Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

of 24 /24
september/oktober 1999 jaargang 5 nr. 5 ƒ 7,95 / 145 Bfr. / 3,60 Wegennetwerk in prehistorisch Europa Kende Europa een wegennet voor een Zouthandel Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s SRI International: de geheime hand achter het paranormale? Is een Amerikaanse think-thank – die banden heeft met de CIA – diegene die de wereld wenst te beheersen via het paranormale? Kinderen voor de Nieuwe Tijd Volgens Drunvalo Melchizedek worden er nu kinderen geboren met bovennatuurlijke DNA Bestond er een wereldhandel in koper in 3000 voor Christus? Koper uit Noord-Amerika in West-Europa in Bronstijdperk gebruikt Nieuwe controverses op het Gizeh-plateau Grote Piramide opnieuw open Is de god Osiris te Gizeh begraven?

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - De Osiris Schacht - Toen de goden op aarde liepen… - De poppenspelers - Kies voor jezelf - Grote Piramide opnieuw open… Gantenbrink kamer niet open - De zoutlijnen: overblijfselen van de megalietenbouwers? - Koper: wereldhandel rond 3000 voor Christus? - Kinderen van een nieuwe droom: een interview met Drunvalo Melchizedek

Transcript of Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

Page 1: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

september/oktober 1999jaargang 5 nr. 5

ƒ 7,95 / 145 Bfr. / € 3,60

Wegennetwerk in prehistorisch EuropaKende Europa een wegennet voor een Zouthandel

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

SRI International: de geheime handachter het paranormale?Is een Amerikaanse think-thank – die banden heeft met de CIA –diegene die de wereld wenst te beheersen via het paranormale?

Kinderen voor de Nieuwe TijdVolgens Drunvalo Melchizedek worden er nukinderen geboren met bovennatuurlijke DNA

Bestond er een wereldhandel in koper in3000 voor Christus?Koper uit Noord-Amerika in West-Europa inBronstijdperk gebruikt

Nieuwe controverses op het Gizeh-plateauGrote Piramide opnieuw openIs de god Osiris te Gizeh begraven?

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

Verbaas uzelf ...

Gardner gaat terug naar het allereerste begin van demensheid. Traditioneel wordt in zo'n geval altijdteruggegrepen naar het boek Genesis, maar er blijkenoude Sumerische geschriften te bestaan die veel meerkunnen vertellen over de herkomst van het menselijk ras.Het Oude Testament heeft lange tijd als enige bron voorde oorsprong van de mens gegolden, maar onlangshebben oude teksten uit andere culturen een andereinvalshoek geboden. Zo is er sprake van Nephilim enAnunnaki, "zij die neerdaalden". Deze Nephilim warenvan groot belang voor de ontwikkeling van de mensheid:zij voerden onderling oorlog, vernietigden een groot deelvan de wereld, maar probeerden wat resteerde van demensheid vervolgens te redden. Zij haddengemeenschap met de mens, waaruit de Cro-Magnonontstond, van wie de huidige mens op zijn beurt afstamt.Zij stonden eveneens aan het begin van de Sumerischemonarchie. MAar wie waren zij? Alles wijst erop dat zijafkomstig zijn van een andere planeet.

f 39,50 / 795 Bfr. / € 17,50

Laurence Gardner

OORSPRONGVAN DE GRAAL-KONINGEN

Een controversieel enuniek boek over deontbrekende schakeltussen de Nephilim ende eerst mens

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Tel. 015-3109566, Fax. 0321-318892, E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas,

Tel./fax 03/777.66.57, E-mail: [email protected]

Richard Andrews

DE NAVEL VAN DE WERELDDe verborgen geschiedenis van de Tempelberg vanaf de Ark tot over hetderde millennium met de meest recente archeologische vondsten

Johannes & Peter Fiebag

DE EEUWIGHEIDS-MACHINE

Zo'n tweehonderd jaar geleden ontdekte een argeloze houthakkerop Oak Island voor de kust van Canada een geheimzinnigeschuilplaats, waarin een raadselachtig heilig voorwerp zou zijnbewaard: OThIQIVMIN, de eeuwigheidsmachine, een buitenaardsvoorwerp dat 3200 jaar geleden naar de aarde is gebracht ensindsdien de geschiedenis van de mensheid heeft beïnvloed.De speurtocht van de auters leidt hen terug in de tijd, via de Arkdes Verbonds naar de Tempel van Salomo, de Tempelridders, hetmysterie van de Heilige Graal en de Amerika-expeditie die deSchot Sir Henry Sinclair precies 600 jaar geleden ondernam. Zijkomen uiteindelijk tot de slotsom dat de Israëlieten tijdens hunomzwervingen door de Sinaï een buitenaards voorwerp terbeschikking kregen gesteld, dat zij met manne voedden. Hetvoorwerp werd in de Ark des Verbond vervoerd en belanddeuiteindelijk, na vele omzweringen, in Amerika. Eenadembenemende speurtocht door de religie en geschiedenis.

f 49,50 / 995 Bfr. / € 22,50

De Tempelberg in Jeruzalem heeft verschillende geloven gehuisvest - het Christendom, maar ook de Islam bouwden er huntempel en moskee. Moord, oorlog en verwoesting is ook geen onbekende voor de berg. Richard Andrews brengt degeschiedenis en archeologie van deze beroemde plek in beeld.De bouw en de verwoesting van de twee tempels, met verbanden tot de Essenen, de Dode-Zeerollen, de Ark des Verbonds enhet leven van Jezus.Ook de belangstellingin recente tijden komt aan bod: van Napoleon tot Charles Warren en Parker en hun zoektocht naar deArk des Verbonds.Een fascinerend overzicht van de historie en archeologie van een van de meeste boeiende plekken op aarde.

f 49,50 / 995 Bfr. / € 22,50

Een Semitischenomadenstamsleept eenraadselachtig objectdoor de Sinaï...Een speurtocht door32 eeuwengeschiedenis...

Verschijning in september 1999

Tirion54.p65 12/06/99, 10:481

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel. 0321-380558, Fax. 0228-312081, E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas,

E-mail: [email protected]

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

De

stan

dpun

ten

in d

e ar

tikel

en z

ijn n

iet

altij

d di

e va

n Fr

ontie

rM

agaz

ine

en/o

f Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n, z

odat

die

er

ook

geen

ver

antw

oord

elijk

heid

voo

r ku

nnen

nem

en. H

et c

opyr

ight

late

n w

e ru

sten

bij

de a

uteu

r ze

lf. D

e co

pyr

ight

voo

r de

ove

ri-ge

inho

ud li

gt b

ij Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n.

© F

ront

ier

Scie

nces

Fou

ndat

ion

1999

3 Redactioneel4 Globescoop10 Vreemde Zaken

DNA van UFO-ontvoerder teruggevonden?; Hoereageren wij als ET landt?; Dr. Roger Leir herstelt vanhartaanval; DNA Expert stelt dat leven overal in uni-versum aanwezig zou moeten zijn; Hadden de oudeAssyriërs en Kretenzers telescopen?; Ex-NASA mede-werker stelt dat ruimte-organisatie meer over UFO’sweet; Nieuwe foto’s van “Gezicht op Mars”; Russi-sche wetenschappers maakten element 114; LasVegas miljardair wordt Ruimte tycoon; Mogelijkewaterstofkoolstof zeeën op Titan, Saturnus’ maan;Oefenen voor ET in Siberië

15 De Osiris SchachtChris Ogilvie-Herald bericht over een ondergrondsekamer die door een aantal personen aanschouwd wordt als de “graftombe van Osi-ris”. Dit is echter een grove leugen… maar waarom wordt ze de wereld ingestuurd?

18 Toen de goden op aarde liepen…In juni vond in de Duitse plaats Gelsenkirchen een wereldcongres – georganiseerddoor Erich von Daniken – plaats. De bedoeling: het meest recente bewijsmateriaalpresenteren dat stelt dat de mensheid in het verleden mogelijk door buitenaardsewezens bezocht is.

20 De poppenspelersSRI International is sinds 1973 een geheime macht in de wereld van het paranormale.Niet alleen organiseerden zij het onderzoek naar remote viewing – het schouwen vangebeurtenissen via de geest –, zij gaven ook geld aan Richard Hoagland voor zijnonderzoek naar het Gezicht op Mars. Terzelfder tijd schreven zij een rapport waarin zijstelden dat geloof in het paranormale bij het grote publiek aangemoedigd moestworden, daar dit de enige methode was om de mensheid te manipuleren.

23 Kies voor jezelfAlfons Ven raakte jaren geleden betrokken bij een ongeval en is sindsdien bezetendoor een bijzondere levensfilosofie en inzichten die hij aan vele duidelijk probeert temaken.

26 Grote Piramide opnieuw open… Gantenbrink kamer niet open.Na meer dan een jaar lang herstellingswerken, is de Grote Piramide opnieuw openge-steld voor het publiek. De exploratie van de zogenaamde Gantenbrink kamer, dieeerst op 31 december 1999, zou gebeuren, is nu echter voor onbepaalde tijd uitge-steld.

28 De zoutlijnen: overblijfselen van de megalietenbouwers?Doorheen West-Europa bevindt er zich een netwerk van steden die het toponiemvoor “zout” in zich droegen. Bestond er over heel Europa in prehistorische tijden eeneconomie – en een infrastructuur – die gebruikt maakte van een ingenieus systeemwaarvan de sporen nog steeds in het landschap teruggevonden worden?

32 Koper: wereldhandel rond 3000 voor Christus?Bestond er een transoceanische handel van koper in 3000 voor Christus? In Amerikawerden grote hoeveelheden van dit metaal ontgonnen, maar waar dit naartoe ging,is volledig onduidelijk. Terzelfder tijd werden in Europa grote hoeveelheden kopergebruikt, maar waat dit vandaan kwam, is eveneens een mysterie. Wat echter indienbeide problemen aan elkaar gekoppeld worden? Krijgt men dan het juiste antwoord?

35 Kinderen van een nieuwe droom: een interview met Drunvalo MelchizedekDrunvalo Melchizedek, die naar eigen zeggen een incarnatie is van een hoger wezen,volgt de ontwikkeling van kinderen van zeer nabij. Zo meent hij dat er een nieuw“ras” van kinderen geboren worden, met een speciaal DNA. Zijn dit de kinderen voorde “Nieuwe Tijd”?

38 AlexandriaJesus, Last of the Pharoahs; The encyclopedia of the world’s greatest unsolved myste-ries; Holy Kingdom, the quest for the real King Arthur.

40 Agenda/Aangekondigd

Uri Geller werd door SRI gebruikt omde wereld te veranderen … ten

voordele van de Amerikaanseregering

1

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

Tijdschriften die tijd en ruimte doorbreken

Voor abonnementen, losse nummers en nadere informatie:Frontier Sciences FoundationPostbus 372, 8250 AJ Dronten(Nederland), Tel. 015-3109566, Fax 0321-318892, Email [email protected]

Dendermondse steenweg 56,9100 Sint-Niklaas (België), Tel/fax 03/777.66.57, Email [email protected]

Atlantis Rising Nexus New Times

World Explorer’s Club

Sedona Journal

The Probe

Borderlands

Magazine

Los nummer: f 16,95 / € 7,70Abonnement: f 195,- / € 89(12 nrs.)

Los nummer: f 13,- / € 5,90Abonnement: f 50,- / € 23(4 nrs.)

Los nummer: f 10,- / € 4,50Abonnement: f 50,- / € 23(1 jaar lidmaatschap)

Los nummer: f 10,- / € 4,50Abonnement: f 40,- / € 18 (4 nrs.)

Los nummer: f 10,- / € 4,50Abonnement: f 45,- / € 20(6 nrs.)

Los nummer: f 10,- / € 4,50Abonnement: f 60,- / € 27,50 (6 nrs.)

The Electric Universe: New clues to theancient thunderbolts of the GodsBreaking through to the futureA conversation with remote viewer JoeMcMoneagleIn pursuit of the truly strange: aninterview with Linda Moulton HowePremonitions of disaster: do disasterscast their shadows before them?The art of casting out evil spells

Project Cen-sored: the year’smost ignoredstoriesPrisons for profitEdgar Cayce’sCancer RemedyThe Transistor:technology fromETs?Alien abductions:a militaryconnection?

Subterraneantunnels and thehollow earth mys-teryThe Lost pyramidsof PeruThe sunken city ofYonaguni, off thecoast of JapanThe mummy’s curseDinosaurs in Mayanhistory

HIV not the cause of AIDSMillennium bug and theindustry of HysteriaBaron von ReichenbachTransmutations of Silver toGoldThe End of Fossil Fuels

The year 2000 bug and how tosurvive the millenniumOklahoma bombinbThe US Military Mind ControlexperimentsThe Dangers of FluoridationInterview with Walter BowartSpace Travellers and how theyseeded the universeThe Sherman Skolnick Report

Sixth dimensionaldances with humansChrist ConsciousnessThe Star Nation PeopleMillennium changes inhumans and the EarthET visitors speak toEarth... and other channels

Speciale aanbieding:f 39,95 / € 18,1018,1018,1018,1018,10 voor één pakket

met oude nummers van elk

tijdschrift

mags.p65 12/06/99, 10:191

Voor abonnementen, losse nummers en nadere informatie:Frontier Sciences FoundationPostbus 372, 8250 AJ Dronten Dendermondse steenweg 56,(Nederland), Tel. 0321-380558, 9100 Sint-Niklaas (België),Fax 0228-312081, Email [email protected] Email [email protected]

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

De wereld eindigde niet op 4 juli, zoals door bepaalde bronnen verkondigdwerd. Hij eindigde evenmin op 11 augustus, tijdens de zonsverduistering,die in grote delen van Europa niet te bewonderen was vanwege het slechteweer. Toch is het zo dat diegenen die in Cornwall en elders konden genietenvan het samenspel van megalithische bouwwerken, de natuur en dat uniekemoment tussen zon en maan, sinds mensenheugenis de ruggengraat van demythen en de kalenders, getuigden van het magische moment dat zijbeleefden. Doordat de wereld niet ten einde is, kon Frontier dus een volgend nummeruitbrengen, met name dit nummer. Maar de omstandigheden waarin ditgeproduceerd werd zijn enigszins volledig veranderd sinds het vorige num-mer. Het Nederlandse hoofdkantoor is verhuisd van Dronten naar Enkhuizenen de honderden boeken en magazines zijn uiteraard meeverhuisd. Met denieuwe locatie is het mogelijk om voor het eerst te spreken van een WorldExplorers’ Club hoofdkwartier in Europa… en het is gevestigd in een van deoude Nederlandse zeehavens met een rijke historie. Een dergelijke verhuizinggebeurt uiteraard niet zonder problemen en we hopen dan ook dat u zo wei-nig mogelijk hinder ondervond. Het correspondentie adres blijft overigensonveranderd in Dronten.In juli waren er eveneens ingrijpende veranderingen voor Filip Coppens, co-hoofdredacteur, die België verliet voor een baan in Londen. Hoewel dit derealisatie van het tijdschrift niet in gevaar brengt, is het wel zo dat het Belgi-sche kantoor officieel gesloten is. Alleen de bankrekening blijft open, zodatBelgische klanten geen hoge bedragen moeten betalen om een boek te krij-gen. De verzending van Frontier zal echter voortaan vanuit Nederlandgebeuren. Alle vragen moeten eveneens aan het Nederlandse kantoorgericht worden. Sprekende over Engeland: niet alleen waren er wederom vele graancirkels –waarvan een aantal met zekerheid aangeduid zijn als door mensenhandengemaakt –, Engeland is ook de bodem waar een ware campagne tegen “devervalsers van de waarheid” wordt gehouden. Graham Hancock en RobertBauval werden deze zomer niet alleen in The Stargate Conspiracy, maar ookin Giza: The Truth, ontmaskerd als manipulatoren van de publieke opinie diede mensheid wil doen geloven in buitenaardse wezens die verantwoordelijkzouden zijn voor de bouw van de piramiden en de sfinx in Gizeh… wezensdie weldra opnieuw naar onze Aarde zullen terugkomen, volgens hen. In eenvolgende Frontier zal er diepgaand op deze problematiek ingegaan worden,daar zij verantwoordelijk zijn voor de aantasting en vervuiling van het heleveld… een bezoedeling die mogelijk niet gemakkelijk ongedaan zal wordengemaakt. Maar misschien is het nu tijd om ons te richten op het huidige tijdschrift…Veel leesplezier.

De redactie

3

Hoofdredactie:

Filip Coppens

Herman Hegge

Redactie-medewerkers:

Monique Hoppenbrouwer

Jeroen Kümeling

Simon Langbroek

Jubbe Muller

Mirjam Van Dijk

Medewerkers:

Andy Denne

Maurits Enthoven

Bas Meijer

David Hatcher Childress

Bart Jan Hooijkaas

Nancy Polet

Hans Overbeek

Ger Rombouts

Marc Vredeveldt

Lay-out: D-Sine & PDB

Druk: Printovit

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:

Tel. 0321-380558

Het abonnement wordt stilzwij-

gend verlengd, tenzij het schrif-

telijk wordt opgezegd uiterlijk

één maand voor het aflopen van

het abonnement.

Redactie Frontier 2000:

Ds. C. Spoorlaan 3, 2631 DA

Nootdorp, Nederland

Tel. 015-3109566

E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,

Nederland, Tel. 0321-380558

Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

http://www.f-s-f.com

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

4

Krantenkiosk

1 juni 1999

Amerikaanse wetenschappers zijn er voorhet eerst in geslaagd een mannelijk zoog-dier te klonen. ‘Fibro’ is een muis die is gek-loond uit de cellen van een muizenstaart.Dat laatste vinden de wetenschappers vande universiteit van Hawaï minstens zoopzienbarend. Het doet ze vermoeden datdieren in principe uit elke willekeurigelichaamscel gekloond kunnen worden. Totdusver was het alleen gelukt om vrouwtjes-dieren te klonen.

11 juni 1999

Het Europese ruimtevaart bureau ESA heeftgroen licht gegeven aan het uitzenden vaneen Marsexpeditie. Het project, met denaam ‘Mars Expres’ moet in juni 2003 vanstart gaan. Zes maanden na vertrek zal desonde Mars bereiken om er te zoeken naarsporen van leven en water. Met het projectwaaraan wetenschappers al meer dan vijf-tien jaar werken, is ongeveer 330 miljoengulden gemoeid. In de tweede helft van2003 is de afstand tussen Aarde en Marsuitzonderlijk kort.

11 juni 1999

Een acht tot tien jaaroud jongetje dat25.000 tot 27.000 jaar geleden blootsvoetsdoor een Franse grot liep, heeft daar deoudste tot dusver teruggevonden voetaf-drukken van Europa achtergelaten. De spo-ren werden in mei ontdekt in de grot vanChauvet in de Ardeche, waarin zich deoudst gedateerde prehistorische muurschil-deringen ter wereld bevinden. De 300schilderingen, meest van dieren uit de ijs-

tijd, zijn tussen de 23.000 en 32.000 jaaroud. De grot werd vijf jaar geleden ont-dekt.

12 juni 1999

In Egypte is een dodenstad ontdekt metzeker tweehonderd met goud versierdemummies. De verwachting is dat er zich intotaal 10.000 mummies bevinden. Ditmaakte voorzitter Gaballah van de Egypti-sche Hoge Raad voor Antiquiteiten bekend.De dodenstad ligt in de westelijke woestijnvan Egypte, bij de oase Bahariya, zo’n 300kilometer van de hoofdstad Cairo. Zedateert uit de Grieks-Romeinse tijd (330v.C. tot 400 n.C.) en beslaat zo’n zesgestrekte kilometers. Het gebied is omge-doopt tot ‘Vallei van de Mummies’. Demummies verkeren in een uitstekendestaat, aldus Gaballah. Veel van de gecon-serveerde lichamen dragen gouden mas-kers en andere versieringen. Het gaat vol-gens kenners om een zeer belangrijkevondst.

18 juni 1999

De wereldberoemde lijkwade van Turijn,het linnen doodskleed waarin volgens deoverlevering Jezus Christus zou zijn gewik-keld na zijn kruisiging, komt daadwerkelijkuit het Heilige Land en wel uit de heuvelsnabij Jeruzalem. Tot deze conclusie komentwee Israëlische onderzoekers nadat zejarenlang een intensieve studie van de lijk-wade hebben gemaakt. “Het stuifmeel vanbloemen die we op het doodskleed heb-ben gevonden, laat geen twijfel toe. Hetgaat om pollen van planten die alleen inonze regio voorkomen”, aldus de Israëli-sche botanici Avinoam Danim en UriBaruch van de universiteit van Jeruzalem.Enkele van deze planten zijn alleen te vin-den in de regio rond Jeruzalem. De ont-dekking van de Israeli’s zou een belangrijkesteun kunnen zijn voor al degenen diealtijd overtuigd zijn geweest van de echt-

heid van de lijkwade. “Het kleed zou bestuit de eerste eeuw kunnen stammen”,aldus Uri Baruch. Maar Danim en Baruc wil-len zich niet uitspreken over de identiteitvan het lichaam dat in het kleed gewikkeldwas. “Of het Christus is of niet, dat latenwe over aan de kerk en het geloof van dechristenen.

1 juli 1999

Planeten waar zich leven op bevindt zou-den in de leegte van de interstellaire ruim-te kunnen ronddolen, zo stelt een rapportdat in het tijdschrift Nature gepubliceerdwerd. Planetaire wetenschapper David Ste-venson meent dat het mogelijk is dat rots-achtige massa’s, ter grootte van onze pla-neet, uit het zonnestelsel gekatapulteerdwerden toen die zonnestelsels ontstonden.De zwaartekracht van de grotere planetenin wording zouden daarvoor verantwoor-delijk kunnen zijn geweest. Zelfs zonder de nodige energiebron (eenster), gelooft Stevenson dat deze “nomadi-sche werelden” de juiste omstandighedenzouden kunnen hebben om gastheer tespelen voor levende organen. Dergelijkeplaneten zouden mogelijk een atmosfeervan waterstof hebben. Die zou dan deinterne warmte van de planeet mogelijkkunnen gevangen houden en zou mogelijkook voldoende druk kunnen uitoefenen omoceanen van vloeibaar water te laten ont-staan. Met ammonia en methaan in deatmosfeer, met vulkanen op het oppervlak,zouden deze planeten sterk op de Aarde lij-ken van zo’n vier miljard jaar geleden. Hetenige wat zou ontbreken is de energie enlicht van een nabijgelegen zon. Stevenson concludeert: “indien leven zichkan ontwikkelen en kan stand houden zon-der zonnelicht (maar wel in aanwezigheid

Verloren leven inde ruimte

Lijkwade vanTurijn toch uit

Heilige Land

Vergulde mummiesin Egyptegevonden

Voetafdrukken ingrot de oudste van

Europa

Europese expeditienaar Mars in 2003

Eerste gekloondemannetjesdier

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 4

Page 7: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

van andere energiebronnen zoals vulkani-sche energie), dan kunnen deze planetenmogelijk een lang, stabiel milieu ontwikke-len voor leven.” Stevenson durft zelfs zover gaan en te stellen dat zij de meestwaarschijnlijke gastheer zouden kunnenzijn voor leven.Vooralsnog blijft deze theorie zeer contro-versieel en vrijwel onmogelijk om te bewij-zen. Doordat de planeten in beperkte matewarmte zouden uitstralen, zouden ze vooronze telescopen onzichtbaar blijven.

2 juli 1999

Het lijkt rechtstreeks uit de film Existenzafkomstig te zijn: biologische computers.Maar de realiteit heeft nogmaals de fictieingehaald: een computer die gemaakt isvan de neuronen van een bloedzuiger isgecreëerd door een team van Amerikaansewetenschappers.De nieuwe computer kan nu eenvoudigeoptellingen maken, maar de uiteindelijkedoelstelling is om een nieuwe generatievan snelle en flexibele computers te makendie uit zichzelf problemen kunnen oplos-sen, in tegenstelling tot de huidige compu-ters waar men alles aan moet vertellen. Professor Bill Ditto van de Georgia Instituteof Technology leidt het project en verklaar-de dat hij verbaasd was van de “domheid”

van de huidige generatie computers.“Gewone computers moeten absoluut juis-te informatie hebben voor elke keer dat zeeen goed antwoord moeten produceren.We hopen dat onze biologische computerdat juiste antwoord kan geven op een stukinformatie, waarbij het de ontbrekendedelen zelf invult. De computer diegebouwd is, denkt voor zichzelf omdat deneuronen zelfstandig verbindingen kunnenleggen van de ene cel naar de andere. Nor-male, siliconen computers maken alleenmaar die verbindingen welke door de pro-grammeur vastgelegd zijn. “We moetenlouter de neuronencomputer in de richtingvan het antwoord sturen en hij ‘trekt’ zelfhet antwoord”, zo vervolgt Ditto. Dezenieuwe computers kunnen zeer goedgebruikt worden bij “patroonherkenning”,zoals het lezen van handschrift, wat voorenorm veel problemen zorgt bij de huidigecomputers. De neuronen zitten in een schoteltje. Elkeneuron kreeg micro-electroden inge-bouwd. Elk neuron heeft zijn eigen elektri-sche activiteit en antwoord op zijn eigenmanier op een elektronische stimulus. Dezeeigenschappen kunnen gebruikt wordenom aan elk neuron een nummer toe te wij-zen. Optellingen worden dan uitgevoerddoor de individuele neuronen aan elkaar teverbinden. Men hanteert de neuronen van bloedzui-gers omdat die zeer goed onderzocht zijnen zeer goed begrepen worden door dewetenschap. Hoewel veel eenvoudiger,toch werkt de neuronencomputer opdezelfde manier als het menselijke brein.De uiteindelijke bedoeling van professorDitto is een robot-brein, gezien de huidigecomputers teveel plaats in beslag nemenom in robots rondgedragen te worden. Devolgende stap is echter om het “brein” teleren vermenigvuldigen.

3 juli 1999

De op een na hoogste piramide van Egyp-te, de piramide van Chefren in Giza, isvanaf juli een jaar lang dicht gegaan voortoeristen. De scheuren in het bouwwerkzullen worden gerestaureerd en de verlich-ting en het ventilatiesysteem vervangen.Door de honderden toeristen die de Egyp-tische piramides iedere dag bezoeken kris-talliseert het vocht in de gangen zich totlaagjes zout en ontstaan er scheuren. Depiramide van Cheops, de grote Piramide,

werd na een succesvolle opknapbeurt inmei weer geopend.

3 juli 1999

Een eerste groep van vier Russische vrijwil-ligers is begin juli voor acht maandenopgesloten in de krapte van een nage-bouwd ruimteschip uit de jaren zestig.Over een maand volgt een tweede groepen begin december een derde, elk zullen zeer 110 dagen doorbrengen. Maar dan zit-ten er ook mannelijke en vrouwelijke vrij-willigers uit de VS, Canada, Japan en Duits-land bij. Doel is de psychologische proble-men van multiculturele bemanningen inruimtestations te bestuderen. Wetenschap-pers menen dat het samenwonen in eenenge ruimte van bemanningen een evengrote belasting vormt als het leven in eentoestand van gewichtsloosheid. De installa-tie bestaat uit twee door een sluis verbon-den cilinders met een totale inhoud van300 kubieke meter. De ingeslotenen krijgengeregeld bezoek van mensen die kort blij-ven, steeds tien dagen. Voor verbindingmet de buitenwereld zijn er tv, Internet, e-mail en telefoon.

5 juli 1999

De verzen van Nostradamus, een Fransastroloog die meer dan drie eeuwen gele-den stierf, zorgen voor een intense contro-verse. Volgens bepaalde bronnen zouNostradamus geschreven hebben dat dewereld op 4 juli 1999 zou eindigen. Het is niet de eerste keer dat een voorspel-ling voor grote paniek zorgt. In 1761 stondLonden op zijn kop toen iedereen naar dedorpen rondom de Engelse hoofdstadvluchtte. Er was immers voorspeld datIslington, Highgate, Hampstead, Harrowen Blackheath, allemaal gemeenten inNoord-Londen, door een aardbeving ver-woest zou worden. Er gebeurde echterhelemaal niets.Van de 1141 verzen die Nostradamusschreef, handelt er een over hoe in dezevende maand van 1999 een “grotekoning van terreur” op de Aarde zou neer-dalen. Hij koppelde dit aan het moment“waarop de arend feest”. En volgens de

De “Koning vanTerreur uit de

Hemel”

Vrijwilligers 8maanden in

ruimtecapsule

Piramide vanChefren dicht

Biologischecomputer geboren

5

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 5

Page 8: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

10

Een UFO-ontvoering die plaatsvond in Aus-tralië heeft mogelijk als eerste sporen vanDNA van de UFO-ontvoerder nagelaten.Dit verrassend resultaat opent een helereeks van vragen over de fysieke eigen-schappen van de ontvoeringen en illus-treert de noodzaak om een meer intensie-ve, wetenschappelijke aanpak door te voe-ren.

Peter Khoury, de UFO-ontvoerde, werd in1964 in Libanon geboren en verhuisde in1973 naar Australië. In 1981 ontmoette hijzijn toekomstige vrouw. In 1990 trouwdenze; momenteel hebben ze twee kinderenen wonen ze in Sydney. Peter Khoury werktin de bouwindustrie en heeft zijn eigencement-fabriek.Het echtpaar had hun eerste UFO-ervaringin februari 1988, die niets meer was daneen waarneming van een aantal eigenaar-dig bewegende lichten. Maar in juli vanhetzelfde jaar had Peter een onthutsendeervaring, die hij zich zonder de hulp vanhypnose kon herinneren. Terwijl hij op zijnbed lag, voelde hij iets zijn enkels vastgrij-pen. Plots kon hij niet meer bewegen, hoe-wel hij bij bewustzijn bleef. Hij bemerktedat er drie of vier kleine wezens met eenkap over hun hoofd rond hem stonden. Viatelepathische communicatie met een oftwee wezens leerde hij van hen dat hij zichmoest ontspannen en vooral niet bang tezijn, want “het zou zoals de vorige keerzijn”. Toen hij zag dat ze een lange naald inde zijkant van zijn hoofd wilden inbrengen,verloor hij echter het bewustzijn.

Een tijdje later werd hij wakker, sprong uitbed en rende naar de leefruimte, waarzowel zijn vader als zijn broer in slaapwaren gevallen. Zowel Peter als zijn broermeenden dat nauwelijks tien minutenvoorbij waren gegaan, maar snel begrepenze dat het ongeveer een uur was geweest.De volgende ochtend zagen zowel Peterals Vivian een duidelijke naaldwond aan dezijkant van zijn hoofd, met sporen vanopgedroogd bloed.

Toen het voorval zich voordeed, had Peternog nooit gehoord van UFO-ontvoeringen.Zijn herinneringen waren levendig en

angstaanjagend, maar hij kon geen ant-woorden vinden. Ook vrienden en kamera-den konden hem niet troosten. Enkelemaanden later echter, reed hij langs eenreclame bord met daarop een advertentievoor het boek Communion van WhitleyStrieber; hij kocht het boek onmiddellijk.Zo leerde hij dat er veel voorbeelden uithet boek overeenkwamen met zijn eigenervaringen.Vervolgens probeerde Peter contacten teleggen met de plaatselijke UFO-groeperin-gen en UFO-ontvoerden, maar die pogin-gen waren frustrerend. In april 1993besloot hij daarom om in Sydney zijn eigenondersteuningsgroep op te richten.

Op 23 juli 1992 had Peter een ervaring diebijzonder verontrustende seksuele eigen-schappen had. Peter wilde er oorspronke-lijk niet veel over kwijt en meldde de erva-ring pas in 1996, in een gesprek met BillChalker, een Australische UFO-onderzoe-ker. ‘s Ochtends ontwaakte hij en bemerk-te hoe er twee mensachtige vrouwen aande rand van zijn bed zaten. Allebei warenze volledig naakt. Hoewel ze gewone men-sen leken te zijn, was er iets aan hunlichaam dat deed vermoeden dat ze datniet waren. Hun gezichten hadden scherperanden, was te lang, enz. Peter vertelde dathij gedwongen werd om sex te hebbenmet een agressief vrouwelijk mensachtigwezen. Hij toonde aan Chalker hoe hij ertijdens de ervaring in was gelukt om eenhaar van zijn aanvaller te bemachtigen.Toen hij de voorhuid van zijn penis terug-trok, bemerkte hij dat er zich daar tweeblonde haren bevonden. Hij plaatste zeonmiddellijk in een plastic zakje. Hijbegreep onmiddellijk waar de vreemde,lange haren vandaan kwamen.

Chalker wist oorspronkelijk niet wat hij methet fysisch bewijsmateriaal moest of konaanvangen, maar gedurende de daaropvol-gende jaren verzamelde hij een groep vanwetenschappers en experts die er zich overmoesten buigen of zij een DNA-analysekonden doen van het haar. Begin 1998 gin-gen ze akkoord om een dergelijke analyseuit te voeren.Chalker zelf weet dat de “vreemde

wezens” vaak beschreven worden als“haarloos”. Maar een type, die beschrevenworden als “de Blonde wezens” hebbenniet alleen uitdrukkelijk menselijke trekken,maar ook blond haar. Een voorval is bij-voorbeeld de ontvoering van Travis Waltonin 1975, een dagenlange ontvoering vandeze houthakker uit Arizona, een voorvaldat enkele jaren geleden verfilmd werd.

De blonde haren waren bijzonder dun. Zewaren met geen chemische productenbewerkt. Anders zou er vrijwel geen mito-chondriaal DNA zijn overgebleven om eenanalyse uit te voeren. Ter vergelijking wer-den enkele stalen van Peters haar geno-men, alsook van zijn vrouw, die echtergeen bruikbaar DNA opleverde vanwegede chemische behandeling van haar haar. De analyse leverde de wetenschappers ver-bluffende resultaten op. Het haar, datafkomstig leek te zijn van een blankevrouw, kon niet afkomstig zijn van een nor-male mens van dat ras. Hoewel het haarvan menselijke oorsprong was, vertoondehet vijf specifieke DNA markeringen vaneen zeldzame subgroepering van het Chi-nese Mongoloïde ras. Slechts vier anderepersonen zijn in de overzichten opgeno-men die deze vijf kenmerken deelden. Allevier waren ze Chinees, met zwart haar.Mitochondriaal DNA, dat in de analysegebruikt werd, wordt door de moeder aanhet kind doorgegeven en geeft zo demogelijkheid om de afkomst van iemand tebepalen. Dit betekent dat de vier Chinezenen de “blonde ontvoerdster” een gemeen-schappelijke afkomst delen. Hoe dit echtergebeurd is, valt minder gemakkelijk te ver-klaren.Vooralsnog zijn er geen tests uitgevoerd ophet nucleaire DNA. De testen zijn meercomplex en veel duurder. Ze zouden ech-ter mogelijk de afstamming van haarvaderlijke zijde kunnen achterhalen. Zonder het haar, zou dit verhaal een van devele wilde rapporten zijn. Maar het haarverandert dit: het bestaat en de analysewees uit dat het bijzonder vreemd is. Deanalist wijst uit dat een persoon met der-gelijk DNA moeilijk te vinden zou zijn in hetAustralische Sydney... dus waar is zij danwel afkomstig van?

DNA van UFO-ontvoerder teruggevonden?

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 10

Page 9: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

11

In een nieuw boek, Planetary Dreams, steltRobert Shapiro, chemie professor aan deUniversiteit van New York, dat leven waar-schijnlijk heel gewoon is in dit universum.Het zou volgens hem moeten verschijnenals een “voorspelbaar resultaat van deorganische chemie en de fysica van de zelf-organizerende systemen waar er planetenzijn die de juiste samenstelling en omstan-digheden hebben”. Als zijn stelling klopt, dan is het volgens

hem te verwachten dat er sporen van vroe-ger leven gevonden zal worden op plane-ten in ons eigen zonnestelsel, met nameMars, Jupiters maan Europa en Saturnus’maan Titan.

Deze plaatsen zullen in de nabije toekomstdoor de Amerikaanse ruimtevaartorganisa-tie NASA bezocht worden om na te gaan ofer al dan niet sporen van leven terug te vin-den zijn aldaar. In 2004 zal men bijvoor-

beeld Titan onderzoeken met de Huygenssonde, die onderdeel uitmaakt van het Cas-sini ruimteschip. Ook naar Europa zal mensondes sturen, daar men aldaar sporen vanwater heeft teruggevonden. En Shapirodeelt de mening van vele wetenschappersdat de aanwezigheid van water de grootstekans geeft om ook leven terug te vinden,daar water een noodzakelijke ingrediënt isvoor DNA, zoals wij dit momenteel ken-nen.

DNA Expert stelt dat leven overal in universum aanwezig zou moeten zijn

Hoe ontwikkelden de antieke beschavingenhun hoge kennis van astronomie? Is hetmogelijk dat zij daarbij geholpen werdendoor een instrument dat volgens de mees-te historici slechts in de zestiende eeuw naChristus werd uitgevonden, met name: detelescoop? Galileo was de eerste die detelescoop gebruikte om hem op de hemelte richten.

Dat is in elk geval de mening die de wereldwerd ingestuurd door de Italiaanse profes-sor Giovanni Pettinato van de Universiteitvan Rome. Als bewijs voor zijn stelling ver-wijst hij naar een lens die vervaardigd is uitkwartkristal. Ze werd in 1850 opgegravendoor de legendarische archeoloog Sir JohnLayard in het Assyrische paleis van Nimrod.Dit paleis is momenteel in Irak gesitueerd.

Hadden de oude Assyriërs en Kretenzers telescopen?

In April 1999 onderzocht de Roper Organi-satie hoe de bevolking zou reageren indiener rechtstreeks en overduidelijk contactmet intelligente buitenaardse wezens zouplaatsvinden. De bevindingen van dezestudie waren:- dat de meerderheid, zo’n tachtig procent,geloofde dat de Amerikaanse overheid ditbewijsmateriaal zou klasseren of zelfsgeheim houden;- dat 85 procent geloofde dat de anderemensen het nieuws niet zo goed zoudenverwerken, ook al zouden zij dit wel kun-nen verwerken.Het onderzoek werd gehouden in opdrachtvan het National Institute for DiscoveryScience (NIDS), een privé-organisatie diegebaseerd is in Las Vegas, Nevada, engeleid wordt door de miljardair RobertBigelow. Ook andere vragen werden aan

zo’n tweeduizend mensen gesteld. Zo’n 25procent geloofde dat UFO’s buitenaardseruimtevoertuigen waren, twaalf procentdat het een geheim project van de Ameri-kaanse overheid is, negentien procent datUFO’s gewone gebeurtenissen waren dieverkeerd geïnterpreteerd werden; 28 pro-cent gaf andere antwoorden of had geenmening.Wie moest als eerste contact maken met dewezens? 29 procent meende dat dit weten-schappers moesten zijn; twintig procentwilden het leger, 14 procent de regering,elf procent de godsdienstige leiders entwintig procent meende dat dit een privé-organisatie moest zijn die op dergelijke sce-nario’s voorbereid waren.Een aantal organisaties hebben zich inder-daad opgeworpen om een dergelijkedienst te verlenen. Zo zijn er de Raëlianen

en het Unarius gezelschap, beide quasi-reli-gieuze groeperingen. CSETI is dan weereen organisatie die opgericht werd doorDr. Steven Greer. De enige wetenschappe-lijke organisatie is SETI, die zoekt naar spo-ren van buitenaardse intelligentie doormiddel van radio-astronomie. 32 procent meende dat zij psychologischvoorbereid waren om het bericht van bui-tenaards leven te aanvaarden; zeventienprocent meende dat zij hun positie in hetuniversum moesten overdenken. 51 pro-cent had een ander of geen antwoord opdeze vraag. Het laatste gelijksoortige rapport werd inde jaren zestig uitgevoerd door hetBrookings Institute en RAND. Zij meendenindertijd dat dergelijke aankondiging ingrij-pende sociale veranderingen teweeg zoubrengen.

Hoe reageren wij als ET landt?

Op 24 mei 1999 was Dr. Roger Leir,bekend van zijn onderzoek met UFO-ont-voerden en de verwijdering van mogelijkeimplantaten die in hun lichaam door bui-tenaardse wezens waren achtergelaten, hetslachtoffer van een zware hartaanval. Hij ismomenteel aan de beterende hand enstuurde vanaf zijn ziekbed het bericht de

wereld in dat zijn hartaanval waarschijnlijkhet resultaat was van stress, onder andereals gevolg van zijn problemen met demedische autoriteiten, die Leir het levenmoeilijk maakten, met name na het ver-schijnen van zijn boek over UFO-ontvoerin-gen, The Aliens and the Scalpel. Sinds begin juli is hij echter terug op zijn

kantoor en wil hij al het mogelijke doen omzijn onderzoek voort te zetten, op een noggrotere schaal dan voorheen. Hij hoopt omzo veel mogelijk professionele onderzoe-kers bij zijn onderzoek te halen, opdat hetraadsel zo goed als mogelijk in kaartgebracht kan worden en eventueel opge-lost kan worden.

Dr. Roger Leir herstelt van hartaanval

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 11

Page 10: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

Een van ’s wereld grootste private wetenschappelijke onderzoeks-organisaties is SRI International (voormalig Stanford Research Insti-tute). Ze zijn sinds lang verbonden met bizarre en vreemde aspec-ten van de parapsychologie. Best bekend is hun bijdrage tot deontwikkeling van remote viewing, met name in de jaren zeventig,toen SRI een belangrijke rol speelde in onwaarschijnlijke projectenzoals het Gezicht op Mars en de mogelijkheid dat er te Giza, nabijGizeh, verborgen kamers aanwezig waren. Veruit het meest intri-gerende aspect van hun werk is echter hun nauwe, bijna symbio-tische, band met de Amerikaanse militaire gemeenschap en deinlichtingendiensten.

Van alle SRI bezigheden is hun onderzoek in remote viewing wel-licht datgene wat het meest gelijkt op The X Files. In essentie is diteen techniek om een onderdeel van ons bewustzijn onzichtbaar enniet waarneembaar op een verkenningsmissie te zenden. Het is infeite een gecontroleerde waarneming buiten het lichaam, eensoort van uittreding. Indien dit werkelijk kan, dan zou deze tech-niek uiteraard grote voordelen bieden voor de spionage. Het isdan ook niet verwonderlijk dat de inlichtingendiensten, zowel demilitaire als de burgerlijke zoals de CIA, geïnteresseerd waren inhet potentieel.Eind jaren zestig deed een belangrijke SRI fysicus, Dr. Harold (‘Hal’)E. Puthoff een reeks experimenten op het gebied van de paranor-male mogelijkheden van de ondertussen bekende psychischbegaafd New Yorkse artiest Ingo Swann (zijn echte naam is Dou-glas Swan). Of de experimenten gebeurden door Puthoff of naaandringen van de CIA, de vroege resultaten kwamen ter ore vande CIA, die vervolgens het nodige geld ophoestte om de experi-menten voort te zetten. Een interessant detail is echter dat Puthoff,vooraleer hij bij SRI in dienst trad, had gewerkt voor een Ameri-kaanse inlichtingendienst, de supergeheime National SecurityAgency (NSA).

SRI’s remote viewing project was op een aantal vlakken een grootsucces, met name de hoeveelheid publiciteit welke het verkreeg ende resultaten van de experimenten. Voor velen in de politiek,defensie en inlichtingendiensten was er voldoende geloofwaardig-heid aanwezig om het project voort te zetten. Televisiezendersover de hele wereld spraken over de gebruiksvriendelijke en infor-mele remote viewing experimenten. Ze openbaarden aan ieder-een, zelfs aan journalisten, dat de betrokken remote viewers zelfsmet een minimale training succes kenden. Er waren een aantalsuccesvolle remote viewers en het waren met name deze personendie door de overheid aangesproken werden. Een van de aller-grootste was vast en zeker vast Pat Price, ooit een politiecommis-saris die vervolgens werkte als aannemer. Elke keer was hij in staat

om de geheime plekken die hij moest aanschouwen correct te“zien”. Maar hij was niet de enige ster…

Het remote viewing project was slechts het begin. Hun positieveresultaten openden verschillende deuren, waaronder die voorsupergeheime programma’s die uitgevoerd werden onder verant-woordelijkheid van het Pentagon en de CIA, projecten als SunStreak en de intrigerend genaamde Star Gate. Sinds halverwegede jaren negentig is het bestaan van deze programma’s niet lan-ger geheim. David Morehouse, een ex-remote viewer van hetleger en auteur van Psychic Warrior (1996) en Jim Schnabel, auteurvan Remote Viewers: The Secret History of America’s Psychic Spies(1997) geven een briljant overzicht van de geschiedenis van deverschillende projecten. Een persoon troont echter boven alle andere uit: in de vroegejaren zeventig, toen SRI werkte aan het remote viewing project,ontdekten zij een psychisch talent. De proefpersoon overtrof hunstoutste verwachtingen. Die persoon was Uri Geller, de Israëlischelepelbuiger die snel een naam werd die iedereen kende. Het wasbekend dat de Israëlische geheime dienst Geller reeds beschouw-de als een psychische ster; dat SRI hem inlijfde was dus een ere-zaak. De CIA stuurde een topparapsycholoog Andrija Puharichnaar Israël om zeker te zijn dat Geller voor hen zou werken. Eerstwerd hij echter onderworpen aan een reeks van intensieve testendie door Puthoff en zijn collega Russell Targ uitgevoerd werden.(Een interessant detail is dat zij allemaal Gellers resultaten, die tus-sen de tachtig en honderd procent waren, als authentiekeparanormale gebeurtenissen – behalve zijn lepelbuigen, waarvanze het resultaat niet overtuigend vonden.)

SRI’s betrokkenheid in geheime projecten voor het Amerikaanseleger gaat echter veel verder terug in de tijd. In 1946 richtte hetin Californië gesitueerde Stanford University Stanford ResearchInstitute op. De bedoeling was dat het Instituut geld zou opstrij-ken van de zakenwereld. Helaas was deze opzet niet succesvol: in

De rol van SRI International als manipulatorenvan de New Age beweging, haar banden met deCIA en hun rol in geheime experimenten waarbijThe X Files verbleken.

20

Uri Geller werd in de jaren zeventig door de Amerikaanse CIAnaar Amerika gelokt, waarbij bleek dat hij inderdaad

beschikt over bijzonder paranormale gaven.

De poppenspelersLy

nn P

ickn

ett e

n Cl

ive

Prin

ce

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 20

Page 11: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

21

de plaats daarvan begonnen zij een band met de Amerikaanseoverheid. Ze aanvaarden onderzoeksprojecten voor het Pentagon,de CIA, NASA en de Atomic Energy Commission. Soms was hetonderzoek zo controversieel dat het in de geschiedenisboekenbelandde. Ze deden onderzoek naar chemische oorlogsvoering enelektronische observeringstechnieken. Plotseling rolde het geldbinnen langs alle deuren en de toekomst van het instituut was ver-zekerd. Eind jaren zestig was het Instituut zelfs rijker en groter dande universiteit zelf. Deze feiten wekten echter geen grote indruk op de studenten tij-dens de jaren van protest; zij aanzagen het geheime onderzoek alsbijzonder duister en verdacht. Gedurende een bepaalde periodezat de universiteit opgescheept met bezettingen, protest en alge-mene onrust. De studenten slaagden er uiteindelijk in om in 1971de universiteit hun band met het Instituut te en met alle over-heidscontracten te verbreken. Het instituut werd een privaatonderzoeksbedrijf; het veranderde zijn naam in SRI International.(Voorheen was dit de naam van een onderdeel van het Instituut,verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bewapingssystemenvoor vreemde mogendheden.)Tot op heden is SRI’s belangrijkste bron van inkomsten contractenvoor de Amerikaanse overheid. In 1993 kwam 75 procent van deinkomsten van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Momen-teel is het een bijzonder grote ondernemingen, met vestigingenover de hele wereld. De invloed van het instituut kan niet langeringeschat worden; alleen de verbeelding kan zoeken naar een ant-woord.Terugkijkend in de tijd blijkt dat de privatisering van het Instituuteen uiterst belangrijke stap was voor hun positie. Vanaf 1971begon het zich immers te specialiseren in de meer bizarre vormenvan onderzoek, zoals de psychische mogelijkheden. Het is boven-dien vanaf dat moment dat, vooralsnog onbekende redenen, zijhun aandacht richtten op het oude Egypte… en de verborgengeheimen van modern Egypte.

In 1973 deed SRI het eerste van een reeks onderzoeken in Egypte.Ze zochten naar verborgen kamers nabij het Gizeh plateau. Datonderzoek duurde tot 1982. Het team, geleid door een fysicus, depoëtisch genoemde Dr. Lambert Dolphin Jr, gebruikte allerlei ver-nuftige technieken, zoals grond radar, om te zoeken naar verbor-gen kamers, voornamelijk rond de Sfinx. Maar waarom leken zij zozeker dat daar iets te vinden was? Is er mogelijk een band met deprofetieën van de Amerikaanse “slapende profeet” Edgar Cayce? In de jaren dertig voorspelde Cayce dat in 1998 de legendarische“Hall of Records” te Giza teruggevonden zou worden. De toegangzou onder de poten van de Sfinx gelegen zijn. Cayce stelde dat detoegang tot deze kamers een reeks van opmerkelijke gebeurtenis-sen in beweging zou zetten. Deze zouden samenvallen met hetMillennium en zouden als uiteindelijke resultaat hebben dat er eenNieuwe Tijd zou aanbreken. Dit zou ook de terugkeer van de“Meester van de Wereld” (dat door sommigen geïnterpreteerdwerd als Jezus Christus) betekenen, alsmede de opkomst van eennieuw, superieur ras van mensen. In deze Gouden Tijd, zo steldeCayce, zou de wereld geregeerd worden door de ideeën van devrijmetselarij (iets wat niet als verwonderlijk aanzien moet worden,daar Cayce zelf een vooraanstaand vrijmetselaar was, een feit datzelden naar voren wordt gebracht door zijn moderne aanbidders).De mogelijkheid dat SRI’s missies naar Egypte beïnvloed werdendoor Cayse’s profetieën is bevestigd door het feit dat zij gedeelte-lijk gesponsord werden door de Assocation for Research and Eng-lightenment (ARE), een organisatie die in 1931 door Cayce opge-richt werd. Het is bovendien zo dat Lambert Dolphin informatieover de Sfinx gebruikte die hij verkregen had van Ingo Swann, deremote viewer. Deze band toont in elk geval aan dat SRI zelf niette beroerd was om psychisch verkregen informatie te gebruiken.

Voor zover bekend, faalde SRI om iets te vinden te Gizeh. Het is inelk geval zo dat ze vrij plotseling, in 1982, elke interesse verloren.Maar mogelijk zullen we nooit het fijne van de zaak weten, ook alis er een nieuw gerucht dat hun onderzoek tot op heden in hetgeheim voortgezet wordt. Het is een feit dat SRI’s betrokkenheid heeft bijgedragen tot hetmoeras van verschillende personen die allerlei mythes in het levenwensen te roepen omtrent het Millennium en de rol van de pira-miden en de Sfinx te Gizeh. Een integraal onderdeel van dezemythe is de ondertussen wijdverspreide bewering dat de Egypti-sche monumenten hun tegenpool kennen op Mars. Hoe aanlok-kelijk de gedachte dat er een verband tussen de Aarde en Mars ookmoge zijn, er is bitter weinig bewijsmateriaal om de theorie te sta-ven. Het is echter meer intrigerend dat SRI van zeer nabij betrok-ken was bij de verspreiding van deze moderne mythe. Toen de controverse rond het Gezicht en de Piramiden van Marsin de jaren tachtig oplaaide, was toen – en nu – voornamelijk éénpersoonlijk grotendeels verantwoordelijk voor het idee dat er eenoude Martiaanse beschaving was, en dat er een verband was metEgypte: de Amerikaanse wetenschappelijke auteur Richard C.Hoagland. Toen hij voor het eerst geïnteresseerd raakte in hetonderwerp, in de zomer van 1983, werkte Hoagland voor SRI inhun hoofdkwartier in Menlo Park. Vastbesloten dat de structurenop Mars kunstmatig waren en dat zij een boodschap in zich droe-gen die de moderne mens moest weten, zette hij zijn onderzoekverder en richtte een onderzoeksgroep op, de Independent MarsMission. Onafhankelijk is echter een relatief begrip, daar het pro-ject volledig gesponsord werd door SRI. En Hoagland stichtte deorganisatie samen met niemand minder dan Dr Lambert Dolphin.

Wat is echter het feitelijke motief dat SRI drijft? Waarom raakte zijgeïnteresseerd in dit vreemde wereldje precies op dat moment, de

Het onderzoek naar het Gezicht op Mars, zoals dat in dejaren tachtig bekend werd gemaakt, werd gesponsord door

SRI International, een Amerikaanse think-tank wiensvoornaamste klant de Amerikaanse overheid is... inclusief de

Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 21

Page 12: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

23

Alfons Vens leven werd volkomen veranderd toen hij geëlectrocu-teerd werd. “Eerst dacht ik dat het niet zo erg was. Ik had geenbrandwonden, maar er was wel 380 volt door mijn hart en mijnhersenen gegaan. Eerst was ik natuurlijk verward, maar ik voeldeer verder niet zoveel van. De volgende dag begon ik me raar tevoelen. Ik kon niet precies zeggen wat ik voelde, maar ik voeldeme vreemd. En naarmate dat erger werd, werd ik steeds vreemdervoor mezelf. Ik werd een vreemdeling voor mezelf. Als ingenieurin regeltechnieken weet je niets van psychologie en dat soort din-gen, dus ik wist niet wat er aan de hand was. Ik wist alleen dat ikniet meer functioneerde zoals tevoren. Als je fabrieken in werkingstelt moet je in uitstekende vorm zijn. Het is zwaar werk. Je moettorens beklimmen, je moet bouwen, plannen maken, materialenbestellen, installeren, enzovoort, enzovoort. En ik functioneerdealmaar slechter. Ik durfde niet meer naar boven te klimmen, ikdurfde geen auto meer te rijden. En ik zei tegen mezelf: dit moetophouden. Ik ging naar een psycholoog en vandaar naar een psy-chiater en voor ik het wist lag ik in het ziekenhuis. Daar gaven zeme spuitjes en ik raakte praktisch buiten kennis.”Dat was voor Alfons een afschuwelijke gedachte. Hij wilde lieversterven. “Het was zo verschrikkelijk dat ik dacht: laat mij maargaan. Sterven is beter dan leven, want dit is geen manier vanleven. Ik gaf op. Ik wilde dood. Maar dan begint de herinnering tewerken. Ik zag mijn vrouw en kinderen, en ik wist dat ik voor henwilde blijven leven. Het werd een strijd op leven en dood, en ikstond op het randje. Het was erop of eronder. Maar het zien vandit soort dingen, dit spel met de verlichting, wist mijn belangstel-ling weer tot leven te brengen en ik wilde beter worden om voormijn vrouw en kinderen te zorgen. En zo bleef ik in leven.”

WILLEM: Had je medicijnen?ALFONS: Eerst dus niet. Maar toen zei ik: als ik niets neem ga ikzeker dood en dan is het allemaal over. En toen het leven stukje bijbeetje terugkwam moest ik medicijnen nemen tegen hallucinatiesen waanbeelden. Ik moest weer terug naar de aarde. Onze huis-arts, die ook een goede vriend was, begon me heel voorzichtig tebehandelen met grote doses medicijnen. En hij zorgde dat ik hetallemaal overleefde. Jaren later bekende hij me dat hij, toen hij aande behandeling begon, er zeker van was dat ik zou sterven.Beroepsmatig gezien deed hij z’n werk dus heel professioneel. Hoedan ook. Ik overleefde het. Maar het had m’n leven veranderd. Ikhad geen werk meer. Ik kon niet meer werken. Ik wist niet veel vanm’n eigen bestaan af. De vervreemding kwam diep uit mijzelf. Ikvond mijzelf een vreemdeling. Ik was m’n identiteit vrijwel hele-maal kwijt.

WILLEM: Je voelde jezelf een soort groente.ALFONS: Bijna wel. Het leek er veel op, maar niet helemaal. En al dezware middelen die in me gepompt werden maakten een soortzombie van me.

WILLEM: Iemand die bestaat maar ook niet bestaat.

ALFONS: Dat ging zo jaren en jaren door. Spuitjes, leven en nietleven. Angst en vrees, beelden, waanvoorstellingen. Op een dagvertelde een dame me dat ze een hele goede homeopaat kende.Ook dat was 30 jaar geleden nieuw. Niemand die erover sprak ofer veel van wist, of in ieder geval maar weinigen. Ik woonde inAntwerpen en daar werkte een homeopaat met ellenlange wacht-lijsten. Maar de dame kende ook de voorzitter van de homeopa-ten, en die heel goed was. Hij was gepensioneerd maar zij dachtdat hij me in ieder geval wel een beetje zou kunnen helpen ombeter te worden. Ik probeerde met hem in contact te komen maarzoals ik zei: hij was gepensioneerd. Ik kon hem niet bereiken. Zijnassistente bleef maar zeggen: geen afspraak, geen afspraak. Ikbleef bellen. En toen die assistente er op een dag niet was nam zijnvrouw de telefoon op, en zij maakte meteen een afspraak voor me.”Ik vind het een heel treurig verhaal,” zei ze, ”en natuurlijk wil iku een kans geven, ook al is mijn man gepensioneerd. Zoveel ellen-de.”

WILLEM: En niemand anders kon je helpen.ALFONS: Nee. Ik probeerde alles. Want als ingenieur en weten-schapper geloofde ik in de wetenschap en in de gewone genees-kunde. Die mensen weten het het best, zij weten wat ze doen. Ikhad er dus niet veel vertrouwen in toen ik naar die homeopaatging. Ik wist dat het niet veel kon uithalen want die medicijnen zijnzo verdund. Er zit bijna niks in. Dat wist ik allemaal. Maar ik gingen de man was heel eerlijk. Hij onderzocht me grondig en zei toen:”Ik kan u ook niet helpen. Uw probleem kan ik niet aan, maar mijnmedicijnen kunnen u misschien een klein beetje beter doen voe-len.” En dat deed hij. Hij gaf mij preparaten en ik werd een heelklein beetje beter. Maar als je helemaal op het dieptepunt zit, bete-kent een klein beetje al heel veel.

WILLEM: Zeker.ALFONS: Ja toch? Ik voelde me dus iets beter, maar hij bleef zeggendat hij me niet kon genezen, dat hij me niet echt kon helpen. Ikwas al dankbaar voor wat hij deed. Toen zei hij: ”U bent een intel-ligent mens, en u leeft nog. Er is nog iets anders dat u misschienkan helpen. Het is zoiets als psychiatrische homeopathie, maar nie-mand weet er het fijne van.” Ook dat was iets heel nieuws toen,30 jaar geleden. Er waren twee Franse doktoren geweest die inLyon met psychiatrische homeopathie geëxperimenteerd hadden.Vader en zoon. Ze hadden een kleine kliniek gehad waar ze ditsoort gevallen behandelden, en ook drugverslaafden. Ze haddener succes mee gehad. Maar alles wat ze hadden nagelaten was eenmanuscript. Hij vertelde me dat ik dat soort homeopathie nodighad. Dat manuscript moest ik zien te vinden en op mijzelf uitpro-beren. Maar ik kon niet reizen. Alles was me teveel. Ik had fobieën,angst om te reizen. Het leek dus niet voor mij bestemd. Maar ikbleef bij vrienden aandringen om mij te helpen, en tenslotte kreegik dat manuscript in handen. Ik ging het lezen, ik probeerde din-gen uit, en boekte weer een beetje vooruitgang. Ik begon het tegebruiken zoals de recepten voorschreven. Omdat ik zelf niet kon,gingen anderen voor me met de recepten naar de apotheek ommedicijnen te laten maken. En weer boekte ik een beetje vooruit-gang waarvoor ik heel dankbaar was. Het was niet wat ik ervanverwachtte, maar het was beter dan niets. Je moet niet vergetendat ik homeopathie toen eigenlijk nog steeds afwees. Ik was eenwetenschapper, en in homeopathie moest ik geloven. Ik was nietovertuigd maar ik zag wel wat resultaten. En toen mijn kinderen

Een gesprek tussen Alfons Ven en Willem deRidder

Kies voor jezelf…Fr

ans

van

Ross

um

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 23

Page 13: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

24

ziek werden gaf ik hun homeopathische middelen. En ze werdenbeter. En voor ik het wist begonnen mensen mij te raadplegenwant ze hadden over mij gehoord en zagen dat ik stapje voor stap-je vooruitging. Ze hoorden wat ik allemaal gebruikte en dachten:als het bij hem werkt, waarom dan niet bij mij. Zo had ik in Ant-werpen al gauw een therapeutisch centrum. We noemden het eensoort biologisch centrum, met een gewone dokter die homeopat-hische geneesmiddelen voorschreef. Maar toen, op een dag, kwam er een echtpaar bij me en zei: ”Wekomen voor onze zoon.” De jongen was zes jaar en twee psychia-ters hadden hem ‘bezeten’ verklaard.

WILLEM: Psychiaters? Bezeten? Door wat? De duivel?ALFONS: ”Bezeten” impliceert automatisch ”door de duivel”.Ik vroeg de ouders om hun zoon bij me te brengen. En inderdaad!De jongen klom de gordijnen in, scheurde dingen kapot, brakdingen. Op een zeker moment stond hij voor me. De ogen open-gesperd, de pupillen star. Ik haalde een schijnwerpertje uit m’nbureaula en scheen in z’n ogen. Er gebeurde niets. De pupillenbleven wijd open. Licht had geen enkel effect.

WILLEM: Griezelig!ALFONS: Ik had kunnen denken dat de duivel me aanstaarde. Ik hadkippenvel. Het was schrikaanjagend. Ik zei de ouders hun zoonweer mee naar huis te nemen. Ik moest erover nadenken. Het waseen nieuwe ervaring. Ik was zoiets nog niet eerder tegengekomen.Ik kende een priester die door de katholieke kerk officieel tot dui-vel uitdrijver was aangesteld. Elke priester heeft een wijding ont-vangen om duivels uit te drijven, maar omdat het zoiets speciaalsis wordt het feitelijk overgelaten aan de specialisten die door Romezijn aangesteld.

WILLEM: Heeft elk katholiek land dus officiële exorcisten?ALFONS: Een paar. Ze hebben niet alleen een graad in theologiemaar ook in psychologie. Ze zijn het neusje van de zalm. Dat weetik nu, maar destijds wist ik er niets van. Ze weten alles over esote-rie. In Rome zijn er fantastische bibliotheken waar je alles kunt vin-den op het gebied van geestelijke en esoterische zaken. Die men-sen worden werkelijk heel goed opgeleid. Ik zocht deze priester open vertelde hem over de jongen. Hij vroeg mij wat ik ging doen.Ik vertelde hem over de psychiatrische homeopathie in mijn cen-trum. Dat vond hij heel interessant. Hij bleef luisteren maar zei zelfniets over bezetenheid. Ik zei: ”We praten nu al urenlang. U weetalles over mij, en ik weet nog niet hoe u bezetenheid ziet.” Hij zei:”Dat gaat u ook niets aan. Daar praten wij niet over. Dat is taboe.””Maar waarom liet u mij dan komen om met u te praten?” vroegik. ”Omdat ik u wilde uithoren.” ”Heel aardig hoor, heel aardig.Een lange reis. Ik ga terug.” ”Nee,” zei hij, ”laten we een afspraakmaken. Als u die jongen niet kunt kalmeren of genezen... hoe langgaat dat duren?” ”Twee weken,” zei ik. ”Het werkt of het werktniet.” ”Goed,” zei hij, ”U belt me over twee weken. Als het nietheeft gewerkt kom ik en doe ik het op mijn manier. Dan verlos ikhem op mijn manier.” ”Afgesproken,” zei ik.Ik ging terug, vertelde de ouders dat ik onderzoek had verricht endat er twee mogelijkheden waren: mijn homeopathische psychia-

trie, of de duivel uitdrijver. Het waren katholieke mensen en ik ver-telde dat de exorcist het kon doen, maar dat ik het liever eerst zelfwilde proberen. Zij hadden de keus en zij kozen eerst voor mij. Ikgaf de jongen homeopathische preparaten, hij kon naar huis gaanen moest een week later terugkomen.Je moet weten dat de jongen niet alleen gek deed in mijn kantoor.Thuis wilde hij geen seconde alleen gelaten worden, op de wcniet, in bed niet. En als ze hem een tel alleen lieten werd hij dia-bolisch. Hij sloeg alles kort en klein. Verschrikkelijk. ”s Nachts sliephij niet, behalve in de auto op de achterbank. Vader of moedermoesten om beurten de hele nacht rondrijden om de jongen achtuur slaap te geven. Dat was de enige manier. Ze moesten stop-lichten vermijden want anders werd hij wakker en brak hij de tentaf. Je begrijpt de terreur waaronder dit echtpaar 24 uur per dagleefde. Terreur. De jongen wilde dus ook met mij niet alleen gela-ten worden. Maar toen hij een week later terugkwam zei hij: ”Ikwil alleen zijn met meneer Ven.” Dat was al een verandering.

WILLEM: Een enorme verandering mag je wel zeggen.ALFONS: Ik vroeg de ouders m’n kantoor te verlaten. Toen ging dejongen voor me staan en begon te huilen: ”Ik moet u iets vertel-len. Het gaat over dat reusachtige monster.” ”Wat voor monster?””Het monster op het boek.” ”Waar is dat boek?”

WILLEM: Hij zag dus een groot monster.ALFONS: Een groot monster, een verschrikkelijk monster dat hemprobeerde te verslinden en allerlei vreselijke dingen met hem wildedoen. ”Dat is wat ik zie,” zei hij, ”en waar ik zo bang van ben.”Om de een of andere reden had hij dat nooit tegen psychologenen psychiaters kunnen zeggen. Hij had het voor zich gehouden. Ennu kwam het eruit, en daarmee was hij feitelijk al verlost. ”Wan-neer zag je dat monster voor het eerst?” ”In het winkelcentrum. Ikwas met m’n moeder boodschappen doen, en ik was twee of driejaar.” Z’n moeder had hem in het wagentje voor een boekenstal-letje geparkeerd, en daar had hij op een boekomslag dat monstergezien. Dat had in hem die enorme angst geprogrammeerd waarhij niet overheen kon komen.Om de angst helemaal weg te nemen zei ik tegen de moeder datze terug moest naar het winkelcentrum en datzelfde boekenstalle-tje, en haar zoon een heel mooi, echt mooi boek moest geven. Datgebeurde. Een week later ging hij weer naar school. Maar dat is niet het eind van het verhaal. De priester was ik intus-sen helemaal vergeten. Het was een hoge piet die op een flinkvoetstuk stond. Ik vergat hem te bellen want het was heel druk inhet centrum. De jongen was in orde, en daarmee was voor mij dekous af. Maar de priester belde mij. ”Hoe gaat het met de jon-gen?” ”Goed. Hij is weer naar school.” ”Onmogelijk,” zei hij.”Hoezo onmogelijk?” vroeg ik. ”Met alles wat u me vertelde kandat niet mogelijk zijn,” zei hij. ”Ik kreeg heel duidelijk het beeldvan een bezetene. Hoe kan hij met die kleine preparaten terug opschool zijn? Kan ik nu bij u komen en daar met u over praten?” Hijkwam en opnieuw praatten we over mijn werkwijze en niet dezijne.

WILLEM: Hij vertelde weer niets.ALFONS: Nee. Maar hij zei: ”Ik denk dat u toch iets toevoegt aan hetverstrekken van medicijnen. Zonder dat u het weet verricht u werkop geestelijk niveau.” Ik zei: ”Laten we dat dan maar uitprobe-ren.” Hij zei: ”Ik breng iemand die u moet proberen te genezen,of te verlossen.” ”Okay,” zei ik. ”Mijn centrum staat voor iedereenopen.” Hij kwam met een vrouw, iemand die al tientallen jaren inde ban van het een of ander leefde. Ik deed m’n werk en zij genas.En toen kwam hij met twee mensen, en met vier, en met tien. Het

We beheersten de techniek om embryo’s tebehandelen en weer terug te planten. Wewaren de eersten die er echt succes mee

hadden. Het werkte bijna magisch.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 24

Page 14: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

28

De Europese voorgeschiedenis is veel complexer dan wij algemeenaanvaarden. De reusachtige bouwwerken die als “megalithischebouwwerken” omschreven worden, zijn nog steeds mysteries. Wiehen oprichtte, waarvoor zij dienden, hoe oud zij precies zijn, der-gelijke vraagstukken liggen nog steeds open op tafel. Niemandkan deze met enige zekerheid bewijzen.De cultuur van de late Steentijd en de Bronstijd, in Frankrijk enGroot-Brittannië, hebben mogelijk een enorme kennis gehad overde dimensies van de Aarde. De realisatie dat een archeologischvoorwerp dat in Kreta teruggevonden was en dateert uit de Minoï-sche beschaving, zo’n 1500 v.Chr., mogelijk een kalender was,bood een nieuw perspectief van deze problematiek. Hun kennis

was gebaseerd op een cirkel van 366 graden, die hen in staat stel-den om tijd en afstand met elkaar in overeenstemming te bren-gen, een problematiek die ook in andere culturen, zoals de Egyp-tische, terug te vinden is, maar waarvoor de oplossing door demoderne mens niet gemakkelijk achterhaald wordt. De doorAlexander Thom ontdekte megalithische “yard” was waarschijnlijkeen meeteenheid die naar zijn mening door de megalietenbou-wers gebruikt werd, perfect paste binnen deze ontdekkingen. Deeenheid van 82.966 centimeter heeft immers dezelfde afmetingenals die welke teruggevonden werd in het 366-graden systeem vande oude Europeanen. Dit betekent dat het systeem ten minste in3500 v.Chr. gebruikt werd, waarbij dit systeem meteen ouder isdan de aanvaarde beginpunten voor de beschavingen van Egypteen Sumerië, die algemeen als de bronnen van de beschavingbeschouwd worden.

Xavier Guichard is een weinig bekende Franse onderzoeker die zijnlevenswerk verwezenlijkt zag toen hij in 1935 zijn zelf-gepubli-ceerde “Eleusis-Alesia” verscheen. Guichard leefde en werkte tege-

Ontwikkelden de bouwers van de megalietenzo’n vijfduizend jaar geleden een ingewikkeldnetwerk van wegen en religieuze plaatsen dattot op heden terug te vinden is in plaatsnamenen wegensystemen?

De zoutlijnen:overblijfselen van demegalietenbouwers?

Alan

But

ler

Guichard meende dat het Europese continent door een oude beschaving in kaart was gebracht en dat een netwerk vanbreedtecirkels getekend was.Hij meende tevens dat bepaalde plaatsnamen nog steeds de sporen van deze indeling in zich

droegen, ook al was het netwerk sinds vele millennia geleden vergeten.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 28

Page 15: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

29

lijk met Alfred Watkins, de vader van de zogenaamde “leylijnen”,vermeende lijnen tussen kerken en andere belangrijke heilige ofarcheologische monumenten, die op een rechte lijn zouden staan.Watkins meende dat dit kwam doordat dit terugging op eenwegensysteem dat volgens hem mogelijk dateerde uit Romeinsetijden. Later werd dit model uitgebreid met de gedachte dat dezelijnen “energielijnen” zouden zijn, maar dit werd nooit bewezen

en werd zelfs recent door onderzoek van Paul Devereux en ande-re leylijnonderzoekers ontkracht. Guichard en Watkins waren van elkaars onderzoek niet op dehoogte, ook al zijn er bepaalde overeenkomsten. Guichardbeweerde dat de Franse landbouwers uit de vroege Bronstijd zorg-vuldig het landschap bekeken hadden en in kaart gebracht had-den. Ze hadden vervolgens lange, rechte paden aangelegd, die uit

Guichards onderzoek bracht hem tot de conclusie dat men ooit de Franse stad Alaise had aanzien als een soort van centrumvan de hele beschaving en dat de focus was van een systeem van wegen die in die plaatsnamen kwamen. De plaatsnamen

op dit wegensysteem hadden vaak de stam ”Al” in zich.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 29

Page 16: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

32

De Bronstijd, een periode uit de West-europese geschiedenis diegekenmerkt wordt doordat de mens leerde werken met brons,worstelt met een groot probleem: waar kwam het nodige erts van-daan om brons te produceren?In dezelfde tijd weet men dat men in Noord-Amerika ertsen ont-gon die noodzakelijk waren voor de productie van brons. Maarniemand weet waar die ertsen naartoe gingen. Hebben we, indien we beide problemen samenvoegen, de oplos-sing voor elk probleem? Niet volgens de aanvaarde wetenschap-pers, die vasthouden dat er geen transoceanische contactenbestonden in de bronstijd, en er dus ook geen invoer en uitvoervan ertsen kon plaatsvinden. Maar misschien is er wel voldoendebewijsmateriaal te verzamelen waardoor deze negatieve houdingvan de wetenschappers als verkeerd kan worden beschouwd.

Rond 3000 v.Chr. werden meer dan vijfhonderd duizend ton aankoper gemijnd in het zogenaamde Upper Peninsula in de Noord-Amerikaanse staat Michigan. De grootste mijn bevond zich te IsleRoyale, een eiland in Lake Superior, tegen de Canadese grens. Vijfhonderdduizend ton is een gematigdevoorzichtige schatting.Mogelijk was het twee keer zoveel. Hoe groot is mogelijk nooitmeer te achterhalen, maar wat met zekerheid bekend is, is datrond 1200 v.Chr. alle mijnactiviteiten plotseling stopten. Rond dui-zend na Christus, werd echter opnieuw begonnen met de ontgin-ning, tot 1320 na Christus. Zo’n tweeduizend ton werden in dezeperiode ontgonnen. Zonder enig duidelijke reden werd alle ont-ginning stopgezet; net zoals voorheen weet men niet waar hetmateriaal naartoe ging. Men verliet de plek vast en zeker overhaast. Octave DuTemple,een van de eerste archeologen, beschreef de scene. De mijnbou-wers hadden hun materiaal achtergelaten, alsof zij verwacht had-den dat ze volgende ochtend terug zouden komen. Maar datbleek niet zo te zijn. Deze mijnbouwers waren bovendien geen pri-mitieve arbeiders. Integendeel: het waren efficiënte mijnen diegrote hoeveelheden erts zeer snel naar het oppervlak kondenbrengen. Duizend tot twaalfduizend ton aan materiaal per mijnwerden ontgonnen, waarbij men zo’n 50.000 kilo aan koper ver-kreeg. Hun techniek was eenvoudig en efficiënt: ze maakten heel grotevuren op aders die koper bevatten, waarbij de steen zeer verhitwerd, waarna er water over gegoten werd. De rots werd hierdoorgebroken en stenen werktuigen haalden vervolgens het koper uitde rots.

Zo’n vijfduizend mijnen zijn teruggevonden, grotendeels in eengebied dat meer dan tweehonderd kilometer lang is en zo’n vijftot tien kilometer breed. Te Isle Royale mat het ontginningsgebied

zo’n zestig bij acht kilometer. Als alle mijnen achter elkaargeplaatst zouden worden, dan waren zij acht kilometer lang, achtmeter breed en tien meter diep.

Hoe de mijnbouwers wisten dat bepaalde stenen koper bevatte, iseveneens een mysterie. Daar er niets bekend is over wie de mijn-bouw bedreven, is evenveel bekend over hun kennis. Elke mijn diede afgelopen tweehonderd jaar in de regio geopend werd, wasreeds deels ontgonnen in de Oudheid. Dit omvat die mijnen waar-bij koper niet eens aan de oppervlakte teruggevonden werd, maaralleen in de ondergrond aanwezig was. Dit feit was indertijd zoaanvaard dat plekken waar sporen waren van prehistorische mijn-bouw door de moderne mijnbouwers als een goed teken werdaanschouwd voor de aanwezigheid van koper... veel koper.

De Menomonie indianen uit noord Wisconsin hebben een legen-de die spreekt over de oude kopermijners. Ze beschrijven hen als”lichthuidige mensen” die de aderen vonden door magische ste-nen op de grond te werpen, waardoor de aderen die koper bevat-ten als klokken rinkelen. Een dergelijke praktijk stemt wonderwel overeen met een metho-de die duizenden jaren geleden in Europa beoefend werd. Bronsmet een hoog gehalte aan tin geeft inderdaad een resonant geluidwanneer er een steen tegen gegooid wordt. Mogelijk wordt in de

Europa’s economie tussen 2000 en 1000 v.Chr.stond en viel met koper, dat gebruikt werd voorhet vervaardigen van brons. In diezelfde tijdwerden in Amerika grote hoeveelheden kopergemijnd, maar niemand weet waar dat kopernaar toe verdween.

Koper: wereldhandel rond3000 voor Christus?

Ferd

inan

d Ca

lmvo

et

Deze megaliet werd in de jaren vijftig opgericht ternagedachtenis van de vele skeletten die ter plekke werden

teruggevonden. Deze skeletten waren waarschijnlijk die vaneen oude mijnbouwbeschaving die in Noord-Amerika groefachter koper... dat mogelijk naar Europa verscheept werd.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 32

Page 17: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

33

legende dus het beginproduct en het eindproduct verwisseld.Hoe dan ook, S.A.Barnett, de eerste archeoloog die Aztalan, eenplaats in de buurt van de mijnen, onderzocht, meende dat demijnbouwers mogelijk van Europese oorsprong waren. Hij leiddedit voornamelijk af uit de soort van werktuigen die zij gebruikten,werktuigen die niet bij de plaatselijke bevolking in gebruik was.Men schat dat zo’n tienduizend personen zo’n duizend jaar langin de mijnen werkte. Ze waren geen slaven, daar er aandacht werdbesteed aan de doden, die weggedragen werden. Er is immersgeen spoor van verbranding of begrafenis teruggevonden in hetUpper Peninsula. Vrijwel het enige wat zij achterlieten waren hunwerktuigen, miljoenen werktuigen; maar voor het overige niets.In 1922 vond William A. Ferguson een middelgrote haven aan denoordkust van Isle Royale. Men kon aanmeren op een meer meteen halve kilometer lange steiger, waardoor meteen het vermoe-den rijst bij de onderzoekers dat het grote schepen waren die hieraanmeerden... en het koper meevoerden. Dit betekent ook dat ditvolk vertrouwd was met de zeevaart, iets wat de plaatselijke india-nen met hun kleine kano’s niet waren.

Waarschijnlijk werden de mijnen alleen in de zomer ontgonnen entrokken de mijnbouwers voor de winter naar het zuiden. Dit zouhet gebrek aan woningen kunnen verklaren. Anders zouden ersporen van permanente bebouwing moeten zijn, en die sporenzijn nergens terug te vinden. Ook is er geen teken van kopersmel-terijen, wat noodzakelijk was voor verdere verwerking. Dit bewijstdat de mijnbouwers elders vandaan moesten komen. Hun woonplaats was waarschijnlijk het gebied rond Aztalan enRock Lake, waar enkele jaren geleden een aantal woningen en eentempel onder het wateroppervlak van het meer teruggevondenwerden. Deze plaatsen bevinden zich nauwelijks vijftig kilometerten zuiden van de sneeuwlijn, waardoor het vrijwel zeker is dat deplekken ontstonden als ”winterverblijven” voor personen die deharde winters meer noordwaarts wensten te ontvluchten. Beideplaatsen waren trouwens verbonden via rivieren, zodat het mate-riaal per schip vervoerd kon worden.Het is ook rond Rock Lake dat massaal graven teruggevonden wer-den. Maar liefst zeventig grafheuvels bevatten de vaak gecremeer-de resten van duizenden onbekende personen. Een van de beter

bewaarde graven bevat het lichaam van een man met een hamer;een dergelijke hamer werd ook teruggevonden te Isle Royale, ofliever, is precies de hamer die typisch is voor de koperontginningop dat eiland.Maar waren de mijnbouwers afkomstig uit Amerika, ofEuropa? Het koper was vast en zeker de moeite waard om een reisvanuit Europa te waarborgen. Men kan rustig stellen dat het koperrond Lake Superior het belangrijkste en beste ter wereld is. Tussen1000 en 1400 na Christus waren de afnemers van koper de Tolte-ken en mogelijk de beschavingen in Zuid-Amerika. Maar wiewaren de afnemers meer dan tweeduizend jaar eerder?

De ontginning begon met een hoge technologie rond 3000 v.Chr.Ze konden duizenden werknemers georganiseerd laten werkenmet toestellen die drie ton aan erts in een keer konden hijsen enwaren eveneens verzekerd van een techniek waarbij ze tot op een

Niet alleen in Europa worden megalieten teruggevonden, ookelders in de wereld vindt men deze. Verrassend is echter datmen ze ook op het Amerikaanse continent kan vinden, ietswat volgens de aanvaarde geschiedschrijving niet voor de

hand ligt.

Deze speerpunten werden in Noord-Amerika achtergelatendoor een beschaving waar weinig over is bekend. Plaatselijklieten ze geen enkel spoor na, behalve deze speerpunten en

de uitgegraven kopermijnen. Maar elders is er wel een spoorvan hun beschaving terug te vinden, een beschaving dieblijkbaar transoceanische contacten met Europa kende.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 33

Page 18: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

35

DIANA: Drunvalo, wie zijn deze ‘Kinderen van de Nieuwe Droom’waar je zo vol van bent?’

DRUNVALO: Op dit moment heb ik drie verschillende soorten kinde-ren kunnen identificeren die op Aarde beginnen te verschijnen. Deeerste groep bestaat uit de ‘super-paranormale kinderen vanChina’, de tweede uit de ‘nieuwetijdskinderen’ en tot de derdegroep behoren de ‘kinderen met Aids’. Over de eerste groep, de‘super-paranormale kinderen van China’, hebben we het in de Flo-wer of Life-workshops gehad. Het verschijnsel werd in 1984 ont-dekt, toen een kind ongelooflijk paranormaal bleek te zijn. Onder-zoekers voerden elke paranormale test uit die je maar kunt beden-ken en hij had het doorlopend honderd procent goed. Je kon ineen ander vertrek kaarten omdraaien en dat deed er niet toe. Hijwist precies wat er op die kaarten stond. Dus gingen er mensen van het tijdschrift Omni naar China om eenartikel over deze ontdekking te schrijven. Ze vonden eerst één kinden vervolgens nog één. Toen ze er in 1984 naar toe gingen,namen ze aan dat het bedrog was, dus deden ze experimentenwaarbij ze bijvoorbeeld honderd kinderen in een kamer zetten eneen boek namen waar ze willekeurig een bladzijde uit scheurden.Die verfrommelden ze en staken ze onder hun arm. Maar de kin-deren konden elk woord op de bladzij lezen. Ze deden de ene testna de andere en er werd geen enkele fout gemaakt. Dit verschijn-sel bleef niet beperkt tot China. Die kinderen zijn niet alleen daaraangetroffen. Ze zijn over de hele wereld verspreid. Ik heb per-soonlijk met ouders gepraat die me vragen: ‘Wat moeten wedoen? Ik heb een kind dat alles weet?’ Ik geloof dat Lee Carroll dekinderen die hier in de VS worden geboren ‘Indigo children’ of‘nieuwetijdskinderen’ noemt. Persoonlijk denk ik dat de twee groe-pen dezelfde oorsprong hebben, maar dat weet ik niet zeker. Er lij-ken twee verschillende groepen te zijn, ongelooflijk paranormaalen verbazingwekkend. Maar in de derde groep ben ik het meest geïnteresseerd: de kin-deren met Aids. Zo’n tien jaar geleden is in de Verenigde Stateneen baby met Aids geboren. Hij werd bij zijn geboorte getest enzes maanden later opnieuw en hij had Aids. Ze hebben hem eenjaar later weer onderzocht en hij had het nog steeds. Daarna heb-ben ze hem niet meer getest tot hij zes was, en het verbazing-

wekkende is dat die test aantoonde dat hij volkomen vrij van Aidswas! Er was zelfs geen spoor meer van te vinden dat hij ooit Aidsof een HIV-infectie of wat dan ook had gehad. Hij werd naar deUniversiteit van Los Angeles gebracht om te zien wat er aan dehand was en die onderzoeken toonden aan dat hij geen normaalmenselijk DNA had. In het menselijk DNA hebben we vier nucleï-nezuren die in groepen van drie worden gecombineerd, wat 64verschillende patronen oplevert, de zo genaamde codons. Overalter wereld zijn in het menselijk DNA altijd twintig van deze codonsgeactiveerd en is de rest uitgeschakeld, op drie na, die moetenzorgen dat het ophoudt, als een toepassingsprogramma in eencomputer. Maar goed, bij deze jongen waren 24 codons geacti-veerd, vier meer dan bij alle andere mensen. Vervolgens onder-zochten ze dit kind om te zien hoe sterk zijn immuunsysteem was.Ze deden een zeer dodelijke dosis Aids in een petrischaal en ver-mengde die met enkele van zijn cellen, en zijn cellen werden erabsoluut niet door aangetast. Ze maakten de samenstelling steedsdodelijker, tot die uiteindelijk drieduizend keer zo groot was alsnodig is om een mens te infecteren, en zijn cellen bleven volko-men vrij van de ziekte. Daarop begonnen ze zijn bloed te testenmet andere dingen, zoals kanker, en ze ontdekten dat dit kindvoor alles immuun was! Vervolgens vonden ze nog een kind waar-bij deze codons geactiveerd waren, en toen nog één, en nog één...toen 10.000, toen 100.000 en toen een miljoen, en op ditmoment schat de Universiteit van Los Angeles, die de DNA-testsover de hele wereld in de gaten houdt, dat één percent van dewereldbevolking dit nieuwe DNA heeft. Dat komt neer op onge-veer zestig miljoen mensen die niet menselijk zijn volgens de oudecriteria.

DIANE: Wordt deze nieuwe activering van de codons alleen bij pas-geboren kinderen aangetroffen?DRUNVALO: Het zijn voornamelijk kinderen, maar nu beginnen ze

Drunvalo Melchizedek zou de incarnatie zijn vaneen buitenaards wezen, hier op aarde. Spelendop het ideeëngoed dat aangebracht werd doorJames Hurtak in zijn Keys of Enoch, brengtMelchizedek een mengsel van herinterpretatiesvan de oude beschaving en visioenen voor eennieuwe tijd.

Kinderen van de nieuwedroomEen interview metDrunvalo Melchizedek

Dia

ne C

oope

r

Ze deden een zeer dodelijke dosis Aids in eenpetrischaal en vermengde die met enkelevan zijn cellen, en zijn cellen werden er

absoluut niet door aangetast. Ze maaktende samenstelling steeds dodelijker, tot dieuiteindelijk drieduizend keer zo groot wasals nodig is om een mens te infecteren, en

zijn cellen bleven volkomen vrij van deziekte.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 35

Page 19: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

36

het ook bij volwassenen tegen te komen, net als bij de theorie vande honderdste aap. Allerlei soorten mensen hebben het al en hetfenomeen verspreidt zich snel. Vergeet niet dat het pas vijf jaargeleden met vrijwel niemand is begonnen, en nu verspreid hetzich, als een ziekte. Het is net of er iets is uitgebroken, en dit is nogmaar het begin. Dit heeft ook te maken met het nieuwe boekCracking the Bible Code, dat vertelt hoe de Hebreeuwse bijbel-boeken door een bijzonder computerprogramma zijn gehaald. Opbladzijde 164 van dit boek zie je dat de onderzoekers het woord‘Aids’ in het programma hebben ingevoerd om te zien wat er zougebeuren. De vertaling van het programma leverde woorden opals ‘HIV’, ‘in het bloed’, ‘het immuunsysteem’ en ‘dood’, alles watje bij het woord Aids verwacht aan te treffen, maar onderaan in dehoek stond een zinnetje dat ze niet begrepen: ‘het eind van ziek-te’, en dat is volgens mij wat hier aan het gebeuren is. De weten-schap heeft verklaard dat er zoveel mensen met dit nieuwe,vreemde DNA opduiken, dat men inmiddels aanneemt dat er opdit moment een nieuw menselijk ras op Aarde wordt geboren datkennelijk niet ziek kan worden. Maar het is werkelijk ongelooflijkdat ze veronderstellen dat het een zeer specifieke emotionele enmentale reactie van het lichaam is, een golfvorm die het lichaamuitzendt, waardoor het DNA een bepaalde mutatie ondergaat. Ikheb hierover nagedacht met Gregg Braden, een van de eerstemensen die hierover heeft geschreven, en wij geloven dat dit ver-schijnsel drie stappen kent. De eerste stap is dat de geest eenheidziet. Hij ziet de Flower of Life. Hij ziet dat alles op alle manierenmet elkaar verbonden is. Hij ziet nergens iets wat los van hemstaat. En de tweede stap is om bij jezelf te blijven, om de wereldniet langer te oordelen. Zolang we de wereld als goed of als slechtveroordelen, bevinden we ons binnen de polariteit en blijven wein onze gevallen staat verkeren. Ik geloof dat deze mensen met het

nieuwe DNA op een of andere manier het oordelen hebben los-gelaten en in een staat verkeren waar ze alles als één zien en Lief-de voelen. Wat ze van binnen ook doen, het levert een golfvormop die er op een computerscherm bijna hetzelfde uitziet als eenDNA-molecule. Daardoor denken de onderzoekers dat deze men-sen door de manier waarop ze hun leven manifesteren met hetDNA, dat ze laten resoneren, hun genetische kaart wijzigen en die4 codons veranderen, waardoor ze immuun worden voor de ziek-te. Wat we echter niet weten, en dat gaat nog heel wat onderzoekvergen, is of er nog iets anders aan de hand is behalve die immu-niteit. Ze kunnen wel onsterfelijk zijn; wie weet. Misschien zijn erandere kenmerken waar we zelfs nog nooit van hebbengedroomd. Ik vraag me vaak af of ze allemaal met elkaar verbon-den zijn. Of er een soort telepathische band bestaat.

DIANE: Heb je een van deze mensen ontmoet? Zijn ze te benade-ren?

DRUNVALO: Ik weet dit nu al ruim twee jaar en ik heb persoonlijk ditpad bewandeld en ik geloof dat ik inmiddels hetzelfde doe als zij.

Ik ben mijn Merkaba binnengegaan en heb mijn onderbewustzijngevraagd mijn codons op dezelfde manier te veranderen, en sindsik dat ruim twee jaar geleden ben gaan doen, ben ik er niet meerin geslaagd ziek te worden. Ik weet niet of het me wel of niet isgelukt ze te veranderen. Dat zal ik wel alleen te weten kunnenkomen via een DNA-onderzoek. Ik ben echter aan allerlei dingenblootgesteld geweest en als er mensen ziek worden, zorg ik dat ikdicht in hun buurt ben en probeer ik het ook te krijgen. Ik probeerziek te worden, maar dat lukt me niet. Ik voel dat ik iets onder deleden heb; dat duurt misschien een uur en dan is het verdwenen.Het is heel interessant dat er nauwelijks van dit nieuwe DNA wordtaangetroffen bij de super paranormale kinderen in China, vrijwelniets. Het komt echter wel voor in Rusland en de VS. Er schijnenkleine groepen van voor te komen, en als onze veronderstellingenkloppen, heeft het te maken met een zeer specifieke reactie die demeeste mensen zich in deze ‘New Age’ eigen zullen gaan maken.

DIANE: Denk je dat deze mensen de veranderingen in het DNAonbewust tot stand brengen?

DRUNVALO: Ik denk dat iemand de weg heeft gebaand; één kindheeft het ergens gedaan. Vervolgens heeft het die informatie inhet netwerk gebracht, waardoor het nu in het onderbewuste vande Aarde is en iedereen erover kan beschikken. Toen dat eenmaalwas gebeurd, denk ik dat meer mensen zich er op een of anderemanier op een onbewust niveau in diepe meditatie en gebed meehebben verbonden en de verandering hebben bewerkstelligd. Erwordt een nieuw ras geboren en dat is een van de opmerkelijksteverschijnselen die op deze planeet hebben plaatsgevonden! Het isongelooflijk dat niemand er tot nu toe van schijnt te weten!

DIANE: Jij bent de enige die ik er ooit over heb horen praten.

DRUNVALO: Ik volg dit nu al een jaar of twee en ik heb kinderenbegeleid. Er zijn websites waar je als ouder naar toe kunt en waarze je als eerste allerlei vragen stellen om te ontdekken wat er pre-cies met je kind aan de hand is. Zoals ik al eerder heb gezegd,weten deze kinderen precies wat je voelt en wat je denkt. Je kuntniets voor hen verbergen. Het is echt wonderbaarlijk! Ik beschouwhet net zo als het verschijnsel van buitenaardse wezens, behalvedat ze hier niet in de vorm van een ruimteschip komen, maar ineen geestelijke gedaante; ze maken het persoonlijk door de evolu-tionaire cyclus van de Aarde binnen te komen en zich bij ons tevoegen. Ik heb vaak gedacht dat wanneer zielen aan de rechter-kant van de planeet binnenkomen, in Japan, China en Tibet bij-voorbeeld, het geïncarneerde wezen de paranormale trekken vandie volken opneemt, en als ze aan de westerse of logische kantbinnenkomen, bij de stoffelijke kenmerken, komt het DNA veran-derd binnen. Maar dat is slechts een speculatie van me. Ik bekijkhet verschijnsel gewoon en probeer te begrijpen wat er gebeurt.Op de workshops die ik in juni in Seattle en Denver ga geven, zalik alles wat ik heb geleerd samenbrengen om de mensen te lerenhoe ze dit daadwerkelijk kunnen doen en de verandering tot standkunnen brengen. Ik denk dat ik het weet; ik ben er in elk geval heeldicht in de buurt.

DIANE: En dat heeft ermee te maken dat je jezelf in een bepaaldebewustzijnsstaat moet brengen?

DRUNVALO: Ja, een zeer specifieke bewustzijnsstaat veroorzaakt eenverandering in je DNA, en ik denk dat dit slechts het begin vanveel meer dan dat is. Het feit dat dit het eind van ziekte kan zijn,is slechts een miniem onderdeel van het totaalbeeld.

Daardoor denken de onderzoekers dat dezemensen door de manier waarop ze hun leven

manifesteren met het DNA, dat ze latenresoneren, hun genetische kaart wijzigen en

die 4 codons veranderen, waardoor zeimmuun worden voor de ziekte.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 36

Page 20: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

38

Boeken

Ralph Ellis

Jesus, Last of the Pharaohs,the Truth Behind the MaskRevealedBournemouth: Edfu Books,1999

Ellis, schrijver van “Thoth, architect of theUniverse”, leunt in zijn nieuwste boek sterkop de theorieën van Lomas en Knight in“The Hiram Key” en Gardner in “Bloodlineof the Holy Grail”. Bij Ellis gaat het echterniet om vrijmetselaars die hun rituelenterugvoeren op de eerste christenen of omSchotse troonpretendenten die menen datze van Jezus afstammen, maar om eenEgyptische oerreligie die in allerlei monu-menten en ceremoniën in Europa en hetMidden-Oosten sporen heeft achtergela-ten. Bij Ellis worden de aartsvaderen Abra-ham en Jacob Hyksos farao’s die Egyptezo’n vierduizend jaar geleden als vorstenregeerden. Na een religieus dispuut overeen ‘Nieuw Tijdperk’ waarin het sterren-beeld Ram de plaats in nam van Stier, volg-den twee ‘Exodussen’ uit Egypte: éénonder leiding van Mozes (Toetmozes), deandere onder Aäron (Echnaton). De ster-renreligie kwam in het latere Israël terechten het zal waarschijnlijk niemand verbazendat Jezus in dit boek een nazaat wordt vandeze farao’s. Jezus, die overigens veel lan-ger leeft dan iedereen tot dusver aanneemten dus de kruisiging overleeft en op gevor-derde leeftijd een dispuut uitvecht matPaulus, wordt in dit boek gelijkgesteld metniemand minder dan de joodse historicusFlavius Josephus – die in zijn hele oeuvre denaam Jezus echter nooit vernoemt.

Als je probeert een boek als dat van Ellissamen te vatten in een alinea loop je dekans dat het volslagen belachelijk overkomten sommige gedeelten van het boek zijndat beslist ook. Ellis knoopt alles aan allesvast en ziet overal complotten. Zijn werkheeft een hoog ‘zou het niet zo kunnendat’-gehalte. Voorts is er op zich natuurlijkniets mis mee om de boeken van Lomas,Knight en Gardner aan te halen, maar omhun theorieën nu meteen als historischbewezen waarheid aan te voeren gaat welal te ver. Het zijn op zijn best interessantetheorieën die met de nodige voorzichtig-heid geciteerd kunnen worden. Ook hetgegoochel met namen komt lang niet altijdovertuigend over. Iedere Jezus of Judas ofMaria in de Bijbel blijkt nu ineens een endezelfde persoon te zijn, terwijl toch echtniet uitgesloten kan worden dat er meer-dere Maria’s rondliepen in de eerste decen-nia van onze jaartelling. Ondanks deze kri-tiek biedt het boek van Ellis aardig watmogelijkheden voor verder historischonderzoek. Zijn theorie over de Hyksosfara-o’s verdient aandacht, evenals onder meerde link tussen Paulus en Josephus en zijnideeën over de ronde torens in Ierland.Jammer dat van al die originele gedachtenzo bijzonder weinig bewezen wordt. Mis-schien is hier werk aan de winkel voorandere avontuurlijk ingestelde historici.

John en Anne Spencer

The encyclopedia of theworld’s greatest unsolvedmysteries.Londen: Headline, 1995

Dit is inmiddels de zoveelste encyclopediein zijn soort, maar zeker niet de minste.Zonder ongenuanceerd fel van leer te trek-ken zoals Hulspas en Nienhuys in “Tussenwaarheid en waanzin”, wordt in deze ency-clopedie de wereld van het paranormale enonverklaarbare verkend. De toon is kritisch,wetenschappelijke werken worden niet,zoals vaak in dit soort overzichten, gene-geerd, maar ze worden ook niet tot dogmaverheven. Kortom: gezonde scepsis, zowelnaar de beschreven fenomenen als naar deverklaringen uit wetenschappelijke hoek.De nadruk van de encyclopedie ligt op hetUFO-gebeuren en alles wat daar omheenhangt. Terecht wordt hier een verbandgezocht met religieuze verschijnselen en

verschijningen. Af en toe komt dan nogeen historisch mysterie om de hoek kijken,waaronder Atlantis en de Lijkwade vanTurijn, maar bijvoorbeeld niet de pirami-des, Stonehenge of Paaseiland. Hier ishelaas sprake van willekeur, hetgeenafbreuk doet aan een verder heel aardigboek. Persoonlijke favoriet in dit genre:Francis Hitching, “The World Atlas of Mys-teries”, Pan, Londen 1978. Het is een alwat ouder beestje, maar je komt hem nogwel eens tegen bij de Slegte. Als je hemziet: kopen, het is een goudmijntje!

Holy Kingdom, the Quest forthe Real King Arthur.Londen: Bantam Press, 1998(gebonden); Corgi 1999(pocket).

Een boek geschreven volgens de inmiddelsbekende Adrian Gilbert methode, die hijeerder toepaste in Egypte en Mexico. Gil-bert liep enkele chauvinistische Welshmantegen het lijf die al jaren bezig waren meteen alternatieve Arthurinterpretatie, die,hoe kan het anders, het hele spektakel,inclusief de Ronde Tafel en Camelot, naarWales transporteerde. Beide heren kregenbij zowel wetenschap als het grote publiekgeen poot aan de grond, tot ze Adrian Gil-bert ontmoetten. Gilbert goot de vaakingewikkelde, op toponiemen en stambo-men gebaseerde ideeën in leesbaar prozaen voila: de zoveelste bestseller was gebo-ren. Het klinkt een beetje cynisch, maar de

Adrian Gilbert, Alan Wilson, Baram Blackett

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 38

Page 21: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

39

toon van Gilbert gaat zo langzamerhandwel eens irriteren. De euforische manierwaarop hij allerlei negorijen in Walesbeschrijft doet soms denken aan een ont-dekkingsreiziger die voor het eerst de bin-nenlanden van de Tonga-eilanden bezoekt.Maar goed: de inhoud.

De drie auteurs gooien de hele vroegegeschiedenis van Groot-Brittannië op zijnkop door uit te gaan van een aantal doorhistorici genegeerde geschriften uit Wales.Terecht wijzen ze er op dat het argumentuit wetenschappelijke hoek, dat dezegeschriften uit de late middeleeuwenkomen, geen hout snijdt. Alle ons overge-bleven geschriften van bijvoorbeeld Caesarof Tacitus dateren immers uit de middel-eeuwen. Ze zijn allemaal meerder malen

overgeschreven door ijverige middeleeuw-se monniken en dat is de enige reden datwe ze nog hebben. Laat-middeleeuwsegeschriften kunnen dus teruggaan op veeloudere teksten. De historische Arthurwordt door de auteurs opgesplitst in eenvierde eeuwse Arthur uit de Midlands, zoonvan Magnus Maximus, die op het Europe-se vasteland tegen de Romeinse keizervocht, en een zesde eeuwse nakomelingvan deze Arthur, die koning van Glamor-gan en grote delen van Groot-Brittanniëwas in de strijd tegen de Saksen. Een kos-mische ramp en een daarop volgende epi-demie zouden een einde aan zijn voor-spoedige regering hebben gemaakt en zijnland veranderd hebben in een “WasteLand”, zoals we dat kennen uit de graalro-mans.

Sterk punt in deze Arthurinterpretatie is datde auteurs hun betoog onderbouwen metverwijzingen naar opmerkelijke archeologi-sche vindplaatsen. De ijverige lezer kanhun theorieën dus verifiëren, maar dan zaler heel wat gereisd en gespit moeten wor-den. De manier waarop in het laatste deelvan het boek de stamboom van Jezus endan vooral zijn moeder Maria in het verhaalbetrokken worden is weer veel minderovertuigend. Harde bewijzen ontbreken;het is niet meer dan een interessante hypo-these. Ondanks de kritiek mogen we blijzijn dat Gilbert de ideeën van Wilson enBlackett onder de aandacht van het grotepubliek gebracht heeft. Het boek is eenabsolute must voor ieder Arthurspeurder.

MededelingHet Belgische kantoor van Frontier Sciences Foundation is niet langer telefonisch te bereiken. Alle inlichtingen dienen via brief of e-mail te gebeuren. Bestellingen en abonnementsvernieuwingen kunnen nog steeds gebeuren via de Belgische bankrekening.Voor alle telefonische inlichtingen of informatie dient men zich te wenden naar het Nederlandse hoofdkantoor.

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 39

Page 22: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

40

De UFO-toestandAan het einde van dit millenniumstelde Michael Lindemann aan demeest bekende UFO-onderzoe-kers een aantal vragen over hetverleden en de toekomst van hetUFO-fenomeen. En hoe de weten-schap mogelijk dit fenomeenmoet aanpakken om zo tot eenantwoord te komen.

De nieuwe oogstOok dit jaar verschenen er weergraancirkels in de Engelse velden.Onze verslaggeving brengt rap-port uit over de meest recenteformaties.

UFO-ontvoerde Whitley Strie-berEen diepgaand gesprek met hor-ror auteur Whitley Strieber, dietien jaar geleden verklaarde dathij meende dat hij veelvuldig voor

vreemde wezens ontvoerd wasmaar niet wenste te stellen datdeze wezens daarom noodzakelijkbuitenaards van oorsprong zijn.

Nieuw Millennium= Nieuw Tijd-perk?Een blik op het nieuwe millenni-um en de trends die zowel dewetenschap als de alternatievewereld zien gebeuren in de vol-gende jaren.

Wie heeft gelijk? De weten-schap of de alternatieve onder-zoekers?Ian Lawton en Chris Ogilvie-Her-ald vergeleken de bevindingenvan de wetenschappers met dievan de “alternatieve Egyptolo-gen” met betrekking tot de GrotePiramide. Een verrassend verslagvan wie het dichtst bij de waar-heid zit.

Gingen wij naar de Maan ofniet?Philip Male brengt nieuw bewijs-materiaal naar voren waaruit blijktdat grote delen van het maanpro-gramma nooit hebben plaatsge-vonden. Is dit het definitievebewijsmateriaal dat aantoont datwij nooit naar de Maan gingen?

The Mysteries of Rennes-le-Château and Rosslyn ChapelSauniere Society ConferenceConway Hall, Red Lion Square, Londen, 19 september 1999Sprekers: Henry Lincoln, Robert Lomas en ChristopherKnight, Lynn Picknett en Clive Prince, Gregory Rigby,Ahmed Osman, Gordon Strachan, Ian Campbell, John Mil-lar, Nigel Graddon, Erling Haagensen, Mark OxbrowInfo: [email protected]

Probe ConferenceBlackpool, 9-10 oktober 1999Sprekers: Andy Strom, Tony Dodd, Marcus Allen, Matt Wil-liams, Gary Wroe.Info: Sam Wright, +44 1253/691 301

The Questing Conference: ALTERNATIVE EGYPT ‘99Institute of Education, Bedford Way, Londen, 23 oktober1999, 10.00-20.30 uurSprekers: Robert Bauval, Colin Wilson, Rand Flem-Ath, And-rew Collins, Michael Baigent, Robert Temple, David Rohl,Graham Phillips, Robert Lomas, Christopher Knight, JohnLash, Yuri Stoyanov

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina 40

Page 23: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

17

UIT EGYPTE HEB IK HEMGEROEPENOver de wortels van hetChristendomAhmed Osmanpaperback, ƒ 49,50.

HET KRUIS ENDE LIJKWADEMachtsspel tussen Vaticaan,traditie en wetenschapElmar R. Gruberen Holger Kerstenpaperback, ƒ 49,50.

SPOREN UITDE OUDE TIJDVan holbewonertot SfinxbouwerMichael Baigentpaperback, ƒ 34,50.

DE WRAKE GODSGraftombe 55, Mozes,Toetanchamon en de Plagenvan EgypteGraham Philips

15,7 x 23,4 cm., 424pagina’s, tekeningen enfoto’s, paperback, ƒ 49,50.Code: DWG

HET MYSTERIE VANDE RODE PLANEETGraham Hancock, RobertBauval en John Grigsbyƒ 49,50. Code: MRP

PROFETIEËN VOORDE 21E EEUWMoira Timms473 pagina’s, ƒ 29,50.Code: P21E

NIETS IN DIT BOEK ISWAAR, MAAR HET ISPRECIES ZOALS HET ISBob Frisellƒ 34,50. Code: NIDB

ANDERE DIMENSIESVoorbij Tijd en RuimteRudi Klijnstra250 pagina’s, ingenaaid,ƒ 42,50. Code: ADIM

SPIEGEL VAN DE HEMELDe mysterieuze vondstenvan oer-astronomenGraham Hancock &Santha Faiia15,7 x 23,4 cm., 352pagina’s, 200 foto’s inkleur, gebonden metstofomslag,ƒ 69,50. Code: SVDH

DE GEWIJDE VIJFHOEKRennes-le-Château, deverborgen geschiedenisonthuldHenry Lincoln15,7 x 23,4 cm., 256pagina’s, tekeningen en

foto’s, paperback, ƒ 39,50.Code: DGV

HET UFO-EXPERIMENTGeheim militair onderzoeknaar alien voertuigen,biochips en futuristischwapentuigHelmut Lammer &Monica Lammer15,7 x 23,4 cm., 336pagina’s, foto’s, paperback,ƒ 39,50. Code: HUE

HET RAADSEL VANDE GRAANCIRKELSFeiten, analysenen hypothesenEltjo Haselhoffƒ 35,00. Code: RVDG

HET GEHEIME BOEKDER GROOTMEESTERSJohannes de Doper en deware identiteit van deMessiasLynn Picknett & Clive Prince480 pagina’s, paperback,ƒ 49,50. Code: GBDG

ALIEN LOGBOEKHet meest actuele encompleetste onderzoek naarUFO’s en buitenaardsenJim Marrs

448 pagina’s, paperback,ƒ 49,50. Code: ALLO

DE FYSICA VANDE METAFYSICAOver de werking vanBewustzijnItzhak Bentov250 pagina’s, ingenaaid,ƒ 29,50. Code: FVDM

WAT WISTENDE MAYA’S?Een nieuw licht op hettransformatieprocesvan de AardePeter Toonen260 pagina’s, ingenaaid,ƒ 39,-. Code: WWDM

DE WERKELIJKHEIDVAN DE GRAALGraham Phillips236 pagina’s, paperback.ƒ 34,50. Code: WVDG

ONTVOERDTwee zussen vertellen overhun UFO-ontvoeringenDebbie Jordan &Kathy Mitchell286 pagina’s, paperback,ƒ 25,-. Code: ONTV

Verleg samen met ons de grenzen van onze kennis ...

Vanwege de vaste boekenprijzen kunnen we geen korting geven.Wij berekenen echter geen portokosten bij het verzenden van deze nederlandstaligeboeken.

Nederland: FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten,tel: 015-3109566, fax: 0321-318892, E-mail: [email protected],giro: 7231599, bank: 40.78.98.417België: FSF, Dendermondse Steenweg 56, 9100Sint-Niklaas, tel/fax: 03/777.66.57, E-mail: [email protected], KB-bank: 413-9226371-79

Het is ook mogelijk de boeken onder rembours te verzenden: extra kosten:ƒ 9,75 Indien u drie of meer boeken bestelt, nemen wij de rembourskosten voor onzerekening.

Bepaalde boeken kunnen door de uitgever zonder enige waarschuwing naar eenlatere publicatie datum verschoven worden.

Page30.p65 12/06/99, 12:031

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:54 Pagina 17

Page 24: Frontier Magazine 5.5 september / oktober 1999

AliensMarcus Day

"Aliens" is een fascinerende , soms schokkende, tocht doorheen gedocumenteerdeUFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens en aanverwanteparanormale verschijnselen. Het bevat verslagen van ooggetuigen, meningen vanexperts, fotografisch bewijsmateriaal… en ontkenningen van regeringswege. Functionarissen van de regering, het leger en de ruimtevaartcentra, alsook erkendedeskundigen op het gebied van het paranormale, doen opzienbarende onthullingenover Area 51, de Roswell-affaire, de Belgische driehoek, mannen in het zwart,expedities naar de maan, graancirkels en tal van andere onderwerpen die met UFO’sen onverklaarde verschijnselen te maken hebben.

ƒ 24,50 / 450 BEF / € 11, inclusief verzendingskosten

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected] (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

Ontmoetingen met hetbuitenaardse

UFO-verschijningen door de eeuwen heen

Contacten, waarnemingen, ontvoeringen

fr0505_2009.qxd 09-06-2009 19:55 Pagina cov4