Ampersand maart 2009

of 18 /18
OOK IN UW GEMEENTE TEN HUIZE VAN CD&V VEROVERT BOBBEJAANLAND 6 Vlaanderen in Beeld ‘Gamen’ met Ivo Belet 16 Gezinsdag AFGIFTEKANTOOR LUIK X www.cdenv.be 5 14 ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - MAART 2009 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus Vlaanderen wacht niet.

Embed Size (px)

description

Ledenblad maart 2009

Transcript of Ampersand maart 2009

 • ooK in uw GeMeenteten huiZe Van cd&V VeroVert BoBBeJaanland

  6

  vlaanderen in BeeldGamen met ivo Belet16

  Gezinsdag

  afGifteKantoor luiK X www.cdenv.be

  5 14

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - MAART 2009

  Vers

  chijn

  t maa

  ndel

  ijks,

  beh

  alve

  in ju

  li en

  aug

  ustu

  s

  vlaanderenwacht niet.

 • Er gaat geen dag voorbij zonder onheilsberich-ten over de wereldwijde financieel-economische situatie. Bedrijven sluiten of herstructureren, groeiprognoses ogen somber, in alle landen kleuren de begrotingen rood. Je zou voor min-der wanhopig worden.Dat laatste gaan wij nu net niet doen. Als klein land kunnen we de crisis niet tegenhouden, maar het is wel onze ambitie om het land door de crisis te loodsen. Elke partij of politicus kan het land leiden als alles goed gaat, maar echt leiderschap komt boven op momenten dat het moeilijk wordt. De christendemocraten hebben een lange ervaring in het gidsen in tijden van crisis, denk maar aan Jean-Luc Dehaene. Die rol nemen we ook vandaag weer op ons.Zowel Kris Peeters als Herman Van Rompuy zoals voordien ook Yves Leterme tonen zich sterke leiders in een moeilijke tijd. Vorig jaar versterkten onze regeringen de koopkracht in een periode van hoge inflatie. De meest kwets-bare groepen kregen daarbij voorrang. Daarna redden zij de Belgische banken van de onder-gang. Dat was cruciaal, want het spaargeld van de mensen was in gevaar, en dus heel onze economie. Vervolgens werden relanceplannen op poten gezet om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk op te vangen.De crisis is nog lang niet voorbij. Economisten en instellingen uit de hele wereld voorspellen dat er nog zwaar onweer op komst is. Ik ben ervan overtuigd dat wij dat aankunnen. Daarom trekken wij naar de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen met de boodschap: sterk in moeilijke tijden.Elke verkiezing is de belangrijkste ooit, dat is nu niet anders. Wij zijn daar niet bang voor. We hebben Vlaanderen vijf jaar uitstekend bestuurd. We kunnen terugvallen op een lange traditie als koploper in Europese eenmaking. We zijn klaar om onze positie in Brussel te versterken. Onze realisaties uit het verleden maken ons toekomstig programma geloofwaar-dig. Daarom vragen we aan de kiezers een mandaat voor de volgende vijf jaar. Als het stormt, kan men op ons rekenen.

  Marianne ThyssenUw voorzitter

  column

  Sterk in moeilijke tijden

  Foto

  Mar

  co M

  erte

  ns

  Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Matyas Laureys (stagiair)Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Hoofdredacteur: Redactie:Redactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  colofon

  Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier2

  ZoGeZeGd

  Op drie maanden voor de verkiezingen hadden de oppositiepartijen in deFortis-commissie meer baat bij hommeles en onenigheid dan bij een eensgezind slotrapport.

  Het is ondoenbaar en onwenselijk om iedere school permanent te laten bewaken door gewapende veiligheidsmensen. Het zou onze wereld schrikbarend maken en ons allemaal doen geloven dat niemand nergens nog veilig is.

  Luc Standaert in Het Belang van Limburg, 20 maart

  Yves Desmet in De Morgen, 12 maart

  CD&V is de partij van de medemens. In de roman De val van Albert Camus wandelt een man over een brug, loopt een vrouw voorbij,en hoor even later een kreet en een plons. Hij twijfelt of hij zal gaan kijken, maar loopt uiteindelijk gewoon verder. Die beslissing verwoest zijn leven. Een christendemocraat zou teruggekeerd zijn.

  Minister-president Kris Peeters in Knack, 18 maart

 • 3van de partijFo

  to B

  elg

  a

  De conclusies van de Fortis-commissie zijn wat ze zijn: Yves Leterme en Jo Vandeurzen dragen in het hele Fortis-dossier geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid. Geen enkele fout kan hen worden aangewreven. Nu de waarheid aan het licht is gekomen valt een zware last van hun schouders.

  Tijd om Fortis-bladzijde om te slaan

  Zeggen dat de Fortis-commissie vlek-keloos is verlopen zou de waarheid geweld aandoen. Onderzoekscom-missies worden nu eenmaal bevolkt door politici en politici hebben een eigen politieke agenda. Dat maakte het werk in de commissie er niet eenvoudiger op. Zeker niet omdat het onderzoek deze keer over de politici zelf ging. Daarnaast had de Fortis-commissie ook te kampen met zware juridische beperkingen. De hoorzittingen van de commissie liepen gelijktijdig met een strafrechterlijk onderzoek. Het verloop van dat onderzoek mocht absoluut niet in het gedrang gebracht worden. Daardoor zag de Fortis-commissie zich genoodzaakt om op eieren te lopen. Ondanks die beperkingen was de onderzoekscommissie afblazen geen optie. Dat had geruchten over een doofpotoperatie alleen maar doen aanzwellen. Voor CD&V stond volledige transparantie voorop. Gedurende het hele verloop van het onderzoek hebben Yves Leterme en Jo Vandeurzen open kaart gespeeld.

  Voor hen is hiermee een einde ge-komen aan een extreem belastende periode. Een zware last valt van hun schouders. De feiten zijn wat ze zijn: Jo en Yves dragen in het hele dossier geen enkele persoonlijke verant-woordelijkheid. Geen enkele fout kan hen worden aangewreven. Yves heeft nooit contact gehad met de magistraten die het onderzoek naar de Fortis-verkoop voerden. Jo deed dat pas toen hij hoorde van onregel-matigheden bij het Hof van Beroep. Daarmee deed hij alleen maar zijn werk. Als minister van Justitie moest hij waken over de regelmatigheid van de procedures. Hun ontslag was geen schuldbekentenis, maar een daad van verantwoordelijkheid. Ein-delijk kunnen zij de Fortis-bladzijde omslaan. Ze kunnen met een gerust geweten naar de kiezer trekken. Die zal nu oordelen over hun politieke toekomst.

  Scherpe interventieSYves en Jo hadden het er heel wat slechter van af kunnen brengen. Uit verschillende hoeken waren heuse

  beschadigingsoperaties opgezet om hen definitief politiek uit te schake-len. Dat die pogingen telkens op een flop uitdraaiden was zeker ook de verdienste van CD&V-commissiele-den Servais Verherstraeten, Gerald Kindermans en Sonja Becq. Tijdens de hoorzittingen zorgden zij er met scherpe ondervragingen voor dat feiten en roddels duidelijk van elkaar gescheiden werden. Toch blijven ze er alledrie bescheiden bij: Aan het begin van deze eeuw waren Yves en Jo de redders van de Vlaamse chris-tendemocratie. Nu zij in de proble-men zaten was het maar logisch dat wij hen uit de nood hielpen, zegt Kamerfractieleider Servais Verher-straeten. Is er in het hele Fortis-dossier dan niks fout gelopen? Toch wel. Het on-derzoek heeft belangrijke disfuncties in de werking van Justitie blootge-legd. Het onderscheid tussen het parket en de zetelende magistratuur bleek vaak te flou. Die scheidingslijn moet duidelijker gemaakt worden. Gerecht en politiek stonden de af-gelopen weken soms neus aan neus tegen elkaar. Het wordt tijd dat we die bladzijde omslaan, zegt Servais Verherstraeten daarover. Gerecht en politiek moeten elkaar de hand rei-ken. Er zijn belangrijke hervormingen nodig voor een betere en toeganke-lijkere Justitie. Laten we daar samen aan werken. Elk vanuit ons eigen ter-rein, en in volle onafhankelijkheid.

  Gerald Kindermans, Sonja Becq en Servais Verherstraeten aan het werk in de Fortis-commissie.

 • 4www.cdenv.be vernieuwdHeb jet al gemerkt? Onze nationale CD&V-webstek is vol-ledig in het nieuw gestoken! Gebruiksvriendelijkheid stond daar-bij centraal. Dat zie je nog het best aan de homepagina: je vindt er het laatste nieuws, fotos en videos en een agenda met de komende CD&V-activiteiten. En dat in n oogopslag. De lay-out is dan weer bewust sober gehouden om bezoekers snel wegwijs te maken. En ook aan de slechtzienden is gedacht: doordat de lay-out zich automatisch aan de tekstgrootte

  aanpast, blijft de website te allen tijde haar handige structuur behou-den. Met meer artikels, fotos en videos is de site bovendien nog completer en actueler geworden. Binnenkort vindt je er zelfs alle partijnieuws uit je eigen provincie. Het resultaat is een sobere, frisse en moderne website. En dat vanuit n doel: je nog beter, sneller en persoonlijker informeren over het reilen en zeilen van jouw favoriete partij! Ontdek hem nu! www.cdenv.be

  Sterk in moeilijke tijdenCD&V verkiezingscongres

  Alle supporters op post! Op zaterdag 25 april tekenen we in de Gentse Eskimofabriek de defi-nitieve lijnen uit voor de verkie-zingen van 7 juni. We plaatsen de laatste punten en kommas op ons Vlaams, Brussels en Europees programma, stellen onze kandidatenploeg officieel voor en houden enkele voorbe-schouwingen voor de strijd van 7 juni. En dan kan de campagne defini-tief losbarsten!

  Shirin ebadi te gast in de Senaat

  Begin maart was Nobelprijswinnares Shirin Ebadi in ons land voor een lezing over de mensenrechten in Iran. Ze werd ook officieel ontvangen in de Senaat. Bij die gelegenheid kreeg ze uit handen van Els Van Hoof, voorzitster Vrouw & Maatschappij en de CD&V-senatrices Sabine de Bethune en Nahima Lanjri een geschenk ter gelegenheid van haar opname als internationale figuur in de eregalerij van Vrouw & Maatschappij 2008.Shirin Ebadi, doctor in de rechten, werd in 1975 de allereerste vrouwe-lijke rechter in de Iraanse geschie-denis. Na de Islamitische Revolutie (1979) werd ze gedegradeerd tot klerk in haar eigen rechtbank. Later wist ze een eigen advocatenpraktijk op te bouwen. Ze werd bekend voor het verdedigen van vervolgde schrijvers en intellectuelen en voor vrouwen en kinderen wier men-senrechten worden geschonden. In 2003 ontving ze de Nobelprijs voor de Vrede. Meer weten: www.vrouwenmaatschappij.be

  Programma:09u00 inschrijvingen/onthaal met

  koffie10u00 richting congreszaal Kandidatenvoorstelling programma scherp stellen goedkeuren programma speeches12u30 Drink 13u30 Op campagne!Adres: Eskimofabriek, Wiedauwkaai 25, 9000 GentInschrijven kan tot en met 22 april op www.cdenv.be/verkiezingscongres of op tel. 02 238 38 40

 • 5WikiWij kwam op tegen kanker

  Met Wikiwij verkochten we 480 kaar-sen voor Kom op tegen Kanker. Op congressen, op CD&V-secretariaten, vergaderingen werden ze te koop aangeboden. We mochten op 22 maart dus twee bosjes aanplanten die onze naam zullen dragen. In Zedelgem gaf Vlaams Minister Hilde Crevits het goede voorbeeld, in Geetbets Tom Dehaene. Ook CD&V Zoersel plantte een bos. Meer info: www.cdenv.be/wikiwij

  kortjes

  Getuigen gezocht op 7 juniOp zondag 7 juni hebben we hon-derden vrijwilligers nodig om te getuigen. Zowel in de voormiddag in de stembureaus als in de namid-dag in de telbureaus. Ook interesse om mee een oogje in het zeil te houden? Laat het uw bewegingscordinator weten of via [email protected] 02 238 38 40

  Het Vlaams ontwikkelingsbeleid moet op zoek naar meer samen-hang, in eigen Vlaamse expertise geloven en de ingezette stijging van het budget volhouden want ook in moeilijke tijden moet soli-dariteit worden betoond. Dat zijn enkele opvallende bedenkingen van de Rondetafel over het Vlaams ontwikkelingsbeleid die deze week door CD&[email protected] Noord-Zuid en de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement werd georganiseerd.De 160 aanwezigen in de Schelp van het Vlaams Parlement werden verwelkomd door senatrice Sabine de Bethune, promotor van CD&[email protected] Noord-Zuid en Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn. Onder hen waren verte-genwoordigers van de ngos, de Noord-Zuidorganisaties, het brede maatschappelijke middenveld maar ook vrijwilligers die met particu-liere initiatieven hun solidariteit met ontwikkelingslanden betonen (de vierde pijler). Naast hen zaten

  bevoegde schepenen en vertegen-woordigers van provincies, admi-nistraties en universiteiten.Samen maakten ze een bilan van het Vlaams ontwikkelings-beleid van de aflopende legisla-tuur en zetten al bakens uit naar de volgende. De deelnemers gingen daarvoor aan de slag in dertien thematische rondetafels, telkens voorgezeten door een CD&V-volksvertegenwoordiger in aanwezigheid van een expert. Themas waren o.m. de bilaterale samenwerking met partners in het Zuiden; versterking van het eco-nomische weefsel in het Zuiden; de vierde pijler; de rol van de ver-schillende overheden; de noodhulp van Vlaanderen; ontwikkelingsedu-catie en het Zuiden in de Vlaamse media. Johan Verstreken, Vlaams volksvertegenwoordiger, verwoord-de met de deelnemers de eerste conclusies van al deze gesprekken.Meer info: [email protected], 02 501 77 17

  rondetafel cD&v pleit voor meer coherentie in vlaams ontwikkelingsbeleid

  Op zondag 10 mei 2009 trekken we met de hele CD&V-familie naar Bobbejaanland voor de CD&V-Gezinsdag. Bobbejaanland is n van Europas populairste pretpar-ken. Met meer dan 50 attracties, waaronder de duizelingwekkende Sledge Hammer, de 25 m vrije val van de Typhoon of de vlijmscher-pe bochten van de Dreamcatcher, is dat natuurlijk geen toeval. En dan hebben we de nieuwste attractie nog niet vermeld: de King Kong!

  Meer dan genoeg dus om je geen seconde te vervelen. En aangezien er zoveel te beleven valt, hoef je ook nergens lang aan te schuiven.CD&V nodigt je als lid met je gezin uit om samen met ons Bobbejaanland oranje te kleuren. Er zijn tal van spannende en ont-spannende attracties, een welkom door onze voorzitter en een ont-moeting met ministers, parlemen-tairen en vele andere CD&V-leden. Vanaf 10u zijn jullie allen welkom. CD&V leden ontvangen een leuk extraatje op deze dag. Inkomprijs & inschrijving: Als CD&V lid betaal je 15 euro per persoon (i.p.v. 31 euro) kinderen kleiner dan 1m hebben gratis toegang. Bestel je kaarten via onze website: www.cdenv.be/gezinsdag of telefo-nisch 02 238 38 40 bij Hans Van Riet.

  cD&v verovert Bobbejaanland

 • hoofdartikel

  6

  De crisis laten overwaaien en intussen niks doen? Dan kennen ze de Vlamingen niet. Vlaanderen pakt de crisis aan. Doelgericht, voelbaar en met verantwoorde keuzes. We spannen vangnetten voor mensen die uit de boot vallen. We bieden een springplank aan ondernemers die zorgen voor welvaart. We zetten ons in voor een warme gemeenschap. Kan Vlaanderen de crisis zelf oplossen? Neen. Maar de oplossing begint wel bij onszelf. Onlangs lanceerde minister-president Kris Peeters de crisis-website Vlaanderen wacht niet. Volg de toestand van de economie. Lees hoe Vlaanderen de crisis bestrijdt. Vertel wat je zelf doet. Waar wacht je nog op? www.vlaanderenwachtniet.be

  vlaanderenwacht niet.

  6

  De crisisblog van kris peetersLees hoe minister-president Kris Peeters elke dag de crisis aanpakt. Welke visie er achter zijn beslissingen zit. En dien hem van repliek.

  kris peeters antwoordtZit u met een vraag? Stel ze! Kris Peeters geeft het antwoord.

  Een tussenstandGezondheidsbulletin van de wereldeconomie, met een overzicht van het belangrijkste economische nieuws uit binnen- en buitenland.

  eerste hulp bijDe crisis laat sporen na in alle domeinen van onze samenleving. CD&V-politici vertellen hoe zij vanuit hun specialisatie de crisis te lijf gaan.

  expert in de kijkerVerwerf meer inzicht in het hoe, waar, wat en waarom van de crisis. Mensen met kennis van zaken geven uitleg.

  Wat u onderneemt tegen de crisisGeef de mensen moed en de bedrijven zuurstof. Vertel wat u of uw organisatie onderneemt tegen de crisis.

  hoofdartikel

 • hoofdartikel

  7

  Nieuwpoort lijkt wel n grote bouwwerf dezer dagen: kranen vullen de horizon, stijlvolle apparte-menten rijzen uit de grond, straten en pleinen worden in sneltempo vernieuwd. Maar de meest opval-lende vernieuwing zijn wel de ver-nieuwde kaaien langs de vaargeul, heraangelegd met reconversiesteun van Europa. Sindsdien verbindt een fraai wandel- en fi etspad Nieuwpoort-Bad met het verder inwaarts gelegen Nieuwpoort-Stad. Ook is er een kleine uitbreiding van de jachthaven gerealiseerd en zijn er plannen voor een grote uitbrei-ding. Eens die er is mag Nieuw-poort zich de grootste jachthaven van heel Europa noemen, zegt burgemeester Roland Crabb trots.Er staat nog meer op stapel. Er zijn de vergevorderde plannen voor een erfgoedwandeling langs

  de vele waardevolle Belle Epoque-gebouwen die de stad rijk is. En er is het geplande Bezoekerscentrum tussen het Albert I-monument en de sluizen van de IJzer. Dezelfde slui-zen die helemaal in het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, werden opengezet en zo de opmars van de Duitsers konden stuiten. Die onderwaterzetting zal wor-den gevisualiseerd in het nieuwe Bezoekerscentrum. Over vijf jaar is het immers precies 100 jaar geleden dat de Grote Oorlog uitbrak, een trieste verjaardag die heel wat extra herdenkingstoerisme zal genereren. Nieuwpoort nog aantrekkelijker maken voor inwoners en (dagjes)toeristen. Daar draait het allemaal om. Zoveel vooruitziend beleid wordt duidelijk geapprecieerd door de inwoners. Terwijl Nieuwpoort nog niet zo lang geleden een abso-

  lute sp.a-meerderheid kende, staat sinds 2000 een absolute CD&V-meerderheid aan het roer van de kustgemeente.

  trOtS Op vlaamS erFGOeDMaar West-Vlaanderen, en bij uitbreiding Vlaanderen, heeft nog zoveel meer te bieden dan zon, zee en oorlogsgeschiedenis, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jo-han Verstreken. Wij Vlamingen zijn nog lang niet trots genoeg op onze eigen regio. Enkele van de mooiste kunststeden van Europa staan hier op een zakdoek bij elkaar. En ver-geet ook niet dat het riviertoerisme in volle ontwikkeling is. Er wordt heel wat genvesteerd in onze bin-nenjachthavens.Voor Verstreken is het zonneklaar dat Vlaanderen nog veel meer toeristisch potentieel heeft. Vooral de realisatie van de luchthaven Oostende-Brugge tot een populaire citytrip-luchthaven zou een grote meerwaarde bieden. Zowel voor inkomende toeristen, die hun be-stemming veel sneller bereiken, als voor de Vlamingen die op citytrip willen en nu helemaal tot Charleroi moeten rijden.

  Verstreken vindt ook dat Vlaande-ren zich in het buitenland nog meer als n toeristische regio moet promoten. Het Kunststedenproject was alvast een stap in de goede richting. Nu is het belangrijk dat ook het Vlaams Filmloket erdoor komt, dat onze kunststeden pro-moot als uitstekende fi lmsdecors. De tienduizenden extra bezoekers die Brugge dit jaar ontvangt dankzij de fi lm In Bruges, zijn daarvan het beste bewijs.

  toerisme heeft de wind in de zeilen.

  Wij Vlamingen zijn nog lang niet trots genoeg op het erfgoed van onze eigen regio.

  Johan VerstreKen

  Midden de jaren 90 dreigde een economisch fi asco in Nieuwpoort. De vissector was op sterven na dood, maar tot een sociaal bloedbad kwam het gelukkig niet. Nieuwpoort smeet zich volop op het toerisme en mag zich vandaag zelfs de grootste jachthaven van Noord-Europa noemen.

  Foto

  ste

  Fan

  ie D

  eleu

  Johan Verstreken en burgemeester Roland Crabb kijken uit over de jachthaven van Nieuwpoort, de grootste van Noord-Europa.

 • hoofdartikel

  8

  In het logopedie- en revalidatie-centrum van Turnhout geven 15 therapeuten jaarlijks 8000 behan-delingen. Een team van ergothera-peuten, logopedisten, kinesisten en psychologen werkt er met kleuters en lagere schoolkinderen met een meervoudige ontwikkelingsstoornis: autisme, adhd, mentale achterstand, leer- en taalstoornissen. Het cen-trum is bestemd voor kinderen die les volgen in het gewone onderwijs, maar behoefte hebben aan bijko-mende therapie. In Turnhout wordt een 60-tal kin-deren behandeld, maar de vraag is een pak groter. Voor een kind echt in therapie kan gaat er minstens een jaar voorbij. Marielle Maes, de therapeutische cordinator van het centrum, begrijpt de frustratie die dat bij ouders veroorzaakt: Som-mige starten in afwachting al met privbehandelingen, maar niet ieder-een kan dat betalen.

  Niet overal zijn er wachtlijsten. Dat komt doordat het revalidatie-aanbod in Vlaanderen zeer ongelijk verspreid is. Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen vindt dat onrecht-vaardig. Het kan niet dat kinderen geen behandeling kunnen krijgen omdat hun ouders toevallig op de verkeerde plek wonen.

  Kinderen hebben recht op gelijke kansen. Wij pleiten dan ook voor een gelijkschakeling van het aan-

  bod. Dat zal niet op n, twee, drie lukken. De verschillen zijn immers gigantisch: in Oost- en West-Vlaan-deren is het aanbod maar liefst zes keer groter dan in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Er zal een stappenplan nodig zijn om de gelijkschakeling mogelijk te maken, beseft ook Kathleen Helsen.

  OverBelaStinGKinderen die therapie volgen in het revalidatiecentrum doen dat twee drie keer per week. Een sessie duurt 1 2 uur. Dat is best intensief voor een kind, zegt Kristel Verdeyen, directeur van het naburige revalidatiecentrum in de Zuiderkempen. Maar ook voor de ouders is het een enorme belas-ting. Omdat de kinderen les volgen in het gewone onderwijs, vallen de behandelingen noodgedwon-gen buiten de schooluren. En dat vergt een grote inspanning van de ouders, die drie avonden per week moeten reserveren om hun kind naar het centrum te brengen. Voor Kathleen Helsen is dit een onhoudbare situatie. Niet iedereen kan beroep doen op een netwerk van vrienden en familie. En niet iedereen kan de hulp en de vele verplaatsingen naar het revalidatie-centrum betalen, zeker kansarmen niet. De Antwerpse onderwijsspe-cialiste pleit ervoor om behande-lingen voortaan meer mogelijk te maken tijdens de schooluren en op school. Wat vandaag toegepast wordt in het buitengewoon onder-wijs, moet ook mogelijk zijn voor kinderen met noden in het gewoon onderwijs. Op dit moment is strikt vastgelegd hoeveel uur per week een kind afwezig mag zijn in de les voor therapie. We moeten de noden van het kind voorop stellen. Als blijkt dat op een bepaald moment, tijdelijk een intensieve therapie nodig is om het kind vooruit te helpen in zijn ontwikkeling, dan moeten wij dat mogelijk maken.

  Omdat elk kind kansen verdient.

  Kathleen Helsen stelt de ongelijkheid in ontwikkelingskansen van kinderen aan de kaak. De Vlaams volksvertegenwoordiger pleit voor kosteloze hulp en een gelijke spreiding van het zorgaanbod in Vlaanderen.

  Foto

  Dan

  il r

  ys

  Het kan niet dat kinderen geen behandeling kunnen krijgen omdat hun ouders te weinig centen hebben of toevallig op de verkeerde plek wonen. Kinderen hebben recht op gelijke kansen.

  Kathleen helsen

  Kathleen Helsen pleit ervoor om therapie meer mogelijk te maken tijdens de schooluren en op school.

 • 9Vijf jaar wonen Pascal en Wendy Haerden-Vanderstegen nu in de Onderstraat, in het Limburgs Meeuwen-Gruitrode. Destijds waren ze n van de 25 gelukkige koppels die een stukje bouwgrond kregen toegewezen van het gemeentebe-stuur. We stelden vast dat veel jonge koppels op de privmarkt niet meer aan de bak kwamen, ver-klaart Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode en Vlaams volksvertegenwoordiger. Met een woonproject gaf het bestuur jonge gezinnen uit de gemeente de kans om op een betaalbare manier onder de kerktoren te blijven wonen. In een eerste fase kocht de ge-meente een groot stuk bouwgrond in de buurt van het centrum. Ver-volgens werd er voor de verkave-ling een puntensysteem opgesteld: wonen in Meeuwen-Gruitrode, kin-deren hebben en al een tijd op de wachtlijst staan waren enkele van de criteria die punten opleverden. Daarnaast moesten kandidaten zich ook nog akkoord verklaren met en-kele voorwaarden: het kavel moest o.a. binnen de vijf jaar effectief be-woond zijn. Zo vermeden we dat er met de bouwgronden gespeculeerd werd, aldus Ceyssens.

  DrOmen van een eiGen huiSVoor Pascal en Wendy waren die termijnen helemaal niet nodig: 11 maanden nadat ze hun handte-kening hadden gezet, konden ze hun intrek nemen in het huis. De andere wijkbewoners deden er niet veel langer over: Al twee jaar na de verkoop kon je dit een vol-waardige woonwijk noemen, zegt Lode Ceyssens. Het enthousiasme

  bij de inwoners was dan ook erg groot toen het gemeentebestuur haar projectoproep deed, nu zeven jaar geleden: In het dorp werd er echt over gesproken, knikt Wendy. Je zou voor minder, vult Pascal haar aan. Heel wat koppels hier droomden ervan om een eigen huis te bouwen. Maar tegen de normale prijzen hadden wij dat nooit kun-nen betalen. Indertijd betaalde je voor een stuk bouwgrond van 10

  are makkelijk 100.000 euro. Voor dit stuk grond van 6 are hebben we amper 30.000 euro betaald, schrijf-kosten inbegrepen.

  vernieuWenDEnkele jaren na de Onderstraat werd ook in deelgemeente Wijshage een stuk grond op dezelfde manier verdeeld. Daar konden 23 gezinnen een perceel kopen. Voor een derde woonproject op een voormalig industrieterrein is de gemeente op dit moment in volle onderhandelin-gen over de aankoop van de grond. Daar komt een mix van sociale en gewone koopwoningen.Terwijl we voor het huis staan wijst Lode Ceyssens ook nog op de perceelgrens: Kijk, eigenlijk zijn dit percelen voor halfopen bebouwing. Maar bij de opmaak hebben we beslist dat alle huizen aan dezelfde kant op de perceelsgrens gebouwd moeten worden. Op die manier staan alle huizen los van elkaar, en zijn ze allemaal zongericht. Als ze tegen elkaar aan waren gebouwd, had de ene kant zon gehad, en de andere niet. Op voorhand hadden ze ons dat afgeraden. Nu komen ze zelfs langs om dit vernieuwende project te bestuderen.

  Gemeente draagt steentje bij.Een mooie woning bouwen met een leuke tuin, in een rustige speelstraat en op een boogscheut van het centrum. En bovenal, dat alles tegen een betaalbare prijs. In Meeuwen-Gruitrode bewijzen ze dat het nog kan.

  Foto

  Min

  e Da

  leM

  ans

  We stelden vast dat veel jonge koppels op de priv-markt niet meer aan de bak kwamen. Met een woonproject gaf het bestuur jonge gezinnen uit de gemeente de kans om op een betaalbare manier onder de kerktoren te blijven wonen.

  lode ceyssens

  Binnen de twee jaar na de verkoop van de bouwgronden vormde de Onderstraat een volwaardige woonwijk, zegt Lode Ceyssens (links).

 • hoofdartikel

  10

  Verscholen in de Hagelandse heuvels biedt boerderij De Bra-bander een mooi uitzicht op de omringende weiden en fruitbomen. De rustige omgeving van Kersbeek-Miskom is ideaal voor de doelgroep van deze sociale werkplaats: men-sen die laaggeschoold en minstens vijf jaar werkloos zijn. Begeleiders en werknemers samen werken er een veertigtal mensen. Ze bakken brood en bereiden groentetaarten en pizzas - waar mogelijk met groenten van eigen kweek. Ze leve-ren ook groendiensten aan gemeen-ten, OCMWs en andere openbare diensten. Op die manier kwam Jan Laurys, burgemeester van Diest en Vlaams volksvertegenwoordiger, in contact met het bedrijf. Ik vind het een geslaagd voorbeeld van een goed functionerend sociale economie-bedrijf, zegt de promotor Sociale

  Economie van de Vlaamse CD&V-fractie. Vooral omdat ze zich al die tijd consequent hebben gehouden aan hun basismissie: werk op maat bieden aan mensen die in het regu-liere arbeidscircuit niet terechtkun-nen. De werkdruk vertrekt vanuit de mogelijkheden van de werknemers. eiGen tempODat wil niet zeggen dat De Brabander zich in de loop der jaren niet heeft geprofessionaliseerd en gemoderniseerd. Toen ik hier tien jaar geleden begon, waren we een echt ambachtelijk bedrijf, herinnert cordinator Gard Bemelmans zich. Het was goed bedoeld, maar ama-teuristisch. Vandaag is het een ge-zond bedrijf met een gloednieuwe oven en koelcel. Ook de verkoop van hun producten staat op punt. De Brabander heeft vaste contrac-ten met verschillende warenhuizen

  en werkt voor de distributie samen met andere bio-producenten. Toch is De Brabander niet hele-maal zelfbedruipend en blijft het nood hebben aan subsidies van de overheid. Wij kunnen onze werkne-mers immers geen productiequota opleggen. Anders hadden ze wel in het reguliere arbeidscircuit terecht gekunnen, legt Bemelmans uit. De hele filosofie is net dat we de men-sen die een gewoon werkritme niet aankunnen de mogelijkheid geven om toch zinvol bezig te zijn, op hun eigen tempo.

  De voorbije jaren kregen ze er in De Brabander vooral werknemers met zware problemen bij. De economie draaide immers zo goed dat zelfs mensen met lichtere problemen aan de slag konden in het gewone arbeidscircuit. Nu de economie slabakt zijn zij vaak de eersten die weer afvallen. Volgens Jan Laurys hoeven zij niet te panikeren: het vangnet van de sociale economie is de afgelopen jaren zorgvuldig gespannen. De Vlaams Regering heeft de laatste jaren heel wat in-spanningen gedaan om de sector te versterken en transparanter te ma-ken. Het kluwen van verschillende instrumenten werd wat gestroom-lijnd en op elkaar afgestemd. De sociale economie zal zeker in deze moeilijke economische periode haar rol moeten opnemen. Eens de eco-nomie terug aantrekt zullen kansen op doorstroming opnieuw ontstaan, maar voor een grote groep blijft de sociale economie toch een defini-tieve uitkomst.

  het vangnet is gespannen.

  De Vlaamse regering heeft de sector van de sociale economie grondig gemoderniseerd. Maar goed ook, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Laurys, In deze moeilijke economische periode zal de sociale economie haar rol als vangnet moeten opnemen.

  Foto

  ro

  B st

  even

  s

  Jan Laureys krijgt van cordinatrice Gard Bemelmans een rondleiding in de bakkerij van boerderij De Brabander.

  Eens de economie terug aantrekt zullen kansen op doorstroming opnieuw ontstaan, maar voor een grote groep blijft de sociale economie toch een definitieve uitkomst.

  Jan laurys

 • hoofdartikel

  1111

  Foto

  ste

  Faan

  van

  Hul

  en de boer hij ploegde voort.

  De rapporten van de verschillende landbouworganisaties, de Europese commissie en het Vlaamse land-bouwrapport 2008 (LARA) bevesti-gen het: we mogen gerust spreken van een landbouwcrisis. Je moet weten: de energieprijzen en prijzen van de veevoeders stegen net als deze voor de gewone consu-ment heel sterk, maar de verkoop-prijzen volgden die evolutie niet, zegt Jos De Meyer, de voorzitter van de commissie landbouw en platte-land in het Vlaams Parlement. Meer nog: voor een aantal eindproducten als zuivel en varkens kelderden de prijzen zelfs.De voorbije maanden ondervroe-gen De Meyer en zijn collegas de minister-president bijna wekelijks. Onlangs vroegen en kregen ze een kordate aanpak onder de vorm van een aangepast herstelplan. Grote blikvanger daarin is de versnelde uit-betaling van een hele serie Vlaamse premies en steunmaatregelen, goed voor een injectie van twintig miljoen euro. Ook op Europees niveau is er een pak vers geld vrijgemaakt voor innovatie en verbreding.

  De BOer OpDe boeren en tuinders blijven geluk-kig niet bij de pakken zitten. In het boek De Boer Op van Kris Peeters lees je een hele serie kleine en grote vernieuwende initiatieven. Dat gaat van het lanceren van een nieuw product als de kiwi-bes, toepas-singen rond warmtekrachtkoppeling in de sierteelt, het samenwerken in machineringen en coperaties, tot het opkomende hoevetoerisme. Maar er zijn ook land- en tuinbou-wers die ondanks hard werk op een

  keerpunt komen. En dan toont De Meyer zich diep onder de indruk van een organisatie als Boeren op een Kruispunt, die met grote deskundig-heid die mensen begeleiden.

  nek uitStekenDe Meyer maakt de balans op van de voorbije legislatuur. Yves Leterme en Kris Peeters hebben samen met de CD&V-commissieleden in het Vlaams parlement hun nek uitgestoken voor de landbouw. En met effect vind ik. Onder de paarse regering en zijn groene ministers leek de sector n groot milieu- en mestprobleem. Ik denk dat er nu bij het grote publiek toch wel een heel ander, zelfs ronduit positief beeld leeft.Ook in een klein, verstedelijkt gebied als Vlaanderen blijft de land- en tuinbouwsector relevant. Mensen vinden het almaar belangrijker om te weten waar hun voedsel vandaan

  De financile crisis heeft ook in de land- en tuinbouwsector hard toegeslagen. Vlaams parlementslid Jos De Meyer volgt de sector al jaren, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Toch ziet hij ook positieve signalen.

  komt. En niet enkel voor de kwaliteit: minder lange afstandtransport is ook beter voor het milieu. Dus ja, ook in de komende legislatuur zijn er nog werk en uitdagingen genoeg, besluit Jos De Meyer. En onze boeren en tuinders weten ook wel dat een chris-tendemocraat meer waarborgen biedt op een stabiel landbouwbeleid dan een paars-groene.

  Yves Leterme en Kris Peeters hebben hun nek uitgestoken voor de landbouw. En met effect. Onder de paarse regering leek de sector n groot milieu- en mestprobleem. Nu leeft er bij het grote publiek een heel ander, zelfs ronduit positief beeld.

  Jos de Meyer

  Met 25 cent per liter staan de melkprijzen op een historisch dieptepunt, stelt Jos De Meyer vast. Een jaar geleden leverde een liter melk nog 40 cent op.

 • 14

  reportage

  Moet de verkoop van gewelddadige videogames aan banden worden gelegd? Het debat barstte onlangs weer in alle hevigheid los na het bloedbad in het Duitse Winnenden. Net zoals bij eerdere, soortgelijke dramas bleek de schutter een fervente speler van gewelddadige videogames te zijn. Uitgerekend diezelfde week keurde het Europees Parlement een rap-port goed met een aantal concrete voorstellen om jongeren te be-schermen tegen extreem geweld in videogames. En van de auteurs van het rapport is Europarlements-lid Ivo Belet.

  GranD theFt autOOok ten huize van Ingrid Bruele-mans zijn ze er nog niet goed uit hoe ze best met gewelddadige games omgaan. Ingrid en Guy hebben drie kinderen: Niels (16), Brian (14) en Tinneke (8). Alle drie spelen ze graag videospelletjes.

  Ook gewelddadige spelletjes: Brian is op dit moment in de ban van Grand Theft Auto, waarbij de speler in de huid kruipt van een slechterik om allerlei gewelddadige opdrach-ten te vervullen. Hij leerde het spel kennen via zijn oudere broer Niels. Als ik thuiskom van school maak ik eerst mijn huiswerk. Daarna mag ik twee uur Playstation spelen, zegt Brian. Eigenlijk n uur, cor-rigeert papa Guy. Maar soms loopt het wel eens uit. Dochter Tinneke houdt het liever bij avonturenspel-letjes. Ingrid voelt zich er duidelijk niet goed bij dat haar zoons geweldda-dige spelletjes spelen: We hebben echt ons best gedaan om Grand Theft Auto hier buiten te houden. Het had geen zin. Als ze het hier niet mogen spelen gaan ze wel naar vrienden. Als Brian bezig is kijk ik wel eens achter zijn rug mee en dan schrik ik vaak: wat een ake-lige beelden! Hij zegt me dan dat

  ik het me niet moet aantrekken. Dat het toch allemaal niet echt is. Weet je wat het probleem is? zegt Ingrid. Wij ouders hebben geen fl auw benul van gamen. We zijn er niet mee opgegroeid en het inte-resseert ons niet. Ik kan zelfs geen Playstation aanzetten. Als we naar de winkel gaan om een spelletje te kopen, vraag ik wel wat de bedoe-ling is van het spel. Maar wat het spel precies inhoudt, dat zie je pas als je thuis komt.

  Kinderen verbieden om geweld-dadige spelletjes te spelen is geen oplossing, knikt Ivo Belet. Dat werkt averechts: kinderen doen nu eenmaal graag wat niet mag. Wat we wel kunnen doen is de

  Hoe bescherm je je kinderen tegen extreem geweld in videogames? Praten is alvast een eerste stap, stelt Europarlementslid Ivo Belet. Hij voegt de daad bij het woord ten huize van Ingrid Bruelemans, OCMW-raadslid in Holsbeek, haar man Guy en hun drie gamende kinderen.

  Kinderen hebben boven alles een duidelijk kader nodig om het geweld in games te kunnen plaatsen. Om het met een boutade te zeggen: een kind dat alleen maar gamet heeft een probleem. Een kind dat ook nog een sociaal leven heeft, heeft geen probleem.

  iVo Belet

  Strengere spelregels voor videogamesTen huize van met Europarlementslid Ivo Belet

 • 15

  Foto

  Bar

  t D

  eWae

  le

  gamesector op zijn verantwoor-delijkheid wijzen. Onder druk van het Europees Parlement heeft de gamesector zichzelf al ingrijpend gereguleerd. Ze heeft een systeem van labels uitgewerkt, waarop pictogrammen aanduiden wanneer een game seks of geweld bevat, en voor welke leeftijdscategorie het spel geschikt is. Dat is goed, maar niet goed genoeg. Er moet een gedragscode komen voor gamever-kopers om de verkoop van geweld-dadige spelletjes aan minderjarigen te voorkomen. Zeker als ze niet begeleid worden door hun ouders. Wie die gedragscode aan zijn laars lapt, moet streng gestraft worden.

  praten en vertrOuWenAlmaar meer gamers spelen ook online. Het schokkende Japanse verkrachtingsspel RapeLay bijvoor-beeld, is hier niet te verkrijgen in de winkels, maar valt wel van het internet af te halen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we die labels ook doortrekken naar het internet, zegt Belet. De produ-centen hebben daar alle belang bij. Nu dreigen enkele cowboys de reputatie van de grote meerder-heid te verzieken. Daarnaast is het belangrijk dat we een systeem van toegangscodes ontwikkelen,

  waardoor ouders kunnen bepalen of een spel geschikt is voor hun kinderen of niet. Dat klinkt alle-maal nogal moraalridderig, maar het is wel de enige oplossing.Intussen komt oudste zoon Niels uit zijn kamer om even dag te zeggen. Als Ivo vraagt of Niels wel eens spelletjes op internet speelt, moet Ingrid hem het antwoord schuldig blijven, Niels heeft internet op zijn kamer en eigenlijk hebben we er geen zicht op wat hij daar allemaal doet. Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van vertrouwen.

  kaDer BieDenIk vind dat we erop achteruitgaan in plaats van vooruitgaan, zegt Ingrid somber. Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen de overvloed aan prikkels en informatie niet meer aan. In het Leuvense zijn er bij kinderpsychologen wachttijden tot vier maanden. Dat is toch geen toeval meer? Ivo Belet toont zich minder pes-simistisch. Het is toch fantastisch als je ziet wat kinderen allemaal op een computer leren? De uitdaging is om er een goede manier mee te leren omgaan, jongeren n hun ouders. Ook de school heeft daarin een taak. Waarom zouden we ga-

  ming geletterdheid niet opnemen in de eindtermen van het basis- en middelbaar onderwijs? Want vergeet niet dat videospelletjes ook een grote educatieve waarde hebben. Gamen is goed voor je taalvaardigheid, je tactisch inzicht en je behendigheid. Een spel als The Sims, bijvoorbeeld, waarbij het de bedoeling om een stad te bouwen, is heel leerrijk.Kinderen hebben boven alles een duidelijk kader nodig om het ge-weld in games te kunnen plaatsen. Om het met een boutade te zeg-gen: een kind dat alleen maar ga-met heeft een probleem. Een kind dat daarbuiten ook nog een sociaal leven heeft, heeft geen probleem. stelt Ivo Belet. Daarom vinden we het ook zo belangrijk dat onze Brian ook nog voetbal speelt, zegt vader Guy. Brian grinnikt: Als ik tenminste niet gekwetst ben.

  reportage

  anderzijds

  ten huize van ook bij u? Ten Huize van is de formule waar-bij lokale mandatarissen optreden als gastheer/vrouw voor een boei-end gesprek met een parlementslid, en dat in een gezellige en informele sfeer. Meer info: www.cdenv.be/tenhuizevan

  Ivo Belet: Gamen is goed voor je taalvaardigheid, je tactisch inzicht en je behendigheid. De uitdaging is om er op een goede manier mee te leren omgaan, jongeren n hun ouders.

 • hoofdartikel

  midden de

  16 17

  Henk Heyerick steunde de cam-pagne volop. Het is een logische keuze om lokale initiatieven met steun van de Vlaamse overheid, in beeld te laten komen. Vlaande-ren steekt heel wat geld in lokale overheden.De burgemeester van Zulte blikt tevreden terug op de samenwerking met Vlaanderen. Ons OCMW kon met hulp van de Vlaamse overheid 10 sociale huurfl ats bouwen. De steun van Vlaanderen was heel wel-kom. Wij betaalden 30 percent van de kostprijs, Vlaanderen draaide op voor 70 percent van de kosten.

  SucceSvOlle prOJectenDe leefbaarheid van ons dorp is dankzij de Vlaams-lokale samen-werking enorm verbeterd, gaat Heyerick enthousiast verder. Hoe dan? Wel, de renovatie van de oude dorpskern van Machelen is daar een goed voorbeeld van: op de nieuwe trappen aan de Leie zit altijd volk. De mensen hebben op-nieuw een ontmoetingsplaats. We beslisten niet alleen over de

  renovatie van Machelen. De mensen hadden ook iets in de pap te brok-ken. Op de infovergaderingen wa-ren ze talrijk aanwezig. Een bewijs dat de inwoners enthousiast zijn over wat er in hun straat gebeurt.De vernieuwde dorpskern van Ma-chelen heeft zelfs een prijs gewon-nen. Het mag zich Publieke ruimte van 2009 noemen. We kregen de prijs omdat het subtiele evenwicht tussen het typische karakter en de leefbaarheid van het dorp behou-den bleef.

  erkenninGOok voor de lokale mandataris-sen betekent Vlaanderen in beeld een duwtje in de rug. Zij krijgen erkenning voor de beslissingen die ze genomen hebben. We moeten die erkenning uitspelen. Mensen kunnen met hun eigen ogen zien waar Vlaamse en lokale politici mee bezig zijn.En we halen nog meer voorde-len uit onze samenwerking met Vlaanderen. Voor Vlaanderen in beeld moest ik vijf lokale realisa-

  ties geven. Op het eerste zicht leek dat veel, bij nader inzien was het eigenlijk te weinig (lacht). Onze schuldenafbouw is zon realisatie: de Vlaamse overheid nam een deel van onze schulden over. Zo kunnen we jaarlijks 100.000 euro meer in onze gemeente investeren.Benieuwd naar wat de Vlaamse Re-gering de afgelopen vijf jaar in uw gemeente heeft gerealiseerd? En adres:www.cdenv.be/vlaandereninbeeld

  Uw gemeente in beeld

  CD&V stuurde de voorbije weken reporters op pad naar haar lokale mandatarissen, op zoek naar projecten die gerealiseerd of ondersteund werden door de Vlaamse Regering. Het resultaat van de fotocampagne Vlaanderen in Beeld is een prachtig totaalbeeld van meer dan 800 realisaties. En dit in 248 gemeenten. Deze campagne vergroot de tevredenheid. De mensen zien de veranderingen in hun gemeente, klinkt het bij Henk Heyerick, burgemeester van Zulte.

  Henk Heyerick, burgemeester van Zulte: De nieuwe trappen aan de Leie vormen een ideale ontmoetingsplaats

 • hoofdartikel

  17

  mensen

  16 17

 • hoofdartikel

  Nog tot 29 maart loopt de Jeugdboekenweek editie 2009. Het thema is dit jaar fantasie, met als slogan Achter de spiegel. Speciaal voor die Jeugdboekenweek biedt Standaard Boekhandel een pakket van twee spannende boeken aan:De Malteser erfenis van Anthony Horowitz, een boek boordevol gangstergeweld. Maar toch doet het je lachen, want het is erg hu-moristisch geschreven. In Onder spanning van Stefan Boonen en Jan de Kinder vind je tests, tips, leuke weetjes en toffe doe-dingen om je leven wat spannender te maken.Beide boeken zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.Ampersand mag tien van deze spannende boekenpakketten weggeven, maar dan moet je wel eerst een opdracht tot een goed einde brengen:

  Maak een tekening of schrijf een kortverhaal met als titel Achter de spiegel en stuur die op naar: Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar [email protected]

  BoeKenweG een Goed idee

  Fietsers ruimen zwerfvuil op

  18

  In West-Vlaanderen willen ze komaf maken met het zwerfvuil langs de fietswegen. Lekke banden, valpartijen en afval op fiets-paden zetten een serieuze domper op het fietsplezier. Daarom lanceerde provinciaal gedeputeerde voor leefmilieu Jan Durnez (CD&V) de campagne Hou je van fietsen? Hou dan ook van de omgeving. Met deze actie wil de provincie West-Vlaanderen fietsers aansporen om fietsroutes proper te houden.De afvalbakfiets is n van de hoofrolspelers in de actie. Tijdens grote fietstochten doet hij dienst als mobiele afvalinzamelaar. Deelnemers die onderweg de afvalbakfiets gebruiken, maken kans op een mooie prijs. De tweewieler doet al mee aan het fietsfeest Leiestreek en de Kroenkelen fietstocht. Verder moedigt de campagne fietsverenigingen aan om zwerf-vuilvrije ritten te organiseren. Tijdens zon rit drinken de fietsers uit herbruikbare bekers of ruimen ze een deel van de fietsroute op. De provincie West-Vlaanderen stelt gratis campagnemateriaal ter beschikking. Fietsclubs kunnen met prijzen tot 750 euro aan de haal gaan. Maart is de maand van de netheid. Gedurende deze maand kun-nen scholen, gemeenten en jeugdverenigingen fietspaden oprui-men. Vrijwilligers die een actie op het touw zetten kunnen ook hier in de prijzen vallen: 30 natuurweekends ter waarde van 99 euro. Deelnemende scholieren krijgen reflecterende armbanden. Info: [email protected], 050 40 31 11

 • hoofdartikel

  19

  Op zondag 10 mei reizen we samen met 3500 andere CD&Vers naar het plezantste land van Vlaanderen. Bobbejaanland (Lichtaart) biedt meer dan 50 te gekke attracties voor jong en oud. Leden en hun gezin betalen op zondag 10 mei 15 euro i.p.v. 31 euro pp. Meer infor-matie op p. 5 van deze Ampersand. Inschrijven: www.cdenv.be/gezinsdag of telefonisch 02 238 38 40 bij Hans Van Riet.

  Op 25 april houden we ons ver-kiezingscongres voor de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen. Alle leden zijn welkom van 9u30 tot 13u30 in de Eskimofabriek in Gent. Op het congres stellen we onze kan-didaten offi cieel voor en stemmen we het verkiezingsprogramma. Meer informatie vind je op p. 4 van deze Ampersand.Adres: Eskimofabriek, Wiedauwkaai 25, 9000 GentInschrijven kan tot en met 22 april op www.cdenv.be/verkiezingscongres of telefonisch: 02 238 38 40

  verkiezingscongres op 25 april

  Gezinsdag gaat naar Bobbejaanland!

  aGenda

  19

  Parys: Zal ik u eens een vreemde anekdote vertellen, Peel? Op een avond wandel ik rond in mijn ge-liefde Gent, als plots mijn aandacht wordt getrokken door een affi che in de etalage van de Vooruit. How to save the world in 10 days staat erop. Tja, moest dat eens mogelijk zijn, hoor ik mezelf nog denken. Ik besluit eens binnen te springen.Het blijkt te gaan om een festi-val rond kunstenaars die werken rond bepaalde wereldproblemen. Dus ik loop daar wat rond, sta stil bij enkele kunstwerken, en dan gebeurt het. Als in een visioen zie ik een oplossing voor alle vragen waar we ons in de Wetstraat al weken het hoofd over breken! Waarom is Johan Van Hecke uit de politiek gestapt? Omdat hij niet langer overliep van enthousiasme! En bovendien bleek het zicht op het Victoriameer stukken aange-namer dan op de brandladder van het CVP-secretariaat. Wie wordt onze Vlaamse imagomanager? Rudy Aernoudt natuurlijk! Overal waar hij weggaat, laat hij een geweldige indruk na. Zijn Vlaamse huizen nu nuttig of niet? Jawel! We moeten er zelfs n openen in Walloni.Zelfs voor Antwerpen zag ik licht aan het eind van de tunnel. Natuur-lijk moet de ring rond Antwerpen doorgetrokken worden. Zo kunnen we Antwerpen snel en effi cint vermijden!Peel: Wel Parys, ik ben blij dat gij er alvast uit zijt, want Oosterweel is echt wel een belangrijk dossier en het wordt tijd dat we daarin knopen kunnen doorhakken. Zoals ge weet is Antwerpen het rond-punt van Europa en dat rondpunt

  moeten we dringend rondmaken. De vraag is hoe we dat best doen: met een tunnel, of met een brug? Na een jarenlange procedure neemt de Vlaamse Regering een unanieme beslissing: ze kiest voor de brug. Voor de Stad Antwerpen was dat niet meteen vanzelfspre-kend, want het was niet meteen de meest fraaie oplossing. Maar in het algemeen belang zegt ook de stad: goed, laat ons gaan voor de Lange Wapper. En dan begint het: ineens komt er een actiegroep, Ademloos, op de proppen die het traject verwerpt, zogezegd omdat De Lange Wap-per een bron van fi jn stof zou zijn. De actiegroep wordt geleid door een voormalige reclamegoeroe die perfect weet hoe hij de bevolking ongerust kan maken. Met een petitie weet hij een referendum af te dreigen.Resultaat: de Vlaamse Regering bezwijkt onder de druk en bestelt een nieuwe studie bij een gerenom-meerd, onafhankelijk bureau. Wat zegt die? Fijn stof vormt helemaal geen probleem bij de keuze voor de Lange Wapper, en in n be-weging lanceert ze nog een nieuw ideetje waar weer jaren onderzoek voor nodig zijn.Conclusie: het mobiliteitsprobleem is nog steeds niet opgelost. Veel heeft natuurlijk te maken met de komende verkiezingen: SP.A en Open VLD willen zich profi leren, en CD&V mag het weer oplossen. Zo gaat het al vijftig jaar.Parys: Dan zit er maar n ding op Peel. CD&V zal bij de verkiezingen van 7 juni gewoon de absolute meerderheid moeten halen.

  Foto

  Bar

  t D

  eWae

  le

 • 20

  Foto

  Bar

  t D

  eWae

  le

  20

  Foto

  Bar

  t D

  eWae

  le

  kenny van Daele23 jaar, [email protected] Lid van CD&V sinds 2005

  Motivatie van de jury: De Week van de vrijwilliger die begin maart plaatsvond, wil een hart onder de riem steken van alle vrijwilligers n mensen warm maken voor vrijwil-ligerswerk. Dan zitten we goed met Kenny Van Daele: met zijn nomi-natie steken ook wij onze duim op voor alle mensen met een hart van peperkoek. En door zijn lange lijst engagementen op te sommen, voor-zien we de mensen nog eens van inspiratie ook!Waarom de keuze voor CD&V? Eerlijk, ze hebben het me gewoon als eerste gevraagd. Pas op de eerste vergadering merkte ik dat ik veel bestuursleden al kende. Ik was

  de meesten al eens tegengekomen in het vrijwilligersleven. CD&V als de partij van de vrijwilliger. In mijn geval klopte dat dus echt.Buiten de werkuren of tijdens de werkuren, voor Kenny maakt het geen verschil. Brandweerman en instructeur bij de jeugdbrandweer. CD&V en JONGCD&V. Verpleger bij het Rode Kruis of op CM-kampen. Ziekenwagenchauffeur. En vroeger ook nog 17 jaar lang actief bij Chiro. En dat alles in combinatie met zijn werk als psychiatrisch verpleegkun-dige. De mensen verklaren me gek, maar ik kan me gewoon geen enkele hobby voorstellen waar ik meer er-kenning, waardering en vriendschap zou uithalen.Zijn politieke voorbeeld is Ann Coop-man, sinds 1 januari burgemeester van Waarschoot. In die korte tijd liet ze enkele mooie dingen zien. Zonder aan vriendjespolitiek te

  doen probeert ze er te zijn voor iedereen, jong of oud, arm of rijk. Onlangs nog organiseerde ze het Feest van de Burgemeester. De opbrengst daarvan ging naar Unival, een instelling voor mensen met een handicap.Zijn grootste politieke uitdaging is een verbetering van de jeugdinfra-structuur. Hier in Waarschoot is het momenteel belabberd gesteld met onze jeugdlokalen. De scouts kampe-ren in een houten barak, de KLJ heb-ben plaats te kort en de Chiro moet binnenkort zelfs uit haar gebouw. Gelukkig zijn er plannen voor een groot complex waar alle jeugdbewe-gingen hun stek zullen hebben.In Lid van de maand verkiezen we een CD&V-militant die zich de afge-lopen maand heeft laten opmerken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar [email protected] met ver-melding Lid van de maand!

  lid van de maand