Ampersand december 2009

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ledenblad 2009

Transcript of Ampersand december 2009

 • We ZIJn er BIJnaMInISTer van GeZIn

  Kinderopvang in Vlaanderen14

  Interview Jo Vandeurzen

  afGIfTeKanToor luIK X www.cdenv.be

  6

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - DECEMBER 2009

  vers

  chijn

  t maa

  ndel

  ijks,

  beh

  alve

  in ju

  li en

  aug

  ustu

  s

  Een partij voor alle gezinnen

  8

  voor al Je vraGen KleIn en GrooT 10Opvoedingswinkels

  voor alle gezinnenvoor alle gezinnenvoor alle gezinnenEen partij voor alle gezinnenEen partij Een partij voor alle gezinnenvoor alle gezinnenvoor alle gezinnen

  ampersandampersandampersandampersandampersandGezinssp

  ecial

 • van de partij

  2

  CD&V is de gezinspartij bij uitstek. Dat zeggen we graag zelf. Maar zeggen is ruim onvoldoende, handelen is de boodschap. Daarom zijn de gezinnen voor ons een belangrijke toetssteen. Voortdurend vragen onze mandatarissen zich af: wat betekent deze of gene maatregel voor de gezinnen? Alleen zo kan je echt de gezinspartij zijn, door van het gezin systematisch je maatstaf te maken.In dit kerstnummer van Ampersand zetten we het gezin in de schijnwerper. Niet met woorden, maar met daden. We trokken naar onze gezinsminister en naar onze parlementaire fracties met de vraag: wat doen jullie voor de gezinnen? We kregen mr antwoorden dan we in n nummer konden publiceren. Het werk is immers nooit af. Gezinnen evolueren, de samenleving evolueert, de uitdagin-gen veranderen.Dat brengt mij bij een actuele discussie. Enerzijds hoor ik een strekking die stelt dat het klassieke gezin niet meer de norm is, maar dat het beleid zich moet afstemmen op de vele soorten nieuwe gezinnen in de samenleving. Anderzijds is er de tegenreactie dat er tegenwoordig zo veel aan-dacht is voor nieuwe gezinsvormen, dat het klas-sieke gezin zich verweesd voelt. Persoonlijk vind ik dat een valse discussie. De gezinnen in welke vorm ook zijn elkaars con-currenten niet. Veel van hun bekommernissen zijn dezelfde. De politiek is niet bij machte om de mensen bij wet of decreet levenslang gelukkig te maken, maar we kunnen wel werken aan de best mogelijke omstandigheden waarbinnen mensen zelf hun geluk en dat van anderen nastreven. Kiezen voor elkaar staat daarbij centraal. In essentie is het gezin voor ons de plaats waar kinderen opgroeien. Daarom staan kinderen ook in het hart van ons gezinsbeleid. Kinderbijslagen, opvoedingsondersteuning of kinderopvang, het gaat om investeren in de toekomst. En wat meer is: we blijven dat doen, ook in tijden van budget-taire schaarste. Want de partij van alle gezinnen word je niet met praatjes, maar door het werk van elke dag. In goede en kwade dagen.

  Marianne ThyssenUw voorzitter

  column

  Alle gezinnen

  Foto

  Mar

  co M

  erte

  ns

  2

  ZoGeZeGd

  Elio Di Rupo over Marianne Thyssen, in Le Soir van 28 november

  Jean-Luc Dehaene, Europees parlementslid en een architect van het Verdrag, dat vanaf 1 december van kracht werd.

  Columnist Hans Wansink in De Volkskrant, 4 december

  Cest une vraie patronne. Elle dfend ses dossiers avec une grande conviction mais fait preuve dun trs grand respect pour ses interlocuteurs. Et je sais que je suis un interlocuteur difficile. Mais elle ma impressionn. La rapidit avec laquelle elle gre ses dossiers est stupfiante.

  Het Verdrag van Lissabon zal de Europese Unie efficint en democratisch maken en Europa tot een wereldspeler maken.

  Niet alle heil hoeft van de politiek te komen. De fiets pakken, het vlees laten staan, ons huis isoleren, kortom copenhagenizen, we kunnen het allemaal zelf.

  Scheiding van kerk en staat betekent dat de clerus zich niet bemoeit met het beleid van de staat en de staat zich niet mengt in de zaken van het geloof. Dat betekent niet dat iedere uiting van geloof moet uitgeroeid en verwijderd worden alsof we een nieuwe beeldenstorm beleven.Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 10 december

  Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Hoofdredacteur: Redactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  colofon

  Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier

 • van de partij

  3

  Foto

  BeL

  Ga

  Bekroning voor Van Rompuy, eerherstel voor LetermeDe Europese staats- en regeringsleiders hebben Herman Van Rompuy gekozen als vaste voorzitter van de Europese Raad. Dat is een grote eer voor het land, voor onze partij en voor Herman zelf. Hij wordt als premier opgevolgd door Yves Leterme, die na de onterechte beschuldigingen van vorig jaar nu zijn opdracht kan afronden.

  Met zijn benoeming zet Herman Van Rompuy de lange traditie verder van christendemocratische leiders die hun stempel drukken op de Europese integratie. CD&V wenst hem van harte proficiat. Wij zijn Herman dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor het land en voor de christendemocratie en we wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. Europa is in goede handen.Na de benoeming van Herman Van Rompuy begon de zoektocht naar een nieuwe premier. Voor voorzitter Marianne Thyssen leidde het vanaf het begin geen twijfel dat enkel Yves Leterme hiervoor in aanmer-king kwam. Nadat hij zowel in de Fortis-commissie als op 7 juni door de kiezer 93.000 stemmen vanop de lijstduwersplaats werd vrijge-sproken, stond niks zijn terugkeer nog in de weg. Dat beseften ook de andere meerderheidspartijen heel snel. Eerst moest wel nog een methode

  gevonden worden om de onder-handelingen over het dossier BHV dat in het voorjaar onvermijdelijk weer op de agenda komt zoveel mogelijk kans op slagen te geven. Voor de tweede keer in korte tijd werd oud-premier Wilfried Martens door de koning van reis terugge-roepen om een akkoord te zoeken tussen de partijvoorzitters. Vooral CD&V had hierop aange-drongen, omdat we het belangrijk vonden om in de best mogelijke omstandigheden van start te kun-nen gaan. Daarom hebben de par-tijvoorzitters van de meerderheid goede afspraken gemaakt. Jean-Luc Dehaene heeft de opdracht aan-vaard om een voorstel uit te wer-ken voor institutionele problemen en BHV in het bijzonder. Elk mogelijk akkoord zal natuurlijk wel de instemming en de steun moeten krijgen van de eerste minister en de partijen van de meerderheid. Iedereen zal zijn ver-antwoordelijkheid moeten nemen.

  Met dit akkoord is een perspectief gecreerd om de communautaire problemen in ons land aan te pak-ken. Tegelijk heeft de regering-Leterme nu alle ruimte om zich toe te leggen om de vele andere uitdagingen.En die uitdagingen zijn groot: de begroting, de economie, jobs, de hervorming van justitie,... Het wordt niet makkelijk, maar we hebben alle vertrouwen in Yves Leterme, de man die ons land vorig jaar door de bankencrisis gidste. Onder zijn leiding moeten we dit aankunnen. De benoemingen van Herman en Yves leidden ook tot enkele ver-schuivingen in de federale regering: Steven Vanackere wordt naast vice-eerste minister en minister van Institutionele Hervormingen ook minister van Buitenlandse Zaken. Inge Vervotte wordt minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbe-drijven. We verwelkomen Inge in de vernieuwde ploeg en we danken Steven dat hij bereid is een nieuwe opdracht te aanvaarden.CD&V is een partij die altijd haar verantwoordelijkheid neemt en dat hebben we nu ook gedaan. We mogen bovendien trots zijn dat we in moeilijke momenten kunnen terugvallen op sterke figuren als Yves Leterme, Herman Van Rom-puy, Jean-Luc Dehaene of Wilfried Martens. Geen enkele partij heeft zo een rijkdom.

 • 4Ampersand trakteert winnende lezers

  Vorig seizoen hadden we aan de rubriek Reactie van de maand een wedstrijdje gekoppeld: lezers die hun reactie gepubliceerd zagen in Ampersand, werden aan het eind van het jaar beloond met een gezel-lig etentje in aanwezigheid van de voorzitter. Belofte maakt schuld en dus mocht Marianne Thyssen op woensdag 2 december alle winnen-de CD&V-leden verwelkomen in ons huisrestaurant Wet89. Op het menu van chef-koks Kristel en Hanne: een soepje van champignons, zeebaars op een bedje van wilde bospad-destoelen en aardappelpuree, en een speculoostiramisu om de laatste gaatjes op te vullen. Kwam het door het gevoel van CD&Vers onder elkaar, de sfeervolle locatie, de heerlijke maaltijd of de jovialiteit

  van de voorzitter? Aan gespreks-onderwerpen was er in ieder geval geen gebrek: er werden oplossingen voorgesteld voor BHV, vakantie-tips uitgewisseld, verhalen over die en die verteld, en zelfs oude vriendschapsbanden onverwacht blootgelegd. Bij het afscheid waren de reacties eensluidend positief: Een heel gezellige avond, vond Marcel Vermeiren uit Sint-Amands. Echt een schitterend initiatief, viel schepen in Ronse Agnes Van Crombrugge hem bij, net voor ze zich naar haar auto in de sluitende parking haastte. Wereldsalon Wet89 is alle weekda-gen geopend van 7u tot 17u (vrijdag tot 19u). CD&V-leden hebben recht op een korting van 15%. Meer info op www.wet89.be

  Zwarte dozen zorgen voor witte horecaDe kassas in restaurants worden geleidelijk gekoppeld aan een ver-zegelde zwarte doos die alle ver-richtingen opslaat. De elektronische registratie van arbeidsprestaties moet ervoor zorgen dat naast de zwarte omzet ook de zwarte tewerkstelling in de sector wordt tegengegaan. De sociale inspec-ties stellen bij 54 procent van hun controles zwartwerk vast. De fiscus raamt de zwarte omzet in de sector op 30 procent. De zwarte dozen zorgen voor een witte horeca, zegt staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrij-ding Carl Devlies. Zoals bekend is de