Frontier Symposia 2001 t/m 2009

33
In het zevende jaar van haar bestaan heeft Frontier Sciences Foun- dation afgelopen november het eerste Frontier Symposium geor- ganiseerd. Met ruim tweehonderd enthousiaste bezoekers, boei- ende lezingen en een heuse primeur in de vorm van de uitreiking van de eerste Frontier Award, werd het een doorslaand succes. Een impressie. De keuze om alleen Nederlandstalige sprekers op het symposium uit te nodigen bleek gewaardeerd te worden door de Frontier Magazine lezer. De bijeenkomst was namelijk ruim voor aanvang reeds uitverkocht, ook een bewijs voor het feit dat interesse in de grenswetenschappen volop aanwezig is. Ingevulde enquêteformu- lieren maakten duidelijk dat wat betreft de lezers een Symposium vaker georganiseerd mag worden, vooral vanwege het feit dat tij- dens een dergelijke bijeenkomst mensen met dezelfde interesses elkaar kunnen ontmoeten. Alle bezoekers bleven tot het eind in het volgepakte Trianon Zalencomplex aandachtig de sprekers aan- horen. Tijdens de lezingen werden de laatste ontwikkelingen op het gebied van UFO’s, graancirkels, vrije energie, Rennes-le-Châ- teau, Egypte en Atlantis uit de doeken gedaan. De aanwezige stands werden tijdens de pauzes druk bezocht. Eigen parochie De door Frontier Magazine in het leven geroepen Frontier Award werd op het symposium voor het eerst toegekend en uitgereikt. De lezers van Frontier Magazine hadden in de maanden vooraf- gaand aan het symposium een aantal onderzoekers genomineerd en daaruit tenslotte één naam gekozen. Tijdens het symposium was het dan eindelijk zo ver. Halverwege de middag kreeg Bram Vermeulen het woord en in een gloedvol betoog schetste hij zijn visie op de grenswetenschappen. Bram Vermeulen werd vanwege het UFO congres in de RAI in 2000 door het Algemeen Dagblad aan de tand gevoeld over zijn ideeën over de grenswetenschap- pen en met name UFO’s. Blijkbaar vanwege het feit dat Vermeulen tijdens dat gesprek aangaf zelf ook wel eens UFO’s te hebben waargenomen publiceerde de krant een verslag van het interview onder de kop "Vermeulen ziet ze vliegen". Vermeulen’s conclusie: blijkbaar mag je je als ‘serieus’ persoon niet met dergelijke zaken bezig houden. Een UFO zien mag misschien nog wel, maar erover vertellen is fataal. Tevens pleitte Vermeulen ervoor de kennis, ver- gaard door ‘grenswetenschappelijk onderzoek’, te delen met een groter, breder publiek. Preken voor eigen parochie is uit den boze. Door middel van interessante en vooral begrijpelijke artikelen en lezingen moet ook de persoon die nog onbekend is met deze zaken geënthousiasmeerd worden. Kennis omtrent zaken waar- over in de pers nu nog steeds lacherig wordt gedaan, zoals UFO’s en graancirkels, kan de wereld immers (ten positieve) veranderen. Het wordt tijd dat de sfeer van geheimhouding en lacherigheid die met dergelijke onderwerpen gepaard schijnt te moeten gaan eens doorbroken wordt. Wat dat betreft ligt er onder andere voor Fron- tier Magazine nog een schone taak in het verschiet. Er valt nog zoveel te ontdekken! Frontier Award Na het voorlezen van de juryrapporten opende Vermeulen de envelop met daarin de uitslag. De winnaar van de publieksprijs Frontier Award 2001 bleek Eltjo Haselhoff te zijn. Vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van het graancirkel onderzoek moet hij veel lezers hebben aangesproken. Tijdens het dankwoord meldde de verblufte Award winnaar dat hij door zal gaan met zijn werk "zolang er nog open vragen zijn" De Frontier Award bestaat uit een replica van het beroemde borstbeeld van Nefertiti. Het gaat om een wisselprijs: nadat de prijs drie keer door dezelfde per- soon gewonnen is, mag hij of zij zich de eigenaar noemen. Hasel- hoff noemde de Frontier Award een goed middel om onderzoe- kers te stimuleren om ook aan de rand van de gevestigde weten- schap te kijken, en zelfs nog verder. Haselhoff : "Alle beroemde wetenschappers uit het verleden hebben dat ook gedaan. Maar we hebben de neiging dat steeds weer te vergeten en ondertus- sen blijven we ‘veilig’ hangen in de meer vertrouwde gebieden van de wetenschap. Maar er zal geen vooruitgang meer geboekt worden als we ons vast blijven klampen aan de bestaande weten- schappelijke dogma's en niet open staan voor compleet nieuwe ideeën." 11 Eerste Frontier Symposium een groot succes Eric Jolms Op 10 november 2001 vond het eerste Frontier Symposium plaats in Nederland, met uitreiking van de Frontier Award aan… Dr. Eltjo Haselhoff.

description

Frontier Symposia overzicht

Transcript of Frontier Symposia 2001 t/m 2009

Page 1: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

In het zevende jaar van haar bestaan heeft Frontier Sciences Foun-dation afgelopen november het eerste Frontier Symposium geor-ganiseerd. Met ruim tweehonderd enthousiaste bezoekers, boei-ende lezingen en een heuse primeur in de vorm van de uitreikingvan de eerste Frontier Award, werd het een doorslaand succes. Eenimpressie.

De keuze om alleen Nederlandstalige sprekers op het symposiumuit te nodigen bleek gewaardeerd te worden door de FrontierMagazine lezer. De bijeenkomst was namelijk ruim voor aanvangreeds uitverkocht, ook een bewijs voor het feit dat interesse in degrenswetenschappen volop aanwezig is. Ingevulde enquêteformu-lieren maakten duidelijk dat wat betreft de lezers een Symposiumvaker georganiseerd mag worden, vooral vanwege het feit dat tij-dens een dergelijke bijeenkomst mensen met dezelfde interesseselkaar kunnen ontmoeten. Alle bezoekers bleven tot het eind inhet volgepakte Trianon Zalencomplex aandachtig de sprekers aan-horen. Tijdens de lezingen werden de laatste ontwikkelingen ophet gebied van UFO’s, graancirkels, vrije energie, Rennes-le-Châ-teau, Egypte en Atlantis uit de doeken gedaan. De aanwezigestands werden tijdens de pauzes druk bezocht.

Eigen parochieDe door Frontier Magazine in het leven geroepen Frontier Awardwerd op het symposium voor het eerst toegekend en uitgereikt.De lezers van Frontier Magazine hadden in de maanden vooraf-gaand aan het symposium een aantal onderzoekers genomineerden daaruit tenslotte één naam gekozen. Tijdens het symposiumwas het dan eindelijk zo ver. Halverwege de middag kreeg BramVermeulen het woord en in een gloedvol betoog schetste hij zijnvisie op de grenswetenschappen. Bram Vermeulen werd vanwegehet UFO congres in de RAI in 2000 door het Algemeen Dagbladaan de tand gevoeld over zijn ideeën over de grenswetenschap-pen en met name UFO’s. Blijkbaar vanwege het feit dat Vermeulentijdens dat gesprek aangaf zelf ook wel eens UFO’s te hebbenwaargenomen publiceerde de krant een verslag van het interviewonder de kop "Vermeulen ziet ze vliegen". Vermeulen’s conclusie:blijkbaar mag je je als ‘serieus’ persoon niet met dergelijke zakenbezig houden. Een UFO zien mag misschien nog wel, maar eroververtellen is fataal. Tevens pleitte Vermeulen ervoor de kennis, ver-gaard door ‘grenswetenschappelijk onderzoek’, te delen met eengroter, breder publiek. Preken voor eigen parochie is uit den boze.

Door middel van interessante en vooral begrijpelijke artikelen enlezingen moet ook de persoon die nog onbekend is met dezezaken geënthousiasmeerd worden. Kennis omtrent zaken waar-over in de pers nu nog steeds lacherig wordt gedaan, zoals UFO’sen graancirkels, kan de wereld immers (ten positieve) veranderen.Het wordt tijd dat de sfeer van geheimhouding en lacherigheid diemet dergelijke onderwerpen gepaard schijnt te moeten gaan eensdoorbroken wordt. Wat dat betreft ligt er onder andere voor Fron-tier Magazine nog een schone taak in het verschiet. Er valt nogzoveel te ontdekken!

Frontier AwardNa het voorlezen van de juryrapporten opende Vermeulen deenvelop met daarin de uitslag. De winnaar van de publieksprijsFrontier Award 2001 bleek Eltjo Haselhoff te zijn. Vanwege zijnbaanbrekende werk op het gebied van het graancirkel onderzoekmoet hij veel lezers hebben aangesproken. Tijdens het dankwoordmeldde de verblufte Award winnaar dat hij door zal gaan met zijnwerk "zolang er nog open vragen zijn" De Frontier Award bestaatuit een replica van het beroemde borstbeeld van Nefertiti. Hetgaat om een wisselprijs: nadat de prijs drie keer door dezelfde per-soon gewonnen is, mag hij of zij zich de eigenaar noemen. Hasel-hoff noemde de Frontier Award een goed middel om onderzoe-kers te stimuleren om ook aan de rand van de gevestigde weten-schap te kijken, en zelfs nog verder. Haselhoff : "Alle beroemdewetenschappers uit het verleden hebben dat ook gedaan. Maarwe hebben de neiging dat steeds weer te vergeten en ondertus-sen blijven we ‘veilig’ hangen in de meer vertrouwde gebiedenvan de wetenschap. Maar er zal geen vooruitgang meer geboektworden als we ons vast blijven klampen aan de bestaande weten-schappelijke dogma's en niet open staan voor compleet nieuweideeën."

11

Eerste FrontierSymposium eengroot succes

Eric Jolms

Op 10 november 2001 vond heteerste Frontier Symposiumplaats in Nederland, metuitreiking van de Frontier Awardaan… Dr. Eltjo Haselhoff.

fr0801_2009.qxd 09-06-2009 22:47 Pagina 11

Page 2: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

13

Omdat er vorig jaarbelangstellendenteleurgesteld moestenworden was dit jaargekozen voor een

locatie met niet alleen meer allure, maar ook met meer ruimte.Vijfhonderd zitplaatsen waren beschikbaar en een zeer groot deelervan bleek uiteindelijk bezet. Ook in de pauzes hoefde het nietgedaan te zijn met de pret, want er was gezorgd voor een uitge-breid buffet en talloze interessante organisaties toonden in ver-schillende stands hun waar. Maar natuurlijk stonden de lezingencentraal. Niet voor niets!

Het fenomeenHerman Hegge, mede-oprichter van de Frontier Sciences Founda-tion, viel de eer te beurt om het toegestroomde publiek als eerstetoe te spreken. Hij somde in het kort de nieuwe activiteiten van destichting op. Natuurlijk springt daarbij de oprichting van FrontierPublishing het meest in het oog. Inmiddels zijn al zeven boekenonder deze vlag verschenen en het eerste exemplaar van het aller-nieuwste boek werd door Herman Hegge op het symposium uit-gereikt aan de auteur Rudy Cambier. Voordat de eerste spreker het woord werd gegeven toonde Her-man nog een video van de enige persconferentie die de astronau-ten van de eerste Apollo vlucht na hun terugkeer op Aarde gaven.Een somber en doods tafereel en Herman beloofde ons dat we eenmeer geanimeerde dag tegemoet konden zien. Met het oog op desprekerslijst geen al te riskante belofte. Dat bleek ook al tijdens deeerste lezing van de dag.

Bert Janssen is graancirkelonderzoeker. De laatste jaren brengt hijde zomermaanden door in het zuidwesten van Engeland om zelfde ontwikkelingen in het veld te kunnen volgen. Samen met JanetOssebaard heeft hij in de afgelopen jaren vier waardevolle video-banden geproduceerd die het graancirkelfenomeen in alle facet-ten weergeven. Daarnaast is Janssen een begenadigd spreker enook tijdens dit congres bespeelde hij het publiek zeer vakkundig.Waarom komt hij 's zomers in de graanvelden zo weinig Neder-landse mensen tegen, terwijl het graancirkelfenomeen toch éénvan de grootste wonderen van deze tijd is, zo vroeg hij zich af. Zijnwe wel echt geïnteresseerd? Janssen deed in ieder geval prima zijnbest om onze interesse te wekken door te bewijzen dat het feno-meen werkelijk bestaat en zelfs verdomd goed nadenkt. Nadruklegde hij daarbij op de vaak zeer ingewikkelde geometrische ver-schijningsvormen van de cirkels. Alleen dat aspect van de cirkelswijst er al op dat niet alles door plaatselijke grappenmakers op eenzaterdagnacht na een bezoek aan de kroeg in het veld wordtgelegd. Het bewijst dat 'er meer aan de hand is'. Zijn gepassio-

neerde betoog maakte grote indruk op de zaal en nadat RobertBoerman op een ongedwongen en nuchtere manier een overzichthad gegeven van de dit jaar in Nederland verschenen graancirkelsbleek zelfs één van de andere sprekers, Willem Oltmans, danig vande kaart. Zozeer zelfs dat hij toezegde zich in te zetten voor eenbetere verslaggeving van het graancirkelfenomeen in de diversemedia. Een nobel streven waar wij natuurlijk het nodige van ver-wachten! Oltmans zelf sprak op de voor hem karakteristieke wijzeover het gevaar van de huidige Amerikaanse politiek. Gezien dereacties uit de zaal een onderwerp dat bij veel mensen snarenraakt. Zijn voorspelling dat Irak in geval van oorlog met de Ver-

FrontierSymposium 2002Balsem voor derechter hersenhelft

Niels Brummelman

In navolging van de succesvolleeditie van vorig jaar hieldFrontier Sciences Foundation opzondag 3 november weer eenlandelijk congres. Niet alleen desprekers spraken tot deverbeelding, ook de locatiemocht er zijn. Want het geheelvond in hartje Amsterdam, inhet Grand Hotel Krasnapolskyop de Dam, plaats. Een beteraffiche was welhaast nietmogelijk en de dag was er danook naar. Van Bert Janssen totWillem Oltmans, van RobertBoerman naar Bram Vermeulen.En niets bleef onbesproken.

Bert Janssen en Janet Ossebaard (niet aanwezig) ontvan-gen de Frontier Award 2002 voor hun werk in het veld vangraancirkels.

fr0901_2009.qxd 10-06-2009 07:21 Pagina 13

Page 3: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

14

enigde Staten alle Iraakse oliebronnen in brand zal zetten deed bijmenigeen koude rillingen over de rug lopen. Tijd voor pauze!

Het probleemNa de pauze was het de beurt aan de welbekende Bram Vermeu-len. Vorig jaar nog reikte hij de Frontier Award aan Eltjo Haselhoffuit. Zijn boeiende en enthousiaste manier van presenteren deedFrontier besluiten hem ook voor dit jaar te charteren. Vermeulenmaakte zijn faam meer dan waar. Op komische, intelligente envooral indringende wijze besprak hij 'Het Probleem'. Dat probleembestaat uit onze weerstand tegen het aannemen van 'niet geac-cepteerde kennis'. Die weerstand wordt veroorzaakt door angstom het veilige wereldbeeld los te laten. Ieder mens wil houvast,streeft naar zekerheid. En daarom creëren we, op basis van erva-ringen uit het verleden, onze eigen wekelijkheid die we vervolgensin ons betonnen brein inmetselen. Daar ligt het goed en stevigverankert! Om toch door die muur heen te breken is geen zwareklinkhamer nodig, maar slechts het besef dat men nu, op ditmoment, leeft. Negatieve energie moet losgelaten of juist op een

positieve manier verwerkt worden. Natuurlijk betekent dat niet datje alles maar klakkeloos moet aannemen, maar dat je juist met een'open mind' bepaalde claims zelf dient te onderzoeken. En daar isVermeulen de laatste jaren mee bezig. Hij heeft aan den lijveondervonden welke reacties dan uit grote delen van de samenle-ving te verwachten zijn. Hij 'zag ze vliegen' en werd steeds vakerals een 'zwever' omschreven. Vermeulen reageerde op dat laatstemet de opmerking van de dag: "Dat zag ik zelf juist heel anders, alwas het alleen maar vanwege mijn gewicht".

Hoewel Rudy Cambier, mede vanwege een aantal fysieke gebre-ken, een minder begenadigd spreker dan Bram Vermeulen bleek,had de inhoud van zijn lezing een hoog amusementsgehalte. Prof.Cambier (België) heeft zich jarenlang beziggehouden met onder-zoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Tijdens zijnonderzoek kwam hij tot de conclusie dat de 'Voorspellingen vanNostradamus' niet in de jaren 1550 geschreven werden door deProvençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het

Bram Vermeulen (linksboven), Robert Boerman (rechtsboven), Bert Janssen (linksonder) en Willem Oltmans (rechtsonder)waren slechts vier van een reeks sprekers die van het symposium dit jaar opnieuw een onvergetelijk evenement maakten.

fr0901_2009.qxd 10-06-2009 07:21 Pagina 14

Page 4: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

15

Picardisch was. De werkelijke auteur was Yves de Lessines, priorvan de Cisterciënzer abdij van Cambron, in het Belgische Hene-gouwen. Cambier ontdekte dat de taal niet hoorde bij de eeuw ofde taal van Nostradamus, maar wel bij het Henegouwen van deveertiende eeuw. Met deze sleutel slaagde hij erin om de profe-tieën te vertalen. Er was echter geen sprake van toekomstige ram-pen en ander ontij, zoals zovelen beweerd hebben. Wat zichtbaarwerd was, indien mogelijk, nog verbazingwekkender. Yves de Les-sines had jarenlang gewacht op de komst van nazaten van deTempeliers om een deel van hun schat op te eisen. Maar niemandkwam. Dus besloot de prior de locatie en de aard van de schat opcryptische wijze neer te pennen. Twee eeuwen later werd ditdocument door Nostradamus uit een bibliotheek ontvreemd enlater wereldkundig gemaakt als een profetie in plaats van een erfe-nis. Op verbluffende wijze ontraadselde Cambier, één van de wei-nige letterkundigen met kennis van het Picardisch, de verzen enop die wijze achterhaalde hij de plaats van de schat van de Tem-peliers. Onderzoek heeft sindsdien uitgewezen dat er zich op dieplek inderdaad vaten met goud, zilver en documenten bevinden. De lezing van Rudy Cambier maakte, zoals Herman Hegge naafloop ook al aangaf, duidelijk dat er nog zeer veel interessantsover zijn theorie te vertellen valt. Daarom is het zo goed dat zijnboek, dat in Frankrijk al 20.000 maal over de toonbank vloog, nuook in het Nederlands beschikbaar is. 'Nostradamus en de schatvan de Tempeliers' is te bestellen bij Frontier Publishing.

Het gevoelNa de lezing van Cambier was het tijd voor de uitreiking van deFrontier Award. De vorig jaar in het leven geroepen onderschei-ding is bestemd voor die Nederlandstalige persoon die zich hetafgelopen jaar het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor degrenswetenschappen. Vorig jaar werd graancirkelonderzoeker EltjoHaselhoff verblijd met het kleinood, een replica van de buste vande Egyptische koningin Nefertiti. Ook dit jaar bleken de lezers vanFrontier Magazine het met het duo Bert Janssen en Janet Osse-baard in de hoek van de graancirkels te zoeken. Bert Janssen enJanet Ossebaard produceerden de laatste jaren enkele zeer waar-devolle videobanden die het graancirkelfenomeen in al zijn facet-ten weergeven. Eén van die video's, 'Contact', werd zelfs op hetinternationale UFO (film)congres van Laughlin, Nevada (Verenig-de Staten) onderscheiden met een prestigieuze EBE-award. Ergaardig was dat het praatje van de bekende Nederlander Willem deRidder, die de uitreiking van de Award verzorgde, goed aanslootop het werk van vooral Bert Janssen. De Ridder sprak over het ver-schil tussen onze rechter en linker hersenhelft. De rechterkant staatonder andere voor gevoel, intuïtie, beeldend vermogen en vrou-welijkheid, terwijl de linkerkant door tegenovergestelde waardenals rationaliteit en mannelijkheid wordt gekenmerkt. Door dekomst van het alfabet en het gebruik van het schrift kreeg de lin-ker hersenhelft de overhand. Regels en wetten werden opgestelden de Schepper kreeg een mannelijke baard aangemeten. Alleshad een begin en een einde, beelden werden verboden en oorlo-gen namen toe. Maar er is verandering op komst! De rechter her-senhelft is in opstand gekomen tegen millennia van linkse over-heersing. Dat komt onder andere door het feit dat we tegenwoor-dig via T.V., bioscoop en strip weer met beelden opgroeien. Hetgevolg is dat vrouwen weer wat te zeggen krijgen en ja, mannenwat vrouwelijker worden. Gevoel is in en intuïtie wint aan terrein.Men staat weer open voor zaken die vroeger onverbiddelijk achterslot en grendel bleven. Vandaar ook de toegenomen belangstel-ling voor de grenswetenschappen. Maar hebben deze grenswe-tenschappen nog wel iets met wetenschap en denken te maken,zo vroeg De Ridder zich hardop af. Gaat het niet voorbij het den-ken, voorbij het begrip, richting gevoel en intuïtie? Koren op de molen van Bert Janssen, die stelde dat hij zich tijdenszijn werkzaamheden bijna uitsluitend bezighoudt met vormen enbeelden. Graancirkels zijn een vorm van beeldschrift en door ze tebestuderen wordt de rechter hersenhelft gestimuleerd. Het onder-

Willem de Ridder viel dit jaar de eer te beurt om de Fron-tier Award uit te reiken, met Bert Janssen & Janet Osse-baard als winnaar.

Rudy Cambier ontving het eerste exemplaar van zijn pasverschenen boek omtrent Nostradamus en lichtte tijdenszijn lezing een stukje van de sluier op.

fr0901_2009.qxd 10-06-2009 07:21 Pagina 15

Page 5: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

16

zoek naar de cirkels kan zo zelfs als gezond worden beschouwd!

Het Nieuwe Begin?Nadat Filip Coppens tijdens een kort intermezzo middels sensatio-nele ruimtebeelden, afkomstig van NASA zelf, had aangetoond datde studie naar UFO's zeker niet op een dood spoor is geraakt,betrad Peter Toonen de bühne. Peter Toonen studeerde andrago-gie aan de R.U. te Utrecht, werkt momenteel als schrijver/journa-list voor diverse tijdschriften en is aurareader. De laatste jarenhoudt hij zich voornamelijk bezig met het gedachtegoed van deMaya's. Daarover schreef hij zelfs twee boeken getiteld 'Wat wistende Maya's' en 'Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd'. Zijn

lezing focuste zich op de uiterst ingenieuze kalenders van deMaya's en wat ze over de huidige tijd te vertellen hebben. Daar-mee bracht hij de zaal in vervoering. De verfijnde en zeer accurate kalenders van de Maya's zijn, integenstelling tot onze kalender, gebaseerd op cycli die in denatuur, in de kosmos, voorkomen. Ons lichaam maakt deel uit vande kosmos, het grotere geheel, en dus corresponderen de kosmi-sche cycli met aspecten van ons fysieke lichaam. Wat dat betreftzijn wij allen wandelende kalenders! Onze huidige (technologi-sche) beschaving begon ruim 5.000 jaar geleden in Egypte enSumerië. Dat wat wij als 'de geschiedenis' beschouwen, blijkt almeer dan duizend jaar geleden zeer nauwgezet te zijn omschre-ven door de Maya's, als het vijfde en laatste deel van een 'GroteTelling', die bijna 26.000 jaar geleden begonnen is. Dit laatste deelis volgens hen begonnen in 3113 v.Chr. en zal eindigen aan heteind van het jaar 2012. De laatste (hedendaagse) turbulente perio-de van dit deel wordt de periode van 'de transformatie der mate-rie' genoemd en zal leiden tot een samengaan van het materiëleaardse leven met de Vierde Dimensie. De tekenen zijn volgensToonen ruimschoots aanwezig: nooit tijdens de geschiedenis dermensheid werden religieuze bouwwerken in hoogte overtroffen.Maar vergelijk tegenwoordig de kerken en moskeeën eens met debouwwerken van financiële instellingen! De mens is de uitdrukkingvan het geestelijke in het stoffelijke en deze uitdrukking heeft zijnultieme vorm bereikt. Verder afdalen van de geest in de stof is een-voudigweg niet mogelijk. En daarom zullen in 2012, als ook deAarde middels een kosmische constellatie verbonden zal zijn metde oerkracht (het centrum van de melkweg), zeer ingrijpende ver-anderingen plaatsvinden. Er zal een herverdeling plaatsvinden vankennis en bronnen en de dominantie van ons linker hersendeel,ontstaan na de introductie van het schrift, zal eindigen. Een nieuwbegin zal zich aandienen, waarbij de mens weer in harmonie zalkunnen leven met zichzelf en zijn omgeving. Want dat is de ultie-me wijsheid: alles is één.

De lezing van Peter Toonen vormde een meer dan waardig besluitvan een onvergetelijke dag die voldoende smeersel voor onzeopbloeiende rechter hersenhelften bood!

Peter Toonen sloot het symposium af met een uitstekendelezing over de Maya’s.

www.ufowijzer.nl Hier vind je Nederlandstalige artikelen met toestemming vertaalt uit het Engelse "UFO Magazine," hetgrootste UFO magazine ter wereld. Artikelen o.a. over UFO’s, Graancirkels, Ontvoeringen, Dierverminkingen, enz. www.ufowijzer.nl

De Natuurlijke TijdBerichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd

Peter ToonenDit boek gaat in op de praktische werking en duiding voor gebruik in het nu, van deDertien Manen Jaarkalender (de 'Tun Uc') en de Galactische Kalender (de 'Tzolkin'), de tweebelangrijkste kalenders van de klassieke Maya's. Door de ontdekking van de Wet van Tijd door Dr.José Argüelles, die deze kon decoderen uit de nalatenschap van de oude Maya's, kunnen we sindsenkele jaren weer opnieuw werken met de kalenders van de Natuurlijke Tijd. 420 pagina’s, Paperback, 21,75 Euro. Code DNT

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen, Tel: 0228-324076,fax: 0228-312081, website: www.fsf.nl E-mail: [email protected] België: Langesteenweg 6 b7, 1785 Merchtem, Tel: 052-37.63.43, E-mail: [email protected]

fr0901_2009.qxd 10-06-2009 07:21 Pagina 16

Page 6: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

22

De locatie voor het derde FrontierSymposium was wederom hetprachtige Grand Hotel Krasnapolsky,in hartje Amsterdam. Het sprekers-

veld was, zoals verwacht mag worden, weerhelemaal in lijn met grenswetenschappelijkezaken. De lezingen liepen uiteen van de invloedvan de Sumerische beschaving op het Frieschevolk tot de ontdekking van Amerika door Euro-pese zeevaarders, enkele duizenden jaren gele-den. Of van vrije energie met een spiritueel ele-ment tot aan de invloed van geheime genoot-schappen. En van Nederlandse graancirkels totaan het Maya jaar 2012. Topper van de dagwaren wel de zeer indrukwekkende beelden vanMirin Dajo, de onkwetsbare profeet.

Megalietenbouwers bereikten AmerikaDe eerste spreker van de dag was Reinoud deJonge, die de aanwezigen direct vertelde datAmerika reeds lang voor Columbus was ontdekt.Hij schetste het beeld van de megalietenbouwersdie omstreeks 6000 voor Christus vanuit hetgebied rond de Middellandse Zee aan hunopmars door Europa begonnen. Het bleef echterniet bij Europa, deze mensen gingen op ontdek-kingstocht naar het westen. Ze gebruikten hier-voor eenvoudige boten, van het type waarmeeThor Heyerdal al aantoonde dat je er oceanenmee kunt oversteken.De vaarroutes en de eilanden en landen die zedaarbij aandeden werden vastgelegd voor devolgende expedities. De ontdekkingen en kaar-

ten werden uitgehakt in rotsen en belangrijkelengte- en breedtegraden werden voor het nage-slacht bewaard middels het aantal stenen vanhun bouwwerken en de hoeken die deze bouw-werken maakten met de noord-zuid as. Voor wiein staat is om deze kaarten te lezen, wordt dui-delijk dat al heel vroeg Madeira, de Canarischeeilanden, de Azoren en de Kaap-Verdische eilan-den waren ontdekt. Dit waren springplankenvoor de tocht naar Zuid-Amerika. Naar het noor-den toe was men al vroeg in Groenland beland.Noord-Amerika bleef lange tijd onbereikbaar, ditland werd pas rond 2500 voor Christus ontdekt.Een fantastisch verhaal? Zo klinkt het zeker, maarde bewijzen ervoor zijn er wel. Lange tijd gene-geerd, juist vanwege het fantastische karaktervan de beweringen, maar er begint nu toch lang-zaam onderzoek op gang te komen naar de zeeroude resten van nederzettingen die langs dewestkust van Noord-Amerika zijn gevonden.Reinoud hoopt met zijn onderzoek een steentjete kunnen bijdragen aan het juist weergeven vande geschiedenis en de ontdekking van Amerika.

Overzicht van Nederlandse graancirkelsRobert Boerman nam het publiek mee op eendiatocht langs de Nederlandse graancirkels vandit jaar. De eerste verscheen op 6 mei, in het Bra-bantse Hoeven. Gedurende de maanden ernavolgden er nog een aantal, verschillend vangrootte en vorm en kris kras door het land. Hethadden er nog meer kunnen zijn indien dewarme zomer de boeren niet had gedwongenom een paar weken eerder te oogsten dan nor-maal. Sommige boeren maaiden overigens directna het ontdekken van een graancirkel hun veld alaf, om te voorkomen dat nieuwsgierigen de restvan hun graan, maïs of gras zouden plattrappen.Zoals altijd waren niet alle cirkels echt, er werdenexemplaren gevonden die heel duidelijk het werkwaren van mensen. De meeste cirkels waren ech-ter geen mensenwerk. Tijdens onderzoek werden

Na twee succesvollevorige edities volgde danop zondag 9 novemberhet al weer derdesymposium van FrontierSciences Foundation. Niels Brummelmanen Jeannella Felius rapporteren.

Frontier Symposium2003

Reinoud De Jonge

fr1001_2009.qxd 10-06-2009 09:07 Pagina 22

Page 7: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

23

vaak leylijnen gemeten.Robert sloot af met de belofte dat er binnenkort weer een nieuwboek van zijn hand verschijnt en dat daarin een nieuwe theorieomtrent ontstaan en betekenis van de graancirkels zal worden ont-huld.

Een analyse van de invloed van geheime genootschappenin de 20e eeuwArjen Nijeboer sprak in zijn lezing over de invloed van geheimegenootschappen op de politieke ontwikkelingen in de twintigsteeeuw. Het geloof in het bestaan van dergelijke groeperingen en desamenzweringen waaraan zij deelnemen is in de Verenigde Stateninmiddels gemeengoed. Maar in hoeverre is dat geloof gerecht-vaardigd, zo vraagt Arjen, zonder een concreet antwoord te for-muleren, zich af. De moderne complottheorie is immers afkomstiguit de koker van de Katholieke kerk. Dit instituut bedacht allerleisamenzweringstheorieën om progressieve kerkstromingen in eenkwaad daglicht te stellen. Tegenwoordig is er volgens complot-theoretici een strijd gaande tussen meer of minder geheime wes-terse en oosterse loges. De gedachtegang van Rudolf Steiner(1861-1925) ligt daaraan ten grondslag. Hij schreef over degeschiedenis van de af- of indaling van de geest in het lichaam.Dat kwam de zelfstandigheid van de mens ten goede, maar door-dat deze ontwikkeling te ver doorgevoerd werd, dreigt nu een teindividualistische en materialistische inslag de positieve kanten vande afdaling te overschaduwen. De westerse loges willen de afda-ling versnellen en het materialisme bevorderen. Deze groeperin-gen hechten geen waarde aan geestelijke ontwikkeling en zijnerop uit alle landsdelen ten westen van de Rijn als slavengebied teonderwerpen. De oosterse loges richten zich daarentegen meerop het geestelijke en onstoffelijke en pogen het verleden, toen degeest nog niet ver in het lichaam ingedaald was, te laten herleven.Beide groeperingen proberen hun doeleinden te bewerkstelligendoor invloed uit te oefenen op de politiek en de loop der geschie-denis. Zo zaten de Engelse vrijmetselaars, samen met de Katholie-ke kerk, achter het uitbranden van de Eerste Wereldoorlog. Tijdensdit conflict groeide het aantal westerse en oosterse loges aanzien-lijk. Sinds die tijd hebben westerse groeperingen als Skull & Bones

en de Round Table Group invloed op de politiek. Het is bijvoor-beeld geen toeval dat vader en zoon Bush lid zijn van de eerstge-noemde vereniging. Over de reikwijdte van de macht van derge-lijke groeperingen staat weinig vast, maar Arjen merkt wel op datde laatste decennia steeds meer politieke machtsblokken opge-richt worden (denk bijvoorbeeld aan het IMF) waarop de indivi-duele mens maar weinig invloed heeft. Proberen de loges op diewijze de macht zelf in handen te houden en de mensheid aan hunwil te onderwerpen? Arjen sluit af met de voorspelling van Steinerdat de werkelijke strijd om de geest van de mens zal gaan tussende Verenigde Staten en China. Als dat zo is, dan staat ons nog eenhoop te wachten.

Na de lunchpauze, waarin de bezoekers ruimschoots de gelegen-heid hadden om zich te laten informeren over allerlei zaken bij dediverse stands of door het grote aanbod uit de Frontier boekhan-del te bladeren, werd het symposium weer vervolgd.De opening van het middagdeel werd gedaan door Peter Toonen,bekend van de Maya kalender en het jaar 2012. Peter gaf aan datdit een bijzonder weekend was, vanwege de zonne-uitbarsting, demaansverduistering en de positionering van de planeten in deDavidster positie. Dit alles wijst op toenames in energie en maggezien worden als de aanloop naar de grote veranderingen diezullen plaatsvinden in 2012.

De 12e planeet, het Oera Linda boek en de OertaalEvert Poorterman nam de aanwezigen mee op een avontuurlijkereis die begon in het universum, waarin zich vele bewoonde pla-neten bevinden. Evert volgde hierbij het verhaal van Sitchin, deman die op kleitabletten het verhaal van het ontstaan van ons zon-nestelsel terugvond, tot en met de posities van de planeten en deasteroïdengordel. De aarde (Gaia) bevond zich niet altijd al in dehuidige baan. Deze positie is te danken aan een botsing met eenander hemellichaam. Naast de bekende planeten is er nog eenplaneet, die een elliptische baan heeft en zich met een bepaalderegelmaat door ons zonnestelsel beweegt. Iedere 3600 jaarbevindt deze planeet zich in de buurt van de aarde. 450.00 jaarArjen Nijeboer

Evert-Jan Poorterman

fr1001_2009.qxd 10-06-2009 09:07 Pagina 23

Page 8: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

24

geleden vestigden de bewoners van deze planeet zich op deaarde, om te beginnen in Sumer (Sumerië, het hedendaagse Irak),en koloniseerden onze planeet. Ze werden door de aardbewonersbeschouwd als goden. Deze goden vertoonden echter zeer men-selijke trekjes en maakten onderling ook ruzie. De gevolgen van deoorlogen tussen deze goden, samengevoegd met de enorme over-stromingen als gevolg van de zondvloed, dwong velen tot hetzoeken naar een veiliger heenkomen. Uit onderzoek van Evert zelfbleek dat op deze manier een selecte groep uiteindelijk terechtwas gekomen in onze contreien, zoals ook beschreven is in hetOera Linda boek. Deze groep kennen we als de Friezen, die ver-volgens een nieuw rijk opbouwden langs de kust van Noord-Euro-pa. Via Engeland werd hun rijk vervolgens verplaatst naar Ameri-ka, wat nu een machtige natie is. Het nieuwe Sumer!Evert sloot vervolgens af met de constatering dat de machtheb-bers van het nieuwe Sumer weer zijn teruggekeerd naar hunbakermat. Amerika is Irak binnengevallen en niet alleen om deolie. Er spelen allerlei zaken op de achtergrond en Evert raadt hetpubliek aan om de ontwikkelingen goed te blijven volgen.

De onkwetsbare Mirin DajoOngetwijfeld het meest indrukwekkende onderwerp van de dagwerd toegelicht door Jan D. de Groot, assistent van Mirin Dajo, deonkwetsbare profeet. Jan schetste in het kort de levensloop vanArnold Henskes (die zich later Mirin Dajo zou noemen) en de voor-vallen die Arnold ervan overtuigden dat er iets bijzonders met hemaan de hand was. Toen hij 33 jaar oud was, in 1945, was zijn kos-misch bewustzijn helemaal ontwaakt en besefte hij dat hij ietsmoest doen met zijn onkwetsbaarheid. Die onkwetsbaarheid dien-de een hoger doel, zijn geestelijke leiding gaf te kennen dat aanhem de taak was toebedeeld om de kracht van het goddelijke aante tonen. Door die kracht was hij in staat om met zijn geest dematerie te beheersen.In de jaren erop gaf Mirin Dajo vele demonstraties, waarbij hij zich

liet doorsteken door allerlei wapens en zelfs zoutzuur dronk alsofhet water was. Niets deerde hem, tot verbazing van de vele toe-schouwers. Die toeschouwers waren vaak medische wetenschap-pers, die voor een raadsel stonden. Ze stelden steeds hogere eisenwaarmee ze voor zichzelf wilden vaststellen dat wat ze zagen tochecht plaatsvond en het niet ging om een truc. Röntgenfoto's wer-den gemaakt die lieten zien dat de steekwapens ook daadwerke-lijk door het lichaam van Mirin Dajo waren gegaan. Een verklaringvoor het fenomeen kon door de medische wetenschap niet gege-ven worden. Na drie jaar demonstraties gaf de hogere leiding aanMirin Dajo te kennen dat zijn taak erop zat. Kort hierna overleedhij.Het verhaal van Jan werd ondersteund met nooit eerder vertoon-de filmopnames van diverse demonstraties die Mirin Dajo hadgegeven. Het waren zeer indrukwekkende beelden, die de uitzon-derlijke eigenschappen van Mirin Dajo prachtig lieten zien. Hetpubliek was er helemaal stil van, wat niet verwonderlijk is.

Uitreiking Frontier AwardEén van de winnaars van de Frontier Award 2002, Bert Janssen,was hoogstpersoonlijk aanwezig om het borstbeeld van Nefertitivan een nieuwe eigenaar te voorzien. Genomineerd waren PeterToonen (Maya’s), Jan D. de Groot (assistent Mirin Dajo), FrankBonte (nulpunt-energie) en Willem Oltmans (politiek). Eerstge-noemde ging met de eer strijken. Janssen roemde vooral de gedre-venheid en de sprekerskwaliteiten van Toonen, waarmee hij voort-durend een gevoelige snaar raakt bij het publiek. Onder andere alsgevolg van de publicatie van zijn twee boeken over de Maya’s,‘Wat wisten de Maya’s’ en ‘Berichten van de Maya’s voor de Nieu-we Tijd’, is de interesse voor en de kennis over de Mayacultuur inNederland toegenomen. Niet alleen is hij op die manier de geïn-teresseerde Nederlander van dienst, ook het aanzien van de grens-wetenschap krijgt zo een positieve impuls. De zaal reageerde danook uiterst sympathiek en tevreden op de verkiezing van PeterToonen tot Nederlandstalige grenswetenschapper van het jaar2003.

Vrije energie uitvindingen liggen op de plankTheo Paijmans nam de aanwezigen mee op een reis door het landvan de vrije energie. Theo doet al 20 jaar onderzoek naar dezevorm van energie. Hij is daarin niet de enige en sinds het besef datonze olievoorraden op beginnen te raken is doorgedrongen totgrote bedrijven zoals Shell, zijn ook zij geïnteresseerd in deze vormvan energie. Commerciële bedrijven zien echter alleen de aardse

Peter Toonen, winnaar Frontier Award 2003

Jan D. De Groot

fr1001_2009.qxd 10-06-2009 09:07 Pagina 24

Page 9: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

25

kant van de zaak, terwijl vrije energie onmiskenbaar ook een spiri-tuele component heeft.Een pionier op het gebied van vrije energie was John Keely, dieallerlei machines had gebouwd. Hiermee benutte hij ten volle dekrachten van de natuur. Veel erkenning kreeg hij echter niet, nazijn dood (in 1898) verdween nagenoeg alles naar de schroot-hoop. De afgelopen eeuw waren mensen als Tesla en Schappelerbezig met het bouwen van machines en constructies waarmee deenergie beschikbaar kwam. Schappeler beweerde zelfs dat éénvrije energie motor voldoende zou zijn om de hele wereld vanenergie te voorzien. Tesla had zelfs al aangekondigd zijn vrije ener-gie machines ten goede van iedereen te willen laten komen dooralles gratis beschikbaar te stellen.Geld wordt vaak aangevoerd als motief waarom we nog steedsgeen vrije energie hebben en waarom de personen die zich ermeebezig hielden werden tegengewerkt. Het belang van de mensheidkwam in dit geval alles behalve overeen met het belang van degrote energie maatschappijen. We hoeven overigens niet naar hetbuitenland om voorbeelden van tegenwerking te vinden. Neder-land heeft een eigen vrije energie pionier gekend, die na aanvan-kelijke ondersteuning ineens werd tegengewerkt en zelfs werdafgevoerd naar het gekkenhuis. Daar was onze landgenoot War-denier snel weer uit, want er was niets mis met hem. De desillusiewas echter zo groot, dat hij zijn werk staakte. Zijn brandstoflozemotor verdween vervolgens helemaal van het toneel.Vrije energie is overigens meer dan gratis energie, het helpt deevolutie van de mensheid langs spirituele weg. Er wordt ook vaakgesteld dat men op Atlantis, met zijn hoge beschaving, deze vormvan energie gebruikte. Hogere machten maken nu de kennis aanbepaalde personen kenbaar, om ons te helpen op onze weg naareen hogere beschaving. Hoewel niet erg zichtbaar, wordt ook nudoor een aantal mensen gewerkt aan de machines waarmee dekosmische energie beschikbaar komt. Het leidt geen twijfel of wezullen hier in de toekomst meer over horen.

De film The Year Zero over het Maya jaar 2012Regisseur Wiek Lenssen had de eer de laatste lezing van de dag teverzorgen. Hij vertelde het publiek over zijn ervaringen tijdens hetmaken van de film ‘The year zero’, dat gaat over twee Maya-pries-ters en hun profetieën ten aanzien van het jaar 2012. In decembervan dat jaar eindigt in de duizenden jaren oude Maya kalender deperiode van de vierde zon en begint die van de vijfde. Volgens veleindiaanse mythen en profetieën staan we aan de vooravond vaneen zeer turbulente tijd die gekenmerkt zal worden door natuur-rampen en andersoortig onheil. Deze periode zal, volgens de voor-spellingen, een tijdperk van vrede, harmonie en stabiliteit inluiden.Indiaanse medicijnmannen en –vrouwen en stamoudsten uitNoord-, Midden- en Zuid-Amerika hebben inmiddels twee keermassaal gehoor gegeven aan de oproep van de Maya-ziener en

–kenner van profetieën Don Cirilo (‘Zwervende Wolf’) om bijelkaar te komen en zich middels rituelen voor te bereiden op dekomst van de nieuwe tijd. Naast Don Cirilo speelt ook de uitGuatemala afkomstige Maya-genezer en regenmaker Don Julianeen hoofdrol in de film. Beiden vertellen in de documentaire overhun leven, hun werk, het functioneren van de Maya-kalender ende betekenis van de Maya-profetieën. Omdat iedereen de film zelfkan gaan aanschouwen richt Lenssen zich tijdens zijn lezing meerop de vraag in hoeverre toeval bestaat en welke krachten invloedhebben gehad op zijn werk. Tijdens het maken van de documen-taire kreeg Lenssen met verschillende barrières te maken en alsgevolg van schijnbare toevalligheden wist hij deze telkens weer teoverwinnen. Zo zat Lenssen bij terugkomst in Nederland financieelaan de grond. Hij had honderden meters film geschoten, maarkon er, juist vanwege dat geldgebrek, niets mee beginnen. Er wasgeen geïnteresseerde geldschieter te vinden, hoe Lenssen ook zijnbest deed. Zijn vrouw kwam toen met het idee om ‘ZwervendeWolf’ te faxen, hem het probleem voor te leggen en te vragen eenceremonie uit te voeren voor het welslagen van de financiering.De fax was nog niet verzonden of de Tros Nieuwsshow nodigdehem uit om een half uur lang op TV te komen vertellen over zijnfilm. Na de show hingen diverse geldschieters en zelfs een film-producent aan de lijn. De belastingdienst gaf ook nog eens uitstelvan betaling. Toen Lenssen korte tijd later ‘Zwervende Wolf’ weerontmoette en hem vroeg naar de fax antwoordde deze: "Die hebik ontvangen. Ik ben meteen naar de berg gegaan en heb eenceremonie opgevoerd. Maar waarom heb je me niet eerdergevraagd? Je had toch al langer problemen?" Lenssen worsteltsindsdien met vragen als "Wat is de werkelijkheid?", "Hoe zit hetleven in elkaar?" en "Bestaat toeval of niet?". Antwoorden zijnmoeilijk te geven, maar op de laatste bladzijde van zijn boek overde film en z’n achtergronden schrijft Lenssen: "Vertrouw erop dater veel meer is tussen hemel en aarde dan jij en ik ooit zullen kun-nen begrijpen." Lezers van Frontier Magazine en bezoekers vanhet Symposium waren daar inmiddels wel van overtuigd…

Theo Paijmans

Wiek Lenssen

fr1001_2009.qxd 10-06-2009 09:07 Pagina 25

Page 10: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

Het Frontier Symposium werd geopend doorHerman Hegge, die terugblikte op de oprich-ting van Frontier Sciences Foundation, nubijna 10 jaar geleden. In die afgelopen jaren

is er heel wat gebeurd, er kwam een Frontier Magazine,een Frontier uitgeverij (die dit jaar weer 2 boeken heeftgepubliceerd), een Frontier symposium (dit jaar geheeluitverkocht) en tot slot een heuse Frontier boekhandel.Na nog wat huishoudelijke mededelingen werd het woordgegeven aan de eerste spreker van de dag.

ZOEKTOCHT NAAR DE HEILIGE GRAAL EN DEARK DES VERBONDSKlaas van Urk werd samen met zijn broer ruim 12 jaargeleden gegrepen door het mysterie van de Heilige Graal.Op zoek naar antwoorden op de vele vragen, vertrokkende broers naar Zuid-Frankrijk, naar het mooie bergdorpjeRennes-le-Chatteu, gelegen in de uitlopers van dePyreneeën. Dit dorpje was namelijk de standplaats vanpastoor Berenger Saunière, de man van wie vaststaat dathij iets heel bijzonders heeft ontdekt. De details van zijnontdekking zijn echter in nevelen gehuld, meer dan dat deman plotseling zeer rijk was geworden is niet bekend. VanUrk neemt de symposiumgangers mee op een zoektochtdie net zo spannend is als de beroemde Indiana Jonesfilms. Oude documenten worden gevonden, mysterieuzeaanwijzingen ontrafeld, geheime bergplaatsen gevondenen het einde is nog niet in zicht.Het begint allemaal bij Saunière, de pastoor die in 1885in Rennes-le-Chateau arriveerde en kort daarna op bijzon-dere vondsten in zijn kerkje stuitte. Hij vond oude docu-menten, die samenhingen met inscripties op het graf vanMarie de Blanchefort, de laatste erfgename van een oud

adellijk geslacht. Klaarblijkelijk was het Saunière geluktom de aanwijzingen te ontcijferen, want kort daarna washij een rijk man. Wat hij precies heeft gevonden heeft hijnooit bekend willen maken en zijn geheim is met hem inhet graf verdwenen.De broers Van Urk begonnen met een reconstructie vande zoektocht van Saunière door nogmaals de oude docu-menten te bestuderen, in samenhang met de inscriptiesop het graf van Marie de Blanchefort achter de kerk inRennes-le-Chateu. Het document bleek een verborgenkaart te bevatten, die wees naar een heuvelfort van deKatharen en een gewelfde bergruimte. Gewapend meteen goede kaart van de omgeving en stevige schoenen

FRONTIER m a g a z i n e56

FRONTIERSYMPODe locatie van het alweer vierde Frontier Symposium was wederom het prachtige Grand Hotel

Krasnapolsky, in hartje Amsterdam. Het sprekersveld belichtte weer vele aspecten van het

grenswetenschappelijk onderzoek. De lezingen liepen uiteen van de zoektocht naar de Heilige

Graal tot de mysteries van de graancirkels en hun makers. Of van verborgen boodschappen in

tv-uitzendingen tot samenzweringen en geheime genootschappen. En van de energie van pira-

mides tot het Mayajaar 2012. Ten slotte was er ook nog de uitreiking van de Frontier Award, die

dit jaar een bijzonder tintje had.

Klaas van Urk - Zoektocht naar de Heilige Graal

Door Jeannella Felius & Niels Brummelman

Page 11: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

werd de op de schatkaart aangeduide heuvel beklommen.En zowaar, restanten van een fort werden gevonden! Ookhet gewelfde kamertje werd na goed zoeken gevonden.Helaas was deze leeg. Het fort bleek een connectie tehebben met het klooster van Alet, die weer verbondenwas met de Orde van de Tempeliers en de adellijke fami-lie Blancafort. De Tempeliers waren weer gekoppeld aande Heilige Graal en de familie Blancafort aan Rennes-le-Chateau, waar de laatste erfgenaam van dit geslachtbegraven lag. Het cirkeltje was hiermee rond en het ver-band tussen Saunière en de Heilige Graal werd hierdoorsterker.De broers van Urk bestudeerden de aanwijzingenopnieuw, nog versterkt door een geheime boodschap inhet schilderij ‘De herders van Arcadia’, van NicolasPoussin. Opnieuw werd een locatie aangeduid en opnieuwtrokken de broers de bergschoenen aan. Zowaar, weerwerd in het struikgewas een bergruimte gevonden, diehelaas ook weer leeg was. Gelukkig zijn er nog meer aan-wijzingen en stopt de zoektocht naar de schat dieSaunière ontdekte voorlopig niet.De theorieën van wat Saunière ontdekt zou hebben lopennogal uiteen, maar de Heilige Graal en de Ark van hetVerbond worden wel het meest genoemd. Als afsluitingvan zijn verhaal komt Van Urk met de opzienbarende con-clusie dat er geen sprake is van twee voorwerpen, maardat beide namen worden gebruikt om één en hetzelfdevoorwerp aan te duiden! Een voorwerp waar termen alsheilig licht en dodelijke vuurstraal op van toepassing zijn.Het mysterie is nog lang niet ontrafeld, dat is wel duide-lijk.

DE MAQUETTE VAN RENNES-LE-CHÂTEAUAansluitend op de boeiende en spannende lezing van hetavontuur van de gebroeders Van Urk volgt het verhaal vanAndré Douzet. Deze in 1947 geboren Fransman is sinds1995 één van de meest prominente onderzoekers vanRennes-le-Chateau. In 1992 tikt Douzet per toeval een inopdracht van de priester Saunière van het pittoreskeplaatsje gemaakte maquette op de kop. De maquette ver-toont op het eerste gezicht een plattegrond van hetBijbelse Jeruzalem. De berg Golgotha waar Jezus gekrui-sigd werd is afgebeeld, evenals graven van Jozef vanArimathea en …Jezus Christus. Dat laatste strookt echterniet met het Bijbelse verhaal waarin beweerd wordt datJozef zijn graf beschikbaar stelt voor de bijstelling van

Jezus en de daaropvolgende wederopstanding. Een apartgraf voor Jezus was dus niet nodig. Toch staat het afge-beeld (met bijschrift) op de maquette. Liet Saunières’geestelijke gezondheid hem in de laatste dagen voor zijnsterven in de steek? Douzet komt tot de conclusie dat denamen op de maquette weliswaar overeenstemmen metBijbelse plekken in het Heilige Land, maar dat de geogra-fische kenmerken dat allerminst doen. Is de maquettewellicht een afspiegeling van een gebied dat Saunière zelferg goed kent; het gebied rond Rennes-le-Chateau? Ook

FRONTIERm a g a z i n e 57

OSIUM2004

André Douzet - De maquette van Rennes-le-Château

De stands werden tijdens het Frontier Symposium druk bezocht

Page 12: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

dit lijkt niet het geval: het landschap komt niet overeenmet het reliëf van de maquette. Maar dan komt de grotedoorbraak. Douzet krijgt het verzoek zijn maquette uit telenen voor een expositie. Om aan het verzoek te voldoenbesluit hij een kopie van de maquette te maken en tijdensdat proces wordt ook een negatief vervaardigd. En juistdeze negatief blijkt wèl veel overeenkomsten te vertoneneen bestaand landschap; het gebied rond het verlatendorpje Perillos, zo’n vijftig kilometer van Rennes-le-Chateau. Uit de geschiedenis van dit ogenschijnlijk onbe-langrijke dorpje blijkt dat verschillende vooraanstaandepolitici er werden grootgebracht, waaronder een groot-meester van de Orde van Malta en een raadgever voor dekoningen van Aragon. Bovendien blijkt uit documentendat zich in de buurt een mysterieuze ‘koninklijke tombe’bevindt. Gewapend met deze nieuwe gegevens gaatDouzet op zoek naar de op de maquette getoonde gravenvan Jozef en Jezus. Het eerste graf wordt al snel gevon-den; op het symposium toont Douzet voorwerpen die hijer aantrof: vooral veel muntgeld, spijkers en armbanden.Maar weinig voorwerpen zijn uit goud vervaardigd; wel-licht dat Saunière de voorwerpen stal om zo zijn peper-dure investeringsprojecten te financieren? Douzet heeftvoor de geïntrigeerde bezoekers een heuse wereldpri-meur: voor het eerst toont hij een foto van het tweedegraf; het graf van Jezus. De foto laat een door een rondedeksteen afgesloten grot zien, die door Douzet nog nietbezocht is. Joodse graven in de tijd van Jezus werden inde regel door precies zo’n ronde deksteenafgesloten…Momenteel is er veel belangstelling van deFranse overheid voor dit verder onbelangrijke gebied. Hetleger is er met bijzonder materiaal dagelijks aanwezig envlakbij de twee grotten is een mysterieuze radioactievevlek op de grond aangetroffen met de geschatte afmetin-gen van de beroemde en verdwenen Ark desVerbonds…Wordt vervolgd!

SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN TIJDENS TV UIT-ZENDINGENNauwelijks bekomen van de spectaculaire onthullingenvan Van Urk en Douzet betreffende het mysterie vanRennes-le-Chateau en het publiek wordt geconfronteerdmet duistere subliminale boodschappen in TV program-

ma’s. Albert Toby, reïncarnatietherapeut in Amsterdam,kwam toevallig met dergelijke boodschappen in aanra-king. Het gaat om razendsnelle, voor het blote oogonzichtbare, beeldjes (24 stuks per seconde) die in Tv-programma’s gemonteerd zijn. Volgens Toby worden debeelden door ons oog niet waargenomen -daarvoor schie-ten ze te snel over het beeldscherm- maar neemt onsonderbewuste de boodschappen wel waar. Bovendien zijnze onder andere door Toby op video vastgelegd en vervol-gens frame voor frame met een digitale camera gefoto-grafeerd en geanalyseerd. De resultaten van de analysekunnen ronduit als schokkend worden omschreven. Deboodschappen lijken bedoeld de kijker angst aan te jagenen zijn zekerheden te ondermijnen. Tijdens eenAmerikaans pornoprogramma op SBS6 werden bijvoor-beeld de volgende boodschappen op de nietsvermoe-dende kijker losgelaten: ‘Love is hate’, ‘Bombs keep usfree’, ‘You want the truth but you need lies’, ‘Freedom is amyth’, ‘beLIEve what you are told’ en als klap op de vuur-pijl ‘Watch more TV’. Toby gaat ervan uit dat dergelijkeboodschappen, die ook tijdens bijvoorbeeld dance-eventsover het publiek worden uitgestort, door machthebbers

FRONTIER m a g a z i n e58

Albert Toby - Subliminale boodschappen tijdens tv uitzendingen

FRONTIERSYMPOSIUM2004

Page 13: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

in de Verenigde Staten onder programma’s wordengemonteerd. Een verward en geïntimideerd persoon staatnamelijk open voor misleiding en dat is precies de bedoe-ling tijdens de eeuwigdurende ‘strijd tegen terreur’. Kijkbijvoorbeeld maar eens naar 11 september 2001, zohoudt Toby de gevulde Krasnapolsky zaal voor. “Toenwerd de aandacht afgeleid door de twee vliegtuigen diehet WTC doorboorden, terwijl het Pentagon door eenAmerikaanse cruise missile werd getroffen. Het fotografi-sche bewijs wijst onherroepelijk in die richting. En de fotowaarop Amerikaanse militairen trots het hol tonen waar-uit zojuist Saddam Hussein werd gehaald? Ook getru-keerd, kijk maar naar de bloeiende dadels aan de palm opde achtergrond. Een palm met gele dadels is tijdens dedecembermaand in Irak net zo onwaarschijnlijk als eenbloeiende appelboom met kerst bij ons! Vandaar dat defoto snel uit bijna alle data-bestanden verwijderd is.” Voorwie geïnteresseerd is in meer voorbeelden van bedrog enmanipulatie verwijzen wij naar het artikel van Toby overde subliminale boodschappen elders in dit nummer.

GRAANCIRKELS, EEN QUANTUM LEAPMysterie en geheime boodschappen vinden we ook terugin het verhaal van Bert Janssen, die afgelopen graancir-keljaar als bijzonder markant omschreef. Zoals ieder jaarwas Janssen ook nu weer naar Engeland afgereisd, om devaak prachtige graancirkels te onderzoeken. Dit jaarwaren er echter enkele opmerkelijke verschillen in verge-lijking met voorgaande jaren. Natuurlijk worden er ieder jaar graancirkels door mensengemaakt, zogenaamde ‘hoaxers’, wat vaak kan wordenontmaskerd door aanwezigheid of juist afwezigheid vanbepaalde kenmerken. Een enkele keer laten slordigehoaxers nog wel eens duidelijke sporen van hun arbeidachter, zoals stukjes touw, autobanden, markeringsbord-jes en gaten in de grond. Meestal echter worden die spo-ren zorgvuldig verwijderd om de graancirkel voor zo echtmogelijk door te laten gaan. Het jaar 2004 kenmerkte zichechter door de veelheid van achtergelaten sporen vanhoaxers. In één geval kwam ‘toevallig’ een groepje in hetzwart geklede mannen met planken en touwen terug uiteen veld met een graancirkel, net op het moment dat eengraancirkelonderzoeker er een kijkje wilde gaan nemen.Vreemd, want er stond nota bene iemand te posten op deparkeerplaats. Nog vreemder echter was de ontmoedigingdie dit bij vele graancirkelonderzoekers tot gevolg had. Integenstelling tot voorgaande jaren liet een aantal van henzich totaal uit het veld slaan en verloren ze bijna hetgeloof in de graancirkels. Volgens Janssen leek het erop

FRONTIERm a g a z i n e 59

Bert Janssen - Graancirkels, een quantumleap

impressie van de zaal

Page 14: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

FRONTIER m a g a z i n e60

alsof er dit jaar een uitzonderlijk hevige campagne wasingezet om het graancirkelfenomeen onderuit te halen enhet in de publieke opinie af te schilderen als het werk vangrappenmakers. Wie er achter deze campagne zit is eenmysterie (regering?) en minstens zo mysterieus is het feitdat deze groep vaak als eerste weet waar de graancirkelszijn ontstaan, zodat ze er nog voor de onderzoekers erzijn sporen van mensenwerk kunnen achterlaten.Bij dit ene mysterie blijft het echter niet. De meestegraancirkels worden ‘s nachts gevormd en de volgendedag ontdekt (en soms direct door de boer op wiens landhet ligt weggemaaid). Dit jaar zijn er echter diverse cir-kels overdag gevormd. Janssen haalde hierbij diverse ver-klaring van graancirkelonderzoekers aan, die met eenvliegtuigje naar een ontdekte cirkel vlogen en daarbij overeen gebied kwamen waar op dat moment niets bijzonderste zien was. In datzelfde gebied was ‘s middags eengraancirkel te vinden, van zulke afmetingen dat deze eer-der op de dag onmogelijk over het hoofd gezien kon zijn!Janssen noemt dit quantum leap, een verschuiving inwaarneming. Je ziet iets wat er nog niet is of je ziet iets

niet wat er wel al is. Zelf had hij er ook ervaring mee, bijeen graancirkel in Nederland. Vanaf de weg zag hij eencirkel liggen, welke hij direct ging onderzoeken.Teruggekeerd naar de weg echter, was de cirkel vanafdaar niet meer te zien, terwijl deze er wel gewoon lag. Dewaarneming was dus plotseling anders geworden. Nogeen ander voorbeeld was een telefoontje van iemand dievanuit de trein een graancirkel had zien liggen. Janssenonderzocht de cirkel en reisde er daarna met de trein nogeens langs. Tot zijn grote verbazing, was de graancirkelniet te zien vanuit de trein!Het grootste mysterie is natuurlijk wie de graancirkelma-kers zijn en wat ze ons duidelijk willen maken. WijlenJohn Mack had daar een uitgesproken mening over; erzaten buitenaardse wezens achter. De motieven van deze‘aliens’ waren aan het veranderen, van het onderzoekenvan de mensheid (denk aan UFO ontvoeringen en uitge-voerde operaties) verschuift hun aandacht nu naar hetopvoeden van de mensheid. Hun boodschappen zittenverborgen in de graancirkels.Vanwege de veranderingen van de laatste jaren en metnamen het afgelopen jaar is Janssen er van overtuigd datwe niet tot 2012 hoeven te wachten om al veranderingente gaan meemaken. Naar zijn mening staat ons op kortetermijn al het één en ander te wachten.

FRONTIERSYMPOSIUM2004

Hans Pluut - Samenzweringen en Geheime Genootschappen

Page 15: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

FRONTIERm a g a z i n e 61

SAMENZWERINGEN EN GEHEIME GENOOT-SCHAPPENNaast het feit dat hij een zeer verdienstelijk gitaarbouweris, bezit Hans Pluut een schat aan kennis over de geheimegeschiedenis van de mensheid. Na door Herman Heggegeïntroduceerd te zijn als de ‘Nederlandse David Icke’trakteerde hij het publiek op zijn visie op de aloudemachtsstructuren die ook heden ten dage nog altijd intacten overal om ons heen zichtbaar zijn. Centraal daarbijstaan het werk van Sitchin, Heilige Geometrie en de cul-tus van de Zon. Eigentijdse symbolen en reclame-uitingen zijn vaak terugte leiden op deze thematiek, zoals Pluut laat zien. De uit-leg van Pluut is soms vergezocht, maar door de omvangvan zijn kennis en het materiaal dat hij aandraagt om z’ntheorieën te bevestigen slaat de balans toch in zijn voor-deel door. Opvallend is bijvoorbeeld de terugkeer van hetgetal dertien in symbolen en andere belangwekkendeuitingen. Het getal verwijst volgens de spreker naar dedertien bloedlijnen die ontstonden nadat de Goden, die450.000 jaar geleden op Aarde landden, zich gingenvoortplanten. Dertien blaadjes in de krans van deVerenigde Naties, dertien blaadjes en pijlen in de potenvan de Amerikaanse Phoenix en dertien strepen in deAmerikaanse vlag. Zelfs het tapijt van de zaal waarin hetFrontier symposium plaatsvond droeg sporen van dezegeheime symboliek! En wat te denken van het getal drie?Drie staat volgens Pluut voor het drie-eenheidsprincipevan de Goden: verleden, heden en toekomst, vloeibaar,vast en gas, lengte, breedte en hoogte, eten, groeien envoortplanten, zon, aarde en maan, enz. De drie-eenheid isbijvoorbeeld ook te herkennen in de drietand vanNeptunes en het moderne symbool van fast-food ketenMcDonalds. De verering van bergen door oude volkeren isook op dit principe terug te voeren (denk aan de drie zij-den van een berg). De oude Goden worden op deze wijzenog steeds vereerd en dit wordt gecultiveerd door deeigentijdse machthebbers die van hen afstammen. Wijallen zijn kinderen van de Zon.

PIRAMIDE ENERGIEAl meer dan dertig jaar houdt Paul Liekens zich bezig metde energie die samenhangt met piramides. Een fenomeenwaar hij aanvankelijk zeer sceptisch tegenover stond,

maar waar hij na eigen experimenten alleen maar vanheeft kunnen vaststellen dat het bestaat.De meest bijzondere piramide op deze planeet is wel dievan Cheops. Liekens heeft er diverse malen een bezoekaan gebracht en pas als je er zelf mee in aanraking komt,besef je hoe speciaal en mysterieus deze piramide is. Wiede feiten over deze piramide op rij zet, kan niet andersdan concluderen dat de bouwers van deze piramide heelwat meer kennis hadden dan de meeste Egyptologen hentoekennen.Liekens is er eens echt in gedoken en vond in de geome-trie van de piramide en zijn gangenstelsels en kamers desleutel tot voorspellingen van gebeurtenissen op wereld-formaat. Zo werden in de oudheid al diverse datagenoemd waarop iets zou gaan gebeuren. De meest spre-kende (en gruwelijke) voorbeelden zijn wel de start vanW.O. I en de aanslag van 11 september.De bouw van de piramide heeft een heel bijzonder effect,

Paul Liekens - Piramide energie

Page 16: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

FRONTIER m a g a z i n e62

door de wijze van bouwen is het een soort antenne dieenergie opvangt, bundelt en weer uitstraalt. Sceptisch alsLiekens was wilde hij dat graag zelf vaststellen. Hijbouwde een eigen kleine piramide, welke hij op zijn kan-toor neerzette. Regelmatig legde hij er botte scheermes-jes onder, want die zouden volgens de verhalen weerscherp moeten worden. Een jaar en vele nog steeds bottescheermesjes later ondernam hij actie om te begrijpenwaarom het niet werkte. Zijn onderzoek toonde aan datde afmetingen van de piramide cruciaal zijn, was de pira-mide niet op de juiste wijze geconstrueerd, dan gebeurdeer niets. Ook bleek de positionering van belang; de pira-mide diende langs de noord-zuid as te lopen. Met dezekennis deed Liekens opnieuw proeven (hij bouwde o.a.een kleine piramide waar men in kon zitten en gaf plan-ten water welke onder een piramide hadden gestaan) enstelde nu met eigen ogen vast dat er regeneratie vanvoorwerpen plaatsvond en zelfs verlichting van ziektesoptrad.Deze kennis wilde hij niet voor zichzelf houden en hij gafvele lezingen en sprak met vele mensen over het effectvan de piramide energie. Dat bracht hem op een andermysterie, namelijk het kunnen weten van zaken die nog tegebeuren staan. Liekens had daar wel moeite mee, wantals iemand vooraf kon voorspellen wat hij zou gaan doen,

waar was zijn eigen vrije wil dan gebleven? Gelukkig datdie vrije wil overeind blijft en ons bestaan niet al volledigvastligt. Wat wel vastligt is onze binding met iets wat hetVeld heet, een plaats waar geen verleden, heden en toe-komst bestaat, maar waar een eeuwig Nu heerst. Wie instaat is om boodschappen van dit Veld bewust te ontvan-gen, krijgt een verbinding met anderen en met zaken dieal gebeurd zijn of nog gaan gebeuren. Het bestaan enwerking van het Veld is vooralsnog een mysterieus feno-meen. Duidelijk is wel dat we hier meer en meer over zul-len horen en zien.

MAYA’S EN 2012Peter Toonen is een oude bekende voor trouwe bezoekersaan het Frontier symposium. In 2002 sprak hij ook aleens over de Maya’s, hun ongekend nauwkeurige kalen-ders en het jaar 2012. Ook nu weer schotelde hij hetpubliek een boeiend verhaal voor, dat vooral gekenmerktwerd door hoop op een betere toekomst. De verfijnde en

FRONTIERSYMPOSIUM2004

Peter Toonen - Maya’s en 2012

Tijdens het Frontier Symposium was ook een kristallen schedelaanwezig die door de bezoekers aangeraakt mocht worden.

Page 17: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

FRONTIERm a g a z i n e 63

accurate kalenders van de Maya’s, die soms wel tot mil-jarden jaren terugrekenen, zijn gebaseerd op universele,natuurlijke cycli. Dit in tegenstelling tot de Gregoriaansekalender die we nu hanteren en die feitelijk alleen goedis voor het bepalen van de dag waarop de belastingfor-mulieren weer ingeleverd moeten worden. Onze huidige(materialistische en technologische) beschaving begonruim vijfduizend jaar geleden in Egypte en Sumerië. Datwat wij als ‘de geschiedenis’ beschouwen, blijkt al meerdan duizend jaar geleden zeer nauwgezet door de Maya’ste zijn omschreven als het vijfde en laatste deel van de‘Grote Telling’, die bijna 26.000 jaar geleden begonnen is.Dit laatste deel is volgens hen begonnen in 3113 v.Chr. enzal eindigen aan het eind van het jaar 2012. De laatstehedendaagse periode van dit deel wordt de periode van‘de transformatie der materie’ genoemd en zal leiden toteen samengaan van het materiële aardse leven met deVierde Dimensie. Dat zal gepaard gaan met turbulentie enonrust, volgens Toonen een duidelijk teken dat we ermomenteel ‘middenin zitten’. Maar het onvermijdelijkeeinddoel is duidelijk: synchronisatie van diverse kosmi-sche cycli en het daarmee gepaard gaande oplevendegeestelijke en kosmische bewustzijn. De indaling van demenselijke geest in de materie zal 21 december 2012 zijnhoogtepunt hebben bereikt en juist op die datum zal deAarde middels een kosmische constellatie verbonden zijnmet het centrum van de melkweg (de oerkracht). Er zalvervolgens een herverdeling plaatsvinden van kennis enbronnen en de mens zal, met behoud van het fysiekelichaam, weer kunnen beschikken over gaven als helder-ziendheid en telepathie; natuurlijke gaven waarvan we,juist door de indaling in de materie, zo lang van afgeslo-ten zijn geweest. Tot 2012 lijkt de chaos en verwarring teoverheersen en zelfs toe te nemen, maar, zo legt Toonenuit, het is een georganiseerde chaos. Want ondertussenworden de kiemen gezaaid voor de grote, positieve ver-andering die de mensheid in 2012 te wachten staat. Datwil niet zeggen dat we rustig kunnen gaan wachten ophet nu al legendarische jaar 2012. Want de werkelijkheid,het Nu, bestaat al, heeft dat altijd al gedaan, en degenendie ervoor openstaan en zich van deze kennis bewust zijn,mogen, kunnen en moeten daar misschien wel van profi-teren. “Heb een goede tijd”, zo sloot Toonen op gepasteen humoristische wijze af.

GRAANCIRKEL-KUNST EN ACTIVATIEKunstenaar Janosh is evenals velen geboeid door hetfenomeen graancirkels. Hij ‘ziet’ cirkels verschijnen in devorm van 3-dimensionale hologrammen met bijbeho-rende codes, welke hij vervolgens omzet naar grafischekunst. Hologrammen die exact blijken overeen te komenmet graancirkels waar hij het bestaan niet van wist.Janosh heeft ook contact met Saïe, een wezen uit eenander zonnestelsel, met wie hij een dialoog voert over decodering van de graancirkels, de makers ervan en deboodschappen die erin vervat zijn. Zo blijkt dat iederegraancirkel een eigen code heeft die van invloed is op eenander deel van ons bewustzijn. Ons onderbewustzijn paktdeze codes energetisch op, om ze zo hun werk te latendoen in het proces naar een hoger bewustzijn.Middels een krachtige multimedia presentatie werden deaanwezigen meegenomen op een reis naar de innerlijkewereld. Een presentatie die draaide om de beleving vankunst uit een andere dimensie. Een mooiere afsluiting vaneen bijzonder symposium was niet denkbaar. :::

Graancirkelkunst van Janosh

Page 18: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

Het Frontier Symposium werd geopend doorHerman Hegge, die stilstond bij het lustrumvan dit symposium. Al weer de vijfde keeren deze keer zelfs twee dagen achter elkaar.Sinds het vorige symposium was ook de

Frontier boekhandel verhuist, naar een twee keer zo grootpand, tot de nok gevuld met grenswetenschappelijke boe-ken. Na nog wat huishoudelijke mededelingen werd hetwoord gegeven aan de eerste spreker van de dag.

Alles over waterDésirée Röver werkt als medische research journalist enals levenscoach. In die hoedanigheid spreekt ze veel men-sen en leest ze veel publicaties. Zo ook over de wonder-lijke eigenschappen van water. Water is een essentieel macronutriënt, d.w.z. dat wewater nodig hebben om te overleven. Water is echter veelmeer dan alleen een dorstlesser, het vindt zijn toepassin-gen overal. Om wat voorbeelden te noemen; het zit in jeeten en drinken, het wordt gebruikt bij rituelen, het wordtgebruikt voor heling en het wordt gebruikt om te ontspan-nen. Water bezit vele eigenschappen die een gunstige uit-werking hebben op de mens. Water kan het best beschouwd worden als een levendeentiteit met een kwantumbewustzijn. Het is intelligent enheeft een geheugen. De Japanse onderzoeker MasaruEmoto heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan enmiddels foto’s van ijskristallen aangetoond dat de krachtvan de gedachte en de intentie hun invloed achterlaten opwater. Bij deze proeven werd water van buiten (rivieren,meren, kraan- en bronwater) gebruikt. Ons lichaam staatook bloot aan de invloeden van buitenaf. Hetzij doorgedachtes en intenties, hetzij door het drinken van kraan-of bronwater. Ons water raakt steeds meer vervuild en

allerlei informatie raakt opgeslagen in het water, nog voorwij het drinken. Die informatie heeft direct zijn weerslagop ons lichaam. Goed drinkwater is daarom van grootbelang. Een methode om de kwaliteit van het water (endaarmee de helende eigenschappen) te testen, is deBovis biometer. Een gezond mens heeft een Bovis waardevan rond de 6500. Kraanwater zit tussen de 100 en 400,bronwaters zitten daar een stuk boven. Opvallend is dewaarde van de bron van Lourdes, die heeft een Boviswaarde van 130.000!Röver illustreerde haar lezing met een aantal foto’s vanEmoto en referenties naar vakliteratuur. Want dat waterbijzonder is, is al vele malen vastgesteld. Met gemak hadze de hele dag kunnen vullen over water, de volgendespreker stond echter al te wachten.

Olie & terrorismeDirk J. Barreveld is auteur van het pas verschenen boekOlie! Het Doemscenario. Daarin geeft hij een overzichtvan de olievoorraden die er nog zijn en wat we kunnendoen om een catastrofe te vermijden. Want de oliereser-ves slinken snel en daardoor stijgen de prijzen, zo houdthij het publiek tijdens het symposium nog maar eens voor.Vervelend, want de vraag groeit alleen maar. Het functio-neren van de Westerse maatschappij is in grote mateafhankelijk van de beschikbaarheid van olie. Maar demeeste en de meest makkelijk op te delven reservesbevinden zich in het Midden-Oosten, binnen de grenzenvan landen als Iran, Irak, Koeweit en Saoedi-Arabië. Eengevaarlijke situatie, omdat juist in dit gebied de politiekesituatie zo onstabiel is en de regimes waarmee deWesterse wereld contacten onderhoudt onder de lokalebevolking bepaald niet populair zijn. Reële alternatievenvoor olie zijn de komende jaren nog niet voorhanden en

FRONTIER m a g a z i n e56

FRONTIER SYMPOSIUM

De locatie van het alweer vijfde Frontier Symposium, van 12-13 november 2005, was

wederom het prachtige Grand Hotel Krasnapolsky, in hartje Amsterdam. Het sprekers-

veld belichtte weer vele aspecten van het grenswetenschappelijk onderzoek. De lezin-

gen liepen uiteen van alles over water tot het mysterie van de graancirkels. Of van de

elektromagnetische mens tot kristallen schedels. En van Maria Magdalena tot de

moord op Kennedy.

Door Niels Brummelman en Jeannella Felius 2005

FR116_02.qxd 28-11-2005 12:59 Pagina 56

Page 19: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

dat betekent dat de prijs van een vat de komende jarenalleen maar zal toenemen. Vooral problematisch voorAmerika, een land dat al een ondenkbaar hoge staats-schuld heeft. In zijn lezing legt Barreveld op dit momentin zijn relaas een verbinding tussen olie en terrorisme.Want welk een machtig wapen vormt deze brandstof inhanden van diegenen die de omverwerping van de kapi-talistische wereldheerschappij wensen! Hij oppert degedachte dat Osama Bin Laden, de leider van het terreur-netwerk Al-Qaeda, zich in het heilige Mekka (Saoedi-Arabië) bevindt. Een plek waar de Amerikanen, vanwegehet hoogst religieuze karakter van de plaats, hem nietkunnen bedreigen. Volgens Barreveld een meesterzet vande slungelige Saoediër, want hij hoeft alleen maar tewachten tot het moment dat de Amerikaanse economieonder druk van de hoge olieprijs in elkaar klapt. Einde vande Pax Americana en tijd voor Bin Laden om zijn schuil-plaats te verlaten en als een heilige in Mekka te verschij-nen. Met de Arabische wereld aan zijn voeten! Onze poli-tici moeten dus vanaf nu heel tactvol onderhandelen metvertegenwoordigers uit het Midden-Oosten. En wel opbasis van begrip en gelijkwaardigheid. Daarnaast moetende pogingen een alternatieve brandstof te ontwikkelendrastisch opgeschroefd worden. Alleen zo is eencatastrofe te voorkomen, zo waarschuwt Barreveld.

Dirk Barreveld

De elektromagnetische mensGerrit Teule heeft zich toegelegd om de invloed vanelektromagnetische (EM) kracht op de mens. We wordenin ons dagelijks leven omgeven door EM velden; compu-ters, verlichting, radio, mobieltjes, etc. De vraag is wat ditalles met ons doet.Er zijn vier krachten te onderscheiden: de zwakke kracht

die werkzaam is op ultrakorte afstand en binnen atomen,de nucleaire kracht, die ook op ultrakorte afstanden werkten protonen en neutronen bindt, de zwaartekracht, diezowel over korte als lange afstand werkt en die een aan-trekkend karakter heeft en tot slot de elektromagnetischekracht, die ook over korte en lange afstanden kan werken,maar die niet alleen een aantrekkend effect heeft, maarook afstotend kan werken.De EM krachten hebben allerlei effecten zoals de ruimte-lijkheid in atomen (de elektronen bevinden zich ver vande kern), de ‘kleefkracht’ tussen atomen en tot slot demogelijkheid om te communiceren met straling. Wat datlaatste betreft, ook tussen cellen en moleculen is sprakevan communicatie. Het traditionele beeld van de werkingvan het lichaam met het model van de sleutel en het sleu-telgat gaat volstrekt voorbij aan deze onzichtbare com-municatie. Wetenschappers als Benveniste die hier overrepten werden genadeloos afgekraakt en buiten dewetenschappelijke wereld geplaatst.We kunnen spanningsverschillen meten tussen het linker-deel en het rechterdeel van het lichaam. Veel medischetoepassingen maken daar ook gebruik van zoals b.v.elektro-acupunctuur. Over de exacte achtergronden wordtmomenteel veel geschreven en het EM veld of de effectenervan zijn inmiddels onder vele namen bekend.Gemeenschappelijk kenmerk is dat wij onder invloedstaan van dit veld en dat het ons in staat stelt om kennisop te doen, vast te houden en door te geven aan ande-ren. Teule sluit af met de conclusie dat de mens waarlijkeen elektromagnetisch wezen is.

Graancirkels in NederlandHet was maar een matig graancirkeljaar in Nederland.Slechts acht cirkels werden door de Nederlandse deskun-digen, waaronder spreker Robert Boerman, opgetekend.En dat terwijl het nog zo veelbelovend begon met deEuropese primeur in Hoeven op 6 april. Daarnaast ver-schenen zoals bijna traditiegetrouw weer cirkels in deachtertuin van Robbert van den Broeke, het door het pro-gramma Life & Cooking inmiddels landelijk bekende feno-meen. De mooiste cirkels verschenen echter op Texel enin het Drentse Diever. Alle digitale foto’s die van laatstge-noemde cirkel werden genomen mislukten om myste-rieuze redenen. Een niet onbekend verschijnsel in graan-cirkelland. Bijkomende bijzonderheid: de cirkel verscheenin het veld na een gedachte-experiment waarbij de Seedof Life een hoofdrol vervulde. Voor meer informatie overde Nederlandse graancirkeloogst in 2005 zie Frontier 11.5of de website www.dcca.nl.

Robert had voor het publiek een verrassing in petto: devreemde substanties die in graancirkels in Zutphen (1996)en Brummen (1997) werden aangetroffen zijn inmiddelsuitvoerig wetenschappelijk geanalyseerd. Het blijkt tegaan om stoffen met een unieke frequentie, die inmiddels

FRONTIERm a g a z i n e 57

FR116_02.qxd 28-11-2005 12:59 Pagina 57

Page 20: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

gekopieerd is en daardoor leverbaar in vaste en vloeibarevorm. De stof uit de Brummense graancirkel helpt, zobeweer Robert althans, onder andere mensen met stof-wisselings- en gewrichtsproblemen, schildklieraandoenin-gen, hormoon- en doorbloedingsstoornissen. Vanwege deunieke frequentie van het stof uit de cirkel van Zutphen isdit onder meer in te zetten voor activatie van de linkerhersenhelft, zwakke nieren en bescherming tegen stra-ling. Voor meer informatie over deze nieuwe ontwikkelingzie de website van Eco Lodge (ic), een door Robert enanderen opgericht Ecologisch Kenniscentrum voorEducatie en Onderzoek, www.ecolodgeic.nl

Het werkelijke geheim van RosslynChapelDe ontknoping van de gigantische bestseller de Da VinciCode speelt zich af in Rosslyn Chapel, de mysterieuzeSchotse kapel die door de machtige en rijke Sinclair-fami-lie met banden met de vrijmetselarij in de vijftiende eeuwgebouwd werd. Filip Coppens, dè expert op dit terrein,behandelde in zijn lezing de diverse theorieën dieinmiddels de ronde doen omtrent het geheim dat de kapelzou herbergen. Feit is dat de kapel, die nooit voltooidwerd, onder het grote publiek sterk aan populariteitgewonnen heeft. Bezochten enkele jaren geleden nogzo’n duizend mensen per jaar deze plek, inmiddels zijn dat er ruim honderdduizend! Niet gek als je bedenkt welkeuitzinnige verhalen over deze bezienswaardigheid deronde doen. Zo wordt door sommigen zelfs beweerd dathet hoofd van Jezus Christus zich in de grond onder de

kapel zou bevinden…Filip houdt zich liever aan de feiten,die zijn immers ook reuze interessant! Een deel van defascinatie voor de kapel is te verklaren uit het feit dat hetzeker in Schotland een uniek bouwwerk is. Dat komtomdat de arbeiders die het vormgaven niet uit Schotlandzelf afkomstig waren, maar van het Europese vastenland,met name Frankrijk. Daar werd gebruik gemaakt vanfraaie sculpturen en stenen gezichten, architecturaleeigenschappen die zeker in Rosslyn Chapel terug te vin-den zijn. Eén van de drie pilaren die zich in het kapelletjebevindt krijgt in de Michelin-gids, het handboek vooriedere cultureel geïnteresseerde toerist, drie sterren; datwil zeggen: niet te missen. Vanuit bouwkundig standpuntis Rosslyn Chapel dus bijzonder, maar is er dan geen enkelgeheim verbonden met deze plek? Filip meent toch vanwel. Uit een zestiende eeuwse briefwisseling tussen LordWilliam St. Clair en de Franse koningin-regentes Marie deGuise blijkt dat er zich in Rosslyn ‘een groot geheim’bevond. Onder de kapel bevindt zich, zo staat vast, eenholle ruimte waarin ook de familie St. Clair begraven ligt.De vraag wat zich daar eventueel nog meer kan bevinden,liet Filip, voorlopig althans, onbeantwoord….

Maria Magdalena; de terugkeervan de GodinTon van der Kroon verdiept zich al jaren in de uitingen vande godinnencultus en in het bijzonder in MariaMagdalena. De belangstelling voor haar persoon en haarrol in de geschiedenis is enorm toegenomen sinds DanBrown’s kaskraker De Da Vinci Code. In heel vroeger tij-

FRONTIER m a g a z i n e58

Filip Coppens

Robert Boerman

FR116_02.qxd 28-11-2005 12:59 Pagina 58

Page 21: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

den heerste het matriarchaat. In de loop van de tijd werddit vervangen door het patriarchaat en momenteel zienwe een terugkeer naar de moedergodin. Hoe heeft degodin echter kunnen verdwijnen?Van der Kroon neemt ons mee op zijn reizen door o.a.Egypte en Italië en naar de godsdienstvorming van joden,christenen en moslims. Allen godsdiensten met een man-nelijke insteek die het vrouwelijke op een zijspoor zetten.Het Vaticaan heeft zijn uiterste best gedaan om het vrou-welijke te weren en daarmee de aanbidding van MariaMagdalena te verhinderen. Zij werd van een wijze vrouwomgevormd tot een hoer, die tegenover Maria alsmadonna werd geplaatst. De apocriefe geschriften diezijn gevonden bij Nag Hammadi bewijzen echter dat MariaMagdalena een belangrijke rol speelde aan de zijde vanChristus. Een frappant detail is dat zich in de tuinen vanhet Vaticaan een tempel bevindt, gewijd aan Cybele, demoedergodin. Ook de verering van de heilige steen inMekka is terug te voeren op aanbidding van een moeder-godin.Door het afwijzen van het vrouwelijke is een veel te man-nelijke cultuur ontstaan met negatieve gevolgen voor o.a.ons voedingspatroon, ons respect voor de natuur en dehele opbouw van de maatschappij. Er is veel behoefte aande terugkeer van het vrouwelijke element. Van der Kroonsluit af met het goede nieuws is dat we momenteel in eentijd van wedergeboorte zitten, de aanloop tot positieveveranderingen die in 2012 zullen plaatsvinden.

De crisis in de geneeskundeHoogtepunt van de eerste dag, maar misschien wel vanhet hele Frontier Symposium, vormde het gepassioneerdebetoog van de inmiddels tachtigjarige arts H.C.Moolenburgh voor een nieuwe kijk op de geneeskunde.Meer dan vijftig jaar geleden, op 15 april 1953 om precieste zijn, startte Moolenburgh zijn medische praktijk inHaarlem. Op basis van zijn praktijkervaringen kwam hij naverloop van tijd tot een weinig geruststellende conclusie:het gaat niet goed met de gezondheid van de gemiddeldeNederlander. Dat komt volgens hem onder meer omdat deversnipperde en materialistische geneeskunde van tegen-woordig te technocratisch is geworden. (Huis)artsen heb-ben sinds de komst van het synthetisch geneesmiddelover het algemeen weinig oog meer van de natuurge-neeswijzen van vroeger. Logisch ook, want het alterna-tieve circuit wordt door de machtige en rijke geneeskundeop slinkse wijze buitenspel geplaatst. En dat terwijl ervaak zulke goede natuurlijke alternatieven zijn voor dekunstmatige variant die dikwijls zware bijwerkingen kent!Bovendien is de patiënt heden ten dage eerder een num-mer dan een mens met individuele en unieke kenmerken.Door het geven van standaardbehandelingen vallen velenbuiten de bood en dat mag de geneeskunde zich aantrek-ken. Moolenburgh ontkent niet dat de reguliere genees-kunde veel heeft bereikt, maar het optimisme van som-

mige collega’s deelt hij allerminst. Volgens hem kan degeneeskunde als verschuifkunde gekarakteriseerd wor-den. Uit cijfers blijkt namelijk dat de acute gezondheids-problematiek alleen maar vervangen is door een stijgendaantal chronische beschavingingsziekten. Ziekten dieveelal slepend èn dodelijk zijn. Dus wat te doen? Het isvolgens Moolenburgh de hoogste tijd dat de (huis)artsweer de rol op zich neemt die hem ook in de KlassiekeOudheid al toebedeeld was: die van wegwijzer, van brugtussen hemel en aarde. Genezing komt van bovenaf, zozei men vroeger en dat besef is van belang. Een genees-kunde zonder ziel ontbeert immers de kracht en passieom de mensheid door deze moeilijke periode te loodsen.De arts, die zich tijdens zijn lezing tot een briljant inspira-tor ontpopte, wees aan het eind van zijn verhaal echterook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de patiëntzelf. Alleen deze kan een ommezwaai teweeg brengen,door binnen kleine groepjes voor verandering te pleitenen daarnaar te streven. Hij sprak in dit kader het toege-stroomde publiek rechtstreeks aan. Gezien het enthousi-asme waarop zijn betoog vanuit de zaal rekenen kon,mogen we wat dat betreft in de toekomst nog het één enander verwachten!

Maya’s en 2012Peter Toonen is bekend van zijn boeken en verhalen overde Maya’s, hun kalender en de veranderingen die in 2012zullen plaatsvinden. Zijn laatste boek gaat over 2012 ende gestolen tijd. Daarmee doelt hij op het vervangen vande natuurlijke tijd door lineaire tijd, welke alleen vooruitgaat, maar nooit terugkeert naar het begin. In 2012 kerenveel van de Maya kalenders terug naar hun begintijd, de

FRONTIERm a g a z i n e 59

dr. H.C. Moolenburgh

FR116_02.qxd 28-11-2005 12:59 Pagina 59

Page 22: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

cyclus is dan rond. De kenmerken van deze eindtijd zijndat we diep tot de materie zijn afgedaald, onze maat-schappij drijft op geld en technologie, precies zoals voor-speld was. Nog een ander kenmerk is chaos, wat o.a.gedemonstreerd wordt door de zonnevlekcyclus; er is weleen afname in aantal uitbarstingen, maar de intensiteit isjuist toegenomen en daarmee ook de invloed op ons zon-nestelsel. Momenteel zijn er veel dingen aan de gang, jezou kunnen zeggen dat aarde een pan is waarvan deinhoud naar het kookpunt wordt gebracht.Dit alles hoort bij de eindtijd. Toonen benadrukt echterdat we niet passief moeten blijven zitten en gaan wach-ten op 2012. Als we willen dat er iets verandert, dan zul-len we nu in actie moeten komen. We hebben volop alter-natieven die wachten tot we de keuze gemaakt hebben.

De functie en gebruik van Magic inde historieMagiër Ramana (Wouter Bijdendijk) kwam tijdens zijnverblijf in India in aanraking met Indiase magie. Dit intri-geerde hem dusdanig dat hij zich verdiepte in het onder-werp magie door de geschiedenis heen. In vroeger tijdenwas het de normaalste zaak van de wereld om een magiërte hulp te roepen bij vragen of problemen. Van koningentot de gewone burger, allemaal maakten ze gebruik vande diensten van de magiër. In het westen werd dit ele-ment met name door het christendom met harde handverwijderd uit de samenleving. Veel magiërs konden het

vege lijf redden door zich voor te doen als illusionisten,mensen die met trucs dingen deden die schijnbaar onmo-gelijk waren. Wat de magie betreft, daar zijn verschillende vormen in teonderscheiden. De homeopatische magie betreft vooralhet beïnvloeden van komende gebeurtenissen. De sympa-tische magie veroorzaakt effecten op andere mensen. De‘aanstekelijke’ magie tot slot werkt met geladen voorwer-pen (geluksmunten b.v.) en kan leiden tot macht overanderen. In dat laatste geval wordt gesproken overzwarte magie, met als voorbeeld de voodoo popjes.In India leeft de magie nog heel erg. Er is onderscheid temaken tussen verschillende groepen. Er is een kleinegroep heiligen met bovennatuurlijke krachten, die ze nor-maal gesproken niet etaleren. De zogeheten fakirs trek-ken het land door met hun shows en maken gebruik vantrucs, waarmee ze goedgelovigen overtuigen. De ‘god-men’ claimen over bovennatuurlijke krachten te beschik-ken en leggen vaak een link met het geloof. Tot slot zijner nog de illusionisten, die openlijk zeggen dat ze trucsgebruiken en die ook vaak actief zijn om guru’s en god-men te ontmaskeren.Ramana zet zijn verhaal kracht bij met enkele demonstra-ties. Tijdens de lunchpauze liet hij reeds zijn levitatie-actzien. Nu imponeerde hij met een helderziende waarne-ming en tot slot een zwevende tafel. Is het truc of is hetecht? Het publiek mocht deze conclusie zelf trekken.

FRONTIER m a g a z i n e60

Magiër Ramana / Wouter Bijdendijk

FR116_02.qxd 28-11-2005 12:59 Pagina 60

Page 23: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

Graancirkels in EngelandNancy Polet en haar partner Roeland Beljon reizen aljaren in de zomer af naar Zuid-Engeland; het kloppendhart van graancirkelland. Daar bezoeken ze en doen zeonderzoek naar de formaties die verschijnen. Zodoendemogen zij inmiddels heuse ervaringsexperts genoemdworden op het gebied van graancirkels en alle randver-schijnselen die daarbij horen. Alhoewel het afgelopen jaarin eerste instantie wat leek tegen te vallen, vonden er ookdit jaar tijdens hun reis weer de nodige vreemde gebeur-

tenissen plaats, zo bleek uit de voordracht van Roeland.Zo werden cirkels gevormd in afwijkende gewassen (bij-voorbeeld koolzaad) en leverde een gedachte-experimentmet een Maltezer kruis een zeer fraai resultaat op. Nancy(“Graancirkels zijn verslavend”) gaf een overzicht van deontwikkeling die het fenomeen in haar ogen de afgelopenjaren doorgemaakt heeft. Ze is juriste en vanuit dat oog-punt is het begrijpelijk dat ze zoekt naar bewijs voor deechtheid van het fenomeen. Dat levert nog wel eensfrustraties op, aangezien de graancirkelmakers de opmer-kelijke kwaliteit bezitten om zich buiten het bereik van deonderzoekscamera’s te houden. Toch is het wat haarbetreft duidelijk dat graancirkels niet alleen door grappen-makers gemaakt worden. De complexe structuren, groei-afwijkingen van het graan en de gefilmde lichtbollenbewijzen dat. Maar er is ook subjectief bewijsmateriaal.Sommige graancirkelbezoekers spreken van een energiedie ze ervaren bij het betreden van cirkels. Nancy zelf her-kent dit gevoel en spreekt over een tintelende en duize-lige gewaarwording (“Een beetje als na de sauna”).Wellicht is het deze energie die het vaak gerapporteerdeverschijnsel van weigerachtige fototoestellen in cirkelsverklaart? Nancy sluit haar relaas af met de vaststellingdat het onderzoek naar de kracht achter de graancirkelsvorderingen maakt, maar dat het soms net lijkt of hetfenomeen verstoppertje speelt. Het laat net zoveel vanzichzelf zien als het wil. Precies genoeg om onderzoekerstevreden te stellen, maar een sluitende verklaring buitenhun bereik te houden…

Reïncarnatie: tussen geloof enwetenschappelijk bewijsRob van Zanten is bekend vanwege tv documentairesover reïncarnatie. Hij is echter niet alleen documentaire-maker, maar ook ervaringsdeskundige. Hij kan zich zijnvorige leven nog herinneren. Deze ervaringen en degevolgen hiervan zijn verwerkt in een nieuwe documen-taire die binnenkort op tv zal verschijnen. De aanwezigenop het Frontier symposium kregen de documentaire alseersten te zien.In deze documentaire komen drie mensen bijeen, Jan,Tim en Rob zelf. Ze kennen elkaar uit een vorig leven,toen ze als Duits soldaat in WO I stierven aan de frontli-nie in Noord-Frankrijk. Sinds hun jeugd hadden ze allen een belangstelling voorzaken die, zonder dat ze het wisten, samenhingen methun vorige leven. De streek in Frankrijk, WO I, het Duitseleger, etc. Er was niet alleen belangstelling, er waren ookemotionele banden met gebeurtenissen uit die tijd. Degeschiedenis achterhalen, de gebeurtenissen reconstrue-ren is pure noodzaak, om de emoties van die tijd eenplaats te geven en door te kunnen gaan met hun huidigeleven. Door het plotselinge sterven tijdens de oorlogwaren veel zaken niet afgerond en dat is meegekomen inhet huidige leven. Als voorbeeld wordt genoemd hetgevoel over en gemis aan kameraadschap, soms leidendtot bindingsangst.

FRONTIERm a g a z i n e 61

Magiër Ramana / Wouter Bijdendijk

Roeland Beljon

FR116_02.qxd 28-11-2005 13:00 Pagina 61

Page 24: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

Reïncarnatie heeft te maken met een leerproces. Je gaatverder waar je was gebleven, hoewel de meeste mensenzich niet bewust zijn van dat vorige leven. Bij een trauma-tische dood echter kunnen er nog zoveel onverwerkteemoties zijn dat deze een prominente rol gaan spelen inhet nieuwe leven. Hoe dat verloopt wordt helder gemaaktin deze documentaire.

Nieuwe bewustzijnstechnologieJacques Groenen houdt zich bezig met de mobilisatie vande totale breinkracht met behulp van computertechnolo-gie. M.b.v. oefeningen is de potentie van ons brein om tezetten in b.v. een verhoging van EQ en IQ, mentale fitheiden het veranderen van hartslag en huidweerstand.Kortom meer doen met minder inspanning. Er zijn veelredenen om in onbalans te raken en minder helder tekunnen denken. Stress en angst zijn sprekende voorbeel-den. Met behulp van bepaalde technieken kan de balansin alpha, beta, theta en delta hersengolven hersteld wor-den.Nog een heel andere oorzaak waardoor we in onbalansraken is de standaard muziekstemming. Deze is bepaaldop A=440 Hz en verbreekt de harmonische afstemmingen vooral de werking van ons zesde zintuig. Dieren wor-den niet voortdurend ontstemd en kunnen daardoor ram-pen als de tsunami aan voelen komen.Muziekstemmingen C256/A432 zijn de sleutel tot volle-dige activering van het brein en de chakra’s.Om zijn theorie kracht bij te zetten, worden enkele

demonstraties gegeven. Zo is er een computerprogrammawelke, aangesloten op een vrijwilliger uit de zaal, visuali-seert of een ontspannen staat is bereikt. Ook wordt eendemonstratie gegeven waarbij op een scherm de toestandzichtbaar wordt gemaakt in beeld en geluid en welke doorde persoon in kwestie met gedachtes gestuurd kan wor-den richting een gebalanceerde breinactiviteit. Het is dui-delijk dat de inzet van computertechnologie een goedhulpmiddel is bij de breinactivatie.

Kristallen schedels: sieraden naareen andere dimensie?Joshua Shapiro en zijn vrouw Desy onderzoeken al velejaren de mysteries van de kristallen schedels. Ze zijnbelangrijk omdat ze kosmische kennis in het kristal heb-ben opgeslagen. Een deel van hun onderzoek richt zichdan ook op het vinden van manieren om deze kennisterug te halen. Verder onderzoek richt zich op de sterkevelden die door de schedels worden geproduceerd en dieinvloed hebben op het bewustzijn. Nog een ander punt isde vraag of de schedels op een bepaalde plaats horen tezijn om geactiveerd te worden.Er zijn vele soorten schedels; de onlangs geproduceerdeexemplaren, de exemplaren die tussen de 100 en 1500jaar oud zijn en de oeroude schedels, waarvan gezegdwordt dat deze afkomstig zijn van hele oude beschavin-gen. De schedels zijn niet te dateren met huidige metho-dieken en men dient af te gaan op wat mediums er overzeggen. Zij spreken van Atlantis en Lemuria als oorsprongof zelfs van plaatsen buiten de aarde. Ook Egypte en zelfsonze eigen toekomst worden genoemd als bron van her-komst.De schedels hebben een zekere werking op mensen, zespreken via gedachtes tot de mensen, dragen via gedach-tes informatie over en kunnen helpen in een genezings-proces. Wie echter de geesten zijn die de schedels gebrui-ken om tot de mensen te spreken is nog niet duidelijk enmeer onderzoek is nodig om dat te achterhalen. Voor datonderzoek wordt geput uit informatie over bekende sche-dels, verhalen van inheemse volken en het onderzoekenvan nieuw gevonden schedels.Een Indiaanse voorspelling zegt dat in de nabije toekomst13 schedels bij elkaar zullen komen en dat er dan groteveranderingen zullen plaatsvinden. Shapiro houdt de vin-ger aan de pols en zal zijn bevindingen wereldwijd bekendmaken.

Uitreiking Frontier Award De Frontier Award wordt al vier jaar uitgereikt aan eenpersoon uit het Nederlandstalige gebied die zich op bij-zondere wijze heeft ingezet op het gebied van de grens-wetenschappen.Nadat vorig jaar Bram Vermeulen de Frontier Awardpostuum ontving, waren er deze keer vier kandidaten inde zaal aanwezig die kans maakten op deze begerens-

FRONTIER m a g a z i n e62

Joshua Shapiro

FR116_02.qxd 28-11-2005 13:00 Pagina 62

Page 25: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

waardige prijs. Het ging om Robbert van den Broeke(lichtbollen en graancirkels), Paul Harmans (UFO’s),Janosh (graancirkelkunst) en Robin de Ruiter (auteur vanhet boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda).Het borstbeeld van Nefertiti werd dit jaar door Wietekevan Dort uitgereikt aan laatstgenoemde. Robin de Ruiterschreef al eerder succesvolle boeken, maar met zijn boek-werk over de aanslagen van 11-9 brak hij internationaaldoor. Het werk is inmiddels vertaald en uitgebracht inmeer dan tien landen en oogstte buitengewoon veel lofop grote boekenbeurzen wereldwijd. In het boek GeorgeW. Bush en de mythe van al-Qaeda toont Robin aanwaarom de officiële lezing van de gruwelijke aanslagenwel een leugen moet zijn en geeft hij aan hoe het volgenshem werkelijk zit. Het boek is een aanklacht tegen deAmerikaanse staat, omdat de beschuldigende vinger vande auteur nadrukkelijk in de richting van de regering vanBush wijst. Het boek is echter ook een waarschuwing:indien er op nationaal of internationaal niveau geentegenbeweging op gang komt hangt ons de komendejaren nog heel wat ellendigs boven het hoofd…

Een alternatief scheppingsver-haal?Het Frontier Symposium werd dit jaar op ludieke wijzeafgesloten door oudgediende Willem de Ridder en MichelMerle. In een tweegesprek, waarbij het in ieder geval voorde leek niet helemaal duidelijk was waar de grens tussenfictie en werkelijkheid zich bevond, werd een deel van de

Finse Bock Sage (zie www.bocksaga.com) ontvouwd. Hetverhaal is van generatie op generatie binnen de Bockfamilie doorgegeven en komt er op neer dat alle volkerenop aarde een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Totvermaak van, zo leek het althans, vooral beide sprekers,spelen seks, masturbatie, sperma en andere lichaamssap-pen een hoofdrol binnen de vertelling. Of iedereen in dezaal helemaal begreep wat er zich op het podiumafspeelde is de vraag. Daarmee kwam een eind aan eengeslaagd weekend met talloze boeiende lezingen die weervoldoende stof tot nadenken gaven. Tot de volgend keer!

Gezien het feit dat elders in dit nummer van Frontier Magazine zijn

voordracht integraal overgenomen is, besteden we in dit sympo-

siumverslag geen aandacht aan de lezing van Wim Dankbaar

betreffende de moord op President Kennedy. :::

FRONTIERm a g a z i n e 63

Wieteke van Dort & Robin de Ruiter

Wim Dankbaar

FR116_02.qxd 28-11-2005 13:00 Pagina 63

Page 26: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

‘Het is twee voor twaalf ’

Na een welverdiende sabbatical vond op zaterdag

10 november in het inmiddels vertrouwde Krasnapolsky voor

de zesde keer het Frontier Symposium plaats. Het platform,

waar grenswetenschappers het publiek berichten over hun

nieuwste theorieën en ontdekkingen, bood dit jaar ruimte aan

een recordaantal sprekers. Mede vanwege het feit dat er in

verschillende zalen simultaan lezingen werden gehouden, was

ook het bezoekersaantal (600) groter dan ooit . De grote toeloop

bewees bovendien dat de interesse voor de onderwerpen die in

Frontier Magazine aan de orde komen, nog altijd groeiende is.

De inhoud van de presentaties wees op een andere trend: de

kloof tussen wetenschap en spiritualiteit wordt steeds smaller.

Een impressie.

Auteur: Niels Brummelman foto’s: www.thehospages.com en Roeland Beljon

Emile

Rat

elba

ndM

oede

r van

Cha

ndra

, Gra

ndm

a Ch

andr

a &

Judi

th M

oore

Mar

cel M

essin

gRo

nald

Jan

Hei

jn &

Lan

ge F

rans

6 Frontier 14.1 januari | februari 2008

Page 27: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

Achteraf bezien is het geen onver-standige keus geweest van Fron-tier om een jaartje af te zien van

het symposium en zich volledig te richten op 2007. Want niet alleen de hoeveelheid aan sprekers maakte afgelopen novem-ber indruk, ook de verscheidenheid en diepgang van het gebodene mocht, zeker voor Nederlandse begrippen, uniek wor-den genoemd. Het allerbeste van eigen bodem was van stal gehaald, aangevuld met een enkele gerenommeerde naam uit het buitenland. De inhoud varieerde van samenzweringstheorieën, vrije energie, buitenaards leven, raadsels uit het verle-den tot natuurlijke geneeswijzen, spirituele bewustwording en het buitenzintuiglijke. En niet alleen bekende grenswetenschap-pers als Peter Toonen, Robert Boerman en Evert Poorterman waren van de partij, ook meer ‘mainstream’ namen als Piet Smol-ders en Emile Ratelband gaven acte de présence. Die laatste viel overigens in voor medium Robbert van den Broeke, die op het allerlaatste moment moest afzeggen. De kersverse resultaten van bodemscans van het Gizeh plateau en de eerste openba-re demonstratie van een verbrandingsmo-tor die gedeeltelijk op water loopt, waren verder kersen op de slagroomtaart.

Wetenschap en spiritualiteitWat op deze zaterdag vooral opviel was dat, alhoewel er voor de ‘die-hard’- grens-wetenschapper meer dan genoeg te ge-nieten viel, het spiritualiteitsgehalte van de meeste lezingen hoog was. Het meest sterke staaltje van de symbiose tussen wetenschap en spiritualiteit werd onge-

twijfeld in de grote zaal - de zogenaamde Grand Ballroom - afgeleverd door Marcel Messing. Deze oudgediende (met respect overigens) trakteerde de zaal op een vlam-mend betoog, waarin hij de machthebbers in de wereld - aangeduid met de verzamel-naam Big Brother - rechtstreeks toesprak en aanviel op hun duistere plannen om het mensdom tot slaaf in een fascistisch systeem te reduceren, kreeg de zaal muis-stil. ‘Amen’ was het laatste wat hij prevelde, de één tot tranen toe geroerd achter latend, een ander wellicht met de tenen gekromd. Indruk maakte het hoe dan ook. Peter Toonen, een man die toch bekend staat om zijn theoretische insteek en we-tenschappelijke benadering van het ge-dachtegoed van de Maya’s, zei het heel letterlijk: “Ik kan hier wel weer een we-tenschappelijk betoog gaan houden, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben het zat om mensen op basis van ra-tionele argumenten te overtuigen. Je voelt of het waar is of niet.” Het applaus uit de zaal deed vermoeden dat de meesten het roerend met hem eens waren. En dus ging het nauwelijks over de kalender en de as-tronomische consequenties van de unieke conjunctie van 21 december 2012, maar meer over het Pad van de Ziel, onze eigen innerlijke weg en onze rol op het wereld-toneel. “Het experiment van de dualiteit is voorbij. We mogen weer zijn wie we wer-kelijk zijn, één met de kosmos. We gaan naar huis”, zo besloot Peter zijn verhaal.

Rundflugscheiben en controlled demolitionsMaar nogmaals: uiteraard ging het niet al-

Symposium ‘07

Piet

Sm

olde

rsRi

ck D

even

te &

Alb

ert T

oby

Lang

e Fr

ans

Pete

r Too

nen

januari | februari 2008 14.1 Frontier 7

Page 28: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

leen over gevoel, intuïtie en één zijn met elkaar. Ook de meer op het linkergedeelte van de hersenen gerichte toeschouwer had een fijne middag. Zo kwamen in de le-zing van Benjamin Adamah harde feiten voorbij over de ‘Rundflugscheiben’ van de nazi’s die werden voortgestuwd door vrije tachyonenergie. Velen in de zaal moeten de ogen uit het hoofd zijn gesprongen bij de gelijkenis die deze machines vertoon-den met de later massaal waargenomen vliegende schotels. Gezien het feit dat veel Duitse wetenschappers na de Tweede We-reldoorlog voor de Amerikaanse regering zijn gaan werken, blijft de mogelijkheid dat een belangrijk deel van de UFO-waar-nemingen terug te voeren is op aarde tech-nologie, levensgroot aanwezig. Albert Toby en Rick Devente gaven la-ter op de dag een duopresentatie, waarbij unieke beelden van de nasleep van de aan-slagen op het World Trade Center in New York getoond werden. Op het moment dat nieuwslezers bij de BBC en CNN al uitge-breid hadden bericht over het instorten van WTC 7, en daarover met verslaggevers ter plaatse aan het praten waren, bleek het-zelfde gebouw op de achtergrond nog recht overeind te staan! Let wel: dit waren live beelden. Conclusie van Albert en Rick: er werd op 9-11 een script afgedraaid en door menselijke vergissingen kwamen sommige delen daarvan te vroeg in het nieuws. Sail-lant detail: WTC 7 was niet door de vlieg-tuigen geraakt en behoudens een beheers-baar brandje was er met het gebouw weinig aan de hand. Volgens veel experts werd de locatie door middel van gecontroleerde explosies naar beneden gehaald. Heeft Big Brother zijn hand op die septemberdag in 2001 definitief overspeeld?

Frontier AwardBijzonder was ook het optreden van Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige en schrijver van bijna vijftig boeken over de verkenning van het heelal. Recentelijk had hij zijn ‘coming out’ met de publicatie van ‘ET: geen mythe maar werkelijkheid’, waarin hij niet alleen de stelling poneert dat het heelal krioelt van het leven, maar ook aangeeft te geloven dat buitenaardse wezens de aarde al bezocht hebben! Met veel humor en inzichtelijke vergelijkingen maakte hij tijdens zijn optreden duidelijk hoe nietig de mens daadwerkelijk is in het

Gra

nd H

otel

Kra

snap

olsk

yAl

bert

Toby

Luca

s Sla

ger &

Pet

er To

onen

Robe

rt B

oerm

anN

icol

e E

. Zon

derh

uis

Benj

amin

Ada

mah

8 Frontier 14.1 januari | februari 2008

Page 29: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

onmetelijke heelal en dat bescheidenheid ons zou sieren. Waarvan acte. Natuurlijk werd ook tijdens dit symposium weer de Frontier Award uitgereikt aan de grenswetenschapper die zich het afgelopen jaar binnen het Nederlandse taalgebied op bijzondere wijze verdienstelijk heeft ge-maakt op het gebied van verspreiding van onderdrukte of nog niet algemeen aanvaar-de kennis over de werkelijkheid om ons heen. De eer viel ditmaal Ronald Jan Heijn ten deel die samen met Harry Beckers en Uri Geller in 2007 de DVD ‘Staya Erusa: Find the book of knowledge’ op de markt bracht. Toonaangevende wetenschappers hebben eraan meegewerkt, omdat zij zich net als net als Ronald Jan (die de prijs door rapper Lange Frans uitgereikt kreeg) rea-liseren dat er een paradigmaverschuiving nodig is om het bewustzijn van de mens-heid op een hoger niveau te brengen. Ro-nald Jan tijdens zijn bedankspeech: “De film verklaart de grote wereldvraagstukken en reikt mogelijkheden aan om door een letterlijk ruimere manier van denken tot oplossingen te komen. En dat is nodig ook, want het is twee voor twaalf.”

Ratelband, maar dan andersSpeciale vermelding tot slot ook voor Emile Ratelband, die nauwelijks voorbereidings-tijd had gehad en toch als afsluiter in de grote zaal het nog aanwezige publiek kos-telijk wist te vermaken. Niet met zijn alom bekende ‘Tsjakkaaa gebrul’, maar met een onderhoudend betoog over hoe de blauw-druk van de ziel tot uitdrukking komt in li-chamelijke kenmerken. Met de uitgedeelde plastic handschoentjes mocht iedereen de karaktereigenschappen bij zijn buurman of -vrouw voelen. Of daar misbruik van werd gemaakt is niet bekend, maar feit is wel dat Ratelband moed toont een derge-lijk gevoelig onderwerp (het beoordelen van mensen aan de hand van lichamelijke kenmerken) bespreekbaar te maken. Na het slotapplaus gaf hij aan onder de indruk te zijn van de ambiance op het symposium en riep hij zijn toehoor op een revolutie te ontketenen: “Want onder het mom van de strijd tegen het terrorisme worden onze burgerlijke vrijheden met voeten getreden. Geloof mij nou maar: ook in Nederland gaat het wat dat betreft snel de verkeerde kant op.”

Wie durft?

Yuri

Rom

ashe

vSt

andh

oude

r Nul

punt

Ene

rgie

Ever

t Jan

Poo

rter

man

De

pers

Ton

van

der K

roon

&

Mar

ieke

de

Vrij

Fron

tier S

ympo

sium

200

7:

600

bezo

eker

s

Stan

dhou

der A

kaija

Stan

dhou

ders

Dut

ch S

pirit

: Ger

t Jan

Eve

lo &

Man

oj H

erm

ans

De

lang

e ta

fel v

an F

ront

ier B

ooks

hop

januari | februari 2008 14.1 Frontier 9

Page 30: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

16 Frontier 15.1 januari | februari 2009

foto’s: Petra van Vliet en Arthur de Smidt

Tussen de vele lezingen door even een mo-ment van rust en kon de gelegenheid ge-nomen worden om de accu weer op laten laden met de Multi Wave Oscillator.

Onder leiding van Désirée Röver vond een fo-rumpresentatie plaats m.m.v. econoom Henk Trentelman, internist Wim Huppes en de arts Henk Fransen met als onderwerp de keuzevrij-heid in de reguliere gezondheidszorg.

De organisatie had medewerkers van “Men in Black” ingehuurd om de toegangscontrole soepel te laten verlopen.

Cardioloog Pim van Lommel, auteur van het boek “Eindeloos Bewustzijn”, kreeg de acht-ste Frontier Award uitgereikt door Shireen Strooker, weduwe van de Frontier Award winnaar uit 2004 Bram Vermeulen.

Bert Janssen gaf een spetterende en boei-ende presentatie over graancirkels en hun geometrie. Hij wist de zaal op een sterke ma-nier te boeien. De zaal bedankte hem met een staande ovatie.

Multi-muzikant Avi Adir zorgde in de pauzes, spelend op verschillende akoestische instru-menten, voor de juiste sfeer.

Symposium ‘08

Page 31: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

januari | februari 2009 15.1 Frontier 17

Op 15 november jl. vond het

zevende Frontier Symposium

plaats. De ingrediënten voor dit

symposium in het Grand Hotel

Krasnapolsky waren: 21 sprekers

verdeeld over drie zalen,

500 bezoekers en 15 standhouders.

Hierbij een korte foto-impressie.

De mysterieuze, uit Frankrijk afkomstige schrijver en onderzoeker, Gigal verschafte de aanwezigen ongeëvenaarde toegang tot de nieuwste informatie omtrent het oude Egypte. Ze liet daarbij het gevoel achter niet het achterste van haar tong te laten zien, wat wellicht in een volgende presentatie alsnog naar voren komt.

Geoff Stray is een verzamelaar van theorieën over het Maya jaar 2012. Naast een uiteenzet-ting van de verschillende theorieën ging hij in op bijna-dood-ervaringen die ook belang-rijke aanwijzingen leveren over de betekenis van de komende overgang. Volgens Stray is de aarde op dit moment zelf in een staat van een bijna-dood-ervaring.

Volgens Geoff Stray is er duidelijk sprake van een opwarming van de aarde, zeker als je kijkt naar de dracht van het ondergoed door de loop der tijden.

Patrick Geryl kreeg dit jaar ruimschoots de tijd om het laatste nieuws te vertellen over de ontdekking van het labyrint in Egypte en zijn voorbereidingen rond het, volgens Geryl, rampjaar 2012.

De in Amerika wonende Maudy Fowler gaf een kijkje in de hemel door contacten te leggen met overledenen. In 2 presentaties van in totaal 3 uur hielp ze met haar gave de aanwezigen om verder te komen op hun levensweg.

Guido Wernink gaf zowel consulten als een lezing over Human Design, een revolutio-naire formule die de esoterische disciplines astrologie, de I Tjing, de Kabbala en het Hin-doe-chakrasysteem verenigt met de regu-liere wetenschappen astronomie, genetica, biochemie en de kwantummechanica.

Page 32: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

34 Frontier 16.1 januari | februari 2010

foto’s: Roeland Beljon & Arthur de Smidt

Symposium ‘09

Peter Toonen, ondertussen een vaste presenta-tor op het Frontier Symposium, gaf wederom een inspirerende lezing over de tijd van trans-formatie waar we midden in zitten.

Patricia Cori: zonder woorden.

Bert Janssen weet een ijzersterk verhaal over graancirkels neer te zetten dat op zijn bekende wijze met veel passie werd gebracht.

Lifecoach en natuurgeneeskundig therapeut Hayo Bol vestigde de aandacht op de relatie van de ziel met het lichaam.

Arthur Fanning toonde voor

het eerst sinds lange tijd de Atlantis Orb,

gevonden in een onderwater

piramide in de Bermuda drie-hoek, aan een groot publiek.

Robbert van den Broeke was aanwezig als be-zoeker en wilde graag kort de zaal op de hoogte brengen van de bijzondere foto’s die hij recentgemaakt heeft.

Farao Cleopatra (rechts) verraste het publiek door haar komst. Velen gebruikten de kans om met haar op de foto te gaan.

Marcel Messing gaf, zoals we van hem gewend zijn, een zeer bevlogen lezing, afsluitend met het gedicht “Kinderen van de aarde”.

Page 33: Frontier Symposia 2001 t/m 2009

ACHTERGROND

januari | februari 2010 16.1 Frontier 35

Op 7 november 2009 vond het achtste Frontier Symposium plaats. De

ingrediënten voor dit symposium in het Grand Hotel Krasnapolsky

waren: 18 sprekers verdeeld over twee zalen, ruim 500 bezoekers en

een groot aantal standhouders. Hierbij een korte foto-impressie.

Bas Steman was een van de hoogtepunten van de dag. Hij presenteerde een indrukwekkend en ontroerend verhaal over zijn herinneringen aan zijn vorige leven.

Winnaar Frontier Award 2009 Marcel Messing kreeg de Nefertiti replica uitgereikt door een familielid van de uitvinder Tesla en de look alike van Einstein.

Reinout Guepin, auteur van het net versche-nen boek over de Schauberger, boeide de aanwezigen met de achtergronden van deze “vergeten”uitvinder.

Sam was een van de vele kristallen schedels die de bezoekers en sprekers hadden meegenomen waardoor een gezamenlijk krachtig ener-gieveld werd gegenereerd.

Peter Stuivenberg, auteur van De Boogeyman gaf een kijkje achter de schermen van onze (wereld-)leiders.

Richard van Rijswijk vertelde over zijn passie, de zandcirkels, in een flitsende multi media pre-sentatie.

Jaap van Etten zette een overtuigend verhaal neer over de kristallen schedels, wat ook de meer nuchtere bezoekers bijzonder aansprak.

De openingsspreker Dos Winkel zette een hel-der en boeiend verhaal neer over wat er alle-maal mis is met vis. Tijdens de lunch werd er opvallend minder vis gegeten.

Lifecoach Lucas Slager presenteerde een goed ver-haal ondersteund met 2 filmpjes te zien op Youtu-be: www.youtube.com/watch?v=1kGZuh8pkkQ; & www.youtube.com/watch?v=slaHaVdPEqU

Magicians Ramana & Ghani gaven een korte zeer verrassende show.