Frontier Magazine 4.6

of 22 /22
1998 Jaarg. 4 nr. 6 ƒ 7,95 / 145 Bfr. De megalieten van Carnac 6000 jaar oud mysterie opgelost? Engelse graancirkels Het fenomeen blijft bestaan Egyptisch labyrint ontdekt ”wereldwonder” gevonden door twee Belgen Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s ”Deep-throat” beweert: V.S. werkt samen met ”ET” CIA-medewerker spreekt over UFO’s De FBI-files over UFO’s De X-files bestaan echt

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Geen vervalste Roswell foto’s? - Stenen tellen - Megalieten in Egypte - Bijzonder Nederland: Samenwerking in UFO-onderzoek - Achter de schermen van het UFO-fenomeen - Wie vindt het Egyptische labyrint? - Het einde nabij - “All for one, one for all” - Neuzen in de echte X-Files - Wat schuilt daar in het graangewas?

Transcript of Frontier Magazine 4.6

Page 1: Frontier Magazine 4.6

1998 Jaarg. 4 nr. 6 ƒ 7,95 / 145 Bfr.

De megalieten van Carnac6000 jaar oud mysterie opgelost?

Engelse graancirkelsHet fenomeen blijft bestaan

Egyptisch labyrint ontdekt”wereldwonder” gevonden door twee Belgen

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

”Deep-throat” beweert: V.S. werkt samen met ”ET”

CIA-medewerker spreekt over UFO’s

De FBI-files over UFO’sDe X-files bestaan echt

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:15 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 4.6

Grensverleggende boeken ...Helmut en Monica Lammer

HET UFO-EXPERIMENTGeheim militair onderzoek naarbuitenaardse ontvoeringen, biochipsen futuristisch wapentuig

��������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������ �!���� ����������"�������������������"��������������������������������������������������� ���� ������������������#� ����������� ������� ��������������������������#���������������������� ������������������������� ������������"������������������������������������������������������ �������������������������������� �����

���������������

������ ���������������������������"����$�����������%�&���"����������� ���������������������������������������"� ����������������������������� �'��������������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������ (���������������������������������������������������������� �'�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������"�������� ��������������������������������� ����������������������������� �� �)**������������+

��������������� �

Graham Hancock enSantha FaiiaSPIEGEL VAN DEHEMELDe mysterieuze vondstenvan oer-astronomen of hetonderzoek naar verlorenbeschavingen

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372,8250 AJ Dronten,

Tel. 0321-380558, Fax. 0321-318892, E-mail:[email protected]

Voor België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas,Tel./fax 03/777.66.57, E-mail: [email protected]

... bij ons te bestellen

Graham Phillips

DE WRAKE GODSGraftombe 55, Mozes,Toetanchamon en de plagenvan Egypte

Patrick Geryl & GinoRatinckx

DE ORION PROFETIEVoorspellingen van de Maya'sen Oude Egyptenaren voor hetjaar 2012

���$�&��������%�&��������� ������������������������������������������� '����������������������������������������� ����� ���������"��������������� ������������������������������������������������ ��������)*,) ���(����� ��������"���������� ��#���������"���� ������ ��������������� ��������������������������������������

��������������� �

-��,.*/��������� ���%�&���� ����������0���������������������������������������������������� ���������������������������1���������������������������������������������������� �-������������������� ��������������������������� ���%�&���� ��������������+����������������� ������������������������������ �'����������������������������������������� 2 �������� ��� ���������3������3���������������������������������������������������4����� �������"������������5������ ���� �5������ ������������������������������������������������������������������� �6�����74����� �������������������������������������� �����������������������%�&���

����������������

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:15 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 1

3 Redactioneel4 Globescoop6 Vreemde Zaken

Nieuwe enquête over UFO-ont-voerden; Mexico City UFO-film ver-valst; Bill Cooper vecht tot dedood; NASA zoekt doodskometen;Microbe overleeft op de maan; Bui-tenaardse politici; Russische UFO-dossiers

10 Geen vervalste Roswell foto’s?Op de persconferentie in Roswellin 1947 toonde men volgens on-derzoekers een weerballon, niet deechte brokstukken van wat er werkelijk was neergestort. Maar volgens de fotograaf dietoen de foto’s nam, klopt deze uitleg niet.

12 Stenen tellenDe menhirrijen van Carnac vormen een mysterie dat zo’n zesduizend jaar oud is. Ooitstonden er tienduizend grote stenen in rijen. Waarom? Door wie? Deze vragen zijn nogsteeds niet beantwoord.

14 Megalieten in EgypteEen megalithisch bouwwerk in Egypte zou volgens onderzoekers aan de bron ban deEgyptische beschaving kunnen liggen

15 Bijzonder Nederland: Samenwerking in UFO-onderzoekUFOON is een landelijk netwerk van UFO-meldpunten.

16 Achter de schermen van het UFO-fenomeenEen persoon die voor de CIA werkte treedt naar buiten en vertelt wat volgens hem dewaarheid is aangaande UFO’s en buitenaardse wezens.

24 Wie vindt het Egyptische labyrint?Patrick Geryl en Gino Ratinckx ontdekten in Egypte de toegang het verloren Egypti-sche labyrint, volgens de overleveringen een van de mooiste bouwwerken ooit op aar-de in elkaar gezet.

28 Het einde nabij1998 loopt op zijn einde en nog steeds is de “Hall of Records” niet gevonden.

30 “All for one, one for all”In Nederland vond een unieke bijeenkomst plaats van “ouderen van de Vrede”, waarbijook een aantal kristallen schedels aanwezig waren.

32 Neuzen in de echte X-FilesDe Engelse auteur Nick Redfern onderzocht de echte X-Files van de FBI.

35 Wat schuilt daar in het graangewas?Een overzicht van de Engelse graancirkels van de voorbije zomer.

38 AlexandriaSpiegel van de Hemel; The Phoenix Solution; Everything is under Control; The MarsMystery.

40 Eéntje verder / Agenda

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier 2000 en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die erook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright laten we rusten bij de auteur zelf. De copyright voorde overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation.© Frontier Sciences Foundation 1998

Frontier 2000 4.6

Inhoud

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:15 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 4.6

The Great Pyramidand the Ark of theCovenant

The Face on Mars

Treasure of theCahokia Mounds

Kung-fu monks ofChinaCathars and the lostsecrets of Jesus

Wordt lid en verkenWordt lid en verkenWordt lid en verkenWordt lid en verkenWordt lid en verkende wereld !de wereld !de wereld !de wereld !de wereld !Los nummer: f 10, -

Abonnement: f 50,- (1 jaar)

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 40,- (4 nrs.)

Thru alien eyes (WesBateman)Whales and radarattacksSSG Commands(subliminal com-mands on TV)ETs talk about PopePius XIIElectronic soundproduces stress... and more of theusual great stuff

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 45,- (6 nrs.)

Los nummer: f 16,95Abonnement: f 195,-(12 nrs.)

Los nummer: f 10, - Abonnement: f 50,- (6 nrs.)

The medical myths ofosteoporosisMilitary mind controlUK Crop circles 199810 cases of being healedby alienswhite power gold ofancient Sumer andEgyptHans Coler's FreeEnergy devicesUS Intelligencewhistleblowers

Buitenlandse tijdschriften,alleen bij ons te verkrijgen

Atlantis Rising

New secrets aboutthe origins of man-made UFOsThe New WorldOrderThe United NationsexaminedThe Skolnick reporton Diana's murderMind control updateGingko Biloba: theamazing herbWho really owns themedia?

The Mystery of Nan Madol

Psychics and the government

Victor Hugo: did the author of LesMiserables have alien contacts?

Gizeh and the Hall of Records: will1998 be THE year?

Zecharia Sitchin and the case for theheadless "ancient astronaut" statue.

World Explorers ClubNexus

Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel. 0321-380558, Fax 0321-318892Voor België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel./Fax 03/777.66.57

Email: [email protected] (Nederland) en [email protected] (België)

Sedona Journal The Probe

Speciaal aanbod:5 nummers voor

f 39,95 ipvf 59,95

2

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:15 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 4.6

Het einde van 1998 nadert met rasse schreden. Centrale vraag is danook of het jaar bracht dat wat men ervan had verwacht. Voor Egypteis het antwoord op die vraag bij het ter perse gaan nog steeds ondui-delijk, maar neigt het in de negatieve zin. Egypte stond een jaar langcentraal in het alternatieve nieuws, met verklaringen en verwijten enonder andere het terugtrekken van wat een wereldbestseller moestworden: het boek van Nigel Appleby. Het is echter wel duidelijk dat hetzwaartepunt daar verlegd wordt naar 1999 en zelfs 21 maart 2000.

Voor wat betreft Frontier 2000, brengt 1999 in elk geval veranderin-gen. Zo zal Frontier 2000 voortaan Frontier Magazine noemen. De“2000” verwees naar een mogelijk financiële verbintenis tussen Fron-tier en het Duitse Magazin 2000, een verbond dat uiteindelijk nietdoorging; maar de naam van het tijdschrift was er wel. Bij het naderenvan het jaar 2000 meenden we dan ook dat het tijd was om ons te ont-doen van het achtervoegsel “2000” en opteerden voor “Magazine”. Te-gelijk met deze naamsverandering zal nummer 5.1 in een nieuwe lay-out gekleed worden; we geloven dat u die nieuwe lay-out wel zult sma-ken.Ook de webpagina van Frontier Magazine en Frontier Sciences Foun-dation zal in januari ingrijpend veranderd worden. Zo zal een databa-se op het web geplaatst worden zodat men snel en efficiënt boekenkan bestellen en het aanbod kan doorlopen.

Dergelijke veranderingen zullen geen negatieve invloed op de inhoudvan het tijdschrift. Integendeel: met een steeds uitbreiend gamma aanauteurs en vertalers, groeien we steeds meer om u op de hoogte tehouden van het nieuws… en op bepaalde momenten kon u zelfs ge-nieten van informatie dat nog nieuws moest worden. In juni mag u zichdan ook verwachten aan enkele wereldschokkende bevindingen diegemaakt zijn door de redactie en de Engelse auteurs Clive Prince enLynn Picknett. Absoluut niet te missen en ontegensprekelijk HETnieuwsfeit van 1999. Maar nog even geduld, dus…

Mogen we eveneens nogmaals een oproep doen naar geïnteresseer-de medewerkers. Zo zijn we nog steeds op zoek naar mensen die onswensen te helpen met de uitbouw van onze website. We zijn tevens opzoek naar mensen die bezeten zijn van de Nederlandse taal en alstaalcorrector de ingeleverde teksten van Frontier Magazine wensenna te lezen, alvorens ze gepubliceerd worden. Dit om het leesgemaken de taalkundigheid van de artike-len te vergroten.

De redactie

Frontier 2000 4.6 3

Redactioneel

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Redactie-medewerkers:Monique HoppenbrouwerJeroen KümelingJubbe MullerWilleke SjoersMirjam Van Dijk

Medewerkers:Andy DenneMaurits EnthovenBas MeijerDavid Hatcher ChildressNancy PoletHans OverbeekGer RomboutsRense SjoersMarc Vredeveldt

Lay-out: D-Sine & PDB

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voorhet aflopen van het abonnement.

Redactie Frontier 2000:Lijzijde 40, 8251 CX Dronten,NederlandE-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier Sciences Foundation:Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, BelgiëTel./Fax 03/777.66.57E-mail: [email protected]

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0321-318892E-mail: [email protected]

Toricellistraat 4Oranjestad, Aruba (Antillen)

Postnet Suite 156, Private Bag X3,Bloubergstraat 7443, Zuid Afrika

http://www.f-s-f.com

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:15 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 4.6

6

In 1991 hield de Roper Organizationin de Verenigde Staten een onder-zoek naar “ongewone persoonlijkeervaringen” die mensen meendengehad te hebben. Het onderzoekwas gesponsord door zakenmanRobert Bigelow uit Las Vegas. Deenquête omvatte elf vragen, waar-van er vijf “sleutelvragen” waren. Debedoeling van het onderzoek was teachterhalen welk percentage van deAmerikaanse bevolking mogelijkeen UFO-ontvoering of een aanver-wante ervaring had. Het resultaatgaf verrassend twee precent van deAmerikaanse bevolking: vijf miljoenmensen.Meteen werd deze bevinding op fel-le kritiek onthaald. Sommigen bekri-tiseerden de methodologie, andere

het resultaat. In 1998 besloot Bige-low daarom opnieuw gebruik te ma-ken van de Roper Organization endezelfde vragenlijst uit 1991. Hetnieuwe onderzoek leerde dat het to-tale aantal grotendeels hetzelfdebleef. Sceptici merkten op dat menzich moest verwachten aan eenmassale toename, mogelijk dat vijfprocent zou beantwoorden aan decriteria. Deze sceptici menen im-mers dat het resultaat grotendeelsbeïnvloed werd door media en tele-visie en dat deze aan de mensenvervalste herinneringen geven.Sinds 1991 zou daarom een belang-rijke toename gezien moeten zijn:de X Files, Dark Skies, The Visitoren zovele andere series en filmsmet buitenaardse wezens hebben

immers gezorgd voor massale me-diabelangstelling in het onderwerp.Dit is voornamelijk opmerkelijk wan-neer men weet dat in 1991 zevenprocent verklaarde een UFO waar-genomen te hebben. Zeven jaar la-ter is het nog steeds zeven procent.Ook dit keer werd de enquête uitge-voerd onder 6000 personen, maaruiteraard niet dezelfde als die welkezeven jaar geleden geïnterviewdwerden. Deze keer werd de enquêtein de straat gehouden, in tegenstel-ling tot vorige keer, toen ze telefo-nisch gebeurde. Tijdens een per-soonlijk contact zou, zo stellen deonderzoekers, de geïnterviewdepreciezer en duidelijker antwoorden.

Vreemde ZakenMichael LindemannNieuwe enquête bevestigt vorige: mogelijk heel veel mensen zijn UFO-ontvoerden

Mexico City UFO-film vervalst, zegt expert

Vorig jaar werd in september bovenMexico City een grote UFO op videovastgelegd. Dat was althans de be-richtgeving. De Mexicaanse onder-zoeker Jaime Maussan repte zichter plekke en sprak met getuigen dievertelden dat zij inderdaad rond hetvermelde tijdstip (6 augustus 1997)het “ding” hadden gezien. De filmwerd aanzien als het zoveelste bij-zonder goede bewijsmateriaal: defilm werd overdag opgenomen enwas bijzonder duidelijk.Maar dat is volgens de professione-le video-analist Jeff Sainio een illu-sie. Met behulp van computerappa-ratuur heeft Sainio, naar eigen zeg-gen, vierhonderd uur lang de filmgeanalyseerd. Hij analyseerde metname de bewegingen van het beeld.“Op elk beeld van een videocamerais er beweging te zien. Die werdenmet de computer gemeten. Er is”, zostelt Sainio, “geen enkele menselij-ke kleuring van de gegevens moge-

lijk.” Sainio achterhaalde dat de“veeg”, het teken dat iets beweegt”,niet overal conform was. Op bepaal-de frames beweegt het hele beeld(doordat de cameraman beweegt),maar is er geen “veeg” te zien rondde UFO. Dat is voor iedereen eenoverduidelijk teken dat de UFO ophet beeld “gemonteerd” is, met an-dere woorden: dat het hier gaat omeen vervalsing. Iemand nam beel-den en gebruikte vervolgens (waar-schijnlijk) computersoftware omdaar beelden van een UFO vrijwelletterlijk op te plakken. Volgens Sai-nio is het niet bijzonder duur omzo’n vervalsing in elkaar te knutse-len. De maker of makers zullen eralleen wel heel veel tijd aan besteedhebben. Die makers besloten inseptember 1997, toen de video bijhet publiek bekend raakte, zich nietbekend te maken.Sainio meent dat de huidige staatvan de personal computer iedereen

in staat stelt dergelijke vervalsing inelkaar te boetseren. “Er is niet lan-ger bijzonder ingewikkelde softwarevoor nodig.” Om zijn bevindingen ex-tra te ondersteunen, heeft Sainiopersoonlijk op dezelfde video extraUFO’s gekleefd. “De software die ikdaarvoor gebruikte is gratis op hetInternet te verkrijgen”, zo zegt hij.Jaime Maussan vraagt zich echteraf wat de getuigen in Mexico danechter gezien hebben. VolgensMaussan is het vrij onwaarschijnlijkdat zij allemaal bewust gelogenhebben. Maussan stelde ze trou-wens gewoon vragen en zij kondendie vragen op een dergelijke manierbeantwoorden dat ze datgene watop de video te zien was, staafden.Sainio gaf ruiterlijk toe dat hij nietwist wat hij moest denken van degetuigen. Het enige waar hij specia-list ter zake in is, is de analyse vande video en die stelt duidelijk dat hetgaat om een vervalsing. ∞

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:15 Pagina 6

Page 7: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 7

Hollywood baarde in 1998 de twee-ling Deep Impact en Armaggedon.Beide succesfilms behandelen demogelijkheid dat de Aarde in de na-bije toekomst bedreigd wordt dooreen komeet of een asteroïde, die, bijinslag, het leven op Aarde zal ver-woesten. Iedereen is er eveneensvan overtuigd dat dergelijke insla-gen in het verleden gebeurd zijn…en in de toekomst nog zullen ge-beuren, Bruce Willis of niet. Toch ishet zo dat de overheid bijzonderweinig aandacht heeft besteed aanhet in kaart brengen van mogelijkegevaarlijke objecten die langs onzeplaneet scheren. Men schertst trou-

wens dat er in één McDonalds meermensen werken dan er onderzoe-kers zijn die zich met het opsporenvan dergelijke objecten bezighou-den.

Recent deelde NASA echter meedat Jet Propulsion Laboratory inPasadena, Californië, een bureauzal oprichten dat zich hiermee zalbezigheden. Op zijn minst negentigprocent van de ongeveer 2000 ob-jecten die langs de Aarde scheuren,zullen in kaart gebracht worden. Deobjecten die geklasseerd zullenworden, moeten ongeveer een kilo-meter groot zijn. Die zijn in de duis-

ternis van het heelal moeilijk op tesporen, maar toch zijn ze voldoendegroot om het leven op Aarde uit teroeien. Kometen, die grotendeels uitijs bestaan, zijn iets gemakkelijkerop te merken dan de uit steen enmetaal bestaande asteroïden. Ditdecennium werden er enkele aste-roïden ontdekt toen ze reeds terhoogte van de maan waren. Indienze op de Aarde afgestevend waren,zou er vrijwel geen enkele waar-schuwing zijn geweest om voor-zorgsmaatregelen te nemen. BruceWillis zou niet in actie kunnen schie-ten. ∞

NASA op zoek naar “doodskometen”

Milton William Cooper, beter bekendals “Bill Cooper”, is een UFO-onder-zoeker die bekend staat als iemanddie enkele jaren geleden bijzonderwilde verklaringen de wereld in-stuurde. Cooper meende dat hij be-wijsmateriaal had voor een ver-schrikkelijke samenzwering, diezo’n beetje elke toppolitici omvatte,een samenzwering die er onder an-dere op gericht was om alle bewijs-materiaal van buitenaards levenvoor de burger verscholen te hou-den. Hij werd zo de spreekbuis voordiegenen die meenden dat er eennieuwe wereldorde weldra allemacht zou overnemen. In 1991 pu-bliceerde hij “Behold A Pale Horse”,waarin hij zijn theorieën nogmaalsin alle geuren en kleuren kenbaarmaakte.

Begin jaren negentig veranderde dehouding van Cooper echter drama-tisch. Af en toe schold hij tijdens le-zingen zijn fans uit. “Mensen diezich interesseren in UFO’s zijn omde tuin geleid door de architectenvan de kwade nieuwe wereldorde”,zo verklaarde hij. Af en toe ging hijzelfs fysiek tekeer tegen diegenendie zijn stellingen niet zomaar slik-ten en hem van repliek dienden. Uit-

eindelijk verdween hij uit het UFO-wereldje.Deze zomer verschanste Cooperzich echter in zijn woning en ver-klaarde te willen vechten tot dedood. Hij zou vast en zeker de deurniet openen voor diegenen die hemzouden arresteren op verdenkingvan belastingsontduiking en bank-fraude. Cooper moest zich op 1 julivoor de rechtbank verdedigen, maarstuurde zijn kat. Cooper, ondertus-sen 54 jaar oud, stelt dat hij lid isvan de “Second Continental Army ofthe Republic”, een burgermilitie. Deoverheid meldde de afgelopen jarendat ze Cooper als een gevaar aan-zagen daar ze vreesden dat hij ietsin de aard van een massale zelf-moord of ander spectaculair gebeu-ren in elkaar zou knutselen om zode aandacht te vestigen op zijn per-soon en zijn boodschap. De afgelo-pen vier jaar herhaalde Coopersteeds maar weer dat er “bloed inde straten van Amerika zal vloei-en… het is onafwendbaar.” De over-heid van de staat Arizona, waarCooper woont, stelde dat zij bijzon-der voorzichtig te werk zouden gaanbij de arrestatie van Cooper. Zij wil-den geen Waco in hun staat. Vol-gens vrienden van Cooper is het in-

derdaad mogelijk dat hij meent wathij zegt: hij lijkt inderdaad bereid testerven. Een aantal mensen menenook dat Cooper overtuigd is dat deFBI hem wil vermoorden. Voor deFBI is dit reden genoeg om uiterstvoorzichtig te werk te gaan bij dezearrestatie. Want iemand die stelt datde overheid hem wil vermoordenomdat hij teveel weet en die over-heid teveel in de weg legt, dergelijkepersonen mogen niet vermoordworden. Dan zouden de wildste ge-ruchten de ronde doen.Een ander contact tussen UFO’s ende wet deden zich voor op 1 sep-tember. Een man uit New Jersey,Brett Steingraber, pleitte voor hetgerecht schuldig. Hij had zijn ex-vrouw doodgestoken. Maar volgensde moordenaar was het zo dat bui-tenaardse wezens de wereld weldrazouden veroveren. Hij vermoorddezijn ex-vrouw, Suraia Sadhi in maart1996 zodat zij gered zou wordenvan een buitenaardse tirannie. Hijstak zijn vrouw twaalf keer in haarborst. Steingraber verbleef twee jaarlang in een psychiatrische instellingmaar werd vervolgens voor het ge-recht gebracht. Er werden duidelijkgeen buitenaardse getuigen opge-roepen. ∞

UFO-onderzoeker Bill Cooper paraat om te vechten tot de dood

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:15 Pagina 7

Page 8: Frontier Magazine 4.6

12

Stenen tellen

Diegene die Carnac bezoekt, wordtmedegedeeld dat Carnac en zijnonmiddellijke omgeving ongeveervierduizend megalieten bevat. Ar-cheologen menen dat er ooit tien-duizend menhirs aanwezig waren.Toch wijzen zij er op dat elders inFrankrijk eveneens dergelijke rijenterug te vinden zijn; deze rijen zijnwel wat minder indrukwekkend. WatCarnac uniek maakt, is de groteconcentratie op een klein oppervlak.De archeologen dateren ze als on-geveer vijf tot zesduizend jaar oud,zo’n duizend jaar ouder dan de pira-miden van Egypte. Plaatselijk beti-telt men de menhirrijen als een “ne-olithische kathedraal”.

Carnac en zijn omgeving zijn geken-merkt door een granieten onder-grond. Het grootste mirakel van derijen is niet hoe men ze gebouwdheeft. Men weet dat de grootste ste-nen zo’n twintig ton wegen. Moder-ne proeven met technieken die deneolithische inwoner kende, wezenuit dat zo’n twintig personen derge-lijke stenen konden plaatsen. Het isniet bekend of deze techniekendaadwerkelijk gebruikt werden,maar dat ze het konden doen, is be-wezen. Het wonderbaarlijke is ech-ter dat de stenen hoegenaamdovereind bleven. De grond van hetneolithicum bevindt zich nauwelijkstwintig centimeter onder het huidigeoppervlak. Op nauwelijks veertigcentimeter diepte bevindt zich gra-niet. De megalietenbouwers haddendus slechts twintig centimeter aardeom een “put” te graven. In die put

moesten ze tonnen aan steen ba-lanceren op één punt. Toch slaag-den zij er in om duizenden megalie-ten op te richten en die zo te balan-ceren dat ze overeind bleven.

Tot in de zeventiende eeuw warende menhirrijen blijkbaar niet te zien.Nergens vindt men enige verwijzing;waarschijnlijk lagen ze verborgen inde struiken. In de zeventiende eeuwwas men op zoek naar nieuwe gron-den en waarschijnlijk, bij het winnenvan nieuwe velden, stootte men opde menhirrijen. Meteen was dat ookhet teken voor de verwoesting vanenkele rijen. Tweehonderd jaar langvormden ze ofwel het schouwspelvoor interesse en problemen, wanthet was duidelijk dat een aantal ste-nen in de weg stonden. Ze werdenprompt verwijderd door de plaatse-lijke landbouwers.

Toen men aan het begin van detwintigste eeuw aanving met ar-cheologisch onderzoek van de rijen,meende men dat het hier oorspron-kelijk ging om één grote rij, in totaalzo’n acht kilometer lang. Nader on-derzoek wees echter uit dat dit nietzo was. Er bleken zo’n vijf rijen tezijn, waarvan vier elk zo’n duizendmenhirs bevatten.Eén concentratie van rijen bevindtzich nabij Erdeven; de andere con-centratie staan rug aan rug net tennoorden van Carnac. De meestwestelijke is die van Menec. Hier be-vinden zich 1099 menhirs in twaalfrijen. Eén steen torent boven alleandere uit; terecht wordt hij de reusgenoemd: hij meet 3.70 meter. Destenen zijn vrij klein, dit in tegenstel-ling met de menhirrij van Kermario,net ten oosten van die van Menec.Kermario telt 1029 menhirs, in tien

Dave Custers

Carnac, in het Franse Bretagne, is het paradijs van demegalithische beschaving. Duizenden menhirs, opgerichte

reusachtige stenen, staan er in rijen verspreid over hetlandschap.

Te Menec probeerde men een moeilijke balans uit.

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 12

Page 9: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 13

rijen. Het veld is 1120 meter lang.Hier vindt men de grootste megalie-ten terug. In het verlengde daarvanbevindt zich Kerlescan, waar 594menhirs in dertien rijen verdeeldstaan over een lengte van 880 me-ter.Deze drie menhirrijen zijn gebouwdvolgens eenzelfde schema: de men-hirs zijn het grootst aan het westelij-ke einde; deze westelijke kant be-vindt zich op hogere grond dan deoostelijke kant. De kleinere menhirsin het oosten staan dichter bij el-kaar; de rijen gaan vervolgens alseen waaier uiteen.

De steenrij van Menec is het voorlo-pige einde van een aaneenschake-ling aan rijen. Dan is er over een af-stand van ongeveer twee kilometerniets te vinden, behalve enkele dol-mens. Hoewel minder indrukwek-kend dan de rijen, moeten deze dol-mens qua technologisch hoog-standje niet onderdoen voor de rij-en. Te Crucuno, waar de dolmen bij-na leunt tegen de muur van eenboerderij, weegt de deksteen zo’nveertig ton. Bovendien worden zijdoor de archeologen gedateerd alsleeftijdsgenoten van de rijen; ca.4000 v. Chr.Twee dolmens leiden vervolgensnaar de menhirrij van Saint Barbe.Hier stond ooit een rij van zo’n vijftigstenen, die in vier rijen van zuidnaar noord liep. Alleen de grootstestenen, in het noorden, op het hoog-ste punt van rij, zijn overeind geble-ven. Veertien bevinden zich onderhet zand. De rest is gesneuveld voorde landbouw.Drie kilometer ten noorden vanSainte Barbe bevindt zich de meestnoordelijke menhirrij: die van Ker-zerho. Hier bevinden zich 1130menhirs in tien rijen, over een leng-te van 2150 meter. Nabij de cam-ping van Kerzerho bevinden zich en-kele menhirs die maar liefst zes me-ter hoog zijn. Ze zijn meteen dehoogste menhirs van deze regio. Derij loopt van het zuidoosten naar hetnoordwesten. Opnieuw bevindenzich de grootste stenen zich op hethoogste punt. Deze twee rijen zijndus niet aan elkaar geschakeld zo-als die van Menec, Kermario en Ker-lescan. Toch lijkt alles één geheel tevormen.

Vertrekkende van de menhirrij vanPetit Menec, krijgt men Kerlescan,Kermario en Menec. Vervolgenszo’n twee kilometer megalietenvrijeruimte, waarna men twee dolmensaantreft. Vervolgens de rij van SaintBarbe. Vervolgens, meer noordoos-telijk, de dolmens en cromlechs vanCrucuno, de dolmen van Mane-Croh, ten noorden daarvan een klei-ne menhirrij, met daarnaast de dol-men van Mane-Braz. Net ten westendaarvan begint de menhirrij vanKerzerho. Terwijl de rijen dus geenaaneenschakeling vormen, lijkt erwel een “parcours” terug te vinden inhet geheel.

Archeologen hebben uitgesloten dathet om graven zou gaan. De rijenhadden ook geen enkele militairefunctie, hoewel ze tijdens de Twee-de Wereldoorlog door een Ameri-kaanse militair aanzien werden alseen Duitse verdedigingslinie. Vol-gens de legende zou een Fransemilitair met kennis ter zake zijn tus-sengekomen om een bombarde-ment van de steenrijen te beletten.Het enige wat overblijft, zo stellende archeologen, is dat de rijen eenreligieuze betekenis hadden. Mo-derne archeologen achten het waar-schijnlijk dat de rijen gebruikt wer-den voor een processie. Het is danook mogelijk dat het geheel vanmenhirrijen eveneens gebruikt werdvoor een processie. Rituele wande-lingen waren immers onderdeel vande neolithische beschaving. Het ge-heel bevindt zich op loopafstand vanelkaar. Te voet duurt het ongeveer

drie tot vier uur om van de menhirrijvan Petit Menec tot Kerzerho tewandelen. Ten noorden van Kerzer-ho is er niets meer van dergelijkegrootte terug te vinden.

De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat de megalietenbou-wers de zon vereerden. Een aantalonderzoekers meent dat de mega-lieten astronomische observatoriawaren. Het is echter meer waar-schijnlijk dat ze gebruikt werden alsplekken waar de zon vereerd werd.En Carnac is een uitstekende plaatsom de zon te vereren; vrijwel elkedag is ze immers te zien. Carnacgeniet van een uniek micro-klimaat.Het is gesitueerd aan de kust vanBretagne, waar de Golfstroom “in-beukt” op het Europese continent.Carnac is echter beschut door delandstong van het Presqu’ile de Qui-beron. Carnac is trots op zijn gemid-deld 2053 uren zon per jaar, metvanaf april ca. zeven uur zonne-schijn per dag. Dat het hart van demegalithische beschaving te vindenis op deze plek, is dan ook mogelijkmeteen verklaard. Dit micro-klimaatvan de Baai van Quiberon eindigt inhet noorden ongeveer ter hoogtevan Erdeven, het dorp waar desteenrij van Kerzerho zich bevindt.

Daarnaast is Carnac ook het weste-lijke einde van de megalithische be-schaving. De megalietenbouwerszijn afkomstig uit zuidoost Europaen trokken langs twee wegen naarhet westen: een groep volgde deDonau, een andere de kustlijn van

De menhirrij van Le Menec, momenteel niet toegankelijk voor het publiek.

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 13

Page 10: Frontier Magazine 4.6

16

Sinds de uitgave op 1 april 1998 vanmijn laatste boek, Glimpses of OtherRealities - Volume II: High Strange-ness, heb ik reacties gekregen vanmeerdere voormalige werknemersvan het leger en de inlichtingendien-sten uit het hele land. Zij vertellendat de documenten en militairezegslieden in mijn nieuwe boek juis-te informatie hebben over kennis enverhullingen van de Amerikaanseregering over bemoeienissen vanniet-menselijke wezens met de Aar-de.In mei werd ik in telefonisch contactgebracht met een man die ik voorhet gemak Kewper zal noemen om,op zijn verzoek, zijn identiteit te be-schermen. Kewper heeft gediendals eerste luitenant in de Verbin-dingsdienst en was CIA-medewer-ker bij een legerbasis in het Zuid-westen van de Verenigde Staten,tussen 1957 tot 1960. Hij had zijnDD-214 en ontslagbrief en eenkrantenbericht uit 1956 met zijndienstoproep. De naam van de bur-ger en de legerbasis van de Verbin-dingsdienst kwamen overeen metdie van het ontslagbewijs van het le-ger.Ik zou die legerbasis willen noemen,maar als u verder leest, zult u ziendat Kewper door een waakhond vande regering gevraagd was om dieinformatie achter te houden om hui-dige gevoelige en geheime CIA-operaties te beschermen vanuit diebasis in 1998.Van 1957 tot 1960 doceerde Kew-per over radioverbindingen en code-leer aan officieren van de verbin-dingsdienst van het leger. Hij ge-bruikte hiervoor een valse identiteit,verschaft door de CIA.Het hoofd van het opleidingscen-trum van die verbindingsdienst had

tijdens de Tweede Wereldoorlog ge-werkt voor de Office of StrategicServices (OSS). De OSS ging in1947 over in de CIA. In aanvullingop zijn doceren, vroeg KewpersCIA-chef op de legerbasis om tehelpen met de analyses van super-geheime voorvallen die verzameldwerden voor het luchtmachtonder-zoek project ”Blue Book” naar on-geïdentificeerde vliegende voorwer-pen (UFO’s).

Toen ik voor het eerst sprak metKewper vertelde hij dat zijn eed totzwijgplicht 30 tot 35 jaar na zijn ver-trek in 1960 uit het leger en de CIAverliep. Die periode eindigde rond1995. Daarom vindt hij dat hij nietsverkeerds doet door zijn buitenge-wone kennis en ervaringen over”buitenaardsen” met mij te bespre-ken. Begin mei was hij niet zekermeer of hij de publiciteit wilde zoe-ken. Op zaterdag 30 mei belde ikhem opnieuw om te vragen of hij nuwel een radio-interview wilde doen,zolang zijn echte naam niet ge-noemd zou worden. Vanaf 1993 doeik reportages over het milieu en we-tenschappelijk nieuws voor het lan-delijk opererende ”Chancellor RadioBroadcasting Network”. Kewper ver-raste me toen hij meteen zei: ”Ik benbang dat uw telefoon wordt afge-tapt.” Hij had op maandag 25 meieen telefoontje gekregen van eenman die niet vertelde wie hij was ofvoor wie hij werkte en hij noemdeKewper niet bij zijn naam, maar be-gon eenvoudigweg te spreken.Kewper liet mij bepaalde zaken op-tekenen, onder voorwaarde dat ikde onderwerpen wegliet waarvan deanonieme beller had gezegd dat zijgevoelig lagen. Deze zinsneden zijntussen haakjes aangegeven in het

volgende interview voor het eerstuitgezonden op het in Noord-Ameri-ka uitgezonden radioprogramma”Dreamland” op 31 mei 1998 en”Coast to Coast AM Hosted by ArtBell” op de nachtradio op 1-2 juni1998:

Howe: U nam de telefoon op en watzeiden zij... ?Kewper: Ja, zij noemden mijn naamniet. Zij zeiden slechts: ”Wij begrij-pen dat u een gesprek heeft gehadmet iemand in Pennsylvania oververtrouwelijke informatie die geheimis. We zouden het waarderen als uniet in een gesprek of televisie-inter-view begint over [naam legerbasisweggelaten] dat u over de telefoonheeft genoemd of over wat er gaan-de is in [CIA vliegbasis weggelaten]of iets aangaande dat. We zoudenhet echt waarderen omdat verslag-gevers en andere geïnteresseer-den, indien het uitgezonden zouworden, kunnen proberen om in datverboden gebied daar te komen metvanzelfsprekend kans op lichamelijkletsel.”

Howe: Zij zeiden niet dat u nietmocht praten over de film over dezesvingerige mensachtige?Kewper: Nee, niets daarover.

H: Goed, kunnen we dan een inter-view doen vandaag? Niet om uwnaam eraan te verbinden, maar omu op de radio te presenteren als ie-mand die in het leger gediend heeften, u kunt aangeven hoe u het om-schreven wilt hebben, die de film ge-zien heeft en u kunt proberen omhet jaar te noemen. Kunnen we datdoen?K: Ja, ik denk het wel, zolang ik nietsvertel over...

Achter de schermen vanhet UFO-fenomeen

Linda Moulton Howe

Een voormalig Amerikaanse legerofficier van deVerbindingsdienst en de CIA getuigt over wat de

regering en het leger van de Verenigde Staten geheimtrachten te houden over UFO’s en buitenaardse

beschavingen.

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 16

Page 11: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 17

H: Dus u ontving de rapporten die inhet kader van project Blue Book ver-zameld werden; dat zij alleen diegevallen publiek maakten die zekonden verklaren. U behandeldeechter de gebeurtenissen die onver-klaard waren?K: Ja, waarschijnlijk niet alle geval-len, maar wij waren in ieder gevaléén van de groepen die de onver-klaarde gevallen onderzochten. Ikweet dat toen zij project Blue Bookbeëindigden, zij verklaarden dat zeabsoluut niets hadden gevonden indat project dat niet verklaard was.En dat was waar omdat alles wat zijniet verklaarden, gezonden werdnaar Fort Belvoir in Virginia en van-daar uit verder verzonden naar an-dere legeronderdelen. De FBI wasook bij enkele zaken betrokken, om-dat de FBI bij sommige betrokkenenthuis langs kwam.

H: In welke periode was u zelf voorde CIA aan het werk met dezehoogst vertrouwelijke rapportenover UFO-gevallen?K: Van 1957 tot 1960. Ik was indienst vanaf 1956, maar ik was er inmijn eerste jaar niet bij betrokken.

H: Wat was uw rang en legeronder-deel?K: Ik was eerste luitenant in het le-ger. Ik zat eigenlijk in de verbin-dingsdienst van het leger, maar ikwerkte ook voor de CIA, want ik hadtwee weddes, één van het leger enéén van de CIA.

H: Heeft u in uw werk 16 mm filmsgezien over dit fenomeen in uw pe-riode van 1957 tot 1960.K: Bedoelt u de UFO’s in Roswell?

H: Precies.K: De enige film die ik zag is dege-ne die de laatste jaren is gepubli-ceerd en een autopsie van een bui-tenaardse laat zien. Ik zag diezelfdefilm in 1957.

H: In welk kader zag u die film?K: Tijdens het bestuderen vanUFO’s, het onderzoeken en naspeu-ren van een aantal gevallen die wijhadden over verschillende waarne-mingen. Kennelijk heeft iemand vanFort Belvoir, Virginia de film naarmijn baas gestuurd. Ons team be-

keek de film op een zaterdagoch-tend en moest het weer terugsturennaar Fort Belvoir. Maar we haddenhem gezien. En we zagen in die pe-riode meerdere andere hoogst ver-trouwelijke UFO-waarnemingen opfilm. We hadden een film waarin tezien was dat een UFO materiali-seerde boven een energiecentralein één van de westelijke staten alsOregon, Washington of Utah, er-gens in die regio.

H: U bedoelt dat iemand toevalligaan het filmen was?K: Ja. Iemand was een splinternieu-we camera aan het proberen enfilmde de energiecentrale. Eerst hetberglandschap tot zij boven de cen-trale waren. De centrale had eenschoorsteenpijp waar wat rook uit-kwam. En op korte afstand waar derook omhoogging begonnen wekleine witte ronde... als een stukjevan een wolk te zien. Het verdichttezich steeds meer en werd ronder. Alsnel kon je kleine raampjes zienrond het onderste deel. Ik gebruikde omschrijving ”raampjes” losjes.Het ontwikkelde zich steeds verderen zag er als van zilver uit en kortdaarop begon het uit zichzelf lang-zaam te vliegen.

H: Dus u had op film, tijdens uwwerk voor de Centrale Inlichtingen-dienst, laten we het een materialisa-tie noemen van een harde zilverenschijf die letterlijk verscheen uit wateen gasvormige wolk leek?K: Ja, dichtbij de rookwolk uit deschoorsteen. Dus wij dachten in dietijd dat deze buitenaardsen een ofandere manier hadden om te mate-rialiseren of te reizen van één plaatsnaar de andere door gebruik te ma-ken van de stroom in de centrale enhoe dan ook de elektrische stroomom te zetten in iets elektromagne-tisch of iets solide als een vast ma-teriaal.

H: Welnu, hoe werd de autopsiefilmvan de zesvingerige mensachtigeaan u getoond? Wat was de verkla-ring over hoe dit had plaatsgevon-den?K: Zij vertelden slechts dat dit inRoswell was gedaan, dezelfde dagof één later, dezelfde denk ik dat hettoestel ‘s nachts was opgepikt; dat

ergens de volgende dag deze au-topsie werd uitgevoerd op de leger-basis aldaar en er werd ook een au-topsie uitgevoerd in de stad in eenkleine kliniek of ziekenhuis dat zedaar hadden.

H: Dat zou tegenstrijdig zijn met deuitgebrachte verklaring met de au-topsiefilm door de zogenaamde ca-meraman die vertelde dat hij aan-wezig was en het wrak filmde en debalk met symbolen en dat hij, ik ge-loof, twee weken later werd ge-vraagd om naar één of andereplaats te gaan om de autopsie te fil-men. Weet u hoe deze twee dingengerijmd kunnen worden?K: Nee, dat weet ik niet, omdat onsverteld werd, het werd ook in de filmgenoemd, dat het was uitgevoerd inNew Mexico, dat het grootste deelvan de film daar werd geschoten opde legerbasis en dat een klein deelvan de film is gedaan in de plaatse-lijke kliniek of ziekenhuis.

H: Wat waren de inlichtingen die ukreeg over deze zesvingerige mens-achtige wezens? Hoe werden zij be-schreven? Was er enige informatie?K: Daar was weinig informatie over.De film was in die tijd ongeveer 10jaar oud en zij zeiden slechts dat ditde enige film was die we haddenvan buitenaardse wezens en het li-chaam. Er werden foto’s genomendoor verschillende particuliere per-sonen die buitenaardse wezens la-ten zien wanneer ze buiten hunvoertuig lopen, of zoiets, maar dit isde enige film die we hebben, die debuitenaardse wezens van dichtbijtoont en hoe ze eruit zien. Dus als jemeer van deze waarnemingen te-genkomt die mensen hebben inge-stuurd die dit specifieke wezen be-schrijven dan kun je ze vergelijken.

H: Was het een zwart-wit film of eenkleurenfilm?

Toegang tot Area 51

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 17

Page 12: Frontier Magazine 4.6

24

In het vorige nummer heeft deVlaamse auteur en amateur-astro-noom Patrick Geryl ons al proberente overtuigen dat er in het jaar 2012een poolverschuiving plaatsvindt.Deze voorspelling is het gevolg vanvele berekeningsspelletjes met (hei-lige) getallen van de oude Egypte-naren en Maya’s. Maar, hoe dezevolkeren de afwijking van de zonne-vlekkencyclus (de oorzaak van depoolverschuiving) hebben kunnenvaststellen weten Patrick Geryl enmede onderzoeker Gino Ratincxniet. Ze weten dat ze het hebbengedaan, want de berekeningen wij-zen daar op, maar hoe konden zijdat weten? Het (mythische) labyrintzou soelaas kunnen bieden. Patrick:“in de ‘cirkel van het goud’ (het laby-rint) staat een enorme hoeveelheidberekeningen in de vorm van hië-rogliefen, van de omgang van deAarde om de zon tot het gebruik vanons tientallig stelsel. De meeste vandie feiten weten we ondertussen al,het gaat er ons om hoe ze die afwij-king van de zonnevlekkencyclus be-rekend hebben en dat moet er ookin staan. Men kan ook denken aande apparatuur die de Egyptenarengebruikt hebben om tot die getallente komen, zoals telescopen en bij-voorbeeld het antwoord op de eeu-wige vraag hoe ze die piramideshebben kunnen bouwen: het moeter allemaal te vinden zijn.”Patrick is voor het eerst in aanrakinggekomen met het labyrint via eenboek van Albert Slosman: “Le grandcataclysme”. Daarin vertelt de au-teur dat het een bouwwerk was vanacht kilometer doorsnede, dat be-stond uit twee verdiepingen, elk nog

eens twintig tot dertig meter hoog.Vervolgens is Patrick op zoek ge-gaan naar het boek van Herodotus,‘Het verslag van mijn onderzoek’ enin dat boek stond over het labyrint:“Als blijk van hun eensgezindheidbesloten ze samen een gedenkte-ken achter te laten. Dit leidde tot debouw van het labyrint dat niet vervan de zuidelijke oever van het Moi-rismeer is gelegen, in de buurt vaneen plaats die Krokodillenstad heet.Ik ben er geweest en het tart elkebeschrijving. Als je een overzichtmaakt van alle stadsmuren enopenbare gebouwen in Grie-kenland, zal blijken dat ze alle teza-men niet zoveel inspanningen engeld hebben gekost als dit labyrint.En de tempels in Efese en Samosmogen er toch ook zijn! Het is waar,de piramides zijn te groot voor woor-den en ze evenaren stuk voor stukveel van onze Griekse gebouwen,zelfs de topstukken. Ze kunnen devergelijking met het labyrint echtertoch niet volstaan. Om te beginnenheeft het een dozijn overdekte ho-ven, waarvan er zes op een rij aande noordkant liggen en zes aan dezuidzijde. Deze zijn zo gebouwd datde portalen recht tegenover elkaarstaan. Aan de buitenkant loopt eenmuur zonder opening om het helecomplex heen. het gebouw zelfheeft twee verdiepingen en telt drie-duizend kamers, waarvan de helftonderaards ligt en de andere vijf-tienhonderd gelijkvloers. De vijftien-honderd gelijkvloerse kamers heb ikpersoonlijk bezocht en bekeken, ikpraat dus uit ervaring. Voor de on-dergrondse vertrekken moet ik ech-ter op het gezag van anderen af-

gaan, want de dienstdoende Egyp-tenaren weigerden pertinent mij toete laten. Hier zouden zich de praal-graven van bevinden van de konin-gen en de heilige krokodillen.” (‘DeOrion Profetie’- Patrick Geryl en Gi-no Ratinckx)

Aan de hand van deze en nog eenaantal andere beschrijvingen vanHerodotus (met name over de loca-tie), begonnen Patrick Geryl en Gi-no Ratincx met hun speurtocht naarhet labyrint.

Het verslag van despeurtocht (door PatrickGeryl)

Hawara, Egypte, woensdag 2 april1997, 11 uur

Wie vindt het Egyptischelabyrint?

Het reuze-labyrint van de oude Egyptenaren is een typischspookbouwwerk: nooit heeft een wetenschapper dit gezien,

maar toch is het beschreven - door onder andere deGriekse historicus Herodotus. Hoe kan zo’n groot, fameus,waarschijnlijk belangrijkste bouwwerk van Egypte, zomaar

compleet verdwijnen? Patrick Geryl en Gino Ratinckxontkennen dit dan ook en zijn er heilig van overtuigd dat ze

de locatie hebben waar het labyrint ligt.Jubbe Muller

Patrick Geryl en Gino Ratinckx

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 24

Page 13: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 25

(...) Met verbazing zag ik dat de pi-ramide in het midden was ingestort,de kleistenen waren een vormelozehoop geworden. (...) Aangezien hetin die gebieden maar een keer perjaar regent, kunnen ze duizendenjaren in tamelijk goede staat blijven.Hier was dat duidelijk niet het geval.Al snel zouden we dit raadsel oplos-sen. Een van onze gidsen gebaardewild. Hij wees op een knalwitte py-loon die nauwelijks boven het zanduitstak. Daarop waren twee krokodil-len uitgebeiteld (zie foto). Dit vorm-de een duidelijke aanwijzing dat de-ze locatie de juiste moest zijn. Hero-dotus vermeldde namelijk dat het la-byrint vlakbij Krokodillenstad wasgevestigd. Voor de ingang van de pi-ramide knielden onze gidsen neer.Ze tekenden een piramide in hetzand waarop ze drie lagen aanga-ven. Daarna wezen ze naar de on-derste laag en een steen van roodgraniet, afkomstig van Aswan. Hetgebruik van deze steensoort maak-te duidelijk dat de piramide belang-rijk moet zijn geweest. Je bewerktdeze steensoort immers niet zom-aar. Boven op deze laag werd de-zelfde steensoort gebruikt, zoals bijde piramides van Gizeh. Tot slotwerden hier dan de kleistenen opgestapeld, zoals we al gezien had-den.”Men gebruikte rode graniet om debovenlaag tegen water te bescher-men”, zei Gino, mijn al bestaandevermoeden bevestigend. Ik knikteen we begaven ons naar de ingang.Na slechts enkele meters moestenwe stoppen doordat de gehele graf-kelder onder water stond. Ginoscheen met zijn lamp in de duister-nis voor ons, maar het was tever-geefs: overal was water. daarnarichtte hij de zijn lamp op de zijkan-ten van gang, die met zoutkristallenwas bedekt. De moed zakte me inde schoenen. het labyrint lag nogdieper dan de piramide en hierstond al grondwater. Dit verklaardemeteen de betreurenswaardige toe-stand van de kleipiramide: hetgrondwater had de kleilagen opge-lost en daardoor was de piramidegedeeltelijk ingezakt. In de zinde-rende middaghitte ging er een rillingdoor me heen: als het labyrint onderwater stond, betekende dit dat ermiljarden liters water in moest zitten

en dat er veel schade moest zijn!Deze kennis zette een flinke domperop mijn opwinding.We keken elkaar bedenkelijk aan.Hierna klom ik op de aarden wal dienaast de piramide liep. Zo’n twintigmeter verder en acht meter dieperzag ik het kanaal stromen dat doorHerodotus was beschreven. De pi-ramide stond veel hoger en tochstond hij onder water. Ik kon het nietbevatten. Later zou Gino me uileg-gen dat de grond het water als eenspons had opgezogen. Daarmeegaf hij een goede verklaring voor hetgrondwater, maar het vraagstuk wasnog niet opgelost. Hoe dan ook, iktuurde in de verte en zag niets an-ders dan een groene oase. Ik konme goed indenken dat hier vroegereen meer met stranden had gele-gen. Rechts in de verte ging de oa-se namelijk over in woestijnzand,dat nauwelijks van zeezand ver-

schilt. Heel wat geologen zijn ervanovertuigd dat woestijnen vroegerzeeën zijn geweest, waarvan de bo-dem door de werking van de aardeomhoog is gekomen. Dromend keekik verder rond. Al snel raakte ik er-van doordrongen dat we de juisteplaats hadden gevonden. Tijdensmijn onderzoek had ik meerderemalen iets dergelijks gevoeld en tel-kens weer was mijn voorgevoel uit-gekomen. Nu kon het onmogelijkanders zijn, daarvoor was mijn intuï-tie te sterk. Het labyrint lag hier!Daar kon je de donder op zeggen!Toen we om de piramide heenlie-pen, stopte Gino om de positie er-van op te meten. Van te voren hadhij deze berekend en tot onze grotetevredenheid kwam het op enkelemeters na overeen met de gemetenwaarde. Dit was nogmaals een be-vestiging van mijn vermoeden. Aande noordkant van de piramide, die

De piramide van Hawara, nabij het labyrint

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 25

Page 14: Frontier Magazine 4.6

32

Irene Bott: Jij bent de auteur van deboeken Covert Agenda en The FBIfiles. Ik denk dat veel mensen diegeïnteresseerd zijn in UFO of ver-wante onderwerpen wel weten watThe X-Files is (tv-serie) en waar dekarakters in de serie onderzoeknaar doen (UFO’s en paranormaleverschijnselen). Beweer jij dat deserie niet geheel fictief is?Nick Redfern: Ja, absoluut. De FBIheeft tot nu toe ongeveer 3000 pagi-na’s voormalig geheime documen-ten vrijgegeven. Deze documentenbevatten informatie over UFO’s enandere (verwante) mysteries die ge-beurden van 1947 tot vroeg in denegentiger jaren. De UFO-docu-menten vertonen een verbazing-wekkend grote overeenkomst metde serie The X-Files wat betreft deonderwerpen.

IB: Wat wil je daar mee zeggen?NR: Laat ik bij het begin beginnen.Rond 1947 werden er vanuit bijnaallen gebieden in de Verenigde Sta-ten erg veel meldingen gedaan vanUFO’s. Het Amerikaanse leger heefttoen contact gezocht met de FBI inde hoop samen de mensen die ver-telden UFO’s te hebben gezien tekunnen ‘onderzoeken’ en bepalen ofdie mensen volledig bij hun verstandof geestelijk gestoord waren.Ook had het Amerikaanse leger debedoeling met de FBI samen te wer-ken wanneer de plaatsen waar deUFO’s waren gezien onderzochtmoesten worden.De FBI vond dit geen slecht idee enwou samenwerken met het Ameri-kaanse leger, mits de voorwaardevan J. Edgar Hoover, de baas vande FBI, gerespecteerd werd, name-

lijk dat beide partijen op gelijke voetzouden staan wanneer UFO-zakenonderzocht moesten worden.

IB: Welke informatie heb je uit deoude UFO-documenten van de FBIkunnen halen?NR: Uit de FBI-documenten van1947 is af te leiden dat er in die tijdintern bij de FBI veel verschil vanmening was wat betreft de oor-sprong van de UFO-mysteries, netals bij de civiele UFO-onderzoekin-stellingen momenteel. Er warenFBI-agenten die dachten dat deUFO’s van Russische makelij wa-ren. Ze meenden dat de Russenzich gebaseerd hadden op geheimetechnologie die ontfutseld was vande nazi’s aan het eind van de twee-de wereldoorlog.Andere FBI agenten verdachten hetAmerikaanse leger ervan verwikkeldte zijn in een geheim project en datde oorsprong van de UFO’s bij hetAmerikaanse leger lag. Er warennatuurlijk ook FBI-agenten die eenvoorkeur hadden voor de buiten-aardse theorie; dat de aarde be-zocht wordt of werd door wezensvan een andere planeet.

IB: Kun je een paar voorbeelden ge-ven van gerapporteerde UFO-waar-nemingen die de FBI heeft ontvan-gen.NR: Ja zeker. Een rapport verteltover een werknemer van het Ameri-kaanse leger die in juli 1947 drieUFO’s met indrukwekkende snel-heid over een bepaalde luchtmachtbasis had zien vliegen.Indrukwekkender was het feit dat deUFO’s een ronde vorm hadden, endat een van de drie ogenschijnlijk

rolde of roteerde in de lucht, terwijlhet samen met de andere tweeUFO’s vloog. Een maand later raak-te de FBI betrokken bij een incidentwaarbij een piloot van de lucht-macht rapporteerde dat hij — ik ci-teer uit het officiële rapport — eenblauwachtig witte, ogenschijnlijkbrandend object over Philadelphiahad zien vliegen. Dit is iets wat sterkovereenkomt met andere (oudere)documenten die de FBI heeft ont-vangen. De meeste getuigen warenhoogopgeleide, vertrouwbare men-sen met verantwoordelijkheid eisen-de beroepen.Om nog een voorbeeld te noemen:in augustus 1947 waren niet minderdan 12 UFO’s gezien toen ze in for-matie over Twin Falls in de staat Ida-ho vlogen. Ook deze UFO’s warengerapporteerd door hooggekwalifi-ceerde mensen, waaronder officie-ren van het politiebureau in TwinFalls. Nog belangrijker is dat alle ge-

Neuzen in de echteX-Files

Nick Redfern onderzocht de UFO-dossiers van de FBI enconcludeert dat er wel degelijk een echte “Fox Mulder” en

“Dana Scully” aanwezig waren. Althans: vanaf het prillebegin heeft de FBI het hele UFO-gebeuren van nabij

gevolgd en hebben ze zich vaak ter plekke vergewist van detoestand.Irene Bott

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 32

Page 15: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 33

tuigen honderd procent eensgezindwaren over dat wat zij hadden ge-zien. Ik zal weer citeren uit de offi-ciële documenten: ze hadden hetover “lichtgevende vliegende scho-tels waren”. Dit zijn rapporten die deFBI later in de veertiger jaren ont-ving. Rapporten die de FBI gaven tegeloven dat er heel serieus ietsvreemd aan de hand was.

IB: Kun je een paar voorbeelden ge-ven van de soorten gerapporteerdewaarnemingen en onderzoekenwaarin de FBI betrokken was gedu-rende de vijftiger jaren?NR: Ja. Er waren verscheideneUFO-incidenten in de vijftiger jarenwaaraan de FBI in de vijftiger jarenbehoorlijk veel tijd aan heeft be-steedt. Van vroeg in de veertiger ja-ren tot laat in de vijftiger jaren is deFBI bezig geweest met projectTwinkle, een project opgezet omvreemde vuurachtig groene objec-ten te observeren en identificerendie herhaaldelijk zijn waargenomenin de buurt van Amerikaanseatoomenergie centrales in NewMexico, maar later ook in anderedelen van de Verenigde Staten.

Heel interessant is dat in de vrijge-geven FBI-documenten uitgebreidgoede redenen worden gegevenwaarom de vuurballen geen natuur-lijke oorsprong hebben. Ik denk datdit een poging van de buitenaardseUFO bestuurders was om onder-zoek naar atoomenergie, die toen ineen vroeg stadium was, in de gatente houden.

IB: Waarin was de FBI naast projectTwinkle nog meer mee bezig in devijftiger jaren?NR: Met een heleboel uiteenlopen-de zaken. Zoals je weet waren er injuni en juli 1952 een groot aantalUFO waarnemingen in en rondomWashington. UFO’s werden gesig-naleerd door piloten van de lucht-macht en de burgerluchtvaart. Ookwerden de UFO’s zowel door grond-radarinstallaties en radar van vlieg-tuigen gevolgd.Na deze contacten met UFO’s eistede FBI van het Amerikaanse legerdat ze alle informatie die ze overUFO’s hebben verschaft doorspelenaan de FBI.

Het gevolg van die informatie upda-te was erg interessant leesmateri-aal.

IB: Hoe bedoel je?NR: In 1952 is de FBI door de lucht-macht officieel geïnformeerd overhet feit dat een percentage vanUFO-rapporten die gesignaleerdzijn door betrouwbare mensen zoalspiloten van de luchtmacht iedere uit-leg van de hand wees. Het is duide-lijk dat het Amerikaanse leger toeg-af aan de FBI dat ongeïdentificeer-de objecten het Amerikaanse lucht-ruim doorvlogen en dat deze objec-ten terwijl ze gezien werden met hetblote oog (door vertrouwbare men-sen) tegelijkertijd ook gesignaleerdwerden door lucht- en grondradarin-stallaties.Ik geef nu een citaat van een argu-ment van de Amerikaanse lucht-macht gericht aan de FBI. “Sommi-ge militaire officieren overwegen se-rieus de mogelijkheid van interpla-netaire schepen.” Voor mij spreektdit boekdelen.

IB: Wat kun je ons nog meer vertel-len over die periode.NR: Een zaak die me te binnenschiet, is iemand die in de FBI-do-cumenten is beschreven als MissRichards. Zij had een UFO gezien.De FBI beschreef dat de UFO ietsmeer dan acht meter boven degrond zweefde, ogenschijnlijk ro-teerde en zigzaggende bundels lichtbevatte. Het ding was zo breed als

de snelweg. Dit alles zag ze in 1956van zeer dichtbij toen zij over desnelweg reed met haar verloofde.De vrouw werkte bij de FBI en werddoor de FBI beschouwd als een vanhaar beste werknemers. Het mogeduidelijk zijn dat er erg veel papier-werk aan deze zaak is besteed.

IB: Waren sommige ”contactperso-nen’’ zoals George Adamski en Ge-orge van Tassel onderzocht door deFBI in de vijftiger en zestiger jaren?NR: Ja, dat zijn ze zeker. Adamski ishet onderwerp van een FBI-docu-ment dat bijna honderd pagina’s telt.Het Van Tassel-document telt bijna200 pagina’s. Opnieuw deden FBIagenten extreem veel moeite infor-matie te verschaffen over dat watAdamski, Van Tassel en andere“contactpersonen” (zoals GeorgeHunt Williamson en Truman Bethe-rum) beweren te hebben meege-maakt.Vandaag de dag is het niet echt in-telligent om te praten over mens-achtige buitenaardse wezens vande planeet Venus die een wapen-wedloop met de aarde willen begin-nen. Er was maar een klein percen-tage van de “contactpersonen” diedit beweerde, maar toch was de FBIongerust over het feit dat deze ver-halen mogelijk waar zouden kunnenzijn. De FBI was erg bekend metAdamski’s beweringen over zijn ont-moetingen met buitenaardse we-zens in de woestijn. Ze zondenagenten naar de conferences van

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 33

Page 16: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 35

De grootste verwarring kwam vande kant van de “hoaxers”, mensendie er in het openbaar durven vooruitkomen dat zij graancirkels ma-ken, die dit jaar prominent in deschijnwerpers stonden. Zo werd op23 juli een formatie ontdekt naastSilbury Hill, die vrijwel onmiddellijkwerd geclaimd door een aantal ho-axers. Deze claim werd onder-schreven door The Guardian, éénvan de meest prominente dagbla-den van Engeland. De journalist be-weerde in het artikel bij het makenaanwezig te zijn geweest. Geziende vele constructielijnen die onderhet platgelegde graan lagen, werdde claim door de meeste onderzoe-kers als legitiem erkend.

Aan deze nieuwe formatie was eenverwarrend aspect: de vele kleinecirkeltjes rondom de formatie. Dezewaren bijzonder mooi: vogelnestjes,swirls, krullen en andere bijzonderedetails luisterden de formatie op. Totnu toe werd altijd gedacht dat dezedetails niet of nauwelijks door men-sen gemaakt konden worden, maarhier lagen ze overdadig in het graan.Blijkbaar waren hoaxers tot meer instaat dan men dacht. De verwarringsloeg genadeloos toe bij de onder-zoekers. Hoe vaak was men eigen-lijk in voorgaande jaren misleid?Hoe vaak waren vroegere formatiesvoor ‘echt’ bestempeld doordat erkleine details als vogelnestjes in za-ten, die immers niet door mensengemaakt konden worden? Hoe vaakwaren bevindingen gebaseerd opde verkeerde indicatoren? Iedere

serieuze onderzoeker was even hetspoor bijster...Op 10 augustus ontstond een for-matie bij Tawsmead Copse, aan devoet van Picked Hill. De manierwaarop het graan was neergelegdwas prachtig en de vele cirkeltjeswaren ongeëvenaard: vogelnestjes,tulbanden, wigwam-tentjes, dubbelekrullen en swirls: het leek erop datde makers alle registers haddenopengetrokken om de aanwezigente overtuigen. En dat was meteenook het probleem, want had menniet dezelfde cirkeltjes gezien bij dedoor mensenhanden gemaakte for-matie van Silbury Hill? Ze leken ver-dacht veel op elkaar. Of was de Sil-bury Hill formatie dan wellicht toch‘echt’? Was men gewoon gecon-fronteerd met de zoveelste claim, ditkeer afkomstig van een sceptischejournalist? Wederom verwarring ...

Was er dan alleen maar twijfel inZuid-Engeland? Is men nu daad-werkelijk terug bij af met het onder-zoek? Nee, om een aantal redenenbleek dat niet het geval.Allereerst bleven natuurlijk de on-derzoeksresultaten van de gere-specteerde biofysicus Dr. Leven-good uit Grasslake (Michigan, USA)ten allen tijde een flinke steun. Zijnbevindingen zijn onmogelijk te ne-geren. Hij onderzocht ruim driehon-derd graancirkelformaties en deedbij plant- en grondmonsters afkom-stig uit graancirkels onder meer devolgende ontdekkingen: graanarenzonder zaden, vergrote ce-lwandporiën, opgezwollen, uitgerek-

te en zelfs geëxplodeerde stengel-knopen, sterk afwijkende ontkiem-en groeipatronen van de zaden, eendrastische verandering in elektri-sche geleidbaarheid van de planten.Tevens trof hij in vele grondmon-sters de aanwezigheid van magne-tiet, in een vorm en samenstellingdie niet op aarde in de vrije natuurvoorkomt. Ook werd in meerdereformaties (waaronder in Nederland)

Wat schuilt daar in hetgraangewas?

Het graancirkelseizoen 1998 zit er op. De graanvelden zijn gemaaid, de formatiesverdwenen, maar het was een rijk seizoen. Er werden in een aantal maanden tijd in Zuid-

Engeland ruim zeventig graancirkelformaties gevormd, variërend van eenvoudige cirkels endumbells tot zeer complexe en geometrische formaties, waar de pentagram een regelmatig

terugkerend element was. Daarnaast was het de doorbraak van de zevenvoudige geometrie.Toch is de beste noemer om 1998 te kenschetsen wellicht het woord verwarrend.

Janet Ossebaard en Bert Janssen

Het ”nestje” door mensen gemaakt

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 35

Page 17: Frontier Magazine 4.6

36

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 36

Page 18: Frontier Magazine 4.6

38

Boeken

Graham Hancock en Santha Faiia,Spiegel van de Hemel, De mysteri-euze vondsten van oerastronomenof het onderzoek naar verloren be-schavingen, Baarn: Tirion, 1998.(vertaling van Heaven’s Mirror, Pen-guin 1998)

Een nieuw boek van Graham Han-cock is zo langzamerhand voor uit-gevers een lucratieve aangelegen-heid geworden. De Nederlandsevertaling, Spiegel van de hemel, iszelfs ongeveer gelijk met de Engel-se versie op de markt gekomen Hetmoet gezegd, het boek is dankzij deschitterende foto’s van Santha Faila,Hancocks nieuwe liefde, een lustvoor het oog. Ieder die nooit enigebelangstelling voor oude keien konopbrengen moet met dit werk overde streep te trekken zijn. Inhoudelijkis Spiegel van de hemel het logi-sche vervolg op Het ontstaan eneinde van alles (Fingerprints of theGods).Waar dit laatste werk bewijzenpoogt te vinden voor een oerbe-schaving die zich misschien ooit opAntarctica bevonden heeft, gaatSpiegel van de hemel met nameover astronomische kennis uit eengrijs verleden die overal ter wereldin antieke bouwwerken te vindenzou zijn. Hancock legt grote nadrukop de overeenkomsten tussen de pi-

ramiden van Gizeh en de Sfinx, dierespectievelijk de sterrenbeeldenOrion en Leeuw uitbeelden, en detempels van Angkor in Cambodja,die het sterrenbeeld Draak weerge-ven. In beide complexen zoudenook de bewijzen voor de kennis vanprecessie terug te vinden zijn. Nu ishet natuurlijk moeilijk een oerbe-schaving verantwoordelijk te stellenvoor de bouw van Angkor, waar on-omstotelijk vaststaat dat deze gi-gantische complexen tijdens onzemiddeleeuwen tot stand gekomenzijn. Daarom stelt Hancock een on-derstroom van oeroude esoterischekennis voor die de eeuwen getrot-seerd heeft en zo af en toe de kopopsteekt om ergens op de wereld,op een betekenisvolle plaats, eentempelcomplex neer te zetten. Han-cock sluit niet uit dat de belangrijkevierde tempel, die het sterrenbeeldWaterman zal moeten uitbeelden,nog gebouwd moet worden. Keihar-de bewijzen voor zijn stellingen le-vert Hancock niet, wel een grootaantal opvallende overeenkomstentussen complexen verspreidt overde hele wereld Het siert Hancockdat hij probeert allerlei mythen, ver-halen, archeologische vondsten enculturen met elkaar in verband tebrengen.Sommige overeenkomstenschreeuwen nu eenmaal om eenverklaring. Bovendien is de officiëlewetenschap in de regel veel te ver-snipperd. Soms gaat hij in het gene-raliseren wel wat ver. Iedereen dieeen blik op Gizeh en Angkor werptzal toch ook snel de nodige ver-schillen kunnen opsommen. Han-cock laat ook vrolijk alles weg watniet in zijn kraam te pas komt. Enke-le antieke bouwwerken lijken inder-daad niet toevallig op bepaalde af-standen van elkaar te liggen, maarer zijn ook talloze voorbeelden vanheilige plaatsen en archeologischevindplaatsen die niet op een bepaal-de afstand van elkaar liggen. Al metal is Spiegel van de hemel wat be-treft de argumentatie niet altijd over-tuigend, maar dat wordt ruim-

schoots goedgemaakt door het in-middels bekende ‘Hancock-enthou-siasme’ waarmee het boek geschre-ven is en de prachtige foto’s.

Alan F. Alford. The Phoenix Solution.Secrets of a Lost Civilization. Lon-den: Hodder & Stoughton, 1998.

Alford, auteur van Gods of the NewMillennium, meent een spectaculai-re ontdekking te hebben gedaan. Inde Egyptologie twist men reeds de-cennia lang over de vraag of degodsdienst van het oude Egyptevoornamelijk gebaseerd was op desterrenhemel of op de zon en maanen de planeten. Volgens Alford zijnbeide stellingen verkeerd: Osiris enIsis waren volgens hem planetendie vele miljoenen jaren geleden, tij-dens de “Eerste Tijd”, met elkaar inbotsing kwamen. Het was preciesdie kennis die volgens Alford de ba-sis was voor de godsdienst van hetOude Egypte. Dat was tevens de re-den waarom zij piramiden en al hetoverige bouwden. Alford meenteveneens bewijsmateriaal gevon-den te hebben in de piramidetek-sten en andere geschriften die onsdoor de Egyptenaren zijn nagelaten.Dat is de theorie die Alford verkon-digd, met veel woorden en over velepagina’s, maar met bitter weinig

Alexandria

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 38

Page 19: Frontier Magazine 4.6

Frontier 2000 4.6 39

overtuigend bewijsmateriaal. Alfordontkent enkele waarheden zoals deEnneade van Heliopolis, een bijzon-der belangrijke godenvoorstelling uithet Oude Koninkrijk, die volgenshem nooit echte goden waren,maar, integendeel, een politiekeconstructie om de positie van Osiriste verminderen, zodat de mensende “ontploffende planeten-cultus”niet langer zouden aanbidden. Dienthierbij gesteld te worden dat de eni-ge bijzondere kennis die deze cultusbevat de wetenschap is dat er velemiljoenen jaren twee planeten metelkaar gebotst zouden zijn. Kortom:een boek dat hier en daar interes-sant materiaal naar voren brengt,maar waarbij de theorie iets te veelvan Sitchin wegheeft, maar ook eenvlugge opeenvolging is van feitendie de indruk wekt goed overwogente zijn, maar dat vast en zeker nietis.

Robert Anton Wilson. Everything isUnder Control. Conspiracies, Cults,and Cover-ups. New York: Harper-Perrenial, 1998.

Wilson schreef de Illuminatus! Trilo-gie, waarin hij stelt dat de wereldeen grote samenzwering is. Hetwerk was bedoeld als een persiflageop de vele samenzweringstheorieëndie de ronde doen, maar werd doorsommigen als waarheid aanzien, of,zoals Wilson stelt, aanzien als on-derdeel van de samenzwering.In dit werk geeft Wilson een ency-clopedisch overzicht van allerlei sa-menzweringstheorieën die de rondedoen: AIDS, moorden, geheime ge-nootschappen, UFO’s, politiekeschandalen… allen worden ze be-licht. Wilson houdt het werk bijzon-der op de vlakte en probeert nooit

de mensen te overtuigen van hetene of het andere. Tijdens het on-derzoek voor dit boek, konden geïn-teresseerden hun meningen en sa-menzweringstheorieën nalaten opzijn website. De winnaar meendedat een buitenaards ras ons lang-zaam overmeesterde, maar dat zijniet lang “onze vorm” konden aan-houden. Als bewijsmateriaal voorzijn stelling gaf hij het voorbeeld vanMichael Jackson, wiens lichaams-bouw door de jaren heen verander-de en volgens de theorie-bouwerweldra opnieuw zijn buitenaardsevorm zou aannemen. Wilson, eerderdan een onderzoeker, probeertsteeds de kritische geest van demens aan te spreken, iets wat vol-gens hem het Amerikaans publieknooit heeft gekund.

Graham Hancock, Robert Bauval &John Grigsby. The Mars Mystery. ATale of the End of Two Worlds. Lon-den: Michael Joseph, 1998.

Het schrijven van The Mars Mysteryis een verhaal op zich. De nadrukzou voornamelijk op het Gezicht vanMars liggen en de theorieën van Ri-chard Hoagland daaromtrent. Hoag-land meent dat het Gezicht vanMars duidelijk bewijs is van vroegerleven op Mars. Maar toen in april1998 het Gezicht opnieuw gefoto-grafeerd werd en het helemaal nietop een gezicht leek, hadden de au-teurs een groot probleem. Ze her-schreven bijzonder snel hun boeken dat is te zien, want de onder-schriften bij de foto’s en de foto’shebben soms niets te maken met

het boek; ook de samenvatting opde kaft is niet de inhoud van hetboek. Wat de auteurs uiteindelijk inhet boek naar voren proberen tebrengen is dat er mogelijk ooit levenop Mars was en dat het mogelijkdoor een inslag van een meteoor ofiets dergelijks vernietigd is. Ze on-derzoeken eveneens de mogelijk-heid dat iets dergelijks in de toe-komst het leven op Aarde kan uit-roeien, zoals het geval was 65 mil-joen jaren geleden, toen een inslagde teloorgang van de dinosaurus-sen bezegelde.Daarnaast gebruiken de auteursvingerverwijzingen naar de Egypti-sche en Zuid-Amerikaanse culturen.Zo stellen ze dat de meteoren blijk-baar niet alleen leven kunnen ver-woesten, maar het ook naar andereplaneten brengt. De Egyptenarenvereerden in Heliopolis een meteo-riet… wisten zij dat het leven afkom-stig was van meteorieten, zoals velewetenschappers momenteel me-nen? Uiteindelijk is het boek voor-namelijk vol van speculatie en misthet een duidelijke onderbouw door-dat de oorspronkelijke opzet op hetlaatste moment veranderd diende teworden door de foto’s. Het was dui-delijk dat de uitgever een boek, datstelde dat het Gezicht van Mars“echt” (kunstmatig) was, niet wildepubliceren terwijl iedereen kon ziendat het natuurlijk was. En daardoorhadden deze bestseller auteurs nogsteeds een bestseller in handen,maar één waarbij geen duidelijketheorie naar voren wordt gebracht ofbijzondere kennis wereldkundigwordt gemaakt.

Bezoek onze website

http://www.f-s-f.com

Daar vindt u alle laatsteinformatie over Frontier 2000,

nieuwe boeken, interessante informatie en links naar andere

interessante webpagina’s

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 39

Page 20: Frontier Magazine 4.6

40

Eéntje verder ...Frontier 5.1

Maanfoto’s vervalstPhilip Male onderzocht duizen-den foto’s zogenaamd gemaaktop de Maan. Hij bewijst dat eenaantal foto’s zeker en vast ver-valsingen zijn. Met verbluffendefoto’s die zijn beweringen sta-ven.

De vliegtuigen van EgypteDrie Duitsers maken eenschaalmodel van vondst uitEgypte, waaruit blijkt dat hetvoorwerp vliegt zoals een mo-dern vliegtuig. Beschikten deEgyptenaren reeds over vlieg-tuigen?

Buitenaards bezoek in Rus-landHartwig Hausdorf, die aantoon-de dat er wel degelijk piramidenin China waren, vindt nu bewijs-materiaal van buitenaardse we-zens in Rusland.

Nederlandse UFO’s in de ne-gentiende eeuwIvo Westerlaken dook in de ge-schiedenisboeken en leerde datheel wat onbekende zaken doorde Nederlandse lucht vlogen,meer dan een eeuw voor deAmerikanen hun UFO’s zagen.

Nan MadolNan Madol is een meesterlijkbouwwerk in de Stille Oceaan.Deze stad is een parel van dezee die het technische vernuftvan onze voorouders aantoont.

Het Paul Schlieman mysterieIn 1912 publiceerde een neefvan Heinrich Schlieman, de ont-dekker van Troje, dat hij Atlantisontdekt zou hebben. Een intri-gerende speurtocht naar dewaarheid door John Van derStappen.

Agenda

Graancirkels, een mysterie van deze tijd15 november 1998Middelburginfo: 0416-391323

Ancient Astronaut World Conference25-26 juni 1999Gelsenkirchen, Duitslandinformatie: http://www.aas-ra.orgsprekers: verschillende sprekers uit Duitsland en Amerika enBrazilië; simultaanvertaling in Duits en Engels.

Iedere maandagvond tussen 23.00 en 00.00 uur het real-audio- radioprogramma FENOMENEN van radio Enschede.

Een programma voorbij tijd en ruimte. Met aandacht voor on-der andere: paranormale verschijnselen, UFO’s, Graancirkels,alternatieve geneeswijzen, geheime genootschappen, astrolo-gie etc etc.Verder: de activiteiten-agenda en een overzicht uit diverse tijd-schriften.Presentatie en redactie: Jeroen Kumeling en Philip Bosma.FENOMENEN en Radio Enschede is te vinden via:http://www.twente.nl ,waarbij je onderaan de pagina kan klikken op:Nu met live muziek van Radio Enschede! - Real Audio

(Natuurlijk is FENOMENEN ook via de ether te ontvangenmaar dan alleen in de regio Oost-Twente op de FM 105.1 Mhzen op de kabel in Enschede: FM 87,5 Mhz)

Over enkele weken verandert de url in:http://www.twente.nl/~radio_enschede/info.stm

Suggesties voor onderwerpen en aankondigingen van activi-teiten zijn van harte welkom!

Je kunt ook reageren tijdens de uitzending via:tel: 053-4315111 fax: 053-4306777Schrijven kan ook:Radio Enschede - FenomenenPostbus 40, 7500 AA Enschede

Enkele weken geleden besloot Talkradio om zijn uitzendingente staken. Dit betekende uiteraard ook dat het programmaDossier X, van Theo Paijmans en Ivo Westerlaken, niet meeruitgezonden wordt. De makers deelden ons echter mede datzij op zoek zijn naar geïnteresseerden die hun programmaopnieuw in de ether kunnen sturen.

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina 40

Page 21: Frontier Magazine 4.6

Verleg

samen met ons

de grenzen

van onze kennis

Wilt u niets missen over die onderwerpen die markante invloeden kunnen hebben op detoekomstige wetenschap of religie? Wordt dan abonnee! Zo wordt de wereld van hetonpeilbare tweemaandelijks bij u thuis gebracht.

Jaarabonnement (zes nummers)

Nederland: f 34.95 België: 635 Bfr.

Twee jaar abonnement: f 60,- / 1195 Bfr.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Land: Tel.: Fax:

Ik heb overgemaakt op girorekeningnummer 7231599 of ABN-AMROrekeningnummer 40.78.98.417 of (voor België) 413-9226371-79 of stuur Eurocheque/Girobetaalkaart naar ondervermeld adres. Wij aanvaarden eveneens VISA en MasterCard.Kaartnummer: Vervaldatum:

Handtekening:

Ik wil dat mijn abonnement aanvangt met nummer:

Postbus 372, 8250 AJ Dronten, NederlandTel. 0321-380558, Fax 0321-318892, Email [email protected]

Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, BelgiëTel. / Fax 03/777.66.57, Email [email protected]

1.1/ Piramides van China; Voynich manuscript; Lijkwade van Turijn;Pioniers vrije energie (fotokopie: f 8.95 / 160 Bfr.)

1.2/ Megalieten en sterren; stad op Mars; Robot’s Rebellion; Santilli film;CIA en Ark van Noach (fotokopie: f 8.95 / 160 Bfr.)

1.3 / Aardstraling; Aurora UFO-crash; Restanten op de maan; Kristallenschedels; Santilli film; De Celestijnse Belofte; Tesla

1.4/ Stenen schijven van Baian-Kara-Ula; UFO-ontvoeringen in Neder-land; Bol en driehoek; Rennes-le-Château; Santilli film.

1.5/ De Graal; Mensenverminkingen; Santilli-film; Onzichtbare UFO-ontvoerden; Topoglie; De Neanderthaler-Sfinx

2.1/ De CIA en UFO-verenigingen; De graancirkels van 1995; DeTempeliers; Alternative Three; Bouwwerken op de Maan

2.2/ De echte X-Files; Het mysterie van de Chinese Ma Wang Dui; BezitDNA intelligentie?;Santilli cameraman ontmaskerd

2.3/ Gegraveerde appels; Wilhelm Reich; Europa's onbekendemysterieën; Willy Drost; Hoagland en de Maan; De geitenzuiger

2.4/ Men in Black; Paranormale Britse hysterie; Ondergrondse tunnelsen bases; Agharti; Pieter Barten

2.5/ Implants; Atlantis in Antartica?; Napolitano-UFO-ontvoering;Egyptenaren in Amerika; Graancirkelvideo

3.1/ Nederlandse graancirkels 1996; De Vallei der Stilte; Erfenis van deEngelen; Priester de Coma en zijn abdij; MJ-12-papieren

3.2/ Piramiden in Nieuw-Zeeland?; Indianen over buitenaardsecontacten; De Graal in Frankrijk; De Sirius-connectie

3.3/ Geheime toegang tot Grote Piramide; Maury Island UFO-crash; Mu;Schat van de Tempeliers; Het Chingford Enigma

3.4/ Het Wolvenkasteel; Roswell; Teotihuacan; Edgar Cayce; 10 dagenlange UFO-ontvoering

3.5/ De ketter Leonardo da Vinci; Budd Hopkins; Grote Piramide; Bur-rows' Grot; UFO's voor 1947; vimana's

3.6/ De geitenzuiger; Glastonbury; Dracula; begraafplaats MariaMagdalena; Chichen Itza; Engelse graancirkels uit 1997

4.1/ Varginha UFO-crash; Baalbek; De bijbelcode; Buitenaards wezen inArea 51; Catastrofen uit Oudheid; UFO's en Jeanne d'Arc; Buitenaardse

implants

4.2/ De schat van Oak Island; Drunvalo Melchizedek; Jacques Vallee-in-terview; Project Moondust; mens 3 miljoen jaar oud?

4.3/ Geen gezicht op Mars; Ontdekkingen en geruchten in en rond deGrote Piramide; Area 51 verhuisd; De Maan: de Grootste UFO?; Ark

van Noach; Nulpuntenergie

4.4/ Kamer onder Sfinks gevonden; Lichaam in piramide ontdekt; UFO-contactee Billy Meier; De kennis van de Maya's; Zeespeigelstijging in

Nederland; Mars: geen gezicht

4.5/ Opschudding rond Vlaamse graancirkel; Tunnel te Gizeh gevonden;Nick Pope, de echte Fox Mulder; Bentwaters, het Engelse Roswell;

Maan van Mars kunstmatig; Aardasverschuiving in 2012?

Alle vorige nummers samen voor slechts f 100,- / 1850 BEF

Inhoud vorige nummers Deze kunnen als onderdeel van het abonnement geleverd worden; losse nummers: f 6.95 / 125 Bfr.

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina cov3

Page 22: Frontier Magazine 4.6

Wonderen en Mysteries

Heb je ooit een buitenaards wezen ontmoet? Als datzou gebeuren, wat zou je dan zeggen?Waar komen ze vandaan? Wat gebeurt er als er eenvliegende schotel neerstort? Waarom houdt de over-heid dat geheim? Hoeveel verschillende soorten buitenaardse wezenszijn er? Zou je zo'n wezen herkennen? Buitenaardse Wezens bevat verhalen van mensendie beweren contact gemaakt te hebben met wezensuit andere werelden en laat het aan de lezer over omde verhalen wel of niet te geloven.

Hebt U wel eens vreemde lichten inde lucht gezien? Zou u een UFOkunnen herkennen? Weet U waarUFO's vandaan komen? UFO's geeft een objectieve kijk ophet bewijs en spoort u aan een ei-gen mening te vormen.

Titels uit de serie "Esoterie":

- Geesten en Spoken- UFO's- Bovennatuurlijke Gaven- Leven na de Dood- Geheimen van de Geest- Buitenaardse Wezens- Rituelen en Magie- Zieners en Profeten

Alle boeken ƒ 15,- + ƒ 5,- porto (ongeacht het aantal boeken)

Te bestellen bij:Frontier Sciences Foundation,Postbus 372, AJ Dronten,NederlandTel. 0321-380558, Fax 0321-318892E-mail: [email protected]

Fr0406_2009.qxd 10-06-2009 14:16 Pagina cov4