Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

18
Genie in het graanveld Genie in het graanveld Zoektocht Graal en Ark des Verbonds Bush tegen Kerry Sjamanen, drugs en god FRONTIER magazine N r 10.2 maart / april 2004 Nederland 3,95 België 4,50 Sjamanen, drugs en god Nieuw onderzoek Zoektocht Graal en Ark des Verbonds Klaas Van Urk Bush tegen Kerry Skull & Bones wint

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004 - “Mijn echtgenoot…” - God, sjamanen en drugs - Wetenschappers onderzoeken buitenaardse ontvoeringen - Bush tegen Kerry: Skull & Bones wint - Zoektocht naar de Heilige Graal en de Ark van het Verbond - Evolutie graancirkel geometrie - Tijdreizen niet langer science fiction

Transcript of Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

Page 1: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

Genie in het graanveldGenie in het graanveld

Zoektocht Graal en Ark des Verbonds

Bush tegen Kerry

Sjamanen, drugs en god

FRONTIERmagazine

Nr 1

0.2

maart / april 2004Nederland € 3,95

België € 4,50

Sjamanen, drugs en godNieuw onderzoek

Zoektocht Graal en Ark des VerbondsKlaas Van Urk

Bush tegen KerrySkull & Bones wint

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:12 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

VeranderingIn de loop van de 10 jaargangen dat Frontier Magazine gepubliceerd wordt, heeft hetvele gedaanteverwisselingen ondergaan. Begonnen als een eenvoudig zwart/wit tijd-schrift is het uitgegroeid tot een volwaardig full color magazine. De aantallen abonneeszijn gegroeid en het tijdschrift is ondertussen verkrijgbaar in Nederland en België. Vanafhet volgende nummer zal Frontier Magazine bestaan uit 80, in plaats van 40 pagina’s.De verschijningsfrequentie gaat naar vier keer per jaar. Al met al meer informatie danvoorheen. Ook de inhoud zal enigszins veranderen; we zullen bijvoorbeeld intensieveraandacht besteden aan ontwikkelingen in Nederland en Europa en aan nieuw versche-nen Nederlandstalige boeken. Medio mei kunt u de vernieuwde Frontier Magazine ver-wachten.Dit jaar belooft een jaar met veel lezingen, symposia en conferenties op het gebied vangrensverleggende onderwerpen te worden. Te beginnen met de NEXUS Conferentieeind maart in Amsterdam. Een zeer interessante internationale sprekersgroep komtnaar Nederland. Een ideale gelegenheid om de onderzoekers en auteurs persoonlijk teontmoeten. Tijdens de NEXUS Conferentie bestaat zelfs de mogelijkheid om samenmet de auteurs en de NEXUS medewerkers een rondvaart door de Amsterdamse grach-ten te maken onder het genot van een heerlijk 5 gangen diner. Dat belooft een onver-getelijke happening te worden. U hoeft dit keer niet naar verre landen te reizen om eendergelijke uniek weekend mee te maken. In België zal begin mei het derde 2012 symposium georganiseerd worden. Dit keerbeslaat het twee dagen. De eerst dag is Nederlandstalig, de tweede dag zal Engelsta-lig zijn met sprekers uit Amerika en Engeland. De Nederlandse graancirkel onderzoeksgroep (DCCCS) heeft plannen om vanwegehaar 10 jarige bestaan een lezingendag te organiseren. In de komende nummers zul-len wij u hierover meer informeren. Een overzicht van de volledige agenda treft u aanin dit nummer.Dit nummer staat weer vol met interessante informatie. Het is iedere keer weer eenmoeilijke keuze welke informatie voorrang moet krijgen om gepubliceerd te worden.Vanaf het volgende nummer met 80 pagina’s zal dat probleem minder aanwezig zijnen kunnen we u een grote keus aan actuele informatie en naslagwerk aanbieden.Tot slot nog een mededeling:De in het vorige nummer aangekondigde reis naar het mysterieuze zuidwesten vanEngeland is uitgesteld tot volgend jaar.Herman Hegge, hoofdredacteur

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Eindredactie:Niels BrummelmanJeannella Felius

Redactie-medewerkers:Robert BoermanDavid Hatcher ChildressPaul HarmansMarjorie HugensMarinus JansenFrans KampBettina KotterinkSimon LangbroekIdde LijnseHans OverbeekEvert PoortermanGer RomboutsKaren ThissenMarc VredeveldtHylke WellingJacqueline WestermanFrits Westra

Lay-out: D-Sine & PDB

Druk: Offset Vandevelde

Distributeur: Betapress (Nederland)Imapress (België)

Advertenties: 0575-564240

Evert PoortermanAbonnementen:Nederland:Postbus 481600 AA EnkhuizenTel: 0228-324076e-mail: [email protected]ëDendermondse Steenweg 569100 [email protected] abonnement wordt stil-zwijgend verlengd, tenzij hetschriftelijk wordt opgezegduiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

Redactie Frontier Magazine:

Frontier Sciences Foundation

Postbus 372, 8250 AJ Dron-

ten,

Nederland, Tel. 0321-380558

Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:

Frontier Sciences Foundation

Postbus 48,

NL-1600 AA Enkhuizen,

Tel. 0228-324076

Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

postbank: 7231599

ABN-AMRO: 40.78.98.417

http://www.fsf.nl

ISSN 1569 - 7983

Globescoop

In Focus

Een genie in het veld

"Mijn echtgenoot"

God, sjamanen en drugs

Helium-rush naar de maan

Wetenschappers onderzoe-ken buitenaardse ontvoe-ringen

Bush tegen Kerry: Skull &Bones wint

Zoektocht naar de HeiligeGraal en de Ark van hetVerbond

Evolutie graancirkel geome-trie

Tijdreizen niet langer scien-ce-fiction

39

36

30

29

26

24

18

16

12

6

2

COLOFON

REDACTIONEEL

Inhoud

Genie in het graanveldGenie in het graanveld

Zoektocht Graal en Ark des Verbonds

Bush tegen Kerry

Sjamanen, drugs en god

FRONTIERmagazine

Nr 1

0.2

maart / april 2004Nederland € 3,95

België € 4,50

Sjamanen, drugs en godNieuw onderzoek

Zoektocht Graal en Ark des VerbondsKlaas Van Urk

Bush tegen KerrySkull & Bones wint

FRONTIERmagazine

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

2

Bizar Chileens wezentjeblijkt organisch

4 december 2003

In oktober werd in Chili een merkwaardigmensachtig wezentje van vijftien centi-meter groot gevonden. Het wezentje

werd bij een kerk 150 kilometer van Iqui-que opgegraven. Voordat er onderzoekgepleegd kon worden werd het wezentjeverkocht aan een anoniem persoon. Dehuidige eigenaar is nu getraceerd.Het Chileen-Spaans Instituut voor Onder-zoek en Exobiologische Studies (IIEE) heeftdelen van het wezentje mogen onderzoe-ken, en het blijkt dat deze van organischmateriaal is. IIEE kan het wezen voor zesmiljoen overkopen van de huidige anonie-me eigenaar. Het wezentje wordt momen-teel niet goed geconserveerd door de hui-dige eigenaar. De schedel is zich al aan hetontbinden.Onderzoeker Mario Dussuel draagt alstheorie aan dat het een menselijk embryokan zijn, met als argument dat de schedeleen breuk heeft die mogelijk veroorzaakt isdoor abortus. Desalniettemin zijn de karak-teristieken van het wezen niet gelijk eenmenselijk embryo, maar dit kan mogelijkeen vergroeiing zijn. Deze hypothese moetnog geverifiëerd worden door genetischeexperts, aldus Dussuel.

Bizarre dode elandaangetroffen in NewMexico

4 december 2003

In het Lincoln National Forest in NewMexico is onlangs een bizar kadaver aan-getroffen. Een dode jonge eland waarvan

niet alleen het hoofd verwijderd was, maarook het rectum en de genitaliën. De eland werd tijdens een wandeling rond13 uur aangetroffen in een ondiepeafgrond, niet ver van het boswachtersper-ceel, 15km ten oosten van Cloudcroft. Dedode eland was een kleintje, de lengte vanborst tot achterkant was misschien 120 cm,en het woog ongeveer 200 tot 300 kilo. Delijkstijfheid was volledig en compleet. Erwas geen zichtbare zwelling, noch was erbewijs dat de eland was geslacht door eenjager, aangezien er geen zichtbare lineaireincisie aan het achterlijf of borst was. "De kop was verwijderd, alsof het van hetlichaam was gesneden daar waar de nekovergaat aan het lichaam, en de wervelsstaken zo'n 15cm uit het (weg)gesnedengebied, eindigend in een glad afgesnedenwervel. Tot zover zou men een 'trophyhunter' verdenken, die het misschiengewoon gedood had om de kop aan zijnmuur te hangen. Echter geloof ik dat dezeeland veel te klein was om een significantgewei te hebben (misschien zelfs helemaalgeen gewei)", aldus de boswachter. "Wat erg bizar is, is dat het rectum vandeze eland nauwkeurig uitgehold is. Verderzijn de genitalieën verwijderd, en er is dui-delijk geen manier om de sekse van dit dierte bepalen. Het verwijderen van de genita-lieën kan misschien toegeschreven wordenaan bepaalde dieren (we hebben bergleeu-wen en beren, evenals coyotes) omdat deverwijdering niet op zulke schone, chirurgi-sche manier lijkt te hebben plaats gevon-den volgens mijn beperkte observatie."

Graancirkel in Canadaontstond op onbekendewijze

4 december 2003

Uit een onderzoek van vijf maandenblijkt dat de graancirkelformatie diein juni in Solano, Canada verscheen,

niet het werk geweest kon zijn van vier tie-ners die beweerd hebben dat zij diegemaakt hebben bij wijze van grap. Dithebben wetenschappers van Psi Applica-tions in een persconferentie in Fairfield

woensdag bekend gemaakt. "We hebbengeconcludeerd dat het hoogst onwaar-schijnlijk is dat de vier tienerjongens degigantische graancirkelformatie die op 18juni in het veld van Larry Belestra verscheengemaakt hebben. Wetenschappelijke gege-vens die we bij het onderzoek gevondenhebben wijst op een andere, anomale ofonbekende bron", zegt directeur SteveMoreno. "De fysieke veranderingen in hetgewas kan niet gedupliceerd worden. Hetlijkt erop dat het fenomeen veroorzaakt isdoor plasma-energie". "De jongens zeidendat ze de cirkels met planken en een touwgemaakt hebben bij maanlicht. Het wasechter nieuwe maan op de nacht dat zijzeiden de cirkels gemaakt te hebben, duser was geen maanlicht." Het onderzoektoonde significantie verschillen in de groei-nodes van graan die binnen de graancirkelsgenomen werden, en van graan die buitende graancirkels genomen werden. "Enkelmet microgolven (magnetronstraling) kon-den we dezelfde effecten creeëren die weaantroffen in de graanstengels van binnende cirkels".Op 27 juni werd er een helderebal boven het veld waargenomen. "Zulkeplasmaballen zijn eerder gerapporteerd bijgraancirkels", aldus de onderzoekers.

Aards magnetisch veldverzwakt

12 december 2003

De kracht van het magnetisch veldvan de aarde is de laatste 150 jaarmet tien procent afgenomen. Theo-

retisch bestaat de mogelijkheid dat het

GLOBESCOOP

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

3

veld helemaal verdwijnt en terugkeert metverwisselde polen. Dat hebben weten-schappers donderdag gezegd op een bij-eenkomst van de Amerikaanse GeofysischeVereniging in San Francisco.Als de verzwakking in hetzelfde tempodoorgaat kan het magnetisch veld over1.500 tot 2.000 jaar zijn verdwenen, zeiJeremy Bloxham van de Harvard-universi-teit. Na honderden jaren kan er dan eenveld ontstaan dat in omgekeerde richtingloopt, zoals dat 780.000 jaar geleden hetgeval was. Maar waarschijnlijk is het niet."Omkering is een zeldzaamheid", zei Blox-ham.De verzwakking van het magnetisch velddie sinds 1845 wordt geconstateerd kanheel goed van tijdelijke aard zijn. Zulkezwakteperioden kunnen honderden jarenduren, zei John Tarduno van de universiteitvan Rochester. Maar ook tijdelijke verzwak-king kan al gevolgen hebben. Boven hetzuiden van de Atlantische Oceaan bijvoor-beeld, waar normaal al relatief veel stralinguit de ruimte doorkomt, valt de daartegenbeschermende werking van het magneti-sche veld weg. Satellieten die in een lagebaan om de aarde cirkelen kunnen bij hetpasseren van deze regio, de zogenaamdeZuid-Atlantische Anomalie, schade onder-vinden. Een van de satellieten die aan destraling ten prooi zijn gevallen was eenDeense satelliet die nota bene tot taak hadhet aardse magnetische veld te bestude-ren, zei Bloxham. Als er door verzwakkingvan het magnetisch veld meer straling uitde ruimte binnenkomt kan ook de chemi-sche samenstelling van de atmosfeer ver-anderen. Dat kan weer leiden tot aanzien-lijk, maar tijdelijk ozonverlies, zei CharlesJackman van het Goddard ruimtevaartcen-trum.

Aarde-achtige planetenniet zeldzaam in heelal

13 december 2003

Nieuw onderzoek geeft wellicht eenantwoord op de vraag of geavan-ceerd leven zeldzaam is in ons heel-

al. Simulaties tonen voorlopig aan dat dater veel exo-aardse planeten zijn. Dit zijnaarde-achtige werelden waarop water aan-wezig is en de kans voor leven om te evo-lueren.Wetenschappers van faculteit astronomieaan de universiteit van Washington hebben44 computersimulaties van planeetforma-tie in de buurt van een ster uitgevoerd. Het

bleek dat iedere simulatie wel één tot vieraarde-achtige planeten aantoonde. Elf pla-neten in de simulaties worden als bewoon-baar gezien en bevinden zich op dezelfdeafstand van de ster als onze aarde. Ditbetekent dat één op de vier sterren in hetheelal een planeet kent die leven onder-steunt."Onze simulaties tonen een enorme varië-teit van planeten. Je kunt planeten hebbendie half zo groot zijn als de Aarde en zeergroot, als Mars, en je kunt planeten als deAarde hebben. Ook kun je planeten heb-ben die drie keer groter zijn dan de Aardeen misschien tien keer zo veel water bevat-ten", aldus Sean Raymond, doctorale stu-dent astronomie.Grote gasplaneten, als Jupiter, hebben ookinvloed op de hoeveelheid water op deaarde-achtige planeten die ook om de stercirkelen. "Hoe elliptischer de baan van degasplaneet is, hoe droger de binnenste pla-neten zijn. Hoe ronder de baan van de gas-planeet is, hoe natter de binnenste plane-ten zijn", aldus Raymond. De baan vanJupiter, de grote gasplaneet in ons eigenzonnestelsel, is licht elliptisch. Daarom isonze aarde voor 80 procent bedekt metwater. Er zijn 400 miljard sterrenstelselsalleen al in het zichtbare gedeelte van hetheelal. Deze sterrenstelsels bevatten onder-ling weer miljarden sterren.

NASA saboteert de echtekleuren van Mars

11 januari 2004

Vorig jaar speculeerde The EnterpriseMission dat de NASA opzettelijk hetblauw uit de foto's van de land-

schappen van de planeet Mars verwijderdzou hebben. De lucht op Mars is blauwinplaats van oranje, aldus Richard Hoag-land. In de nieuwe foto's door de Spiritgemaakt lijken hiervoor nieuwe aanwijzin-gen te zijn.De door de site aangedragen argumentenzijn dat elke atmosfeer, ongeacht desamenstelling, door het Rayleigh-effectblauwgekleurd zou worden. De NASA zou

bij de eerste kleurenfoto van het oppervlakvan Mars de kleuren al gesaboteerd heb-ben. Toen de Viking-1 in de zomer van1976 landde, verscheen op de monitorenin het Jet Propulsion Laboratory het eerstekleurenbeeld van Mars. "Het beeld toondeeen Arizona-achtig landschap, met eenblauwe lucht, een bruin-rode woestijnland-schap en grijze rotsen met groene vlek-ken", aldus Dr. Ron Levin die op het JPLaanwezig was."Twee uur nadat de eerste kleurenfoto opde monitoren verscheen, werd de foto ver-anderd van een lichtblauwe lucht in eenkleurloos oranjeachtig landschap met eenoranje rode lucht". Levin wist niet wat eraan de hand was, en veranderde de kleurvan Mars weer in het origineel. De direc-teur van het Viking project, James S. MartinJr. zelf vroeg toen: "Wat is er aan de hand?"toen Martin zag dat Levin de monitorenterugveranderde. Hij dreidge Levin te ont-slaan als hij dat weer deed. Het bleek datde opdracht van de NASA Adminstrator Dr.James Fletcher zelf kwam, omdat de Aardeniet klaar was voor Mars met een blauwelucht. Sindsdien is op alle foto's waar delucht van Mars op staat het blauw geredu-ceerd, en het rood vergroot.Dat Mars een blauwe atmosfeer heeft, alsde Aarde, tonen de tientallen Hubble teles-coop foto's aan, aldus Hoagland vanEnterprisemission. Op alle foto's is eenblauwe gloed om de planeet te zien, zoalsook bij de aarde te zien is, veroorzaakt doorhet Rayleigh effect. In de gevallen dat ereen stofstorm woedde, is er een groen-paarsachtige gloed te zien, het directegevolg van oranje gecombineerd metblauw. Hoagland impliceert dat dit aan-toont dat de lucht op Mars blauw is. Destofdeeltjes die in de atmosfeer vliegenzouden te weinig effect hebben om hetgehele blauwspectrum te elimineren.

Russisch meisje heeftröntgen-ogen

20 januari 2004

De artsen in Rusland staan voor eenraadsel nu is gebleken dat een Rus-sisch meisje in staat is in het men-

senlichaam te kijken met haar blote ogen.De 16-jarige Natalia Demkina kan, doorgewoon naar een mens te kijken, de orga-nen zien. Ook kan ze vaststellen of de per-soon ziek is en zelfs welke ziekte hij onderde leden heeft. Ze is inmiddels al uitge-breid door wetenschappers onderzocht,

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

6

IN FOCUS

Het mysterie van Rennes-le-Chateau draait rond een mysterieuzepriester, Berenger Sauniere, die ca. een eeuw geleden zijn kerk ver-nieuwde met behulp van fondsen waarvan de oorsprong onbe-kend was. Volgens sommigen was het geld afkomstig van de ver-koop van missen, een praktijk die door de kerk afgewezen werd.De Kerk vroeg herhaaldelijk om inzage te krijgen in de geldzakenvan de priester en die weigerde steeds. Uiteindelijk stelde het bis-dom dat hij uit zijn ambt ontheven was, maar de priester bleef terplekke en bleef de plaatselijke bevolking toespreken. Waar haaldeSauniere het geld vandaan? Volgens sommigen had Sauniere eengroot geheim ontdekt tijdens essentieel onderhoud aan de kerk.Hij zou op oude manuscripten gestoot zijn die spraken van eenschat. Volgens een drietal auteurs, Lincoln, Baigent en Leigh, hadhet geheim te maken met Jezus en diens huwelijk met Maria Mag-dalena. Die zouden een kind hebben gehad, dat Maria Magdale-na naar Frankrijk had gebracht en dat aldaar aan de basis zou heb-ben gelegen van een aantal addelijke families. Die families zoudenSauniere geld gegeven hebben in ruil voor bewijsmateriaal dat zijvan Jezus afkomstig waren. Lange tijd werd het dorp onder devoet gelopen door schattenjagers. Immers, er zou zich een "echte"schat in het dorp bevinden. Sauniere's meid vroeg zich af hoe deplaatselijke bevolking zou reageren indien het geheim algemeenbekend zou raken. Er was zelfs een stel "onderzoekers" die dyna-miet gebruikte om de watertoevoer op te blazen. Ze geloofdendat er in de toevoer een schat verborgen was. Maar het enige datzij vonden was een dorp dat maandenlang zonder watertoevoerzat, vanwege hun dynamiet. Rond de eeuwwisseling bleek hetmysterie minder populair te zijn dan voorheen. Toeristen blevenweg. De economie van het dorp stond onder druk. En plots waser een oude man, die stelde dat hij zich een verhaal herinnerdevan zijn vader, die bij de veranderingswerken aan de "Villa Betha-nia", het huis van Sauniere, aanwezig was. Er zou zich onder detoren van de villa een koffer begraven zijn. Die koffer, waarvan deinhoud onbekend was, zou mogelijk het geheim bevatten. Uiter-aard is het vreemd dat Sauniere zijn schat zou inmetselen ondereen toren - maar dat kon de geruchtenmolen niet stoppen. Scanstoonden aan dat er zich inderdaad "iets" onder de toren bevond.

Men probeerde de hulp in te schakelen van een Amerikaanse pro-fessor, Robert Einman, een expert omtrent gnostische manuscrip-ten. Waarom was niet duidelijk, maar het zorgde voor extra publi-citeit. Twee jaar na de mededeling werd er uiteindelijk een opgra-ving uitgevoerd. Op 20 augustus 2003 bleek de "doos" een groterots te zijn. Geen koffer, geen documenten, geen antwoord opwat het geheim was. Het is de zoveelste ontgoocheling omtrenthet fenomeen van Rennes-le-Chateau - maar de zoektocht naar"de schat" duurt voort. Hopelijk zonder dynamiet...

"Koffer" van Rennes-le-Chateau is rots

In november 2003 deed Zahi Hawass, voorzitter van de Egyptolo-gische raad van Egypte, een opvallende uitspraak: er zou zich eentunnel bevinden onder de Sfinx. Dat is een uitermate interessantemededeling, daar Edgar Cayce stelde dat er zich in een kameronder de Sfinx, teksten zouden bevinden die het bestaan vanAtlantis bevestigen. Was de ontdekking van die gang een stap inde richting voor het bevestigen van die bewering? Indien er zicheen kamer zou bevinden, dan leidde dit mogelijk tot de grootste -en meest controversiële - ontdekking van... de eeuw, het millenni-um, ga maar door... Alles leek die richting op te gaan, maar enke-le weken later stelde Nigel Skinner-Simpson dat volgens hemHawass' bewering niet correct geïnterpreteerd was. Skinner-

Geen Sfinx tunnel?

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 6

Page 7: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

7

Buitenaardse ontvoeringen. Waarheid of onzin? De vraag wordtsinds jaren gesteld en is het onderwerp van verschillende boeken- zelfs wetenschappelijke studies. En daar werd in december 2003nieuw onderzoek aan toegevoegd. Dat nieuwe onderzoek steldedat personen die beweerden door een UFO ontvoerd te zijn, wer-kelijk geloofden dat het gebeurd was. Harvard professor RichardMcNally stelde in het tijdschrijft 'Psychological Science' dat ver-schillende UFO-ontvoerden reageerden op een manier die aan-wijst dat het werkelijk gebeurde. Die test is de Post-TraumaticStress Disorder, een test die toont onder hoeveel stress de persoonstaat na een gebeurtenis. Stel dat iemand een verkrachting verzint,dan zou dat niet gepaard gaan met groot geleden stress, in tegen-stelling tot een persoon die daadwerkelijk verkracht werd. Welnu,UFO-ontvoerden vallen in de tweede categorie: de test toont dathet lichaam daadwerkelijk stress ondergaat. Symptonen zijn ver-hoogd hartritme, maar ook niet te controleren fenomenen zoalsde huidsgeleiding, of het zweten van de handpalmen. Wie wildezich uitspreken over de waarheid van het fenomeen? McNally stel-de dat de onderzochte personen duidelijk geloofden dat het echtwas, en evenveel leden: het trauma was reëel. Maar de vaststellingwerd door Budd Hopkins, UFO-ontvoeringsauteur, omarmd als"het bewijs dat wetenschappers zouden vinden als ze maar langgenoeg zochten". McNally stelde echter dat de ervaring een "valseherinnering" was, die ontstond tijdens "slaapsverlamming". Slaaps-verlamming is het fenomeen waarbij iemand wakker is, maar zichniet kan bewegen. Maar een andere Harvard professor, John Mack,stelde dat McNally's verklaringen te eenvoudig waren. "We heb-ben hier te maken met een fenomeen dat de grenzen van onzerealiteit te buiten gaat, dat werkt in het grijze gebied tussen defysische wereld en de subjective, of mythische wereld. We wordenverondersteld dit te bewijzen met de methodes van de fysischewetenschap. Maar die methoden zullen, in mijn mening, het raad-sel niet ontsluieren." Het is een zoveelste hoofdstuk uit het UFO-ontvoeringsfenomeen, dat in de jaren tachtig naar de voorgrondkwam door mededelingen van "verloren tijd": periodes waarin eenpersoon zich niet kon herinneren wat er was gebeurd. De zoek-

tocht naar bewijsmateriaal was lastig en medio jaren negentig stel-de een Amerikaanse dokter, Roger Leir, dat hij uit het lichaam vanbepaalde UFO-ontvoerden voorwerpen had verwijderd die"implantaten" konden zijn van buitenaardse wezens. Terzeldertijdprobeerde men wetenschappers te interesseren in het fenomeen,waarbij John Mack de meest vooraanstaande persoon was die zichin 1994 uitsprak in het voordeel van het fenomeen, hoewel hijmeende dat het niet "louter" ging om buitenaardse wezens, maarmogelijk ander-dimensionele wezens. Dit leidde in 1995 tot eeninternationale controverse, waarbij het Amerikaanse tijdschrift'Time' ten strijde trok tegen Mack; ook zijn universiteit, een van de

Stress van buitenaardse ontvoeringen

Simpson ging naar een lezing van Hawass in Londen. Hij kentHawass persoonlijk en vroeg hem om nadere uitleg. Die kreeg hij.Het bleek dat Hawass gesteld had dat hij een tunnel gevonden haddie leidde naar het lichaam van de Sfinx. De tunnel was 15 meterlang, en eindigde op een vlakke muur. Geen kamer; niets. Eenklein verschil, maar belangrijk: de tunnel die Hawass gevondenhad, was een "gewone" tunnel - geen mysterie, en geen tunnel diezich onder de Sfinx bevond, maar ernaast. Er waren andere der-gelijke tunnels die eerder gevonden waren. In 1999 werd één der-gelijke tunnel wereldnieuws toen een bewering wereldkundigwerd gemaakt dat die tunnel niet dood zou lopen, maar eengeheime toegang zou hebben, die onder de Sfinx door zou lopen.Een filmploeg werd tot de tunnel toegelaten en ontkrachtten hetverhaal. Dit meest recente, "slechte" nieuws werd vergezeld vaneen mededeling dat Hawass hoopte om in 2005 de "luchschacht"van de Koninginnekamer van de Grote Piramide verder te onder-zoeken. Een deur in die schacht werd in 1993 door de Duitse inge-nieur Rudolf Gantenbrink ontdekt. Het duurde echter tot 2002vooraleer Hawass achterhaalde wat er zich achter die deurbevond: een tweede deur. Dan bleek dat een andere schacht even-

eens een dergelijke deur had. Wat bevond er zich achter die deur?Speculatie alom, ook in wetenschappelijke kringen; men sprakover een beeldje in een kamer, het graf van de farao, of het grafvan zijn moeder, maar ook over manuscripten en documenten, die"geheime kennis" zouden bevattten. Het was echter duidelijk datniemand wist wat er zich bevond. Men vreesde dat het jaren zouduren vooraleer Hawass die deur zou openen - het had immersnegen jaar geduwd om een deurtje te openen. Daar sommigenspraken van een mogelijke reeks van zeven deuren, kon dit gemak-kelijk een halve eeuw duren. Eerder stelde Hawass dat hij probeer-de om alles in december 2003 te klaren, maar korte tijd later werdde deadline dus naar 2005 verlegd. Hij zou echter wel een nieuwonderzoek uitvoeren, dat eerder zou starten, naar een mogelijkeuitgang van de schacht op de buitenkant van de piramide. Eerderwerd reeds dergelijk onderzoek uitgevoerd en niets gevonden,maar het is duidelijk dat Hawass nogmaals de piramide wenst teonderzoeken. Immers, een uitgang zou betekenen dat de deurdoorloopt naar de buitenkant van de piramide, en niet naar eenkamer, zoals nu gemeend wordt.

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 7

Page 8: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

12

Vorig jaar was voor wat het publiekbetreft een jaar van wedergeboortevan de graancirkels. Dit was voorna-melijk te danken aan het effect van

de Hollywood blockbuster 'Signs', waardoor hetverschijnsel meer dan ooit tevoren de voorpagi-na's van onze kranten haalde en op onze televi-sieschermen verscheen. Daardoor waren er datseizoen meer mensen die zich met hun gedach-ten op de velden concentreerden dan in de voor-bije jaren. In Engeland, waar gewoonlijk zeergedetailleerde en spectaculaire formaties om deaandacht vragen, was 2003 veel rustiger danalgemeen verwacht werd. Door de erg warmezomer waren de gewassen op de Engelse veldendit jaar vroeg rijp en de combines maaiden hetgraan zo snel af dat er tegen half augustus bijnaniets meer overeind stond. Dit verkortte degebruikelijke lengte van het Engelse graancirkel-seizoen (dat soms tot in september doorloopt)met zo'n twee tot drie weken, tot groot verdrietvan de onderzoekers en andere enthousiastelin-gen. De algemene opinie was dat dit seizoen nietde verbazingwekkende meester-stukken opgele-verd had die we andere jaren altijd konden ver-wachten in de vorm van een "grand finale". Tochheeft dit jaar een verscheidenheid aan boeiendeen spectaculaire vormen te zien gegeven, dietien jaar geleden tot ongeloof en verbazinggeleid zouden hebben. Misschien zijn we er al teveel aan gewend dat een genie in onze akkersaan het werk is. Onderzoek naar de biologischetoestand van de gewassen in graancirkels toontin de meeste gevallen steeds weer bijzondereeffecten aan - effecten die nog niet door grap-penmakers gereproduceerd konden worden. Dedemonstraties die mensen gegeven hebben,kunnen niet tippen aan het niveau van vele vande meesterstukken die op zo'n mysterieuze wijzetot stand zijn gekomen. De namakers hebben debijzondere ligging van het graan in de formatienog niet kunnen evenaren en de vele uren dievoor de menselijke creaties nodig zijn, maken hetidee dat alle graancirkels zo tot stand zijn geko-men ongeloofwaardig. We worden nog steedsmet een buitengewoon mysterie geconfron-teerd.

Hoogtepunten in Groot-BrittanniëWat waren de hoogtepunten van 2003? Het sei-zoen begon op precies dezelfde datum als hetjaar daarvoor, toen rond 12 april in Ringmer in

Sussex een enkele cirkel in koolzaad ontstond,hoewel dat niet de eerste was die gerapporteerdwerd. Die eer viel te beurt aan Privett in Hamps-hire, de volgende dag: een merkwaardige,

Als gevolg van eenongewoon warme zomeris het graancirkelseizoenin Engeland dit jaar kortgeweest, maar nietteminzijn er opvallende nieuwethema's bijgekomen enzijn er zowel in Europaals in de VS meerformaties dan ooit te ziengeweest. Andy Thomasbrengt de oogst in beeld.

Een genie in het veld: de graancirkels van 2003

broadhinton 24 juli

south field 8 augustus

adams grave 4 augustus

north down 18 augustus

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 12

Page 9: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

gebroken, achtringige figuur die een beetje aan een metalen puz-zel deed denken. De eerste werkelijk verbazende formatie van hetseizoen bouwde voort op het touwcirkel-idee dat het jaar daarvoorin Alton Priors, Wiltshire, voor het eerst te zien was, en ontwikkel-de het verder op 7 juni op Windmill Hill. Het is bijna onmogelijkzulke vormen op papier te tekenen zonder behulp van een fijn lij-nenraster en toch was er geen enkele aanwijzing dat een dergelij-ke techniek in het veld gebruikt was. Soortgelijke geometrischepatronen, hoewel minder goed uitgevoerd, zouden tegen het eindvan het seizoen in Alton Barnes en ook weer in Alton Priorsgebruikt worden. Op 15 juni verscheen in Ogbourne St. Georgeeen prachtig zesarmig symbool van halve-maanvormen in eenstralenkrans. Dit was de meest recente van een hele reeks forma-ties waarbij vreemde lichtballen, die erover- en omheen bewegen,waargenomen en op video vastgelegd zijn, dit jaar door StuartDyke van de Crop Circle Connector website. Deze kleine wittelichtballetjes, waarvan de oorsprong onbekend is, zijn ieder jaar inverband met graancirkels te zien en ze geven tot verbazing en ver-warring aanleiding. In de weken daarna ontstonden er verschei-dene boeiende patronen en prachtige geometrische vormen,maar niet uitsluitend in het Wiltshire centrum van activiteit. Op 21juni ontstond een stuk naar het noorden, in Thornborough inNorth Yorkshire vlak naast het pre-historische ThornboroughHenge, een heel ingewikkeld symbool bestaande uit een groephalve ringen in een bloemmotief. Volgens sommige onderzoekerswas dit een protest van de zijde van de cirkelmakers, daar delenvan de Henge dreigen te worden vernietigd als gevolg van afgra-vingswerkzaamheden, waartegen momenteel een campagne optouw wordt gezet. Ook andere delen van het land hebben prach-tige resultaten opgeleverd waaronder Sussex met onder anderetwee heel mooie formaties in Patcham en Lewes, en Sharpenoe inBedfordshire waar een met indrukwekkende precisie gemaaktevijfpuntige ster omgeven door een ring van stralen lag. Prehisto-rische plaatsen schijnen altijd graancirkels aan te trekken. Eenandere verschijning die een sterke verbondenheid met ons prehis-torisch erfgoed uitdrukte was de zogenoemde "Keltisch schild"-for-matie, een opmerkelijk gedetailleerde graancirkel die uit meer dan400 kleine cirkeltjes bestond, die in een concentrisch patroonlagen. Het ontstond op 5 juli in North Down tussen Bishops Can-nings en Beckhampton in Wiltshire en lag exact in het verlengdevan een groep van vier op één lijn liggende grafheuvels en wasprecies op de plaats terechtgekomen waar vroeger een vijfde graf-heuvel had gelegen.

In 2003 ontwikkelden zich nieuwe visuele thema's waarbij somsvan een ander soort patronen gebruik werd gemaakt, zoals hetabstracte pop-art patroon dat op 14 juli op Woodborough Hill ver-scheen en het mooie, op 4 augustus in Alton Barnes ontstane,"zwaluwen"-symbool dat leek op vogels die in hun vlucht kettin-gen van steeds kleiner wordende ringen meetrokken. Het aantalformaties waarbij getallen in de geometrie een rol spelen, naamook toe. Op 20 juli ontstond in West Stowell, Wiltshire, een inge-wikkeld patroon bestaande uit een krans van ruitvormen dat voorhet eerst gebaseerd was op het getal 13. Ofschoon het getal 13 inop zijn minst één eerdere formatie impliciet aanwezig wasgeweest, was het nooit zo duidelijk als aspect van het patroon zelftoegepast. Onderzoeker Michael Glickman had al geruime tijd hetgebruik van het getal 13 - het getal van de transformatie - voor-speld en hij gelooft dat het een belangrijke mijlpaal is in het steedsverdergaande wiskundig onderricht dat wij door middel van degraancirkels krijgen.

Rond half augustus waren de verwachtingen hoog gespannen dat

13

tan hill 24 juni

green street 6 juli

litchfield 4 juli

milk hill 17 juni

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 13

Page 10: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

18

FM: Uw boek 'Breaking Open the Head' is eenontdekkingsreis op het gebied van sjamanismeen het intrigerende domein van alternatieve sta-ten van bewustzijn, met inbegrip van die welkeveroorzaakt worden door entheogenen (hallu-cinogenen). Er is een generatie voorbij gegaansinds de periode van geestverruimende middelenin de jaren zestig - de meeste mensen vandaagde dag vinden deze middelen en het inheemsesjamanisme van weinig belang voor onze com-plexe, op technologie gebaseerde beschaving.Waarom denkt u dat dit soort innerlijke explora-tie toch nog waarde en betekenis heeft? Wat ishet nut ervan?

DP: Dan moeten we kijken naar de manierenwaarop we taal en classificaties gebruiken voorhet creëren van 'omzeilmechanismen' en barriè-res rondom de realiteit van individuele ervaring.Te menen dat geestverruimende middelen ietsstoffigs zijn uit de jaren zestig gaat voorbij aanhet gegeven dat, wanneer je ze inneemt, het jebewustzijn is dat radicaal transformeert in hethuidige moment. Er zijn verschillende waardeni-veaus bij het ondergaan van dit type ontologi-sche schok. Ten eerste kan men radicaal gede-conditioneerd raken van zijn sociale programme-ring - een plotseling besef van hoe de maat-schappij een fictieve constructie is van taalspelle-tjes, machtsoptredens en manipulatieve strate-gieën. Ten tweede kan men - misschien nietmeteen de eerste keer, maar geleidelijk aan - ont-dekken dat er iets diepgaands en waars in de sja-manistische visie over een multidimensionalekosmos zit. Serieus beschouwd doet de geestver-ruimende ervaring nog steeds precies hetzelfdeals wat het deed in de jaren zestig: het zet vraag-tekens bij de gehele structuur en geldigheid vanons huidige 'zelfmoordsysteem'. Het creëert hetperspectief van een 'Ander' op onze huidige tries-te toestand, of dat nu een botanische geest is,een buitenaards bewustzijn of het 'Hogere Zelf'.

FM: 'Breaking Open the Head' beschouwt sjama-nisme en het gebruik van entheogenen als eenmiddel om bewustzijn te verruimen. De befaam-de wetenschapper Mircea Eliade meende dat hetgebruik van entheogenen feitelijk een meermoderne techniek was (uiteraard in sjamanisti-sche termen, wat inhoudt van de laatste 2000jaar) als resultaat van het afbrokkelen van het ori-ginele sjamanisme - in de zin dat in de loop der

tijd mensen hun eigen vermogen tot het berei-ken van alternatieve staten van bewustzijn zijnkwijtgeraakt. Bent u het op dit punt eens methem?

DP: Ik denk dat Eliade uiteindelijk erkende dat hijer met die opmerking naast zat. Door zijn vriend-schap met Gordon Wasson realiseerde hij zichlater dat zijn mening gekleurd was door zijnvooringenomenheid ten aanzien van 'drugs'. Ikvermoed dat deze sjamanistische planten, aan-gezien ze altijd hebben bestaan, ook altijdgebruikt zijn. Geestactiverende middelen zijnwaarschijnlijk de oorspronkelijke methode omvisionaire staten te bereiken - hetgeen onder-steund wordt door enkele antropologischebewijzen.Ik heb onlangs de kans gehad om voor de twee-de keer de Afrikaanse psychedelische wortel,iboga (in het westen bekend als ibogaine), in tenemen in een verslavingskliniek te Mexico.Gedurende deze 'sessie' ervaarde ik de 'geest vaniboga' als een zwarte man in een pak. Ik was instaat om 'Mr Iboga' vragen te stellen en de ant-woorden kwamen als een soort telegrafische kre-ten terug in mijn hoofd. Ik vroeg 'Mr Iboga':''Wat is iboga eigenlijk?'' En het antwoord dat ikkreeg was: ''leermeester van oerwijsheid voor demensheid!'', wat in het geheel niet binnen mijnwoordenschat valt. Aangezien iboga rond deAfrikaanse equator groeit heb ik het idee dat hetmisschien model staat voor de lang vergeten'Boom van Kennis over Goed en Kwaad', zoalsbeschreven in de bijbel. En het gebruik ervan zouver, ver terug kunnen gaan tot de eerste fasen

Daniel Pinchbeck is auteur van het boek'Breaking Open theHead'. 'Breaking Openthe Head' is eenpersoonlijkeontdekkingsreis waarinPinchbeck zijnontgoocheling tenaanzien van het modernestadsleven beschrijft eneen zoektocht begint omzichzelf te hervinden inwat hij noemt de'archaïsche traditie'. Zijnreizen leiden hem vanstaminwijdingen in Afrikatot ontmoetingen metsjamanen in hetAmazonegebied, terwijlhijzelf een persoonlijketransformatie ondergaat.

God, sjamanen en drugs

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:14 Pagina 18

Page 11: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

19

van de menselijke evolutie. In tegenstelling tot andere geestver-ruimende middelen is het - als een strenge vader - een directeleraar op het gebied van persoonlijke moraal en psychologie. Hetis geen toeval dat iboga het moderne bewustzijn opnieuw bin-nentreedt op exact dit moment in de tijd.

FM: Nu u iboga noemt; ik was verbijsterd over uw iboga-inwijdingbij de Bwiti - over het vaststellen van de juiste plaats en 'setting'voor een tamelijk belangrijke entheogenische reis. Het had nau-welijks rampzaliger kunnen zijn. Veel omgevingsfactoren, zoals de'stam-setting', zullen waarschijnlijk positieve elementen zijngeweest maar heb je niet het gevoel dat je hebt geleden ondernegatieve elementen als gevolg van andere omgevingsfactorendie jouw inwijding begeleidden?

DP: Uiteindelijk trokken de negatieve elementen zich terug uitmijn geheugen en hebben de positieve aspecten zich in mijn zielgenesteld. Bovendien leidde het gehele incident tot een geweldigverhaal. Terugblikkend voel ik zelfs genegenheid voor 'The King'en hoop ik hem ooit nog eens te ontmoeten. Het was deels onzefout. Wij betraden zijn (verboden) domein zonder veel kennis tehebben van de diepere niveaus van de situatie.

FM: Ergens in het begin van 'Breaking Open the Head' beschrijft uhet geestverruimende experimenteren van de jaren zestig als een'mislukt massa-cultureel uitstapje naar sjamanistische inwijding'.Waarom denkt u dat het mislukte en denkt u dat dit 'mislukte uit-stapje' negatief heeft ingewerkt op de moderne neo-sjamanisti-

sche bekwaamheid om het bewustzijn te verkennen?

DP: Een reden waarom de massa-sjamanistische verkenningstochtfaalde is dat het mensen ontbrak aan gidsen of cognitieve kaartenom zaken te kunnen integreren en om te kunnen interpreteren inwelke staat ze zo plotseling terecht waren gekomen. En om dezaak te verergeren overdreef men - naar de aard van de con-sumptiemaatschappij waarin wij leven - de consumptie van geest-verruimende middelen zodat het een afnemend tot geen effectmeer had. John Lennon bijvoorbeeld zei dat hij meer dan duizendkeer LSD gebruikte, totdat hij zichzelf kapotmaakte. Op de ver-keerde manier gebruikt, zonder kennis van zaken en aandachtvoor omstandigheden, kunnen geestverruimende middelen datveroorzaken wat de Mazatec-indianen 'geestschaduwen' noemen,het versterken van destructieve en negatieve aspecten van de psy-che.Toen geestverruimende middelen een politiek item werden engedemoniseerd raakten had dat ook invloed op het type ervarin-gen dat mensen hadden wanneer ze ze gebruikten. Als je terug-gaat naar begin jaren zestig werd LSD door psychiatersbeschouwd als een 'verbazingwekkend veilig' middel, zelfs als eenwondermiddel. De antipropaganda benadrukte de gevaren dieeraan verbonden waren op buitensporige wijze. Een geestverrui-mende ervaring is persoonlijk en delicaat en hangt af van plaats,situatie en culturele achtergrond. Veel andere sociale en geslachts-kwesties kwamen ter tafel in de jaren zestig en dit droeg bij aan dealgemene verwarring. De luidste stemmen in de jaren zestig, zoalsdie van Timothy Leary, neigden erg naar egoïsme en zelfverheer-

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:14 Pagina 19

Page 12: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

26

Frontier: Hoe bent u geïnteresseerd geraakt inhet buitenaardse ontvoeringsfenomeen?

Chris French: Het voornaamste deel van mijnpsychologisch onderzoek ligt in wat bekend isgeworden als de 'anomalistische psychologie'.Dat is het gebied binnen de psychologie waarbijgeprobeerd wordt onderzoek te doen naar debizarre ervaringen die door veel mensen gedu-rende het verleden en in alle bekende culturengemeld zijn, maar die tot voor kort weinig aan-dacht kregen van de psychologische weten-schap.De anomalistisch-psychologische sectie werdopgericht om juist naar die ervaringen onder-zoek te verrichten. Ik ben altijd al geïnteresseerdgeweest in paranormale en daaraan gerelateerdefenomenen en ik las al op jonge leeftijd boekenover UFO's en dat soort onderwerpen. Ofschoonik begon als een overtuigd 'gelover' in hetparanormale, is het is geen geheim dat ik gedu-rende de jaren veel sceptischer ben geworden.Inderdaad zat ik in de redactie van 'The Sceptic',Engeland's langstlopende sceptische tijdschrift.Tegen de tijd dat het ontvoeringsfenomeen in detachtiger jaren werkelijk populair werd, was ik erniet langer van overtuigd dat UFO's iets te makenhadden met een buitenaardse intelligentie, maarwas ik nog wel gefascineerd door dit erg geva-rieerde fenomeen dat duidelijk vraagt om eenverklaring.

Frontier: Wat zijn uw huidige opvattingenbetreffende de ontvoeringen?

Chris French: Ondanks dat ik een 'scepticus' ben,ben ik open-minded genoeg om toe te gevendat ik het mis kan hebben. Het is mogelijk datsommige, misschien zelfs alle ervaringen werke-lijk het contact reflecteren met buitenaardsen oftransdimensionale intelligenties. Het probleem isdat niets van het bewijs dat naar voren is geko-men om de buitenaardse theorie te ondersteu-nen dwingend is, er zijn altijd alternatieve verkla-ringen. Dat bewijst natuurlijk niet dat de alterna-tieve verklaringen de juiste zijn, maar het recht-vaardigt wel de vraag of we misschien meerinzicht in het fenomeen krijgen door te zoekennaar andere soorten van verklaringen. Ik ben een

psycholoog en het is begrijpelijk dat ik denk intermen van mogelijke psychologische verklarin-gen.Laat ik heel duidelijk maken dat ik beslist niet dedenkbeelden deel van de ongeïnformeerde scep-tici die het gehele fenomeen verwerpen door aante nemen dat eenieder die zulke ervaringen ver-telt dom, gek, of een leugenaar is. Het bewijs totop heden spreekt een dergelijke onbehouwenbenadering als algemene verklaring tegen. Water ook aan de hand is in deze zaak het is veelinteressanter, vanuit een psychologisch oogpuntgezien, dan wat deze verwerptactiek suggereert.

Frontier: Wat deed u besluiten deze studie teondernemen?

Chris French: Hoofdzakelijk omdat er zoveelonbeantwoorde vragen zijn. Ik denk niet datnoch de 'gelovers' in de buitenaardse hypothese,noch de 'sceptici' in alle eerlijkheid kunnen bewe-ren dat zij hun standpunt bewezen hebben. Erzijn veel interessante psychologische factoren diemensen hebben besproken als mogelijk relevantom het fenomeen op te lossen, maar relatief wei-nig van hen hebben een poging ondernomenom empirische gegevens te vergaren. Wij zijnvan plan deze situatie recht te zetten.

Frontier: Kunt u onze lezers een overzicht gevenvan de studie?

Chris French: Er zijn in wezen drie hoofdaspectenin deze studie. Ten eerste, we trachten verschil-lende vragenlijsten uit te geven die ons zullenvoorzien van gegevens met betrekking tot deverschillende psychologische factoren die naar

Er is al veel geschrevenover het buitenaardseontvoeringsfenomeen,maar er is vooralsnogweinig wetenschappelijkonderzoek naar gedaan.Iets op dit vlak is er in deVerenigde Staten welondernomen, maar inEngeland is er nog weinigmee gedaan. Dit gaatallemaal veranderen alsin 2004 hetonderzoeksprojectbetreffende het fenomeenopgestart wordt.Psychologen van hetGoldsmiths College, deuniversiteit van Londen,gaan hun blik op ditcontroversiële gebiedrichten. De studie wordtondernomen doorprofessor Chris French, hoofd van deanomalistisch-psychologische sectie vande vakgroep psychologieaan Goldsmith.

Wetenschappers onder-zoeken buitenaardseontvoeringen

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:14 Pagina 26

Page 13: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

27

voren zijn gebracht als relevant. In elke zaak zullen we gegevensvergaren van zowel de ontvoerden als van een controlegroep dieovereenkomt in leeftijd en geslacht. Dit deel van de studie zal eenfundamenteel vervolgonderzoek oproepen dat de conflicterendebevindingen zal opleveren.Het tweede en derde aspect van de studie zijn totaal ongewoonen volgen de bevindingen van een recente Australische studie.Naar verluidt rapporteren ontvoerden een veel hoger niveau vanervaringen betreffende een breed scala van paranormale fenome-nen dan het algemene volk. Dus het tweede deel van onze studiebetreft het uitvoeren van een basistest op paranormale gevoelig-heid. Als we werkelijk een hogere gevoeligheid daarvoor bij ont-voerden kunnen aantonen dan bij de controlegroep dan zal heteen grote uitdaging zijn om het te verklaren in termen van de con-ventionele psychologische benaderingen. Maar zelfs als we geenbewijs vinden van paranormale gevoeligheid via de tests die wegebruiken, accepteren we dat als een gebrek aan de juiste testsvan onze kant.Het derde deel is een gedetailleerd interview met onze deelnemersaangaande hun ontvoeringservaring op zich, tezamen met ande-re paranormale ervaringen die ze hebben gehad. Dat zal ons veelbruikbare informatie opleveren, maar zal ons ook inzicht geven inhet opzetten van andere tests op het gebied van paranormalegevoeligheid in volgende studies. Ik moet er de nadruk op leggendat wij deze studie zien als oriënterend, maar we verwachten weleen definitieve verklaring te geven op basis van de gegevens diewe zullen vergaren. We zijn van plan deze fase van onderzoek telaten volgen door verdere vervolgonderzoeken in de toekomst.

Frontier: Wat is uw tijdschema? Wanneer start u, wanneer bent uklaar en wanneer wilt u uw resultaten publiceren?

Chris French: We zijn al begonnen met het opzetten van het pro-ject, sinds oktober 2003. Rachel Fox assisteert mij bij het samen-stellen van het materiaal, het opzetten van het instrumentarium,het openbaar maken van het project en het werven van deelne-mers. In januari 2004 zal Julia Santomauro beginnen met het wer-kelijke vergaren van gegevens. We zullen hopelijk binnen enkelemaanden de hoeveelheid gegevens hebben die ons toestaat onzeanalyses uit te voeren en we hopen enkele eerste conclusies te

trekken zo rond eind juli 2004. We hopen dan ook onze bevindin-gen te presenteren op de relevante conferenties en de resultatenvoor te dragen voor publicatie.

Frontier: Heeft u contact gehad met UFO-onderzoekers tijdens hetopzetten van uw plannen voor deze studie?

Chris French: Dat hebben we inderdaad gehad. We zijn veel men-sen dankbaar voor hun steun en inbreng wat betreft dit project enmet name James Basil, Nick Pope, Judith Jaafar en Malcolm Robins-on. Het is misschien overbodig om te zeggen, maar deze mensenhoeven niet mijn kijk op de meest waarschijnlijke verklaring vanhet fenomeen te delen. Wat we denk ik wel allemaal delen is eenwaar verlangen om een beter begrip te krijgen van wat er nu wer-kelijk aan de hand is.

Frontier: Wij begrijpen dat u nog steeds uitkijkt naar meer ont-voerden om deel te nemen aan de studie, hoe kunnen die contactmet u opnemen?

Chris French: Ja, we zijn nog op zoek naar meer ontvoerden diewillen meewerken. Eenieder van uw lezers die dergelijke ervarin-gen heeft en wil praten over de mogelijkheid om deel te nemen,kan contact opnemen met Julia Santomauro tel. 020 7919 7171toestelnr. 4389 of ons e-mailen op [email protected]

Frontier: Kunnen ontvoerden deelnemen onder een pseudoniemen kunt u enige garantie geven op vertrouwelijkheid?

Chris French: Het is wat ons betreft absoluut in orde als menseneen pseudoniem prefereren, maar we kunnen alle deelnemers ver-zekeren dat zelfs als zij gekozen hebben voor hun eigen naam, ver-trouwelijkheid absoluut gegarandeerd is.

Frontier: Sommige ontvoerden zullen, begrijpelijkerwijs, wat hui-verig zijn om hierbij betrokken te raken, speciaal vanwege uwsceptische reputatie. Wat wilt u tegen deze mensen zeggen?

Chris French: Ik ben mij ervan bewust dat sommige ontvoerden zozullen denken. Er is niets in mij dat zegt dat ik geen scepticus benaangaande de buitenaardse hypothese en mijn ideeën over hetonderwerp zijn wijd en zijd bekend. Maar dat gezegd hebbende,ik ben altijd bereid toe te geven dat ik het wellicht fout had. Ik hebweloverwogen stappen ondernomen tegen de mogelijkheid datmijn eigen kijk op het fenomeen de uitkomsten op wat voormanier dan ook zal beïnvloeden. Bijvoorbeeld: ik werk samen metmensen die mijn ideeën niet delen - inclusief enkelen met erva-ring, wier inbreng in het project van onschatbare waarde is. Dr.Michael Thalbourne, een toonaangevende parapsycholoog aan de

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:14 Pagina 27

Page 14: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

31

Zoals zo velen hadden ook wij boekengelezen over het zogenoemde "Myste-rie van Rennes-le-Château". Wij kendendus het geheimzinnige verhaal van de

pastoor van Rennes-le-Château die eind negen-tiende eeuw een aantal gecodeerde perkamen-ten onder het altaar van zijn kerk zou hebbengevonden. Berenger Saunière, zoals de pastoorvan dit kleine bergdorp heette, wist deze docu-menten te ontcijferen met behulp van een merk-waardige grafsteen op het kleine kerkhof achterde kerk. Het graf behoorde toe aan Marie deBlanchefort, de laatste erfgename van een oudadellijk geslacht. Het zou een ommekeer zijn inhet leven van de pastoor want plotseling bleekhij een steenrijk man. Zijn rijkdom had dus alleste maken met de gecodeerde perkamenten enMaries grafsteen. Wat Saunière nu precies hadontdekt wist echter niemand. Had hij dankzij dedocumenten een kostbare schat gevonden ofwas hij op een groot geheim gestuit? Saunièrezelf gaf geen uitsluitsel, hij zweeg als het graf.Sterker nog, toen hij in 1917 overleed nam hijhet geheim mee in zijn graf.

Legendarische lijstVanaf de jaren zeventig verscheen er een gestaaggroeiend aantal boeken waarin druk werd gespe-culeerd en naarstig werd gezocht naar het grotegeheim dat Saunière zou hebben ontdekt. Delijst met theorieën is op zijn minst indrukwek-kend te noemen, maar lijkt op het eerste gezichtweinig waarschijnlijk. Van Saunière wordt bij-voorbeeld beweerd dat hij o.a. zou hebben ont-dekt:

- de tempelschatten van Salomo- de schat van de Tempeliers- de schat der Katharen- de Heilige Graal- een "heilige" bloedlijn- de Ark van het Verbond- de steen der Wijzen

Inderdaad een indrukwekkende maar bovenallegendarische lijst. Het lijkt wel of de diverseonderzoekers alle mythische voorwerpen teza-men willen brengen in de eenvoudige dorpskerk

van Rennes-le-Château. Natuurlijk zou het eenware sensatie zijn als Saunière een van dezezaken zou hebben gevonden. Maar in hoeverre isdat reëel? Zou het werkelijk mogelijk zijn datSaunière een van bovengenoemde voorwerpenin zijn kerk heeft ontdekt? Zou dat echt kunnen?Het antwoord is: "ja"! Geen enkel, maar eenveelvuldig "ja"!Want met het gevaar op de zaak vooruit telopen, willen wij nu reeds een zeer boude con-clusie van ons onderzoek prijsgeven: wij durvente beweren dat Saunière al deze zaken heeft ont-dekt! Onmogelijk? Wij denken van niet!

Zoals gezegd, begon ons onderzoek twaalf jaargeleden. Tijdens het lezen van de verschillendeboeken over het mysterie groeide het gevoel datde schrijvers en onderzoekers een aantal zakenover het hoofd zagen. Vaak waren het slechtsdetails maar soms resulteerde dat wel in verkeer-de conclusies. Om overzicht te krijgen, beslotenwe de "overgeslagen" details samen te voegen.Al spoedig bekroop ons het gevoel dat we, zon-der het aanvankelijk te beseffen, bezig warenmet de reconstructie van een heuse schatkaart.Wij kregen concrete aanwijzingen. Zo verweesde verkregen informatie naar een specifieke loca-tie. Op deze locatie zou zich een fort bevinden.Binnen dit fort moesten we op zoek naar eengewelfd voorraadkamertje. Op papier waren ditduidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen,

Twaalf jaar geledenstapten wij op eendruilerige februarimiddagin de auto en vertrokkenrichting Zuid-Frankrijk. Inde kofferbak, zorgvuldigweggeborgen, bevondzich een heuseschatkaart. Wij haddengeen flauw idee wat onste wachten stond. Zouonze schatkaart leidennaar hetspreekwoordelijke goudof zou spoedig blijkendat wij slachtoffer warenvan onze eigenhersenspinsels? Dat hetgeen gewoonvakantiereisje zouworden stond echter bijvoorbaat vast. Klaas van Urk vertelt zijn verhaal.

Zoektocht naar deHeilige Graal en de Arkvan het Verbond

Saunière bij het graf van Marie deBlanchefort

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:14 Pagina 31

Page 15: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

maar zou onze schatkaart in werkelijkheid ook kloppen? Om daarachter te komen, zat er maar een ding op...

Het fortZo kon het dus gebeuren dat wij op een druilerige februarimiddagin de auto stapten en richting Zuid-Frankrijk vertrokken. Toen wijde volgende dag arriveerden gingen wij direct op zoek naar delocatie. De plek bevond zich precies op een bergtop ten noordenvan het middeleeuwse stadje Alet-les-Bains. Na de nodige moeitebereikten we de gemarkeerde plek. Tot onze grote verrassing trof-fen we er de ruïnes aan van een versterkt gebouw. Een fort dus!Tijdens de zorgvuldige inspectie ontdekten we in een van demuren een gat. Achter het gat bleek zich een gewelfd voorraad-

kamertje te bevinden! Onze schatkaart klopte! Spoedig ontdektenwij dat de berg waar de ruïne zich bevond, had toebehoord aanhet voormalige klooster van Alet. Waarschijnlijk had "ons fort"gediend als toevluchtsoord en bergplaats voor de monniken in tij-den van oorlog. Een ideale plek dus om iets kostbaars te verber-gen. Ook lazen wij in middeleeuwse akten over transacties tussende monniken van Alet, de orde der Tempeliers en de adellijke fami-lie Blancafort (de middeleeuwse familie van Marie de Blanchefort).Als gevolg van deze overeenkomsten kregen de Tempeliers hetkasteel Blanchefort in hun bezit.

Deze gebeurtenissen vonden plaats in de tijd dat in Europa de eer-ste Graallegenden werden geschreven. Ook de streek rondom

32

De Herders van Arcadia, van Nicolas Poussin

Het kasteel van Blanchefort

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:14 Pagina 32

Page 16: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:15 Pagina 38

Page 17: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:13 Pagina 11

Page 18: Frontier Magazine 10.2 maart / april 2004

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:16 Pagina cov4