Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

24
Carl Sagan en ET Hij leerde de wereld zoeken naar buitenaards leven januari / februari 2000 jaargang 6 nr. 1 ƒ 7,95 / 145 Bfr. / 3,60 Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s Washington: De Sterrenstad Is de Amerikaanse hoofdstad een boodschap voor de kosmos? Kreta: dodeneiland van Egypte? Leerden de Egyptenaren mumificatie op dit eiland? Reuzen op Aarde ”freaks” of een uniek ras? Nano-technologie onze toekomst… of ondergang? Atlantis-controverse Wereldbestseller Graham Hancock vernietigt in BBC reportage

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - De Val van Atlantis - De buitenaardse wetenschapper - Washington: de sterrenstad - De Energie van het orgasme - De Nano-technologie: onze redding of onze ondergang? - De zoektocht naar reuzen op Aarde - Het dodeneiland? - Langs heilige plekken en Leylijnen in Nederland - Zijne heilige hoogheid in Nederland - Indian Summer in Brussel

Transcript of Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

Page 1: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

Carl Sagan en ETHij leerde de wereld zoeken naar buitenaards leven

januari / februari 2000jaargang 6 nr. 1

ƒ 7,95 / 145 Bfr. / € 3,60

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

Washington: De SterrenstadIs de Amerikaanse hoofdstad een boodschap voor de kosmos?

Kreta: dodeneiland van Egypte?Leerden de Egyptenaren mumificatie op diteiland?

Reuzen op Aarde”freaks” of een uniek ras?

Nano-technologieonze toekomst… of ondergang?

Atlantis-controverseWereldbestseller Graham Hancockvernietigt in BBC reportage

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:46 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:46 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

De

stan

dpun

ten

in d

e ar

tikel

en z

ijn n

iet

altij

d di

e va

n Fr

ontie

rM

agaz

ine

en/o

f Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n, z

odat

die

er

ook

geen

ver

antw

oord

elijk

heid

voo

r ku

nnen

nem

en. H

et c

opyr

ight

late

n w

e ru

sten

bij

de a

uteu

r ze

lf. D

e co

pyr

ight

voo

r de

ove

ri-ge

inho

ud li

gt b

ij Fr

ontie

r Sc

ienc

es F

ound

atio

n.

© F

ront

ier

Scie

nces

Fou

ndat

ion

2000

3 Redactioneel4 Globescoop8 Vreemde Zaken

Duizend nieuwe MJ-12 papieren; Nieuw bewijs voor groteplaneet voorbij Pluto?; Microbes overleven vijandelijk ruim-tevacuum; Overheid bekijkt Firmage’s nieuwste idee metargusogen; Astronoom ijvert voor parallel universum; Galileoscheert langs Jupitermaan Io; "Fox Mulder" Nick Pope verteltUFO waarheid als fictie; President-kandidate wenst UFO-ant-woorden; Nieuwe Dodezeerol spreekt over Astrale Werel-den; Nogmaals een planeet ontdekt; Braziliaanse dierenartsgeeft verklaring voor Chupacabras

12 De Val van AtlantisDe Britse televisiezender BBC, in zijn wetenschappelijke pro-gramma Horizon, heeft geen spaander heel gelaten van hetwerk van de auteurs Graham Hancock en Robert Bauval. Huntheorieën werden door wetenschappers en het programmaals fantasieën bestempeld.

14 De buitenaardse wetenschapperDe Amerikaanse professor Carl Sagan zette zijn leven in het teken van de zoektochtnaar buitenaards leven en de verspreiding van de wetenschap onder de wereldbevol-king. Terzelfder tijd zette hij zich scherp af tegen de "pseudo-wetenschappers" en waseen fervent tegenstander van de UFO-onderzoekers en graancirkelonderzoekers. Eenportret van een complexe persoonlijkheid.

18 Washington: de sterrenstadDe Amerikaanse hoofstad Washington is het werk van vrijmetselaars die in het planvan de stad esoterische symboliek trachten aan te brengen, opdat Washington in een"gunstig gesternte" zou staan om uit te groeien tot een ware "sterrenstad".

22 De Energie van het orgasmeWilhelm Reich leidde een bewogen leven. Het begon als een van de meest vooraan-staande psycho-analisten, als een persoonlijke vriend van Sigmund Freud. Het eindig-de in een Amerikaanse gevangenis, waar hij veroordeeld was als een "charlatan", deontdekker van wat volgens de overheid geen nieuwe vorm van energie was.

25 De Nano-technologie: onze redding of onze ondergang?Minuscule robotten die zich in ons lichaam een weg banen naar een "rotte plekken"en daar alles herstellen. In de volgende eeuw wordt dergelijke technologie mogelijkrealiteit. Maar terzelfder tijd is er ook het gevaar dat deze creatie een eigen leven gaatleiden en uiteindelijk verantwoordelijk is voor onze ondergang.

27 De zoektocht naar reuzen op AardeDavid Hatcher Childress trekt de wereld rond, op zoek naar sporen van reuzen. Zijnze "gewoon groter dan gewoon", of vormen zij overblijfselen van een verdwenenbeschaving?

31 Het dodeneiland ?Is Kreta en zijn beschaving een die afgestemd was op de dood? Was het paleis vanKnossos, met zijn labyrint, gebouwd voor de geest van overleden koningen uit Egyp-te? Een verkenning langsheen de wonderen van dit eiland.

34 Langs heilige plekken en Leylijnen in NederlandDe zoektocht naar mystiek in Nederland voert deze keer naar het kasteel Brederode,bij Santpoort.

35 Zijne heilige hoogheid in NederlandRecent bracht de Dalai Lama, de goddelijke lei-der van Tibet, die nu in ballingschap woontvan zijn volk, een bezoek aan Nederland.

37 Indian Summer in BrusselIn de Belgische hoofdstad loopt momenteeleen tentoonstelling over Indianen.

38 AlexandriaSecret Chamber; Cosmic Explorers

40 Agenda/Aangekondigd

1

De controversiële uitvinder WilhelmReich in "goede tijden", met zijn

familie.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:46 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

Frontier Magazine bevindt zich in het jaar dat het oorspronkelijk in zijn titeldroeg: 2000. Een nieuw millennium dus, maar dezelfde Frontier. Hoewel…het is opvallend hoe in de laatste zes maanden van 1999 de interesse in hetUFO-fenomeen als het ware als sneeuw voor de zon verdwenen is. Geengrote namen die nieuwe boeken publiceren. Evenmin grote of schokkendegebeurtenissen in dat wereldje. Dat heeft zijn weerslag op de inhoud van hettijdschrift, dat in dit nummer nauwelijks of geen aandacht aan het fenomeenbesteedt. We kunnen immers niet berichten over zaken die niet plaatsvinden.Toch is het UFO-fenomeen niet dood. Integendeel, blijkbaar, want in Belgiëwordt eind april een grootse conferentie omtrent het fenomeen opgezet.Vast en zeker een aanrader.

Hoe dan ook: het heeft er veel van weg dat het fenomeen een soort stiltevoor de storm ondergaat. Of liever: een transformatie. Vanaf het volgendenummer zal dat dan ook langzamerhand duidelijk beginnen te worden…hopen wij althans. De UFO als onbekend iets is blijkbaar niet langer interes-sant; hij moet iets anders worden. Wat dat is, zal in dit millennium hopelijkduidelijk worden. De verandering zal mogelijk ook bijdragen tot het vindenvan een antwoord op de vraag wat UFO’s nu eigenlijk zijn en betekenen.

Ondertussen gebeurt er echter elders in de wereld voldoende om u opnieuwboeiende lectuur voor te schotelen. De grootste gebeurtenis van de afgelo-pen twee maanden is waarschijnlijk de vernietigende BBC-reportage op hetwerk van Graham Hancock en Robert Bauval. Groot-Brittannië - en daarbui-ten - weet nu dat veel van hun werk pure fantasie is. Voor de lezers van Fron-tier Magazine zal dit geen verassing zijn, daar wij reeds voor een half jaar dealarmbel lieten rinkelen. Helaas is het zo dat er nog meer onheil in de wol-ken hangt, zoals in de volgende Frontier duidelijk zal worden. Het heeft erveel van weg dat het hele verhaal over de Dogos in Mali en hun kennis overde ster Sirius weldra als een kaartenhuisje in elkaar zal storten. Daarover ech-ter meer in volgende Frontier.

Hoewel het merendeel van onze lezers waarschijnlijk dit millennium niet zul-len uitzien (maar je weet maar nooit wie zich onder het lezerspubliekbevindt, dus zijn wij hier even voorzichtig…), wensen wij iedereen toch eenvoorspoedig mellennium… en sterkte. Frontier Magazine houdt stand… wanthet is duidelijk dat wij geen ”millennium bug” hebben, terwijl een aantaltheorieën dat duidelijk wel hadden. Moge het onkruid zich van het grasonderscheiden. Wij zullen ons op het gras blijven concentreren en af en toewieden. Want tenslotte zijn wij allemaal uit op kennis, niet op allerlei vormenvan mooie verhaaltjes, theorieën of godsdienst.

De Redactie

3

Hoofdredactie:

Filip Coppens

Herman Hegge

Redactie-medewerkers:

Monique Hoppenbrouwer

Jeroen Kümeling

Simon Langbroek

Maarten Moerman

Jubbe Muller

Mirjam Van Dijk

Medewerkers:

Andy Denne

Maurits Enthoven

Bas Meijer

David Hatcher Childress

Bart Jan Hooijkaas

Nancy Polet

Hans Overbeek

Ger Rombouts

Marc Vredeveldt

Lay-out: D-Sine & PDB

Druk: Printovit

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:

Tel. 0321-380558

Het abonnement wordt stilzwij-

gend verlengd, tenzij het schrif-

telijk wordt opgezegd uiterlijk

één maand voor het aflopen van

het abonnement.

Redactie Frontier 2000:

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,

Nederland, Tel. 0321-380558

Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,

Nederland, Tel. 0321-380558

Fax 0228-312081

E-mail: [email protected]

http://www.fsf.nl

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

4

Krantenkiosk

20 augustus 1999

Ruim 21.000 Nederlanders doen op inter-net mee aan de speurtocht naar buiten-aards leven. Ze maken deel uit van hetzogeheten SETI-project, waarbij de reken-kracht van computers bij mensen thuiswordt ingezet om radiosignalen uit deruimte te analyseren. In totaal doenwereldwijd meer dan 1 miljoen mensenmee aan het project, dat enkele maandengeleden werd opgezet door een Ameri-kaans instituut. De computers halen deruwe gegevens binnen van een telescoopin Puerto Rico en beginnen te rekenen ophet moment dat ze niet gebruikt worden.De resultaten worden naar de Berkeley-uni-versiteit in Californië geseind. De speur-tocht heeft tot nu toe nog geen resultaatopgeleverd. De computers kunnen meergegevens analyseren dan één computer invele honderden jaren dat kan. De Neder-landse computers hebben tot nu toe hetwerk verzet waar één computerruim 800 jaar voor nodig zou hebben.Nederland staat met het aantal deelnemersop de achtste plaats. Meer dan de helftkomt uit de Verenigde Staten. In Neder-land doen nog altijd meer mensen meedan in bijvoorbeeldFrankrijk, China of Israël.

1 oktober 1999

Bewijsmateriaal dat uit Frankrijk afkomstigis toont aan dat de Neanderthalers kanni-balen waren. Kaakspieren van kinderenwaren uitgefilleerd, pezen waren versne-den en schedels opengebroken om de her-senen te verwijderen.Antropologe Juan Luis Arsuaga meent datdit zeer belangrijk is, daar het betekent datde Neanderthalers dachten zoals wij, hunopvolgers, die eveneens kannibalisme

beoefenen. Het is immers een gegeven datenkel mensen kannibalisme beoefenen.Opgravingen in een grot in Moula-Guercyin de Ardeche had het resultaat dat men 78Neanderthaler beenderen vond, afkomstigvan op zijn minst zes personen die 100.000jaar geleden leefden. De overblijfselen vantwee volwassenen, twee 15 of 16-jarigenen twee zes of zevenjarige kinderen wer-den teruggevonden, alsmede vierhonderdstukken afkomstig van dieren.Een grondige analyse van werktuigen enbreuklijnen toont dat de Neanderthalersuitstekende slagers waren. “Indien we aan-nemen dat de overblijfselen van de dierenafkomstig zijn van een maaltijd, dan moe-ten we stellen dat “lunch” af en toe ookeen mens op het programma had”, zo stelthet team onder leiding van Alban Defleur.Alle schedels en ledematen waren gebro-ken, waarschijnlijk om het brein en hetbeenmerg te verwijderen. Alleen de handen voetbeenderen bleven gespaard voordeze ravage. Die beenderen bevatten geenmerg. De pezen van de arm en het beenwerden afgesneden, een noodzakelijkeingreep indien een ledemaat verwijderddiende te worden. Andere insnijdingentonen dat de dijspieren verwijderd werdenen in een geval werd ook de tong afgesne-den.Andere opgravingen deden reeds vermoe-den dat de Neanderthalers kannibalenwaren. Dit is echter het meest duidelijkebewijs.. en de eerste keer dat dergelijkbewijs in Europa teruggevonden werd.Sporen van knaagtanden werden nergensteruggevonden, hetgeen betekent dat die-ren niet verantwoordelijk waren voor deverminking. Andere sporen duidden aandat het vlees ofwel rauw of gekookt gege-ten werd. Waarom hier kannibalisme beoe-fend werd, is niet duidelijk. De overvloedaan andere vormen van voedsel op dezeplaats doet sterk vermoeden dat het nietplaatsvond vanwege enig voedseltekort.Het zou bovendien geen onderdeelgeweest zijn van enig ritueel.

13 oktober 1999

De Mars Climate Orbiter Spacecraft gingverloren omdat een team van NASA inchesen mijlen gebruikte… en een ander teammeters en kilometers. En indien men eenruimtevaartuig in een baan rond de pla-neet Mars tracht te brengen, dan kan ditproblemen geven. En het gaf problemen…“onze nalatigheid om dit simpele euvel teherkennen en te corrigeren heeft grotegevolgen gehad”, zo stelde Dr EdwardStone, directeur van NASA’s Jet PropulsionLaboratory (JPL). Dr Edward Weiler ver-klaarde dat mensen af en toe foutenmaken. Het was, zo meende hij, geen foutvan de ingenieurs, maar van de contro-leurs.

19 oktober 1999

Het kan gewoon puur toeval zijn dat deAmerikanen geen Chinees spreken. Tweegeleerden geloven immers dat Aziaten perboot naar de Nieuwe Wereld reisden en ditlang voor Columbus. Recent verklaardeeen Australisch geleerde dat de aboriginalsuit Australië de Nieuwe Wereld mogelijkreeds 11.000 jaar geleden ontdekt haddenen wel per boot. Deze theorieën hebbenertoe geleid dat veel academici momenteeldebatteren of de Stille Oceaan mogelijkeen “snelweg” was die naar de NieuweWereld voerde. Lange tijd geloofde mendat de uitgestrektheid van die oceaan degrootste hinderpaal was.In 1997 concludeerde een studie van deAmerikaanse National Academy of Sciencesdat de eerste immigranten inderdaad van-uit Azië afkomstig waren. De Indianen, metname de Navajo, Chamorro en de Pla-thoofden bezaten een uniek type van eenretrovirus, JCV, dat louter in China en Japanteruggevonden werd.De huidige theorie stelt dat er geen contactplaatsvond tussen China en Amerika tussenca. 10.000 voor Christus en het begin vande vorige eeuw. Michael Xu, assistent pro-fessor in de Chinese Wetenschap aan deTexas Christian University heeft daar zo zijn

ChineseAmerikanen

Verwarring leiddetot crash op Mars

Neanderthalerswaren kannibalen

Ruim 21.000Nederlandersspeuren naar

buitenaards leven

Waren neanderthalers kannibalen?

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 4

Page 7: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

twijfels over. Tijdens opgravingen in Mid-den Amerika ontdekte Xu jade, stenen enaardewerk die met de Olmeken verbondenzijn. De Olmeken zouden de voorvadersvan de Maya zijn. De motieven hebbenechter een opmerkelijke overeenkomst metde inscripties van de Chinezen, met namedie van Shang dynastie, tussen 1600 en1100 v. Chr. Symbolen voor landbouw,astronomie, regen, godsdienst, offer,hemel, zon, bomen en water zijn vrijwelidentiek. “Toen ik voor het eerst die voorwerpen uitAmerika naar China bracht, meenden dewetenschappers daar dat het schrift afkom-stig was van de Shang dynastie”, zo steltXu. Kolonisatie was geen prioriteit van deChinezen, zo stelt Xu. Dit is mogelijk eenreden waarom andere aspecten van deChinese cultuur niet verspreid raakte overhet Amerikaanse continent.Betty Meggers, als archeologe verbondenaan het Smitsonian Institution, meent datde contacten met China nog verder terug-gaan, mogelijk tot zo’n vijfduizend jaargeleden. Ze heeft opmerkelijke gelijkenis-sen gevonden tussen potten op een plaatsdie Valdivia in Ecuador noemt en pottenafkomstig uit de Jomon periode in Japan.Zowel Meggers als Xu geloven dat de stro-mingen van de Stille Oceaan, zoals deKuroshio van Japan en de Zwarte Stroomvan China, de boten naar de NieuweWereld dreven. Hoewel er geen sporen zijn van een bloei-ende handel of nederzettingen, meentMeggers dat er andere tekenen van con-tact zijn, zoals de gelijkenis tussen de pira-miden van de Maya’s en die in zuidoostelij-ke Azië.

15 oktober 1999

Hebben we vierduizend jaar lang gekekennaar het gezicht van de maker van Stone-henge zonder het te beseffen? Een Britsarcheoloog meent dat er een gezichtgekerfd staat op een steen van het mega-

lithische complex te Stonehenge. Het is heteerste gezicht dat waargenomen wordt opdit monument en het is mogelijk een vande oudste kunstvormen die in Groot-Brit-tannie teruggevonden is. De ontdekker isTerence Meaden, een archeoloog met eenfascinatie voor de oude megalithische ste-nen van de Britse Eilanden. “Ik was ergewoon op het juist ogenblik. Wanneer hetlicht precies juist is dat je het goed kanzien. ‘s Zomers is het alleen maar te ziengedurende ongeveer een uur, rond 14uur.”Het is echter opmerkelijk dat nooit iemandhet eerder heeft opgemerkt. Dr Meadenmeent dat dit gebeurde doordat de mees-te onderzoekers nooit oog hadden voor dezijkanten van de grote stenen. Het is eenstrak gelaat, bijna te serieus. Stonehenge is niet enige het monumentdat “gezichten” in zich draagt. Te Avebury,ten noorden van Stonehenge, kan menvele gezichten waarnemen in de stenen.Men noemt dit dan ook subliminale kunst:in natuurlijke patronen herkent de mensspecifieke vormen. In beide gevallen zijndit gezichten, maar soms zijn het dieren,enz.

20 oktober 1999

Verhalen van vreemde lichtflitsen en wol-ken op de Maan zijn mogelijk geen ver-beelding, zo menen astronomen opeens.De Amerikaanse satelliet Clementineschoot beelden tijdens haar tocht over hetmaanlandschap. Een bepaald stukje van demaan verduisterde en werd roder in april1994. Waarom dit gebeurde is vooralsnogniet verklaarbaar. Reeds honderden jaren zien mensen licht-flitsen, “wolken” en andere kortstondigeveranderingen op onze Maan. Maar nooiteerder waren astronomen in de gelegen-heid om deze waarnemingen te bevesti-gen. Dit leidde dan ook tot grote scepsis.Op 23 april 1994 zag echter een honderd-tal amateur-astronomen een mogelijke ver-duistering van de maan. Deze duurde zo’nveertig minuten in de buurt van de kraterAristarchus. Clementine, een satelliet vanhet Amerikaanse Department of Defensewas toen bezig met het fotograferen vanhet maanoppervlak. Een ploeg van NASA ging vervolgens aanhet werk om te achterhalen of de satellietdie verduistering ook opgemerkt had. Endat bleek zo te zijn.

Winifred Cameron, een gepensioneerdastronoom van het Lowell Observatory inde Amerikaanse staat Arizona meent dathet veroorzaakt werd door een kleine gas-ontploffing die stof opwierp. Er is gas aan-wezig op de maan en dat gas ontsnaptmogelijk op bepaalde tijdstippen.

23 oktober 1999

Vergeet de verhalen van bacteriën en dui-velse vallen. Een aantal Egyptische gravenbezat een veel dodelijker geheim: ze hadhet radioactieve gas radon. Jaime Bigu vande Laurentian Universiteit in Sudbury, in deCanadese staat Ontario en onderzoekers inEgypte onderzochten zeven oude monu-menten. Drie bezaten een dergelijk hogeconcentratie dat dit als gevaarlijkbeschouwd kan worden.

De hoogste meting, 5809 becquerel radonper kubieke meter, was in de Sakhm Khatpiramide te Sakkara, ten zuiden van Cairo.Er werd 1202 becquerel gemeten in deAbbis tunnel en 816 in het Serapeum teSakkara. Radon wordt geproduceerd doorde afbraak van uranium in de grond en rot-sen. Grote hoeveelheden verhogen de kansop longkanker. Huizen met meer dan 200becquerel zouden bijvoorbeeld uitgerustmoeten worden met een installatie die hetgas verdrijft. Hoewel bezoekers geen risicolopen, lopen de bewakers van de monu-menten dit mogelijk wel, daar zij, indien zijveel overuren zouden maken, boven deinternationaal afgesproken limiet van toe-gelaten blootstelling komen. De concen-tratie van radon bij de bouw van de monu-menten vele duizenden jaren geleden zalechter veel hoger geweest zijn.

26 oktober 1999

We zullen ze nooit zien, maar de Aardeheeft op zijn minst een tweede natuurlijkesatelliet om zich heen vliegen. De zwaarte-kracht van de zon en de Aarde zorgenervoor dat bepaalde asteroïden die langsons heen scheuren door onze planeetopgeslorpt worden. Een van die lichamenis “Cruithne” en kan, althans voor de vol-gende vijfduizend jaar, gezien worden als

Een tweede maanvoor de Aarde

De farao liet eenradioactieve vloek

achter

Maanmysterie

Het gezicht vanStonehenge

5

Het gezicht van Stonehenge

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 5

Page 8: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

8

Het vorige nummer van Frontier Magazinevermeldde dat Timothy Good, auteur van“Above Top Secret” en andere werken overhet UFO-fenomeen, een groot aantal nieu-we MJ12-documenten (documenten diestellen dat de Amerikaanse overheid in hetbezit is van buitenaardse ruimtetoestellen)als vervalsingen beschouwt. Het is dezoveelste episode in een lange reeks vangebeurtenissen die sinds 1987, toen hetMJ-12 circus startte, hebben plaatsgevon-den.De nieuwe documenten zijn voornamelijkonderzocht door Robert en Ryan Wood, diede ze gedurende een aantal jaren verkrij-gen via hun bron, Timothy Cooper, diebeweert dat een anonieme bron hem daar-van voorziet. Coopers rol in een mogelijkevervalsing wordt in het UFO-milieu breedbediscussieerd, maar vooralsnog is er geenbewijs dat hij zelf de vervalser is.Robert en Ryan Wood beantwoordden deaantijgingen van Good in een perscommu-niqué. Dit vermeldde dat in de zomer van1999 een groot aantal documentenopnieuw aan de twee onderzoekers over-handigd werd. Cooper zou deze dossierseveneens in de zomer per post ontvangenhebben, maar ook via fysiek contact metniet nader genoemde personen. Sinds1994 zijn er meer dan 2.100 pagina’s vandergelijke documenten verkregen. Twee-honderd hiervan dragen de vermeldingTOP SECRET/MAJIC of een soortgelijkebenaming. Een postpakket dat afgestem-peld was in Ft. Meade, Maryland, waar zich

een militaire basis bevindt, bevatte een334-pagina tellend manuscript dat aanvele jaren geleden aan de AmerikaanseUFO-onderzoekscommissie Project BlueBook overhandigd werd. Een groot aantalhoofdstukken droegen het stempel “TOPSECRET/MAJIC”.

“In tegenstelling tot eerder materiaal, datals film of als fotokopie aangeleverd werd,zijn deze pagina’s voorzien van een oor-spronkelijk watermerk. De tekst is getyptop een typemachine die geïdentificeerd isals een Underwood Portable” uit 1939, zostelt Ryan Wood. “Wij vermoeden dat dezebuitengewone vondst zal bijdragen aan debewijsvoering dat het MAJESTIC program-ma reëel is. Een analyse van het papier ende inkt kan eenduidig bewijsmateriaalopleveren dat zelfs in een rechtszaal over-eind blijft staan. Dat is dan ook ons belang-rijkste doel. Dit nieuwe materiaal toont aandat de MAJIC-classificatie ten minste reedsin de zestiger jaren gebruikt werd. We heb-ben nu voor het eerst tevens oorspronkelijkgeschreven tekst om te achterhalen ofbelangrijke Air Force omes bij het Majestic-programma betrokken waren”, zo vervolg-de Robert Wood.

Het nieuwe materiaal bevat eveneens foto’svan een autopsie op een vreemd wezen,MJ-12 personeel en een (hertypt) TOPSECRET EYES ONLY briefing voor presidentTruman, gedateerd op 30 september 1947.De titel van dit zes pagina’s tellende docu-

ment is “Waarnemingen van Ongeïdentifi-ceerde voertuigen boven de Verenigde Sta-ten” en werd voorbereid door de SpecialStudies and Evaluation State-War-NavyCoordinating Committee en twee andereorganisatie. “Deze documenten zullen viahet Internet of in een aantal tijdschriftengepubliceerd worden, zodra ze geauthenti-ceerd zijn. Een voorbarige openbaring zon-der kwaliteitscontrole zou de interpretatievan de documenten bemoeilijken”, zo stel-de Ryan Wood.

Volgens Timothy Cooper zal het echter nietzo eenvoudig zijn om de documenten tekwalificeren als echt of vervalsingen. “Devraag moet dan ook gesteld worden: zijnze reeel of een product van de inlichtin-gendiensten, disinformatie, die tijdens deKoude Oorlog verspreid werden?” Coopermeent eveneens dat diegene die nietgelooft in MJ12 inderdaad een aantal feitencorrect heeft vastgesteld. De grootste lacu-ne is echter dat er geen pogingen onder-nomen worden om verklaringen te verkrij-gen van leden van de CIA, de militaireinlichtingendiensten en al diegenen dievolgens de documenten betrokken zoudenzijn geweest bij MJ12.

Duizend nieuwe MJ-12 papieren

Heeft de Amerikaanse auteur Zecharia Sit-chin het dan toch bij het rechte eind? Sinds1976 beweert hij dat de Sumerischegeschriften verwijzingen bevatten naar eengrote planeet die een zeer grote baan omonze zon zou trekken. Tot op heden heb-ben de wetenschappers daar echter nooitiets van willen weten. Maar nu?Nieuw bewijsmateriaal afkomstig van tweeonafhankelijke onderzoeksteams schijnt hetbestaan van een groot planeetachtig objectvoorbij de baan van Pluto te onderschrij-ven. Vele decennia lang hebben astrono-men gespeculeerd dat een dergelijke pla-

neet moet bestaan. Afwijkingen in de baanvan de buitenste planeten zijn volgensdeze wetenschappers duidelijke tekens dater “iets” aanwezig moet zijn. Nu ziet menkometen die naar de kern van het zonne-stelsel komen. Ze zijn afkomstig van de bij-zonder ver verwijderde Oort-wolk. Ze wor-den in onze richting gedreven door eenenorme zwaartekracht.

Dit betekent dat er inderdaad een groteplaneet aanwezig zou kunnen zijn, op eenafstand vanmisschien wel tot vier triljoenkilometer. Dat is een half lichtjaar van hier.

Dr. John Murray van de Britse Open Uni-versity bestudeert het gedrag van de zoge-naamde lange periode kometen reeds tien-tallen jaren. Dertien dergelijke kometensuggereren dat er een zwaartekrachtergens aanwezig is nabij de Oort wolk, eenveld van rotsen, ijs en stof dat rond onszonnestelsel cirkelt. Ondanks het feit datMurray slechts dertien kometen bestu-deerd heeft, is zijn conclusie toch vrij krach-tig. Er is slechts een kans op 1.700 dat hettoeval is. Murray meent tevens dat de pla-neet vele keren groter is dan Jupiter. Deplaneet lijkt bovendien rond de zon te

Nieuw bewijs voor grote planeet voorbij Pluto?

Michael Lindemann

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 8

Page 9: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

9

Verschillende types van microben die inzoutkristallen langs de kust van Mexico’sBaja Peninsula zijn teruggevonden tonenaan dat zij kunnen overleden in de kou, deleegte en de rijke straling van de ruimte.Deze bevindingen onderlijnen opnieuw demogelijkheid dat het leven van elders naaronze planeet is gekomen, met anderewoorden: dat “leven” niet uniek is op dezeplaneet.Twee types van microben, Archea van hettype Haloarcula en bacterien van het genusSynechococcus, werden zeven jaar geleden

ontdekt door de microbioloog en SETIonderzoeker Rocco Mancinelli in Mexico.Geconcentreerd zout is zo vijandig tegen-over levensvormen dat het gedurende veleeeuwen gebruikt is als een conserverings-middel. Mancinelli, een specialist op het gebiedvan organismen, die men “extremofielen”noemt, raakte gefascineerd door het feitdat deze organismen het naar hun zin had-den in een omgeving van puur zout. Hetwerd hem dan ook snel duidelijk dat zemogelijk ook bestand waren tegen de

ruimte. Tussen 1994 en 1999 zijn drieladingen van dergelijke microben in deruimte gelanceerd door Russische Fotonraketten, als onderdeel van een experimen-teel programma van de European SpaceAgency. Steeds werden de microben bloot-gesteld aan het vacuum en de intense stra-ling van de ruimte, dit gedurende eenperiode van twee weken. Telkens overleef-de een aantal microben de test. Mancinelliweet nog niet waardoor dit veroorzaaktwerd.

Microbes overleven vijandelijk ruimtevacuum

Het wonderkind van Silicon Valley, Joe Fir-mage, hoopt honderd miljoen dollar bijelkaar te krijgen voor zijn nieuwste idee, deInternational Space Sciences Organization(ISSO). Om dit voor elkaar te krijgen,bracht hij honderd rijke mensen samenmet een aantal wetenschappers. Het waseen bijzonder geheime aangelegenheid: deplaats werd niet meegedeeld, maar deomvang van de gebeurtenis zorgde ervoordat de pers er toch lucht van kreeg. De SanFrancisco Examiner en zelfs de LondonseTimes maakten er melding van. Volgensdeze kranten is Special Agent Keith Tate,onderzoeker van de Long Beach afdelingvan NASA’s Office of Inspector General, op

zoek naar informatie over de ontmoeting.Ze stelden dat zij “verontrust” waren overde toestand.De doelstelling van de organisatie kanalleen maar verkregen worden indien ergrote budgetten en nieuwe technologieëngebruikt worden. Er wordt naar gestreefdom exotische, milieuvriendelijke nieuweenergievormen te vinden als alternatiefvoor fossiele en nucleaire brandstoffen. Fir-mage zelf hoopt op een doorbraak van dezogenaamde “koude fusie”; een aantal vanzijn raadgevers stellt zijn hoop op nul-puntsenergie. Een andere doelstelling isom de mens een interstellair wezen temaken, door ruimtevaart tussen sterren

mogelijk te maken. NASA raakte verontrustdoordat een aantal van deze technologieënontwikkeld werd met hun geld en d.m.v.hun projecten. Firmage gelooft echter dat de informatieafkomstig is van een UFO-crash die volgenshem in 1947 nabij Roswell plaatsvond hetantwoord is op zijn beide problemen. Eenaantal van zijn adviseurs steunt hem in deovertuiging, of staat er althans open voor.De eerste doelstelling is echter om vol-doende geld te verzamelen. Volgens eenpersoon die aanwezig was op de bijeen-komst, was de verzamelde rijkdom “angst-aanjagend”. Of er echter ook cheques uit-geschreven werden, is nog niet bekend.

Overheid bekijkt Firmage’s nieuwste idee met argusogen

omcirkelen in de “verkeerde richting”, inde tegengestelde richting van de overigeplaneten. Dit betekent dat het mogelijk isdat dit reusachtig object een planeet is dievanuit de ruimte via de zwaartekracht bin-nen ons zonnestelsel kwam.John Matese, Daniel Whitmire en PatrickWhitman van de Universiteit van Louisianahebben dezelfde conclusies getrokken uit

hun onderzoek. “Dit is de enige mogelijkeconclusie”, zo beweren zij. Zij menen datde planeet mogelijk drie keer zo groot is alsJupiter. Indien de planeet in een cirkelvor-mige baan rond onze zon draaide, dan zoueen “jaar” voor deze planeet zo’n zes mil-joen jaar duren. Dit is niet in overeenstem-ming met Sitchins beweringen, die meentdat zijn planeet, “Nibiru”, een omlooptijd

van 3600 jaar heeft, aanzienlijk minder dusdan zes miljoen jaar. Ondanks zijn grootte,zou de planeet bovendien nauwelijks eniglicht uitstralen, waardoor hij zelfs niet eensdoor de Hubble telescoop ontdekt kanworden. De volgende generatie van ruim-tetelescopen zou de planeet mogelijk welmoeten kunnen vinden.

De voornaamste astronoom van Groot-Brittannië, Sir Martin Rees, zorgde vooropschudding bij zijn collega’s door eennieuw boek te publiceren waarin hij steltdat er waarschijnlijk parallelle universumsbestaan. Het is bovendien mogelijk datdeze nauwelijks van het onze verschillen,zo meent hij. Zijn boek, dat als titel heeft“Just Six Number”, staat bol van sterke uit-spraken. Rees beweert dat “lege ruimte”niet bestaat, dat ons universum mogelijkbestaat in een bel die ontploffen kan indieneen ander universum er tegen zou botsen.En toekomstige beschavingen kunnenmogelijk een manier vinden om mini zwar-

te gaten te creëren, waarin zij volledignieuwe universums kunnen laten groeien.

Rees is een vooraanstaand professor aan deCambridge University en stond bekend alsconservatief. Maar dat is nu duidelijk ver-anderd. Een aantal van hun collega’s staanbijzonder afkerig tegenover zijn meestrecente beweringen. Dr. Victor Clube, eenastrofysicus van Oxford University, beweertdat Rees louter het bestaan van andere uni-versums gebruikt om ons bestaan te verkla-ren zonder een beroep te doen op religieu-ze thema’s. Maar geloven in andere univer-sums zonder bewijsmateriaal dat die

bestaan is net zo onwetenschappelijk alsgeloven in God, zo stelt Clube.Rees verwijst echter inderdaad naar bewijs-materiaal voor God. De titel van zijn boek,“slechts zes nummers”, verwijst naar zesconstante nummers, die volgens hemexact de natuur van ons bekend heelaldefinieren. Deze nummers zijn zo preciesdat de minste verandering elke kans opleven zou vernietigen. Dat is volgens hemveel meer dan een louter toeval. “Ik weetdat niet iedereen mijn idee zal aanvaarden,maar een groot aantal mensen zal eroverpraten.”

Astronoom ijvert voor parallel universum

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 9

Page 10: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

14

In december 1996 overleed Carl Sagan, professor in de astrono-mie aan Cornell University in de Verenigde Staten. Weinige men-sen herinneren zich hem echter als professor. Hij was eerder hetboegbeeld van de wetenschap, maar ook voor velen de irritantescepticus die vocht met de “pseudo-wetenschap”. Sinds de jarenzestig was hij degene die steeds maar weer zorgde voor contro-verse, eerst in wetenschappelijke kringen, vervolgens in de mediaen tenslotte zelfs in de politieke wereld. Het leek wel alsof hijsteeds maar weer controversieel was… zonder het misschien tewillen zijn.

Op jonge leeftijd raakte Sagan geïntrigeerd door science fiction.Zijn hele leven zou dit feit reflecteren: hij wenste hoe dan ook een

Carl Sagan leidde een bewogen leven. Steeds opzoek naar leven in het universum, zette hij zichtoch scherp af tegen de “pseudowetenschap”zoals UFO’s en graancirkels. Sagan zorgde voorcontroverse… en was het misschien zelfs.

De buitenaardsewetenschapper

Kelly

Van

de

Wou

we

Sagan werd het boegbeeld van de wetenschap en was eengegeerde gast in de meest bekende televisieprogramma’s,

waaronder Johnny Carson.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 14

Page 11: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

15

antwoord te vinden op de vraag of er elders in dit universum levenbestond. In 1951, toen hij de eerste stap in de universiteit zette,voorspelde hij dat de mens tegen 1970 voet op de maan hadgezet. Het was een voorspelling waar weinig wetenschap meegemoeid ging; het was Sagan die hoopte dat die horde genomenwerd, net zoals zijn helden uit de science fiction. Sagan meendeechter dat de mens daar niet kon stoppen. Het hele zonnestelsel,en vervolgens het hele universum moest onderzocht en bezochtworden. Zijn eerste wetenschappelijke werken speculeerden over de moge-lijkheid of er leven op Jupiter was, of op Venus, of op Mars. Hoe-wel de al maar sneller evoluerende wetenschap hem steeds in hetongelijk stelde, hij gaf echter nooit op. Uiteindelijk zou blijken dathet hele zonnestelsel waarschijnlijk zonder leven was… hij beslootdaarop zijn het onderzoek te richten op het zoeken naar intelli-gentie elders in het universum, buiten dit zonnestelsel. Zijn onder-zoek had hem echter ook geleerd dat in een wereld van speciali-satie, die wetenschapper die het universum op sporen van levenmoest onderzoeken, van een groot aantal feiten op de hoogtediende te zijn. Zijn carrière zou dit weerspiegelen, tot grote jaloe-zie van zijn collega’s, die niet begrepen dat hij zich niet wenste tespecialiseren in één vakgebied.

Toen Sagan met zijn onderzoek begon, in het prille begin van dezestig jaren, was er nauwelijks iets bekend over de omstandighe-den waarin andere planeten verkeerden. Velen meenden dat dekans groot was dat er zich elders in dit zonnestelsel levendewezens bevonden. Misschien geen mensen zoals wij, maar toch“intelligentie”. De UFO-waarnemingen leken die mogelijkheid teonderstrepen. Sagan was oorspronkelijk geïntrigeerd door deUFO-problematiek maar naarmate hij meer onderzoek deed, con-cludeerde hij dat de manier van werken in dat wereldje nooit totenige oplossing van het probleem zou leiden. Bovendien meendehij dat het bewijsmateriaal helemaal geen bewijsmateriaal was. Hijzou dan ook, in latere jaren, alles in het werk stellen om het UFO-fenomeen onderuit te halen, omdat het, zo meende hij, alle aan-dacht afleidde van belangrijk onderzoek: de wetenschappelijkezoektocht naar buitenaards leven.Die zoektocht werd door de academische wereld echter eveneensals een “onwetenschappelijk iets” bekeken. Zij meenden dat heteen eindeloos spelletje was. Het universum was gewoon te groot

om te achterhalen of er elders leven bestond. Indien er geen levenop een bepaalde plek gevonden werd, betekende dit niet dat erelders geen leven zou zijn. In de uitgestrektheid van het universumwas dit een eeuwige zoektocht. Sagan begreep dit, maar meende– geïnspireerd door zijn science fiction jeugd – dat de wereld tochop zoek moest gaan naar andere intelligentie “daarboven”. Som-mige wetenschappers – waaronder een aantal van zijn collega’s enmentors – meenden immers dat vanwege bepaalde trends in debiologie, het mogelijk was dat het ontstaan van intelligentie eldersin dit universum een soort van “kosmisch imperatief” is. Met ande-re woorden: dat het blijkbaar in de aard van het universum ligt omintelligentie te vormen… en intelligentie betekent leven.

Als student werd zijn mening over mogelijk leven op Mars reeds inde New York Times vermeld. Snel werd hij bekend als auteur, toenhij er voor zorgde dat het werk van een Sovjetgeleerde, Shklovskii,in Amerika uitgegeven werd. Sagan veranderde grote delen vanhet werk van deze wetenschapper, die onder andere geloofde datde manen van Mars, Phobos en Deimos, kunstmatig konden zijn.Dergelijke wilde speculatie was volgens een aantal personen eenduidelijk teken dat Sagan een “new ager” was: iemand die geloof-de dat UFO’s buitenaardse voertuigen waren, enz. Maar niets wasminder waar: Sagan wilde dit geloven, maar trachtte voor alleswetenschappelijk bewijs te vinden. En indien dat niet aanwezigwas, dan was het er gewoon niet. Hij meende dat de gewone bur-ger eveneens ingelicht moest worden over de wetenschap en hoewetenschappelijk onderzoek gedaan werd. De burger mocht nietzomaar de “pseudowetenschap” omarmen. Hij stond dan ook aande wieg van CSICOP, de Amerikaanse vereniging van sceptici. Uit-eindelijk zou hij bezwaren hebben tegen hun houding, die volgenshen op bepaalde punten even onwetenschappelijk was als die van

Sagan zorgde ervoor dat een aantal boodschappen deruimte ingestuurd werden. Hij was echter ook uiterst

belangrijk in de pogingen van NASA om sondes naar deplaneten in ons zonnestelsel te verzenden, op zoek naar

buitenaards leven.

Met de serie Cosmos bereikte Carl Sagan grote delen van dewereldbevolking en spoorde die aan om te zoeken naar

wetenschap en de ontleding van de mysteries.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 15

Page 12: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

19

Washington DC is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Ame-rika. In de film Dave, die gaat over een romance tussen de Ameri-kaanse president en de voorzitster van een drukkingsgroep, verteltde president hoe Washington gebouwd is zodat buitenlandsebezoekers met stomheid geslagen zouden zijn. Het Witte Huis, degrote obelisk (bekend als de Washington Memorial) en het recht-hoekige meer daarvoor, Het Capitool, Pennsylvania Avenue… alle-maal zouden ze een diepe indruk op elke bezoeker moetenmaken, zodat deze begreep dat er de Verenigde Staten van Ame-rika met respect behandeld dienen te worden. De Britste auteurDavid Ovason meent echter dat het specifieke karakter veel diepergaat. Zijn interesse werd gewekt door het feit dat belangrijkegebouwen in de stad in hun architectuur voorzien zijn van zo’n

twintig horoscopen. Dat is enorm veel in vergelijking met anderesteden. Het zette Ovason dan ook op het spoor van de mogelijk-heid dat Washington bewust als een “magische stad” gebouwdwas. George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten,besloot om een nieuwe hoofdstad voor het nieuwe land te kiezen.Hij koos de plek uit waar deze nieuwe hoofdstad gebouwd moestworden. De stad zou uiterst nauwkeurig uitgezet worden; de plek,waar specifieke gebouwen moesten komen, enz. Washington wasde creatie van de vrijmetselarij… en George Washington stad zelfwas een vooraanstaand vrijmetselaar. Bij elke eerste steenleggingof belangrijke beslissing omtrent de “look” van de stad werd ereen vrijmetselaarsritueel gehouden. Ovason meent bovendien ookdat het tijdstip voor deze rituelen zorgvuldig uitgekozen werdopdat de gebeurtenis zou plaatsvinden onder een “gunstiggesternte”.

De vrijmetselaars lijken steeds terug gegrepen te hebben naarEgyptische symboliek. Zo resulteerde Ovasons analyse van de tijd-stippen van bovengenoemde rituelen in de conclusie dat het ster-renbeeld Virgo steeds een belangrijke positie aan de hemel innam.Behalve het sterrenbeeld Maagd zou ook de ster Sirius steeds weeropduiken. Sirius is de helderste ster aan het firmament en werdwaarschijnlijk om die reden door de Egyptenaren uitgekozen omals basis voor een kalender te dienen. De ster Sirius werd, net alsMaagd, in verband gebracht met de godin Isis. Isis is de echtge-

Washington is niet alleen de hoofdstad van eenvan de belangrijkste landen ter wereld, het isbovendien een stad wwarvan plan en uitstralingnauwgezet berekend werden door devrijmetselaars die aan de weg stonden van deVerenigde Staten.

Washington: desterrenstad

Ferd

inan

d Ca

lmvo

et

Het Washington Memorial is een nieuwgebouwde obelisk, dieduidelijk aantoont hoe Egyptische principes en de figuur

George Washington met elkaar verweven waren.

Op het Amerikaanse dollarbiljet is duidelijk de invloed van devrijmetselarij en de Egyptische godsdienst terug te vinden.

Het zal niemand dan ook verbazen dat deze sporeneveneens terug te vinden zijn in de hoofdstad Washington.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 19

Page 13: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

20

note (en zus) van de god Osiris. Samen met hun zoon Horus zou-den zij in het latere Egypte uitgroeien tot de belangrijkste goden.Bepaalde auteurs menen bovendien dat de rituelen van de vrij-metselarij gebaseerd zijn op Egyptische rituelen, die in de eersteeeuw na Christus over heel Europa en het nabije Oosten verspreidwaren. Toen de Kerk van Rome echter steeds meer invloed kreegin dezelfde contreien, raakte de beoefening van deze godsdienststeeds meer naar de achtergrond gedwongen. Misschien, zo is demening van bepaalde auteurs, werd de beoefening hiervan echterop een of andere manier bewaard en werd deze uiteindelijkgecombineerd in de rituelen van de vrijmetselarij.

Nabij het Witte Huis staat een reusachtige obelisk. In tegenstellingtot wat velen menen is deze niet afkomstig uit Egypte. Zijn officiëlenaam is het Washington Memorial. De naam vat precies samenwaarom hij gebouwd werd: als herinnering aan de eerste presi-dent van de Verenigde Staten, George Washington. Ook in dit ont-werp is duidelijk de hand van de vrijmetselaars terug te vinden…en hun voorkeur voor Egyptische thema’s. Oorspronkelijk zoudener zelfs sfinxen en kleinere obelisken gebouwd worden, maar uit-eindelijk werd dit aspect van het plan niet verwezenlijkt. Iedereen is vertrouwd met de onvoltooide piramide met daarbo-ven het oog dat terug te vinden is op de dollarbiljetten. Maar hetWashington Memorial is eveneens een onvoltooide piramide.Immers, de sluitsteen is niet vervaardigd uit steen, maar uit alumi-nium, zodat de obelisk voor het blote oog wel degelijk voltooid is.

Wie lag aan de oorsprong van deze stad? Velen menen dat de stadhet kind was van een persoon: de Franse architect Pierre CharlesL’Enfant. Maar niets is minder waar. Een groot aantal architecten

had de hand in de bouw van de stad… Allemaal waren het echterook vrijmetselaars. De stad werd voor het eerst afgebakend door Andrew Ellicott, dienauwgezet de instructies van George Washington opvolgde. Cen-traal stond een heuvel die volgens de plaatselijke bevolking dezetel was geweest van de politieke leiders van de Algonquin-India-nen. Maar dit lijkt louter een gerucht te zijn geweest. George Washington en zijn goede vriend Thomas Jefferson gavenaan L’Enfant kaarten van Europese steden die volgens hen hetbeste voorbeeld van architectuur waren. L’Enfants maakte in 1791 gebruik van Ellicots metingen om destad te ontwerpen. De belangrijkste plaatsen in het plan waren hetCapitool, het Witte Huis en het Washington Monument/Memorial.Deze staan in de vorm van een rechthoekige driehoek. Het Capi-tool en het Witte Huis waren verbonden door de PennsylvaniaAvenue, de ader van de stad. De weg verbond de Wet (Capitool)met de Uitvoerende Macht (president). Het was dan ook debedoeling dat beide gebouwen elkaar konden zien, maar uitein-delijk zou de plaats van het Witte Huis een klein beetje verschovenworden, zodat dit uiteindelijk niet het geval was.

L’Enfant wilde ook een kanalensysteem in het centrum van destad, maar dit is nu veranderd in een netwerk van ondergrondseriolen. Uiteindelijk zou het plan van L’Enfant op vele plaatsen geenvavolging vinden. Twee reusachtige obelisken werden nooitgebouwd; een “nationale kerk” langs Pennsylvania Avenue even-

Volgens Ovason is er een belangrijke driehoek waar tenemen in Washington. Die is opgemaakt uit de Washington

Memorial, de Congreshal en het Witte Huis. De driehoek zoueveneens aan de hemel waar te nemen zijn en zou drie

belangrijke sterren omkaderen.

Het sterrenbeeld Virgo werd vereenzelvigd met de Egyptischegodin Isis, de moedergodin. Het is onder haar invloed dat de

hoofdstad Washington gebouwd werd.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 20

Page 14: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

22

Wilhelm Reich wordt in de geschiedenisboeken nauwelijks ver-meld. Men heeft hem bestempeld als een gek. Na een veelbelo-vende start van zijn carrière, raakte hij geobsedeerd en zou uitein-delijk vervallen tot wat velen omschrijven als “waanzin”.

Reich had een moeilijke jeugd: toen hij nauwelijks zeventien was,had hij reeds beide ouders verloren. Zijn moeder pleegde zelf-moord nadat Wilhelm zijn vader had verteld over een affaire diezijn moeder had met een andere man. Een aantal jaren later pleeg-de zijn vader eveneens zelfmoord. Reich werd arts. Aangezien hijin Wenen woonde, werd hij snel opgeslorpt door het milieu vanpsycho-analisten, met name Sigmund Freud, die steeds bekender

werd. Reich en Freud werden goede vrienden, maar andere ledenvan het Weense gezelschap van psycho-analisten stonden afkerigtegenover hun relatie; zij wilden de opvolger van Freud worden.Zij deden dan ook alles om de vriendschap kapot te maken.

Reichs voornaamste obsessie was seks. Hijzelf had reeds op vierja-rige leeftijd seks bedreven met een van de hulpen in zijn ouderlijkhuis. Tijdens zijn tienerjaren had hij de reputatie van “veroveraar”,met als gevolg dat hij vele partners had. Toen hij een vooraanstaand persoon in de psychiatrie was, publi-ceerde hij over het genot van het orgasme. Hij meende dat hetmerendeel van de bevolking de seksuele beleving niet volledigbenutte. Er zijn duidelijke verwijzingen in zijn opvattingen naareen vorm van seksuele extase, de zogenaamde sacrale seksbele-ving, afkomstig uit het Oosten. Hij bewoog zich ook in politieke kringen. Hij was voornamelijk

De carrière van Wilhelm Reich is waarschijnlijkeen van de meest controversiële van detwintigste eeuw. De opvolger van Sigmund Freudbelandde uiteindelijk in de gevangenis, waar zijnuitvindingen en bevindingen, o.a. de ontdekkingvan een nieuwe vorm van energie, als het werkvan een gek bestempeld werden.

De energie van hetorgasme

Maa

rten

Pie

ters

Wilhelm Reich in 1928, tijdens zijn “glorietijd”, toen hijbevriend was met Sigmund Freud en aanzien werd als de

grote opvolger van de vader van de psychiatrie.

De “cloudbuster”, waarschijnlijk Reichs meest bekendeuitvinding, heeft afbreuk gedaan aan een persoon die een

boegbeeld van de psychiatrie was.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 22

Page 15: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

23

bekend vanwege zijn uitstekende manier van lezingen geven.Tevens meende hij dat vrouwen het recht hadden om een abortuste laten uitvoeren, een bijzonder vooruitstrevende mening in dejaren twintig. Hoewel een aantal politieke bewegingen zijnmening deelden, durfden zij deze niet in hun programma op tenemen, uit vrees de katholieke stemmen te verliezen. In Wenenopende hij tevens een kliniek waar seksueel advies gegeven werden behandelde hij ziekten die verband hielden met seksualiteit. Ditwas een initiatief dat een geweldig succes was. Hij meende datseks in de westerse maatschappij door een mystiek omgeven werden waar men niet over sprak. Dit was volgens hem funest voor eengezonde geest, daar een fenomeen als masturbatie normaal wasvoor de seksuele ontplooiing, door de maatschappij, vanwege eenreligieuze overtuiging, als duivels bestempeld werd. De menselijkedrift om seks op een gezonde manier te ontplooien werd door demaatschappij en godsdienst verminkt. Hij was dan ook een tegen-stander van deze “verminking”. Besnijdenis was volgens hem eengebruik dat later een belemmering zou zijn voor een optimale sek-suele beleving. Hij was met name een sekstherapeut die meendedat seksueel genot zowat de belangrijkste factor was voor hetgeluk van het individu en de gemeenschap.

Langzaam ontwikkelde hij ook denkbeelden over hoe de massadoor zowel de politiek als door de godsdienst gemanipuleerdwerd om hen in hun seksuele beleving af te remmen. Hij doeldehier met name op de extreem rechtse beweging die steeds meeraanhangers won in Oostenrijk. Toen extreem rechts aan de machtkwam, vluchtte Reich naar Berlijn. Daar verraste hij een ieder meteen indrukwekkende analyse van de opkomst van het fascisme. Hijvroeg zich af hoe het mogelijk was dat iemand als Hitler zoveelgehoor kreeg. Het antwoord was eenvoudig; Hitlers boodschapspeelde in op diepere gevoelens: de Duitsers wensten vrijheid,maar vreesden die tegelijkertijd. Hun verlangens gingen uit naareen meer opwindende levensstijl, maar ook naar “wet en orde”.Hitlers tegenstanders bekritiseerden hem om zijn tegenstrijdigeboodschappen, maar het was precies daarom dat hij de grootsteen meest succesvolle propagandist van zijn tijd werd. Hij sprakover de familie als de hoeksteen van de maatschappij; hij verteldedat de vrouw moest luisteren naar haar echtgenoot; de Nazisgeloofden niet in abortus of geboorteregeling, twee thema’s diehoog op Reichs agenda stonden. Tegelijkertijd wierp Hitler zich opals iemand die een afstand creëerde tussen jong en oud, zoon envader, precies het tegengestelde van zijn eerdere standpunt, defamilie. De Arische jeugd mocht paren, getrouwd of buiten hethuwelijk, indien zij geloofde dat dit de uitbreiding van het Arischeras zou bespoedigen. En Reich was een van de weinigen die

begreep hoe Hitler en zijn groep seksuele ideeën en beeldengebruikten om hun boodschap bij de bevolking over te brengen. In 1933, toen Hitler aan de macht kwam, moest hij dus opnieuwandere oorden zoeken. Zijn nieuwe thuis was Oslo, maar in 1939moest hij het land verlaten, toen zijn onderzoek naar “bionen”,een ding dat volgens hem een overgangsvorm was tussen leven-de en niet-levende dingen, door Noorse wetenschappers alsonwetenschappelijk bestempeld werd. Reich zelf werd aange-klaagd als zijnde een grote wetenschappelijke charlatan.

Uiteindelijk zou hij in de Verenigde Staten belanden, in New York,waar hij zijn werk over de “seksuele energie” voortzette. Hij wildemet name de libido, de seksuele energie, opmeten. Hij meendedat alles doordrongen was van een dergelijke energie en ontwik-kelde constructies die deze energie uit de lucht zou opvangen omhet vervolgens in het lichaam te concentreren. Hij noemde dit“orgon”. Deze orgon was volgens Reich ook verantwoordelijk voor het feitdat de hemel blauw was. UFO’s waren een specifieke manifestatievan deze energie. Hij bouwde een apparaat dat wolken zou kun-nen maken… of doen verdwijnen. Hij werd voor vele wetenschap-pers dan ook de fysieke realiteit van de “gekke wetenschapper”.Door deze stelling verloor hij nog meer aanhangers bij de Ameri-kaanse overheid. Na de Tweede Wereldoorlog legde de federaleoverheid hem het vuur na aan de schenen. Ze bestormden zijnlaboratorium en haalden allerlei trucjes uit om Reich het levenmoeilijk te maken. Het was niet alleen de grote jacht op de com-munisten; iedereen met andere opvattingen moest vernietigdworden. Rond 1950 maakte Reich zich zorgen over het verband tussenorgon en nucleaire energie, een thema dat sinds de atoombombijzonder centraal stond in ieders denken. Hij meende dat orgon

“Orgonon”, de naam van Reichs woonst in Amerika.

Reich bij zijn arrestatie door de Amerikaanse FDA. Twee jaarlater zou hij als een gevangene overlijden en voor velen een

martelaar worden.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 23

Page 16: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

27

In die dagen werd de Aarde bewandeld door reuzen en ook na-dien, toen de zonen van God tot de dochters van de mens kwa-men en zij hen kinderen baarden. (Genesis 6:4)

Het woord “reus” komt zowel uit het Grieks als uit het Latijn. DeGriekse mythologie beschrijft een menselijk ras van gigantischeafmetingen en enorme sterkte, Titanen genaamd. Volgens demythe voerden de Titanen oorlog met de goden en daaruit ont-sproten de Giganten, vechtgrage wezens met verschrikkelijke gela-ten en met staarten als draken. Uiteindelijk versloeg de held Her-cules (die over zichzelf zei, dat hij 2.10 m groot was) de Gigantenen verjoeg de Titanen met behulp van Zeus de almachtige godvan de Grieken.Homerus beschrijft in de Odysee de Cyclopen en een reus ge-naamd Polymemus. Deze leefde in een grot aan de kust van Sici-lië en hield zich in leven met het eten van mensenvlees. Hij zochtnaar slachtoffers met behulp van zijn machtige knuppel waarvanHomerus zegt:

“Het monster zijn knuppel heb ik gezien in de grotEen boom van enorme lengteGroen van het woud; van een grootte en omvang zo enorm, dat hetgrootste schip er graag een mast van zou willen hebben.”

Zes-vingerige beroemde reuzen

De bijbel verwijst naar een aantal rassen van mensen met eengroot postuur en noemt zelfs een aantal mensen van abnormalelengte. De eerste verwijzing staat in Genesis 6:4, die gaat over deNephilim, de beroemde “Reuzen der Aarde”, die trouwden met de

dochters van de mens; dit waren de beroemde “Zonen van God”.Verder verhaalt men in Genesis 14:5 over de Rephaim, eveneensreuzen die werden verslagen door de heldkoning Chedorloameren de verwante koningen van Ashteroth. Daarin worden ook deEmims genoemd, die woonden in de wildernis van Moab, “eenvoornaam volk en groot in getal en groot als de Anakims, dieeveneens als reuzen beschouwd werden. (Deuteronen 2:1)De Britse wetenschapper C.J.S. Thomson noemt in zijn in 1930gepubliceerde boek “the History and Lore of Freaks eveneens deAnakims. Hij zegt hierover, dat dit ras van reuzen woonde inHebron en dat zij dezelfde reuzen waren die bewondering en ont-steltenis opwekten bij de spionnen van Mozes in Kanaän. Dezereuzen worden meestal beschreven als de zonen van Anak of Ana-kim en zijn de afstammelingen van Anak. Het waren “mensen meteen enorm postuur” en volgens Nummeren 13:32: “En toenzagen we de reuzen, de zonen van Arak, die komen van de reuzenen in onze ogen waren we sprinkhanen, zoals ook in de hunne”.

In Deuteronen 9:2 worden ze beschreven als “een volk machtig engroot, de kinderen van de Anakims, waarvan gij hebt horen ver-tellen”. Wie kan staan voor de kinderen van Anak?Het land Ammon werd ook gezien als het land van de reuzen; reu-zen woonden er in voorbije dagen en de Ammonieten noemden

Zijn de verhalen van “reuzen” uit de bijbel,maar ook uit de volkse vertellingen waar ofniet? Een zoektocht door geschiedenis en wereldleverde dit materiaal op.

De zoektocht naar reuzenop Aarde

Dav

id H

atch

er C

hild

ress

De reus van Cuczo, in Peru. De foto werd genomen door debefaamde fotograaf Martin Chambi in 1925.

Een oude houtsnede waarbij David Goliath overwint. Goliathwas drie meter lang.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 27

Page 17: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

28

ze Zamzumminms, een volk machtig en veel in getal en groot alsde Anakims. (Genesis 12:12) Og, de koning van Bashan, was de laatste van het ras der reuzenals we het Boek van Joshua mogen geloven. “Heel het koninkrijkOg in Bashan dat regeerde in Ashtaroth en Endrei, dat het restantwas van de reuzen; dit deed Mozes spijt en hij verwierp ze. C.J.S.Thomson zegt : “Het is mogelijk dat Og wiens verhaal in veel Oos-terse legenden doorleeft, een 2.70 m hoge reus was en hoewelsoms beweerd wordt, dat hij nog langer was. En volgens de Tar-gum was hij zelfs enkele kilometers lang.De bijbel vertelt de bekende verhalen over hoe reuzen samen metde Filistijnen tegen de Hebreeërs vochten zoals wordt beschrevenin het Tweede Boek van Samuel (21:15-22) en dat er een “veld-slag was in Gath en er bevond zich daar een man van groot pos-tuur en hij had aan iedere hand zes vingers en zes tenen aan iede-re voet, 24 in totaal en hij werd als reus geboren”. En toen hij Israëltrotseerde draaide Jonathan de zoon van Shimeah en de broervan David zich om.

Goliath, die door David werd aangevallen met een werpslinger,heeft waarschijnlijk ook zes tenen en vingers gehad en er werd vanhem gezegd, dat hij drie meter groot was. Zijn mantel woog 5000shekels koper, ca. 100 kilo. De Joods/Romeinse historicus Josephusnoemt 2 pilaren, een van steen en een van bijzonder hard bak-steen, die door reusachtige mensen werden geplaatst als monu-ment voor hun kennis van de architectuur ten tijde van de grotevloed, die genoemd wordt in hun legendes. Deze zonen waren

bekend als de zonen van Seth (geïdentificeerd door de Britseauteur H.T.Wilkins als de “reuzen van het koninkrijk van Toth, ofTaut van Atlantis.....) Josephus zegt: “Deze pilaren staan nu nog inhet land van Siriad.... Noach verliet het land van Seth uit angst datzijn familie vernietigd zou worden door de reuzen. Hun leeftijdwas teruggebracht tot 120 jaar...en Jahweh veranderde droogland in zee om de Aarde te vernietigen... Het voedsel van de oude-ren was aangepast, opdat zij lang zouden leven en zij observeer-den de sterren gedurende de periode van het Grote Jaar, dit is 600jaar...Ephorus en Nicolas zeggen, dat de ouderen een leeftijd bereiktenvan 1000 jaar. In de tijd van Joshua de zoon van Nun, waren ernog steeds reuzen in Hebron. Ze hadden enorme lichamen en hungezichten waren zo verschillend van andere mensen, dat ze ver-rassend waren om te zien en afgrijselijk om aan te horen. De been-deren van deze mensen zijn vandaag de dag nog te zien.Josephus bevestigd wat de eeuwenoude historici reeds zeiden: inde oudheid waren de mensen over het algemeen langer dan dehedendaagse mens en ze werden eveneens ouder dan wij.

De reuzen van Pategonië

De auteur en onderzoeker Harold T. Wilkins vertelt in zijn in 1952verschenen boek Secret Cities of Old South America vaak over reu-zen. Hij zegt: “Een traditie in Mexico zegt over de piramide vanCholula werd gebouwd door een eeuwenoude man, die voort-kwam uit de berg Tlaloc... In het oude Peru heeft men het bij deQuechuas over de pucaras (prehistorische fortificaties zoals Chan-chayillo en Quellantana , die uitkijken over het Titicacameer nabijde pueblo Vilcachino). Zij werden gebouwd door de reuzen voor-dat de zon begon te schijnen...”Wilkins beschrijft een vreemd incident dat plaatvond in NoordMexico. “In het najaar van 1929 gingen Dean Byron Cummingsvan de Arizona Universiteit en professor Manuel San Domingo,een Mexicaanse overheidswetenschapper uit Sonora naar eengevaarlijke plek 240 kilometer van de internationale grens, waarde turbulente Yaquis opgravingen vernielden en indringers met dedood bedreigden. Ze vonden daar drie enorme skeletten. Tweemannen en een vrouw van wel 2,40 meter lang. De schedelswaren 31 cm hoog en 25 cm breed. Ook vonden ze daar de over-blijfselen van zes kinderen, allemaal 1,85 meter groot. Tevens von-den ze in grote urnen asresten die afkomstig waren van crematiesof menselijke offers. Men trof ze aan op een eeuwenoud kerkhofgenaamd “Cyclopes necropolis”. Met hen werd prachtig keramiekbegraven, veelal bedekt met schitterende juwelen. Wilkins verteltverder: Eerder dat jaar (1929) vond Paxon Hayes mummies vaneen vreemd ras van Mongoolse reuzen. Deze lagen in de drogegrotten in de sierra’s van New Mexico, USA. Hij groef 34 van deze

Een werktuig voor bijzonder grote handen, teruggevonden inMarokko in 1954.

Commodore Byron en de reuzen van Patagonië

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 28

Page 18: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

31

Ten zuiden van Griekenland ligt Kreta, een eiland dat door veelzonneliefhebbers geroemd wordt. Dit eiland staat in de Grieksemythen te boek als de geboorteplaats van Zeus, de Griekse opper-god. Hoewel er geen sporen zijn teruggevonden van zijn bestaan,zijn er wel Neolithische dorpen gevonden die dateren van 6000voor Christus. Dat dit eiland reeds zo vroeger bevolkt was, hoeftniemand te verbazen. Het ligt centraal in de Middellandse Zee enis zo een ideale tussenpoort voor handel, reizigers, enz. Bovendienheeft een aangenaam klimaat, ook al is het, vanwege zijn vulka-nisch karakter, vaak onderhevig aan aardbevingen.Voorwerpen uit het Nabije Oosten, Mesopotamië, Mycene (Grie-kenland) en Egypte werden op het eiland aangetroffen, waaruitmen concludeerde dat de beschaving bloeide doordat er eengrote handel plaatsvond van het eiland naar en van deze gebie-den.In 1900 was het eiland de plaats waar de archeoloog Arthur Evanseen nieuwe beschaving ontdekte. Evans vond bij opgravingensporen van een gebouw, dat hij uiteindelijk het “Labyrint vanKnossos” zou noemen. Het enorme paleis was volgens Evans hetpaleis van de mythische koning Minos. Evans doopte de bescha-ving van Kreta dan ook de Minoïsche beschaving. Hij meende datzij, gekenmerkt door een aantal indrukwekkende paleizen die overhet eiland verdeeld stonden, verantwoordelijk was voor de hogecultuur die Griekenland later zou hebben. Deze beschaving kendeeen aanvang rond 2000 v. Chr., bloeide in de vijftiende eeuw voorChristus, maar verdween rond 1200 v.Chr., toen zowat alle cultu-ren rondom de Middellandse Zee – blijkbaar met uitzondering vanEgypte – terugvielen in een “Donkere Tijd”, waarbij een groot aan-tal culturen zelfs volledig verdwenen. De cultuur van Kreta washier een van.

Maar is dit een niet al te rooskleurige voorstelling van de geschie-denis van dit eiland? Inderdaad, vond de Duitse geoloog Wunder-lich, die in de jaren zeventig meende dat Evans een loopje hadgenomen met de feiten. Zo duidde niets erop dat de Minoïschebeschaving was zoals Evans ze afbeeldde. Wunderlich voerde eendebat waaraan oorspronkelijk weinig gehoor werd gegeven, maarna enkele decennia steeds meer aan overtuigingskracht begint tewinnen.

De meest bekende nalatenschap van de cultuur is de paleizen. Ditwaren immense gebouwen die verdeeld waren over meerdere ver-diepingen. Hun precieze functie is onbekend, daar er meerderevan dergelijke paleizen waren, verspreid over het eiland. Uiteraardkonden ze niet allemaal dienen als paleis voor koning Minos. Het meest bekende is te Knossos. Wat met enige zekerheid gesteldkan worden, is dat bepaalde onderdelen van het gebouw meerdan waarschijnlijk een religieuze functie hadden. De bekendearcheoloog Oswald Spengler meende in de jaren dertig dat dezepaleizen tempels voor de doden waren, maar aan zijn meningwerd vervolgens weinig waarde gehecht.

Zowel Wunderlich als Spengler merkten dat de staat waarin hetpaleis van Knossos zich bevindt, bijzonder vreemd is. In dit paleis

Meer dan drie millennia geleden leefde er eengeheimzinnige beschaving op Kreta. Momenteelnoemt men die de Minoïsche beschaving, maarhet is duidelijk dat deze benaming niet de vollelading dekt.

Het dodeneiland?Fe

rdin

and

Calm

voet

Een kaart van het paleis van Knossos, volgens velen de plekvan een reusachtig labyrint, dat in vele Griekse legenden

vermeld zou staan.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 31

Page 19: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

32

zouden duizenden mensen geleefd hebben, maar de trappen ver-toonden geen enkel spoor van slijtage. Ook alle andere onderde-len van het gebouw vertonen geen sporen van ouderdom ofgebruik. Op zijn minst vreemd. Het paleis kende bovendien geenverdedigingsmuur. Mogelijk kende het eiland helemaal geen oor-log, maar een muur om een gebouw was toch vaak een vorm vanbescherming, al was het maar tegen de elementen. Het paleis was uitgerust met een rioleringssysteem van een vormdat pas opnieuw in Romeinse tijden weer gebruikt zou worden. Eris een badkamer met een toilet dat men zelfs kan doorspoelen, eenongehoorde uitvinding voor die – en latere – tijden. Toch werdalles gemaakt uit gemakkelijk afbreekbare materialen en het isdaarom des te verwonderlijker dat er nergens sporen van slijtageterug te vinden zijn.De mensen zelf lieten eveneens weinig of niets achter waardoorwe meer over hun manier van leven te weten kunnen komen. Ookhun taal is volledig onbekend voor ons. Over goden is nietsbekend, daar er geen afbeeldingen van zijn teruggevonden. Menmeent dat zij natuurgoden vereerden.

De “Minoische beschaving”, althans het paleis van Knossos, stondbekend om zijn afbeeldingen van witte vrouwen en rode mannen.De afbeeldingen waren processies, waarbij de mannen in rokkengekleed waren. Hoogst opmerkelijk was dat terzelfder tijd, eldersin de wereld, met name in Egypte, ten zuiden van Kreta, er zichafbeeldingen bevinden die identiek – en even oud – zijn. Zij spra-ken over een eiland, dat in Egypte bronnen “Keftiu” genoemdwerden. Dit was Kreta.

Lange tijd geloofde men dat de Minoïsche en de Egyptischebeschaving onafhankelijk evolueerden. Maar deze vondsten inEgypte spraken dit duidelijk tegen. In de achttiende dynastie vanEgypte, rond 1600-1500 v. Chr., was er duidelijk een lange samen-werking tussen de beide culturen, die niet eens opmerkelijk veran-derde toen Echnaton aan de macht kwam en een radicale veran-dering van de godsdienst introduceerde.Terwijl een aantal onderzoekers geloofde dat de afbeeldingen lou-ter visites en het overhandigen van giften voorstelde, met anderewoorden diplomatie, bleek die opvatting moeilijk te handhaven.Het was immers zo dat de afbeeldingen in Egyptische graven afge-beeld stonden. Bovendien waren de processies duidelijk verbon-den met de dood. Wunderlich herzag de mening van Spenger en meende dat de

paleizen niet gebouwd waren voor een levende koning… maarvoor de dode. Bepaalde onderdelen van de paleizen waren duide-lijk uitgerust voor het opbaren van dode lichamen. Wunderlichmeende eveneens dat er een nauwe samenwerking bestond tus-sen Kreta en Egypte. Met name, zo meende hij, zou het mummi-ficeren van de Egyptische vorsten gebeuren door inwoners vanKreta. Mogelijk gebeurde deze mummificatie zelfs in Kreta. Wunderlich toonde een aantal gelijkenissen aan tussen Egypte enKreta. Zowel Egypte als Kreta kende culturele theaters. De stierstond zowel in Egypte als Kreta centraal in de cultuur. In Egyptewerd het dier verbonden met de overleden koning, terwijl in Kretahij bijna overal werd teruggevonden. Knossos kent afbeeldingenvan acrobatische bewegingen van personen op stieren, maar dieafbeeldingen konden niet overeenstemmen met de werkelijkheid,daar deze bewegingen onmogelijk uit te voeren zijn. Men vindt erafbeeldingen van lelies en lotusbloemen, planten die in Egypteeen belangrijke, religieuze functie innamen.

Wunderlich merkte eveneens op dat de mythische koning Minosmogelijk verbonden moest worden met de eerste koning vanEgypte, de eveneens legendarische Menes. Wat, zo meende Wun-derlich, indien in beide gevallen de naam niet behoorde tot eenspecifieke koning, maar eerder een term voor het koningsschapwas? Wat indien de Egyptische koningen “menes” genoemd wer-den? De Egyptische koning werd een groot aantal namen gegeven(waaronder farao dat slechts vrij recent ontwikkeld werd om henallemaal te beschrijven). Kortom: Wunderlich probeerde de beweringen van Evans datKreta een onafhankelijke beschaving was af te breken, daar hijmeende dat er te weinig bewijsmateriaal aanwezig was om dit testellen. Zijn bevindingen waren aan dovemansoren gericht, tot erin 1991 in de Egyptische Nijldelta, te Tel ed-Daba, door Oosten-rijkse archeologen een paleizencomplex ontdekt werd datgebouwd werd door een cultuur die niet Egyptisch was. Degebouwen dateerden uit het tijdperk toen Egypte geregeerd wer-den door de Hyksos, rond 1700 v. Chr. Lange tijd dacht men datzij afkomstig waren uit het Midden-Oosten en dat zij mogelijkSemieten waren. In het centrum van de Hyksos stad ontdekte menechter fragmenten van fresco’s gemaakt uit plaster, waarop scène’safgebeeld staan die duidelijk terug te vinden waren op Kreta, ookal waren de vondsten in Egypte ouder dan die van Kreta. Bloe-menscène’s, stierenkoppen, zelfs fragmenten van de bekende“stierensprongen”, die louter op Kreta teruggevonden werden.

De Minoische beschaving is voornamelijk bekend vanwegezijn fantastische afbeeldingen van mensen die over stieren

springen. Maar volgens experts zijn de bewegingen volledigonmogelijk om uit te voeren.

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 32

Page 20: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

38

Boeken

Secret Chamber. The Questfor the Hall of RecordsLonden: Century, 1999.

Dit is het eerste werk van Robert Bauval dathij zonder co-auteur schrijft en dat is er aante zien, daar het boek bol staat van type-fouten en fouten van feiten die iedereenbekend moeten zijn, behalve bij Bauvalblijkbaar. Bovendien maakt het boek geenindruk op de lezer, die een allegaartje aaninformatie krijgt. In de proloog schrijft Bau-val hoe hij gelooft dat de Grote Piramideeen soort van bewustzijnstransformator isdie een nieuw tijdperk zal teweegbrengen.Welk tijdperk? De tweede komst van Chris-tus, zoals die door de Amerikaanse profeetEdgar Cayce aan het begin van deze eeuwvoorspeld werd. Maar in de daaropvolgen-de hoofdstukken is daar vrijwel niets meervan terug te vinden. Het boek kan groten-deels opgesplitst worden in twee delen.Een eerste deel over de Hermetica, esoteri-sche geschriften die volgens Bauval terug-grijpen op de Egyptische filosofie en die tij-dens de 15e en 16e eeuw voor groteopschudding en vernieuwing zorgden inEuropa. Volgens Bauval is er hier een ver-band met een verborgen kennis onder hetGizeh-plateau, maar op geen enkelmoment maakt hij die gedachte hard metfeiten. Het tweede deel is het relaas vanBauval over de verschillende zoektochtennaar verborgen kamers in Gizeh. Er is metname een afrekening met Rudolf Ganten-brink, de persoon die in 1993 met zijnrobot een mogelijke deur in een bijzonder

kleine schacht in de Grote Piramide aan-trof, een vondst die vervolgens door Bauvalwereldberoemd gemaakt werd. In dit boekstelt Bauval dat Gantenbrink louter uit wasop geld, maar het is meteen ook duidelijkdat Bauval uit was op roem, dus het is eendebat tussen de spreekwoordelijke pot enketel en wie van hen het zwartst ziet. Uit-eindelijk gunt hij de lezer een kijkje in desmeltkroes van personen die hem recentmet kritiek bestookt hebben. Hoewel hetboek verscheen kort na de vernietigendereportage over het werk van Hancock enBauval op de BBC, was er duidelijk geentijd meer om die aanvallen in het werk opte nemen. Niet dat het veel veranderd zalhebben, want Bauval is bijzonder willekeu-rig in het verwoorden van datgene wat zijncritici hem verwijten… wat trouwens eenverwijt is van de critici. Kortom: het boekbeantwoordt vast en zeker niet de vraag ofer al dan niet een geheime kamer in deGrote Piramide is. Bauval stelt dat wij“moeten geloven” in het bestaan van eendergelijke kamer, maar het is duidelijk dathij begrijpt dat dit voor de gewone lezerniet datgene was wat men hoopte: degewone lezer wenst feiten, geen hoopvollegedachten, waar dit boek bol van staat.Maar, zo stelt Bauval, dat was de bedoe-ling, waarmee het duidelijk is dat Bauvalmet dit boek zijn eerste stappen in de newage wereld heeft gezet, en niet langer alseen amateur-wetenschapper geklasseerdwenst te staan.

Cosmic Explorers. ScientificRemote Viewing,

Extraterrestrials, and amessage for mankind. New York: Dutton Books, 1998.

Courtney Brown leerde remote viewing,een soort van schouwen door tijd en ruim-te, van Ed Dames, een majoor van hetAmerikaanse leger, die deelnam aan hetproject van de Amerikaanse overheid datliep van 1973 tot op zijn minst 1994. Dat isechter meteen iets wat niet in de boekenvan Brown vermeld wordt. Om een ofandere reden vermeldt Brown nooit denaam van zijn leermeester. Hoe dan ook: Brown “kende” deze vormvan schouwen en besloot, daar hij verbon-den was aan een universiteit, om dit“wetenschappelijk” te maken. Zijn eersteboek, Cosmic Voyage, verkocht dan ookbehoorlijk, ook al stond het bol van bouteuitspraken: er zouden overal buitenaardsewezens aanwezig zijn, onder andere in eenheuvel ergens in de Verenigde Staten, enz.Toen Hale-Bopp langsvloog, meendeBrown dat er een buitenaards ruimtevaar-tuig achtervloog. Dat zette duidelijk eenaantal personen op “gek”, daar vervolgensde massazelfmoord van Heaven’s Gate pre-cies deze uitspraak vervatte in hun redenvan zelfmoord. Voor elke auteur zou het dedoodsteek zijn, maar blijkbaar niet in Ame-rika, waar waanzinnige theorieën die leidentot massa zelfmoord… een nieuw contractvoor een volgend boek opleveren. Samen met de Engelse auteur David Ickeziet Brown overal kwaadaardige buiten-aardse wezens. Terwijl Icke die in de vormvan de Engelse koningin ziet, ziet Brown zeals boze wezens, uit op de verovering vanonze planeet. En via zijn “wetenschappelij-ke techniek” kon hij hun hierarchischestructuur achterhalen, alsook hoe hunthuiswereld er uit ziet en welke illegalehandelingen zij hier op deze Aarde uitvoe-ren. Helaas zijn deze wezens niet alleen: er zijnook nog de grijze wezens en niet te verge-ten de wezens van Mars, die welke verant-woordelijk waren voor het gezicht op Mars,en die welke in die berg ergens in de Ver-enigde Staten wonen. Ook deze wezenskunnen een belangrijke rol spelen in detoekomst van onze planeet. Hoe lossen wedit op? We moeten onze planeet bescher-men… en bovenal: zorgen dat onzenatuurlijke bronnen van energie enz. nietvolledig uitgebaat worden. Men kan voorwaar de volgende groep vanmensen reeds zien samenkomen en de

Courtney Brown

Robert Bauval

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 38

Page 21: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

39

manier van hun zelfmoord bespreken,want Browns boodschap voor de toekomstziet er uiteraard niet rooskleurig uit. Hoe kan een wetenschapper dergelijkewaanzin uitkramen en toch nog een acade-mische carrière hebben? John Mack werdvier jaar terug in zijn boek over UFO-ont-voeringen voor veel minder het vuur veelheter aan de schenen gelegd. Mogelijk ant-

woord: Brown geniet bescherming van deAmerikaanse overheid, die dergelijke onzingraag ziet, om zo te kunnen achterhalenhoe de bevolking reageert wanneer zijgeconfronteerd worden met dergelijkeonzin. Want waar verdient Brown hetgrootste gedeelte van zijn boterham mee?Als een sociale wetenschapper, die de rela-tie tussen de overheid en de bevolking ana-

lyseert. Moet dit en zijn andere werken danook niet gezien worden als onderdeel vanzijn onderzoek naar die verhouding, eerderdan te menen dat de onwetenschappelijkebeweringen die hij uitkraamt ook maardoor iemand, behalve Heaven’s Gate enDavid Icke, serieus genomen worden? Hetantwoord kan alleen maar ja zijn…

Maak kennis met de wondere wereld van James Hurtak ...

Hurtak berichtte reeds in 1973 over mogelijke piramiden op Mars en ontwikkelde een geheel eigen godsdienst,

volgens hemzelf gebaseerd op contacten met buitenaardse, hogere wezens.

Hurtak-video: ƒ 59,90 (excl. verzendingskosten)Keys of Enoch (boek): ƒ 99,90 (excl. verzendingskosten)

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected]

of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

Graancirkelkalender2000

ƒ 30,- / 600 BFinclusief verzendkosten

De mooiste graancirkels van over de hele wereld

Bestel nu bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081,

E-mail: [email protected] (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 39

Page 22: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

40

Remote Viewing en buitenaard-se wezensJoseph McMoneagle is een van demeest vooraanstaande remoteviewers die jarenlang werkte voorde Amerikaanse overheid. Via psy-chische krachten probeerde hij zode Amerikaanse overheid infor-matie te geven die op een anderemanier niet mogelijk was. Nu,louter werkend voor zichzelf,meent hij volgens die techniekennieuwe inzichten verkregen tehebben over buitenaards leven.

Reuzen (deel 2)David Hatcher Childress vervolgtzijn speurtocht naar reuzen, men-sen (of een ras?) dat veel groter isdan onszelf. Wanneer, hoe enwaarom worden opnieuw opmeesterlijke wijze uit de doekengedaan.

De Ica stenenSinds hun ontdekking in de jarenzestig vormen de stenen van Ica,met daarop afbeeldingen vandinosaurussen en mensen, eenheet hangijzer dat volgens som-migen aanzien wordt als bewijs-materiaal van een verloren hogebeschaving… volgens anderen ishet niets meer dan een flauwegrap. Een speurtocht… met ant-woorden.

De pracht van zuid EgypteEen tocht langsheen de monu-menten van Zuid-Egypte, waarbijde bouw van de piramiden en degrootste tempel uit de helegeschiedenis, die te Karnak, plotsin een nieuw daglicht geplaatstwordt. Een niet te missen over-zicht.

TeslaRobert Lomas bericht over denalatenschap van Nikola Tesla,uitvinder van de wisselstroom, dieondanks deze ontdekking dievorm gaf aan de modernebeschaving, voor velen toch eenonbekend persoon blijft.

URI GellerWoensdag 16 februari 2000info: 035-543.35.45

Mysteries of the PastZaterdag 4 maart 2000, Londen (9.45-17.00uur)Conway Hall, Red Lion Square, WC1Sprekers: Andrew Collins, David Rohl, Robert TempleToegang: 15 pondInfo: www.andrewcollins.net of POBox 189, Leigh-on-Sea,Essex SS9 1NF, UK, credit card hotline: 0171 405 2120.

Fortean UnConvention 2000Zaterdag en zondag 29 en 30 april 2000Prekers: Ken Campbell, Lionel Fanthorpe, Kenn Thomas, PhilHine, Dr Karl Jansen, Jan Harold Brunvand, Andrew Homer,Dennis Bache, Paul Harrison, Sarah Bakewell.Info: Tel. +44 1795 414925 en www.forteantimes.comToegangsprijs: 25 Britse pond (20 pond voor boekingenvoor 6 maart)

BUFON Award / 2e UFO Symposium 2000Zondag 30 april 2000, Cultureel Centrum Luchtbal Antwer-pen (13-18uu)Sprekers: Julien Weverbergh, Professor John van Water-schoot, Pieter Hendrickx, Frederick Delaere, Wim VanUtrecht.Info: BUFON, Begonialaan 35, 3550 Heusden-Zolder, België

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:47 Pagina 40

Page 23: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:48 Pagina cov3

Page 24: Frontier Magazine 6.1 januari / februari 2000

De SovjetUFO

dossiersPaul Stonehill

Onverklaarbare gebeurtenissen zijn in het Westen altijd goed gedocumenteerd, maarwat weten we van deze zaken in de voormalige Sovjet-Unie?Dit boek brengt voor het eerst de verbijsterende feiten uit geheime Russische dossiersaan het licht. Van angstaanjagende getuigenissen van kosmonauten en KGB-functionarissen die UFO-meldingen in de doofpot moesten stoppen tot berichten overluchtgevechten met buitenaardse toestellen, ontvoeringen en mysterieuze zones.U leert de waarheid kennen achter de explosie in Toengoeska in 1908, Stalinsgeheime UFO-onderzoek, Chroesjtsjovs speciale eenheden en de angstaanjagende ‘M-zone’.Dit boek bevat een schat aan bewijsmateriaal in woord en beeld en ontsluiert dewaarheid!

ƒ 24,95 / 460 BEF / € 11, inclusief verzendkosten

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: [email protected] (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

Paranormale confrontatiesachter het ijzeren gordijn

De geheime dossiers

fr0601_2009.qxd 09-06-2009 20:48 Pagina cov4