Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

24
september / oktober 2002 jaargang 8 nr. 5 Nederland 3,95 België 4,50 Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s Energiecrisis, vrije energie en Afghaanse olie: een pot goud? De graancirkels zijn er weer... nu ook op het witte doek Energiecrisis, vrije energie en Afghaanse olie: een pot goud? Media negeert UFO-verslagen De graancirkels zijn er weer... nu ook op het witte doek Media negeert UFO-verslagen Film Signs Prijsvraag zie pag. 40 Frontier Symposium zie pag. 20

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Pim Fortuyns dood: gestoorde gek of samenzwering - 120 miljoen jaar oude kaart? Ja, zo stelt Pravda… - De onnodige energiecrisis - Graancirkels volop in het nieuws - Vaarden Chinezen als eersten rond de wereld in 1421? - Isaac Newton: wetenschapper, maar voornamelijk… alchemist - Op weg naar een Transatlantische Politiestaat - The missing Times: hoe de media de burger bedriegt over UFO's - De oorlog om het zwarte goud - Film Signs had ook Faith kunnen heten - Methernitha draait op vrije energie en spirituele waarden

Transcript of Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Page 1: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

september / oktober 2002jaargang 8 nr. 5

Nederland € 3,95België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

Energiecrisis, vrije energie en Afghaanse olie: een pot goud?

De graancirkels zijn er weer... nu ook op het witte doek

Energiecrisis, vrije energie en Afghaanse olie: een pot goud?

Media negeert UFO-verslagen

De graancirkels zijn er weer... nu ook op het witte doek

Media negeert UFO-verslagen

Film Si

gns Prijs

vraag

zie p

ag. 4

0

Frontie

r Sym

posium zi

e pag

. 20

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:41 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Darwin’s MistakeAntediluvian discoveries prove: dinosaurs and humans co-existedDr. Hans J. Zillmer

Yes, there were cataclysms (among them The Flood) in the course of history, but no,there was no evolution. The Earth’s crust is relatively young and no more than a fewthousand years ago; its poles were free of ice. Published in nine languages, this inter-national bestseller puts the latest discoveries and new evidence against Darwin’sTheory of Evolution. The author, who owes his insights and expertise to numerousexcavations he participated in, describes recent findings that – in line with suppres-sed results of scientific research – prove what seems unthinkable to us today: Darwinis wrong.

292 pagina’s. 170x240 mm. Paperback. Prijs: Euro 25,90. code: DMIS

The Stone Puzzle of Rosslyn ChapelPhilip Coppens

This book will guide you through the theories, showingand describing where and what is being discussed; what isimpossible, what is likely… and what is fact about Rosslyn

Chapel in Scotland.

120 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: ROSC

Nieuwe uitgaven van Frontier Publishing

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert Boerman205 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 15,95. code: GGG

Saunière’s model and the Secret of Rennes-le-ChâteauThe priest’s final legacy that unveils the location of his terrifying discovery André Douzet116 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: SMOD

Crop Circles, Gods and their SecretsHistory of Mankind Written in the Grain

Robert J. Boerman159 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 15,90. code: CCGS

(bedragen zijn excl. verzendkosten)

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ DrontenTel: 0321-380558, fax: 0228-312081, website: www.fsf.nl E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:41 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Bij het samenstellen van de artikelen van dit huidige nummer van Frontier Maga-zine hadden we een diversiteit aan artikelen geselecteerd. Gaandeweg de voor-bereidingen bereikte ons steeds meer nieuws van het graancirkelfront dat belang-rijk was om in dit nummer op te nemen. Eerst is daar natuurlijk de film Signs dieop 5 september in Nederland in première gaat en op dit moment in de Verenig-de Staten een van de drukst bezochte films is. De media hebben medewerkers vanFrontier Magazine reeds benaderd om op die dag paraat te zijn om de pers vaninformatie te kunnen voorzien over de graancirkels. Een bioscoop in Amersfoortheeft besloten om een heuse graancirkel dag te organiseren rond de film Signs.Het kan nog wel eens een lang graancirkelseizoen worden…Het laatste nieuws rond deze film en de graancirkelgemeenschap treft u aan in ditnummer, evenals een prijsvraag waarmee u o.a. vrijkaartjes van de film Signs kuntverdienen. De traditionele overzichten van de graancirkels van het afgelopen jaartreft u aan in de komende twee nummers. Eén formatie willen we u niet onthou-den: bij het ter perse gaan kwam de melding binnen van een graancirkel in devorm van een buitenaards hoofd; zie afdruk rechts boven.

Ander belangrijk nieuws dat net binnen kwam, is dat de Gantenbrink deur in deGrote Piramide met grote waarschijnlijkheid op 16 september a.s. geopend zalworden. In 1993 had Gantenbrink met een mobiele robot, de Upuaut, een blok-kering in een schacht gevonden. De opening van deze deur, of het kijken wat erachter de deur aanwezig is, zal door de Amerikaanse zender Fox en de Engelsezender BBC en Discovery Channel uitgezonden worden.

Tot slot enkele redactionele opmerkingen. Per abuis is bij het artikel van "Het wareGelaat van Jezus?" in het vorige nummer van Frontier Magazine een verkeerdeauteursnaam weergegeven. Dit had Michael Hesemann moeten zijn. Het vervolgop de artikelenreeks rond de herkomst van het Friesche Volk zal in de komendenummers terug te vinden zijn.

In het middenkatern treft u het laatste nieuws aan rond het Frontier Symposium.We hebben een interessant sprekersveld samengesteld, en hopen dan ook velenvan u te mogen treffen.

Herman Hegge, hoofdredactuer

1

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Eindredacteur:Niels Brummelman

Redactie-medewerkers:Robert BoermanDavid Hatcher ChildressSylvia FranyikMarjorie HugensMarinus JansenFrans KampBettina KotterinkSimon LangbroekIdde LijnseHans OverbeekEvert PoortemanGer RomboutsKaren ThissenMarc VredeveldtHylke WellingJacqueline Westerman

Lay-out: D-Sine & PDB

Druk: Printovit

Distributeur: Betapress

Abonnementen:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stil-zwijgend verlengd, tenzij hetschriftelijk wordt opgezegduiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

Redactie Frontier Magazine:Frontier Sciences FoundationPostbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0228-312081E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier Sciences FoundationPostbus 48, NL-1600 AA Enkhuizen,Tel. 0228-324076Fax 0228-312081E-mail: [email protected]: 7231599ABN-AMRO: 40.78.98.417http://www.fsf.nlISSN 1569 - 7983

Redactioneel

3 Pim Fortuyns dood: gestoorde gek of samen-zwering?

5 120 miljoen jaar oude kaart? Ja, zo stelt Prav-da…

8 Globescoop11 De onnodige energiecrisis13 In Focus16 Graancirkels volop in het nieuws19 Vaarden Chinezen als eersten rond de wereld in

1421?20 Frontier Symposium 2002 22 Isaac Newton: wetenschapper, maar voornamelijk… alchemist26 Op weg naar een Transatlantische Politiestaat30 The Missing Times: hoe de media de burger bedriegt over UFO’s33 De oorlog om het zwarte goud34 Alexandria (boeken)36 Film Signs had ook Faith kunnen heten38 Methernitha draait op vrije energie en spirituele waarden

Inhoud

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:41 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Op 7 mei 2002 kwam Bart Spring in 't Veld, als fotograaf mee opreis, in het Al Rasheed Hotel in Baghdad aanstormen met demededeling,dat Pim was vermoord. Ik had sabotage verwacht. Ditnooit. In april, bij de show van Jan Lenferink, sprak ik hem voor hetlaatst. Jan kondigde drie gasten aan, ik was er één van. Ik kendeFortuyn sinds begin jaren negentig, toen ik hem samen met eenvriend, een marineman die op een duikboot had gevaren, thuis inRotterdam bezocht. We bleven van tijd tot tijd in contact.

De VARA vroeg me deel te nemen aan het Zwarte Schaap met Pimin de hoofdrol. De laatste opmerking van Inge Diepman, dat zijhet gevoel had gekregen dat hij Paus van de wereld zou willenworden, pareerde hij met de gevleugelde woorden: "Nee, konin-gin mevrouw!"

Na afloop van de Lenferink show vertrouwde Pim me toe: "Het isniet leuk hoor, die bedreigingen." Ik antwoordde: "Wat ze gaandoen vlak vóór 15 mei is met foto's komen uit een leer tent, of datje met een minderjarige in bed hebt gelegen, maar ze zullen jeecht niets doen." Dat deden "ze" dus wel. En vanaf het momentdat in Baghdad dit afschuwelijke bericht wereldkundig werd, hebik nagedacht wat hier gebeurd zou kunnen zijn. Mijn conclusie: dedood van Pim draaide om de JSF Fighter. Vandaar de Amerikaansemethode hem uit de weg te ruimen.

Op 14 maart gaf Pim me "De puinhopen van paars" met een klin-kende opdracht. Op pagina's 174-175 schetste hij de toekomstvan de Nationale Defensie. Hoe het waterhoofd van het leger totnormale proporties terug te brengen? Zijn antwoord en doel: deKoninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht schrappen.Alléén de Koninklijke Marine zou blijven. Delen van de Luchtmachtzouden in de Marine Luchtvaartdienst kunnen worden geïnte-greerd. Hij ging niet in op de consequenties die deze aardver-schuiving bij het Nederlandse leger voor het Haagse lidmaatschapvan de NAVO zou kunnen hebben. Of wat de gevolgen voor degehele westerse verdragsorganisatie zouden kunnen zijn. Laatstaan hoe de Verenigde Staten de afschaffing van de belangrijksteonderdelen van het Nederlandse leger zou beoordelen. GeenHaagse militaire aankopen meer? Marineschepen bouwt Neder-land immers zelf? In Washington wenste men over een mogelijkeuittreding van Nederland uit de NAVO onder een kabinet Fortuynniet verder na te denken. Ikzelf werd in maart 2002 door bijnaiedereen in Washington en New York gevraagd wie deze "Neder-landse Nazi" was.

Fortuyn schreef dat hij voor Nederland slechts een admiraliteitbestaande uit een admiraal met een sterk opgewaardeerde chefdefensiestaf van drie vice-admiraals weggelegd zag. Deze club zouals Raad van Bestuur voor de krijgsmacht dienen met slechts divi-sie directeuren voor zee-, land- en luchttroepen. Volgens de toen-malige lijsttrekker van de LPF zou het topzware Ministerie vanDefensie, met honderden generaals en hoge officieren, worden

teruggebracht tot een klein faciliterend apparaat onder de minis-ter en staatssecretaris van Defensie.

Niemand in dit land is het ontgaan welk een probleem de aan-schaf van de Joint Strike Fighter vormde voor politiek Den Haag.

3

Pim Fortuyns dood:gestoorde gek ofsamenzwering?

Willem Oltmans

Willem Oltmans, een journalistdie jarenlang de Nederlandse eninternationale politiek vanuiteen unieke positie gevolgd heeft,geeft zijn mening en inzichtenomtrent de moord op politicusPim Fortuyn.

Willem Oltmans

Pim Fortuyn

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:41 Pagina 3

Page 5: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

4

Dit, door de Amerikaanse oorlogsindustrie aangezwengelde mil-jardencontract kwam er onder paars terecht niet door in het par-lement. Toen dook bij een Hilversumse radiostudio een dolge-draaide zogenaamde milieu-activist op, die voor de neus van Ruudde Wild en anderen, Pim met vijf kogels vermoordde. Voor Defen-sie was hiermee het dodelijke gevaar geweken, want indien For-tuyn de verkiezingen in levende lijve zou hebben gewonnen zouer nooit van een Mat Herben als partijleider sprake zijn geweest bijde kabinetsformatie. Nauwelijks trok niet Pim, maar de man die al twintig jaar opDefensie werkte aan de touwtjes, of de JSF was er in een recordtempo in de Tweede Kamer door. De liquidatie van Fortuyn waseen variant op Dallas - de moord op de Amerikaanse presidentKennedy in 1963. Volkert van der G. is een poldermodeluitgavevan Lee Harvey Oswald. Kennedy wilde de oorlog in Vietnam nade verkiezingen van 1964 afbouwen. Voor het militair-industriëlecomplex in de Verenigde Staten, de oorlogsindustrie, was ditonaanvaardbaar. JFK diende geliquideerd te worden. Oswald dien-de als lokaas. Toen duidelijk was dat hij zich hier niet voor lietgebruiken, werd hij binnen het politiebureau van Dallas vermoord.Sedertdien is hij blijven fungeren als de moordenaar van JFK, hele-maal alléén in zijn eigen uppie. Iets dergelijks, zij het in het klein,moet Volkert G. volbrengen. Oswald kletste honderduit, wat menniet kon gebruiken, omdat binnen de kortste keren inderdaad dui-delijk zou worden dat hij onschuldig was. Volkert houd stijf zijnbek. Wie weet blijft hij daarom leven en na zeven jaar vastgezetente hebben komt hij vrij, krijgt in de Verenigde Staten een andere

identiteit en tien miljoen op de Bank of America. Einde verhaal For-tuyn. Het Nederlandse leger blijft zoals het was, inzetbaar voor deNAVO en Amerika.

Herben sloot zich te elfder ure bij Pim aan, zoiets als de wijze waar-op de Sovjetunie vlak voor het einde van de tweede wereldoorlogJapan de oorlog verklaarde. Hij dook voor het eerst 14 maart 2002op als woordvoerder op bij de presentatie van Pims nieuwe boek.Ik was gevraagd hetzelfde te doen bij Pims ontmoeting met deinternationale pers. Ik had me echter ook van indirecte medewer-king aan de LPF teruggetrokken, volgend op Pims uitspraak optelevisie dat hij vierkant achter Sharon en Israël stond. Een eerderverzoek van Pim - vanuit de auto gedaan - om op de vijfde plaatste komen, nam ik aanvankelijk in beraad. Het ketste toen af, omdatde toenmalige voorzitter Peter Langendam mij verwarde met dejaren geleden overleden CPN journalist Wim Klinkenherg. Daaropkreeg Mat Herben plaats vijf. Met die fatale keuze haalde Pim eenmilitair ezeltje van Troje in de LPF, die zich op een rampzalige wijzezou laten inpakken door het CDA en de VVD. Was Pim blijvenleven, zou dit voor de Verenigde Staten een veelbetekenendenederlaag zijn geweest. De moord op Pim is voor dit land zéérongewoon geweest, vandaar toestanden vergelijkbaar met dedood van Prinses Diana in Engeland. In de Verenigde Staten wordtvooral sinds Dallas en november 1963 op deze manier politiekbedreven, waar we hier nog aan zullen moeten wennen. Vooral nude Verenigde Staten met het heengaan van Pim hier nog meerlakens zullen kunnen gaan uitdelen dan voorheen.

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:42 Pagina 4

Page 6: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

In de Engelstalige versie van de Russische krant Pravda van 30 april2002 staat de volgende kop te lezen:"Vondst van wetenschappers uit Bashkirie weerspreekt gangbarekijk op menselijke geschiedenis: 120 miljoen jaar oude stenenplaat vormt reliëfkaart van Oeralgebied."

Het lijkt onmogelijk. Een team van de Bashkir Staatsuniversiteitheeft echter onweerlegbare bewijzen gevonden voor het bestaaneen hoogontwikkelde beschaving in een langvervolgen verleden.Dit bewijs wordt geleverd door een stenen tablet, gevonden in1999,waarop met onbekende technologie een afbeelding van deOeral is aangebracht. Het is een reliëfkaart, zoals die vandaag dedag wel wordt gebruikt door het leger. De kaart toont zelfs inge-nieurswerken: een stelsel van kilometerslange kanalen, waterkerin-gen, stuwdammen. Niet ver van deze kanalen ziet men diamant-vormige stukken terrein afgebeeld, waarvan de functie niet te ach-terhalen valt. De kaart bevat ook talrijke inscripties. Aanvankelijkdachten de onderzoekers dat het om Oud-Chinees ging, maar detekens blijken nu van een hiëroglyfisch-syllabische taal van onbe-kende oorsprong. Niemand heeft het totnogtoe weten te ontcijfe-ren.

Tweehonderd stenen tafels"Hoe meer ik leer hoe meer ik begrijp dat ik niets weet." Dit zegtProf Alexander Chuvyrov naar aanleiding van deze ontdekking.Chuvyrov, Dr. in de Natuurwetenschappen en Wiskunde aan deBashkir Universiteit, is degene die de sensationele vondst heeftgedaan. Al vanaf 1995 onderzochten hij en Huang Hun, een post-doctorale studente uit China, een mogelijke migratie van Oud-Chinese volksstammen naar Siberië en de Oeral. Tijdens een expe-ditie in Bashkirie vonden ze meerdere rotsinscripties in de Oud-Chinese taal, hetgeen hun hypothese omtrent migratie bevestig-de. Deze teksten berichtten bijvoorbeeld over handelscontracten,huwelijken of sterfgevallen.

Bovendien vonden ze in het gemeentearchief van de stad Ufa inde Oeral 18e eeuwse documenten, die gewag maakten van zo'ntweehonderd merkwaardige stenen tafels, gesitueerd vlakbij hetdorp Chandar in het Nurimanov-gebied. Chuvyrov en zijn collegavermoedden onmiddellijk dat die tabletten wel eens iets te makenkonden hebben met hun Chinese migranten. Nog andere archief-stukken uit die tijd vermeldden studies van Russische wetenschap-pers van tweehonderd witte stenen platen vol tekens en patronen.Meer recent had een archeoloog, A.Schmidt, eveneens witte ste-nen bladen gezien in Bashkirie. Deze wapenfeiten zetten Chuvyrovpas echt aan het werk. In 1998 werd een team samengesteld eneen helikopter afgehuurd om de streek uit te kammen voor meer.

Maar er werd niets gevonden. Zeer teleurgesteld begon Chuvyrovde stenen tafel-verhalen al te beschouwen als slechts mooie legen-des. En toen keerde het geluk.Tijdens één van zijn bezoeken aan Chandar stapte ene Vladimir

Krainov op hem af met de mededeling dat hij zo'n eigenaardigestenen plaat in zijn achtertuin had liggen.Deze keer was het raak. De betreffende plaat bleek minstens eenton te wegen; 148 cm hoog, 106 cm breed en 16 cm dik. Tijdenshet schoonmaken openbaarde zich de driedimensionaal afgebeel-de topografie van het Oeral-gebied.

5

120 miljoen jaaroude kaart? Ja, zostelt Pravda...

Waren er 120 miljoen jaargeleden intelligente mensen opde aarde? Dat is zo, is watRussische geleerden verklarenna de ontdekking van een"kaart".

De "kaart van de schepper" is een steen die volgens Russi-sche geleerden door intelligente handen gemaakt is. Hetopmerkelijke feit is echter dat de kaart op 120 miljoen jaargedateerd is, wanneer er volgens de wetenschap geenmensen op deze aarde leefden. Wie heeft de kaart dusgemaakt?

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:42 Pagina 5

Page 7: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

6

Machinaal bewerktChuvyrov: "Hoe wisten we het in kaart gebrachte gebied te iden-tificeren? Gelukkig zijn de contouren van Bashkirie de afgelopenmiljoenen jaren nauwelijks veranderd. De hoogte van Ufa is mak-kelijk te herkennen. Maar de Ufa-kloof geeft het duidelijkstebewijs. Door die kloof stroomt tegenwoordig de rivier de Urshak.Geologisch onderzoek heeft echter al uitgewezen dat de kloof pre-cies zo loopt als op de voorhistorische kaart staat aangegeven,afgezien van enige kleine tektonische verschuivingen. Een teamvan Russische en Chinese specialisten heeft inmiddels verdere her-kenningspunten van het Oeralgebied vastgesteld: de rivierenBelya,Ufimka en de Sutolka." De kaart blijkt gemaakt op een schaalvan 1: 1,1 km.

De geologische structuur van de plaat is ook vast komen te staan.Ze bestaat uit drie lagen. De onderlaag is veertien cm dik, gemaaktvan het hardste dolomiet. De tweede laag is "geconstrueerd" uitdiopside glas. De bewerkingstechniek hiervan is onbekend in demoderne wetenschap. De afbeelding is in feite aangebracht metdeze laag. De toplaag is verder twee mm dik en gemaakt van cal-cium porselein als beschermlaag tegen externe invloeden. "Opge-merkt moet worden dat het reliëf niet handmatig is aangebrachtdoor één of andere steenhouwer. Zoiets is eenvoudigweg onmo-gelijk. Het is overduidelijk dat de steen machinaal bewerkt moetzijn. Röntgenfoto's bevestigen dat het tablet kunstmatig vervaar-digd is en bewerkt met precisiewerktuigen", aldus de Professor.In het begin veronderstelde het team dat de eeuwenoude kaartgemaakt zou kunnen zijn door Chinezen uit de prehistorie, van-wege de verticale inscripties. Maar na eigen onderzoek in Chinesebibliotheken en consultaties met Chinese deskundigen moest diehypothese worden opgegeven: geen van China's antieke geschrif-ten lijkt op die van de bewuste stenen plaat. Bovendien is het soortporselein van de plaat nooit gebruikt in China. Alle pogingen totontcijfering van de tekens zijn tot nu toe vruchteloos. Slechts vanéén hiëroglief meent Chuvyrov de betekenis te hebben herleid:een notering van de breedtegraad van de stad Ufa.

IrrigatiesysteemHoe meer de rotsplaat werd bestudeerd, hoe meer raadselstevoorschijn kwamen. Zoals het op de kaart zichtbare gigantischeirrigatiesysteem dat met de rivieren in verbinding moet hebbengestaan. Dat systeem bestond uit twee stelsels van 500 meterbrede kanalen, wel tien kilometer lang en elk drie kilometer diep,en wel twaalf dammen waarvoor miljarden kubieke meters aardemoeten zijn verplaatst. Hiermee vergeleken lijkt het Wolga-Donkanaal maar een licht krasje in de aardhuid. Ook de rivierbodem

Prof Alexander Chuvyrov, Dr. in de Natuurwetenschappenen Wiskunde aan de Bashkir Universiteit, is degene die desensationele vondst heeft gedaan.

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:42 Pagina 6

Page 8: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

8

Big Brother Europa in de maak11 juni 2002

Na de plannen van het Europees Parlementkomt nu de Europese politieorganisatieEuropol met vergaande plannen voor hetmonitoren van internetverkeer en mobieletelecommunicatie.De vertrouwelijke plannen (Expert Meetingon Cyber Crime: Data Retention) zijninmiddels uitgelekt en ondermeer in PDF-formaat te downloaden. The Observerschreef er dit weekend als eerste over. Europol wil dat alle internetproviders al hete-mailverkeer, surfgedrag en chat-verkeeropslaan en eventueel afstaan voor onder-zoek. Mobiele operators moeten al het bel-gedrag en SMS-verkeer opslaan voor even-tueel onderzoek. Politie en inlichtingen-diensten zouden daar gebruik van mogenmaken. De plannen zouden moeten worden opge-nomen in een Europese standaard voor'data retention', die zou moeten gelden inalle lidstaten. De experts spraken hier albegin april over aan de Raamweg in DenHaag, waar Europol gevestigd is nabij hetministerie van Verkeer & Waterstaat. Ergaan geruchten dat het Engeland is dat deandere lidstaten onder druk heeft gezet omde verregaande maatregelen in overwe-ging te nemen.

Privacyexperts zijn niet alleen principieeltegen het gebruik van een dergelijk BigBrother-systeem maar zijn ook angstig overhet misbruik daarvan. Tijdens de vergadering in Den Haag is uit-gesproken op welke gebieden er informatienodig is voor een goede bestrijding voorgeorganiseerde criminaliteit en terrorisme.Zo wil de politie kunnen beschikken overde wachtwoorden van gebruikers van web-diensten, bezoekersinformatie van websi-tes, en het creditcardgebruik via internet. Informatie over e-mails moet ondermeerde verzender (IP-adres en accountnaam),ontvanger en inhoud bevatten. Ook tijd endatum moet de netaanbieder opslaan. Inhet voorstel spreekt de politie over een'bewaartijd' van de verkregen data van vijfjaar. Internet providers houden nu meestalmaar twee maanden verbruik bij, maar veelminder gedetailleerd, om rekening te kun-nen opmaken. Voor mobiele telefoons gelden ook verre-gaande opslagvoorstellen. Zo moet onder-

meer de gebelde nummers, wanneer enwaar er is gebeld, en naam, adres, geboor-tedatum en bankgegevens van de abonneebeschikbaar zijn voor politie en justitie. Ookverkeersgegevens over vaste lijnen moetvoor minimaal 5 jaar worden bewaard eneventueel afgestaan aan Europol.

'Beamen' weer een stapje dich-terbij

19 juni 2002

'Beam me up Scotty'; met deze gevleugel-de woorden liet captain Kirk zich in descience fiction-serie Star Trek talloze malenteletransporteren. Nog is het teletranspor-teren van mensen een toekomstdroom.Maar volgens Australische wetenschapperswel een die weer eenstapje dichterbij is gekomen.Want een team van de Australian NationalUniversity meldt erin geslaagd te zijn eenboodschap in een laserstraal te hebbengeteletranspoteerd volgens het principe uitde Star Trek-serie.Met behulp van een proces dat 'quantumentanglement' wordt genoemd, hebbende onderzoekers een radiosignaal in eenlaserstraal van de ene plek naar de andereweten te verplaatsen. "Wat we hebbenlaten zien, is dat we miljardenfotons tegelijkertijd kunnen vernietigen,om ze opnieuw te scheppen op een ande-re plek", aldus de onderzoeksleider.Toch is het teletransporteren van atomenof materie (en dus van mensen) nog langgeen realiteit. Daar zouden computersvoor nodig zijn, die de biljoenen atomenwaar het menselijk lichaam uit bestaat kun-nen lokaliseren en analyseren.

Bewijzen van meer en overstro-ming op Mars gevonden

23 juni 2002

Geologen van het Smithsonian Lucht- enRuimtevaartmuseum in Washington heb-ben op Mars een vroeger enorm meergevonden dat aan de basis van een catas-trofale overstroming heeft gelegen, zoheeft de NASA meegedeeld. Wetenschappers zijn er lang van overtuigddat er op Mars ooit veel water moet zijngeweest. Met de sonde Mars Global Sur-veyor hebben Ross Irwin en co van hetSmithsonian daar nu nieuwe bewijzengevonden. Ze ontdekten sporen van een vroeger meerdat, met tweeduizend kilometer lang, even

groot zou zijn geweest als de Amerikaansestaten Texas en New Mexico samen. Watmeteen weer bewijst dat de Rode Planeetooit natter en warmer is geweest dan vroe-ger gedacht.Maar er is meer. Het water is uit de bed-ding van het meer gestroomd en heeft eencanyon gekerfd, groter dan de GrandCanyon op Aarde. Irwin schatte de overs-troming in als meer dan vijf keer het volu-me van de Grote Meren in het noordenvan de Verenigde Staten. Meteen is er een verklaring voor de bronvan het water dat ooit door kanalen moethebben gestroomd. Bovendien is er het feitdat vroegere meren de meest waarschijnlij-ke plaatsen zijn om sporen van vroegerleven te vinden.

Russen willen naar Mars

6 juli 2002

Het Russische ruimtevaartbureau wil eeninternationaal project voor een bemandemissie naar de Rode Planeet. Rond 2015zou een team van zes personen er naartoemoeten vliegen.De Russen willen nauw samenwerken methet Europese Ruimtevaartbureau en deAmerikaanse NASA om twee ruimtesche-pen te bouwen die mensen naar Mars kun-nen brengen voor een verblijf van tweemaanden. Een Marsreis zou ongeveer 440dagen duren. Rusland wil 30 procent vande kosten op zich nemen, die in totaal zo'n20 miljard dollar zouden bedragen."Het moet een internationaal project zijn",zegt Vitaly Semjonov, hoofd van het Mars-project van het M.V. Keldisja RuimtevaartOnderzoekscentrum. "Geen enkel land zoudit alleen kunnen."

De Russen zeggen bemoedigende signalenvan interesse uit Europa en Amerika te krij-gen. NAVO-woordvoerster Delores Beasleyzei vrijdag echter dat de NASA geen com-mentaar op het voorstel geeft voordat de

Krantenkiosk

Globescoop

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:42 Pagina 8

Page 9: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

9

organisatie een officieel plan van de Russenheeft ontvangen. Omdat het Congres wilbezuinigen op de ruimtevaart, staat eenreis naar Mars niet op het prioriteitenlijstjevan de NASA.Alain Fournier-Sicre, directeur van het Rus-sische kantoor van het Europese Ruimte-vaartbureau, heeft afgelopen week met deRussen overlegd over het Marsvoorstel.Volgens hem is een reis naar Mars nog langniet aan de orde. Maar, zegt hij, "dit soortprogramma's is voor ieder ruimtevaartbu-reau een langetermijnproject."

Dertig miljard planeten als Aarde

8 juli 2002

Volgens Britse wetenschappers zoudennieuwe berekeningen uitwijzen dat eralleen al in ons eigen sterrenstelsel waar-schijnlijk zo'n dertig miljard planetenbevinden die gelijk zijn aan onze eigenAarde. Deze bewering volgt vlak na de ontdekkingvan de honderdste exoplaneet. Exoplane-ten zijn planeten die om een andere stercirkelen dan onze zon.Astronomen wachten op de nieuwe gene-ratie telescopen, die zover moeten kunnenkijken dat planeten daadwerkelijk zelf waar-neembaar zijn. Momenteel wordt hetbestaan van de meeste planeten slechtswaargenomen door secundaire verschijnse-len als schaduw en beweging.

Indianen gebruikten wiel 1.500jaar eerder dan gedacht

20 juli 2002

In tegenstelling tot wat algemeen wordtaangenomen, gebruikten de oude bescha-vingen in de Nieuwe Wereld het wiel reedseeuwen voordat de Spaanse veroveraars erhun intrede deden. Dat blijkt uit weten-schappelijke rapporten van het Reiss-Engel-horn Museum in het Duitse Mannheim dievrijdag bekendgemaakt zijn. Een revolutionaire vondst van kunstvoor-werpen bewijst dat de bevolkingsgroepenin Zuid-Amerika het wiel 1.500 jaar eerderkenden dan tot nu toe is geloofd. Een teamarcheologen van Reiss-Engelhorn vondhandgemaakt keramiekwerk dat doorNasca Indianen uit Peru zou zijn vervaar-digd. Na grondig onderzoek bleek dat devoorwerpen alleen op pottenbakkerswielenkunnen zijn gemaakt. "Dit kwam ook voor ons als een grote ver-rassing", aldus directeur Michael Tellen-bach van het Reiss-Engelhorn Museum."Tot nu toe werd immers aangenomen dat

wielen en wagons onbekend waren in deNieuwe Wereld en dat de Spanjaarden deuitvinding in de Amerika's lanceerden".

Archeologen zoeken meer Dode-Zeerollen

26 juli 2002

Israëlische archeologen zijn momenteel opzoek naar onderaardse grotten die mogelijkmeer Dode-Zeerollen herbergen. De expe-ditie hoopt met behulp van hypermoderneradarapparatuur na 55 jaar iets toe te voe-gen aan de sensationele vondst in 1947van ruim achthonderd handschriften uit dederde eeuw voor tot de eerste eeuw naChristus in de grotten van Qumran. Dat heeft de Israëlische krant JerusalemPost vrijdag gemeld. De archeologen zijn inhetzelfde gebied ten noordwesten van deDode Zee op zoek gegaan. De expeditie zaleen week tot tien dagen duren. Ze staatonder leiding van Magen Broshi van hetIsraël Museum, waar de Dode-Zeerollenworden bewaard. De archeologen hebben tot nu toe de oudebegraafplaats van Qumran in kaartgebracht, die 1.200 graven bevat. Ze heb-ben twee skeletten van joodse vrouwengevonden die beide ongeveer tweeduizendjaar oud zijn. De Dode Zee-rollen bestaan uit 15.000tekstfragmenten op perkament, leer enpapyrus. Ze bevatten onder meer fragmen-ten van bijna alle boeken van het OudeTestament en werpen een nieuw licht opde overleveringsgeschiedenis van het OudeTestament en op het jodendom van hetbegin van onze jaartelling.

Deskundigen waarschuwen voorrampen

30 juli 2002

Door de stijgende zeespiegel als gevolgvan het broeikaseffect dreigen kleineeilandstaten, delta's en laag liggende kust-gebieden onder water te lopen, met desas-treuze gevolgen voor land- en bosbouw ende volksgezondheid in veel landen. VN-experts hebben hier dinsdag op de eerstedag van een vierdaagse milieuconferentiein het Thaise Bangkok voor gewaarschuwd. Ravi Sawhney van de Economische enSociale Commissie voor Azië en de Pacific(ESCAP) zei dat de opwarming van deaarde nog nooit in de geschiedenis in zo'nsnel tempo heeft plaatsgevonden als nu,"een trend die naar verwachting uitgebrei-de schade zal veroorzaken aan bossen,maritieme ecosystemen en de landbouw".

Sawhney pleitte voor een schonere pro-ductie en consumptie van energie, hetgebruik van duurzame energie en herbe-bossing. De organisatie van het Twaalfde Aziatisch-Pacifische Symposium over Klimaatveran-dering is in handen van het Japanse milieu-ministerie, ESCAP en het in Tokyo gevestig-de Institute for Global Environment Strate-gies. De afgevaardigden worden op dehoogte gebracht van de stand van zakenmet betrekking tot het uit 1997 daterendeVerdrag van Kyoto. De bijeenkomst is deelsook een voorbereiding op de wereldwijdemilieuconferentie die van 26 augustus tot 4september wordt gehouden in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

Eerste inzet genetisch gemani-puleerde bacteriën in mensen

30 juli 2002

In een ziekenhuis in Amsterdam zullen inseptember voor het eerst in de wereldgenetisch gemanipuleerde bacteriën inmensen worden ingebracht, zo meldt hetDuitse weekblad der Spiegel in de editievan deze week. Een verzoek voor het experiment doorwetenschappers is in juli nog door deinmiddels afgetreden minister van VROM,Jan Pronk, goedgekeurd. "Het is zo goed alszeker dat de proef doorgaat", zegt BoetGlandorf van het Rijksinstituut voor Volks-gezondheid en Milieu (RIVM) in het blad. Twaalf testpersonen die aan de chronischedarmkwaal Morbus Crohn leiden zullenmiljarden genetisch gemanipuleerde bac-teriën inslikken. De microorganismen pro-duceren in de darmen van de patiënten deproteïne Interleukin-10, die de ontstekingafremt. Bioloog Lothar Steidler van de BelgischeUniversiteit Gent, maker van de bacteriën,zegt dat er geen gevaar is dat de microor-ganismen buiten de lichamen van depatiënten actief kunnen worden. "Ik heb zeextra zo gekweekt dat ze zich in de darmniet kunnen vermeerderen", zegt Steidlertegen het blad. "Buiten het menselijklichaam kunnen ze eigenlijk niet overle-ven."

Boeing wil zwaartekracht tarten

30 juli 2002

Onderzoekers van vliegtuigfabrikantBoeing verdiepen zich in de ideeën van eenomstreden Russisch wetenschapsman diezegt dat het effect van zwaartekracht klei-ner kan worden gemaakt. Zij onderzoeken

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:42 Pagina 9

Page 10: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:43 Pagina 15

Page 11: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:43 Pagina 18

Page 12: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:44 Pagina 20

Page 13: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:44 Pagina 21

Page 14: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Oppervlakkige beschouwers plaatsen de oorsprong van het BritseRijk in het Engeland van Elizabeth, omdat die periode wordtgekenmerkt door rijkdom en militaire roem, de twee kenmerkenvan een wereldrijk. De Elizabethaanse roem was echter een kortleven beschoren. De rijkdom kwam van kapers, de Sir FrancisDrakes die goud transporterende Spaanse galjoenen overvielen.En de militaire zege over de wraakzuchtige Spaanse Armada in1588 was net zo zeer het resultaat van het weer in Engeland alsvan haar militaire talenten.

Het goud werd snel opgemaakt door Elizabeths opvolger JacobusI. Die nam zijn toevlucht tot genadeloze belastingheffing om deglans van de Kroon te behouden en was de wegbereider voor eenopstand die zijn zoon Karel I de kop kostte. Karel II, beducht omniet in zijn vaders voetspoor te treden, leende geld van de goud-smeden, de bankiers van die tijd, om zijn weelde in stand te hou-den, maar weldra bleef hij in gebreke met zijn afbetalingen.Willem III, Prins van Oranje, zette in 1688 voet aan wal om detroon op te eisen namens zijn vrouw Maria, de dochter van deonttroonde Jacobus II van Engeland, Karels jongere broer. Het par-lement beperkte de mogelijkheden van de Kroon om belasting teheffen, waardoor Willem zonder middelen kwam te zitten omEngeland te verdedigen tegen Jacobus, die zich had aangeslotenbij het katholieke Frankrijk.

Deze gebeurtenissen voorspelden geen wereldrijk. Willem hadgeld nodig om zijn Kroon te verdedigen, hij kon geen geld innenvia belastingen en de Kroon had geen enkel krediet. Willems enigehoop lag in het overreden van het Engelse parlement om eengelijksoortig banksysteem over te nemen als in zijn geboortelandNederland, een tanend wereldrijk dat de mantel van de circulatie-bank had geërfd van Venetië. Een circulatiebank schrijft leningenuit in veelvouden van de voorhanden zijnde gouddeposito's, in dehoop dat de bewaargevers niet allemaal tegelijk een run op debank doen om hun deposito's op te eisen. William Patterson, eenSchot, bestudeerde het principe van de circulatiebank en werkteaan een ingenieus voorstel voor een Engelse circulatiebank.Patterson merkte op dat betaalmiddelen circuleren als een inte-graal onderdeel van de handel. De paniek die het gevolg was vanhet vertrouwensverlies dat de bewaargevers ertoe dreef om hungoud op te eisen, zou niet overslaan op de bezitters van betaal-middelen, zo redeneerde hij. Hij stelde voor om een bank in hetleven te roepen die geld aan de Kroon zou lenen in ruil voor eenbewijs. Het bewijs van de Kroon zou dan worden gebruikt ompapiergeld te dekken dat de bank creëerde als lening. In feite zou

de Kroon de waarde ontvangen van alle gelden die de bank alsleningen uitgaf, waarbij de bank rente ontving van zowel de Kroonals van de leningen die werden gecreëerd door de uitgifte vanbetaalmiddelen. De bezitters van betaalmiddelen zouden de bankniet bestormen omdat de betaalmiddelen blijvend in omloopwaren.De Engelse goudsmeden namen gouddeposito's aan, waarbij geldwerd verdiend op het verschil tussen wat ze voor het goud betaal-den en wat ze konden krijgen door het aan leners uit te lenen. Devoorgestelde Bank zou met hun transacties concurreren en indiende bank het recht werd gegeven om namens de Kroon in goud tehandelen, zou dat hun professie compleet de das om doen. Het is dus te begrijpen dat zij tegen het financieren van Willemsoorlogen waren met uit schuld gecreëerde betaalmiddelen. Dooreen verbond te sluiten met de Tories, die het parlement beheer-

Isaac Newton:wetenschapper,maarvoornamelijk...alchemist

Peter Bros

Newton wordt door dewetenschappers gezien als de"stichter" van de modernewetenschap. Maar niets isminder waar: Newton wasvoornamelijk geïntrigeerd dooralchemie en meende datwetenschap en wiskundevoornamelijk leidden tot dekennis van God.

Isaac Newton

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:44 Pagina 22

Page 15: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

23

sten, vormden de goudsmeden een formidabel obstakel tegen deoprichting van de bank.

Het lot van Willems Kroon hing derhalve af van een onmogelijketaak, de invoering van Pattersons voorgestelde Bank van Enge-land, tegen een actieve oppositie van het parlement en hetbestaande bankbestel in. Charles Montague, een lid van Willemslandingsdivisie, zette zich voor deze zaak in.Terwijl hij in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw in Cam-bridge studeerde, had Montague zich bevriend met Isaac Newtonen kreeg hij uiteindelijk een verhouding met Newtons nicht. New-ton, de tweede hoogleraar in de wiskunde, had bij de Royal Socie-ty een kleine sensatie veroorzaakt met een ingenieuze optische uit-vinding, de spiegeltelescoop. Zijn idee dat wit licht was opge-bouwd uit alle kleuren van het spectrum werd door de leden vande Society met scepsis bejegend, maar in 1684 leidde een discus-sie over de zwaartekracht door de leden Edmund Halley, Christop-her Wren en Robert Hooke tot Newtons denkbeelden die het fun-dament vormen waarop het hele wetenschappelijke denken rust.De discussie had betrekking op Keplers recentelijk gepubliceerdewetten, in het bijzonder zijn wet dat een planeet, terwijl hij rondde zon draait, in gelijke tijden gelijke sectoren beschrijft. Hookevroeg zich af of die wet, het product van het kwadraat van deafstand van een planeet tot de zon, in verband zou kunnen staanmet Galileo's ontdekking dat objecten versnelden met het kwad-raat van de afstand waarover ze vielen. Als de twee wiskundig metelkaar in verband konden worden gebracht, zo redeneerde Hooke,kon dezelfde zwaartekracht die objecten liet vallen, worden gezienals de kracht die de banen van de planeten beïnvloedt, waarmeehij aantoonde dat zwaartekracht een eigenschap van de materiewas waaruit de planeten waren opgebouwd.

De drie besloten om namens de Royal Society een bescheiden prijsuit te loven voor degene die wiskundig een verband kon aantonen

tussen de beweging van een planeet en de snelheid waarmee eenobject valt. Halley vertelde Newton over de prijs bij zijn volgendebezoek aan Cambridge. Met zijn notoire onvriendelijkheid, arrog-antie en onverdraagzaamheid voor kritiek stelde Newton dat hijdat verband al had aangetoond door zijn recent uitgedachte wis-kundige analyse toe te passen op de baan van de maan.Newtons berekeningen werkten echter niet. Hij was, kenmerkendvoor hem, te hard van stapel gelopen. En hoewel zijn vergelijkin-gen nooit klopten en hij tot zijn dood in 1727 bezig was Halley teintimideren om gunstigere metingen van de baan van de maan televeren, was hij in 1687 in staat om de essentie van zijn ideeënnaar buiten te brengen in de 'Principia', een traktaat dat hij gedu-rende de rest van zijn leven gedwongen was te corrigeren.Montague was geïnteresseerd in Newtons pogingen om aan tetonen dat zwaartekracht een eigenschap van materie was, maarzijn redenen hielden geen verband met de beweging van demaan. Hij was geïnteresseerd in Newton vanwege zijn beoefeningvan de alchemie. Alchemie was de natuurkunde van die tijd enwekte dezelfde fascinatie op als verhalen over atoomsplijtingtegenwoordig doen. Het publiek had groot ontzag voor stellingenover alchemische prestaties, zoals tegenwoordig de stellingen overquarks en wormgaten.Alchemie betrof het in een vijzel mengen van drie stoffen: eenonzuiver metaal zoals ijzererts, een zuiver metaal zoals lood of kwiken een organisch zuur. Het mengen kon maanden duren. Het uit-eindelijke mengsel werd langzaam verhit in een smeltkroes en danin een zuur opgelost onder gepolariseerd licht, de bron van New-tons belangstelling voor optiek en het spectrum. Het oplosmiddelwerd verdampt in een proces dat jaren duurde en waarvan de vol-tooiing werd aangegeven door een occult teken dat alleen bij deingewijden bekend was.Het destillaat werd geoxideerd met behulp van kaliumnitraat, wateen ruwe vorm van buskruit opleverde. Het aantal alchemisten dathet laatste stadium van het proces bereikte, werd beperkt doordatalchemie een misdaad was waarop de doodstraf stond en het bij-komende ontploffingsgevaar. Zij die het overleefden, borgen hetdestillaat op in een speciale hermetisch afgesloten houder. Het sta-dium van afdichten leidde ertoe dat deze praktijk van oude alche-mistische kennis werd aangeduid als de hermetische traditie.De verzegelde houder werd verhit en produceerde, naar menzegt, een poeder dat bekend staat als de witte steen. De wittesteen kon worden gebruikt om onedele metalen in zilver om tezetten, wat alchemisten als Newton in staat stelde om hun provi-siekast te voorzien van tafelzilver dat gemaakt was van ijzer. Hunkennis van de verborgen geheimen van het universum toepas-send, destilleerden de alchemisten de witte steen tot de steen derwijzen, die onedele metalen kon omzetten in puur goud.

Het Engelse parlement in Londen in de tijd van Isaac New-ton.

Newton’s levenswerk "Principia"moest van tijd tot tijdgecorrigeerd worden.

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:44 Pagina 23

Page 16: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Na de koude oorlog, de val van de Berlijnse muur en het ineen-storten van het Sovjet communisme ontstond er in de politiekeverhoudingen in de wereld een vacuüm. Het vertrouwde vijand-beeld dat door grootmachten gebruikt werd om hun macht teconsolideren was weggevallen. Ondanks de golfoorlog leek het ereven op dat de wereld was gedesoriënteerd, maar de aanslagenvan elf september maakten daar een einde aan. De nieuwe alom-tegenwoordige vijand, opgevoerd in het internationale terrorisme,geeft Bush niet alleen een vrijbrief om op het oorlogspad te gaan,maar geeft ook de mogelijkheid om de machtsgreep op miljoenenburgers te verstevigen. De oorlog tegen het internationale ter-rorisme gaat gepaard met een oorlog tegen de privacy en daar-mee tegen burgerrechten en de persoonlijke vrijheid.Op 30 mei 2002 hield in Virginia, de wereldelite van politici, ban-kiers, grootindustriëlen, mediamagnaten en vertegenwoordigersvan koninklijke huizen, haar jaarlijkse Bilderbergconferentie. Hetbestaan van deze conferenties en vooral wat daar wordt bespro-ken wordt zoveel mogelijk buiten de pers gehouden. De Britsejournalist en Bilderbergwatcher Tony Gosling, die al jaren pleitvoor openheid, heeft herhaaldelijk gevraagd om tussen en na debesprekingen tenminste een persconferentie te houden zoals heteen vrije democratische wereld betaamt, maar dit verzoek is nooitgehonoreerd. Op deze met geheimzinnigheid omweven confe-renties wordt de toon gezet voor het wereldgebeuren, d.w.z. opwereldschaal worden politieke, economische financiële en militai-re beleidslijnen uitgezet. Strategie van de vaste kern van de Bil-derberggroep is zoveel mogelijk personen op invloedrijke positiesin de transatlantische wereld uit te nodigen en door middel vandiscussies proberen te komen tot een consensus om zo het beleidvan ieder land afzonderlijk af te stemmen op een zelfde agenda.Naast Bilderberg, waar zowel Europeanen als Amerikanen elkaarontmoeten, bestaan er ook weer andere denktanks zoals in Euro-pa de ERT (European Round Table). Deze laatste stelt zich nietalleen tot taak uitsluitend de Bilderg agenda uit te voeren, maarvertegenwoordigt vooral de eigen multinationale belangen enheeft een buitensporig grote invloed op het beleid van de Euro-pese Commissie. Een concreet resultaat van Bilderberg en de ERTis de Euro die moet leiden tot een grote Europese economie metals gevolg een hechte politieke eenheid die we zonder overdrijvenkunnen aanduiden als de Verenigde Staten van Europa, eengedachte die door Helmut Kohl en Francois Mitterand een aantaljaren geleden letterlijk is uitgesproken.

Wat stond er dit jaar voor de bijeenkomst in Chantilly Virginia opde agenda? Volgens Jim Tucker, journalist van het recent gestoptetijdschrift The Spotlight in Washington, is dat de oorlog tegen hetterrorisme en controle op een wereld zonder grenzen. The Spot-light mag dan populistisch en extreem Amerikaans patriottischzijn, deze agendapunten zijn zeer waarschijnlijk en beloven weiniggoeds voor de nabije toekomst.Na elf september bepaalt de Verenigde Staten steeds meer hoe inEuropa het terrorisme en de criminaliteit bestreden moeten wor-

den. In grotendeels geheime bijeenkomsten hebben de VerenigdeStaten grote druk op de Europese Unie uitgeoefend om een trans-atlantische as van politie en justitie te creëren. Aan de basis vandeze as ligt een brief van president Bush ten grondslag waarin hijuiteenzet wat hij van de EU verwacht, namelijk vergaande samen-werking op het gebied van paspoortcontrole, grenscontroles, visa-verstrekking, opsporing en vervolging van criminelen, migratie-kwesties en de opvang van asielzoekers.

Europa zou alle informatie over criminelen, uitgeprocedeerdeasielzoekers en verdwenen identiteitspapieren met de VerenigdeStaten moeten delen. Vertegenwoordigers van de EU protesteer-den tegen de Amerikaanse dominantie en het feit dat de privacyvan Europese burgers niet is gewaarborgd. Spanje dat momenteelvoorzitter is van de EU heeft voorstellen gedaan die de uitwisselingvan informatie verplicht stellen. Het gaat daarbij niet alleen ommogelijke terroristen maar ook om links radicale groeperingen.Om het terrorisme in Europees verband te kunnen bestrijden heeftde Europese Commissie een ontwerp kaderbesluit opgesteld omde wetgeving en de opgelegde straffen binnen de lidstaten te uni-formeren. De definitie van het terrorisme die door de Commissieis opgesteld is echter zo breed geformuleerd dat iedere vorm vansociale strijd gecriminaliseerd kan worden en als terrorisme kanworden bestempeld.

Op weg naar eenTransatlantischePolitiestaat

Marcel Heijman

De Bilderbergers hebben hunjaarlijkse bijeenkomst achter derug. Wat werd er achter de rugvan de bevolking beslist omtrentonze toekomst?

Artikel op de voorpagina van Trouw 28 juni 1985

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:45 Pagina 26

Page 17: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

27

"Het wederrechtelijk in zijn macht brengen van infrastructurelevoorzieningen met het oogmerk de sociale of economische struc-turen op ernstige wijze te veranderen" maakt het mogelijk bezet-ting van openbare plaatsen of bedrijven als terrorisme te bestem-pelen. "Het verstoren van de watertoevoer, de stroomtoevoer ofvan andere fundamentele bronnen" maakt het mogelijk om actiesvan werknemers tot terrorisme te herleiden. Ook het behoren toteen gestructureerde organisatie die tot dit soort acties oproept kanook als terroristische actie worden beschouwd. Daarmee wordtniet alleen de bewegingsvrijheid maar ook de vrijheid vanmeningsuiting aangetast. Naast de strijd tegen het terrorisme wilde EU ook de illegale immigratie hard aanpakken. In Spanjebestaat veel ontevredenheid over de aanwezigheid van illegaleNoord Afrikanen. Ook Tony Blair heeft toegezegd het vluchtelin-genprobleem krachtig aan te pakken. Illegale immigratie engrensbewaking van de Europese buitengrenzen zullen de belang-rijkste onderwerpen zijn op de komende Europese top in Sevilla.Na de verkiezingswinst van centrum rechtse partijen zal ookNederland zich bij dit harde beleid aansluiten. Dit resulteert nietalleen in een verscherpte grensbewaking maar heeft ook conse-quenties voor de bewegingsvrijheid .van burgers binnen de lands-grenzen.

Algemene identificatieplicht

Een van de eerste dingen waarmee het nieuwe centrum rechtsekabinet in Nederland zal afrekenen is het ontbreken van een alge-mene identificatieplicht. De coalitiepartijen waren het al lang voorde formatiebesprekingen over eens dat er een toonplicht gaatkomen. Daarnaast worden ook andere wetten met een identifica-tieverplichting uitgebreid zodat praktisch gezien geen mens dedeur uit kan zonder identiteitsbewijs. De nieuwe identificatieplichtgeeft de politie de mogelijkheid op ieder moment iedereen staan-de te houden en naar zijn papieren te vragen. Bij weigering volgenharde sancties. De verdachte kan worden meegenomen naar het

bureau voor nader onderzoek waarbij foto's en vingerafdrukkenkunnen worden genomen en in de toekomst mogelijk een DNAtest. Deze bevoegdheid geeft politie en andere overheidsorganeneen ongebreidelde macht die in een rechtsstaat niet past.'Omdat identiteitsbewijzen in de meeste Europese lidstaten zijnvoorzien van een persoonsnummer, in Nederland is dit het Sofi-nummer, wordt hiermee inbreuk gemaakt op de persoonlijkelevenssfeer. Dit soort persoonsnummers is de sleutel tot allerleipersoonlijke dossiers die in databases in heel Europa en zelfs verdaarbuiten zijn opgeslagen. Verdachten worden daardoorgedwongen mee te werken aan hun eigen veroordeling, ook datpast niet in ons rechtssysteem. (Meer informatie over de identifi-catieplicht is te vinden in het artikel "operatie Big Brother" eldersin dit nummer van Frontier Magazine.)

De samenhang met andere ontwikkelingen

Identificatieplicht is geen ontwikkeling die op zich zelf staat. Hetgebruik van cameraobservatiesystemen, biometrische indificatie-methoden en DNA databases nemen eveneens onrustbarend toe.Deze ontwikkelingen worden ons als gescheiden van elkaar gepre-senteerd maar er bestaat een verontrustende samenhang. Om ditduidelijk te maken nemen we het identiteitsbewijs, het paspoort,dat een rasante technische ontwikkeling doormaakt, als uitgangs-punt. Paspoorten worden niet meer op gemeentehuizen ingevulden van foto's voorzien, maar centraal aangemaakt. Naam en sofi-nummer worden met een laser ingebrand. Hetzelfde geldt voor defoto die tegenwoordig recht van voren moet zijn opgenomen. Aldeze gegevens worden digitaal opgeslagen en kunnen online opeen monitor worden opgeroepen, inclusief foto. Dit is de manierwaarop Israëli's bij bepaalde doorgangsposten, paspoorten vanPalestijnen controleren.

Deze vorm van digitale identiteitscontrole die ook bij ons over eenpaar jaar realiteit zal zijn, opent weer nieuwe technologische per-spectieven. In Londen en Liverpool speuren camera's, voorzien vanspeciale software waarmee gezichten herkend kunnen worden, deomgeving af op zoek naar criminelen. Dit is dan ook de redenwaarom pasfoto's tegenwoordig recht van voren moeten wordenopgenomen omdat dit de beste mogelijkheid biedt voor biometri-sche gezichtsherkenning. Het scoringspercentage is op dit ogen-blik 80% wat betekent dat er nog altijd een foutmarge is van 20%met alle onaangename gevolgen voor de betrokkenen. Intussen iser ook software ontwikkeld om verdacht gedrag te kunnen her-kennen en TNO heeft software ontwikkeld om personen in een

Een Israëlische soldaat controleert de identiteitskaart vaneen Palestijn die gebruik wil maken van een corridor.

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:45 Pagina 27

Page 18: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Terry Hansen is deauteur van het boek "The Missing Times", een diepgravende studieover Amerika's invloedrijkste nieuwsorganisaties, hun innige bandmet de Amerikaanse inlichtingendiensten en de wijze waaropzorgvuldige berichtgeving over het UFO-fenomeen wordt onder-mijnd om redenen van staatsveiligheid. Hansen onthult in zijnboek het hardnekkige, voortdurende verschil tussen de lokale enlandelijke berichtgeving van UFO gerelateerd nieuws, legt uit hoeen waarom de gevestigde nieuwsorganisaties zo nauw samenwer-ken met overheidsdiensten ten tijde van een nationale crisis engeeft een overzicht van het bewijsmateriaal die deze heimelijkeverstandhouding tussen media en overheid met betrekking tot deUFO polemiek bevestigt. UFO auteur en researcher Nick Redfernpraat met Hansen over zijn boek en zijn onderzoek.

Hansen is een onafhankelijke journalist met interesse in controver-siële wetenschappelijke kwesties en de ontwikkelingen in de massamedia; hij heeft het UFO vraagstuk tientallen jaren gevolgd en erverscheidene publicaties aan gewijd. Bovendien organiseerde hijtwee lezingen over "The Science and Politics of the UFO Research"voor het Science Museum in Minnesota. Hij is een enthousiast vlie-genier en woont op Bainbridge Island in de staat Washington, metzijn vrouw en twee papegaaien.

Nick Redfern (NR): Terry, de inhoud van "The Missing Times" isnooit eerder als een opzichzelfstaand onderwerp voor een heel boekgebruikt.

Terry Hansen (TH): Laat me je, om te beginnen, vertellen dat devolledige titel van het boek luidt: "The Missing Times. News MediaComplicity in the UFO Cover-up". Het boek gaat in zijn algemeen-heid over de rol van de nieuwsmedia in het UFO vraagstuk enonderzoekt de machtsfactoren die, hier in de VS, bepalend zijnvoor de vorm waarin de berichtgeving over het onderwerp wordtgegoten. Het belicht tevens de historisch bepaalde propagan-dadoeleinden en zelfcensuur van de pers en tracht dit terug tevoeren tot de UFO materie.

NR: Wat in het bijzonder trok jouw aandacht in dit onderwerp?

TH: Ik heb een graad in biologie behaald aan de Universiteit vanMinnesota en ben tevens afgestudeerd in journalistieke weten-schappen en ik was van kinds af aan tot op zekere hoogte geïnte-resseerd in UFO's. Die interesse werd serieuzer toen ik biologie stu-deerde. Ik was zeer geïnteresseerd in het onderzoek dat aan hetbegin van de zeventiger jaren werd gedaan naar de oorsprong vanhet leven en de zoektocht naar leven op andere planeten en deUFO-thematiek leek mij belangrijk voor dit soort onderzoeken.Ook vond ik het merkwaardig dat het onderwerp door de univer-

sitaire gemeenschap uit de weg werd gegaan. Aanvankelijk dacht ik dat de wetenschappelijke gemeenschaponwillig was om toe te geven dat zoiets ongelooflijks kon bestaan.Maar toen ik journalistiek ging studeren aan de Universiteit vanMinnesota rees bij mij het vermoeden dat er meer aan de handwas.Iets leek die negatieve houding te voeden.

NR: Was er een voorval of bepaalde gebeurtenis die jouw de impulsgaf om je te gaan concentreren op de rol van de media in de UFOberichtgeving?

TH: Inderdaad. Ik heb zelf nog nooit een UFO gezien, maar ergenshalverwege 1975 belde één van mijn beste vrienden, Chuck Pens-on, mij op. Hij woonde toen in Montana en werkte als dj bij eenrock and roll (radio)station. Chuck vertelde mij dat er UFO's warenwaargenomen in de buurt van ICBM (Intercontinental BallisticMissile) lanceerplatformsin Montana, ter hoogte van Malmstrom Air Force Base. Hij vertel-de me dat hij via zijn politiescanner de sheriff had horen pratenover iets dat rondom de raketsilo's vloog in het Great Falls gebied.Dit wekte mijn nieuwsgierigheid, omdat er geen melding van wasgemaakt in de landelijke media. Ik ontdekte verscheidene andere,gelijksoortige incidenten van UFO waarnemingen die de nationa-le pers niet gehaald hadden. Zodoende ging ik mij afvragen of ermisschien sprake was van censuur.

NR: En je bleef het Montana incident volgen?

TH: Inderdaad. Ik geloof dat het eerste nationale tijdschrift dat eriets mee deed de National Enquirer was, twee jaar nadat degebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Ik had een gesprek metBob Pratt, de schrijver van het artikel, om uit te vinden hoe hij erlucht van had gekregen en uit zijn aantekeningen kon ik opmakendat hij een tip had gekregen van een anonieme bron. Het duurde

The Missing Times:hoe de media deburger bedriegtover UFO's

Nick Redfern

De media en UFO’s. Eenvreemde combinatie waarbijallerlei geruchten omtrent"samenzwering van de media"om bepaalde rapporten niet afte drukken sinds vijftig jaar langde ronde doen. Wat is er vanwaar? Nick Redfern stelde dievraag aan Terry Hansen…

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:45 Pagina 30

Page 19: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

31

daarna nog twee jaar voordat er op landelijk niveau melding vanwerd gemaakt door het tijdschrift New York Times en een paardagen later door The Washington Post. We hebben het dus overeen verhaal waar destijds uitgebreid melding van was gemaakt inMontana, waar de luchtmacht bij betrokken was en dat feitelijkpas na vier jaar bovenkwam drijven in de landelijke pers. Toen ben ik gaan kijken naar demate van bedrog, propaganda en manipulatie van de pers tijdensde hele twintigste eeuw en op welke wijze die werd toegepast ophet UFO thema.

NR: Kan je daar wat uitgebreider op ingaan?

TH: Natuurlijk. Als je terugblikt en de relatie tussen de (nieuws)media en de overheid opnieuw in ogenschouw neemt, zul je ziendat wanneer de overheid geconfronteerd word met een crisissitu-atie, zij de neiging heeft de hulp van de media in te roepen om depublieke opinie naar haar hand te zetten. Dit is het tegenoverge-stelde van wat de nieuwsorganisatiesons willen doen geloven. Maar er zijn duidelijke aanwijzingen datverslaggevers innig samenwerken met de overheid en geen tegen-gas geven als de nationale veiligheid aan de orde is. In de EersteWereldoorlog bijvoorbeeld, was de publieke opinie aanvankelijkheel erg tegen de inmenging van Amerika. De mensen waren zeerachterdochtig en zagen het als eenoorlog tussen zakenmensen. Vooral de Engelse regering wasbezorgd dat de impasse met de Duitsers zonder Amerikaanse hulpniet doorbroken kon worden. De Britten waren heel goed in pro-paganda en hadden een systeem ontwikkeld waarbij de kranten,in samenwerking met de regering, mensen over de hele wereldtrachtten te beïnvloeden; en zij richtten hun aandacht via hetEuropese Front op de Amerikanen. Zo creëerden ze een compleetverzonnen beeldvorming van de gebeurtenissen in Europa enhaalden de Amerikaanse burgers uiteindelijk over om deelnameaan de oorlog te steunen.

NR: Wat betreft je onderzoek, was er een gebeurtenis of misschien eenbepaalde wet, die het beginpunt markeert van de manipulatie van depers, in relatie tot UFO_s?

TH: Ja. Zo'n spilfunctie was onder andere weggelegd voor de, in1953 door de CIA opgerichte adviesgroep The Robertson Panel. Diekwam met de aanbeveling een geheim programma te ontwikke-len en in werking te stellen dat de massamedia diende op te lei-den en af te richten om zodoende de vloedgolf van UFO meldin-

gen die gedurende de zomermaanden van 1952 binnenstroomde,af te remmen. Een psychologisch ontmoedigingsbeleid, waardoormensen zich wel twee keer bedachten alvorens zij melding maak-ten van hun ervaringen, stond daarbij centraal. Om dit doel tebereiken stelde The Robertson Panel voor gebruik te maken vanmassamedia, zoals televisie, de schrijvende pers en de filmindus-trie, met name studio's als Walt Disney, die tijdens de TweedeWereldoorlog propagandafilms verzorgde. Ze gaven tevens hetadvies de medewerking in te roepen van experts op het gebiedvan massapsychologie, zoals Dr. Hadley Cantril, auteur van eendiepgravende wetenschappelijke publicatie over de algehelepaniek die Orson Welles veroorzaakte met zijn radioverslag vaneen zogenaamde invasie door bewoners van Mars. Bovendienadviseerde The Robertson Panel wetenschappers, psychologen,amateur-astronomen en populaire beroemdheden uit de amuse-mentswereld te gebruiken om invloed uit te oefenen op het geloofin UFO's onder het grote publiek.

NR: Kan je voorbeelden geven van gevallen waar jij van denkt dat deaanbevelingen van het Robertson Panel in de praktijk werdengetoetst?

TH: In mijn boek zijn veel voorbeelden te vinden. Om maar wat tenoemen: in 1966 zond CBS News op de tv een programma uitmet de titel UFO's: Friend, Foe or Fantasy (UFO's: Vriend, Vijand ofFantasie). Het programma werd aan elkaar gepraat door WalterCronkite en vertegenwoordigde het officiële overheidsstandpuntdat voor alle UFO waarnemingen een logische, alledaagse verkla-ring was te vinden. Het staat thans vast dat CBS News nauwsamenwerkte met de CIA, om de draaiboeken van hun UFO docu-mentaires samen te stellen.De socioloog Michael Swords ontdekte in de archieven van hetSmithsonian Institute een handgeschreven brief van Panel lid Thor-ton Page aan Frederick Durant, de voorzitter van The RobertsonPanel, waarin deze samenwerking ter sprake komt. In deze briefvertrouwt Page Durant toe, dat hij "de producers van CBS televi-sie een handje had geholpen om het programma tot spreekbuisvan het Robertson Panel gedachtegoed te kneden". Hiermee is hetbewijsgeleverd dat het Robertson Panel minstens tot aan 1966 een werk-zame invloed uitoefende. In het boek komt ook ter sprake hoe bur-gerluchtvaartpiloten de mond werd gesnoerd en de manier waar-op de vele meldingen van piloten in persberichten uit de vroegejaren 50, die uiterst betrouwbaar werden geacht, later op doeltreffendewijze uit het nieuws werden geweerd.

NR: Heb je het idee dat dit een doorlopend project is dat voortduurttot aan de dag van vandaag of was de propaganda en censuur in devijftiger en zestiger jaren zo doeltreffend dat de houding van de media

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:45 Pagina 31

Page 20: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

In de prachtige ber-gen van Zwitserlandligt Linden, een kleine,

rustige plaats omringt door tientallen vredige dorpjes. De streekheet Emmental en is bekend om zijn kaas. Velen denken dat deThestatikamachine het antwoord kan zijn op de energiebehoeftenvan onze wereld, maar buiten de Methernithagroep weet nie-mand hoe het apparaat werkt. En hoewel de mensen van Mether-nitha hun machine voor veel wetenschappers hebben gedemon-streerd blijft het raadsel van de functionering een geheim.

Het verhaal van Methernitha gaat al heel lang terug. Paul Bau-mann, de stichter, had veel visioenen die hem zowel naar God alsnaar de bijbel voerden. In de jaren vijftig besloot hij een gemeen-schap te stichten met anderen die net als hij hun leven wilden lei-den volgens de christelijke principes. Zo werd de Methernitha-alliantie gevormd. De groep begon met elkaar te leven en te wer-ken als een sociale gemeenschap, vrij van invloeden van buitenafen vrij van vreemd geld. Paul Baumann is opgegroeid binnen dekringen van de Bruderverein, een Lutherse gemeenschap, en dieinvloed is nog altijd duidelijk merkbaar. Hoewel wordt benadruktdat elk individu zijn eigen spiritualiteit moet ontwikkelen, wordthet ook wenselijk geacht dat men zich volledig aan Gods Wethoudt. Want het was Baumanns wens een coöperatie te vormendie volledig gegrond was op christelijke idealen. Tot op de dag vanvandaag volgen velen van de groep - maar niet iedereen - nogaltijd strenge richtlijnen, zoals het afzweren van alcohol. De men-sen zijn niet georganiseerd als een club. Ze hebben geen 'goeroe'en er zijn geen lidmaatschapskosten. Ze hebben geen behoefteom anderen te bekeren. Ze leven teruggetrokken en bemoeienzich met hun eigen zaken.Binnen Methernitha zijn afdelingen die gespecialiseerd zijn in 'pre-cisiemechanica', het vervaardigen van tuin- en timmergereed-schap. Alle leden van Methernitha zijn zich bewust van hun ver-

antwoordelijkheid binnen de sociale kring en binnen het even-wicht van de natuur en daarom is er een voortreffelijk verwar-mingssysteem geïnstalleerd dat gebaseerd is op de verbrandingvan houtafval. Iedereen die de regels van de coöperatie aanvaardten bereid is zijn best te doen om de doelstellingen ervan te steu-nen, kan lid worden.De burgemeester van Linden zegt over de mensen van Methernit-ha: 'Ze werken en leven binnen hun gemeenschap. Hun produc-ten zijn van hoge kwaliteit en deels over de hele wereld bekend.Er zijn geen hekken of muren tussen de bewoners van Methernit-ha en het dorp. De bewoners bestaan ruwweg uit 120 mensen,met inbegrip van kinderen, die hun eigen vrije mening en levens-beschouwing hebben en die ook hun persoonlijke vrijheid en vrij-heid om te handelen hebben, hoewel ze nooit iets aan anderenproberen op te leggen. Het is heel positief dat hun aanhangers ophun oude dag worden verzorgd en, zo nodig, tot aan hun doodmedische zorg en bijstand krijgen. Methernitha is vandaag de dagdus een sociaal voorbeeld, dat de kwaliteit van zijn idealen bewijstdoordat het al meer dan veertig jaar zo goed functioneert.'

Methernitha draaitop vrije energie enspirituele waarden

Carolina Hehenkamp

Het Zwitserse Linden is vooralbekend om deMethernithagroep die er woonten om de Thestatikamachine dieis gebouwd door de stichter vanMethernitha, Paul Baumann.Deze machine trekt veel mensenvan over de hele wereld aandoordat het elektriciteitproduceert uit zogenaamde'vrije energie'.

Leefgemeenschap Methernitha in de prachtige bergen vanZwitserland

Elektrische schema van de Thestatika

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:45 Pagina 38

Page 21: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

39

Methernitha en vrije energieSinds de stichting van Methernitha bestaat er al een afdeling vooronderzoek, ontwikkeling en elektronica, die zich bezighoudt methet probleem van alternatieve energiebronnen. Daarbij richt menzich op technologieën die geschikt zijn om de inherente krachtenvan de natuur te benutten, om zo energiebronnen toegankelijk temaken zonder het ecologisch evenwicht van de natuur te versto-ren. Velen geloven dat de menselijke technologie ons op lange ter-mijn en niet alleen op dit moment moet dienen, maar in Mether-nitha is dit idee volledig in de praktijk gebracht.Hoewel de mensen van Methernitha geïnteresseerd zijn in veelmanieren waarop energie wordt geproduceerd, zijn ze zich al ruimdertig jaar geleden gaan toeleggen op minder bekende en zelfs opalgemeen onbekende energiebronnen. Dit wetenschappelijkewerk heeft tot de Thestatikamachine geleid. Deze wondermachinewerkt louter op de natuur en op niets anders. De mensen van Methernitha zijn heel duidelijk over de redenwaardoor ze de machine konden 'maken' en verklaren dat de ken-nis is 'vrijgekomen' door hun eenheid met de natuur en de geïso-leerdheid van hun samenleving. 'We boffen dat we de ervaringhebben gekregen dat de mooiste en meest buikbare resultatenparadoxaal genoeg bereikt kunnen worden door de eenvoudigstemiddelen aan te wenden,' zeggen ze. 'We hebben nooit geleendgeld gebruikt, omdat we vrije Zwitserse burgers wilden blijven, enniet gehinderd of op enigerlei wijze gebonden wilden raken bij hetnastreven van onze doelstellingen.'

De ThestatikaIk kon de mensen in Methernitha niet op tijd voor dit artikel tespreken krijgen en er is niet veel over de Thestatika bekend, dus zalik gewoon melden wat de Methernithagroep er zelf op de eigenwebsite over schrijft.'Twee tegen elkaar indraaiende schijven wekken een elektrostati-sche lading op. De ene schijf vertegenwoordigt de aarde, de ande-re de wolken. De lading wordt vastgehouden met behulp vanroosterelektrodes, verzameld door zogenaamde 'antennes' die nietmet elkaar in contact staan, en vervolgens gesorteerd. Na aanvan-kelijk met de hand op gang te zijn gebracht, draaien de schijvenverder vanzelf rond volgens de elektrostatische wetten van aan-trekking en afstoting. Een gelijkrichtende diode zorgt dat de cycliregelmatig blijven verlopen. Anders zouden de impulsen van aan-trekking en afstoting sterker worden, waardoor de schijven steedssneller zouden gaan draaien terwijl de juiste snelheid van grootbelang is. Voor een optimale stroomopwekking moeten de schij-ven heel gestaag en langzaam draaien. De energie wordt doormiddel van roostercondensators opgeslagen en vervolgens gelijk-tijdig ontladen, waarbij tegelijkertijd het hoge voltage verminderten de stroom wordt opgebouwd door weer andere instrumenten.Ten slotte levert de machine een gelijkmatige regelrechte stroomdie varieert met de omvang van het model. De machine levert eenconstant vermogen van ongeveer drie tot vier kW, afhankelijk vande vochtigheid, waarbij de spanning varieert van 270 tot 320 volt.Hoge vochtigheid in de lucht voorkomt dat het elektrisch potenti-aal wordt opgebouwd, waardoor het beter gaat naarmate de luchtdroger is. Door de tot nu toe bereikte resultaten is in elk geval ééndoelstelling verwezenlijkt: er is bewezen dat vrije energie kan wor-den gebruikt. Desondanks is het onderzoek nog niet voltooid.Men beseft dat deze machine in de ogen van een ontwikkelde fysi-cus onmogelijk of zelfs krankzinnig kan lijken. Maar men wijst eropdat 'een goed opgeleide specialist vrij en onafhankelijk moet blij-ven denken en zich niet moet laten beperken door het tijdelijkekader van publiekelijk erkende kennis in een bepaalde weten-schap. Men mag niet vergeten dat de gevestigde wetenschap al

heel vaak gedwongen is geweest enkele van haar meest funda-mentele denkbeelden te veranderen of op te geven.'De mensen van Methernitha vergelijken de huidige wetenschapmet de vlinder, die als larve zijn cocon moet afstoten om de daar-in gelegen schoonheid te openbaren. Die openbaring is volgenshen 'alleen mogelijk wanneer de mens zich bewust wordt van zijnware rol binnen de hele schepping en weer leert inzien wat zijnware taken zijn. Want het hele universum functioneert volgens eenstrikt en precies gestructureerde orde volgens de wil en op hetbevel van de Schepper. Daarom moet de mens ook inzien enbeseffen dat er universele wetten van kracht zijn binnen het geheelen binnen elk deel van deze schepping.'Het is echter niet genoeg om de technologie van de vrije energiete ontwikkelen, hoe ecologisch juist dit ook mag zijn.

Demonstraties van de ThestatikaIn de loop der jaren is de Thestatika gedemonstreerd aan diversetechnici en ingenieurs die waren uitgenodigd om de verschillendeversies van de Thestatika te bekijken. De meeste van deze techni-ci en ingenieurs zijn nu met pensioen. Hans Holzherr uit Zwitser-land was zo iemand die een demonstratie heeft bijgewoond. Hiervolgt een deel van zijn verslag, dat door Stefan Harmann in hetEngels is vertaald.'Ik heb het in dit verslag over het model met schijven van vijftigcm. Deze machine werkte al toen de bezoekers de kamer binnen-kwamen en werd niet stopgezet gedurende de tijd die wij daarwaren, ongeveer anderhalf uur.Als eerste belasting werd er ongeveer tien seconden lang een lampvan duizend watt mee verbonden, waarvan de helderheid nietafnam. Vervolgens kwam er een U-vorming verwarmingselementdat meneer Baumann aan mij gaf. Het werd binnen één secondezo heet dat ik het ogenblikkelijk moest neerleggen! Het was voor-al indrukwekkend dat er, toen hij één van de contactdraden terug-trok - ik meen dat dit met de lamp gebeurde - gedurende onge-veer één seconde een 1 cm lange boog verscheen tussen de uit-gangselektrode en de verbindende draad. Het apparaat stondonder een kap van plexiglas. Aan de onderkant zaten twee gatendie Baumann gebruikte om de contactdraden naar binnen te ste-ken en de uitgangselektrodes aan te raken.Het was werkelijk indrukwekkend! Je kunt het nauwelijks geloven,bij die trage draaiing. Dit kan in elk geval niet worden verklaard intermen van pure elektrostatica zoals bij de Wimhurst Machine. Degeperforeerde platen schijnen een cruciale functie te hebben.Naast de elektrodes zitten enkele blokjes plexiglas waarin geperfo-reerde platen zijn vastgeplakt, waarvan de functie niet bekend is.Er is op diverse websites veel informatie beschikbaar over het ont-werp en het functioneren van de Thestatikamachine. Dat is alle-

De volledige geassembleerde en werkende Thestatika

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:45 Pagina 39

Page 22: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:41 Pagina 2

Page 23: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:45 Pagina cov3

Page 24: Frontier Magazine 8.5 september / oktober 2002

Is het werk van Nostradamus ooit volledig door-vorst?Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost.Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het ver-klaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht.Zodoende zijn de brieven die Nostradamusschreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hijzijn tot nog toe geheim gebleven methode van deTijdsleutel op.

Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is debasis van de ketting van opmerkelijke historischegebeurtenissen. De recente terroristische aanslagvan 11 september 2001 is slechts één paukenslagin dat verborgen ritme van de Tijdsleutel.

150 pagina’s. 148x210 mm. Paperback. Prijs: Euro 14,95. code: OAVNUitgeverij: Frontier Publishing (verzendkosten: 1,56 Euro)

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ DrontenTel: 0321-380558, fax: 0228-312081, website: www.fsf.nl E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

Wim Zitman

Wim Zitman (1941) studeerde bouwkunde. Na zijn studie ont-wikkelde zich een ruime belangstelling voor de wetenschappelij-ke gebieden van geologie, paleontologie, egyptologie en kosmo-logie. Dit resulteerde in zijn eerste werk, Kosmische Slinger der Tijden(1993) en de daaropvolgende bestseller Het Sterrenbeeld vanHorus (2000).

fr0805_2009.qxd 09-06-2009 23:46 Pagina cov4