Frontier Magazine 3.6 1997

24
1997 Jaarg. 3 nr. 6 ƒ 6,95 / 125 Bfr. Dracula De ”bloedsporen” van Dracula in Engeland De verzoening van Chichen Itza Het verbond tussen de Tolteken en de Maya’s Glastonbury & ”psychische monikken” De abdij werd door een medium ontdekt De begraafplaats van Maria Magdalena Saunière op het spoor van minnares van Jezus Engelse graancirkels Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s Voorhistorisch vliegtuig vliegt! De geitenzuiger en UFO’s De geitenzuiger en UFO’s

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Update Baian-Kara-Ulla - Chupacabras: de mysterieuze bloedzuiger - Glastonbury en zijn “psychische monikken” - Dracula - Engelse Graancirkels in 1997 - Chichen Itza: De verzoening tussen Maya’s en Tolteken - Voorhistorisch vliegtuig vliegt werkelijk! - Berenger Saunière en Maria Magdalena

Transcript of Frontier Magazine 3.6 1997

Page 1: Frontier Magazine 3.6 1997

1997 Jaarg. 3 nr. 6 ƒ 6,95 / 125 Bfr.

DraculaDe ”bloedsporen” van Dracula in Engeland

De verzoening van Chichen ItzaHet verbond tussen de Tolteken en de Maya’s

Glastonbury & ”psychische monikken”De abdij werd door een medium ontdekt

De begraafplaats van Maria MagdalenaSaunière op het spoor van minnares van Jezus

Engelse graancirkels

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

Voorhistorisch vliegtuig vliegt!

De geitenzuiger en UFO’sDe geitenzuiger en UFO’s

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 3.6 1997

Boeken die iets betekenen ...���������� �������

���������������������������� �������������

�������������������� ������������������� ���������������� ������� ������ ���������� ������ ������� ������������� ���������������������������������������� ��!��������� �"�#����� ��$ ��� ����� ��%������ ��$������ ������� �� ��&������'��%�����������(�������������������������)� �� )������������������������)���������������� �����������)������ ��������������� ���������� �������� ������ ���������� ������)��� ����� ����������������)�*����� �� ��������������������������� ������������'������ ������� ���$���� ������ �����& ��� ���� �������������� ��������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ��� ���� ��������������+����� ���������������������

����������������

������������������ ���� � �������������������������������������������������������������

+�, # -��������� ����)��� )������������ ��������������.�� ������)��)���������)���������������������)�� ������ ����, # -��*����� ���+��������������������)� ������ ��������� �� ��� ����.�� ���� ��������, # ������������������ �� �/0 ������������������������� �������������������������� ����������������������������������������������������������������/�1�� ������������������������������� ��&�� ����%������+ ��������������� ���� �� ��������������� ������������+ ���������� ����������� ������� �����������������������������!�������������������������������� ������������ �������������!�������������1�� �������������������)��)������ ��#����������������������� � �������, # ������ ������������� ����� ������� ������������ �������.����� ��� ������������������������"������������������ ��� �������������� ���������������������������#�����

�� �������������

�������������������������� ����� ���������������������� ��!�� ���������"�#����#�� ����

!��������������������������� �������)� �������2���� ���)��2��)������������ �������� ��������������3�������� ������������������������������������� �������4� ��� �)������������ ������� ��������!��� ������������ ������������5���&������������������+� ���������)����������� �������������������������)��������������������������� �����������������������+��)������������������������� ��� ��������������� ����� ���� ����� �������� �� ��������������� ��������� ����� ������������������ ���#����������������� �����������+��������������������� ��)� �������6�������� ����&'�������� ������������������� �� ����� ���,�)��5 ����

���������������

���������������� ��� ��������������������������������������� ������������ !����������"����� !� ��#���$!%��&�'�'('!�!'���%

�'�)*�� �+��,-.����� %���������/�,��0��# �����!12���������3'�"���3����00�����$!%��&�'�'('!�!'���%

zijn bij ons te bestellen

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 1

3 Redactioneel4 Globescoop6 Vreemde Zaken

UFO-ontvoerde bouwt UFO-motor; Top Brits militair ont-moette buitenaards wezen;NASA vindt nog meer be-wijs voor buitenaards leven;Schoot Braziliaanse lucht-macht UFO neer?; Nulpunt energie kan ruimtereizen versnellen;Volgens ACC was buitenaardse technologie de aanleiding tot deontwikkeling van de transistor.

9 Update Baian-Kara-UllaHartwig Hausdorf is nog steeds op het spoor van mogelijke over-levenden van een buitenaardse crash in China, vele eeuwen ge-leden.

10 Forum12 Chupacabras: de mysterieuze bloedzuiger

Latijns-Amerika is sinds 1995 in de greep van een mysterieuzebloedzuiger, die volgens bepaalde ooggetuigen wel eens uit deruimte afkomstig zou kunnen zijn.

16 Glastonbury en zijn “psychische monikken”De Abdij van Glastonbury, centrum van de New Age-beweging,werd met behulp van psychische contacten ontdekt.

19 DraculaHonderd jaar geleden schreef Bram Stoker zijn boek Dracula, watde aanleiding was tot de vampierrage die sindsdien heerst. Eenonderzoek naar de bronnen en de gevolgen van dit meesterwerk.

22 Engelse Graancirkels in 1997Een overzicht van de meest opmerkelijke formaties van deze zo-mer

25 Chichen Itza: De verzoening tussen Maya’s en ToltekenIn 830 na Christus besloten de Maya’s en de Tolteken de strijdbijlte begraven. Chichen Itza, in de Yucatan, was de uitdrukking vanhun verbond.

31 Voorhistorisch vliegtuig vliegt werkelijk!Von Däniken stelde in 1968 dat volgens hem een beeldje uit eengraf een vliegtuig voorstelde. Enkele Duitsers namen de proef opde som. Resultaat: het vliegt. Ondertussen zijn er in Egypte mo-gelijk tekeningen gevonden van helicopters.

33 Beranger Saunière en Maria MagdalenaWaar meerde Maria Magdalena precies in Frankrijk aan? WistSaunière deze plek te liggen? En weten sommigen nu nog steedsmeer over haar ”begraafplaats”?

36 Bijzonder Nederland: Een zomer vol UFO’sDeze zomer waren er niet alleen veel graancirkels in Nederland,er waren ook veel UFO-waarnemingen.

37 Hemels Zicht38 Alexandria

Templar Revelation, The Day After Roswell, The Supergods, Pro-ject Blue Book Exposed, Contact

40 Eentje verder... / Agenda

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier 2000 en/of Fron-tier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voorkunnen nemen. Het copyright laten we rusten bij de auteur zelf. De copyrightvoor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation.© Frontier Sciences Foundation 1997

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Redactie-medewerkers:Maurits EnthovenBas MeijerDorian RooijakkersWilleke SjoersMirjam Van Dijk

Medewerkers:David Hatcher ChildressJeroen KümelingHilda MuschNancy PoletPeter DuijstersMonique HoppenbrouwerHans OverbeekRense SjoersAnnet van GunstMarc VredeveldtTanya Wijngaarde

Lay-out: D-Sine & PDB

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij schriftelijk wordt op-gezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

Redactie Frontier 2000:Lijzijde 40, 8251 CX Dronten,NederlandEmail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier Sciences Foundation:Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, BelgiëTel./Fax 03/777.66.57Email: [email protected]

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0321-318892Email: [email protected]

Toricellistraat 4Oranjestad, Aruba (Antillen)

156 Circle Road, Table View,Capetown, South-Africa

http://www.f-s-f.com

Omslag: graancirkel Nieuwerkerk1997 / replica Roswell alien

Frontier 2000 3.6 Inhoud

Ook dit jaar waren de graancirkelspresent

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 3.6 1997

On the trail of theYetiChichen-ItzaCosmologyIs the end near?Science and proph-eciesAcambaro ArtifactsCryptozoologyMysteries of theSphinx& more adventures!

������ ��� �� �� ��� ����� �

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 50,- (1 jaar)

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 50,- (4 nrs.)

Communicationsthrough the ground

Abram's Oscilloclast:a different kind ofenergy

Creation of Energyand Cosmic Matter

Your Body's ManyCries for Water

Ground Antennas

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 45,- (6 nrs.)

Los nummer: f 13, -Abonnement: f 50,-(4 nrs.)

Los nummer: f 10, - Abonnement: f 50,- (6 nrs.)

Pole Shift 2000: thefinal climate crisis?Hysterectomy: whatdoctor's don't tellwomenArk of the Covenantcover-upVaccination mythexposedReverse speech: ourconscience revealedTesla WeaponsPsychic Spy interview

Buitenlandse tijdschriften,alleen bij ons te verkrijgen

Atlantis RisingChinese PyramidsJurassic Art:did mankind live with thedinosaurs?Memories from beyond: near deathexperiencesNASA and anti-gravityDoes smoke change carbon 14-dating?The New Millenium: trends beyond theyear 2000Ancient prophecy and Hale-BoppDid the ancients know Ultra-violet?The Masons and the IndiansThe Alchemist's resurrection

Weather Control andthe Drug War

The OK City BombingTrial

The Danger of HeartBypass Surgery andthe ChelationTherapy Solution

How the Pyramidswere really built

Cattle Mutilations

Best

el o

nline:

http

://www.f-

s-f.c

om

$���"���%&�!�'�(��)*��������!�+� ��%��,%�'(('!�-�.��%��,%�''/���'0���������12������3�����4��������(5!�/����4���,6�#���!�+� 7-�.��%7&&& 55 (&

83��9�:�:;:,�,: �3

Nexus

Borderland Research

World Explorers Club

The Probe

2

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 3.6 1997

De laatste Frontier 2000 van dit jaar is bij deze de deur uit. Frontier 2000 3.6 isde eerste jaargang van Frontier 2000 die tot nummer 6 ging. Op zich is dit duseen uniek exemplaar.

Het scheelde bitter weinig, maar uiteindelijk verschijnt er in dit nummer een ver-volg op het artikel Het Wolvenkasteel van Andre Douzet. De inhoud is licht ge-wijzigd van datgene wat werd aangekondigd. Dit heeft te maken met het feit datDouzet tijdens zijn onderzoek geconfronteerd werd met een bezoek van deFranse geheime dienst, die bepaalde details wilden weten waarom hij aan be-paalde mensen bepaalde vragen stelde. Uiteindelijk besloot Andre Douzet zijnonderzoek in deze richting niet voort te zetten. Het is echter mogelijk dat hij dedraad in de toekomst wel weer opneemt.

Het is opmerkelijk dat elk nieuw soort van artikel dat er in Frontier 2000 ver-schijnt, steeds in een interesseveld valt dat de lezer reeds had; of dat nieuwelezers aanbrengt, die de overige onderwerpen van Frontier 2000 eveneens interessant vinden. Dit kwam zeer sterknaar voren toen wij de Tempeliers in onze publicatie ten tonele voerden. Maar misschien is dat helemaal niet vreemd,want Lynn Picknett, in vorig nummer schrijvend over Johannes de Doper – en op 8 november te zien en te horen tij-dens een lezing in Amsterdam –, schrijft deze keer over de psychische hulp die de ontdekker van Glastonbury Abbeykreeg.

Of zijn het misschien tekenen van een nieuwe tijd? De paus heeft namelijk ook het UFO-onderwerp even aangeraakt.Het Vaticaan noemt UFO’s voortaan “res inexplicata volans”, de Latijnse vertaling van vliegende onbekende objecten.

Onze webpagina kreeg opnieuw een ander adres. Dit adres zal echter wel voor altijd het onze blijven:http://www.f-s-f.com U kan daar terecht voor zowel de laatste nieuwtjes, achtergrond informatie over Frontier 2000 en veel meer. Aan die-genen met Internet toegang zouden we zeggen: bezoek ons op het web.

Mensen in Zuid-Afrika kunnen vanaf 1 december Frontier Sciences Foundation en Frontier 2000 in hun land bezoe-ken. Dan is er immers een kantoor van zowel de stichting als het tijdschrift in Zuid-Afrika.

Tenslotte willen we hier even polsen of er interesse is in het plaatsen van kleine advertenties in Frontier 2000. Indienu bepaalde boodschappen, mededelingen of andere zaken kwijt wil in de Frontier 2000, stuur ons dan een brief metdatgene wat u in Frontier 2000 wenst te plaatsen. Indien er voldoende interesse is, starten we dan met een pagina volkleine advertenties.

Zoals steeds wensen wij u veel leesgenot.

De redactie

Frontier 2000 3.6 3

Redactioneel

Buitenaardsen doenGroningen aan

Tijdens de jaarbeurs in de Martinihalin Groningen eind augustus was eenvan de hoofdthema’s het UFO-feno-meen. Een winkel aan de grote marktin Groningen speelde handig in op deUFO-mania door de etalagepoppen tevervangen door aliens. Zorgden dezevoor een buitenaardse invasie?

© Bert Janssen

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 3.6 1997

De Canadese onderzoeker PierreSinclaire meldt dat hij bijna klaar ismet de bouw van een antizwaarte-kracht systeem. Dat systeem zoudoor UFO’s gebruikt worden omzich voort te bewegen. De aanzet tothet ontwerp kwam van een andereCanadees, David Pierre Hamel, diehet ontwerp van buitenaardse we-zens gekregen zou hebben tijdenseen persoonlijk contact in de vroegezeventiger jaren van deze eeuw.Vol-gens Sinclaire bouwde Hamel viervrij succesvolle prototypes van deongewone machine. Sinclaire wil nueen meer vernuftig toestel bouwen

om het ware potentieel van het ap-paraat te kunnen testen.Sinclaire en Hamel ontmoetten el-kaar eind 1989, toen Hamel reeds14 jaar lang probeerde om het ener-giesysteem uit te werken. Hamelmeende dat zijn apparaat anti-zwaartekracht zou genereren eneen ongelofelijke hoeveelheid aanenergie. “Zijn werk was vrijwel iden-tiek aan mijn interesses en sinds-dien hebben wij samen getracht omte achterhalen wat zijn idee kan ver-wezenlijken.”Hamel beschikt over geen enkelewetenschappelijke achtergrond enhad veel moeite om mensen te over-tuigen dat zijn idee een grote toe-komst zou kunnen kennen. “Dit hoe-wel zijn prototypes reeds opmerke-lijke effecten toonden”, stelt Sinclai-re. Een van de prototypes raakte tij-dens het testen van de grond envloog door het dak van de knutsel-plaats van Hamel. Wanneer de ma-chines in werking treden, stralen zesterke electromagnetische veldenuit. Deze beïnvloeden auto’s enelectrische toestellen. “Wanneer ditding werkt, moet je goed opletten”,voegt Sinclaire er aan toe.

Wanneer het prototype klaar is –beide ontwikkelaars menen dat diteind 1997 zal zijn – wil men de plan-nen gratis aanbieden aan iederepersoon die het toestel verder wilontwikkelen. “Dit is een toestel voorvrije energie, dus vind ik dat het ookgratis moet zijn.” Wanneer het proto-type klaar is – of het werkt of niet –,zal Sinclaire zich met andere pro-jecten bezig houden. Hij is er echtervan overtuigd dat het wel degelijkzal werken.

Sinclaire stelt eveneens dat het toe-stel niet ingewikkeld is qua con-structie. De werking is echter vrij

mysterieus. Aan de hand van hand-leidingen en video’s die Sinclairezou maken, kan het toestel voorzo’n 10.000 gulden aan onderdelengemaakt worden. Alle onderdelenzijn bovendien gemakkelijk te ver-krijgen. In het hart van het toestelbevinden zich barium-ferriet (bari-um-ferrite) magneten, die een ringvormen. Alleen dergelijke magnetenwerken. Het effect dat verkregenwordt, gebeurt immers binnen deatomen van barium. Rondom dezemagnetische ringen zijn er enkeleconcentrische lagen aluminium. Hetgeheel heeft veel weg van het klas-sieke beeld van de “vliegende scho-tel”. “Zoals het momenteel gebouwdis, produceert het toestel zowelelectriciteit als antizwaartekracht.Het is echter niet bedoeld om tewerken buiten de atmosfeer van deAarde omdat er lucht door het om-hulsel van het toestel moet bewe-gen voor een optimale werking. Hetkan echter aangepast worden zodathet ook in de ruimte kan werken.”David Hamel zelf meent dat het toe-stel in de toekomst gebruikt zalmoeten worden. Hij is er van over-tuigd dat er in de toekomst verande-ringen op Aarde zullen plaatsvindenwaardoor duizenden mensen langetijd in de lucht moeten zweven totdatde Aarde opnieuw bewoonbaar isgeworden. “Bovenal zal het echtereen bron van niet vervuilende ener-gie zijn”, zo voegt Sinclaire er aantoe.

6

Vreemde Zaken

Dit ontwerp zou volgens PierreSinclaire de zwaartekracht moetenkunnen overwinnen. Hij hoopt dewerking nog dit jaar te kunnendemonstreren.

David Pierre Hamel poseert voorenkele oude krantenberichten dieaandacht besteedden aan zijnontdekking (inzet: Pierre Sinclaire)

UFO-ontvoerde bouwt UFO-motor

Michael Lindemann

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 6

Page 7: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 7

Sir Peter Horsley, Air Marshall, iswat men noemt een “militaire reus”.Hij was een oorlogsheld tijdens deTweede Wereldoorlog en bekleeddeéén van de hoogste plaatsen in deBritse Luchmacht (RAF) en was zoeen nauwe vertrouweling en advi-seur voor zowel de Koningin alsprins Philip. Maar, zo stelt hij: “ik hebook een buitenaards wezen ont-moet”. Horsley had 43 jaar geledenin een Londens appartement eenontmoeting met een mysterieuzeman die hij mr. Janus noemt. Nu, op76-jarige leeftijd, doorbreekt hij ech-ter zijn stilzwijgen.Hij zegt: “We spraken urenlang overreizen in de ruimte en in de tijd. Ikweet niet wie of wat hij was. Hij zeiniet uitdrukkelijk dat hij een bezoe-ker van een andere planeet was,maar ik had die indruk. Ik meen dathij hier was om ons te observeren.Ik zag hem daarna nooit weer. Ikstoor me niet aan wat de mensen nuvan mij zullen denken; ik weet wat ergebeurd is.”Deze opmerkelijke getuigenis, die inzijn autobiografie Sounds from

Another Room vermeld is, zal vasten zeker enig stof doen opwaaienbinnen het Ministerie van Defensie.Hij is immers zo’n beetje de belang-rijkste militair, iemand die ooit in-stond voor de verdediging van En-geland en zes jaar lang de koninginadviseerde. “Volgens mij komen zevan een andere planeet uit het uni-versum. Deze planeet bevindt zichniet in ons melkwegstelsel. Ze zijngoedaardig en net zoals wij zijn zijverkenners.”

Sir Peter stelt dat zijn interesse inUFO’s in 1952 ontstond toen dekranten volstonden met UFO-be-richten. Hij sprak met prins Philipover zijn interesse. “Hij was vrij geïn-teresseerd. Zoals steeds is hij openvoor nieuwe mogelijkheden. Hij ginger mee akkoord dat ik in mijn vrijetijd een studie uitvoerde, zolang hetkoningshuis er geen nadelen vanondervond. Hij wilde geen krante-koppen zien die schreeuwden datprins Philip in kleine groene manne-tjes geloofde.”

Het onderzoek begon door mensente interviewen die een UFO waarge-nomen hadden. Zijn eigen ervaringvond in 1954 plaats. Dankzij de tus-senkomst van een zekere generaalMartin, werd hij uitgenodigd in dewoning van een zekere mevrouwMarkham. Hij herinnert zich nietmeer het precieze tijdstip of hethuisnummer, maar hij is er zekervan dat de ontmoeting plaatsvond.“Janus was daar, zat naast het vuurin een diepe zetel. Hij vroeg mewaarom ik geïnteresseerd ben invliegende schotels. Vervolgens gafhij een uiteenzetting over ruimte-vaart.” Toen Sir Peter later terug-keerde naar de flat, was die leeg.Zijn interesse bleef hem echter bijtijdens zijn verdere loopbaan, die in1973 resulteerde met de positie vanDeputy Commander in Chief of RAFStrike Command. Op het Ministerievan Defensie in Whitehall zijn zeechter stomverbaasd. “Hoe ver-schrikkelijk dat het publiek te wetenmoet komen dat iemand die eenoorlog kon ontketenen geloofde inkleine groene mannetjes.”

Top Brits militair ontmoette buitenaards wezen

NASA vindt nog meer bewijs voor buitenaards leven

Ongeveer een jaar nadat NASA offi-cieel bekend maakte dat ze in eenmeteoriet afkomstig van Mars spo-ren van leven hadden aangetroffen,stelt een andere NASA weten-schapper dat hij mogelijk eveneensfossiel leven heeft teruggevonden ineen andere meteoriet.Astrofysicus Richard B. Hoovermeent dit aangetroffen te hebben inde zogenaamde Murchison-meteo-riet die in september 1969 in Aus-tralië neerstortte. Hoover is echtervoorzichtig en stelt dat er nog verder

onderzoek verricht moet worden; hijkan bovendien niet bepalen waarhet organisme of de meteoriet van-daan kwam. Hoe dan ook iedereenis het er over eens dat de Murchis-on-meteoriet niet van Mars afkom-stig is. Bovendien is ze niet van deMaan afkomstig.Ondertussen blijft de vorig jaar ge-dane ontdekking van een fossiel ineen meteoriet afkomstig van Marsvoor controverse zorgen. Een groteverscheidenheid aan testen is sindsaugustus 1996 uitgevoerd, met con-

clusies die elkaar vaak tegenspre-ken. De consensus bij de weten-schappers is nu dat alleen rots engrondmonsters die op Mars zelf ge-nomen worden, de vraag van moge-lijk leven kunnen beantwoorden.Hoover benadrukt echter dat Russi-sche wetenschappers een onafhan-kelijke studie van de Murchison-me-teoriet hebben uitgevoerd. Eerder in1996 verklaarden zij dat ze duidelij-ke sporen van mogelijk leven had-den geobserveerd.

Schoot Braziliaanse Luchtmacht UFO neer?

Sinds enkele maanden zijn er ge-ruchten over een mogelijke UFO-crash in Nova Brasilandia, in MatoGrosso, Brazilië. Het bleef echter

een gerucht totdat de Braziliaanseonderzoeker Vitorio Pacaccini zichter plekke van de toestand op dehoogte ging brengen.

De crash zou zo’n zeventig kilome-ter van Nova Brazilandia af plaats-gevonden hebben.

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 7

Page 8: Frontier Magazine 3.6 1997

12

ChupacabrasDe mysterieuzebloedzuigerIn 1995 en 1996 liet een monsterlijk vampierachtig wezen inPuerto Rico, Mexico en het zuidelijke deel van de VerenigdeStaten een spoor achter van dood en verderf. Dit door hetdoden van dieren en het zelfs aanvallen van mensen. Hetverschijnsel van deze ”Chupacabras” kent zowel connectiesmet het UFO-verschijnsel als met eeuwenoudevolkslegendes. Reden genoeg dus om op zoek te gaan naarverklaringen.

Linda Moulton Howe

Op 19 november 1995 stond metgrote letters in de STAR, een krantuit San Juan: “Er ligt een gevaarlijk,mysterieus beest op de loer in dewildernis van Puerto Rico.” Eensoortgelijk wezen haalde in 1996 dekrantekoppen in Miami, Florida;Tucson, Arizona; San José, CostaRica en in Juárez en verschillendeandere regio’s in Mexico.Volgens degetuigen betrof het hier ook een we-zen dat bij de slachtoffers bloedelo-ze gaten achterlaat.

Het begon allemaal in Puerto Rico.Op 11 maart 1995 trof Enrique Bar-reto Hernandez in de omgeving vanzijn stadje Orocovis (gelegen in hetmidden van Puerto Rico) acht vanzijn schapen dood aan. Elk schaaphad drie grote diepe gaten in deborstkas. In deze wonden was geenbloed te bekennen. In de daaropvol-gende lente- en zomermaandenwerden soortgelijke gevallen gerap-porteerd in de rest van het land. Devoorvallen vonden plaats van hetmidden van het eiland tot aan Guá-nica aan de zuidwestelijke kust vanPuerto Rico en van Naguabo aande oostkust tot aan Canovanas tus-sen San Juan en het El Junque-re-genwoud. Toen het gerucht zich ver-spreidde over het bloed dat door hetonbekende wezen was weggezogenuit de schapen, geiten en ander vee,werd er een naam aan de boosdoe-ner gegeven. De Spaanse woorden

Een tekening van Jose Miguel Agosta van het wezen dat hij in de vroegeochtend op een dag in het begin van augustus 1995 waarnam. Het diersprong van een truck die Agosta op dat moment aan het herstellen was.Het sprong over de omheining en verdween in het hoge gras.

De Chupacabras volgensooggetuigen

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 12

Page 9: Frontier Magazine 3.6 1997

chupar (zuigen) en cabras (geiten)werden samengesmolten tot één.Dit resulteerde in ”Chupacabras”,geitenzuiger.Tot november 1996 waren er eenkleine honderd dode geiten, scha-pen, konijnen, kippen en hondengevonden met gaten van zo’n halvecentimeter in doorsnede en ander-halve centimeter diep.Een dierenarts uit Levittown, Dr.Carlos Soto, onderzocht een konijnmet een buitengewone diepe won-de. Hij constateerde een wond bij dekaak van een halve centimeter indoorsnede: “De wond was zo diep(10 centimeter) dat het reikte tot inde hersenen van het arme dier. Erwas verder geen druppeltje bloed tebekennen. Ik weet niet welk roofdierdit zo kan doen.”

Ik bezocht de Universiteit van dePuerto Rico Primate Center alwaaronderzoek verricht wordt naar derhesus- en patus-apen, woonachtigin de binnenlanden van het land.Deze dieren ontsnapten van een ei-land ten zuiden van Lajas waar eenonderzoeksproject, ondersteunddoor de overheid, in de jaren 60 wasopgezet. Een civiele defensie-on-derzoeker vertelde me: “Toentertijdwist men niet dat de apen konden

zwemmen. Maar dat kunnen ze wel.Sinds die tijd wonen ze ten noordenvan Guánica en Sabana Grande.”Het is echter maar de vraag of dezeapen de boosdoeners zijn. Meestalzijn het vegetariërs, maar zekergeen bloedzuigers.Aan de andere kant van het eiland,in steden zoals Dorado, Aguas Bu-enas en Canovanas, hebben inwo-ners oog in oog gestaan met eenwezen met grote ogen en roodge-kleurde veren of schubben van hethoofd tot aan de ruggegraat. Som-migen vertellen dat de ogen van hetwezen in het donker rood opgloeien.Moord detective Eliezer Rivera Diazuit Carolina vertelde aan televisiere-porters dat de nagels van hetvreemde wezen in wit licht begon-

nen te gloeien toen het recht naarde nachtelijke hemel opsteeg.De meeste getuigen geven de vol-gende omschrijvingen: “De handenen voeten van de Chupacabras heb-ben maar respectievelijk drie vin-gers en drie tenen, met nagels vanvijf centimeter lang. Ook heeft hetwezen kleine puntige oren en dunhaar, geschakeerd in grijs, bruin enoranje.” “Het rook als een natte hondalsof het in een riool gelegen had”,vertelde een politie-officier uit Cano-vanas. Hij schoot op de Chupaca-

bras omdat het zijn hond aangeval-len had.Sommige inwoners zijn ervan over-tuigd dat de Chupacabras te makenheeft met de in 1995 veel waarge-nomen vliegende schotels bovenPuerto Rico. In juni van dat jaar wa-ren mevrouw Enrique Gonzales enhaar zes jaar oude dochter tijdenseen warme zomeravond rond halftwaalf buiten. De heer Gonzaleshoorde op een gegeven momentzijn vrouw en dochter schreeuwenen rende onmiddellijk naar ze toe.Daar zag hij een groot, rond gloei-end object. Zijn vrouw en dochtervertelde hem dat ze een rode straalvan licht uit het voorwerp zagen ko-men en dat de arm van het meisjegeraakt was door deze straal.

Meneer Gonzales zag hoe een roderonde bobbel op de arm van zijndochter ontstond, precies op de plekwaar de straal haar geraakt had.De fotograaf Eddie Deese Condevan de krant El Vocero hoorde toe-vallig van het incident en reisde afnaar de familie Gonzales. Condevertelde me later dat toen hij daarwas aangekomen, er op de arm vanhet meisje meerdere bobbeltjesaanwezig waren. Ze waren echterniet meer rood.Twee maanden later waren negenkippen van Gonzales op een brutewijze vermoord. Deze vogels had-den bloedeloze gaten in de nekken,ledematen en ruggen. “Het was deChupacabras”, vertelde Gonzalesnadrukkelijk. “En ik denk dat het af-komstig is uit de UFO!”Toch was er geen direct bewezenconnectie tussen beide voorvallen.De beruchte Chupacabras kreegondertussen de schuld van elk ver-moord dier. Men begon zich zorgente maken over het feit dat de Chu-pacabras misschien ook wel men-sen zou kunnen aanvallen.

Op 11 mei 1996 schreef MollyMoore vanuit Mexico-City in deWashington Post: “Eerst kwamen derapporten van geiten en later vanlammeren, brutaal vermoord in denacht en ontdaan van het bloed. Deenige sporen van hun aanvallers:grote afdrukken van slagtanden inde nekken van de dieren.”Echter, Dr. Mario Santiago Lara,een dierenarts uit Zapotal, ten zuid-

Frontier 2000 3.6 13

Jose Angel Pulido van Tlajomulco, Mexico, toont een televisieploeg vanTelemundo de bijtwonden in zijn arm na een aanval begin mei 1996. (fotoafkomstig van de televisieploeg)

“Latijns-Amerika is in de greep van eenonbekend bloedzuigend monster dat volgens

bepaalde ooggetuigen uit een UFO komt.”

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 13

Page 10: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 19

Op 24 juni 1897, op de feestdag vanJohannes de Doper, publiceerde deLondense uitgeverij Arthur Consta-ble het boek Dracula, geschrevendoor Bram Stoker. Stoker was eenvrij bekende auteur die reeds enke-le werken op zijn naam had staan,maar die niet van zijn pennevruch-ten kon leven. Van beroep was hijmanager van het Lyceum Theatre,in het hartje van Londen, waar hijsamenwerkte met de befaamde ac-teur Henry Irving.Dracula was een thriller over vam-piers, wezens uit op mensenbloed.De roman was geschreven in brief-vorm. De personages schreven el-kaar brieven; de totaliteit van dezebrieven vormde het verhaal vangraaf Dracul. Die graaf Dracul leefdein het verre Transsylvannië, in Roe-menië. Hij wilde verschillende ei-gendommen kopen in en rond Lon-den. Daarvoor deed hij beroep opeen Londens zakenkantoor dat eenmedewerker naar Transsylvanniëstuurde. Daar wordt de gezant, Jo-nathan Harker, echter geconfron-teerd met de graaf. Snel begrijptHarker dat de graaf niet zomaar ie-mand is; hij maakt kennis met zijngekke trekken. Tijdens zijn afwezig-heid verblijft Harkers verloofde Minabij haar wulpse en rijke vriendin Lu-cy Westenra in Whitby. Korte tijd la-ter gebeuren er merkwaardige din-gen in Whitby, waar het schip vanDracul gearriveerd is. Lucy wordtziek en lijdt aan een schrikbarendbloedverlies. Uiteindelijk begrijpende personages dat graaf Dracul eenvampier is, iemand die zich voedtmet het bloed van mensen, zodat hijvrijwel onsterfelijk is. Samen met dehulp van een Nederlandse professoruit Amsterdam, van Helsing, kunnenenkele vrienden van Harker Draculuiteindelijk verslaan. Om Lucy teredden van de eeuwige “ondood”moet tenslotte een staaf door haarhart worden geslagen en haar hoofdworden afgehakt.

Momenteel kan men op rondreisdoor Transsylvannië alle plekken uitde roman bezichtigen. Helaas is hetzo dat Stoker nooit naar het gebiedging. De beschrijvingen in zijn boekzijn niet eens afkomstig uit dat ge-bied; Stoker vond zijn inspiratie inzijn thuisland Ierland en het landwaar hij woonde, Engeland. Het eni-ge wat uit Roemenië kwam en in zijnboek gebruikt werd, was de figuurvan Dracula. Die was gebaseerd opVlad Tepes, “Vlad de Spietser”. Hijwerd in 1431 geboren en werd ko-ning van Walcherije. De stad Boed-apest, hoofstad van Hongarije, werddoor hem gesticht. Hij was eenwreed man die volgens bepaalde le-genden moeders dwong hun eigenkinderen op te eten. Tijdens eenveldtocht tegen de Turken zou hijmaar liefst 20.000 van zijn tegen-standers op puntige, geoliede hou-ten stokken gespietst hebben, waar-door hij zijn bijnaam kreeg. Dezevorst zou bovendien de bijnaam Dr-acul gehad hebben. Dit betekendedat hij lid was van de ridderorde diezichzelf “de Draken” noemde. Netzoals vampiers zijn dit waarschijnlijksteeds mythische wezens geweest,maar de draken waren waarschijn-

lijk geen onmiddellijke inspiratievoor de vampier Dracul.

De legende van de vampiers begonniet met Stoker; Dracula is echterwel het beste product ervan. ToenStokers boek verscheen, stonden inde kranten geregeld berichten over“vampierachtige wezens” die menvoornamelijk in of rondom kerkho-ven had gezien. Maar bijna tien jaareerder was Stoker reeds met zijnboek begonnen en hij haalde zijneerste inspiratie uit andere bronnen.Stoker was van Ierse afkomst enzijn moeder vertelde hem verhalenover hoe er ooit – en misschien nogwel altijd – vampierachtige wezensin Ierland bestonden. Die verhalenbleven hem bij.Stoker schreef Dracula, of The Un-Dead (de niet-doden) zoals het oor-spronkelijke manuscript heette, inzijn vrije tijd. De plaats waar graafDracul aan land komt in Engeland ishet Engelse kuststadje Whitby, eenstad waar Stoker zijn vakantie door-bracht. In het boek maakt de graaf,die Jonathan Harker alleen in Trans-sylvannië heeft achtergelaten, perboot de reis naar Engeland, waar hijzich in zijn pas gekochte gebouwenwil vestigen. Op het kerkhof van de

Slains Castle in Whitby vormde voor Stoker de inspiratie tot het kasteel vanDracula

Dracula

Ferdinand Calmvoet

Honderd jaar geleden verscheen het boek Dracula vande Ierse auteur Bram Stoker. Het was de onmiddellijke

aanleiding tot een ware vampierrage. Een zoektocht naarde achterkant van de kist van Dracula.

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:38 Pagina 19

Page 11: Frontier Magazine 3.6 1997

20

stad maakt de graaf meteen zijneerste slachtoffer. Stoker verweefthier het traditionele imago van devampier met het thema van deweerwolf, een even vreemd wezenals de vampier.Vervolgens begeeft de graaf zichnaar Londen. Stoker was uiteraardbijzonder goed vertrouwd met Lon-den, hij werkte en leefde er. In dezekringen durfde men te experimente-ren met drugs, om zo roerselen vande geest te doorgronden. In hetboek zijn daar sporen van terug tevinden: psychiater Seward, eenvriend van Lucy, gebruikt morfine,om onduidelijke redenen.

Dracula vormde echter niet alleende bekroning van het “vampierenro-man-genre”, het was bovendien deaanleiding voor enkele mensen omzelf “vampier te worden”. Hoewelmen daarbij niet noodzakelijk leven-de mensen letterlijk vilde, was het

wel duidelijk dat er zich bepaaldevoor de gewone burger “vreemde ri-tuelen” moeten hebben afgespeeld.Tot op heden “voeden” een aantalaanhangers zich vrijwel uitsluitendmet mensenbloed – of proberen datalthans te doen.Het Dracula toerisme is te merkenop Highgate Cemetery, in de noor-delijke buitenwijken van de stad.Highgate Cemetery is een wirwarvan graven, grotendeels in een “Vic-toriaanse stijl”. Hier zou zich vol-gens de meeste interpretaties vande roman het hoogtepunt van de ro-man afgespeeld hebben.

De vrienden van Harker besluitenom een vampier, Lucy Westenra,die in leven tot hun vriendenkringbehoorde, uit haar lijden te verlos-sen. Zij werd “verliefd” op graaf Dra-cul en betaalde het met haar levenen een nieuw leven als een vampier.De vrienden komen tezamen in eenpub, Jack Straw’s Castle, dat op eenheuvel buiten Londen staat; althansstond, want Londen breidt zich im-

mer uit. Ze besluiten om daarvan-daan tezamen naar het graf van Lu-cy te gaan om haar vervolgens deeeuwige rust te geven. Volgens demeeste bronnen bevindt dit graf zichdus te Highgate, maar een aantalonderzoekers stellen dat dit abso-luut niet overeenkomt met de be-schrijvingen in het boek. Net zoalsde inspiratie voor Dracula zich nietin Transsylvanië bevond, speelt de-ze scene zich niet af op de plek diedoor iedereen bezocht wordt.Een precieze lectuur van de reisleert dat het graf van Lucy zich meerdan waarschijnlijk bevindt op hetkerkhof van de Londense randge-meente Hendon. Daar bevindt zichinderdaad een mausoleum dat be-antwoordt aan de beschrijvingenvan het boek. Het geheel lijkt op heteerste gezicht een schuur te zijn,maar in werkelijkheid is het het grafvan Philip Rundall, een vooraan-staand inwoner van Hendon die in

1827 stierf. Het bijzondere is dat ditkerkhof tot één van de favorieteplekken van een goede vriend vanStoker behoorde.Hoewel Dracula over bijzonderefenomenen gaat, lijkt Bram Stokereen bijzonder normaal persoon tezijn geweest. Volgens bepaalde ge-ruchten was Stoker immers lid vaneen geheim genootschap, de Orderof the Golden Dawn. Die groeperingstond bekend vanwege de vreemdesexuele rituelen die zij uitvoerden.Vreemde sexuele rituelen, al washet maar de manier waarop graafDracul Lucy Westenra verleidt, vor-men zowat de leidraad door Stokersroman. Dit aspect werd extra in deverf gezet door de Amerikaansefilmregisseur Francis Ford Coppola,die in zijn verfilming liefde en sex opde meest vreemde en intrigerendewijzes naar voren laat komen. Hetcentrale thema van de film is datgraaf Dracul nooit zal sterven; demanier waarom is echter omdat hijop een bijzonder innige manier vanzijn vrouw hield.

Nochtans is er geen enkel hard be-wijsmateriaal voor handen dat Sto-ker wel degelijk lid zou zijn geweestvan deze orde. Maar mogelijk washij wel door deze of soortgelijke or-den beïnvloed. Stoker begaf zich inprecies de juiste kringen om op zijnminst geruchten opgevangen tehebben van wat er zich in dergelijkegeheime genootschappen aan be-paalde “sexuele rituelen” afspeelde.Sinds het verschijnen van Draculaontstond er een ware “rage” vanmensen die meenden vampier tezijn en zich probeerden te voedenmet bloed. Sommigen gaan zelf zover in hun “dieet” dat zij geen enkelvoedsel behalve mensenbloed drin-

Bram Stoker, auteur van het boekDracula, ontketende een warevampierrage.

Highgate Cemetary wordt door veletoeristen bezocht. Zijn graven inVictoriaanse stijl zou volgenssommige onderzoekers deinspiratie van Dracula beïnvloedhebben.

“Bram Stoker drukte met zijn boek Dracula eenstempel op de maatschappij. Ineens kende

iedereen ‘een vampier’.”

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:38 Pagina 20

Page 12: Frontier Magazine 3.6 1997

22

“Tree of Life” Kaballah

Een van de openingen van het jaarwas de formatie in koolzaad van de“tree of life” van de Kaballah welkeop 3 mei 1997 ontstond in de buurtvan Barbury Castle. Op deze graan-cirkel was al jaren gewacht. Velenzeiden dat als er ooit een Kaballahformatie zou ontstaan, we dan zekerte maken zouden hebben met eenserieus fenomeen. De tekening vande “Tree of Life” was inderdaad te-rug te vinden in deze formatie, maarwas er aardig fantasieloos neerge-legd. Als je deze formatie vergelijktmet de driehoek formatie van Bar-bury Castle in 1991 is de 1997 ver-sie kinderwerk. De Kaballah hadeen betere eerbetoon verdiend.Hoewel de 50 meter metende for-matie een aantal gebroken stengelsbevatte waren er eveneens een

groot aantal keurig gebogen ondereen hoek van 90 graden. Zoals be-kend is van koolzaad is het onmo-gelijk de stengels verder te buigendan 45 graden, daar de stengelsdan breken. De “Tree of Life” forma-tie had een ziekmakende werkingop bezoekers. Op het moment datze de formatie verlieten was dat ge-voel voorbij.

Snowflake

Een van de bekendste formatiesvan 1996 in Engeland was de“snowflake” formatie bij Oliver Cast-le. Het ontstaan van deze formatiewerd door de student John Wheyl-eigh gefilmd en kreeg daardoor we-reldwijde aandacht. Of de opnamesauthentiek zijn, wordt nog steeds terdiscussie gesteld. Toch heeft dezeformatie een trend neergezet die in1997 een vervolg heeft gekregen inmeer sneeuwvlok formaties.Zo ontstond bij Stonehenge opmaandag 9 juni 1997 wederom een“snowflake” en wel op exact dezelf-de plaats als waar vorig jaar de ge-

weldig indrukwekkende Julia Spiraalontstond. De eigenaar was vorigjaar bereid om bezoekers het veld inte laten, weliswaar tegen betaling,maar dit jaar werd het hek dicht ge-houden. Zo heeft niemand de for-matie echt kunnen onderzoeken. Dezeshoekige vorm die voor het eerstin deze formatie bij Stonehengevoorkomt, heeft in 1997 in meerdereformaties een vervolg gekregen.Als we de “sneeuwvlok” nader be-studeren, blijkt de geometrie weinigop een ijskristal te lijken, maar meerop de “tree of life” van de Kaballah.Als we een van de zes takken na-melijk uitvergroten zien we inder-daad dat het “kristal” is opgebouwduit drie maal een “tree of life”. (ziediagram) Als we een segment ver-der analyseren, blijken er 32 cirkelstotaal aanwezig te zijn. En 32 staatvoor de 32 sferen, of de 32 wegenvan Wijsheid of de 32 graden van deVrijmetselaars. De vraagtekens diewe eerst bij de formatie van de “treeof life” bij Barbury Castle legden, ko-men nu in een heel ander daglicht testaan.

Graancirkel overzichtbuitenland 1997Ook 1997 was wederom een boeiend graancirkeljaar. Het seizoen kwam moeizaam op gang

met niet bijster indrukwekkende formaties. De zomer die er op volgde werd uiteindelijktropisch warm, maar zorgde er wel voor dat het graan snel rijp voor de oogst werd,

waardoor het graancirkelseizoen uiteindelijk kort werd. In Engeland zijn er dit jaar ca. 150formaties ontstaan. Als we dat vergelijken met de 50 van Nederland komen we er niet slecht

van af. Van de Engelse formaties zullen we een aantal belangrijke uitlichten.

Herman Hegge

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:38 Pagina 22

Page 13: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 23

Cley Hill

Dat graancirkels niet in een daghoeven te ontstaan bewijst de for-matie bij Cley Hill in Wiltshire. Gedu-rende bijna een week lag er eeneenvoudige cirkel met een doorsne-de van 10 meter. Op 14 juli groeidedeze cirkel uit tot een doorsnedevan ca. 70 meter. Twaalf groepenvan drie lijnen, die op een soortfietswiel lijken, tekenen in het mid-den een acht puntige ster uit. Dezester ligt in een zeshoek welke weeromgeven is door de cirkel.De ligging van de planten lijkt vrijmechanisch en vele planten warenaan de basis besmeurd met mod-der. Toch is de formatie zeer knapgemaakt. Door het lijnenspel is ernamelijk in de achthoekige ster eenbloemenpatroon ontstaan. In hetbinnenste van de formatie lag veelgraan in verschillende richtingendoor elkaar geweven.Cley Hill staat bekend om de veleUFO waarnemingen in de jaren 60en 70. Ook de eigenaar van het veldhad in 1989 een UFO ervaring. Ophet moment dat hij met de trekkerdoor het veld reed begon de hondtot twee keer toe aan te slaan, waar-na de hond de tractor mocht verla-ten. Beide keren leek de hond er-

gens achter aan te rennen, zonderdat de eigenaar kon zien wat hetwas. Zou het zo kunnen zijn dat al-leen de hond het voorwerp konzien?

Stratford-upon-Avon

Een opmerkelijke formatie is rond16 juli ontstaan in de buurt vanStratford-upon-Avon in Warwickshi-re op ongeveer 2,5 kilometer af-stand van een popfestival. De af-beelding van de formatie blijkt eenexacte replica van het logo van deband “Sneaker Pimps” die op hetfestival optrad. Ook in 1995 is in het-zelfde gebied, niet ver van hetzelfdepopfestival, een formatie ontstaandie toen opvallend veel overeen-komst vertoonde met het logo vande band “Pitchshifter” die toen ophet festival speelde.

De 1997 formatie is duidelijk te zienvanaf de weg die leidt naar het popfestival. Hieruit zou je kunnen con-cluderen dat de formatie met opzetop deze plek neergelegd is. De for-matie meet ongeveer 65 maal 40meter en vertoont een bijzondereschoonheid, vergelijkbaar met de in-drukwekkendste formaties in Wilts-hire. Het ligt voor de hand om ervanuit te gaan dat deze formatiedoor mensenhanden is gemaakt.Toch is er uiteindelijk niemand op deoproep afgekomen van beide pop-groepen om zich te melden en eenbeloning voor het stukje kunstwerkin ontvangst te nemen. Als het nietdoor mensenhanden gemaakt is, ishet “de makers” in ieder geval gelukt

om de onderzoekers flink in de warte brengen.

Kochflake

Op 23 juli onstond ten noorden vanSilbury Hill een complexe formatiemet een doorsnede van ruim 80 me-ter bestaande uit een fractaal forma-tie aangevuld met 126 kleine cirkels.De formatie is genoemd naar Koch,een pionier in de wiskunde. Hetgraan in de formatie ligt zo vloeiendplat dat het lijkt alsof het in een kor-te tijd ontstaan is, en er zijn zelfsaanwijzingen dat de formatie weleens overdag zou kunnen zijn ont-staan. Ook al zou de formatie ‘snachts door “hoaxers” gemaakt zijn,dan nog zal het niet gelukt zijn omdat onopvallend te doen. Ondankseen verblijfverbod op Silbury Hill,zijn er iedere nacht fanatieke “sky-watchers”, mediterende of anderetoeristen aanwezig. Zij moeten ze-ker iets hebben opgemerkt.

Milk Hill

De meest indrukwekkende formatievan het jaar en misschien wel vanalle formaties die ooit zullen ont-staan (alhoewel we dat vaker heb-ben gezegd) was de “fractaal ster”formatie bij Milk Hill. Het overscha-duwde daarmee de Silbury Hill for-matie van dit jaar wat al een zeeropmerkelijke was. De formatie, ont-staan op 8 augustus, bestaat uit we-derom een “fractaal ster” aangevuldmet een zes-armige bloem in hethart van de ster. De formatie bestaatuit 198 kleine cirkels, welke voorna-melijk aan de rand van de formatieliggen (zie foto/tekening). Hiermeeis een nieuw record gevestigd voorwat betreft het aantal cirkels in éénformatie. Net zoals bij de formatievan Silbury Hill, ook wel bekend alsde “Koch-sneeuwvlok”, lagen alleplanten in de kleine cirkels met de

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:38 Pagina 23

Page 14: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 25

De grootse stad Chichen Itza, eenmagisch centrum van Meso-Ameri-kaanse kennis, is de plek waar deequinox manifestatie van Kukulkan,de gevederde slang, plaatsvindt. Diemaakt zijn opwachting op 21 maarten 21 september. De gebeurtenis tis uitgegroeid tot een jaarlijks terug-kerende feest, waar duizendenmensen van over de gehele wereldsamenkomen om de Zon zijn stralente zien werpen over de hoeken vande piramide van Kukulkan. Die pro-jecteert de schaduw van een afda-lende slang langs de balustrade vande noordelijke trap. Men is verbaasdover de verfijnde architectonischekennis van de Maya’s en hun gevoelvoor de hogere kennis van de kos-mologie. De equinox-slang is niet deenige kosmische gebeurtenis diedoelbewust verwerkt is in de archi-tectuur van Chichen Itza. Er zijn nogandere constructies die hier betrek-king op hebben: het veld waar debalspelen gehouden werden, deOppertempel van de Jaguars en na-tuurlijk het beroemde Caracol-ob-servatorium. Een kort onderzoekvan deze kosmische begrippen zal

ons helpen iets meer te begrijpenvan de Maya-kosmologie. Het zalons eveneens helpen bij het steedsduidelijker wordende doel van Chi-chen Itza binnen de grotere contextvan de Meso-Amerikaanse bescha-ving.

Een polaire geschiedenis vanMeso-Amerika

In de uitgestrekte vlakte genaamdMeso-Amerika, die zich uitstrekt vanMexico City in het noorden, via Yu-catan in het oosten en zuidwaartsnaar Guatemala, Belize, E1 Salvad-or en gedeelten van Honduras, zijnvele culturen in de laatste 3000 jaargekomen en gegaan. De Olmekenwaren “de Grote Moedercultuur”, dieeen belangrijke beschaving sticht-ten te beginnen in 2500 v.C. en dieduurde tot 300 n.C. Olmeekse plaat-sen zoals La Venta, San Lorenzo enTres Zapotes vinden we in het zoge-naamde hartland van de Olmeken,dat zich nu bevindt in de lage, moe-rasachtige golfkustgebieden in demoderne Mexicaanse staten Tabas-co en Veracruz. Toch vinden we ookOlmeekse standbeelden en beeld-houwwerken in de staat Guerrerohelemaal naar het westen en in Co-sta Rica in het zuiden. Tegen 300v.C. waren de mysterieuze Olmekenverdwenen.

Hun cultuur had wortels in het sja-manisme en ze lanceerden ideeënover koningschap en kosmologie,die later onder de Maya’s zoudenopduiken. Maar waar zij vandaankwamen, is niet geweten. Sommi-

gen menen Afrika, maar bewijsma-teriaal voor die stelling is voorlopignergens terug te vinden. De Olme-ken ontwikelden de heilige kalendervan 260 dagen, die de basis werdvan de tijdmeting in Meso-Amerika.Eveneens niet onbelangrijk is hetfeit dat de Olmeken de eenwor-dingsfase van de Meso-Amerikaan-se beschaving vertegenwoordigden,voor het in stukken uiteen viel. In ca.100 v.C. begon de opkomst van detwee grote traditionele culturen,maar dit vond plaats in twee uitge-strekte gebieden.In centraal Mexico werd door de Tol-teken een metropool genaamd Teo-tihuacan gesticht, de Stad van deGoden, die in een lijn lag met dePlejaden en de “hoogste Zon”. Ditgigantische centrum van bescha-ving groeide en omvatte vele stedendie gedurende zes eeuwen centraalMexico bestuurden. In Teotihuacanwerd volgens de legende de VijfdeZon geboren, die volgens andere le-genden weldra op zijn einde loopt.Op hetzelfde moment dat de Tol-teekse traditie en kosmologie wer-den geformuleerd in centraal Mexi-co, verrezen ver naar het oosten inde jungles van Guatemala, Belizeen Yucatan. Ze stichtten samenwer-kende steden als Cerros, Caracol,Calakmul, Uaxactun, E1 Mirador enTikal. De Maya’s en de Tolteken wa-ren twee beschavingen die zich te-gelijkertijd ontwikkelden. Hoewel zehandelsverbindingen ontwikkelden,waarbij ze artistieke ideeën deel-den, ontwikkelden ze twee verschil-lende kosmologische systemen omde ouderdom van de wereld vast te

Chichen ItzaDe kosmologie en de verzoeningtussen de Maya’s en de Tolteken

John Major Jenkins

Chichen Itza spreekt tot de fantasie van vele bezoekers. Waarschijnlijk was dat deoorspronkelijke bedoeling van de stad. Ze zou immers de belichaming zijn van eensamenstelling van culturen, de Tolteken en de Maya’s, die te Chichen Itza besloten om destrijdbijl te begraven en voortaan in eenheid, als één volk, te leven.

Chichen Itza bevindt zich in deYucatan, een schiereiland in deGolf van Mexico.

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:38 Pagina 25

Page 15: Frontier Magazine 3.6 1997

26

stellen. De kalender die daaraan tengrondslag lag bij beide groepen wasechter de kalender die 260 dagenduurde. Het basisconflict tussen detwee culturen bestond over de vraaghoe grote tijdschaalcyclussenmoesten worden opgespoord. Hetbepalen van het juiste tijdstip vanhet begin en het einde van de we-reld dreef kennelijk een wig tussendeze twee culturen en voorkwameen harmonische verzoening gedu-rende vele eeuwen.

Polarisatie en hereniging

Het uiteengaan van mensen en vol-keren vindt op alle niveaus van hetleven plaats. Het is herkenbaar ineen mensenleven, in de dynamiekvan sociale en filosofische organisa-ties, binnen de filosofische scholenen binnen gemeenschappen en desamenleving in het algemeen. Danis de vraag, wat het precies is, datde verschillen bepaalde tussen devisie over de kosmos van de oudeMaya’s en die van de Tolteken, enhoe en waar die verschillen werdenbijgelegd. Wanneer we de specifie-ke astronomische lijnen onderzoe-ken zullen we zien, dat deze wijzennaar Chichen Itza als plaats van deverzoening.De Tolteken van Teotihuacan die inde vroege jaren van het eerste mil-lennium van de Christelijke jaartel-ling leefden, berekenden de ouder-dom van de wereld met een periodevan 52 jaar, beter bekend als deRonde Kalender. De Tolteken wijd-den de Vijfde Zon (of wereldouder-dom) in te Teotihuacan. Ze bereken-den het einde van deze Vijfde Zonergens in de voor hun verre toe-komst. Een ritueel, bekend als deNieuwe Vuurceremonie, is uiterstbelangrijk wanneer men het belangvan de Ronde Kalender wil achter-halen. De Nieuwe Vuurceremoniewerd aan het eind van ieder RondKalenderjaar opgevoerd, wanneerde Plejaden behoedzaam werdengeobserveerd, wanneer ze hethoogtepunt om middernacht pas-seerden. Op de dag waarop ze zichverplaatsten, stelden de Tolteeksepriesters hun kalender bij en wistenze dat ze dichterbij het voorspeldeeinde van de Vijfde Zon kwamen.Wat deze Tolteekse priesters deden

was heel duidelijk, maar niet erkenddoor wetenschappers. Ze volgdende bewegingen van een astrono-misch fenomeen, bekend als de pre-cessie van de equinoxen. Dezelangzame verschuivingen, eengraad elke 72 jaar, van de hemelenwas een ontdekking van zowel deTolteken als de Maya’s. Beide groe-peringen waren zeer geïnteres-seerd in de verscheidene astrono-mische lijnen die komen en gaanbinnen die bepaalde tijdcycles. Ech-ter, en dit is een belangrijk punt, detwee groepen spoorden dit feno-meen op verschillende manieren op.Dit fundamentele verschil verklaartde basisscheuring met betrekkingtot het scheppen van de mytholo-gieën. De Tolteken geloofden dat denieuwe wereldgeschiedenis zou be-ginnen, wanneer de Plejaden zichop een lijn zouden plaatsen met deeerste hoogtepuntpassage van deZon in mei. Dit is wat zij haddenachterhaald met behulp van hunRonde Kalender en de NieuweVuurceremonie. Deze opeenvolgingroept een nieuwe wereldgeschiede-nis op en is afhankelijk van de ma-nier van waarnemen. Bij de waarne-ming van Teotihuacan zou dit in del9e eeuw moeten plaatsvinden.

De Plejaden waren bekend als deratel van de slang en de vlucht vande Plejaden in opvolgende lijn methet hoogtepunt van de Zon. Hetroept het beeld op van een vliegen-de gevederde slang genaamd Quet-zalcoatl. Deze slang werd door de

Tolteken-Maya’s van Chichen Itza”Kukulkan” genoemd.Wat de Maya’s betreft, ook zij on-derzochten de precessie als basisvoor hun wereldgeschiedenis, maarhielden zich bezig met een totaalandere astronomische opstelling.Ze gebruikten de zogenaamde“Lange Tel Kalender” (liever dan deRonde Kalender) om vast te stellen,dat de huidige wereld zal eindigenop 13.000, hetgeen overeenkomtmet 21 december 2012 n.C. Op de-ze datum staat de winterzonnewen-de op een lijn met de melkweg. Alszodanig is de Maya-kalender vanbelang bij een zeldzame en hogeresynchroniciteit, de samenloop vanonze lokale aarde-zon zonnewendemeridiaan met een groter galactischtijdskader. Dit is het ”Nulpunt” vande Galactische Kringloop van pre-cessie, die elke 26.000 jaar geledenverschijnt. De eerste Maya’s ontdek-ten dit alles en verdeelden de “Lan-ge Tel kalender” op een briljante ma-nier in, om zo precies op het Galac-tische Nulpunt te eindigen. Omdatdeze kosmologie de beweging vande Zon tijdens de zonnewende hier-bij betrok, was de belangrijksteMaya Avatar derhalve Ahau, deZonnegod, voorgesteld in ChichenItza als een zonnestrijder in eenZonneschijf. Wat zo interessant enuniek is wat betreft Chichen Itza isdat het een plaats lijkt te zijn ge-weest van een niet aflatend cultu-reel-kosmologisch experiment,waardoor het schisma in de collec-tieve psyche van oud Meso-Amerikawas geheeld. Historisch gezien

De Caracol, het observatorium van Chichen Itza

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:38 Pagina 26

Page 16: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 31

In 1968 stelde de Zwitserse auteurErich von Däniken dat volgens zijnmening een voorwerp uit Columbiaeen vliegtuig voorstelde. Volgens degevestigde wetenschap was dit eeninsect, dat men als gouden sieraadgemaakt had. Het Smithsonian Insti-tute in Washington, D.C., waar hetvoorwerp te bezichtigen is, stelt:“gouden voorwerp, een gestyleerdinsect, behorend tot de Quimbayacultuur, provincie Antioquia, Colum-bia, ca. 1000-1500 na Christus.”Voor von Däniken, die meende datwij in onze vroege geschiedenis be-zoek hadden gekregen van buiten-aardse wezens, was het echter eenminiatuur van een vliegtuig. De we-tenschap schold von Däniken uitvoor een dromer en de situatie ver-anderde niet tijdens de daaropvol-gende dertig jaar.In 1994 kregen drie Duitsers, Al-gund Eenboom, Peter Belting enConrad Lübbers, het idee om het“vliegtuigje” op schaal na te bouwenen te experimenteren met de moge-

lijkheid of het ding al dan niet zouvliegen. Daarnaast ontwikkelden zijeen wetenschappelijke vergelijkingtussen dit voorwerp en andere voor-werpen. Uit deze vergelijking leer-den zij dat de Inca’s vliegende die-ren steeds correct afbeelden. Bij elkdier zijn de vleugels bovenop het li-chaam bevestigd, terwijl dat op ditvoorwerp niet het geval was. Hieruitconcludeerden zij dat het voorwerpzeker geen insect kon zijn. Vervol-gens vergeleken zij de bouw van hetvoorwerp met de bouw van recentevliegtuigen en concludeerden dathet voorwerp inderdaad perfectovereenstemde met de constructievan moderne vliegtuigen, waar zijook de space-shuttle in onderbrach-ten. Daarnaast bemerkten ze frap-pante overeenkomsten met de Con-corde, wiens bouw misschien welhet dichtst aanleunt tegen de bouwvan dit “insect”.In 1996 bouwde Peter Belting, eenverwoed bouwer en piloot van mo-delvliegtuigen, het voorwerp na.Men noemde dit schaalmodel Gold-flyer I (Goudvlieger I). Het schaal-model was nagebouwd op eenschaal van 16:1 en mat negentigcentimeter lang, met een vleugel-breedte van een meter. Het woognauwelijks 750 gram. De vleugelsvoorzag hij van de nodige rolroeren;vooraan bevestigde hij een propel-ler.De proefvluchten waren een grootsucces. Het toestel vloog bijzonderstabiel en maakte mooie en precie-ze landingen. Kortom: het voorwerpgedroeg zich zoals een vliegtuigzich hoort te gedragen.

De volgende stap was om een twee-de modelvliegtuig te bouwen, deGoldflyer II. Dit toestel, met dezelfdeafmetingen, werd echter uitgerustmet een landingsgestel en eenstraalmotor (zoals de modernevliegtuigen gebruiken, bijvoorbeeldde Boeings). De specifieke motorwas een “Fun jet”, die 20.000 toerenper minuut haalde. Een propellerwas op het “insect” immers niet opte merken (indien wel, dan had dewetenschap dit bijzonder moeilijkals een insect kunnen bestempe-len), zodat het toestel waarschijnlijkmet een straalmotor uitgerust moestzijn. De straalmotor op de GoldflyerII bevond zich niet, zoals bij de mo-derne vliegtuigen, op of onder devleugels, maar in de achterkant vanhet lichaam. Dit betekende dat delucht op een vrij bijzondere manierin de motor moest komen. Toen hettoestel klaar was voor de proef-vluchten, bleek het zich perfect tegedragen; het opstijgen en de lan-ding verliepen vlekkeloos en hetvliegtuig gedroeg zich tijdens devlucht bijzonder stabiel. Met anderewoorden: dit ontwerp zou men zon-der problemen in de “echte” lucht-vaart in dienst kunnen nemen.De schaalmodellen die nu vliegenzijn vele keren groter dan het oor-spronkelijke “sieraad”. De groottevan het origineel, waarop dit sieraadgebaseerd is, is moeilijk te bepalen.De onderzoekers gaan uit van destelling dat de plaats van de straal-motor bepalend is voor het aantalpersonen dat in het toestel konplaatsnemen. Indien de straalmotorzich in de romp van het vliegtuig be-

Voorhistorischvliegtuig vliegtwerkelijk !

Filip Coppens

Drie Duitsers zijn er in geslaagd om een schaalmodel teontwikkelen van wat volgens hen een vliegtuig is, datafkomstig zou zijn uit de oude culturen in de Andes, in Zuid-Amerika. Het schaalmodel vliegt perfect en is eveneensuitgerust met een straalmotor!

Het vliegtuig in volle vlucht bovenOrlando, Florida

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina 31

Page 17: Frontier Magazine 3.6 1997

32

vond, bleef er een kleine cockpitover die ruimte bood aan misschiendrie of vier personen. Indien destraalmotoren zich echter onder devleugels bevonden zouden hebben,maar om één of andere reden nietop het sierraad weergegeven zou-den zijn, dan is de grootte van ditobject te vergelijken met de groottevan ofwel een space-shuttle ofweleen Boeing 737... of misschien zelfseen Concorde. De Boeing 737 biedtplaats aan iets meer dan 100 perso-nen. Indien het voorwerp een pro-

peller had (wat echter, vanwege dedesign van het vliegtuig onwaar-schijnlijk lijkt), dan spreken we overzo’n vier tot vijf personen.Zoals de twee onderzoekers stellen,kan men alles, zelfs een stoel, doorde lucht laten vliegen. Maar in te-genstelling tot dergelijke voorwer-pen gedraagt dit voorwerp zich per-fect als een vliegtuig. En indien ditvoorwerp een insect moest voorstel-len, dan vergiste de maker zichschromelijk... en maakte hij er eenvliegtuig van. Waarmee zij tot deconclusie komen dat indien dit voor-werp dan al geen vliegtuig zou zijn,het toch de ideale karakteristiekenvan een vliegtuig bezit. Of met an-dere woorden: het is meer danwaarschijnlijk een vliegtuig.

Von Däniken en personen die toteenzelfde besluit waren gekomenomtrent de aard van dit voorwerpzijn hierdoor uitermate in hun nop-jes. Voor het eerst hebben zij duide-lijk bewijsmateriaal voor handen

voor hun theorieën. Betekent dit datde straalmotor vele eeuwen ouder isdan 1939, toen men hem voor heteerst meende te gebruiken? Enmoet de eerste vlucht nu niet langeraan de gebroeders Wright toege-schreven worden maar aan de inwo-ners van de Quimbaya-cultuur uitColumbia? De gevestigde weten-schap zal deze veranderingen zekerniet al te snel aannemen.

Het team van de drie Duitseonderzoekers, die ervoor zorgdendat een eeuwenoud model ”insect”plots veranderde in een vliegtuig. De straalmotor van het

modelvliegtuig zorgt er voor dat hettoestel vliegt als een ”echt”vliegtuig behoort te vliegen.

De ontdekking in Peru zou mis-schien echter niet eens de meestspectaculaire vondst zijn. Recentmeent men in Egypte bijzonder in-drukwekkend bewijsmateriaal terug-gevonden te hebben.Dr. Ruth Hover, een Amerikaansepsychologe, bezocht in 1989 Egyp-te. In de tempel te Abydos, die vol-gens de historici dateert uit de tijdvan farao Seti I, fotografeerde zeeen balk. Een stuk van die balk wasafgebrokkeld en had een onderlig-gende paneel blootgelegd. Dezebalk was ruim acht meter boven degrond en bevond zich tussen tweegrote kolommen.Terwijl de buitenstebalk hiërogliefen bevatte, waren deafbeeldingen daaronder minder ty-

pisch voor Egyptische afbeeldingen.Ze waren helemaal niet Egyptischvan origine. Het merendeel van dieafbeeldingen lijkt sterk op modernemilitaire luchtschepen; een afbeel-ding lijkt als twee druppels water opeen moderne Apache aanvalsheli-copter.

Voor zover bekend is heeft de Egyp-tische overheid geen verklaring ofmening over de afbeeldingen. Vol-gens verschillende rapporten issindsdien de toegang tot deze tem-pel voor elke bezoeker verboden.Moderne vliegtuigen, helicopters,een onderzeeër in het oude Egyp-te? Indien de afbeeldingen voor zich

spreken, is dat de meest logischeinterpretatie. Dat de Egyptenarenvertrouwd waren met luchtschepenis bekend. Een model van eenzweefvliegtuig, op zijn minst vierdui-zend jaar oud, werd in 1898 in eentombe te Sakkara teruggevonden.Het model bevindt zich nu in het mu-seum van Cairo. Het voorwerp isnauwelijks 15 centimeter lang; zijnvleugelbreedte ongeveer twintigcentimeter. Het is vervaardigd uithet licht wegende esdoornhout. Vol-gens de rapporten vloog het toesteleen korte afstand toen het met dehand losgelaten werd. Soortgelijkemodelvliegtuigen werden elders inEgypte eveneens teruggevonden.

Egyptische helicopters ?

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina 32

Page 18: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 33

Beranger Saunière, de dorpspries-ter uit het dorpje Rennes-le-Châ-teau, aan de rand van de Franse Py-reneeën, koesterde duidelijk eenspeciale bewondering voor MariaMagdalena. De vrouw die volgenssommige bronnen ofwel de vrouw ofde minnares van Jezus was, liethaar sporen na in Zuid-Frankrijk,waar ze de laatste dagen van haarleven sleet. In het kasteel Lupé, inde Franse Pilat-regio, ten zuidwes-ten van de Franse stad Lyon, was erduidelijk bewijsmateriaal te vindenover “vreemde feiten” over dezevrouw. Saunière, die het onderwerpwas van de wereldbesteller Het Hei-lig Bloed en de Heilige Graal, zoubijzondere kennis verkregen heb-ben, kennis die eveneens belangrijkwas voor een mysterieus geheimgenootschap, bekend onder denaam “Prieure de Sion”.

In de briefwisseling die Saunière opzijn adres in Lyon ontving, bevindenzich brieven van een correspondent,Montepellierain. Deze brieven han-delen over “Maguelonne”. Saunièrehad aan zijn correspondent precie-ze details gevraagd over de ge-schiedenis en de vondsten die opdie plek gedaan waren. Helaas be-schikken we alleen over de antwoor-den. Daaruit is echter wel duidelijkaf te leiden dat Saunière voorname-lijk geïnteresseerd was in de vond-sten van De Moutan, die onderzoekhad gedaan naar de oorsprong vande naam Maguelonne en voor zijnstelling eveneens bewijs verzameldhad. Kort gezegd is die naam ver-

bonden met “Maria Magdalena”.Over vele eeuwen heen waren erbovendien verhalen, die echter hei-melijk, indien niet in het geheim,doorverteld werden.Maguelonne was ooit de Zuidfranserivaal voor Mont St. Michel, maarraakte in de vergetelheid. Alleen zijnkathedraal van St. Pierre, ooit eenverschansing voor paus Urbanus II(elfde eeuw), herinnert aan het gro-te verleden van de plek. Maguelon-ne, een cirkelvormig eiland, bevond

zich in de vele “étangs”, meren ver-bonden met de zee, tussen Palavasen Agde. Men beschouwde het ei-land tot het einde van de zeventien-de eeuw als een voorhaven vanMontpellier.De geschiedenis van het eiland gaatver terug. Reeds in de zesde eeuwwas er een kathedraal, gebouwdonder impuls van bisschop Boetius.

BerangerSaunière en Maria Magdalena

De dorpspriester van Rennes-le-Château, BerangerSauniere, leed een mysterieus leven. Hij was op zoek naar

iets, maar naar wat, is niet bekend. Totdat André Douzetpersoonlijke brieven van Saunière in handen kreeg, die hemop het spoor brachten van Maria Magdalena. De speurtocht

leidde hem naar het kasteel Lupé en vervolgens naarMagalonne. Was het hier dat Maria Magdalena ontscheepte

... en de laatste jaren van haar leven doorbracht?

André Douzet

De Egyptische godin Isis was de ”begeleidster” van ingewijden in demysteriën van Isis en Osiris. Was Maria Magdalena, de minnares vanJezus, een priesteres in deze traditie?

Beranger Saunière

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina 33

Page 19: Frontier Magazine 3.6 1997

34

In 719 viel het in de handen van deArabieren; zij breiden de kleine ha-ven uit tot een ware “zeehaven”. In737 werd Maguelonne door KarelMartel “verwoest, tot de laatstesteen van de stad.” Hetzelfde lot on-derging ook de haven. De bisschopmoest verhuizen en drie eeuwenlang zou hij niet naar Maguelonneterugkeren. Het eiland lag er al dietijd verlaten bij, op enkele monnikenna die op zoek waren naar de abso-lute eenzaamheid.

De naam Maguelonne wordt ver-bonden met Magdalena. Volgensbepaalde verhalen zou “Magalo” inhet Provencaals “Magdalena” bete-kenen. De legenden stellen dat Ma-ria Magdalena op dit eiland aange-meerd zou zijn. Traditioneel plaatstmen haar ontscheping in Saintes-Marie-de-la-Mere, een heilige plek,voornamelijk voor de zigeuners, dieer elk jaar hun feest houden. De le-genden in de buurt van Maguelonnestelden echter dat Maria Magdalenaeerder van boord ging, terwijl de an-dere inzittenden hun reis verdervoort zetten... en dus mogelijk inSaintes-Marie-de-la-Mere ont-scheepten.Uiteraard bestaan er veel van der-gelijke legenden. Maar dan gebeur-de er in 1812 een bijzondere vondst.Een arbeider uit een steengroevekwam naar Maguelonne om eenvoorraad aan materiaal in te slaan.De man ontdekte een grot toen hijstenen aan het verzamelen was.Treden waren uitgehouwen, tredendie naar een verborgen ruïne leid-den. Daar vond hij een aantal heeloude voorwerpen, twee wapens eneen standbeeldje van een vrouw,met lang, loshangend haar tot op degrond, waarna het terug naar bovenwerd geleid. Het leek op de manierwaarop de sirenes hun haar dragen.Op een bijzonder statige manierhield de dame in de ene hand eenkleine beker, in de andere hand eencylinder.Deze ontdekking werd op papiervastgelegd door ene De Moutan, deman waar Beranger Saunière zo ingeïnteresseerd was. Waarschijnlijkwist hij niet dat de verhalen overMaria Magdalena, die volgens deplaatselijke verhalen dus in Ma-guelonne ontscheept zou zijn, haar

beschrijven als een dame met bij-zonder lang haar. De Moutan be-greep het mogelijke belang van deontdekking niet, maar Saunière be-greep die wel.Eveneens interessant is dat DomPolycarpe de la Riviere, de man uitde Pilat die eveneens bijzonderekennis over Maria Magdalenascheen te bezitten, in de buurt vanMaguelonne gesitueerd was, na zijn“ontslag” als leider van zijn kerkge-meenschap.In de bibliotheek van Lyon bevindtzich een manuscript uit 1477, waar-in een ontstaangeschiedenis vanMaguelonne is neergeschreven.Pierre, graaf van de Provence,trouwde met de dochter van de ko-ning van Napels, de mooie Ma-guelone. Ze besloten te vluchtennaar Septimanië, vervolgens naarMaguelone, waar ze op het strand inslaap viel. Pierre zag ondertusseneen vogel en besloot die te volgenen belandde zo in Egypte, waar hijbevriend werd met de plaatselijkesultan. Maguelone zocht naar haarman, maar vond hem niet. Ze meen-de dat hij overleden was en stichttein de stad een hospitaal dat haarnaam droeg: Maguelone. Zeven jaarlater kwam Pierre terug, maar zagdat zijn vrouw nu een “kuis” levenleidde. Elke zeven jaar bezocht hijhaar.Dit is een vrij ongeloofwaardig ver-haal. Het lijkt een verhaal dat moet

dienen om iets uit te leggen. En datlijkt het verhaal te zijn van de Egyp-tische goden Isis en Osiris; Isis diemeent dat haar echtgenoot Osirisoverleden is, en tevergeefs op zoekgaat naar hem. Opmerkelijk is datrecent onderzoek, waaronder datvan Clive Prince en Lynn Picknett inThe Templar Revelation, stellen datMaria Magdalena een priestereswas in de mysteriën van Isis en Osi-ris. Het was mogelijk precies dezeboodschap die men wilde overbren-gen: dat diegene die de stad ge-sticht had, iets te maken had metEgypte, en met “een verhaal” datvoor ons duidelijk te interpreterenvalt als de mythe van Isis en Osiris.Isis werd door de Grieken verbon-den met hun godin Venus, de Godin

Sauniere beeldde MariaMagdalena biddend in een graf af.Wist hij de juiste locatie waar zij delaatste dagen van haar levendoorbracht?

Sauniere was volledig in de ban van Maria Magdalena en noemde zijn huisnaar de plaats waar zij geboren was. Wijst hij echter ook waar zij stierf enwas het terugvinden van haar lichaam de inzet van zijn geheimzinnigezoektochten?

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina 34

Page 20: Frontier Magazine 3.6 1997

38

Boeken

Lynn Picknett en ClivePrince. The TemplarRevelation. SecretGuardians of the trueidentity of Christ. Londen:Bantam Press, 1997.

Terwijl Rome en Petrus Jezus naarvoren schoven als “Christus”, was ereen traditie die stelden dat Johan-nes de Doper een veel belangrijkereen grotere profeet dan Jezus was.Indien iemand de titel Christus ver-diende, dan was het Johannes deDoper. De Kerk van Rome werdechter bijzonder machtig en de Kerkvan Johannes werd verdreven ofmoest onderduiken om te overleven.Maar hun geloof en hun drijfveerwas zo machtig, dat ze bleven be-staan. Toen tijdens de kruistochtende Tempeliers in aanraking kwamenmet aanhangers van Johannes deDoper, vormde die ridderorde zichom tot aanhangers van Johannes.Zij zworen tijdens hun inwijdingsritu-elen Jezus af en dit zou uiteindelijkde ondergang van de Tempeliersworden. Maar hun geloof en hun tra-ditie bleven bewaard in Europa, on-dergronds, in geheime genoot-schappen zoals de vrijmetselarij.De auteurs stellen, elke beweringgesteund door krachtig bewijsmate-riaal en wetenschappelijk onder-

zoek, dat Jezus een volgeling wasvan Johannes de Doper. Johanneshad zijn opleiding in Alexandrië, inEgypte, gekregen. Hij was boven-dien een priester in de mysteriënvan Isis en Osiris, de mysterie-reli-gie van Egypte. Volgens de auteursis het bovendien meer dan waar-schijnlijk dat mensen in de kringrond Jezus een hand hadden in deonthoofding van Johannes de Do-per, zodat Jezus naar voren ge-schoven kon worden. Jezus had eenpolitieke agenda. En het blijkt datdie politieke agenda tweeduizendjaar lang de macht uitmaakte in Eu-ropa, terwijl diegene die “beter” wis-ten Johannes aanbaden. Een diep-gaande en verregaande studie dieonmogelijk samengevat kan wordenin één boekbespreking, al was hetmaar omdat in dit werk materiaalvoor zo’n vijf boeken verwerkt zit.Misschien wordt het boek het bestbeschreven zoals de befaamde au-teur Colin Wilson het beschreef:“één van de meest fascinerendeboeken die ik sinds Het Heilig Bloeden de Heilige Graal gelezen heb.”

Philip J. Corso. The DayAfter Roswell. New York:Pocket Books, 1997.

Philip Corso zorgde ervoor dat hijmet dit boek de heilige Graal van deUFO-wereld werd. Corso vertelt indit boek immers dat, toen hij bij deLuchtmacht werkte op de ForeignTechnology Division (de vreemde

technologie afdeling), onder gene-raal Trudeau, hem bevolen werd eenmanier te zoeken om het materiaaldat uit de Roswell-crash verkregenwas te laten onderzoeken, zonderdat de betrokken wetenschapperswisten wat ze in handen hadden.Volgens Corso is de laser, de com-puter en tal van andere hoge tech-nologie een gevolg van zijn initiatief.Corso stelt dat de volgende bewe-ringen feiten zijn: in 1947 stortte ereen buitenaards toestel neer; bui-tenaardse, levende wezens werdenteruggevonden; één wezen over-leefde; rond 1960 verdeelde Corsode technologie van die buitenaardsewezens onder enkele wetenschap-pers en firma’s, die vervolgens dietechnologie konden analyseren enhem na konden bouwen.De absolute ramp voor dit boek isechter dat er werkelijk geen enkelbewijsmateriaal op tafel wordt ge-gooid, behalve het woord van Cor-so. Tussen de foto’s staat trouwenseen foto van zijn zoon die speelt meteen zelfgemaakte robot. Zowel dezoon als zijn hobby hebben nietsmet dit boek te maken. Het enigebewijsmateriaal dat in dit boek te-ruggevonden wordt, is dat er rond1960 door de staf van Trudeau eenplan ontwikkeld werd om een militai-re basis op de Maan op te richten,project Horizon. Dit werd echter nietuitgevoerd doordat men alle ruimte-verkenning via de ruimtevaartorga-nisatie NASA wilde laten verlopen.Veel erger is dat er bepaalde me-mo’s in vernoemd worden die Corsoklasseert als “feiten”, terwijl het be-kend is dat die bepaalde memo’sdoor enkele UFO-fanaten nage-maakt zijn.Blijft dus het woord van Corso, maarof dat te vertrouwen is, valt te be-twijfelen. Het is bekend dat Corsosympathieën heeft voor extreemrechts, maar bovenal dat hij deel-nam aan het onderzoek op demoord op Kennedy en daar betraptwerd op het verspreiden van valse

Alexandria

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina 38

Page 21: Frontier Magazine 3.6 1997

Frontier 2000 3.6 39

geruchten, die de vermeende moor-denaar, Lee Harvey Oswald, in eenslecht daglicht stelden. De vraag isdan ook of Corso de schone of hetbeest is.

Maurice Cotterell. TheSupergods. They came on amission to save mankind.London: Thorsons, 1997.

Twee jaar geleden maakten Cotte-rell en Adrian Gilbert impact methun indrukwekkende studie van dekalenders van de Maya’s. Daaruitleidden zij onder andere af dat dekalenders zich lieten leiden doorhun kalenders, maar niet zomaar.Hun kalenders bevatten immers bij-zondere kennis over ons zonnestel-sel en astronomie in het algemeen;kennis die zij in principe in die tijdnog niet hoorden te bezitten. Boven-dien argumenteerden de auteursdat de Maya’s eveneens de cycli vande zonnevlekken kenden en dat de-ze een invloed had op de vrucht-baarheid van de mens.

De vraag die dan moet gesteld wor-den is waar die kennis vandaankwam. Volgens Cotterell is het ant-woord daarop: de supergoden. Eénvan die supergoden zou Heer Pacalzijn, wiens graftombe pas in de ja-ren vijftig ontdekt werd. Het is pre-cies dat graf dat volgens Erich vonDäniken een man afbeeldt die rond-vliegt op één of ander vliegtuig.Maar volgens Cotterell dient men ditanders te interpreteren, in een hoe-veelheid van niveaus.Helaas is dit mogelijk één van deslechtste boeken die ooit geschre-ven werd en dat verdient een opvol-ger op The Mayan Prophecies niet.

Het boek bezit geen enkele doorge-dreven of gefundeerde argumenta-tie en het is duidelijk dat het boek eralleen maar kwam vanwege hetsucces van The Mayan Prophecies.Terwijl de supergoden ons mis-schien wel kwamen redden, zullenwij dit nooit te weten komen in ditboek. Een boek waarvan de uitgeverde mensheid beter had kunnen red-den.

Kevin Randle. Project BlueBook Exposed New York:Marlowe & Co, 1997.

Randle is voornamelijk bekend van-wege zijn onderzoek naar het Ros-well-gebeuren. Met dit boek werpthij zich echter op project Blue Book,zowat het grootste en langste over-heidsproject over UFO’s. Randle on-derzoekt zowel de aanleiding tot ditproject, alsook hoe het project ge-leid werd en hoe men uiteindelijkvoldoende excuses had om het heleproject stop te zetten. Randle meentdat men sinds het prille begin vandit project geen onderzoek wildeverrichten naar de mogelijkheid ofUFO’s al dan niet buitenaards wa-ren. Zij namen genoegen met hetsteeds maar weer de vraag stellenof UFO’s al dan niet een gevaar wa-ren voor de veiligheid van de staat.En keer op keer konden ze daar opantwoorden: neen. Uiteindelijk had-den ze zo voldoende excuses omhet hele project op te doeken. Rand-le belicht bepaalde aspecten en be-paalde “onderzoekstechnieken” aande hand van voorbeelden, met na-me UFO-waarnemingen die in dedossiers van project Blue Book ver-meld staan. Terwijl andere auteursgespeculeerd hebben dat de “bestegevallen” niet naar Blue Book maarnaar een andere, geheime afdelingverscheept werden, is Randle waar-schijnlijk de eerste die onomstotelijkbewijs op tafel kan leggen dat dit in-derdaad zo was. Randle geeft zichechter niet over aan enige specula-tie wie of wat daar dan wel achterzou kunnen zitten... want dat is nietin de dossiers van Blue Book terugte vinden.

Video

Contact.Regisseur: RobertZemeckis.Met: Jodie Foster, MatthewMcConaughey, JamesWoods, John Hurt, TomSkerritt en Angela Bassett.Naar het gelijknamige boekvan Carl Sagan. 145minuten.

Carl Sagan was, tot zijn dood in1996, de meest besproken persoonin de alternatieve wereld. Ooit eenaanhanger van de mogelijkheid datwij door buitenaardse wezens be-zocht zouden zijn, veranderde hij ineen scepticus. Ooit geliefd, vervol-gens gehaat door de alternatievewereld, kende Sagan beide kantenvan deze wereld. In 1986 schreef hijeen boek, Contact, een roman overhoe de mens in contact treedt metbuitenaardse wezens. Het boekmaakte enige indruk en toonde de“jonge” kant van Sagan, de kant dieopen staat voor allerlei mogelijkhe-den.

Dat boek is nu omgetoverd tot eenfilm... en wat voor een film. Het ver-haal belicht de tweespalt tussen we-tenschap en godsdienst, de moei-lijkheden die de betrokkenen moe-ten doorworstelen om hun ontdek-king, namelijk het bestaan van bui-tenaards leven, te verdedigen. Con-tact lijkt zo uit het leven gegrepen,want elke bocht waarin zich zowelwetenschap en religie zich moetgooien om te overleven zou in hetwerkelijke leven eveneens voorko-men. De film kent een fantastischeinde waarbij blijkt dat wetenschapen religie in feite intiem met elkaarverbonden zijn en de ene niet zon-der de andere kan.

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina 39

Page 22: Frontier Magazine 3.6 1997

40

Eéntje verder ...Frontier 4.1

De Varginha UFO-crashStortte er in 1996 in Braziliëeen buitenaards toestel neer?Werden de overlevende we-zens naar een militaire basisovergebracht? Een onderzoek.

Videofilm van buitenaardswezen?Sinds korte tijd is er een video-film in omloop waarop een bui-tenaards wezen te zien zou zijn.Volgens sommigen werd dezefilm opgenomen in Area 51.Reeds jaren doen er geruchtende ronde dat daar buitenaardsewezens zouden zijn.

Buitenaardse implantsUit een aantal mensen die me-nen ontvoerd te zijn, werdenvreemde voorwerpen verwij-derd. Is dit buitenaards enwaarvoor werden ze dan ge-bruikt?

De alchemistische meridiaanGrote alchemistische figuren enbouwwerken verrezen op demeridiaan van Parijs en Lon-den. Grote namen zoals despion Lawrence of Arabia wa-ren eveneens verzot op de me-ridianen. Was dit de aanleidingvan zijn verdwijnen?

UFO’s, megalieten en graan-cirkelsEnkele minder bekende myste-ries van Frankrijk. Was Jeanned’Arc een medium dat in verbin-ding stond met “hogere krach-ten”?

Bouwden de goden Baalbek?Baalbek is het meest indruk-wekkende bouwwerk uit onzegeschiedenis. Alan Alford lichteen groot stuk van de sluier op.

AardasverschuivingenWas één verschuiving de aan-leiding voor het einde van demammoeten? Is het verhaalvan de zondvloed eveneenszo’n verschuiving?

De bijbelcodeEen interview met MichaelDrosnin, de man die meent datde bijbel toekomstvoorspellin-gen bevat.

AgendaUFO manifestatie‘s-Heerenberg, 1-2 november 1997, 10-18 uurGouden Handen, Emmerikseweg 13, ‘s-Heerenberginfo: 0314-662343lezingen en stands

UFO’s boven BelgiëAntwerpen (België), 6 november 1997Bouwcentrum, Antwerpen, 20u (boekenbeurs)Sprekers: Jan Hertoghs, Julien Weverbergh en John vanWaterschoot.

De geheimen van de geheime genootschappenAmsterdam, 8 november 1997Hotel Victoria (Rechtover Amsterdam CS)info: 0321-380558Sprekers: Lynn Picknett en Clive Prince

Graancirkels en UFO’sen hun spirituele betekenisEnschede, 8 november 1997Natuurmuseum, 13-17 uurinfo: 074-2439423Sprekers: Rudi Klijnstra, Robert van den Broeke, SandraSteverick, Willy Drost

The Forbidden Knowledge ConventionUniversity of Bradford, West Yorkshire, 8 november 1997info: +44/1234-403461Sprekers: Robert Bauval, Anthony Dodd, Matthew Williams

Flower of Life Workshop21-23 en 28-30 november, 7 december 1997info: 03/384.15.36 (België)

UFO’s: een nieuwe dimensieAntwerpen (België), 30 november 1997info: 03/777.66.57 (België) of 0321-380558 (Nederland)Sprekers: Julien Weverbergh, Herman Hegge en TheoPaijmans

Quest for Knowledge Convention 98Harpenden, Herts, Groot-Brittannië, maart 28-29, 1998info: +44/1829-770880Sprekers: Zawi Hawass, John Anthony West, HartwigHausdorf, Michael Green e.a.

Dossier XGepresenteerd door Theo Paijmans

1395 AM (Talkradio)Iedere zondag van 14-16 uur

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina 40

Page 23: Frontier Magazine 3.6 1997

Theo PaijmansKOSMISCH NETWERKHet UFO-mysterie in kaart gebrachtVoorwoord van Julien Weverbergh

244 blz., geïll., pb. f 49,50 *

Kelly CahillENCOUNTER

Een UFO-ontmoeting te beangstigend om aan terug te denken en teverschrikkelijk om te vergeten

256 blz., geïll., pb. f 19,50

Rudi KlijnstraGRAANCIRKELS

Codes uit een andere dimensie2e druk, 144 blz., geïll., pb. f 24,50*

Erich von DänikenWAREN DE GODEN KOSMONAUTEN?

Herinneringen aan de toekomst.Onopgeloste raadsels uit het verleden

31ste druk, geïll., pb. f 29,50

* Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij ons:

Boeken tussen hemel en aardePierre Monnet

EEN BOODSCHAP VAN VREDEOntmoetingen met buitenaardse bezoekers

132 blz., pb. f 27,50*

Phyllis V. SchlemmerDE UITVERKOREN PLANEET

Spirituele raadgevingen uit de ruimte344 blz., pb. f 49,50*

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:37 Pagina 18

Page 24: Frontier Magazine 3.6 1997

Fr0306_2009.qxd 10-06-2009 19:39 Pagina cov4