Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

of 20 /20
Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012 Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012 Kristallen schedels tijdmachine of sieraad? Leven na de dood "waar", stelt psycholoog Irak en olie ja of neen? FRONTIER magazine N r 9.4 juli / augustus 2003 Nederland 3,95 België 4,50 50 e nummer

Embed Size (px)

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Irak en olie: ja of nee - De aanval der klonen - Buitenaardse ontvoeringen: de onontkoombare waarheid - De fascinerende kristallen schedels - Psycholoog stelt : leven na de dood reëel - De herkomst van het Friesche volk deel 5 - The Year Zero: opmaat tot transformatie - Zwaartekracht ondersteboven? - Een weekendje samenzweren

Transcript of Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

Page 1: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

Hoop op een nieuw tijdperkMaya's tellen af naar 2012

Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012

Kristallen schedelstijdmachine of sieraad?

Leven na de dood"waar", stelt psycholoog

Irak en olieja of neen?

FRONTIERmagazine Nr 9

.4

juli / augustus 2003Nederland € 3,95België € 4,50 50e

nummer

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:03 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

Nieuwe uitgaven van Frontier Publishing

(bedragen zijn excl. verzendkosten)

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA EnkhuizenTel: 0228-324076, fax: 0228-312081, website: www.fsf.nl E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas

Onbekende Aspecten van NostradamusWim Zitman160 pagina’s. 148x210 mm. Paperback.Prijs: Euro 14,95. code: OAVN

Nostradamus en de verloren erfenis van de TempeliersRudy Cambier

176 pagina’s. 170x240 mm. Paperback.Prijs: Euro 22,90. code: NET

Numerologie & Handlijnkunde hand in handAns I. de Groot120 pagina’s. 148x210 mm. Paperback.Prijs: Euro 14,95. code: OAVN

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan

Robert Boerman205 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 15,95. code: GGG

The Templars' Legacy in Montral, the New Jerusalem

Francine Bernier360 pagina's, Paperback, Prijs: Euro 25,00. code: TLIM

Saunière’s model and the Secret of Rennes-le-ChâteauThe priest’s final legacy that unveils the location of his terrifying discovery André Douzet116 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: SMOD

Darwin’s MistakeAntediluvian discoveries prove: dinosaurs and humans co-existedDr. Hans J. Zillmer292 pagina’s. 170x240 mm. Paperback. Prijs: Euro 25,90. code: DMIS

The Stone Puzzle of Rosslyn ChapelPhilip Coppens

120 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: ROSC

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

Nummer 50Ongemerkt zijn we aanbeland bij het vijftigste exemplaar van Frontier Magazine. Met gepastetrots kijken we terug op de bijna negen jaar die we met ons tijdschrift hebben mogen beleven.Onderwerpen die in het begin van het bestaan van ons tijdschrift nog met hoongelach en schou-derophalen werden onthaald, zijn nu in vele gevallen gemeengoed geworden. Wat te denkenvan de oorlog in Irak? Werd dergelijke achtergrondinformatie tien jaar geleden nog angstvalligachtergehouden en slechts besproken binnen de zogenaamde geheime genootschappen,tegenwoordig is men, mede als gevolg van de doorbraak van het Internet, bereid deze infor-matie met ons te delen. Ver voordat Irak aangevallen werd, stond het hele aanvalsplan en watdaarna zou gaan komen reeds geplaatst op de internetsite van het "Project for the new Ameri-can Century" (www.newamericancentury.org). Deze nieuwe openheid maakt de vraag relevanthoe lang de wereldbevolking nog bereid is om hebzucht en machtswellust als basis van(inter)nationale politiek te accepteren.En dan kwam het nieuws binnen dat de mummie van Nefertiti, het boegbeeld van Frontier, geï-dentificeerd was. De mummie werd al in 1989 gevonden en door het gebruik van de modern-ste technieken is men in staat geweest het eindelijk te identificeren. Een leuk verjaardagscadeau!Ter ere van het tienjarige bestaan van Frontier Sciences Foundation in 2005, was het de bedoe-ling begin 2004 met een groep geïnteresseerde Frontier-lezers naar Algerije af te reizen. Door deonzekere situatie in dat land en het negatieve reisadvies dat voor het gebied geldt, zijn wij helaasgenoodzaakt de reis uit te stellen. Maar niet getreurd: van uitstel komt geen afstel en bovendienzijn wij nu van plan om in de zomer van 2004 een rondreis door het mysterieuze Zuidwestenvan Engeland te organiseren. In de komende Frontiers treft u daarover meer informatie aan.We hebben besloten de succesvolle jaarlijkse bijeenkomsten te continueren. In november van ditjaar zal het derde Frontier Symposium georganiseerd worden (voor informatie zie verderop in ditnummer). Het staat eveneens reeds vast dat, in navolging van de succesvolle primeur van ditjaar, eind maart 2004 de NEXUS Conferentie wederom in Amsterdam plaats zal vinden.Tot slot nog dit: de volgende vijftig nummers van ons tijdschrift zullen ongetwijfeld weer volstaan met de meest intrigerende raadsels uit heden en verleden. We verheugen ons er nu al opu daarover te informeren en hopen dat u bereid bent samen met ons deze spannende reis, volmet nieuwe uitdagingen en onverwachte onthullingen, te ondernemen. Op naar de volgendevijftig nummers van Frontier!

Herman Hegge, hoofdredacteur

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Eindredacteur:Niels Brummelman

Redactie-medewerkers:Robert BoermanDavid Hatcher ChildressJeannella FeliusSylvia FranyikPaul HarmansMarjorie HugensMarinus JansenFrans KampBettina KotterinkSimon LangbroekIdde LijnseHans OverbeekEvert PoortermanGer RomboutsKaren ThissenMarc VredeveldtHylke WellingJacqueline Westerman

Lay-out: D-Sine & PDB

Druk: Offset Vandevelde

Distributeur: Betapress (Nederland)Imapress (België)

Advertenties: 0575-564240

Evert PoortermanAbonnementen:Nederland:Postbus 481600 AA EnkhuizenTel: 0228-324076e-mail: [email protected]ëDendermondse Steenweg 569100 [email protected] abonnement wordt stil-zwijgend verlengd, tenzij hetschriftelijk wordt opgezegduiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

Redactie Frontier Magazine:

Frontier Sciences Foundation

Postbus 372, 8250 AJ Dron-

ten,

Nederland, Tel. 0321-380558

Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:

Frontier Sciences Foundation

Postbus 48,

NL-1600 AA Enkhuizen,

Tel. 0228-324076

Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

postbank: 7231599

ABN-AMRO: 40.78.98.417

http://www.fsf.nl

ISSN 1569 - 7983

Globescoop

Irak en olie: ja of nee?

De aanval der klonen

In focus

Buitenaardse ontvoeringen:De Onontkoombare Waar-heid

De fascinerende kristallenschedels

Psycholoog stelt: leven nade dood reëel

De herkomst van het Frie-sche volk (deel 5)

The Year Zero: opmaat tottransformatie

Zwaartekracht onderstebo-ven

Een weekendje samen zwe-ren (dag 2)

37

35

31

27

25

20

16

14

12

7

2

COLOFON

REDACTIONEEL

Inhoud

Hoop op een nieuw tijdperkMaya's tellen af naar 2012

Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012

Kristallen schedelstijdmachine of sieraad?

Leven na de dood"waar", stelt psycholoog

Irak en olieja of neen?

FRONTIERmagazine Nr 9

.4

juli / augustus 2003Nederland € 3,95België € 4,50 50e

nummer

FRONTIERmagazine

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

7

In de voorbije maanden heeft de invasievan één land, Irak, meer dan ooit de volleaandacht van de hele wereldbevolkinggekregen. Niet louter het publiek, maar

ook de politieke wereld is in tweeën gescheurd,waarbij het lijkt dat de schade moeilijk in teschatten is. Waarom werd die tweespalt zo verdoorgedreven? Waarom was Irak zo belangrijk?

Wat was de inzet van de oorlog? In februari enmaart 2003 veranderde het van week tot week:het opslaan van chemische wapens, de onder-steuning van terrorisme, Saddam Hoesseins "wei-gering" de resoluties van de Verenigde Naties uitte voeren en tenslotte "morele gronden" om eennieuw bewind in Irak te installeren. En zo werdIrak het tweede land, na Afghanistan, dat in deperiode na 11 september 2001 door de Verenig-de Staten aangevallen werd. Terwijl Afghanistanvolgens de Westerse regels van de internationalediplomatiek bespeeld werd, was dit niet hetgeval met Irak. Waarom niet? Voor zowat 99 pro-cent van de bevolking is het antwoord "olie",maar volgens de Britse premier Tony Blair moe-ten die 99 procent niet luisteren naar dergelijke"samenzweringstheorieën".

Zwarte rijkdomIrak bezat en bezit de tweede grootste oliereser-ve ter wereld. De olie-exploitatie in Irak kent eeninteressant verleden. Na de Eerste Wereldoorlogverdeelden Shell, BP, Exxon en Total Irak onderelkaar en bouwden een pijpleiding om de olieweg te voeren. In 1972 besloot Irak echter omde olie-industrie te nationaliseren; hierbij werdende buitenlandse firma’s het land uitgegooid,waarbij Westerse oliebedrijven louter kondendromen van vervlogen tijden – of uitkijken naareen herovering van de Iraakse oliebronnen. Toen Saddam Hoessein aan de macht kwam,raakte het land eerst in een oorlog met Iran ver-wikkeld, vervolgens werd de aanval op Koeweiten de daaropvolgende sancties een aaneenscha-keling van feiten waarbij de oliereserves groten-deels onaangeroerd bleven. Dit terwijl elders inde wereld de olie uiterst snel verdween.

De zoektocht naar olie is een groot probleem,met name voor de Verenigde Staten, de meestgulzige gebruiker van olie. De productie is daargestaag gedaald in de voorbije dertig jaar. Zestigprocent van hun olieverbruik wordt momenteelgeïmporteerd, waarbij de regering dus mindergreep heeft op de eigen economie, daar die gro-tendeels afhankelijk is van buitenlandse factoren.Een zelfde patroon is elders eveneens waar tenemen. De olieproductie uit de Noordzee daalten geoloog Colin Campbell voorspelt dat tegen2015 Groot-Brittannië meer dan de helft van zijnolie zal moeten importeren. In 1999 bereikten deBritse olievelden hun topproductie, maar in dedaaropvolgende drie jaren verminderde de pro-ductie van die velden met maar liefst 17 procent.Dit betekent dat de kosten van de productiehoger zullen worden dan de verkoopprijs en debehoefte aan een gestage vloed van goedkoperebuitenlandse olie steeds groter wordt, ook tenbehoeve van de economische stabiliteit en groeivan het land.

Zowel de Verenigde Staten en Groot-Brittanniëmoeten – of moesten – op zoek naar nieuwebronnen om hun eigen (nakende) gebrek aan tevullen. Hierbij willen ze niet al te veel betalen,maar bovenal willen ze zekerheid dat de leveran-cier zijn quota zal leveren. Indien dat nietgebeurt, destabiliseert dit dus de economie, metals resultaat inflatie en alle overige slechte gevol-

De Amerikaanse invasievan Irak dwingt ons devraag te stellen of de heleonderneming draaide omolie of andere redenenhad. Eén ding is in iedergeval wel duidelijk: oliewerd veel belangrijkergeacht dan het veiligstellen van de Iraaksekunstschatten. Filip Coppenslicht toe.

Irak en olie: ja of nee?

Een teken van overwinning: de Ameri-kaanse vlag wordt over een beeld vanSaddam gegooid. Maar onmiddellijkmoest de media de soldaten vertellen

dat zo’n beeld de reputatie van Amerikaniet ten goede zou komen.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 7

Page 5: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

8

gen (lees: politici die de schuld krijgen en niet herkozen worden).Niet verwonderlijk dat George Bush bij zijn verkiezing sprak over"energy security", energie veiligheid. Daar de familie Bush zelfolieproducenten uit Texas zijn, is hij bijzonder goed vertrouwdmet de problematiek. De juiste man op de juiste plek om eengroot probleem op te lossen dus. Maar iedereen kon het antwoordbedenken: er diende een land geïdentificeerd te worden dat goed-kope olie aan de Verenigde Staten kon leveren. Helaas zijn er wei-nig landen die een oplossing bieden voor de middellange termijn.Noorwegen, Rusland en Zuid-Amerika zijn allemaal over hun piekheen of die nabij; louter het Midden Oosten, met name Saudi-Ara-bië en Irak, zijn nog ca. tien jaren verwijderd van hun piek, waar-bij Irak dus gestaag ondergeproduceerd had, vanwege de politie-ke onrust.Beide landen zijn of waren officieel onafhankelijk, maar in hetgeval van Irak was een excuus voor de verwijdering van SaddamHoessein voorhanden en zoals gezien werd in januari en februari2003 elk excuus gebruikt om zijn beleid omver te werpen en eenwesterse regering in Bagdad te installeren. Een eerste stap, innovember 2002, was de aanleiding: de stemming van resolutie1441. Maar de situatie werd verscherpt toen in december 2002 deVenezuelaanse oliewerknemers staakten en de olieprijzen plotse-ling omhoog gingen. En plots werd het "probleem Irak"gecreëerd...

Eén leugen voor één oorlogIn tegenstelling tot Tony Blair, heeft George Bush het nooit ver-bloemd dat olie centraal stond. Zo zouden de Amerikaanse mili-tairen de olie van Irak veilig stellen, zodat Irak als onafhankelijkland een inkomen zou krijgen uit zijn olieproductie. "Iraakse olievoor de Irakezen" was zijn slogan. Inderdaad, dat was precies hetdoel van Bush: dat er een Iraakse regering kwam die olie aan deVerenigde Staten zou exporteren, waarbij het binnenkomendegeld gebruikt kon worden voor infrastructuur en andere investe-ringen in Irak. Die heropbouw van Irak is trouwens grotendeels inAmerikaanse handen, daar louter Amerikaanse bedrijven uitgeno-digd werden om een bod te doen op de regeringscontracten voorde heropbouw van het land. Uiteraard was het daarbij van belangdat bepaalde gebouwen eerst gebombardeerd werden, wantanders was aan een heropbouw geen behoefte. De leider van deIraakse oppositie, Dr Salah Al-Shaikhly, stelde dat hij het normaalvond dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië enig voordeelhadden boven andere – aan de invasie niet deelnemende –landen.Of hoe de ene hand de andere helpt, daar Al-Shaikhly nooit of

waarschijnlijk nooit aan of dichtbij de macht zou komen zolangHoessein en zijn partij Irak regeerde.

In oorlog is, zo gaat het gezegde, de waarheid het eerste slacht-offer. Om een oorlog te verkrijgen, is het vaak nuttig om een leu-gen de wereld in te sturen. Een onderdeel van de leugen was datIrak een nucleaire macht in wording was. Ammunitie voor Bush’s positie werd geleverd door George Tenet,een "onafhankelijke analist", die stelde dat een zending uraniumonderschept was. Deze bewering, door vrijwel niemand andersgedaan, werd echter kracht bijgezet door de bewering van de CIAdat Irak tussen 1999 en 2001 getracht had om 500 ton uraniumoxide te kopen van Nigeria. Het materiaal kan gebruikt wordenvoor nucleaire kerncentrales en na enkele aanpassingen eveneensvoor nucleaire wapens. "Toevallig" op diezelfde dag, in Londen,maakte de regering van Tony Blair een document openbaar dathetzelfde verklaarde van wat Tenet in het geheim verteld had aande Amerikaanse Senaat. "Irak trachtte uranium te kopen van eenniet nader genoemd Afrikaans land, ook al hebben ze geen civielnucleair programma dat uranium kan gebruiken." Twee dagenlater sprak Colin Powell over dit voorval in een besloten conferen-tie van de Senate Foreign Relations Committee. Dergelijke verkla-ringen – zonder enig bewijsmateriaal – zorgden ervoor dat de kri-tiek van de Democraten verzwakt werd; twee weken later werd deresolutie aanvaard, waarbij aan de Amerikaanse president het con-gressioneel mandaat gegeven werd voor een militaire aanvaltegen Irak.Bush kreeg dus de steun van het Congres en de Senaat voor zijninvasie door zijn collega-politici te overtuigen van het "feit" dat Irakwapens ontwikkelde die de veiligheid van de Verenigde Statenkonden bedreigen. Eerder, op 23 september 2002, uitte voorma-lig vice-president Al Gore kritiek op de man die onwettig zijn plekin het Witte Huis ingenomen had. Gore stelde dat Amerika’s hui-dige politiek de wereld zou veranderen in een wereld waar geenwetten waren, behalve de discretie van de President van de Ver-enigde Staten. Dit was een duidelijk teken.

Zoals gesteld werd het argument van de "uraniumhandel" doorhet Witte Huis louter intern gebruikt, om politici te overtuigen vanhet gelijk van de president. Pas op 19 december 2002 stelde Was-hington in het openbaar dat het land in kwestie Nigeria was, waar-bij onmiddellijk zowel Irak als Nigeria ontkenden in een dergelijkehandel betrokken te zijn. Dit werd de volgende ochtend medege-deeld aan president Bush. Op 28 januari 2003, in Bush’s "State ofthe Union", herhaalde hij deze informatie, waarbij hij aangaf datde informatie afkomstig was van Groot-Brittannië. Bush stelde:"Saddam Hoessein heeft geen geloofwaardige verklaring voordeze activiteiten gegeven. Hij heeft duidelijk veel te verbergen."Toen werd het echter duidelijk dat deze "informatie" omtrent deuranium aankoop een leugen was. Op 7 maart stelde MohammedEl Baradei, directeur-generaal van de International Atomic EnergyAgency, in Wenen, in een verklaring aan de Veiligheidsraad van deVerenigde Naties, dat de documenten die beweerden dat Irak enNigeria verwikkeld waren in een uraniumhandel, vervalst waren.Dit betekende dat Bush een vervalst document had gebruikt omsteun voor de Amerikaanse regering te verkrijgen voor een aanvalop Irak. Een collega van El Baradei ging zelfs verder: "Deze documentenzijn zo slecht dat ik met niet kan inbeelden dat ze van een serieu-ze inlichtingendienst afkomstig zijn. Ik word er depressief van dat,gezien de slechte kwaliteit van het document, het niet werdgeblokkeerd. Gezien het niveau waarop het gerapporteerd werd,verwachtte ik meer controle." Uiteindelijk bleek dat Jacques Baute,

Bush en Cheney zegevierden in 2000 met een program-ma om geen politieman in de wereldproblematiek te

spelen. Maar 11 september veranderde die opvatting.Het lijkt dat Cheney en Rumsfeld Bush tot andere

gedachten gebracht hebben.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 8

Page 6: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

FRONTIER SYMPOSIUM 2003Zondag 9 november 2003

Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

In navolging van de succesvolle eerdere edities,vindt op 9 november het derde FrontierSymposium plaats. Wederom zal een dag gevuldworden met boeiende lezingen over interessante,mysterieuze, ongrijpbare fenomenen als UFO's,graancirkels, verdwenen beschavingen, geheimetechnologieën en verborgen machtsstructuren…en de uitreiking van de Frontier Award. Tevenszullen er een groot aantal stands aanwezig zijnvan personen en organisaties die zichbezighouden met de grenswetenschappen.

Datum: zodag 9 november 2003Tijdstip: 10.00 - 18.00 uurPlaats: Grand Hotel Krasnapolsky, AmsterdamEntree prijs: 30,- Euro bij voorinschrijving tot31 juli, 35,- Euro bij voorinschrijving tot 31oktober, 40,- Euro aan de zaal. Kaarten wordenaan de zaal uitgereikt.

Opgave: Frontier Sciences FoundationPostbus 481600 AA Enkhuizentel: 0228-324076fax: 0228-312081e-mail: [email protected]: 7231599ABN AMRO bank: 40.78.98.417

Sprekers (wijzigingen voorbehouden):

Reinoud de JongeMegalietenbouwers bereikten Amerika2500 v. Chr.

Evert PoortermanDe Twaalfde Planeet, de Oertaal en hetOera Linda Boek

Arjen NijeboerDe invloed van de geheime occulteorganisatie Skull & Bones op dewereldpolitiek.

Jan D. de GrootDe onkwetsbare Mirin Dajo doet demedische wereld versteld staan.

Robert BoermanUpdate Nederlandse Graancirkels 2003

Wiek LenssenDe regisseur van de film "The Year Zero"over het magische Maya jaar 2012.

De sprekerslijst wordt nog verderuitgebreid.

Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedragover te maken op een van bovenstaandebankrekeningnummers. Uw reservering is definitief naontvangst van uw betaling. Vergeet niet de volgendegegevens duidelijk te vermelden: naam, adres,woonplaats, tel nummer en e-mail adres.Via e-mail en het volgende nummer van Frontier Magazinezult u uitgebreider geïnformeerd worden over dit FrontierSymposium. Bij annulering voor 15 oktober wordt hetvolledige entreebedrag teruggestort.

Wilt u meer weten over de wereld om ons heen en overons verleden en onze toekomst dan is het FrontierSymposium de ideale plaats om uw eigen zoektocht tebeginnen of verder te zetten. Al vindt u misschien geendefinitieve antwoorden, de juiste vragen stellen leert uwel. En dat is minstens zo belangrijk!Gezien de belangstelling voor het vorige Symposium radenwij éénieder die geïnteresseerd is aan, zich zo snelmogelijk voor het Symposium van aanstaande novemberop te geven. Vol is immers vol en het zou jammer zijn ditunieke evenement (want waar anders treft u zo veelenthousiaste, bevlogen Nederlandstalige grensweten-schappers aan?) te moeten missen.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 11

Page 7: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

Atlantis Rising

Los nummer: 4,90 EuroAbonnement: 21 Euro (6 nrs.)

Los nummer: 5,75 EuroAbonnement: 25 Euro (4 nummers)

Los nummer: 6 Euro Abonnement: 32,40 Euro (6 nummers) Number 10.4 (June/July 2003)

The Scourge of Depleted UraniumHaarp's Threat to the PlanetRockefeller Internationalism - Part 2Manganese, Infrasound & BSE/CJD -Part 2 Is Incandescent Light Healthier? - Part 2Holocaust of Giants

Number 40 (July/Aug 2003)

The Lost Treasure of King JubaProof of Ancient TechnologyVanished City of The KalahariThe Returning TwinThe Powder of ProjectionAmerica's Ancient ArchitectTalking with Lenedra CarrollThe Quest for Super Vision

Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen, Nederland,Tel. 0228-324076, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected]

Voor Belgie: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas

WEX 3.3

The Legendary Labyrinth of GizaThe Peacock AvatarStrange Rock PaintingThe Bizzare Figurines of Acambaro

Nex

usM

aga

zine

Fate Ma

gazine

Number 18.3(June/July 2003)

UFO Wave andHumanoidSightings Hit North-ern ChileFuture Shock: DavidJacobs, Ph.D.The Raelians RollOnPath of theSkinwalker, Part 2ImmanuelVelikovsky RevisitedDid Weapons of

Mass Destruction ThreatenAncient Mankind?Alien Chronicles: Stories of AlienContact and Abduction

UFO Magazine

Volume 56, No. 4, Issue 638(June 2003)

Radionics and the Little Black Box The Face on the GravestoneThe Magic of MirrorsOzark UFO ConferenceThe Bellman Helps OutUnderwater Stone PlatformDiscoveredA Transylvanian Forest

Los nummer: 7.50 EuroAbonnement: 45 Euro (6 nummers)

Los nummer: 7.50 Euro Abonnement: 90 Euro (12 nummers)

Steamshovel PressNine Eleven EpilogueMind Games: What the PresidentKnowsThe Conspiracy Theory of EvolutionJFK Redux: Castle MirageDialogue in Hell between Ted Koppeland Tim McVeigh Los nummer: 7 Euro

Abonnement: 25 Euro(6 nummers)

World Explorer’sMagazine

magazines kleur p65 13/06/2003 08:211

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 6

Page 8: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

16

Op een hete, kleffe middag in juli 1987viert Jason Andrews zijn vierde ver-jaardag in het vakantiehuisje van zijnfamilie nabij Slade Green te Kent, als

plots de hemel zich opent. Terwijl de onweers-klappen overal om hen heen donderen is er éénenkele lichtflits. Plotseling komt er een stroomgetallen uit de mond van Jason. Grillige num-mers, complexe wiskundige vergelijkingen, zelfsalgebra en dit alles uit de mond van een jongendie amper tot tien kan tellen. Enkele secondenlater beginnen de ramen en deuren heftig te tril-len en de vierjarige meldt zijn moeder, vader enoudere broer: “ze wachten op mij. Ik moetgaan.” Jasons vader, Paul, grijpt zijn zoon enweerhoudt hem ervan naar buiten de stortregenin te lopen. Maar de jongen verzet zich hevig enterwijl hij dit doet schudt het huis op zijn grond-vesten, totdat hij uiteindelijk lijkt te ontwaken uiteen trance en het schudden stopt. Dit is een eer-ste aanwijzing dat Jason Andrews geen gewonekleine jongen is en dat wordt in de 8 jaar diedaarop volgen dramatisch bevestigd.

Het was niet eerder dan 1995, toen hij bijnatwaalf was, dat Jason zijn verbaasde ouders pre-cies vertelde wat er met hem gebeurd was. Bui-tenaardsen hadden hem ’s nachts vanuit zijn bedontvoerd. “Het is altijd het licht dat eerst komt”,vertrouwde hij zijn moeder, Ann, toe. “Dan zie ikde lange aan het voeteneind van mijn bed staan.En opeens zijn er overal veel kleintjes. Zij zijnvaag en onduidelijk en bewegen heel snel. Ik kanniet bewegen of praten, maar ik ben wel wakker.Ik kan zien, horen en voelen. Ik wil gillen en weg-rennen, maar het geluid wil er niet uit en mijnlichaam kan zich niet bewegen. Ik haat hen, ikhaat hen!” Jammerde de jongen. “Ik moet methen mee. Ze nemen mij mee naar een operatie-kamer, zoals die in een ziekenhuis. Het is er hele-maal wit en blinkend. Soms is het een rondekamer met een metalen vloer. Het is altijd koud.Zij zijn er. De lange raakt mij aan, maar ik voelhet niet. Het is net alsof ik verdoofd ben.” Danvoegt hij er pijnlijk aan toe: “maar je gelooft mij

toch niet, jij denkt dat ik het allemaal verzin.”In feite geloofde Ann hem wel en ging ze doormet het onderzoeken van het fenomeen enbeschreef ze op aandoenlijke wijze het leven vanhaar zoon in het boek: “Ontvoerd!” Deze fat-soenlijke, eenvoudige vrouw en moeder komt totde conclusie dat wij waarschijnlijk niet alleen zijn.

Welnu, de rest van de wereld staat mogelijk ophet punt om het met haar eens te worden. Navijftig jaar van belachelijkmakerij, officiële ont-kenning en een vermoedelijke doofpot, wordt demogelijkheid dat buitenaardsen de aarde bezoe-ken serieus genomen en niet alleen door sciencefiction fans en UFO-fanaten. Wetenschappelijkeonderzoekers zijn er in toenemende mate vanovertuigd, dat magere, grijshuidige wezens,ongeveer 1.20 meter lang met grote amandel-vormige ogen in een haarloos hoofd, niet alleenop aarde zijn geland, maar ook mensen hebbenontvoerd voor bizarre experimenten, terwijl er aldie tijd een officiële samenzwering was die hun

De Daily Mail journalistGeoffrey Wansellgeeft een overzicht vanhet vaststaand bewijsvoor buitenaardseontvoeringen.

Buitenaardseontvoeringen: de OnontkoombareWaarheid

De Amerikaanse televisieserie Takenzorgde ervoor dat de media opnieuw

het UFO-fenomeen bestudeerde.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 16

Page 9: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

17

bezoeken geheim hield.

De Amerikaanse filmcineast Steven Spielberg, de man die dewereld “Close Encounters Of The Third Kind” en “ET” bracht,heeft opnieuw buitenaardsen tot leven gewekt in zijn nieuwe mini-serie “Taken”. Een handige mix van feiten, vermoedens en fictie,gebaseerd op het laatste onderzoek. Het vertelt hoe buitenaardsenhet leven beïnvloeden van drie Amerikaanse families gedurende delaatste vijftig jaar. Het werd een gigantische hit in Amerika, waarde serie werd uitgezonden op opeenvolgende avonden in decem-ber 2002. Spielbergs serie is de duurste tv-science fiction serie ooitgemaakt en het laat de publieke discussie over dit controversiëleonderwerp zeker oplaaien.

Maar is al dit gepraat over buitenaardsen niet wat vergezocht? Alseen geboren scepticus heb ik dat ook altijd gedacht. Maar gedu-rende de afgelopen weken en maanden, tijdens het napluizen vanhet bewijs, ben ik tot de conclusie gekomen, op grond van nauw-keurig onderzoek, dat er toch meer is. Het lijkt zeker dat er eenofficiële samenzwering bestaat die de feiten geheim houdt.

“Maar je kunt het het volk niet vertellen”In de laatste maanden is er sterk bewijs naar voren gekomen overonverklaarbare gebeurtenissen, die verbonden zijn aan het UFO-en buitenaardsen-fenomeen. Dit bewijs komt van verschillenderegeringen wereldwijd, die onlangs geheime documenten vrijga-ven. Voor het eerst beginnen politici toe te geven dat bewijs voorde mogelijke aanwezigheid van buitenaards leven verborgenwordt gehouden. Bijvoorbeeld in oktober vorig jaar, toen de voor-malig chef-staf van het witte huis John Podesta, die voor presidentClinton werkte, een oproep deed aan de Amerikaanse regering omgeheime documenten, die meer dan 25 jaar oud zijn, te declassi-ficeren en ter beschikking te stellen aan wetenschappers zodat diede regering zouden kunnen helpen bij het ontdekken van de wareaard van dit fenomeen.

Slechts vier jaar geleden gaf de voormalige minister president Mar-garet Thatcher tijdens een interview met UFO-onderzoeksterGeorgina Bruni toe dat er een aanzienlijke hoeveelheid geheimeinformatie over het onderwerp bestond. Mysterieus genoeg maak-te ze de volgende toespeling: “Maar je kunt het het volk niet ver-tellen.” Bruni was zo onder de indruk van deze opmerking, dat zijhem gebruikte als titel voor haar boek (gepubliceerd in 2001) over

waarnemingen van buitenaardse wezens in Suffolk in 1980.Kort daarna vertrouwde de voormalige minister van defensie,Michael Portillo, haar over hetzelfde onderwerp toe: “Ik weet veel,maar ik vertel weinig.”Afgelopen december gaf de overheid, na een campagne van Brunien andere onderzoekers, een grote hoeveelheid documenten vrijbetreffende UFO-waarnemingen in Engeland. Documenten dieopperen dat buitenaardsen niet langer kunnen worden afgewezenals zijnde het product van verbeelding.

Het is zeker dat de meerderheid van het volk nu schijnt te gelovendat buitenaardsen bestaan. Zoals de hoofdredacteur van UFOMagazine, Graham Birdsall, aangeeft: “Zestig jaar geleden dachtnegentig percent van de wereldbevolking dat dit idee absoluteonzin was. Nu toont elke opiniepeiling over het onderwerp aan,dat miljoenen mensen er vast van overtuigd zijn dat UFO’sbestaan. Afgelopen juni bijvoorbeeld, toen bekend werd dat Bon-nybridge in Schotland zich mocht beroepen op meer UFO-waar-nemingen dan welke stad waar ook ter wereld, toonde een peilingvan Sky News aan dat 65 percent van de kijkers in UFO’s gelooft.Vijf jaar eerder – tijdens één van de grootste opiniepeilingen pertelefoon en opgevoerd op de tv – belden zo’n 100.000 kijkers ITVom de vraag “Hebben buitenaardsen reeds de aarde bezocht?” tebeantwoorden. Liefst 92 percent meende dat dit inderdaad hetgeval was. “Er is overtuigend bewijs om aan te nemen dat de aarde bezochtwordt door een buitenaardse intelligentie”, zo benadrukt Birdsall.Na mijn eigen onderzoek ben ik bereid toe te geven dat het nietlanger mogelijk is, om mensen zoals Birdsall af te doen als “zon-derlingen.”

TakenSpielberg, wiens film “Close Encounters Of The Third Kind” dra-matisch de belangstelling van een wereldwijd publiek voor bui-tenaardse bezoeken verhoogde, is zelf zeker overtuigd dat dievoorgekomen zijn. Van jongs af aan was hij gefascineerd door diemogelijkheid. Hij bestede een deel van zijn leven om de waarheidte ontdekken en werd als gevolg daarvan een deskundige op ditonderwerp. Maar er is een opvallend verschil tussen Spielbergsaanpak in zijn tv-serie “Taken” en de aanpak die hij hanteerdetwee decennia geleden bij “ET.” Deze keer zijn de buitenaardsendie hij toont niet bezig met een poging naar huis te bellen. Nu zijnze hier om de mensheid te ondermijnen en er een volledige con-trole over te verkrijgen.

Zijn nieuwe tv-serie - zijn eerste sinds “Band Of Brothers” (waar-mee hij in de prijzen viel) - gaat niet alleen over de aankomst vanbuitenaardsen, het gaat ook over buitenaardse ontvoeringen. “Ikvond dat ik geen recht kon doen aan dit genre in een film vantwee uur”, legt Spielberg uit. “We hadden veel meer tijd nodig omde geschiedenis van de buitenaardse ontvoeringen goed uit deverf te laten komen. Ontvoeringen die teruggaan tot 1947 envoortduren tot op de dag van vandaag.”

Als je kijkt naar de eerste delen wordt het duidelijk dat Spielbergalles heeft gedaan dat in zijn macht lag om een fictieve serie temaken op de grens van feiten. Dit is geen komisch sci-fi verhaal,geen invasie van “The Body Snatchers”, maar een meeslepend enmaar al te aannemelijk verhaal.

De Britse UFO-expert, Mike Soper van “Contact International” isnet zo overtuigd als Spielberg van het feit dat buitenaardse ont-voeringen plaatsvinden. “Het is een veelzeggend feit, dat er over-

Steven Spielberg, een van de meest bekende regisseurs,is met Taken niet aan zijn proefstuk toe. Eerder brachthij Close Encounters of the Third Kind en E.T., allebei

mijlpalen in de relatie tussen UFO’s en Hollywood.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 17

Page 10: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

20

Er zijn talloze theorieën in omloop over de her-komst van kristallen schedels, waarbij de Maya’s,bewoners van het mythische eiland Atlantis,stammen die in het binnenste der aarde leven enbuitenaardse wezens worden genoemd. Daar-naast worden er fabelachtige eigenschappentoegewezen aan de kristallen schedels, variërendvan opslagmedium voor de geschiedenis dermensheid tot hulpmiddel bij het van de onder-gang redden van diezelfde mensheid. De meestberoemde van deze kristallen schedels is wel deMitchell-Hedges schedel, genoemd naar de vin-der. De beroemdheid is enerzijds te danken aaneen enorme stroom publiciteit en anderzijds aanhet feit dat dit één van de zeer weinige schedelsis die bestaat uit twee delen; de onderkaak is eenapart onderdeel.

De vondst en controverse van de Mitchell-Hedges schedelF.A. (Mike) Mitchell-Hedges was een Britse avon-turier die op zoek was naar de verloren bescha-ving van Atlantis. In 1927 verrichtte hij opgra-vingen in de Maya stad Lubaantum, in hethedendaagse Belize. Zijn geadopteerde dochterAnna vergezelde hem op deze expeditie en zijwas het die de schedel vond. Precies op haarzeventiende verjaardag (enige maanden na destart van de opgravingen) zag ze iets glimmenonder een altaar en wat ze aantrof was hetbovenste deel van de kristallen schedel. De kaakwerd drie maanden later op enkele metersafstand van het altaar gevonden.De lokale bevolking was erg onder de indruk enaanbad de schedel alsof het een god was.Mitchell-Hedges had geen andere keuze dan deschedel aan hen af te staan. Volgens lokale over-levering kon de schedel genezingen bewerkstelli-gen, maar ook de gewenste dood van een vijand.Dat laatste leverde de schedel de bijnaam ‘Skullof doom’ op. Toen de expeditieleden op hetpunt stonden de opgravingen te verlaten, kreegMike de schedel mee als afscheidsgeschenk,zogezegd omdat hij zo goed geweest was voorde mensen aldaar en hen van kleding en medi-cijnen had voorzien.

Tot zover de officiële versie van het verhaal overde vondst van de Mitchell-Hedges schedel. Al vrijsnel na de ontdekking werden de eerste vraagte-kens gezet. Hoe kon het gebeuren dat enkelemaanden nadat de opgravingen waren begon-

nen er zomaar ineens onder een altaar een sche-del voor het grijpen lag? Was het toeval dat deschedel door Anna gevonden werd, uitgerekendop haar verjaardag? Waarom duurde het maan-den voordat de kaak van de schedel werd gevon-den, terwijl deze kennelijk op slechts luttelemeters afstand lag? Waarom wilden Mitchell-Hedges noch de overige leden van de expeditiebijzonderheden over hun ontdekking onthullen? Als mogelijke verklaring voor deze vragen isgesuggereerd dat Mitchell-Hedges, van wiebekend was dat hij zich ook bezig hield metgeheime genootschappen, de schedel hadgekregen tijdens een geheime rite. Daardoor washet voor hem niet mogelijk om te onthullen hoehij in het bezit was gekomen van de schedel enzocht hij zijn toevlucht in het verzonnen verhaalover zijn dochter.Mitchell-Hedges zelf droeg tientallen jaren laternog verder bij aan de controverse rondom deontdekking door in zijn autobiografie Danger, MyAlly (verschenen in 1954, vijf jaar voor zijn dood)slechts enkele regels te wijden aan de vondst vande schedel en er zelfs bij te zetten dat hij redenen

Kristallen schedels zijnfascinerend om naar tekijken en intrigerend doorde waas van mysteriëndie eromheen hangt. Hetis niet bekend hoe oud zezijn, wie ze heeftgemaakt, hoe ze zijngemaakt, waar ze voorwerden gebruikt en insommige gevallen is hetzelfs niet eens duidelijkwaar ze gevonden zijn.Jeannella Feliusonderzoekt.

De fascinerendekristallen schedels

De Mitchell-Hedges kristallen schedel isde meest bekende kristallen schedel.Sinds zijn ontdekking in 1927, is de

schedel het boegbeeld voor alle kristal-len schedels.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 20

Page 11: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

21

had om geen onthullingen te doen over de manier waarop dezein zijn bezit was gekomen. Intrigerend genoeg zijn bij latere uit-gaven van zijn boek deze regels verdwenen. Ook intrigerend is hetfeit dat Mitchell-Hedges graag hoog opgaf over al zijn avonturenen zijn ontdekkingen en dat hij aan één van zijn meest belang-wekkende ontdekkingen nagenoeg geen aandacht besteedde.In 1943 werd de schedel aangeboden op een veiling van Sothebyin Londen. Het was echter niet Mike Mitchell-Hedges die de sche-del te koop had aangeboden, maar de kunsthandelaar SydneyBurney. Het British Museum (die toen al in het bezit was van eenandere kristallen schedel) deed een poging om de schedel aan tekopen, maar uiteindelijk was het Burney zelf die het hoogste boddeed. Zogezegd omdat hij het eindbod te laag vond. Later ver-kocht hij de schedel aan Mitchell-Hedges. Onduidelijk is hoe Bur-ney in het bezit van de schedel was gekomen en of Mitchell-Hed-ges pas werkelijk sinds 1943 de eigenaar van de schedel was. Is hetwaar dat Mitchell-Hedges de schedel als waarborg voor een leningaan Burney had gegeven en deze lening direct inloste zodra hij erachter kwam dat de schedel geveild werd?Na de dood in 1959 van Mike Mitchell-Hedges erfde zijn dochterAnna de schedel, die tot op heden nog in haar bezit is. Zij verwijstalle speculaties rondom de vondst van de schedel naar de prullen-mand. Haar vader had de schedel zeer zeker niet verstopt opdat zijhem zou vinden. Ook had haar vader de opgraving niet in scènegezet om zo een legitiem verhaal te hebben omtrent de wijzewaarop de schedel in zijn bezit was gekomen. Dat haar vader inzijn boeken erg bescheiden deed over de vondst verklaart ze dooraan te geven dat hij niet met de eer van anderen wilde gaan strij-ken. Anna had de schedel gevonden en het was aan haar om hierover te spreken.

Het raadselachtige van de Mitchell-Hedges schedelIn 1964 werd de schedel voor enkele jaren uitgeleend aan FrankDorland, die een gevestigde reputatie had op het gebied vankunstpresentatie en -restoratie. Dorland fotografeerde de schedelvanuit iedere hoek en onderzocht de schedel tevens met eenmicroscoop. Hij ontdekte een aantal wonderbaarlijke optischeeigenschappen, die in de schedel ingegraveerd waren. Hierdoorwerd licht aan het oppervlak verzameld en door de oogkassenweer naar buiten gebracht. Als aan de achterkant van de schedeleen lichtbron heen en weer bewoog, resulteerde dat in verba-zingwekkende optische weerspiegelingen aan de voorkant; hetleek net of de beelden van binnenuit de schedel kwamen. Dorlandvond tevens twee gaten, die het mogelijk maken om de schedelvrij op te hangen en heen en weer te laten schommelen, waarbijook de kaak kan bewegen op een manier die het doet lijken alsofde schedel spreekt.

In 1970 nam Dorland de schedel mee naar de Hewlett-PackardLaboratoria in Santa Clara, op dat moment een expertise centrumvoor het produceren van precisie kwarts kristallen en daardoorbekend met het snijden en bewerken van kristal.Testen wezen uit dat de schedel en de kaak uit één brok kristalgesneden waren. Ook werd duidelijk dat het kristal verschillendegroeifasen had gehad, met ieder een eigen as. Bij het snijden vankristal is de richting van deze as erg belangrijk, een handeling dietegen deze as ingaat, veroorzaakt nagenoeg altijd een breuk in hetkristal. Het feit dat het kristal gesneden is in andere richtingen dande natuurlijke as, is een zeer opvallende eigenschap van deMitchell-Hedges schedel. Een verbluffend en onbegrepen staaltjewerk. Verder wees een hardheidstest uit dat het kristal enkel met

Er bestaan verschillende kristallen schedels. Deze schedel bevindt zich in het British Museum, in Londen.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 21

Page 12: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

27

Zoals ik in deel vier vertelde, was wijlenDirk Hoekstra uit Haarlem verwikkeldgeraakt in onderzoek naar de mogelijkerelatie tussen de Friezen in de Neder-

landen en de Feniciërs uit het Middellandse Zee-gebied. Hij ontdekte de oorsprong van zijn stadHaarlem, achterhaalde de achtergrond van oudestraatnamen en zag een relatie tussen het Oud-Fries en het Oud-Semitisch. Naast deze twee stu-dierichtingen, deed hij ook onderzoek naar defolklore en oude gebruiken. Dirk Hoekstra over-leed in maart 1973 en kon zijn nieuwe histori-sche stellingen niet verder uitwerken. Gelukkigheeft hij, kort voor zijn overlijden, een tussenrap-port uitgebracht dat de basis is voor een uitge-breider eindrapport en dankzij dit voorlopigerapport kunnen andere onderzoekers hun voor-deel doen met Hoekstra's onderzoek en betrok-kenheid om de historie van met name Haarlemte ontrafelen. Voor mij is dit bruikbaar materiaal,omdat het, hoewel "in omgekeerde vorm", eenbijdrage levert aan het weinige materiaal datvoorhanden is om aan te tonen dat het OeraLinda Boek aansluit op de door Zecharia Sitchingeponeerde stelling dat vluchtelingen Sumer enAkkad hebben kunnen verlaten. Sterker nog; datzij slachtoffers waren van een door de godengevoerde oorlog. Een oorlog die in hevigheidniet onderdoet voor onze moderne oorlogen. Devlucht van de "Munabtutu" naar de laagvlaktenvan Rusland en zuidoostelijk Europa moet zijnsporen hebben nagelaten. Als die voormaligevluchtelingen uiteindelijk op onze kusten opdui-ken, waar heden ten dage nog Friezen wonen enook het OLB melding maakt van Finnen en Estendie met een grote vloot wegvaren naar zuidelij-ker streken, moet er wel enige relatie bestaan.

HandelsnederzettingenDirk Hoekstra ontdekte tijdens zijn studie naar destraat-, wijk- en plaatsnamen een zekere relatietussen Indogermaanse en Semitische Talen eninvloed van het Semitisch op het Oud-Fries.Jarenlang puzzelen, schuiven, interpreteren eneen nogal intuïtieve vondst, zorgde ervoor dat hijin het stramien van de stadsindeling de Penta-gram herkende. Deze vijfpuntige ster diende alsbasis voor de oud-Hollandse (Friesche) nederzet-tingen. Het bleek een vast patroon te zijn, nietalleen toegepast in Haarlem, maar ook in andereWest-Friesche steden (en elders). Hij vroeg zichaf: "wie spraken hier een Semitische Taal", "wie

kenden de pentagram" en "wie hadden debehoefte handelsnederzettingen te stichten?" Hijkon het bijna niet geloven, maar het spoor leid-de naar de Phoenicïers. Hij stelde vast dat dePhoenicïers niet alleen onze kusten bezochten,maar tevens nederzettingen gesticht hadden.Samen met zijn zonen Bauke en Geert heeft hijde mogelijke bewijzen nagetrokken. Hoekstrawas warmer dan hij ooit heeft kunnen bevroe-den, want als mijn onderzoek en de sporen klop-pen, zijn de Friezen en Phoeniciërs dezelfden. Opde kusten van de Middellandse Zee, ook in Voor-Azië dat destijds Kanaän heette, zetten de Phoe-niciërs hun cultuur en hun taal af. Door de eeu-wen heen hebben nazaten van hen steevast huntaal en cultuur meegenomen naar overal waar zijzich vestigden. Latere contacten in de Frieslan-den tussen Friezen en Phoeniciërs bracht waar-schijnlijk al verschillen naar voren tussen huntalen, die dus dezelfde oorsprong kenden. Van-daar de Phoenicische invloeden in de Frieslan-den, die veel later gedateerd moeten wordendan 1600 jaar voor Christus. Hoekstra onder-zoekt hooguit tot achthonderd jaar voor onzejaartelling. De oorspronkelijke taal, die Diets is envanuit Sumer komt, wordt meegenomen naarRusland en zuidelijk Europa en honderden jarenlater vindt er opnieuw een opsplitsing plaats alsde Friezen in West-Europa blijven en de Phoeni-ciërs doorvaren naar het zuiden. Bij de blijvendecontacten tussen de volken kan men elkaar nogsteeds verstaan, maar er treden steeds meerafwijkingen op. Bij opgravingen in het centrum van Haarlemwerd aangetoond dat onder een oude duinlaagvan tien tot twintig cm zand met oeverafzettin-gen, een teken van begroeiing en bebouwinggevonden. Daaronder werden Friesche schervengevonden en deze dateren van zevenhonderdjaar voor Christus. De wetenschappers nemenalgemeen aan dat voor onze jaartelling een taalwerd gesproken, die men Inguaeoons (inge-woond) noemt. Wie deze taal spraken, weet menniet precies. Volgens Hoekstra bleken vele woor-den echter niet Indogermaans, maar Semitischvan oorsprong te zijn. Voor de volledigheid zal ikenkele van Hoekstra's gevonden woorden weer-geven.

A - Ploeg, dat volgens hem is afgeleidt van hetvroeg-Semitische 'palach' en 'peloeäch', die bei-den 'splijten' betekenen. In het nieuw-

In dit deel toont Evert-Jan Poorterman deverwantschap tussenFriezen en Feniciërs, metname hun overeenkomstin taal en cultuur, aan.De lage landen,Freya'sland (Frieslanden)zijn op dat moment hetmachtscentrum in hunnieuwe gebied,Noordwest-Europa. Veleoorlogen worden gevoerden het nieuwe Rijk derFreyen valt uiteindelijkuiteen.

De herkomst van hetFriesche Volk (deel 5)

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 27

Page 13: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

28

Hebreeuws is dat pelicha, wat 'ploegen' betekent. Van een ver-wante stam komt ons andere woord ploeg (werkploeg), namelijkhet Semitische 'peloega', wat afdeling, groep of klasse betekent.Ook ons woord Zwade (B), 'op rijen gelegde hoeveelheid gemaaidgras', luidt in het Hebreeuws 'tsewath' en ook het woord Dajik (C),dat fonetisch klinkt als 'daaik' is volgens hem verwant en afkomstiguit het oosten en geïntegreerd in het Friesch. Ik blijf erbij dat dit gewoon Friesche/Dietse woorden zijn en vanhieruit over de wereld gingen en langzaam verbasterden, doordatandere volken de woorden overnamen en onzorgvuldig uitspra-ken. Neen, de woorden ploeg, zwade en dijk zijn gewoon Dietsewoorden en stammen af van 1 - PE.LU.UG/GE, wat neerkomt op'trekken of uittrekken ondergeschikt en persen'. Een apparaat datdienstbaar is (aan de mens), dat perst of drukt en trekt (een spoortrekt). 2 - DI.EK of DI.KE betekent 'divers-eerstkomend' en 'divers-keren', een dijk of diek is noodzakelijk als het water gaat wassen.Van divers materiaal dat voorhanden is (eerstkomend) maak je eenwaterkering (KE), die het water keert en afwend. Het derde woord'zwade' is ZE.WA.DE en is 'zekeren-wachten-definitief', ofwelbepaald (tot) een rij en zeker stellen (in veiligheid brengen), duszodanig neerleggen dat het gras kan drogen en het voor de win-ter bewaard kan worden. Als je ergens lang moet wachten, kan ereen rij ontstaan, zo is WA dus wachten, maar ook rij. Zelfs als ik deSemitische woorden die Hoekstra ontdekte vertaal klopt het nog.

Palach wordt PA.LA.AG/GE en is '(door) agitatie cultiveren op pas-sende wijze' en PE.LU.AG/GE is 'agitatie ondergeschikt aan hetpersen' (voren trekken in de bodem), PE.LI.GA wordt '(door) eengegarandeerde positie kun je persen' aan 'ploegen' gelijk stellen.Dan nog PE.LU.GA wat 'gegarandeerd ondergeschikt persen',ofwel een ploeg/groep is ondergeschikt (aan de chef) en onderhem 'persen zij gegarandeerd (werken hard)'. Ook het woordTE.SE.WA.TE.HE komt er goed vanaf, het wordt 'Heftig is hetonderwerp, wachten is het thema', wat neerkomt op 'maaien zosnel als het kan (bij droog weer, voordat het gaat regenen), oprijen leggen en daar gaat het om' (zo kan het beter drogen). Rest

mij nog het woord 'Dajiq' wat DA.SHI.KU wordt. Dat betekent'daad-koud-berg' ofwel 'door daadkracht' (optreden, want hetwordt hoog water) de koude (het koud water) bergen (wegruimendoor het te keren).

De Phoeniciërs aanbaden Astoret of Astarte, die zeer waarschijnlijkdezelfde is als Inanna/Isjtar en Pallas Athena (Hexa) en ook deDrenthse AN. Zoals ik in het vorige deel al schreef, is de Pentagramverbonden met de hekserij (Wicca), ook tegenwoordig nog endaarin wordt een godin aanbeden. Dit zal AN 'Hexa' Inanna/Isj-tar/Astoret zijn die hoogst waarschijnlijk ook Freya is, de godin derFriezen/Freyen/Vrieën. Ik stel dus dat de Friezen en Phoeniciërsdezelfde godin hadden en onder haar leiding stapten de 'Vrijen',de voormalige Munabtutu uit Sumer en Akkad, af van het zestig-tallig rekensysteem en kozen zij voor het decimale stelsel.

HandelsfactorijenDe Phoeniciërs noemden hun nederzettingen 'statio' en dat bete-

kent in Oertaal 'ver weg gelegen oord waar het een levendige toe-stand is en waar getakeld wordt' (ES.TA.TI.U). Met dit Phoenici-sche woord, dat zeer Latijns klinkt, zitten we meteen in Nederland!In Noord-Nederland, in met name Friesland en Groningen, ken-nen we het woord 'estate' en 'state', benamingen voor een voor-naam huis/landhuis/burght.Estate lijkt op 'het staat er', een aanduiding dat het hier om eenstatig, uit natuurstenen opgetrokken huis, gaat. Statig bovendienen de 'staat dienend'. Stel je een baai voor met daarin een aange-legde haven. Aan de kaden liggen schepen en op de kaden staanpakhuizen, het geheel ommuurd en op de schansen bewakenmanschappen de opgeslagen goederen en houden zij ook het sta-tige 'Herenhuis' in de gaten. Zij beveiligen goederen en geld, deschepen, de bevolking en het vee. Op de kaden is men hevig in deweer om goederen te lossen en te laden. Velen zijn in de weer,lopen van en naar de pakhuizen. Het is een levendige boel in zo'nhandelsfactorij. Aanvoer over zee en aanvoer over land maakt vaneen 'statio' een centrum van handel en nijverheid, waar de velekooplieden en hun personeel tijdelijk verblijven of zelfs gaanwonen. Een statio trok mensen aan, zodat er waarschijnlijk in denabijheid huizen werden gebouwd. Ik stel mij een statio voor alseen stadje aan zee, geheel ommuurd, met op een strategisch gele-gen punt een vesting, het huis van de opperbevelhebber of gou-verneur. Deze burcht was dus statig en voornaam, op standgebouwd. Het lag verheven (hoog) ten aanzien van de rest van defactorij. Zo zijn statio, statig, op stand met elkaar verbonden enook met station en stadion. Een station is een stopplaats (Neder-

Afbeelding van Godin Astarte die dezelfde is als GodinFreya die de Friezen aanvoerde tijdens hun vlucht naar

Europa

Kunstenaarsimpressie van Godin Astarte.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:04 Pagina 28

Page 14: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

31

De oeroude en beroemde kalendervan de Maya-Indianen uit Centraal-Amerika voorspelt wereldwijde ver-anderingen rond het jaar 2012. Ver-

anderingen in het klimaat, in de natuur, maarvooral ook in het bewustzijn van de mensheid.Volgens veel Indiaanse mythen en profetieënstaan we aan de vooravond van enorme gebeur-tenissen die, na een ongekend turbulente tijd,een gouden tijdperk van vrede en harmonie opAarde inluiden. De Maya's zijn niet de enigen diegeloven dat we ons in de overgangsperiode naareen nieuwe tijd bevinden. De komst van zo'nnieuw tijdperk wordt voorspeld in zo ongeveeralle religies en culturen op de hele wereld, zij hetdat de details verschillen en dat iedereen er eeneigen naam en uitleg aan geeft.

Zo spreken bepaalde Indianenstammen inNoord-Amerika over de 'Vijfde Wereld van Vrede'(zie de parallel met de naam 'Vijfde Zon' die deMaya's hanteren). En Hindoes, die ook in tijdper-ken denken, beschouwen de huidige tijd als het'Kali Yuga', het donkerste van alle wereldtijdper-ken, dat gevolgd wordt door het 'Sathya Yuga',een tijdperk van licht, liefde en harmonie.Nog een paar voorbeelden: in de Bijbel lezen weover 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde',tegelijk met de terugkeer van Jezus op aarde.Ook is er sprake van 'een hemels Jeruzalem' datop aarde zal neerdalen. Moslims geloven dat ereen nieuwe Profeet zal komen. En joden ver-wachten de komst van de Messias. In dit artikelzullen we ons concentreren op de profetieën vande Maya's naar aanleiding van de film The YearZero, die in november vorig jaar op het Interna-tional Documentary Festival Amsterdam in pre-mière ging.

Zwervende Wolf en Don JulianDe film The Year Zero laat onder meer beeldenzien van zo'n vierhonderd medicijnmannen en -vrouwen, afkomstig van Indianenstammen uithet hele Amerikaanse continent, die in 1997 naarhet Amazone-oerwoud in Colombia waren geko-men. Ze voerden daar - voor de tweede keer inenkele jaren tijds - rituelen uit voor de genezingvan de aarde. De Nederlandse filmregisseur WiekLenssen, die al zo'n twintig jaar geboeid is doorinheemse culturen, werd als een van de weinigewesterlingen tot deze bijeenkomst toegelatenom de boodschap van de Indianen aan de rest

van de wereld te tonen. Volgens de Indianen ishet de hoogste tijd dat we als mensheid eenandere koers gaan varen. De Indianen zelf heb-ben altijd beseft hoe belangrijk het is om in har-monie met de natuur te leven, maar wij in hetWesten zijn daar ver van afgedwaald. 'Door watze in deze film vertellen, proberen ze een soortbrug te slaan met de mensen uit het Westen, diehen tot nu toe nooit echt hebben begrepen',zegt Lenssen. Volgens de Maya's staan ons hevi-ge schokken te wachten (letterlijk en figuurlijk),die ons zullen dwingen om anders met MoederAarde om te gaan. Het is denkbaar dat die schok-ken heviger zullen zijn naarmate we langerwachten met het aanpassen van ons gedrag.Hoe meer we openstaan voor transformatie, hoezachter de schokken wellicht zullen zijn. Maardat er schokken komen staat vast, zegt de Maya-ziener Don Cirilo (Zwervende Wolf), die een vande hoofdpersonen in The Year Zero is.Zwervende Wolf doet zijn naam eer aan. Sinds hijop zijn veertigste een oproep uit de onzichtbarewereld kreeg om alle Indianen-volkeren op hetAmerikaanse continent met elkaar te verenigen,is hij voortdurend op reis. Hij heeft zijn missie nugrotendeels voltooid, en hij voelt en weet diepvan binnen dat zijn aardse reis weldra voltooidzal zijn. De andere hoofdpersoon uit The YearZero is genezer/regenmaker Don Julian, die netals Zwervende Wolf uit Guatemala afkomstig is.Wiek Lenssen filmde hen tijdens de bijeenkomstin 1997 in het oerwoud van Colombia en hijzocht hen later ook op in hun vaderland Guate-mala. Via hun beider verhalen worden de oerou-de Maya-voorspellingen voor de tijd waar wij nuin leven uitgelegd. Don Cirilo ziet zijn levenswerkbevestigd in een oeroude profetie van de Hopi'sdie luidt: 'Die van het Midden moeten de Adelaarvan het Noorden verenigen met de Condor vanhet Zuiden, zodat ze één zullen zijn als de vijf vin-

Als we oeroude profetieënvan de Maya's mogengeloven, staat demensheid op de drempelvan wereldschokkendeveranderingen. Volgensde Maya's, die inwereldtijd-perken van5.200 jaar denken,bevinden we ons nu in delaatste fase van deperiode van 'de vierdezon'. In december 2012betreden we het tijdperkvan 'de vijfde zon', eengouden tijdperk vol liefde,vrede en harmonie. Aande komst van die nieuwetijd zal volgens deMaya's een ongekendturbulente periodevoorafgaan. 'MoederAarde baart een nieuwtijdperk, maar ze heefthevige weeën', zeggen deMaya's in de film TheYear Zero, die gemaakt isdoor de Nederlandseregisseur Wiek Lenssen. Jan Bongersbereidt ons voor.

The Year Zero: opmaattot transformatie

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:05 Pagina 31

Page 15: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

gers van de hand.'Die van het Midden' zijn volgens Don Cirilo de Maya's, die immersin Midden-Amerika wonen, en die tot taak hebben om in deze tijdde stammen uit Noord- en Zuid-Amerika met elkaar te verenigen.De Indianen zien het als hun plicht te helpen bij de genezing vande aarde, die door de leefwijze van de meeste Westerlingenextreem ver uit balans is geraakt. De mensheid is de afgelopentientallen jaren volgens de Indianen ver afgedwaald van de natuur.Onze manier van leven brengt nu zelfs het voortbestaan van deaarde in gevaar, en het is de hoogste tijd dat we dit gaan beseffen.Omdat velen van ons nog steeds denken dat de bomen tot in dehemel groeien (en dat de economie eindeloos kan blijven groei-en), zijn volgens de Maya's drastische gebeurtenissen nodig dieons zullen dwingen ons gedrag te veranderen. 'Want het is de taakvan de mens om de aarde te bewaren, en niet om haar te vernie-tigen.'

GeboorteweeënDe drastische gebeurtenissen die we volgens de Maya-sjamanen inde komende tien jaar kunnen verwachten zijn onder meer aard-bevingen, orkanen, hongersnoden, bosbranden, overstromingen(waardoor delen van de aarde onder water komen te staan enandere delen juist boven water zullen komen), verandering vanhet klimaat, grootschalig geweld en een nieuwe ziekte die zal ont-staan door ons gebrek aan weerstand. En dan, in december 2012,komen er volgens de Maya's drie dagen waarin de zon niet zalschijnen. Een duisternis die 72 uur zal duren. 'Drie dagen die wezullen moeten doorkomen', zeggen de twee Maya-sjamanen.Opmerkelijk is dat ook in profetieën uit andere culturen sprake isvan een periode van duisternis, vlak voor de komst van een nieuwtijdperk. Zo zegt Jezus in Mattheüs 24: 'Onmiddellijk na die dagen

van terreur en ellende zal de zon worden verduisterd en de maanniet meer schijnen. Het zal net zijn of de sterren uit de hemel val-len. De machten van het heelal zullen door elkaar wordengeschud. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan dehemel te zien zijn.' Ook in new agekringen en op Internet circule-ren al jaren voorspellingen over een periode van drie dagen duis-ternis, voorafgaand aan de geboorte van een nieuwe tijd. Vaakwordt dit gekoppeld aan het binnentreden van de aarde in een'fotonengordel'. De voorspellingen op dit punt spreken elkaartegen. De één beweert dat we die fotonengordel al enkele jarengeleden zijn binnengegaan, de ander denkt het nog gaat gebeu-ren.Overigens hebben we in De Spirituele Krant al vaker geschrevenhoe belangrijk het is om niet zomaar alles te geloven wat in hetnew agewereldje, in boeken, tijdschriften en op Internet wordtbeweerd. Want het zou ons niets verbazen als er ook veel onzinwordt verkocht (letterlijk en figuurlijk). Toets dus alles altijd aan jegevoel, blijf kritisch en gebruik ook je gezonde verstand. We bevin-den ons met dat advies in goed gezelschap, want ook Jezus waar-schuwde 2.000 jaar geleden al om niet klakkeloos te geloven watmensen zoal beweren. Toen zijn leerlingen hem op de Olijfberg inJenin rao zalem vroegen waaruit ze zouden kunnen opmaken datde tijd van zijn terugkeer op aarde nabij is, was het antwoord: 'Laatje door niemand iets wijsmaken. Want er zullen velen komen diebeweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het ver-keerde spoor brengen.'Toch lijkt alles erop te wijzen dat de overgang naar dat nieuwe tijd-perk -waar elke religie en cultuur haar eigen invulling aan geeft -nabij is en dat de geboorteweeën zwaar zullen zijn. Ook WiekLenssen is daarvan overtuigd. 'Wat er precies gaat gebeuren, weetik natuurlijk ook niet. Ik denk dat geen enkele cultuur met haarvoorspellingen de absolute waarheid in pacht heeft. Ook deMaya's niet. Ik zie de wereld met al haar culturen en religies als eendiamant, met heel veel verschillende facetten. Ze maken allemaaldeel uit van diezelfde diamant.' De Maya's kijken op een heelandere manier tegen het begrip 'tijd' aan dan wij. Zij zien tijd nietals een rechte lijn, maar als een cirkel. Ze beschouwen de verschil-lende tijdperken als cycli. Zodra de ene cyclus van 5.200 jaar vol-tooid is, maken we een sprong naar een volgende cyclus. Diesprong zou wel eens letterlijk kunnen zijn: de aarde die (wellichtsamen met ons hele zonnestelsel) een 'sprong' omhoog maaktnaar de volgende cyclus. Hoewel niemand zich ook maar bij bena-dering kan voorstellen hoe dat in zijn werk zal gaan, kun je tochparallellen zien tussen de Maya-voorspellingen over de 'sprong'omhoog naar de nieuwe cyclus van de 'vijfde zon' en de vele ver-halen over die roemruchte 'fotonengordel'.Niemand weet of het werkelijk zo zal gaan. Maar dat we als gevolgvan onze Westerse leefwijze bezig zijn de natuur in hoog tempo tevernielen, staat voor elk gezond denkend mens langzamerhandwel vast. En dat Moeder Aarde als reactie daarop de laatste jaren

De Maya’s leven in overeenstemming met de natuur,waarbij vreemde vormen in de natuur, zoals een gezicht

in steen, verbonden wordt met hun goden.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:05 Pagina 32

Page 16: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

37

Laurence Gardner: herontdekking vaneen alternatieve energiebron?Laurence Gardner is bekend van zijndiverse boeken die handelen over de

heilige graal en de ark des verbond. Voor dezeconferentie ging hij nader in op de oude gehei-men van de ark des verbond en hoe die wel eenseen belangrijke rol in onze toekomst kunnengaan spelen.Om het geheim duidelijk te maken, begon Gard-ner uitleg te geven over overgangselementen enedele metalen zoals vermeld in het periodiek sys-teem der elementen. Deze elementen zijn om tezetten naar een wit poeder in monotomischestaat, met fantastische eigenschappen. Dit poe-der is in staat om energie aan te trekken, op teslaan en ook weer te distribueren, in oneindigehoeveelheden. Tevens is het met dit poedermogelijk om materiaal te verplaatsen naar eenandere dimensie, waarbij het zelfs mogelijk is omhet origineel meerdere malen te dupliceren.Er worden momenteel diverse experimenten uit-gevoerd die tot zeer verrassende conclusies lijkente leiden. Ruimte/tijd zou gewicht hebben enkan om die reden behandeld en verplaatst wor-den als materie. De experimenten worden voort-gezet om dit geheim verder te doorgronden.Een hedendaagse toepassing van het witte poe-der zou een alternatieve energiebron kunnenzijn, waardoor we niet meer afhankelijk van oliezouden zijn. In het licht van de oprakende hoe-veelheden olie is dit een interessante en mis-schien wel noodzakelijke toepassing.De kennis van het witte poeder zou volgensGardner al bekend zijn geweest bij de Sumeriërs,Egyptenaren en Grieken. De ark des verbond wasook gebouwd om te functioneren als condensa-tor, waarbij het witte poeder zorgde voor aan-trekking, opslag en het weer afgeven van ener-gie. Nieuwe ontdekkingen omtrent het wittepoeder zijn dus eigenlijk oude vindingen, die alin oude tijden werden gebruikt. De kennis gingechter verloren en alleen flarden bleven nogover. Vele eeuwen later waren de alchemisten opzoek naar edele metalen als goud, maar wat zevonden was het witte poeder, hetgeen ze nietherkenden als een stof met waardevolle eigen-schappen.Goud wordt als basisstof gebruikt voor het creë-ren van het witte poeder. Mocht het witte poe-der in de toekomst toepast worden als energie-bron, dan kan wel gesteld worden dat wie het

goud heeft, ook de macht heeft. Nu ligt diemacht nog bij degenen die de olie hebben.Opvallend genoeg worden momenteel grotevoorraden goud verkocht door regeringen, waar-bij de kopers onbekend blijven. Gardner spreekthierbij zijn vermoeden uit dat dit goud wordtopgekocht door wetenschappers die werkzaamzijn in de olie-industrie. De macht zou dan optermijn alleen maar verschuiven van olie naar hetwitte poeder, maar de machthebbers zoudenhetzelfde blijven.De tijd zal ons leren welke rol de kennis uit deoude wereld zal gaan spelen in de toekomstigewereld.

Aleksander Milinkovic: Tesla en zijn vrijeenergieAleksander Milinkovic is de auteur van diverseboeken over het leven en werk van Nikola Tesla.Zijn boeken zijn steeds geschreven in het Ser-visch, waardoor ze voor weinigen toegankelijkzijn. Binnenkort verschijnt het eerste Engelstaligeboek van hem, getiteld The Tesla FBI files.Milinkovic staat samen met het publiek stil bij

Eind maart vond in hetKrasnapolsky hotel inAmsterdam voor het eerstbuiten Australië eenNEXUS conferentie plaats.NEXUS is eenwereldbekend tijdschriftomtrent een alternatievevisie op onzegeschiedenis, energie,politiek en geneeskunde. Jeanella Feliusschreef alle kennis neer enbericht over eenverlichtende tweedaagse.

Een weekendje samen-zweren… (dag 2)

Nikola Tesla, genie en uitvinder van hetelektrisch systeem dat wij nu gebruiken.Milinkovic lichtte een onderdeel van de

sluier op omtrent de intriges die bestaanrond deze man.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:05 Pagina 37

Page 17: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

38

enkele van de opzienbarende projecten van Tesla en de versprei-ding over de hele wereld van kennis en documenten omtrent Tes-la’s projecten.Als we om ons heen kijken naar alledaagse technologie, dan zul-len de meeste van ons niet beseffen hoeveel invloed Tesla hieropgehad heeft. Hoewel Tesla in 1943 is overleden, is het heel goeddenkbaar dat zijn theorieën en uitvindingen ook in de toekomstnog een rol in ons leven gaan spelen. Na zijn dood ontstond ereen ware run op de door hem nagelaten beschrijvingen vanideeën en projecten. Ook de FBI toonde erg veel belangstellingvoor zijn werk. Het was opvallend hoeveel patentaanvragen daar-na werden ingediend die rechtstreeks te koppelen waren met zijnwerk.Toch zal het niet eenvoudig blijken om Tesla’s werk te imiteren ofvoort te zetten, hij had diverse maatregelen getroffen om te voor-komen dat zijn vindingen verkeerd gebruikt zouden worden. Zijnbefaamde machine waarmee hij ‘death rays’ zou kunnen produ-ceren, is door hem vastgelegd in niet minder dan 50 patenten,waardoor het heel wat puzzelen zal vereisen voordat alle onder-delen bij elkaar gevonden zullen zijn. Toen hij aanbood om zijnzogenaamde Tesla schild te bouwen voor Engeland en de USA (alsbescherming in de oorlog), eiste hij dat er niemand bij zou zijnmet uitzondering van enkele technici.Tijdens zijn leven waakte Tesla dus over zijn projecten, maar nu hijer niet meer is, sprak Milinkovic de zorg uit dat de kennis in ver-keerde handen zal vallen. Hij noemde daarbij een recent voorval,waarbij de conservator van het Tesla museum in Belgrado Russenen Japanners toegang had gegeven tot de archieven, in ruil voordiensten of goederen. De enige reden dat dit kan gebeuren ligt inhet feit dat het museum nauwelijks geld krijgt van de regering.Een regering die nauwelijks beseft hoe waardevol de erfenis vanNikola Tesla is.

Michael Cremo: de mens is ouder dan men denktMichael Cremo heeft als voornaamste werkgebied de oorsprongder mensheid. Hij deelt met het publiek zijn vragen over hoe oudde mensheid werkelijk is en hoe hij op basis van nieuwe bewijs-stukken tot opzienbarende conclusies is gekomen.Zijn interesse in het oude India bracht hem in contact met Vedi-sche kosmologische verhalen waarin de aarde en het leven er opreeds twee miljard jaar geleden zouden zijn ontstaan. Cremo gingop zoek naar aanwijzingen die deze verhalen zouden ondersteu-nen. Hierbij liep hij al snel tegen wat hij noemt het wetenschap-pelijke en sociale filter op. Bewijsmateriaal dat niet past in weten-schappelijk aanvaarde theorieën of in een sociaal denkbeeld,wordt bijna automatisch verwijderd als ongeschikt of misleidend.De ontdekking van de Laetoli voetafdrukken (3,7 miljoen jaar oud)veroorzaakte heel wat beroering, omdat ze verdacht veel op voet-afdrukken van de moderne mens lijken, terwijl de moderne menspas veel en veel later (slechts 120.000 jaar geleden) op het toneelverscheen.Een vondst in Noord-Italië van een skelet begraven in een laagdaterend uit het Pleistoceen (circa 4 miljoen jaar geleden) lijkt hetoudere bestaan van de mens te bevestigen.Cremo vertelt hoe hij in Portugal stenen werktuigen in een muse-um onderzocht, die waren gedateerd op twintig miljoen jaar gele-den. Later werden de kaartjes in de vitrine gewijzigd naar 20.000jaar oud en nog wat later werden de voorwerpen weggeborgen inde archiefkamer, buiten het zicht van het publiek. Een duidelijkvoorbeeld van de werking van het wetenschappelijke en sociale fil-ter.Diverse bewijzen duwen de tijdslijn steeds verder terug, zoalsvondsten van voorwerpen in België (in aardlagen van dertig mil-joen jaar oud) en vondsten in Californië (in lagen van vijftig mil-

Aleksander Milinkovic (links) kwam uit Joegoslavië omte spreken over het leven van diens meest bekende zoon,

Nikola Tesla.

De voetafdruk van Laetoli staat centraal in een debatomtrent de ouderdom van de mens. Volgens sommigentoont de voetafdruk dat wij 3,7 miljoen ouder zijn dan

verwacht.

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:05 Pagina 38

Page 18: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

FRONTIER AWARD 2003Eerste ronde

Evenals de vorig jaren wordt tijdens het Frontier Symposium de Frontier Award 2003 uitgereikt aan die Nederlandsegrenswetenschapper die volgens de lezers van Frontier Magazine op bijzondere wijze in het afgelopen jaar eenbijdrage heeft geleverd aan het verleggen van onze (kennis)grens. Want hoewel het soms lijkt alsof de nieuwsteontwikkelingen op het gebied van de grenswetenschappen zich vooral buiten ons taalgebied afspelen, vinden ookhier belangwekkende studies naar de wereld van het onbekende plaats.De voorlopige lijst van genomineerden ziet er als volgt uit:

Frontier Award Fonds

De Frontier Award bestond de eerste twee jaar uit het uitreiken van een replica van de buste van Nefertiti,het boegbeeld van van Frontier Sciences Foundation (FSF).Vanaf het derde jaar willen we de Frontier Award meer "gewicht" geven door er een geldprijs aan te koppelen.Daartoe roepen we het Frontier Award Fonds in het leven.Iedereen kan aan het Frontier Award Fonds (FAF) schenken, waarbij we garanderen dat honderd percent vanhet geschonken bedrag ten goed komt aan de winnaar van de Frontier Award. Indien iemand een bedraggroter dan 100 Euro schenkt, bestaat de optie om zijn/haar naam te koppelen aan de Frontier Award van datjaar. Een ideale gelegenheid voor een bedrijf om in de schijnwerpers te komen.Onder het mom van "vele kleintjes maken een grote" kan de Frontier Award voor de winnaar een extraondersteuning zijn voor zijn onderzoekswerk. En tot slot: een leuke bijkomstigheid is dat de geschonkenbedragen belastingaftrekbaar zijn.

Indien u geld wilt schenken kunt u dat overmaken aan:Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen, tel: 0228-324076, fax: 0228-312081, e-mail: [email protected], postbank: 7231599, ABN AMRO bank: 40.78.98.417, o.v.v. Frontier Award 2003

Nieuw

Robert Boerman,Graancirkels

Frank Bonte, VrijeEnergie

Rudy Cambier,Nostradamus

Gerrit Gerwig, UFO's

Patrick Geryl, Atlantis/Egypte

Jan D. de Groot, MirinDajo

Eltjo Haselhoff,Graancirkels

Bert Janssen,Graancirkels

Voor het kiezen van de winnaar willen we wederom de hulp van de lezers van Frontier Magazine inroepen. Zowelschriftelijk als via e-mail kunt u uw stem uitbrengen.Tot eind augustus kunt u stemmen op uw fsvoriet. De vier hoogst scorenden gaan over naar de tweede ronde. Inseptember en oktober wordt de definitieve keuze gemaakt.De stemmen kunnen schriftelijk (Frontier Award, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen) of via Internet (www.fsf.nl [email protected]) uitgebracht worden.Ontbreekt er volgens u nog iemand op de lijst, geef dat dan direct door aanFrontier Magazine via de post of via e-mail.

Reinoud de Jonge,Megalieten

Wiek Lenssen, Maya's en2012

Arjen Nijeboer, Skull &Bones

Willem Oltmans, Politiekemachtsstructuren

Evert Jan Poorterman,Friesche Volkstudie

Peter Toonen, Maya's

Bram Vermeulen, Heefteen steen verlegd

Wim Zitman, Egypte &Nostradamus

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:05 Pagina 30

Page 19: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

5.6 : Leven na de dood?; Egyptischeoorsprong van joods geloof;

Maanlandingen; Graancirkels 1999; StarWars en het paranormale; Holle planeten

6.1 : Carl Sagan en ET; Atlantiscontroverse; Kreta: dodeneiland vanEgypte?; Reuzen op Aarde; Nano-

technologie; Washington: Sterrenstad

6.2 : Graancirkels 1999; Soemerischegoden; McMoneagle; Johannes Paulus

III; Reverse speech

6.3 : De Noord-Zuid Spiegel van Egypte;NASA en UFO's; Cryptowezens; Bewijsvoor leven na de dood?; Hof van Eden

6.4 : Derde geheim van Fatima; Destenen van Ica; Atlantis in Cuba?; Hurtaken de Kaballah; Colossus van Memnon

6.5 : Egyptische ontdekkingen;Tijdreizen; etherische lichaam; Pythago-ras en het getal; reuzen; Profiel Graham

Hancock

6.6 (uitverkocht) : Graancirkels 2000;Sumerische Sinterklaas; Profiel DavidIcke; Hebreeuws lettergeheim; Grote

Piramide

7.1 : Achnaton en zonnecultus; Christus-samenzwering; Engelse graancirkels

2000; Tesla; Montauk Project

7.2 : Bron van kwatrijnen; Bewustewaterkristallen; Twaalfde Planeet; DeNijl; Spiegelbeeld; Het nieuwe Silbury

Hill Mysterie

7.3 : Oorsprong van Sumeriesche enEgyptische beschaving; Grand Canyon

en Egypte; Tiahuanaco; Philadelphia Ex-periment

7.4 :Jomanda over graancirkels;Jacques Vallee; Carlos Diaz;

Soemerische planisfeer

7.5 : John Mack; Gagarin niet eerste inruimte; geheime genootschappen; DNA;

Perillos

7.6 : New York terrorisme; Skull &BonesSociety; Nederlandse

graancirkels; megalietenbouwers; CoralCastle

8.1 : Anti-zwaartekracht; Ark desVerbonds; Toetankhamonleugen;

Piramidenbouw; Big Brother; Engelsegraancirkels

8.2 : Keerde Jezus terug in Afrika?;Mothman Prophecies; NASA & anti-

zwaartekracht; paddestoelen; Oera Lindaboek; Stonhenge; Schotse Graalkasteel

8.3 : Hancock's Underworld; Obelisken;UFO's en ontstaan heelal; Van Allen

gordel en ruimtevaart; Friesche Volk (1)

8.4 : Dinosaurussen en mensen; Apollomaanvluchten; De Bilderbergers;

Friesche Volk (2)

8.5 : Graancirkels; UFO's en media;Energiecrisis; Fortuijn; Isaac Newton;

film Signs

8.6 : Mars; Deur in Grote Piramide;Nederlandse Graancirkels 2002;

Friesche Volk (3)

9.1 : Maanlandingen; Toetankhamon;Identificatieplicht; Tiende planeet

9.2 : Rael & klonen; Shambhala; Gisors;Willem Oltmans; Matrix Reloaded &

Taken

9.3 : Mystery Park; Nostradamus; UFOontvoeringen; The Matrix filosofie;

11 september; Charles Tart

3.4 : Het Wolvenkasteel; Roswell;Teotihuacan; Cayce; 10 dagen lange

UFO-ontvoering

3.5 : De ketter Leonardo da Vinci; BuddHopkins; Grote Piramide; Burrows' Grot;

UFO's voor 1947; vimana's

3.6 : De geitenzuiger; Glastonbury;Dracula; begraafplaats Maria Magdalena;

Chichen Itza; Engelse graancirkels uit1997

4.1 : Varginha UFO-crash; Baalbek; Debijbelcode; Area 51; Catastrofen uitOudheid; UFO's en Jeanne d'Arc;

Buitenaardse implants

4.2 : De schat van Oak Island; DrunvaloMelchizedek; Jacques Vallee-interview;Project Moondust; mens 3 miljoen jaar

oud?

4.3 : Geen gezicht op Mars; De GrotePiramide; Area 51 verhuisd; De Maan: de

Grootste UFO?; Ark van Noach;Nulpuntenergie

4.4 : Kamer onder Sfinx gevonden;Lichaam in piramide ontdekt; Billy Meier;

De Maya's

4.5 : Opschudding rond Vlaamsegraancirkel; Tunnel te Gizeh; Nick Pope;

Bentwaters; Maan van Mars;Aardasverschuiving in 2012?

4.6 : CIA-agent spreekt overbuitenaardse wezens; De megalieten van

Carnac; kristallen schedels inNederland; Nick Redfern

5.1 : Vervalse maanfoto's; PaulSchliemann en Atlantis; Rosslyn; UFO-ontvoeringen; Nederlandse graancirkels

in 1998

5.2 : Dierenverminkingen; Autopsiefilmvervalst; Nan Madol; Vervalstemaanfoto's; Nazca-lijnen; BDE

5.3 : Betty Andreasson Luca; W.B.Yeatsen engelen; Lyn Buchanan; Damanhur;Afrikaanse roots van Europe; Contacten

met Mars

5.4 : Buitenaardse schedel; SiriusSchandaal; Raad van Negen; Malta;klonen; witpoedergoud; aardlichten;

Indianen en UFO's

5.5 : De Osiris-schacht; SRI Interna-tional; Alfons Ven; Grote Piramide;Zoutlijnen en megalieten; Koper als

wereldhandel in 3000vChr

Inhoud v

ori

ge n

um

mer

s Deze kunnen als onderdeel vanhet abonnement geleverdworden.Losse nummers: 3,95 EuroAlle nummers van 1.3 tm 7.6,behalve uitverkochteexemplaren, voor 57 Euro(beperkte voorraad)

1.1 : Piramides van China; Voynichmanuscript; Lijkwade van Turijn;

Pioniers vrije energie (fotokopie: 5 Euro)

1.2 : Megalieten en sterren; stad opMars; Robot’s Rebellion; Santilli film;

CIA en Ark van Noach (fotokopie: 5 Euro)

1.3 : Aardstraling; Aurora UFO-crash;Restanten op de maan; Kristallen

schedels; Santilli film; Tesla

1.4 : Stenen schijven te Baian-Kara-Ula;Nederlandse UFO-ontvoeringen; Rennes-

le-Château; Santilli film.

1.5 : Mensenverminkingen; Santilli-film;Onzichtbare UFO-ontvoerden; Topoglie;

Neanderthaler-Sfinx

2.1 (uitverkocht) : CIA en UFO-verenigingen; graancirkels van 1995;

Tempeliers; Alternative Three;Bouwwerken op de Maan

2.2 : De echte X-Files; Het mysterie vande Chinese Ma Wang Dui; Bezit DNA

intelligentie?;Santilli cameramanontmaskerd

2.3 : Gegraveerde appels; WilhelmReich; Europa's onbekende mysterieën;Willy Drost; Hoagland en de Maan; De

geitenzuiger

2.4 (uitverkocht) : Men in Black;Ondergrondse tunnels en bases; Agharti;

Pieter Barten

2.5 (uitverkocht): Implants; Atlantis inAntartica?; Napolitano-UFO-ontvoering;

Egyptenaren in Amerika;Graancirkelvideo

3.1: Nederlandse graancirkels 1996; DeVallei der Stilte; Erfenis van de Engelen;Priester de Coma en zijn abdij; MJ-12-

papieren

3.2: Piramiden in Nieuw-Zeeland?;Indianen over buitenaardse contacten;

De Graal in Frankrijk; De Sirius-connectie

3.3: Geheime toegang tot GrotePiramide; Maury Island UFO-crash; Mu;Schat van de Tempeliers; Het Chingford

Enigma

Naam:Adres:Postcode: Woonplaats:Land: Tel.: Fax:

Ik heb overgemaakt op Postbankrekeningnummer 7231599 of ABN-AMRO rekeningnummer40.78.98.417 of (voor België) 413-9226371-79 of stuur Girobetaalkaart naar ondervermeld adres.Wij aanvaarden eveneens VISA en MasterCard.Kaartnummer: Vervaldatum:Handtekening:Ik wil dat mijn abonnement aanvangt met nummer:

Jaarabonnement (zes nummers):Nederland: 19,95 Euro

(2 jaar: 37,50 Euro)België: 25 Euro

(2 jaar: 45,50 Euro)

Frontier Magazine

Postbus 481600 AA Enkhuizen

NederlandTel. 0228-324076Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

Of, voor België:Dendermondse Steenweg 56

9100 Sint-Niklaas

Wordt abonnee !Wordt abonnee !

Frontier Magazine

Postbus 481600 AA Enkhuizen

NederlandTel. 0228-324076Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

Of, voor België:Dendermondse Steenweg 56

9100 Sint-NiklaasSpeciale aanbieding 50e nummer:

jaarabonnement voor 14.95 EuroSpeciale aanbieding 50e nummer:

jaarabonnement voor 14.95 Euro

Cover3 kleur.p65 14/06/2003, 09:081

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:05 Pagina cov3

Page 20: Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003

Frontier BookshopEerste Bloemdwarsstraat 15, 1016 KR Amsterdam

Tel: 020-3309151

Routebeschrijving:

Frontier Bookshop ligt in de Jordaan op vijf minuten lopen van hetPaleis op de Dam:Volg vanaf het Paleis eerst de Raadhuisstraat en vervolgens deRozengracht. Neem na de Prinsengracht de eerste weg rechtsafen u bent in de Eerste Bloemdwarsstraat. Het vijfde winkel-pand aan de rechterkant vindt u de Frontier Bookshop. Dewinkel ligt in de buurt van de Westerkerk en het Anne Frank-huis.

De laagste prijzen voor Engelstalige boeken in Nederland, Nederlandstaligeboeken, waaronder een aantal nergens anders te verkrijgen boeken

"Frontier heeft sinds januari

2003 een boekwinkel in

Amsterdam waar veel boeken, video's en

internationale publicaties te vinden zijn

over o.a. Tesla, nulpuntenergie, UFO's,

graancirkels, verloren beschavingen, enz.

Ik ben zelf afgelopen week even gaan

kijken en ik vind dat het aanbod aan

literatuur zeker de moeite waard is. Veel

van de boeken die hier te koop zijn vind je

volgens mij nergens anders in

Nederland."

Openingsuren: dinsdag tot en met zaterdag, 11-18 uur

UFO’s Graancirkels Verloren Beschavingen ET Tesla Vrije energie New Age

Boeken Video’s Egyptische kunst Tijdschriften Lucas Dagverlichting allerlei

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:05 Pagina cov4