Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

24
november/december 2001 jaargang 7 nr. 6 ƒ 7,95 / 160 Bfr. / 3,61 Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s Nederlandse graancirkels: nieuwe foto’s, feiten en conclusies Skull & Bones Society: een presidentieel geheim genootschap New York: terrorisme en Nostradamus Nederlandse graancirkels: nieuwe foto’s, feiten en conclusies Waren megalietenbouwers ontdekkingsreizigers? Waren megalietenbouwers ontdekkingsreizigers? Skull & Bones Society: een presidentieel geheim genootschap New York: terrorisme en Nostradamus

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Nederlandse graancirkels van 2001 - Het raadsel van ‘Coral Castle’ - Wetenschappelijke bevestiging: lichtbollen maken graancirkels - Achtergronden van een eeuw Amerikaanse expansiepolitiek: De familie Bush en Skull & Bones - De Torens van Babel - Megalietenbouwers als ontdekkingsreizigers

Transcript of Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

Page 1: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

november/december 2001jaargang 7 nr. 6

ƒ 7,95 / 160 Bfr. / € 3,61

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

Nederlandse graancirkels:nieuwe foto’s, feiten en conclusies

Skull & Bones Society: een presidentieelgeheim genootschap

New York: terrorisme enNostradamus

Nederlandse graancirkels:nieuwe foto’s, feiten en conclusies

Waren megalietenbouwersontdekkingsreizigers?Waren megalietenbouwersontdekkingsreizigers?

Skull & Bones Society: een presidentieelgeheim genootschap

New York: terrorisme enNostradamus

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:31 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:31 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

De

stan

dpun

ten

in d

e ar

tikel

en z

ijn n

iet

altij

d di

e va

n Fr

ontie

rM

agaz

ine

en/o

f Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n, z

odat

die

er

ook

geen

ver

antw

oord

elijk

heid

voo

r ku

nnen

nem

en. H

et c

opyr

ight

late

n w

e ru

sten

bij

de a

uteu

r ze

lf. D

e co

pyr

ight

voo

r de

ove

ri-ge

inho

ud li

gt b

ij Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n.

© F

ront

ier

Scie

nces

Fou

ndat

ion

2001

3 Redactioneel5 Nederlandse graancirkels van 2001

Een overzicht van de jaarlijkse oogst aanNederlandse graancirkels, waarbij de latere for-maties voor wereldschokkende onthullingenzorgden.

10 In FocusWat is er aan de hand in Perillos?; Eerstebewijs dat leven inderdaad uit de ruimte komt;Grote overstromingen veranderden het aan-zicht van Mars; De Elektronische mogelijkhe-den van DNA; Wereld Vrede door Techniek

12 Het raadsel van ‘Coral Castle’Een enigmatische eenzaat bouwde in een ver-laten plaats in Florida een "koraalkasteel". Hoehij in zijn eentje de reusachtige stenen ver-sleepte, is een groot mysterie. Maar er is spra-ke van de mogelijkheid dat hij het mysterievan hoe de megalieten en de piramiden inEgypte gebouwd werden, had ontdekt… enhanteerde in zijn "tuin".

16 Globescoop21 Wetenschappelijke bevestiging: lichtbollen

maken graancirkelsDr. Eltjo Haselhoff was deze zomer de enigeactieve wetenschapper die een wetenschappe-lijke studie over het fenomeen publiceerde.Zijn onderzoek is zo een belangrijke stap ineen wetenschappelijke benadering van hetonderwerp.

26 Achtergronden van een eeuw Amerikaanseexpansiepolitiek: De familie Bush en Skull &BonesDe Amerikaanse universiteit Yale kent eengeheim genootschap: Skull and Bones, onderandere de titel en het onderwerp van een recente Amerikaanse filmproductie. Het genoot-schap kende en kent illustere leden, waaronder de familie Bush – en dus ook de huidigeAmerikaanse president.

32 De Torens van BabelDe terroristische aanval op New York en Washington zorgde voor de nodige pers… maarbij dit alles was er steeds een "bizarre" kant: van verzen van Nostradamus tot foto’s metdaarop de duivel: een overzicht van die verhalen welke vaak niet in de grote bladenbeschreven werden.

34 Megalietenbouwers als ontdekkingsreizigersMegalieten, letterlijk "grote stenen", vormen de vroegste zichtbare restanten van de Euro-pese beschaving – ook al worden ze op andere continenten eveneens teruggevonden. Zijnzij sporen van een groot verleden, waarbij mogelijk Europa het centrum was van eenbeschaving – die trouwens de piramiden van Egypte pre-dateert?

39 Alexandria - boekenAan tafel met de farao’s; De helende krachten van licht; Messages from Water; Exploringthe world of King Arthur; The Keys to Avalon

1

Is Satan verantwoordelijk voor terroristischeaanslag op New York?

Cover: Hedendaagsebewerking van een gravurevan Roester door Christian

Annyas. Het gaat hier om degravure "Speculum

metallurgicum politissimum",waarop met behulp van eenwichelroede de juiste ligging

van een heiligdom wordtbepaald (1700)

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:31 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:31 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

Redactioneel

De "nieuwe" wereld staat op dit moment geheel in het teken van de gevol-gen van de aanslagen in Amerika op 11 september jl. Er wordt veel geschre-ven en gepraat over deze aanslagen. Een interessant detail is dat het getal11 een belangrijke rol lijkt te spelen bij dit voorval. De twee torens van hetWorld Trade Centre (WTC) kunnen worden vergeleken met het getal 11.Maar wat te zeggen van het volgende: het vluchtnummer van een van devliegtuigen die zich in het World Trade Centre boorde is 11; de aanslag heeftplaatsgevonden op 11 september; vlucht 11 had 92 mensen aan boord: 9+2= 11; de staat New York is de 11e staat van Amerika; de VS heeft 22 (2x11)namen op de lijst van de meest gezochte terroristen geplaatst. Het getal 11is numerologisch bekeken een meestergetal. Een getal dat beschikt overgrote macht en kracht, indien men het voorzichtig hanteert. Een getal meteen hoge trilling; maar ook een van de moeilijkste trillingen, van beproevingen uitdaging. Bij het juiste gebruik van deze trilling komt de energie vanbroederschap en altruïsme naar boven.Door het instorten van de Twin Towers is voor dit moment het symbool vande macht neergehaald. Ook in deze Frontier Magazine proberen we hetnieuws van een andere kant te bekijken, waardoor de aanslagen in Amerikain een geheel ander licht komen te staan. De artikelen "De torens van Babel"en "De familie Bush en Skull & Bones" gaan daar dieper op in.

Door de aanslagen is de interesse enigszins verlegd, hetgeen we kondenmerken aan het aantal telefoontjes dat we van onze abonnees ontvangen.Tevens is er enorm veel belangstelling voor het verhaal achter de realiteitzoals we die door de media voorgeschoteld krijgen. Wellicht is dat een vande redenen voor de grote belangstelling voor het Frontier Symposium. DeFrontier lezer heeft zich massaal opgegeven om aanwezig te zijn tijdens hetSymposium in Utrecht. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Het belooft eenboeiende dag te worden. Naast een zevental Nederlandstalige sprekers zalBram Vermeulen aanwezig zijn om de Frontier Award uit te reiken. Ook zalhet tweede, door "Frontier Publishing" uitgegeven boek gepresenteerd wor-den: "Graancirkels, Goden en hun Geheimen" geschreven door Robert Boer-man.

Bij deze willen we van de gelegenheid gebruik maken om een aantal verta-lers te bedanken die zich de laatste jaren ingespannen hebben voor het ver-taalwerk van Frontier Magazine. Vanwege drukke activiteiten elders kunnenze de vertaalwerkzaamheden helaas niet continueren. We hopen dat erandere Frontier lezers zijn die interesse hebben om deze activiteiten over tenemen. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de redactie. Zietevens de advertentie in dit blad.

Herman Hegge, hoofdredacteur

3

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Eindredactie:Sylvia Franyik

Redactie-medewerkers:Robert BoermanNiels BrummelmanDavid Hatcher ChildressJohn ClementsMarianne DanhieuxMarjorie HugensHenk HutFrans KampSimon LangbroekWinfried MachielseHans OverbeekHans PluutGer RomboutsKaren ThissenEd VosMarc Vredeveldt

Lay-out: D-Sine & PDB

Druk: Printovit

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stilzwij-gend verlengd, tenzij het schrif-telijk wordt opgezegd uiterlijkéén maand voor het aflopen vanhet abonnement.

Redactie Frontier Magazine:Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0228-312081E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0228-312081E-mail: [email protected]://www.fsf.nlISSN 1569 - 7983

Voor dagelijks actueel nieuws op het gebeid van grenswetenschappen,kijk dan op http://www.fsf.nl. Heeft u ook iets gelezen wat hetvermelden waard is, geef het door aan ons op [email protected].

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:31 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

5

01- Zevenbergen, Noord-Brabant, 26-04-2001.

Het seizoen werd geopend in Zevenbergen op 26-04-2001. Dezemelding was een primeur, het was namelijk de allereerste meldingin Europa. Het ging hier om een cirkel in gras met een diametervan 28 meter waar 4 kleinere cirkels omheen lagen. Het geheelhad de vorm van een Keltisch kruis.

02- Aalten, Gelderland, 06-05-2001.

Wederom een melding van een grascirkel, ditmaal uit Aalten. Detotale lengte van deze formatie was 43 meter. Bij ons bezoek aandeze formatie was het gras reeds gemaaid.

03- Hoeven, Noord-Brabant, 21-06-2001.

Deze formatie in tarwe is in de nacht van 20 op 21 juni ontstaan.De graancirkel lag op ongeveer 250 à 300 meter van een hoog-spanningsmast. In de gehele formatie lag het graan linksomgedraaid. Tijdens ons bezoek zagen we dat de nog jonge, liggen-de tarwe zich alweer deels op begon te richten. In deze formatiezijn diverse gedeeltelijk uitgedroogde stengels gevonden. Debovenste 20 cm van ongeveer 60 à 70 graanstengels was tot aanhet eerste blad compleet verdroogd. In de rest van het veld waser, zover we konden nagaan, geen enkele uitgedroogde stengel,of een gedeelte daarvan, te vinden. In deze formatie zijn ook diver-se leylijnen aangetroffen. (Leylijnen en/of –centra zijn onzichtbareenergielijnen die door het landschap lopen. Deze lijnen zijn echterwel met behulp van een wichelroede op te sporen)

Net zoals voorgaande jaren waren er ook in2001 weer diverse graancirkels in Nederland tebewonderen. De formaties liepen uiteen van een‘eenvoudige’ cirkel in Didam tot de prachtigeSchorpioenachtige formatie in Stadskanaal.Verder vonden er vreemde zaken plaats zoalsfotocamera’s die weigerden, twee bijna identiekegraancirkels die in dezelfde nacht, in dezelfdeplaats ontstonden en een cirkel welke werdtoegevoegd aan een bestaande formatie terwijlwij daar onderzoek deden.

Nederlandse graancirkelsvan 2001

Robe

rt B

oerm

an

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 5

Page 7: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

6

04- Stadskanaal (1), Groningen, 03-07-2001.

Via Hans Huiting, journalist van het Groninger Dagblad, ontvingenwij een melding van een graancirkel nabij Stadskanaal. De forma-tie lag pal onder een hoogspanningsmast. SBS6 en de Telegraafbesteedden uitgebreid aandacht aan deze formatie.

05- Elst, Utrecht, 26-07-2001.

Utrecht staat op de ‘graancirkelkaart’ van Nederland! Dit is, voorzover wij weten, de allereerste keer dat er een graancirkel werdgemeld in de provincie Utrecht. De formatie leek zeer veel op degraancirkel welke op 18-07-1997 op Texel werd gevonden. DeTexelse graancirkel bestond ook uit 3 cirkels die met paden metelkaar verbonden waren. In elk van de drie cirkels lag een leycen-trum met meerdere lijnen.

06- Didam, Gelderland, 29-07-2001.

Toevallig ontdekt tijdens een rit met de motor. In het centrum vandeze cirkel met een diameter van ongeveer 10,50 meter lag eenleycentrum. Tevens zijn er in deze graancirkel diverse lichtbollengefotografeerd.

07- Lelystad, Flevoland, 30-07-2001.

Een enorme graancirkel met een diameter van ongeveer 135meter. In eerste instantie leek het om een zeer interessante forma-tie te gaan, maar nadat we eenmaal ter plaatse waren aangeko-men, was het al gauw duidelijk dat het hier om een ordinaire grapging.Op verschillende punten in de graancirkel waren gaten te vindenwaar de makers een paaltje hadden geslagen om van daaruit degraancirkel uit te zetten en te maken. Het geheel had een zeerknullige en rommelige uitstraling. Er zijn vele voetstappen gevon-den en het leek erop alsof er in het veld een wandelvierdaagse hadplaatsgevonden. De eigenaar van het veld was niet echt te spre-ken over deze grap. Dit ‘geintje’ kostte hem ongeveer FL 2.000,--

08- Vledderhuizen, Groningen, 31-07-2001.

Deze formatie is ontdekt door Ultra Light Vlieger Hans Hesselink.In dit gecompliceerde patroon zijn grote en kleine cirkels gegroe-peerd rondom een grote cirkel, waarvan het graan in twee tegen-overliggende kwarten is geplet. In de kleinere cirkels zijn de sten-gels in een cirkelvormige spiraal tegen de aarde gedrukt, waarbijde aren in elkaar verstrengeld zijn.

Hans Hesselink kon met zekerheid zeggen dat er geen voetsporenin de drassige grond te zien waren en dat hij de eerste was die deformatie betrad. In het centrum van deze prachtige tarweformatielag een leycentrum. Verder liep er door het centrum van elke cir-kel een leylijn en werden alle cirkels aan de buitenkant ook dooreen leylijn ‘geraakt’.

09- Stadskanaal (2), Groningen, 01-08-2001.

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 6

Page 8: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 4

Page 9: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

9

Nederlandse graancirkels

Meer informatie over Nederlandse graancirkels vanaf 1590 tot heden kan men vinden op: WWW.DCCA.NL Het Dutch Crop CircleArchive (DCCA) is opgericht door de Stichting PTAH in samenwerking met de DCCCS (Dutch Center for Crop Circle Studies) endiverse Nederlandse graancirkelonderzoekers. Het Dutch Crop Circle Archive is het meest uitgebreide en complete archief vanNederlandse graancirkels.

Graancirkelmeldpunten:Stichting PTAH – 06-15234288 E-mail: [email protected] Frontier Magazine – 0228-324076 E-mail: [email protected] DCCCS – 040-2483716 E-mail: [email protected]

Sauniere’s Model and the Secret of Rennes-le-ChateauThe priest’s final legacy that unveils the location of his terrifying discovery

André DouzetIn 1916, Berenger Saunière, the enigmatic priest of the French village of Rennes-le-Château, createdhis ultimate clue: he went to great expense to create a model of a region said to be the CalvaryMount, indicating the "Tomb of Jesus". But the region on the model does not resemble the actuallay-out of Jerusalem. Did Saunière leave a clue as to the true location of his treasure? And what isthat treasure?

After years of research, André Douzet discovered this model, never collected from the model makerby Saunière, who had died just before the model’s completion. Backed by evidence showing corre-spondence between Saunière and the model maker, Douzet also reveals much new evidence, inclu-ding the revelation that Saunière spent large amounts of time and money in the city of Lyons, oftenon exotic and high tech photographic instruments. And for the first time, it is shown Saunière metsome very interesting people from esoteric, in particular Martinist, circles in Lyons. This body of evi-dence for the first time demonstrates there is indeed a true mystery surrounding this village priest –a theory widely speculated on so far by others authors, but seldom if ever backed by evidence.

The model is the only real clue Saunière left behind as to the nature and location of his treasure –and is unveiled in this book, which includes pictures and detailed drawings of the model, amongmany other things. It also reveals the location of the region where Saunière had located his treas-ure… and where Douzet himself has so far recovered large quantities of precious and semi-preciousmaterials. Above all, Douzet demonstrates that grounds of Perillos not so much hold a "treasure"(though present), but rather a "secret", and that this secret was the true importance of Saunière’smystery; a secret that is said to be of vital importance – and terrifying force.

Prijs: fl. 33,90 + fl. 5,- verzendkosten

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ DrontenTel: 0321-380558, fax: 0228-312081, E-mail: [email protected]: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

Carlos Diaz videos - Ships of LightEngelse versie: 2 tapes: 151 minutenNLG ƒ 140,- / € 63.53 incl. verzend kosten

Te bestellen bij Frontier Sciences FoundationPostbus 372, 8250 AJ Dronten, tel: 0321-380558, fax: 0228-312081, E-mail: [email protected] (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

Word lid van de UFOnieuwsbrief

Het laatste nieuws is altijd te vinden in de UFOnieuwsbrief

Voor 10 euro (fl: 22,05, Bfr:400) heeft u een jaarabonnement op de UFOnieuwsbrief. Stuur daarom uw naam en adres naar:

Postbus 2191, 7500 CD Enschede of email naar [email protected] en maak gelijktijdig 10 euro over op giro 5105309 t.n.v. J. Kumeling Hengelo o.v.v. Jaarlid.

Voor meer info: 074-2425514

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 9

Page 10: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

12

Ondanks dat de beeldhouwtechniek van de oude piramidebou-wers een voortdurend onderwerp van debat is geweest, valt dit inhet niet vergeleken bij de hoeveelheid aandacht en controversedie de voorgestelde methodes om reuzenblokken steen te hijsenen te verplaatsen. Waar Egyptologen en orthodoxe gelovigen inprimitieve methoden bepleiten dat deze enorme blokken enkeldoor menskracht werden vervoerd en geplaatst, wordt doorexperts in het verplaatsen van zware objecten met gebruik vanmoderne kranen hier aan getwijfeld.In het bedrijf waar ik werk werd onlangs een hydrolische pers meteen gewicht van 65 ton geïnstalleerd. Om het geval op te hijsenen door het dak neer te laten was er een speciale kraan nodig. Dekraan werd aangevoerd in delen en moest van 130 kilometer verkomen. Dit nam vijf dagen in beslag. Na vijftien trailers vol was dekraan eindelijk kompleet en klaar voor gebruik.Toen de pers neergelaten werd in zijn speciaal gebouwde behui-zing vroeg ik een van de hijsers naar het grootste gewicht dat hijooit onder handen genomen had. Het was een 110 ton zwaar vatvoor een kernreactor. Toen ik vertelde over de zeventig en twee-

honderd ton wegende rotsblokken die gebruikt zijn voor de grotepiramide en de vallei tempel, sprak hij zijn verbazing en ongeloofuit over de primitieve methodes die door Egyptologen wordenvoorgesteld.Voor de meeste mensen volstaat een logisch aanvaardbare verkla-ring. Anderen raken pas geïnteresseerd in een voorgesteldemethode als die is getoond en succesvol gebleken. Er is slechtseen enkel geval in de hele wereld bekend van iemand die aange-toond heeft zijn stelling "Ik ken het geheim van hoe de Egyptischepiramides gebouwd werden!" te kunnen onderbouwen. Helaas ishij overleden.

Deze stelling komt van de excentrieke in Amerika wonende emi-grant uit Letland Edward Leedskalnin. Als immigrant in de Ver-enigde Staten wist Leedskalnin een methode te bedenken om inzijn eentje blokken koraal met een gewicht van dertig ton op tehijsen en te manoeuvreren. In Homestead, Florida wist hij doorgebruik te maken van zijn goed bewaarde geheime methode eenheel complex van monolithische koraalblokken te delven en tebouwen zodanig dat het een weerspiegeling vormt van zijn unie-ke persoonlijkheid. Het gemiddelde gewicht van de blokken diegebruikt werd voor ‘Coral Castle’ is groter dan dat van de blokken

Ontdekte een vreemde Amerikaan het mysterievan de bouw van Stonehenge en de GrotePiramide? Mogelijk, want op eigen krachtrepliceerde hij het bouwen met "grote stenen", ofmegalieten, in zijn achtertuin in Florida, ennoemde het Coral Castle.

Het raadsel van ‘Coral Castle’

Chris

toph

er D

unn

Christopher Dunn ging op spoor naar de vergeten kennisachter het mysterie van Coral Castle

De maker van het megalithische bouwsel, EdwardLeedskalnin, poseert in zijn "tuin".

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 12

Page 11: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

13

die gebruikt werden voor de grote piramide. Hij zwoegde 28 jaarom zijn werk, dat uit 1.100 ton koraal bestaat, te volbrengen. Watwas het geheim van Leedskalnin? Is het mogelijk dat een ander-halve meter groot en zestig kilo wegend mens zo een prestatie kanbewerkstelligen zonder kennis van technieken die ongekend zijndoor onze huidige begrip van natuurkunde en mechanica?

Leedskalnin bestudeerde het heelal. Binnen zijn kasteelmuren diegemaakt zijn van koraalblokken van ongeveer vijftien ton per stukhad hij een 22 ton wegende obelisk; een 22 ton wegend Maan-blok; een 23 ton wegend Jupiter-blok; een Saturnus-blok; eennegen ton wegende poort; een schommelstoel van drie ton eneen behoorlijk aantal puzzels. Een enorme blok van dertig ton, dathij beschouwde als zijn opperste prestatie, bekroonde hij met eendriehoekige rots. Deze persoonlijke prestaties hebben vele ingeni-eurs en technologen verbijsterd en verbaasd, die ze vergelijkenmet het werk dat verricht word door arbeiders die vergelijkbaregewichten verplaatsen binnen de hedendaagse industrie.Zijn wonderbaarlijke bouwkunst trok niet alleen de aandacht vaningenieurs en technologen, maar ook van de Amerikaanse over-heid, die hem opzochten in de hoop iets te leren. Hij ontving zeelegant, doch ze vertrokken zonder iets wijzer te zijn geworden. In1952 overleed hij aan een ziekte, en nam hij daarmee zijn geheimmee in het graf.

Als we veronderstellen dat Leedskalnin en de oude piramidebou-wers gebruik maakten van vergelijkbare technieken, komen debenodigde manuren om de Grote Piramide te bouwen in een heelander licht te staan. Schattingen over het aantal arbeiders dat deGrote Piramide bouwde lopen uiteen van 20.000 tot 100.000.Hoewel aangemerkt moet worden dat de nauwkeurigheid waar-mee Leedskalnin met zijn koraal werkte niet dezelfde is als die vanhet steen van de piramides, kon, uitgaande van de vermogens vandeze ene man, die in 28 jaar tijd 1.100 ton koraal dolf en recht opplaatste, de 5.273.834 ton steen die gebruikt zijn voor de GrotePiramide gedolven en geplaatst zijn door slecht 4.794 arbeiders.Als je rekent op de verhoogde efficiëntie door het werken in eenteam, het verdelen van werk, dan kun je het aantal arbeiders of debenodigde tijd, of beide, nog verlagen. De gedachte aan dhr.Merle Brooker † van het Indiana USA Limestone Institute dringtzich op. Hij maakte een schatting voor de levering van voldoen-de zandsteen om een Grote Piramide te bouwen. Uitgaande vandezelfde eisen voor wat betreft formaat en aantal blokken als dievan de oude piramidebouwers, maar gebruik makend van moder-

ne machines, calculeerde hij een verdrievoudiging van de gemid-delde productie van de 33 zandsteenmijnen in Indiana in, maarnegeerde hij eventuele defecte machines, ‘werkoverleg’ en ram-pen. Hij schatte dat 27 jaar nadat de bestelling geplaatst werd hetlaatste blok steen afgeleverd zou worden!

Mijn eerste bezoek aan ‘Coral Castle’ was in 1982. Al snel werd hetmij duidelijk dat de beweringen van Ed moesten kloppen. Hijkende de geheimen van de oude Egyptenaren inderdaad. In april1995 ging ik wederom naar Homestead om mijn geheugen op tefrissen, maar met name om een apparaat te bestuderen dat in1992 onderwerp van discussie was tussen mijn collega ingenieurSteven Defenbaugh en mijzelf. Dat mondde toen uit in speculerenover de methodes die Leedskalnin gebruikte.Leedskalnin ging in discussie met het begrip van de natuur van demoderne wetenschap. Hij stelt botweg dat ze het bij het verkeer-de eind hebben. Zijn model van de natuur is eenvoudig. Allematerie bestaat uit op zich zelf staande magneten en het bewegenvan deze magneten in materialen en in de ruimte veroorzaaktmeetbare fenomenen, b.v. magnetisme en elektriciteit.Of Leedskalnin het nu goed of fout had met zijn verklaringen, doorzijn eenvoudige veronderstelling was hij in staat om een manier tebedenken, om in zijn eentje zulke grote gewichten te heffen en teverplaatsen, dat onmogelijk zou zijn met meer gebruikelijkemethodes. Er word gespeculeerd dat hij elektromagnetismegebruikte om de zwaartekracht te elimineren of te verminderen.Mensen die met beide benen stevig op de grond staan vermakenzich, of bespotten deze speculatiesBij mijn bezoek aan ‘Coral Castle’ zei ik tegen een vrouw die inLeedskalnin`s werkplaats stond dat hij een aardige stunt had gele-verd, en ik vroeg of zij enig idee had over hoe hij het gedaan zouhebben. Terwijl ze me berekenend bekeek zij ze, dat zoiets gedaankan worden door gebruik te maken van natuurkunde en mechani-ca. Terwijl ze mijn esoterische inslag bespeurde, vertelde ze datThor Heyerdahl destijds allerlei wilde theorieën had gespuid over

Leedskalnin was niet louter de bouwer, hij gebruikte zijnbouwwerk eveneens als tuin, waarin hij zich kon

ontspannen.

De zogenaamde "sundial", een onderdeel van de tuin waarde stenen als klok gebruikt konden worden.

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 13

Page 12: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

16

Krantenkiosk

28 augustus 2001

Amerikaanse onderzoekers denken hetouderdomsgen op het spoor te zijn. Hetgeheim van een lang leven ligt verscholenin een groep genen die deel uitmaakt vanchromosoom nummer vier, zeggen zij. Dewetenschappers van Beth Israel DeaconessMedical Center in Boston hebben onder-zoek verricht naar de genen van 137 twee-lingbroers en -zussen, van wie de een min-stens honderd en de ander minstens 91 isgeworden. In de genenstructuur van hetvierde chromosoom stuitten de onderzoe-kers op een licht afwijkend patroon bij dehoogbejaarden ten opzichte van de con-trolegroep. Het gaat daarbij om een groepvan honderd tot vijfhonderd genen. De volgende stap is het isoleren van hetspecifieke gen dat voor het bereiken vaneen hoge leeftijd verantwoordelijk is, zeiThomas Perls, een van de schrijvers van hetonderzoeksverslag dat dinsdag in de Pro-ceedings of the National Academy ofSciences wordt gepubliceerd. Vermoedelijkis er echter sprake van een samenspel tus-sen verschillende genen, waaraan mogelijkook genen van andere chromosomen mee-doen.

29 augustus 2001

Duitse vorsers zijn erin geslaagd zenuwcel-len van een slak aan een microprocessor tekoppelen, zo staat in de jongste editie vande Proceedings of the National Academy ofScience. Meteen is het eerste gedeeltelijklevend geïntegreerd circuit geschapen. "Deproef vormt een fenomenale etappe in deneuro-elektronica", zeggen Günter Peck enPeter Fromhertz van het Max-Planck Insti-tuut voor Biochemie te München.

Met microscopische pipetten hebben zijeen twintigtal zenuwcellen van een slakweggenomen. Die neuronen zijn groter endus gemakkelijker te manipuleren dan demenselijke zenuwcellen. Daarop konden devorsers tussen de zenuwcellen synapsenlaten groeien. De volgende stap was het verbinden vandit netwerk aan een siliciumchip. Daaropstimuleerde een microprocessor eenzenuwcel, waarbij een elektrisch signaalvrijkwam dat niet alleen werd gedetecteerddoor de halfgeleider waarop de zenuwcelrustte, maar ook door de halfgeleider vande naburige zenuwcel. Meteen was heteerst gedeeltelijk levende geïntegreerd cir-cuit een feit.

30 augustus 2001

Terwijl er decennia lang alleen maar overkon worden gefantaseerd, komt de intro-ductie van een klein, verticaal opstijgendvliegtuigje eindelijk binnen handbereik nuhet Amerikaanse bedrijf Moller Internation-al de eerste werkende prototypes klaarheeft.Boodschappen doen of naar het werk pervliegtuig wordt binnen enkele jaren werke-lijkheid en zou zelfs dé oplossing voor hetfileprobleem kunnen zijn.De M400 Skycar zal in eerste instantie ech-ter niet goedkoop worden: er zal zo’n 1,25miljoen gulden voor neergeteld moetenworden. Worden er echter genoeg ver-kocht, dan daalt de prijs al snel naar ruimanderhalve ton.Daarvoor krijgt de eigenaar dan wel debeschikking over een compact vliegtuigje,dat 560 kilometer per uur haalt, bijna 1500kilometer op een volle tank overbrugt enop maximaal negen kilometer hoogtevliegt. Afhankelijk van het gekozen modelkunnen er één tot zes passagiers in.Inmiddels heeft Moller International aan-vragen voor de nodige keuringen door deAmerikaanse luchtvaartautoriteiten lopenen hangt het van de snelheid waarmeegoedkeuring verkregen wordt af wanneerde Skycar de vrije verkoop in kan.

Het Amerikaanse bedrijf experimenteert albijna dertig jaar met verticaal opstijgende

vliegtuigjes, die ook gewoon over de wegen over gras kunnen rijden. Door de lagemaximumsnelheid van vijftig kilometer peruur is het voertuigje alleen niet geschiktvoor het afleggen van vreselijk langeafstanden.Ook aan de veiligheid is gedacht bij hetontwerpen van de Skycar. Het vliegtuigjebeschikt over acht motoren, waardoor bijhet uitvallen van een deel hiervan gewoondoorgevlogen kan worden. Stoppen ze erallemaal tegelijk mee, dan zorgen tweeparachutes voor een veilige landing vantoestel én passagiers. Om de bedieningsimpel te houden hoeft de bestuurderalleen snelheid en richting te regelen. Derest gaat automatisch.In het begin zal nog een vliegbrevet nodigzijn om met het machientje de lucht in temogen en zullen start- en landingsplaatsenbeperkt zijn. Moller International hooptechter dat als de veiligheid en het gebruiks-gemak duidelijk geworden zijn, de regelssnel versoepeld zullen worden.

5 september 2001

Het noordelijk halfrond is groener dan hettwintig jaar geleden was. Er groeien meerplanten en op sommige plaatsen noordelijkvan de veertigste breedtegraad duurt hetgroeiseizoen ook langer dan twee decenniageleden het geval was. Dat blijkt uit satel-lietgegevens die Amerikaanse wetenschap-pers dinsdag presenteerden. Vooral Europa en Azië worden groener. Hetgroeiseizoen duurt er achttien dagen lan-ger dan rond 1981. De lente zet zich eenweek eerder in en de herfst begint tiendagen later. Een van de mogelijke redenen voor de toe-name van de vegetatie op de noordelijkehelft van de wereld is volgens de onder-zoekers de klimaatsverandering.

Noordelijkhalfrond wordtsteeds groener

Vliegende auto inproductie

Eerste gedeeltelijklevend geïnte-greerd circuit

gemaakt

Amerikaanseonderzoekers op

het spoor vanouderdomsgen

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 16

Page 13: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

17

5 september 2001

De mens zal in de toekomst ondergeschiktworden aan de computer. Op termijn zalkunstmatige intelligentie zich zelfstandigverder kunnen ontwikkelen, waardoor hetboven het menselijk vernuft zal uitstijgen.Deze ontwikkeling is het logische gevolgvan de evolutie, stelt dr. ir. G. Jagers opAkkerhuis in het biologisch tijdschrift Bio-theoretica.

De bioloog Jagers op Akkerhuis komt totdeze conclusie na bestudering van deregelmaat in de evolutie van systemen. Alsdeze regelmaat zich voortzet, wordt demens straks ingehaald door de computer.De techniek is nog niet zover maar overeen eeuw kunnen er computers zijn die hetintellectuele niveau van een klein kind heb-ben, aldus Jagers op Akkerhuis.

Hij verwacht dat toekomstige computershet vermogen krijgen om zelf kennis op tedoen. Wanneer het zover is, raakt de mensde controle kwijt en moet ze een nieuwesoort boven zich dulden, aldus Jagers opAkkerhuis.

De bioloog, die tien jaar bezig is geweestmet zijn onderzoek, is niet bang voor hetschrikbeeld van de mens als marionet vande computer. "Toen de meercellige orga-nismen zich ontwikkelden, kregen bacte-riën het ook niet slecht. Integendeel, door-dat meercelligen het land op konden,kwam dat ook binnen het bereik van debacteriën. Die konden meeliften. Wie weetwat dit ons mensen nog oplevert.’’

Jagers op Akkerhuis verwacht dat de com-puters gedaanten zullen aannemen dieaangepast zijn aan hun functie. Dat kan bij-voorbeeld een denkende fabriek zijn of eenrobot. Omdat zijn hersenstructuur lijkt opdie van mensen, zal zo’n systeem gevoe-lens en eigenschappen kunnen ontwikke-len zoals nieuwsgierigheid, hebzucht ofnaastenliefde, aldus Jagers op Akkerhuis.Ook zal een dergelijk systeem zichzelf kun-nen verbouwen en verbeteren.

De ontwikkeling van de kunstmatige intel-ligentie is volgens Jagers op Akkerhuis nogaltijd wel afhankelijk van de mens. Die kande evolutie een halt toeroepen door nietverder te gaan met de ontwikkeling hier-van.

6 september 2001

Een serie enorme, allesvernietigende vloed-golven zal in de toekomst in Nederland,Europa en vooral Noord-, Midden- enZuid-Amerika dood en verderf brengen. Degolven, die in Nederland tot vijftien meteren in Amerika tot vijftig meter hoogte kun-nen reiken, zullen kilometers landinwaartskomen en de meeste steden en dorpen inhet westen van ons land zwaar beschadi-gen en onder water zetten.Deze voorspelling doen vooraanstaandeAmerikaanse en Britse wetenschappers vande Londense University College (UCL) ende Universiteit van Californië. De vloedgol-ven, die met een snelheid van zo’n 800kilometer per uur naar de kusten van dewereld razen, zullen zware rampen veroor-zaken, die hun weerga in de menselijkegeschiedenis niet kennen. Geoloog dr.Simon Day van UCL: "Wij hebben met 100procent zekerheid berekend dat dit demensheid staat te wachten. Het is onver-mijdelijk."Volgens de wetenschappers, een team vangeologen en meteorologen, ontstaat deketen van vloedgolven na een vulkaanuit-barsting op het Canarische eiland LaPalma. Door de uitbarsting van de CumbreVieja vulkaan zullen grote delen van deberg in zee belanden en zullen onder-grondse grondverplaatsingen van vele vier-kante kilometers plaatsvinden, waardooreen serie vloedgolven ook wel tsoenami’sgenoemd zich over de oceanen beweegt.In het begin bereikt de massa water bij deCanarische Eilanden de onwaarschijnlijkehoogte van bijna 700 meter, daarna neemtdeze geleidelijk af. Marokko zal volgens dewetenschappers worden getroffen dooreen vloedgolf van honderd meter, terwijlMiami en New York worden geconfron-teerd met golven van vijftig meter. Zo zul-len Florida en de Bahama’s, omdat dezegebieden amper kustbescherming hebben,van de kaart worden geveegd. In het zui-den van Engeland worden steden, zoalsBrighton en Southampton totaal vernie-tigd.Dr. Day verwacht dat de haven van Rotter-dam zwaar zal worden beschadigd. Zijnmodellen zijn weliswaar niet specifiek opNederland berekend, toch ziet hij dat onsland niet aan de gevolgen van de tsoenamizal ontkomen, ook al zullen de golven vooronze kust bij lange na niet meer hun oor-spronkelijke kracht hebben. De steden in

West-Nederland zullen het zwaar te verdu-ren krijgen en de schade kan ons land voorjaren terugwerpen.Dr. Simon Day en professor Bill McGuirevan UCL en professor Steven Ward van deUniversiteit van Californië zijn bloedserieusmet hun voorspelling van de wereldramp.Uit hun rapport blijkt dat de Cumbre Viejavulkaan op een belangrijk breukvlak ligt.Na de laatste grote uitbarsting in 1949 isdaar een scheur van vier centimeter ont-staan. De vraag is slechts wanneer één vande grondvlakken die tot diep in de oceaandoorlopen, definitief afbreekt en de wereldin het verderf stort."Het kan bij de volgende grote uitbarstinggebeuren of daarna. Nader diepteonder-zoek van het breukvlak moet daar uitsluit-sel over geven. In jaren valt het niet aan tegeven", aldus dr. Day. Wie denkt, dat dezewetenschappers hun rampscenario uit deduim zuigen, is aan het verkeerde adres. Zijvoorspelden als eersten dat de Etna dit jaarweer actief zou worden, voordat de Itali-aanse regering of bevolking daar ook maariets van vermoedden.Ook kwam hun voorspelling van mei 2000uit dat de Grote Oceaan zou wordengeplaagd door 25 tropische stormen enveertien tyfoons. Volgens hen zou degemiddelde voorjaarstemperatuur in Enge-land dit jaar 8,6 graden Celsius zijn, hetwerd 8,5 graden Celsius.De geleerden waarschuwen dat Tokio bin-nen 20 tot 30 jaar door een zware aardbe-ving zal worden getroffen. "De Japannersgeloven dat zij op tijd de signalen van eenaardbeving zullen oppikken, maar dat ispure fantasie. De aardbeving zal de Japan-se economie vernietigen en wereldwijd zalmen bij moeten dragen om Tokio opnieuwte bouwen", aldus professor McGuire. Deschade van 200 miljard dollar in Kobe in1995 zal er bij in het niet vallen, verwach-ten de wetenschappers.

8 september 2001

De Amerikaanse oceanoloog Robert Ballardgaat samen met een Bulgaars team inopdracht van de National GeographicalSociety in de Zwarte Zee zoeken naar deArk van Noach. Ballard, beroemd om zijnontdekking van de Titanic, stuitte drie jaarterug enkele kilometers uit de kust van deZwarte Zee op sporen van bewoning.

Expeditie NationalGeographic naar

Ark van Noach inZwarte Zee

Wereldramp broeitin Canarische

vulkaan

Computer komtboven mens te

staan

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 17

Page 14: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

21

Knoopverlenging

Op verschillende plaatsen in de stengels van graanplanten bevin-den zich ‘knopen’ (zie Figuur 1). Deze knopen werken als eensoort gewrichten, en zorgen ervoor dat de korenplanten zich naarhet licht kunnen buigen, zelfs als ze al helemaal volgroeid zijn.

In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw stelde deAmerikaanse biofysicus William Levengood vast, dat de stengelsvan planten in graancirkels vaak veel langere knopen hadden dandie van de planten in het rechtopstaande graan. Dit effect is geïl-lustreerd in Figuur 2.

Ofschoon er biologische effecten bekend zijn die knoopverlenging

kunnen veroorzaken, konden deze eenvoudig uitgesloten worden.Het was duidelijk dat er iets anders moest zijn gebeurd. Hetknoopverlengingseffect kon worden nagebootst door normale,gezonde graanstengels in een microgolfoven (magnetron) teplaatsen. De hitte van de microgolven liet de vloeibare inhoud vande plantencellen uitzetten, net als het kwik in een thermometer.Dit veroorzaakte een verlenging van de knopen, evenredig met dehoeveelheid energie die door de microgolven werd gegenereerd.

Deze bevinding leidde tot de hypothese dat het knoopverlen-gingseffect zou kunnen worden veroorzaakt door hitte, wellichtveroorzaakt door microgolfstraling. En inderdaad, sporen vanintense hitte worden vaak aangetroffen in graancirkels, zoals uit-gedroogde planten, brandsporen en gesmolten sneeuw.

Lichtbollen

Het aantal ooggetuigen dat vliegende "lichtbollen" heeft waarge-nomen, is de laatste jaren sterk vermeerderd. Deze heldere, zwe-vende lichtobjecten variëren in grootte tussen een ei en een voet-bal, en schijnen op een of andere wijze gerelateerd te zijn aan hetgraancirkelfenomeen. Ze verschijnen vaak in velden waar zichgraancirkels hebben gevormd, en zijn talloze malen gezien (engefilmd!) in en rond graancirkels. Enkele mensen beweren zelfs datze hebben gezien hoe deze lichtbollen daadwerkelijk een graan-cirkel creëerden.

Het Antwoord van de Wetenschap

In het jaar 1999 werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerddoor William Levengood and Nancy Talbott [1], waarin een studie

In de loop der tijd hebben verscheidene mensenbeweerd dat zij zagen hoe graancirkels werdengemaakt door een of meer "lichtbollen". Recentewetenschappelijke studies hebben dezebeweringen onderbouwd: er werdenaanwijzingen gevonden dat deze mensen heelgoed de waarheid zouden kunnen spreken! Ditartikel bespreekt de essentie van deze studies, ineenvoudige termen.

Wetenschappelijkebevestiging: lichtbollenmaken graancirkels D

r. El

tjo H

asel

hoff

Figuur 1: "Knopen (Nodes)"

Dr. Eltjo Haselhoff

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 21

Page 15: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

22

werd gepresenteerd aan het knoopverlengingseffect in drie ver-schillende graancirkels, twee in Engeland en een in de VerenigdeStaten. De auteurs gaven een "kwantitatieve analyse", dat wil zeg-gen dat zij ook trachtten de MATE van knoopverlenging uit te leg-gen, door middel van fysische modellen. Ze concludeerden dat dehitte die de knopen had doen uitzetten van elektromagnetischeoorsprong had.

Een jaar later schreef ik zelf een artikel als reactie op het werk vanLevengood and Talbott, dat verscheen in het jaar 2001 [2]. Hetartikel interpreteerde de meetgegevens van de twee auteurs opeen andere manier, en toonde aan dat de knoopverlenging zoalswas vastgesteld in alle drie de onderzochte graancirkels verklaardkon worden door aan te nemen dat de verhitting van het graanwas veroorzaakt door een "lichtbol". Dezelfde analyse, uitgevoerdop een bekende door mensengemaakte formatie (Dreischor,Nederland, 1997) vertoonde geen van deze karakteristieken.

Mijn bevindingen kunnen als volgt worden uitgelegd. Stel je voordat je in een donkere kamer bent met een brandende gloeilampaan het plafond. Je zult dan zien dat de lichtintensiteit op de vloer,recht onder de gloeilamp, het sterkst is. Naar de randen van dekamer wordt het licht op de vloer zwakker. Het effect van dezelichtverdeling is het resultaat van een goed begrepen proces, datmet hoge nauwkeurigheid beschreven kan worden.

De precieze lichtverdeling op de grond hangt af van de HOOGTEvan de gloeilamp. Als de lamp laag hangt, bijna tegen de vloeraan, dan zal het licht direct onder de lamp zeer fel zijn, maar ooksnel minder worden op grotere afstanden van de lamp (zie Figuur3, links). Als de lamp hoog aan het plafond hangt, op grotereaftand van de vloer, zal de lichtintensiteit onder de lamp minder

zijn, en gelijkmatiger over de gehele vloer verdeeld (zie Figuur 3,rechts). Omdat dit effect zo goed begrepen wordt, kan men dehoogte van de lamp uitrekenen als de lichtverdeling op de vloerbekend is.

De lichtverdeling op de vloer hangt af van de hoogte van de gloei-lamp.

Dit laatste is precies wat ik in mijn artikel suggereerde. Zoals eer-der uitgelegd, kunnen de opgezwollen knopen gebruikt wordenals een soort thermometers, die langer zijn geworden naarmate detemperaturen hoger waren. Indien men aanneemt dat de hittewerd veroorzaakt door een klein, bolvormig object dat elektro-magnetische straling uitzond, dan kan de theoretische warmte-verdeling op de grond nauwkeurig voorspeld worden. In mijn arti-kel toonde ik aan dat de knooplengten, zoals gemeten doorLevengood en Talbott, in alledrie de graancirkels perfect overeen-kwamen met de temperatuurverdeling zoals die veroorzaakt zouworden door een kleine, bolvormige bron, die intense hitte uits-traalde.

Een identieke analyse werd toegepast op een Nederlandse forma-tie [3]. Een ooggetuige beweerde hoe hij had gezien dat dezegraancirkel in enkele seconden gemaakt werd, terwijl een "licht-bol" in de lucht zweefde, recht boven het middel van de cirkel [4].Figuur 4 laat de resultaten zien.

De staven stellen de gemiddelde lengtes van de knopen voor,gemeten op zeven verschillende posities langs een rechte lijn doorde cirkel, vanaf de ene rand (positie b1), door het midden (a4), totaan de overkant (b7). Merk op hoe perfect de symmetrie van degrafiek is! Dat is een zeer opmerkelijke waarneming. Soortgelijkegrafieken, met dezelfde perfecte symmetrie, werden verkregen bijtwee andere doorsneden van dezelfde cirkel. De metingen ont-

Figuur 2 - Normale knoop (links), en knoop in graancirkel(rechts)

Figuur 3 - Gloeilamp aan het plafond.

Figuur 4

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 22

Page 16: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

Frontier Symposiumzaterdag 10 november 2001 (10.00 – 18.00 uur)

Het Frontier Symposium vindt plaats op 10 november in het Trianon Zalencentrum aan de Oudegracht te Utrecht. Tijdens hetFrontier Symposium zullen een aantal sprekers de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied presenteren. Het is helaas niet meer mogelijk om via voorinschrijving plaatsruimte te reserveren. Wel kunt u zich nog telefonisch aanmelden(0228-324076) en aan de zaal uw ticket betalen.

Plaats: Utrecht, Trianon Zalencentrum, Oudegracht 252Entree: ƒ 40,- De organisatie is in handen van Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, tel: 0228-324076, fax: 0228-312081,e-mail: [email protected], website: ww.fsf.nl

De sprekers zijn: Robert Boerman over GraancirkelsFilip Coppens over Rennes-le-ChâteauGerrit Gerwig over UFO’sPatrick Geryl over Egypte Eltjo Haselhoff over Vrije EnergieJanet Ossebaard over GraancirkelsWim Zitman over Atlantis en Egypte

Tussen de lezingen door is er voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken. Tevens zullen er diversestands aanwezig zijn van organisaties die zich bezig houden met grenswetenschappen. Er zal ook een stand aanwezig zijn waarverschillende oude nummers van tijdschriften, die Frontier Sciences Foundation verspreidt, voor een gulden per stuk verkrijgbaarzijn. Het gaat hier om oude nummers van Nexus Magazine,Borderlands Magazine, The Probe, Atlantis Rising, World Exploreren Frontier Magazine.

Route beschrijving Frontier Symposium: Trianon Zalencentrum, Oudegracht 252, UtrechtOpenbaar vervoer: Station Utrecht CS, of lopen (10 min.), oflokaal busstation: Buslijn 2/22, eerste halte Lange Nieuwsstraat.Auto: Ring Utrecht West – A2 – Afslag 7 Utrecht West RichtingCentrum – Rechtdoor Vleutenseweg. Onder spoortunnel(Daalsetunnel) door. Na tunnel bij de 1e stoplichten rechts.Catharijnesingel bij 2e stoplichten 2x links + rechts -Parkeergarage Springweg. Parkeerkaarten: dagkaart: fl. 20,-.

Programma:10:00 uur Opening Herman Hegge 10:15 uur Graancirkels zijn geen mensenwerk Janet Ossebaard11:00 uur Overzicht Nederlandse Graancirkels Robert Boerman11:15 uur De Orion Code Ontsluierd Patrick Geryl12:00 uur Lunch Pauze13:00 uur Het Disclosure Project: De onthulling van het UFO-geheim Gerrit Gerwig13:45 uur Rennes-le-Château geeft geheim prijs Filip Coppens14:30 uur Pauze15:00 uur Vrije energie: stand van zaken Eltjo Haselhoff15:45 uur Uitreiking Frontier Award Bram Vermeulen16:15 uur Pauze16:45 uur Egypte en de Piramiden Wim Zitman17:30 uur Afronding

Overzicht van de sprekers en de voordrachten:

Janet Ossebaard: Graancirkels zijn geen mensenwerkOssebaard is, samen met haar partner Bert Janssen, in de zomer in het walhalla van de graancirkels te vinden: hetzuidwesten van Engeland. Samen met Janssen heeft ze vier videoproducties gemaakt. Daarnaast heeft Ossebaardeen kleurrijk en overzichtelijk boek over graancirkels geschreven dat inmiddels 12.000 maal over de toonbank isgegaan. In haar lezing zal ze stil staan bij de vele indicatoren die overtuigend aangeven dat het gros van degraancirkels niet door mensen wordt gemaakt, oftewel: alle anomalieën; van boom-/sneeuw cirkels tot dode vliegenen groeimutaties etc. Ze deelt het overtuigende bewijsmateriaal op dat gebied met het publiek, en ondersteunt datmiddels beeldmateriaal, dia’s en video. Daarnaast gaat ze in op de link van lichtballen met de graancirkels.

24

Tijdens het Frontier Symposium zal de Frontier Award uitgereiktworden aan een persoon uit het Nederlandstalige gebied vanwegezijn/haar inzet op het gebied van de grenswetenschappen in hetafgelopen jaar. De stemming voor de Frontier Award isondertussen afgerond en de uitslag zal op het Frontier Symposiumbekend gemaakt worden. De uitreiking van de Frontier Awardwordt gedaan door Bram Vermeulen.

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 24

Page 17: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

25

Robert Boerman: Overzicht Nederlandse GraancirkelsRobert Boerman zal kort stilstaan bij de dit jaar in Nederland ontstane graancirkels. Tevens zal hij de recentverschenen Nederlandse versie van zijn eerder in het engels gepubliceerde boek onder de aandacht brengen:"Graancirkels, Goden en hun Geheimen". Robert Boerman is voorzitter van stichting Ptah en beheerder van hetNederlandse online graancirkel archief : www.dcca.nl

Patrick Geryl: De Orion Code Ontsluierd In zijn boek "De Orion Profetie" kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de Aarde door eenreusachtige ramp zal worden getroffen. De oorzaak: het magnetisch veld van de Aarde gaat in één klap omdraaien,met catastrofale gevolgen voor de mensheid. Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de OudeEgyptenaren. Beide volkeren zijn regelrechte afstammelingen van de legendarische Atlantiërs, die een ongekendgrote kennis van astronomie hadden. Zo berekenden zij de zondvloed die hun ondergang zou betekenen. Tijdensdeze lezing sleept hij je mee in een verbluffende ontdekkingsreis naar de geheimen van een ver verleden. Wat hijontdekte is wereldschokkend en gaat iedereen aan. Dat de ontdekkingen van Patrick Geryl zéér ernstig moetenworden genomen, blijkt uit het feit dat hij meer dan twintig jaar geleden, als enige ter wereld, de ontdekking vanmiljarden quasars in het infrarood voorspelde, evenals een versnellend uitdijend heelal. Geen enkele astronoomdacht toen dat dit mogelijk was. In zijn boek "Een Nieuwe Tijd-Ruimte Dimensie" legt hij dit op eenvoudige maarbriljante wijze uit.

Gerrit Gerwig: Het Disclosure Project: De onthulling van het UFO-geheimOp dit moment loopt in de Verenigde Staten het "Disclosure Project". Dit is een campagne om de regering van deVS te bewegen hoorzittingen te houden om duidelijkheid te krijgen over het bestaan van een buitenaardseaanwezigheid op deze Aarde. Het "Disclosure Project" beschikt over verklaringen van honderden personen (vaak ex-militairen van hoge rang, regeringsfunctionarissen, wetenschappers), die onder ede willen getuigen en bewijzen dater Top-Secret projecten zijn in de VS, waar gewerkt wordt aan buitenaardse technologie. Deze technologie isafkomstig van neergestorte en in het geheim geborgen buitenaardse ruimteschepen, aangeduid als UFO’s. Mochtdit allemaal waar zijn, dan staan ons onthullingen te wachten die van enorme betekenis zullen zijn voor detoekomst van de mensheid. Om het "Disclosure Project" in het juiste perspectief te zien en te kunnen beoordelen,zal in deze lezing ingegaan worden op de officiële UFO-onderzoeken die uitgevoerd zijn door de Amerikaanseluchtmacht en, in het bijzonder, door wetenschappelijke instanties. Tevens zal aandacht besteed worden aan dehoorzittingen die alreeds hebben plaatsgevonden. Zal het "Disclosure Project" leiden tot de onthulling van hetUFO-geheim? Dr. Gerrit J. Gerwig is biochemicus bij de vakgroep Bio-Organische Chemie van de Universiteit Utrecht. Hij is (co-)auteur van meer dan 50 wetenschappelijke publicaties. Gerwig is thans vertegenwoordiger voor Nederland van hetMutual UFO Network (MUFON), en als zodanig voorzitter van MUFON-NL.

Filip Coppens: Rennes-le-Château geeft geheim prijsFilip Coppens is hoofdredacteur van Frontier Magazine en vanaf het begin (1995) betrokken bij Frontier SciencesFoundation. Coppens is auteur van vele artikelen welke in verschillende tijdschriften over de hele wereld zijnverschenen. Kortom: een veelzijdig mens. Een van zijn huidige projecten is het mysterie van Rennes-le-Château,waar zijn presentatie over zal handelen. In 1992 werd een nieuw onderdeel aan het mysterie van Rennes-le-Château toegevoegd: een maquette, gemaakt kort voor het overlijden van de enigmatische priester Sauniere vanhet dorp, bracht een landschap in kaart waar aanwijzingen voor zijn geheim zich zouden bevinden. Coppens gaatin op de betekenis van de maquette en probeert een link te leggen met het landschap van Frankrijk, op avontuurnaar een geheim dat volgens sommige auteurs de wereld dramatisch kan veranderen.

Eltjo Haselhoff: Vrije energie: stand van zakenDr. Eltjo Haselhoff, natuurkundige, spreekt over het concept van Vrije Energie. Er doen steeds meer geruchten deronde dat het mogelijk is om op Aarde energie te verkrijgen uit een onuitputtelijke bron: de zogenaamde "ether",waarvan het bestaan reeds honderd jaar geleden werd gesuggereerd. Haselhoff zal in deze lezing enkelefundamentele natuurkundige principes behandelen met betrekking tot het concept "energie" zoals wij dat kennen,en vervolgens ingaan op de vermoedelijke wijzen waarop gratis energie gewonnen zou kunnen worden. Tevens zalhij melding doen van persoonlijke ervaringen met vrije energie, en ook uitwijden over de ingrijpendemaatschappelijke gevolgen indien vrije energie daadwerkelijk beschikbaar zou komen. Haselhoff is tevens auteurvan twee boekwerken over het graancirkel fenomeen: "Het raadsel van de Graancirkels" en het populairwetenschappelijk werk: "The Deepening Complexity of Crop Circles".

Wim Zitman: Egypte en de PiramidenZitman is Egyptoloog en auteur van het boek "Sterrenbeeld van Horus". Zowel het boek als de presentatie gaan inop de vraag waarom de Egyptenaren kolossale piramiden bouwden. Bestaat er toch een relatie tussen hetPiramidenveld en de sterren? De vraag waarom zij dat Piramidenveld bouwden stelt de mensheid al eeuwenlangvoor raadsels. De reeks theorieën hierover zijn divers en niet sluitend. De laatste theorie trachtte te bewijzen dat deGordel van Orion correleert met de drie piramiden van Gizeh, maar die is wetenschappelijk niet aanvaard.Bovendien zijn er onjuiste interpretaties in het spel. Zitman brengt in de presentatie aan het licht dat deinfrastructuur van het complete Piramidenveld en de natuurlijke vorm van het stroomgebied van de Nijl met delocaties daarlangs, gebaseerd was op een Sterrencultus uit het vierde millennium v.C. Deze Sterrencultus ontsluit deessentie van oeroude cartografie en leidt ons naar een onverwachte ontknoping.

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 25

Page 18: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

26

In een groot interview in het weekblad Time Magazine (7 augus-tus 2000) kreeg presidentskandidaat George W. Bush pardoes eenvraag voorgelegd naar zijn lidmaatschap van de loge Skull &Bones. Hoewel Bush de vraag ontweek, bleef hij rustig en ontken-de niet. Hij was daarmee verstandiger dan zijn vader George Her-bert Walker Bush – olie-industrieel, ex-Amerikaans ambassadeur inChina, ex-CIA-directeur en Amerikaans president van 1989 tot1992 – wiens weigering om op diens lidmaatschap van Skull &Bones in te gaan de geruchten eerder deed versterken dan afne-men. Niet onbegrijpelijk, want Skull & Bones kan gerekend wor-den tot een van de occult-politieke groeperingen die door hunvooruitziende blik en krachtige netwerk een grote invloed uitoefe-nen op de wereldpolitiek.

Rudolf Steiner over occult-politieke groeperingen

Als onderdeel van zijn historische werk schetste de filosoof en eso-tericus Rudolf Steiner (1861-1925) hoe (ook) de sfeer van de poli-tiek doortrokken is van geestelijke impulsen die weliswaar op deachtergrond blijven, maar veel dieper en langer doorwerken dande oppervlakkige gebeurtenissen die dagelijks door de media wor-den verslagen. Sterker: hij beschreef het bestaan van groeperingen– loges – die deze geestelijke impulsen met behulp van occultemethodes proberen te kennen en uit te buiten in dienst van egoï-stische doelen van de eigen groep. Volgens Steiner bestaan er veelvan dit soort groeperingen, waarvan sommige elkaar bestrijden enandere vanuit opportunisme samenwerken voor verder gelegendoelen.

Op wereldschaal schetste Steiner twee polen in het ‘logewezen’.Deze zijn een afgeleide van twee zeer bepaalde streefrichtingen inde ontwikkeling van mens en wereld. De ‘ahrimanische’ pool,waarvan het kernland Amerika is, streeft ernaar om de hele wereldzo ver mogelijk te vermaterialiseren en de mensen af te houdenvan geestelijke ontwikkeling. De mensen moeten volgens haar elk

geloof in een geestelijke werkelijkheid afzweren en zich geheel aande fysieke wereld te binden, zelfs zo zeer dat de mens na zijn doodals een soort spook over de aarde blijft dolen. De ahrimanischepool denkt dit het beste te realiseren door Amerika op te stuwentot een wereldwijde hegemoniale macht, met name vanuit de eco-nomische sfeer, die haar cultuur eenzijdig en in een karikaturalevorm aan de wereld oplegt: van McDonalds en een keihard kapi-talisme tot het geloof dat de mens niets meer is dan een zak ato-men en dat eventueel ‘buitenaards leven’ per se fysiek van aardmoet zijn. Volgens Steiner willen deze kringen de wereldregiovanaf de Rijn naar het Oosten tot een ‘slavenkaste’, een exploita-tiezone van een door Amerika aangestuurde wereldeconomiemaken.

De ‘luciferische’ pool daarentegen, waarvan als kernland Chinagenoemd kan worden, is de eenzijdig geestelijke pool. Volgenshaar is de sfeer van de geest de enige werkelijke en is de fysiekewereld slechts schijn. Alles wat met het fysieke te maken heeft (vanzweet en seks tot en met geld verdienen) is vies en laag en moetvermeden worden. Zij ziet het liefst dat de mensen hun bestaanpermanent naar de geestelijke wereld verplaatsen. Deze stromingrealiseert zich dat de kans inderdaad aanwezig is dat Amerika de

Op 20 januari j.l. werd George Bushgeïnaugureerd als president van de VerenigdeStaten. Eén zaak bleef bij alle publiciteitonderbelicht. Het betreft Bush’ lidmaatschap vande Amerikaanse loge Skull & Bones, eengroepering die samenhangt met een verborgenmaar diepe tendens in de Amerikaanse politiek.

Achtergronden van eeneeuw Amerikaanseexpansiepolitiek:De familie Bush en Skull &Bones

Arje

n N

ijebo

er

Het Bush familie leven, compleet met Skull en Bones.

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 26

Page 19: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

27

wereldmacht krijgt, en lanceert destructieve tegenbewegingenom haar opmars te stuiten. Eventueel wil zij het leven op aardezodanig tot een hel maken dat mensen na hun dood niet meerzullen reïncarneren – volgens Steiner gaan deze kringen (terecht)uit van de reïncarnatie-idee – maar permanent in de geestelijkewereld blijven. Veel wijst erop dat bewegingen als het communis-me, en deels ook moslimfundamentalisme en bepaalde semi-boeddhistische ordes, loten aan deze stam zijn. Typisch is dat dezekringen vanuit de geestelijke sfeer met ijzeren dwang ‘idealen’ aande mens opleggen en hieraan zonder mededogen het (dagelijks)leven van miljoenen opofferen.

De ahrimanische en luciferische polen zijn extremen waartussenelk mens een juiste balans zou moeten vinden. Volgens Steiner zouop wereldschaal met name de Midden-Europese, Duitse cultuurhierin kunnen slagen. In Midden-Europa c.q. Duitsland zou eencultuur kunnen ontstaan die de ‘geest’ en de ‘materie’ op een juis-te manier bij elkaar brengt, en vanuit dit nieuwe geestelijke inzichtde wetenschap, de kunst en de maatschappij op vele vlakken zoukunnen vernieuwen. Steiner zelf zette zich voor deze nieuwe cul-tuur in via de internationale antroposofische beweging, diebekendheid kreeg door o.a. de Vrije Schoolpedagogiek, de biolo-gisch-dynamische landbouw, de antroposofische gezondheids-zorg en de driegeledersbeweging die streed voor een omvattendemaatschappijverandering van vrijheid in het culturele leven, gelijk-heid in het politieke leven en solidariteit in de economie.

Duitsland had daarmee in de huidige tijd een belangrijke ‘cultuur-taak’. Duitsland zou die taak echter alleen kunnen vervullen dooreen samenwerking en culturele uitwisseling met de Slavische cul-turen van Oost-Europa en Rusland aan te gaan. Steiner zei dat "allecultuurontwikkeling van de toekomst" het resultaat zou zijn van

een "zielshuwelijk" tussen Duitsland en Rusland. Deze zouden hoedan ook moeten samenwerken. De Amerikaanse loges, daarente-gen, eisen voor zichzelf het recht op om de wereldwijd dominan-te cultuur te leveren en zien Duitsland als hun grootste rivaal. Metname zouden zij goede relaties tussen Duitsland en Rusland willenverstoren, omdat het afgelopen is met de Amerikaanse machtindien zij samengaan.

Dialectiek

Het is belangrijk om hier geen traditionele (van oorsprong katho-lieke) complottheorie van te maken. Volgens de complottheorie iser uiteindelijk één fysiek machtscentrum dat de hele wereldbeheerst, zit hier in principe één groep mensen achter (bijvoor-beeld ‘de’ joden, ‘de’ communisten), heeft deze groep onbeperk-te middelen om hun doelen te verwezenlijken en zijn de zichtba-re machthebbers – koningen en presidenten – loopjongens vanhet geheime machtscentrum die slechts bevelen uitvoeren.

Volgens Steiner daarentegen, is het principe van de dialectiek vande filosoof Hegel (1770-1831) het grondprincipe van de loges.Dialectiek houdt in dat een bepaalde situatie (these) altijd haartegendeel in het leven zal roepen (antithese). Dit is de aanleidingtot spanning en onderlinge strijd tussen de ‘thesen’. Na enige tijdvloeien zij samen in een ‘synthese’ (nieuwe rusttoestand), waarinde oude tegenstellingen opgelost zijn. Deze roept, als nieuwe‘these’, na verloop van tijd weer een antithese op, waarna het heleproces weer opnieuw begint. Toegepast kun je loges met de ‘the-sen’ vergelijken. Er zijn allerlei verschillende loges die allemaalandere plannen willen verwezenlijken. Onderling gaan ze de strijdaan om de macht (these en antithese) en uit deze strijd komt naverloop van tijd een nieuwe situatie voort. Sommige loges hebbenechter veel meer kennis en maken plannen op een veel langeretermijn. Zij pogen het maatschappelijke krachtenveld van (ondermeer) de onderling strijdende loges te overzien, en hun plannenzodanig te maken dat zij bestaande loges in hun schema kunneninvoegen en voor hun karretje kunnen spannen. Een ‘lagere’ logewerkt dus veelal, zonder dat zij dat weet, de facto voor een verdergelegen doel van een ‘hogere’ loge. De ‘hogere’ loge hoeft vaakalleen maar hier en daar in het dialectisch proces een groep bij testuren of een andere een duw in de rug te geven. Op bepaaldecruciale momenten komt zij echter in actie om een beslissendewending te geven. Zo vormt zij de ‘synthese’. Het spreekwoord‘twee honden vechten om een been, de derde loopt er mee heen’wijst ook op dit principe. In feite geldt dit ook voor de verhoudin-gen tussen de personen binnen een loge: hoger geplaatste func-tionarissen weten meer dan lagere, en lagere personen zullen veel-

John D. Rockefeller (1839 – 1937)

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 27

Page 20: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

34

Lang wordt al gespeculeerd over het bestaan van een oeroudebeschaving die blijkbaar de oceanen bevoer, de wereld verkendeen overal haar sporen naliet. Oude kaarten zijn gevonden die, zichblijkbaar baserend op nog veel oudere bronnen, nauwkeurig deomtrek van gebiedsdelen tonen die al duizenden jaren voor degeboorte van Christus onder ijs of zee waren verdwenen. Zo toontde Piri Reis kaart uit 1513 n.Chr. delen van Antartica die pas in1818 ontdekt zouden zijn en andere delen die tot zeker een paarduizend jaar v.Chr. onder dikke lagen ijs verscholen lagen. Wiebeschikte over de kennis en de middelen om, in een tijd waarvannog steeds wordt aangenomen dat de menselijke beschaving minof meer aan z’n beginpunt stond, deze gebieden te verkennen?Wellicht dat de theorieën van de heer De Jonge meer licht op ditmysterie kunnen werpen.

Astrologie, geografie en religieDe Megalithische Cultuur heeft z’n sporen nagelaten van noord-west Afrika tot diep in Scandinavië. In de loop van millennia zijnduizenden stenen opgericht en duizenden inscripties daaringegraveerd. Dat heeft een karrenvracht aan archeologisch studie-materiaal opgeleverd. Toch weet men nog relatief weinig overontstaan, doel en gebruik van de monumenten en inscripties. DeJonge vindt dat onacceptabel: "In feite vormt het gebrek aanhypothesevorming omtrent deze vragen ook de aanleiding vanmijn onderzoek. Na bestudering van de berichtgeving over hetEngelse Stonehenge dacht ik bij mezelf: ‘Het is toch feitelijk te gekdat we nog maar zo weinig over onze directe voorouders te weetzijn gekomen?’ Met het beschikbare archeologische materiaalmoest mijns inziens meer te doen zijn. En dus ging ik aan de slagmet de gegevens die mij over Stonehenge ter beschikking ston-den. Al vrij snel had ik door in welke richting de antwoordengezocht moesten worden. Naast astrologie, bleken geografie enreligie een sleutelrol te spelen bij de betekenis van de monumen-ten."Het meest kenmerkende monument uit de Megalithische Periodeis het ganggraf. Het is volgens De Jonge echter de vraag of dezebenaming wel zo gelukkig gekozen is: "Een kerk heeft in onze cul-tuur altijd centraal gestaan. Misschien dat je alleen daarom al kuntspeculeren dat de ganggraven een combinatie van (voor-christe-lijke) kerken en kerkhoven waren. Een wezenlijk kenmerk van al dieganggraven is dat de belangrijke grafkamers daarin altijd op het

westen gericht zijn, terwijl de ingang op het oosten ligt. Boven-dien zijn al deze monumenten te vinden langs de kust van West-Europa en West-Afrika. Daaruit kan volgens mij geconcludeerdworden dat het eigenlijk gaat om een soort zendingskerken terverspreiding van het geloof van de bouwers van de monumenten.Wil men een geloof verspreiden, dan dient gereisd te worden endaarbij is enige geografische kennis onontbeerlijk. Naast religiemoet geografie dus bij deze monumenten een belangrijke rol spe-len. En beide zaken vindt men inderdaad terug in de monumen-ten. Zo valt bij de bestudering van elk groot megalithisch monu-ment het getal 23 op. Dat getal komt op verschillende manierenterug: 23 stenen, 23 inscripties, hoeken van 23 graden, enz. Ietsanders dat bij de monumenten opvalt is hun schijnbare oriëntatieop de opkomst van de midzomer- en midwinterzon. Men richttezich dus op extreme posities van de zon. Zo staat de midzomer-zon boven de kreeftskeerkring, die op 23 graden noorderbreedteligt. Deze combinatie duidt op het bestaan van een monotheïsti-sche zonnegodsdienst. De extreme positie van de zon op dekreeftskeerkring (23 graden) is in deze oude cultuur een symbool,te vergelijken met het symbool van het kruis waaraan Jezus Chris-tus gestorven is. Bovendien, en dat is zeer frappant, lijkt het eropdat de bouwers van de monumenten op de hoogte waren van debreedtegraad waarop ze zich bevonden. Ook dat verwerkten ze inde monumenten."

Jhr. Drs. Reinoud de Jonge, van huis uitchemicus, is een selfmade archeoloog. Beginjaren negentig begon hij zich te verdiepen inStonehenge en andere stenen overblijfselen uitde Megalithische Periode (± 5000-1500 v.Chr.).Zijn ontdekkingen verbaasden hem. Maarverbazing maakte al snel plaats voorverbijstering toen hij merkte hoe weinigaandacht de ‘wetenschappelijke wereld’schijnbaar voor zijn, indien bewezen immersrevolutionaire, bevindingen toonde. Een gesprek.

Megalietenbouwers alsontdekkingsreizigers

Nie

ls Br

umm

elm

an

Jhr. Drs. Reinoud de Jonge, auteur van het boek "De stenenspreken"

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 34

Page 21: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

35

Het blijkt volgens De Jonge steeds weer dat elk monument eenverhaal met een begin en een eind is: "Het verhaal gaat over ont-dekkingsreizen en de resultaten ervan en wordt met behulp vangetallen verteld. Bij het onderzoek ernaar en de juiste interpretatieervan komt dus enig rekenwerk kijken. Naast het feit dat het voorastrologische observaties gehanteerd werd, verhaalt het Stonhen-ge-monument volgens mij over de tocht die leidde tot de ontdek-king door de megalietenbouwers van Groenland rond 3300 v. Chr.Dat blijkt voornamelijk uit de hoeken van de stenen onderling (diede breedtegraden aangeven waarop ontdekte eilanden en land-massa’s zich bevinden) en de positionering van delen van het

Fig.1: Gestileerde tekening in rode oker op een menhir vanSallas, Orense, Noord Portugal, ca.2300 v.Chr. Bovenaan deZuidelijke Oversteek van de Atlantische Oceaan (met wind en

stroming in de rug) vanaf de westkust van Afrika (de KaapVerdische Eilanden, rechts) naar de noordoost punt van Zuid-

Amerika (Kaap Sao Roque, Brazilië, links). De verticale lijnhalverwege wijst naar de magnetische noordpool (ca.10

NNW), omdat men op het kompas vaart. De golflijn laat ziendat het water nu helemaal bekend is tot de overkant van de

oceaan (links), wat maar 10 "breedtegraden" (= 1111 km)naar het westen is.

Fig.2: Inscriptie op een menhir van Pola de Alanda,noordwest Spanje, ca.2100 v.Chr. We kijken langs het

oppervlak van de steen vanaf het Iberisch Schiereland naarhet westen. Het is de Noordelijke Oversteek (met wind enstroming in de rug) vanaf Amerika naar Europa. De halve

rondjes zijn eilanden. De Azoren midden op de oceaanbestaan uit de 2 eilanden van de Oost-Azoren (rechts), de 5

eilanden van de Centrale Azoren (linksonder), en de 2eilanden van de West-Azoren (boven). Ook zien we de 2eilanden van Madeira (midden, enkele lijn), en Bermuda

(boven, enkele lijn). De open uiteinden betekenen: "het landloopt door!", niet het land van de eilanden, maar van de

continenten, natuurlijk! Het aantal lijnen geeft de afstanden:Bermuda is 1AL vanaf de Bahama's en de Amerikaanse kust,

de West Azoren zijn 3AL vanaf Bermuda, Madeira is 1ALvanaf de Azoren, en Iberië is ongeveer 2AL vanaf de Azoren

(1 AL= 1 Afstands Lijn= 10 "breedtegraden"= 1111 km).Rechtsonder de kust van NW Spanje met de 6 zee-

inhammen. De meest zuidelijke is de monding van de rivierde Minho (met de stip), dicht bij de plaats waar deze menhir

staat.

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 35

Page 22: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

39

Boeken

Aan tafel met de farao’sBaarn: uitg. Tirion, 2000Prijs: fl. 26,22 / Euro 11,90

Hoewel de Oude Egyptenaren ons uit hunrijke en verbazingwekkende cultuur geenkookboeken hebben nagelaten, kunnen wetoch een goede indruk krijgen van de maal-tijden die de farao’s en de Egyptischebevolking gebruikten. Dankzij de beschil-derde muren in de graftombes, de graf-maaltijden die de overledenen meekregenom in de andere wereld geen honger tehoeven lijden, en uit de verhalen van reizi-gers zoals de Griekse geschiedschrijver Her-odotus is er heel wat bekend over de culi-naire cultuur in het Oude Egypte.De langgestrekte Nijl stroomt vanuit dehooglanden van Afrika door de woestijnge-bieden van Soedan en Nubië, om tenslottevia de vruchtbare vlakten van het laaggele-gen Egypte de zee te bereiken. Door deeeuwen heen is deze rivier de slagader vanEgypte geweest. In de Oudheid stondenreizigers al verbaasd over de natuurlijkerijkdommen van Egypte. Deze overvloedwas te danken aan het feit dat de Nijl elkjaar opnieuw buiten zijn oevers trad, hetland bevloeide en een vruchtbare slib ach-terliet.De Oude Egyptenaren leefden er dan ookgoed van. Ze nuttigden hun voedsel zon-der veel omhaal en vorken waren nogonbekend; hun platte broden werdengevuld of als "lepels" gebruikt. Vlees en viswerden gewoon met de vingers gegeten:op sommige grafschilderingen staan rijkedames afgebeeld met een hele gebraden

vogel in de hand, klaar om deze af te klui-ven. Tijdens de maaltijd vloeide rijkelijk bierof wijn en dronken worden was dan ookheel acceptabel. Op sommige grafschilde-ringen zijn deftige dames afgebeeld dieongegeneerd overgeven tijdens een lang-durig feestmaal. Laat dit u er echter nietvan weerhouden eens een maaltijd tebereiden met de unieke en smakelijkerecepten uit het Oude Egypte. De meesteingrediënten zijn gemakkelijk te vinden inoosterse winkels en voor moeilijke ingre-diënten heeft de samenstelster een alterna-tief aangereikt in dit handzame en zeerfraai geïllustreerde boekje.(Sylvia Franyik)

De helende krachten vanlichtDeventer: uitg. Ankh-Hermes,2000Prijs: fl. 49,50 / Euro 22,46

Licht is overal, maar de essentie van lichtkan niet worden waargenomen en her-bergt, zoals het prisma toont, vele gehei-men in zich. Door de eeuwen heen hebbenverschillende mensen verschillende inter-pretaties gegeven van wat ze zien: demanier waarop onze hersenen het licht datop onze ogen valt interpreteren, wordtgekleurd door onze individuele ervaring.De zon en haar licht hebben geen geschie-denis, alleen een karakter. Licht is er altijdgeweest en zal er altijd zijn; in vrijwel allebekende religies en op alle kalenders komtde zon voor, van de "heal stone" bij Stone-henge, waar het zonlicht een steen raaktdie ziekten zou genezen, via de aanbiddingvan zonnegoden bij de Egytenaren, Inca’sen Maya’s, tot aan de hedendaagse

geloofsovertuigingen. Het evangelie vanJohannes opent met een duidelijke uiteen-zetting over het levenslicht: het licht dat inde duisternis schijnt, het licht "dat verlich-ting verschaft voor elke mens die op dewereld komt", het licht dat schijnt in deduisternis "maar niet is begrepen". Uit-gaande van bovenstaande gedachtenschreef Roger Coghill zijn boek, waarbij hijgrote nadruk legt op de helende werkingvan licht, waarbij hij laat zien dat hetlichaam en zijn energieën weer in even-wicht kunnen worden gebracht door hetgebruik van het licht en de grote rol die delichttherapie in de geneeskunde kan gaanspelen. Het boek brengt oude spirituelewijsheid en nieuwe wetenschappelijke ken-nis samen; de schrijver legt uit hoe licht-therapieën worden toegepast in de con-ventionele geneeskunde, hij toont hetgebruik van licht in de alternatieve genees-kunde en bij energetische healing en geefttips om de helende eigenschappen vanlicht in het eigen huis te benutten.(Sylvia Franyik)

Messages from WaterTokyo: Hado Kyoikusha Co.Ltd., 2001 Prijs: fl. 74,90 / Euro 33,90

Wat voor de energetisch geneeskunde van-zelfsprekend is, wordt door de orthodoxewetenschap nog altijd hevig betwijfeld enals charlatanerie afgedaan: het feit datwater in staat is om informatie in zich op tenemen. Deze wetenschappelijke strijd is nu doorhet boek "Messages from Water" van deJapanse Masaru Emoto voor eens en vooraltijd beslecht in het voordeel van de ener-getische geneeskunde. Deze wetenschap-

Masaru Emoto

Roger Coghill

Michelle Berriedale-Johnson

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 39

Page 23: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

40

per is het na twaalf jaar experimenterengelukt om op wetenschappelijke wijzeonontkoombaar aan te tonen dat waterniet alleen in staat is om informatie, maarook gevoel en bewustzijn op te slaan. Voor-taan hoeft men de TwijfelendeWetenschapper dus nog slechts het boekvan Emoto in handen te drukken, want dein het boek rijkelijk en in kleur afgebeelde"informatiekristallen" zijn proefondervinde-lijk door iedereen opnieuw te maken, ookal zal variatie in de vorm onvermijdelijk zijn,omdat iedere kristal andere informatie inzich kan opslaan, afhankelijk van de infor-matie waaraan die kristal is blootgesteld.Door het onderzoek van Emoto is bewezendat bij –5o C en een gekoelde microscoopde optimale voorwaarden verkregen kun-nen worden om de kristallisering van hetwater op de beste manier te verwezenlij-ken. In zijn boek toont Emoto honderd vande mooisten uit de tienduizenden opna-mes van kristallen die onder zijn micro-scoop ontstonden. Hij toont daarmee aandat waterkristallen het "gezicht van hetwater" zijn, gevormd of misvormd al naargelang de informatie die het water in zichheeft opgenomen. Een verbijsterend boekvan grote schoonheid en diepe betekenis.(Sylvia Franyik)

Exploring the world of kingArthurLonden: Thames & Hudson,2000Prijs: fl. 70,90 / Euro 32,90(Hardcover)

Naast detailstudies zijn er al heel wat meergoede, algemene werken over koningArthur, de Graal en de ridders van deRonde Tafel. Te denken valt aan het inmid-dels bij De Slegte te vinden boek van DavidDay, The Quest for King Arthur. Toch ver-dient het recente werk van Christopher

Snyder een speciale vermelding, omdat ikme geen betere inleiding in de boeiendewereld van Arthur kan voorstellen dan ditschitterend geïllustreerde boek. Hier lezenwe een populair wetenschappelijk boekvan een wetenschapper, die naast zeerhoogdravende wetenschappelijke litera-tuur (lees zijn An Age of Tyrants: Britainand the Britons, AD 400-600) de kunst ver-staat te schrijven voor een breed geïnteres-seerd publiek. Snyder boeit niet alleen inzijn beschrijving van de historische Arthurof allerlei mogelijke theorieën over zijnleven, maar ook in zijn relaas over de steedsweer oplevende belangstelling voor Arthur.Zo lezen we over de late Middeleeuwen,waarin Arthur een voorbeeld van ridderlijk-heid werd en zijn naam gebruikt werd omclaims op de Engelse troon te rechtvaardi-gen, maar ook over de Victoriaanse tijd,toen in een algehele opleving van Roman-tiek en sentimentaliteit de mensen zwijmel-den bij verhalen over the lady of the lake ofde ontrouw van koningin Guinevere. Sny-der breidt zijn opsomming van Arthur-invloeden uit tot en met de twintigsteeeuw en we komen dus ook de met Mer-lijn-achtige trekjes behepte Gandalf tegen,Walt Disney films, Monty Python’s zoek-tocht naar de Holy Grail en de Arthur-ver-sie van het populaire rollenspel Dungeonsand Dragons. Het boek besluit met een opsomming vanwebsites, toeristisch interessante plaatsenen een goede literatuurlijst. Wat wil je nogmeer! Voor iedereen, gegrepen door hetArthur virus het ideale startpunt van dereis. (Ger Rombouts)

The keys to Avalon. The truelocation of Arthur’skingdom revealed.Shaftesbury: Element, 2000Prijs: fl. 74,90 / Euro 33.90

Bij het schrijven van dit zoveelste ‘definitie-ve’ boek omtrent de locatie van de Arthur-verhalen hebben de auteurs twee (discuta-bele) uitgangspunten. Ten eerste komenwe in de oude bronnen steeds een driede-ling tegen van Britannia: Cymru, Alban enLloegyr, traditioneel opgevat als Wales,Schotland en Engeland. Blake en Lloydbeweren dat Britannia in deze bronnen ver-staan moet worden als Wales en dat hethier dus drie gebieden binnen Walesbetreft, te weten Gwynedd, Powys enZuid-Wales. Het is een twijfelachtige start,want je zult dan toch eerst moeten verkla-ren waarom Britannia bijvoorbeeld in deRomeinse bronnen toch echt voor het heleeiland staat.

Wat betreft het tweede uitgangspunt men-gen de auteurs zich in een discussie die alminstens een eeuw wordt gevoerd. Watzijn nu de oudste bronnen over koningArthur? Zijn dat de spaarzame authentieketeksten uit de Dark Ages, zoals de werkenvan Gildas of Nennius? Of mogen we delaat-Middeleeuwse teksten uit Wales, zoalsde beroemde Mabinogion of de Triadeneen zelfde ouderdom toedichten? Nationa-listen uit Wales en de voor het Tourist Offi-ce van Noord-Wales werkende Blake enLloyd gaan uiteraard van de laatste opvat-ting uit. Zij beweren dat deze teksteninderdaad pas laat zijn opgeschreven, maarteruggaan op een veel oudere mondelingeoverlevering. Het is een beetje een kip ofhet ei kwestie. Of Arthur kwam uit Zuid-west Engeland en zijn nazaten gingen opde loop voor de Angelsaksen naar Wales ennamen een heel scala aan verhalen en top-oniemen met zich mee. Of Arthur kwam uitWales en is door latere verdedigers van deEngelse monarchie tot een koning van heelhet eiland gemaakt. Tot op heden ontbre-ken de bewijzen voor een definitief ant-woord.

Blake en Lloyd komen in hun boek in iedergeval met een aantal interessante mogelij-ke Arthur locaties, zoals Llangollen en deabdij van Valle Crucis. Meestal leunen zedaarbij sterk op toponiemen. Mij bekruiptaltijd het gevoel dat je op een gedetailleer-de kaart van Groot-Brittannië overal welCamelot, Arthur of Avalon- achtige namentegenkomt. Archeologen zullen hun gelijkof ongelijk in de komende jaren wellichtaantonen. De auteurs lijden echter aandezelfde kwaal waaraan veel ‘definitieve’boeken mank gaan. Alles, maar dan ookalles uit de Arthur-verhalen wordt naar eenbetrekkelijk klein gebied in Noord-Walesgetrokken. Het lijkt me wat kort door debocht. (Ger Rombouts)

Steve Blake, ScottLloyd

Christopher Snyder

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:32 Pagina 40

Page 24: Frontier Magazine 7.6 november / december 2001

Natuurlijk licht omvat het volledige spectrum. Beter licht bestaat niet.

De voordelen van volspectrumlichtVolspectrumlampen bieden meer dan daglichtlampen. Ze omvatten het volledige spectrum van het natuurlijkedaglicht en dat heeft een aantal duidelijke voordelen.Allereerst heeft u altijd natuurlijk licht op de plekkenwaar u dit wenst. Zo kunt u ontspannen lezen en wer-ken en voorkomt u vermoeidheid van ogen, hoofdpijn

e.a. klachten. Verder beïnvloedt natuurlijk licht uwgemoedsgesteldheid gunstig, zoals uw humeur enpositieve instelling. U krijgt meer energie. Volspectrumlampen worden daarom toegepast bij licht-therapie, want het is een bewezen feit dat het natuurlijke volspectrumlicht een positieve werking heeft op lichaam en geest. Denk aan de donkere dagen van het jaar.

De volspectrumlampen van Lucas Verlichting zijn zeergemakkelijk toe te passen. Letterlijk in één handomdraai.

IN EEN HANDOMDRAA I

E N E R G I E E N E E N P O S I T I E F G E V O E L

U N I E K I N N E D E R L A N D

Frontier Sciences Foundation Postbus 372 8250 AJ Dronten • Tel.: 0321-380558 • Fax: 0228-312081 •Website: www.fsf.nl • E-mail: [email protected]

VOLSPECTRUMLAMPEN ZIJN UNIEK IN NEDERLAND. TE BESTELLEN PER TELEFOON, FAX OF E-MAIL.

Natuu r l i j k l i c h t . E l k e d a g e n e r g i e e n e e n p o s i t i e f g e v o e l .

WATTAGESPIRAALLAMP9 Watt

11 Watt15 Watt20 Watt23 Watt

KOMT OVEREENMET NORMAAL

40 Watt60 Watt75 Watt

100 Watt2 x 60 Watt

LENGTE IN MM105105125135150

PRIJS PER STUK INC. BTWƒ 48,50 € 21,90ƒ 48,50 € 21,90ƒ 49,50 € 22,50ƒ 52,50 € 23,90ƒ 54,90 € 24,90

De lampen zijn voorzienvan een compact elektro-nisch voorschakelapparaat.Daardoor brengen ze geentrillingen teweeg en star-ten ze direct na inscha-keling op (energiezuinigerdus milieuvriendelijker).

Verzend- en handelingkosten: 1 t/m 5 lampen ƒ 15,00 en 6 t/m 9 lampen ƒ 25,00 (binnen Nederland). Bestellingen vanaf10 lampen geen verzendkosten. Na overboeking van het verschuldigde bedrag oprekeningnummer 407 89 84 17 zenden wij u het aantal gewenste lampen per omgaande toe. Ook rembourszendingen zijn mogelijk. Vermeldt u s.v.p. bij uw betaling duidelijk welke wattages u wenst.

PRIJZEN VOLSPECTRUM FLUORESCENTIEBUIZEN15 Watt 450 mm ƒ 51,95 € 23,9018 Watt 600 mm ƒ 46,95 € 21,5030 Watt 900 mm ƒ 51,95 € 23,9036 Watt 1200 mm ƒ 49,95 € 22,9058 Watt 1500 mm ƒ 51,95 € 23,90

fr0706_2009.qxd 09-06-2009 22:33 Pagina cov4