Ampersand februari 2010

18
RONDDETAFEL WINKELPLAN Zij doen het zo 17 Stop de leegstand AFGIFTEKANTOOR LUIK X www.cdenv.be 6 ampersand leDeNBlAD VAN CD&V - JAArGANG 10 - FeBrUAri 2010 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus De herontdekking van de buurtwinkel 10 herVOrMiNG JUsTiTie 14 Meer dan ooit nodig

description

CD&V Ledenblad

Transcript of Ampersand februari 2010

Page 1: Ampersand februari 2010

RonddetAfelWInKelPlAn

Zij doen het zo17

Stop de leegstand

AfGIfteKAntooR luIK X www.cdenv.be

6

ampersandleDeNBlAD VAN CD&V - JAArGANG 10 - FeBrUAri 2010

Vers

chijn

t maa

ndel

ijks,

beh

alve

in ju

li en

aug

ustu

s

De herontdekking van de buurtwinkel

10

herVOrMiNG JUsTiTie 14Meer dan ooit nodig

Page 2: Ampersand februari 2010

van de partij

2

De Wetstraat en de media blijven veel te vaak en veel te makkelijk steken in clichébeelden, waar ze dan zelf niet meer van af raken. Neem nu het imago van de federale regering. Nog al te vaak wordt de indruk gewekt dat die geblokkeerd is, geen initiatieven neemt, geen knopen doorhakt. Dat beeld is gebaseerd op de moeilijke maanden in 2007 en 2008, maar het strookt allerminst met de realiteit anno 2010.Premier Leterme zet voluit zijn schouders onder de grote uitdagingen voor ons land. Enkele voorbeelden? Ons anti-crisisbeleid doet het een stuk beter dan de meeste EU-landen. De premier maakte eigenhandig de weg opnieuw vrij voor het sociaal overleg. Met de Brusselse overheden trok hij acht sporen om de veiligheid in ons hoofdstedelijk gewest te verbeteren. Tegelijk ont-ving hij alle deelstaatregeringen om afspraken te maken voor een gezamenlijke aanpak van de economische uitdagingen. Ondertussen wordt ook volop het Belgisch voorzitterschap van de EU voorbereid, dat op 1 juli ingaat.Yves Leterme staat er natuurlijk niet alleen voor. Stefaan De Clerck timmert aan de moeilijke, maar zeer belangrijke hervorming van justitie. Pieter De Crem hervormt op doortastende wijze ons leger. Steven Vanackere geeft elan aan ons buitenlands beleid, met onder meer vernieuwde relaties met Centraal-Afrika. Inge Vervotte werkt verder aan een kwaliteitsvolle dienstverlening bij adminis-traties en overheidsbedrijven. Etienne Schouppe pakt voortdurend uit met initiatieven voor een vlotter en veiliger verkeer. Carl Devlies voert een anti-fraudebeleid zoals we dat nooit eerder in dit land kenden. Zeker, in veel dossiers is de weg nog lang en wachten ons nog vele hindernissen. Maar het is niet met geklaag of met steekvlampolitiek dat we resultaten kunnen boeken. Wel met een realisti-sche en vastberaden aanpak. Met geduld en vol-harding. Met de moed om niet bij elke tegenslag uit te roepen dat ‘niets nog werkt in dit land’. Wie aan politiek wil doen, moet zijn handen dur-ven vuil maken. Wij durven dat.

Marianne ThyssenUw voorzitter

column

Hoezo geblokkeerd?

Fo

to M

ar

co

Me

rt

en

s

2

ZoGeZeGd

Premier Leterme in Terzake over de onveiligheid in Brussel, 3 februari

Paul Geudens in de Gazet van Antwerpen, 9 februari

Journalist Bart Sturtewagen over het schuldig verzuim van Paars in De Standaard van 10 februari

‘We moeten de globale veiligheidsketen – van preventief werken tot strafuitvoering – versterken. Maar ik ga niet mee in de improvisatie, niet in de dagjespolitiek. We hebben nu een aantal maatregelen genomen. En ook daarna zullen we verder werken aan maatregelen die de veiligheid van de mensen ten goede komen.’

‘Premier Yves Leterme is maandag geslaagd in zijn rol van sociaal bemiddelaar. Werkgevers en werknemers nemen de draad van de dialoog weer op na een periode van heftige wederzijdse verwijten.’

‘Dat het in de goede jaren niet is gelukt om met het Zilverfonds, of met een andere aanpak, serieuze bedra-gen opzij te zetten voor de vergrij-zing: dat is het echte probleem. Dat is een drama en een schandaal.’

‘Welke Europese lidstaten kenden in de crisis slechts een gematigde stijging van de werkloosheid? Duitsland en België. Landen met een sterk sociaal model en met een sterke regulering van de arbeidsmarkt.’

Hoogleraar sociaal beleid Bea Cantillon in De Tijd van 11 februari

Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 30Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

Hoofdredacteur: Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

colofon

Page 3: Ampersand februari 2010

De gezelligste dag van het jaarCD&V gezinsdag - zondag 21 maart 2010

3

Winnaars nieuwe ledenactie

gratis naar Plopsaland Indoor!Onlangs vroegen we onze leden per brief om hun CD&V-lidmaatschap te hernieuwen. Aan die oproep was ook een kaart toegevoegd, waarmee u een ander gezin kon uitnodigen om lid te worden van onze partij. Als zij daarop ingingen maakten beide gezinnen kans om een dagje Plopsaland Indoor te winnen op onze Gezinsdag. Voor nieuwe leden de gelegenheid bij uitstek om onze partij beter te leren kennen.Uit alle antwoordkaarten die we ontvingen, plukten we deze vijf winnende combinaties: Annelies Van Cauwelaert en Do Minh, Marleen Cocquyt en Lisette De Vliger, Ali Caglar en Pana Efthymiopoulus, Julie Berteel en Michael Maes, Carla Jacobs en Karin Brouwers. Profi ciat en ... tot in Hasselt!

Op zondag 21 maart 2010 is Plop-saland Indoor Hasselt exclusief voor CD&V en haar leden. Je vindt er tal van attracties rond Samson & Gert, Kabouter Plop, Piet Piraat en Mega Mindy. Denk aan de Vliegende fi etsen van Mega Mindy, de Scheve Schuit van Piet Piraat en zoveel meer. En gegarandeerd met goed weer.Plopsa richt zich tot kinderen van 1,5 tot 8 jaar, heel het gezin is welkom! Het park opent om 10u en sluit om 18u. Ontmoet er ook onze voorzitter en tal van andere CD&V-toppers. Op 21 maart betalen CD&V-leden en hun gezin slechts 6 euro (ipv 16) per persoon indien we uw overschrij-ving ontvangen voor 11 maart 2010.

Anders betaal je 10 euro per persoon ter plaatse. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis binnen. Inschrijven kan via www.cdenv.be/gezinsdag of telefonisch op het num-mer 02 238 38 43 Zodra uw inschrijving en betaling in orde is bezorgen we u per post de kaarten.

bereiKbaarHeid van plopsaland

indoor Hasselt.

Plopsaland Indoor Hasselt is gelegen op de Gouverneur Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt.

Met de wagenVanuit Antwerpen:• E313 Hasselt-Luik• Afrit 29: Hasselt-Oost/Tongeren

• Je komt op de ring rond Hasselt. Volg hier de bewegwijzering voor ‘Grenslandhallen’. Plopsa Indoor Hasselt ligt naast de Grensland-hallen.

Vanuit Gent / Brussel / Leuven:• E40 Brussel-Luik, Afrit Leuven,

kies hier E314 richting Hasselt. Neem in Lummen E313 richting

Hasselt. Volg vanaf hier ‘Vanuit Antwerpen’

gratis naar Plopsaland Indoor!

bereiKbaarHeid van plopsaland

Plopsaland Indoor Hasselt is gelegen op de Gouverneur Verwilghensingel

• E313 Hasselt-Luik• Afrit 29: Hasselt-Oost/Tongeren

Neem in Lummen E313 richting Hasselt. Volg vanaf hier ‘Vanuit Antwerpen’

Page 4: Ampersand februari 2010

4

CD&V-parlementairen steunen Haïti

Het menselijke leed in Haïti laat ook CD&V niet onberoerd. Meteen na de zware aardbeving die aan minstens 150.000 mensen het leven kostte, beslisten de CD&V-volksvertegenwoordigers om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de heropbouw van dit zwaar getroffen land en haar bevolking. Dat leverde voorlo-pig bijna 20.000 euro op. Het geld gaat naar de organisatie Wereldsolidariteit en haar plaatselijke partners, die in Haïti zowel noodhulp bieden als langdurige projecten ondersteunen. Ook u kunt, samen met CD&V, Wereldsolidariteit en haar partners steunen door een bij-drage te schenken.Uw gift is welkom op het rekening-nummer: 799-5500000-05van vzw Wereldsolidariteit, Haachtstesteenweg 579, 1030 Brussel. Met als mededeling ‘CD&V-parlementairen voor Haïti’. Voor elke gift vanaf 30 euro ontvangt u auto-matisch een fiscaal attest. Voor de laatste info: www.wereldsolidariteit.be

Nieuwe wet Bijzondere InlichtingenmethodenGPS voor lokale CD&V-voorzitters

Het Parlement heeft het wetsvoorstel goedgekeurd van de CD&V-senatoren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche over de Bijzondere Inlichtingenmethoden. De Staatsveiligheid en de A.D.I.V. (Inlichtingen en Veiligheid Krijgsmacht) krijgen daarmee eindelijk de middelen die noodzakelijk zijn om een perfor-mant veiligheidsbeleid te kunnen voe-ren. Door de technologische evolutie waren de bestaande middelen waar-over deze diensten konden beschikken niet langer toereikend. Senator Hugo Vandenberghe: ‘Als laatste land in de EU heeft nu ook België eindelijk inlich-tingendiensten die over de nodige instrumenten beschikken. In vergelij-king met onze buurlanden waarborgen we tegelijk de meest verregaande bescherming van de privacy en van de fundamentele rechten en vrijheden.’Herlees de reportage in Ampersand november 2008 op www.cdenv.be/actua/ampersand/2008/11

De christendemocraten in het Europese parlement hebben eenparig hun vertrouwen gege-ven aan de nieuwe beleidsploeg onder leiding van José Manuel Barroso. Europarlementsleden Marianne Thyssen, Jean-Luc Dehaene en Ivo Belet: ‘Europa is met het nieuwe verdrag van Lissabon veel sterker geworden. We beschikken nu over alle instrumenten om een krachtig Europees beleid op de sporen te zetten. De vernieuwde Europese instellingen moeten daarbij aan één koord trekken, Barroso samen met het parlement én met voorzitter Herman Van Rompuy. We staan echt op een kantelmoment in onze geschiedenis. Het behoud van onze welvaart staat of valt met een efficiënte en opgedreven Europese samenwerking. We moeten het pessimisme nu achter ons laten. Het is tijd voor actie, tijd voor een ingrijpend en eendrachtig sociaal-economisch beleid. Barroso II moet daarvan de motor zijn.’

Proficiat met uw (her)verkiezing! U bent de komende jaren een van de belangrijkste trekkers van CD&V in uw afdeling. Een engagement met veel uitdagingen. Dinamo, de CD&V-vormingsdienst, wil u als voorzitter maximaal ondersteunen in uw opdracht. We staan tijdens 4 opleidingssessies stil bij de 4 rollen van een voorzitter: de leider-strateeg, de ploegspeler-coach, de communicator en motor van de werking. Een aanrader!Meer info via www.cdenv.be/dinamo. Contact via [email protected] of 02 238 38 40. Je kan ook steeds terecht bij jouw bewegingscoördi-nator.

‘Grootste prioriteit voor Barroso II is een krachtig sociaaleconomisch beleid’

Hugo Vandenberghe

Page 5: Ampersand februari 2010

5

kortPensioenen mogen geen loterij zijn

Strengere bestraffing geweld op politieagenten goedgekeurd

Je pensioenberekening heeft veel weg van een loterij. Het is vaak raden hoeveel je uiteindelijke maandelijkse pensioen zal bedra-gen. Maar vrouwen worden slechter bedeeld, omdat ze vaker deeltijds werken, meer zorgverlof opnemen en minder verdienen dan mannen. Zo is het gemiddelde rustpensioen van een mannelijke werknemer 1177 euro en dat van een vrouw maar 537 euro. Daarom organiseert Vrouw & Maatschappij Allez Roulez! een pensioenloterij, exclusief voor vrou-wen. Vrouw & Maatschappij pleit voor een toegankelijke carrièreplan-ningssysteem waarbij vrouwen en mannen de gevolgen van hun loop-baanbeslissingen voor hun pensi-oen kunnen berekenen, individuele pensioensrechten met voldoende valorisering van periodes van zorg en opleiding en een vorm van part-nersolidariteit.

In de Kamercommissie Justitie werd het CD&V-wetsvoorstel ‘Verzwarende omstandigheden tegen personen bekleed met open-baar ambt’ goedgekeurd. Het oor-spronkelijk voorstel is van de hand van de CD&V senatoren Dirk Claes en Tony Van Parys. In de Kamer nam CD&V volksvertegenwoordiger Michel Doomst hiertoe het initiatief.In het debat over de veiligheids-problematiek in Brussel, is dit een eerste stap in de strengere bestraf-fing van daders van agressie tegen politiepersoneel en andere hulpver-leners. Maar Michel Doomst beseft dat dit alleen niet de oplossing is: ‘Daders zouden niet onmiddellijk vrijgelaten mogen worden en de mogelijkheid moet onderzocht wor-den om groepen op te pakken en niet enkel individuele daders.’

Vlaanderen Medisch Centrum ViA een warme samenleving

Premier Leterme geeft samenwerkingsfederalisme vorm De reeks van gesprekken die premier Yves Leterme voerde met vertegenwoordigers van alle gemeenschappen en gewesten zit erop. ‘We zitten op een scharnier-moment voor het organiseren van het economisch beleid’, zei Leterme na afloop van zijn gesprek met de Waalse minister-president Rudy Demotte. Eerder had Leterme al ontmoe-

tingen met de Vlaamse minister-president Kris Peeters en de minis-ter-president voor het Brusselse Gewest Charles Picqué.Ze bespraken bij elke vergadering de positie die België zal innemen op de komende Raden van de Europese Unie gewijd aan het sociaal-economische beleid voor 2010-2020; De stand van zaken en de samenwerking inzake het anti-

crisisbeleid en de sociaal-economi-sche acties die de federale regering en de gewestregeringen onderne-men; En de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en de deelname van de gemeenschappen en gewesten.Na de krokusvakantie gaat Leterme vier à vijf domeinen bepalen waarop meer kan samengewerkt worden.

Vlaams minister-president Kris Peeters en minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen hebben het Vlaanderen Medisch Centrum gelanceerd, één van de zes pijlers van Vlaanderen in Actie (VIA). Het VMC wil in alle vormen van de gezondheidszorg innovatieve doorbraken realiseren. Jo Vandeurzen beklemtoonde dat het niet alleen gaat om medische spitstechnologie, maar ook om verbetering van de zorg voor de patiënt, die centraal blijft staan. De uiteindelijke ambitie is dat de patiënt zijn eigen dossier elek-tronisch zal kunnen beheren. Een belangrijke uitdaging wordt ook het zoeken naar nieuwe werk-krachten in de gezondheidszorg. Het Planbureau voorspelt tegen 2014 een toename in de social profitsector met ruim 70.000 arbeidsplaatsen. Dat is 40% van de verwachte bruto jobcreatie in alle groeisectoren in Vlaanderen samen. De zorg heeft dus behalve een maatschappelijk, ook een zeer groot economisch gewicht.

Michel Doomst

Page 6: Ampersand februari 2010

hoofdartikel

6

Steeds meer lokale besturen zien in dat shoppingcentra aan de rand van de stad nefast zijn voor de kleinhandelswinkels in het centrum. Sommige besturen doen nu al inspanningen om de groeiende leegstand in hun stadskern tegen te gaan. Een nieuw Vlaams winkelbeleid moet hen daarbij helpen.

Winkelenhoort in het stadscentrum

Vlaams parlementslid Martine Fournier: ‘Vlaanderen heeft nood aan een eigen winkelbeleid. De regionalisering van de IKEA-wet blijft daarin een cruciaal middel.’

winkelplan

In een stad als Sint-Niklaas steeg de leegstand in het centrum sinds de komst van het Waasland Shopping Center van 16 naar 21 procent. En dat op amper twee jaar tijd. Om te vermijden dat de situatie nog dra-matischer wordt, roepen CD&V-par-lementsleden Robrecht Bothuyne en Martine Fournier de Vlaamse regering op om dringend een winkelbeleid uit te werken dat zowel kleinhandelwin-kels als shoppingcentra een plaatsje

Page 7: Ampersand februari 2010

hoofdartikel

7

winkelplan

onder de zon gunt. In één beweging formuleren Bothuyne en Fournier tien vuistregels waaraan dat Vlaamse winkelbeleid zou moeten voldoen. (zie hiernaast)

‘Laat het om te beginnen duidelijk zijn dat wij niet tégen grote winkel-vestigingen zijn. Wel pleiten we voor een goede balans tussen shopping-centra en kleinhandelwinkels, waarbij winkelen in de regel in het stadscen-trum gebeurt, verduidelijkt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne. Fournier en Bothuyne stellen echter vast dat de balans de laatste jaren serieus aan het doorschieten is: in heel Vlaanderen schieten baanwin-kels als paddestoelen uit de grond en ook voor de bouw voor shop-pingcentra allerhande worden veel vergunningen aangevraagd.Fournier: ‘Om die evolutie te kunnen afremmen werd door de vorige fede-rale – paarse – regering de IKEA-wet uitgewerkt, die in principe ervoor moest zorgen dat de inplanting van grotere handelsoppervlakten buiten de stadskern niet ten koste zou gaan van de leefbaarheid van de naburige stadskernen. Maar in de praktijk werd het voor grote handelsves-

7

‘Wij pleiten voor een goede balans tussen shoppingcentra en kleinhandelwinkels, waarbij winkelen in de regel in het stadscentrum gebeurt.’

RobRecht bothuyne

10 vuistregels

De CD&V-fractie roept de Vlaamse regering, en meer in het bijzonder de Vlaamse minister van Economie, Kris Peeters en de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters op om werk te maken van een snelle uitwerking van de aange-kondigde Vlaamse beleidsvisie op winkelen. Deze beleidsvisie zal met volgende elementen rekening moeten houden:

1 Het moet natuurlijk voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn. De voor-waarden om een handelsvestiging op te richten mogen dus niet onnodig belemmeren of concurrentieversto-rend zijn.

2 De Vlaamse Regering moet haar beleid afstemmen op de visie dat winkelen in essentie in de binnenstad gebeurt en dat winkelen buiten een stadscentrum de uitzondering blijft.

3 Het toekennen van vergunningen voor winkels buiten de stadskernen mag niet leiden tot het leegzuigen van de (handels)kernen, met als gevolg dode binnensteden, verloede-ring, onveiligheid,….

4 Winkelen is een noodzaak en er moet dus ook rekening gehouden worden met de bereikbaarheid en nabijheid van het winkelaanbod voor mensen die minder mobiel zijn of niet over een auto beschikken. Buurtwin-kels moeten daarom zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

5 Het toekennen van vergunningen voor winkels moet ook rekening hou-den met de impact op de mobiliteit en het milieu. Het heeft geen zin om het autoverkeer uit binnensteden te weren om dan stil te gaan staan op

de in- en uitvalswegen.

6 Het handelsvestigingsbeleid moet gebeuren met toepassing van de vastgelegde principes van goede ruimtelijke ordening. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dient een speciale zonering voorzien te worden voor grotere handelsinplantingen, die vanuit hun ruimtebehoevende aard zeer moeilijk in (stads)kernen in te planten zijn.

7 Het is belangrijk dat ook lo-kale besturen een visie op winkelen ontwikkelen, zij moeten daarom aangezet worden tot de opmaak van strategisch-commerciële plannen. Er moet in het kader van de herziening van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen voorzien worden in ‘kernwinkelgebieden’, afgebakende zones, waar de distributiesector zich ten volle kan ontwikkelen.

8 De integratie van het handelsvesti-gingsbeleid binnen het kader van de ruimtelijke ordening biedt opportu-niteiten voor administratieve vereen-voudiging zowel voor aanvrager als voor de lokale besturen.

9 Voor bestaande (groot)winkelloca-ties die ruimtelijk niet verantwoord zijn, moet via de planningsprocessen de herlocalisatie maximaal bevorderd worden.

10 Lokale besturen moeten minstens de verantwoordelijkheid krijgen om alle vergunningen voor winkels kleiner dan 2000m² uit te reiken. Winkels tussen 2000 en 5000m² kunnen onder de provinciale bevoegdheid vallen. Vanaf 5000m² gaat het zeker om een gewestelijke bevoegdheid.

voor een Vlaamse winkelbeleid

Page 8: Ampersand februari 2010

8

winkelplan

Waarom CD&V kleinhandel-winkels belangrijk vindt

‘Uitwaaiering handelscentra tegengaan’

11 redenen:- Ze zijn belangrijk voor het sociale weefsel- Ze zijn gemakkelijk bereikbaar, ook voor minder mobiele

mensen- Ze voorzien een extra aanbod van diensten en producten- Ze differentiëren zich op het vlak van openingsuren- Ze vergemakkelijken de combinatie arbeid-gezin- Ze moedigen een milieuvriendelijke mobiliteit aan- Ze behouden en creëren tewerkstelling- Ze zijn belangrijk voor de uitstraling van de buurt- Ze dragen bij tot de veiligheid van de omgeving- Ze nemen een belangrijk marktaandeel in- Ze prijzen regionale producten aan

tigingen juist makkelijker om zich te vestigen!’Bothuyne: ‘Daarbovenop komt dat de Europese Dienstenrichtlijn die eind 2009 van kracht geworden is, verbiedt dat er vergunningen geweigerd worden op basis van puur economische afwegingen. Deze Dienstenrichtlijn gooit de grenzen van de lidstaten open en moet van de Europese Unie een ééngemaakte markt maken, ook voor dienstverle-nende bedrijven. Het is daarom een zeer goede zaak dat het federale parlement eind november een aantal amendementen heeft goedgekeurd op de bestaande IKEA-wet, waardoor toch een aantal afwegingen kunnen worden meegenomen die niet strikt economisch zijn, maar toch kunnen waken over de leefbaarheid van de binnensteden. Zo zullen lokale overheden voortaan een vergunning kunnen weigeren op basis van de ruimtelijke ligging van de handels-vestiging, ter bescherming van de consument, uit respect voor de sociale wetgeving of ter bescherming van het stedelijk milieu.’Fournier: ‘Dat neemt niet weg dat het tijd is dat de Vlaamse overheid verder moet blijven werken aan een meer de-finitieve oplossing. Vlaanderen heeft nood aan een eigen winkelbeleid. De regionalisering van de IKEA-wet blijft daarin een cruciaal middel. Het winkelbeleid moet tevens tot stand komen in overleg en in samenwerking met de lokale besturen. Er dient dan ook snel werk gemaakt te worden van de beloofde omzendbrief en eventueel andere omkaderende maatregelen, zodat de terechte Europese bekom-mernis over de vrije concurrentie geen ongewenste gevolgen heeft op de leefbaarheid van onze steden. Uitein-delijk zal het Vlaamse winkelbeleid dan verankerd moeten worden in een decretaal initiatief. Zo creëren we duurzame rechtszekerheid voor alle betrokkenen.’

Kris Peeters:

‘Het behoud van een leefbare en authentieke kernstad is zeer belangrijk’, zegt minister-president Kris Peeters in een eerste reactie op het winkelplan van CD&V-parlementsleden Martine Fournier en Robrecht Bothuyne. ‘Daarom willen we een rem zetten op de ‘uitwaaiering’ van de handelscentra buiten de kerngebieden, want dat veroorzaakt een verloe-dering van de stadskernen. Daarnaast zullen we ook het huidige handelsapparaat versterken door bijvoorbeeld inno-vatie te ondersteunen. In onze visienota zullen we aangeven hoe we een rooskleurige toekomst van onze buurtwinkels maximaal kunnen faciliteren’, besluit Peeters.

Page 9: Ampersand februari 2010

9

winkelplan

Genkheeft het oudste shoppingcentrum

Fo

to’s

sta

d G

en

k

Het eerste shoppingcentrum van België werd in 1968 geopend in Genk. Met die beslissing wilde het stadsbestuur meer winkelende mensen naar het centrum lokken. Vandaag is het Genkse winkelbeleid nog steeds een voorbeeld.

Shopping 1, het oudste shoppingcenter van België.

Dat shoppingcentra niet per sé een bedreiging hoeven te zijn voor de handel in stadscentra weten ze in Genk al lang. In de voormalige mijnstad hebben shoppingcentra hun plaats in het stadscentrum al jaren verworven. Dat komt omdat Genk tot voor vijftig jaar niet eens een echt stadscentrum had: het sociale leven van de Genke-naar speelde zich immers grotendeels af rond de drie mijnen. Om op korte termijn een centrum te creëren werd beslist om, naast enkele andere grote bouwwerken, ook verschillende grote shoppingcentra op te trekken. Het eer-ste dateert van 1968 en is daarmee het oudste van België. In totaal telt Genk nu drie shoppingcentra. Niet toeval-lig werd Genk pas in 2000 erkend als stad.

Handel concentreren

Vandaag nemen vele Vlaamse ste-den nog steeds een voorbeeld aan het Genkse winkelbeleid. ‘De handel concentreren in het stadscentrum is nog steeds onze prioriteit’, zegt kersvers

burgemeester Wim Dries, die eind dit jaar de gepensio-neerde Jef Gabriels is opgevolgd. ‘We hebben daarvoor een winkelbeleid op vier niveaus

ontwikkeld, met als eerste niveau de binnenstad. Daar concentreren we het shoppinggebeuren op een totale op-pervlakte van 50.000m² handelsruimte. Om de handel hier te stimuleren hebben we een centrummanagement opgericht dat werkt met een jaarlijks budget van 250.000 euro, geld dat voornamelijk bestemd is voor de promotie van Genk als winkelstad.’ Een tweede niveau zijn de drie bovenlo-kale handelscentra in de drie oude mijn-straten: ‘Zij trekken vooral veel klanten aan omwille van hun gespecialiseerde en multiculturele aanbod’, zegt burgemees-ter Dries. ‘Om hun aantrekkingskracht te vergroten hebben we net rapporten besteld om uit te zoeken hoe we hun identiteit scherper kunnen stellen.’

Het derde niveau zijn de buurtstraten. ‘Het gaat om kleinere handelszaken die zich voornamelijk concentreren op de wijkbewoners. Grote handelszaken die zich hier willen vestigen proberen we zoveel mogelijk af te remmen.’Het laatste niveau is de stadsrand. ‘Sturen en reglementeren is hier de boodschap. Met ruimtelijke structu-reringsplannen hebben we precies vastgelegd waar grote baanwinkels zich mogen vestigen.’

Ketens verHogen aanbod

Eind jaren ’90 startte Genk met een strategisch-commercieel plan om Genk nog aantrekkelijker te maken als winkelstad, zegt burgemeester Dries: ‘En vorig jaar hebben we dat plan nog aangescherpt. Zo bleek bijvoorbeeld dat bezoekers het winkelaanbod in Genk nog te beperkt vonden. In projecten waar we een publiek-private samenwerking hebben lopen, proberen we nu bij te sturen door meer grote ketens naar de stad te halen. Daardoor hebben we het aantal bezoekers op twee jaar tijd zien stijgen van 72.000 bezoekers per week naar 85.000 bezoekers. Genk is vandaag de tweede grootste winkelstad van Limburg. Als we de vrije handelsruimte die we nu nog aan het aanleggen zijn ingenomen is, zullen we ons plafond wel bereikt hebben denk ik.’

Wim Dries

Page 10: Ampersand februari 2010

winkelplan

10

De herontdekkingvan de buurtwinkel

Ze hebben het lastig gehad, de buurtwinkels. Jarenlang sneuvelden ze bij bosjes, niet opgewassen tegen de moordende concurrentie van de warenhuisreuzen. De kentering kwam tien jaar geleden, toen de mensen de nabijheid, de klantvriendelijkheid en het sociaal contact van de buurtwinkel hadden herontdekt. De buurtwinkel is sindsdien ‘back in business’.

De Proxy Delhaize van Chris De Clercq is een begrip bij de inwoners van het Vlaams-Brabantse Sint-Joris-Weert. Zijn schoonouders openden de winkel in 1958, waarna zijn vrouw en hij de zaak overnamen in 1986. In al die jaren heef Chris de distributie-sector als zijn broekzak leren kennen: naast voorzitter van Buurtsuper.be, de organisatie die de belangen verdedigt van de Vlaamse en Brusselse buurt-winkels, is hij sinds 2005 zelfs voor-zitter van de International Federation of Groceries Assocations (IFGA), die meer dan 70.000 Europese kruide-niers verenigt. Als iemand iets over de toekomst van de buurtwinkel kan vertellen, dan is hij het wel. De eerste vaststelling is alvast een positieve: ‘De mensen hebben de buurtwinkels herontdekt’, stelt Chris met opluchting vast. Terwijl buurt-winkels vroeger jaar na jaar markt-aandeel moesten prijsgeven aan de warenhuizen, houden ze sinds tien jaar meer dan behoorlijk stand. Chris zelf ziet daarvoor verschillende verklaringen: ‘Het prijsverschil met de supermarkten is serieus kleiner geworden. Enkel voor droge voe-ding en non-food betaal je bij ons

nog een beetje meer. Maar daar-tegenover plaatsen we wel enkele serieuze voordelen: onze nabijheid en bereikbaarheid, onze klantvrien-delijkheid en het sociale contact dat mensen in onze winkel hebben. Een buurtwinkel is gewoon gemaakt op mensenmaat.’

eenHeidsworst en

regeltjesKipKap

Niet alleen op het niveau van de distributie was er de afgelopen decennia sprake van schaalvergro-ting. Dat was ook het geval in de productie: ‘De markt wordt tegen-woordig gedomineerd door een tiental grote producenten. Neem hun producten weg uit je winkel en er blijft haast niets meer over’, wijst Chris. Streekproducten en zelfbereide gerechten vind je nog nauwelijks in de winkelrekken, een evolutie die hij betreurt. ‘Voor de klanten lijdt dat tot een verschra-ling van het aanbod. Kijk maar eens in de winkelstraten van elke grote en middelgrote stad: overal vind je dezelfde winkelketens! Jammer toch? Streekproducten en zelfbereide gerechten geven persoonlijkheid aan

je winkel. Bovendien zorgen ze voor werkgelegenheid.’ Ook voor de grote distributiebedrij-ven is die toenemende eenheids-worst trouwens een nadeel. ‘Door de prijzenslag die ze onder elkaar voeren, zijn de winstmarges op de populaire producten minimaal ge-worden. Ze bieden allemaal dezelfde producten aan. Streekproducten en zelfbereide gerechten bieden dan de perfecte oplossing om zich te onder-scheiden van de concurrentie.’Maar hier stelt zich een ander probleem: de Europese overregule-ring. ‘Voor een beginnende kmo die streekproducten wil maken, of een buurtwinkel die zelfbereide gerechten wil maken, is het haast onmogelijk om aan alle Europese verplichtingen te voldoen’, klaagt Chris aan. ‘Niet te

‘Uiteraard heeft de consument het recht om te weten welke ingrediënten in zijn voeding zitten. Maar wat heeft hij eraan om te weten hoeveel vetten, suikers en eiwitten een product bevat, als hij die informatie niet eens begrijpt?’

Chris De ClerCq

Page 11: Ampersand februari 2010

11

winkelplan

Fo

to’s

le

o d

e B

oc

k

Fo

to B

ar

t d

ew

ae

le

Kruidenier Chris De Clercq betreurt de verschraling van het winkelaanbod: ‘Kijk maar eens in de winkelstraten van elke grote en middelgrote stad: overal vind je identiek dezelfde winkelketens! Jammer toch?’

geloven hoeveel voedingsinformatie je van Europa op de verpakking moet plaatsen. Je moet al haast een labo-ratorium in je keuken hebben staan. Uiteraard heeft de consument het recht om te weten welke ingrediënten er in zijn voeding zitten. Maar wat heeft hij eraan om te weten hoeveel vetten, suikers en eiwitten een pro-duct bevat, als hij die informatie niet eens begrijpt?’

eUropese regUlitis

Als voorzitter van de IFGA was het Chris’ opdracht om bij Europa te gaan lobbyen tegen die overregule-ring. Tevergeefs. De opeenvolging van voedselschandalen zoals de dioxinecrisis en epidemieën als de gekke-koeienziekte veroorzaakten in het Europees Parlement een acute opstoot van regulitis waar geen kruid tegen gewassen was.

Chris: ‘Ik ontken niet dat er regels nodig zijn, maar hier is de slinger duidelijk te ver doorgeslagen. Ik pleit ervoor om meer verantwoordelijk-heid bij de zelfstandigen te leggen. De voedingsinspectie zou bijvoor-beeld controlelijsten ter beschikking kunnen stellen die vermelden welke ingrediënten een gerecht moeten bevatten. Uiteindelijk is het toch in het belang van de zelfstandige dat hij kwaliteit levert: niemand is gebaat bij een zieke of een dode klant. En dat er altijd mensen tussenlopen die te kwader trouw zijn zal ik zeker niet ontkennen. Maar daarvoor zijn er nog altijd de controles van de voedings-inspectie.’

gezocHt: personeel

Raar maar waar: zelfs in deze tijden van economische crisis blijft Chris het moeilijk hebben om personeel te vin-

den. ‘Pas op, je moet het beroep niet onderschatten hoor’, waarschuwt hij. ‘Als winkelbediende sta je de hele dag recht, je moet vaak zware dingen versleuren en draait lange uren en weekendwerk. Bovendien is ook het loon niet fantastisch, omwille van de lage winstmarges. Maar wie graag met klanten omgaat zal dit zeker een uitdagende en boeiende job vinden. Een job ook die je heel wat respect en appreciatie van de gemeenschap oplevert.’Voor Chris zelf zit het kruideniers-bestaan er bijna op. Gelukkig is de opvolging verzekerd: als hij volgend jaar zijn schort defi nitief aan de haak hangt, zullen zijn dochter en schoon-zoon de winkel overnemen. Chris tevreden, inwoners van Sint-Joris-Weert tevreden. Zij zullen hun auto nog steeds niet nodig hebben om boodschappen te gaan doen.

Page 12: Ampersand februari 2010

14

De motor achter de hervorming van Justitie sput-tert. De Atomiumwerkgroep die moest onder-handelen over het plan van minister Stefaan De Clerck komt sinds december niet meer samen. De vertegenwoordigers van de negen politieke partijen zijn er voorlopig niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. Het momentum dat na de vele incidenten van deze zomer was ontstaan om de organisatie van Justitie van de 19e eeuw naar de 21e eeuw te loodsen, lijkt voorbij. ‘Maar niet voor lang’, verzekert senator Tony Van Parys, die namens onze partij onderhandelt in de Atomiumwerkgroep. ‘De maatschappelijke druk zal opnieuw toenemen. We maken nu al een onrustwekkende ontwikkeling van de criminaliteit in Brussel mee. Tussen het afnemen van dit interview en de publicatie zullen zich gegarandeerd nieuwe incidenten voordoen die de noodzaak van een hervorming van Justitie

enerzijds

aantonen. Aan minister De Clerck en ikzelf om degenen die de hervorming afblokken op hun zware verantwoordelijkheid te wijzen.’ De CD&V-senator huivert bij het idee dat er eerst een ramp moet gebeuren vooraleer er iets verandert, zoals een grootschalige politiehervorming pas mogelijk werd na de Dutroux-affaire. ‘Ook de hervorming van Justitie moet een prioriteit zijn voor deze regering. Daarvoor moet ze ook de nodige middelen voorzien. Net zoals bij de sociale zekerheid moet er ook voor Justitie een jaarlijks groeipad uitgezet worden.’

artisanale aanpaK

Het hervormingsplan waarover de Atomiumwerk-groep onderhandelt is gebaseerd op onderzoek van de Leuvense professor emeritus Roger Depré en zijn ‘team voor de hertekening van het gerechtelijke landschap’. ‘Aan de mensen die zich afvragen of verregaande hervormingen werkelijk noodzakelijk zijn, is mijn antwoord: ja!’, laat Depré er geen twijfel over bestaan. ‘Onze samenleving is veranderd. Ze is complexer en heterogener geworden. Er is sprake van een zekere juridisering: mensen trekken sneller naar de rechtbank waardoor er een toename is van het aantal rechtszaken.’ De manier waarop Jus-titie vandaag werkt is volgens Depré niet langer aangepast aan die veranderde maatschappelijke situatie. ‘Hoe goed de meeste magistraten ook hun werk doen, bij Justitie heerst vandaag een

‘Tussen het afnemen van dit interview en de publicatie ervan zullen zich gegarandeerd nieuwe incidenten voordoen die de noodzaak van een hervorming van Justitie aantonen.’ Senator Tony Van Parys in gesprek met professor em. Roger Depré, co-coördinator van het onderzoeksteam voor de hertekening van het gerechtelijke landschap.

Fo

to B

ar

t d

ew

ae

le

‘Maak van Justitie

Professor em. Roger Depré (rechts): ‘Vandaag overheerst bij Justitie een artisanale aanpak. Er zijn niet minder dan 360 rechtbanken, hoven en parketten. Iedereen werkt op zijn eigen eilandje. Dat maakt samenwerking en specialisatie heel moeilijk.’

Page 13: Ampersand februari 2010

15

anderzijds

artisanale aanpak. Er zijn niet minder dan 360 rechtsprekende instanties, met als gevolg dat iedereen op zijn eigen eilandje werkt. Dat maakt samenwerking en specialisatie heel moeilijk. Korpschefs hoeven vandaag ook geen verant-woording af te leggen voor de besteding van hun middelen. Daardoor is het onmogelijk te zien of een rechtbank al dan niet effi ciënt werkt.’ De enige juiste conclusie is dat Justitie vandaag niet productief werkt omdat ze daartoe niet over de juiste structuren en werkinstrumenten beschikt. ‘Hier en daar een put vullen als zich een incident heeft voorgedaan, zal geen zoden aan de dijk zetten’, zegt Depré. ‘De razendsnelle opeenvolging van incidenten wijst op een systematisch falen van ons gerechtelijk systeem. De enige oplossing die hier soelaas kan bieden is een globale aanpak die de hele organisatie van Justitie aanpast aan de samenleving van vandaag.’

integraal management

In zijn hervormingsplan stelt minister De Clerck voor om de verantwoordelijkheid voor hun uit-gaven voortaan bij de gerechten zelf te leggen. Waar ze nu voor elke kleine uitgave toestem-ming moeten vragen aan het hoofdkantoor in Brussel, zouden de gerechten een jaarlijks bud-get ter beschikking moeten krijgen, waarover ze vervolgens rekenschap zullen moeten afl eggen. ‘Struikelblok is wel dat het onmogelijk is om de middelen te verspreiden over zoveel entiteiten’, heeft ook Depré vastgesteld. ‘De rechtbanken moeten dus eerst groter moeten vooraleer ze hun budget op een effi ciënte manier zouden kunnen besteden.’ Die extra verantwoordelijkheid zal wel voor heel wat meerwerk zorgen op organisatorisch vlak. Daarom pleit minister De Clerck voor de creatie van een nieuwe functie. Een zogenaamde beheersdirecteur, die in de hiërarchie onder de voorzitter staat, zou zich moeten bezighouden met de organisatorische kant van de zaak, terwijl de voorzitter verantwoordelijk blijft voor de rechtspraak. In die constructie komt de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet in het gedrang, en kunnen magistraten zich nog meer toeleggen op hun kerntaken.

scHaalvergroting

Een andere nieuwigheid is de introductie van de zogenaamde werklastmeting. ‘Juridische prestaties moeten we kunnen uitdrukken in meetbare resultaten’, zegt Depré. ‘We beschik-ken over bitter weinig betrouwbare gegevens die

anderzijds

ons iets zeggen over het functioneren van het gerechtelijke apparaat. Het enige criterium dat we vandaag hebben is de achterstand. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Ook de nabijheid tot de burger speelt een rol. Dat is een afweging die de politiek moet maken. Al lijkt 360 gerechtelijke instanties voor een klein land als België toch wel van het goede teveel.’

Om productiever te kunnen werken dringt zich een schaalvergroting op waarbij deze versnip-perde gerechtelijke organisaties functioneel en geografi sch geïntegreerd worden. Zowel Depré als Van Parys steunen het idee van minister De Clerck om de 360 rechtbanken te herleiden naar 16 arrondissementele rechtbanken. ‘Deze ingreep is noodzakelijk voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en voor een snelle en effi ciënte rechtspraak en vervolging. Bovendien biedt ze voldoende schaalgrootte om korpschefs verantwoordelijkheid te kunnen geven over hun rechtbanken en parketten, zonder dat er aan de nabijheid van Justitie geraakt wordt.’ Effi ciëntiewinst kan er ten slotte gemaakt worden in de werkprocessen. Een performant informaticasysteem en een éénloketsysteem zouden heel wat stappen in die processen overbodig maken. Maar ook daarvoor zijn eerst performante rechtbanken en parketten nodig. Want ook die investeringen zullen pas renderen als er sprake is van een voldoende grote schaal. verantwoordelijKHeid nemen

Zowel minister De Clerck als senator Van Parys hebben de afgelopen maanden al hun over-tuigings- en onderhandelingstalent in de strijd gegooid om een akkoord te kunnen bereiken. Voorlopig zonder resultaat. En dat frustreert Van Parys, die met lede ogen moet toezien hoe het vertrouwen van de mensen in Justitie daardoor met de dag daalt. ‘Er ligt nochtans een plan op tafel dat hét antwoord biedt voor de problemen van Justitie. Het is nu tijd voor actie. De heilige huisjes moeten sneuvelen en het plan moet nu worden uitgevoerd!’

een prioriteit’

‘De hervorming van Justitie moet een prioriteit zijn. De regering moet daarvoor ook de nodige middelen voorzien. Net zoals bij de sociale zekerheid moet er voor Justitie een jaarlijks groeipad uitgezet worden.’

TONY VAN PArYs

Page 14: Ampersand februari 2010

hoofdartikel

midden de Onze CD&V-senioren vormen een kostbaar netwerk van plaatselijke, regionale en provinciale kernen. ‘Basis van onze werking is de fundamentele overtuiging dat iedereen gedurende zijn hele leven respect en inspraak verdient’, aldus senioren-voorzitter An Hermans. ‘Wij willen dit vooral waarmaken met de ouderen. Toekomstgericht en in alle beleidsdomeinen.’

De senioren laten van zich horen

Een derde van de Vlaamse bevolking is straks ouder dan 60 en nu al bestaat het kiezerskorps uit 30% zestigplussers. Maar… waar de beslissingen genomen worden zijn ouderen – op enkele uitzonderingen na – afwezig. Zelfs waar ouderen doelgroep van de beleidsvoering zijn. Er groeit bij ouderen een stevige drang om dat te veranderen. Ze willen niet aan de kant staan, niet toekijken, maar in het centrum van de besluitvorming mee aanwezig zijn. An Hermans nam deze uitdaging aan toen zij drie jaar terug tot voorzitter van CD&V-senioren werd gekozen. De seniorenbeweging groeide ondertussen niet alleen in aantal (met 30% meer leden), maar ook in betrokkenheid en participatie. Nieuwe kernen werden opgericht en uitgebouwd: regionale, zelfs lokale bijeenkomsten met om en bij de 100 leden zijn geen uitzondering.

beweging maKen

De senioren lieten hun stem horen op alle beleidsniveaus, van lokaal over regionaal en provinciaal tot Europees. Zij blijven de federale overheid ook herinneren aan de noodzaak hen een menswaardig inkomen te garanderen.Vorig werkjaar werden in voorbereiding van het congres ‘Hoe willen wij wonen?’ activiteiten, samenkomsten en discussiefora gehouden op de onderscheiden bestuursniveaus. Druk bijgewoonde provinciale congressen werden georganiseerd van waaruit bekommernissen, vragen werden geformuleerd naar de beleidsverantwoordelijken toe.

16 17

An Hermans (rechts) naast Ivo Belet, Bea Cantillon.

seniorentoekomstgericht

De dialoogdag op 15 januari in het Comité van de Regio’s ‘Europese uitdagingen. Ambities van het Belgisch voorzitterschap’ is een mooie illustratie van betrokkenheid bij het Europese beleidsniveau. Op initiatief van de CD&V-senioren richtten ouderen uit Vlaanderen en Wallonië hun blik op de toekomstige ontwikkelingen in de EU. Zowel het wetenschappelijk onderzoek over de levenssituatie van ouderen in Europa, als de beleidsuitdagingen in het kader van het nieuwe Verdrag van Lissabon kwamen aan de orde. ‘Samen werken. Samen met andere geëngageerde mensen ‘beweging’ maken. Maatschappelijke doelstellingen nastreven, anderen aanspreken, de kring groter maken. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet’, horen we An Hermans wel vaker zeggen.

Om de drie jaar wordt de Algemeen voorzitter CD&V-senioren verkozen. De voorwaarden tot kandidatuurstelling zijn de volgende: sedert 3 jaar lid zijn van de CD&V-senioren en sedert minstens 1 jaar van een regionaal bestuur (art 3.2 procedure); het voorzitterschap is onverenigbaar met de functie van regio- of provinciaal voorzitter CD&V-senioren. De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij Cecile Segers, algemeen secretaris, Wetstraat 89, 1040 Brussel, ten laatste op 31 maart. De ingediende kandidaturen worden onderzocht en aanvaard door het A.B. van 13 april 2010. De kandidaten krijgen een bevestiging van ontvangst en aanvaarding.Wie hierover meer informatie wil, kan contact opnemen met het Algemeen secretariaat CD&V-senioren, Wetstraat 89, 1040 Brussel, 02 238 38 96 of [email protected]

Page 15: Ampersand februari 2010

hoofdartikel

17

mensenDe afgelopen dagen ging Marianne Thyssen in gesprek met de lokale trekkers. Ze passeerde al in Oost-Vlaanderen, Brussel, Limburg en Antwerpen, waar Ampersand even de tijd nam voor een korte nabespreking met een vijftal aanwezigen. Er werd stil gestaan bij onze positionering en bij de actie ‘Ronddetafel’.

Marianne Thyssen rond de tafel met de lokale trekkers

Deze avonden met Marianne vormen een mooi bewijs dat lokaal en nationaal elkaar versterken en dat we samen CD&V zijn. Te oordelen aan de reacties deden heel wat afdelingen inspiratie op en werden plannen gesmeed om in de eigen lokale afdeling aan de slag te gaan.

jan van elst,

voorzitter cd&v olen

‘In Olen zijn we al een tijdje bezig met de actie ‘Ronddetafel’. We hebben de voorbije twee edities van olen.direct zeer thematisch aangepakt. Daarna volgen drie infoavonden, één in elke parochie van Olen. We sluiten af met een fiets- of wandeltocht langs de meest zichtbare realisaties van de voorbije jaren, waarbij je op elke stopplaats een versnapering krijgt. Aan het eindpunt van de tocht volgt dan het groot ontbijt Ronddetafel.’

Filip van gilbergen,

gemeenteraadslid in brecHt

‘In Brecht zijn we begonnen met alle mandatarissen rond de tafel te brengen en in maart organiseren we ook een individueel gesprek met elke mandataris afzonderlijk. Naar het brede publiek hebben we nog geen acties gepland, maar toevallig organiseert de Gezinsbond van Brecht een ‘groot ontbijt’ op 30 mei. Traditioneel is CD&V daarbij sterk aanwezig. We denken erover na of we de dag misschien toch iets speciaals kunnen doen. Weliswaar

op beperkte schaal, want natuurlijk moeten we het initiatief van de Gezinsbond respecteren.’

Fons verscHaeren,

gemeenteraadslid in

aartselaar

‘We hebben er terloops al over gepraat en we zullen zeker deelnemen aan de actie. Het groot ontbijt wordt bij ons mogelijk een grote picknick in het park in het centrum van Aartselaar. Het fijne van de avond met Marianne vond ik dat je er zo’n verscheidenheid aan CD&V’ers uit de regio kon ontmoeten. Ik zat aan de tafel met Sofie en Ineke, twee jongedames uit Willebroek. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk. We hebben ter plekke het plan gesmeed om in Aartselaar jongeren van Scouts en Chiro rond de tafel te brengen, waarbij ik Sofie en Ineke zal uitnodigen als sprekers.’

dirK martens, regiovoorzitter

voor- en noorderKempen

‘Ronddetafel doet me denken aan ‘Olé Pistolé’, de actie die de Chiro organiseerde voor de buurtbewoners. Wat ik goed vind is dat het de bedoeling is echt iedereen uit te nodigen: de buurt, de familie, de vrienden en dus zeker niet alleen het clubje van CD&V-bekenden. In Schilde, mijn eigen afdeling, hebben we dit in het verleden al een paar keer gedaan. Ter gelegenheid van onze ‘lentebrunch’ rijden we dan met een huifkar rond en de kinderen

16 17

www.cdenv.be/ronddetafel

Page 16: Ampersand februari 2010

18

Hoeveel stemmen zijn deel-name aan De Slimste Mens hem precies heeft opgebracht zullen we nooit weten, maar dat zijn triomfantelijke passage bij Erik Van Looy Bart De Wever geen windeieren heeft opgebracht,

ligt er zo dik op als een klad mayonaise op een pak friet. Meteen een uitstekend voorbeeld van de manier waarop de media iemand kunnen maken of kra-ken. Vele andere voorbeelden kun je lezen in De media maken de man van communicatieadviseur/-auteur Peter Frans Anthonissen. Wie ons de naam van de N-VA-voor-zitter bezorgde maakte kans op een exemplaar van deze praktische gids voor de mediaconsument. Deze vijf lezers winnen er eentje:Ernest Verdeyen (Bekkevoort), Maria Merckx-De Bruyn (Tielt-Winge), Frans Van Ham (Kasterlee), Tejo Briers (Herentals) en Bart Lambrecht (Brugge).Midden januari trok kardinaal Godfried Danneels defi ni-tief de deuren van het aartsbisdom in Mechelen achter zich dicht om te genieten van een welverdiend pensioen. Dertig jaar lang, sinds 1980, bracht hij een boodschap van hoop, geloof en liefde die hem het respect opleverde van zowel gelovigen als niet-gelovigen. Ter ere van zijn afscheid bracht Uitgeverij Trendbookx het Witboek hoop, geloof en liefde uit waarin hij, samen met dertig andere Bekende Vlamingen waaronder Kris Peeters en Mark Eyskens, zijn visie geeft op deze drie grote thema’s. Wil je kans maken op dit inspirerende, mooi geïllustreerde boek en de bijhorende dvd? Geef dan je antwoord op de volgende vraag:

boeKenWeG een Goed Idee

Inspiratie voor het leven

Limburgse ‘Bemoeizorg’ zeer succesvol

Hoeveel stemmen zijn deel-name aan De Slimste Mens hem precies heeft opgebracht zullen we nooit weten, maar dat zijn triomfantelijke passage bij Erik Van Looy Bart De Wever geen windeieren heeft opgebracht,

ligt er zo dik op als een klad mayonaise op

Inspiratie voor het leven

Hoe heet de opvolger van Godfried Danneels?

Zend je antwoord naar: Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar [email protected]

In 2007/2008 werden in Limburg 93 uithuiszettingen voorkomen dankzij ‘bemoeizorg’. Deze dienst heeft tot doel gezinnen te begeleiden die uit hun huis dreigen ge-zet te worden wegens ‘een onaangepaste wooncultuur’, al dan niet in combinatie met huurschulden. ‘Bemoeizorg’ maakt sinds 2007 deel uit van de werking van de 2 Limburgse Centra voor Algemeen Welzijnswerk en blijkt nu bijzonder succesvol te zijn. In 93 van 96 be-geleidingen in 2007 en 2008 kon vermeden worden dat mensen uit hun sociale woning werden gezet. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volks-vertegenwoordiger Vera Jans.Vera Jans: ‘Bemoeizorg is een bijzondere vorm van hulp-verlening: de hulp wordt als het ware opgedrongen. En met zeer positief resultaat. Anders zouden deze mensen/gezinnen simpelweg op straat komen te staan met alle noodlottige gevolgen vandien…’De Limburgse Centra voor Algemeen Welzijnswerk zijn de enige CAW in Vlaanderen die bemoeizorg binnen hun reguliere aanbod aanbieden. In andere CAW lopen er proefprojecten of kadert men dit binnen de diensten begeleid wonen. Vera Jans: ‘Nadat het ons is gelukt om Bemoeizorg in Limburg van de grond te krijgen pleit ik ervoor dat deze vorm van dienstverlening ook in andere provincies wordt opgenomen in het reguliere aanbod.’

Vera Jans

Page 17: Ampersand februari 2010

hoofdartikel

1919

maandag 1 FebrUari

Buongiorno tutti,Maandag is traditioneel een admi-nistratiedag. Administratieve ver-eenvoudiging voor ondernemers en investeerders is overigens een van de voorstellen in onze congresteksten. Het moet eenvoudiger als we onze ondernemers en potentiële inves-teerders de kans willen geven onze economie verder uit te bouwen. Tus-sendoor schrijf ik de nog resterende teksten voor de spetterende avond-show van zaterdag, De deelnemers mogen zich opnieuw aan een legen-darische JONGCD&V-avond (en nacht) verwachten. Tot morgen, a domani!dinsdag 2 FebrUari

Vandaag verslind ik menig kilometer op Vlaanderens wegen. Het wordt me pijnlijk duidelijk (vooral aan het achterwerk) dat het gure winterweer en onze asfaltwegen niet bepaalde de beste vrienden zijn. Gelukkig draag ik op de E313 richting Hasselt mijn gordel, anders was ik gewoon uit mijn wagen gekatapulteerd door de vele putten in het wegdek. Het is altijd een droom van me geweest om Paris - Dakar te rijden, maar dan liefst met een jeep in de woestijn en niet op de snelweg in regenachtig België. De meerkost van de noodzakelijke wegenwerken zal serieus op de begro-ting wegen, en ook daarom lijkt het mij niet slecht om toch wat vaart te zetten achter het rekeningrijden. Een kilometerheffi ng mag echter niet als een louter fi scaal instrument opgevat worden, maar moet een middel zijn voor een globaal sturend verkeerssys-teem, met oog voor ‘value added ser-vices’ voor de markt en de gebruiker. En als we een echt globaal sturend verkeerssysteem willen, dan veron-derstelt dit dat ook zo snel mogelijk personenwagens worden geïntegreerd

in de kilometerheffi ng.vrijdag 5 FebrUari

Vandaag rij ik van klant naar klant. Thuis gekomen maak ik snel mijn bagage voor het congres dit weekend. ‘s Avonds zetten de medewerkers alles klaar voor het congres en dat verloopt bijzonder vlot, daarna zwoeg ik om teksten te schrijven voor mijn ope-ningsspeech van zaterdagmorgen.zaterdag 6 FebrUari

De zenuwen borrelen als het congres van start gaat. We zijn vastbesloten om er een ferme lap op te geven. De speech dreun ik lyrisch (euhm) af met de nodige zenuwen en kwinkslagen. Ook onze voorzitter Marianne Thyssen brengt een begeesterende speech. De dag verloopt bijzonder vlot en super-gezellig. Wat kan een mens nog meer verwachten? Tijdens de avondshow geven het olijke maar zo fantastische duo Britt Schouppe en Christophe Vermeulen er op zijn Franky en Bé’s een fantastische lap op en worden geweldige JONGCD&V’ers gelauwerd voor hun uitzonderlijk prestaties. Op de fuif geven we er met z’n allen verschrikkelijk veel lappen op waar-door zelfs de muziekinstallatie op een bepaald moment onder de druk bezwijkt. Om er dan even later terug met volle moed tegenaan te gaan.zondag 7 FebrUari

Zondag zit iedereen er zonder uit-zondering fris en monter bij om het geslaagd congres af te sluiten! Via deze weg wil ik nog eens alle medewerkers enorm bedanken voor hun fantastische inzet en werklust, jullie zijn fantastisch!

Joke Schauvliege op Cultuurronde door Vlaanderen

AGendA

ZeVen oP ZeVenMathias MingollaMathias is een jonge ondernemer uit het West-Vlaamse Meulebeke > Op het ECONOVISION-congres legde JONGCD&V de basis voor de nieuwe economie > Mathias was voorzitter van dat congres.

Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be/zeven-op-zeven. Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit.

Vlaamse minister van Cultuur Joke Schauvliege wil per provincie in dia-loog gaan met alle mensen die in uw gemeente of stad lokaal actief zijn in cultuur én onze partij een warm hart toedragen. - 9 maart: Antwerpen De Warande, Turnhout - 23 maart: Limburg Gallo-Romeins museum, Tongeren - 30 maart: West-Vlaanderen Museum Kortrijk 1302, Kortrijk Meer info kan je vinden op www.cdenv.be/koestercultuur of mail naar [email protected]

Marianne Thyssen rond de tafel met de lokale trekkers - Woensdag 3 maart,West-Vlaanderen- Donderdag 18 maart, Vlaams-Brabant

Bovenlokale bestuursverkiezingenVan 6 tot 16 maartAlle info op: www.cdenv.be/bestuursverkiezingen

www.cdenv.be/ronddetafel

Page 18: Ampersand februari 2010

20

lid van de maand

52 jaar, KortessemGetrouwd met Jos, ook haar twee zonen Michiel (25) en Simon (20) wonen nog in ‘Hotel mama’[email protected]&V-lid sinds 2006 Motivatie van de jury: Sinds Ria Steegmans in 2006 verkozen werd tot gemeenteraadslid in Kortessem, was ze telkens één van de succes-volste ledenwervers van onze partij. Reden genoeg om haar eens in het zonnetje te zetten. En langs onze neus weg ook eens te vissen naar het geheim van haar succes.Ik heb voor CD&V gekozen omdat er in Kortessem heel wat politici rond-lopen waar ik mijn hoed voor af doe. Erg jammer dat we bij de vorige ver-kiezingen 12 stemmen tekort kwamen en daardoor in de oppositie beland-den. Maar met een jonge, gedreven

en getalenteerde fractieleider als Tom Thijsen en zijn ganse ploeg ben ik ervan overtuigd dat we in 2012 zullen slagen om de meerderheid te breken. Binnen CD&V is Ria naast gemeente-raadslid dus ook succesvol ledenwer-ver. ‘Hoe ik dat doe? Gewoon. Door mijzelf te blijven. De mensen zien dat ik peper in mijn gat heb. Ze weten dat ik een vrouw ben die dingen wil veranderen. En daarin willen ze mij steunen. Geloof het of niet, maar ik ging net lidkaarten bijhalen. Ik heb er juist drie nieuwe leden bij gemaakt!’ Mijn politieke voorbeelden zijn Jo Vandeurzen en Veerle Heeren. Voor Jo kies ik omdat hij zich zo sereen heeft gedragen ten tijde van het Fortis-débâcle. En Veerle, tja, dat is gewoon zo’n crème van een vrouw, heel gedreven en toch altijd zichzelf gebleven. Wist je dat ik trouwens vaak met haar verward wordt? Daar

zullen onze blonde krullen wel voor iets tussen zitten (lacht).Mijn grootste politieke uitdaging is voldoende hulp bieden aan be-jaarden, gehandicapten en in de kinderopvang. Mijn vader is 82 jaar en zwaar hulpbehoevend. Toch wil hij graag thuis blijven wonen. Hij heeft 24u per dag opvang nodig en dat vergt heel wat organisatie. Senioren van vandaag hebben meer tijd dan ooit om te genieten van het leven. We zouden hen ook moeten kunnen overtuigen om wat meer aan vrijwil-ligerswerk te doen.

In ‘Lid van de maand’ verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft laten op-merken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar [email protected] met vermelding ‘Lid van de maand’!

Ria Steegmans

Fo

to M

Yr

IaM

wa

Ut

er

s