Ampersand december 2009

18
WE ZIJN ER BIJNA MINISTER VAN GEZIN Kinderopvang in Vlaanderen 14 Interview Jo Vandeurzen AFGIFTEKANTOOR LUIK X www.cdenv.be 6 ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - DECEMBER 2009 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus 8 VOOR AL JE VRAGEN KLEIN EN GROOT 10 Opvoedingswinkels Gezinsspecial

description

Ledenblad 2009

Transcript of Ampersand december 2009

Page 1: Ampersand december 2009

We ZIJn er BIJnaMInISTer van GeZIn

Kinderopvang in Vlaanderen14

Interview Jo Vandeurzen

afGIfTeKanToor luIK X www.cdenv.be

6

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - DECEMBER 2009

vers

chijn

t maa

ndel

ijks,

beh

alve

in ju

li en

aug

ustu

s

Een partij voor alle gezinnen

8

voor al Je vraGen KleIn en GrooT 10Opvoedingswinkels

voor alle gezinnenvoor alle gezinnenvoor alle gezinnenEen partij voor alle gezinnenEen partij Een partij voor alle gezinnenvoor alle gezinnenvoor alle gezinnen

ampersandampersandampersandampersandampersandGezinsspecial

Page 2: Ampersand december 2009

van de partij

2

CD&V is de gezinspartij bij uitstek. Dat zeggen we graag zelf. Maar zeggen is ruim onvoldoende, handelen is de boodschap. Daarom zijn de gezinnen voor ons een belangrijke toetssteen. Voortdurend vragen onze mandatarissen zich af: wat betekent deze of gene maatregel voor de gezinnen? Alleen zo kan je echt de gezinspartij zijn, door van het gezin systematisch je maatstaf te maken.In dit kerstnummer van Ampersand zetten we het gezin in de schijnwerper. Niet met woorden, maar met daden. We trokken naar onze gezinsminister en naar onze parlementaire fracties met de vraag: wat doen jullie voor de gezinnen? We kregen méér antwoorden dan we in één nummer konden publiceren. Het werk is immers nooit af. Gezinnen evolueren, de samenleving evolueert, de uitdagin-gen veranderen.Dat brengt mij bij een actuele discussie. Enerzijds hoor ik een strekking die stelt dat het klassieke gezin niet meer de norm is, maar dat het beleid zich moet afstemmen op de vele soorten nieuwe gezinnen in de samenleving. Anderzijds is er de tegenreactie dat er tegenwoordig zo veel aan-dacht is voor nieuwe gezinsvormen, dat het klas-sieke gezin zich verweesd voelt. Persoonlijk vind ik dat een valse discussie. De gezinnen – in welke vorm ook – zijn elkaars con-currenten niet. Veel van hun bekommernissen zijn dezelfde. De politiek is niet bij machte om de mensen bij wet of decreet levenslang gelukkig te maken, maar we kunnen wel werken aan de best mogelijke omstandigheden waarbinnen mensen zelf hun geluk en dat van anderen nastreven. Kiezen voor elkaar staat daarbij centraal. In essentie is het gezin voor ons de plaats waar kinderen opgroeien. Daarom staan kinderen ook in het hart van ons gezinsbeleid. Kinderbijslagen, opvoedingsondersteuning of kinderopvang, het gaat om investeren in de toekomst. En wat meer is: we blijven dat doen, ook in tijden van budget-taire schaarste. Want de partij van alle gezinnen word je niet met praatjes, maar door het werk van elke dag. In goede en kwade dagen.

Marianne ThyssenUw voorzitter

column

Alle gezinnen

Fo

to M

ar

co

Me

rt

en

s

2

ZoGeZeGd

Elio Di Rupo over Marianne Thyssen, in Le Soir van 28 november

Jean-Luc Dehaene, Europees parlementslid en een architect van het Verdrag, dat vanaf 1 december van kracht werd.

Columnist Hans Wansink in De Volkskrant, 4 december

‘C’est une vraie patronne. Elle défend ses dossiers avec une grande conviction mais fait preuve d’un très grand respect pour ses interlocuteurs. Et je sais que je suis un interlocuteur difficile. Mais elle m’a impressionné. La rapidité avec laquelle elle gère ses dossiers est stupéfiante.’

‘Het Verdrag van Lissabon zal de Europese Unie efficiënt en democratisch maken en Europa tot een wereldspeler maken.’

‘Niet alle heil hoeft van de politiek te komen. De fiets pakken, het vlees laten staan, ons huis isoleren, kortom copenhagenizen, we kunnen het allemaal zelf.’

‘Scheiding van kerk en staat betekent dat de clerus zich niet bemoeit met het beleid van de staat en de staat zich niet mengt in de zaken van het geloof. Dat betekent niet dat iedere uiting van geloof moet uitgeroeid en verwijderd worden alsof we een nieuwe beeldenstorm beleven.’Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 10 december

Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

Hoofdredacteur: Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

colofon

Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier

Page 3: Ampersand december 2009

van de partij

3

Fo

to B

eLG

a

Bekroning voor Van Rompuy, eerherstel voor LetermeDe Europese staats- en regeringsleiders hebben Herman Van Rompuy gekozen als vaste voorzitter van de Europese Raad. Dat is een grote eer voor het land, voor onze partij en voor Herman zelf. Hij wordt als premier opgevolgd door Yves Leterme, die na de onterechte beschuldigingen van vorig jaar nu zijn opdracht kan afronden.

Met zijn benoeming zet Herman Van Rompuy de lange traditie verder van christendemocratische leiders die hun stempel drukken op de Europese integratie. CD&V wenst hem van harte proficiat. Wij zijn Herman dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor het land en voor de christendemocratie en we wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. Europa is in goede handen.Na de benoeming van Herman Van Rompuy begon de zoektocht naar een nieuwe premier. Voor voorzitter Marianne Thyssen leidde het vanaf het begin geen twijfel dat enkel Yves Leterme hiervoor in aanmer-king kwam. Nadat hij zowel in de Fortis-commissie als op 7 juni door de kiezer – 93.000 stemmen vanop de lijstduwersplaats – werd vrijge-sproken, stond niks zijn terugkeer nog in de weg. Dat beseften ook de andere meerderheidspartijen heel snel. Eerst moest wel nog een methode

gevonden worden om de onder-handelingen over het dossier BHV – dat in het voorjaar onvermijdelijk weer op de agenda komt – zoveel mogelijk kans op slagen te geven. Voor de tweede keer in korte tijd werd oud-premier Wilfried Martens door de koning van reis terugge-roepen om een akkoord te zoeken tussen de partijvoorzitters. Vooral CD&V had hierop aange-drongen, omdat we het belangrijk vonden om in de best mogelijke omstandigheden van start te kun-nen gaan. Daarom hebben de par-tijvoorzitters van de meerderheid goede afspraken gemaakt. Jean-Luc Dehaene heeft de opdracht aan-vaard om een voorstel uit te wer-ken voor institutionele problemen en BHV in het bijzonder. Elk mogelijk akkoord zal natuurlijk wel de instemming en de steun moeten krijgen van de eerste minister en de partijen van de meerderheid. Iedereen zal zijn ver-antwoordelijkheid moeten nemen.

Met dit akkoord is een perspectief gecreëerd om de communautaire problemen in ons land aan te pak-ken. Tegelijk heeft de regering-Leterme nu alle ruimte om zich toe te leggen om de vele andere uitdagingen.En die uitdagingen zijn groot: de begroting, de economie, jobs, de hervorming van justitie,... Het wordt niet makkelijk, maar we hebben alle vertrouwen in Yves Leterme, de man die ons land vorig jaar door de bankencrisis gidste. Onder zijn leiding moeten we dit aankunnen. De benoemingen van Herman en Yves leidden ook tot enkele ver-schuivingen in de federale regering: Steven Vanackere wordt naast vice-eerste minister en minister van Institutionele Hervormingen ook minister van Buitenlandse Zaken. Inge Vervotte wordt minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbe-drijven. We verwelkomen Inge in de vernieuwde ploeg en we danken Steven dat hij bereid is een nieuwe opdracht te aanvaarden.CD&V is een partij die altijd haar verantwoordelijkheid neemt en dat hebben we nu ook gedaan. We mogen bovendien trots zijn dat we in moeilijke momenten kunnen terugvallen op sterke figuren als Yves Leterme, Herman Van Rom-puy, Jean-Luc Dehaene of Wilfried Martens. Geen enkele partij heeft zo een rijkdom.

Page 4: Ampersand december 2009

4

Ampersand trakteert winnende lezers

Vorig seizoen hadden we aan de rubriek ‘Reactie van de maand’ een wedstrijdje gekoppeld: lezers die hun reactie gepubliceerd zagen in Ampersand, werden aan het eind van het jaar beloond met een gezel-lig etentje in aanwezigheid van de voorzitter. Belofte maakt schuld en dus mocht Marianne Thyssen op woensdag 2 december alle winnen-de CD&V-leden verwelkomen in ons huisrestaurant Wet89. Op het menu van chef-koks Kristel en Hanne: een soepje van champignons, zeebaars op een bedje van wilde bospad-destoelen en aardappelpuree, en een speculoostiramisu om de laatste gaatjes op te vullen. Kwam het door het gevoel van CD&V’ers onder elkaar, de sfeervolle locatie, de heerlijke maaltijd of de jovialiteit

van de voorzitter? Aan gespreks-onderwerpen was er in ieder geval geen gebrek: er werden oplossingen voorgesteld voor BHV, vakantie-tips uitgewisseld, verhalen over die en die verteld, en zelfs oude vriendschapsbanden onverwacht blootgelegd. Bij het afscheid waren de reacties eensluidend positief: ‘Een heel gezellige avond’, vond Marcel Vermeiren uit Sint-Amands. ‘Echt een schitterend initiatief’, viel schepen in Ronse Agnes Van Crombrugge hem bij, net voor ze zich naar haar auto in de sluitende parking haastte. Wereldsalon Wet89 is alle weekda-gen geopend van 7u tot 17u (vrijdag tot 19u). CD&V-leden hebben recht op een korting van 15%. Meer info op www.wet89.be

Zwarte dozen zorgen voor witte horeca

De kassa’s in restaurants worden geleidelijk gekoppeld aan een ver-zegelde zwarte doos die alle ver-richtingen opslaat. De elektronische registratie van arbeidsprestaties moet ervoor zorgen dat naast de zwarte omzet ook de zwarte tewerkstelling in de sector wordt tegengegaan. De sociale inspec-ties stellen bij 54 procent van hun controles zwartwerk vast. De fiscus raamt de zwarte omzet in de sector op 30 procent. ‘De zwarte dozen zorgen voor een witte horeca’, zegt staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrij-ding Carl Devlies. Zoals bekend is de invoering van een geregistreerd kassasysteem gekoppeld aan de BTW-verlaging van 21 naar 12 pro-cent voor de voeding in de horeca. De BTW-verlaging gaat in op 1 januari. Ook de invoering van de geregisteerde kassa’s start op die datum, maar gebeurt geleidelijk. Op 1 januari 2010 wordt de kassa verplicht voor starters. Op 1 januari 2013 wordt deze verplichting uitge-breid tot iedereen die regelmatig maaltijden serveert.Meer info: [email protected]

Gezondheidsbulletin van de Belgische economieNikko Gobin, adjunct-directeur van onze CD&V-studiedienst Ceder, en Caroline Ven, kabinetschef eco-nomisch beleid van premier Yves Leterme, hebben een boek geschre-ven. In De welvaartsval presenteren ze een gezondheidsbulletin van de Belgische economie anno 2010. Ze loodsen de lezer doorheen het

labyrint van onze welvaartsstaat, gaan na welke les-sen we kunnen trekken uit het verleden en welke de uitdagingen zijn voor de toekomst. De auteurs bieden geen kant-en-klare antwoorden op deze uitdagingen.

Maar hun analyse van de huidige toestand vanuit beleidskeuzes in het verleden, stelt de zaken wel op scherp. Gobbin en Ven schreven het boek vanuit een verzamelde beroepservaring. Die liet toe om een mix van gezichtspunten aan te houden: academisch, bedrijfswereld, middenveld en politiek. De Welvaartsval is verschenen bij Uitgeverij Pelckmans en kost 19,95 euro in de boekenhandel. CD&V-leden kunnen het boek aan 18 euro kopen als ze een mailtje sturen naar [email protected], met vermelding van hun lidnummer. Het boek is ook verkrijgbaar via onze webwinkel: www.cdenv.be/webwinkel

Page 5: Ampersand december 2009

5

kort

Nu Inge Vervotte de eed aflegde als federaal minister van Ambtena-renzaken en Overheidsbedrijven, wordt ze in de kamer van Volks-vertegenwoordigers opgevolgd door Luc Peetermans.Luc Peetermans is 45 jaar. Hij studeerde Industriële Wetenschap-pen – Wiskunde. Hij is ondernemer en sinds 1989 burgemeester van Herselt. U kan hem bereiken op [email protected] heten Luc hartelijk welkom in onze Kamerfractie en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging!

Luc Peetermans volgt Inge Vervotte op in de Kamer

CD&V tevreden over algemeen rookverbod

De fractieleiders van de meerder-heidspartijen hebben een akkoord bereikt over de invoering van een algemeen rookverbod in de horeca. Het rookverbod zal in twee stappen worden ingevoerd en zal ten laatste vanaf 1 juli 2014 in de hele horeca van toepassing zijn.CD&V-parlementsleden Nathalie Muylle en Dirk Claes zijn erg tevre-den met dit akkoord. Ons land kiest op deze manier duidelijk voor de gezondheid van de uitbaters, het personeel en de klanten van de hele horeca. Het zal bovendien zorgen voor de nodige rechtszekerheid in de sector.Meer info: [email protected]

Honderden vrijwilligers, parlementairen en lokale mandatarissen deelden op vrijdag 20 november aan 40 stations en openbare plaatsen witte lintjes en flyers uit als symbool tegen het geweld op vrouwen. De CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij legde de focus dit jaar op seksueel geweld. Bijna de helft van de vrouwen komt in haar leven in aanraking met één of andere vorm van seksueel geweld. In sommige rechtbanken leidt slechts 4% van de aangiftes van seksueel geweld tot een proces. Dat is slecht voor de slachtoffers die in de kou blijven staan, maar ook voor de daders want zij krijgen daardoor niet de aangepaste behandeling. ‘Politie en Justitie moeten aangiftes van seksueel geweld grondiger onder-zoeken’, eist Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. Meer info: www.vrouwenmaatschappij.be

Vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen

25.000 witte lintjes tegen geweld op vrouwen

De Senaat heeft een wetsvoorstel van Nahima Lanjri goedgekeurd dat vrijwilligerswerk mogelijk maakt voor vreemdelingen die hier legaal verblijven of recht hebben op opvang. Het wetsvoorstel biedt een duidelijk kader voor organisaties en vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betekent niet dat die vreemdeling hierdoor recht krijgt op een verblijfsstatuut of een beter verblijfsstatuut. Anders gezegd: voor iemand in de asiel-procedure betekent het vrijwilligers-werk niet automatisch een erken-

ning als politiek vluchteling. Het ene staat los van het andere.Zonder afbreuk te doen aan de vele goedwerkende vrijwilligersor-ganisaties, bestaan er her en der ook misbruiken. Het goedgekeurde wetsvoorstel van Nahima Lanjri biedt een hefboom tegen zo’n mis-bruiken. Het levert instrumenten voor een efficiënte aanpak zodat het omzeilen van de arbeidswetge-ving (en soms zelfs mensenhandel) kan worden bestreden. Meer info: [email protected]

CD&V zoekt talentTer versterking van onze ploeg professionele arbeidskrachten zijn we op zoek naar een:

Het volledig jobprofiel vind je op www.cdenv.be/jobsStuur je cv en sollicitatiebrief voor 15 januari naar Jenny Renneboog, [email protected]

Adviseur ArbeidsmArktbeleidVoor onze studiedienst Ceder te Brussel

Page 6: Ampersand december 2009

hoofdartikel

6

In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 7 juni stelde CD&V haar gezinsprogramma voor in het boekje ‘Onze zevensprong voor het gezin’. Goed een half jaar later voelde Ampersand minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen over zijn eerste beleidsnota aan de tand… met de Zevensprong in de hand.

Minister voor alle gezinnen

vang willen we reorganiseren. Wij plannen in 2010 een aanzienlijke investering voor meer plaatsen ter waarde van 3,4 miljoen euro.’

Elk kind moet alle kansen krijgen om zijn talenten te ontwik-kelen, vindt CD&V. Maar soms dreigen kinderen hun kansen te mislopen doordat er iets misloopt tijdens hun opvoeding. Hoe kunnen we dat voorkomen? ‘Ik ben ervan overtuigd dat we gezinnen die het niet zo gemakke-lijk hebben met de opvoeding van hun kinderen moeten waarderen en moeten steunen, informeren en adviseren. De opvoedingswinkels, een idee uit de vorige legislatuur, gaan we evalueren en sterker ma-ken. Maar we gaan ook de gezin-nen die hun kind naar een onthaal-moeder brengen of op consultatie gaan bij Kind&Gezin trachten te bereiken. Al die contactmomenten gaan we gebruiken om ouders met vragen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Zo willen we van opvoedingsonder-steuning een breed maatschappe-lijk verhaal maken.’

In sommige gevallen kunnen ouders niet langer voor hun eigen kinderen zorgen. Vroeger werden die kinderen dan vaak opgevan-gen in een instelling. Nu wordt er steeds vaker voor gekozen om kinderen voor een bepaalde tijd bij een pleeggezin te laten wonen.

Minister Vandeurzen, voor de verkiezingen verkondigden we in Vlaanderen een volledig ge-zinsbeleid te willen voeren, maar in afwachting van een volgende staatshervorming onze bevoegd-heden maximaal te zullen invullen. Hoe gaat u dat concreet aanpak-ken? Jo Vandeurzen: ‘De meest in het oog springende maatregel is on-getwijfeld de fi nanciële ondersteu-ning voor kinderen in hun eerste drie levensjaren. Dat is een totale nieuwigheid die er in de loop van de legislatuur komt en die past in het decreet Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet sociale bescherming is een aanbouwde-creet, waarvan de uitbouw in fases zal verlopen. De vorige Vlaamse regering heeft met de oprichting van de Vlaamse zorgverzekering al eerder een grote stap gezet. De volgende fase is het inkomensge-relateerd maken van de prestaties in de Gezinszorg en de Thuiszorg. Vervolgens introduceren we ook in de Thuiszorg een maximumfactuur. We willen mensen die dat wensen zo lang mogelijk in staat stellen om thuis te blijven wonen. Hun fi nanciële situatie mag geen belemmering zijn. Daarna volgt de uitwerking van de fi nanciële ondersteuning voor jonge

vang willen we reorganiseren. Wij

kinderen. Tot slot gaan we er ook voor zorgen dat ouderen in een residentiële voorziening niet meer dan een deel van hun inkomen moeten besteden aan hun residen-tiële opvang.’

We beloofden ook om te blijven investeren in kinderopvang en andere ondersteunende diensten die de combinatie werk en gezin leefbaar maken. Doen we dat? ‘Voor volgend jaar is dat zelfs één van de grootste uitdagingen in het domein Welzijn. De sector is histo-risch gegroeid met als gevolg dat er allerlei verschillende statuten en verschillende vormen van opvang zijn ontstaan. Daarom komt er één decreet dat voor de hele sector van de kinderopvang geldt. (zie p14-15) De Vlaamse regering investeert verhoudingsgewijs bijzonder veel in de uitbreiding van kinderopvang. Zo voorzien we in 2010 een budget van 5,7 miljoen euro voor een uit-breiding van het aanbod. Daarnaast zetten we ook onze inspanningen voort om in de zelfstandige kinder-opvang betaling volgens inkomen mogelijk te maken. Momenteel be-talen ouders al voor meer dan 7500 opvangplaatsen volgens hun inko-men. Wij houden in onze begroting rekening met een verdubbeling van dat aantal. Ook de naschoolse op-

gezinsbeleid

Minister voorGezinsspecial

Page 7: Ampersand december 2009

hoofdartikel

7

‘Pleegzorg is voor ons de eerste vorm van hulp die in overweging moet worden genomen voor gezin-nen met kinderen in een problema-tische situatie. We geloven dat het gezin het beste milieu is om kin-deren rustig weer op de sporen te krijgen en een toekomst te geven. We gaan pleegzorg dus ook onder-steunen: net als de kinderopvang is ook die historisch gegroeid en heeft hij nood aan een afspraken-kader. Om dezelfde reden gaan we ook de adoptieprocedure herbekij-ken, zowel de binnenlandse als de interlandelijke. De staten-generaal over adoptie is net van start ge-gaan en wordt volgend jaar in mei afgerond. Werkgroepen analyseren de knelpunten in de interlande-lijke adoptie. Vervolgens zullen we aan de hand van de conclusies de regelgeving aanpassen.’

CD&V wil dat iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol kan wonen. Voor veel ouderen betekent dit zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe gaat u hen daarin ondersteunen?‘Het woonzorgdecreet dat goedge-keurd is in de voorbije legislatuur zet hier de bakens uit. De ambitie moet zijn om oudere mensen die dat wensen zoveel mogelijk de kans te geven om thuis te blijven wonen, door zoveel mogelijk zorg op maat aan te bieden. Om dat mogelijk te maken zullen we de residentiële dienstverlening en de thuiszorg stimuleren om zoveel mogelijk samen te werken.’

Ook ouders van kinderen met een handicap willen hun kind zoveel mogelijk in hun eigen ver-trouwde omgeving laten opgroeien. Daarvoor hebt u al eerder middelen vrijgemaakt.

‘Volgend jaar komen er 22,5 miljoen extra middelen vrij voor de sector voor personen met een handicap. Daarnaast is het de bedoeling dat we na overleg tot een globaal hervormingsplan komen en een budget vastleggen voor de komende jaren. Denken dat we alle geregistreerde zorg-vragen geheel kunnen wegwerken, is geen realistisch scenario. Veel van deze mensen krijgen al een antwoord op hun zorgvraag, al is het, in afwachting van een beter oplossing, niet altijd meteen het

antwoord dat ze verwachten of nodig hebben. Eén van de redenen daarvoor is dat ook mensen met een handicap vergrijzen en dus extra hulp nodig hebben. Vroeger werden ze thuis opgevangen, maar in onze samenleving is dat minder en minder haalbaar. Dat mag toch geen excuus zijn om stil te zitten. De zorgvragen zijn terecht en wij zetten alles op alles voor het beste antwoord.’

Meer info: [email protected]

‘Met een maximumfactuur in de Thuiszorg gaan we mensen zolang mogelijk in staat stellen om thuis te blijven wonen. Het financiële aspect mag dan geen belemmering zijn.’

Jo vandeurZen

Fo

to Iv

an

Pu

t

gezinsbeleid

Page 8: Ampersand december 2009

8

levensweg

in goede en slechte tijden Steun Net zoals in het gezelschapsspel Levensweg doorlopen we tijdens ons leven een hobbelig parcours: we studeren, zoeken werk en gaan daarna op pensioen. We vinden een partner, kopen een huis en stichten een gezin. Met wat minder geluk verliezen we onze job of worden we getroffen door ziekte of ongeval. Wat een gezin ook meemaakt op zijn levensweg, voor CD&V kan ze op veel momenten best wat ondersteuning gebruiken.

90.000 MeNseN HebbeN reCHt op

soCiaal eNergietarief

De federale overheid heeft de gegevens van 90.923 consumenten die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit aan de energieleveranciers bezorgd. Dat is goed nieuws, zegt Kamerlid Katrien Partyka. ‘Al jaren bleek dat ongeveer 100.000 mensen die hier

recht op hadden ofwel niet op de hoogte waren van de regeling, ofwel de sociale tarieven niet aanvroe-gen, bijvoorbeeld omdat ze het te complex vonden de attesten hiervoor aan te vragen.’ Toch zijn volgens Partyka daarmee niet alle problemen van de baan. ‘De leveranciers zouden de rechthebbenden automatisch het gunstige tarief moeten toeken-

nen. Tot nu toe blijkt dit onmogelijk. Ook voor attesten die uitgereikt zijn door het OCMW blijkt geen automa-tisering voorzien te zijn, omdat die gegevens niet toekomen bij de Kruis-punt voor de Sociale Zekerheid.’Meer info: [email protected]

Cd&V treKt aaN de Kar Voor

Veiliger VerKeer

Er beweegt wat in België op het vlak van mobiliteit en verkeers-veiligheid. We boeken positieve resultaten in de statistieken, nieuwe wetten werden gestemd en groot-schalige veranderingen zitten eraan te komen.

PROFIEL

Familie Duquesnois-D’Haeyer uit BoortmeerbeekPapa Jean-François (38) is amb-tenaar bij de FOD Financiën. Hij prutst graag aan computers en andere hoogtechnologische toestel-len, maar zoekt even graag de rust op van zijn schildersezel.Mama Carine (37) werkt als proces-manager op een IT-afdeling. Ze is voorzitter van CD&V Boortmeerbeek en zit er ook in de gemeenteraad. Ze houdt van koken, maar heeft er veel te weinig tijd voor.Zoon Alex (11) speelt basketbal en is geïnteresseerd in alles wat met ruimtevaart te maken heeft. En ja, dat was al van voor de hype rond Frank De Winne.Zoon Maxime (8) speelt net als zijn oudere broer basketbal, wat op termijn tot potige wedstrijdjes zal leiden. Tot papa’s vreugde heeft hij ook diens knutselmicrobe overge-nomen.

te komen.

Gezinsspecial

Page 9: Ampersand december 2009

9

levensweg

Fo

to c

Ia J

an

se

n

CD&V speelt hierin een hoofdrol.Vanaf 2010 komen er op voorstel van Kamerlid Jef Van den Bergh twee belangrijke nieuwe wapens bij in de strijd tegen het rijden onder invloed: het alcoholslot zorgt ervoor dat een wagen weigert te starten in-dien zijn bestuurder positief blaast. De speekseltest brengt de controle op druggebruik terug van anderhalf uur naar 12 minuten. Op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voert de federale regering vanaf 2012 ook het rijbewijs met punten in, een uitstekend instrument met een hoge preventieve en ontra-dende kracht. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits van haar kant heeft de voorbije legisla-tuur al 500 miljoen euro geïnvesteerd om meer dan 500 zwarte verkeerspunten op te los-sen. De komende 3 jaar zet ze die inspanning voort met nog eens 300 miljoen euro om de resterende 280 zwarte punten aan te pakken.

peNsioeNeN VeiligstelleN

Bij CD&V is de laatste maanden hard gewerkt aan de verfi jning van ons pensioenplan. Onze leidraad, zegt Kamerlid Sonja Becq, is de betaalbaarheid garanderen, ze-kerheid bieden, vereenvoudigen en harmoniseren. De wettelijke pensioenpijlers blijven in ons plan de belangrijkste. Zij bieden de beste garantie op een gewaarborgd pensioen én op onderlinge solidari-teit. Pensioenen moeten welvaarts-vast zijn. Wanneer welvaart wordt gecreëerd moet iedereen daarvan kunnen meegenieten. We moeten

de toegang tot de aanvullende pen-sioenstelsel democratiseren en ver-ruimen. De situatie is niet dezelfde voor wie op zijn 18e of op zijn 25e start met werken. Laat ons dus redeneren in loopbaanjaren i.p.v. in leeftijd. Een beroepsloopbaan kan meerdere malen onderbroken worden, wegens opleiding, rust of zorg. Dit betekent dat mensen hun loopbaan bewust moeten kunnen plannen op grond van goede infor-matie. Tot slot moeten voor ons de diverse pensioenstelsels van ambte-naren, zelfstandigen en werknemers dichter bij elkaar komen. Meer info: [email protected]

KosteN WooN-WerKVerKeer

aaNgepaKt

Onder impuls van Kamerlid Jenne De Potter worden drie belangrijke stimulansen geregeld voor het woon-werkverkeer met de fi ets. De fi scaal vrijgestelde fi etsvergoe-ding verhoogt van 15 cent naar 20 cent per kilometer en wordt gekop-peld aan de evolutie van de index. Bovendien moet een werknemer die een fi ets ter beschikking krijgt van zijn baas, deze niet langer aange-ven als voordeel in natura. Tot slot zal een bedrijfsleider die fi etsen aankoopt, fi etsenstallingen plaatst of douches voorziet deze voor 120

procent mogen afschrijven.Voor de gezinnen die verplicht met de auto naar het werk te rijden, om-wille van de afstand of het gebrek aan openbaar vervoer, stelt Jenne De Potter voor deze kosten even-eens op te trekken naar 20 cent.Meer info: [email protected]

geliJKe sCHeNKiNgsreCHteN

Voor alle KiNdereN

In het geval van een schenking betalen broers, zussen, tantes en nonkels meer belastingen dan kinderen, ouders en echtgenoten. Ook stief- en zorgkinderen betalen, behoudens uitzonderingen (die vaak nog voor interpretatie vat-baar zijn), meer. Nochtans hebben zij vaak dezelfde affectieve band met de schenker als de natuurlijke kinderen. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil de wetgeving aan de realiteit aanpassen: ‘Het aantal nieuw samengestelde gezinnen groeit. Door de kinderen niet op dezelfde manier te behandelen, bedreigt men de gezinssamenhang. Het belastingstarief van de succes-sierechten werd zes jaar geleden al gelijk gesteld voor natuurlijke, zorg- en stiefkinderen. Het is niet meer dan logisch dat we dat voor de schenkingsrechten ook doen.’

Page 10: Ampersand december 2009

opvoeding

10

Voor al je opvoedingsvragen: één adres

‘Ouders, stiefouders, grootouders, opvoeders, leerkrachten, onthaal-moeders, … Iedereen met een vraag of probleem, hoe klein ook, kan terecht in zo’n opvoedingswinkel. Van zindelijkheid en eet- of slaapge-drag bij kleine kinderen, tot vragen over PC-gebruik of hoe omgaan met de ‘eerste liefjes’ die mee naar huis komen’, schetst Vlaams parlements-lid Vera Jans de doelgroep. ‘Opvoedingswinkels bieden géén hulpverlening’, benadrukt Jans. ‘Het is een plek waar je terecht kan met vragen. En elke ouder of opvoeder heeft toch wel eens een vraag, of zit wel eens met de handen in het haar. Opvoeden is nu eenmaal geen exacte wetenschap. Vaak gaat het

over het vinden van een luiste-rend oor, iemand die je problemen herkent en erkent. En vervolgens samen in dialoog gaat: hoe lossen we dit het best op?’

Uitgebreide expertise

Met het decreet opvoedingsonder-steuning, dat twee jaar geleden werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement, wilden volksvertegen-woordigers Tom Dehaene en Vera Jans alle dienstverlening rond opvoedingsondersteuning stroomlij-nen. Eén van de manieren waarop het decreet daarin voorzag was de oprichting van een Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning en de opening van opvoedingswinkels

in 13 Vlaamse centrumsteden. De mosterd voor die opvoedingswinkels gingen ze halen in Genk, waar de opvoedingswinkel dit jaar al zijn tiende verjaardag viert. In Limburg is de opvoedingswinkel in al die jaren een begrip geworden. Per jaar helpen ze in Genk 3000 gezinnen. De 23 medewerkers en 7 vrijwilligers van de opvoedingswin-kel doen trouwens meer dan vragen beantwoorden. Via buurtwerking, thuisbezoeken en infovergaderingen gaan ze ook zelf actief op zoek naar gezinnen in problemen. De opvoe-dingswinkel zelf fungeert als loket: ouders hebben één aanspreekpunt. Maar achter het loket bevindt zich een uitgebreide expertise van wel 25 hulpverleningsorganisaties.

Nood aaN professioNaliseriNg

Zoveel is duidelijk: opvoedingson-dersteuning is ‘hot’. Maar hoe komt dat? Is opvoeden vandaag dan zo-veel moeilijker dan vroeger? ‘Neen’,

De opvoedingswinkel. Tien jaar geleden opende de eerste zijn deuren in Genk. Vandaag hebben dertien Vlaamse centrumsteden er één. Ouders kunnen er terecht voor al hun opvoedingsvragen en -problemen. Van heel groot. Tot heel klein.

Fo

to’s

MIn

e D

aLe

Ma

ns

Page 11: Ampersand december 2009

11

opvoeding

antwoordt Hilde Haerden, coördina-trice van de opvoedingwinkel in Genk. ‘Natuurlijk duiken er nieuwe problemen op waar ouders vroeger niet mee te kampen hadden, maar dat is bij elke generatie het geval: denk maar aan de toenemende multimedialisering die onze jongeren zoveel prikkels bezorgt dat ze er soms onder crashen. Ook zwaarlij-vigheid is zo’n typisch welvaartpro-bleem waarmee we steeds vaker geconfronteerd worden.’

Volgens Haerden zijn het de gewij-zigde omstandigheden die de nood aan professionele opvoedingson-dersteuning hebben doen ontstaan.’ Vooral het toenemende aantal echtscheidingen is een bron van problemen. En dan in het bijzonder de vechtscheidingen, want die slor-pen zoveel energie en emotie op dat de opvoeding van de kinderen erbij inschiet’, stelt Haerden vast. Ook de evolutie van één- naar tweever-dienende gezinnen speelt een rol: ‘Vroeger praatten moeders over de opvoeding van hun kinderen terwijl ze aan de schoolpoort stonden te wachten of in de plaatselijke KAV-afdeling. Vandaag hebben ze daar veel minder tijd voor omdat ze net als hun man uit gaan werken.’Maar ook de veranderende visie op opvoeding heeft de nood aan onder-steuning doen toenemen, zegt Vera Jans. ‘Ouders creëren tegenwoordig zo’n hoge verwachtingen, zowel van zichzelf als van hun kinderen, dat ze er zelden aan kunnen voldoen. En dan kan het geen kwaad dat een expert hen kan geruststellen dat ze het lang niet zo slecht doen als ze soms denken. We zijn geen super-mensen hé.’Meer info: [email protected]

Veiliger internet voor jongeren

Jongeren hebben recht van spreken

Minder rompslomp voor kandidaat-adoptieouders

Almaar meer Vlaamse jongeren doen mee aan kans-spelen, ook op het internet. Ze beginnen er gemiddeld al mee op hun 13e. Dat is een erg verontrustende trend, zegt verbruikersorganisatie OIVO, want de drempel is laag en het risico is reëel dat jongeren verglijden naar een of andere vorm van verslaving. Voor Europees parlementslid Ivo Belet staat één principe voorop: geen wilde vrijmaking van de markt. CD&V is voorstander van een strak kader voor online gokspellen. Een zo vei-lig mogelijke internetomgeving voor jongeren is cruci-aal. In dat verband loopt ook een Europees programma voor een veiliger internet. Het gaat om concrete acties die jongeren weerbaar moeten maken tegen rotzooi op het internet; en ook om initiatieven tegen illegale en schadelijke inhoud op het internet. Meer info: [email protected]

Senatrice Sabine de Bethune ijvert reeds jaren voor een betere bescherming van de rechten van het kind, o.a. via de versterking van hun rechtspositie. Zo pleit ze voor een betere regeling van hun spreekrecht. Sabine de Bethune vindt het belangrijk dat kinderen kunnen worden gehoord door een rechter, zeker bij familie-rechtelijke procedures. In echtscheidingsprocedures valt het bijvoorbeeld op dat kinderen zelf vragende partij zijn om gehoord te worden, vooral over de ver-blijfs- en omgangsregeling. Daarom diende de Bethune samen met Mia De Schamphelaere een wetsvoorstel in dat van het spreekrecht voor kinderen een wettelijk automatisme maakt. Het voert een verplichte oproe-ping in door de rechter van elke minderjarige van minstens 12 jaar en dit in elke procedure die hem/haar aanbelangt. De minderjarige kan weigeren erop in te gaan: het is een hoorrecht, geen spreekplicht. Meer info: www.sabinedebethune.be

Kamerlid Raf Terwingen nam het initiatief om de adoptiewet te wijzingen omdat personen die een kindje willen adopteren steeds langer moeten wach-ten. Om een buitenlands kindje te adopteren moet men eerst bij vonnis geschikt worden verklaard. Het vonnis blijft geldig gedurende drie jaren, verlengbaar met één jaar. Door de toenemende verlenging van de wachttijd in de herkomstlanden bleek deze maatregel onvoldoende te zijn. Begin oktober hadden 53 Neder-landstalige kandidaat-adoptanten zelfs na verlenging van het geschiktheidsvonnis nog geen kind toegewe-zen gekregen. Onder impuls van Raf Terwingen werd de adoptiewet opnieuw gewijzigd. Voortaan blijft het geschiktheidsvonnis vier jaar geldig en kan de geldigheid telkens opnieuw voor twee jaar worden verlengd.Meer info: [email protected]

Hilde Haerden

Almaar meer Vlaamse jongeren doen mee aan kans-spelen, ook op het internet. Ze beginnen er gemiddeld al mee op hun 13e. Dat is een erg verontrustende trend,

Gezinsspecial

Page 12: Ampersand december 2009

14

Tom Dehaene: De laatste jaren hebben we in Vlaanderen een immense boom gekend in de kinderopvang, mede doordat CD&V binnen de Vlaamse Regering zwaar aan de kar heeft getrokken om hierin te investeren. Vooral in de steden kampen we nu nog met een tekort. Dat heeft ertoe geleid dat Vlaanderen, als één van de weinige regio’s in Europa, vandaag de Barcelona-norm haalt, die stelt dat er opvang beschikbaar moet zijn voor één op drie kinderen jonger dan drie jaar. Die norm moeten we ook in de toekomst halen. Dat kan met een nata-liteitsbonus: als er meer kinderen geboren worden, moet de overheid ook meer mid-

kinderopvang

De investeringen van de Vlaamse overheid hebben hun effect niet gemist: na een jarenlang tekort zijn er bijna voldoende plaatsen beschikbaar in de voorschoolse kinderopvang. Na kwantiteit moeten we ook de kwaliteit verzekeren, stellen Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene en Katrien Verhegge, de leidend ambtenaar van Kind&Gezin.

Bijna voldoende kinderopvang

Fo

to B

ar

t D

eW

ae

Le

delen vrijmaken voor extra plaatsen in de kinderopvang. Onze volgende uitdaging moet zijn om een algemeen kader uit te werken voor de kinderopvang. Op dit moment gelden er verschillende regels voor de verschillende opvanginitiatieven. Dat is niet logisch en dus moeten we streven naar meer gelijkvormigheid in de regelgeving. Katrien Verhegge: De kinderopvang in Vlaan-deren mag op dit moment absoluut gezien worden, zeker in vergelijking met de andere Europese landen. Op dit moment worden er 160.000 kinderen jonger dan 3 jaar opgevan-gen. Uit een enquête blijkt dat 96% van de ouders tevreden is over hun kinderopvang. Dat is een uitzonderlijk hoog cijfer. We zijn dus goed bezig. Maar er is inderdaad nood aan een gelijkschakeling van de regelgeving. Voor ouders mag het geen verschil uitmaken of ze hun kinderen naar een zelfstandig initi-atief, een lokale dienst of een gesubsidieerd kinderdagverblijf brengen. Elk initiatief moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Tom Dehaene: Evenmin is het logisch dat een kinderopvang die niet aan de vergun-ningsvoorwaarden van Kind&Gezin voldoet, vandaag gewoon open kan blijven. Ook hier-voor moet een sluitende regeling uitgewerkt

Gezinsspecial

Page 13: Ampersand december 2009

15

anderzijds

worden. Onthaalouders die niet aan minimale vergunningsvoorwaarden voldoen, zouden professioneel geen kinderen meer mogen opvangen. Katrien Verhegge: Ook de competenties waar-aan begeleiders in de kinderopvang vandaag moeten voldoen zouden we in de toekomst wat duidelijker moeten omschrijven. En dan heb ik het zeker niet alleen over de diploma’s die je moet bezitten. Elders verworven compe-tenties moeten zeker kunnen meetellen. Maar je mag toch verwachten dat begeleiders in de kinderopvang over bepaalde vaardigheden beschikken om de job te kunnen uitoefenen.

betaalbare opVaNg VerZeKereN

Tom Dehaene: Betaalbaarheid is een ander belangrijk thema. In het kader van het nieuwe decreet kinderopvang zullen we de hele fi nanciering eens moeten herbekijken. En buiten het bestaande kader durven kijken. In Nederland bijvoorbeeld doen ze het helemaal anders: daar betalen de overheid, de ouders en de werkgevers elk een derde van de kos-ten. Ik zeg niet dat we dit systeem blindelings moeten kopiëren - de lasten die de werkge-vers in dit land moeten betalen zijn nu al heel hoog - maar waarom zouden werkgevers in plaats van een bedrijfswagen geen tussen-komst in de kinderopvang aanbieden? Ik ben ervan overtuigd dat dit voor veel jonge ouders een aanlokkelijk extralegaal voordeel kan zijn. Als we een dergelijk systeem kunnen veral-gemenen, denk ik dat we nog meer middelen naar de kinderopvang kunnen brengen. En dus nog meer kunnen investeren in kwaliteit en betaalbaarheid. Katrien Verhegge: Dat allemaal gezegd zijnde: naast de terechte aandacht voor de kinderopvang, moeten ouders ook voldoende kans krijgen om zelf voor hun kind te zorgen. Veel ouders willen meer tijd doorbrengen met hun kind dan ze nu kunnen, zeker gedurende de eerste zes maanden, dit blijkt ook uit ons laatste onderzoek. De combinatie tussen kinderopvang en zelf zorg opnemen biedt hier wellicht de gulden middenweg. Een uitbrei-ding van het ouderschapsverlof kan hiervoor zorgen. Tom Dehaene: Volledig mee eens. Vlaanderen moet ook daar zijn instrumenten voor inzet-ten, ook al is dit een federale bevoegdheid. Meer info: [email protected]

in Vlaanderen

kinderopvang

Gezinnen is een werkwoord

Ook lesbiennes krijgen geboorteverlof

Vrouw&Maatschappij wil meer mannen op ouderschapsverlof

Senator Nahima Lanjri ontwikkelde vorig jaar een plan om gezin en arbeid nog beter op elkaar af te stemmen. De drie grote krachtlijnen daarbij zijn: het harmonise-ren en uitbreiden van verlofstelsels, het garanderen van betaalbare kinderopvang en het ontwikkelen van een echt Carrière Planning Systeem. CD&V wil gezinnen met kinderen ook extra fi nancieel ondersteunen. Een zeer belangrijke hefboom daarbij is de kinderbijslag waar we ijveren voor een 13de maand, het welvaarts-vast maken ervan en een gelijke behandeling voor de zelfstandigen; dat laatste willen we trouwens over de hele lijn doortrekken. We zetten ook in op een grotere fi scale aftrek voor de gezinswoning. Meer over dit alles op www.nahima.be

Lesbiennes in overheidsdienst krijgen binnenkort geboorteverlof. Steven Vanackere, toen nog minister van Ambtenarenzaken, raakte het daarover eens met de bonden. De lesbische partners van een pas bevallen moeder zullen dan net als kersverse papa’s tien dagen betaald verlof krijgen. Vanackere wil geen onderscheid maken tussen gehuwde en samenwonende koppels. Tot nu toe hadden niet-biologische moeders geen recht op geboorteverlof, wat leidde tot een ongelijke behandeling van homoseksuele en heteroseksuele werknemers. In de loop van volgend jaar wil men het Koninklijk Besluit over het vaderschapsverlof in die zin aanpassen.Meer info: [email protected]

‘Gezinnen waar beide partners ouderschapsverlof opne-men moeten hiervoor beloond worden, bijvoorbeeld in de vorm van een extra maand verlof.’ Dat vindt Els Van Hoof, algemeen voorzitter van Vrouw & Maatschappij. Ou-derschapsverlof zit duidelijk in de lift, maar slechts 30% daarvan wordt opgenomen door mannen. De bedrijfscul-tuur aanvaart vaak nog niet dat mannen verlof nemen om te zorgen voor hun kinderen. Als we daarin verandering willen brengen, moeten we verder gaan dan sensibilise-ring en met duidelijke maatregelen komen. In Noorwegen heeft de reservatie van een deel van het ouderschapsver-lof als ‘daddy-days’ ertoe geleidt dat 90% van de vaders hiervan gebruik maakt. Deze ervaring zorgt ervoor dat mannen ook daarna blijvende zorg opnemen voor hun kinderen en gelijke ouderschapsrechten opeisen.

Page 14: Ampersand december 2009

hoofdartikel

midden de

16 17

Brussels VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Brigitte Grouwels, is erg tevreden met de 226 nieuwe plaatsen in initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO) in Brus-sel. ‘De sterke

vertegenwoordiging van jonge gezinnen en eenoudergezinnen maakt dat de extra plaatsen broodnodig zijn’, stelt ze. ‘Gezien de meertalige Brusselse context is het bovendien belangrijk dat kinderen ook buiten de school(m)uren zo-veel mogelijk in contact komen met het Neder-lands’. Minister van Gezin Jo Vandeurzen trekt op jaarbasis liefst 300.000 euro uit voor het extra aanbod in de 5 IBO’s, waardoor Brussel een belangrijke inhaalbeweging kan maken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt, in nauwe samenwerking met Kind en Gezin, aan de verdere uitbouw van een kwalitatief aanbod buitenschoolse kinderopvang in Brussel. Brigitte Grouwels is trots dat, dankzij de inspan-ningen uit de vorige legislatuur en de goede samenwerking met Jo Vandeurzen, de erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen in Brusselse IBO’s met liefst 50 procent zijn toegenomen. Ze engageren zich verder om ook tijdens deze legislatuur de buitenschoolse opvang in Brussel samen verder uit te bouwen.Meer info: [email protected]

CD&V Blankenberge lanceert het voorstel om op enkele strategische locaties in de badstad een Dag Schatje-par-keerplaats te voorzien. CD&V haalde de mosterd voor de benaming in Antwerpen. Dergelijke parkeerplaatsen zijn over heel Vlaanderen terug te vinden onder verschillende benamingen. Het doel blijft echter hetzelfde, namelijk ouders de mogelijkheid bieden op een vlotte manier hun kind af te zetten of op te halen bij opvanggezinnen en kinderkribbes. De CD&V-mobiliteitscel lanceert dit voorstel naar aanlei-ding van een rondvraag die werd uitgevoerd bij een groot deel van de onthaalouders. Het resultaat bevestigt het vermoeden dat het in periodes en op locaties met hoge parkeerdruk soms zeer moeilijk is voor ouders om hun kind(eren) vlot op te halen of af te zetten bij de onthaal-ouders. Alle bevraagden staan achter het idee.Via de CD&V’ers in de verkeerscommissie stelt CD&V Blankenberge voor om in de buurt van de onthaalgezin-nen en kinderkribbes duidelijk zichtbare plaatsen te voor-zien zodat ouders op een vlotte manier hun kind kunnen ophalen of afzetten. Uiteraard blijft CD&V Blankenberge iedereen aanmoe-digen om op een duurzame manier de verplaatsing te maken, maar het is nu eenmaal een feit dat sommige ouders geen andere mogelijkheid hebben dan de wagen te kiezen.Meer info: [email protected]

Blankenberge Brussel226 nieuwe plaatsen in Brusselse buitenschoolse kinderopvang

CD&V stelt Dag Schatje-parkeerplaatsen voor

Ter gelegenheid van de gezinsspecial gaan we deze maand op zoek naar het interessantste, meest verrassende of gewoonweg leukste CD&V-gezinsnieuws uit de provincies…

Page 15: Ampersand december 2009

hoofdartikel

17

mensen

16 17

In het Antwerpse provinciehuis is het nieuwe Triple P magazine offi-cieel voorgesteld. Onder de noemer ‘Positief opvoeden werkt’ geeft Triple P informatie en advies over opvoeden aan ouders met kinderen

tot 12 jaar. De provincie Antwerpen, Kind & Gezin, de opvoedingswinkel, de integrale jeugdhulp en Triple P Belgium werkten mee aan de campagne ‘Positief opvoe-den werkt!’ Marc Wellens, gedeputeerde Welzijn van de provincie Antwerpen maakt de implementatie van het programma en de mediacampagne mogelijk. Kinderen die positief opgevoed worden, voelen zich prettiger. Ouders die positief opvoeden, genieten meer van het ‘ouder zijn’. Het Triple P magazine wordt verspreid op 60.000 exemplaren. Vijf tv-spots worden op de regionale televisie en online uitgezonden. Verder zijn er de nieuwe site www.triplepmagazine.be, affiches, advertenties en een boekenactie.Het Triple P magazine is gratis te verkrijgen bij Kind & Gezin, de opvoedingswinkels en op tal van adressen. Op www.triplepmagazine.be staat de lijst van verdeel-adressen. Ouders uit andere provincies kunnen via deze website het magazine lezen.

De jaarlijkse Familiehappening van CD&V Lochristi trok dit najaar maar liefst 350 deelnemers. Mooi weer, lekker eten, gezelligheid, een huifkar, … een geslaagde namiddag voor een partij met gezinsambitie!

Antwerpen

Lochristi

Boven het Kasteel van Peten (St-Truiden/ Velm) torenen de bouwkranen hoog uit. Zij zijn de voorbode van het woon- en leefproject Triamant, een nagelnieuw initiatief en het eerste in Europa in zijn soort. In een eerste fase komen er 36 flats, 42 woonzorgverblijven, 7 herenhuizen en een zorghotel. Aan het einde van de rit biedt het woon- en leefproject Triamant Haspengouw plaats aan 330 mensen in een mix van woonvormen voor jong en oud, aangevuld met tal van comfortdiensten en zorgfuncties op maat van de bewoners. Met dit project komt initiatiefnemer Care for Life tegemoet aan de veranderde woonvraag. ‘Zowel de Vlaamse als de provinciale en lokale overheden steunen het project waarbij men de woning als het ware wil laten meegroeien met zijn bewoner in plaats van andersom. Dat is de nieuwe trend in seniorenzorg’, zegt Veerle Heeren, Vlaams volksvertegenwoordiger.Triamant is een project waar zowel het jonge gezin met kinderen als de zorgbehoevende oudere zich thuis voelt. ‘De mix van generaties staat borg voor een speciale dyna-miek en cohesie. De klassieke rusthuisomgeving spreekt de Vlaming vandaag minder aan. Een project als dit garandeert een aangename en comfortabele oude dag’, aldus Veerle Heeren. In combinatie met de zorgverlening en de prachtige om-geving – twee binnenpleinen, verschillende fiets- en wan-delpaden, een fitness- en welnesscenter met sauna, een kinderdagverblijf en het historische kasteelpark – biedt Triamant alle garanties voor een kwaliteitsvolle oude dag. Het hele project zal werk bieden aan 115 mensen. Meer info: www.triamant.be

Wonen, leven en werken in een kasteel

Familiehappening trekt 350 deelnemers

Nieuw Triple P magazine gratis voor 60.000 gezinnen

Sint-Truiden/ Velm

gezinnen

Page 16: Ampersand december 2009

18

In 1946 sprak Winston Churchill de inmiddels beroemd gewor-den woorden: ‘Van Stettin in de Baltische Zee tot aan Triëst in de Adriatische Zee is een ijzeren gordijn over het Europese continent neergedaald.’ Helaas, Churchill had zich vergist! Het IJzeren Gordijn begon niet bij Stettin, zo bleek, maar wel bij Lübeck, enkele honderden kilometers verderop. Beide ant-woorden rekenen we dus goed.

Deze vijf lezers winnen een exemplaar van reisgids/reis-verhaal Grenzeloos van Peter Jacobs en Erwin De Decker: Philegon Van Der Linden (Willebroek), Nicole De Craene (Zeveneken-Lochristi), Jef Sysmans (Lille), Gusta Severeyns (Diest) en Wim Ingels (Roeselare). Deze maand geven we een aantal exemplaren weg van Kinderen opvoeden. Zo lukt het beter van Wendy Bos-mans. Iedereen kent haar van televisie als de strenge, maar rechtvaardige Supernanny die radeloze ouders tips geeft om hun onhandelbare kinderen aan te pakken. Maar wist u dat Wendy Bosmans ook schepen is voor CD&V in Meeuwen-Gruitrode? En nu heeft ze dus ook een nieuw boek uit. Kinderen opvoeden. Zo lukt het beter geeft advies over de meest alledaagse opvoedingsitua-ties, van zindelijkheidstraining tot het omgaan met een koppige puber. Met dank aan Standaard Uitgeverij mogen we vijf exemplaren cadeau doen aan lezers die het ant-woord weten op volgende vraag:

BoeKenWeG een Goed Idee

Meer tips van de Supernanny JONGCD&V pleit voor crèches in treinstations

Welke toepasselijke bevoegdheid heeft Wendy Bosmans als schepen in Meeuwen-Gruitrode?

Het kinderopvangprobleem in steden is zo groot dat we moeten durven nadenken over nieuwe oplossingen. JONGCD&V is daarom voorstander van kinderopvang in treinstations en bedrijfskribbes. Al gehoord van de spitsuurgeneratie? Het gaat om een generatie jonge mensen van wie haast het onmogelijke wordt verlangd. Ze hebben niet enkel een veeleisende en tijdsconsumerende job. Ook moeten ze de zorg voor de eigen kinderen combineren met vele andere engagemen-ten. JONGCD&V wil jonge ouders maximaal steunen. Zo willen ze kinderopvang organiseren in treinstations. Toegegeven, het idee is al enkele jaren oud. Maar van de uitwerking is tot op vandaag niets in huis gekomen. Onterecht, vinden de CD&V-Jongeren. Om het pendelen voor jonge ouders te beperken, moet meer worden samengewerkt met de NMBS en met kinderopvangdiensten. JONGCD&V wil de gemeenschappen aanmoedigen om in, of in de buurt van, NMBS-stations kinderopvangplaatsen te creëren. Ook bedrijfskribbes kunnen voor JONGCD&V een alter-natief zijn op de reguliere kinderopvang (zowel gesub-sidieerd als privaat). Al mogen deze niet de standaard worden. Meer bedrijfskribbes mogen niet tot gevolg heb-ben dat reguliere kindercrèches minder middelen krijgen. Bovendien onderstreept JONGCD&V dat het belang van het kind voorop moet blijven staan.Meer info: www.jongcdenv.be

Zend je oplossing op een gele briefkaart naar: Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar [email protected]

een Goed Idee

JONGCD&V pleit voor crèches in treinstations

Gezinsspecial

Page 17: Ampersand december 2009

hoofdartikel

1919

doNderdag 10 deCeMber

Ik ben net terug van mijn doop als deelnemer aan een congres van de Europese Volkspartij (de centrum- en centrumrechtse partijen binnen de EU). Symbolisch vond dit congres plaats in het vroegere parlement van (West-)Duitsland in Bonn, waar de val van de Muur 20 jaar geleden werd beleefd en gevierd. Het congres verwelkomde maar liefst 2.500 men-sen van over heel Europa.Woensdag werd Wilfried Martens her-verkozen tot voorzitter van de EVP. Het wordt zijn laatste termijn van drie jaar, na het roer in handen te hebben genomen in ... 1990! 20 jaar geleden sprak hij de droom uit om ooit te komen tot een Europese Grondwet. 20 jaar later is met het Lissabonver-drag - de facto - deze droom ook werkelijkheid geworden. En 20 jaar later is ‘zijn’ EVP uitgegroeid tot de onbetwiste leidende politieke partij in het Europees parlement. Via de goedkeuring van een reso-lutie onderstreepte dit congres het christendemocratische antwoord op de economische crisis: de sociale vrije markt economie. Samengevat, ‘een staat die niet zo groot is dat ze de burger verplettert, maar ook niet zo klein dat we omkomen’. Sinds de crisis proberen socialisten en liberalen deze christendemocratische uitvinding voor eigen gebruik te recy-cleren. Op dit congres werd duidelijk gemaakt dat het origineel altijd beter is dan de kopie.

Zaterdag 12 deCeMber

Tijdens het EVP-congres hadden we het o.a. over de rol van de nieuwe

media voor jonge politici. Dankzij het net worden we steeds minder afhan-kelijk van toegang tot de redacties van de gevestigde kranten, maga-zines en tv-stations. Hoe lang nog voordat ook de traditionele media zoals de (papieren) krant verweven raken met nieuwe media, bijv. via plooi- en opvouwbare schermen of projecties op muur of tafel? Nieuwe producten die we zullen besturen door er met onze 10 vingers over te glijden zoals in de fi lm Minority Re-port. Vandaag doet het nog de ogen knipperen, morgen op ieders bureau!

ZoNdag 13 deCeMber

Ik schrijf een toespraak voor Minister De Crem die op missie is in de VS. Ik haak in op enkele smalende (en veelal grappige) reacties van de Ame-rikaanse media op de benoeming van mijn vader tot voorzitter van de Europese Raad (‘Belgium is the most successful of all failed states’). Ik citeer de Amerikaanse Nobelprijswin-naar voor Economie Paul Krugman die aangeeft dat de VS met haar explosief stijgende overheidsschuld een voorbeeld kan nemen aan de wijze waarop bijvoorbeeld België om-gaat met zijn hoge overheidsschuld en sluit af met ‘In the end, we are all Belgians’ ... ;)

De CD&V-senioren organiseren een Dag van informatie en dialoog over het Belgisch voorzitterschap. De problematiek van de verouderende bevolking staat centraal. Prof. dr. Bea Cantillon plaatst onderzoek over inkomens en welvaart in Bel-gië in het kader Europese ontwikke-lingen. Europarlementslid Ivo Belet zal hierop het politiek antwoord van enkele europarlementsleden coördineren. Eerste minister Yves Leterme geeft perspectieven op het Europese beleid en vooral op de ambities van België. Parlements-leden en ouderenorganisaties for-muleren standpunten en verwach-tingen. We zijn verheugd te gast te mogen zijn in het Europese Comité van de Regio’s dat onder het voor-zitterschap van Luc Vandenbrande de Europese regio’s groepeert. De Europese dimensie van onze samenkomst wordt versterkt door deelnemers uit meerdere regio’s en lidstaten. Graag heten wij u welkom op dinsdag 15 januari vanaf 10 uur (aanvang 10u45) in het Comité van de Regio’s, Belliardstraat 99, Brussel.

6 tot 16 maart 2010

Gans de maand januariU kunt het profi el van alle kandidaten bekijken op www.cdenv.be/bestuursverkiezingen

Dag van dialoog en informatie

Bovenlokale bestuursverkiezingen

Lokale bestuursverkiezingen

aGenda

Zeven oP ZevenPeter Van Rompuy

Sinds midden november werkt Peter Van Rompuy tijdelijk als internatio-naal secretaris voor CD&V> Peter bereidt mee het partijstandpunt voor op het vlak van buitenlands beleid en onderhoud contacten met internationale organisaties> In het bijzonder met onze zusterpartijen.

Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be/zeven-op-zeven. Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit.

seniorentoekomstgericht

Page 18: Ampersand december 2009

20

lid van de maand

62 jaar, Sint-Genesius-RodeGetrouwd met Geertrui Windels, vader van Peter, Laura, Elke en Thomas, grootvader van Lander en Jasper.www.hermanvanrompuy.beLid sinds 1963 Motivatie van de jury: Herman Van Rompuy dankt deze nominatie aan meerdere redenen: zijn verdien-stelijke bijdragen aan de haiku-dichtkunst, zijn kersvers grootou-derschap, zijn tijdelijke vertrek uit de familiale woonst omwille van verbouwingen en, we zouden het bijna vergeten, ook wel zijn recente benoeming tot vaste voorzitter van de Europese Raad, de eerste in de geschiedenis van Europa.Ik kies voor CD&V omdat ik ge-

boren ben in een gezin waar mijn vader lid werd van de CVP bij de stichting in 1945. Gaandeweg werd wat eerst resultaat van opvoeding was ook een persoonlijke overtui-ging. Ik stichtte mijn eerste ploeg van de CVP-jongeren toen ik 16 jaar oud was, in 1963.Binnen CD&V en bij uitbreiding in de gehele Belgische politiek heeft Herman van Rompuy gedurende 20 jaar zowat elke belangrijke functie uitgeoefend, en dat telkens met een ongeëvenaarde wijsheid en deskundigheid. Net op het moment dat hij in België aan zijn absolute plafond zat, waren ze zo vriendelijk in Europa een functie te creëren die hem wel op het lijf geschreven lijkt.Mijn politieke voorbeelden zijn John F Kennedy (ik kende zijn inaugu-

rale rede uit 1961 uit het hoofd), Leo Tindemans en Robert Houben (gewezen voorzitter van de CVP-PSC en ook mijn voorganger als CEPES-directeur).Mijn grootste politieke uitdagin-gen? Het overleven van ons sociaal model bedreigd door het vooruit-zicht op te zwakke economische groei op termijn. Het overleven van de mensheid door de klimaatschok. Het overleven van ons maatschap-pelijk model door te weinig famili-aal en sociaal kapitaal.

In ‘Lid van de maand’ verkiezen we een CD&V-militant die zich de afge-lopen maand heeft laten opmerken. Iemand voordragen? Stuur je motiva-tie naar [email protected] met vermelding ‘Lid van de maand’!

Herman Van Rompuy

Fo

to W

ou

te

r v

an

vo

or

en