Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

26
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.2 | nummer 104 | februari - maart 2012 | o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's En verder in dit nummer: Mayadag 2012 | It’s up to you! | De erfenis van de oude Egyptenaren | Geld stinkt niet | Op zoek naar de ‘Otherworld’ (deel 2) | column Gerry Damen: Energiezuigers | Een doemdagvrij 2012 | De winterblues: Tijd voor vitamine D | Het einde van Nederland (deel 1) | Tesla Energy Center Amsterdam | De Vamachara-Archieven deel 6 | Maya-astrologie | De Cacao revolutie | Gezonde producten | Column Philip Coppens: Tijdreizen | Boekenkatern en meer... De laatste barrières BP Nu ook op iPad

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

Page 1: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.2 | nummer 104 | februari - maart 2012 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

En verder in dit nummer: Mayadag 2012 | It’s up to you! | De erfenis van de oude Egyptenaren | Geld stinkt niet | Op zoek naar de ‘Otherworld’ (deel 2) | column Gerry Damen: Energiezuigers | Een doemdagvrij 2012 | De winterblues: Tijd voor vitamine D | Het einde van Nederland (deel 1) | Tesla Energy Center Amsterdam | De Vamachara-Archieven deel 6 | Maya-astrologie | De Cacao revolutie | Gezonde producten | Column Philip Coppens: Tijdreizen | Boekenkatern en meer...

De laatste barrières

BP

Nu ook op

iPad

Page 2: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

advertenties

Page 3: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

februari | maart 2012 18.2 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 18.2 nummer 104

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Orenda Bol, Philip Coppens, Paul Harmans, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld:

Demon & Angel

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151Paul van der Sluijs | [email protected] | 0183-689497

06-40225813

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Pioniers

REDACTIONEEL

Frontier Magazine is sinds 1995 actief binnen de grenswetenschappen. Vele medewerkers van Frontier waren ver daarvoor al bezig met het exploreren van de grenzen van het meetbare. Het verspreiden van de resultaten van de verzamelde en onderzochte informatie was en is een van de doelstellingen van Frontier. Vanaf de oprichting bleek het naar buiten brengen van de grensverleggende informatie regelmatig op barrières te stuiten. Mensen, maar vooral journalisten, met een minder open mind vonden de informatie het bekijken, laat staan het verspreiden, niet waard. Op het moment dat een bekende Nederlander uit de grenswetenschappelijke kast kwam en bereid was om in de pers hierover te praten werd hij of zij met argwaan bekeken, en vervolgens belachelijk gemaakt. Desondanks hebben we al vele bekende Nederlanders op onze symposia uitgenodigd om een grotere groep geïnteresseerden te bereiken. We zijn nu 17 jaar verder en de verhoudingen zijn duidelijk veranderd. Ruimtevaartpioniers als Piet Smolders en Wubbo Ockels vonden het overwegen van het bestaan van buitenaards leven oorspronkelijk belachelijk. Smolders schreef in 2006 het boek ET, geen mythe maar werkelijkheid. Ockels paste zijn mening aan, zeker nu er aan de lopende band exoplaneten, planeten rond sterren in naburige zonnestelsels waar mogelijk leven aanwezig is, ontdekt worden. Vorig jaar is docent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft Dr. Ir. Coen Vermeeren veelvuldig in de pers opgetreden om het UFO-vraagstuk aan de orde te brengen met als aandachtspunt dat er veel meer achter het fenomeen UFO’s zit dan de meeste wetenschappers bereid zijn aan te nemen. Koren op de molen voor stichting Skepsis natuurlijk, een club die het liefst alles bij het oude houdt, die als een klein jongetje bij de TU in Delft ging klikken dat een hoogleraar buiten de kaders denkt. Een wetenschapper moet vanzelfsprekend keurig binnen de grenzen blijven opereren… Vermeeren werd onder curatele gesteld en een discussie barstte in de pers los of een hoogleraar onderzoek naar het UFO-fenomeen mag propageren. Hij heeft zijn nek uitgestoken en hoe dit gaat aflopen is nog ongewis. Zeker is wel dat de bijbehorende discussie de wetenschappers aan het denken zet en wellicht aanleiding geeft meer ‘out of the box’ te gaan denken. Hopelijk zal de stap van Vermeeren een verder vervolg krijgen binnen de academische wereld zodat de grenzen sneller geslecht zullen worden en de nieuwe wetenschappers met verrassende nieuwe ontdekkingen zullen komen. Vermeeren: de Copernicus van de moderne wetenschap…

Tot slot: na drie jaren afwezigheid hebben we besloten in november 2012 het volgende Frontier Symposium te organiseren. Wellicht dat we Coen Vermeeren daar ook mogen verwelkomen…!

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

4 Frontier 18.2 februari | maart 2012

6 18 24achtergrond

EEN DOEMDagVRIj 2012 Er is nogal wat te doen om het jaar 2012. De Maya’s zouden zich duizenden jaren geleden al bezig hebben gehouden met 2012. Honderden boeken zijn er gepubliceerd, duizenden artikelen geplaatst in de meest uiteenlopende tijdschriften, rampenfilms spiegelen ons de vreselijkste gebeurtenissen voor. Wellicht wordt het nu tijd het een en ander te relativeren. gezondheid

DE WINTERblUES: TIjD VOOR VITaMINE DWe zitten weer midden in de winter en de ervaring laat zien dat naarmate deze duurt er meer mensen zijn die in een winterdepressie wegzakken. Wij Nederlanders leven in een matig klimaat met minder zonuren dan aan de evenaar. Ook leven we minder buiten dan 100 jaar geleden. Dit geeft minder opbouw van vitamine D.

spiritualiteit

OP ZOEK NaaR DE ‘OTHERWORlD’ – DEEl 2De ‘Otherworld’ dringt zich steeds nadrukkelijker

aan ons op. De wereld waar oorzaak en gevolg door elkaar lopen. De wereld waar het niet zo nauw wordt genomen met de lineaire tijd. Stapelden zich vroeger

vragen op, terwijl antwoorden ontbraken. Nu blijken de antwoorden er al te zijn, voordat we nog maar een vraag

hebben kunnen stellen. Het Ripple Effect aan het werk!

8wetenschap

TESla ENERgy CENTER aMSTERDaM In het Tesla Energy Center Amsterdam wordt gebruik gemaakt van de Tesla Energy Lights gebaseerd op de kennis van Nikola Tesla, die de grondlegger is van de Multi Wave Oscillator, verder ontwikkeld door Lakhovsky, en op de ideeën van Rife. Afwijkingen in zieke cellen worden gecorrigeerd waardoor vervolgens het elektromagnetisch veld van het lichaam wordt versterkt.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

februari | maart 2012 18.2 Frontier 5

24 34

mysterie

DE ERFENIS VaN DE OUDE EgyPTENaREN Tijdens een groepsreis naar Egypte krijgt Tjalf Bloem een aantal inzichten over het oude Egypte en komt tot de conclusie dat men in die tijd over technieken beschikte die wij niet voor mogelijk houden. Wat wij nu als kunstvoorwerpen beschouwen, zijn oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk hoogwaardige technieken. Maar waar kwam dat vandaan?

geschiedenis

gElD STINKT NIET Er is zoveel goud op deze planeet voorhanden, wanneer dit eenmaal bekend raakt moet iedere

opvatting van schaarste wel verdampen. Een tikkeltje overdreven gesteld mogen we stellen: er is goud ‘als

water’. Iedere voorstelling van een economische of financiële crisis berust volstrekt op bedrog. Wimpel deze ‘gouden belofte’ niet te gemakkelijk opzij, hoe

ongeloofwaardig zij ook moge klinken.

70

INHOUD

achtergrond

44 IT’S UP TO yOU!We zijn in onze tijd zo naar buiten gericht, gericht op anderen en op wat er mis is, dat we vergeten dat we er zelf ook nog zijn, er zelf ook toe doen, en meer nog: zelf verantwoordelijk zijn voor wat we lezen, wat we horen en hoe we in het leven staan.

spiritualiteit

52 DE VaMaCHaRa-aRCHIEVEN DEEl 6In deel 6 van de Vamachara-archieven komt o.a. het vol-gende aan de orde: Deo arimanio – Hoe het onderaardse werd gelinkt aan kwaad, de bergmoeders en het primaire mensdrama, de Satan van Milton, het Søren Kiergegaard-punt als boobytrap en Dr. Wickland, de Duivelskoorden en het anonieme aidsweesje.

gezondheid

78 DE CaCaO REVOlUTIEalle chocolade wordt gemaakt van cacaobonen. Wist u dat cacao geen boon, maar een noot is? Veel mensen weten dit niet. Cacao is een noot met meer bijzondere eigenschappen dan andere noten. Theobroma cacao betekent Cacao, het voedsel van de goden. Wat maakt cacao zo bijzonder?

geschiedenis

82 HET EINDE VaN NEDERlaND (DEEl 1) Deze serie artikelen van jim beame toont de ontwikkeling van Nederland van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen.

En verder...

3 COlOFON

16 MayaDag 17 MaaRT 2012

33 COlUMN PHIlIP COPPENS

43 Maya-aSTROlOgIE

47 VERZaMElCaTalOgUS gEZONDE PRODUCTEN

89 COlUMN gERRy DaMEN

90 bOEKENKaTERN

95 FRONTIER bOOKSHOP aCTIVITEITEN

Page 6: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

16 Frontier 18.2 februari | maart 2012

Page 7: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

februari | maart 2012 18.2 Frontier 17

AmsterdAm, zAterdAg 17 mAArt 2012

mAyA dAgWe zijn er bijna!

Lokatie: Amstelkerk Amstelveld 10 1017 JD Amsterdam

Voorverkoop (tot 10 maart): entreeprijs: € 35,- Tickets aan de zaal kosten € 40,- De toegangstickets worden aan de zaal uitgereikt.Er is tegen een kleine vergoeding o.a. koffie en thee te verkrijgen.Voor de lunch dient u zelf te zorgen. Er zijn in de buurt van de Amstelkerk diverse lunchgelegenheden.

Frontier Sciences FoundationLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdamtel: 020-3309151 fax: 020-3309150 e-mail: [email protected]: 7231599

Online opgave: www.frontiermagazine.nl/mayadagTegelijk met uw opgave graag het bijbehorende bedrag over maken opbovenstaand bankrekeningnummer. Uw reservering is definitief na ontvangst vanuw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam, adres,woonplaats, telefoon nummer en e-mail adres.

We zitten nu echt in het jaar 2012. Nog ruim 9 maanden tot het einde van de Mayakalender op 21-12-2012! En een dag later het begin van de nieuwe cyclus. Wat houdt dit in? Een transformatie, dat zonder twijfel! Maar daar zitten we inmiddels al in. Wat behelst deze transformatie dan precies? Dat kunt u horen op 17 maart a.s. Het belooft een heel boeiende en interessante, maar vooral ook gezellige dag te worden!! Met diverse sprekers en een markt...

Met bijdragen van:

• Tatsuhiko KimoriHealer en ziener afkomstig uit Japan. Hij heeft zich als taak gesteld

het Elektromagnetisch veld van Moeder Aarde en alles dat leeft te herstellen. Website: www.tatsuhiko.org

• Ton van der KroonAuteur van o.a. De terugkeer van de koning en Boek der Liefde.

Website: www.tonvanderkroon.nl

• Johan OldenkampAuteur van meer dan 20 boeken waar onder Wakkere Wetenschap.

Website: www.pateo.nl

• Lucas SlagerAuteur van o.a. 20 Gezichten van de Schepping en de jaarlijkse Maya scheurkalender.

website: www.centrelothlorien.com

• Peter ToonenAuteur van o.a. Wat wisten de Maya’s en De thuiskomende Aarde.

Website: www.natuurlijketijd.nl

• Nicole E. ZonderhuisAuteur van o.a. 13 Manen Werkboek en de jaarlijkse 13 Moon Diary.

Website: www.mayatzolkin.com

Er zullen tevens vele stands aanwezig zijn.

Page 8: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

februari | maart 2012 18.2 Frontier 23

Voor nog meer

grensverleggende informatie,

kijk op de volgende websites:

www.argusoog.org

www.wacholland.org

www.wijwordenwakker.org ww

w.a

narc

hiel

.com

www.grenswetenschap.nl

www.nulpuntenergie.net

www.ufowijzer.nl

www.wanttoknow.nl

Page 9: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

februari | maart 2012 18.2 Frontier 47

Frontier verkoopt ook:De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: [email protected] of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar [email protected]. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities vanaf Frontier Magazine 16.6.Bewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle

informatie steeds minder te vinden bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

Lichaamspijn medicijn (uit suriname) Lichaamspijn Medicijn is samengesteld uit verschillende kruiden die opgelost zijn in een combina-tie van Kokos olie en alcohol. De ingrediënten zijn: Jaracopi, Drie Kantie, Se Gotro Wiwiri, Wit Baka, Neku, Naftalin ( 200 mg per 125 ml) en tot slot Kokos olie en alcohol (2 dopjes per liter) (90 procent). De herkomst van het planten materiaal is het maagdelijk Amazone oerwoud in de Guyana’s in Zuid Amerika.Het is vooral doeltreffend te gebruiken tegen rugpijn, gewrichtspijn, verzwikkingen, kneuzingen, blauwe plekken, spierpijn, nekpijn en schouderpijn.prijs: € 20,90 code: piOL

Quassia amara kOpje/ kwassiebitter Surinaamse kwassiebitter is nog steeds een van de meest populaire medicinale planten uit Surina-me. Van de stengel van de plant worden bekertjes gemaakt, die gevuld kunnen worden met water of alcohol. Na enige uren het water of alcohol te laten trekken, drink je het aftreksel op. Deze drank zuivert het bloed, geeft de mannelijke potentie een boost, werkt koortsverlagend, pijnstillend, eet-lustopwekkend en laxerend. Je drinkt het bij: nierproblemen, urineweginfecties, hoge bloeddruk, duizeligheid, griep, verkoudheid, hooikoorts, diabetes, malaria, dengue en buikpijn. Doordat het je bloed ‘bitter’ maakt steken de muggen je niet. Bij zoet bloed kunt u vaker last van puistjes, aller-gische uitslag, slecht helende wonden of huidzweren hebben. Niet gebruiken als u zwanger bent! Lees meer in het boek Medicinale en Rituele Planten van Suriname door Tinde van Andel.prijs: € 19,95 code: Qua

super seed (grote pot) Een prachtig product van Garden of Life met ontkiemde bonen, erwten, gezonde granen en zaden, allemaal verrijkt met enzymen en sommige zelfs eerst nog gefermenteerd voor betere absorptie door het lichaam! Vol met probiotica en gezoet met stevia & kaneel. Verder krijgt u bij dagelijkse inname de volgende levenskrachtige stoffen binnen: Proteïne, calcium, ijzer, omega 3 vetzuren, vezels, enzymen, probiotica. Vrij van suiker, kunstmatige stoffen, kunstmatige kleurstoffen en smaakstoffen.prijs: € 17,95 code: ssGL (inhoud 600 gram)

populair

anti-pijn

levenskracht

Prijzen

exclusief verzen

dko

sten | Q

uassia am

ara | Lichaam

spijn

med

icijn | Su

per seed

Page 10: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

48 Frontier 18.2 februari | maart 2012

Frontier verkoopt ook:

biOLOGische braziL nut OLieBrazil Nut Oil (Bertholletia excelsa / of paranoot, paranoten) bevat onder meer palmitinezuur, ste-arinezuur, linolzuur en oliezuur, en is zeer rijk aan vitamine A en E en selenium. Wordt gebruikt als voedsel en ook in de cosmetica-industrie, waar het vanwege de vrije radicalen en antioxidanten als een hydraterend ingrediënt in anti-aging crèmes wordt gebruikt. De Braziliaanse noot is rijk aan magnesium en thiamine, en heeft de hoogste bekende concentratie van selenium (126 ppm) met anti-oxiderende eigenschappen. Onderzoeksresultaten suggereren dat de consumptie van sele-nium een verminderd risico op prostaatkanker geeft en het wordt aanbevolen om paranoten als een preventieve maatregel te gebruiken. Braziliaanse notenolie wordt beschouwd als een van de beste conditioners voor beschadigd en broos haar. Haren, die worden gemasseerd met Brazilian notenolie glanzen mooi in het zonlicht. De olie wordt ook vaak gebruikt door zwangere vrouwen om striae te voorkomen.prijs: € 14,95 code: brnO

andirOba OLie De Andiroba boom (Carapa huianensis), ook wel genoemd ‘Crab-wood’ is een grote boom, die in de tropische regenwouden voorkomt. De Andiroba staat bekend om de soort bloemen die ze produceert, ze heeft zeer geurig ruikende bloemen. De boom produceert ook een bruine noot. Deze noot lijkt op een kastanje en bevat een zeer rijke olie. De kruidengeneeskunde maakt ge-bruik van de geproduceerde olie uit deze noten. Andiroba olie vermindert ontstekingen, verbetert de bloedsomloop en verlicht de pijn, bij o.a. blauwe plekken, zwellingen en kneuzingen. Verlicht artritis en reuma. Ook werkt het goed als anti-muggen middel. Het is bijzonder aanbevolen voor de verzorging van geïrriteerde en gevoelige huid bij huidaandoeningen, maar ook voor de vette, onzuivere huid. Andiroba olie is een vaste olie die smelt bij lichaamstemperatuur.prijs: € 14,95 code: andi

cOpaiba OLieCopaiba olie bevat onder andere terpenen en diterpenen en is bekend om zijn natuurlijke anti-inflammatoire en wond-helende eigenschappen voor huidziekten en om infecties te behandelen. De chemische samenstelling van het olie-hars mengsel van Copaiba heeft ongeveer 72 sesqui-terpenen (koolwaterstoffen) en 28 diterpenen (carbonzuren). De diterpenen worden toegerekend om hun therapeutische eigenschappen, een wetenschappelijk bewezen feit. In de traditionele ge-neeskunde, is het gebruik van de Copiaba olie-hars zeer divers, want het heeft een scala aan farma-cologische eigenschappen. Het wordt gebruikt om wonden te behandelen en vanwege zijn anti-inflammatoire werking bij de behandeling van infecties van de luchtwegen en urinewegen. Zoals bekend, is het ook zeer effectief als een natuurlijk antibioticum tegen Gram-positieve (1 membraan bevattende) bacteriën. Deze boom groeit in het Amazonegebied, maar komt ook voor in Paraná, strekkend vanuit het midden tot in het Braziliaanse Noordoosten. De olie van Copaíba wordt al millennia lang gebruikt door de indianen als wondherstellend middel en als olie tegen insecten-beten. Het is sterk bacterie-remmend. Zeer rijk aan bèta-cariofileno, deze stof is wetenschappelijk bewezen als ontstekingremmend tegen maagslijm. prijs: € 14,95 code: cOOL

biOLOGische piQui OLieis bekend om zijn natuurlijke anti-inflammatoire en wond-helende eigenschappen voor huidziek-ten en om infecties en maagzweer te behandelen.prijs: € 14,95 code: piQu

helend

verlichtend

rijk

ontstekings-remmer

Piq

ui O

lie

| Co

pai

ba

Oli

e | B

razi

l Nu

t O

lie

l An

dir

ob

a O

lie

| Pri

jzen

exc

lusi

ef v

erze

nd

kost

en

Page 11: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

februari | maart 2012 18.2 Frontier 49

Frontier verkoopt ook:

Guarana zaden Guarana is een bessenstruik die in Venezuela en in de noordelijke delen van Brazilië groeit. De guaranaplant bevat cafeïne en werkt daardoor opwekkend. Zoals veel andere cafeïnebevattende planten, wordt deze gebruikt om dranken mee te maken. Vooral in Brazilië, waar deze meestal ook worden geproduceerd zijn ze erg populair. Het is een zachtaardige stimulant die heel bruikbaar is wanneer de hersenen geïrriteerd zijn of gedeprimeerd door veel mentale inspanning, of wanneer er sprake is van moeheid of uitputting vanwege warm weer. Het heeft dezelfde samenstelling als cafeïne, theïne en cocaïne en daarmee dezelfde lichamelijke werking. Het kan worden gebruikt bij spanningshoofdpijn, bij ongemakken die horen bij de menstruatie of bij uitputting gevolgd door verstrooidheid.prijs: € 15,- code: Guse

drOps Of sunshine + vitamine d3 (sanopharm) Het is al langer bekend dat vitamine D belangrijk is voor gezonde botten. Een van de belangrijke functies van de vitamine is het op peil houden van de calcium- en fosforconcentraties in het bloed. De vitamine stimuleert de opname van calcium, en zorgt zo indirect voor sterkere botten. De afge-lopen decennia is in onderzoek aangetoond dat vitamine D nog tal van andere gunstige werkin-gen zou kunnen hebben op voorwaarde dat de stof in de juiste dosering wordt ingenomen. Wetenschappers hebben aangetoond dat het gebruik van vitamine D de kans op 17 verschillende soorten kankers kan verkleinen, waaronder darmkanker, borstkanker, prostaatkanker, slokdarm-kanker, nierkanker en blaaskanker. Vitamine D zou zelfs de resultaten van de behandeling verbete-ren bij patiënten die al met kanker zijn gediagnosticeerd. 1. Drops of sunshine: Vitamine D3 op basis van sojaolie. Hoeveelheid per dropper: 200 IU .

prijs: € 10,95 code: vd3d2. Vitamine D3 van Sanopharm. Door het emulgatieproces wordt vitamine D3 dusdanig bewerkt

dat de deeltjesgrootte van deze stoffen overeenkomt met die in moedermelk. 1 druppel be-vat: Vitamine D3: 25 mcg (1000 i.u.)Verpakkingsgrootte: 10 ml – dit zijn minimaal 240 druppels. prijs: € 19,95 code: d3sn

Beide zijn Tarwe-, gluten- en gistvrij.

tribuLus terrestris pOeder vOOr mannen Tribulus terrestris is een kruid dat het testosteron niveau op een natuurlijke manier helpt te ver-hogen. Stress, leeftijd, de eisen van het moderne leven kunnen de vitaliteit van de volwassen man beïnvloeden. Tribulus terrestris 650 is samengesteld uit een Tribulus terrestris extract rijk aan sapo-ninen. Deze kunnen invloed hebben op de adaptogene, tonische en versterkende activiteiten van de mannelijke bevolking. Tribulus terrestris draagt bij tot een betere zuurstofvoorziening van de weefsels, helpt bij het verhogen van het uithoudingsvermogen en verhoogt de vitaliteit. prijs: € 3,90,- , code: trib

astaxanthine De sterkste antioxidant uit het water heet astaxanthine. Astaxanthine is afkomstig van de groene alg Haematococcus pluvialis. Royal Green’s Astaxanthine wordt in een schone omgeving op Hawaï gekweekt en is dus van 100% natuurlijke oorsprong. De alg is absoluut vrij van chemische toevoe-gingen en wordt na de oogst op een zuivere superkritische CO2 wijze geëxtraheerd. Het resultaat is een super breed, zuiver en hoog geconcentreerd product. Astaxanthine behoort tot de caro-tenoïden familie (waaronder beta-caroteen, luteïne, lycopeen, zeaxanthine en xanthophylls valt) en heeft bijzonder krachtige antioxidatieve eigenschappen. Astaxanthine heeft als enige van de carotenoïden familie het voordeel dat het in staat is door te dringen op vele verschillende plaatsen in het lichaam (zoals de hersenen, de ogen, gewrichten & de huid) en kan hier geweldige antioxi-datieve ondersteuning bieden. Astaxanthine beschermt het lichaam tegen vrije radicalen en is dus het anti-aging product bij uitstek.prijs: 29,95 code: astx

helendanti-aging

stimulerend

vitaliserend

opwekkend

Prijzen

exclusief verzen

dko

sten | G

uaran

a zaden

| Tribu

lus terrestris | D

rop

s of su

nsh

ine +

vitamin

e D3 | A

staxanth

ine

Page 12: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

50 Frontier 18.2 februari | maart 2012

biOLOGische etherische LOtus, kaneeL en sandaLwOOd/hOut OLieHeerlijke oliën te gebruiken als parfum. Lotus is heerlijk licht en fris en werd in het oude Egypte gebruikt door Priesters en Priesteressen in tempeldiensten om de Universele Energie te kunnen ontvangen. Met deze energie creëerden zij hun eigen werkelijkheid. Lotus reinigt disharmonie van de Kruinchakra membranen en het Goddelijke Kosmische lichaam. Het geheim van Lotus is dat het de mensheid helpt om de verbinding te leggen tussen de geest en de Kosmos. Lotus werkt als een spirituele transporteur waardoor men zich met het mysterie kan verbinden en op een hoger spiri-tueel niveau kan komen. Sandelhout heeft een kalmerend effect bij meditatie, kaneelolie bestaat sinds het Oude Egypte en werd gebruikt als oliebalsem.prijs: € 12,50 code: Lotus: LOtu, kaneel: bkOL, sandalwood: bswO

parastrOy 180 capsuLes + 2 Gratis cd’sTijd voor de jaarlijkse parasietenkuur? Met parastroy pakt u ze allemaal aan. Parastroy bestaat uit zorgvuldig geselecteerde kruiden, enzymen en natuurlijke ingrediënten die een krachtige schoon-maak van het lichaam bewerkstelligen. Het pakket bestaat uit 2 delen: Para Rid en Para Sweep. Met Para rid versterk je het immuunsysteem en pak je de parasieten aan om vervolgens met Para Sweep de gifstoffen uit uw darmen en nieren te verwijderen. Met gratis 2 wellness cd’s. prijs: € 24,95 code: pars

ceder baLsem crèmeWilt u een frisse stralende huid die gevoed wordt met de puurste ingrediënten? Probeer eens de gezichtscrèmes van Anastasia. Deze producten zijn vervaardigd vanuit de visie die de boeken van Anastasia beschrijft. De dagcrèmes zijn er in twee soorten: 1. Ceder verjongende balsem crème met: Oleohars cederhout, bijenwas, extract van Siberische

spar, druivenpitten, ceder en sandelhout. prijs: € 21,95 code: ccvb

2. Ceder Balsem Crème met Chaga & Mumio. Ingrediënten: Oleohars Cederhout, bijenwas, propo-lis, olie van Chaga berk extract, duindoorn, grapefruit, druivenpit, tarwekiemen en ceder. prijs: 23,95, code: ccch

tevens verkrijGbaar:In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods:Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk

naast Onze cOLLectie superfOOds verkOpen we OOk:Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer!

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut.

Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.frontier magazine 2012

Frontier verkoopt ook:

reinigend

geurend

stralend

Ced

er b

alse

m c

rèm

e | e

ther

isch

e o

lie

| Par

astr

oy |

Pri

jzen

exc

lusi

ef v

erze

nd

kost

en

Page 13: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

advertenties

februari | maart 2012 18.2 Frontier 51

bewust

grensverleggend

zijn ?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en ontvang Gezond Tuinieren van Lucas Slager (2 jaar)

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

FRONTIER MAGAZINE AbONNEMENTEN INFORMATIENederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Welkomstgeschenken (alleen voor nederland):• bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids• bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of Gezond Tuinieren van Lucas Slager

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsNederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvol-gende nummer (Frontier 18.2), indien wij uw aanmelding en betaling voor 15 maart 2012 hebben ontvangen.

abonnementsvoorwaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot

en met 15 maart 2012.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruit-betaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederop-zegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afge-lopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Page 14: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

In zijn vorige boeken presenteerde Patrick Geryl een huiveringwekkend scenario dat volgens hem gaat plaatsvinden: een volledige en complete destructie welke al vele malen in het verleden van de aarde is voorgekomen en nogmaals zal toeslaan. De buitenste aardkorst wordt in een chaos gesmeten met super-aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en vloedgolven. Landmassa’s en zeeën worden in enkele uren totaal herschapen. Onze beschaving zal plots ten einde komen. Wereldwijd zullen er miljarden doden vallen. Slechts weinigen maken een kans op overleving.

Geconfronteerd met dit immense cataclysme vraagt Geryl aan de mensheid om zich hierop voor te bereiden. De toekomst ziet er héél bleek uit, maar de te overwinnen obstakels kunnen worden genomen. In dit boek verschaft Geryl de blauwdruk voor degenen die deze calamiteit wensen te overleven. Ook hoe ze zich moeten voorbereiden en opnieuw zegevieren over de natuurkrachten. Hij legt uiterst gedetailleerd de myriaden problemen uit welke de overlevenden zullen tegenkomen en de voorbereidingen die genomen dienen te worden om ze te overkomen. Het is zijn hoop dat met behulp van deze informatie voldoende mensen de uitdaging aangaan om een nieuwe civilisatie te stichten en zo het voortbestaan van de mensheid te verzekeren…

Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 [email protected] www.frontierpublishing.nl

Uitdaging om een nieuwe civilisatie te stichten

Hoe overleef ik een

Patrick Geryl

wereldcatastrofe

272 pagina's | Paperback | € 19,90e-book voor iPad: € 4,99 (via Tablisto )

wereldcatastrofe

Hoe overleef ik een

Patrick Geryl

advertenties

Tesla Energy Center AmsterdamSarphatipark 136hs1073 EE Amsterdam

+31 6 81 41 67 88 info@teslaenergycenteramsterdam.nlwww.teslaenergycenteramsterdam.nl

COUPONvoor een gratis kennismakingsbehandeling

met de Tesla Energy Lights (TEL)*

Lees het interview met ons in dit nummer van Frontier

* Deze bon meebrengen; alleen op een zaterdag. Geldig tot en met 30 april 2012.

56 Frontier 18.2 februari | maart 2012

Page 15: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

advertenties

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

60 Frontier 18.2 februari | maart 2012

Page 16: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

68 Frontier 18.2 februari | maart 2012

Frontier Magazine jaargang 14.5 nr. 80 - sep / okt 2008Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor pre-historisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien

Frontier Magazine jaargang 14.6 nr. 81 - nov / dec 2008Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepen-de in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15.1 nr. 82 - jan / feb 2009 De opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoeder-halskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Alleen nog digitaal. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 15.2 nr. 83 - mrt / apr 2009Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Frontier Magazine jaargang 15.3 nr. 84 - mei / juni 2009Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magne-siumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Krediet-crisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 15.4 nr. 85 - jul / aug 2009 Draadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mens-heid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 15.5 nr. 86 - sep / okt 2009Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 15.6 nr. 87 - nov / dec 2009Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Frontier Magazine jaargang 16.1 nr. 88 - jan / feb 2010Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentel-man - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009 (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 13.1 nr. 71 - mrt / apr 2007De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Water-klankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschie-denis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Spring-veren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

Frontier Magazine jaargang 13.2 nr. 72 - mei / jun 2007 De Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anastasia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hu-nab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Documenten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Satanslied... of een zwanenzang? (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 13.3 nr. 73 - jul / aug 2007Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwets-baar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

Frontier Magazine jaargang 13.4 nr. 74 - sep / okt 2007Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Frontier Magazine jaargang 13.5 nr. 75 - nov / dec 2007Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mo-biele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it! (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.1 nr. 76 - jan / feb 2008Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewust-zijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007

Frontier Magazine jaargang 14.2 nr. 77 - mrt / apr 2008Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14.3 nr. 78 - mei / jun 2008 Epische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maori-healer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De verborgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.4 nr. 79 - jul / aug 2008Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermag-neetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

Frontier Magazine overzicht laatste 5 jaargangen

Page 17: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

februari | maart 2012 18.2 Frontier 69

Frontier Magazine jaargang 16.2 nr. 89 - mrt /apr 2010 Avatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale bood-schap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16.3 nr. 90 - mei / jun 2010 Het Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 16.4 nr. 91 - jul / aug 2010 Plant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautoma-ten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolie-ten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 16.5 nr. 92 - sep / okt 2010 Wilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige weg • De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zet-meelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 16.6 nr. 93 - nov /dec 2010 Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • Bood-schap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Be-proeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 17.1 nr. 94 - jan / feb 2011 Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graan-cirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet

Frontier Magazine jaargang 17.2 nr. 95 - feb / mrt 2011 Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) • Grenzeloos Actueel • De verovering van de wereld (deel 2) • Minder ademen maakt gezond • Waar de wereld om vraagt: Alert-zijn • Graancirkels in een breder perspectief • Sto-nehenge en Silbury Hill • Wereldcontrole via persoonsnummers • Eenoog in het land van de blinden • Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam • Internationaal en Multicultureel Vredesfestival • De zon in een ander daglicht

Frontier Magazine jaargang 17.3 nr. 96 - mrt / apr 2011 Handleiding voor 2011 • De rijke man en de arme Lazarus • De digitale Apocalypse • De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender • De omgeving van de Sfinx • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet • Smit geneest volksvijand nummer 1: kou • Para-sieten en galstenen in je lijf • Geluiden vanuit de ruimte • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland • Het Verzamelpunt

Frontier Magazine jaargang 17.4 nr. 97 - mei / juni 2011 Is het voorbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar? • De wederkomst van de tweede zon • George Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet – deel 2 • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2 • Art of Living: Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! • ‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’ • Het begin van de negende onderwereld in de Maya-Kalender • Verslag ‘Secret Space Program’ • 2012: De terugkeer van de Goden

DigitaLe Frontier Voor iPaD Via taBLiSto aPP

PriJzen Voor PaPieren Frontier:Prijs per exemplaar € 5,95. Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal)

Vanaf nummer 13.1 geldt de volgende aanbieding:• Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,- • 10 exemplaren € 35,- • 25 beschikbare exemplaren € 60,- Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier BookshopLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, Tel: 020-3309151e-mail: [email protected]

Frontier Magazine overzicht laatste 5 jaargangenFrontier Magazine jaargang 17.5 nr. 98 - juni / juli 2011 Goud voorbij de $ 1500 grens • UFO’s zijn echt• Rennes-le-Château in Frankrijk en Glaston-bury in Engeland – deel 3 • Gelukkig Nieuw Wit Ritmische Tovenaar Jaar! • De Vamachara-Archieven, deel 1 • Kogels van Kernafval • Schadelijke straling: het roer kan nu om! • Helen of genezen? • Met een mp3 je vrijheid tegemoet • Tarwegrassap

Frontier Magazine jaargang 17.6 nr. 99 - juli / aug 2011 Bilderberg 2011 • Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en erna • De Vamachara-Archieven deel 2 • Paus van Satan • De theorie van de 5 kindconclusies • De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan • Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep • Terugkeer van mineralen in de landbouw • Gamificatie • Chaga, de Koning onder anti-oxidanten

Frontier Magazine jaargang 17.7 nr. 100 - sep / okt 2011 Invloed van de ‘onzichtbare’ BIS bank • De Vamachara-Archieven deel 3 • Ziekte van Alzheimer verbetert na 37 dagen kokosolie • De piramide van Austerlitz • Bewijs gevonden van oude elektrische apparaten in de Grote Piramide? • Forever 27 Club • Technische en Medische Re-volutie? • Out of the box-denken tegen kanker

Frontier Magazine jaargang 17.8 nr. 101 - okt / nov 2011 Akaija: Wij zijn Een • De Vamachara-Archieven deel 4 • Ananas • De nederlandse graancirkels van 2011 • De 5 oorzaken van overlijden • De Menselijke Geest past in een Lucifersdoos • Nikola Tesla: “De toekomst is van mij” • De herontdekking van aether • Voed het land dat ons voedt • Smoking gun voor egyptologie gevonden • Vrijland Vrijgeld

Frontier Magazine jaargang 17.9 nr. 102 - nov / dec 2011 ‘Het Einde’, nieuw boek van Linda van den Boogert • De Vamachara-Archieven deel 5 A • NASA voorspelt Super Zonnestorm in 2012 • Mensenras, sta op • Het is tijd voor een revolutie • Heptaparaparshinokh • Maak u klaar voor de ultieme mindfuck! • Onthulling van het Gizeh-Geheim • De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit • De Staat van Nederland Nederland tussen 2002 en 2012 • Simon Vinkenoogs Bardo • Lothlorien Vredesfestival • Dromen van Wolfgang Pauli

Frontier Magazine jaargang 18.1 nr. 103 - jan / feb 2012 Mystieke Plekken in Zuid-West Engeland • Er is een Fonds nodig om de economie te herstel-len • De Vamachara-Archieven deel 5 B • Over de Venus Transit op 6 juni 2012 • Boekbe-spreking Stone Age Psychedelia • Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 1 • Flesh and Bones • Moeder Aarde schreit • De Wetenschap van de Schepping • Stand van Zaken Vrije Energie • De Mens is een stinkende sok geworden! • Verder praten over bewustzijn • Lichaamspijn medicijn • Zeven stappen naar een nieuwe samenleving • Jaarvoorspelling 2012

Page 18: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

advertenties

Noorder Inzicht 2Het 2e Pateo-congres voor Noord-Nederland

vindt plaats op zondag 26 februari 2012bij Hingstman in Zeijen (nabij Assen).

De toegangsprijs voor dit congres- verzorgd vanuit de Pateo Academia -

is €9 incl. een boekje van Pateo

Kijk voor meer informatie en aanmeldingop de Agenda van Pateo nl

pateo. n l

onthult heelheid

De revolutie in healing!

Eindhoven:Level III17 - 18 maart 2012Amsterdam:Level I/II8 - 10 juni 2012Level III11 - 12 juni 2012Vertaling naar Nederlands

E n e r g i e , l i c h t e n i n f o r m a t i e !The Reconnection® opleidingen:

Informatie en reserveren:

[email protected]+31 (0) 35 888 46 28

I n t r o d u c t i e l e z i n g o p 8 j u n i !B oek vóór maar t met 2 1 % ko r t i n g !

Ook bij Bliz Events:

Maart: Christian Pankhurst

Heart CommunicationMei: Julia Cameron

The Artist's Way

Dr. Eric PearlDr. Eric Pearl

februari | maart 2012 18.2 Frontier 87

Page 19: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

advertenties

MCT olie Nu ook te koop bij Frontier!

Bekend van het artikel:’Ziekte van Alzheimer verbetert in 37 dagen met behulp van kokosolie’ uit Frontier Magazine 17.7

VerhoogT de liChaaMsproduCTie VaN keToNeNKetonen zijn een krachtige brandstof voor de hersenen. Studies wijzen uit dat als de hersenen ketonen gebruiken, ze 25% meer energie produceren. • Meer spierontwikkeling• Activeert vetverbranding• Langdurig energie

prijs per fles van 500 ml: € 34,95

Bel of mail:FrontierLeliegracht 421015 DH [email protected] 020-3309151

Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. De maatschappij kon in een snel tempo naar een nieuw tijdperk gaan, alleen maar dankzij de uitvindingen van deze van oorsprong Kroatisch-Servische flamboyante uitvinder. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Aan het begin van de 21ste eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen, alleen is het werk van Tesla door weinigen te begrijpen, laat staan opnieuw uit te voeren. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord.

teslanikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

teslanikola

De toekomst is van mijEen uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 [email protected] www.frontierpublishing.nl

160 pagina's | Full colour | Hardcover | € 22,-e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

88 Frontier 18.2 februari | maart 2012

Page 20: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

90 Frontier 18.2 februari | maart 2012

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054 Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013 Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90 | ISBN 9789060109533 Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90| ISBN 9789078070009 Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50 | ISBN 9789078070061 Code: DWC

Page 21: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

februari | maart 2012 18.2 Frontier 91

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-| ISBN 9789078070184 Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80 | ISBN 9789078070047 Code: WOCO

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN 9789081374620Code: BRAM

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092 Code: 2IN1

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische prak-tijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psy-chische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditi-onele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschre-ven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351Code: HVP

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ont-dekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153 Code: HVH

Page 22: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

92 Frontier 18.2 februari | maart 2012

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

bbmmmmm13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00| ISBN 9789078070283 Code: 13MW2

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011)760 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : MSK56

13 Moon Diary of Natural Time 2011/2012Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95 Code : 13MD6

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

NU VOOR€ 7,00

NU VOOR€ 7,00

Page 23: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

Johan Oldenkamp

WakkereWetenschap De illusie van materie voorbij

teslanikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

februari | maart 2012 18.2 Frontier 93

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Nostradamus en de erfenis van de TempeliersRudy CambierDe “Voorspellingen van Nostradamus” werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De tek-sten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. 176 pagina’s | Paperback | € 22.90 | ISBN 9789080670051Code: NET

De Onkwetsbare ProfeetHet Nederlandse Fenomeen Mirin DajoJan D. de GrootArnold Henskes wordt in 1912 te Rot-terdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwets-baar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de men-sen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en de-monstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto -en filmateri-aal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft.216 pagina’s | Paperback | € 19.90 | ISBN 9789080670068Code: MIDA

Natuurlijk Tuinieren / Gezond LevenLucas SlagerGezondheid is een belangrijke basis voor een goed en gelukkig leven. Dit boekje geeft heel beknopt eenvoudi-ge, toepasbare en praktische adviezen en tips om zelf kleinschalig tuinbouw-producten te verbouwen, zonder gif en dierlijke mest. Dat kan iedereen. Een paar plantjes in de vensterbank, op het balkon of op het platte dak, kan bij ie-dereen. Desnoods een paar tegels van trottoir of terras eruit, en je hebt al een tuin. Door zelf een deel van je voedsel te verbouwen en er je energie en liefde in te stoppen, neem je verantwoorde-lijkheid voor je fysieke en geestelijke gezondheid. Eet bewust, leef bewust: het geeft veel energie en je bent veel gezonder! 80 Pagina’s | Hardcover | € 11,- | e-book voor iPad € 1,59 | ISBN 9789078070368Voedsel der Goden

De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der KennisTerence McKennaIn Voedsel der Goden beschrijft Te-rence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met denatuur handhaven.Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het re-sultaat hiervan. McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. 344 pagina’s | Paperback | € 20.90 | ISBN 9789076149028 Code: VDG

Hoe overleef ik een wereldcatastrofePatrick GerylIn zijn vorige boeken presenteerde Patrick Geryl een huiveringwekkend scenario. Een weerkerend patroon van ongekende zonneactiviteit ligt hier-aan ten grondslag. Geconfronteerd met dit immense cataclysme vraagt Geryl aan de mensheid om zich hierop voor te bereiden. De toekomst ziet er héél bleek uit, maar de te overwinnen obstakels kunnen worden genomen. In dit boek verschaft Geryl de blauw-druk voor degenen die deze calamiteit wensen te overleven. Hij legt uiterst gedetailleerd de myriaden problemen uit welke de overlevenden zullen te-genkomen en de voorbereidingen die genomen dienen te worden om ze te overkomen. Het is zijn hoop dat met behulp van deze informatie voldoende mensen de uitdaging aangaan om een nieuwe civilisatie te stichten en zo het voortbestaan van de mensheid te ver-zekeren…276 pagina’s | Paperback | € 16,- e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070412 Code: AGV

Een nieuwe Tijd-Ruimte DimensiePatrick GerylIn dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen su-perwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo’n ongeloof-lijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerel-den gebeurt. Ze slaan deze gigantische sterrenexplosies dan ook met de aller-grootste verbazing gade.152 pagina’s | Paperback | € 11.90 | ISBN 9002155131 Code: TRD

Wakkere WetenschapDe illusie van materie voorbijJohan OldenkampDe Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding.Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wan-neer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrij-ving te herzien.De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradig-ma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke ge-schriften een centrale plaats in. Wak-kere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma.280 Pagina’s | Paperback | € 16,- e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789490765095Code: WAWET

Nikola TeslaDe toekomst is van mijTesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten heb-ben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draad-loze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tap-pen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multi-nationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord.160 pagina’s | Hardcover | € 22,-e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070375Code: MLT

Page 24: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

94 Frontier 18.2 februari | maart 2012

FRONTIER PUBLISHING

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktij-ken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychi-sche gezondheid in eigen hand te ne-men. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina’s | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351Code: HVP

Mystieke Plekkenin Zuid West EngelandJan Willem Verkerk en Annemieke LootsEngeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuur-lijk graancirkels. In dit boek laten An-nemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duits-land. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070382 Code: MYPL

Healing Sound Movement

www.healingsoundmovement.comww

Healing Sound Movement Radio/TV & Events

Music & Experience

www.healingsoundmovement.com/news

Kijk ook naar HealingSoundMovement TV via Duurzaam24.tv!

Page 25: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

Tarot Tarot lezingen op zaterdag tussen

11:00 en 16:00 uur “Helen met de Tarot” met Anna Philipsen. U kunt ook een datum en tijd reserveren via haar website www.annaphilipsen.nl

Eerstvolgende data zijn:

zaterdag 18 februari, 3 en 17 maart (op Maya-dag locatie)

Japanse Face Lift Massage

Heb je 15 minuten tijd? Wil je een jongere en strakkere look zonder onder ’t mes te gaan?

JAPANSE FACE LIFT MASSAGE (m/v)Ontspan het gezicht, versoepel de nek en

schouders, zorg voor een verjongende uitstraling, kom tot jezelf & vertrek met

een vitale en fabuleuze look! Kom binnen voor een sessie op een

zaterdag (25 februari, 10 en 24 maart) van 12 tot 17 uur.

Tot gauw! Flowing Energy: Tina & Adonina

Frontier Stamtafel

Op elke woensdagmiddag van 13 - 17:00 uur bent u van harte uitgenodigd voor een praatje of gedachtewisseling, onder het genot van een

kopje thee, met Pauline. Alleen of in een groepje kunt u ouderwets

van gedachten wisselen over de actuele ontwikkelingen of over uw

nieuwe ideeën die u graag met anderen wenst te delen.

Wij zien uw komst tegemoet!

10% korting!

Abonnees op Frontier Magazine ontvangen gedurende 2012 10% korting

op alle producten in de Frontier Bookshop, behalve op de Nederlandstalige boeken. Alleen geldig in de Frontier Bookshop in

Amsterdam en uitsluitend voor geldige en lopende abonnementen. Gedurende de maanden februari en maart geven we u

50% korting op een grote selectie boeken en

DVD’s.

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

activiteiten

FRONTIER RADIO

Iedere donderdag 20 - 22:00 uWekelijks interviews met bekende en minder bekende

gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid, religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en

aandacht voor festivals, beurzen, boek- en dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

luIster! www.frontierradio.nl

Page 26: Frontier Magazine 18.2 februari / maart 2012

Breng je emoties in een natuurlijke balans met de originele Bach® Flower Remedies

Sinds 70 jaar gebruikt in meer dan 66 landen Wanneer lichaam, ziel en geest in perfecte harmonie zijn, dan voel je je gezond. Dat ontdekte Edward Bach, een Engelse dokter gespecialiseerd in homeopathie, bacteriologie en immunologie. Zijn hele leven zocht hij naar natuurlijke remedies tegen negatieve emoties die aan de basis liggen van psychische en fysieke klachten en problemen. Daartoe ontwikkelde hij de 38 Bach Flower Remedies. Die kunnen puur of gemengd worden aangewend (max. 7 bloesems tegelijkertijd). Ze helpen de negatieve emoties te bestrijden en zo ons natuurlijk evenwicht terug te vinden.

Naast deze 38 specifieke bloesemremedies ontwikkelde dokter Bach ook een soort algemene Eerste Hulpremedie bij plotse noodsituaties: Rescue®. Rescue is samengesteld uit vijf krachtige bloemenremedies: Rock Rose (Zonneroosje), Impatiens (Reuzenbalsemien), Clematis (Bosrank), Star of Bethlehem (Vogelmelk) en Cherry Plum (Kerspruim). Rescue bestaat in spray, druppels, pearls, pastilles, crème en gel.

Uw garantieVeel ondernemingen produceren bloemenremedies en verwijzen daarbij naar dokter Bach. Uitsluitend de flesjes die de handtekening van dokter Bach dragen, zijn samengesteld op basis van de originele tincturen van het Dr. Bach Centre op Mount Vernon in Engeland. Daarbij wordt streng gewaakt over de kwaliteit en naleving van de voorschriften van dokter Bach. De 38 originele Bach Flower Remedies en Rescue zijn verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren!

Voor meer informatieTS ProductsGelreweg 9, 3843 AN HarderwijkTel: 0341 46 21 46E-mail: [email protected] Website: www.bachrescue.nl

verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren!

Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk

Wereldwijd worden onder toezicht van de Dr Edward Bach-Foundation officieel gecertificeerde opleidingen verzorgd. Na deelname aan

niveau 1 en 2 en na afronding van de consulenten-opleiding niveau 3 kunt u worden ingeschreven in het Internationale Register Van de

Dr Edward Bach Foundation en werkt u volgens de gedragscode van het Dr. Bach Centre, die door Dr Edward Bach zelf opgericht is.

Wederom een garantie voor echtheid, kwaliteit en professionaliteit.

TSR779-ADV.BACH.FRONTIER.180X250.indd 1 03-08-11 09:18