Ampersand oktober 2008

of 18 /18
NIEUWE RUBRIEK LUDWIG CALUWÉ’S SCHOOTNOTA V&M VIERT FEEST Leiderschap in onzekere tijden 6 ampersand Het rapport van de Vlaamse fractie Peel&Parys 19 60 jaar vrouwenstemrecht LEDENBLAD VAN CD&V - AFGIFTEKANTOOR HASSELT X JAARGANG 8 - OKT 2008 www.cdenv.be 5 12

Embed Size (px)

description

Ledenblad oktober 2008

Transcript of Ampersand oktober 2008

Page 1: Ampersand oktober 2008

NIEUWE RUBRIEKLUDWIG CALUWÉ’S SCHOOTNOTAV&M VIERT FEEST

Leiderschap in onzekere tijden

6

ampersand

Het rapport van de Vlaamse fractie

Peel&Parys

19

60 jaar vrouwenstemrecht

LEDENBLAD VAN CD&V - AFGIFTEKANTOOR HASSELT X JAARGANG 8 - OKT 2008 www.cdenv.be

5 12

Page 2: Ampersand oktober 2008

proficiat Wilfried en mietOp de dag van het Actualiteitscongres van CD&V, traden ministers van staat Wilfried Martens en Miet Smet in het huwelijk. Dat gebeurde in alle discretie, al was de media-aandacht achteraf natuurlijk onvermijdelijk. Het is immers een uniek huwelijk, waarmee Martens en Smet een op zijn minst merk-waardige voetnoot schrijven in de geschiede-nis van onze partij. Namens de partij wensen wij Wilfried en Miet nog vele mooie jaren samen toe!

We hebben enkele tumultueuze weken achter de rug. Er was de moeilijke maar weloverwogen keuze om een dialoog tus-sen de gemeenschappen op te starten, de breuk in ons kar-tel en de crisis in de banksector. Ons congres van 27 sep-tember oordeelde dat opgeven geen optie was. Een ruime meerderheid koos voor de moed om door te zetten, met de staatshervorming én met het belangrijke regeringswerk.Wij laten de staatshervorming niet los. Ze is een cruciaal middel om noodzakelijke sociaal-economische hervormingen door te voeren en ons zo klaar te maken voor een geglo-baliseerde wereld. De dialoog tussen de gemeenschappen opstarten is een risico, maar als verantwoordelijke partij durven wij dat aan. Als wij de staatshervorming niet tot stand brengen, wie zal het dan wel doen?Tegelijk gaan we door met het regeringswerk.De Vlaamse regeringsploeg rond Kris Peeters is aan haar laatste werkjaar begonnen. Ze investeert in mensen, in talent, in de economie, in infrastructuur. Wist u bijvoorbeeld dat er al 7.000 extra plaatsen in de kinderopvang werden gecreëerd? En meer dan 8.000 plaatsen in de zorgsector? Er gebeurde meer dan we kunnen opsommen. De jobkorting, de studietoelagen en de zorgverzekeringsuitkering wer-den opgetrokken. Het leerplichtonderwijs werd kosteloos. Gevaarlijke verkeerspunten en ontbrekende aansluitingen werden aangepakt. Er wordt geïnvesteerd in de Vlaamse economische onderbouw.Het Vlaamse regeerakkoord is inmiddels voor 92% uitge-voerd of in uitvoering. Nu willen we dit werk voltooien... en vooruitkijken. Het toekomstplan Vlaanderen in Actie moet van Vlaanderen een topregio maken..De Federale regering Leterme heeft op een half jaar tijd al een pak werk verzet. In uiterst moeilijke omstandigheden stelde ze een begroting in evenwicht op, zonder toekom-stige generaties te belasten en zonder de concurrentiekracht van de bedrijven te ondermijnen. Er komen voor meer dan 800 miljoen euro koopkrachtmaatregelen. Lage en middenin-komens staan daarbij centraal, net als de gezinnen. Voorts werkten onze ministers een gevangenisplan uit, een gron-dige aanpak van de fiscale en sociale fraude, een beheers-oveenkomst met de NMBS en een sectoraal akkoord voor 84.000 ambtenaren. Vriend en vijand hadden lof voor de doortastende aanpak van Yves Leterme in de bankcrisis.Ik ben trots dat ik een partij mag leiden die niet terugdeinst voor deze grote verantwoordelijkheid. Ik weet dat onze mensen ook op uw steun kunnen rekenen.

Marianne ThyssenUw voorzitter

column

32

de moed om door te zetten

Page 3: Ampersand oktober 2008

kortjes

eindelijk ombudsdienst voor Brussel Brussel heeft, in tegenstelling tot de andere gewesten en het federale niveau, nog geen eigen ombudsdienst. Walter Vandenbossche, fractievoorzitter voor CD&V in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, heeft nu een Voorstel van Ordonnantie ingediend tot instelling van zo’n dienst. De ombudsman onderzoekt klachten, bemiddelt, brengt advies uit en maakt mensen wegwijs in de administratie. Een administratie moet toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Dossiers moe-ten tijdig en neutraal worden behandeld. In de praktijk blijkt dit alles soms mank te lopen. Word je van het kastje naar de muur gestuurd voor de afhandeling van je dossier? Ben je van mening dat een beslissing niet gerechtvaardigd is? Dan kan je beroep doen op een ombudsman. Info: Walter Vandenbossche, tel 02 549 64 82

magazine voor en door leden

Je kan er niet naast kijken, het CD&V-ledenblad dat deze maand voor je ligt heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. De krant Ampersand is niet meer. Leve het magazine Ampersand!Misschien wel de belangrijkste nieuwigheid is dat ons ledenblad voortaan op 100% gere-cycleerd papier wordt gedrukt. Als partij die verstandig bestuur hoog op de agenda heeft staan, willen ook wij onze verantwoordelijk-heid opnemen. Meer dan ooit staan onze leden centraal in dit blad. Letterlijk, want het afdelingsnieuws uit uw provincie vindt u voortaan op de mid-denpagina’s. Maar ook fi guurlijk. Bij de vernieuwing hiel-den we zoveel mogelijk rekening met de le-denenquête van enkele maanden geleden. En met enkele nieuwe rubrieken willen we u nog meer betrekken bij onze partij: in ‘Lid van de maand’ geven we een militant eindelijk eens de aandacht die hij of zij al lang verdient. Kent u zo iemand? Laat het ons weten! Voor de relativerende noot zorgen éminences grises Marc Van Peel en Tony Van Parys: met hun vlijmscherpe tong fi leren zij de kleine kantjes van de Wetstraat. En in deze rubriek ten slotte, publiceren we de beste, scherpste of grappigste lezersre-actie van de afgelopen maand. De winnaars worden op het einde van het politieke jaar verwacht voor een etentje in ons gloednieu-we eethuis Wet 89, in aanwezigheid van de voorzitter. Voor deze maand zijn we alvast heel erg be-nieuwd naar uw mening over de vernieuwde Ampersand. Veel leesplezier!

Reageren? [email protected]

reactie van de maandeindelijk ombudsdienst voor Brussel Brussel heeft, in tegenstelling tot de andere gewesten en het federale niveau, nog geen eigen ombudsdienst.

45 nieuwe windturbines dit en volgend jaarDe 127 windturbines in Vlaanderen wekten vorig jaar samen 309 GWh op. Dat stemt overeen met het verbruik van ongeveer 88.250 gezinnen. Dit en volgend jaar worden nog eens 45 bijkomende turbines gebouwd of vervangen, vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) van Vlaams minister van Energie, Openbare Werken, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits. De stijging aan windturbinevermogen in Vlaanderen in 2007 met goed 15% ligt hoger dan de groei in Nederland (12%). De 45 bijko-mende windturbines zouden goed zijn voor een vermogen van ongeveer 84,4 MW. Info: Jos De Meyer, gsm 0496 58 31 02

32

energiepremie voor niet-belastingbetalers gigantisch succes Meer dan 700 gezinnen hebben al gebruik gemaakt van de premie voor energiebesparende investeringen

door gezinnen die geen of niet genoeg belasting beta-len. De maatregel die door Vlaams minister Hilde Crevits werd ingevoerd bestaat nog maar drie maanden, en nog dagelijks krijgen een 20-tal gezinnen een premie omdat ze een condensatieketel plaatsen, enkel glas vervan-gen door isolerende beglazing en dak- of zolderisolatie aanbrengen. Mensen die onvoldoende belastingen beta-len kunnen geen beroep doen op het fiscaal voordeel. Nochtans heeft juist die groep er baat bij om op de energiekosten te besparen. Dankzij de premie van minis-ter Crevits krijgen ook zij een deel van hun investering terug.Info: [email protected] of 02 552 66 00

beroep doen op een ombudsman. Info: Walter Vandenbossche, tel 02 549 64 82

energiepremie voor niet-belastingbetalers gigantisch succes Meer dan 700 gezinnen hebben al gebruik gemaakt van de premie voor energiebesparende investeringen

door gezinnen die geen of niet genoeg belasting beta-len. De maatregel die door Vlaams minister Hilde Crevits werd ingevoerd bestaat nog maar drie maanden, en nog dagelijks krijgen een 20-tal gezinnen een premie omdat ze een condensatieketel plaatsen, enkel glas vervan-

Page 4: Ampersand oktober 2008

kortjes

4

fo

to B

ar

t D

eW

ae

le

geen heksenjacht op downloadersInternetgebruikers die gratis muziek of films downloaden mogen niet worden gesanctioneerd en afgesloten van het wereldwijd web. Dat heeft het Europees Parlement beslist. “Er komt geen heksen-jacht op zogenaamde internetpiraten,” zegt Europarlementslid Ivo Belet. “Wij willen enkel dat consumenten duidelijke informatie krijgen over auteursrechten op het net. Illegaal downloaden is een vorm van diefstal; de rechten van auteurs, muzikanten, filmmakers worden met voeten getreden. De nieuwe telecomwetgeving die het Europees Parlement heeft goedgekeurd, garandeert bovendien dat consumenten beter geïnformeerd worden over het internet- en telefoonaanbod, zodat ze beter beschermd zijn en minder hoeven te betalen.Info: [email protected] of 02 284 76 23

cd&V wil heel het jaar tussenkomst stookoliefondsVanaf 1 september tot 30 april 2009 kan opnieuw een tussenkomst bij het Stookoliefonds worden aangevraagd. Nathalie Muylle, CD&V-kamerlid, wil die verwarmingsperiode afschaffen en gezinnen de mogelijkheid geven het hele jaar door een tussenkomst aan te vragen. Tijdens de zomermaanden dalen de prijzen van de stookolie internationaal immers vaak door een dalende vraag. Ook worden vaak vakantiepremies gebruikt om stookolie in te slaan voor de volgende winter. Met de afschaffing wil CD&V bovendien een stuk tegemoet komen aan de terechte kritiek van de OCMW’s om de werklast meer te spreiden over het hele jaar.

Wil u meer weten over de werking van CD&V-senioren van het voorbij jaar en de planning voor het komende werkjaar? Het jaarverslag CD&V-senioren 2007-2008 is beschikbaar. Voor meer informatie, neem contact op met het Algemeen secretariaat CD&V-senioren, Wetstraat 89, 1040 Brussel, 02/238 38 96, [email protected]

op engagement staat geen leeftijd

cd&V wil heel het jaar tussenkomst stookoliefonds

gratis jaarverslag van de senaat

Het jaarverslag 2007-2008 van de CD&V-senaatsfractie is uit. Het verslag bevat een reeks sprekende tabellen en grafieken, de essentie van het inhoudelijk parlementair werk van de 12 CD&V-senatoren en een beknopt overzicht van diverse activiteiten die in of namens de Senaat plaatsvonden. Gratis bestellen van deze fraai uitgegeven publicatie kan op: CD&V-Senaatsfractie, Paleis van de Natie, Natieplein 1, 1009 Brussel (02/501.75.45, [email protected]). Het verslag is ook online ter beschik-king via de site van de fractie. Info: www.cdenvsenaat.be of schrijf je in op onze 14-daagse elektronische nieuwsbrief.

gratis jaarverslag van de senaat

Het jaarverslag 2007-2008 van de CD&V-senaatsfractie is uit. Het verslag bevat een reeks sprekende tabellen en grafieken, de essentie van het inhoudelijk parlementair werk van de 12 CD&V-senatoren en een beknopt overzicht van diverse activiteiten die in of namens de Senaat plaatsvonden. Gratis bestellen van deze fraai uitgegeven

Page 5: Ampersand oktober 2008

V&M viert 60 jaar vrouwenstemrecht

Miet Smet en Francesca Van-thielen verrichten, elk in hun

sector, al jarenlang baanbrekend werk voor vrouwen: Miet Smet als één van de allereerste vrou-welijke toppolitici en oprichter van de CD&V-vrouwenbeweging Vrouw&Maatschappij. Francesca Vanthielen als zelfbewuste en onaf-hankelijke presentatrice/actrice.

eerste Viool

Miet Smet: ‘Onze parlementen en regeringen bestaan vandaag voor één derde uit vrouwen. Toen ik in 1978 in het Parlement terechtkwam, was dat 8 procent en in 1994 nog altijd maar 11 procent. Op natuur-lijke wijze had het nog 100 jaar geduurd om te staan waar we nu staan! Op mijn initiatief kwam er in ‘94 een wet: één derde van de kieslijsten moest van toen af uit vrouwen bestaan en sinds 2003 is dat de helft. Hebben vrouwen sindsdien dezelfde kansen als mannen? Neen. Bekijk de politici die deelnemen aan de gemeen-schapsdialoog: er zit geen enkele vrouw tussen! Gelukkig hebben een

aantal politieke partijen nu voor de allereerste keer een vrouwelijke voorzitter, zoals Marianne Thyssen bij CD&V. Ik hoop dat zij de refl ex hebben om meer vrouwen naar de top te brengen.’Francesca Vanthielen: ‘Ook ik ervaar dat er soms nog in hokjes wordt gedacht. Voor de presenta-tie van Sterren op de Dansvloer was ik een voor de hand liggende keuze: ik had jaren ervaring met dans en live-presentatie. Maar mij de hoofdpresentatie laten doen en een jongere man tegenover me plaatsen? Dat kon niet. Uiteindelijk hebben ze voor Jacques Vermeire gekozen, maar vonden ze het niet kunnen om hem de presentatie backstage te laten doen. Het is dus nog steeds niet vanzelfsprekend dat een vrouw de hoofdrol krijgt.’

laNge Weg afgelegd

Miet Smet: ‘Kinderopvang is vandaag een politiek onderwerp als een ander. Nog niet zo lang geleden vonden de meeste mannen nog dat vrouwen best thuis bleven bij de kinderen. Maar het werk is

niet af. Mannen en vrouwen hebben recht op evenveel ouderschaps-verlof, en toch nemen mannen dat nauwelijks op. Het is de vrouw die deeltijds gaat werken of loopbaan-onderbreking neemt als er kinderen komen. En dus minder verdienen en minder pensioen opbouwen. Op dat vlak moeten we verder zoeken naar structurele oplossingen.’Francesca Vanthielen: ‘Naar mijn mening doet mijn eigen zender VTM nog te weinig om vrouwen te versterken. Momenteel studeer ik internationale politiek aan de KU Leuven. Ik speel al een tijdje met het idee om daar een programma rond te maken, maar bij VTM zeg-gen ze dat er geen publiek voor is. Dan denk ik: nu heb je eens een presentatrice met ‘brains’ rondlo-pen: doe er iets mee! De kijker zal wel volgen. Maar dat risico durven ze niet te lopen. Jammer.’

Vrouw & Maat-schappij viert feest!V&M viert 60 jaar Vrouwenstemrecht met een spette-rende show van Supervrouw Els De Schepper en een talkshow met Francesca Van Thielen, Miet Smet en Leen Van Molle. Het feest heeft plaats in de Arenbergschouwburg te Antwerpen op 30 november 2008 in de namiddag. Meer info: www.vrouwenmaatschappij.be

Net zestig jaar geleden mochten vrouwen voor de allereerste keer gaan stemmen. CD&V-coryfee Miet Smet en tv-persoonlijkheid Francesca Vanthielen, twee vurige feministes, maken de analyse: ‘Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat een vrouw de hoofdrol krijgt.’

Breek uit die hokjes

rende show van Supervrouw Els De Schepper en een talkshow met

fo

to B

ar

t D

eW

ae

le

5

van de partij

Page 6: Ampersand oktober 2008

hoofdartikel

6 76 7

Op een moment dat ook ons land door de financieel-economische orkaan gaat, oogsten de twee CD&V-toppers Yves Leterme en Kris Peeters van alle kanten lof voor hun daadkracht.

Eerst was er de financiële crisis die ook de Belgische

spaarders en beleggers dreigde te treffen, daarna was er het begro-tingsoverleg en de beleidsverkla-ring van de federale regering, en tussendoor ging ook nog eens de gemeenschapsdialoog van start. Telkens waren het de twee CD&V-regeringsleiders Yves Leterme en Kris Peeters die voor de hoofdrol tekenden. In tijden van onzeker-heid zijn zij het die iedereen op sleeptouw nemen om het land in rustigere wateren te brengen.

Leiderschap in onzekere tijden

‘De regering die ik leid zal geen enkele Belgische spaarder in de kou laten staan’, verzekert Yves Leterme

Page 7: Ampersand oktober 2008

6 7

hoofdartikel

6 7

Nachtjes kloppeN

Wat al een hele tijd in de lucht hing, gebeurde ook: het financiële virus in de Verenigde Staten waaide over naar Europa en verspreidde zich ook hier: eerst Fortis en daarna Dexia werden aangestoken. Na verschil-lende nachtelijke onderhandelingen slaagde Yves Leterme er samen met zijn collega’s uit de buurlanden in om beide banken in veiligheid te brengen. De houding van Yves Leterme en zijn regering was in beide operaties consequent: het voortbestaan van die banken is de beste garantie voor de redding van het spaargeld van de mensen. ‘De spaarders en de personeelsleden bij die banken mogen gerust zijn’, kan Leterme iedereen geruststellen. Hetzelfde geldt voor de Belgische spaarders van andere banken die eventueel nog in de problemen zou-den komen. Ook zij krijgen van hem

‘De regering die ik leid zal geen enkele Belgische spaarder in de kou laten staan’, verzekert Yves Leterme

de verzekering dat ze op dezelfde bescherming kunnen rekenen: ‘De regering die ik leid zal geen en-kele Belgische spaarder in de kou laten staan. Ook de klanten van Kaupthing niet, zelfs al is dat geen Belgische bank.’Tussen alle crisisvergaderingen door, slaagde Yves Leterme er ook nog eens in om een gat van zes en een half miljard euro te dichten en zo een sluitende begroting te presente-ren. In zijn beleidsverklaring kon hij zelfs melden dat er nu al jaarlijks, bijkomend en naast de indexaanpas-singen voor 800 miljoen euro aan koopkrachtmaatregelen genomen zijn, in de eerste plaats voor de laagste inkomens en de mensen met een uitkering. Ook de volgende maanden zal de regering de koop-kracht ondersteunen én de concur-rentiepositie van onze ondernemin-gen verdedigen. Maar in tijden van economische aardbevingen beseft Leterme dat hij alert moet blijven: ‘Ik zal de begroting van zeer nabij volgen en indien nodig bijsturen.’

charmeoffeNsief

Op het moment dat de bankencrisis hier in volle hevigheid uitbarstte, zat minister-president Kris Peeters op het vliegtuig richting Japan, voor een handelsmissie die nog meer Japanse bedrijven moet overtuigen om in Vlaanderen te investeren. In zijn kielzog – en voor de allereerste keer – had Peeters de bazen van de vier grootste Vlaamse havens gezamelijk meegebracht. Het bezoek kaderde in zijn project Flanders Port Area, dat de samenwerking tussen de Vlaamse havens wil stimuleren om nog ster-ker te staan tegenover de concurre-rende havens in de buurlanden. Tussen de officiële momenten door pleegde Peeters permanent overleg met het thuisfront over de financiële toestand. Vanop 10.000 km afstand nam hij de beslissing in overleg met de Vlaamse regering om 500 miljoen euro te pompen in Dexia. ‘Geen ge-makkelijke beslissing’, zegt Peeters. ‘Uiteindelijk is het niet de taak van de overheid om geld te pompen in een bank. Maar uitzonderlijke situa-ties vergen uitzonderlijke maatrege-len. We moesten de belangen van

de vele Vlaamse spaarders en de lokale overheden veiligstellen.’Kris Peeters had zijn trip naar Japan, die door iedereen als een succes werd ervaren, niet op een gepaster moment kunnen aanvatten. Op een moment dat ook de economie onder de financiële problemen gaat lijden, is het belangrijker dan ooit om buitenlandse investeerders te over-tuigen van de Vlaamse troeven. ‘De uitdagingen zijn enorm’, zegt Pee-ters. ‘Kijk naar de ontslagen die er de afgelopen weken zijn gevallen.’ Naast Japan stonden ook bezoeken aan Londen en Nederland op zijn programma, en ook de Verenigde Staten en de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) mogen zich verwachten aan een charmeoffensief. ‘We willen Vlaanderen op de kaart zetten als een open, sociale en so-lidaire regio’, verwoordt Peeters de ambitie. ‘Proud, but humble.’

historisch momeNt

‘Proud, but humble’, dat was wel-licht ook de gemoedsgesteltenis van Kris Peeters toen hij onlangs de gemeenschapsdialoog mocht openen. Tenslotte ging het om een historisch moment: voor het eerst gaan de gemeenschappen rechtstreeks met elkaar in overleg. Peeters maakt daarbij dankbaar gebruik van de kennis van mensen als Jo Vandeurzen, die de afgelopen maanden al bij de communautaire onderhandelingen waren betrok-ken. ‘We moeten vermijden dat de gemeenschapsdialoog een praat-barak wordt. Voor de verkiezingen van 2009 moeten er deelakkoorden afgesloten zijn en uiterlijk tegen 2010 moet er een grote staatsher-vorming komen.’

‘Ik wil Vlaanderen op de kaart zetten als een open, sociale en solidaire regio. Proud, but humble.’

kris peeters

fo

to l

iev

en

va

n a

ss

ch

e

Page 8: Ampersand oktober 2008

8 98 9

reportage

servais verherstraeten katrien partyka sonja becq

Werk op de plankIs CD&V een ‘one issue’-partij geworden die enkel nog met de staatshervorming bezig is? Onzin natuurlijk, ook al was dat de afgelopen maanden her en der te horen. Zeven CD&V-Kamerleden gunnen ons een blik in hun (overvolle) agenda voor het komende parlementaire jaar.

kapiteiN iN Woelige tijdeN

Voor Kamerfractieleider Servais Verherstraeten is het zonneklaar dat CD&V geen ‘one issue’-partij is: ‘De Vlaamse christendemocra-ten zijn dat ook nooit geweest.’ Hij heeft wel zijn idee hoe die percep-tie is ontstaan: ‘CD&V heeft zich de afgelopen 15 maanden inder-daad hard ingezet voor die staats-hervorming. Maar wat sommigen vergeten is dat we er zo hard aan gewerkt hebben, net omdat een staatshervorming een middel is om de broodnodige sociaal-economi-sche hervormingen door te kunnen voeren. En die komen voor CD&V nog altijd op de eerste plaats.’Vandaag heeft de media-aandacht zich voor een groot deel verscho-ven van het communautaire naar de financiële crisis. Verherstraeten voorspelt dat die trend zich nog verder zal doorzetten: ‘Politiek drijft nu eenmaal op de golven van de samenleving. Maar als verantwoordelijke partij zullen we er over moeten waken dat wij de staatshervorming op de agenda houden. Terwijl we op de golven van de actualiteit drijven, mogen we niet vergeten om onze ogen strak op de horizon te houden:

als we bv. zoveel mogelijk Vlaamse jobs willen veiligstellen voor een financieel-economische storm, dan is een gepast beleid noodzakelijk. En daar is een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid voor nodig.’Met de toekomst bezig zijn bete-kent voor Verherstraeten ook de oorzaken van de financiële crisis nauwgezet opvolgen. ‘Wat er bij verschillende banken is gebeurd, mogen we niet blauwblauw laten. Vandaar ons voorstel dat het Rekenhof zo snel mogelijk een onderzoek start, ondermeer naar de verantwoordelijkheid van het CBFA: heeft dat orgaan haar controlefunc-tie wel naar behoren uitgeoefend? Heeft ze daar wel voldoende mid-delen voor? Daarnaast stellen we ook voor om binnen het parlement een controlecommissie voor de banken op te richten, een Comité B. Al die maatregelen zijn erop gericht om de belangen van de kleine spaarders en beleggers te vrijwaren. Wat de afgelopen weken, maanden en jaren is gebeurd, mag zich nooit meer voordoen.’

VrageN Voor de toekomst

Sonja Becq: ‘Vragen die u wakker houden: zal ik toekomen met mijn

loon, mijn uitkering, mijn pensioen? Wij vragen dat de welvaartsvast-heid van alle uitkeringen – binnen een afgesproken minimaal gega-randeerde enveloppe - automatisch kan gebeuren. En op de pensioen-conferentie in het najaar willen we de versterking van de basispen-sioenen om het principe van de solidariteit (ik betaal mee voor jou) en verzekering (ik betaal ook voor mezelf) veilig te stellen; langer werken aanmoedigen, een oplos-sing zoeken voor het pensioen van de contractuele ambtenaren, en hoe maken we de 2e pijlerpensioenen meer toegankelijk?’

de Vele uitdagiNgeN VaN eNergie

Katrien Partyka: ‘Energie, dat is de grootste uitdaging waarmee we in de Commissie Bedrijfsleven geconfronteerd zullen worden. We moeten daarbij zeker op lange termijn denken: is onze gasbevoor-rading wel gegarandeerd, bijvoor-beeld door contracten af te sluiten met verschillende landen? Of zal op een koude winternacht in 2015 de stroom uitvallen omdat onze eerste kerncentrales gesloten zijn en de buurlanden geen elektriciteit konden leveren?’

Page 9: Ampersand oktober 2008

8 9

hoofdartikel

8 9

‘Onze energie betaalbaar houden is een even belangrijke uitdaging. Samen met de federale regering werken we hard aan meer concur-rentie op de markt voor goed-kopere tarieven. De consument mag niet in de kou blijven staan. Facturen lezen en veranderen van leverancier moet dringend eenvou-diger worden.’

BraNdWeer oNder Vuur

Leen Dierick: ‘Ik ga mij in de ko-mende maanden toeleggen op de brandweerhervorming. De werking van de brandweer ligt onder vuur. Voor CD&V is het cruciaal dat áls de brandweer nodig is, ze prima werk moet kunnen afleveren.’‘De uitgangspunten zijn het principe van de snelste adequate hulp, een schaalvergroting die de middelen moet optimaliseren en een finan-ciële herverdeling van de lasten. Een hervorming is nodig: sinds de vorige wet uit 1963 stellen zich andere noden. Maar wat op tafel ligt is duur en onsamenhangend. Nu CD&V in de meerderheid zit, sturen we bij waar het kan en leg-gen we de minister het vuur aan de schenen. CD&V wil een brandweer-hervorming met een betere dienst-

verlening en binnen een budgettair aantrekkelijk plaatje.’

VoedselprijzeN BedWiNgeN

Nathalie Muylle: ‘De internationale voedselcrisis en de stijgende voed-selprijzen blijven onze aandacht vragen. Welke rol kan een overheid hierin spelen? Internationaal kun-nen we ons de vraag stellen: moe-ten we niet meer middelen voorzien voor landbouwontwikkeling in het Zuiden? De voedselzekerheid in onze regio behouden? Zorgen dat de producent in het Noorden en het Zuiden een eerlijke prijs krijgt voor zijn product? Kunnen we blijven vasthouden aan de productie van biobrandstoffen ? Moeten we spe-culatie op voedsel niet tegengaan?’ ‘Maar ook dichterbij: hoe komt het dat de prijs voor de consument en de boer zo sterk verschilt ?Zal het prijsobservatorium hier voor de nodige transparantie zorgen? Moet een overheid tussenkomen in het prijzenbeleid? Allemaal vragen die op ons afkomen de komende weken en maanden.’

eeN drukke justitie-herfst

Raf Terwingen: ‘De wet op de appartementsmede-eigendom is

leen dierick nathalie muylle raf terwingenroel deseyn

na 15 jaar aan herziening toe. Er is het belangrijke wetsvoorstel - met Luc Goutry als trekker – rond de bekwaamheidsstatuten. Idee is de bestaande statuten voor geestes-zieken, onbekwaamverklaarden, … te vervangen door één globaal statuut. Samen met Katrien Schrij-vers heb ik een voorstel ingediend om bijeenkomsten van racistische en neo-nazistische groepen te ver-bieden. Ook stelden we een aantal bijsturingen voor aan de nieuwe echtscheidingswet. En niet te vergeten de onderzoekscommissie Fiscale Fraude. En wat liep er mis bij de aanpak van de fiscale fraude de laatste jaren?’

BetrouWBare techNologie

Roel Deseyn: ‘De wereldeconomie is voor een deel gebouwd op ICT-technologie. Vertrouwen is daarbij cruciaal en daarom wil ik in het parlement een ambitieus plan rond internetveiligheid verdedigen. Een andere ‘hot issue’ is de tele-com: nog teveel worden mensen het slachtoffer van huizenhoge gsm-facturen zonder dat ze precies weten waarom. Met enkele gerichte wetsvoorstellen, wil ik de klanten-belangen afdwingen.’

leen dierick nathalie muylle raf terwingenroel deseyn

Page 10: Ampersand oktober 2008

hoofdartikel

In zijn laatste Septemberverklaring voor de verkiezingen kon minister-president Kris

Peeters met trots melden dat 91% van het Vlaamse regeerakkoord uitgevoerd of in uit-voering is. Ludwig Caluwé maakt de Vlaamse CD&V-balans op van de afgelopen vier jaar.

Werk

‘We kregen een investeringsregering die het economische weefsel heeft ondersteund. De investeringen zijn met 32% gestegen. Alter-natieve financiering meegerekend komen we uit op meer dan zes miljard investeringen. En de liberalen mogen dan wel de jobkorting claimen voor wie werkt, zonder de christen-democraten zouden de minstverdienenden nooit de grootste korting gekregen hebben. Voor de eerste keer is er ook een Mestactie-plan mét en niet tégen de landbouwers. Dat zie je er ook aan: de vervuiling daalt.’

WoNeN

‘We vroegen respect voor wie betaalbaar wil wonen. Wel, wat we beloofd hebben, hebben we ook gedaan: de vrijstelling van registratierechten is verhoogd. De succes-sierechten op de gezinswoning staan op nul. Sociale huurders kunnen hun woning voortaan kopen. Maar betaalbaar wonen is nog lang niet voor iedereen mogelijk. In de uitbreiding van de sociale huisvesting is onder Paars een duidelijke pauze geweest:

vijf bevoegde – liberale – ministers op vier jaar tijd heb-

ben het beleid geen goed gedaan. Het kostte tijd om dat opnieuw gestart te krijgen. We moeten ook een krachtig huurbeleid voeren. Maar dan moet de huurwet geregionaliseerd worden. Alleen dan kunnen we alle aspecten van de woonmarkt op elkaar afstemmen.’

geziNNeN

‘Aanvankelijk had men 5.000 extra plaatsen voorzien in de kinderopvang. Het zijn er nu al 7.000. Toch neemt de vraag naar kin-deropvang nog toe. Daar zijn verschillende verklaringen voor: het gebeurt steeds meer dat beide ouders gaan werken. Mensen gaan alsmaar verder wonen waardoor natuurlijke netwerken van familie en vrienden erop achteruit gaan. Bovendien, worden er weer meer kinderen geboren sinds 2004, dus sinds CD&V in de regering zit (glimlachje). We doen dus al veel meer dan we beloofd hadden.’ ‘Het aantal verkeersslachtoffers neemt af, maar elk slachtoffer is er één te veel. In het eerste pakket staatshervorming zit de over-heveling van belangrijke onderdelen van het verkeersreglement. Eens dat is goedgekeurd, kunnen we een beleid voeren dat nog beter aangepast is aan ons druk en dicht wegennet. De voorbije jaren werden ook 520 km fiets-paden aangelegd en 323 gevaarlijke punten weggewerkt.’

goed bezig, ook al zijn we er nog niet

Vlaamse cd&V-fractie maakt voorlopig rapport

Aan het begin van het laatste parlementaire jaar voor de Vlaamse verkiezingen hield fractieleider Ludwig Caluwé het Vlaams regeerakkoord tegen het licht.Hij deed dat in een nota waar Ampersand - exclusief! - de hand op kon leggen. Daarin haalt Decaluwé er dié accenten uit die CD&V heeft kunnen realiseren. Ludwig Caluwé

reportage

12 13

Page 11: Ampersand oktober 2008

hoofdartikel

de grootste teleurstelling

Het Vlaamse regeerakkoord bevat ook een hoofdstuk over de staatshervorming. De kans is echter klein dat dit hoofdstuk nog helemaal uitgevoerd wordt voor de ver-kiezingen van 2009. Voor Ludwig Caluwé is dat de grootste teleurstelling van deze legislatuur. ‘We konden natuurlijk pas aan dat hoofdstuk beginnen toen CD&V vorig jaar toetrad tot de federale regering. En dan heeft het nog 15 maanden van in-spanningen gekost voor men tot het besef is gekomen dat een rechtstreekse dialoog tussen de gemeenschappen de enige manier is om tot een grondige staatsher-vorming te komen.’

de grootste kwakkel

De kritiek dat het niet moeilijk is een investeringsregering te zijn van een Vlaamse gemeenschap die de afgelopen jaren in het geld zwom, vindt Ludwig Caluwé onzin: ‘Zij die dat zeggen vergeten dat het vooral een kwestie is van dat geld effi ciënt te besteden. Wist je dat wij per inwoner net hetzelfde budget hebben als in Wallonië? En dat ze in Brussel zelfs nog een ietsje meer hebben? En toch kunnen wij er blijkbaar meer mee doen. Zo zijn wij de afgelopen termijn volledig schuldenvrij geworden en slagen we er nu in jaarlijks geld opzij te zetten voor de vergrijzing.’

oNderWijs

‘Een oude droom is in vervulling gegaan: de lat inzake werkingskosten van het gemeen-schaps- en vrije onderwijs ligt eindelijk gelijk. En de studietoelagen zijn verhoogd. Deze investeringsregering heeft ook een inhaalbe-weging gedaan op vlak van infrastructuur, dankzij de publiek-private samenwerking (PPS). Dat was ondermeer het geval in de zorgsector. Alleen in het onderwijs is die samenwerking trager op gang gekomen dan had gekund, en dat stoort ons. Er zijn 211 schoolbouwprojecten goedgekeurd, maar het is zeer de vraag of de eerste steen nog voor de verkiezingen van 2009 wordt gelegd.’

zorg

‘Het begon met het Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social profi t. Vervolgens kwam er het globaal plan jeugdzorg. Het actieplan fl exibele en occasionele opvang. Het Vlaams actieplan zelfmoordpreventie. Het Vlaams ouderenbeleidsplan en tenslotte het Vlaams actieplan armoedebestrijding. Voor ondersteuning van personen met een han-dicap kwamen meer dan 8.000 plaatsen bij. In het verleden duurde de afwikkeling van een bouwdossier voor een rusthuis 8 jaar, nu nog 1 jaar. Het komende jaar gaan we het Woonzorgdecreet behandelen. De premie van de zorgverzekering steeg ook voor thuiszorg tot 125 euro en het komende jaar komt er nog 5 euro bij.’

lokale BestureN

‘Het Lokaal Pact werd gerealiseerd. Er kwam ook een vaste groeivoet voor de verschillen-de fondsen, maar we moeten nu wel zeggen dat de infl atie dit systeem onder druk zet. Een grondig debat over de herfi nanciering van de gemeenten is onafwendbaar.’

eiNdBeoordeliNg

‘Als je jezelf punten moet geven, moet je na-tuurlijk bescheiden blijven. In al die realisa-ties heeft onze fel vernieuwde en verjongde fractie schitterend werk verricht. Toch schiet de politiek op een aantal domeinen nog tekort: het aantal mensen in armoede blijft groeien en de cohesie in de samenleving blijft afnemen. De werkzaamheidsgraad móét omhoog, we móéten blijven investeren in we-tenschappelijk onderzoek, we móéten Levens Lang Leren blijven stimuleren. Maar ook onze troeven behouden zal veel inspanningen vergen: kwaliteitsvol onderwijs, onze sa-menleving duurzaam en leefbaar houden, de begonnen investeringsprojecten af werken. In Vlaanderen hebben we immers maar twee echte troeven: ons onderwijs en onze ligging voor logistiek en transport. We moeten die koesteren.’

12 13

Page 12: Ampersand oktober 2008

14 1514 15

Toen VRT-journaliste Linda De Win vorig jaar in een interview

naar de leeftijd peilde van kersvers Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes, was De Wins spontane reactie: ‘50? Is dat niet wat oud om nog in het Parlement te belanden?’ Sonja Claes stond zo perplex dat ze er een boek over schreef. In ‘Te jong om oud te zijn? De kracht van ouderen in onze samenleving’ geeft Claes een antwoord op vragen als: Hoe kunnen gepensioneerden zich nog nuttig inzetten voor de samenleving? Op welke manier kun-nen senioren zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden? Heeft de industrie wel voldoende oog voor de oudere consument? En zeker niet de minst belangrijke vraag: komen we binnenkort nog rond met ons pensioen?

aNdere geNeratie,

aNdere Behoeftes

Herman Konings: ‘Wij maken het onderscheid tussen senioren en medioren. Senioren weten wat het

is om niks te hebben. Ze hebben de Depressie in de jaren ‘30 en de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. De medioren, die geboren zijn tus-sen ‘45 en ‘55, hebben nooit een oorlog meegemaakt en hebben dus vaak geen benul van schaarste en schaamte. Samengevat, senioren hebben een volledig andere mentaliteit dan de medioren. Daar moeten we rekening mee houden. Vandaag is drie kwart van de gepensio-neerden nog van de vooroorlogse generatie. Maar over vijf jaar, in 2013, zal die verhouding volledig omgekeerd zijn. Over vijf jaar zullen de behoeften van onze gepensi-oneerden er dus volledig anders uitzien. Die generatie zal, om maar iets te zeggen, veel meer financiële mogelijkheden hebben omdat beide partners gewerkt hebben. De over-heid zal ervoor moeten zorgen dat ze die kwart vooroorlogse gepensi-oneerden, vaak vrouwen die altijd aan de haard gebleven zijn, niet uit het oog verliest.

‘Als we ons dan de vraag stellen: ‘gaan we binnenkort nog rondko-men met ons pensioen?’ Dan zien we dat steeds meer veertigers en vijftigers naast hun gewone pensioen al een spaarpotje heb-ben aangelegd in pensioenfond-sen en groepsverzekeringen. De verwachting is dat ze daarmee gaan ‘rondkomen’. Het enige probleem is uiteraard de verlenging van de le-vensverwachting. Eens de medioren van vandaag 80 worden, zullen ook zij meer zorg van de staat vergen.’Sonja Claes: ‘Wij vertrekken vanuit een andere indeling, met name die tussen zelfstandigheid en afhan-kelijkheid. Als we naar de groep van 50+’ers kijken, zien we dat een grote groep nog heel onafhankelijk is, ook bij de vooroorlogse genera-tie. De vraag die wij ons stellen is: wat kan die onafhankelijke groep nog allemaal zelf doen? Hoe lang kunnen ze nog zelfstandig blijven en een bijdrage leveren aan de samenleving?’‘Men heeft het pensioenstelsel ont-wikkeld om het nooit te gebruiken, op een moment dat de mensen stierven voor ze de pensioenge-rechtigde leeftijd hadden bereikt. In de tijd van Bismarck, eind 19de eeuw, werd de gemiddelde mens 43 jaar! Het huidige pensioenstelsel heeft dus zijn beste tijd gehad. Het Zweedse model kan hier inspiratie bieden. Dat systeem houdt rekening

Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes gebruikte de kracht van de verontwaardiging om een boek te schrijven over senioren. Trendwatcher Herman Konings hanteert de kracht van de statistiek om uitspraken te doen over de toekomst. Dat moet wel een boeiend gesprek opleveren over de toekomst van onze senioren.

De kracht van senioren

enerzijds

FoTo

’s B

ar

T D

EW

aE

LE

Page 13: Ampersand oktober 2008

14 1514 15

anderzijds

met het gemiddelde aantal levens-jaren dat nog voor je ligt. Iemand die langer heeft gewerkt, krijgt dus meer dan iemand die vroeg is gestopt. Iedereen weet dat we langer zullen moeten gaan werken. Dit model biedt ons een manier om onze toekomst in eigen handen te houden. Het legt de verantwoorde-lijkheid bij de mensen zelf.’

kNelpuNtBeroep:

VrijWilliger

Claes: ‘Eens iemand beslist om op pensioen te gaan, moeten we kijken hoe we die persoon nog op een zinvolle manier kunnen inzetten. Een voorbeeld: in mijn gemeente Heusden-Zolder is het hoofd van de Technische Dienst voorzitter geworden van de Ge-meentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. En waarom zou een jour-nalist geen redacteur kunnen wor-den van een seniorenkrantje? Die mensen hebben zoveel expertise opgebouwd tijdens hun loopbaan dat het zonde zou zijn om daar niets meer mee aan te vangen!’Konings: ‘Er is natuurlijk een pro-bleem, he Sonja. De meerderheid van de zorgbehoevende 65+’ers zijn vrouwen. Een groot deel van die groep is zelf altijd afhankelijk geweest, heeft altijd ten dienste ge-staan van de partner en heeft dus geen ervaring met werk en kennis. Zij zijn heel moeilijk te overtuigen om zich plots in te schakelen ...Claes: (onderbreekt hem) Tenzij in de zorgsector! Die vrouwen heb-ben altijd gezorgd voor hun gezin. Ze kunnen dat nu ook doen voor andere senioren. Konings: ‘Oké, daar heb je een punt. Helaas is dat maar één van de sectoren die steunt op vrijwil-ligerwerking. Mensen hebben vaak een drempel waar ze niet over dur-ven. Ik merk dat heel goed bij mijn moeder, een fantastische, gedreven vrouw van 74 jaar. Onlangs heeft ze met een aantal leeftijdsgenoten een computercursus gevolgd. Weet je wat ze aan het eind van die cursus zei? Ik vond het wel boeiend, maar ach, als ik iets nodig heb dan vraag ik het wel aan mijn zoon. De koudwatervrees om technologie te

herman konings

Trendwatcher

Pensioensparen of beleggen? ‘In mijn beroep heb ik geleerd dat de enige echte zekerheid die we hebben de onzekerheid is. Beleggen is dus niet aan mij besteed, aan pensioensparen doe ik wel.’Fietsen of thai chi? ‘Fietsen is voor mij en mijn vrouw de ideale manier om een stad te ontdekken. Ik ben inmiddels 44 jaar. Dan begint ook de gezondheid en de wens om zo laat mogelijk jong te sterven te spelen.’ Mantelzorger of klusjesman? ‘Mijn vrouw klust veel beter dan ik. Ik ben van opleiding psycholoog en heb daardoor wel een idee van de noden en wensen van mensen. Een taak als mantelzorger zou me dus wel liggen.’

Vlaams volksvertegenwoordigerBurgemeester van Heusden-Zolder

Thuis wonen of service-fl at? ‘Ik blijf liever thuis wonen, in mijn vertrouwde omgeving en met de vrienden en verenigingen die ik al zo lang ken. Je behoudt toch veel gemakkelijker sociaal contact dan wanneer je alles opnieuw moet opbouwen.’ Peter Goossens of Sonja Kimpen? ‘Sonja Kimpen. Gezond zijn vind ik heel erg belangrijk. Ziek zijn maakt afhankelijk. Wie wil niet gezond oud worden? Cruise of rugzakreis? Ook later willen we nog zoveel mogelijk ontdekken als we op reis gaan. Het enige dat meegaat is een ticket en een rugzak.

sonja claes

gebruiken blijft bestaan.’Claes: ‘Op dit moment doet 16 % van de senioren aan vrijwilligers-werk. Minstens even belangrijk is dat nog eens 16 % bereid is om aan vrijwiligerswerk te doen. Het is aan de overheid en verenigingen om die mensen vrijwilligerswerk op maat aan te bieden. We moeten het gebied van de zorg durven opentrekken naar andere doelgroe-pen. Vrijwilligers hoeven niet alleen voor ouderen te zorgen, maar kunnen evengoed ingezet worden in de kinderopvang. Dat gebeurt vandaag nog nauwelijks.’

Herman Konings is een van de sprekers op het congres van Neos, het netwerk van ondernemende se-nioren. Het congres, dat doorgaat op 30 oktober, staat dit jaar in het teken van de oudere consument. Info: www.deoudereconsument.be of www.neosvzw.be

15

Pas verschenen bij Davidsfonds Uitgeve-rij: Te jong om oud te zijn. De kracht van ouderen in onze samenleving van Sonja Claes. Sonja Claes signeert haar boek tijdens de Boekenbeurs op 4 november van 16 tot 20.30 uur op de stand Davidsfonds Uitgeve-rij (Antwerp Expo, Hall 3, stand 304).Speciaal voor alle Ampersand-lezers geldt die dag een toegangskorting van 2 euro. U betaalt dus 5 euro in plaats van 7 euro voor een ticket. Let op: deze korting is ENKEL GELDIG op DINSDAG 4 NOVEMBER 2008.

Deze korting is enkel geldig op vertoon van deze kortingsbon uit Ampersand. Je ontvangt géén korting op vertoon van je lidkaart. Breng je lidkaart wel mee naar de stand, dan krijg je van Sonja Claes een kleine attentie. Deze korting is niet cumuleerbaar met an-dere kortingen.

Korting voor alle CD&V-leden

Page 14: Ampersand oktober 2008

hoofdartikel

midden de leden geven cd&V het vertrouwen

Zo’n 1000 CD&V-leden hebben zaterdag 27 september deelgenomen aan het Actualiteitscon-gres van CD&V in de Brussels Event Brewery. Normaal had daar ons ideologische congres Klaar voor de Wereld moeten plaatsvinden, maar omwille van de politieke actualiteit werd op het laatste moment beslist om dat congres naar een latere datum te verschuiven. In de plaats kwam een moment waarop alle leden de kans kregen om de CD&V-partijtop te confron-teren met hun vragen en bedenkingen over het einde van het kartel en de slaagkansen van de gemeenschapsdialoog. Uit de vele kritische vragen die werden beant-woord door Yves Leterme, Kris Peeters en Jo Vandeurzen, bleek dat er onder de leden twijfel bestaat over de goede bedoelingen van andere partijen om de dialoog te doen slagen, maar werd evengoed de dwingende vraag gesteld om verantwoordelijkheid te nemen op een moment dat financiële en sociaal-economische maatrege-len noodzakelijk zijn. Uiteindelijk gaf een ruime meerderheid van 82 procent de partijtop het vertrouwen om verder te werken aan een staatshervorming.

Voor een volledige fotoreportage en filmpjes van het Actualiteitscongres kan je terecht op: www.cdenv.be/de-moed-om-door-te-zetten

‘Met of zonder kartel, we veranderen geen jota aan ons programma.’

marianne thyssen

16 17

Page 15: Ampersand oktober 2008

hoofdartikel

mensenleden geven cd&V het vertrouwen

‘Het zijn de Vlaamse christendemocraten geweest die de voorbije staatshervormingen hebben gerealiseerd. Het zullen ook de christendemocraten zijn die de volgende, zesde staatshervorming zullen realiseren.’

‘Ik kies niet voor een partij van het ‘non’. Ik wil lid zijn van een partij die ook voor gezinnen, gepensioneerden, de laagste uitkeringen en justitie vecht.’

jo vandeurzen kris peeters

‘Een woord is een woord. Ik durf u recht in de ogen te kijken, ons engagement voor een grote staatshervorming blijft.’

yves letermemarianne thyssen

fo

to’s

lie

ve

n v

an

as

sc

he

16 17

Page 16: Ampersand oktober 2008

hoofdartikel

CD&V-ideoloog Wouter Beke zei het al in de vorige Ampersand: pas als we weten wie we zijn en vanwaar we komen, zijn we echt Klaar voor de Wereld. Door de politieke actualiteit mag ons ideologi-sche congres dan voor onbepaalde duur uitgesteld zijn, voor diegenen die halsreikend uitkeken naar een stevig potje discussiëren hebben we hier wel een zoethouder van formaat klaarliggen. De Roets is een kalender die ons da-gelijks op een speelse en moderne manier een stukje over onze Vlaamse roots vertelt: Rika De Backer, Louis Neefs, De Bende van Baeckelandt, Paul Van Ostayen en het kasteel van Poeke: ze passeren allemaal de revue. Ideaal dus om de dagen mee af te tellen tot aan het congres! Wij mogen tien kalenders weggeven aan de leden die het juiste antwoord weten op volgende vraag:

In bovenstaand lijstje van personen die in de Roets zijn opgeno-men, bevindt zich één voormalige CD&V-minister. Wie was dat?

Zend je oplossing op een gele briefkaart naar: Ampersand, Wet-straat 89, 1040 Brussel of mail ze naar [email protected]

open dialoog iV Diversiteit is een werkwoordCD&V organiseert een Open Dialoog rond diversiteit op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Brussel. Met vertegenwoordigers uit het allochtone en autochtone middenveld, werkgevers en vakbonden en professio-nelen uit de tewerkstellings-, opleidings-, en minderhe-densector. Open Dialoog vindt plaats op zaterdag 8 november in het Vlaams Parlement. Aanvang om 9:30.Info: Walter Vandenbossche, tel. 02 549 64 82, sa[email protected], of surf naar www.cdenv.be/opendialoog

gezondheidscongres V&mVrouwen hebben meer oog voor evenwichtige voeding, maar sporten minder dan mannen. Ze zijn ook vatbaar-der voor slapeloosheid, eetstoornissen, depressies en burn-out. Vrouw & Maatschappij analyseert die gender-verschillen en lanceert een reeks maatregelen om een gezonde levensstijl en de gezondheidszorg toegankelijk te houden voor alle vrouwen.Vrouw & Maatschappij nodigt al haar leden uit op haar Nationaal Congres ‘In Balans met Jezelf’op zaterdag 8 november van 9u tot 13u.KHLeuven, departement Gezondheidszorg en Techno-logie, Herestraat 49, 3000 Leuven (op de site van UZ Gasthuisberg)Info: www.vrouwenmaatschappij.be

Promotiemateriaal bestellen, CD&V-gadgets kopen, je CD&V-eetfeest aan-kleden, ... Via de CD&V-webwinkel is het voortaan een fl uitje van een cent.Bezoek onze CD&V-webwinkelwww.cdenv.be/webwinkelDe eerste vijf lezers of afdelingen die een bestelling plaatsen ter waarde van minstens 25 euro, krijgen er een gratis CD&V-rugzak bovenop.

boekenweg

agenda

een goed idee

• agenda punt 1 Barbeque in Olmen

• agenda punt 2

• agenda punt 3

• agenda punt 4

• agenda punt 5

• agenda punt 6

18 19

een goed ideeeen goed idee

uitgesteld zijn, voor diegenen die halsreikend uitkeken naar een stevig potje discussiëren hebben we hier wel een zoethouder

Promotiemateriaal bestellen, CD&V-gadgets kopen, je CD&V-eetfeest aan-

een goed idee

CD&V-ideoloog Wouter Beke zei het al in de vorige Ampersand: pas als we weten wie we zijn en vanwaar we komen, zijn we echt Klaar voor de Wereld. Door de politieke actualiteit mag ons ideologi-sche congres dan voor onbepaalde duur

CD&V-ideoloog Wouter Beke zei het al in

shoppen in de cd&V-webwinkel

Page 17: Ampersand oktober 2008

hoofdartikel

18 19

Peel: ‘Sorry voor mijn laattijdigheid Parys, ik zat vast in het Brusselse verkeer. Iemand moet gedacht hebben dat Sarkozy belangrij-ker is dan ik. En ik was al uit mijn humeur. Wat lees ik daarnet in de krant? Vrouwen zijn niet vies van geld en macht. Alsof dat nieuws is! Ge moet maar eens aan politiek doen met een vrouw.’‘Wat was nu weer het argument om meer vrouwen in het parlement te krijgen? Ze zouden op een andere manier aan politiek doen. Wat een onzin! Wat zeg ik? Wat een belediging voor de vrouwen! Alsof een vrouw iets extra’s aan de politiek moet toevoegen. Alstublieft zeg. Als er evenveel vrouwen dan mannen in de politiek moeten zitten, dan is dat omdat er evenveel van rondlopen.’Parys: Weet ge wie er gediscrimineerd wordt in de politiek, Peel? Gij en ik. En ik ga u ook meteen vertellen hoe we dat gaan oplossen: met een zelfhulpgroep. Ik heb er zelfs al een naam voor bedacht: Oudere Man en Maat-schappij. Onze eerste eis: meer mannen van middelbare leeftijd in het parlement. Dat zou nog eens goed zijn voor de politieke cultuur. Oudere mannen doen op een totaal andere manier aan politiek. Minzaam, effi ciënt, wars van eigenbelang. Geld en macht? Dat interes-seert ons niet!Peel: Nu we’t er over hebben: er wordt toch altijd gezegd dat macht erotiserend werkt.

Mag ik u nu eens iets vragen Parys, van man tot man? Hebt gij daar ooit iets van gemerkt? Parys: Ik moet de vrouwen nog dagelijks van me afslaan Peel, en het is alleen nog erger geworden sinds ik in de Senaat zit. Peel: Ah natuurlijk, het prestige van de Senaat!Parys: Nee, al dat rode pluche! Ik moet daar echt een extreme vorm van zelfonthouding aan de dag leggen. Peel: Zijt gij trouwens niet eens in opspraak gekomen in een of andere vrouwenzaak? Parys: Stel u voor. Er was toen een hele hetze opgezet om mij in diskrediet te bren-gen. Ik zou zogezegd gesignaleerd zijn in de Gentse rosse buurt en op een lijst staan van mensen die daar met hun bankkaart hadden betaald. Toen het gerecht die lijst is nage-gaan bleek daar natuurlijk niets van aan. Ik heb die lijst nog altijd ergens liggen. Daar staan heel interessante namen op. Ik ga die te gepasten tijde eens bovenhalen.’Peel: Ge moet kunnen vergeven en vergeten Parys. Onlangs kwam ik Miet Smet nog eens tegen. Weet ge wat ik dacht? A beautiful young woman is a lucky shot of nature, but a beautiful old woman is a piece of art. Parys: Ge wordt sentimenteler met de jaren Peel.Peel: Ik weet het. Minzamer ook. Effi ciënter, wars van eigenbelang. Geld en macht? Dat interesseert mij niet meer.

FoTo

Ba

rT

DE

Wa

ELE

jonas van puymbroeck - 02 238 38 83peter poulussen, tom van den bergh, stefaan deleeck, marc paredis, geert de kerpellinda meskens - 02 238 38 04kristel nivelleeddy janssens - 02 238 38 05pieter demeesterwetstraat 89, 1040 brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

hoofdredacteur: redactiecomitÉ: adresbestanden: vormgeving: postabonnementen: verantw. uitgever: RE(D)ACTIEADRES:

colofon

Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier

Page 18: Ampersand oktober 2008

20 2120 21

Nathalie delva

25 jaar, VeurneHeeft een vriendPr-manager in een hotel in [email protected] van CD&V sinds 2006.

Motivatie van de jury: Op het Actualiteitscongres was Nathalie één van de verslaggevers van de drie werk-groepen. Onder scherpe tijdsdruk een samenvatting maken van wat er leeft onder de leden én er daarna verslag van uitbrengen aan een bomvolle zaal en een paar tientallen camera’s: je moet het maar doen. Waarom de keuze voor CD&V? ‘CD&V komt op voor iedereen, niet voor één bepaalde groep van de samen-leving. Zelf kom ik uit een familie van zelfstandigen, ik roep dus op de fractie soms wat harder als het over economische punten gaat. Maar alleen omdat ik weet dat aan de overkant van de tafel een ACW’er zit die terugroept.’ Buiten de werkuren is Nathalie gemeenteraadslid in Veurne en voorzitter van JongCD&V Westhoek. ‘Poli-tiek zit niet echt in de familie, maar ik was vroeger al voorzitter van de Schoolraad en lid van ik-weet-niet-meer-hoeveel verenigingen. Het zal wel een genetische afwijking zijn.’Haar politieke voorbeeld is Marianne Thyssen. ‘Iemand die me na een uur spreken kan overtuigen van het be-lang van Europa en die me daarnaast verrast met haar standvastigheid, boeit me wel.’ Haar grootste politieke uitdaging is de bureaucratie verminderen. ‘Hier in Veurne ligt een groot stuk grond dat nu al een hele tijd ligt te wachten op de verkave-ling. Volgens de laatste berichten zou dat nog zes jaar kunnen duren. Frustrerend, zeker als je weet dat we hier een schrijnend tekort hebben aan grond voor woningen, natuur en industrie.’

In ‘Lid van de maand’ verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft doen opmerken. Ie-mand voordragen? Stuur dan je motivatie naar [email protected] met vermelding ‘Lid van de maand’.

fo

to D

rie

s D

ec

or

te

lid van de maand