Ampersand maart 2010

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CD&V Leden

Transcript of Ampersand maart 2010

 • Pros en contras van Quotalessen uit de financile crisis

  Meer vrouwen in bedrijfsleven14

  Wat hebben we geleerd vandaag?

  afGiftekantoor luik X www.cdenv.be

  8

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 10 - MAART 2010

  vers

  chijn

  t maa

  ndel

  ijks,

  beh

  alve

  in ju

  li en

  aug

  ustu

  s carl devlies

  Strijd tegen fraude bespaart ons 1 miljard euro

  6

  BESCHERMING WILSONBEKWAMEN 10Als wij er niet meer zijn voor hem

 • van de partij

  2

  Weinig discussies kunnen de emoties zo doen oplaaien, als een discussie over de pensioenen. Logisch, want we zijn allemaal betrokken partij. Gepensioneerd, bijna gepensioneerd of aan de start van een loopbaan, allemaal maken we ons wel eens zorgen over ons pensioen.CD&V stelde recent de krachtlijnen van haar pen-sioenvisie voor aan de pers. Om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden, bestaan geen mirakeloplossingen. Hogere bijdragen of lagere pensioenen zijn alvast geen optie. De begroting in evenwicht brengen is belangrijk en daar maken we ook werk van maar zelfs dat volstaat niet. Het is absoluut noodzakelijk dat we meer mensen aan het werk krijgen, en met zn allen enkele jaren langer werken.Om dat te bereiken wil CD&V onze pensioenen anders bekijken. We willen af van de fetisj op de leeftijd van 65 jaar, die in de praktijk zelden wordt gehaald. Veel beter is het om te focussen op een pensioenloopbaan, het aantal jaren dat onze loop-baan duurt. Een volledige loopbaan komt overeen met 45 jaren. Dat is overigens nu ook al zo. We willen dus de kloof verkleinen tussen de gemiddelde loopbaan van 37 jaar die we nu ken-nen en de 45 jaar die een loopbaan in theorie duurt. Dat zal natuurlijk stap voor stap moeten gebeuren. Daarom bepleiten we een hervorming van de pensioenbonus: wie voldoende lang aan de slag blijft, krijgt wat extra. En we zetten in op permanente vorming tijdens de loopbaan: wie zijn kennis en vaardigheden op peil kan houden, versterkt zijn positie op de arbeidsmarkt.We reiken de mensen ook een interessant instru-ment aan: het Carrire Planning Systeem. Die CPS moet ons de kans geven om bij elke keuze in onze loopbaan de gevolgen voor onze pensioen-rechten in te schatten. Zo maken we verstandige keuzes en zetten we mensen aan om hun loop-baan maximaal te benutten.Kortom: ja, we moeten langer werken. Maar vooral: ja, met deze hervorming, zijn we ook in de toekomst zeker van ons pensioen.

  Lees ons volledige pensioenplan op www.cdenv.be/pensioenplan

  Marianne ThyssenUw voorzitter

  column

  Zeker van pensioen

  Foto

  Mar

  co M

  erte

  ns

  2

  ZoGeZeGd

  Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 11 maart

  Bart Sturtewagen, over het voorstel van Yves Leterme om 65-plussers onbeperkt te laten bijverdienen, in De Standaard, 15 maart

  Liesbeth Van Impe in Het Nieuwsblad, 17 maart

  Als we in juni uit Congo wegblijven, zouden we niet alleen wegblijven van de leiders van Congo, maar zouden we ook onze rug keren naar het volk van Congo.

  Als er burgers zijn die zich gezond en energiek genoeg voelen om hun pensioenuitkering aan te vullen met bezoldigde arbeid n daarop belastingen en bijdragen betalen, wat is dan eigenlijk het probleem?

  Het pleit voor Inge Vervotte dat ze stiptheid tijdelijk opoffert aan veilig-heid. Na Buizingen waren we het er allemaal over eens dat veiligheid een topprioriteit moest zijn. Wel dan, de ongemakken zullen we er even bij moeten nemen.

  Dat ze de noodzakelijke verhoging van de pensioenleeftijd nogmaals op de agenda heeft durven zetten, siert Marianne Thyssen.Yves Desmet in De Morgen, 19 maart

  Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Annemie Lemahieu, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans KnopLinda Meskens - 02 238 38 30Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Hoofdredacteur: Redactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  colofon

 • Gezinsdag brengt 1800 leden samen

  CD&V voert gezinsprogramma uit

  3

  Minister van Gezin Jo Vandeurzen had goed nieuws meegebracht naar Plop-saland Indoor: er komt in Vlaanderen meer en nog betere kinderopvang, die voor iedereen toegankelijk en be-taalbaar zal zijn. Concreet wordt er in 2010 6 miljoen euro uitgetrokken voor de voorschoolse kinderopvang, goed voor 630 extra plaatsen. Voorts komt er nog dit jaar een forse uitbreiding van de buitenschoolse opvang. Daar gaat 2,6 miljoen euro extra naartoe, wat tot 1300 nieuwe plaatsen zal opleveren. Er komt ook een nieuw kaderdecreet met duidelijkere regels en afspraken om zo de kwaliteit van alle initiatieven voor kinderopvang te verzekeren. Vandeurzen kon ook nog meegeven dat de nieuwe financile ondersteuning van jonge kinderen, n van de pijlers van de Vlaamse Sociale Bescherming, nog in de eerste jaren van deze legislatuur verwezen-lijkt zal worden. Ouders zullen in de toekomst op drie momenten finan-cile steun krijgen: na de geboorte en naar aanleiding van de eerste en tweede verjaardag van hun kind.Volgens voorzitter Marianne Thys-sen zijn deze, en nog vele andere voorbeelden, het bewijs dat CD&V meer dan een verkiezingsbelofte deed toen ze op de vorige Gezinsdag haar Zevensprong voor het gezin lanceerde. Voor ons was dat gezinsprogramma een engagement. Niet voor niets hebben we in de nieuwe Vlaamse re-gering opnieuw de minister van Gezin geclaimd. De ambitie van CD&V ligt erin om vooral op de lange termijn verder te werken: De welvaart voor onze kinderen en kleinkinderen veilig stel-len, hun kansen op werk gaaf houden, hun pensioen verzekeren. Het lijkt misschien veraf, maar besturen is in de eerste plaats vooruitzien, zei Thys-sen nog.

  Foto

  s Y

  oric

  k Ja

  nsse

  n

 • 4Vrijwilligers krijgen een statuutEindelijk duidelijkheid over geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem

  Tijdens de Week van de Vrijwilliger, in de eerste week van maart, wer-den de honderdduizend Vlaamse vrijwilligers terecht eens extra in de kijker gezet. Omdat hun rol in de samenleving steeds groter wordt heeft de Vlaamse Regering onlangs de uitvoeringsbesluiten voor het georganiseerde vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector goedgekeurd. CD&V trekt al jaren aan de kar voor een volwaardig statuut voor vrijwilligers. Het zijn twee besluiten geworden, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen: Het eerste geeft richtlijnen aan alle vrijwilligersor-ganisaties en het tweede regelt de erkenning en subsidiring van het autonome vrijwilligerswerk.

  De problemen rond de Oosterweelverbinding maakten pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het in Vlaanderen is geworden om grote infrastructuurwerken uit te voeren. Daarom werd op voorstel van Vlaams parlementslid Dirk de Kort de Commissie versnelling van maatschappelijk belangrijke infrastructuurwerken opgericht om problemen te detecteren en oplos-

  singen voor te stellen. Begin maart werd haar resolutie, die 76 aanbe-velingen bevat, met eenparigheid goedgekeurd. Vandaag duurt het gemiddeld liefst 11 jaar om een nieuwe weg aan te leggen. Als alle aanbevelingen ter harte worden genomen, moet dat kunnen leiden tot een halvering van de gemiddelde doorlooptijd. Zo stelt de commissie, die werd voorgezeten door Vlaams parlements-lid Johan Sauwens, voor om het grote publiek veel sneller en veel grondiger inspraak te geven over de geplande werken. Eens de politiek dan een beslissing heeft genomen, moet ze haar rug rechten en ervoor gaan. Ten slotte moet de politiek ook eens de kam halen door haar eigen regelgeving. Hoe eenvoudiger de procedures, hoe sneller de infra-structuurwerken kunnen beginnen.Meer info: [email protected] of [email protected]

  Op voorstel van Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, heeft de federale regering een akkoord bereikt over de geluids-hinder rond de luchthaven van Zaventem. Daarmee komt een einde aan 10 jaar van discussie en onduidelijkheid.Het akkoord slaat zowel op de beperking van het aantal nacht-vluchten, de stille weekendnachten, het gebruik van geluidsarme vlieg-tuigen, de vluchtprocedures als op het baangebruik, die alle in een wet worden verankerd. Deze wet zal rechtszekerheid bieden aan de omwonenden en aan de overhe-den. De jongste jaren werd immers de legitimiteit van de vluchtproce-dures rond Zaventem steeds vaker betwist, vooral in het licht van de geluidsoverlast voor de omwonen-den. Na 10 jaar van onzekerheid heeft Etienne Schouppe nu dus een compromis gevonden waarmee de sereniteit in het dossier hopelijk snel terugkeert.Meer info: [email protected]

  Grote publiek moet sneller en vaker betrokken worden bij belangrijke infrastructuurwerken

  Jo Vandeurzen

  Etienne Schouppe

  Dirk de Kort

  Foto

  cJ

  Autonome vrijwilligers krijgen nu dus eindelijk een statuut, wat ongetwijfeld nog meer vrijwilligers op de been zal brengen om hun minder fortuinlijke medemens te helpen.Meer info: [email protected]

 • 5kortNeven en nichten moeten minder successierechten betalen

  De minister luistert...

  Minister Jo Vandeurzen maakt een nieuw ouderenbeleidsplan. Niet alleen over zorg en welzijn, maar zo breed als de samenleving zelf: inclusief beleid en aandacht voor ouderen in alle beleidsterreinen. Tot begin april luistert de minister naar vragen en verwachtingen van oude-ren, dan komt er een ontwerp dat aan de regering en het parlement wordt voorgelegd. De CD&V-senioren roepen iedereen op mee te spreken in het ont-werpen van dit plan en mee te denken over hoe we een adequaat ouderenbeleid kunnen realiseren. Iedereen kan mee doen: ouderen-organisati