Ampersand mei 2014

20
LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - MEI 2014 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus www.cdenv.be “BIJ ONS IS MENSEN PIJN DOEN GEEN PROGRAMMAPUNT” Economische groei mét sociale vooruitgang

description

 

Transcript of Ampersand mei 2014

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - MEI 2014 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

ampersand

Ver

sch

ijnt

maa

nd

elijk

s, b

ehal

ve in

juli

en a

ug

ust

us

www.cdenv.be

“BIJ ONS IS MENSEN PIJN DOENGEEN PROGRAMMAPUNT”Economische groei mét sociale vooruitgang

foto: Maarten De Bouw2

COLOFONSteffen Van Roosbroeck, Stefaan Deleeck, Christina Van Geel, Silke Van Vaerenbergh, Bart Croes, Tine Meyfroodt Thomas Vints, Peter Poulussen, Sam Voeten, Tom SchiettecatGert Goris – 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – [email protected]

Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Wouter BekeAlgemeen Voorzitter

Als u dit leest, zitten we echt in de allerlaatste rechte lijn van de campagne. Ik wil jullie alvast danken voor jullie inzet. Bedankt voor het harde werk dat jullie al leverden. Maar we zijn er nog niet.

CD&V heeft u nodig. We hebben elkaar nodig. De Wetstraat kan niet zonder de Dorpsstraat. Een lokale kandidaat heeft de ondersteuning van zijn afdeling nodig. Een Europese kandidaat van heel Vlaanderen. Dus ik wil u nog een keer vragen: geef nog één keer het beste van uzelf.

Kom buiten, op straat en ga van deur tot deur om ons programma te verkondigen. Om samen met al onze 422 kandidaten onze boodschap te verspreiden. Om samen te zorgen voor een sterker Vlaanderen en een Sterker land. We gaan ervoor. Allemaal samen!

En wat op 26 mei? Dat beslist de kiezer. Maar als het van ons afhangt, zal er geen blokkering zijn. Wij kiezen resoluut voor de sociaal-economische hervormingen die we zo hard nodig hebben.

Maar wat de afloop ook moge wezen, aan uw inzet zal het niet gelegen hebben. Daar ben ik van overtuigd.

3

De 14 CD&V-lijsttrekkers, die met veel enthousiasme richting de verkiezingen trekken en bijzonder trots zijn op de ganse CD&V-achterban. Samen voor een sterker Vlaanderen in een Sterker land.

Het verkiezingsprogramma werd met veel enthousiasme unaniem goedgekeurd. “Wij hebben een verkiezingsprogramma, geen bevriezingsprogramma.”, was Kris Peeters duidelijk.

Ook de allerkleinsten waren aanwezig op het congres. Voor hen werd een supercool animatie-programma voorzien in het Boudewijn Seapark.

Op zaterdag 26 april stelden we ons verkiezings-programma voor in het concertgebouw in Brugge. “K’zin preus lik fjirtig”, zo verwoordde ons boeg-beeld Kris Peeters het gevoel van de meer dan 1500 aanwezige militanten. Super-trots. Het con-gres ging van start met een warm West-Vlaams onthaal door gastvrouw Hilde Crevits. Nadien nam voorzitter Wouter Beke het woord met de krach-tige en duidelijke boodschap: “Een bilan, een degelijk plan, een sterk team en de juiste man.” Vervolgens was het de beurt aan de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Hij zette Europa en het belang ervan nog eens extra in de verf en wenste alle kandidaten veel succes in hun verkiezingsstrijd. Nadien werden onze lijsttrekkers op de sofa ontvangen voor een goed gesprek en brachten zij de prioriteiten naar voren. Tot slot liet Kris Peeters de zaal ontploffen met een krachtige en beladen speech: “Er is een andere weg. Een weg die leidt naar betrouwbare vooruitgang. Naar de zekerheid dat het morgen beter zal zijn. En die weg, is onze weg. De weg van CD&V.”

4

Na het congres konden de aanwezigen genieten van een hapje en een drankje. Een ideale afsluiter en het perfecte moment om te netwerken en verkiezingsplannen te smeden.

Bij aanvang van het congres vroeg JONGCD&V meer aandacht voor de uitdagingen waarvoor jongeren vandaag staan. JONGCD&V schuift tien strijdpun-ten naar voor waar het hen om te doen is tijdens de verkiezingscampagne. Wie akkoord ging met deze standpunten, zette zijn handtekening op het bord.

Een sterker Vlaanderen begint lokaal. Heel wat van onze burgemeesters waren aanwezig op het congres. Lokale overheden vormen de basis voor een warme samenleving. Harmonie tussen de verschillende beleidsniveaus, daar gaan we voor!

Via deze weg willen we ook alle medewerkers bedanken die meegeholpen hebben om er een fantastische dag van te maken. Bedankt iedereen!

Bijzonder fi er en trots dat we CD&V-boeg-beeld Jean-Luc Dehaene en Celie mochten verwelkomen op het congres. Ze werden dan ook onthaald op een luid en warm applaus. De talrijke staande ovaties waren meer dan terecht!

5

De begroting op orde

De 6de staatshervorming vakkundig uitvoeren: met onder meer Vlaamse kinderbijslag,versterken van de woonbonus en ouderenzorg.

Fundamentele loonlastenverlaging voor meer jobs: loonkosthandicap weg in 2018, energienorm en administratieve vereenvoudiging.

Onze pensioenen en gezondheidszorg veiligstellen.

Rechtvaardige fiscaliteit door verhoging van de belastingvrije som tot leefloon. Dit betekent een netto loonwinst van 700 euro per persoon per jaar.

Wij willen uitdrukkelijk een Vlaamse investeringsregering. Bovenop de meerjarenbegroting injecteren wij 900 miljoen extra in economie en innovatie, scholen en zorginfrastructuur, mobiliteit en duurzaam leefmilieu. Vlaanderen is bij CD&V geen blinde vlek.

Extra middelen voor Vlaamse sociale bescherming: kinderopvang, personen met een beperking en jongerenwelzijn (750 miljoen euro bovenop meerjarenbegroting).

We staan sterk met ons onderwijs, maar niet sterk genoeg. De lat ligt hoog. Wij willen een noodzakelijke hervorming die een verbetering betekent voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Justitie en veiligheid zijn een bron van maatschappelijke zekerheid, daarom willen wij het vertrouwen daarin herstellen.

Een krachtig Europees beleid: ook in Europa gaan we voor economische groei mét sociale vooruitgang.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

VOOR ECONOMISCHE GROEIMET SOCIALE VOORUITGANGOns programma in een notendop, met 10 punten die we voorrang geven. Ideaal als u mensen wilt overtuigen van de waarde van ons programma.

foto: Dieter Telemans6

Beste sympathisanten,

We gaan de laatste dagen van de campagne in. 25 mei wordt een belangrijke, bepalende dag. De Vlamingen tekenen een contract voor vijf jaar. Dat is lang. Het loont altijd de moeite om de kleine lettertjes van zo’n contract te lezen. Alleen: bij ons staan er geen kleine lettertjes onder het contract. What you see is what you get. Wij zijn een baken van betrouwbaarheid. Onze betrouwbaarheid is een hoog goed van de partij en al haar leden.

We hebben ons best gedaan om de mensen uit te leggen dat de tegenstellingen die voorgesteld worden niet reëel zijn, en Vlaanderen geen soelaas brengen. De keuze tussen de uitersten, het zwart-witdenken, is een valse keuze. Welvaart maakt net welzijn mogelijk. Welzijn stimuleert welvaart. Dat is het recept van de christendemocratie: economische groei mét sociale vooruitgang. Een brutale breuk is nergens voor nodig. We hebben een sociaal-economisch beleid broodnodig. Alles wat ons daar van afleidt, leidt ons weg van welvaart en welzijn.

Onze ouders kùnnen met pensioen op 65 zonder dat jongeren van vandaag tot hun 75ste zullen moeten werken. Onze kinderen kùnnen ook morgen het béste onderwijs ter wereld hebben. We hoéven alle overheidsuitgaven niet te bevriezen. Beheersen wel, zeker, maar alles bevriezen niet.

Mensen kan je niet in hokjes steken. Ondernemers hebben kinderen die het beste onderwijs verdienen. Werkende mensen hebben grootouders die zorg op maat nodig hebben. Studenten willen een stimulerende job. Vrijwilligers willen een bloeiend cultuur- en verenigingsleven, dat ondersteund wordt.

En het beste van al: dit is allemaal haalbaar. Als eersten hebben wij eind februari een becijferd plan voorgesteld. En tot vandaag is dat plan voor experten nog steeds toonaangevend en betrouwbaar. Wij hebben ons niet rijk gerekend. Wij beloven betrouwbare vooruitgang: de zekerheid dat het morgen beter zal gaan. Wij kunnen op 26 mei uitvoeren wat we vandaag in het vooruitzicht stellen. Daarvoor hebben wij het bilan en het plan. Wij hebben de visie én de ervaring. Wij zullen zorgen voor economische groei mét sociale vooruitgang.

De laatste rechte lijn vergt veel van ons allemaal. Ik hoef het niet te zeggen: élke mens telt, élke stem telt. We moeten iedereen overtuigen. Er ligt heel veel in de weegschaal. Voor onze partij en voor Vlaanderen wordt 25 mei een belangrijke dag. We moeten de zwevende kiezer over de streep trekken. Ze maken hun keuze nú. Wij moeten ze overtuigen. Nú. Wij zijn klaar om uw vertrouwen op te nemen.

Kris Peeters,Boegbeeld voor een Sterker Vlaanderen in een Sterker land.

7

VOOR EEN STERKE TOEKOMST

CD&V heeft gekozen. En dat deden we resoluut. Voor economische groei mét sociale vooruitgang. Dat is de oranje draad doorheen ons verkiezingsprogramma. Om dit te realiseren maken we duidelijke, doelgerichte en duurzame keuzes. En presenteren we u een stevig onderbouwd plan. Voor een Sterker Vlaanderen, Sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa. We hebben 10 prioriteiten vastgelegd waarmee we naar de verkiezingen gaan. Het zijn 10 punten waar de volgende regeringen voorrang aan moeten geven om de welvaart en het welzijn in Vlaanderen te vrijwaren. Geen brutale ingrepen die leiden tot een onzekere uitkomst. Wel krachtige en berekenbare stappen vooruit. Evolutie, geen revolutie.

8

Pieter De Crem: Een begro-ting in evenwicht is een van de beste manieren om ver-trouwen en zuurstof in de economie te pompen. Voor de vierde keer op rij leverde de Vlaamse regering zo’n begroting af. Federaal voor-kwamen we een budgettaire ontsporing en kwamen we onze afspraken met Europa na. Het begrotingstekort ging in 2013 onder 3%: ons land verlaat eindelijk het Europese strafbankje. Ook de staatsschuld werd verder afgebouwd. De staatsschuld blijvend onder controle hou-den en afbouwen blijft een topprioriteit. En 5 jaar na

het uitbreken van de finan-ciële crisis heeft deze fede-rale regering een nieuw wet-telijk kader voor de banken goedgekeurd. De nieuwe bankenwet maakt banken sterker om toekomstige cri-ses te vermijden. Risicovolle activiteiten van banken wor-den aan banden gelegd zo-dat het spaargeld veilig is. Bonussen voor bankiers van staatssteunbanken worden verboden. En tenslotte last but not least, met inhou-delijke argumenten en veel overtuigingskracht zijn we erin geslaagd een Europese boete te vermijden.

Servais Verherstraeten: We krijgen dikwijls de vraag “Waarom zijn politiekers met de communautaire twisten bezig? Hebben ze niets dringender te doen?” Dat is een begrijpelijke re-flex, maar de staatshervor-ming is voor ons geen spel-letje. Of een doel op zich. Ze is broodnodig om een goed sociaal-economisch beleid te kunnen voeren. Om mensen aan het werk te krijgen en daardoor de pensioenen betaalbaar te houden. Om de bedrijven zuurstof te geven. Om be-taalbaar, duurzaam en kwa-litatief wonen te garande-

ren. En om een gezins- en gezondheidsbeleid op maat van de Vlamingen en Brus-selaars te kunnen voeren. Zonder grondige hervor-ming zijn we niet klaar voor de toekomst. Dan kunnen onze overheden niet de maatregelen nemen die no-dig zijn voor uw gezin, voor uw kinderen en kleinkinde-ren. Daarom staat de zesde staatshervorming niet ver van uw bed. De uitvoering van deze staatshervorming door Vlaanderen wordt een huzarenstukje, waar erva-ren mensen voor nodig zijn met kennis van zaken. Die mensen heeft CD&V in huis.

Peter Van Rompuy: Wat bedrijven nodig hebben is stabiliteit en zekerheid om plannen te maken. CD&V wil in zo’n klimaat investe-ren. Werk is verder de beste garantie voor koopkracht en zelfontplooiing en tevens de beste remedie tegen ar-moede. Daarom zal CD&V arbeid betaalbaar én meer lonend maken. CD&V wil lasten verlagen om onder-nemers kansen te geven.

De loonkostenhandicap moet weg tegen ten laatste 2018. We willen ook een energienorm die garandeert dat nevenkosten op energie niet hoger liggen dan het gemiddelde in de buurlan-den. Ondernemend Vlaan-deren moet aangemoedigd worden! Ons 3D-plan garan-deert een vlottere toegang tot kapitaal, minder lasten op arbeid en minder admi-nistratie.

VOOR EEN STERKE TOEKOMST

1. BEGROTING OP ORDE

2. 6DE STAATSHERVORMING: VERSTERKEN VLAAMSE KINDERBIJSLAG, WOONBONUS, OUDERENZORG.

3. MINDER LASTEN VOOR ONDERNEMERS: LOONKOSTHANDICAP WEG IN 2018, ENERGIENORM, MINDER ADMINISTRATIE.

9

Wouter Beke: We kiezen uitdrukkelijk voor een pen-sioenloopbaan. CD&V gaat voor volledige carrières van 45 loopbaanjaren. We be-houden de pensioenleeftijd op 65 jaar, maar dit mag geen drempel zijn voor wie langer aan de slag wil blij-ven. Wie langer heeft bij-gedragen, moet daarvoor beloond worden. Pensioen naar werken dus. CD&V kiest voor een vernieuwd zorg- en gezinsbeleid. We vermaatschappelijken de

zorg en garanderen toe-gankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. We blijven mantelzorgers versterken en ondersteunen. Door de zesde staatshervorming kunnen we een Vlaamse sociale bescherming verder uitrollen. Op federaal niveau maken we de ziekteverzeke-ring efficiënter. Ook de regi-mes van arbeidsongeschikt-heid, ziekte en invaliditeit passen we aan. Zo zetten we onverminderd in op so-ciale vooruitgang.

5. RECHTVAARDIGE FISCALITEIT: BELASTINGVRIJE SOM VERHOGEN (700 EURO) Koen Geens: We verschui-ven het perspectief van de lasten die we momenteel (vooral op arbeid) betalen: onze fiscaliteit moet groe-ner en meer op consumptie gericht worden. We maken de fiscaliteit ook jobvrien-delijker: het verschil tus-sen werken en niet werken dient vergroot te worden. Het vrijgesteld minimum bij de personenbelasting wordt opgetrokken.

Onder de noemer ‘loon naar werk’ staat in ons in-vesteringsplan dat het eer-ste stuk van het inkomen, waarop geen belasting moet worden betaald, drastisch verhoogd wordt. Concreet betekent dit dat het belas-tingvrij minimum zou stijgen van 6.800 euro naar 9.800 euro, het leefloon voor al-leenstaande personen. Dit genereert een nettowinst van €700 euro per werkende Vlaming.

6. EEN VLAAMSE INVESTERINGSREGERING: MOBILITEIT, SCHOLEN, WOONZORGCENTRA, INNOVATIE. Joke Schauvliege: We zor-gen niet alleen voor het beleid, maar ook voor de infrastructuur om die eco-nomische groei en sociale vooruitgang te realiseren.

We investeren in scholen, wegen, zorginfrastructuur en innovatie. We investe-ren in mensen. Ons inves-teringsplan voor economie en innovatie, onderwijs, mobiliteit, milieu en zorg bedraagt 2,7 miljard euro

bovenop constant beleid.

CD&V wil creativiteit van onderuit laten groeien, in-novatie stimuleren en tra-ditie waarderen. Een infra-structuur die aan de noden van de tijd beantwoordt, is daarbij van essentieel be-lang. Zo krijgen verenigin-gen en professionelen de ruimte en de kansen om mooie dingen uit de grond te stampen.

VOOR EEN STERKE TOEKOMST

4. ONZE PENSIOENEN EN GEZONDHEIDSZORG VEILIG STELLEN.

10

Jo Vandeurzen: Investeren in gezondheid is voor ons de basis van een goede levenskwaliteit. We moeten ook de volgende jaren de uitgaven beheersen, maar resoluut zonder sociale af-braak!

De budgettaire context stelt ons voor moeilijke keuzes in verband met de verschui-ving van middelen en door-tastende hervormingen, maar we blijven geloven in een solidair zorgsysteem. Zo maken we bijvoorbeeld extra middelen vrij voor

personen met een beper-king, voor kinderopvang en jeugdzorg.

CD&V kiest resoluut voor een nieuwe zorg, aangepast aan de noden van vandaag. Welzijn en zorg kunnen niet meer van elkaar gescheiden worden. CD&V gelooft dat we met de juiste inzet van middelen en door samen te werken over de verschil-lende niveaus een warm Vlaanderen kunnen realise-ren. Waar zorg en hulp kwa-liteitsvol, toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

Hilde Crevits: De kampioe-nen van morgen zitten van-daag op de schoolbanken. Ze verdienen alle groeikan-sen en de beste voedings-bodem.

CD&V geeft haar vertrouwen aan leerlingen, leerkrachten en directies. We geven de scholen terug aan de men-sen die er dagdagelijks het beste van zichzelf geven.

Een vermindering van de administratieve lasten is een must. Zo kan de leer-

kracht zich meer focussen op zijn kerntaak: les geven.

We versterken het onder-wijsaanbod en zetten de leerling en zijn of haar talen-ten centraal. De koppeling met het werkveld moet ook duidelijker. Zo garanderen we een vlottere en betere doorstroming.

We kiezen voor sterk onder-wijs dat focust op mensen. We willen uit elke leerling en elke leerkracht het beste halen.

Hendrik Bogaert: CD&V wil Justitie absolute prioriteit geven en zo het vertrouwen herwinnen. Wetgeving moet duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker zijn.

We willen een vernieuwd strafrecht: aangepast aan de criminaliteit van van-daag, met een correcte ver-houding tussen straffen en feiten, meer rechtszekerheid en eenvoudigere procedu-res. En we zullen verder investeren in gevangenisin-frastructuur.

CD&V kiest voor een vei-ligheidsbeleid dicht bij de mensen. De rol van de wijkpolitie moet worden versterkt met het oog op conflictpreventie. De ad-ministratieve taken van de politie willen we meer door administratief personeel la-ten doen, zodat de politie zich op haar operationele taken kan focussen.

Politiediensten moeten ook voldoende aandacht heb-ben voor slachtofferbejege-ning en klantvriendelijkheid.

VOOR EEN STERKE TOEKOMST

7. EXTRA MIDDELEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING, KINDEROPVANG EN JEUGDZORG.

9. JUSTITIE EN VEILIGHEID: VERTROUWEN HERSTELLEN.

8. STERKE LEERKRACHTEN, STERKER ONDERWIJS.

11

Marianne Thyssen: CD&V kiest resoluut voor een ambitieus én realistisch Europees project dat vol-uit werk maakt van duur-zame groei en meer jobs.

Tal van uitdagingen over-schrijden de landsgrenzen en moeten op het Euro-pees niveau aangepakt worden. De financieel-eco-nomische crisis, internati-onale handel, duurzame voedselvoorziening, kli-maatverandering, migra-tie, energie, internationale

criminaliteit, armoede, cy-berveiligheid en privacy.

Daarom gaan we ondub-belzinnig voor een sterker en slagkrachtiger Europa, de beste manier om de Vlaamse belangen in de wereld te verdedigen.

We zetten in op slimme en duurzame groei met in-novatie, investeringen én sociale vooruitgang. Dat is de zekerste weg naar nieuwe welvaart en meer jobs, voor jong en oud.

VOOR EEN STERKE TOEKOMST

Europees Parlement

THYSSEN Marianne

BELET Ivo

VANACKERE Steven

DE CLERCK Marie

BUYSE Piet

TINDEMANS Elke

UZUN Mustafa

SEVENANS Annick

DE KEYSER Jan

HERMANS An

COUCKUYT Eddy

VAN ROMPUY - WINDELS Geertrui

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

VANDENKENDELAERE Tom

NEVEN Marilyn

VAN DESSEL Lucas

LANDUYT Sofie

CALUWÉ Ludwig

VAN GEEL Christina

BREYNE Paul

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opvolgers

Effectieven

MEER WETEN OVER ONZE 10 PRIORITEITENOF WIL JE ONS PROGRAMMA LEZEN?NEEM EEN KIJKJE OP WWW.CDENV.BE

10. EUROPA VERDIEPEN EN VERSTERKEN 10. EUROPA VERDIEPEN EN VERSTERKEN

12

1. Werk, werk en nog eens werk

Dat is voor CD&V dé topprioriteit. Elke jongere die na 6 maanden nog werkloos is, krijgt daarom via Actiris een stage, een opleiding of een job aangeboden. Voorts is talenkennis erg belangrijk in de zoektocht naar werk.

2. Kinderopvang en onderwijs

CD&V lanceert het begrip ‘Kidibool’. Dit houdt de sa-mensmelting in van (buitenschoolse) kinderopvang en kleuteronderwijs. CD&V is bovendien voorstander van het systeem van ‘co-teaching’, waarbij er een extra leer-kracht in de klas aanwezig is voor het bijstaan van taal-zwakke leerlingen.

3. Kinderbijslag

De Brusselse gezinnen moeten een beroep kunnen blij-ven doen op de bestaande uitbetalingkassen die ook in Vlaanderen actief zijn, waardoor geen specifiek Brussels overheidsinitiatief genomen moet worden hiervoor.

4. Wonen

De diverse belastingen en kortingen op wonen, zoals de woonbonus en de onroerende voorheffing, worden samengevoegd tot 1 fiscale behandeling van het wonen. Kortingen worden toegekend op basis van de wijk, ge-zinssamenstelling en/of de EPC-waarde van de woning.

5. Het bestuurlijke statuut van onze hoofdstad

Brussel, een sterk gewest met sterke gemeenschappen.

6. Wiki-hood

We pleiten voor gastvrije en aangename wijken met inwoners die zich verantwoordelijk voelen voor de ei-gen wijk. Een wijkadviesraad moet zijn zeg hebben in tal van zaken, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van een plein of de organisatie van een lenteschoonmaak in de wijk. Een dergelijke adviesraad beschikt over een eigen budget.

7. Fiscaliteit

CD&V pleit voor de afschaffing van de forfaitaire ge-westbelasting van 89 euro. Dit is een weinig efficiënte en blinde belasting die vooral zwaar valt voor gezinnen met een laag inkomen.

8. Veiligheid

CD&V is voorstander van een fusie van de 6 Brusselse politiezones.

9. Mobiliteit

Het STOP-principe blijft de leidraad van het mobiliteits-beleid.

10. Energie

CD&V is voorstander van een integrale herziening van het huidige stelsel van de energiepremies, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de renovatie-premies.

VOOR EEN STERKER BRUSSELBRUSSEL

13

STERKE PRIORITEITEN STERKER ANTWERPEN1

2

3

4

5

6

CD&V is de partner voor jobs binnen een sociaal-economische regering.

CD&V is de partner van gezinnen met focus op goede kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs en seniorenzorg.

CD&V is de partner voor veiligheid, want een veilige omgeving geeft rust.

CD&V gaat in de komende legislatuur voor jobs, jobs, jobs.

CD&V als solide partner voor gezinnen.

CD&V streeft naar een veilige en leefbare buurt voor ieder van ons.

Kamer

VERHERSTRAETEN Servais

LANJRI Nahima

VAN DEN BERGH Jef

SMAERS Griet

BOUCKAERT Luc

VAN OLMEN Griet

DIELS Paul

JANSSEN Patrick

MUYSHONDT Tine

DE BOECK Luc

DE VISSCHER Wim

VAN DYCK Annemie

WOUTERS Dieter

VAN NOTEN Dirk

BERGMANS Elien

SOMMEN Liesbet

BRADT Maaike

MOORTGAT Mia

DEGHELDERE Evi

VAN DE PERRE Guy

DE CAT Bernadette

VAN HOVE Luc

TAEYMANS Shana

HERMANS Luc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

SCHROONS Walter

WECKHUYSEN Wendy

DE CLEYN Edwin

BOUQUILLON Seppe

IBRAHIMI Jamel

VAN HOVE Ils

BOLLAERT Wim

STRUYF Marleen

ANDRIESSEN Nic

MEULDERS Carolien

HUBLIN Gerlinde

VERBOVEN Kelly

JANSSENS Eric

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Opvolgers

Effectieven

Vlaams Parlement

PEETERS KrisROMBOUTS TinneVAN DEN HEUVEL KoenHELSEN KathleenBASTIAENS CarolineDE KORT DirkKENNES WardSTEVENS LiliTUYTELEERS StannyDE VEUSTER DaanAARAB HassanVAN HIRTUM GuyVERBEECK PaulGORIS VeraDER KINDEREN AnnemieROMBAUTS YannickJACOBS LukasPENEN MaximeCLAESSENS NathalieDE KEYSER BertGEUDENS NelePUT SuzySTEPIEN MayaLACROIX MichelVANGEEL TinneDECEUNYNCK AnnVAN CRAENENDONCK LucSHARMA LilaCROLLET DirkNYS LeoVAN CAMPENHOUT StéphanieVAN DEN BRANDE MiekeDE SCHAMPHELAERE Mia

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.

SCHRYVERS KatrienWATERSCHOOT KristofVAN DE WAUWER OrryHAMDDAN LACHKAR JamilaHELSEN MauriceVERCAUTEREN JoyceMUSITU LUFUNGULA WillyDAELEMANS JoJANSSENS SonjaDEWANDELAERE TomVANHERCK GuyVERHAVERT MarijkeVAN BROEKHOVEN NeleVAN DER MOEREN MarijkeWILLEMSENS StafVAN DEN BRUEL Wim

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.

Opvolgers

Effectieven

UW STEM BEPAALT IN WELK VLAANDEREN U MORGEN LEEFT

14

UW STEM BEPAALT IN WELK VLAANDEREN U MORGEN LEEFT

Vlaams Parlement

VANDEURZEN Jo

CLAES Sonja

CEYSSENS Lode

JANS Vera

VOS Mark

BOLLEN Hilde

WOUTERS Luc

NALDEMIR Hava

VERPOORTEN Jef

VANDEPUT Lieve

MATHEÏ Steven

JORDENS Marijke

BOSMANS Ilse

POTTERS Leen

DRIESKENS Raf

SAUWENS Johan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CHRISTIAENS An

BROUNS Jo

BILLEN Joris

RONCADA Sara

VAN BAELEN Stijn

WUESTENBERGS Heidi

VANLOFFELT Michiel

MOORS Carine

LEROI Jos

KENIS Katrien

VAN HOUT Mieke

GEUSKENS Jan

KAUFFMANN Marleen

DE VIS Dirk

MARES Ellen

VANDEPUT Tom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opvolgers

Effectieven

Kamer

BEKE Wouter

HEEREN Veerle

TERWINGEN Raf

VAN DER AUWERA Liesbeth

DOGAN Burak

BLEYS Nancy

VINTS Thomas

HOFFMEISTER Myrthe

BIESEMANS Danielle

THIELEMANS Isabelle

DRIES Wim

KINDERMANS Gerald

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

VANANROYE Nadja

THIJSEN Tom

HAELDERMANS Gunter

HENROTTE Krijn

THEUWISSEN Lieve

VAN ROELEN Erik

MOORS Inge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opvolgers

Effectieven

STERKE PRIORITEITEN STERKER LIMBURG

1

2

3

5

4Om onze economie sterk te houden, met inbegrip van goede sociale bescherming, moet de overheid zorgen voor rechtszekerheid. Mensen kunnen maar goede dingen organiseren als de overheid zorgt voor een goed kader.

De strijd tegen (jeugd)werkloosheid is voor CD&V Limburg een topprioriteit.

We wensen onze infrastructuur, industrieterreinen en economische netwerken zo te promoten dat we buitenlandse bedrijven aantrekken.

Limburgse ouders krijgen van CD&V alle kansen op een toekomst voor hun gezin. We zorgen voor voldoende en kwaliteitvolle kinder-opvang. De ambitie is een garantie op kinderopvang voor élk kind.

De competitiviteit van de Limburgse toeristische sector versterken we door Limburg als reisbestemming ook in het buitenland te promoten.

15

UW STEM BEPAALT IN WELK VLAANDEREN U MORGEN LEEFT

Vlaams Parlement

CREVITS Hilde

DOCHY Bart

FOURNIER Martine

VERSTREKEN Johan

COPPÉ Griet

VERFAILLIE Jan

POLEYN Sabine

VANRYCKEGHEM Kurt

LEFEVRE Frans

ESQUENET Minou

DECAVELE Sofie

POLLENTIER Tom

DEBONNÉ Annick

BUYSSCHAERT Sandy

JONGBLOET Frank

VANDEWAETERE Christine

RODENBACH Francis

COOL Annie

STEVENS Jan

DEMARÉ Rita

BENOIT Francis

DE BETHUNE Sabine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

DURNEZ Jan

KINDT Els

DEJAEGHER Christof

DE VOS Alexander

VANDERMEERSCH Gwendolyn

WARNEZ Brecht

VANDERMEERSCH Anke

JONCKHEERE Joachim

GOEMAERE Katrien

VANDEPUTTE Trees

KEIRSE Klaas

DEWULF Loes

DESCHAMPS Jasper

VANPARYS Ester

VERMEIRE Kristof

LARIDON Lies

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opvolgers

Effectieven

Kamer

BOGAERT Hendrik

MUYLLE Nathalie

DESEYN Roel

DEMON Franky

DEPUYDT Christine

MYLLE Gerda

DESOMER Katrien

VERWILST Dirk

VANSTEENKISTE Ann

BYTTEBIER Vincent

DEWAELE Carine

HALEWYCK Bart

DEFRUYT Veronique

AUDENAERT Kristof

VANDROMME Loes

DE CLERCK Felix

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SLEGERS Bercy

DESMET Mathieu

CASTELEYN An

DE LANGHE Piet

NEIRYNCK Jo

DE CLERCQ Marlies

AMPE-DURON Francine

LALEMAN Dirk

DECLERCQ Kris

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Opvolgers

Effectieven

STERKE PRIORITEITEN STERKER WEST-VLAANDEREN1

2

3

Verlaging belasting zodat iedereen 700 euro meer overhoudt.

Geen indexsprong zodat de koopkracht beschermd wordt.

Verlaging belasting zodat de bedrijven competitiever worden.

16

Vlaams Parlement

SCHAUVLIEGE Joke

DE MEYER Jos

FRANSSEN Cindy

BOTHUYNE Robrecht

TAELDEMAN Valerie

DE KONINCK Iwein

VAN PEE Jef

VAN DURME Johan

VAN TRIMPONT Fernand

VIJT Herman

LAHLALI Abderrahim

DE MONIE Pia

DE GRAEVE Hilde

SOETENS Jurgen

CLAEYS Pierre

DE SMET Charlotte

ALEXANDER Sanne

BEECKMAN Anja

SMETS Florence

VAN VAERENBERGH Johan

POPPE Ilse

VERCRUYSSE Ria

COOPMAN Ann

CORNELIS Johan

HUTSEBAUT Kathleen

DAUWE Jozef

VAN DE VIJVER Marc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

DE POTTER Jenne

GRILLAERT Leentje

VAN KEYMOLEN Phaedra

ROUSSEAUX Pascal

VAN DE VELDE Geertrui

DE KERPEL Marijke

DE SMET Gaëlle

DE VYLDER Rita

BUYTAERT Pascal

VANDERKIMPEN - MARTENS Gerda

COOLS Jan

WATTEZ Kris

HOSTE Patrick

DE NIJS-BAUWENS Liliane

DE GREVE Patrick

DE WAELE Sam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opvolgers

Effectieven

Kamer

DE CREM Pieter

DIERICK Leen

VERCAMER Stefaan

YUKSEL Veli

CLAUS Katrien

BLEYENBERG Lieselot

LIEBAUT Filip

VAN HAMME Odette

MERTENS Veerle

MICHAUX Ignace

DE JAEGER Marten

VAN DUYSE Nicole

SOENS - VAN DER DONCK Tineke

EL MOUSSAOUI Saloua

SYSMANS Chantal

VAN DE WALLE Jan

VAN ONGEVAL Thomas

UYTTENDAELE Roland

OTTOY Bart

UYTTERSPROT Ilse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Opvolgers

CLAERHOUT Sarah

VAN PETEGHEM Vincent

VAN DEN BERGHE Stephan

UYTDENHOUWEN Johan

SCHELSTRAETE Gert

LESCRAUWAET Claire

DESIMPEL - FAMAEY Leen

VAN CAENEGEM Annelies

HERREMANS Ronny

DE SPIEGELAERE Conny

VERZELE Joop

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Effectieven

UW STEM BEPAALT IN WELK VLAANDEREN U MORGEN LEEFT

STERKE PRIORITEITEN STERKER OOST-VLAANDEREN

1

2

3

4

5

6

CD&V gaat in de komende legislatuur voor jobs, jobs, jobs.

CD&V als solide partner voor gezinnen.

CD&V streeft naar een veilige en leefbare buurt voor ieder van ons.

CD&V is uw partner voor jobs binnen een sociaal-economische regering.

CD&V is uw partner van gezinnen met focus op goede kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs en seniorenzorg.

CD&V is uw partner voor veiligheid, want een veilige omgeving geeft rust.

17

UW STEM BEPAALT IN WELK BRUSSEL U MORGEN LEEFT

Kamer

DALLE Benjamin

GRYSON Stefanie

KAZAKEVICIUS Kyrill

MAGHOUZ Khadija

JUSTAERT Arnout

VAN GYSEGHEM Maude

DEMAN Guillaume

TEPATONDELE Fatuma

ANDRÉ - DUMONT Marguérite - Marie

VANDORMAEL Thomas

STEVENS Natalja

DU FOUR Bernard

SIMBI Sabine

CHOUA Zahra

COOLS Dries

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

VAN KRIEKINGE Katrien

KINDERMANS Jan

EYGENRAAM Veerle

BOONE Christian

LIPPENS Lieve

NIMYESSE Abderrahim

OPDECAM Raymonde

VAN DEN EYNDE Roland

GHEKIERE Guido

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Opvolgers

Effectieven

Brussels parlement

GROUWELS Brigitte

DELVA Paul

DE PAUW Brigitte

ACAR Nebahat

VAN BOCKSTAL Frank

DAENENS Sabine

AMINE Fatima-Zahra

DEHING-VAN DEN BROECK Marina

DECABOOTER Peter

DE SMUL Georges

MOTTEUX-ABELOOS Martine

MENZAN KOUASSI Alain

MOREL Hélène

VILAIN XIV Charles-Eric

CASIER Robbert

HAELVOET Ingrid

VANDENBOSSCHE Walter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

RIGA Vincent

PETERS Véronique

ABDENNAHI Mohammed

GOUBERT Heleen

OMER Him

HENDRICKX Myriam

BOUZINAB Mustapha

VAN VRECKEM Isabelle

NYS Gert

CACKEBEKE Carine

ISSA Nabil

OKMEN Tony

FREGENE Yousra

VANAELST Katja

LEYSEN Jos

KEMPENEERS Jeannine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opvolgers

Effectieven

Vlaams parlement

DEBAETS Bianca

DE VOS Helmut

MERTENS Anne

LEMMENS Lieven

VANDEN BREMT Angès

WECKX Hugo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POSCHET Joris

DE GROEVE Astrid

ELECTEUR Joelle

BORMANS Kristine

GOETHALS Michel

VAN MAERCKE Alexis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opvolgers

Effectieven

HOE KAN U GELDIG STEMMEN?U mag op meerdere kandidaten van CD&V stemmen. Kies zowel bij de Europese, federale, Vlaamse en Brusselse kieslijst eerst voor CD&V (lijst 15) en duid daarna uw voorkeurkandidaten bij de effectieven en/of opvolgers aan.

18

UW STEM BEPAALT IN WELK VLAANDEREN U MORGEN LEEFT

Kamer

GEENS Koen

BECQ Sonja

VAN ROMPUY Eric

HEMERIJCKX Christine

OMBLETS Steven

ELPERS Heidi

VANDEVELDE Andy

FOURIE Lore

BERGÉ Wim

NEVENS Laura

DE KOCK Danny

MORRIS Marc

MERTENS Marleen

VAN ELSEN Koen

SWINNEN Monique

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

VAN HOOF Els

VAN KEMSEKE Peter

EYSKENS Kristina

VAN CUTSEM Peter

DE CUPERE Annelies

MOENS Erik

SEGERS Greet

VANDENBERG Hans

POELAERT Kris

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Opvolgers

Effectieven

Vlaams Parlement

VAN ROMPUY Peter

BROUWERS Karin

DOOMST Michel

PARTYKA Katrien

DE DONDER Walter

VANDEBROECK Annita

VANDEROOST Jef

PELGRIMS Nele

FORCEVILLE Maarten

VAN PRAET Kristel

GIDTS Marijke

ARNAUTS Herman

VAN CUYCK Geertje

VANDER MEYLEN Jo

ABBELOOS Mieke

DE MOL Micheline

IMBRECHTS Stefan

ROMBAUTS Karina

CLAES Dirk

LAURYS Jan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

WOUTERS Jelle

OLBRECHTS Trui

KEYMOLEN Bart

VERMIJLEN Katrien

DE ROECK Dirk

LANGBEEN Veerle

PIQUEUR Jan

KINNAER Katrijn

KELCHTERMANS Bert

VANDEVELDE Hilda

EENENS Jeroen

BIBO-TANSIA Tracy

CLAESEN Liesbeth

CLOETENS Mia

DE WIT Bert

TAES Chris

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opvolgers

Effectieven

#welkvlaanderen

STERKE PRIORITEITEN STERKER VLAAMS-BRABANTVlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. Wij willen de krachten bundelen en samen werken voor een sterk en welvarend Vlaams-Brabant. Onder leiding van Koen Geens & Peter Van Rompuy willen we een antwoord bieden op deze uitdaging.

GEEN STEM VERLORENIs uw buurvrouw ziek en kan ze niet gaan stemmen? Of is uw zus net naar het buitenland eind mei? Komt u op iemand tegen die een volmachtformulier wil voor zijn of haar moeder? Zorg ervoor dat deze stemmen niet verloren gaan en bezorg hen een volmachtformulier. De formulieren zijn beschikbaar in uw gemeente- of stadhuis.

19

Sterker Vlaanderen, Sterker land

Elke stem telt. En dus durven we u als CD&V-lid te vragen nog een allerlaatste inspanning te leveren.Ook de laatste dagen en uren van de campagne kan u mensen overtuigen om voor CD&V te stemmen.

Ons verkiezingsprogramma zet in op economische groei mét sociale vooruitgang. Daar maken we duidelijk het verschil met de andere partijen.

CD&V gaat voor duidelijke, doelgerichte en duurzame keuzes die de toekomst voorbereiden.

Daarvoor hebben we een doordacht en stevig onderbouwd plan. We kunnen heel wat realisaties voorleggen, met een positief bilan als resultaat. En we beschikken over een sterk team

dat ook in de toekomst uw vertrouwen verdient.

#stemcdenv

Want bij ons telt elke mens!