Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

of 22 /22
juli / augustus 2002 jaargang 8 nr. 4 Nederland 3,95 België 4,50 Heilige Graal Vrije energie Buitenaardsen Atlantis Graancirkels UFO’s De Bilderbergers: geheime politieke wereldmacht? Dinosaurussen en mensen leefden tezamen Apollo maanvluchten: een blik achter de schermen De Bilderbergers: geheime politieke wereldmacht? Dinosaurussen en mensen leefden tezamen Apollo maanvluchten: een blik achter de schermen

Embed Size (px)

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Apollo:dertig jaar te laat - Bilderberg conferenties, verborgen machten en geheime agenda's - Storm in een glas water? - De herkomst van het Friesche volk (deel II) - Dinosaurussen en mensen leefden tezamen - Het Ware Gelaat van Jezus? - Toch leven in meteorieten? - Moord op Fortuyn: gestoorde gek of samenzwering - Operatie Big Brother

Transcript of Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Page 1: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

juli / augustus 2002jaargang 8 nr. 4

Nederland € 3,95België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

De Bilderbergers: geheime politieke wereldmacht?

Dinosaurussen en mensen leefden tezamen

Apollo maanvluchten: een blik achter de schermen

De Bilderbergers: geheime politieke wereldmacht?

Dinosaurussen en mensen leefden tezamen

Apollo maanvluchten: een blik achter de schermen

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:10 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:11 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Sinds de moord op Pim Fortuyn lijkt de (Nederlandse) wereld niet meer hetzelf-de. Iets wat ook gezegd en ervaren werd na de aanslagen in Amerika op 11 sep-tember vorig jaar. De mensheid lijkt steeds meer aangeslagen, maar laat daardoorook steeds krachtiger haar stem horen. Na de moord op Pim Fortuyn hebben weer een voorproefje van gehad; mensen lieten massaal hun blijk van onvrede zien.

In de weken van de nieuwe kabinets(in)formatie komt het volgende nieuws naarbuiten: identificatieplicht wordt ingevoerd; de eerste mensen in Amerika krijgeneen biochip geïmplanteerd; vanwege veiligheid is op steeds meer plekken nietmeer met contact geld te betalen, enz. Hoe lang zal het nog duren voordat wijaccepteren dat onze privacy steeds meer beknot wordt en de Big Brother Maat-schappij van George Orwell, omschreven in zijn boek 1984, werkelijkheid wordt?Om een kijkje achter de schermen van de internationale machtspolitiek en –eco-nomie te geven, hebben we in dit nummer van Frontier Magazine een uitgebreidartikel opgenomen over de invloed van de Bilderberg groep en gelijksoortigeinternationale (geheime) organisaties.

Het artikel van Hans Joachim Zillmer in dit nummer, over het feit dat dinosaurus-sen en mensen tezamen leefden, zal veel wetenschappelijk stof doen opwaaien.Het artikel is overgenomen uit het door Frontier Publishing uitgegeven boek "Dar-win’s Mistake" wat weer een vertaling is van de Duitse bestseller "Darwin’s Irrtum".

Het Frontier Symposium zal dit jaar op zondag 3 november plaats vinden inAmsterdam. Elders in dit nummer treft u er meer informatie over aan. Naast eenzevental sprekers zal tijdens het symposium de Frontier Award 2002 uitgereiktworden en zullen er vele stands aanwezig zijn van personen of organisaties diezich actief bezighouden met de grenswetenschappen. Om eventuele teleurstellin-gen te voorkomen is het raadzaam u tijdig voor dit unieke evenement op tegeven!

Herman Hegge, hoofdredacteur

1

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Eindredacteur:Niels Brummelman

Redactie-medewerkers:Robert BoermanDavid Hatcher ChildressSylvia FranyikMarjorie HugensHenk HutMarinus JansenFrans KampBettina KotterinkSimon LangbroekIdde LijnseWinfried MachielseHans OverbeekEvert PoortemanGer RomboutsKaren ThissenMarc VredeveldtHylke WellingJacqueline Westerman

Lay-out: D-Sine & PDB

Druk: Printovit

Distributeur: Betapress

Abonnementen:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stil-zwijgend verlengd, tenzij hetschriftelijk wordt opgezegduiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

Redactie Frontier Magazine:Frontier Sciences FoundationPostbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0228-312081E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier Sciences FoundationPostbus 48, NL-1600 AA Enkhuizen,Tel. 0228-324076Fax 0228-312081E-mail: [email protected]://www.fsf.nlISSN 1569 - 7983

Redactioneel

3 Apollo: dertig jaar te laat7 In Focus8 Bilderberg conferenties, verborgen machten en geheime agenda’s 16 Storm in een glas water?18 Globescoop20 De herkomst van het Friesche Volk23 Frontier Symposium 3 november 200224 Dinosaurussen en mensen leefden tezamen30 Alexandria (boeken)32 Het Ware Gelaat van Jezus?35 Toch leven in meteorieten?36 Moord op Fortuyn: gestoorde gek of samenzwering40 Operatie Big Brother

Inhoud

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:11 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Meer dan dertig jaargeleden zat de hele

wereld aan de buis gekluisterd om de eerste rechtstreekse beeldenvan de maan te zien op het moment dat de Apollo 11 astronau-ten op de maan zouden landen. De belangstelling voor de maan-missies was op dat moment zeer groot, maar verflauwde al snel naApollo 12. Door de rampzalig verlopen reis van Apollo 13 kwamhet project weer volop onder de aandacht. De "saaie" vluchten vanApollo 14 tot 17 konden het tij echter niet keren en er werd beslo-ten om de geplande Apollo vluchten 18 tot 20 te schrappen. BijApollo vlucht 17 waren er nog grote billboards in de omgevingvan het lanceringsplatform te zien met de tekst: "Apollo 17, notthe end, just the beginning". Nu, dertig jaar later, zitten we nogsteeds op het vervolg van het begin te wachten. Enige actie vanwelke kant dan ook is op dit moment niet waarneembaar. Iets watniet te verkroppen is voor vele mensen. Reden te meer voor 200internationale maanonderzoekers om in 2000 de Lunar ExplorersSociety (LUNEX) op te richten. Deze organisatie heeft als doel hetonderzoek naar toekomstig gebruik van de maan ten behoeve vande gehele mensheid te bevorderen. LUNEX wil een brug slaan tus-sen het publiek en de ruimtevaartorganisaties. De Nederlandseafdeling van LUNEX deed dit jaar een duit in het zakje door Apol-lo 17 astronaut dr. Harisson ‘Jack’ Schmitt uit te nodigen voor eenlezing in Delft. De redactie van Frontier Magazine zocht directcontact met de organisatie om de mogelijkheden voor een inter-view met Jack Schmitt te verkennen. En gelukkig bleek voor aan-vang van de lezing nog ruimte om één van de twaalf maan-man-nnen (negen ervan zijn nog in leven) te kunnen spreken.

Apollo 17 astronauts (L-R) Lunar Module Pilot Harrison Schmitt,Command Module Pilot Ron Evans, and Commander Gene Cer-nan pose in their Moon Rover during the rollout of the Apollo 17rocket. The last of the Apollo/Saturn mission is scheduled for laun-ching Dec. 6, 1972 from Complex 39A.

8 juni 2002 De lezing vindt plaats in het Aula Congres Centrum van de TU inDelft. Vlak voordat de deuren van het Congres Centrum opengaankomt er een limousine aanzweven met daarin de hoofdrolspelervan vandaag. Alsof het om een Hollywood ster gaat dromt demenigte zich om de auto heen. Men wil geen glimp van Jack Sch-mitt missen. Een kleine gedrongen gestalte is waarneembaar. Deeerste indruk is dat het om een vriendelijke, aardige man gaat, eenindruk die later tijdens het interview bevestigd wordt. Zo graag alshet publiek hem een sterstatus toedicht, zo normaal gedraagt JackSchmitt zich. Hier en daar een praatje makend met de omstanderswordt hij naar binnen geleid om zich gereed te maken voor eeninterview van tien minuten met Frontier Magazine. De voorberei-dingen voor het interview (recorder instellen, papieren erbij pak-ken, fototoestel in orde brengen) duren Jack Schmitt te lang endaarom begint hij zelf maar vragen te stellen. ‘Voor welk blad ishet interview eigenlijk?’ zo vraagt hij zich allereerst af. Na een kortantwoord gegeven te hebben maken we Schmitt duidelijk datonze vragen anders zullen zijn dan vragen van journalisten van demeeste andere media. Frontier Magazine is immers een blad datbetreden paden wil mijden en eigen, vaak onderbelichte, invals-hoeken wil leveren. We beginnen te vragen naar de bijzonderheden tijdens de vluchtnaar en het verblijf op de maan. Jack Schmitt gaat serieus op allevragen in en geeft telkens uitgebreid antwoord. Zijn antwoordenzijn soms zo uitgebreid dat we, met het oog op de korte duur vanhet interview, moeten ingrijpen om het stellen van andere vragenmogelijk te maken. En we willen vele vragen stellen, het liefst over

3

Apollo: dertig jaar te laat

Eric Jolms

Begin juni kwam Apollo 17astronaut dr. Harisson ‘Jack’Schmitt voor een bezoek naarNederland. Een uitgelezen kansom één van de hoofdrolspelersvan de Amerikaansemaanmissies te spreken tekrijgen.

De bemanning van de Apollo 17 poserend in de maanro-ver; van links naar rechts: Jack Schmitt, Ron Evans enGene Cernan.

Jack Schmitt in 1972

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:11 Pagina 3

Page 5: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

4

de vele vraagtekens die de laatste tijd geplaatst zijn bij de realiteitvan de maanvluchten… Maar daar kunnen we het interview nietmee beginnen.Eerst even een opwarmertje.

Het interviewEJ: Heeft u tijdens de vlucht naar de maan rare lichtverschijnselenwaargenomen?JS: Nee, de meeste verhalen die je daar over hoort, zijn verzonnen.Er zijn een aantal waarnemingen gedaan door de astronauten dieniet direct verklaard konden worden. Een voorbeeld is dat opgegeven moment een paneel van de Saturnus V raket losbrak endoor de weerkaatsing van de zon als een vreemd licht waargeno-men werd. In het transcript van ons (de astronauten) valt daaroverte lezen dat we ons afvroegen wat dat was. En dat is later geïnter-preteerd als zijnde een vreemd lichtverschijnsel. Voor zover ik hetweet zijn alle bijzondere waarnemingen van onze vlucht uitein-delijk verklaard. Verder waren er wel een aantal bijzondere waar-nemingen. Toen we nog in een baan rond de Aarde vlogen, zatenwe op een gegeven moment boven Miami, Florida. Dat was éénvan de weinige plekken boven de USA die op dat moment onbe-wolkt was. Toen ik op een hoogte van 90 nautical miles (180 km.)naar beneden keek naar Miama, met de straatverlichting en zo,zag ik op dat moment een vallende ster onder ons voorbijkomen.Drie dagen later, toen we de eerste baan om de maan draaiden ende voorkant van de maan slechts door de Aarde verlicht werd endus nog donker was, zag ik op de oppervlakte van de maan eenflits van het inslaan van een meteoriet. Deze twee opmerkelijkezaken hadden we tijdens de vlucht meegemaakt, maar ze warenduidelijk verklaarbaar.

EJ: Was het een grote meteoriet?JS: Het hoeft geen grote meteoriet te zijn. Ze slaan in met een snel-heid van 10 tot 20 km per seconde en een gedeelte van de ener-gie komt vrij als zichtbaar licht.

EJ: Heeft u ook gezien dat er door de inslag een stofwolk ontstond? JS: Nee, nee, nee, alleen een kleine flits. En ik heb begrepen datonlangs tijdens de recente Leonid sterren-regen (1998-1999 EJ)onderzoekers, die de maan van dichtbij hebben bekeken, een aan-tal flitslichten op video vastgelegd hebben. In één van de rappor-ten stond dat dit voor het eerst was dat iemand de inslag van eenmeteoriet op de maan had gezien. Ik heb ze toen een briefjegestuurd…

EJ: U was de eerst wetenschapper op de maan, u bent geoloog.Daarmee was u in staat om met andere ogen naar de maan te kij-ken dan de andere astronauten. Heeft u vreemde dingen op demaan gezien? JS: Het belangrijkste dat ik had, en dat de andere astronauten ont-beerden, was 10 à 15 jaar ervaring als geoloog. Een geoloog isiemand die het grootste gedeelte van zijn professionele carrièrenaar rotsen en geologische kenmerken in het veld kijkt. Op dezemanier probeert hij ervaring op te doen, zich te specialiseren ineen wetenschap. Zo ontbeer ik weer de kennis en de inzichten vaneen testpiloot voor ruimtevoertuigen of van een verslaggever,zoals u. Het is bij elke menselijke activiteit, en speciaal bij ruimte-reizen, belangrijk om specialisten mee te nemen die hun ervaringkunnen gebruiken in de nieuwe situaties die ze tegenkomen, ofhet nu om medische, astronomische of geologische aspectengaat. NASA maakte bijvoorbeeld een belangrijke fout door na deramp met de Challenger Space Shuttle (1986 EJ) vluchten metspecialisten, zoals leraren en journalisten, te schrappen. Juist dezemensen moeten echter de ruimte in, zij hebben immers de mees-te kennis van zaken en weten wat er moet gebeuren. Ik weet nietwaarom ze dit concept voor een bepaalde periode zo moeilijk kon-den accepteren, maar in feite doen ze dat nu wel. De meerderheidvan de astronauten die nu de ruimte ingaan met de Space Shuttleof naar de Space Station afreizen zijn allemaal specialisten op eenbepaald gebied.

EJ: Maar op de maan heeft u geen bijzondere formaties gezien dieje daar niet zou verwachten?JS: De maan is een zeer ongewone plek, onvergelijkbaar met onzeplaneet. Alle bemanningen van de Apollo vluchten hebben dingenop de maan gezien die je hier op Aarde niet tegenkomt. Alleen hetgrote aantal inslagkraters is al bijzonder. Dat zou je hier op Aardemisschien alleen tegenkomen na een heftige bombardement. Ikheb nam een aantal zaken op de maan waar die een normalepiloot astronaut waarschijnlijk niet zo snel zou zijn opgevallen. Deontdekking van de oranje grond was daar één van. Het ging omvulkanisch materiaal, wat moeilijk te vinden zou zijn door iemanddie geen jarenlange ervaring heeft opgedaan op dat gebied. Alshet al gezien zou worden, dan zou hij of zij het waarschijnlijk alsonbelangrijk hebben bestempeld. Terwijl het juist een interessan-te, leerzame ontdekking was. Het kon namelijk meer vertellen overde historie en het ontstaan van de maan. Aan de andere kant is hetnatuurlijk zo dat door je gerichtheid op een bepaald vlak, bepaal-de aspecten aan je voorbij kunnen gaan.

EJ: Er waren geen tekenen zichtbaar op de maan dat er ooit levenzou kunnen zijn geweest?JS: De maan is geen plek waar je bewijzen zou kunnen vinden voorenige levensvorm. Het is gewoon te klein. Het kan geen atmosfeer

Jack Schmitt op de maan

Jack Schmitt 2002

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:11 Pagina 4

Page 6: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Achtenveertig jaar geleden, van 30 mei tot en met 1 juni 1954vond in hotel De Bilderberg in Oosterbeek, onder voorzitterschapvan Prins Bernhard, de eerste Bilderberg conferentie plaats. Onderde genodigden grote namen uit de politiek, topmensen uit definanciële en industriële wereld, vertegenwoordigers van suprana-tionale organisaties en academici. Er werd vooraf geen enkelepubliciteit gegeven aan deze bijeenkomst. Het hotel was omringddoor bewakers en journalisten werden op ruime afstand gehou-den. Alle conferentiegangers hadden moeten beloven niet bekendte zullen maken wat er tijdens de discussies werd gezegd. Dit issindsdien niet veranderd ondanks de aanwezigheid van vertegen-woordigers van de grote media zoals de Washington Post en deNew York Times.Dit jaar vond de conferentie plaats in Chantilly, Virginia, USA, nau-welijks tien kilometer verwijderd van Dulles Airport in Washingtonen ook deze keer is er geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven.

Hoe het allemaal begonNa een aantal informele ontmoetingen aan het eind van de jarenveertig en begin vijftig, tussen een aantal prominente personen uitzowel Europa als de Verenigde Staten, werd de oprichting van dittoen nog naamloze "geheime genootschap" een feit. Het was dePool Joseph H. Retinger die begin 1952 contact op nam met deBelgische minister-president Paul van Zeeland en Unilever-topmanPaul Rijkens. Retinger, een agent van de Britse geheime dienst enlater eveneens werkzaam voor de Amerikaanse CIA, had vele inter-nationale connecties en bevond zich regelmatig in het gezelschapvan toppolitici, prinsen en koningen, hoofden van geheime dien-sten en de rijken der aarde aan beide kanten van de AtlantischeOceaan. Deze Jezuïet, een man met "een aangeboren instinct voorintriges, een Borgia waardig" zoals biograaf Alden Hatch schrijft inzijn boek, "PrinsBernhard" uit 1962, is van een niet te onderschatten waardegeweest bij het leggen van de contacten die uiteindelijk hebbengeleid tot het ontstaan van deze "informele discussiegroep", zoalsBernhard het eens per jaar samenkomende exclusieve gezelschapeuphemistisch omschrijft. Bernhard en Retinger hadden elkaarleren kennen in het Londen van 1940-1945 en beide heren warenbevriend met eerdergenoemde Rijkens, de baas van de Brits-Nederlandse levensmiddelengigant die sinds 1954 altijd vertegen-woordigd is geweest op de Bilderberg conferenties. De noodzaakvoor het oprichten van een organisatie als Bilderberg bestond vol-gens Bernhard door de alsmaar toenemende anti-Amerikaansehouding in West-Europa, gekoppeld aan het communistischegevaar dat te vuur en te zwaard bestreden moest worden. Het valt

te bezien in hoeverre deze officiële redenen voor het ontstaan vanBilderberg serieus genomen moeten worden. De koude oorlogwas op zijn hoogtepunt en deze verklaring was uiteraard goed ver-koopbaar. Maar volgens Bernhards eigen zeggen is het bewerk-stelligen van een federaal Europa zonder grenzen, een VerenigdeStaten van Europa, dat uiteindelijk op zal gaan in een wereldrege-ring met een daarbij horend wereldleger de ware agenda van deBilderberg-groep. Diezelfde (geheime) agenda tref je aan bij dezusterorganisaties van Bilderberg zoals The Royal Institute of Inter-national Affairs (RIIA, ook Chatham House genoemd), The Trilater-al Commission (TC), The Council on Foreign Relations (CFR), deDeutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Institute of PacificRelations, de Mont Pelerin Society, enz. Hoewel zo geheim is dieagenda nu ook weer niet, iedere geïnteresseerde kan bijvoorbeeldde publicatie "Foreign Affairs" van de CFR lezen. Hierin wordt nietonder stoelen of banken gestoken dat deze exclusieve club methet hoofdkwartier in New York ijvert voor een wereld-regering metals consequentie dat elk land ter wereld zijn soevereiniteit zal moe-ten inleveren. Wat te denken van de volgende uitspraak gedaandoor de prominente bankier en CFR-lid Paul Warburg voor deAmerikaanse senaat op 17 februari 1950; "Er zal een wereldrege-ring komen of we het nu leuk vinden of niet, de enige vraag is ofdit goedschiks of kwaadschiks zal worden bereikt".

De eerste Bilderberg conferentie werd waarschijnlijk als geslaagdbeschouwd want men besluit voortaan elk jaar een dergelijke mee-ting te organiseren. Een aantal malen is men zelfs twee keer in het-

Bilderbergconferenties,verborgen machtenen geheimeagenda’s

Marinus Jansen

Onlangs kwamen voor devijftigste keer zo’n 120belangrijke personen uit dewereld van de politiek, industrie,financiën en Europese adel inhet diepste geheim bijeen om,zoals ze zelf zeggen, te pratenover de problemen in de wereld.Deze zogeheten Bilderbergconferenties zijn bij het grotepubliek zo goed als onbekenden de media hullen zich in eenschaamteloos stilzwijgen. Waardoet men toch zo geheimzinnigover?

Conrad Black (links) in heftige discussie met een Canadesejournalist werkend voor het Hollinger imperium; Toronto1996.

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 8

Page 7: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

9

zelfde jaar bijeengekomen, ongetwijfeld wegens urgente redenen.In 1962 is Prinses Beatrix als eerste vrouwelijke deelneemster vande partij als een soort secretaresse van papa Bernhard. In 1976moet Bernard vanwege de Lockheed-affaire de voorzittershamerjammerlijk uit handen geven en er werd zelfs gedacht dat dit weleens het einde van Bilderberg kon betekenen. Echter alleen deconferentie van dat jaar werd afgelast en men pakte de draad weerop in het volgende jaar. Het moeten terugtreden als voorzitter waseen grote tegenslag voor de Prins die het voorzitterschap van Bil-derberg als zijn belangrijkste beschouwde. Wel bleef Bernhard totvoor kort trouw bezoeker samen met dochter Beatrix. Een van deonduidelijkheden rond Bilderberg is het financiële aspect; wiebetaalt de directe en indirecte kosten die niet bepaald gering zijn.Er wordt een eerste klas hotel geheel afgehuurd voor drie of vierdagen, het normale hotelpersoneel krijgt vrijaf en wordt vervan-gen door eigen mensen, meer dan 100 VIP’s moeten wordenbewaakt, er wordt gebruik gemaakt van zowel lokale politie alseen eigen bewakingsdienst, helikopters vliegen continu over omalles in de gaten te houden, er zijn reiskosten (eerste klas vliegtic-kets) en er worden inlichtingendiensten ingezet. Volgens Rijkensworden de kosten gedragen door het land dat de conferentieorganiseert en overige "bescheiden kosten" worden betaald uitparticuliere contributies.Biograaf Hatch schrijft echter dat alle reke-ningen door particuliere bijdragen worden voldaan. Anderenbeweren dat Rockefeller (met zijn Rockefeller Foundation) meestalopdraait voor het leeuwendeel van de kosten. Hoe dan ook lijkthet duidelijk dat er ook belastinggeld wordt gespendeerd als ergebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld lokale politie of inlichtin-gendiensten. Als iedereen toch eens wist wat er met ons zuurver-diende geld gebeurde........

Een spionnenclub uit LangleyVolgens kolonel L. Fletcher Prouty , CIA-verbindingsofficier tentijde van president Kennedy, zijn "die zogenaamde Bilderberg con-ferenties niets anders dan Navo-vergaderingen in miniatuur.NAVO en Bilderberg is hetzelfde". Je zou ook kunnen zeggen datBilderberg niet veel meer is dan een CIA front, slechts een van devele armen van de octopus met het hoofdkwartier in Langley, Virg-inia. De sleutelfiguur in de VS en een persoonlijke vriend van Bern-hard was hoofd van de CIA, Walter Bedell Smith. In 1941 ont-moeten Bernhard en Bedell Smith elkaar voor het eerst in Was-hington, vervolgens in Noord-Afrika in 1943 en nog een aantalkeren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bedell Smith en Bernhardhadden in de eerste jaren na de bevrijding gezamenlijke zakelijke

activiteiten waaronder een lucratieve handel in kinderspeelgoed.Wim Klinkenberg schrijft in zijn ongeautoriseerde biografie overPrins Bernhard dat de CIA de voornaamste verantwoordelijke par-tij is geweest voor de geboorte van Bilderberg. Ook voormaligCIA-agent Philip Agee (auteur van het voor de CIA nogal pijnlijkeboek "Inside the Company") zei toen hij in 1976 Nederland aan-deed dat de eerste Bilderberg conferentie werd gefinancierd doorzijn voormalige werkgever. In 1978 werd Agee als ‘persona nongrata’ ons land uitgezet door het kabinet Van Agt zonder dat hier-voor duidelijke redenen werden genoemd. Hij zou namen hebbengenoemd van in Europa opererende CIA-agenten die door zijnindiscretie zouden zijn geliquideerd, bewijs hiervoor is nooit gele-verd. Waarschijnlijker is het dat de CIA in samenwerking met deonderdanige Nederlandse BVD op deze wijze wraak namen. In deVolkskrant van 20 september 1976 verschijnt er een samenvattingvan een artikel uit het Amerikaanse New Times waarin Bilderbergwordt afgeschilderd als een CIA-onderneming op het hoogsteniveau. Willem Oltmans bericht in De Nieuwe Linie van 16 novem-ber 1977 over de rol van de Rockefellers in Bilderberg en de doorDavid Rockefeller in 1973 opgerichte Trilateral Commission. "Hetis in de grond van de zaak een poging om een wereldbeeld te vor-men en een globale strategie te ontwerpen die overeenkomenmet de belangen van de Amerikaanse multinationale bedrijven",aldus Oltmans. Ook de aan Bilderberg gelieerde Fondation Euro-peènne de la Culture werd met behulp van de CIA opgericht. Dezein 1950 door Retinger, Rijkens en Bernhard (jawel, hetzelfde club-je) opgerichte culturele stichting is een dekmantel voor CIA-ope-raties in Europa. Net als van Bilderberg wordt Bernhard eveneensvoorzitter van deze stichting. Instructief is de lijst met namen vande betrokkenen bij de Fondation. Je komt ze allemaal weer tegen,de Bilderbergers van het eerste uur. Naast de CIA zijn o.a. ook het Carnegiefonds voor de internatio-nale Vrede, de Rockefeller Foundation en David Rockefeller zelf,geldschieters van Bilderberg. De naam Rockefeller duikt telkensweer op bij het doen van onderzoek naar verborgen organisatiesdie zich bezig houden met geopolitieke machtsspelletjes.

Rockefeller, Rhodes en Ronde TafelsDe meeste mensen zullen de naam Rockefeller associëren met hetgigantische zakelijke imperium waartoe o.a. Standard Oil (Exxon)en Chase Manhattan/National Citibank behoren. Maar i.v.m Bil-derberg zijn het andere activiteiten, ontplooid door onder meer deRockefeller-dynastie, waar onze aandacht thans naar uit gaat. Omhet fenomeen Bilderberg in het juiste perspectief te zien moetenwe in ieder geval terug naar 1919, het jaar van de vredesonder-handelingen in Versailles, Parijs. Als ijkpunt in de wordingsge-schiedenis van de Nieuwe Wereld Orde wellicht arbitrair, je zoub.v. 1 mei 1776, de oprichtingsdatum van de Beierse Illuminatio.l.v. Adam Weishaupt als beginpunt kunnen nemen, maar delengte van dit artikel staat niet toe hier verder uitgebreid op in tegaan. De Council on Foreign Relations ontstond uit een serie bij-eenkomsten van invloedrijke figuren in de VS tijdens de EersteWereldoorlog. Zij kwamen steeds bijeen in New York om denaoorlogse wereld te bediscussiëren. Deze ‘globalisten’ die zich-zelf "the inquiry" noemden, hadden voor ogen alle economischebarrières tussen landen te slechten en wilden een "algemene bondvan naties". De persoonlijke adviseur van President Wilson, kolonelEdward Mandell House, was de centrale persoon bij de organisa-tie van deze en latere vergaderingen. In zijn boek "Philip Dru:Administrator uit 1912 beschrijft House een complot in de Ver-enigde Staten met als doel een centrale bank, een progressiefbelastingstelsel en totale controle over beide politieke partijen.Niet lang na de publicatie waren deze doelen bereikt.

Burggraaf d’Avignon, de huidige secretaris Generaal vanBilderberg.

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 9

Page 8: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Algemeen wordt aan-genomen dat dePhoeniciers/Feniciërskomen uit het landge-bied dat wij nu ken-nen als Libanon enIsraël, destijds dusKanaan en Phoeniciegeheten. Over die

Feniciërs en ook de Kelten is vrij weinig bekend. Wel begint menlangzamerhand te ontdekken en erkennen dat hun invloed en hunbeschaving veel hoger is dan men tot nu toe heeft aangenomen.Alle aandacht is gericht op de Romeinen, de oude Grieken en hetoude Egypte. U moet begrijpen dat de Italianen en Grieken die nudie landen bewonen niet te vergelijken zijn met de voormaligenaamgenoten. Door de toename van volken/stammen en deopmars van de Hunnen vanuit Mongolië, die anderen voor zichuitdreven, kwamen tussen 375 en 500 na Chr. Oostgoten, Gepi-den en Langobarden het Romeinse Rijk binnen. Griekenland werdbezocht door Westgoten, Oostgoten en anderen. Van Kelten enPhoeniciers, die geen enorm rijk hebben gehad, werd de aandachtdus een beetje weggetrokken.

De wetenschappers nemen bijna allemaal aan dat de Feniciërskomen uit het zuidelijk deel van het Arabisch schiereiland, uit eengebied wat wij nu kennen als Yemen. Sommigen beweren zelfs datzij aan de overzijde van de Rode Zee hun bakermat hadden, in Dji-bouti. Onderzoek toonde aan dat in Yemen een beschaafd volkgeleefd moest hebben. Men ontdekte knap aangelegde ‘water-werken’, zoals een stuwdam en stuwmeer, sluizen en watersyste-men. Regenwater en bergwater werd aangevoerd door een soortbuizensysteem naar de stad Sana. Fransman Jean Mazel, onder-zoeker en auteur van het boek; ‘De Feniciërs’, noemt die pre-Feni-ciërs ‘Himyarieten. Hun Taal, het Oud-Zuidarabisch schijnt demoedertaal te zijn van het Phoenicisch! Het koninkrijk der Himya-rieten werd door de Egyptenaren het ‘land van de Poent’genoemd. Volgens sommigen is dit het oorspronkelijke land vande Joden. Naamgeving van plaatsen hebben in beide gebiedenvaak dezelfde stam. Een andere Franse onderzoeker en auteur,Maspero, die Egyptoloog is, denkt dat ‘Poent’, poeaniti,poeni en puni in feite dezelfde woorden zijn om zowel de Feniciërsals de latere Puniers van Chartago aan te duiden. De naam wordtop verschillende manieren geschreven. Phoeniciers, Foeniciers,Pheniciers en Feniciërs. Het laatste lijkt wel op ‘Fenni’, die in deNederlanden geleefd zouden hebben, met name in Drenthe. Klop-pen de beweringen van de wetenschappers en zijn de Feniciërswerkelijk voormalige geitenhoeders uit Yemen?, en waar haaldenzij dan zo plotseling hun enorme ‘maritieme’ kennis vandaan?

Land van Poent, kan ook land van de punt betekenen. Yemen isgesitueerd in een hoek van het Arabisch schiereiland en de bena-ming ‘punt’ kan ook daar op slaan. Het koninkrijk Himyar kan ver-want zijn aan het koninkrijk van Sheba of dezelfde zijn. De wortelHMR van Himyar is in het Arabisch steeds de basis voor alle woor-den die met de kleur rood verband houden. De kleur waarmee ook

de Feniciërs worden geassocieerd. Zij werden ook wel de ‘Rodemannen’ genoemd en ik vraag mij af wanneer de Feniciërs in ver-band gebracht werden met Poent, poente en puni. Was dat alrond 1700/1600 voor onze jaartelling? Of pas tijdens de opkomstvan Carthago, gesticht in 814 voor onze jaartelling? Carthago waseen machtige stad, er werd veel geld verdiend, veel poen dus! DeFeniciërs hadden veel handelsposten op de kusten van de Middel-landse Zee en Carthago was strategisch gelegen ongeveer halfwegSidon en Thyrus in Kanaan en Kadik in Spanje. Zij beheersten enbeheerden scheepvaart en handel, ook naar de noordelijk liggen-de eilanden Corsica, Sardinia en Sicilia en de kusten van Etruria.Talloze schepen voeren af-en-aan met handelswaren en geld. Hetlatere Carthago kende destijds al een zakenwijk, Byrsa genaamd.Net als Manhattan in New York was Byrsa, waar ons woord ‘beurs’nog van afstamt, een echte zakenwijk met pakhuizen en kantorenvan de handelaren en reders. Carthago betekent in mijn oertaal;‘Goudstromen, dat is het thema van de inspanningen aan dekade’… Carthago was een echte metropool met een zeer geva-rieerde bevolking; Grieken (algemene benaming voor hen uit deKrekalanden, ‘de kruikenlanden’ – zuidelijk Italië, Balkan en deeilanden in de Egeische Zee), negers, nomaden uit de Sahara, deFenni zelf en de vele geworven scheepslui en gastarbeiders. Ophaar hoogtepunt had de stad wel 700.000 inwoners en was hetniet alleen het handelscentrum van Europa en noordelijk Afrikamaar ook het financiële centrum. In deze mengelmoes van rassenen immigranten sprak en schreef men een Taal, die rechtstreeksvoortkwam uit het Fenicisch!

Terug naar de kleur rood, waarmee de Feniciërs in verbandgebracht worden. De meest bekende theorie, wat betreft de kleurrood, staat in verband met de winning van ‘purperkleurstof’. DeFeniciërs, de rode mannen, wonnen die kleurstof uit rottende slak-ken. De purperen kleurstof werd gewonnen uit een kliertje van de‘purperslak’. Plinius de ‘oudere’ onderscheidde al drie verschillen-de purperslakken; de ‘Murex Brandaris, Murex Frusculus en dePurpana Hemastoma’. De klier bevond zich onderaan het slakken-huis en men haalde er slechts enkele druppels uit. Men liet de slak-ken eerst rotten en verzamelde dan het extract. De Feniciërs had-den het monopolie van de winning en ook van de purperen stof-fen. Het was peperduur en kon slechts betaald worden door Vor-sten, Hoogwaardigheidsbekleders en hele rijken. De handel en ver-koop verschafte de Fenni veel rijkdom. De winning van purperstofen de verkoop ervan kan de Phoeniciers de benaming van ‘Rodemannen’ opgeleverd hebben, ook in relatie met poen. Ik denk datde Phoeniciers/Feniciërs afstammen van de Sumeru en roodharigwaren en derhalve de ‘Rode Mannen’ (rode manen?) genoemdwerden. Ook de Kelten, verwanten van de Feniciërs, Friezen enFinnen, waren blond, rossig en roodharig en met name de rood-harigen, de rooien voerden hen aan. Die rooien, de royals, de‘koninklijken’ en zuiveren van bloedlijn, stamden rechtstreeks afvan de Sumeru en van de Anunnaki, de Sumerische Goden. Kijknaar de laatste bolwerken van de Kelten/Celts in Ierland en Schot-land; veelal rood, rossig en met een bleke huid en sproeten en meteen temperament, waar menige Italiaan jaloers op is.

De herkomst vanhet Friesche Volk (2)

Evert Jan Poorterman

In dit tweede deel gaat hetmerendeels over de Feniciers dievolgens mij dezelfden zijn als deFriezen en Finnen, devoormalige Munabtutu uitAkkad en Sumer. Tot die groepreken ik ook de als Keltenomschreven Volken, de Zeeuwen(de Jannen/Ioniers) enHollanders. Ik vermoed dat eronder ons Nederlanders nogredelijk raszuivere Sumeru zijn,een hoog-beschaafd Volk datrond 4200 jaren geledenplotseling ‘verdween’.

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 20

Page 9: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

21

Rond 2200 jaren voor onze jaartelling veroorzaakte een klimaat-omslag (zie deel 1) misoogsten, hongersnoden en daaruit voort-vloeiend oorlogen en verhuizingen van volken en stammen. DeMunabtutu, de ‘vluchtelingen’ uit Akkad en Sumer hebben zichdus verdeeld in twee groepen en ik herken er de Kelten in en onzeFriezen. De groep die de Bosporus zuidelijk Europa introk,bewoonde een gebied dat Roemenië, Hongarije en Oostenrijkomvatte. De Nederlandse taalvirtuoos Willem Hietbrink beweertdat het Hongaars zeer verwant is aan… het Nederlands! Hij gaatdaarin af op zijn goede gehoor.Ook de Romeinen komen oorspronkelijk uit Roemenië, zo zegt hij.Romeinen zijn ‘roemmannen’, wat verwant is aan Rumenu, zoalsik dat zie, verwant aan de Sumeru. De Magyaren of Kelten zijn devoorzaten van de latere Etrusken en Romeinen. De Soemeriersnoem ik Sumeru, SU.ME.RU, wat; ‘opkomen melder uit de diepte’betekent. Sumer is ook Su Mer, zuidmeer of zuidzee. De Sumeruwoonden in het zuiden van wat nu Irak is en inderdaad ten zuidenligt een zee, wat 4 tot 5 duizend jaren geleden nog een binnen-zee was. Die Sumeru stammen af van de Anunnaki of Nefilim/Elo-him, die van een grote ons nog onbekende planeet komen. Dieplaneet doemt op gezette tijden op ‘vanuit de diepte’ van onsZonnestelsel en zo zijn de Sumeru afkomstig van de ‘uit het zui-den’ komende planeet. De Keltische groep zijn volgens mij deRumenu – RU.ME.NU, wat; ‘opkomende melder permanent’ bete-kent. Waar zij zich ook bevinden, in Sumer of in Europa, zij blijvenverwant aan hen die van de melder komen! Ook de nazaten vande andere groep, die in Rusland, noemen wij nog steeds ‘Russe’ –RU.US.SE = ‘opkomend huis is het’. Zij stammen ook af van hen

van het ‘opkomende huis’, de planeet van de Guds. Zoals gezegdis de naam Kelten een scheldnaam (kelt/celt is koud), evenals ‘Frie-zen (fries/vrieskoude) en ook de benaming voor de ‘Finnen’, watduidt op vinnige koude in noordelijk Europa, dat waren die Sume-ru niet gewend. Het is beter de Friezen de ‘Vrijen’ te noemen, opde vlucht geslagen en nieuwe gebieden bewonend was men nietmeer betrokken bij de geschillen en conflicten tussen de Godenvan Mesopotamie en Egypte.Zij waren letterlijk vrij en konden gaan en staan waar zij wilden. InRoemenië hebben archeologen bouwwerken aangetroffen vaneen ‘kalenderstad’? in de streek Dacia in de plaats Sarmizegetusa.Sarmizegetusa, SAR.MI.ZE.GE.TU.SA betekent; ‘plaats waar hetjaar (SAR of SHAR) verkort werd’, of ‘ik zie minder rood, ben ver-zekerd en geef gehoor aan de groep’… Je zou kunnen zeggen ‘wijzijn weg van het geweld (rood) en de oorlog en zijn verzekerd(veilig) en horen bij elkaar, wat slaat op hun verbondenheid. Dieverbondenheid kwam ook al terug in de naam Munabtutu, eentoegesloten en afgeschermde ‘elite-groep’. Nu ver weg van hunadland werd die verbondenheid extra sterk ervaren. Sarmizegetu-sa kan dus de naam zijn van een oude Keltische/Sumerische woon-plaats, waar zij ook een ronde ‘stenen’ kalender bouwden enmetingen verrichten ten aanzien van het ‘jaar’.

Ik zie in de Kelten dus de voorzaten van de Etrusken en daaruitvoortkomend weer de Romeinen (RU.ME.NU). De Romeinen heb-ben ten onrechte de koppeling gemaakt tussen Romulus en Remusen de wolf. Volgens Livius, die stierf in 17 na onze jaartelling, werdde Vestaalse Maagd Rhea Silvia (maagd van Fasta/Vesta, een Frie-

Het Germaanse Taalgebied in de 20e eeuw, ontstaan uit 3 kerngebieden; Hongarije, Finland en de Dietslanden’

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 21

Page 10: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Het Somervell CountyMuseum ligt in hethistorisch centrum vanhet stadje. Ik bemerktedat de tentoongestel-de fossielen aldaarkriskras door elkaar

lagen. Versteend hout in allerlei soorten en maten, stukjes ver-steend koraal, oude haaientanden en uit kale rots gehakte ver-steende dinosaurussporen lagen direct naast versteende trilobie-ten, schedelfragmenten van grote zoogdieren, botten van ver-scheidene primitieve levensvormen en andere vondsten uit langvervlogen tijden, die de afgelopen decennia in de buurt van GlenRose waren gevonden.Nader onderzoek van de geëxposeerde collectie gaf stof totnadenken. Alle fossielen waren in dezelfde geologische laaggevonden. Dit zou kunnen wijzen op het naast elkaar bestaan vandiverse oeroude zoogdieren uit vermoedelijk zeer verschillendetijdsperioden. De evolutietheorie van Darwin, die de basis vormtvan ons huidige geaccepteerde wereldbeeld, zou hierdoor weleens op losse schroeven kunnen komen te staan: als dinosaurussenen zoogdieren naast elkaar bestonden, dan kan er geen enkeleontwikkeling, geen evolutie der soorten zijn geweest.Ik bezocht het museum om op zoek te gaan naar de in rotsge-steente gevatte hamer. Om deze gemakkelijker te laten herkennenhad ik een fotokopie van de gepubliceerde foto meegenomen. Dedirecteur van het museum was mevrouw Jeannie Mack, een al watoudere dame. Ze bevestigde dat de hamer een tijd geleden in hetmuseum was tentoongesteld; meestal had het publiek er geenaandacht aan geschonken. Ze herkende het unieke specimen opde foto meteen; kennelijk was de hamer meer dan alleen maar eenverzinsel. Hoewel ze niet wist waar de hamer zich nu bevond,stuurde ze mij naar een mij nog onbekend museum, zo’n zes àzeven mijl van het Dinosaur Valley State Park.Een korte rit bracht me bij het "Creation Evidence Museum" in debuurt van het Dinosaur Valley State Park. Het zag er uit als tweegrote samengevoegde kantoorcontainers. Er waren talrijke vond-sten te aanschouwen alsmede foto’s die de versteende voetsporenvan mensen en dinosaurussen documenteerden. Sommige men-selijke voetsporen waren veel groter dan normaal. Carl Baugh, dedirekteur van het museum, nam ook deel aan plaatselijke opgra-vingen.Na een eerste kort gesprek bezochten mijn familie en ik het Dinos-aur Valley State Park. We vonden tientallen versteende dinos-aurussporen op de rotsachtige oevers en in de bedding van dePaluxy. Het was verbazingwekkend om deze afdrukken in zulkehoge geologische lagen te ontdekken. Het zou logisch zijngeweest als deze restanten van voetafdrukken door stromendwater zouden eroderen en onherkenbaar worden.Anderzijds zagen deze sporen, die volgens Darwin tenminste 64miljoen jaar oud zouden moeten zijn, eruit alsof ze net warengemaakt. Ik vond ook twee afdrukken waarin de ovale vorm van

een menselijke voet was te herkennen. In deze grove afdruk warendetails – de grote teen bijvoorbeeld – echter weggevallen.

Beschrijving van de hamerBij terugkeer in het Creation Evidence Museum gaf Dr. Baugh mijtoegang tot de onderzoeksresultaten van de fossiele hamer. Dit oude stuk gereedschap heeft een eenvoudige vorm en lijkt ophet type hamer dat tegenwoordig nog steeds in Duitsland wordtgebruikt. De steel was van zeer hard versteend kristal, onbescha-digd. Men kon vaststellen dat het binnenste van de steel gedeel-telijk in poreuze steenkool was veranderd. Deze combinatie vanverkoling en verstening is wetenschappelijk niet te verklaren. Ikheb nooit vernomen van een vergelijkbaar fenomeen. Er moetenzich tegelijkertijd of met korte tussenpozen twee verschillende pro-cessen hebben voorgedaan.De buitenste lagen van de hamersteel deden me denken aan deversteende stronken en stapels hout die ik eerder in het "PetrifiedForest National Park" in Arizona had gezien in 1988. De collectiedaar, verzaagde stukken hout, was totaal versteend en vertoondeeen homogene kristallijnen structuur. Bij mijn weten is er in hetpark niets gevonden dat samengesteld was als de fossiele hamermet de verkoolde kern. De ouderdom van de bomen wordt offi-cieel op 100 tot 200 miljoen jaar geschat. Hout gaat verstenen alshet wordt bedekt door slib dat wordt afgezet door overstromin-gen van rivieren en zeeën, en door silicaten in vulkanische as. Ditslib doet het hout ontbinden en tegelijkertijd wordt het hout doorhet slib geïmpregneerd. Deze substanties vervangen dus de water-stof en zuurstof in het hout en starten het versteningsproces doorsilicificatie (verkiezeling). Dit kan leiden tot zuivere opaal of kwarts-mineraal. Het eindproduct is bijna 5 keer zwaarder dan gewoondennenhout.Uit deze korte beschrijving van de steel wordt duidelijk dat de fos-siele hamer authentiek en zeer oud moet zijn. Ondanks al onzemoderne technische kennis is het nog nooit gelukt versteend hout

Dinosaurussen enmensen leefdentezamen

Hans Joachim Zillmer

Tijdens mijn rondreis in hetMidwesten van Amerika in 1993bezocht ik Glen Rose, deprovinciehoofdstad vanSomervell County in Texas. Ikheb er het "Somervell CountyMuseum" en het "DinosaurValley State Park" bezocht.Terwijl het museumoverblijfselen uit de prehistoriebezit, exposeert het nationaalpark goed geconserveerdedinosaurussporen die in debuurt van de rivier de Paluxyzijn gevonden.

De hamer van London (Texas) was compleet omgevendoor oud zandsteen. Alleen de versteende hamersteel stakuit de rots. De leeftijd van het zandsteen werd geschat op140 miljoen jaar.

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 24

Page 11: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

te produceren met een poreuze koolkern. Deze hamer kan daar-om geenszins een vervalsing zijn. Ik moet hierop de nadruk leg-gen, omdat veel artefacten die in tegenspraak zijn met ons ver-trouwde geaccepteerde wereldbeeld normaliter als vervalsingenworden aangemerkt. Onze traditionele wetenschap kan dezehamer in het geheel niet verklaren. Versteend hout, en dus ook ditoude stuk gereedschap, zou minstens 140 miljoen jaar oud moe-ten zijn. Officiële wetenschappelijke autoriteiten zeggen daarente-gen dat mensen die zulke hoogstaande gereedschappen kunnenmaken, pas enkele millennia op aarde bestaan. Er moet iets miszijn met deze jaartallen en de enorme tijdsverschillen van de geo-logische tijdperken. Is de mensheid werkelijk miljoenen jaren oudof zijn we van een jonge soort? Vonden de processen van gesteen-teformatie recenter plaats dan wordt gedacht?

Onderzoek van de hamerVoordat ik op deze vragen inga zal ik de karakteristieken van dehamerkop gedetailleerder beschrijven zodat het raadsel in zijnvolle omvang naar voren komt. Twee verschillende institutendeden onafhankelijk van elkaar uitvoerig onderzoek. John Mackay,directeur van de Australische "Creation Science Foundation" heeftde hamer bij zijn bezoek aan de Verenigde Staten zorgvuldiggeanalyseerd. Naast Australische metaaldeskundigen waren ookdeskundigen van het gerenommeerde metaalkundig Instituut"Batelle Memorial Laboratory" in Columbus, Ohio (USA) betrokkenbij de analyses. Om structuur en samenstelling van de stalen hamerkop te onder-zoeken werden geavanceerde elektronenmicroscopen gebruikt.De onderzoeksresultaten waren net zo verbijsterend als mysteri-eus. De hamerkop bestond uit 96.6% ijzer, 2.6% chloor en 0.74%zwavel. De kop bestond bijna geheel uit ijzer! Andere toevoegin-gen of onzuiverheden werden niet aangetroffen. Niet-destructieve methoden om de eigenschappen van staal tetesten bestaan uit röntgenonderzoek, magneetproeven en ultras-onische waarnemingen. Het röntgenonderzoek vertoonde geenbewijs van insluitsels of onregelmatigheden in de stalen hamerkop.Dit betekent dat het staal op een bepaalde manier was getemperden gehard. Chemisch zuiver en onbewerkt staal is over het alge-meen tamelijk zacht. Maar de gelijkmatige structuur suggereertdat dit verharde staal was gemaakt met behulp van hoog ontwik-kelde technologie. De onderzoeksresultaten zijn even sensationeel als ongelooflijk.Ieder die maar iets weet van moderne staalfabricage weet dat zelfselk huidig proces om staal te maken onvermijdelijk leidt tot kool-stof- en silicium verontreinigingen. En ik leg de nadruk op hetwoord onvermijdelijk. Staalproductie zonder deze onzuiverheden isgewoonweg ondenkbaar. Geen van de andere bekende elemen-ten die voor zuivering nodig zijn, zoals koper, titanium, mangaan,kobalt, of molybdeen, vanadium, wolfram of nikkel, konden wor-den ontdekt. In de staalfabricage worden deze en andere elemen-ten namelijk gebruikt om verschillende eigenschappen te verkrij-gen, nodig voor de diverse toepassingsgebieden. Het hoge chloorgehalte in de fossiele hamerkop is eveneensopmerkelijk. Chloor speelt in de moderne staalvervaardiging geenrol en wordt vandaag de dag niet eens gebruikt. Met onze huidi-ge fabricagemethoden kunnen we de hoge kwaliteit van het soortstaal dat is gevonden dus niet eens produceren. De volgendevraag is dan ook: Wie maakte deze hamer en wanneer? Volgens de conventionele wetenschap kan de hamer helemaal nietbestaan, laat staan dat hij ooit is vervaardigd. Er kan aldus geensprake zijn van bedrog, van een "namaak" hamerkop. Hetzelfdegeldt min of meer voor de hamersteel. Twee vervalsingbestendige– niet wetenschappelijk verklaarbare - materialen, zijn in één stuk

gereedschap samengevoegd; een buitengewoon bewijs van eengeheel andere geschiedenis van de aarde en de mensheid!

De conventionele geschiedenis volgend, is er maar één verklaringmogelijk voor het bestaan van de hamer: een buitenaards wezenheeft de hamer verloren tijdens zijn bezoek aan de aarde. Niette-min heb ik een andere, logischer verklaring die ik in mijn boek"Darwins’ Mistake" verder heb uitgewerkt. Mijn verklaring komtevenwel niet overeen met de traditionele wetenschapsvisie.

Er zijn nog meer ongewone aspecten aan de fossiele hamer tezien. Toen men in 1934 de oorspronkelijke steenlaag waarin dehamer opgesloten zat openbrak, werd de bovenrand van de meta-len kop beschadigd, leidend tot een kleine inkeping. Binnenin dekerf was een glanzend zilveren oppervlak te zien. Tot vandaag,meer dan 60 jaar later, is de kleur van de kerf niet veranderd. Erzijn geen roestsporen zichtbaar. Het relatief hoge chloorgehaltesamen met een totale afwezigheid van koolstof - die juist corrosieveroorzaakt door een reactie met zuurstof aan te gaan – kan eenen ander verklaren. De resterende buitenkant van de hamerkop isdonkerzwart van kleur, alsof het heeft blootgestaan aan vuur, zoalsuit de verkoolde binnenkant van de hamersteel blijkt. Een analysevan deze buitenlaag leverde de volgende resultaten op: 82.9%ijzer, 8.9% silicium, 3.6% zwavel, 2.5% calcium, 1.3% chloor en0.78% kalium. Enerzijds kan de samenstelling van deze buitenlaagcorresponderen met de chemische reactie tussen de elementenvan het metaal en het materiaal van het gesteente waarin dehamer ingebed was. Daarnaast kan het ook wijzen op in hetgrondwater opgeloste minerale substanties waaraan het materiaalwas blootgesteld. Een deel van het rotsgesteente waarin de hamer zich had vastge-zet ziet eruit alsof het was vastgekleefd aan de hamerkop of methet metaal was versmolten. Zowel John Mackay als andere Ameri-kaanse experts veronderstellen dat dit verschijnsel op de metalenbovenrand veroorzaakt kan zijn door blootstelling aan niet minderdan twee vormen van atmosferische druk, onder gelijktijdigebescherming tegen ultraviolette straling. Feitelijk voorondersteltdit het bestaan van heel andere – ons totaal onbekende - omstan-digheden van atmosferische druk. Een betere verklaring is nog nietgevonden.

Samengevat:- De hamer is door de mens gemaakt (kunstmatig).

25

De hamer wordt zichtbaar nadat de rots met geweld wasgeopend. De punt van de hamerhoofd toont een kleinebeschadiging dat tot op de dag van vandaag niet is gaanroesten.

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 25

Page 12: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:11 Pagina 2

Page 13: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 29

Page 14: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Lisinka Ulatowska

Samenzwering Samenspel,Naar spiritueelwereldburgerschapDeventer: Ankh-Hermes, 2001

Prijs: Euro 22,50Verkrijgbaar bij de boekhandel

We hebben in Nederland net een doofpo-taffaire achter de rug over de val van Sre-brenica. De ware verantwoordelijkheid,zo was eenvan de conclusies, bleek te liggen bij debeleidsmakers binnen de Verenigde Naties.En wie zijn die types dan wel? Dit leek meeen saillante vraag.In de hoop daarover iets wijzer te wordenbezocht uw verslaggever de lezing van Lis-inka Ulatowska 29 mei jl. in Amsterdam.Ulatowska werkt al jaren bij enkele van deNon-Gouvernementale Organisaties(NGO's) van de VN. Dit zijn organisatiesvan "gewone particulieren" die tomeloos werkverzetten waar je nooit iets van hoort. De "Unie van Wereldburgers", het "Instituutvoor Planetaire Synthese". (Nog net geenIntergalactic Council). Ulatowska heeftonlangs een boek in romanvorm uitge-bracht, getiteld: Samenzwering, Samen-spel naar spiritueel wereldburgerschap."Gek eigenlijk, mijmerde ze, hoe weinigmensen weten hoeveel macht er in de Ver-enigde Naties huist, laat staan dat ze wetenhoe zij zelf die macht optimaal kunnenbenutten!" Deze zin uit haar boek vateigenlijk de hele bedoeling samen van dezeuitgave. Temidden van de intriges tussende diverse personages leren we iets vanbijv. de invloed van NGO's op de regerin-

gen en zaken van de wereld. Volgens Ula-towska neemt deze almaar toe.Een ontwik-keling die werd ingezet na de beëindigingvan de Koude Oorlog, hetgeen betekendedat regeringsmensen meer oor kregen voorideeën van "buitenstaanders".

De schrijfster ziet hierin een langzaammaar zeker ontstaan van een Wereldbrein,dat zoekt naar win-win-oplossingen; naarremedies waar alle partijen beter van wor-den i.p.v. de een ten koste van de ander.De kern van deze aanpak zit hem eigenlijkin het innerlijk van alle deelnemers. Ula-towska, die van oorsprong psycholoog is,stopt in haar verhaal veel van haar inzich-ten en ervaringen op psychologisch en spi-ritueel gebied en geeft hulpmiddelen,waarmee "de meest vreselijke situaties kun-nen worden omgetoverd tot interessanteuitdagingen". En "hoe zelfs in het ergstescenario, de bestaande mogelijkheden toteen positief werkende kracht gebundeldkunnen worden". NGO-mensen werken inde praktijk met deze hulpmiddelen en eendeel van Ulatowska's aktiviteiten bestaat uithet geven van seminars op dit gebied. Haarroman geeft voorbeelden van de resulta-ten. Genoemde 'meest vreselijke situaties'en 'ergste scenarios' worden in haar werkgesmeed door een eeuwenoud, wereldwijdcomplot...van een zekere familie-dynastie.De bad guys achter de schermen in dewereld zijn ook meester-psychologen enhet verhaal beschrijft hun misleidendetrucs, daar waar vader-conspirator zijnzoontje opvoedt tot een geschikte telg van"de heilige orde van de Slang". Lisinka Ula-towska is er zelf niet helemaal uit of zo'nwereldkomplot nou werkelijk bestaat.Vandaar waarschijnlijk dat tijdens de lezingniets duidelijk werd over die beleidsmakersbinnen de VN. Jammer.Een goed voorbeeld van een win-winoplossing, waar Ulatowska gelukkig mee

bekend is, wordt gevormd door het werkvan Nederlands genie Pieter Jan Kooistra,de bedenker van het Wereld UNO-Inko-men voor Iedereen.Kort gezegd komt zijnidee erop neer dat je de oude economiegewoon kunt laten doorbestaan en daar-naast een andere economie bouwt waarinmensen op een andere manier leren den-ken en omgaan met dingen,zonder dat datdie oude economie bijt en dus geen"bedreiging" vormt.1)

Samenzwering en Samenspel staat bol vaninformatie voor een nieuwe wereldorde dieeen andere is dan die de Secret Societiesvoor ogen hebben. Eentje die duidelijk demissie is in het leven van Lisinka Ulatowskaen misschien dankzij haar boek een missievoor een hoop nieuwe mensen. (Marc Vre-develdt)

1) P.J.Kooistra, Het Ideale Eigenbelang,e.a.boeken, St.UNO-inkomen, 0344-651953.

Bridget McDermott

Egyptische hiërogliefen. Leerde geheime taal van defarao’sBaarn: Bosch & Keuning, 2001

Prijs: Euro 22,50 Verkrijgbaar bij boekhandel &Frontier Sciences Foundation

Ze zien er zo geheimzinnig uit die Egypti-sche hiërogliefen. Ze sieren oude tempels,grafkamers en gebruiksvoorwerpen en stra-len mystiek, kracht en wijsheid uit. En watblijkt? Je kunt ze nog lezen ook! De Britseegyptologe Bridget McDermott schreefeen boek over het oeroude schrift met alsdoel het bieden van ‘een leergang om debelangrijkste elementen uit hiëroglifischeteksten te begrijpen’. Behalve op de histo-

30

AlexandriaBoeken

auteur Lisinka Ulatowska

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 30

Page 15: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

31

rische, culturele en taalkundige aspectenvan het schrift gaat het boek dan ook voor-al in op de schrijfwijze van bepaalde woor-den. Het boek lijkt vooral bedoeld voor debeginnende student. Verwacht dus niet nahet lezen ervan elk willekeurig Egyptischdocument te kunnen ontcijferen. Daarvoorzijn de grammaticavoorbeelden te basaal.Toch is Egyptische hiërogliefen ook voor dedoorgewinterde Egypte-kenner erg aardig.Het boek is namelijk een prachtig geïllus-treerde, praktische gids die het hiëroglief-enschrift toegankelijk maakt en daarbij enpassant een boeiend zicht biedt op allerleiaspecten van de oud-Egyptische cultuur,zoals het dagelijks leven, religie en weten-schap. Egyptische hiërogliefen sluit af meteen systematisch overzicht bestaande uitde grammatica, voorbeelden van vertalin-gen en een lijst van tekens. Ik denk dat ditboek me bij menig museumbezoek weleens erg goed van pas zou kunnen komen.Een aangename verrassing. (Niels Brum-melman)

John Haywood

Historische atlas van deKeltische beschavingBaarn: Tirion, 2001

Prijs: Euro 27,50 Verkrijgbaar bij boekhandel &Frontier Sciences Foundation

De oorsprong van de Keltische beschavingligt in Midden-Europa. Van daaruit ver-spreidde deze zich in verscheidene richtin-gen. Deze imponerende atlas brengt dedrieduizendjarige ontwikkeling vanaf debronstijd in beeld aan de hand van infor-matieve teksten en vooral veel, prachtigvormgegeven en gedetailleerde, kaarten(54 in totaal). Daardoor is deze uitgave, endat is wel zo fijn, nu eens precies wat hetbeweert te zijn: een atlas. Dit in tegenstel-ling tot veel concurrenten op de markt. Het

boek is uit vier gedeelten opgebouwd: ‘Deinleiding’ behandelt de achtergrond vande Kelten en hun identiteit, ‘De continen-tale Kelten’ gaat in op hun oorsprong in debronstijd, hun opmerkelijke migratie tij-dens de ijzertijd en de verschillende cultu-ren die zich regionaal ontwikkelden, ‘Deatlantische Kelten’ beschrijft de prehistori-sche beschaving en verdere ontwikkelingvan de Kelten in Brittannië en Ierland, deinvloeden van en conflicten met Romeinen,Picten en Vikingen, de intrede van hetchristendom, enz. en ‘De moderne Kelten’behelst tenslotte een overzicht van de hui-dige positie van de Kelten over de gehelewereld. Een uiterst informatief werk datdoor een voorwoord van de vermaardeKelten-autoriteit Barry Cunliffe wordt voor-afgegaan. Een aanrader voor éénieder diegeïnteresseerd is in één van Europa’sinvloedrijkste en inventiefste volkeren.(Niels Brummelman)

Mike Pitts

Hengeworld Londen: Arrow Books, 2001(gereviseerde paperback editievan de hardcover uit 2000)

Prijs: Euro 14,90Verkrijgbaar bij boekhandel &Frontier Sciences Foundation

Mike Pitts schreef een heel gedegen,wetenschappelijke, orthodoxe uiteenzet-ting over de bekendste megalithischemonumenten van Engeland, Avebury enStonehenge. Gedegen, wetenschappelijken dan toch boeiend? Het antwoord moetzonder enig voorbehoud ja zijn. Pittsschrijft op een vlotte, soms humoristischewijze over de geschiedenis van de archeo-logie, de grote archeologen, de geschon-den ego's, de verzwegen waarheden enkomt zo gaandeweg met een hele reeksaan onthullingen. Vooral wordt duidelijk

dat we eigenlijk ontzettend weinig wetenover deze monumenten, dat ze onwaar-schijnlijk lang in gebruik zijn geweest alsritueel centrum en dat we zelfs de druïdenweer van stal kunnen halen. Jarenlang heb-ben traditionele archeologen verkondigddat druïden niets te zoeken zouden heb-ben in Stonehenge, omdat het duizendenjaren ouder is. Recent archeologisch onder-zoek en zelfs het opnieuw opduiken vaneen in de oorlog verloren gegaan skeletbewijzen dat het zeer goed mogelijk is datook druïden rond het begin van de jaartel-ling Stonehenge hebben gebruikt, bijvoor-beeld voor rituele terechtstellingen. Verderpasseren andere stenen cirkels als Wood-henge, Seahenge en Stanton Drew derevue en staat Pitts uitgebreid stil bij dehoudbaarheid van allerlei theorieënomtrent het transport van megalieten overzee en mogelijke astronomische betekenisvan de cirkels. Terecht won dit magnifiekeboek in Engeland de British ArchaeologyPress Award. (Ger Rombouts)

Revelation

Groot-Brittannië, 2001,Thriller, 99 minutengeregisseerd door StuartUrban

Alleen te huur bij de videotheek.Eeuwenlang vochten de legers van goedeen kwade machten om een mysterieusvoorwerp uit de tijd van Christus. Door deeeuwen heen zijn er steeds meer merk-waardige tekens op verschenen. In 1299probeerde een wetenschapper het raadselte ontcijferen. Het eindigde in een ramp. In1710 deed Sir Isaac Newton een poging.Ook hij faalde. Nu gaan een miljardair, zijngeniale zoon en een geflipte student opeen levensgevaarlijke missie om het objectte vinden, het geheim te ontrafelen en hetonschadelijk te maken. Maar een duistere,bijbelse kracht doet alles om het object enzijn vernietigende kennis in handen te krij-gen... Een boeiende film met een hoog"Frontier-onderwerpen gehalte". Het eindehad echter wat sterker gemogen. Opmer-kelijk is dat deze A-film slechts in vier lan-den in de bioscoop te zien is geweest:Spanje, Amerika, Frankrijk en Engeland. Derest van de wereld, w.o. Nederland en Bel-gië moeten het met de video versie doen.(John Kromme)

Video

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 31

Page 16: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Later reisde Veronicavolgens het verhaalnaar Rome en toondedaar haar ‘HeiligeAfbeelding’ aan deRomeinse keizer Tibe-rius, hem aldus gene-zend van een ernstigeziekte.De verering van een‘Veronice’ bestaat vol-

gens de kroniek van Benedetto di Sant’Andrea feitelijk al sinds hetpontificaat van Johannes VII (705-707). Paus Sergius IV wijdde in1011 een speciaal altaar aan de verering van de ‘sudarium’ (sluier,zweetdoek). Volgens Benedetto werd de verering in de 12e eeuwgereguleerd, hetgeen de status en populariteit van de zweetdoekvergrootte. Daarbij speelde ook de instelling van het Jubeljaar doorpaus Bonifatius VIII in 1300 een grote rol. Dante schreef daaroverin zijn ‘Divina Commedia’:‘Stel je eens voor. Word je als niets vermoedende pelgrim gecon-fronteerd met de Veronica: ‘God, mijn Jezus, zag je er dan inder-daad zo uit?’ De Franse essayist Michel de Montaigne beschreeftwee eeuwen later (in 1580) de nog immer onvoorstelbare popu-lariteit van het doek als volgt: ‘Geen enkel relikwie wordt zo ver-eerd. Mensen werpen zich languit ter aarde met betraande ogen,weeklagend en diep geroerd’. Op 15e eeuwse houtsneden zien wede kanunniken van de St. Pieter tijdens een traditionele ‘Veronica-zegening’.

Verschoten en vaagTegenwoordig is men de Veronica bijna vergeten. Alleen via eeninsider kwam ik er in 1999 achter dat de originele Veronica-afbeel-ding nog altijd wordt bewaard in een speciale kapel in de St. Pie-ter. De traditionele Veronica-zegening wordt nog steeds gehou-den op Passiezondag - de 5e Zondag van de Vasten - om 5 uur ’smiddags. Twee keer heb ik de zegening kunnen filmen. Ook ditjaar (2002) maakte ik een aantal foto’s, en hoewel ik een 1600 ASAfilm en een 300 mm telelens gebruikte, was het toch nog een las-tige klus. De St. Pieter is namelijk behoorlijk donker en het gebruikvan een driepootstatief is ten strengste verboden. Net als de vori-ge jaren vond de zegening plaats na de traditionele Vesper, eenkorte processie in de kathedraal met een gebedsdienst. Er rinkelteen bel en drie kanunniken dragen de zware zilveren schrijn naarhet balkon van één van de vier hoofdzuilen waaronder het beeldstaat van de heilige Veronica die de sluier vasthoudt, een 17eeeuws meesterwerk van Francesco Mochi. Zelfs met mijn krachtige telelens leek de Veronica - een bruin stukstof in een driepuntige gouden setting en beschermd door kristal-glas in een zware, rijk gedecoreerde zilveren schrijn - op dezegrote afstand vanuit de menigte, vervaagd en zonder contouren.Zeer weinig geleerden en kunstenaars mochten het relikwie vandichtbij onderzoeken. De Veronica is dan ook nog steeds het bestbewaarde geheim van het Vaticaan.Al in 1373 schreef Julianus van Norwich: ‘Ik moest aan de heiligeVeronica van Rome denken…aan de bruine en zwarte tinten, aande treurigheid en schamelheid van deze afbeelding…hoe kan deze

afbeelding zo verschoten en vaag zijn?’ Toen abbé Barbier deMontault in 1854 van paus Pius IX toestemming kreeg om de Ver-onica van tamelijk dichtbij te bekijken, merkte hij op: ‘Men kan hetgelaat erachter niet zien…en de afdruk zelf vertoont slechts eendonker vlak dat geenszins op een menselijk gezicht lijkt’. De emi-

Het ware gelaatvan Christus?

Filip Coppens

Al vanaf de Middeleeuwen is dezogenaamde ‘Zweetdoek vanVeronica’ het meest vereerderelikwie van Rome en de St.Pieter. Volgens de legende kwamVeronica, een vrome vrouw uitJeruzalem, oog in oog te staanmet Christus op zijn kruiswegnaar de Calvarieberg. Diepgeraakt door zijn lijden, wistezij zijn gezicht - waar het zweeten bloed vanaf gutste - schoonmet haar sluier. Toen zij de doekterugkreeg bleek Christus’gelaat erop afgedrukt.

De traditionele Veronica-zegening in de St. Pieter Basiliekin Rome, 17 maart 2002 (foto: Michael Hesemann)

16e Eeuwse houtsnede van een ‘Veronica-zegening’

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 32

Page 17: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

33

nente Duitse kunstgeleerde, de jezuïet monseigneur Joseph Wil-pert kreeg in 1907 toestemming om het relikwie te onderzoeken.Volgens hem ‘een lichtgekleurd rechthoekig stuk stof, enigszinsdoor de tijd verbleekt, met twee vage - in elkaar overgaande -roestbruine vlekken’. In 1958 had de jonge Hongaarse kunstena-res Isabel Piczek het voorrecht om de Veronica van dichtbij tebekijken zonder de twee kristalglazen bedekkingen en de goudenplaat. Zij zag ‘een lapje stof ter grootte van een hoofd, van onge-veer dezelfde kleur als de (Turijnse) lijkwade, ietwatbruiner…slechts een roestbruine vlek met wat verspreide kleineverkleuringen….zelfs met de grootste verbeelding kon men ergeen gezicht in zien’.

Echte afbeeldingMaar klaarblijkelijk waren er vroeger of onder speciale omstandig-heden meer details zichtbaar. De beste kopie die we van de Vero-nica hebben werd in 1617 in opdracht van paus Paulus V gemaakten werd van een zegel voorzien door zijn secretaris Piero Strozzi.Deze kopie kwam in het bezit van de Oostenrijkse keizers en istegenwoordig te zien in het Kunsthistorisches Museum in Wenen.Opmerkelijk is dat de gelaatstrekken erg lijken op de geïdealiseer-de voorstelling van de Veronica of het ‘Heilige Gelaat’ die medio19e eeuw voor het eerst voor publieke verering werd vrijgegevendoor paus Pius IX. Vooral in Frankrijk was de verering groot en datinspireerde de heilige Theresia van Lisieux om de naam ‘ZusterTheresia van het Kindje Jezus en het Heilige Gelaat’ aan te nemen.Waarschijnlijk begon het met een wonder. In 1849 vluchtte pausPius IX tijdens de revolutie naar Gaeto. Hij gaf toestemming vooreen drie dagen durende expositie van de Veronica in de hoop dathiermee een einde zou komen aan de perikelen rond de Kerk. Hetverhaal gaat dat op de derde dag rondom de afbeelding een lichtverscheen. De afbeelding kreeg kleur en de ogen zonken in. Opdat moment liet de paus de kerkklokken luiden en gaf hij toe-stemming van het gelaat een kopie te maken. De kopieën daarvan- op linnen - werden door de kanunniken van de St. Pieter met deoriginele Veronica aangeraakt en aan enkele bevoorrechte pel-grims meegegeven voor hun kerk of klooster.Nadat Secondo Pia in 1898 de eerste foto’s maakte van de Lijkwa-de van Turijn en daarbij ontdekte dat de wade een fotografischnegatief leek, gingen de ‘Gilden van het Heilige Gelaat’ over tothet vereren van deze lijkwade in plaats van de Veronica. En er isinderdaad een verbluffende gelijkenis tussen de afbeelding van het‘Heilige Gelaat’ en het negatief van de Lijkwade. Deze gelijkeniswerd overigens pas opgemerkt na de foto’s van 1898. De conclu-sie? Ten eerste wordt de Veronica nergens genoemd in het Nieu-we Testament. Pas in de 6e eeuw wordt er in de ‘Cura SanitatisTiberii’ gewag gemaakt van een Veronica, die door Jezus werdgenezen en uit dankbaarheid Christus liet schilderen. Dit schilderijnam zij vervolgens mee naar Rome. Pas in het Latijnse Pilatus Proza(rond 1050) lezen we voor het eerst het beroemde verhaal over deontmoeting tussen Veronica en Jezus tijdens zijn kruisgang naar deCalvarieberg en zijn miraculeuze beeltenis op haar sluier. Haarnaam al, Veronica, lijkt naar een schilderij te verwijzen. ‘Vera icona’betekent ‘echte afbeelding’ - en dat is precies hoe men de ‘zweet-doek’ wil zien: als een authentieke, wonderbaarlijke afbeelding vanChristus.

Ook in het OostenIn de oosterse kerken wordt een vergelijkbare, ‘niet door mensen-hand gemaakte’ ‘wonderbare afbeelding van Christus’ vereerd,het Mandylion van Edessa. Koning Abgar van Edessa zou tijdenszijn ziekte Jezus een brief gezonden hebben waarin hij hem uitno-digde naar zijn stad (het huidige Sanli Urfa in Zuid-Turkije) te

Kopie van de Veronica gemaakt in 1617 in opdracht vanpaus Paulus V. (Kunsthistorisches Museum te Wenen)

Ware Afbeelding van Onze Heer Jezus Christus’ - eenafdruk op doek van het ‘Heilige Gelaat’ of de Veronica,volksverering ingesteld door de Eerw. paus Pius IX medio19de eeuw

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 33

Page 18: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

6 mei 2002, 17.58 uur: Na een twee uur durend live interviewvoor het programma Ruuddewild.nl loopt de lijstrekker van de LPF,Pim Fortuyn naar buiten. Onderweg wordt hij nog geïnterviewddoor Filemon Wesselink, een stagiair van BNN. Na een aantal vra-gen aan de vermoeid ogende politicus te hebben gesteld, rijdtWesselink vóór Fortuyn het terrein van het mediapark af, nietwetende wat er zich binnen enkele seconden af zou spelen.

Fortuyn staat bij zijn auto op de parkeerplaats als er opeens eenman met en baseballpetje op uit de struiken tevoorschijn komt. Deman loopt met een pistool in zijn hand recht op Fortuyn af enschiet van dichtbij een aantal keren op Fortuyn. Fortuyn’schauffeur probeert de man te pakken, maar deze weet zich los temaken en gaat er als een haas vandoor. De chauffeur, een partij-genoot van Fortuyn en enkele medewerkers van BNN rennen ach-ter de dader aan.

Om 18.06 uur wordt er via de alarmcentrale gevraagd om eenambulance voor de zwaargewonde Fortuyn. De ambulance staatin zes minuten voor de poort, doch mag van de politie niet verdervanwege mogelijk schietgevaar. Uiteindelijk is de ambulance om18.15 uur ter plaatse (waarvan wel vermeld wordt dat dit binnende daarvoor gestelde tijd is gebeurd).

De traumahelikopter is inmiddels ook gearriveerd, maar het blijktvoor niets te zijn geweest. Fortuyn heeft een hartstilstand gekre-gen en na een reanimatie van ongeveer 20 minuten geeft hetambulancepersoneel het op. Pim Fortuyn is dood.

De stagiair Wesselink die Fortuyn als laatste geïnterviewd heeft,bleek verkeerd gereden te zijn en is het terrein nog niet af. Hijheeft van de aanslag op Fortuyn niets meegekregen. Eenmaal vanhet terrein af ziet Wesselink een aantal politiemensen die metgetrokken pistool achter een man met een baseballpetje aanlopen. Wesselink denk dat de man de nabijgelegen benzinepompheeft overvallen en spreekt een beschrijving van de man in op zijnmemorecorder, achter het al eerder opgenomen interview vanFortuyn. Wesselink beschrijft de man als een ‘man uit de bouw’,‘kalend’, ‘stevig postuur’ en ‘ongeveer een jaar of 35’. VolgensWesselink droeg de man een houthakkersblouse. Pas later heeftWesselink in de gaten dat het hier gaat om de moordenaar vanFortuyn…

Later die avond legt de korpschef van de politieregio Gooi- enVechtstreek, Magda Berndsen, op het hoofdbureau in Hilversumeen korte verklaring af. Ze vertelt dat een blanke, Nederlandseman van wie de identiteit nog niet is vastgesteld de mogelijkedader is. Een naam is nog niet bekend, maar die wordt later op deavond vrijgegeven. De naam van de vermoedelijke moordenaarvan Fortuyn is de 32- jarige Volkert van der G.

Volkert van der G. is milieuactivist en al acht jaar secretaris en pen-

ningmeester van de Vereniging Milieu-Offensief in Wageningen,één van de meest actieve en succesvolle milieugroeperingen vanNederland. Samen met medebestuurslid Sjoerd van de Wouw wasde verdachte sinds 1994 de schrik van de agrarische wereld. Hunwapen: juridische bezwaarprocedures die ze opvallend vaak won-nen. Voor zover bekend heeft de organisatie zich niet ingelatenmet geweld. Ook een zegsman van Milieu-offensief zegt verbaasdte zijn omdat er eigenlijk niet echt wat op Van der G. aan te mer-ken was. Hij was altijd op tijd en deed zijn werk goed. Ook vrien-den, bekenden en familieleden van Volkert van der G. snappen erniet veel van. Allemaal spreken ze van een ‘aardige vent waar nietsmis mee is’. Over Fortuyn zou van der G. het nooit gehad hebben. Politie en Justitie brengen direct na de moord op Fortuyn naar bui-ten dat de aanslag door één dader is gepleegd en niet door meer-dere mensen zoals ook naar buiten is gekomen. Leefbaar Neder-land-lijsttrekker en officier van Justitie Fred Teeven, verklaart datvanuit zijn ervaring met eerdere onderzoeken naar criminelen dathet bijna onmogelijk is dat de dader de aanslag alleen heeft voor-bereid. Volgens woordvoerder Mat Herben van de Lijst Pim For-tuyn maakt de verdachte deel uit van een ’zeer gevaarlijk groepjevan vijf personen’. Volgens de woordvoerder hebben de ‘vijfgevaarlijke mensen’ in het verleden al eerder iemand vermoord.Maar volgens hem is dit in de doofpot gestopt.

In het kort zou je dus kunnen stellen dat, als de officiële versie vanhet verhaal klopt, Van der G. alleen de aanslag op Fortuyn heeftvoorbereid zonder hulp van anderen. Van der G. heeft alles alleenuitgezocht, de omgeving verkend, een pistool weten te bemach-tigen, mogelijk schietlessen gehad om vervolgens Fortuyn in koelebloede neer te schieten. Toch blijven er naar mijn idee een aantalvragen onbeantwoord. Mogelijk onbeantwoord tot het momentdat Van der G. het zwijgen doorbreekt, want de vermoedelijkedader zwijgt tot op heden als het graf.

Is de moord op Fortuyn inderdaad het werk van een ‘gestoordegek’? Heeft Van der G. inderdaad alles in zijn eentje gedaan? Hetzou tot de mogelijkheid kunnen behoren dat de aanslag het werkwas van slechts een persoon. Dat sluit ik dan ook niet uit. Het zou

Moord op Fortuyn:Gestoorde gek ofsamenzwering?

Johan van Maaskant Behling

De moord op Pim Fortuynbracht Nederland in beroering.Maar is alles wel zoals demedia laat uitschijnen, of is ermeer aan de hand?

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 36

Page 19: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

37

heel goed mogelijk zijn, ware het niet dat een aantal – naar mijnidee belangrijke – vragen onbeantwoord blijven.

1- Hoe is Van der G. ongezien op het mediapark gekomen? 2- Hoe is Van der G. aan een pistool gekomen? 3- Waar heeft Van der G. zo goed leren schieten, aangezien For-

tuyn volgens kenners op vakkundige wijze vermoord is?4- Waarom vlucht Van der G. via een compleet onlogische route

terwijl hij ook via een andere en snellere vluchtroute had kun-nen ontkomen?

5- Is het mogelijk om iemand van voren te benaderen, vijf kogelsop hem af te vuren, waarvan er twee in zijn rug komen?

6- Is het mogelijk dat Van der G. niet alleen heeft gehandeld maardat er meer achter zit dan er naar buiten mag komen?

7- Waarom zijn een aantal ooggetuigen van de aanslag tot opheden nog steeds niet door de politie gehoord?

8- Waarom verklaarde justitie binnen zeer korte tijd al dat dedader alleen was?

9. Navraag bij de politie van Hilversum leert dat er op 6 mei geenpolitie-arrestatieteam paraat stond.

Deze vragen zijn slechts een greep uit de enorme hoeveelheid vra-gen die er zijn. Na al deze vragen zou je jezelf af kunnen vragen ofhet verhaal dat door de media naar buiten wordt gebracht wel hetjuiste verhaal is. Natuurlijk behoort het tot de mogelijkheid dat deaanslag op Fortuyn het werk van één persoon geweest is. Ennatuurlijk is het heel makkelijk om dit als onmogelijk van de handte doen en er op vrij eenvoudige wijze een samenzweringsverhaalvan te maken. Je kunt tenslotte overal wel een samenzwering van

maken of achter zoeken. Maar laten we het verhaal eens van eenandere kant bekijken. Een kant die ik totnogtoe nog niet eerdergehoord heb en naar mijn idee een zeer reële mogelijkheid, al zouje het in eerste instantie niet zegen.

Hieronder volgt een theorie, die voorlopig nog niet echt te bewij-zen valt, maar toch bepaald aannemelijk is. Het klinkt in eersteinstantie wellicht compleet ongeloofwaardig, maar diegene dievan mind-control en aanverwante zaken op de hoogte zijn, wetendat onderstaande theorie tot de mogelijkheid zou kunnen beho-ren, aangezien er in het verleden al meerdere van dergelijke zakengespeeld hebben, zoals mogelijk de moord op Kennedy in 1963.

Volkert van der G. zou mogelijk een ‘Manchurian Candidate ‘ kun-nen zijn. Een persoon met DPS (Disassociate Personality Syndrom)oftewel MPS (Multiple Personality Syndrom), die naar wensopdrachten uitvoert van iemand die dit zo bij Van der G. gepro-grammeerd heeft. Ja ik weet het, dit kan niet en als het al wel kan,dan alleen maar in Amerika, maar is dat wel zo? De grote vraag iswie Van der G. dan geprogrammeerd heeft?

Een Manchurian Candidate kan al vanaf zijn jeugd dusdanig‘gemarteld’ zijn dat zijn persoonlijkheid is gesplitst in een grootaantal persoonlijkheden. Er kan worden besloten hem te trainentot een professionele moordenaar (en wie weet wat nog meer) ende persoon als ‘sleeper’ in te zetten, d.w.z. dat hij bijvoorbeeld inde milieubeweging wordt geparkeerd en naar wens kan worden‘geactiveerd’. (Zie het als een soort van hypnose: de persoon leeftals het ware voortdurend onder hypnose zonder het zelf te besef-fen. Als er op een bepaald moment mogelijk een telefoontje komtmet een bepaald ‘steekwoord’, dan zou het kunnen dat de per-soon als het ware geactiveerd wordt en dan gaat doen wat hem aljaren eerder ingegeven is).

Voordeel van die plek in een milieubeweging is dat de persoon ooknog kan rapporteren over wat er zoal gebeurt, met wie, waar enwaarom – spioneren dus in een groep mensen. Van die taak weetde hoofdpersoonlijkheid van de persoon in kwestie niets, maar welzijn subpersoonlijkheden, die opgeroepen kunnen worden doorzijn ‘handler’. Eens breekt dan de dag aan dat hij gebruikt kanworden waar die echt voor is ‘getraind’.

Aangezien bepaalde groeperingen liever zien dat er andere perso-nen in de Nederlandse politiek aan de macht komen dan bijvoor-beeld een Pim Fortuyn die mogelijk de aanstaande plannen

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 37

Page 20: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

23

Tweede Frontier Symposium op 3 november in AmsterdamIn navolging van de succesvolle eerste editie vorig jaar, vindt op 3 november van dit jaar in Amsterdam het tweede Frontier Sym-posium plaats. Wederom zal een dag gevuld worden met boeiende lezingen over interessante, mysterieuze, ongrijpbare fenomenenals UFO’s, graancirkels, verdwenen beschavingen, geheime technologieën en verborgen machtsstructuren. En wederom zal de Fron-tier Award worden uitgereikt. Dit keer zullen er tevens een groot aantal stands aanwezig zijn van personen en organisaties die zichbezighouden met de grenswetenschappen.

Op het tweede Frontier Symposium zullen de volgende sprekers de laatste ontwikkelingen op hun vakgebeid presenteren (wijzigin-gen voorbehouden):• Bram Vermeulen over de invloed van grenswetenschappen in onze maatschappij• Bert Janssen over Graancirkels• Peter Toonen over Maya’s en 2012• Arjen Nijeboer over machtsstructuren• Robert Boerman presenteert een overzicht van de Nederlandse graancirkels van 2002Tevens zullen er sprekers aanwezig zijn die omtrent UFO’s en vrije energie zullen presenteren.

Datum: zondag 3 november 2002 Tijdstip: 10.00 – 18.00 uurPlaats: centrum van Amsterdam (locatie wordt nader bekend gemaakt)Entree prijs: Euro 30,- bij voorinschrijving, Euro 35,- aan de zaal. Kaarten worden aan de zaal uitgereikt.

Opgave: Frontier Sciences FoundationPostbus 48 - 1600 AA Enkhuizentel: 0228-324076 - fax: 0228-312081e-mail: [email protected] - postbank: 7231599ABN AMRO bank: 40.78.98.417

Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag over te maken op een van bovenstaande bankrekeningnummers. Uw reser-vering is definitief na ontvangst van uw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam, adres, woonplaats,tel nummer en e-mail adres.Via e-mail en het volgende nummer van Frontier Magazine zult u uitgebreider geïnformeerd worden over dit Frontier Symposium. Bijannulering voor 15 oktober wordt het volledige entreebedrag teruggestort.Wilt u meer weten over de wereld om ons heen en over ons verleden en onze toekomst dan is het Frontier Symposium de idealeplaats om uw eigen zoektocht te beginnen of verder te zetten. Al vindt u misschien geen definitieve antwoorden, de juiste vragenstellen leert u wel. En dat is minstens zo belangrijk! Gezien de belangstelling voor het vorige Symposium raden wij éénieder die geïnteresseerd is aan, zich zo snel mogelijk voor het Sym-posium van aanstaande november op te geven. Vol is immers vol en het zou jammer zijn dit unieke evenement (want waar anderstreft u zo veel enthousiaste, bevlogen Nederlandstalige grenswetenschappers aan?) te moeten missen.

Frontier Award 2002 Evenals vorig jaar wordt tijdens het Frontier Symposium 2002 de Frontier Award 2002 uitgereikt aan die Nederlandse grensweten-schapper die volgens de lezers van Frontier Magazine op bijzondere wijze in het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan hetverleggen van onze (kennis)grens. Want alhoewel het soms lijkt alsof de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de grensweten-schappen zich vooral buiten ons taalgebied afspelen vinden ook hier belangwekkende studies naar de wereld van het onbekendeplaats. Goed voorbeeld is natuurlijk het onderzoek naar het ontstaan van graancirkels van Eltjo Haselhoff, de eerste winnaar van deFrontier Award. Aanvullend bewijs voor de stelling dat ook Nederlanders hun steentje bijdragen werd nog zeer recent in de Verenig-de Staten geleverd toen de Nederlandse graancirkelonderzoekers Janet Ossebaard en Bert Janssen op een groot UFO congres de pre-stigieuze, internationale EBE Award ontving voor het videoverslag van zijn onderzoek. En zo zijn er velen in Nederland en België diehun leven in het teken stellen van een zoektocht naar antwoorden op oude en nieuwe raadsels. Hun antwoorden zijn fascinerend,uitdagend en vooral leerzaam. De voorlopige lijst van genomineerden ziet er als volgt uit:

Robert Boerman, Graancirkels Patrick Geryl, Atlantis/Egypte Janet Ossebaard, GraancirkelsFrank Bonte, Vrije Energie Eltjo Haselhoff, Graancirkels Evert Jan Poorterman, Friesche VolkstudieRudy Cambier, Nostradamus Bert Janssen, Graancirkels Peter Toonen, Maya'sFilip Coppens, Rosslyn Chapel Reinoud de Jonge, Megalieten Wim Zitman, Egypte & NostradamusGerrit Gerwig, UFO's Arjen Nijeboer, Skull en Bones

De eerste rondeVoor het kiezen van de winnaar willen we wederom de hulp van de lezer van Frontier Magazine inroepen. Zowel schriftelijk als via e-mail kunt u uw stem uitbrengen. Tot en met augustus kunt u aangeven welke mensen in aanmerking zouden moeten komen voor de Frontier Award. De vier hoogstscorenden gaan over naar de tweede ronde. In september en oktober kan tenslotte de definitieve keuze gemaakt worden. De stem-men kunnen ook dan schriftelijk of via Internet uitgebracht worden.Tijdens de Frontier Dag op 3 november wordt deze Frontier Award uitgereikt door Willem de Ridder.Ontbreekt er volgens u nog iemand op de lijst, geef dat dan direct door aan Frontier Magazine via de post of via e-mail.

Geef uw nominatie keuze aan in een brief die u stuurt naar Frontier Award, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen of stuur een e-mail [email protected] waarin u aangeeft welke persoon u wilt nomineren. Een nieuwe naam aan de lijst toevoegen mag ook. De complete, actu-ele, lijst treft u aan op Internet.

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:12 Pagina 23

Page 21: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:13 Pagina cov3

Page 22: Frontier Magazine 8.4 juli / augustus 2002

Darwin’s MistakeAntediluvian discoveries prove: dinosaurs and humans co-existedDr. Hans J. Zillmer

Yes, there were cataclysms (among them The Flood) in the course of history, but no,there was no evolution. The Earth’s crust is relatively young and no more than a fewthousand years ago; its poles were free of ice. Published in nine languages, this inter-national bestseller puts the latest discoveries and new evidence against Darwin’sTheory of Evolution. The author, who owes his insights and expertise to numerousexcavations he participated in, describes recent findings that – in line with suppres-sed results of scientific research – prove what seems unthinkable to us today: Darwinis wrong.

292 pagina’s. 170x240 mm. Paperback. Prijs: Euro 25,90. code: DMIS

The Stone Puzzle of Rosslyn ChapelPhilip Coppens

This book will guide you through the theories, showingand describing where and what is being discussed; what isimpossible, what is likely… and what is fact about Rosslyn

Chapel in Scotland.

120 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: ROSC

Nieuwe uitgaven van Frontier Publishing

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert Boerman205 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 15,95. code: GGG

Saunière’s model and the Secret of Rennes-le-ChâteauThe priest’s final legacy that unveils the location of his terrifying discovery André Douzet116 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: SMOD

Crop Circles, Gods and their SecretsHistory of Mankind Written in the Grain

Robert J. Boerman159 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 15,90. code: CCGS

(bedragen zijn excl. verzendkosten)

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ DrontenTel: 0321-380558, fax: 0228-312081, website: www.fsf.nl E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: [email protected]

fr0804_2009.qxd 09-06-2009 23:14 Pagina cov4