Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

16
januari / februari 1999 jaargang 5 nr. 1 ƒ 7,95 / 145 Bfr. Rosslyn: de inzet voor vrijmetselaars en tempeliers Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s Vervalste maanfoto’s Zijn wij allemaal Marsmannetjes? Van Troje naar Atlantis Schliemann was bezeten van verzonken continent Grote Piramide: opening kamers tijdens Nieuwjaar 2000

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Nog … dagen tot de "Gouden Tijd" - ET telefoneerde niet - Zijn wij allemaal Marsmannetjes - De Droomfabriek sluit - Sensationele vondsten in Rusland - Foto’s op de Maan zijn vervalst - Paul Schliemann en Atlantis - UFO-ontvoeringen, maar niet zoals we ze kennen - Nederlandse graancirkels in 1998 - Rosslyn: de strijd tussen de Tempeliers en de vrijmetselaars

Transcript of Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

Page 1: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

januari / februari 1999jaargang 5 nr. 1

ƒ 7,95 / 145 Bfr.

Rosslyn: de inzet voorvrijmetselaars entempeliers

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

Vervalste maanfoto’s

Zijn wij allemaalMarsmannetjes?

Van Troje naar AtlantisSchliemann was bezeten van verzonken continent

Grote Piramide: openingkamers tijdens Nieuwjaar 2000

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:35 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:35 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

1

3 Redactioneel4 Globescoop8 Vreemde Zaken

American Computer: Bell Labs heeft buitenaards toestel inzijn bezit; Star Trek en teleportatie: realiteit?; UFOlogie cur-sus in Engeland; Planning voor contact met buitenaardsewezens; Nieuwe documenten zouden MJ12-papierenbevestigen

10 Nog … dagen tot de "Gouden Tijd"Egypte maakt zich klaar voor grote festiviteiten. De millen-niumwisseling zal daar waarschijnlijk het meest spectacu-lair gevierd worden.

11 ET telefoneerde nietPaul Dore is een amateur-astronoom die meende dat hij eind oktober in verbindingstond met een buitenaardse beschaving. Uiteindelijk bleek het niet meer dan een flau-we grap, die echter voldoende mensen in de war bracht.

13 Zijn wij allemaal MarsmannetjesHet wetenschappelijke tijdschrift New Scientist berichtte over nieuw onderzoek datstelt dat wij mogelijk afstammen van buitenaardse voorouders en dat het leven dusniet op deze aarde begonnen zou zijn.

15 De Droomfabriek sluitSONY had jarenlang een laboratorium waarin zij experimenten deden die moestenuitwijzen of de mens al dan niet over psychische gaven beschikte. Volgens hun resul-taten was dat inderdaad het geval.

17 Sensationele vondsten in RuslandIn Rusland vond men raadselachtige schroefvormige voorwerpen in aardlagen diedateren uit voor-menselijke tijden. Is de mens ouder dan men denkt, of zijn het over-blijfselen van buitenaardse bezoekers?

19 Foto’s op de Maan zijn vervalstPhilip Male deed een grondige analyse van honderden maanfoto’s en bemerkte hoedeze getrukeerd zijn. Meteen rijst dan ook de vraag of de mens wel ooit voet op deMaan zette.

25 Paul Schliemann en AtlantisDe neef van de ontdekker van Troje was geïnteresseerd in Atlantis en stelde in 1912dat hij over nieuw bewijsmateriaal beschikte, materiaal waarmee hij het bestaan vanhet verloren continent kon aantonen.

32 UFO-ontvoeringen, maar niet zoals we ze kennenIvo Westerlaken vond verschillende Nederlandse verhalen waarbij mensen reeds eeu-wenlang contacten met vreemde wezens beschrijven. Ze tonen grote overeenkom-sten met de zogenaamde "buitenaardse ontvoeringen".

35 Nederlandse graancirkels in 1998Bijna geen graancirkels werden dit jaar in Nederland geïrapporteerd, in grote tegen-stelling tot 1997. Een onderzoek naar oorzaken en gevolgen.

36 Rosslyn: de strijd tussen de Tempeliers en de vrijmetselaarsHet Schotse plaatsje Roslin en zijn raadselachtige kerk is sinds eeuwen de bewaar-plaats van een bijzonder geheim. Wat het geheim precies is, weet niemand, maarzelfs Prins Charles is voldoende in het mysterie geïnteresseerd om het niet terzijde telaten liggen.

38 AlexandriaThe Montauk Files; Project Moon Dust; De tarot in de herstelde orde; De Giza PowerPlant; Armageddon

40 Agenda / Aangekondigd

De

stan

dpun

ten

in d

e ar

tikel

en z

ijn n

iet

altij

d di

e va

n Fr

ontie

rM

agaz

ine

en/o

f Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n, z

odat

die

er

ook

geen

ver

antw

oord

elijk

heid

voo

r ku

nnen

nem

en. H

et c

opyr

ight

late

n w

e ru

sten

bij

de a

uteu

r ze

lf. D

e co

pyr

ight

voo

r de

ove

ri-ge

inho

ud li

gt b

ij Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n.

© F

ront

ier

Scie

nces

Fou

ndat

ion

1999

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:35 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:35 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

3

Allereerst willen wij onze lezers een fantastisch nieuw jaar toewensenen iedereen hartelijk bedanken voor de vele vaak hartverwarmendereacties die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen. Ook zijn wijblij met hier en daar een kritische noot. Wij zullen daar zeker onsvoordeel mee doen. Een nieuw jaar is tevens het moment voor goedevoornemens. Dat geldt zowel voor u, onze lezers, als voor ons. Zoalswe dat in het vorig nummer reeds aankondigden, hebben deze voor-nemens er toe geleid dat de naam van het tijdschrift vanaf nu aan-gepast is in ”Frontier Magazine”, zoals u al op de cover heeft kunnenzien. Tevens is de opmaak veranderd, waardoor wij hopen dat hetleesgemak vergroot wordt.

In dit nummer kunt u o.a. een artikel lezen over ”Moongate”. Aljaren doen er geruchten de ronde dat de foto’s genomen op demaan meer vraagtekens oproepen dan dat ze antwoorden geven,zelfs of ze daar daadwerkelijk wel gemaakt zijn. Frontier Magazinelaat een Engelsman aan het woord over de resultaten van zijn onder-zoek inzake Moongate. Op zijn zachtst gezegd zijn de getrokkenconclusies vrij opzienbarend. Wij zouden u dan ook willen vragenwat uw mening hierover is. Deze vraag leggen we ook voor aan eenaantal specialisten welke zich in het verleden met de maan vluchtenhebben beziggehouden. Indien iemand onder onze lezers weet hoewij in contact met hen zouden kunne komen zouden wij dit gaarnevan u vernemen. Misschien dat iemand een manier weet om met eenvan de astronauten in contact te komen, dan houden we ons vanharte aanbevolen.

Ten slotte hopen we dat we iedereen, gezien uw reacties, weer even-veel leesplezier kunnen schenken als altijd en verzoeken we een iederdie op een of andere manier een bijdrage wil leveren aan FrontierMagazine, contact met ons op te nemen.

De redactie

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Redactie-medewerkers:Monique HoppenbrouwerJeroen KümelingJubbe MullerMirjam Van Dijk

Medewerkers:Andy DenneMaurits EnthovenJoke HeggeBas MeijerDavid Hatcher ChildressBart Jan HooijkaasNancy PoletHans OverbeekGer RomboutsMarc Vredeveldt

Lay-out: D-Sine & PDB

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stilzwij-gend verlengd, tenzij het schrif-telijk wordt opgezegd uiterlijkéén maand voor het aflopen vanhet abonnement.

Redactie Frontier 2000:Ds. C. Spoorlaan 3, 2631 DANootdorp, Nederlandtel: 015-3109566E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier Sciences Foundation:Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, BelgiëTel./Fax 03/777.66.57E-mail: [email protected]

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 015-3109566 /b.g.g. 0321-380558Fax 0321-318892E-mail: [email protected]://www.f-s-f.com

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

4

Krantenkiosk

29 oktober 1998

Onder het bekraterde, schijnbaar morsdo-de oppervlak van de grote JupitermaanCallisto gaat waarschijnlijk een oceaan vanzout water schuil. Die conclusie trekkenAmerikaanse geofysici uit metingen van deruimtesonde Galileo, die al drie jaar langonderzoek doet aan de reuzenplaneet enzijn vier grote manen. Metingen aan mag-netische velden in de directe omgevingvan Callisto wezen op zogenaamde secun-daire velden. Deze worden opgewekt doorelektrische stromen onder het oppervlak,welke zelf weer het gevolg zijn van hetronddraaiende magneetveld van Jupiter.Een enigszins zoute oceaan is het enigedenkbare medium waarin zulke elektrischestromen opgewekt kunnen worden, aldusde onderzoekers. Het is niet uitgesloten dater in de Callisto-oceaan primitieve levens-vormen voorkomen.Eerder werden al sterke aanwijzingengevonden voor het bestaan van een‘ondergrondse’ oceaan op Europa, het klei-nere broertje van Callisto.

29 oktober 1998

Ötzi, de oer-Europeaan die vijfduizend jaargeleden in het Oostenrijkse Ötztal stierf,onder de sneeuw bedolven raakte en zevenjaar geleden weer opdook, vertoont op zijnbenen en rug getatoeëerde stippen die ver-dacht veel weg hebben van de restantenvan een acupunctuurbehandeling. Ötzi’sonderzoekers hadden al in een vroeg stadi-um opgemerkt dat die stippen nauwelijkszichtbaar zijn geweest en dus hoogstwaar-schijnlijk niet als versiering dienden.Onlangs grepen ze naar een Chinees acu-punctuurboek en zagen dat negen van devijftien stippen vlakbij klassieke acupunc-tuurpunten liggen. Uit eerder onderzoekwas ook al gebleken dat Ötzi aan artroseleed onderin zijn ruggengraat en de hier-

voor voorgeschreven acupunctuurpuntenbleken alle van stippen te zijn voorzien.Deze ontdekking, zo schrijven de onder-zoekers in Science van 9 oktober, "zou kun-nen betekenen dat acupunctuur veel ouderis dan gedacht", (Chinese bronnen gaandrieduizend jaar terug), "en mogelijk eer-der in Eurazië dan in Oost-Azië is ontstaan."

3 november 1998

Enorme ijsmassa’s zitten vlak onder demaanpolenHooguit tweeëneenhalve meter onder elkmaanpooloppervlak zit minstens drie mil-jard kubieke meter ijs. Amerikaanse onder-zoekers menen dat te kunnen opmaken uitmeetgegevens van de sonde Lunar Pro-spector (LP), die sinds januari rond demaan cirkelt. Het gaat waarschijnlijk omlagen bevroren waterdamp. LP-projectlei-der Gerald Scott Hubbard, verbonden aanhet Amerikaanse Los Alamos NationalLaboratory, zei onlangs dat het ijs te vindenis onder plekken waar de zon nooit komt:kraterbodems op de polen. De bodemtem-peratuur is daar naar schatting min 260graden Celsius, slechts zo’n dertien gradenboven het absolute nulpunt. Deze extreemlage temperatuur zorgt er ook voor dat hetijs niet verdampt, wat in een luchtledigeomgeving als die van de aan normaal welhet geval zou zijn. Het ijs is vermoedelijk uitde ruimte afkomstig, mogelijk van waterijsbevattende kometen. Op grond van radar-metingen door de eerder gelanceerdemaansonde Clementine werd de aanwezig-heid van ijs op de maan al vermoed. Maarlater ging men toch weer twijfelen. Metzijn neutronendetector maakte de LunarProspector een eind aan de onzekerheid.Inde toekomst is het ijs wellicht als water-voorziening geschikt voor de bemanningvan een permanente maanbasis. Ook kanmen er waterstof en zuurstof uit vrijmakenvoor raketbrandstof.

5 november 1998

Onderzoekers van het Astrofysisch Instituut

op Tenerife zeggen bewijs te hebbengevonden voor het bestaan van een pla-neet die met onze Aarde kan worden ver-geleken. Sterrenkundigen zijn al lang opzoek naar een dergelijke planeet in anderezonnestelsels, die mogelijk leven bevat. Aleerder werden er successen gemeld, maartot nu toe bleek het steeds vals alarm. Dr.Hans Deeg en zijn collega’s van het Astro-fysich Instituut op Tenerife verwachtenachter wel de hoofdprijs in de wacht te sle-pen. Ze hebben hun telescoop gericht ophet CM Draconis-systeem, 57 lichtjarenvan ons verwijderd. De zon daar bestaat uittwee kleine, om elkaar cirkelende sterrendie ongeveer een vierde van de diametervan Zon hebben. Dat maakt ze volgensDeeg zeer geschikt voor het onderzoek,omdat een planeet ter grote van de Aardedan duidelijk invloed heeft op het uitge-straalde licht. In de afgelopen drie jaar wer-den de twee sterren met een netwerk vankijkers 600 uur lang geobserveerd. De totnu toe verzamelde gegevens duiden vol-gens Deeg inderdaad op een planeet meteen diameter van 1,5 tot 2,5 maal die vande Aarde. Vervolgonderzoek moet aanto-nen of er regelmaat zit in het lichtverlies.Daarmee kan het bewijs worden geleverddat het gaat om een planeet die in eenbaan om de centrale ster draait, zoals deAarde om de Zon. Ook moet nog wordenvastgesteld of er sprake is van een atmo-sfeer die het voor leven noodzakelijke zuur-stof bevat.

5 november 1998

Jarenlang gold de Rio Tinto in ZuidwestSpanje als het voorbeeld van een doormilieuvervuiling vernietigd ecosysteem. Deextreem zure en van zware metalen verge-ven rivier zou te lijden hebben onder dekopermijnbouw die al sinds mensenheuge-nis in deze streek wordt bedreven.Ricardo Amils van de Vrije Universiteit vanMadrid is na jaren onderzoek echter tot deconclusie gekomen dat de rivier allesbehal-ve dood is: hij wemelt van de bacteriën ende bodem en oevers zijn bedekt met algen.En de levensvormen zijn juist verantwoor-delijk voor de ‘onleefbare’ omstandighe-den.Een uitbundig aanwezige bacterie oxideert

Zure rivier bevat‘buitenaards’ leven

Tweede Aarde inhet heelal

Menselijke cellengekloond

Ötzi deed aanacupunctuur

Nog eenJupitermaan met

een oceaan

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 4

Page 7: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

zwavel en ijzer uit de bodem en zorgt zovoor de rode kleur waaraan de rivier zijnnaam dankt. En onlangs ontdekte Amilsdat andere veel voorkomende bacteriëngespecialiseerd zijn in het opvreten vanijzer en de omzetting van zwavelverbindin-gen in de bodem in zwavelzuur, dat ver-antwoordelijk is voor de hoge zuurgraad envoor het oplossen van metalen uit debodem.De aangetroffen levensvormen zijn volgensAmils bij uitstek geschikt voor buitenaardseomstandigheden. "Mars bijvoorbeeld", zomerkt hij op in het septembernummer vanScientific American, "moet echt een lekker-nij voor ze zijn".

16 november 1998

De snelheid van het licht neemt af. Ditbeweren een Brits en een Amerikaansenatuurkundige in de Sunday Times. Zijwerken aan een nieuwe theorie die degeschiedenis van het heelal herschrijft. Delichtsnelheid geldt in de huidige natuur-kunde als een constante van ongeveer300.000 kilometer per seconde. De natuur-kundigen Magueijo en Albrecht bewerennu dat de lichtsnelheid sinds het ontstaanvan het heelal geleidelijk lager is gewor-den. Oorspronkelijk, vlak na de ‘Big Bang’,zouden er ongeveer zeventig nullen moe-ten worden toegevoegd aan de schamele300.000 km die het licht nu nog in eenseconde aflegt. Als dat klopt zal het tempowaarin het heelal groeit steeds lager wor-den tot alle materie uiteen valt.

17 november 1998

In de heuvels van Argentinië hebben pale-ontologen de broedplaatsen gevonden vanplantenetende dinosaurussen. De plaats isbezaaid met duizenden eieren en zelfs fos-

sielen van beenderen, tanden en de huidvan de ongeboren dinosaurus embryo’s.Het is de eerste keer dat embryo’s van dereusachtige Sauropod dinosaurus ontdektzijn, zo zegt Lowell Dingus, verbonden aande American Museum of Natural History inNew York City. De onderzoekers vonden de eieren ver-spreid over een vierkante mijl in de rots-achtige heuvels ten oosten van de Andes.De vijftien centimeter grote eieren hebbeneen ruw oppervlak en zijn rondvormig. Deeieren werden gewoon op het aardopper-vlak gevonden en vrijwel onmiddellijkbegreep men waarmee men hier te makenhad. De ontdekking gebeurde reeds in novem-ber 1997. De paleontologen waren speci-aal naar deze plaats in Neuquen, een pro-vincie in noordwestelijk Patagonië, geko-men omdat men wist dat erosie de aardla-gen uit het dinosaurustijdperk had bloot-gelegd. In vele eieren zijn de embryo’s reeds langverdwenen, maar in zo’n zeventig restan-ten werden fossielen van embryo’s gevon-den. Tot op heden zijn er nauwelijks tienembryo’s van welke soort dan ook ontdekt.De ontdekking zou dan ook moeten bijdra-gen tot de kennis omtrent de vroege ont-wikkeling van deze dieren, die met hunlange nek en staart, hun smalle hoofden envier massieve benen behoren tot de groot-ste dieren die ooit op Aarde hebben rond-gewandeld.

Wetenschappers vinden het bijvoorbeeldopmerkelijk dat de nauwelijks enkele milli-meter grote tanden toch reeds sporentonen van wrijving, waaruit men kan aflei-den dat het embryo zijn tanden of beterhun kaakspieren reeds “oefende” vooraleerhet uit zijn ei kwam. Men gelooft dat de embryo’s zich uiteinde-lijk zouden ontwikkelen tot de Titanos-aurus, die tot vijftien meter lang werden.Ondanks de fossielen is men echter nogsteeds niet in staat om te achterhalen watvoor een soort van huidskleur de dierenhadden. De vondst maakt ook een eindeaan de speculatie dat deze dieren hun “kin-deren” zouden baren, zoals mensen enzoogdieren dat doen. Het bevestigt echterde mening dat de sauriërs broedplaatsenkenden.

Helaas werd geen volledig embryo terug-gevonden, maar voor wetenschappers isde vondst een absolute droom die in ver-vulling gaat. Voor deze vondst had menslechts embryo’s van vijf soorten van sau-riërs. Steeds meer vondsten zorgen ervoordat de levensloop van de sauriërs duidelijk

in beeld kan worden gebracht. Een opmer-kelijke prestatie indien men weet dat menenkele eeuwen geleden niet eens afwistvan het bestaan van onze verre voorouder.

20 november 1998

Een Nederlands expeditieteam heeft in hetAndesgebergte in Peru een ongeschondengraftombe van de Chachapoya indianengevonden. Een unieke vondst, omdat allegraven die tot nu toe waren ontdekt warenleeggeroofd door professioneel bendes. Inhet voorjaar gaat het expeditieteam terugnaar Peru om op zoek te gaan naar meergraftombes.

2 december 1998

Erich von Däniken, schrijver van zo’n dertigpseudo-wetenschappelijke bestsellers overUFO’s en andere buitenaardse verschijnse-len kan een themapark bouwen in de Zwit-serse plaats Matten bij Interlaken. Debewonersraad van Matten heeft dit goed-gekeurd. De 63-jarige von Däniken wil ophet terrein van 60.000 vierkante meterenkele van de grootste wereldwonderenbijeenbrengen. Het gaat ondermeer omeen twintig meter hoog model van de pira-mide van Cheops, een Vimana tempel uitIndia en een Mexicaanse blokpiramide.

2 december 1998

Een team van Egyptische archeologenheeft dankzij een geavanceerde zoekme-thode een compleet paleizencomplex inkaart gebracht. De al in de twintiger jarenontdekte stad Qantir ligt nog bedolvenonder een laag zand aan de Nijl-delta 114kilometer ten noorden van de hoofdstadCaïro. De stad, waarop tegenwoordigkatoen en graan verbouwd wordt, was eenvan de verblijven van farao Ramses II, dieregeerde van 1304 tot 1237 voor Christus.Dankzij magnetische sensoren en compu-ters kon Qantir in kaart gebracht worden.

Farao stad inkaart

Von Dänikenbegint een UFO

park

Unieke graftombeontdekt in Peru

Dino eierengevonden

Lichtsnelheidneemt af

5

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 5

Page 8: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

19

Bijna dertig jaar geleden zette de mens voet op de Maan. Sommi-gen twijfelen of dit inderdaad gebeurd is. Men baseert zich opfoto’s die op de Maan genomen zouden zijn die aantonen datdeze foto’s vervalst zijn. Anderen gebruiken de foto’s om aan tetonen dat er op de Maan kunstmatige structuren terug te vindenzijn die de astronauten daar aantroffen en aantonen dat die doorbuitenaardse wezens gebouwd zijn.

Zij die beweren dat de foto’s vervalst zijn, hebben vaak hun ana-lyse laten afhangen van bepaalde details, die vervolgens doorandere onderzoekers fel bestreden werden. Maar mijn onderzoekheeft uitgewezen dat men aan de hand van bepaalde foto’s dui-delijk kan aantonen dat deze foto’s vervalst zijn. Of dit ook bete-kent dat de mens niet op de Maan wandelde, is natuurlijk nogmaar de vraag. Om publicitaire doeleinden had NASA foto’s van de Maan nodig;foto’s van een goede kwaliteit. Astronauten in dikke pakken, astro-nauten zonder enige camera-ervaring waren waarschijnlijk niet demeest aangewezen personen om voor mooie foto’s te zorgen.Moest men juist om deze reden foto’s vervalsen?

Het is niet de eerste keer dat foto’s en films vervalst worden. Inder-tijd waren er de Cottingley feeën foto’s, die vervalst waren; tijdensde Tweede Wereldoorlog waren er ook tal van foto’s die vervalstwerden, voor welke doeleinden ook. Sommige personen die in dis-krediet waren gebracht, werden soms van officiële foto’s gewist.

De eerste foto’s tonen aan dat ze allebei met dezelfde achtergrondgenomen werden. De Lunar Module is te zien in één foto, maar isniet te zien achter de "Moonbuggy" in de andere foto. Een duide-lijk teken dat "iets" niet klopt met deze foto. NASA gebruiktebovendien heel vaak dezelfde achtergrond die men monteerde opfoto’s. De derde foto toont nogmaals diezelfde achtergrond, meteen astronaut die blijkbaar op zoek is naar de verdwenen LunarModule. NASA gebruikte diezelfde achtergrond op zowat elkefoto, ook al verklaarde men dat de astronauten zo’n twintig kilo-meter reisden, in vier richtingen vanuit hun basiskamp op deMaan. Er zijn verschrikkelijk veel foto’s waarin steeds maar weerdiezelfde achtergrond gebruikt wordt.

Foto D werd gepubliceerd in Patrick Moore’s boek "Mission to thePlanet", waarin Moore verklaart dat de foto genomen werd doorNeil Armstrong toen de Lunar Module de Maan benaderde. Menbevond zich op zo’n 150 kilometer van het Maanoppervlak. Dekrater die links op de foto te zien is, heeft een diameter van zo’n25 kilometer. Maar wanneer we kijken naar de schaduw die deLunar Module op het oppervlak werpt, moet die Lunar Module

Foto’s op de Maan zijnvervalstZette de mens werkelijk voet op de Maan, ofwas alles één grote leugen?

Phili

p M

ale

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 19

Page 9: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

verschrikkelijk groot zijn. Werkelijk kilometers groot…

Foto E en foto F hebben veel met elkaar gemeen: NASA gebruiktedezelfde plaats om foto’s te nemen vanuit verschillende hoeken.Foto E toont hoe verschillende voetafdrukken van de zogenaamde"moonboots" te zien zijn. Maar er zijn ook sporen terug te vindenvan het wegvegen van sporen… van andere voetstappen in hetmulle zand?

Foto’s G, H en H1 zouden officieel foto’s moeten zijn van verschil-lende maanmissies. Maar de eerste en tweede horizon in beidefoto’s, alsook de lage put achter de vlag tonen aan dat ze geno-men werden op eenzelfde plek, ook al beweert NASA dat ze optwee verschillende plaatsen op de Maan genomen werden. In foto

20

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 20

Page 10: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

25

Op 20 oktober 1912 verscheen in de New York American, in hetAmerican Magazine Section, pagina's 6 en 7 een artikel, getiteld:"How I Found the Lost Atlantis – The Source of All Civilization"(Hoe ik Atlantis ontdekte, de bron van elke beschaving). Datzelfdeartikel verscheen vier weken later, op 17 november 1912 in deLondon Budget. Beide kranten behoorden tot de Hearst PressGroup. Op 1 november 1912 verscheen een soortgelijk artikel inde Frankische Kurriers, ditmaal onder de titel: "Heinrich Schlie-mann Über Atlantis".Alle artikelen waren van de hand van ene Dr. Paul Schliemann. Deinhoud ervan kwam hierop neer: Dr. Paul Schliemann, de onder-scheiden kleinzoon van Dr. Heinrich Schliemann, de wereldbeken-de ontdekker van het oude Troje, brengt hier een van de meestmerkwaardige en fascinerende verhalen over een ontdekking ooitgepubliceerd.

Atlantis is het legendarische continent vermeld door de Grieksefilosoof Plato (427-347 v. Chr.), die in een van zijn dialogen ver-telde hoe een oude priester van een Egyptische Tempel, gewijdaan de godin Neith, in Sais in de Nijldelta, een verhaal verteldeaan Solon, een der Zeven Griekse Wijzen, over de vernietiging vanAtlantis zo’n 9000 jaar eerder (voor Solon). Atlantis was volgensdit relaas het vaderland van een groots en beschaafd ras, dat eengroot gedeelte van de toen bekende wereld veroverd en gekolo-niseerd had. Alle beschavingen hadden er hun oorsprong.Wat nu (1912) bekend is als de Dolphins Ridge in de AtlantischeOceaan, een enorm onderzees plateau dat zich uitstrekt tussen devijfentwintigste en vijftigste noordelijke breedtegraad en de twin-tigste en vijftigste westelijke lengtegraad, wordt verondersteld ver-zonken overblijfselen te bevatten van het ondergegane Atlantis.De huidige Azoren, waarvan men veronderstelt dat ze ooit tot dehoogste bergtoppen van het verdwenen continent behoorden, isalles wat daarvan overgebleven is boven de zeespiegel.Als Dr. Schliemann zijn beweringen kan bewijzen, dan zal waar-schijnlijk een der grootste wereldraadselen opgehelderd worden.De geschiedenis van de mensheid zal dan volledig moeten wordenherschreven en vele andere raadsels uit het verleden zullen dank-zij deze ontdekking kunnen worden verklaard.Het is merkwaardig, dat op het moment dat Dr. Schliemann zijnontdekkingen kenbaar maakte, er een expeditie vanuit Engeland isvertrokken om schatten van verzonken steden terug te vinden inde Baai van Campeche nabij Yucatán in Mexico. Deze stedenwaren gelokaliseerd door Dr. Ernst Marjolas, die na vier jaar onder-zoek in Centraal-Amerika aanwijzingen lijkt te hebben gevondendat deze steden ooit deel uitmaakten van een kolonie van Atlantisen door dezelfde catastrofe getroffen werden die het moederlandvernietigde.Dr. Paul Schliemann's verhaal begint enkele dagen voor de doodvan zijn illustere grootvader Heinrich Schliemann, de ontdekker

van Troje, Mycene en andere Griekse steden. Heinrich Schliemannstierf in Napels op 26 december 1890. Enkele dagen voor zijndood stelde hij een verzegelde brief ter beschikking aan een vanzijn innigste vrienden. Op de enveloppe had hij duidelijk geschre-ven: "Mag uitsluitend geopend worden door een familielid, datplechtig belooft zijn verdere leven te wijden aan opgravingen diein bijgesloten brief beschreven zijn!" Amper een uur voor mijngrootvader stierf, vervolgt Paul Schliemann, vroeg hij pen enpapier. Hij schreef met bevende hand het volgende: "Vertrouwelijkbijvoegsel aan de verzegelde brief: Breek de Uil-koppige vaas.Schenk heel veel aandacht aan de inhoud ervan. Alles heeft betrek-king op Atlantis. Onderzoek de oostelijke zijde van de Tempel (vande godin Neith) te Sais en de begraafplaats van de Chacuna Val-lei. Dit laatste is heel belangrijk want het bewijst het systeem. Debegraafplaats is alleen 's nachts toegankelijk. Veel geluk." Mijngrootvader sloot dit bericht in een enveloppe, verzegelde het engaf zijn verpleegster opdracht om het te verzenden naar de vriendaan wie hij het eerste pakje had toevertrouwd.

Ofschoon iedereen nieuwsgierig was naar de mysterieuze inhoudvan de beide brieven, durfde niemand van de familie of vriendende zegels verbreken. Niemand leek ernaar te verlangen om zijnleven te wijden aan iets waarvan ze het bestaan niet konden ver-moeden. En de toespeling op Atlantis leek niemand te motiverenernaar op zoek te gaan. Dat was immers een sprookje waarin hungoedgelovige grootvader geloofde. Uiteindelijk werden de brievenbewaard in een kluis van een Franse bank.

Vanaf nu begint de eigenlijke zoektocht van Dr. Paul Schliemann.Hij verhaalt verder: "Nadat ik enkele jaren gestudeerd had in Rus-land, Duitsland en in het Oosten, besloot ik het werk van mijnberoemde grootvader verder te zetten. Ik meende dat wat hij zobelangrijk had gevonden en zo veilig bewaard had, boeiendgenoeg moest zijn om er mijn verdere leven aan te wijden. In1906 deed ik de plechtige belofte en verbrak de zegels." De enve-loppen bevatten een aantal documenten en foto's. De eerste briefvermeldde het volgende:"Wie deze brieven opent, moet plechtig beloven het werk uit tevoeren, dat ik onvolledig achterliet. Ik (Heinrich Schliemann) bentot de overtuiging gekomen dat het verdwenen Atlantis niet alleeneen groot gebied omvatte tussen Amerika en de westelijke kustenvan Afrika en Europa, maar tevens de bakermat van onze bescha-ving is. Dit onderwerp is altijd al een twistpunt geweest tussenwetenschapsmensen. Volgens de een berust de overlevering van

Paul Schliemann enAtlantisWas Paul Schliemann, de kleinzoon van deontdekker van Troje, een fantast, een bedriegerof een ondergewaardeerde onderzoeker?Jo

hn V

an d

er S

tapp

en

Atlantis was volgens dit relaas hetvaderland van een groots en beschaafdras, dat een groot gedeelte van de toen

bekende wereld veroverd engekoloniseerd had. Alle beschavingen

hadden er hun oorsprong

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 25

Page 11: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

Atlantis op een zuiver verzinsel, soms baseerde men zich op frag-mentarische verslagen van een zondvloed welke enkele duizendenjaren voor onze jaartelling plaatsvond. Anderen verklaren de over-levering als zijnde historisch, echter zonder enig bewijsmateriaal.Bij het bijgevoegde materiaal, waarvan de getuigenissen nog moe-ten worden gevonden, bevinden zich vele aanwijzingen over ditonderwerp. Hij of zij die zich verbindt deze onderzoeken voort tezetten zal kunnen beschikken over een speciaal fonds dat ik bij deBanque de France gedeponeerd heb. De kwitantie is hier bij inge-sloten. Dit bedrag zal ruimschoots voldoende zijn voor de kostenvan de verschillende onderzoeken. Moge de Almachtige U bijstaanvoor deze grootse ontdekkingsreis. Getekend: Heinrich Schlie-mann."

In een ander dokument dat Paul Schliemann van zijn grootvadererfde, las hij het volgende : "Toen ik in 1873 opgravingen deed in de ruïnes van Troje bij His-sarlik en in de tweede stad (Troje bestond uit negen op elkaargebouwde woongebieden, waarvan de zevende stad het Troje vanHomerus bevatte. Schliemann meende dat de tweede stad hetechte Troje was) de beroemde schat van Priamos ontdekte, vondik tussen de vele voorwerpen ervan een eigenaardig gevormdebronzen vaas van grote afmetingen. Deze vaas bevatte verschil-lende lagen stukken aardewerk, verscheidene kleine voorwerpenbestaande uit een bijzonder materiaal, munten van hetzelfdemetaal en voorwerpen gemaakt uit versteende beenderen. Opsommige van deze voorwerpen waren Oud-Fenicische tekensgegraveerd en op de bronzen vaas zelfs een hele zin, die na gron-dige bestudering en vertaling ervan, de volgende belangrijke tekstbevatte: ‘Van koning Chronos van Atlantis’. U kunt zich mijnopwinding voorstellen. Hier was het allereerste bewijsstuk dat naarhet bestaan van het legendarische Atlantis verwijst, waarvan velevan mijn collega's heimelijk hopen het ooit eens te ontdekken! Ikheb dit materiaal strikt geheim gehouden, want het zou als basis-materiaal kunnen dienen voor verdere onderzoeken, waarvan ikterecht vind dat ze belangrijker zijn dan de ontdekking van welhonderd Troje's!"

"In 1883 vond ik in het Louvre een verzameling voorwerpen dieopgegraven waren in Tiahuanaco in Peru, Zuid-Amerika. Tussen detentoongestelde voorwerpen vond ik enkele identieke stukken uithetzelfde materiaal als deze welke ik gevonden had bij de Schatvan Priamos. Het waren vazen. Deze Zuid-Amerikaanse vazen had-den echter geen opschriften, ook geen Fenicische. Ik liet later labo-ratoriumonderzoek uitvoeren van zowel de vazen uit Troje als dieuit Tiahuanaco. De samenstelling van de klei waaruit beide vazengeboetseerd waren, was van een zeer hoogwaardige kwaliteit, kleidie noch in Griekenland, noch in Fenicië noch in Zuid-Amerikagevonden werd. Ook had ik enkele metalen voorwerpen latenanalyseren. De scheikundige analyses hiervan toonden aan dat hetmateriaal bestond uit een legering van platina, aluminium enkoper. Deze combinatie is nog nooit gevonden in overblijfselenvan de Oude Wereld, en ook vandaag de dag (ca. 1883-1890) isdeze legering nog volkomen onbekend. De voorwerpen die ik hadlaten onderzoeken waren volkomen identiek zowel qua samen-

stelling als vorm en zij zijn niet afkomstig uit Centraal-Amerika,Mycene, Fenicië of van enig andere bekende beschaving. Watmoet ik hieruit concluderen? Deze voorwerpen waren waarachtigafkomstig uit een en hetzelfde centrum. Die ene inscriptiebenoemde dat centrum: Atlantis."

"Deze uitzonderlijke ontdekking en mijn zwakke gezondheid zet-ten mij ertoe aan om mijn zoektocht in versneld tempo voort tezetten. Ik vond in het Museum van Sint Petersburg een van deoudste Egyptische papyrusrollen. Deze was geschreven tijdens hetbewind van Farao Sent (Senedi uit de Tweede Dynastie. Dezepapyrusrol beschrijft een expeditie die genoemde Farao ondernamnaar het Westen om sporen te zoeken van Atlantis, waar vandaan3350 jaar geleden de voorouders der Egyptenaren kwamen envanwaar zij alle wijsheid en kennis naar hun vaderland brachten.De expeditie keerde na vijf jaar terug met het verslag dat zij geenmensen, geen voorwerpen en geen land gevonden hadden -JVDS). Een andere papyrusrol in hetzelfde museum, geschrevendoor Manetho, die leefde in de derde eeuw v. Chr., de eersteEgyptische historicus en auteur van het bijna geheel verlorengegaan werk Aegyptica, dat de Egyptische Koningslijsten bevat,verwijst naar een periode van 13.900 jaar daarvoor als de rege-ringsperiode van de Wijzen van Atlantis. Deze papyrusrol plaatstdeze periode in het allereerste begin van de Egyptische geschie-denis – bij benadering zo’n 16,000 jaar geleden!"

"Een inscriptie welke ik ontdekte bij de Leeuwenpoort te Mycene(in Kreta, zo staat het in Dr. Schliemann's artikel, Mycene ligt ech-ter op het Griekse vasteland) verhaalt dat Misor, van wie volgensdeze inscriptie de Egyptenaren zouden afstammen, de zoon wasvan Taaut of Toth, de God der Geschiedenis, en dat Taaut zelf degeëmigreerde zoon was van een priester van Atlantis, die verliefdwas geworden op een dochter van Koning Chronos van Atlantis.Hij moest vluchten en na veel omzwervingen belandde hij in Egyp-te. Hij bouwde de eerste Tempel te Sais in de Nijldelta. Sais washet religieus centrum van de godin Neith. Een afschrift van dezeinscriptie bevindt zich bij de bijgevoegde documenten. Ik heb ookdit zorgvuldig geheim gehouden."

Paul Schliemann vertelt vervolgens dat hij niet verder kan uitwij-den over al het geschrevene en ander materiaal dat zijn grootva-der hem naliet. Toch maakt hij melding van een merkwaardigdocument. "Een van de tafels van mijn Trojaanse ontdekkingengeeft een medische verhandeling van de Egyptische verhoudingenvoordat er sprake was van betrekkingen tussen Kreta en Egypte.De verhandeling geeft aanwijzingen voor de verwijdering van eengrauwe staar aan het oog en de verwijdering van een etterendezweer op de ingewanden door middel van een chirurgischeingreep. Ik had reeds een gelijksoortige formule gelezen in eenSpaans manuscript in Berlijn, waarvan de schrijver het overgeno-men had van een Azteeks priester in Mexico. Deze had het op zijnbeurt overgeschreven van een Oude Maya Codex."

"Voor ik tot echte gevolgtrekkingen kom, moet ik erop wijzen datnoch de Egyptenaren, noch de Maya's (de stichters van de bescha-vingen in Centraal Amerika) ervaren zeevaarders waren. Zij had-den geen schepen die geschikt waren om de Atlantische Oceaanover te steken. Of er ooit pogingen geweest zijn van Amerikaansezijde is niet bekend. En de vertegenwoordiging van de Feniciers alsschakel tussen de twee hemisferen is te onbelangrijk." De gelijke-nis tussen de Egyptische en Maya-beschavingen en levenswijzenzijn zo perfect identiek dat men onmogelijk kan denken aan eentoevalstreffer. Paul Schliemann en zelfs zijn grootvader hebben

26

Schliemanns handtekening

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 26

Page 12: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

38

Boeken

K.B. Wells, Jr.

The Montauk Files.Unearthing the PhoenixConspiracy. Tempe, Arizona (USA): NewFalcon, 1998.

Montauk is een gesloten luchtmachtbasisin de buurt van New York. In 1992 kreegdit schijnbaar godvergeten plaatsje heelveel aandacht toen Preston Nichols enPeter Moon het boek “The Montauk Pro-ject” schreven. Zij bouwden voort op detheorie die in 1979 door Charles Berlitz enWilliam Moore verkondigd werd, namelijkdat men er in 1943 in geslaagd was omeen schip en zijn passagiers door de tijd telaten reizen. Volgens Nichols en Moongebeurde dit inderdaad. Twee passagiersop het schip verdwenen echter en beland-den in een andere tijdszone, waarna allerleibijzonder vreemde en wilde verklaringenmoeten aantonen dat één van de auteursindertijd bij het hele experiment betrokkenwas. Een te lang verhaal om even uit dedoeken te doen. De basis in Montauk washet centrum van waaruit alles gecoördi-neerd werd volgens Nichols en Moon.Wells woont in de buurt en had voldoendeinteresse om de wet veelvuldig te verbre-ken. Hij drong vele keren de verlaten basisbinnen en maakte vele foto’s en bracht ookalles in kaart. Veel bewijsmateriaal heeft hijniet terugvonden, maar volgens Wells ishet in elk geval wel zo dat de basis een aan-tal vreemde gebouwen kent die men nor-maliter niet op een dergelijke basis zou ver-wachten. Het boek is niet alleen een rondleidingdoor een basis waar niet al te veel menseneen kijkje kunnen nemen, maar ook eenverzameling aan materiaal dat de bewerin-

gen van Nichols en Moon zouden moetenonderschrijven. Vooralsnog heeft het boekonvoldoende bewijskracht om de straffebeweringen van Nichols en Moon als dewaarheid te aanvaarden.

Kevin Randle

Project Moondust. BeyondRoswell – Exposing theGovernment’s ContinuingCovert UFO Investigations andCover-ups. New York: Avon Books, 1998.Randle is voornamelijk befaamd voor zijngedetailleerd onderzoek in de Roswellcrash. Hij is er van overtuigd dat daar eenbuitenaards toestel neerstortte en dat deAmerikaanse overheid lichamen van bui-tenaardse wezens terugvond en lateronderzocht. Een vraag die dan natuurlijkrijst is: wat deed de overheid vervolgensmet al die andere waarnemingen vanUFO’s sinds 1947? Die vraag probeertRandle hier te beantwoorden. Zo meent hij dat er korte tijd later, toen deoverheid uitpakte met allerlei publiekeonderzoeken naar de waarheid van hetUFO-fenomeen, er eveneens een geheimonderzoek plaatsvond. De overheid richtteeveneens teams van specialisten op om,indien er zich andere crashes zouden voor-doen, toestellen en eventuele lichamen tebergen. Dit vond, zoals reeds vermeld, inhet geheim plaats. Toch lekte het bestaanhiervan uit. Zo kreeg Jacques Vallee in dejaren zestig een document in handen waar-uit bleek dat een belangrijke UFO-waarne-ming niet doorgegeven was aan AllenHynek, hoofd van de publieke onderzoeks-instelling, maar doorgegeven was aan“iemand” die UFO-waarnemingen in hetgeheim onderzoekt. Vervolgens stoottenonderzoekers ook op documenten diededen vermoeden dat er inderdaad eengeheim project was: project Moondust.

In het tweede deel van het boek bespreektRandle enkele belangrijke zaken die opval-lende sporen nalieten in de media. Zo is hijniet overtuigd van Bentwaters en onder-zoekt hij eveneens de Belgische UFO-golf.Hoewel Randle niet kan verklaren wat daargebeurde, was hij wel in de mogelijkheidom te achterhalen dat die golf niets temaken had met het testen van geheimeAmerikaanse toestellen boven Belgischgrondgebied. In eerste instantie leken dewaarnemingen niet op experimentele toe-stellen die getest werden, daarnaast ont-kracht hij de bewering dat het zou gaanom de indertijd geheime Stealth-toestellen.Dat bleek een wild gerucht te zijn dat dooreen journalist zomaar de wereld werd inge-stuurd, zonder enige onderbouwing. Rand-le toont hiermee aan dat hij vast en zekerniet alles klakkeloos gelooft, maar zeker eenkritische denker is. Sceptici zullen uiteraardvragen of dit een recente ontwikkeling is ofeen houding die hij ook ten tijde van deRoswell-boeken had.

Onno en Rob Doctersvan Leeuwen

De tarot in de herstelde ordeUtrecht: Servire, 1995.

Een al iets ouder boek, maar gezien hetaantal herdrukken nog steeds actueel, is dithandboek over de Tarot van de gebroedersDocters van Leeuwen. Onno, kunstenaar,en Rob, scheikundige, Docters van Leeu-wen geven in dit boek een uitputtendebehandeling van alles wat er de laatste eeu-wen over de geheimzinnige Tarotkaarten isgezegd. Tevens komen ze met een interes-sante eigen interpretatie. Het opvallendeaan een stok tarotkaarten is dat ze naasthet bekende kaartspel de zogenaamdegrote arcana bevat: 22 plaatjes, ook weltroef genaamd, van bijvoorbeeld de dwaas,de kluizenaar, de magiër en de dood. Alminstens 250 jaar lang zijn dergelijke kaart-spelen gebruikt om de toekomst te voor-spellen. Daarvoor is hun geschiedenis innevelen gehuld, al duiken wel vanaf de14de eeuw afbeeldingen uit de grote arca-na, geïsoleerd of in reeksen, her en der inEuropa op.De gebroeders Docters van Leeuwen beto-gen in hun boek dat er oorspronkelijk 24grote arcana waren die een symmetrischgeheel vormden en een verborgen leer ver-kondigden waarin een cyclische levensbe-

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 38

Page 13: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

39

schouwing en reïncarnatie een grote rolspeelden. De twee versluierde arcana,Juno, de intuïtie, en Jupiter, de waarheid,zouden te veel onthullen over deze ketter-se leer en daarom in de middeleeuwendoor de Rooms-katholieke kerk verbodenzijn. Hier is een aanknopingspunt te vindenvoor degenen die belangstelling hebbenvoor de theorieën van Picknett en Princezoals ze die hebben uiteengezet in "TheTemplar Revelation" De versluierde kaart‘De Waarheid’ wordt namelijk niet alleengelijkgesteld met Jupiter, maar in een ande-re interpretatie ook met Johannes de Doperen de versluierde ‘intuïtie’ wordt in eenaantal gevallen gelijkgesteld met MariaMagdalena. Dit zijn nu juist de heiligen vande ketterse beweging die in de middeleeu-wen zo lastig te bestrijden bleken door deR.K. Kerk. Nader onderzoek zal uit moetenwijzen hoe ‘hard’ deze identificaties zijn,maar vooralsnog krijgen Picknett en Princeuit onverwachte hoek bijval. Zo zou einde-lijk overtuigend verklaard worden waaromde R.K. Kerk zo gekant was tegen alles watmet de tarot te maken had.

Overigens zijn bij het boek door OnnoDocters van Leeuwen ontworpen tarot-kaarten te koop voor wie zelf gebruik willenmaken van dit oude orakelsysteem. Zo kaniedereen aan het experimenteren, want,zoals de beroemde broer Docters van Leeu-wen in zijn voorwoord zegt: Wie de voor-spellende waarde van de kaarten wil onder-zoeken, dient, net als in de natuurweten-schappen, aan het experiment de doorslagte geven.

Christopher Dunn

The Giza Power Plant.Technologies of AncientEgypt.Santa Fe, New Mexico: Bear & Co, 1998

Christopher Dunn werkt met steen, reedszijn hele leven lang. Hij is geen archeoloog,

maar een man die grootse bouwwerkenoprichtte. Dat is de specifieke kennis die hijmeent bij te kunnen brengen aan demanier waarop de Grote Piramidegebouwd is en wat de functie van datbouwwerk is.

Het boek valt dan ook in twee grote delenuiteen. Dunn toont op precieze en duidelij-ke wijze aan dat het bouwen van de GrotePiramide niet kon gebeuren met de tech-nologie die Egyptologen aan de oudeEgyptenaren toedichten. Dunn weet dat zijmoesten beschikken over hoge technolo-gie. De granieten kern van de piramide, deKoningskamer, is daar volgens hem hetbeste bewijsmateriaal voor.

Maar ook op andere plaatsen in de pirami-den vindt hij sporen terug van een onge-kende precisie.Het is precies die precisie die volgens Dunnhet beste bewijsmateriaal is voor de bewe-ring dat de piramide veel meer was daneen "dodentempel". Waarom zou dieimmers zo precies gebouwd moeten wor-den? Dunn onderzoekt vervolgens eenaantal bevindingen, waaronder bijzonderrecente, die beweren dat de Grote Pirami-de beschikt over bijzondere eigenschappenop het vlak van geluid en geluidsover-dracht.

Tot op dit punt is de argumentatie vanDunn bijzonder krachtig en overtuigend.Dan probeert hij echter een interpretatievan de gegevens te doen en dat laat eenbeetje te wensen over. De Grote Piramidezou volgens hem een soort van kerncentra-le zijn, die energie van de Aarde omvorm-de tot elektriciteit of een andere vorm vanenergie die door de Egyptenaren gebruiktkonden worden.

Maar dit verklaart uiteraard niet waarom zedie energie nodig hadden, want het enigebouwwerk dat een "spitstechnologie" ver-eist, is precies die Grote Piramide… Boven-dien spreekt hij niet over de Tweede Pira-mide, naast de Grote Piramide, die dan weliets kleiner mag zijn, maar evenzeer raad-selachtig is en evenzeer de noodzaak kendeom met spitstechnologie gebouwd te wor-den.

Een indrukwekkend boek dat voor tweederden bijzonder overtuigend is, maarwaarbij men uiteindelijk tot de conclusiekomt dat het grootste bouwwerk dat onzevoorouders ons nalieten nog steeds nietvolledig begrepen kan worden.Dit boek draagt in elk geval bij aan de ken-nis die wij wel reeds bezitten.

Video

Armageddon

Regisseur: Michael Bay. Met: Bruce Willis, Liv Tyler,Ben Affleck. 150 minuten.

Kometen en eindetijdsvoorspellingen zijnin. Het millennium is ten einde, kometenworden sinds enkele jaren beschouwd alsde brenger van onheil en vernieling, maarmogelijk ook als de brenger van leven. Defilmzalen en nu ook de videotheken wor-den dan ook bestookt met twee films:Deep Impact en Armageddon. De laatste isduidelijk de betere, zowel qua spanning alsspektakel, hoewel het scenario, in tegen-stelling tot Deep Impact, af en toe bepaal-de hiaten vertoont. Beide films spelen metde problematiek over de kennis van een opstapel staande meteoreninslag welke aanhet publiek kenbaar gemaakt moet wordenen hoe met name NASA oplossingen moetverzinnen om de inslag te voorkomen. Uitbeide films komt duidelijk naar voren dat ergeen pasklare oplossing klaar ligt voor der-gelijke problemen. De problematiek werdook aangekaart in het meest recente boekvan Graham Hancock en Robert Bauval, diescenario’s van “totale verwoesting” bespre-ken en menen dat een komeetinslag moge-lijk het einde betekende van een bescha-ving op Mars. Er dient echter gemeld teworden dat er van dergelijke inslag geensporen te bespeuren zijn op Mars. In beideHollywood producties slaagt de mensheider uiteindelijk, dankzij grote zelfopofferingen heldendaden, in om zichzelf te redden.Maar of dit in realiteit ook zou werken, ismaar zeer de vraag. Vooreerst wordt er bij-zonder weinig aandacht besteed aanmogelijke “doodskometen” en worden zesoms heel laat opgemerkt. In elk geval telaat indien wij als mensheid zouden moe-ten reageren om ons bestaan te vrijwaren.Ten tweede hebben we geen effectievemethodes om dergelijke objecten uit koerste brengen.

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 39

Page 14: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

40

De lijnen van NazcaErich von Däniken trok na velejaren opnieuw naar het Peruvi-aanse hooggebergte om de raad-selachtige lijnen aldaar te bewon-deren. Zijn onderzoek voerdehem naar meer afgelegen gebie-den, waar hij opmerkelijke vond-sten deed.

DamanhurDe ondergrondse tempels vanDamanhur in Italië en de bewo-ners van dit complex zijn eenmerkwaardigheid in deze tijd. Hetzijn restanten van een verlorentijdperk, dat voor sommigenweldra opnieuw moet aanbreken.Rob Irving trok op onderzoek.

DierenverminkingenSinds meer dan twintig jaar wor-den grote gebieden in de Ver-enigde Staten geteisterd doorraadselachtige dierenverminkin-gen. Zijn het wandaden van dui-velsaanbidders, zoals de politiemeent, of zijn het "restanten" vanexperimenten door buitenaardsewezens, zoals een aantal UFO-onderzoekers geloven?

De vliegtuigen van EgypteDrie Duitsers maken een schaal-model van een vondst uit Egypte,waaruit blijkt dat het voorwerpvliegt zoals een modern vliegtuig.Beschikten de Egyptenaren reedsover vliegtuigen?

Nan MadolNan Madol is een meesterlijkbouwwerk in de Stille Oceaan.Deze stad is een parel aan de zeedie het technische vernuft vanonze voorouders aantoont.

Kristallen schedelEnkele maanden geleden kwa-men een aantal kristallen schedelsnaar Nederland. Monique Hop-penbrouwer sprak met een aantalbezitters over het verleden en dekrachten van de voorwerpen inhun bezit.

Quest for the Sacred Secrets30 januari 1999, 10.00-21.00 uurConway Hall, Red Lion Square, Londen, UKInfo: +32/3/777.66.57Sprekers: Sir Laurence Gardner, Alan Butler, Lynn Pick-nett en Clive Prince, Robert Lomas en ChristopherKnight, David Alan Ritchie, Henry Lincoln, DavidWood

Transmute Conference19-21 maart 1999The Guildhall, Salisbury, Wiltshire, UKToegang: £150. Info: www.transmute.co.ukSprekers: Robert Anton Wilson, John Mack, AlanAlford, Michael Baigent, Richard Leigh, Clive Prince,Lynn Picknett, Rob Irving, Peter Tompkins, MichaelCarmichael, e.v.a.

The Fortean Unconvention24-25 april 1999Londen, UK

Ancient Astronaut World Conference25-26 juni 1999Gelsenkirchen, Duitslandinformatie: http://www.aas-ra.orgSprekers: Clive Prince, Erich von Däniken, professorKimura e.a.; simultaanvertaling in Duits en Engels.

FENOMENENIedere maandagvond tussen 23.00 en 00.00 uur hetreal-audio - radioprogramma FENOMENEN van radioEnschede.Presentatie en redactie: Jeroen Kumeling en PhilipBosma.FENOMENEN en Radio Enschede is te vinden via:http://www.twente.nl/~radio_enschede/info.stm FENOMENEN ook via de ether te ontvangen, maaralleen in de regio Oost-Twente op de FM 105.1 Mhzen op de kabel in Enschede: FM 87,5 Mhz.Suggesties voor onderwerpen en aankondigingen vanactiviteiten zijn van harte welkom!Je kunt ook reageren tijdens de uitzending via:tel: 053-4315111 fax: 053-4306777Schrijven kan ook: Radio Enschede - Fenomenen, Post-bus 40, 7500 AA Enschede

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina 40

Page 15: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina cov3

Page 16: Frontier Magazine 5.1 januari / februari 1999

Wonderen en Mysteries

Heb je ooit een buitenaards wezen ontmoet? Als datzou gebeuren, wat zou je dan zeggen?Waar komen ze vandaan? Wat gebeurt er als er eenvliegende schotel neerstort? Waarom houdt de over-heid dat geheim? Hoeveel verschillende soorten buitenaardse wezenszijn er? Zou je zo'n wezen herkennen? Buitenaardse Wezens bevat verhalen van mensendie beweren contact gemaakt te hebben met wezensuit andere werelden en laat het aan de lezer over omde verhalen wel of niet te geloven.

Hebt U wel eens vreemde lichten inde lucht gezien? Zou u een UFOkunnen herkennen? Weet U waarUFO's vandaan komen? UFO's geeft een objectieve kijk ophet bewijs en spoort u aan eeneigen mening te vormen.

Titels uit de serie "Esoterie":

- Geesten en Spoken- UFO's- Bovennatuurlijke Gaven- Leven na de Dood- Geheimen van de Geest- Buitenaardse Wezens- Rituelen en Magie- Zieners en Profeten

Alle boeken ƒ 15,- + ƒ 5,- porto (ongeacht het aantal boeken)

Te bestellen bij:Frontier Sciences Foundation,Postbus 372, AJ Dronten,NederlandTel. 0321-380558, Fax 0321-318892E-mail: [email protected]

fr050109_2009.qxd 10-06-2009 20:36 Pagina cov4