Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

26
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.1 | nummer 94 | januari | februari 2011 | o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's De boodschap van de Essenen En verder in dit nummer: Micha kat – een gedreven man | Heilige Graancirkels | 2012: ontmaskering | Hitlers vlucht uit Berlijn (deel 1) | Wereldleiders in de ban van de Ring | Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) | Het effect van straling op de geest | Je bent wat je eet | Zout, gezond of ongezond? | Grenzeloos actueel | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Frontier sprekers | Gezonde producten | Boekenkatern en meer... MEDIWIETOLIE, het ideale volksmedicijn Vondst oude kristallen SCHEDEL De WIKILEAKS hutspot

description

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

Page 1: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.1 | nummer 94 | januari | februari 2011 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De boodschap van de EssenenEn verder in dit nummer: Micha kat – een gedreven man | Heilige Graancirkels | 2012: ontmaskering | Hitlers vlucht uit Berlijn (deel 1) | Wereldleiders in de ban van de Ring | Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) | Het effect van straling op de geest | Je bent wat je eet | Zout, gezond of ongezond? | Grenzeloos actueel | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Frontier sprekers | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...

MEDiWiEtoliE, het ideale volksmedicijn

Vondst oude kristallen SchEDEl

De WikilEAkS hutspot

96

pagina's

grenzeloze

informatie

nu 9 x per jaar

Page 2: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

abonnementen informatiePostbus 10681 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsNederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.2), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 december 2010 hebben ontvangen.

abonnementsvoorwaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met

31 december 2010.• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te

worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Be-taling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-vangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor

verhuizing opgeven.• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en

worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

ook BlijVEND jEgrenzen VErlEGGEN?

frontier magaZine is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn. ontdek het zelf! neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement.

nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

WElkoMStGESchENkEN (alleen voor nederland): •bijeen1jaarabonnement:5vorigenummerskadoof13ManenSnelgids •bijeen2jarigabonnement:12vorigenummerskadoofDVDmetinterviewPatrickGeryl

over de wereldcatastrofe in 2012

Page 3: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 17.1 nummer 94

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverbeeld: Ton van der Kroon als

middeleeuwse monnik, foto © Sandra van Elenwout

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Grenzeloos Actueel

REDACTIONEEL

Of het nu aan de tijd ligt die ons nog resteert voordat we in het magische jaar 2012 zijn beland, feit is dat de ontwikkelingen dermate snel gaan dat het bijna niet meer bij te houden is. Voor de redactie van Frontier Magazine wordt het steeds moeilijker een keuze te maken uit het brede aanbod aan artikelen. Twee nummers geleden is Frontier Magazine 12 pagina’s dikker geworden, maar dat blijkt niet voldoende. In de laatste etappe naar 2012 heeft de redactie van Frontier Magazine besloten om het tijdschrift gedurende deze periode 9 keer per jaar uit te geven in plaats van 6 keer. Hiermee kunnen we u beter op de hoogte houden van de zeer snel opeenvolgende ontwikkelingen in deze tijd van bewustzijnsverandering.

De onthullingen door WikiLeaks dragen bij aan de snelle ontwikkelingen in het door internet beheerste tijdperk. De media likken hun vingers af bij de zogenaamde onthullingen, alhoewel er geen schokkende en schrikbarende openbaringen tussen zitten. De vraag doemt dan snel op wat de werkelijke achtergronden van WikiLeaks zijn en wie er werkelijk profijt heeft bij deze, wellicht, digitale “9-11” versie. In deze editie van Frontier Magazine staan we uiteraard ook uitgebreid stil bij deze “lekkende” ontwikkelingen. Zoals u ons kent, zullen we een andere kant belichten de kant die de Main Stream Media (MSM) belicht.

In deze editie treft u wederom vele artikelen aan die onder Frontier-Leaks geschaard kunnen worden. Berichten die vanzelfsprekend in de MSM geplaatst zouden moeten worden. Zolang dat niet gebeurt zullen wij u met plezier van deze informatie blijven voorzien.

Nu we de eindstreep van 2012 in zicht hebben, willen we de Maya-kalender specialisten graag het woord geven wat we de komende 2 jaren kunnen verwachten. Daarvoor organiseren we op 26 maart 2011 een Maya dag in Haarlem onder de noemer, “We zijn er bijna”. Onder andere Peter Toonen, Lucas Slager en Nicole Zonderhuis zullen daar aanwezig zijn.

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

4 Frontier 17.1 januari | februari 2011

8 44 52spiritualiteit

De BooDschap van De essenen Ton van der Kroon reist al jaren de hele wereld over reist op zoek naar heiligeplaatsen, spirituele tradities en sjamanistische culturen. In dit artikel reizen we met hem mee naar Jericho, de oudste stad ter wereld, gelegen in de Dode Zee vallei. Daar ontmoet hij de mysterieuze Ibrahim en komt hij in contact met de boodschap van de mystieke Essenen. mysterie

een nieuwe ontDekking van een ouDe kristallen scheDel De Mitchell-Hedges Kristallen Schedel is niet langer uniek! Uit Afrika, via Californië, is een andere oude schedel, “Compassion”, verschenen, met een losse kaak. Deze schedel geeft het kristallen schedellandschap, nu al een ander gezicht!

mysterie

heilige graancirkels Een spook in een Bed & Breakfast, graancirkels in het land, een verdwenen bisschop, Koning Arthur die zo

naarstig op zoek was naar de Heilige Graal en Sint Joris die het gevecht met de Draak aan ging. Kortom,

de avonturen die Bert Janssen beleefde gedurende een aantal weken in Wiltshire, Engeland.

26achtergrond

De wikileaks hutspotWie gelooft er in, die waterval van verhalen, ver-klaringen, lekken, verdenkingen en kladvelletjes die via WikiLeaks dagelijks over ons heen wordt gegoten? In al die voor de Verenigde Staten en veel andere landen zo levensgevaarlijke onthullingen waarmee we in toenemende mate worden bedol-ven? De gevestigde pers lijkt het allemaal voor zoete koek te slikken. Moeten wij dat ook?

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 5

52 74

gezondheid

het effect van straling op De geestIn Frontier Magazine 16.4 nummer 91 verscheen een eerder artikel van zijn hand over de effecten van straling op het lichaam. Dit is het vervolg erop, waarin Hayo Bol zal ingaan op de effecten van straling op de geest. De geest staat hier voor de ziel en het verstand dat het denken en voelen bestrijkt. Omdat deze termen makkelijk voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, start het artikel met enige uitleg en de relevantie van dit onderwerp voor u als lezer.

gezondheid

MeDiwietolie, het iDeale volksMeDicijnHennep is het oudste landbouwgewas dat de mensheid kent. Het wordt gebruikt voor de productie van vezels

en olie, maar ook als genotmiddel en als medicijn. Nadeel was altijd dat je er stoned of high van werd.

Mediwiet olie omzeilt dat probleem door de werkzame stof per druppel over de dag te verdelen. Nu kan

cannabis als medicijn worden ingezet bij allerlei ziekten waarvoor het tot nu toe geïnhaleerd werd.

82

INHOUD

achtergrond 6 Micha kat – een geDreven Manonderzoeksjournalist Micha kat is in ons land een van de prominentste klokkenluiders. Dit was voor de lezers van Frontier Magazine reden om hem met grote meerderheid de bekende, jaarlijkse frontier award toe te kennen.

gezondheid16 zout, gezonD of ongezonD? het oudste zout in de aardkorst bestaat ruim 600 miljoen jaar. het ontstond in de eerste zeeën door een scheikundige reactie van gestold gesteente en zuur.

32 je Bent wat je eet wat kunt u doen om u gezond en energiek te voelen onge-acht welke leeftijd? David wolfe bracht de antwoorden op deze vragen samen in een ontwakende lezing.

wetenschap18 entiteiten, exorcisMen en De sliMste

MethoDes voor psycho-energetische zelfverDeDiging (deel 1)

Benjamin adamah bespreekt in handboekstijl een o nder-werp dat voor een groot deel valt onder de kop praktisch huis tuin en keuken-occultisme.

geschiedenis36 werelDleiDers in De Ban van De ringhet individu is financieel en lichamelijk verzwakt, maar ook mentaal en spiritueel. 2012 zal een uitermate belang-rijk keerpunt betekenen in onze wereldgeschiedenis.

66 hitlers vlucht uit Berlijn (deel 1) robin de ruiter zet in uiteen dat hitler geen zelfmoord pleegde. volgens geheime oorlogsrapporten wordt aan-getoond dat hitler met hulp van de Britse geheime dienst wist te ontsnappen.

spiritualiteit72 2012: ontMaskering De aanloop naar 2012 is de periode van de apocalyps. is het werkelijk zo erg? peter toonen neemt de stand van za-ken door.

En verder... 3 colofon14 frontier sprekers 25 coluMn: neDerlanDse wikileaks35 coluMn: vrije energie 41 Maya-astrologie 42 overzicht frontier vorige nuMMers 47 verzaMelcatalogus gezonDe proDucten 60 nieuw: grenzeloos actueel een nieuwe rubriek waarin het actuele nieuws op de voet

gevolgd wordt.80 in De Ban van het leven (deel 9 van 52) 87 Boekenkatern

Page 6: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

14 Frontier 17.1 januari | februari 2011

Robert J. Boermanonderwerpen: Graancirkels, vrije energie, Waterklankbeeldenauteur van: �•��Graancirkels, Goden en hun

Geheimen•�Waterklankbeelden www.waterklankbeelden.nl www.dcca.nl; www.geet.nl;

Filip Coppensonderwerpen: Rennes-le-Château, Egypte, Rosslyn Chapelauteur van o.a.: •�De Da Vinci Code Ontcijferd • De Stenen Puzzel van Rosslyn

Chapel• The New Pyramid Agewww.philipcoppens.com

André Douzet (Franstalig, ook beschik-baar voor rondleidingen in Zuid Frankrijk)onderwerpen: Rennes-le-Château, Perillos, Katharenauteur van: • Saunière’s model and the Secret of

Rennes-le-Château • The Secret Vault• The Wanderings of the Grail www.perillos.com & www.societe-perillos.com

Patrick Gerylonderwerpen: 2012, Egypte, Maya’sauteur van o.a.:• De Orion Profetie • De wereldcatastrofe in het jaar 2012• Hoe overleven we 2012?www.howtosurvive2012.com

Reinout Guépinonderwerpen: Schaubergerauteur van: • Eenoog in het land van de blindenwww.implosie.nl

Lisette Hennenonderwerpen: Vaktherapeut beeldend, Workshops intuïtief beeldend werken met klei, verf en steen. Groepen tot 10 personen.www.artkeyology.nl

Bert Janssenonderwerpen: Graancirkels, Heilige Geometrieauteur van o.a.: • The Hypnotic Power of Crop Circles• Sophia’s ei www.bertjanssen.nl

Christine Kaspersonderwerpen: Handlijnkunde, Westerse en Vedische astrologieauteur van:• Handboek Handlijnkundewww.christinekaspers.nl

U zoekt een spreker…Overzicht van een aantal auteurs en sprekers van boeken en artikelen van Frontier Magazine en Publishing.

Voor meer informatie, en de organisatie van lezingen, workshops, seminars, bijeenkomsten of trainingen m.m.v.

onderstaande auteurs kunt u contact opnemen met Frontier.

Page 7: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 15

Ton van der Kroononderwerpen: Mannenworkshops, Spirituele reizen, Maria Magdalena, Catharenauteur van o.a.: • De Terugkeer van de Koning • De Zevende Poort • Boek der Liefdewww.tonvanderkroon.nl

Jeroen Kumelingonderwerpen: No Nonsense bewustzijn, radiopresentator, dagvoorzitterwww.connectitradio.com

Evert Jan Poortermanonderwerpen: De Twaalfde Planeet, Kwando de oer-taal, De herkomst van de Friezen,Genezen met taalkrachtwww.stichtingtekens.nl

Yuri Romashevonderwerpen: Kalenders, Aantrekkingskracht tussen getallenauteur van: • De WonderCode

Lucas Slageronderwerpen: De Maya Kalender, Persoonlijke begeleiding, Tijd, Economie van het genoeg, vredeauteur van o.a: •��De�twintig�gezichten�van�de�schepping�•�Voorbij�de�Tijd •�In�de�Ban�van�het�Leven �•�de�Maya�Scheurkalender www.centrelothlorien.com

Peter Toonenonderwerpen: Maya kalenders, 2012, bewustzijnsver-ruimingauteur van o.a.: •�Wat�wisten�de�Maya’s •�De�Natuurlijke�Tijd•�Ik�zie�het� •�De�thuiskomende�Aardewww.natuurlijketijd.nl; www.mayatijd.nl

Nicole E. Zonderhuisonderwerpen: Maya Kalender, sjamanistische work-shops, smudgekruiden, krachtplekken, vrouw & spiritualiteit, kunstauteur van: •��13�Manen�Werkboek�van�de�

Natuurlijke Tijd•�2-in-1�Maya�Verjaardagskalender �•�13-Moon�Diary�of�Natural�Time www.mayatzolkin.com; www.mooncraft.nl; www.webcraft.nl

Presentaties door de grensverleggende auteurs van Frontier Publishing

Bel ons gerust, mocht u op zoek zijn naar een auteur/spreker

die niet in deze lijst opgenomen is. Voor iedere gelegenheid

kunnen wij met ons netwerk voor u cq. uw bijeenkomst iedere

gewenste spreker leveren op het gebied van de grensverleg-

gende onderwerpen. Frontier, Leliegracht 42, 1015 DH Amster-

dam, tel: 020-3309151, email: [email protected], website: www.fsf.nl

Page 8: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

42 Frontier 17.1 januari | februari 2011

Frontier Magazine overzicht laatste 5 jaargangenFrontier Magazine jaargang 13 no. 3 - jul / aug 2007Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bun-delt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwetsbaar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

Frontier Magazine jaargang 13 no. 4 - sep / okt 2007Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat we-reldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Frontier Magazine jaargang 13 no. 5 - nov / dec 2007Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mobiele telefonie voor de mensheid • Vac-cinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it!

Frontier Magazine jaargang 14 no. 1 - jan / feb 2008Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewustzijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007

Frontier Magazine jaargang 14 no. 2 - mrt / apr 2008Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der ma-terie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14 no. 3 - mei / jun 2008 Epische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maori-healer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De ver-borgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 14 no. 4 - jul / aug 2008Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Af-braak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermagneetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

Frontier Magazine jaargang 14 no. 5 - sep / okt 2008Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor prehistorisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien

Frontier Magazine jaargang 12 no. 1, feb / mrt 2006Coca: geschenk van de goden • De natuurkunde van de elektromagnetische kracht • Het genezende graancirkelpoeder • Evolutie: Survival of the fittest of survival of the chosen? • Klimaatoorlogen! • De komeetinslag van 13.000 jaar geleden • Natuurlijke geometrie en de mens • Olie! Het Doemscenario • Een puzzel van duizend stukjes • Tijdreizen, feit en fictie • Vogelgriepvirus bestaat niet! • Het waarom van de UFO doofpot (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 12 no. 2, apr / mei 2006Piramides in Europa ontdekt! • Elektromagnetisme in ons lichaam • Papa, wat is bewustzijn? • Is er historisch bewijs dat Jezus ooit heeft geleefd? • Zen en de kunst van het sterrenduiden. • Maya scheurkalender: leven volgens de Natuurlijke Tijd • 911 Herzien • Column: Maan en Zon • De hoekstenen van Ramtha’s filosofie • Dossier X: dodelijke gravitaal anomalieën • De code van de Da Vinci Code • Magie tot op het DNA (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 12 no. 3 - juni / juli 2006 Wel of geen genetisch gemodificeerd maïs? • Komen UFO’s uit het water? • Het crescendo van Jim Morrison: de dood • De lessen van Amerikaanse heerschappij • Lijkwade in een nieuw kleedje • ‘We’re ambitious Gods’ • Ma-ria Magdalena en de Schijnheiligen • Dossier X: de Dorak affaire • Column: Graf van Nefertete ontdekt? • WO I: de allerlaatste oorlog • De wereld na 9/11 volgens de Maya’s • Keys of the Arcturians goes down under • De toe-komst van ons voedsel • De natuurkunde van de geest • Josef Mengele en het Monarch-programma

Frontier Magazine jaargang 12 no. 4 - aug / sep 2006Bewustzijn & DNA • Reïncarnatie • De mysterieuze dood van Slobodan Mi-losevic • Wie heeft de maan gebouwd? • De onpeilbare gaten van Wormer • “Vaccins zijn bijgeloof” • Geometrie festival • Ik geloof alles! • Wondercode • De Eonenhypothese • Dossier X: Geniale gek of Prins van de Horror • De Santilli-film • Het mysterie van Boreham Brown • Wat? Ik massamoordenaar? • Buitenaardsen, leugens en religies • Sound impulse

Frontier Magazine jaargang 12 no. 5 - okt / nov 2006De Zieke Planeet • Delftse studenten laten vragen over 9/11 onbeantwoord • Back in the USSR • Maria Magdalena en Leonardo da Vinci • Rosslyn Chapel: Graalkapel? • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet • De sprekende sche-dels • Bewustzijn en DNA, deel 2 • Keylontische Wetenschap • Eco Lodge • The Secret: openbaring of herhaling? • Alles ontstaat uit het hart • Patser

Frontier Magazine jaargang 12 no. 6 - dec 2006 / jan 2007 Piet Smolders over buitenaards leven • 2012: Wereldcatastrofe! • De Nederlandse graancirkels van 2006 • Vitaal water • Muziek waar je beter van wordt • Koffer-bommen • De Bijbelse plagen van Charles Fort • Het mysterie van de bevroren mammoeten • Kruiswoordpuzzelen met de Thora • De Kraken: tussen mythe en werkelijkheid • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet (deel 2) • Gregory R. Smith: een naam te onthouden • Dossier X: Papegaaien die converseren • Keylo-nische wetenschap: geometrie van mens en kosmos (deel 2)

Frontier Magazine jaargang 13 no. 1 - mrt / apr 2007De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magne-tron? • Waterklankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschiedenis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwe-zigheid Buitenaardsen • Dossier X: Springveren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

Frontier Magazine jaargang 13 no. 2 - mei / jun 2007 De Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anasta-sia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hunab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Docu-menten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Sa-tanslied... of een zwanenzang? (Dit nummer is uitverkocht.)

Page 9: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 43

Frontier Magazine overzicht laatste 5 jaargangenFrontier Magazine jaargang 14 no. 6 - nov / dec 2008Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepende in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15 no. 1 - jan / feb 2009 De opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberi-sche Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Dit nummer is uitverkocht. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 15 no. 2 - mrt / apr 2009Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Frontier Magazine jaargang 15 no. 3 - mei / juni 2009Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuur-mens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 15 no. 4 - jul / aug 2009 Draadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waar-heidszoeker Tinus Smits

Frontier Magazine jaargang 15 no. 5 - sep / okt 2009Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederland-sche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de gein-spireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 15 no. 6 - nov / dec 2009Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors ga-thering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 1 jan / feb 2010Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verlo-ren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentelman - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graan-cirkels 2009 • Frontier Symposium 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 2 mrt /apr 2010 Avatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeel-dings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16 no. 3 mei /jun 2010 Het Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun genees-kracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de El-ders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn

Frontier Magazine jaargang 16 no. 4 jul /aug 2010 Plant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waar-om er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid

Frontier Magazine jaargang 16 no. 5 sep /okt 2010 Wilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige weg • De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tus-sen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zetmeelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Ne-derlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kan-ker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 16 no. 6 nov /dec 2010 Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • Boodschap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Beproeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de weten-schap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

• Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,- • 10 exemplaren € 35,- • Alle 24 beschikbare exemplaren € 57,-

Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, Tel: 020-3309151, e-mail: [email protected]

Page 10: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 59

Lothlorien Peace Festival 21 - 25 september 2011DOE MEE !!

www. Lothlorienfestival.com

DE TIJDGEESTKritisch en relativerend onderzoek van hedendaagse spirituele fenomenen en

bewustzijnsontwikkelingen. De Tijdgeest is een gratis

internetperiodiek, onder redactie van schrijver, hypnotherapeut en astroloog. Peter den Haring maandelijks gemaild

naar mensen die streven naar een speelse vorm van spiritualiteit en open staan voor alternatieve inzichten rond grenswetenschappen en gezondheid. Registreer jezelf als donateur/lezer door storting van eenmalig € 5 op

INGbanknummer 5008174 van de Haagse Stichting Olivijn o.v.v. je e-mailadres en krijg als welkomstgeschenk HET BESTE

UIT 5 JAAR NIEUWE TIJDSBERICHTEN (met 108 grappen).

advertenties

Page 11: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 47

Frontier verkoopt ook:

Chlorella poeder en tabletten Chlorella is de meest rijke en complete voedselbron van chlorofyl die in de natuur is te vinden. Chlorofyl is een krachtige reiniger en ontgifter van het lichaam. Het is een eencellige alg en ex-treem rijk aan vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren en polysachariden. Chlorella ondersteunt de functie van het brein en de lever, verbetert de spijsvertering, versterkt het immuun-systeem zodat het sterker bestand is tegen virale ziektes en het helpt ons lichaam te regenereren. Tevens heeft Chlorella zijn unieke groeifactor wat ervoor zorgt dat ons weefsel sneller heelt of wordt vernieuwd, tevens verdubbelt het de groei van lactobacillus (pro-biotica) en vecht het tegen vrije radicalen. Pure Planet’s “gebroken cel” chlorella zorgt voor een hoge absorptie en opname van de anti-oxidanten, carotenoïde, RNA and DNA, nucleic zuren, proteïne, vitamine, mineralen en andere bevorderende nutriënten in chlorella. Te verkrijgen in poeder of tablet vorm.prijs: € 24,95 poeder 250 gram | code Chpo en € 15,50 pure planet tabletten | code Chot

reishi paddestoel thee en Capsules Reishi is een van de bekendste medicinale paddestoelen en groeit op verschillende plekken in de wereld. Het zijn de paddestoelen die als een soort hoedenplank op boomschors groeien. In reishi vind je een verschillende variëteit aan polysachariden, deze polysachariden hebben im-muunverhogende eigenschappen waardoor reishi ingezet kan worden tijdens chemotherapie om bijwerkingen te verminderen, hier lopen op dit moment nog onderzoeken over. Wat reishi ook te bieden heeft zijn triterpenen, deze componenten hebben adaptogene en anti-allergische kwali-teiten. Tevens draagt reishi bij aan de verlaging van de bloeddruk en het cholesterol niveau, biedt het ondersteuning bij chronische bronchitis en kan het onze bloedsuikerspiegel verlagen. Reishi beschermt onze lever en vermindert hoogte-ziekte.prijs: € 11,95 reishi thee | Code reis, € 27,90 reishi capsules | Code: reGa

CaCao bonen, poeder en nibs Cacao ondersteunt het hart in letterlijke, metafysische en spirituele zin. De Azteken noemden het vroeger ‘Bloed van het hart’ omdat cacao het cardiovasculaire systeem ondersteunt, het opent het hart en brengt ons terug naar onze natuurlijke staat van ‘zijn’ en verbindt ons weer met het myste-rie van Moeder natuur’s kruiden apotheek. Cacao is een natuurlijke bron van magnesium en bezit een hoge concentratie van antioxidanten. Antioxidanten beschermen ons dan tegen vrije radica-len en tegen leeftijd gerelateerde gezondheidsproblemen. Tevens vind je in cacao ijzer, chroom, mangaan (Belangrijk bij het transport van zuurstof in het bloed en voor de aanmaak van hemoglo-bine), zink, koper, Vitamine C, Omega 6 vetzuren, Phenylethylamine (PEA, ons liefdeschemie stofje, alleen aanwezig bij gebruik van rauwe cacao), anandamide (doet ons euforisch voelen), tryptho-faan, serotonine, vezels en theobromine (een effectieve antibacteriële substantie die streptococci mutans doodt). Wetenschappers hebben recent ontdekt dat theobromine een groter effect tegen hoest heeft dan codeïne door het onderdrukken van de activiteit van de nervus vagus.prijs: € 7,90 Cacao poeder 250 gram | code rCaC, € 8,90 Cacao bonen | code CaCao, € 6,95 nibs | code CaC. nb tevens ook als cacao boter en likeur verkrijgbaar.

ChaGa paddestoel Chaga groeit aan de bomen middenin de bossen van Noord Siberië en Noord Canada. Het is een uniek product in vergelijking met andere anti-aging producten, want het draagt de hoogste anti-aging kwaliteiten in zich. Het zijn de polysachariden die chaga de immuunversterkende kwalitei-ten geven. Tevens heeft chaga een hoge score ORAC waardes (antioxidanten) wat mede bijdraagt aan de anti-aging kwaliteiten. Chaga draagt melanine in zich dat huid en haar voedt / zuivert, en het verbetert de elasticiteit. Chaga gaat vermoeidheid tegen, verbetert de darmflora en het zuur-stoftransport via de rode bloedlichaampjes. Chaga dient wild geplukt te worden om de kwaliteit hoog te houden. Chaga van Mushroom Sci-ence wordt wild geplukt en heeft hierdoor alle beschreven kwaliteiten in zich. prijs: € 26,95 Chaga capsules | Code: ChaG

Ch

lorella p

oed

er en tab

letten | C

acao b

on

en, p

oed

er en n

ibs | R

eishi p

add

estoel th

ee en cap

sules | C

hag

a pad

desto

el

Page 12: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

48 Frontier 17.1 januari | februari 2011

Frontier verkoopt ook:

MoldavietMoldaviet behoort niet tot de aarde, maar komt uit de ruimte evenals meteoriet. Het behoort tot de glasmeteorieten. Moldaviet wordt gevonden in Moldau Tsjechië. Moldaviet verhelpt vooral ziekten die veroorzaakt worden door infecties. Moldaviet helpt bij in-fectieziekten aan het hart, de bloedcirculatie en kankerverwekkende infecties. Moldaviet versterkt het immuunsysteem en beschermt het bloed voor deze ziektes, ook zorgt Moldaviet ervoor dat de witte bloedlichamen sterker zijn om de afweer tegen infecties te verbeteren. Moldaviet is een zeer spirituele steen. Het helpt inzicht te krijgen en stimuleert spirituele groei. Moldaviet is een buitenaardse steen en helpt u daardoor makkelijker in contact te komen met andere dimensies en buitenaards leven. Moldaviet geeft je meer bewuste levensenergie, vreugde en harmoniseert het partnerschap. Moldaviet versterkt ook het geheugen, zowel van deze tijd als van vorige levens. Het geeft inzicht en werkt bevrijdend.prijs vanaf € 60,- opvragen via [email protected]

pinhole bril Een oogafwijking noem je ametropie. Dit komt voor bij bijziendheid, vérziendheid, oudziendheid en astigmatisme. Oudziendheid komt vaker voor naarmate je ouder wordt, bij deze aandoening kun je dichtbijzijnde objecten minder goed zien, met andere woorden je kunt niet goed meer accommoderen. Pinholes glasses kunnen voor beter zicht zorgen bij al deze afwijkingen. Doordat de bril alleen stralen doorlaat die recht naar binnen gaan merk je je afwijking niet en zie je ook veel scherper. Ook al is de pupil wijd open, alleen de stralen die recht naar binnen gaan worden doorgelaten. Hierdoor hoeven je ogen niet te accommoderen en zich dus niet in te spannen. De musculus ciliaris kan hierdoor ontspannen, zodat je ogen niet in de lengte gaan groeien en je zicht veel minder afneemt en zelfs kan verbeteren.Pinholes voor bijziendheid preventie: Ophouden tijdens computerwerk of het lezen van een boek kan enorm helpen bij het voorkomen van bijziendheid, want de inspanning om te accommoderen wordt verminderd.prijs: vanaf 10 euro verkrijgbaar.

noni sap 100% of Met 10% honinGIn Thailand wordt al eeuwen Noni gebruikt om ziektes te voorkomen. In de afgelopen jaren is er ook in het westen veel onderzoek gedaan naar de medicinale toepassingen van Noni. Noni sap heeft bewezen erg nuttig te zijn omdat het boordevol vitamines (C, A, B1, B2, B3 en B12), proxeronine en anti-oxidanten zit. Proxeronine is een bestandsdeel van melatonine en helpt bij het herstellen van beschadigde cellen, stimuleert een effectievere werking van witte bloedlichaampjes en heeft een heilzame werking bij allergische en astmatische klachten. De smaak is even wennen, maar goed te verwerken in een smoothie of groentesap. Uit een onderzoek van Dr. R. Heinicke is gebleken dat de stof proxeronine direct door de ingewanden wordt omgezet in xeronine wat direct wordt opgenomen in het lichaam. Xeronine is een onmisbare stof die: De chemische reactie in cellen verbetert, giftige stoffen elimineert, de hormoonhuishouding verbetert, bevordert de klierwerking en werkt pijn verlichtend. prijs: € 26,50 noni 100% | Code noni, € 23,95 noni sap met 10% honing | Code nonh

Colloïdaal zilver Maker / eleCtrolyserColloïdaal Zilver is eenvoudig zelf te maken. U heeft alleen een Electrolyser (electrolyseapparaat) nodig, twee zilver elektrodes van puur zilver en een goede kwaliteit gedistilleerd water (dus geen osmose enz). Gedistilleerd water kunt u bij de apotheek halen en dan het liefst in een glazen fles. Water in een plastic fles geeft een ongewilde chemische reactie die een mindere kwaliteit Col-loïdaal Zilver oplevert. Bij de Electrolyser worden standaard de zilver elektrodes geleverd. In de Electrolyser zit een gestabiliseerde voeding, dit om u de mogelijkheid te bieden om een optimale kwaliteit Colloïdaal Zilver te maken.prijs: € 181,90 | Code doit

Co

llo

ïdaa

l zil

ver

mak

er /

Ele

ctro

lyse

r | N

on

i sap

| M

old

avie

t | P

inh

ole

bri

l

Page 13: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 49

Frontier verkoopt ook:

vitaMine d Heb je last van winterdepressie, grieperigheid, of kom je niet vaak buiten? Dan is het essentieel om vitamine D3 tot je te nemen. Het is nodig om calcium op te nemen uit voedingsmiddelen en in te bouwen in onze botten. Zonder de aanwezigheid van vitamine D lukt dat niet. Ook stimuleert het de productie van bepaalde cellen in ons afweersysteem, namelijk T-cellen. Vitamine D3 speelt een grote rol in het immuunsysteem en zenuwstelsel, waardoor dit op de juiste manier functioneert. Het helpt de bloeddruk gezond te houden en versterkt het spierweefsel. Mensen met een donkere huid of gesluierde vrouwen lopen extra risico op een D3 vitamine tekort.prijs: € 20,50 d3 2000 iu 300 capsules | Code nsid, € 9,90 vitamine d3 1000 iu 100 tabletten | Code Wevd

MaGnesiuM vlokken, Capsules en olie Dermavi Magnesiumzouten bevatten de meest originele en puur natuurlijke vorm van magnesium chloride. Het zout is 250 miljoen jaar geleden gevormd in de Zechsteinzee zeebeddingen. Door opdroging zijn zoutlagen ontstaan die nu 1600 tot 2000 meter diep onder de grond liggen. Het magnesium chloride wordt in oorspronkelijk staat uit de oerzee gewonnen en in Dermavi produc-ten gebruikt. Dit natuurproduct is daarom niet alleen 250 miljoen jaren geconserveerd, maar is gedurende die jaren onaangetast gebleven en in originele pure conditie. De energetische waarde van dit Zechsteinzout is oorspronkelijk; het gehalte is hoger dan in elke andere vergelijkbare oor-sprong. Toepassingen zijn: wondheling, allergieën, Psoriasis, herstel van de huid, verminderen jeuk, voor gezondheid van het hart, bevordert het herstel bij hartproblemen, verzachtend bij pijn, ver-betert de slaap, verlaagt risico voor diabetes type 2, onmisbaar voor productie van energie (ATP), onmisbaar voor de aanmaak van botten en belangrijk voor de aanmaak van eiwitten. Tevens heb-ben mensen door elektrosmog en straling (GSM, UMTS enz) last van uiteenlopende klachten. Er zijn aanwijzingen dat door de straling magnesium uit het lichaam gedrukt wordt. Je kunt jezelf om deze reden insmeren met Magnesium - olie of Gel. Dit vermindert de klachten en zorgt voor verbetering van de magnesium status in het lichaam.prijs: € 17,90 Magnesium badzout | Code Cf15, € 25,90 Magnesium olie | Code old, € 24,95 tabletten | Code MaCh

pearlCiuM Parelpoeder is een krachtige antioxidant, dat de activiteit van superoxide dismutase (SOD) ver-hoogt, één van de sterkste antioxidant-enzymen van het lichaam, en vermindert ook peroxidatief, een van de meest destructieve verouderingsprocessen van het lichaam. Parelpoeder bevat ‘signaal eiwitten’ die bijdragen aan een jeugdige uitstraling van de huid en ondersteuning bieden die van vitaal belang is voor het skelet en de gezondheid van de botten.Het DNA dat voor signaaleiwitten in parels zorgt is vergelijkbaar met een deel van ons eigen DNA dat betrokken is bij een goede opname van calcium in het menselijk lichaam. Vanaf de leeftijd van 25 jaar begint het collageen niveau te dalen met ongeveer 1,5% per jaar. Op de leeftijd van 40 zal het lichaam normaliter helemaal stoppen met de productie van collageen.Signaaleiwitten stimuleren de regeneratie van collageen en de vernieuwing en groei van nieuwe huid. Parelpoeder is een schat die millennia lang werd gebruikt door de oude Egyptenaren, Chine-zen, Maya’s en Ayurvedische artsen van India. Pearlcium is de beste en meest biologische beschik-bare bron van calcium. Parelpoeder bevat eiwitten, 17 aminozuren, polysachariden en meer dan 30 essentiële sporenelementen die ertoe bijdragen om het lichaam optimaal te laten functioneren, jeugdige schoonheid te behouden en een lange levensduur en welzijn te mogen ervaren. prijs: € 55,- pearlcium 120 capsules van 500 mg | Code pear

CitriCidal, Grapefruit seed extraCt Grapefruit seed extract (GSE) is effectief in lage concentraties. In honderden laboratorium testen laat GSE zien dat het bacteriën, schimmels, virussen en parasieten kapot maakt of de groei ervan belemmert. Grapefruitseed extract bevat minimaal 95% OPC (oligomere proanthocyanidinen), dit zijn krachtige anti-oxidanten die met name vaatwanden beschermen tegen oxidatieve processen en haarvaten helpen herstellen. Gebruik GSE ook ter voorkoming van hart- en vaataandoeningen, couperose, aambeien en spataderen. Verschillende medicijnen mogen niet gecombineerd worden met grapefruit aangezien dit de werking van het medicijn versterkt. Dit is onder andere het geval met sommige bloeddruk- en cholesterol verlagers. prijs: € 7,95 voor 25 ml | Code Gse25, € 20,95 100 ml | Code Gse, € 14,95 100 tabletten | Code Gset

Vitam

ine D

| Pearlcium

| Mag

nesiu

m vlo

kken, cap

sules en

olie | C

itricidal, g

rapefru

it seed extract

Page 14: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

50 Frontier 17.1 januari | februari 2011

sChizandra bessen en poederDe gedroogde Schizandra bessen en hun zaden worden voornamelijk oraal voor medicinale doel-einden gebruikt. De bessen bevatten een of meer van nature voorkomende adaptogenen. Van deze adaptogenen is bekend dat ze het tonisch systeem en de balans van het lichaam onderhou-den, de concentratie en het vasthouden van de aandacht verbeteren + zorgen voor een toename van scherpte van de ogen en het gehoor. Schizandra is een van de meest effectieve plantaardige adaptogenen. Recentelijk zijn Chinese herbalisten begonnen met het uitwendig (dermaal) ge-bruik van Schizandra om netelroos en andere huidproblemen waaronder eczeem te behandelen. In navolging hiervan wordt het steeds vaker aan cosmetische producten toegevoegd voor het verkrijgen van een gezondere huid. Schizandra is een van de vele traditionele Chinese kruiden die aanbevolen worden voor hoesten en andere niet specifieke longaandoeningen. Studies heb-ben aangetoond dat Schizandra effectief is tegen bacteriën die in verband worden gebracht met longziekten. Dit kruid bewerkstelligt een zuurstoftoevoer voor de cellen, versterkt het immuunsy-steem van het lichaam en beschermt tegen stress. Voor veilig normaal gebruik van de gedroogde Schizandra bessen geldt een dagelijkse dosis van 1-6 gram. Voor therapeutisch gebruik worden gewoonlijk hogere doseringen geadviseerd tot wel 15 gram per dag. Van extracten en/of extract-poeders met 2-3% schizandrine wordt een dagelijkse dosering van 500-1000 mg geadviseerd.prijs: € 12,50 hele bessen 250 gram | Code sChb, € 18,50 poeder 250 gram | Code: sCbp

bijpollenDe voedingstoffen in bijpollen zijn licht verteerbaar en worden gemakkelijk door het lichaam op-genomen, waardoor het een zeer voedzaam natuurlijk voedsel is. Bijpollen hebben een verjon-gend effect op het lichaam. Het stimuleert organen en klieren en verhoogt de vitaliteit. Bijpollen zijn een belangrijke leverancier van anti-oxidanten die vrije radicalen opruimen die zijn ontstaan door milieu vervuiling. Daarmee worden de belangrijkste stressfactoren voor ons immuunsysteem opgeruimd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de pollen het immuunsysteem versterken en allergieën of hooikoorts verminderen. Pollen bevatten alle voedingsstoffen die no-dig zijn voor vitaliteit en kracht. Bijpollen bevatten de vitamines: A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, D, Rutine en bioflavonoiden. Tevens ook kalium, calcium, fosfor, mangaan, silicium, magnesium, zwavel, ijzer, koper en zink. prijs: € 8,50 250 gram | Code bijp

GojibessenGoji bessen bevatten polysachariden die het immuunsysteem versterken. Er zijn onderzoeken ver-richt die laten zien dat wanneer mensen dagelijks een portie Goji Bessen nemen, de eetlust wordt bevorderd, de levenslust en het optimisme aanzienlijk stijgen, functies van T cellen verdriedub-belen, u een betere nachtrust geniet, uw libido doet opleven, en een algehele verbetering van de gezondheid. Goji bessen bevatten maar liefst 18 aminozuren. Tevens bevatten Goji bessen 21 mineralen, waarvan de voornaamste zijn: ijzer, koper, zink, selenium (wat in de Nederlands bodem bijna niet meer voorkomt), fosfor, en calcium. Rijpe gojibessen bevatten ongeveer 11 miligram ijzer, beta-sisterol (een ontstekingsremmer) linolzuur ( vetzuur), Sesquiterpenoïden (cyperone, so-lavetivone), tetrapenoïden (zeaxantine, physaline), en betaine (0,1%) per 100 gram. Verder blijken Goji bessen een grote hoeveelheid antioxidanten te bevatten. Antioxidanten zijn essentieel bij het bestrijden van ziektes zoals bijvoorbeeld kanker en HIV.Andere zeer belangrijke stoffen die in de Gojibes gevonden worden zijn onder andere ijzer, vezels, vitamine C (de hoeveelheid vitamine C is per gewicht 500x meer dan bij sinaasappels), vitamine B, vitamine E, beta-carotine, beta caroteen (veel meer nog dan in wortelen), mineralen, aminozuren, eiwit, essentiële vetzuren, selenium, germanium, fosfor, cyperone, physalin en een verscheiden-heid aan andere essentiële ingrediënten die noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid.prijs: € 6,90 per 250 gram | Code Gojib

huMasoak, huMiC fulvine zuur voor in badUw eigen thuisspa? Met dit product kunt u uw eigen detox bad maken, het ontgift uw lichaam, ontstresst en geeft een energieboost. Door het gebruik van Humasoak verander je het nemen van een dagelijks bad in een gebeurtenis waarin je volledig tot rust komt en je lichaam voedt. Huma-soak is een therapeutisch badpoeder dat kan toegevoegd worden aan het badwater. Het is een poeder gemaakt van humusen en fulvinezuur (fulvic Acid), de actieve ingrediënten van turf en spamodder. Traditioneel wordt dit gebruikt als ontstekingsremmer, versterkt dit poeder de bloed-circulatie, ontgift het lichaam en verzacht de huid. N.B: Aangeraden wordt om het water chloorvrij te maken met een antichloor tablet (te koop bij dierenwinkels) alvorens het poeder toe te voegen.Tevens ook ‘Wujisan’ Fulvinezuur verkrijgbaar om in te nemen. Dit helpt bij een snellere reiniging van gifstoffen en zware metalen uit het lichaam, versterkt het immuunsysteem, helpt strijden tegen bacteriën en schimmels en versterkt de opname van voedingstoffen, vitaminen en mineralen.prijs: € 24,95 humasoak Code | huMs, € 39,95 Wujisan fulvinezuur | Code Wuji

Frontier verkoopt ook:

Volg

ens E

urop

ese

wet

gevi

ng m

ogen

in in

form

atie

ove

r voe

ding

ssup

plem

ente

n ge

en sp

ecifi

eke

ziek

ten

wor

den

geno

emd,

w

aarv

oor d

e m

idde

len

een

gene

zend

e w

erki

ng zo

uden

heb

ben.

Raa

dple

eg b

ij er

nstig

e aa

ndoe

ning

en a

ltijd

eer

st u

w a

rts o

f th

erap

eut.

Prijz

en zi

jn v

erm

eld

in e

uro’

s en

kunn

en in

de

loop

van

het

nie

uwe

jaar

aan

gepa

st w

orde

n.

Hu

mas

oak

, Hu

mic

Fu

lvin

e zu

ur

voo

r in

bad

| G

oji

bes

sen

| Sc

hiz

and

ra b

esse

n e

n p

oed

er |

Bij

po

llen

Page 15: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 51

advertenties

m.m.v. drie Maya-kalender specialisten:

Lucas SlagerPeter Toonen

Nicole E. Zonderhuis

2012: we zijn er bijna

Meer informatie vindt u op onze website www.fsf.nl en in het volgende nummer van Frontier Magazine.

Frontier organiseert 26 maart 2011

Page 16: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

januari | februari 2011 17.1 Frontier 65

advertenties

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

Graancirkelkalender 2011De enige graancirkelkalender

met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij:Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam,

tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: [email protected], www.graancirkel.nl

€ 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren

Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 17,50 per stuk.

Page 17: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Frontier 17.1 januari | februari 2011 87

De vergeten jaren van Jesus in India en TibetHet evangelie van Issa.Paul van OyenReeds geruime tijd hebben bijbelvor-sers uit de hele wereld zich afgevraagd ‘hoe het zit met de achttien vergeten of verzwegen jaren van Jezus’. We weten immers uit het Lukas evangelie dat Je-zus op twaalfjarige leeftijd in de tempel van Jeruzalem de toenmalige rabbi’s en schriftgeleerden versteld deed staan van zijn wijsheid, begrip en inzicht. Om vervolgens, volgens Lukas, zijn wijs-heid en begrip verder uit te diepen en op ongeveer dertigjarige leeftijd weer op het publieke toneel van Palestina te verschijnen, zich door Johannes de Doper te laten dopen en te gaan pre-ken. Het lijkt wel of we hier te maken hebben met verzwegen informatie die naadloos aansluit bij een diep ingewor-telde doofpotcultuur binnen de geor-ganiseerde kerk. . (2010)142 Pagina’s | Paperback | Uitg. Conversion | ISBN 978907632448 | € 19,95Code : VJVJ

Handboek Liefde & LustAanstekelijke en persoonlijke survivalgids over allerlei dilemma’s in de liefde.Nathalie DriessenSingle, gebonden, verliefd of ge-trouwd en dilemma’s in de liefde? Dit liefdeshandboek biedt houvast om allerlei problemen te lijf te gaan. Wil je bijvoorbeeld weten waarom je steeds op de verkeerde vent valt en hoe je dit patroon doorbreekt? En hoe en waar je de juiste man kunt vinden? Of hoe je je seksleven uit het slop haalt? Met behulp van de beste tips van psy-chologen, seksuologen, relatiecoaches, schrijvers en ervaringsdeskundigen geeft dit boek je meer zelfvertrouwen en kennis in de liefde. Ook worden de laatste trends en actualiteiten op lief-desgebied besproken. (2010)240 Pagina’s | Paperback | uitg. Meulenhoff de Boekerij | ISBN 9789022554821 | € 17,95Code : HBLL

Engelenbrood Een zoektocht naar liefde en geloof in Damascus.Stephanie SaldanaBetoverende memoires van een jonge vrouw in Damascus, waar zij de figuur van Jezus in de islam bestudeert, vlucht naar een oud klooster in de woestijn om te genezen van haar ver-leden, en onverwacht verliefd wordt op een jonge Franse monnik. In 2004 reist de 27-jarige Stephanie Saldaña naar Damascus (Syrië) voor een weten-schappelijke studie: zij gaat de rol van Jezus in de islam bestuderen. Maar een ander, dieper motief voor haar reis is haar gebroken hart. Het is niet de beste tijd voor een Amerikaanse in het Mid-den-Oosten; de Verenigde Staten zijn net Irak binnengevallen, vluchtelingen stromen naar Damascus, en geruchten doen de ronde dat Syrië het volgende doelwit van de Amerikanen zou zijn. (2010)352 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025960537 | € 22,50Code : ENRB

Ziekte, karma en de weg naar genezing Meester LantoWanneer we ziek zijn geeft dat aan dat er een disbalans is. We kunnen die her-stellen, zo zeggen de meesters van de Witte Broederschap, door onszelf te be-vragen: waarom heb ik deze ziekte, wat kan ik ervan leren, kan ik het accepte-ren? Ziekte hoort bij het leven op aarde en heeft niets met straf of noodlot te maken. Het is een leerschool om weer in harmonie te komen. Niemand kan dat van ons overnemen, geen dokter of hulpverlener. We kunnen er wel in on-dersteund worden en ons zelfhelend vermogen is heel groot. De meesters geven ook uitleg over zowel reguliere als alternatieve geneesmethoden. Ze hebben er geen oordeel over, want de mens heeft een vrije wil, maar ze waar-schuwen ons wel. (2011) 475 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150340 | € 24,95Code : ZKWG

Page 18: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

88 Frontier 17.1 januari | februari 2011

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Als een engel je komt helpen (2 CD’s)Engelenervaringen van onze tijd. Door de auteur ingesproken.Hans StolpVeel mensen in onze tijd doen ervarin-gen met een engel op. Soms worden ze op een heel bijzondere wijze door een engel geholpen in concrete situa-ties, in andere gevallen ontvangen ze aanwijzingen hoe ze met een bepaald probleem zouden kunnen omgaan, soms ontvangen ze troost of inzicht. Anderen vertellen hoe ze de hulp en de kracht van een engel hebben erva-ren bij een sterfbed, en nog weer an-deren vertellen ons hoe bijzonder het licht is van de wereld waar de engelen leven. De tekst van Hans Stolp, en de persoonlijke verhalen van mensen die hun bijdrage leverden aan het boek, zijn door Hans Stolp zelf ingesproken. 2 CD’s| CD Box | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020296303 | € 14,90Code : AECD

Ankh-Hermes Agenda 2011Ankh-HermesDe Ankh-Hermes Agenda is een begrip voor trouwe kopers van Ankh-Hermes boeken. Iedere week wordt ingeleid met inspirerende en kernachtige uit-spraken, aforismen, affirmaties en cita-ten uit boeken. Tevens is deze uitgave te benutten als wegwijzer voor het gro-te Ankh-Hermes boeken assortiment. Alle titels treft u hierin aan.De week is verdeeld over 2 bladzijden. (2010)144 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020203707 | € 9,90Code : AN11

Dieren in je hart Contact met je huisdier.Margrit CoatesDe communicatie van de mens is heel anders dan de communicatie van die-ren. In dit boek deelt de auteur haar inzichten over het voeren van gesprek-ken met (huis)dieren en laat ons zien hoe dit ons leven rijker kan maken. Coates legt ook uit hoe en waarom het mogelijk is om met dieren te commu-niceren. Zo wordt duidelijk hoe we de verhouding tussen ons en onze die-renvrienden kunnen verbeteren. Die-ren maken namelijk gebruik van een aangeboren zesde zintuig, hun intuïtie. Zodra we dit herkennen en weer op telepathische wijze een gesprek met onze huisdieren kunnen voeren, zullen we ontdekken dat ze ons fascinerende en liefdevolle boodschappen te vertel-len hebben. (2010)220 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204070 | € 19.90Code : DIJH

Energetisch GenezenWerken met chakra’s.Christine PageEnergetisch genezen is een buitenge-woon toegankelijk, helder geschreven en goed uitgewerkt boek. Het gaat niet alleen over spirituele groei en ontwik-keling, maar ook over de kans en de gelegenheid die ziekzijn ons biedt om het geestelijke proces op alle niveaus te ondersteunen. Het is een echt zelfhulp-boek, voorzien van praktische schema’s en oefeningen, een gids om je stap voor stap te ontplooien. Het is ook een zeer waardevol naslagwerk voor thera-peuten, genezers en lesgevenden. Dr. Page onderzoekt hoe we fijnstoffelijk in elkaar zitten en gaat na welke gezond-heidsklachten en ziektebeelden sa-menhangen met het (dis)functioneren van onze chakra’s (2010)218 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020243659 | € 19,90Code : ENER

Gewoonweg geniaal!Een autobiografie met voorwoord van Deepak Chopra. Ervin LaszloDeze unieke autobiografie begint met Ervin Laszlo als wonderkind op de piano en zijn optredens met het sym-fonieorkest van Boedapest. Vervolgens vertelt hij over zijn familie en hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben over-leefd en de bezetting door het Rode Leger hebben ervaren. Op 27-jarige leeftijd besluit hij tot een drastische wending in zijn leven en wordt hij wetenschapper, filosoof en uiteindelijk lid van het universiteitsbestuur van Yale en Princeton. Hij is dan onder andere verbonden aan het Princeton Center of International Studies; Hij zet zich in voor de Club van Rome en de Verenigde Naties. (2011)240 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204315 | € 19,90Code : GWGN

Er was eens er is nogDe symbolische betekenis van sprookjes.C.J. SchuurmanDe sprookjes van Grimm en de zeven reizen van Sindbad de zeeman. Aan de hand van deze bekende sprookjes toont de schrijver aan, dat deze oer-oude verhalen intuïtieve wijsheid be-vatten uit de oerervaringen der mens-heid. Zij hebben alle betrekking op de vervulling der menselijke bestemming langs de weg der bewustwording.. (1973)400 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020248159 | € 14,90Code : EWEN

Handboek Geneeskruiden Lisette TimmermansIn Handboek Geneeskruiden zijn de honderd belangrijkste West-Europese geneeskruiden bijeengebracht. Elk kruid wordt op dezelfde overzichtelijke wijze gepresenteerd met een kleurte-kening of foto, de botanische omschrij-ving, de inhoudsstoffen, toxicologie en contra-indicaties. Kruislings kan wor-den gezocht op naam, inhoudsstof, indicatie en symptoom. Naast de naam van het kruid in het Latijn, zijn ook de Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse naam vermeld. Dit boek geeft niet al-leen feitelijke informatie, je leert ook an-ders te gaan kijken naar de kruiden en zo meer gevoel te krijgen voor wezen en werking van de plant. (2008)401 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020243826 | € 39,90Code : HGNK

Emoties en angstenOnmisbare brandstof voor jouw groei.Paul LiekensOndersteunende emoties zijn de on-misbare brandstof voor verandering en groei.Positieve emoties, zoals enthousiasme, vertrouwen en gevoel van zelfrespect, leveren de energie die jouw intenties omzetten in daadkracht. Negatieve emoties zoals angst voor dieren, kleine ruimten, injectienaalden, sociale fobie, emeto (fobie voor overgeven), vlieg-angst, pleinvrees, existentiële angst enzovoort, kunnen jouw leven heel erg beperken. Je overdreven zorgen ma-ken kan je leven en dat van de mensen in je naaste omgeving zelfs flink vergal-len. Elke emotie of angst is echter ook een boodschap over hoe jij in elkaar zit, We leren je de achterliggende oorzaak op te sporen, en hoe je de oorzakelijke ervaringen uit je verleden kunt trans-formeren. (2010)128 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204155 | € 9,90Code : EMAN

Page 19: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

Frontier 17.1 januari | februari 2011 89

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

100 jaar medische leugensHoe medicijnen en voedsel je gezondheid ondermijnen.Randall FitzgeraldWe hebben voedsel en medicijnen nodig om gezond te blijven. Maar hoe gezond zijn ons huidige voedsel en medicijnen eigenlijk? Staat bij fabricage en gebruik ervan de gezondheid wel voorop, of spelen hele andere motie-ven een hoofdrol? Randall Fitzgerald neemt de lezer mee naar de verbijs-terende wereld van de synthetische stoffen in onze voeding en medicijnen. De conclusies van zijn bevindingen zijn shockerend. Onze pogingen het leven te verbeteren met behulp van synthe-tische chemicaliën tasten de gezond-heid van onszelf en van al het andere leven op aarde op een alarmerende manier aan. (2008)320 Pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020201123 | € 29,90Code : MEDL

De kracht van het nu, luxe editie De kracht van het nu, luxe editieEckhart TolleOm de weg te gaan die wordt beschre-ven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authen-tieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al `heel’ en `volmaakt’ zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te ko-men onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. (2010)192 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204377 | € 20,50Code : NULUX

Oog in oog met de doodEen ander perspectief op het leven.William E. HablitzelAls arts en hulpverlener word je regel-matig met mensen met levensbedrei-gende aandoeningen geconfronteerd. Dit overkwam ook William Hablitzel in zijn medische loopbaan. In dit boek heeft hij zijn ervaringen met mensen opgetekend die op de drempel van de dood stonden, ervaringen die hem diep hebben geraakt en hem in con-tact hebben gebracht met de wijsheid van het leven zelf. Oog in oog staan met een levensbedreigende ziekte of het naderende einde geeft vaak een totaal ander perspectief op het leven. Aan de hand van de aangrijpende en vaak ontroerende verhalen van zijn pa-tiënten deelt de auteur de door hem opgedane levensinzichten met de le-zer. (2011)260 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204292 | € 22,90Code : OGDO

De ontdekking van het NU Erik van ZuydamHet antwoord op al je vragen is dit mo-ment, zoals het is.‘Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar mislukken.’ Deze woorden sprak een wijze leraar tegen de auteur van Ontdek het Nu, op het moment dat deze in een diepe levenscrisis verkeer-de. Deze radicale woorden leidden tot een spontane overgave aan het leven. Dit boek gaat over de mogelijkheid om te stoppen met al het streven en zoe-ken naar toekomstig geluk, om contro-lezucht en zorgen over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het moment. In plaats van een worste-ling tegen de stroom in wordt het le-ven een geheel verzorgde reis. Dit boek is voor de liefhebbers van Eckhart Tolle een absolute aanrader! (2010)220 Pagina’s | Paperback| uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204261 | € 19,90Code : ONNU

De padwerk reisgidsDe ontdekkingstocht in je innerlijke wereld.Jan RoelofsDe kaart van de wereld kent geen witte vlekken meer. Toch kun je nog steedsontdekkingsreiziger zijn: de witte vlek-ken van nu bevinden zich in de innerlij-ke wereld. Daar zijn nog vele avonturen te beleven: monsters om te trotseren, schone jonkvrouwen om te redden, verdwaalde kinderen om de weg te wij-zen, schatten om op te delven, donkere wouden om te verkennen, bergtop-pen om te beklimmen en afgronden om in af te dalen. Dit boek neemt de lezer mee op een innerlijke reis die voor iedereen anders verloopt maar steeds dezelfde bestemming heeft: zelfver-vulling. Lichtvoetig en toch diepzinnig wijst de Reisgids de lezer het pad door zijn of haar eigen leven. (2011)160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204193 | € 14,90Code : PDWR

Stralen! Is bij jou het licht al aan gegaan?Lynda GrattonSommige mensen stralen enthousi-asme, kracht en positieve energie uit, zowel in hun privéleven als op hun werk. Ze zijn hierdoor een bron van inspiratie voor anderen. Door te stralen creëer je een energiek, vernieuwend en succesvol leven en een goede samen-werking met collega’s. Mensen met zo’n uitstraling, werken dan ook vaker mee aan nieuwe, stimulerende projec-ten, en spelen een belangrijke rol spe-len in onze competitieve maatschappij. In Stralen! laat Lynda Gratton zien hoe ook jij je onmisbaar kunt maken op je werk door middel van je uitstraling. Je leert om met je enthousiasme en po-sitieve energie je omgeving te inspire-ren. Je eigenwaarde groeit en hierdoor ga je steeds krachtiger in je leven staan. Wees de ster op je werkvloer en straal! (2011)240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204285 | € 14,90Code : STRAL

Traditionele chinese genees-kundeDr. Michael Grandjean en Dr. Klaus BirkerTraditionele Chinese geneeskunde (TCG) kent een groeiende belangstel-ling in Nederland. Om de samenhan-gen in deze holistische geneeskunde beter te kunnen begrijpen wordt de lezer ‘Chinees denken’ bijgebracht. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de grondpeilers van de Chinese ge-neeskunde: acupunctuur, kruidenge-neeskunde, voeding en chi gong. De bekendste ziekten worden vanuit de Chinese visie belicht en verklaard. Een onmisbare inleiding in deze genees-kunde voor zowel de geïnteresseerde leek als de arts, natuurgenezer en the-rapeut.Filosofie, diagnose en behandel-methoden van de traditionele Chinese geneeskunde. (2004)223 Pagina’s | Paperback |uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020243789 | € 19,90Code : TRCH

Water en het universum Masaru EmotoGedurende vijftien jaar intensief onder-zoek heeft Masaru Emoto duizenden waterkristallen gefotografeerd. Weinige waren zo mooi en levensbevestigend als de kristallen die ontstonden bij de woorden ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’. Hij laat zien hoe water betrokken is bij de schepping van het universum en on-derzoekt de betekenis van woorden en taal, hun oorsprong en hun effect op de vorm van de waterkristallen. Duidelijk wordt hoe water samen met onze gebeden, emoties en positieve woorden ons en het gehele universum kan helen. Dr. Emoto legt uit dat water zijn echte vorm heeft verloren, net zo-als onze eigen manier van leven zich steeds meer verwijderd heeft van onze essentie. Hij geeft aan hoe je je levens-stijl kunt veranderen. (2010)144 Pagina’s | paperback| uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020204087 | € 14,90Code : WAUN

Page 20: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

90 Frontier 17.1 januari | februari 2011

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Integrale Psychologie Ken WilberIntegrale psychologie wil elk legitiem aspect van menselijk bewustzijn en alle denkbeelden daarover onder één dak brengen. Het boek is een van de eerste op dit terrein waarin een wer-kelijke integratie wordt geboden van bewustzijn, psychologie en therapie. Het put uit honderden bronnen - oost en West, oud en modern. Wilber schept een psychologisch model dat verschil-lende ontwikkelingsgolven, ntwikke-lingsstromen, bewustzijnstoestanden en het zelf omvat en hij volgt op de voet de weg van elk van deze elemen-ten van onderbewust tot zelfbewust naar super(boven)bewust. Het boek bevat ook een overzicht van meer dan honderd psychologische en spirituele scholingswegen zoals kabbala, vedan-ta, Plotinus en Teresa van Avila. (2010)322 Pagina’s | Paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020260243 | € 32,90Code : INTG

Bescherm JezelfPositieve energie voor meer zelfvertrou-wen en succes.William Bloom Door middel van simpele oefeningen toont William Bloom in dit boek hoe je jezelf energetisch kunt beschermen. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en kun je makkelijker omgaan met dominante persoonlijkheden en moeilijke situaties. Je leert niet alleen hoe je de atmosfeer in huis en op de werkvloer kunt zuiveren, maar ook hoe je positieve energie kunt creëren die je gelukkiger en succesvoller maakt. Bescherm jezelf is een leidraad voor iedereen die moeite heeft zijn grenzen te stellen, en zal diegene helpen vanuit de eigen kracht te handelen.. (2010)200 Pagina’s | Paperback | Uitg. AltamiraBecht ISBN 9789069639208| € 12,50Code : BSJZ

De Wetten van Deepak Cho-pra (box)De zeven spirituele wetten van succes, Leven in overvloed, Het geluk in jezelf.Deepak ChopraIn Leven in overvloed beschrijft Deepak Chopra de stappen naar het besef van rijkdom, gebasseerd op een werkelijk begrip van hoe de natuur werkt. In Het geluk in jezelf laat hij zien dat uiterlijke bronnen van geluk nooit tot echte vreugde leiden. Vreugde definieert hij als een innerlijke conditie die bepaalt hoe we de wereld bekijken en beleven. Als we de onuitputtelijke bron van ge-luk in onszelf ontdekken, worden we ons bewust van een grote innerlijke kracht die ons vrij maakt van angst en beperkingen en waardoor we alles wat we willen in overvloed kunnen realise-ren. (2010)580 Pagina’s | Drie paperbacks in slipcase | Alt. Becht | ISBN 9789069639239 | € 25,00Code : DWDC

In EvenwichtOefeningen voor een gezonde levens-houding.Mary BondEen slechte lichaamshouding en ver-keerde bewegingsgewoonten zijn de grote boosdoeners van veel rug- en lichaamspijn. Maar je verandert je hou-ding en bewegingsgedrag niet van de ene op de andere dag. In haar boek In evenwicht benadert bewegingsthe-rapeut Mary Bond veranderingen in houding van binnenuit. Een gezonde houding huist in een subtiel gewaarzijn dat we kunnen leren voelen, in plaats van dat we onze spieren in een ideale vorm trainen. Een verkeerde houding wordt beïnvloed door patronen en emotionele factoren. (2010)248 Pagina’s | Paperback | Uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069638638 | € 26,90Code : INEV

Het Mysterie van je geboorte-dag (hernieuwde uitgave)Karakterbeschijvingen voor elke dag van het jaar. Gary Goldfschneider Het mysterie van je geboortedag is een gebruiksvriendelijke gids met karakterbeschrijvingen voor elke dag van het jaar. Deze analyses zijn geba-seerd op een door Gary Goldschneider ontwikkeld systeem, `personologie’ genaamd, dat stoelt op een combi-natie van psychologie, geschiedenis en astrologie. Stier-Tweelingenper-soonlijkheid Gary Goldschneider (22 mei) is Amerikaan van geboorte. Hij studeerde medicijnen, psychiatrie en Engelse taal- en letterkunde. Ook als concertpianist en componist geniet hij bekendheid. Sinds 1985 woont hij in Nederland. Schorpioen-Boog-schutterpersoonlijkheid Joost Elffers (21 november) woont en werkt als ontwerper-producent in New York. 448 Pagina’s | Hardcover | uitg. Altamira Becht |ISBN 9789069639277 | € 19,90Code : MYS10

Perfect TimingBewust leven door middel van keltische numerologie en astrologie.Margaret NeylonDe Ierse schrijfster Margaret Neylon, be-kend door haar boeken over engelen, bundelt in Perfect timing haar kennis van de Keltische maankalender, astro-logie en numerologie om meer inzicht te krijgen in ons levensdoel. Iedereen kan met behulp van zijn geboorteda-tum zowel zijn levenspadnummer als zijn persoonlijk jaar bepalen. Het eerste is een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op de doelstellingen in je leven, het tweede geeft aan welke zaken in een bepaald jaar spelen (werk, liefde, gezondheid enzovoort). Neylon laat ook zien dat iedere dag een specifiek getal kent, wat handig is als je op een bepaalde datum een beslissing moet nemen. (2010)128 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639284 | € 9,90Code : PETI

People, Planet, Profit en ProphecyEthisch, verantwoord, en duurzaam ondernemen.Ilse C. ten BergeDuurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, maar over de term be-staat onduidelijkheid. Duurzaam on-dernemen gaat veel verder dan alleen de zorg voor het milieu. Het is een al-lesomvattend proces van bewustwor-ding. Een duurzame samenleving kan alleen ontstaan als deze een afspiege-ling is van een duurzaam innerlijk, stelt auteur en coach Ilse ten Berge in haar verfrissende boek People, Planet, Profit & Prophecy. Ze presenteert een nieuw model voor duurzaam ondernemen dat aan de bestaande drie pijlers een vierde toevoegt: prophecy, waarin visi-onair leiderschap, goed bestuur en lan-getermijnvisie samenkomen. Het boek telt vier delen. (2010)168 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639123 | € 19,90Code : PPPR

Voetreflexologie Een werkboek.D. ByersVeel mensen hebben baat bij voetre-flexzonetherapie. In de voeten weer-spiegelen (reflecteren) zich andere vitale lichaamsdelen. Door op de juiste plekken (zones) in de voet druk uit te oefenen kan de therapeut zwakke plekken elders in het lichaam positief beïnvloeden. Het gezaghebbende standaardwerk over voetreflexologie van Dwight Byers was al enige tijd uitverkocht, maar is nu weer leverbaar in een geheel gereviseerde, opnieuw geïllustreerde editie. Byers geldt als dé autoriteit als het gaat om de Ingham-methode, de meest gebruikte vorm – hij is dan ook een neef van grondleg-ster Eunice Ingham. Voetreflexologie is een praktische gids die alle facetten van de voetreflexzonetechniek behan-delt. (2010) 226 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638393 | € 24,90Code : VOER

Page 21: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

Frontier 17.1 januari | februari 2011 91

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

2012 op weg naar de vijfde dimensieGechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi.Ute KretzschmarMeesterjaren - zo worden de tien jaren tussen 2002 en 2012 door de opgeste-gen Meesters Confucius en Kuthumi genoemd, omdat het in deze tus-senliggende periode ieder mens zou moeten kunnen gelukken Meester te worden over zijn eigen leven zoals dat is bedoeld. We hoeven ons niet meer het slachtoffer te voelen van de om-standigheden, van het noodlot of van andere mensen, maar kunnen vanuit onszelf handelen - dat is de opdracht die voor ons ligt. (2004)192 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9077247122 | € 15,90Code : 2012

Maak je hemel op aardeOntdek je eigen wijsheidsniveau.William Gijsen William Gijsen vertelt hoe zijn scepsis ten opzichte van het bovennatuurlijke verdwijnt wanneer hij contact krijgt met een geest, die zich Anthon noemt. In een glasheldere dialoog vertelt deze hogere ziel hoe de geesteswereld in el-kaar steekt, waar de ziel in het lichaam huist en hoe de mens zelf het verloop van zijn eigen leven mede vorm geeft. Geleidelijk onderwijst hij de auteur, maar ook de lezer, dat ieder mens suc-cesvol en gelukkig kan worden, als hij maar dat intuïtieve gevoel in zijn ziel leert te gebruiken. Zo ontplooit het boek zich tot een echte gebruikers-handleiding voor de ziel.. (2006)320 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789073798755 | € 22,50Code : MHOA

Sleutels naar Eenheid Fascinerend verhaal over het vinden van harmonie in jezelf.JanoshSleutels naar Eenheid is een goede leidraad voor mensen die willen leren bewuster en liefdevoller in het leven te staan. Het is geschreven voor mensen die elke dag ten volle van het leven willen genieten.Het boek begint wan-neer de auteur contact maakt met zijn andere delen waardoor er een span-nende dialoog ontstaat, verweven met herinneringen aan zijn ervaringen uit het Mayatijdperk en het ontstaan en gebruik van de Mayakalender, over-lopend naar een leven bij de farao’s in Egypte, een leven rond onze jaartelling, bij de ridders van de Ronde Tafel en in Atlantis. (2004)208 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789073798823 | €19,80Code : SNE

Life Game kaartspel Truth or Dare voor gevoelsmensen Life GameOp bezoek bij vrienden? Een feestje thuis? Heb je een nieuwe date? Of wil je elkaar opnieuw ontdekken?Reden te over voor Life Game! Life Game inspireert je om jezelf en je om-geving vanuit nieuwe perspectieven te zien. De reacties van spelers zijn zeer positief, en na het spelen ervan spraken zij er nog dagen over. Wat maakt Life game zo leuk? Het spel brengt verbor-gen aspecten van jou en je omgeving naar boven. Je gaat jezelf en anderen vanuit nieuwe perspectieven zien. Door de compacte vorm van het spel is het overal mee naar toe te nemen en te spelen. (2010)Prijs: € 12,50Code : LIGAM

De Kosmische SlangDNA en de oorsprong van Kennis. Jeremy Narby Narby ontdekt in Peru, dat Amazone-sjamanen bij wie hij onderzoek doet, in hun visioenen beelden van planten kunnen opwekken waarmee zij in staat zijn geneesmiddelen te bereiden die zelfs de moleculaire biologie voor een raadsel stellen. In die beelden ver-schijnen meestal slangen, en heel vaak dubbele. Hij ontdekt dat veel meer sjamanistische culturen de slang ver-eren, ook in gebieden waar de slang niet voorkomt. Als hem de blinde vlek van de westerse wetenschap duidelijk wordt (de onmogelijkheid om onze eigen kijk te objectiveren), begint hij een verband te vermoeden tussen die dubbele slangen en DNA, de dub-bele helix. Hij neemt de lezer mee op boeiende omzwervingen langs zowel zijn eigen ervaringen in Peru als langs de wetenschap. (2006-2009)224 Pagina’s | Paperback | uitg. Symbolon | ISBN 9789074899628 | € 22,50Code : DKOS

De MaansknopenBenut de ontwikkelingskansen in je horoscoop.Verena BachmanMaansknopen zijn aan de hemel de snijpunten van de banen van Zon en Maan en symboliseren in de horos-coop de ontwikkelingsweg van de ziel en het groeipotentieel en inner-lijke doelen van de mens. Verena Bach-mann, een internationaal geliefd astro-loge, werkt al meer dan 20 jaar met de Maansknopen en heeft al haar kennis en ervaring in dit boek neergelegd. Na een uitgebreide inleiding duidt ze de Maansknopen zowel in de tekens als in de huizen van de horoscoop, en be-steedt ook veel aandacht aan planeten die op de knopenas staan, of vierkant daarop. Heel praktisch en tegelijkertijd warm. (2009)224 Pagina’s | Paperback | uitg. Symbolon | ISBN 97890748997348 | € 24,50Code : DMNS

Verwerk je familiekarma Ontrafel je familiepatroon en vind het pad van je ziel .Ashok Bedi en Boris Matthews Karma is oorzaak met een onvermij-delijk gevolg. Je eigen gedrag kan dan alles in je leven veroorzaken, maar invloeden uit je cultuur en van je familie kunnen dat evenzeer. De auteurs hebben in hun psychiatrische praktijk gewerkt met veel vrouwen en mannen die de last droegen van de de grootste prestaties, de grootste mislukkingen en de niet verwezenlijkte dromen van leden van hun familie - van ouders, grootouders, voorouders. Dit boek laat aan de hand van talrijke voorbeeldgevallen en anecdotes zien hoe familiezegeningen en -vloeken ons beïnvloeden en wat voorouder-karma eigenlijk is. Het legt ook een opmerkelijke relatie tussen chakra’s en familiepatronen. (2010)184 Pagina’s | Paperback | uitg. Symbolon | ISBN9789074899628 | € 19,95Code : VJFK

Maankalender 2011In deze Maankalender staat informatie over de invloed van de maan op ons dagelijks leven. Deze popolair astrologi-sche Maankalender is ook goed te lezen door mensen die niets van astrologie afweten. Naast tips over gezondheid, voeding, relaties en tuinieren vind je ook op welke dagen persoonlijke huid-verzorging het beste effect heeft. Het beste tijdstip om te solliciteren, uitstap-jes te maken, gras te maaien, en zelfs de huishoudelijke karweitjes soepeler te laten verlopen. Verder vind je allerlei tips en adviezen die je dagelijks kunt toepassen en zo je eigen bioritme kunt ontdekken. Heb je tijdens wassende maan veel energie en ben je tijdens af-nemende maan rustiger dan volg je de natuur. Onze voorouders hadden geen andere tijdsindeling dan die de natuur hen gaf. Met behulp van de zon kon-den zij een jaar indelen in seizoenen. € 11,00 (ongelamineerd), € 17,50 (gelami-neerd.Codes : MAAN11 en MAAN11L

Page 22: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

92 Frontier 17.1 januari | februari 2011

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Page 23: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

DVD

Samenvatting Frontier Symposium 2007 met o.a. Patrick Geryl, Benjamin Adamah, Marcel Messing, Piet Smolders, Grandma Chandra, Peter Toonen, Albert Toby & Rick Devente en Emile Ratelband.

Speelduur: 73 minuten

© MATEPRODUCTIONS AMSTERDAM [email protected]

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAMSymposium ‘07

Symposiu

m ‘0

7

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

januari | februari 2011 17.1 Frontier 93

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

Maya Scheurkalender 2010/2011Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010)380 Pagina’s | Paperback | € 16,95Code : MSK5

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

Little Brother is Watching You! (DVD)Lezing Frontier Symposium 2007Marcel MessingBig Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wak-ker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voor-bereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is gewor-den of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Bro-thertechnieken de mens klein te hou-den om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven.DVD | € 24.90 Code: F7MM

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

MARCEL MESSiNG

Page 24: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

13-Moon CalendarThe 13-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days.In this Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors day tempts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own energy, function and totem animal.Visionary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell Calendar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day living in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past and positively influence the future.

13-Moon ‘horoscope’The 13-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself and what you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the four supporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, traps, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they are and helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of increasing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You realize that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

Diary/day plannerIt's an easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with beautiful illustrations and lots of space for making notes.

Short-Guide This Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the 13-Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! This little booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information)

13-MOON DIARYof Natural Time

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

13-MO

ON

DIARY of N

atural Time

20102011

ISBN 978-90-78070-29-0

94 Frontier 17.1 januari | februari 2011

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00Code: 13MW2

in de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 |ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Daar ben ik weer / in Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN: 9789081374620Code: BRAM

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13,- Code : 13MD5

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,-samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Page 25: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

advertenties

Bewuste producten voor de huid Het gezicht is een reflectie van je innerlijke staat van zijn. Een goede gezondheid en innerlijke balans manifesteert zichzelf door een zachte, gladde en stralende huid. Om de vraag naar bewuste producten voor de huid en een ge-zonde en stralende huid te verkrijgen verkoopt Frontier sinds kort de ecovriendelijke producten van Yerbavita. Dagcrèmes, ge-zichtsolie, bodybutters en maskers gemaakt van natuurlijke en pure ingrediënten zonder chemicaliën of parabenen en volledig met liefde hand gemaakt. Soorten producten:- Lavender Facial Mask - Raw Chocolate Facial Mask - Hydrating Rose Facial Cream - Multi-Vitamin Facial Gel- Chamomile Facial Oil - Lavender Facial Water - Sandalwood Shea Body Butter - Exotic Frangipani Body Butter.

Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 www.frontierbookshop.nl email: [email protected]

A.N.I.K.Trainingen (Ancient & New integrated Knowledge)

Flower of Life-MerKaBa Living in the Heart workshops 2011

Onderstaande workshops worden gegeven door Maria Lagou,

gecertificeerde trainer sinds 1997, opgeleid door Drunvalo Melchizedek.

•Flower of Life workshop 22/23 jan. ’11 (Heilige Geometrie- MerKaBa meditatie) •Living in the Heart workshop 16/17 apr.

Boeken: De Geometrie van de Schepping deel 1 & 2 Living in the Heart

Meer info: www.flower-of-life.eu www.livingintheheart.nl Tel. 020 625 89 85, [email protected]

Page 26: Frontier Magazine 17.1 januari / februari 2011

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook

tweedehands), tijdschriften, DVD’s, instrumenten, kristallen en

ondersteunende producten voor deze tijd. Op het gebied van

grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over

o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age,

samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en

vrije energie.

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

Kijk & luister ook iedere woensdagavond van 20.00 - 22.00 naar www.frontierradio.nl

BP

and more

It’s all there