan van buitenaardse wezens

Transcript of Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

Page 1: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

mei / juni 1999jaargang 5 nr. 3

ƒ 7,95 / 145 Bfr. / € 3,60

De tijdsreizigers van DamanhurOnafhankelijke staat in Italië zorgt vooroproer en verbazing

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

Engelen of buitenaardse wezens?UFO-ontvoerde Betty Andreasson zorgt voor controverseDichter W.B. Yeats communiceerde met engelenRemote viewer Lyn Buchanan zag toekomst en verleden

De zwarte ”roots” van EuropaKoloniseerde Egypte Europa in 1500 v. Chr?

”Ik had contact met Mars”Wetenschapper meent berichten vanMars te hebben ontvangen

Amerika voor ColumbusBevolking van Amerika vele malenouder dan aangenomen

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

Verbaas uzelf ...

De Lijkwade van Turijn is doelbewust als een vervalsing

voorgesteld, want het is het enige wetenschappelijke

bewijs is dat Jezus niet aan het kruis gestorven is: Jezus

leefde nog toen hij in deze doek gewikkeld werd.

De ontdekking dat Jezus de kruisiging overleefd zou

hebben, heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor het

christelijke geloof.

De afgelopen jaren zijn nieuwe gegevens aan het licht

gekomen die onomstotelijk aantonen dat de lijkwade van

Turijn de ware beeltenis van Christus.

Inmiddels is men ook in het Vaticaan gaan twijfelen aan

de eerdere datering. Reden waarom de lijkwade zoveel

mogelijk wordt veronachtzaamd. Een opmerkelijk boek

over een intrigerend voorwerp.

f 49,50 / 990 Bfr. / € 22,50

Elmar R.Gruber enHolgerKersten

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372,8250 AJ Dronten, Tel. 015-3109566,

Fax. 0321-318892, E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas,

Tel./fax 03/777.66.57, E-mail: [email protected]

Michael Baigent

SPOREN UIT DE OUDE TIJDVan holbewoner tot Sfinxbouwer

Ahmed Osman

UIT EGYPTEHEB IK HEMGEROEPEN

Over de wortels vanhet Christendom

Ahmed Osman toont aan dat de bijbel veel dieper in Egypte

geworteld is dan men tot nu heeft aangenomen.

Niet alleen weet de Egyptische wetenschapper Ahmed Osman

overtuigend aan te tonen dat de profetische, oud-testamentische

boeken met hun verslagen van de verrichtingen van Abraham,

Izaak en Jozef in hoofdzaak van Egyptische origine zijn, ook de

belangrijkste oudtestamentische personages als Salomo en

Mozes, blijken gebaseerd te zijn op Egyptische figuren.

Zelfs de basisstellingen van het christelijk geloof - de ene God,

de drieëenheid, de hiërarchie van de hemel, het leven na de dood

en de onbevlekte ontvangenis, zijn van Egyptische oorsprong.

Vanaf de vierde eeuw werd het het gnosticisme en de Egyptische

erediensten echter vervolgd en werden hun geschriften verbrand.

Uit deze tijd stamt de gedachte dat de oorsprong van het Chris-

tendom in Judea gezocht moest worden. Kortom: het Christen-

dom stamt uit Egypte.

f 39,50 / 790 Bfr. / € 17,90

Lucy is de oermoeder van de mens; de wieg van de mensheid stond in

Afrika: de Neanderthaler is een directe voorvader van de homo sapiens;

de oudste sporen van onze beschaving dateren uit de achtste eeuw voor

Christus. Dit zijn allemaal mythes die in dit boek op overtuigende wijze

worden weerlegd om plaats te maken voor een heel nieuwe kijk op onze

evolutie.

Overal ter wereld zijn sporen gevonden die niet stroken met de

bestaande theorie over het ontstaan van de mensheid. Werktuigen die al

twee miljoen jaar geleden gebruikt moeten zijn en zelfs een gouden

halsketting van drie miljoen jaar oud. De orthodoxe wetenschap blijft

deze vondsten hardnekkig negeren.

Baigent toont aan dat de mens helemaal niet van de aap afstamt, maar

dat beide bestaansvormen vele miljoenen jaren lang onafhankelijk naast

elkaar hebben geleefd. Een boek dat de chronologie van de mens en zijn

beschaving op zijn kop zet.

f 34,50 / 690 Bfr. / € 15,50

HET KRUIS EN DE LIJKWADE

Machtsspel tussen Vaticaan, traditie enwetenschap

Tirion53.p65 16/04/99, 18:271

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

1

De

stan

dpun

ten

in d

e ar

tikel

en z

ijn n

iet

altij

d di

e va

n Fr

ontie

rM

agaz

ine

en/o

f Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n, z

odat

die

er

ook

geen

ver

antw

oord

elijk

heid

voo

r ku

nnen

nem

en. H

et c

opyr

ight

late

n w

e ru

sten

bij

de a

uteu

r ze

lf. D

e co

pyr

ight

voo

r de

ove

ri-ge

inho

ud li

gt b

ij Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n.

© F

ront

ier

Scie

nces

Fou

ndat

ion

1999

3 Redactioneel4 Globescoop9 Vreemde Zaken

Welles nietes over leven in Mars-meteoriet;Canadezen bang over buitenaardse bood-schappen; Deense fysicus vertraagt lichtsnel-heid; Heelal is onsterfelijk; Twee tickets voor deruimte graag; Philadelphia-experiment is eenmythe; Aardse en Jupiterse manen ontleed

13 Levensechte ‘Fox Mulder’ Nick Pope: “ikben ontvoerd door UFO”Nick Pope, drie jaar lang diegene die voor het Engelse leger UFO-mededelingenmoest onderzoeken, zou bekend hebben een UFO-ontvoerde te zijn. De vraag opeenieders lippen is: beïnvloedde dit zijn werk?

14 Alle tijd van de wereldDamanhur is een ondergrondse tempel, gebouwd door een onafhankelijke gemeen-schap, waarbij leden zelfs door tijd en ruimte gereisd zouden zijn. Rob Irving onder-zocht de leer van deze groepering, die door sommigen als een sekte beschrevenwordt.

17 De eerste AmerikaanHet Amerikaanse continent zou reeds vele duizenden jaren geleden bevolkt zijn, veeleerder dan men tot op heden aanvaardde. Meteen worden vele wetenschappelijkestellingen op hun kop gezet.

21 Communicatie met MarsDe Amerikaanse ingenieur Gregory Hodowanec ontving in 1988 signalen die volgenshem afkomstig waren van Mars. Hij trad, zo beweert hij, ook in contact met diewezens.

23 UFO-ontvoeringen naar GodBetty Andreasson Luca is een unicum. Haar UFO-ontvoeringen zijn allesomvattendqua aard, en meer, want Andreasson zou eveneens ontmoetingen met God gehadhebben tijdens dergelijke ontvoeringen. Buitenaardse wezens of engelen?

27 Egypte: de bron van de Griekse cultuurDe Grieken beweerden dat zij hun cultuur ontvingen van de Egyptenaren, maarwetenschappers hechten daar hoegenaamd geen geloof aan. Maar recent onderzoektoont aan dat de Grieken het wel degelijk bij het rechte eind hadden.

29 Het kalf van de profetie“Miracle” is een bijzonder kalf, want volgens de Amerikaanse Indianen luidt zij eennieuw tijdperk in.

31 Poëzie en boodschappers uit een andere dimensieDe Ierse auteuer W.B. Years was naast een boegbeeld van de poëzie ook een persoondie in contact trad met “entiteiten” diehem allerlei kennis mededelen. Deze bij-zonder interssante contacten lagen zelfsaan de basis van zijn gedichten. De terug-keer van de muses?

34 Remote viewing en het bestaan van bui-tenaardse wezensEen interview met remote viewer LynBuchanan, die beweert dat de Amerikaan-se overheid onderzoekt verricht naar hetbestaan van buitenaardse wezens. Als deel-nemer in het remote viewing project hadhij hier persoonlijke informatie over.

38 AlexandriaThe Lost Civilization of the Stone Age; Pro-ject Mindshift; Egypte, nieuws uit de Oud-heid; The aliens and the scalpel.

40 Agenda/Aangekondigd

Miracle, het teken van een nieuw tijdperk?

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

���������� ����������� ��������������

Voor abonnementen, losse nummers en nadere informatie:Frontier Sciences Foundation

Postbus 372, 8250 AJ Dronten(Nederland), Tel. 015-3109566, Fax 0321-318892, Email [email protected]

Dendermondse steenweg 56,9100 Sint-Niklaas (België), Tel/fax 03/777.66.57, Email [email protected]

������������� � ���� ���� �

����������� �������

� �����������

�� ����

��� ������!���"��

Los nummer: f 16,95 / € 7,70

Abonnement: f 195,- / € 89

(12 nrs.)

Los nummer: f 13,- / € 5,90

Abonnement: f 50,- / € 23

(4 nrs.)

Los nummer: f 10,- / € 4,50

Abonnement: f 50,- / € 23

(1 jaar lidmaatschap)

Los nummer: f 10,- / € 4,50

Abonnement: f 40,- / € 18 (4 nrs.)

Los nummer: f 10,- / € 4,50

Abonnement: f 45,- / € 20

(6 nrs.)

Los nummer: f 10,- / € 4,50

Abonnement: f 55,- / € 25 (6 nrs.)

����������� ������������������������������������������������������������ ��!�������������"���������� #����$�������$����� �������%��%���&����������� ��������������'�� ���#����!���� �������(����)����������������� ����*�����%������!�)�%���������+����������,-

.��� �%�)����(������/��$�!���#��(������� ��$���� ����- ���� ������)�������������'������������$���)������(���0���1������� ������!�& �� ��$����$���

�������������$)��)����'�!�� �����(��������*��������������������� �������!������)�2���0 ��$��!��� �������������)��������������� ������

345�������������� �'4�1�������$�%�����)����)������ �3����� �����(���"�����%��������$������� �1�(�������)����6�)�� �*�����*����

���������7888�%�����)���������((�����$������$.!����$��%�$%�%����91���������)��������:���$���������������� �*����)���4���(������/����� ����1��������(���������)�����������)�)������(��������1���$���1!����!�"����

1:��)$�������)�����������$������������������������1���;�����������������$������������$������)����6���6��(���������!��6���������)��������������

��������������� ��������€ �������������������������������������

������������ �����

��!� �"����

mags.p65 16/04/99, 18:371

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

Ook in dit nummer vindt u vele interessante artikelen welke we in deschijnwerpers hebben geplaatst. Een van de meest opvallende is hetartikel over Damanhur. Naast de indrukwekkende bouwwerken welkegerealiseerd zijn, vaak met afbeeldingen van oude culturen, beweertde leefgemeenschap toegang te hebben tot reeds lang verlorengewaande technieken. Een van de meest opvallende bezigheden isde kennis van tijdreizen. Men is daar in staat om met het fysiekelichaam tijdreizen te maken terug in de tijd. Het zou mogelijk eenverklaring zijn van de oorsprong van de bijzondere vaardigheden inDamanhur. De voorkant van dit nummer geeft tevens een indruk vanhet Damanhur complex. Het is mogelijk een bezoekje aan de leefge-meenschap in Damanhur te brengen. Een bezoek, wat we van velenhebben vernomen, is zeer de moeite waard. De afstand (Damanhurligt in het noorden van Italië) hoeft op zich geen belemmering tezijn.Het afgelopen jaar hebben tijdens de Wolf Song vele Peace EldersNederland aangedaan. Hun aanwezigheid heeft zowel de bezoekersals de Elders zelf aangesproken. Het heeft er namelijk toe geleid datvele Elders dit jaar wederom naar Nederland komen. Zelfs de initia-tiefneemster van de Wolf Song, “grootmoeder Twylah”, is dit jaarvan de partij. In dit nummer is een artikel over de witte buffalo opge-nomen, dat in de overleveringen van de indianen een belangrijke rolspeelt. De redactie van Frontier Magazine heeft er onlangs zelf pols-hoogte genomen. Wellicht dat we in een volgend nummer hier meernieuws over kunnen vertellen.

In het volgende nummer zal Frontier Magazine bovendien aandachtbesteden aan het nieuwe werk van de Engelse auteurs Lynn Picknetten Clive Prince, The Stargate Conspiracy, dat reeds voor publicatie dereactie uitlokte van een auteur dat er over het onderwerp (Egypte enbuitenaardse wezens) nadien nooit meer iets geschreven zou moetenworden. Dit heeft dan uiteraard ook reeds voor de nodige contro-verse gezorgd, daar heel wat mensen de inhoud reeds wensen teweten. Welnu, daar de redactie persoonlijk betrokken was bij hetonderzoek, kunnen wij u dan ook een unieke “insider’s look” gevenop het onderwerp. Kijk dan ook snel in “Aangekondigd” en vraag jeaf welke onderwerpen handelen over dit werk… U bent de enige diehet voor 3 juni, publicatiedatum van het boek, te weten komt … Hetzal, zo is zeker, een hete, boeiende zomer zijn…

Wij wensen u veelleesplezier…

De redactie

3

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Redactie-medewerkers:Monique HoppenbrouwerJeroen KümelingSimon LangbroekJubbe MullerMirjam Van Dijk

Medewerkers:Andy DenneMaurits EnthovenJoke HeggeBas MeijerDavid Hatcher ChildressBart Jan HooijkaasNancy PoletHans OverbeekGer RomboutsMarc Vredeveldt

Lay-out: D-Sine & PDB

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stilzwij-gend verlengd, tenzij het schrif-telijk wordt opgezegd uiterlijkéén maand voor het aflopen vanhet abonnement.

Redactie Frontier 2000:Ds. C. Spoorlaan 3, 2631 DANootdorp, NederlandTel. 015-3109566E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier Sciences Foundation:Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, BelgiëTel./Fax 03/777.66.57E-mail: [email protected]

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 015-3109566Fax 0321-318892E-mail: [email protected]://www.f-s-f.com

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

4

Krantenkiosk

13 februari 1999

Nooit meer files en binnen een half uur vanje woning in Drenthe op het werk inAmsterdam. Het wordt allemaal mogelijkmet de vliegauto die deze zomer voor heteerst wordt getest in Californië. De zoge-naamde “sky car” stijgt als een helikopterverticaal op en brengt de inzittenden langselektronische wegen naar de plaats vanbestemming. De gebruikskosten vallenmee. De kruising tussen sportauto engevechtsvliegtuig bereikt in de lucht eensnelheid van zeshonderd kilometer per uurmet een benzine verbruik van 1 liter benzi-ne op 8,5 kilometer. De technologie omauto’s elektronisch te besturen bestaat allanger, maar was nog te duur voor alle-daags gebruik. Boeing, de grootste vlieg-tuigfabriek, is enthousiast over het ont-werp.

13 februari 1999

Zet een paar honderd grote satellietscho-tels bij elkaar, hang er slimme software ach-ter en je kunt jacht maken op kunstmatigeradiosignalen van buitenaardse beschavin-gen. De Universiteit van Californië in Ber-keley en het SETI-instituut in MountainView gaan op zoek naar particuliere geld-schieters om zo’n instrument binnen vijfjaar te bouwen. De One Hectare Telescope(1hT) gaat bestaan uit vijfhonderd tot dui-zend schotels met afmetingen van vier totzes meter. Het totale schoteloppervlakbedraagt tienduizend vierkante meter (éénhectare). Het wordt de eerste radioteles-coop die geheel gewijd is aan SETI (Searchfor Extra-Terrestrial Intelligence). De SETIs-coop zal naar schatting 25 miljoen dollargaan kosten, veel goedkoper dan ebstaan-de telescopen met een vergelijkbare gevoe-ligheid. Overigens is het ontwerp van hetschotelveld zodanig dat er ook sterrenkun-

dige waarnemingen mee gedaan kunnenworden die het SETI-onderzoek niet in deweg zit. Met de bouw van de 1hT, die ver-moedelijk zal verrijzen op het Hat CreekObservatory in het noorden van Californië,hopen radioastronomen ervaring op tedoen voor de bouw van een nog veel gro-tere radiotelescoop, met een totaal opper-vlak van één vierkante kilometer. DezeSquare Kilometre Array (SKA) wordt degrootste telescoop ter wereld en zal ookvoor SETI-onderzoek gebruikt worden.

16 februari 1999

De tombe van Jezus wordt mogelijk bin-nenkort geopend. De Kerk is niet blij metdit idee, want volgens hen zou die tombeleeg moeten zijn. Om het met de woordenvan de engel te zeggen: “hij is niet hier; hijis verrezen.”Toch is er de hoop dat de tombe inscriptiesof afbeeldingen zal tonen waaruit moetblijken dat de vroege Christenen de plek alsbijzonder aanschouwden. In de afgelopentwee eeuwen heeft niemand de tombegezien en op het einde van het tweede mil-lennium van Jezus’ geloof is er opnieuwinteresse om ze te openen.De tombe zou zich moeten bevinden in de“Kerk van het Heilig Sepulcher” in Jeruza-lem. Het schrijn er rondomheen dateert uitde negentiende eeuw en is bouwvallig. Hetwerd beschadigd door een brand in 1808en vervolgens in 1927 door een aardbe-ving. De tombe blijft gesloten doordat verschil-lende kerkelijke autoriteiten aanspraakmaken op de plaats en nooit enig compro-mis bereikt hebben. Martin Biddle, profes-sor in middeleeuwse archeologie aan deUniversiteit van Oxford, meent dat tijdensde herstellingswerkzaamheden die nu uit-gevoerd zullen worden, de tombe blootge-legd zal worden. Biddle en zijn vrouw heb-ben tien jaar lang de plaats in kaartgebracht. Zij zijn ervan overtuigd dat detombe zich bevindt onder vier lagenbescherming. De tombe werd voor het eerst uitgegravendoor Keizer Constantijn in 325 na Chr. “Detombe bevond zich eerst in een rotsachtigeheuvelhelling. Constantijn verwijderde de

rotsen, behalve dat gebied dat de tombeals het ware rechthield. Dat stuk liet hij ver-volgens in marmer inmetselen. Het schrijnbleef zo’n zeshonderd jaar overeind, tot in1009. Sindsdien zijn er drie bouwwerkengeconstructeerd rondom de tombe. Detombe bleef na de begrafenis van Jezuszo’n honderd jaar lang toegankelijk, totdatHadrianus in 135 de plaats liet bedekkenmet rotsen om er een heidense tempel opte bouwen. Dertig jaar voordat Constantijnzijn bouwwerk oprichtte, vond Eusebiushet Golgotha van de bijbel terug, waarnade ingenieurs van de keizer de tombeterugvonden.

19 februari 1999

Het is de eerste academische leerstoel diegegeven wordt aan de studie van buiten-aardse levensvormen. William “Jack” Welchkrijgt de “Watson en Marilyn Alberts Chair”van SETI, de Search for Extraterrestrial Intel-ligence, aan de Amerikaanse universiteit teBerkeley, nabij San Francisco, Californië.Het astronomie departement van diezelfdeuniversiteit deelde Welch trouwens mededat hij nieuw speelgoed kreeg: een radiote-lescoop met tussen de vijfhonderd en dui-zend satelliet antennes. Wanneer die vol-tooid is, zal de telescoop een van de krach-tigste ter wereld zijn. Het zal eveneens debelangrijkste SETI telescoop zijn. Welch wasvoor zijn academische leerstoel directeurvan de in Berkeley gevestigde Radio Astro-nomy Laboratorium, een onafhankelijkeorganisatie die zich met SETI bezig houdt.

19 februari 1999

Op 18 februari stelden wetenschappers datzij er mogelijk in geslaagd zijn aan te tonenhoe het leven vanuit de ruimte op Aarde“gezaaid” werd. Wetenschappers kooktenchemicaliën volgens “de recepten van hetuniversum” en stelden vast dat de belang-rijkste onderdelen voor leven werdengevormd: alcoholen en ethers. Het isslechts een kleine stap om daaruit amino-zuren te vormen, die de cruciale bouwste-

Ruimtezaden

ET gaat naarschool

Opening tombevan Jesus

Telescoop voorbuitenaards leven

Vliegende autogeen ScienceFiction meer

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 4

Page 7: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

nen zijn van proteïnen, aanwezig in zowatalle aardse levensvormen. Het team werkte met policyclische aroma-tische hydrocarbonaten, de zogenaamdePAH. Deze komen op Aarde voornamelijkvoor in rook en zijn het resultaat van orga-nisch materiaal dat verbrand is. Ze zijn ech-ter ook overal in de ruimte terug te vinden.“Het is verondersteld dat dergelijke PAHmoleculen geproduceerd worden in debuitenste atmosferen van koolfstofsterren”,zo verklaart Pascale Ehrenfreund van hetOostenrijkse Academie voor Wetenschap-pen in haar commentaar op de studie.Vaak worden deze PAH’s naar de Aardegevoerd door meteorieten. Sporen werdentrouwens teruggevonden op de Mars-meteoriet die sporen van Martiaans levenscheen te vertonen. Bernsteins team meng-de PAH’s met een beetje water en stelde zebloot aan ultraviolette straling, zoals diedoor onze zon afgegeven wordt. Voordatleven op deze Aarde onstond was de atmo-sfeer veel dunner en zouden deze stralenonze planeet gebombardeerd hebben. Met deze mededeling is men vele stappendichter bijgekomen om aan te tonen hoeleven op deze planeet, en/of elders, ont-staan is.

23 februari 1999

Wetenschapper Rabindra Mohapatra vande universiteit van Maryland in de Verenig-de Staten meent dat stukken materie aande rand van ons universum een soort van“spiegelsector” van ons universum vor-men. Hoewel het mogelijk is dat de sterrenin die sector dezelfde werking hebben alsonze zon, is het volgens een wet van defysica zo dat zij voor het menselijke oogonzichtbaar zouden zijn. Ze zouden trou-wens gastheer kunnen zijn van “spiegelpla-neten” en zelfs “spiegelorganismen” diehun universum zouden kunnen zien maarniet het onze. Kortom, in lekentaal: aan derand van het universum bevindt er zichmogelijk iets wat alleen maar als een ande-re “dimensie” beschreven kan worden.Fysiek daar aanwezig maar door ons nietop te merken.Hun bestaan wordt afgeleid uit het feit dathun zwaartekracht het licht van de daarachter gelegen sterren verbuigt. Maar veelmeer kan men voorlopig niet stellen. Detheorie van “spiegelmaterie” werd voor heteerst naar voren gebracht in de jaren tach-tig. Die theorie stelde dat elk deel van het

universum een onzichtbare partner had.Hoewel dus niet letterlijk een “anderedimensie”, komt het daar praktisch gezienwel op neer.

3 maart 1999

De Amerikaanse televisiezender Foxbesteedde op 2 maart grote aandacht aaneen reportage over Egypte. Het program-ma omvatte onder andere een openingvan twee tombes uit de tijd van de farao’s. Het graf behoorde toe aan Kai, een hoge-priester aan het hof van de farao, endateerde uit zo’n 2400 v. Chr. In een nabij-gelegen tombe werden eveneens twee ske-letten teruggevonden die volgens archeo-loog Zahi Hawass de vrouw en dochter vanKai zijn. De tombe bevindt zich op zo’nhalve kilometer van de Grote Piramide teGizeh. De vondst had weinig archeologi-sche waarde. De waarde van het nieuwswas dat in Amerika miljoenen mensen voorhet eerst konden zien en ervaren hoe hetvoelde om “Egyptoloog” te zijn, dit vanuithun luie zetel. Hawass stelde dat het “deeerste keer is dat we zoiets doen”. Hetmoest archeologie interessanter maken endichter bij de burger brengen. De tombeswerden reeds lange tijd geleden ontdekt;het laatste stukje van de ontdekkinggebeurde echter pas woensdag, in hetholst van de nacht, zodat het rechtstreeksop de Amerikaanse televisie te zien zouzijn. Hawass en de televisieploeg gingen ookeen van de kleine piramiden in de schaduwvan de Grote Piramide binnen. Hij hooptedaar de resten van Koning KhamerernebtyII terug te vinden. Hij vond echter nietsmeer dan een onafgewerkte kamer; geenmenselijke resten dus, wat nogmaalsonderstreept dat er tot op heden geenenkel bewijsmateriaal is teruggevonden inde piramiden dat die piramiden tombeszouden zijn.

6 maart 1999

Marco en Erudita Alva sprongen in eenmodderpoel die “De Tweelingmaker” heeten beginnen zich van top tot teen in te

smeren met pikzwarte smurrie, in de hoopdat hierdoor eindelijk een einde komt aanhun kinderloosheid. In een andere poel,“de Wondermaker” genaamd, even verder-op staat Zoila Bejar. Zij wrijft zich in met denaar zwavel stinkende modder om vanhaar chronische rugklachten af te komen.Veel Peruanen met lichamelijke klachtenmaken een tripje naar Cilca, een stoffigwoestijnstadje aan de kust, 65 kilometerten zuiden van de hoofdstad Lima, om teprofiteren van de genezende krachten dieaan de drie kleine modderpoelen die hierliggen worden toegeschreven. Maar dat isniet het enige. Bij de toegangsweg tot Chil-ca staat een bord met de tekst “Chilca. Defavoriete plek voor ruimteschepen en bui-tenaardse wezens”. Volgens de plaatselijkebevolking wordt Chilca regelmatig bezochtdoor UFO’s, die een onbekende stof komen“oogsten”, die zich in de oceaan bij hetstrand van Chilca bevindt. De ruimtesche-pen laten stoffen achter die van de bodemin de modderpoelen terechtkomen. Daar-aan ontleent de modder van Chilca zijnwonderbaarlijke geneeskracht. “Heel veelmensen hier zeggen dat ze ‘s nachts UFO’sen vreemde lichten aan de hemel hebbengezien”, zegt de burgemeester NumaRueda. De bevolking van Chilca heeft eenheilig vertrouwen in de vruchtbaar maken-de modder. Een duidelijk bewijs voor dekrachten van de modder is het grote aantaltweelingen in Chilca, houdt men vol. “Opeen bevolking van 10.000 mensen zijn erruim honderd tweelingen”, zegt burge-meester Rueda. Chilca ligt 300 kilometerten noordwesten van de bekende Nazca lij-nen.

9 maart 1999

De hotelgroep Hilton International is deeerste sponsor van een initiatief om eenruimtestation te bouwen dat gebruikmaakt van de brandstoftanks van de spaceshuttle. De groep wil de “Hilton Orbital Hotel”bouwen en de auteur Arthur C. Clarke wilbij de opening aanwezig zijn. Het project isgetiteld “Space Island”. Het moet verschil-lende brandstoftanks van de space shuttle,elk met een doorsnede van een Boeing747, met elkaar verbinden. Momenteel zijndie tanks het enige onderdeel van de spaceshuttle dat niet hergebruikt wordt.Ook British Airways zou interesse tonen inhet project. Zowel de klanten van British

Hilton hotel in deruimte

Stof uit UFO’shelpt tegen

kinderloosheid

Mummies enskeletten op TV

“Spiegelsector” inons universum

5

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 5

Page 8: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

9

In augustus 1996 was het de Amerikaansepresident Bill Clinton in eigen persoon diemededeelde dat zijn ruimtevaartorganisa-tie NASA erin geslaagd was sporen vanleven terug te vinden in een meteoriet datvan Mars afkomstig was. Sindsdien is erechter een enorme controverse gevoerd inwetenschappelijke kringen over de juist-heid van deze bewering. De inzet van hetspel is immers hoog: indien de beweringklopt, dan betekent het dat “leven” vast enzeker elders in het universum aanwezig is.Momenteel is de consensus van de expertsdat de steen waarschijnlijk geen sporen vanleven tonen.Het grootste probleem is voor de weten-

schappers dat de vermeende fossieleafdruk veel te klein is in vergelijking metdergelijke afdrukken die hier op Aardeteruggevonden worden. De “Martiaansebacterie” zou veel te klein zijn.

Maar onderzoeker Kathie Thomas-Keprtabeweert dat er nieuw bewijsmateriaalbeschikbaar is: Aardse bacteriën laten somsook dergelijke, kleine afdrukken in stenenachter wanneer zij sterven. Thomas-Keprtawerkt voor Lockheed Martin Space MissionSystems in Houston, Texas en stelt dat zijbewezen heeft dat wat in de Martiaansemeteoriet aanzien werd als een fossiel vaneen bacterie eveneens op de Aarde is

teruggevonden. Haar onderzoek wees uitdat bacteriën die leven en sterven binnenstenen in slechts acht weken na overlijdeneen fossiel werden. Kleine filamenten dieaan de bacterie gehecht waren fossileerdenook; ze lijken als twee druppels water opdatgene wat in de Mars meteoriet gevon-den werd. Ze stelde echter wel nadrukkelijkdat op basis van dergelijke vergelijkingenniet bewezen kan worden dat datgene watin de meteoriet gevonden werd daaromook een fossiel van een bacterie is. Ze wildelouter aantonen dat de kritiek tegen deechtheid van de Martiaanse fossiel niet lan-ger gegrond was op feiten.

In april 1999 werd een complexe bood-schap, die voornamelijk uit wiskundige enwetenschappelijke gegevens bestond, deruimte ingestuurd. Hiertussen vermengdzitten echter ook groeten van gewone bur-gers. De boodschap werd verstuurd naarzonachtige sterren die zo’n vijftig totzeventig lichtjaren van onze Aarde verwij-derd zijn. Het is slechts de tweede keer inde geschiedenis dat iets dergelijks zalgebeuren. De eerste “verzending” gebeur-de in 1974. Deze keer komt het initiatiefvan Encounter 2001, een bedrijf uit Hous-ton, Texas. Zij trokken de Canadese weten-schapper Dr. Yrvan Dutil aan om hetwetenschappelijke deel van de boodschapin elkaar te zetten. Voor een bedrag vandertig dollar (ca. zestig gulden) kondengewone burgers een bericht van maximumdertig woorden versturen. Dutil verklaarde dat elk buitenaards ras datintelligent genoeg is, de wiskundige for-mules zal begrijpen, waardoor het vol-doende sleutels zal bezitten om de overigeinformatie te decoderen. Indien ze daarinslagen, leren zij iets over onze Aarde, waardie zich bevindt, en hoe haar bevolking is.Dutil is persoonlijk echter niet helemaalzeker dat het versturen van de boodschapeen goed idee is. “Ik vind dat er een sociaaldebat aan de grondslag van dit alles hadmoeten liggen.” Wetenschappers die ver-bonden zijn met SETI, de Search of Extra-terrestrial Intelligence, vinden het dan ech-ter weer een dom idee. “Bijzonder leuk,maar dubieus wat betreft de wetenschap-pelijke kant”, zo zegt Dr. Paul Schuch,

directeur van de internationale SETI liga.De kans om een buitenaardse beschavingop deze manier te bereiken is bijzonderklein. Dit hield echter de grondleggers vanSETI, Frank Drake en Carl Sagen, niet tegenom in 1974 de eerste dergelijke boodschapte versturen. Zij gebruikten daarvoor de inPuerto Rico gelegen Arecibo-telescoop.Hun bericht bestond uit 1679 bits aanwetenschappelijke symbolen die zij ver-stuurden naar de sterrengroep M13, in hetsterrenbeeld Hercules. Het zal maar liefst24.000 jaar duren voordat die boodschapdaar aankomt. De nieuwe boodschap bevat 400.000 bitsinformatie en moet de sterren reeds overvijftig jaar bereiken. De boodschap zal driekeer verstuurd worden, over een periodevan drie uur, vanaf een radio-telescoop inde Oekraïne. De hele onderneming is natuurlijk mooiomkaderd door wat er zich in de film Con-tact afspeelt. Deze film was gebaseerd ophet boek dat door Carl Sagan geschrevenwerd en behandelt de hele SETI problema-tiek. Terwijl de film draait rond het vindenvan dergelijke uitzendingen, moeten eruiteraard ook beschavingen zijn die derge-lijke boodschappen versturen. En dat isprecies wat men nu hoopt te doen.

Op 26 februari 1999 berichtte de Canade-se krant, de National Post, echter over tweeastrofysici die de Canadese eerste ministerJean Chretien een e-mail stuurden. Zijwaarschuwden hem over het gevaar vanniet-gereglementeerde communicatie met

buitenaardse wezens. Zij vrezen dat derge-lijke communicatie een invasie van “slech-te” buitenaardse wezens tot gevolg zoukunnen hebben. De twee astrofysici werken voor het Cana-dese Defense Research Establishment. Dezewetenschappers waren Yryan Dutil en zijncollega Stephane Dumas. Zij vrezen dat“slecht samengestelde boodschappen” inde toekomst de Aarde in gevaar zou kun-nen brengen. “Zo is het bijvoorbeeldmogelijk dat UFO-aanhangers een bood-schap de ruimte insturen met de vraag datbuitenaardse wezens naar ons komen enhier het bewind overnemen.” Beide weten-schappers vragen dat berichten die ver-stuurd worden eerst onderzocht zullenworden door een deskundig team. “Dit isniet zo dom als het lijkt. Men speelt letter-lijk met dynamiet.” Ook deze opmerkingenwaren niet alleen te horen in de film Con-tact, integendeel: ze werden in 1974 geuitdoor British Astronomer Royal Sir Martin

Welles nietes over leven in Mars-meteoriet

Canadezen bang over buitenaardse boodschappen

De film Contact geeft een realistischeweergave van een mogelijk contact met

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 9

Page 9: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

10

Ryle. Ryle stuurde toen aan de presidentvan de International Astronomical Unioneen brief vol van woede, angst en vrees datwij ons bestaan in het universum aan datuniversum kenbaar zouden maken. Zohadden wij ons blootgesteld aan mogelijkslecht menende buitenaardse wezens.”Drake antwoordde Ryle toen dat zijnbedenkingen te laat kwamen: dagelijks ver-dwijnen onze televisiebeelden, elk militairradiosignaal, elk bericht naar een ruimte-vaartuig in het immense universum. In1999 is het ondertussen een feit dat elkebeschaving binnen een afstand van 40lichtjaar (waaronder bijvoorbeeld mogelijkbuitenaardse wezens te Sirius of Zeta Reti-culi vallen) reeds kennis maakten met onsbestaan en eveneens weten dat wij dewaterstofbom hebben, vliegtuigen, groteraketten en satellieten. Wezens die levenop zestig lichtjaar hiervandaan weten reedsvan het bestaan van een reeks bijna einde-loze planetaire conflicten, dat wij gekkevormen van amusement kennen, wij onze

Aarde vervuilen, vrouwen en minderhedenniet gelijkwaardig behandelen, enz. Kort-om: een niet al te mooie wenskaart. Dit feitis blijkbaar niet gezien door de twee weten-schappers die hun scepsis openbaar maak-ten. De woordvoerder van eerste ministerChretien, Peter Donolo, stelde dat hunaanmerkingen “gekkenwerk” was. “We zijner ons echt niet van bewust dat het ver-broederen met buitenaardse wezens eenprobleem is.” De wetenschappers stuurdenook een brief naar Art Hanger, een Cana-dees politicus. Ook hij stond versteld datde Canadese overheid dergelijke “stommeopmerkingen” duldde van twee van hunwerknemers. “Het is duidelijk dat zij in eenfantasiewereld leven.”Dutil blijft echter achter zijn voorstel staan:“stel dat een groepering buitenaardsewezens die boodschap leest en die vervol-gens besluiten om naar de Aarde te komenen zich voor te doen als goden.” Dat is pre-cies wat personen zoals Erich von Dänikenen Zecharia Sitchin reeds jaren lang vertel-

len: dat er indertijd een buitenaards ras (ofmeerdere) naar de Aarde kwam en zichhier gedroeg alsof zij goden waren en dehele mensheid als een soort van slaaf voorhen liet werken. Het is meteen ook datthema dat in de film Stargate enkele jarengeleden onderzocht werd. UFO-onderzoekers zoals Budd Hopkins enDavid Jacobs menen echter dat het alle-maal te laat is en dat de invasie reedsplaatsvindt. Hopkins is weerhoudend omde wezens als “kwaadaardig” te bestempe-len, maar Jacobs beweert dat het hele UFO-ontvoeringsfenomeen weldra tot negatievegevolgen voor de mensheid zal leiden.

De New York Times berichtte op 18 febru-ari 1999 dat de Deense fysicus Dr. LeneVestergaard Hau en haar team er recent ingeslaagd is om de lichtsnelheid te vertra-gen. De mededeling klinkt meer ongeloof-waardig dan doorsnee science-fiction,maar ...

In een vacuüm is de lichtsnelheid 186.171mijl per seconde. Dit wordt vaak, hoewelmogelijk verkeerd, aanzien als de “uiterstesnelheidsgrens” die in het fysische univer-sum bestaat. In zwaardere mediums, zoalswater of glas, wordt de lichtsnelheid iets

vertraagd, hoewel dit uiterst miniem is.Vestergaard zou die lichtsnelheid echter tot38 mijl per uur teruggebracht hebben. Zijbeweert dat haar team, waar onder andereDr. Steve Harris van de Californische Stan-ford University en twee afgestudeerden vanHarvard deel van uitmaken, weldra de snel-heid nog zal remmen. Zij hopen uiteinde-lijk de snelheid af te remmen tot 120 voetper uur. Deze techniek kan onder andere gebruiktworden voor optische computers, hoge-snelheidsschakelingen, communicatiesys-temen, televisie en zoveel andere technolo-

gie. Wetenschappelijk is het interessantvoor de studie van een specifieke toestandvan materie, de zogenaamde “Bose-Ein-stein condensate”, een groep atomen dieelkaar beginnen te overlappen op tempera-turen die nauwelijks enkele miljarden vaneen graad boven het absolute nulpunt lig-gen. Het was met name in een dergelijkegroep atomen dat het team er in slaagdeom het licht te vertragen. Dr. Hau deeldeechter ook mede dat het mogelijk nog tienjaar zal duren voordat er praktische appli-caties ontwikkeld worden op basis vandeze uitvinding.

Deense fysicus vertraagt lichtsnelheid

Andrei Linde stelt dat het heelal geen beginen geen einde kent. De theorie diemomenteel het meeste bijval kent is dathet universum begon met een zogenaam-de “big bang”, een enorme ontploffingvan energie die iets oneindig klein deedverspreiden, waardoor sterren en ruimtegecreëerd werden.Aanhangers van deze theorie vragen zichook af of het universum steeds zal blijvenuitzetten of dat er uiteindelijk een puntbereikt zal worden waarbij alles opnieuwbij elkaar zal komen, vanwaar alles indertijdbegonnen was. Een vooraanstaand kosmoloog AndreiLinde heeft nu echter medegedeeld dat het

idee van de big bang verkeerd is. Het uni-versum zoals we dat kennen is niet “alles”en was bovendien niet het begin. Verkla-ring: ons universum ontsprong uit eenvorig universum en zal uiteindelijk zelf aande grondslag liggen van een nieuw univer-sum dat zich ooit zal – of misschien reedsbezig is te – vormen. Volgens Linde ont-staat een universum dus uit een “zwanger”universum en is dit een proces dat zichsteeds herhaald en zich zal blijven herha-len. Linde is een Russische fysicus die verbon-den is aan de Californische Stanford Uni-versity. Hij zette zijn theorie onlangs uiteenop een congres van de American Associa-

tion for the Advancement of Science. Vol-gens Linde, een wereldautoriteit op ditvlak, is de Big bang-theorie gebrekkig: hijkan een aantal waarnemingen niet verkla-ren. Een groot probleem is bijvoorbeelddat het universum niet meer of minder uni-form uitzet dan ten tijde van de Big Bang.Op het huidige moment zijn er in ons uni-versum nieuwe delen die ontstaan. Ze ver-groten en verkleinen. De Big Bang kanbovendien niet instaan voor alle zichtbarematerie die in het ons bekende universumaanwezig is. Volgens zijn berekeningen zoude Big Bang onvoldoende materie gemaakthebben om zelfs maar één mens te maken,“laat staan miljarden sterrenstelsels.”

Het Heelal is onsterfelijk

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 10

Page 10: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

14

Alridge, een plaats boven Loch Ness; aan de overkant van hetmeer bevindt zich de voormalige woning van Aleister Crowley.Filosoof, poëet en schrijver Neil Oram vestigde zich hier ruim der-tig jaar geleden in de hoop om de negatieve energie van Crow-ley’s rituelen ongedaan te maken. Daarin geslaagd, heeft hij zijndomein opgesmurkt met leylijn-markeringen en andere esoteri-sche zaken. Eén van de zaken op zijn erf, meteen de reden vanmijn bezoek, is een Damanhuriaanse “spheroself”, volgens degeruchten een tijdsmachine. Het apparaat bevindt zich op eenheuvel, maar is verborgen onder een keramisch iets en een hoop-je mos. Hij ontbloot het voorwerp en ik zie een kluwen van koper-draden, met daarin een glazen sfeer die gevuld is met een vloei-stof. “Alchemistische vloeistof”, zo meent hij. Ik wil het voorwerpaanraken, maar Oram weerhoudt me ervan. “Het is reeds geacti-veerd”, zo verklaart hij. Damanhur, in het pittureske Valchiusella, vijftig kilometer tennoorden van Turijn, in Italië, is de thuishaven van de Federatie vanDamanhur. De gemeenschap telt zo’n 800 leden en draagt zijnboodschap steeds vaker uit buiten zijn grenzen, zelfs tot in noordSchotland dus, zo blijkt. De gemeenschap wil het Goddelijkebenaderen door middel van de esthetiek: een liefde voor deNatuur, rust en creativiteit is, zo menen zij, een manier om defysieke zintuigen te bevredigen. Alleen wanneer die rust gevondenhebben, kan men het innerlijke zelf, de geest, onze ware zelf, lerenkennen. Daarom neemt iedereen die lid wordt van de gemeen-schap de naam van een plant of een dier als zijn nieuwe naam; denieuwe naam moet omschrijven wat voor een persoonlijkheid menis. Niet iedereen ziet het echter zo rooskleurig in. In 1996, na demassa zelfmoord van Heaven’s Gate, stelde een reportageteamvan de Britse televisiezender BBC vast dat volgens hen de gemeen-schap van Damanhur het best beschreven kon worden als “eenramp die elk moment kon plaatsvinden”. De Britse krant The Sun-day Times berichtte enkele maanden geleden dat een lid van hetItaliaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken zich zorgen maakteover de geschriften van de stichter van de gemeenschap, ObertoAiraudi. Hij is een “vrome autocraat” die echter beschikt over mil-joenen gulden, die hij volgens de krant krijgt van de “onschuldi-ge” of goedgelovige leden van zijn commune. De waarheid is ech-ter veel minder ophefmakend: de gemeenschap doet niet veelmeer dan het maken dan decoratief glaswerk, kwaliteitsstoffen envoedsel voor een aantal van Europa’s meest exclusieve winkels enketens. Andere leden houden zich bezig met kunst of wijden zichaan de opvoeding van de kinderen die lid zijn van de gemeen-schap. Een ontmoeting met Airaudi is een ware aarding: temidden van deNew Age van Damanhur is hij vrij werelds; hij heeft een enigmati-sche glimlach, maar ook, vasy en zeker, een grote invloed op zijngroep. “Airaudi zegt” hoor je heel vaak wanneer je in de gemeen-schap met de leden spreekt. Maar wat vertelt Airaudi dan?

Het is vast en zeker zo dat er iets mysterieus schuilgaat achter deman; een geheim? In elk geval is het mogelijk de bron van alle mis-verstanden die er heersen rondom de gemeenschap. In 1992 ver-klaarde een ontgoocheld voormalig lid van de gemeenschap dathij naar de pers wilde stappen met “het geheim”. Daarop beslootAiraudi dan maar persoonlijk een persbericht de wereld in te stu-ren dat hij, samen met negentig “broeders”, reeds zestien jaarlang een enorm “gat” in een berg aan het houwen was. Tot op datmoment was hun “meesterwerk” nog door niemand opgemerkt.Niet volledig onverklaarbaar, want via oude en smalle doorgangenkom je in een netwerk terecht van onderaardse gangen. De murenzijn gedecoreerd met hiërogliefen en symbolen; van op afstandbediende panelen openen en sluiten toegangen naar de dieperemysteries: de tempels, wiens muren vol met schilderijen van metuitsterven bedreigde diersoorten zijn. De muren zijn van gepolijs-te graniet, er bevinden zich enigmatische glasramen, veelkleurigemozaïeken, kortom, de zeven belangrijkste kamers van deze tem-pel die verdeeld zijn over vijf verdiepingen spreekt tot eeniedersverbeelding. De media heeft slechts enkele kleine details van het volledige com-plex te zien gekregen, een complex dat gebouwd werd niet voor

Alle tijd van dewereldEen klein genootschap in een Italiaanse valleibouwde een ondergrondse tempel en meent datze een tijdsmachine gebouwd hebben. Zenoemen zichzelf Damanhur.

Rob

Irvi

ng

De Tempel, die volgens de Damanhurianen op een kruispuntvan tellurische stromingen zou gebouwd zijn

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:33 Pagina 14

Page 11: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

15

zijn esthetische schoonheid, maar met een heel bepaald doel. Detempel bevindt zich in een dikke laag van myloniet, een schaarsmineraal dat de tektonische energie, energie van de Aarde dus,zou absorberen en als een soort batterij zou opslaan. Een complexsysteem van waterleiding en kabels doorkruist het complex, waar-door het geheel, volgens de filosofie van het huis, een “werkendiets” wordt. Op de kaarten die door de Damanhur-bewonersgemaakt is, zou enkel deze plek en een plaats ergens in Tibet vier“schijnende knopen” hebben, een bijzonder belangrijk knooppuntvan het aardse energiestelsel, zeg maar. Hierdoor zou de Tempelzoveel energie creëren dat wetenschappers er ooit over nagedachthebben. De Tempel creëert energie en leidt die vervolgens langsde energielijnen naar andere centra zoals Stonehenge en SilburyHill in Engeland, graancirkels, maar ook Oram’s lijn, in noord-Schotland. Vervolgens vloeit die kracht terug naar Damanhur. Maar er is ook een “tijdskamer”, die eveneens gebruikt wordt alseen genezingskamer. Dankzij hun nieuwgevonden technologiemenen zij dat zij in de tijd kunnen reizen, zomaar, waardoor zeinspiratie krijgen van de kunstenaars van het verleden, die vervol-gens dan weer in de kunstuitingen van de gemeenschap zijn weer-slag vindt. Niet iedereen mag echter op dergelijke missies gaan: net zoalsastronauten worden alleen de meest fitte en de meest mentaalsterke personen gekozen. De plaatselijke uitgave van Neil Arm-strong heet Gorilla Eucalypto en hij moet het levende bewijs vor-men dat de reizen in de tijd meer zijn dan louter hallucinaties. Hetrapport van de reis die hij op 19 januari 1994 deed, geeft aan dathij naar 2727 voor Christus reisde en vervolgens planten uit dietijd teruggebracht zou hebben. Daarnaast zou men echter ookmoderne technologie in die oude beschavingen invoeren, zodatmen in feite een versnelde evolutie van de mens wil beogen. Wantgeschiedenis is voor de Damanhurianen iets waar zij actief aankunnen deelnemen. Het mag dan een kleine stap voor Gorilla zijn,het is een grote stap voor de mensheid. Gorilla zou zelfs tot61.000 v. Chr. teruggereisd zijn, toen hij in Atlantis terechtkwam,waar hij personen vond die hetzelfde als hij deed: in de tijd reizen. Straffe koffie en volgens bepaalde bronnen, grotendeels welke zichin New Age kringen bevinden, zouden de Damanhurianen boekenvol kunnen schrijven over hun kennis over het hoe en waarom vanhet reizen in ruimte en tijd. Maar dit zal niet gebeuren, want naareigen zeggen, willen zij niet openbaar maken hoe zij het voorelkaar krijgen. Het is dan ook niet te verwonderen dat iedereen,waaronder zelfs enkele inwoners van de gemeenschap zelf, bij-zonder sceptisch staan tegenover de beweringen van hun leiderover de mogelijkheid van het reizen in de tijd. Onze geest, zo

meent dan weer een andere Damanhuriaan, moet leeggemaaktworden van alle “kennis” die we hebben over tijd, ruimte, dimen-sies enzovoort. Betekent dit dat de mystieke kennis onzin is? Wiezal het zeggen…Misschien wel. David Deutsch, een professor aan Oxford Universi-ty, en een van de leidende fysici van deze wereld, Airaudi, sprakmet de wetenschapper die als een kluizenaar leeft, temidden vanboeken en dozen met restanten van fast food. Airaudi en Deutschtezamen in een kamer lijkt een debat tussen twee personen die elkaan een kant van het universum leven. Deutsch vertelt Airaudi overde filosoof David Lewis die meent, alleen maar reeds op basis vanfilosofische redenen, dat er parallelle werelden moeten bestaan.Deutsch meent dat hij gelijk heeft. “Als we even goed nadenken,dan is een universum inderdaad niet voldoende, dit om een aan-

De Egyptische zaal in het tempelcomplex van Damanhur

Elk onderdeel van de Tempel is met esthetiek vervaardigd. DeDamanhurianen geloven dat esthetiek de mens kan bevrijden

uit deze realiteit.

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 15

Page 12: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

17

Deze eeuw kwamen antropologen, die zich afvroegen hoe enwanneer de eerste mensen voet zetten op het uitgestrekte Ameri-kaanse continent, met een verklaring op de vraag waar de Ameri-kaanse Indianen vandaan kwamen. Zij leken immers allemaalafkomstig te zijn uit Oost-Azië. Hun pionierende voorouders arri-veerden vermoedelijk meer dan 11.300 jaar geleden te voet in deNieuwe Wereld, in drie migratiegolven. Hun tocht maakte gebruikvan de Bering-landbrug, die vroeger Siberië met Alaska verbond.Bewijs voor deze theorie begon zich op te stapelen in de jarentwintig van deze eeuw en bleef tientallen jaren onaangetast. Maarantropologen zijn nu gedwongen om hun zienswijze te herover-wegen. “We zitten midden in een debat dat alles opnieuw ter dis-cussie stelt,” zo zegt Richard Jantz, een antropoloog van de uni-versiteit van Tennessee in Knoxville. De drijvende kracht van deze verschuiving in het denken zijnonder andere overtuigende, nieuwe genetische gegevens en eenonderzoek van een nederzetting in Zuid-Amerika van de ooit ergomstreden paleo-Indianen (Indianen uit de verre oudheid). Voortszijn er aanwijzingen afkomstig uit de anatomie van een 9300 jaaroud skelet dat twee jaar geleden in de Amerikaanse staat Oregongevonden werd. “We zien een veel ingewikkelder scenario ont-staan,” zegt Jantz. Het nieuwe scenario stelt dat de eerste pioniershet Amerikaanse continent reeds minstens 25.000 jaar geledenbereikten. Het lijkt aannemelijk dat die mensen zowel per boot alste voet arriveerden. De meest intrigerende vaststelling is echterdat de Aziaten wellicht Europeanen als metgezel op het maagde-lijke continent meebrachten. Columbus was dus vast en zeker nietde eerste Europeaan die voet aan wal zette.

Eerder deze eeuw luidde het antropologische dogma dat de Nieu-we Wereld nog maar een korte tijd bewoond was, hooguit eenpaar duizend jaar. De bevolking bestond uit technologisch naïevevoedselverzamelaars die dan ook snel zwichtten voor het machts-vertoon van de Europeanen toen die in de vijftiende en zestiendeeeuw het continent bestormden en inpalmden.Maar een ontdekking in 1927 in Folsom, Nieuw Mexico (Verenig-de Staten) maakte een einde aan die illusie. Er werd een stenenprojectielpunt gevonden. Die zat geklemd tussen de ribben vaneen bizon. Deze soort was uitgestorven sinds het einde van delaatste ijstijd, 10.000 jaar geleden. Vijf jaar later vonden archeolo-gen in een grintkuil nabij Clovis, opnieuw in Nieuw Mexico, nogmeer primitieve stenen punten, liggend naast de botten van mam-moeten. Hierdoor maakte het beeld van de eerste Amerikanen als primitie-ve voedselverzamelaars snel plaats voor dat van kundige grootwildjagers. Zij zouden van Alaska naar beneden getrokken zijn, tot deverre grenzen van Zuid-Amerika, een spoor van slachting achter-latend. Toen koolstofdateringen aantoonden dat deze kolonisten

meer dan 11.000 jaar, toen de Aarde nog in de ijzige greep wasvan een ijstijd, geleden arriveerden, versterkte dit het beeld vaneen volk van heroïsche ontdekkers. De eerste kolonisten blekenhelemaal geen “verdwaalde, brave zielen” te zijn zoals werd aan-genomen, maar “dappere, wilde strijders” die vochten voor hunvoedsel. Strijders die bovendien eerder in Amerika aanwezig warendan tot dan werd gedacht.Ondertussen is gebleken dat de jacht op grootwild slechts één vande manieren was waarmee de paleo-Indianen zich in leven hiel-den. Sommigen waren inderdaad voedselverzamelaars, zoals eer-der werd aangenomen. Gezien zij echter eerder in Amerika aan-wezig waren, namelijk in een ijstijd, moesten zij echter worstelenmet het feit dat een groot deel van Noord-Amerika bedekt wasonder bijna twee kilometer dikke ijslagen. Voedsel vinden was duseen grote uitdaging.

In de periode van 75.000 tot 10.000 jaar geleden, tijdens de laat-ste stuiptrekkingen van de Pleistocene ijstijd, waren de oceanenten minste vijftig meter lager dan tegenwoordig: laag genoeg omde Bering-landbrug droog te leggen, waardoor men te voet vanAzië naar het Amerikaanse continent kon trekken. Dit was noch-tans geen blijvende toegang tot de Amerika’s. De wisselendeafmeting van de oostelijke en westelijke ijsmassa’s van Noord-Amerika boden slechts twee momenten voor een veilige door-tocht: vóór 20.000 en ná 12.000 jaar geleden. De ouderdom vande vele Clovis-vindplaatsen, allen rond 11.000 jaar, moedigde dewijdverspreide overtuiging aan dat de eerste Amerikanen warenbinnengekomen door het tweede tijdraam, rond 12.000 jaar gele-den.

Dit denkbeeld verminderde echter in geen geval de enorme vloedaan archeologische vindplaatsen die ouder waren dan Clovis, som-migen meer dan 200.000 jaar. Ook dit denkbeeld moest er dusaan. Maar, zoals David Meltzer van de Southern Methodist Uni-versity onlangs mededeelde: “van de vele archeologische pre-Clo-vis vondsten die gedaan zijn in de laatste zestig jaar, heeft er totnog toe geen enkele de harde toets der kritiek kunnen doorstaan.”Telkens wijst men de vondst af als een foutieve vaststelling.“Zoveel pre-Clovis claims bleken onjuist dat de archeologischegemeenschap sceptisch werd over welke Clovis-claim dan ook,”zegt David Meltzer. De Monte Verde-vondst bracht in deze toestand echter verande-ring. Tussen 1977 en 1985 leidde Thomas Dillehay van de univer-siteit van Kentucky de opgraving van een Indiaanse nederzettingbij Monte Verde in Zuid-Chili. Zijn team stelde vast dat daar onge-veer dertig personen op een zandbank van een kleine kreek had-den geleefd. Ze hadden schuilhutten gebouwd en leefden voor-namelijk van voedselverzameling. Ze aten knollen, stengels, fruiten noten. Het lokale Mapuche volk gebruikt nog steeds dezelfdeingrediënten voor hun voedsel, drank en medicijn. Grote en klei-ne botten van dieren, waaronder die van mastodonten, getuigenvan het feit dat deze nederzetting carnivoren, vleeseters, waren.Stenen punten, polijststenen, graafstokken en bolastenen (nogsteeds in gebruik bij het technologisch primitieve volk om kleinwild te vangen) gaven een indruk van de technologie van denederzetting. De meest treffende vondst was de afdruk van eenkindervoet bij een haard.De Monte Verde locatie is goed bewaard gebleven omdat kortnadat de mensen de nederzetting verlieten de plek bedekt werd

De eerste AmerikaanToen Columbus het Amerikaanse continent eenhalf millennium geleden “ontdekte”, was dat eengrote schok voor de Europese intellectuelen.Sindsdien heeft men getracht na te gaanwanneer “de Nieuwe Wereld” voor het eerstbewoond werd. Recente vondsten wijzen uit datdit duizenden jaren eerder is gebeurd dan totvoor kort werd aanvaard.

Bria

n Cl

iffde

n

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 17

Page 13: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

19

door water en een veenlaag. Hierdoor werd zuurstof buitengeslo-ten, waardoor het rottingsproces vertraagd werd. De rijke vondstmaakt Monte Verde belangrijk genoeg, maar nog verbazingwek-kender is de ouderdom van de meer dan dertig monsters houts-kool, hout en ivoor die teruggevonden zijn. Koolstofdatering steltde ouderdom van deze monsters op 12.500 jaar, meer dan dui-zend jaar ouder dan Clovis. Als dat klopt, dan ondermijnt dat hetheersende geloof over hoe en wanneer de mens in Amerika voetaan wal zette. Geen wonder dat Dillehay zo veel moeite had omzijn mede-archeologen ervan te overtuigen om hem serieus tenemen, zelfs na tien jaar nauwgezette registratie en analyse vanhet materiaal. Tot slot zei hij: “kom zelf maar kijken.”Vorig jaar in januari was dat precies wat een groep van negenarcheologen, waaronder onwrikbare sceptici, deed: een weeksnuffelen op de locatie. Overtuigd door wat zij zagen, gaven zijcollectief toe dat hun scepsis misplaatst was. Dennis Stanford, eenarcheoloog van het Smithsonian Instituut en lid van het team,zei:” het verandert volledig onze denkwijze over de prehistorie vanAmerika. Onze modellen zijn duidelijk niet correct.” Vance Haynesvan de universiteit van Arizona, die er zijn werk van had gemaaktom pre-Clovis claims te bewijzen, omschreef Monte Verde als een“paradigmasloper”. De opgraving kwam duidelijk tegemoet aande drie criteria die archeologen stellen om pre-Clovis claims teaccepteren: de werktuigen zijn onontkenbaar gemaakt door men-sen, de locatie is onaangetast, zoals de bewoners het verlieten; ende datering staat buiten twijfel. In het gelijk gesteld merkte Dille-hay op: “ik wist dat als ze naar de vindplaats kwamen en de voor-werpen zouden zien, ze ermee in zouden stemmen dat MonteVerde pre-Clovis was.”

Dus: de Clovismensen waren niet de eerste Amerikanen. Hoewelsommige onderzoekers koppig blijven vasthouden aan deze nuverouderde theorie, heeft de wijdverbreide acceptatie van MonteVerde geleid tot een ophoping van nieuwe scenario’s. Ryk Ward,een moleculair bioloog aan de universiteit van Oxford, waar-schuwt dat het enthousiasme leidt tot minder nauwkeurige beoor-deling van de gegevens en tot voorbarige conclusies. “We moetenonze mouwen opstropen, nieuwe gegevens verzamelen en stren-ger zijn met het analyseren van de bestaande gegevens,” zei hij.Theorieën over het bevolken van Amerika zullen, zonder twijfel,veel complexer worden vooraleer er een consensus wordt bereikt.Eén van de problemen is het gebrek aan archeologisch bewijs. Alsde dateringen van de ijsvrije doorgang juist zijn, dan moeten men-sen het Amerikaanse continent 25.000 jaar geleden al bereikt heb-ben. Maar, waar zijn alle tekenen van bewoning van voor 11.300jaar geleden? Behalve een schuilgrot nabij Pittsburgh, bekend alsMeadowcroft en met een geclaimde - maar niet algemeen aan-vaarde – ouderdom van ten minste 14.500 jaar oud, is er erg wei-nig anders op het archeologische radarscherm te zien dat ouder isdan Clovis. “Het is een kwestie van archeologische zichtbaarheid,”suggereert Meltzer. “Mensen betraden een maagdelijk land, rijk inhulpbronnen en ruimte en dus bleef men in geen enkele plaatslang, wat nodig is om een archeologisch zichtbare vindplaats tecreëren.” Het kan makkelijk tienduizend jaar of meer geduurd heb-ben voordat de populaties een niveau bereikten dat waarneem-baar begon te worden op het radarscherm,” speculeert hij.

Maar hoe kwam men dan Amerika precies binnen? Iets meer dantien jaar geleden waren alle oudheidkundigen in rep en roer overde Greenberg hypothese. Deze theorie was genoemd naar deStanford taalkundige Joseph Greenberg, die betoogde dat de vol-ken Amerika waren binnengekomen in drie golven. De eerste golfbegon omstreeks 12.000 jaar geleden. Elke golf gaf aanleiding

voor het ontstaan van een aparte taalgroep. Twee van de taal-groepen, het Na-dene, in de noord-westelijke kustregio (met eengeïsoleerde plek in het zuidwesten, de Apachen en Navajo’s), enhet Eskimo-Aleut, in de noord-oostelijke kustregio, zijn geaccep-teerd door de meeste geleerden. Maar Greenbergs voorgesteldederde groep, het Amerind, in de rest van het continent, deed dewenkbrauwen van de Amerikaanse taalkundigen fronsen. De talenin deze vermeende groep zijn volgens hen te divers om deel vanéén enkele familie te zijn. Greenberg bleef echter bij zijn stand-punt, zoals hij al meerder keren had gedaan in zijn onderscheiden,maar vaak controversiële loopbaan.In 1992 kondigde Douglas Wallace en zijn collega’s van de Emoryuniversiteit in Atlanta de resultaten aan van hun moleculair biolo-gisch onderzoek. Op basis van de genetische verschillen tussen dehuidige bevolkingsvolken hadden zij bepaald waar en wanneer dediversificatie van de Amerikaanse bevolking was begonnen. Voor deze studie hadden zij gebruik gemaakt van mitochondriaalDNA (mt DNA). De onderzoekers ontdekten vier verschillendeevolutielijnen van mitochondriaal-DNA bij de Indianen: die noem-den zij A, B, C en D. Deze evolutielijnen werden ook aangetroffenbij Aziatische volken, maar niet bij Europese of Afrikaanse. Ditondersteunt de theorie dat de Amerikaanse Indianen een bandhebben met Azië en dat zij van dat continent afkomstig waren.Daarnaast ontdekten Wallace en zijn collega’s dat de vier evolutie-lijnen ook voorkwamen in de Ameri-Indiaanse populaties. In hetNa-Dene is echter alleen A aanwezig, terwijl in Eskimo-Aleut alleenA en B worden aangetoond. Deze verspreiding van mitochondria-le evolutielijnen is overeenkomstig met Greenbergs voorstellingvan drie migratiegolven. Verder onderzoek stelde het Emory-teamin staat om de aankomsttijden van de drie groepen vast te stellen.Dit tijdstip werd bepaald op 25.000 jaar voor het Amerind enongeveer 12.000 jaar voor het Na-Dene en Eskimo-Aleut. Deze tij-den komen goed overeen met de geschatte perioden van de tweeijsvrije doorgangen.

De theorie was nu dat Aziaten inderdaad Amerika bevolkt hadden,alleen eerder dan verwacht en in twee of drie golven. Deze theo-

rie is in de afgelopen jaren echter ingewikkelder geworden. Meergegevens over mitochondriaal-DNA stroomden binnen uit mole-culair-biologische laboratoria in de Verenigde Staten en Europa.Nog meer mt-DNA evolutielijnen zijn gevonden. Ondertussen zijnook de vier hoofdtypen (A, B, C en D) gevonden in volken van alledrie de taalgroepen (hoewel evolutielijnen B, C en D zeldzaam zijnin het Na-Dene en zoals B en C zelden voorkomen in het Eskimo-Aleut). Andrew Merriwether van de universiteit van Michiganinterpreteert deze nieuwe gegevens eerder als een indicatie vaneen grote migratie dan van drie kleinere trektochten.Volgens Merriwether trok één enkele golf van genetisch diversevolken 25.000 jaar geleden Alaska binnen. Hij omschrijft dit als“een druppelsgewijze stroom van mensen over een periode vanongeveer duizend jaar”. Enkele van deze volkeren trokken naar hetzuiden en vormden de Amerind-familie (terminologie Greenberg),terwijl anderen op geïsoleerde plekken in het noorden bleven.Laatst genoemde groepen moeten geleefd hebben in een afschrik-

Eerst vermoede men dat Amerika slechtsenkele duizenden jaren geleden bevolkt

was.Die veronderstelling is ondertussen

volledig van de kaart geveegd.

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 19

Page 14: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

23

Betty en Barney Hill maakten in de jaren zestig het UFO-ontvoe-ringsfenomeen bij het grote publiek bekend. Het was echter eenandere Betty, Betty Andreasson Luca, die het fenomeen in meerdiepgang zou tonen. Reeds in 1979 verscheen er van UFO-onder-zoeker Raymond Fowler een boek dat volledig gewijd was aan deUFO-ontvoeringen van Betty Andreasson. Het zou pas enkele jarenlater zijn dat Budd Hopkins zijn boek publiceerde over “missingtime”, waarbij hij bij een aantal mensen had vastgesteld dat zij“ontbrekende tijd” hadden, periodes waar zij zich niets van kon-den herinneren, periodes waarin zij beschreven hoe zij ontvoerdwerden door buitenaardse wezens.Net zoals bij Hopkins meende Fowler dat de ontvoeringen vanAndreasson vrij “eenvoudig” waren.In 1975 schreef ze een brief naar Allen Hynek, waarin zij verteldedat zij zich recent een “ervaring” had herinnerd, met “UFO inzit-tenden”, een ontmoeting die in 1967 gebeurde. De ervaring vondplaats in de vroege avond van 25 januari 1967, toen Betty’s toen-malige echtgenoot James in het hospitaal herstelde van een auto-ongeval. Haar ouders waren bij haar ingetrokken om bij te sprin-gen bij de dagelijkse sleur en de opvoeding van zeven kinderen,van drie tot elf jaar oud. Om 18.35 uur was het huis in een mistgehuld en flikkerden de lichten. Buiten was er stilte en de kinderenliepen angstig naar hun moeder. Een rooskleurig licht scheen doorhet venster. Haar vader zag door het venster wezens. Hij herinner-de zich tien jaar later hoe zij eigenaardige sprongen maakten enhoe ze stopten toen zij bemerkten dat hij hen had gezien. De eer-ste van de groep keek hem aan en hij voelde zich vreemd. Meerkon hij zich niet herinneren. Ook Betty herinnerde zich niets meer.Zij had de kinderen in de woonkamer gebracht, maar zij herinner-de zich verder niets meer. Het enige wat zij zich herinnerde wastoen ze de volgende ochtend in bed wakker werd. Alles leek inorde, hoewel ze voelde alsof er iets vreemds gebeurd was. Vanafdat moment zou ze zich flitsen herinneren van mensachtigewezens en een ervaring alsof ze in een andere wereld was.Onder hypnose, in 1977, herinnerde zij zich dat iedereen in defamilie als versteend bleef staan, behalve zij. Vijf mensachtigewezens kwamen plots het huis binnen; zij gingen dwars door eengesloten voordeur heen. Ze waren zo’n 1,20 meter hoog, haddengrijze, grote ogen, te grote hoofden voor hun lichaam en openin-gen voor hun neus en oren. Hun mond was zeer smal, hun han-den, in handschoenen gehuld, telden drie vingers en op de lin-kerschouder van hun pak was een embleem aanwezig dat leek opeen vogel met uitgespreide vleugels. Ondanks hun vreemde voor-komen, waren ze vriendelijk en spraken ze Betty met haar naam

aan. De leider stelde zich voor als “Quazgaa”. Vervolgens werd zemedisch onderzocht en teruggebracht.Later zou blijken dat dit niet de eerste UFO-ontvoering was dieAndreasson was ondergaan. Betty’s eerste UFO-ontvoeringgebeurde toen zij zeven jaar oud was, in 1944. Een klein voorwerpkwam op haar af en bevestigde zich aan haar hoofd, tussen haarogen. Via telepathie ontstond er toen een gesprek tussen haar ende buitenaardse wezens. Vervolgens bleef het “rustig” tot zetwaalf jaar oud was, toen eenzelfde communicatie plaatsvond. Eenjaar later werd ze voor het eerst “werkelijk” ontvoerd en meege-nomen naar een ondergronds “museum van tijd”, waarbij er per-sonen uit alle tijden in glazen kasten opgesteld stonden. Vervol-gens werd ze onderworpen aan allerlei testen, onder andere eentest waarbij ze zich herinnerde hoe een oog uit haar oogkast ver-wijderd werd. Andreasson werd vervolgens nog enkele malen uit haar vertrouw-de omgeving ontvoerd door vreemde wezens en onderwierpenhaar aan allerlei onderzoeken, blijkbaar van medische aard. Fowlerbleef zijn “patiënt” echter volgen. Andreasson is niet echt een“patiënt” volgens Fowler. Na enkele mentale onderzoeken con-cludeerde Fowler dat Andreasson mentaal gezond was. Net zoalszo vele andere vermeende UFO-ontvoerden is zij een “normaalpersoon” die met bijzonder vreemde verklaringen voor de dagkomt. Op geregelde tijdstippen berichtte Fowler via boeken en

Betty Andreasson Luca is een bijzondere UFO-ontvoerde. Haar verhaal lijkt “normaal” te zijn:ontvoerd door buitenaardse wezens, genetischeonderzoeken enz. Maar daarnaast bieden haarontvoerders haar andere ervaringen die nietgemakkelijk te klasseren zijn. Bovendienvertellen ze haar wie zij precies zijn: “deBewakers” van deze Aarde.

UFO-ontvoeringen naarGod

Betty Andreasson herinnert zich ontvoeringen waarvij haarlichaam achterbleef en alleen haar ”ziel” door de

buitenaardse wezens meegevoerd werd

Kelly

Van

de

Wou

we

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 23

Page 15: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

24

artikelen in tijdschriften over de voortgang van zijn onderzoek. Hetwas immers duidelijk dat de voorvallen van Andreasson bijzondercomplex waren. Ook Andreasson zelf was gedreven om het ant-woord te vinden, een drijfveer die bij bepaalde UFO-ontvoerdenniet aanwezig is; “wat niet weet, wat niet deert” is vaak hunmotief. Wat begon als blijkbaar een aantal “eenvoudige” ontvoeringendoor kleine wezentjes, groeide over twintig jaar onderzoek uit toteen complexe materie. Andreasson had echter een groot voordeel:zij is een begunstigde tekenares, zodat zij haar herinneringengemakkelijk duidelijk kan maken aan andere personen. Zo was hetmeteen vrij snel duidelijk dat zij niet door de ondertussen bestbekende “kleine grijze wezens” ontvoerd werd, hoewel haar ont-voerders er sterk op leken. Naast deze wezens waren er echter ookandere, de “Ouderen”, die in gewaden gekleed gingen.

De grote ommekeer kwam er met het boek “The Watchers”. Bijaanvang van de negentiger jaren herinnerde Andreasson zich eenaantal UFO-ontvoeringen die het tot dan vastgestelde patroonschenen te doorbreken. Andreasson was steeds diepgelovig chris-telijk geweest. Steeds had ze haar ontvoeringen dan ook binneneen christelijke leer geïnterpreteerd. De nieuwste herinneringendwongen haar echter om een aantal bijzonder brede interpretatieste maken om deze toch in haar verhaal te laten passen.Andreasson herinnerde zich een wat een blijkbaar typische ont-voering was, behalve dat ze begreep dat ze niet fysiek ontvoerd

werd, maar “spiritueel”. Haar lichaam bleef in de kamer achter,maar haar geest, ziel of wat dan ook, werd door de wezens mee-genomen.

Dat er een spirituele kant zat aan UFO-ontvoeringen, werd in 1994door Harvard professor John Mack neergeschreven in zijn boek“Abduction”. Maar bij Andreasson was dit spirituele, meta-physi-sche aspect bijzonder uitgesproken. Zo herinnerde ze zich hoe nade “oogoperatie” op dertienjarige leeftijd de wezens haar bege-leidden naar een deur. Zij stelden dat zij niet verder konden gaan,maar Andreasson kon dat echter wel en ontmoette “De Ene”, haaromschrijving voor wat best omschreven kan worden als “God”.God was een bijzonder aangenaam licht dat zij verder onmogelijkkon beschrijven of tekenen. “De Ene” verbleef in een kamer vollicht en vol “onvoorwaardelijke liefde”. Later zou zij zich nog een andere ontmoeting met “De Ene” her-inneren.

Licht bleek heel belangrijk te zijn bij en tijdens haar ontvoeringen.Zo moest zij op het schip vaak instructies uitvoeren op eenscherm. Het onderwerp van de “cursus” was steeds licht, of eenaspect daarvan, zoals tijd. Andreasson herinnerde zich ook ont-voeringen waarin zij veranderde in een lichtbol en bepaalde “spe-len” uitvoerde op het schip. Eén van de “spelletjes” bleek, zo ach-terhaalde Fowler, een ritueel te zijn dat wel eens uit het OudeEgypte afkomstig zou zijn. Andreasson wist helemaal niets af vandie rituelen, wat het geheel alleen maar opmerkelijker maakte.In “The Watchers” werd meteen ook duidelijk wat de ontvoerdershier kwamen doen, althans: naar eigen zeggen. Zij vertelden And-reasson dat zij “de Bewakers” waren. Zij waakten over de Aarde ende mens. Al hun ingrepen kaderen in dit grote plan, namelijk omde mens te begeleiden en hem eventueel te beschermen tegenzijn eigen stommiteiten. Daarnaast hadden ze ook nog andere mededelingen: “menselijketijd” was voor ons gelokaliseerd. Zij hadden een andere houdingtegenover tijd; zij ervaarden dat niet zoals wij dat deden. De mensbestond bovendien uit meer dan louter vlees en bloed. De ware“thuis” van de mens was waar “De Ene” woonde. Dit werd in1977 en 1978 onderstreept toen de “Bewakers” onder andere heteinde van haar eerste huwelijk aankondigden, alsook de dood vantwee van haar kinderen in een ongeval. Ten slotte deelden ze ook mede dat zij naar de Aarde zoudenkomen en dat de mensheid hun zou vrezen, hoewel daar geenreden toe was. De reden van hun komst is dat de mensheid lang-zaam steriel wordt en niet langer in staat zal zijn zich voort te plan-ten. Daarom zijn zij bezig met de ontwikkeling van een nieuwwezen. Zij “bewaken” de menselijke vorm, zodat het zaad van demensheid niet verloren zal gaan. De “Bewakers” werken inopdracht van “De Ouderen” die onder andere het de mens moge-lijk kunnen maken om de toekomst te leren kennen. De “Oude-ren” observeren onze persoonlijke en menselijke evolutie constanten grijpen af en toe in. De “Ouderen” waren de ambassadeurs van“De Ene”, de almachtige en alomtegenwoordige.

Andreasson was echter niet de enige in haar familie die zich UFO-ontvoeringen herinnerde. Ook haar tweede echtgenoot, BobLuca, herinnerde zich ontvoeringen. Hij meende twee keer ont-voerd te zijn, de eerste keer in de zomer van 1944, toen hij nau-welijks vijf jaar oud was. Hij zat op een schommel toen er eenschotel op hem afkwam. Daar kwamen twee wezens uit die viatelepathie met hem communiceerden. Zijn tweede ontvoeringvond plaats toen hij 29 jaar oud was, toen hij op het strand reeden twee schotels op hem afkwamen. Een voorwerp liet een klein

Zijn de wezens waar Betty Andreasson contacten mee heeftengelen of buitenaardse wezens?

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 24

Page 16: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

26

gen. Het is echter wel zo dat onderzoekers met een breder onder-zoeksveld, zoals John Mack, die meent dat UFO-ontvoeringen weleen realiteit zijn maar niet noodzakelijk het werk is van buiten-aardse wezens, wel een denkkader bieden voor de ontvoeringenen andere vreemde gebeurtenissen van Andreasson.

Volgens Fowler zijn UFO-ontvoeringen “meta-fenomenen”. “Bijnadoodservaringen, ontvoeringen en andere fenomenen zijn moge-lijk een onderdeel van iets veel complexer dan datgene wat wijoorspronkelijk meenden. Als we een fenomeen isoleren van deoverige dan is het mogelijk dat wij niet langer de ware omvangvan het fenomeen zien. Het is bovendien duidelijk dat de mens, of“een ander bewustzijn”, een belangrijke rol speelt in al deze feno-menen.”

Het is dan meteen ook duidelijk dat de Andreasson-ontvoeringenzowat de moeilijk te overbruggen kloof vormt tussen diegenen diemenen dat het hier gaat om “fysieke buitenaardse wezens” en diewelke open staan voor ruimere mogelijkheden.

Andreasson mocht van de buitenaardse wezens een operatieop een van de wezens zelf aanschouwen

Egely Wheel Vitality Meter

Meet en vul je levensenergie-peil aan. Het apparaat won verscheideneinternationale uitvindingswedstrijden en is het werk van jarenlang intenswetenschappelijk onderzoek. De uitvinder, professor Egely, werkte voorde Hongaarse Academy of Sciences en is een expert op het gebied vanenergie-overdracht. Het is waarschijnlijk het enige middel dat uwenergieniveau op peil brengt, elke dag opnieuw...

NLG f 345,-/6350 BEF/€ 155,-, code: EWVM

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 015-3109566, Fax 0321-318892, E-mail: [email protected]

of (België) Dendermondse Steenweg 56,9100 Sint-Niklaas, Tel/fax 03/777.66.57, E-mail: [email protected]

Voor al uw meldingen van vreemde zaken aan het firmament: bel een van devolgende nummers, graag zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Indien geen ant-woord, dan kan u een ander nummer kiezen.

De medewerkers van UFOON verzekeren u volledige discretie en zullen aanuw melding het nodige gevolg geven.

Zuid-zuidwest Nederland : 078-6743974Midden Nederland: 030-6043721Noord Nederland: 0595-442129Oost-Zuidoost Nederland: 053-4310412

Adres UFOON: Postbus 2191 7500 CD Enschede

UFOON Meldpunten

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 26

Page 17: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 18

Page 18: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

31

De Ier William Butler Yeats was een beroemd dichter die leefde van1865 tot 1939. Hij verdiepte zich in vreemde verschijnselen diemen tegenwoordig onder de noemer “New Age” vervat. De vansprookjesachtige overleveringen doortrokken cultuur waarin hijopgroeide, boeide hem mateloos. Hij verrichtte onderzoek enlegde zich toe op het schrijven over het “kleine volk” van Ierlanden had een enorme interesse in magie. De denkbeelden en meta-foren voor zijn poëzie haalde hij uit zijn actieve samenwerking metesoterische genootschappen zoals de Blavatsky Loge voor Theoso-fie en de Orde van de Gouden Dageraad. Deze dichter van wereld-formaat verdiepte zich zijn hele leven in geschriften over mystieken in de reincarnatie van oude schrijvers zoals Parmenidas enPythagoras. Yeats begreep dat de wereld meer was dan puur zin-tuiglijke waarneming en probeerde een wereldvisie op te bouwendie mogelijkheden bood om dergelijke fenomenen te verklaren.

Op hetzelfde moment dat Jung zijn visie op het collectieve onder-bewustzijn ontwikkelde, werkte Yeats een soortgelijke theorie uitover de “Spiritus Mundi”, de Wereldziel. Hij aanzag dit als eensamensmelting van al onze individuele zielen, een geheel groterdan de som van zijn eenheden. Yeats geloofde onvoorwaardelijk inhet bestaan van zielen, die hij “demonen” noemde. Yeats was er,net als Jung, van overtuigd dat de kracht van het collectieveonderbewustzijn, of de Wereldziel, zo geweldig was dat de arche-typen die eruit voortkwamen werkelijk de fysieke realiteit kondenvervormen. Deze levensvisie werd ontwikkeld doordat Yeats meen-de in contact te staan met bovennatuurlijke wezens, archetypen. Een groot gedeelte van zijn leven gaf hij zich immers over aan hetvoeren van telepathische gesprekken met spirituele wezens. Hijcommuniceerde met hen door middel van het automatisch schriftvan zijn vrouw. De gesprekken begonnen in 1917 en kwamendagelijks door. Vanaf 1921 kwamen ze nog slechts sporadisch tothem. In een veel geciteerde passage uit het verslag van zijn bevin-dingen “A Vision”, schreef Yeats: “In de namiddag van 24 oktober1917, vier dagen na mijn huwelijk, verraste mijn vrouw mij methaar poging tot het automatische schrijven. In een bijna onlees-baar handschrift vormden zich onsamenhangende zinnen. Zewaren echter zo opwindend en soms zelfs zo diepzinnig dat ikhaar wist te overhalen om dagelijks een uur of twee te spenderenaan de onbekende schrijver. Na een zestal uren werd alle resteren-de tijd opgeofferd aan het verklaren van de tekst en aan het aanelkaar te rijgen van de door elkaar gestrooide zinnen. ‘Neen,’ luid-de het antwoord, ‘wij zijn gekomen om u beeldspraak voor uwdichtkunst te schenken.’”

De spirituele “boodschappers”, zoals ze zichzelf noemden, lietende dichter een samenstelling maken van wat door Colin Wilson in“The Occult” wordt omschreven als “een systeem van symbolen,gebaseerd op de 28 maanfasen en twee specifieke mensentypen;zij die kracht putten uit hun strijd met de omstandigheden en zijdie hun kracht halen uit de strijd met zichzelf.” Net zoals de mid-deleeuwse mysticus John Dee, astroloog voor de Engelse koningin,ontwikkelde Yeats uit zijn contacten met bovennatuurlijke wezenseen eigen taal, wat in het geval van Dee het “Enochiaans”gedoopt werd. Aan Yeats’ taal werd nooit een naam gegeven.

Het systeem van Yeats vooronderstelde een toestand van tegen-strijdigheden, polariteiten, waarin mannen en vrouwen geneigdzijn om in een volgende incarnatie het tegengestelde te wordenvan wat ze voorheen waren. Yeats breidde dit systeem uit zodathet hele beschavingen kon omvatten. De kennis die hij vergaardedoor zijn intrede in geheime genootschappen en allerhande lec-tuur versmolt hij met het automatisch schrijven van zijn vrouw.Zodoende vormde zich een voorstelling van de geschiedenis,gebaseerd op tweeduizendjarige cycli, ook wel “Grote Wielen”genoemd.

Yeats beweerde dat een nieuwe historische cyclus steevast werdvoorafgegaan door vogels en door een aantal geweldplegingen.

Poëzie en boodschappersuit een andere dimensie

De Ierse auteur W.B. Yeats was naast eenboegbeeld van poëzie ook iemand die via zijnvrouw in contact stond met “entiteiten” die hemallerlei kennis mededelen.

John

Cha

mbe

rs

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 31

Page 19: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

32

De Grieks-Romeinse beschaving ontplooide zich volgens hem pasten volle nadat Zeus, de koning der goden, naar de Aarde wasafgedaald in de vorm van een zwaan (een vogel) om vervolgensde onweerstaanbaar mooie sterfelijke vrouw Leda te verkrachten(geweld). De vrucht van deze vereniging was Helena. Haar ont-voering door Paris was de aanzet tot de Trojaanse oorlog die uit-eindelijk uitmondde in de totale vernietiging van deTrojaanse/Aziatische beschaving die de voorgaande tweeduizend-jarige cyclus had gedomineerd.Tweeduizend jaar later werd, volgens Yeats, de Christelijke cyclusaangekondigd door de komst van de Heilige Geest in de vorm vaneen duif en door de bevruchting van Maria, de moeder van Chris-tus. De kruisiging van Christus was de geweldpleging die onver-mijdelijk volgde op deze vereniging. Aan de opkomst van dezebeschavingen ging telkens een verkrachting door een hogeremacht vooraf.

In zijn meest bekende gedicht “The Second Coming”, De TweedeKomst, dat werd gepubliceerd in 1919, zinspeelde Yeats geheim-zinnig op de onheilspellende conflicten en catastrofale gebeurte-nissen die het einde van onze eeuw zouden inluiden. Het gedichtbegint als volgt: “Things fall apart; the center cannot hold; mereanarchy is loosed upon the world;” en eindigt met de woorden“What rough beast, its hour come round at last – Slouches towardBethlehem to be born?” (‘t valt al uiteen; het midden houdt geenstand; barre anarchie, wordt op de wereld losgejaagd welk rauwbeest, nu zijn uur ten laatste sloeg, sleept zich naar Bethlehem omte worden geboren?)Sommige critici meenden dat Yeats zinspeelde op de conflicten inIerland; anderen opperden dat hij refereerde aan de massale slach-tingen uit de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig zijn de meesteanalisten het er over eens dat hij het radicale verval van de more-le waarden in het huidige tijdperk voorzag. In “The Second Coming” wordt de figuur van de Sfinx in nauwverband gebracht met het beeld van het “rauwe beest”. Historischgezien is de Sfinx zelf een hybride: een gevleugeld wezen met eenmensengezicht en het lijf van een leeuw. In het algemeen speeldehet beeld van de Sfinx een sleutelrol in de voorspellingen die omde tweeduizend jaar terugkomen. De Trojaanse oorlog markeerdeniet alleen het einde van een tweeduizendjarige cyclus maar wastevens de voorbode van de volgende. Op de tijdslijn staat hij opongeveer gelijke hoogte als de tragedie van Oedipus in Thebe,zoals bijvoorbeeld door Sophocles beschreven in zijn Oedipus Rex.

(Sommige geleerden situeren de Trojaanse oorlog en Oedipus veellater dan 4000 jaar geleden; Yeats lijkt het getal tweeduizend alseen heel rekbaar begrip te gebruiken.)

Heel de wereld kent Oedipus in de eerste plaats als de koning die,hoe onwetend ook, zijn vader vermoordde en vervolgens zijneigen moeder huwde. Yeats concentreerde zich echter op de ster-felijke persoon die het koningsschap wist te bemachtigen door demonsterlijke sfinx die de poorten van Thebe bewaakte te verslaan.Volgens Yeats en zijn spirituele “boodschappers” was de dood vande Sfinx, net zoals de val van Troje, de voorbode van een historischtijdperk. Yeats geloofde dat wat op het einde van een historische

cyclus verdween, weer zou kunnen opduiken op het einde van eenvolgende cyclus. Hij geloofde dat de Sfinx niet dood was, maar datdeze zich in een sluimertoestand bevond en dat de volgendetweeduizendjarige cyclus, aangekondigd door de geboorte vanChristus, deze monsterlijke herinnering aan de overheersing vaneen Oud-Egyptische beschaving weer zou doen oplaaien.In “The Second Coming”, maakte de dichter duidelijk dat de Sfinxgedurende deze tweeduizendjarige periode inderdaad langzaamontwaakte uit een staat van bewusteloosheid. “Maar nu weet ik”,schreef hij, “dat twintig eeuwen stenen slaap tot spookdroom wer-den gekweld door een schommelende wieg.”

De geleerde Judith Weissman ziet het als volgt: een minder goedingelichte lezer zou nooit kunnen bevroeden dat Oedipus, de Goduit de cyclus van de klassieke geschiedenis, de monsterlijke Sfinxveroordeelde tot twintig eeuwen stilte. Noch dat de geboorte vanJezus, zijn “schommelende wieg”, een nieuwe cyclus aankondigtgedurende dewelke de Sfinx langzaam uit zijn sluimertoestand zalontwaken en dat een derde en gruwelijke cyclus zal aanvangenwanneer de Sfinx, het rauwe beest, “zich naar Bethlehem sleeptom te worden geboren”.Het is opmerkelijk dat op de rand van het nieuwe millennium, eneveneens na een tweeduizendjarige cyclus zoals die door Yeatssamengesteld werden, de Sfinx opnieuw in de belangstelling staat.Het is immers aan zijn voeten dat het nieuwe millennium op demeest spectaculaire en mystieke wijze ingewijd zal worden. Het isdaar dat men tijdens 1998 hoopte op de ontdekking van kamersmet een bijzondere inhoud die de mensheid moest verrijken.

Hoe letterlijk nam Yeats de inhoud van het automatisch schrift vanzijn vrouw? Een onderzoek van het verslag, vooral in “A Vision”,toont aan dat het geloof van de dichter in de Spiritus Mundi een

De entiteiten zegden: Wij zijn gekomen om u beeldspraak

voor uw dichtkunst te schenken

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 32

Page 20: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

34

De naam Lyn (Leonard) Buchanan staat op de korte lijst van demeest respectabele remote viewers. Hij was van 1983 tot 1992 lidvan een geheim CIA/DIA remote viewing project, dat opereerdeonder namen als GRILL-FLAME en STARGATE. Toen hij het projectin 1992 verliet, startte Buchanan zijn eigen bedrijf dat hij ProblemsSolution Innovations (PSI) noemde. Nu 59 jaar oud, wonend inTexas, verzorgt hij een remote viewing service voor een groot aan-tal bedrijven, maar ook voor regeringen en politie. Tevens geeft hijtrainingen in remote viewing binnen controleerbare omstandig-heden, de zogenaamde CRV, Controlled Remote Viewing. Bucha-nan beweert eveneens een UFO ontvoerde te zijn. Als kind zag hijzijn eerste UFO en maakte, voor zover hij weet, zijn enige ontvoe-ring mee, toen hij 29 jaar was.

ML: Wat is remote viewing precies?LB: Wanneer je ervan uitgaat, dat ieder mens in staat is paranor-male indrukken op te doen, dan gaat men er meestal van uit datdit gebeurt via het onderbewustzijn. CRV gaat er van uit dat dieindrukken er reeds zijn. Dus bij CRV maakt het niet uit of iemandal dan niet paranormaal is. Bij CRV gaat het er alleen om iets hel-der uit het onderbewustzijn te halen en naar het normale bewust-zijn te brengen, zodat je het op kunt schrijven. De simpelsteomschrijving is eigenlijk, dat CRV een registratieproces is.

ML: Geldt remote viewing ook wanneer niet onafhankelijk geveri-fieerd kan worden?LB: Ik beweer, dat er maar één geldige manier is: dat is wanneeriemand binnen een database duidelijk en aanwijsbaar is op te spo-ren. We weten dat iedere viewer behept is met zijn eigen krachten zwakte. Sommige mensen zien alleen kleuren en geen vormen.Anderen krijgen afmetingen en bijvoorbeeld geen structuren.Wanneer je een doel hebt zonder feedback als de viewer aan hetwerk gaat en de viewer zegt dan bijvoorbeeld Het Galactic Coun-cil hoofdkwartier is roze geverfd en is vijf verdiepingen hoog, dankijk ik naar zijn achtergrond en zie dat de viewer in tien percentvan de gevallen de kleuren goed heeft, dan ga ik natuurlijk nietdenken, dat de kleur inderdaad roze is. Maar wanneer de viewer99 percent goed zit wat betreft afmetingen en gebouwen, dangeloof ik, dat het een vierkant twee verdiepingen hoog gebouw is,of wat hij dan ook zegt. Dus je kunt niet zeggen, dat iemand eenaardige viewer is en dat ik dus alles wat hij zegt over buitenaardsewezens of zo geloof. Je dient iedere sessie en alle achtergronden

bij een waarneming goed te bekijken. Dan heb je pas eenbetrouwbare maatstaf.

ML: Wanneer je gevraagd wordt om iets uit te vinden omtrent eenobscuur doel, gebruik je dan meerdere viewers om het te kunnencontroleren? LB: Zeer zeker. Dat doe ik sowieso als het enigszins kan. Op diemanier kun je zoveel mogelijk fouten voorkomen. Tevens de fan-tasie en de diepe wens van de viewer om de waarheid, waar je opkunt vertrouwen, boven te krijgen.

ML: Wanneer ben je met remote viewing begonnen?LB: Er was op een gegeven moment iets aan de hand in Duitslandwaarvan sommige dingen nu nog geheim moeten blijven. Ik hebsinds mijn 12e jaar een drang om met psycho-kinetische (PK)gebeurtenissen om te gaan. Ik was een van die zgn. poltergeistkinderen. Zo’n gebeurtenis vond plaats in Augsburg, Duitsland in1983 (Lyn zat toen in het leger). Ik trok toen de aandacht van deopperbevelhebber van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. Hijstuurde me terug naar Fort Meade en deelde me opnieuw in bij deremote viewing afdeling. Op die manier heb ik geleerd, hoe ikdaarmee om moest gaan.

ML: Heeft het feit dat je over PK gaven beschikt je geholpen bij jeremote viewing?LB: Dat denk ik niet. Daar heb je geen natuurlijk talent voor nodig.Het enige dat je wel nodig hebt is discipline om de werkwijze teleren en die correct te gebruiken.

Remote viewing en hetbestaan van buitenaardsewezensLyn Buchanan werkte voor de Amerikaanseoverheid, als remote viewer van het geheime CIAproject. Zo leerde hij het bestaan van psychischekrachten kennen, maar, zo stelt hij, het bestaanvan buitenaardse wezens. Hijzelf meenttrouwens een UFO-ontvoerde te zijn.

Mic

hael

Lin

dem

ann

Lyn Buchanan

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 34

Page 21: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

35

ML: Hebben we momenteel nog steeds een remote viewing afde-ling die onder de Amerikaanse regering valt?LB: Ik mag hopen van wel. Kijk, zodra je uit militaire dienst bent,vertelt men je niet veel meer. Ik weet alleen, dat het project waarik bij betrokken was voorgoed is afgesloten. Alle betrokken vandestijds, die ik heb kunnen achterhalen, hebben nu niets meer methet project te maken en doen andere dingen.

ML: Heb je wel eens een UFO gezien?LB: O ja, verscheidene zelfs toen ik klein was en in de omgevingvan Los Angeles woonde. En daarna nog een keer of twee, drie. Ikheb ze van dichtbij en zeer duidelijk gezien. Ik ben ervan over-tuigd, dat het buitenaardsen waren. Toentertijd was Los Angeleseen stad vol smog en luchtvervuiling. We woonden toen zo’n tweestraten verwijderd van een plant die enorme stekels had en hetelucht uitstootte, geen rook, maar hete lucht, daardoor was er altijdeen soort gat in de smog en er hingen wolken waar die warmelucht opsteeg. Je kon er de sterren doorheen zien. Op een zekereavond ging ik naar buiten om het vuil buiten te zetten en ik keekondertussen naar de sterren. Op een gegeven moment naderdeeen voertuig de ene kant van het gat en gleed vervolgens naar deandere kant ervan. Het had een snelheid van circa vijftien kilome-ter per uur. Maar het duurde zeker vijf minuten voor het voorwerphet gat had doorkruist. Daarbij kon ik goed de bodem ervanobserveren. Het bleef maar doorgaan en na circa vijf minuten zagik alleen het staartje er nog van. Ik hoorde geen enkel geluid. Daar-bij vloog het hooguit zes tot negen meter boven de grond. Toenik het hele voertuig goed kon zien, zag ik raampjes rond de bui-tenkant. Het geheel zag er schijfvormig uit. En op de metaalachti-ge bodem zag ik lichtjes waarop de plant reflecteerde. Ik was toenongeveer 14 jaar.

ML: Een van je studenten heeft me verteld, dat je wel eens dooreen UFO bent ontvoerd geweest. Heb je daar nog herinneringenaan?LB: Klopt. Ik heb één herinnering van dat voorval. Ik woonde toenin Evens Chapel in Texas en we waren aan het verhuizen. Dit speel-de zo’n 30 jaar geleden. Mijn familie zat alvast in ons nieuwe huisen ik was achtergebleven om nog wat spulletjes in te pakken. Ikhad een deken en een kussen op de grond gelegd om nog wat tekunnen slapen voor ik ook weg zou gaan. Toen hoorde ik eengeluid uit de achtertuin komen en ik herinner me nog dat ik dacht:“Zou het misschien een vliegende schotel zijn?” Ik wilde opstaan,maar kon me niet bewegen. Vervolgens hoorde ik het ding landenen hoorde mensen over het gras rond het huis lopen. Toen zag ikze. Ze kwamen naar de voorkant van het huis lopen en ze kekendoor de ramen. ‘t Volgende dat ik mij herinner is, dat ik op eenstoel zat die in een rij stond. Er zat een klein oud vrouwtje links vanme en ik zag, dat ze doodsbang was. Er was nog een rij mensenachter me. Rechts naast me waren drie lege stoelen en een raam.Toen kwam er een, ik schat circa 2,25 meter lange, man in eensoort grijze jumpsuit - het was geen grijs wezen - naar me toe enzei: “Neem me niet kwalijk, maar mag ik bij het raam zitten?” Hijkeek me aan en ik kon zien dat hij ontzettend bang was. Hij draai-de zich om en rende vervolgens door een doorgang weg. Een paarminuten later kwamen een van de grijze wezens en drie van diegrotere figuren terug. Alleen het grijze wezen kwam naar me toeen begon met me te praten. Dit gebeurde verbaal

ML: Waar leken die grote grijzen op?LB: Ze waren enorm groot en gespierd. Het leken wel uitsmijtersin een bar. Ze leken op mensen, maar hun gezichten niet. Zewaren mensachtig en een beetje bultig, zoiets als de Klingons uit

Star Trek, met kammen of zoiets. Beslist geen menselijk gezicht.

ML: En wat deed het grijze wezen?LB: Ze begonnen tegen me te praten, waarschijnlijk met debedoeling me in slaap te krijgen. Maar dat lukte niet en uiteinde-lijk begon hij een beetje ongeduldig te worden. Hij vroeg toen ofik mee naar voren wilde gaan. Dat deed ik. Die lange figuren gin-gen weer aan hun werk en ik zat, of knielde, voor het controlepa-neel en zag hoe dat grijs wezen het bediende. We stegen en daal-den en stegen en daalden. En iedere keer dat we daalden gingendie drie figuren weg en even later als we weer stegen kwamen zeterug en gingen weer weg. Ik vermoed dat ze mensen ophaalden.

ML: Heb je gezien dat ze meer mensen ophaalden, of vermoed jedat alleen?LB: We namen een lange sprong en toen we landden op de plaatsvan bestemming zetten ze me weer terug op mijn stoel en allestoelen bij het raam waren toen bezet. Dus het lijkt me, dat zemeer mensen opgepikt hadden. Een stuk of veertien of vijftien intotaal.

ML: Dit ziet er uit als een fysiek proces, fysieke lichamen aanboord, fysieke buitenaardse wezens die er rondwandelden, fysiekemachines die rondzweven van de ene fysieke plek naar de andere.LB: Klopt.

ML: Heb je zelf die fysieke machine kunnen bekijken?LB: Jawel. Bij het controlepaneel. Ik heb tijdens die grote sprongaan een van die figuren gevraagd of ik het eens mocht proberen.Het liet me er een tijdje mee spelen toen we nog op de grondstonden. Maar tijdens die grote sprong liet hij me dat ding daad-werkelijk met zijn hulp besturen. Het was net zoiets als een kleinkind dat op zijn vaders schoot mag zitten. Wanneer ik iets verkeerddeed, sprong hij ogenblikkelijk bij.

ML: Hoe zag dat controlepaneel eruit?LB: Er zaten ongeveer twaalf horizontale gaten in. De bovenste rijhad vijf gaten. Een in het midden en aan beide kanten daarvantwee aan iedere kant. Toen alles goed werkte, ging het licht in hetmidden van iedere rij iets naar links of naar rechts.

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 35

Page 22: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

38

Boeken

Richard Rudgley

The Lost Civilizations of theStone Age. New York: The Free Press, 1999.Begon “de beschaving” werkelijk pas rond4000 v. Chr. in Sumerië en korte tijd later inEgypte? Volgens Rudgley is dit een stellingdie niet langer houdbaar is. “Beschaving”,zo meent Rudgley, is meer dan schrijven enleven in een stad. Want de mens bleekervoor gezonder te zijn… en vast en zekerniet “dom” zoals nog al te vaak beweerdwordt. Het ontstaan van “beschaving” was ookgeen plotseling iets, maar een ontwikkelingdie vele duizenden jaren eerder reedsbegonnen was. Zo blijkt dat o.a. in het“Oude Europa”, reeds inscripties gemaaktwerden voor religieuze doeleinden. Ditgebeurde rond 6000 v. Chr., ruim tweedui-zend jaar voor de aanvang van de Sumeri-sche beschaving. Dit werd uiteindelijk een“schrift” met economische doeleinden bijde Sumeriërs. De mijnbouw was eveneensbijzonder oud: minstens 35.000 jaar oud.Pottenbakken bestond reeds dertiendui-zend jaar geleden.

Rudgley prikt ook de mythe van de“domme Neanderthaler” door. Alles wijster op dat de Neanderthaler in een gemeen-schap leefde en zorg droeg voor de gehan-dicapten. Zijn grafrituelen wijken in niets afvan bijvoorbeeld die van het oude Egypteof de Neolithische cultuur. Alleen werd indie latere culturen alles grootser en meerspectaculair aangepakt. Waar de auteurmet name de nadruk op legt is dat wijmoeten afstappen van het idee dat

“beschaving” een rechtlijnige ontwikkelingis. De mens mag dan wel het einde van deevolutie zijn zoals wij die kennen, dit wilniet zeggen dat de ontwikkeling van demens momenteel op zijn hoogtepunt staat.Integendeel, zo blijkt dat met de versprei-ding van de “beschaving” de levensduurvan de mens gedaald is. Ook nieuwe ziek-ten maakten hun intrede vanwege hetsamenwonen met dieren; kanker wasonbekend enkele duizenden jaren geleden. Terwijl men vroeger meende dat de mensJapan pas rond 13.000 jaar geleden hadbereikt, blijkt in de afgelopen twintig jaardie datum naar 600.000 jaar geledenteruggeschoven te zijn. Steeds maar nieu-we ontdekkingen tonen aan dat de mensreeds tienduizenden jaren lang als een“intelligent persoon” hier op Aarde rond-liep en kennis met zich meedroeg. Rudgleyhoopt dan ook dat zijn boek, loutergesteund op wetenschappelijk bewijsmate-riaal, de mens zal wakker schudden en de“bijbelse barrière” van de beschaving,dewelke zich op 4000 v. Chr. lijkt te bevin-den, weldra zal opheffen en met openogen zal kijken naar de verwezenlijkingenvan onze verre voorouders.

Michael Mannion

Project Mindshift. The Re-education of the AmericanPublic ConceringExtraterrestrial Life 1947-present. New York: M. Evans andCompany, 1998.

Mannion meent dat de Amerikaanse over-heid een campagne op touw heeft gezetdie langzaam maar zeker de mensheidmoet voorbereiden voor een grote open-

baring: dat er buitenaards wezens bestaanen dat dit zich aan ons heeft kenbaargemaakt, reeds vele jaren geleden. Maarvolgens Mannion meende de Amerikaanseoverheid toen, dat het grote publiek nietrijp was voor een dergelijke openbaring,dus hielden zij dit geheim achter en begon-nen ze aan een “opvoedingscampagne”,zodat de mensheid de waarheid onderogen zou kunnen zien zonder wild weg terennen uit angst.

De auteur probeert bewijsmateriaal voorzijn stelling te verzamelen door een gron-dige analyse van documenten en medede-lingen van verschillende personen. Hijinterviewt ook UFO-onderzoekers als BuddHopkins, Stanton Friedman, John Mack enastronaut Edgar Mitchell. Terwijl iedereenhet er over eens is dat de realiteit moeilijkerte begrijpen valt dan wij vaak wensen tegeloven, zijn sommige ondervraagdensceptisch ten opzichte van Mannions hypo-these.

Wat Mannion echter vast en zeker kanbewijzen is dat er sinds de jaren veertig eenaanzienlijke stijging is waar te nemenbetreffende de aandacht voor het onder-werp “UFO’s” en “buitenaardse wezens”.Ze zijn niet langer weg te denken uit onzemaatschappij, waar zij zelfs gebruikt wor-den in reclamecampagnes. De interesse enhet geloof in het fenomeen is er en Man-nion meent dan ook dat het niet al te langmeer kan duren vooraleer een mededelinggedaan wordt. Wat Mannion echter nietaanstipt is de vraag of dit geloof niet doorvelen misbruikt kan worden door dit blindgeloof uit te buiten voor allerlei doelein-den. Zelfs de scenaristen van The X Filesweten dit.

“Egypte, nieuws uit deOudheid”, Teleac NOT 1998,vertaling van: “Egypt”. London, 1998

Dit boek is geschreven als begeleidendboek bij een vijfdelige televisieserie overEgypte, die in het najaar 1998 door Teleacis uitgezonden (en beslist nog wel herhaaldzal worden). Over de bedoeling van het

Vivian Davies en Renée Friedman

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 38

Page 23: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

39

boek laten de aan het British Museum ver-bonden archeologen geen misverstandbestaan. De auteurs vinden dat de mediahet oude Egypte de laatste jaren geen rechthebben gedaan. “Er is een alarmerend aan-tal tv-programma’s dat wonderlijke en mis-leidende nonsens te berde brengt, sommi-ge onder het mom van serieuze egyptolo-gie.” Hiermee doelen ze zonder twijfel opdocumentaires rond de ideeën van Bauval,Hancock en West. In dit boek willen ze aan-tonen dat “de werkelijkheid”, wat die danook moge zijn, minstens zo interessant is.

Een boeiend boek is het zeker geworden.Op een aantal terreinen wordt, voor eenbreed publiek, de laatste stand rond in hetoog springende aspecten van de egyptolo-gie uit de doeken gedaan. We lezen overde Stonehenge-achtige kalenders in deEgyptische woestijn, over het ontstaan vande eerste staten, over de piramidebouw,over de bloeiperiode van Egypte tijdens de18de dynastie en over mummies die inonze tijd een rol spelen bij medisch onder-zoek. Ook recent onderzoek in Sudan,waardoor weer meer aandacht is gekomenvoor het Afrikaanse karakter van de Egypti-sche beschaving, wordt beschreven. Het vlot geschreven boek wordt verleven-digd door prachtige illustraties en compu-tertekeningen. Het is jammer dat deauteurs zich niet wagen aan de controver-siële theorieën waar ze het in de inleidingover hebben. Zo missen we de sterren-theorie van Bauval, de sfinxtheorie vanWest en recente literatuur rond de persoonvan de ketterkoning Aknaton. Je vraagt jeaf waarom. Want als deze theorieën zobelachelijk zijn en zo gemakkelijk te weer-leggen zijn, dan is dit voor de “serieuze”egyptologen natuurlijk een gemiste kansom dat voor eens en voor altijd duidelijk temaken aan een breed publiek. Of liggen dezaken misschien toch niet allemaal zo sim-pel?

Dr. Roger Leir

The aliens and the scalpel.Scientific proof ofextraterrestrial implants inhumans. Columbus, NC (USA): GranitePublishing, 1998.

Dr. Leir werd in 1995 en 1996 wereldbe-roemd toen hij mededeelde dat hij er ingeslaagd was ”implantaten” te verwijderenuit het lichaam van vermeende ontvoer-den; implantaten die ingebracht warendoor buitenaardse wezens.Het duurde zeer lang voordat de resultatenvan het verwijderde materiaal bekend werdgemaakt. Leir probeerde alles zo goedkoopmogelijk te doen. Maar toen bleek dat ditgeen goede oplossing was, vond hij steunbij miljardair Bigelow, die veel geld uitgeeftaan UFO-onderzoek. Die onderzoeken con-cludeerden dat er wel degelijk iets vreemdwas aan de verwijderde ”implantaten”: erwas geen teken van afstotingsverschijnse-len rondom het object; de implantaat zelfwas volgens de laboratoria niet op dezeAarde geproduceerd. Zij meenden dat hetmogelijk van een meteoriet afkomstig zouzijn, maar toen zij leerden dat het in het

menselijke lichaam aangetroffen was, ver-lieten zij de hypothese. Volgens Leir is hetduidelijk dat we hier te maken hebben metbuitenaardse wezens. Maar hoe krijgen dewezens hun metalen object in het mense-lijke lichaam zonder ook maar een spoorop de huid achter te laten? Ze laten echtervele merktekenen op de huid na, de zoge-naamde ”scoopmarks” die niet rechtst-reeks te maken hebben met de implanta-ten. Waarom moet het bovendien buiten-aards zijn? In het onderzoek was er eenpersoon betrokken die meende dat zijnimplantaat daar door het leger aange-bracht was. Zijn implantaat was bovendienidentiek aan drie van de zeven andere ver-wijderde implantaten. Bovendien werdende analyses van de implantaten zelf uitge-voerd door Los Alamos en John Alexander,die allebei de grondleggers zijn van de”niet dodelijke oorlogsvoering”, waarbijmen methoden ontwikkeld om de vijandtijdens een conflict tot de overgave tebrengen zonder gebruik te maken vanexplosieve wapens. Dergelijke implantatenzou dus door hen ingebracht kunnen zijnen, eens ontdekt, geven ze er liever eenbuitenaardse oorsprong aan dan hun wareoorsprong te bevestigen.

Kortom: er zijn een aantal punten die Leirniet bespreekt en op het einde van hetwerk wordt het duidelijk waarom: reedsvoor zijn onderzoek was Leir er reeds vanovertuigd dat buitenaardse wezens bezigzijn om via genetische ingrepen de menseen verhoogd bewustzijn te geven. Hij isdus vast en zeker niet de ”neutrale onder-zoeker” die ”toevallig” iets ontdekte. Inte-gendeel zelfs. Het is dan ook sterk de vraagof zijn onderzoek niet misbruikt werd omeen specifieke boodschap de wereld in testuren: dat het UFO-fenomeen wel degelijkecht is, getuige de implantaten. Verderonderzoek zal echter moeten uitwijzen ofdeze conclusie terecht is.

Maak kennis met de wondere wereld van James Hurtak ...

Hurtak berichtte reeds in 1973 over mogelijke piramiden op Mars en ontwikkelde een geheel eigen godsdienst,

volgens hemzelf gebaseerd op contacten met buitenaardse, hogere wezens.

Hurtak-video: ƒ 59,90 (excl. verzendingskosten)Keys of Enoch: ƒ 99,90 (excl. verzendingskosten)

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 015-3109566, Fax 0321-318892, E-mail: [email protected]

of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel/fax 03/777.66.57, E-mail: [email protected]

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 39

Page 24: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

40

De Raad van Negen: buiten-aards of menselijk?Bestaat er een raad van negenbuitenaardse wezens die indertijdcontact gezocht hebben met deoude Egyptenaren en die – naareigen zeggen – aan de bron vanonze beschaving liggen? Of is heteen grote zwendel van de Ameri-kaanse inlichtingendiensten? Eenonthullend onderzoek metwereldschokkende conclusies.

Malta, eiland der godenMalta, thuishaven van de erfge-namen van de Tempeliers, bezitook imposante megalithischetempel waar niemand de bou-wers van kent. Mysterieuze inker-vingen in de grot en de beweringvan mythes dat hier goden gebo-ren zouden zijn, is voldoendevoor een uiterst interessant

onderzoek.

Het Sirius-schandaalRecent onderzoek heeft aange-toond dat Robert Temple bijzon-der sterk beïnvloed werd doorgeheime genootschappen in zijnwerk over een mogelijke buiten-aardse beschaving van Siriusafkomstig. Zozeer, dat zijn boekbepaalde feiten verzon, opdat deboodschap toch uitgedragen zouworden.

Indianen en buitenaardsewezensSteeds meer Amerikaanse India-nen getuigen dat hun traditiesspreken over buitenaardsewezens en hoe zij in het verledenhier waren, maar ook dat zij nogsteeds hier aanwezig zouden kun-nen zijn.

Wit poedergoudSchenkt “wit poeder goud” inder-daad het eeuwige leven, zoals deontdekker en andere wetenschap-pers menen? Laat het de menstoe om doorheen de tijd en ruim-te te worden en een “god” teworden onder de goden? Eenindringend onderzoek naar eenuitvinding die volgens sommigenals fenomenaal omschrevenwordt, door anderen niet eens isopgemerkt.

AardlichtenZijn UFO’s vreemde krachten,lichtfenomenen, die door deAarde op een of andere manierworden gemaakt? Frederick Dela-ere analyseert de feiten.

Open avond van de Seneca Indian Historical SocietyArcheon Alphen aan de Rijn, 23 mei 1999, f 35,-Sprekers: grandma Twylah, Bob Nitsch en Lee ClarkInlichtingen: Angelique Warntjes, tel: 0172-441607

The Sacred Secrets ConferenceConway Hall, Red Lion Square, Londen, 5 juni 1999Sprekers: Michael Cremo, Clive Prince en Lynn Pick-nett, Laurence Gardner, Robert Lomas en ChristopherKnight en Stephen Wilson

AAS World ConferenceHotel Maritim, Gelsenkirchen, 24-27 juni 1999Sprekers: Dr. Hermann BURGARD (Sumerische enBabylonische mysteries), Prof. Dr. Marilyn CHILDS(sterrenmythen bij de Indianen), Erich VON DANIKEN(Mysteries of the World), Dr. Algund EENBOOM enPeter BELTING (reconstructie van antieke vliegtuigen),Dr. Johannes FIEBAG (sceptici en hun zogenaamdeargumenten), Peter FIEBAG (Paleo-SETI onderzoek enetnologie), Peter KASCHEL (Paleo-SETI in de opvoe-ding, scholen en universiteiten), Prof. Dr. MasaakiKIMURA (Okinawa’s onderwater monumenten), Dr.Guillermo LEMARCHAND (SETI en SETA), Dr. GilbertLEVIN (NASA) (Viking-Experimenten en Mars onder-zoeksprojecten), Dr. David MCKAY (NASA) (Mars

meteoriet ALH84001 en leven in het universum), Prof.Dr. Khalil MESSIHA (Sakkara en vreemde ontdekkin-gen), Dr. Robert PINOTTI (Sporen van de oude godenin het Oude Romeinse Rijk), Clive PRINCE (Mysteriesvan Egypte: kennis uit de hemelen), Ralph Ellis (Egyp-te)

Healing circle, met muziek en gedachte uitwisselingm.m.v. Tue Bear en Ocie WolffeRobert Morris Observatorium bij Lelystad, 18 juli 1999Inlichtingen: Joke Obbens tel: 036-5361171toegang gratis

Glastonbury SymposiumInvestigating Crop Circles and Signs of Our TimesAssembly Rooms, Glastonbury, 30-31 juli, 1 augustus1999

The Questing Conference: ALTERNATIVE EGYPT '99Institute of Education, Bedford Way, Londen, 23 okto-ber 1999, 10.00-20.30 uurSprekers: Graham Hancock, Robert Bauval, Colin Wils-on, Andrew Collins, Michael Baigent, Robert Temple,David Rohl, Graham Phillips, Robert Lomas, Christop-her Knight, John Lash, Yuri Stoyanov

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 40

Page 25: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

DE WRAKE GODSGraftombe 55, Mozes,Toetanchamon en de Plagenvan EgypteGraham Philips15,7 x 23,4 cm., 424pagina’s, tekeningen enfoto’s, paperback, ƒ 49,50.Code: DWG

HET MYSTERIE VAN DERODE PLANEETGraham Hancock, RobertBauval en John Grigsbyƒ 49,50. Code: MRP

PROFETIEËN VOOR DE21E EEUWMoira Timms473 pagina’s, ƒ 29,50.Code: P21E

NIETS IN DIT BOEK ISWAAR, MAAR HET ISPRECIES ZOALS HET ISBob Frisellƒ 34,50. Code: NIDB

NEFRATETEPriesteres in AtlantisJoke Bouwsma408 pagina’s, ingenaaid,ƒ39,-. Code: NEFR

ANDERE DIMENSIESVoorbij Tijd en RuimteRudi Klijnstra250 pagina’s, ingenaaid,ƒ 42,50. Code: ADIM

SPIEGEL VAN DE HEMELDe mysterieuze vondstenvan oer-astronomenGraham Hancock & SanthaFaiia15,7 x 23,4 cm., 352pagina’s, 200 foto’s in kleur,gebonden met stofomslag,ƒ 69,50. Code: SVDH

DE GEWIJDE VIJFHOEKRennes-le-Château, deverborgen geschiedenisonthuldHenry Lincoln15,7 x 23,4 cm., 256pagina’s, tekeningen enfoto’s, paperback, ƒ 39,50.Code: DGV

HET UFO-EXPERIMENTGeheim militair onderzoeknaar alienvoertuigen,biochips en futuristischwapentuigHelmut lammer & MonicaLammer15,7 x 23,4 cm., 336pagina’s, foto’s, paperback,ƒ 39,50. Code: HUE

DE EERSTE TIJDSpeurtocht naarbuitenaardse “goden” diede loop der beschavingbeslissend beïnvloedenZecharia Sitchin320 pagina’s, paperback,ƒ 39,50. Code: DET

HET RAADSEL VAN DEGRAANCIRKELSFeiten, analysen enhypothesenEltjo Haselhoffƒ 35,00. Code: RVDG

HET GEHEIME BOEKDER GROOTMEESTERSJohannes de Doper en deware identiteit van deMessiasLynn Picknett & Clive Prince480 pagina’s, paperback,ƒ 49,50. Code: GBDG

ALIEN LOGBOEKHet meest actuele encompleetste onderzoek naarUFO’s en buitenaardsenJim Marrs448 pagina’s, paperback,ƒ 49,50. Code: ALLO

GODEN UIT DEKOSMOSAlan Alfordƒ 49,50. Code: GUDK

DE ORION PROFETIEVoorspellingen van deMaya’s en OudeEgyptenaren voor het jaar2012Patrick Geryl & GinoRatinckx172 pagina’s, paperback,ƒ 34,50. Code: DWI2

DE FYSICA VAN DEMETAFYSICAOver de werking vanBewustzijnItzhak Bentov250 pagina’s, ingenaaid,ƒ 29,50. Code: FVDM

WAT WISTEN DEMAYA’S?Een nieuw licht op hettransformatieproces van deAardePeter Toonen260 pagina’s, ingenaaid,ƒ 39,-. Code: WWDM

DE WERKELIJKHEID VANDE GRAALGraham Phillips236 pagina’s, paperback.ƒ 34,50. Code: WVDG

DE WITTE PIRAMIDEHartwig HausdorfSoftcover, ƒ 39,50Code: DWP

ONTVOERDTwee zussen vertellen overhun UFO-ontvoeringenDebbie Jordan &Kathy Mitchell286 pagina’s, paperback,ƒ 25,-. Code: ONTV

Verleg samen met ons de grenzen van onze kennis ...

Vanwege de vaste boekenprijzen kunnen we geen korting geven.Wij berekenen echter geen portokosten bij het verzenden van deze nederlandstaligeboeken.

Nederland: FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten,tel: 015-3109566, fax: 0321-318892, E-mail: [email protected],giro: 7231599, bank: 40.78.98.417België: FSF, Dendermondse Steenweg 56, 9100Sint-Niklaas, tel/fax: 03/777.66.57, E-mail: [email protected], KB-bank: 413-9226371-79

Het is ook mogelijk de boeken onder rembours te verzenden: extra kosten:ƒ 9,75 Indien u drie of meer boeken bestelt, nemen wij de rembourskosten voor onzerekening.

Bepaalde boeken kunnen door de uitgever zonder enige waarschuwing naar eenlatere publicatie datum verschoven worden.

Page30.p65 16/04/99, 18:271

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina 30

Page 26: Frontier Magazine 5.3 mei / juni 1999

AliensMarcus Day

"Aliens" is een fascinerende , soms schokkende, tocht doorheen gedocumenteerdeUFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens en aanverwanteparanormale verschijnselen. Het bevat verslagen van ooggetuigen, meningen vanexperts, fotografisch bewijsmateriaal… en ontkenningen van regeringswege. Functionarissen van de regering, het leger en de ruimtevaartcentra, alsook erkendedeskundigen op het gebied van het paranormale, doen opzienbarende onthullingenover Area 51, de Roswell-affaire, de Belgische driehoek, mannen in het zwart,expedities naar de maan, graancirkels en tal van andere onderwerpen die met UFO’sen onverklaarde verschijnselen te maken hebben.

ƒ 24,50 / 450 BEF / € 11, inclusief verzendingskosten

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 015-3109566, Fax 0321-318892, E-mail: [email protected] (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel/fax 03/777.66.57, E-mail: [email protected]

Ontmoetingen met hetbuitenaardse

UFO-verschijningen door de eeuwen heen

Contacten, waarnemingen, ontvoeringen

FR0503_2009.qxd 10-06-2009 20:34 Pagina cov4