Ampersand januari 2015

20
LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 15 - JANUARI 2015 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand WWW.CDENV.BE “WAAR KILTE DREIGT, ZORGEN WIJ VOOR WARMTE.” “WIJ N BLIJVEN GELOVEN, ALS ENIGE” Doorstart sociaal overleg SASKIA VAN UFFELEN OVER HET LEIDERSCHAP VAN DE TOEKOMST NATIONALE NIEUWJAARSRECEPTIE

description

 

Transcript of Ampersand januari 2015

Page 1: Ampersand januari 2015

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 15 - JANUARI 2015 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

ampersand

WWW.CDENV.BE

“WAAR KILTE DREIGT, ZORGEN WIJ VOOR WARMTE.”“WIJ ZIJ N BLIJ VEN GELOVEN, ALS ENIGE”Doorstart sociaal overleg

SASKIA VAN UFFELEN OVER HET LEIDERSCHAP VAN DE TOEKOMST

NATIONALE NIEUWJAARSRECEPTIE

Page 2: Ampersand januari 2015

COLOFONAnnemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Silke Van Vaerenbergh, Eline Vercruysse, Pieter Vandeloo, Sam Voeten, Lien De Vos, Tom SchiettecatGert Goris – 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – [email protected]

Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Beste vrienden en vriendinnen

We zij n ervan overtuigd Dat onze situatie uitzichtloos isDat mensen hun werk zullen verliezenDat ouderen en zieken aan hun lot zullen worden overgelatenDat onze kinderen geen kansen zullen krij gen

En ik weiger te geloven Dat extremisten geen verdeeldheid zullen zaaienDat onze samenleving veerkrachtig en solidair is en dat verbondenheid en verdraagzaamheid ons kunnen vooruithelpen

Want het is evident Dat onze maatschappij kil isDat mensen egoïstisch en apathisch zij n Ik zou liegen als ik zeg Dat we zullen vooruitgaan enDat ons land een mooie toekomst tegemoet kan gaan

Ik weet Jullie kunnen denken dat het leven vandaag moeilij k is maar Er is geen alternatiefZeg ik u: er is geen toekomst

Nooit

Beste vrienden, dit is wat we al te vaak horen en lezen. Maar als christendemocraten geloven we precies in het omgekeerde...

2

Page 3: Ampersand januari 2015

Wouter BekeAlgemeen Voorzitter

Nooit

Zeg ik u: er is geen toekomstEr is geen alternatiefJullie kunnen denken dat het leven vandaag moeilij k is maar

Ik weet Dat ons land een mooie toekomst tegemoet kan gaanDat we zullen vooruitgaan enIk zou liegen als ik zegDat mensen egoïstisch en apathisch zij n Dat onze maatschappij kil is

Want het is evident dat verbondenheid en verdraagzaamheid ons kunnen vooruithelpenDat onze samenleving veerkrachtig en solidair is en dat extremisten geen verdeeldheid zullen zaaien

En ik weiger te geloven Dat onze kinderen geen kansen zullen krij gen. Dat ouderen en zieken aan hun lot zullen worden overgelatenDat mensen hun werk zullen verliezenDat onze situatie uitzichtloos is

Wij zij n ervan overtuigd Beste vrienden en vriendinnen

Beste vrienden, dit is wat we al te vaak horen en lezen. Maar als christendemocraten geloven we precies in het omgekeerde...

Bekijk de speech opnieuw viahttp://bit.ly/1wxHKLk

3

Page 4: Ampersand januari 2015

De zaal zat afgeladen vol, en nationaal voorzitter Wouter Beke had de dag voordien zelfs al aangegeven dat er niemand meer bij kon. Het beloofde dus een succes te worden, onze nationale nieuwjaarsreceptie in de Eskimofabriek te Gent. De massale opkomst veroorzaakte lokaal enig fileleed, maar het loonde de moeite dat te trotseren.

Wie binnenkwam in de zaal, die voor de gelegenheid baadde in het oranje licht, voelde zich meteen welkom. Gemoedelijk, sfeervol en gezellig. Ruim 2000 leden waren aanwezig om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Of zeg maar de pint, want de schuimwijn bleef voor één keer achterwege. Middenin de grote zaal bevond zich het indrukwekkende podium, voorzien van grote schermen, waarop het videowerk van kunstenaar Walter Verdin te zien was. Een aparte opbouw, met een dui-delijke boodschap: wij staan in het moedige midden en we kiezen voor een 360°-aanpak. Letterlijk. Nationaal voorzitter Wouter Beke begon zijn speech dan ook met een krachtig signaal: we willen niet meegaan in alle negatieve gedachten en vooruitzichten. We kijken positief naar de toekomst. Want alleen door verdraagzaamheid en solidariteit creëren we een warme samenleving waarin iedereen meetelt en meekan. We laten niemand achter. Wij zijn en blijven het sociale gelaat van deze regering, en zullen dan ook alles in het werk stellen om jobs te creëren, kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en ouderen en zieken de nodige ondersteuning te bieden. En daarvoor moeten we durf tonen, en bruggen bouwen. En de voorzitter gaf aan dat we daarvoor de kwaliteit in huis heb-ben, met onze ministers, staatssecretarissen en parlement-sleden. Onder luid applaus kreeg ook voormalig Europees president Herman Van Rompuy de welverdiende dank.

Na afloop kon iedereen verder genieten van frisse pintjes, tal van heerlijke hapjes waaronder lekkere stoverij, en zelfs Gent-se neuzekes voor wie op de foto ging. En wie aan de tafels zat of stond, kreeg leuke bierkaartjes met cartoons van onze kopstukken te zien. De losse en gezellige omgeving maakten van deze nieuwjaarsreceptie weer een onvergetelijke samen-komst. Want dat is waar het om draait: de kans krijgen om elkaar de beste wensen over te maken, of misschien gewoon te leren kennen. Alles begint bij onze leden.

Zaterdag werd ook de werkgroep ‘Handicap&SAMENleven’ opgestart. Een groep geëngageerde mensen, al dan niet met een beperking, die samen willen nadenken en hun expertise willen bundelen om werk te maken van een samenleving waarin andersvaliden écht gelijkwaardig kunnen zijn.

U WAS WEER FANTASTISCH!

CAR

TOO

N J

ORI

S SN

AET

4

Page 5: Ampersand januari 2015

Bekijk het fotoverslag op onze Flickr- of facebookpagina #PAKVAST

FOTO’S MARC WALLICAN & AF-FOTOGRAFIE

5

Page 6: Ampersand januari 2015

Ook nationaal voorzitter Wouter Beke hekelt de polarisatie tussen groepen in de samenleving en hoopt dat deze mars een duidelijk teken van een-heid en verbondenheid is geweest. Volgens hem was dit een mars van mensen die - hoe divers ook - samen een aantal fundamentele waarheden en vrijheden vooropstellen en aangeven dat daar niet aan te tornen valt. Deze waarden worden het best gevoed door te omarmen, naar elkaar te luisteren en in dialoog te gaan met elkaar. Het is tijd om moed en veront-waardiging om te zetten tot actie. Moed, maar geen geweld.

“Ongezien, deze manifestatie. Ik zag iedereen met eenzelfde overtuiging een boodschap van hoop en verdraagzaamheid brengen. Het samenhorigheidsgevoel daar in de straten van Parijs zal me altijd bijblijven.”

“Met onze deelname in Parijs kreeg mijn verjaardag een andere invulling dan voorzien. Maar wel één om nooit te vergeten. Het was een indrukwekkend eerbetoon aan de slachtoffers en de hulpdiensten, maar ook een nooit gezien signaal voor solidariteit en verdraagzaamheid. Alleen door ons te blijven verzetten tegen polarisering, geven we een toekomst aan onze kinderen.”

JO VANDEURZEN, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

KATRIEN SCHRYVERS, Vlaams parlementslid

Op zondag 11 januari verzamelde een indrukwekkende CD&V-delegatie in het Zuidstation te Brussel om mee te stappen in de manifestatie in Parijs. Onze parlementsleden en ministers wilden een sterk signaal geven van hun afschuw tegenover de recente terreurdaden. Een signaal van solidariteit en medeleven. Want een maatschappij moet de moed hebben om veralgemeningen uit de weg te gaan. De moed hebben om niet te vervallen in een ‘WIJ’ versus ‘ZIJ’-tegenstelling maar wel te groeien naar één WIJ-gevoel. Dat is wat ons naar Parijs stuwde. Dat het een be-wogen dag was bleek ook uit de reacties van onze aanwezige CD&V’ers.

“Ik werd overmand door de hoopvolle en liefdevolle sfeer overal in de stad. Hoewel de aanleiding van het samenkomen erg gruwelijk was, creëerde dat geen angstig klimaat. Integendeel: de solidariteit tussen mensen zorgde voor echt warme momenten.”

SARAH CLAERHOUT, federaal parlementslid

© F

OTO

’S L

EO D

E BO

CK

6

Page 7: Ampersand januari 2015

Minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De voorbije weken heb ik gemerkt dat de gebeurtenissen in Parijs en Verviers de leerkrachten enorm beroeren en ze er in de klas ook mee aan de slag zijn gegaan. En dat is goed, want het is daar dat kinderen en jongeren leren omgaan met diversiteit, leren verdraagzaam zijn. Onderwijs kan dan ook bijdragen aan preventie rond radicalisering. Zo moeten kinderen zich goed voelen, zich geaccep-teerd voelen op school. Want wie in het onderwijs al zijn kansen kan benutten, heeft meer kansen op de arbeidsmarkt.

Minister Crevits heeft samen met ver-schillende onderwijskoepels en met het gemeenschapsonderwijs overlegd, om ervoor te zorgen dat de versnipperde kennis meer gedeeld wordt. Ze heeft ook gesproken met de vertegenwoordi-gers van de erkende instanties en met de inspectie levensbeschouwelijke vak-ken om het belang van burgerschaps-vorming - het ontwikkelen van kinderen tot goede burgers - te benadrukken. In het verlengde daarvan hebben scholen via de elektronische nieuwsbrief een overzicht gekregen van de instanties

die hen ondersteuning kunnen bieden rond radicalisering, alsook de mogelijk-heden die er zijn rond vorming hierover. Voor scholen die extra vragen hebben komt er het aanspreekpunt ‘deradi-calisering onderwijs’, bereikbaar via [email protected]. Maar onderwijs kan niet alles oplossen. Het zal een geïntegreerde aanpak ver-gen om radicalisering te voorkomen.

De federale regering keurde een aan-tal maatregelen goed in het kader van de strijd tegen het radicalisme en het terrorisme. “Het is niet zo dat we nu snel een paar maatregelen nemen om de terreur van de laatste dagen te be-kampen. Al sinds de aanslag op het Joods museum, in mei vorig jaar, be-reidden we nieuwe maatregelen voor.

Die zijn nu goedgekeurd op de minis-terraad”, aldus minister van Justitie Koen Geens.

Het gerecht en de opsporingsdiensten krijgen bijvoorbeeld meer mogelijk-heden om verdachten af te luisteren, maar wel met respect voor de privacy. De lijst met strafbare misdrijven is

uitgebreid, waardoor mensen die zich naar het buitenland begeven in het kader van terrorisme, kunnen worden gestraft. In de eerste plaats zal wor-den geprobeerd te voorkomen dat die naar het buitenland gaan: de minister van Binnenlandse Zaken kan nu – op advies van het federaal parket – de identiteitskaart van risicopersonen preventief laten intrekken. Daarbo-venop zal het ook gemakkelijker wor-den om personen met een dubbele nationaliteit, de Belgische nationaliteit te ontnemen. En in de gevangenissen wordt met gerichte maatregelen het radicalisme aangepakt, door bijvoor-beeld meer islamconsulenten te be-trekken.

Kortom, met diverse maatregelen wordt ingezet op zowel preventie en opsporing als op detectie en bestraf-fing, om zo vooruitgang te boeken in de strijd tegen islamterrorisme.

We willen niet alleen onze stem laten horen en solidariteit uitdrukken. Onze ministers nemen ook initiatieven om radicalisering tegen te gaan.

SCHOLEN ONDERSTEUNEN BIJ PREVENTIE

VOORUITGANG IN DE STRIJD TEGEN TERRORISME

7

Page 8: Ampersand januari 2015

We moeten vooruit. We moeten onze blik richten op de toekomst. We moe-ten durf tonen en maatregelen uitvoe-ren die ons uiteindelijke doel dienen: onze welvaart behouden en ervoor zorgen dat iedereen mee is. De fede-rale regering heeft daarbij ingezet op het herstellen van de competitiviteit van ondernemingen, opdat zij kunnen groeien en werkgelegenheid creëren. Hoe meer mensen een baan hebben, hoe meer er bijdragen aan de sociale bescherming en hoe duurzamer die wordt. Dat is niet alleen van belang voor onze huidige samenleving, maar vooral voor de komende generaties, voor onze kinderen en kleinkinderen. Het federale regeerakkoord kreeg af te rekenen met heel wat kritiek, omdat er heel wat voelbare ingrepen moeten worden genomen. En die maatregelen zijn voor velen maar aanvaardbaar als ze rechtvaardig zijn en leiden tot een duidelijk perspectief dat iedereen ten goede komt.

BLIJVEN INZETTEN OP OVERLEG

Als we succesvol willen hervormen, dan moet dat gebeuren door vol-doende te overleggen met de werk-gevers en de werknemersorganisaties, de zogeheten sociale partners. Ons

land heeft zijn uniek welvaartsmodel te danken aan de sterke traditie van sociaal overleg. CD&V blijft geloven in dialoog. Vice-eersteminister en mi-nister van Werk, Economie en Consu-mentenzaken Kris Peeters is er dan ook dankzij niet aflatende, discrete inspanningen in geslaagd de regering en sociale partners enerzijds en de sociale partners onderling voldoende dicht bij elkaar te brengen. Hoewel de basisbeslissingen zijn wat ze zijn, heeft de minister dikwijls aangegeven dat er nog heel wat marge was om te onderhandelen. En dat is ook geble-

ken, want het recentste overleg is uit-gemond in een beloftevolle doorstart van het sociaal overleg.

Vakbonden en werkgevers zullen on-der meer verder onderhandelen over besteding van de extra financiële mid-delen voor de lage uitkeringen en lo-

nen (welvaartsenveloppe), over een beperkte loons-verhoging binnen marges, over cao’s voor landingsba-nen, vervroegd pensioen, … enz. De regering van haar kant zal de taxshift zoda-nig doorvoeren dat hij al in 2015-2016 de competiti-viteit van de bedrijven ten goede komt. Op die manier worden de inspanningen op

een rechtvaardige manier verdeeld.

BRUGGEN BOUWEN

Er is geen garantie op succes, maar er is geen andere weg. We hebben geen keuze. We kunnen ons geen verdere sociale onrust veroorloven. Er zijn dan ook bruggenmakers nodig, en daar ligt een duidelijke rol voor onze partij. Bruggen bouwen naar oplossingen, zonder daarbij de architectuur van de brug uit het oog te verliezen. En bij CD&V hebben we die architectuur in de vingers. We weten hoe we samen

moeten bouwen aan duurzame oplos-singen. En tijdens de nationale nieuw-jaarsreceptie, waar Kris Peeters met de aanwezige vakbondsafgevaardig-den rond de tafel ging zitten, is nog maar eens gebleken dat je met een uitgestoken hand veel meer bereikt dan met de gebalde vuist.

“Ik wil niet dat wij later aan onze kinderen en kleinkinderen moeten uitleggen waarom we niet gehandeld hebben toen het nog kon.”

KRIS PEETERS, VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN

KRIS PEETERS BRENGT SOCIALE PARTNERS TERUG SAMEN

8

Page 9: Ampersand januari 2015

Op 26 december 2014 namen we afscheid van Leo Tindemans. Met zijn overlijden verliest onze partij - na Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene - alweer een zeer geëngageerde christendemo-craat. Iemand die een sleutelrol speelde in de Belgische politiek van de afgelopen decennia. En vooral iemand die heeft bijgedragen tot het verenigde Europa waarin we vandaag leven. Een uitzonderlijk staatsman, een man met een over-tuiging.

En overtuiging, dat had hij. In de eerste plaats was hij een volbloed christendemocraat, die uitging van de on-vervangbare en unieke waarde van elke mens. Hij zag de mens als centrum van verbanden rondom zich: het gezin, de familie, de buurt, de parochie, Europa en de wereld. Die voorliefde voor de christendemocratie ver-taalde zich dan ook in politiek engagement. Maar Leo Tindemans had nog een overtuiging: hij zag de Euro-pese eenmaking als de meest genereuze politieke ge-dachte van de 20ste eeuw. Hij had een grote interesse voor en een duidelijke visie op Europa, en op hoe een Europese toekomst er moest uitzien. Hij maakte er dan ook zijn levenswerk van om grote ideeën te realiseren. Zo droeg hij onder meer bij tot de totstandkoming van de euro.

Tindemans wist waar hij naartoe wilde, en hij durfde ook de toekomst van ons land vast te pakken. Als eerste minister drukte hij een herstelbeleid door na de eerste oliecrisis, waardoor de inflatie de kop werd ingedrukt en de economie weer kon ademen. En met succes. Hij vroeg geen dankbaarheid aan de kiezer, maar vertrou-wen. Want hij wist als geen ander dat vertrouwen geen verworvenheid is, maar dat het telkens moet verdiend worden door daden, inzet en resultaten.

Het hoogtepunt van dat vertrouwen kreeg hij in 1979 bij de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, toen bijna één miljoen mensen hun enige voorkeurstem aan hem gaven. We kunnen dan ook niet anders dan in zijn spoor te blijven denken en handelen. Want die gedre-venheid en durf om de toekomst in handen te nemen, is ook nu nog brandend actueel.

Op het ledenportaal (www.cdenv.be/mijncdenv) vind je exclusief de integrale rede die Herman Van Rompuy gaf tijdens de begrafenisplechtigheid op 3 januari.

(1922-2014)LEO TINDEMANS, EEN MAN MET EEN OVERTUIGING

De Europese Volkspartij (EVP), de KU Leuven en Miet Smet hebben samen het Wilfried Martens Fonds opgericht, dat op 18 december 2014 offi cieel werd voorgesteld. Dit Fonds moet Martens’ Europese politieke erfenis en ge-dachtegoed levendig houden, verspreiden en uitdiepen. Het zal onder meer academische onderwij s- en onder-zoeksactiviteiten fi nancieren rond thema’s die Wilfried

Martens na aan het hart lagen, zoals de institutionele architectuur van de EU en de ontwikkeling van Europese partij en en studiediensten.

Het KU Leuven Wilfried Martens Fonds steunen kan op het rekeningnummer van KU Leuven, IBAN BE45 7340 1941 7789, met mededeling 400/0011/02405.

9

Page 10: Ampersand januari 2015

10

In ons januarinummer staan we stil bij de toekomst, maar ook bij de recente terreur. Welke impact hebben de aanslagen in Parijs gehad op u?

Zulk extreem geweld is ontzettend moeilijk te begrijpen. Probeer aan je kinderen maar eens uit te leggen hoe je daarop moet reageren. Het enige wat je kan doen is zo transparant mo-gelijk zijn en erover praten. Maar het geweld in Nigeria bijvoorbeeld, waar een heel dorp van de kaart werd ge-veegd, grijpt mij evenzeer aan. En ik besef dat dit het gevolg is van de tijd waarin we leven: we weten alles wat er in de wereld gebeurt. Vroeger ge-beurde zoiets misschien ook, maar we wisten het niet. Nu krijg je ieder uur een update.

U haalt het zelf al aan, door de media weten we meteen alles. Dat levert bijvoorbeeld een sterk gedragen solidariteit op, zoals #JeSuisCharlie, maar tegelijkertijd gaan de beelden van de agent die op straat vermoord wordt ook de wereld rond.

Dat is een medaille met twee kanten. Er zit inderdaad een gevaarlijke kant aan de toegankelijkheid van informa-tie, maar die informatiestroom valt ge-woon niet te stoppen. Je kan er wel voor zorgen dat jongeren de juiste nu-ancering meekrijgen. Vroeger was het evident: je ging naar de bibliotheek en zocht in een encyclopedie op hoe lang de Chinese muur was. Probeer het juis-te antwoord nu maar eens te vinden op internet. We moeten dan ook volop inzetten op het onderwijs, zodat zij die digitalisering kunnen ondersteunen en jongeren kunnen leren welke berichten beïnvloeding zijn en welke feiten. Dat is nu nog te weinig het geval.

U geeft in uw boek aan dat u zelf gelooft in de kracht van verscheidenheid, ook als dat impliceert dat er maar liefst vier generaties samen op de werkvloer terechtkomen.

Je moet je bewust zijn van de verschil-len tussen generaties, want anders le-vert dat stress en conflicten op. Want verschillen zijn er wel degelijk. En in de samenwerking tussen die diverse

generaties kan wel één en ander fout-lopen. Maar je moet in eerste instantie goed beseffen dat iedereen verschil-lend is. Ik hoef niet te zijn zoals jij, maar ik apprecieer je wel. We moeten ons bewuster worden van hoe de an-dere persoon denkt en redeneert. Zo verwachten oudere werknemers nog steeds een klassieke leider, iemand die vooraan staat. Jongeren daaren-tegen zijn veel assertiever, willen dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. En dat durft wel eens te botsen. Dus dan wordt de opdracht als leider: een omgeving creëren waarin je de vier ge-neraties met elkaar betrekt. Want uit-eindelijk delen ze allen dezelfde waar-den zoals transparantie en eerlijkheid. Maar elke generatie vult ze anders in. Het doel moet dan ook zijn om dia-loog te creëren. En daarin moeten we durf tonen. Sommige generaties staan argwanend tegenover ‘jongeren’, om-dat ze geen ervaring hebben, omdat ze schijnbaar alles willen veranderen. Toch kan net hun creativiteit, hun zin voor innovatie, een enorme troef zijn. In een ideale wereld zitten er in een raad van bestuur mensen van elke ge-neratie. Want als je praat over het be-

TRADITIONEEL LEIDERSCHAP WERKT NIET MEERSaskia Van Uffelen is CEO van Ericsson Belux, en Digital Champion voor België. In haar boek ‘Iedereen baas’ schreef ze over de spanning en kansen van de samenwerking tussen verschillende generaties. Een vrouw met een duidelijke visie op de toekomst. Ampersand ging met haar praten over de uitdagingen van het professionele leven, over een nieuw soort leiderschap, over de digitale wereld en de rol ervan in onze toekomst. Een boeiend gesprek.

Babyboomers (1946-1964)

De oudste generatie in het bedrijfsleven, zij leven voor hun job. Zijn heel trouw aan de organisatie waar ze voor werken, maar houden werk en privé liever strikt gescheiden. Ze hechten belang aan structuur en hiërarchie.

Generatie X (1965-1979)

Denken meer aan zichzelf en zijn minder trouw aan hun organisatie dan baby-boomers. Ze laten zich vooral motiveren door verloning of andere voordelen. Ze zijn pragmatisch en delen hun uren het liefst zelf in.

VIER GENERATIES?!VIER GENERATIES?!VIER GENERATIES?!VIER GENERATIES?!VIER GENERATIES?!10VIER GENERATIES?!10VIER GENERATIES?!

U geeft in uw boek aan dat u zelf gelooft in de kracht van

In ons januarinummer staan we stil bij de toekomst, maar

U haalt het zelf al aan, door de media weten we meteen alles.

Page 11: Ampersand januari 2015

drijf van morgen, dan moeten ook de mensen die het morgen moeten doen hierover kunnen meedenken.

Maar dat vergt een ander soort leiderschap.

Ik ben er inderdaad van overtuigd dat traditioneel leiderschap niet meer werkt. We moeten horizontaal denken en afstappen van die verticaal opge-bouwde hiërarchie waarbij je verschil-lende niveaus hebt en er bovenaan één leider staat. Want uiteindelijk is iedereen CEO van zijn eigen professio-nele carrière. Maar die verandering, dat is niet alleen iets wat leiders moeten zien te klaren. Het is niet jullie of wij, het zijn wij samen. Wij samen moeten het doen.

We moeten ons samen aanpassen aan een veranderende wereld. Maar tegelijkertijd schrikt dat mensen af. Hoe lossen we dat confl ict op?

We leven in een negatieve teneur. Alles gaat slecht in de wereld, het einde lijkt nabij. We kennen allemaal wel iemand

die zijn job kwijt is, en terreur komt dichtbij. Daarbovenop komt de eigen-schap die we allemaal hebben: de weigerachtigheid tegenover verande-ring. Verandering vraagt tijd. Sommige mensen passen zich snel aan, anderen blijven aanvankelijk afwachtend. En ja, er zijn er zelfs die je nooit meekrijgt. Je kan dat veranderingsproces ook niet versnellen. Maar wat uiteindelijk het belangrijkste is: communicatie. Je kunt nooit te veel communiceren. Hoe moei-lijker de omstandigheden worden, hoe meer mensen net nood hebben aan een verhaal.

Kan dit ook vertaald worden naar de politiek?

Ik denk dat dit voor alles opgaat. Als je duurzaam wil ondernemen, als je duur-zaam aan politiek wil doen, dan moet je op lange termijn denken. En dan kun je niet zeggen dat alles moet blij-ven zoals het is. Je moet je aanpassen aan een veranderende wereld. En dat vraagt dan inderdaad een ander soort leiderschap. Je kunt alleen maar succes maken als je de mensen mee hebt.

Er is geen alternatief?

Inderdaad, we hebben geen andere keuze. We gaan niet kunnen groeien als we het niet op een andere manier doen. We moeten durven dingen in vraag stellen, durven innoveren. En ja, dat brengt misschien risico’s mee, of onzekerheid bij wie leidt. Maar het is dat of ter plaatse blijven trappelen en achteruitgaan. Opgeven lijkt mij niet de juiste oplossing. De schuld bij de andere leggen ook niet. Dat doen mijn kinderen. Ik zeg altijd: ik heb vijf kin-deren maar eigenlijk heb ik er zeven. De zesde heet ‘ikke nie’ en de zevende ‘c’est pas moi’. (lacht)

“Alle generaties delen dezelfde waarden. Maar ze vullen ze anders in.”

SASKIA VAN UFFELEN CEO VAN ERICSSON BELUX

Generatie Y (1980-1992)

Zijn meer gericht op samenwerking, minder trouw aan een bedrijf of baas, en hiërarchische verhoudingen spelen minder een rol. Het onderscheid tussen werk en privé, online en offline, baas en personeel is voor hen minder belangrijk.

Generatie Z (geboren na 1993)

De zogenaamde digital natives. De snel-ste generatie, die het best kan omgaan met de overvloed aan informatie die ons omringt. Zijn net als generatie Y gericht op samenwerking en delen, en vinden hiërarchie eveneens voorbijgestreefd. Ze zijn wel zelfstandiger dan hun voor-gangers.

Vertel ons hoe generaties elkaar kunnen versterken en maak kans op één van de vijf boeken ‘Iedereen baas’. Surf naar www.cdenv.be/iedereenbaas voor meer informatie.

We moeten ons samen aanpassen aan een veranderende

Maar dat vergt een ander soort leiderschap.

Kan dit ook vertaald worden naar de politiek?

Er is geen alternatief?

11

Page 12: Ampersand januari 2015

Griet: “Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december trokken we met een aan-tal parlementsleden op verdiepings-weekend naar een hoeve in Landen. We werden meteen tot actie aange-zet, door na te denken over de aan-vankelijke doelen en inhoud van de (toen nog) CVP van 1945. Want toe-komst kan je pas maken als je weet wat je verleden is. Door hierover na te denken, kunnen we namelijk be-tere inzichten verwerven over onze identiteit. Om zo verder te bou-wen aan onze partij en haar visie.”

Cindy: “Het was best wel boeiend om zo teruggebracht te worden naar onze roots, naar dat Kerstprogram-ma. Vooral omdat we daarna werden ondergedompeld in de uitdagingen van de digitale toekomst. Perfect om de ideologische batterijen weer op te laden.”

Griet: “Parlementslid zijn is voor mij veel meer dan zuiver parlementair werk. Het is dienstbaar zijn, we-ten wat er rondom jou reilt en zeilt, bemiddelaar zijn, wetgevende en maatschappelijke dossiers in bewe-ging zetten. Het betekent vernieu-

wer en trendsetter zijn. Inspiratie uit de bedrijfs- en communicatiewereld is daarom niet alleen inspirerend maar ook onmisbaar. Om de toe-komst met vertrouwen en ambi-tie aan te pakken, moeten we ook weten welke economische, sociale en maatschappelijke trends en ver-wachtingen er zijn.”

Cindy: “We hadden zeer verrijken-de gesprekken met communicatie-expert Steven Van Belleghem en bedrijfsleidster Saskia Van Uffelen.

DE TOEKOMST DOOR EEN ANDERE BRIL

Bij CD&V geloven we niet alleen dat we kunnen vooruitgaan door samen de toekomst vast te pakken, we brengen dit ook in de praktijk. Zo was er in december een inspirerend en innoverend verdiepingsweekend voor onze parlementsleden, omdat we hen wilden laten nadenken over de toekomst op verschillende vlak-ken. Op het vlak van gezinnen, van talentontwikkeling, van toekomstgericht werken. Ampersand vroeg na-tionale ondervoorzitsters Griet Smaers en Cindy Franssen naar hun ervaringen.

“Om de toekomst met vertrouwen en ambitie aan te pakken, moeten we weten welke economische, sociale en maatschappelijke trends en verwachtingen er zijn.”

GRIET SMAERS

12

Page 13: Ampersand januari 2015

Saskia Van Uffelen bracht getuige-nis over hoe zij als CEO samenwerkt met vier generaties medewerkers (zie interview p.10-11). Zij pleitte overtuigend dat, door de kracht van verscheidenheid, de tegenstellingen tussen die verschillende generaties een echte troef kunnen zijn in een organisatie. Vooral de manier waar-op zij haar medewerkers in de eer-ste plaats als mensen ziet en in dat ‘menselijk kapitaal’ wil investeren, was voor mij beklijvend. We hadden ook een boeiend gesprek met psy-chotherapeute Claire Wiewauters, die ons een andere kijk gaf op de emotionele broosheid van kinde-ren bij een echtscheiding. Ze stelde bovendien dat de veerkracht van kinderen die in een veranderende gezinssituatie zitten (door bijvoor-beeld een scheiding of overlijden), hersteld moet worden. Want uitein-delijk zijn zij het meest kwetsbaar in heel dit verhaal. En toen werd het even stil…”

Griet: “Op zaterdagvoormiddag, na een stevige ochtendwandeling, kwa-men we meer te weten over talent-ontwikkeling en hoe we zelf kunnen werken aan een verdere ontplooiing van onze talenten. Zo leerde ik dat het soms beter is om nog meer in te zetten op je sterktes, in plaats van alleen te investeren in je zwakke punten. En dat je met de nodige ondersteuning ook beter kan wor-

den in dingen waarvoor je op het eerste gezicht niet veel aanleg hebt. Zo vernam ik dat president Obama van nature uit geen goede speecher blijkt te zijn, en dat hij daarop dan ook voortdurend wordt getraind.”

Griet: “Ik ben dankbaar dat mijn partij investeert in verdieping en ta-lentontwikkeling. Zo kunnen we ons als parlementsleden permanent bij-scholen om onze partij, onze leden, het beleid en de politiek in het alge-meen nog meer van dienst te kun-nen zijn. Ik heb van het hele week-

end genoten, van de inhoud, de collega’s, van de rustige omgeving, maar zeker ook van het lekkere na-tuurlijke eten, zelf gemaakt door de mede-eigenaars van de hoeve.”

Cindy: “Dat kan ik alleen maar be-amen. Het was een bijzonder mooie omgeving, fijn gezelschap en boven-dien de uitgelezen kan om ons als christendemocraten te verdiepen, als parlementsleden te vervolmaken en als mens de “tijd” in een ander perspectief te plaatsen. Het smaakte in alle opzichten naar meer.”

“De ideologische batterijen zijn weer opgeladen. We kijken vooruit naar de toekomst.”

CINDY FRANSSEN

13

Page 14: Ampersand januari 2015

14

Ik heb voor CD&V gekozen omdat: CD&V duidelijk kiest voor economi-sche groei zonder het sociale en maatschappelijke aspect uit het oog te verliezen. De partij is te allen tijde bereid de dialoog aan te gaan met zowel andere politieke partijen als sociale partners. Dat vind ik cruciaal, zeker in deze moeilijkere tijden.

Ik heb me lid gemaakt omdat: ik op termijn wil meewerken aan het België en Vlaanderen van morgen. De continuïteit van onze welvaart verzekeren vind ik één van de grootste prioriteiten.

Wie is je favoriete politicus en waarom? Kris Peeters. Het boegbeeld van CD&V is niet enkel op politiek vlak maar ook op persoonlijk vlak een voorbeeld.

Hoe zou je CD&V in drie woorden beschrijven: toekomstgericht, even-wichtig en consequent.

LID MAAKT LID

Wie aanwezig was op de nieuwjaarsreceptie, heeft kunnen zien hoeveel belang we hechten aan onze leden. Omdat wij vertrouwen hebben in u als lid. Omdat wij weten dat u als lid samen met ons wil groeien. Wij rekenen dan ook op u als trouwe ambassadeurs. U bent het beste be-wijs dat onze aanpak werkt. Dat participatie en dialoog bij ons geen woorden zijn, maar daden. Daarom willen we u ook belonen: wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt daar-voor van ons een leuk gadget. Registreer een nieuw lid via www.cdenv.be/samengroeien Want lidmaatschap geeft mensen een stem waar we graag naar luisteren.

NOG NIET HERNIEUWD?!

Maar wel geëngageerd om de toekomst vast te pakken en mee vorm te geven aan onze partij?

Ga dan als de bliksem naar www.cdenv.be/wordlid, en her-nieuw je lidmaatschap. Zo blijft u genieten van heel wat ledenvoordelen, zoals ons boeiend maandblad Ampersand, exclusieve toegang tot interessante artikels via ons leden-portaal (mijncdenv), en de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen tijdens unieke bijeenkomsten (zoals de nieuwjaarsreceptie, waarvan jullie het verslag vinden op pa-gina 4-5).

NIEUW LID!Gert Van Cauter

30 jaar

Brussel

Ik werk als zelfstandige in ons familiebedrijf, dat is uitgegroeid tot een kmo met 30 werk-nemers.

Ik ben gehuwd met Jolien en ben papa van Henri.

Ik ben een actieve sporter, en hou van lezen en reizen. Verder besteed ik m’n vrije tijd ook aan Okapi Aalstar en RSC Anderlecht.

NAAM

LEEFTIJD

WOONPLAATS

WERK

THUIS

HOBBY’S

Page 15: Ampersand januari 2015

15

WAT?• Bespreken van de congresteksten

rond innovatie• Vormingssessies met o.a. Lieven

Boeve (VSKO), Kristof De Smet (EnergyLab) en Wim De Waele (iMinds)

• Bekendmaking resultaten verkiezingen jongerenvoorzitter en bureauleden

• Sporten met CD&V-kopstukken• Exclusief voor nieuwe leden:

vipsessie met Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere en Ivo Belet

WAAR?Bloso-domein GenkKattevennen 153600 Genk

WANNEER?Van 28 februari tot 1 maart 2015

INSCHRIJVEN?Via www.jongcdenv.be/nationaal/innova

AFTELLEN NAAR INNOVAHet jaarlijks congres van JONGCD&V is in aantocht en het belooft alweer een topeditie te worden! Niet alleen zal het in-houdelijk zeer boeiend worden, maar ’s avonds onthullen we ook wie de komende twee jaar natio-naal jongerenvoorzitter wordt en wie zal zetelen in het nationaal bureau.

Het congres start zaterdag 28 fe-bruari met inhoudelijke discussies rond innovatie, gebaseerd op de congrestekst die je terugvindt op onze website, www.jongcdenv.be. We laten bovendien enkele experts

uit het werkveld aan het woord. En er zijn voldoende ontspanningsmo-gelijkheden, waaronder uiteraard de niet te missen JONGCD&V-fuif!

Na het feestgedruis krijg je op zon-dagochtend de kans om de spor-tieve toer op te gaan en enkele CD&V-kopstukken te zien zweten. Zo kan je gaan joggen met Jo Van-deurzen, de klimmuur trotseren in het bijzijn van Wouter Beke of mountainbiken met Raf Terwingen. Nadien kan je genieten van een welverdiende brunch!

Inschrijven is dus de boodschap!

Vrouw & Maatschappij (V&M) is 40 jaar jong. En dat vierden we, samen met zo’n 300 leden en sym-pathisanten, met een groots eve-nement op 13 december 2014. Het uitgelezen moment om even stil te staan bij het verleden, en vooruit te blikken naar de toekomst.

Bij de oprichting in 1974, stelde opricht-ster en minister van staat Miet Smet: “Wij wensen niet als een aparte groep opzij gezet te worden. Integendeel, wij wensen een geïntegreerd deel van de

maatschappij te zijn en van de partij waarin wij vechten”. En zo geschied-de. Met 14.400 leden is V&M uitgegroeid tot de grootste politieke vrou-wenbeweging in België. De balans van 40 jaar strijd voor gelijke kan-sen werd ook op een ludieke manier samen-

gevat in een animatiefilmpje waarbij politieke rolmodellen tekenfilmfiguren werden. Het filmpje vind je terug op onze facebookpagina.

Maar we kijken ook vooruit: in de toe-komst moet Vrouw & Maatschappij een eigentijdse en leidende politieke vrou-wenbeweging blijven. Onder de noemer ’V&M+40’ werkten we doelstellingen en concrete maatregelen uit voor de komende 5 jaar, die moeten resulteren in wetsvoorstellen. Zo ijveren we voor streefcijfers voor het aantal vrouwen op kabinetten, of voor een onderhan-delingsplicht over gezinsvriendelijke jobs. We pleiten ook voor een lasten-verlaging die het werkgevers makkelij-ker maakt werknemers ouder dan 50 aan te nemen, en we willen een be-tere analyse van het bewijsmateriaal bij verkrachtingen. Kortom, we zijn er helemaal klaar voor om ons ook de vol-gende 40 jaar volop in te zetten.

Page 16: Ampersand januari 2015

327 GOED GEZIN DE GEMEENTEN

Heb je al geproefd van een Toria of van ambachtelijk Zottegems hoeve-ijs?Dit is nog maar een greep uit het aanbod van de lo-kale streekproductenkalender, een initiatief van CD&V-schepen Lieselotte De Roover, waarmee ze de lokale streekproducten op de kaart wil zetten.

“Op de kalender staan twaalf recepten waarin een streekproduct is verwerkt. Ook worden iedere maand de groenten en het fruit vermeld die dan op hun best zijn. Achteraan staat een lijst met lokale landbouwers en handelaars die een assortiment van streekproducten

aanbieden,” aldus Lieselotte De Roover.

Streekproducenten zijn belangrijk voor de lokale eco-nomie. De kalender draagt niet alleen bij tot meer verbondenheid tussen de Zottegemse inwoners en de lokale producenten, maar versterkt ook lokaal het eco-nomisch weefsel. “We maken onze lokale inwoners zo bewust van de rijkdom van onze streek en versterken de binding met onze stad. En we mogen natuurlijk ook wel fier zijn op onze producten!”

Kan de landbouw de wereld blijven red-den? Met die belangrijke vraag gingen drie CD&V-afdelingen in oppositie - As-senede, Kaprijke en Sint-Laureins - in dialoog met de landbouwers uit de re-gio en met de nationale voorzitter van de Boerenbond, Piet Vanthemsche.

Met maar liefst 250 aanwezigen bleek duidelijk de interesse van de plattelandsgemeente in het thema landbouw. CD&V onderlijnt hiermee

nogmaals het belang van landbouw op de politieke agenda.

Onze landbouwers hebben veel begrip voor de internationale context waarin zij werken, maar zij zijn ook vragende partij om toekomstgericht te kunnen denken en investeren. De huidige zoektocht naar een evenwicht tussen landbouw en natuur heeft voor velen een concrete impact. In dit verhaal vormt de Boerenbond een bondge-noot. De bond ijvert ervoor het dossier van de zogeheten instand-houdingsdoelstellingen (IHD’s) positief aan te pakken en te zorgen voor rechtszekerheid voor elke betrokken landbouwer.

Bovendien werden de problemen in eigen streek niet uit de weg gegaan en werd op diverse vragen een klaar en duidelijk antwoord geformuleerd.

Deze gedachtenwisseling over het Eu-ropees Landbouwbeleid, met ruime aandacht voor de problematiek van de lokale landbouw, versterkt de lo-kale landbouwers om samen de weg te plaveien naar een duurzaam land-bouwbeleid.

ZOTTEGEM

DE BLIK OP 2018

ASSENEDE, KAPRIJKE EN SINT-LAUREINS

“Boeren willen boer blijven” voor landbouwers blijft CD&V een belangrijke bondgenoot

© F

OTO

RO

NN

Y D

E C

OST

ER

16

Page 17: Ampersand januari 2015

BRUGGE

Van yoga tot een bootcamp, OCMW Brugge pakt Goed Gezond de toekomst vast.

Het OCMW van Brugge zet dit jaar opnieuw in op de fysieke fitheid van haar medewerkers. In samenwerking met enkele studenten van de Hoge-school West-Vlaanderen lieten OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) en zijn medewerkers zich het afgelopen jaar op sportief vlak begeleiden. Via een ‘intakegesprek’ werd nagegaan hoe fysiek actief zij waren en wat hun per-soonlijke doelstellingen waren.

Zes studenten van de nieuwe oplei-ding ‘Sport en Bewegen’ gingen met de resultaten aan de slag om een trai-nings- en bewegingsprogramma op maat aan te bieden.

Het resultaat was een specifiek bewe-gingsaanbod met elementen als een bootcamp, core-stability training, HITT-training, relaxatie, yoga, tai-chi en fun circuit.

Een gesprek met OCMW-voorzit-ter Dirk De fauw (CD&V).

Dirk De fauw: “Naast 7 sportieve ses-sies organiseerden de studenten ook een 4-tal workshops over gezonde topics: verantwoord trainen en han-dige tips, voeding, ergonomie en slim bewegen op het werk en motivatie. Ik ben fier dat we samen met de stu-denten onze medewerkers kunnen aanzetten tot een fitte en gezonde levenswijze.”

Vielen de sportieve sessies wat in de smaak bij de medewerkers?

Dirk De fauw: “Blijkbaar werd er tij-dens het sporten veel plezier gemaakt.

Er werden nieuwe vriendschappen ge-smeed, de medewerkers voelen zich verbonden en dat is natuurlijk goed voor de teamgeest binnen het OCMW. Maar de medewerkers hebben ook vooruitgang geboekt op sportief vlak. En ze waren ronduit lovend over de begeleiding van de studenten en de omkadering. Velen zijn zelf vragende partij voor een vervolg en het OCMW gaat hier dan ook graag op in.”

Door al deze positieve reacties werd besloten om ook in 2015 zo’n project op touw te zetten. We blijven daar-voor graag samenwerken met de stu-denten van de hogeschool.

OCMW-Brugge neemt de toekomst vast: de medewerkers sporten en de studenten doen ervaring op!

327 GOED GEZIN DE GEMEENTEN#GOEDGEZIND

DEERLIJK

CD&V Deerlijk gelooft in de kracht van spelende kinderen. Via het char-ter ‘Goed Gespeeld’ laat Deerlijk de jeugd aan het woord en wil het een positief speelklimaat in de gemeen-te garanderen. Daarvoor heeft de jeugdraad een checklist opgemaakt waarmee rekening moet worden ge-houden bij de aanleg van nieuwe ver-kavelingen. Er is bijvoorbeeld opge-nomen hoeveel open ruimte er moet voorzien worden en welke speeltui-gen er kunnen worden geplaatst. Ook moet er rekening gehouden wor-den met de zwakke weggebruikers bij het aanleggen van straten.

Bijna iedere wijk heeft een plekje waar kinderen kunnen spelen en in nieuwe verkavelingen moet de pro-jectontwikkelaar ruimte voorzien waar kinderen en jongeren kunnen samenkomen.

Dankzij het ondertekenen van het ‘Goe Gespeeld-Charter’ blijft CD&V Deerlijk luisteren naar de noden en vooral naar de kracht van de jeugd. Ze zorgen voor een positieve sfeer. Kinderen stimuleren de ontmoeting van jong en oud in de publieke ruim-te.

Het is heerlijk om jong te zijn in Deerlijk!... en dat wil CD&V zo houden.

Vielen de sportieve sessies wat in de smaak bij de

17

Page 18: Ampersand januari 2015

Wat is jullie concreet project?

Willy Ugille: “Met Ons Dorp, een erkende sociale huisvestingsmaat-schappij, werken we al enkele jaren samen met vzw Ado Icarus. Zij orga-niseren in woningen van Ons Dorp ‘zelfstandig wonen’ voor personen met een fysieke handicap. Bij evalu-atie van het samenwerkingsverband zagen we ruimte om de nachtperma-nentie open te stellen voor jong en oud die zorgbehoevend zijn. Voor de praktische uitwerking zijn we gaan samenzitten met het OCMW en Tele-dienst.”

Katrien Dousy: “Binnen het OCMW zijn we al een tijdje vragende partij om een plan uit te werken rond woon-zorgzones en levenslang wonen. Het zijn tijden van besparing maar dit is echt prioritair voor ons. We zijn dan ook blij te kunnen meestappen in dit project van Ons Dorp en Ado Ica-rus. Het OCMW zal nagaan wie voor dit project in aanmerking komt, en zij zullen ’s nachts de permanentie van Ado Icarus kunnen oproepen bij noodgevallen. De oproep zal kunnen gebeuren via de personenalarmen van Teledienst.”

Wordt de mantelzorger dan vervangen?

Katrien Dousy: “Dat is zeker niet de bedoeling! Mantelzorgers zijn familie, vrienden of buren die zorgbehoe-vende mensen bijstaan. Zij zijn niet enkel belangrijk voor die zorg maar ook voor het contact met de omge-ving. Met dit project kunnen we hen ondersteunen.”

Willy Ugille: “Wie dat wil kan hier voor een korte periode op inschrij-ven, bijvoorbeeld wanneer zijn man-telzorger op vakantie gaat.”

Wat zijn de verdere plannen?

Willy Ugille: “Bij de komende reno-vaties en hernieuwbouw zullen we met Ons Dorp telkens nagaan of we levensbestendige woningen kunnen creëren. Met het psychiatrisch cen-trum Menen zullen we binnenkort een groepswoning voor ouderen inrichten. Wij zorgen dan voor de stenen en het psychiatrisch centrum voor de zorg.”

Katrien Dousy: “Sinds oktober kun-nen we met het OCMW ook een thuis aanbieden aan 6 volwassenen met een beperking. Mensen die een kind hebben met een handicap liggen er soms wakker van dat er een dag komt dat ze niet meer zelf voor hun ondertussen volwassen kind zullen kunnen zorgen. Maar zo hebben we voor hen dus ook een thuis.”

Wat is jullie concreet project?

Wat zijn de verdere plannen?

Wordt de mantelzorger dan vervangen?

CD&V Menen bouwt mee aan levenslang wonen.

Samen met Katrien Dousy, OCMW-raadslid, en Willy Ugille, voorzitter van Ons Dorp, maakt CD&V Menen werk van zelfstandig wonen voor personen met een fysieke handi-cap. Hiervoor is nood aan geschik-te zorg, geschikte huisvesting en hulp bij noodsituaties.

MENEN

Herne kiest voor netheid, veiligheid en wonen met steun van de inwoners. Want samen bereiken we meer.

Samen houden we Herne proper

“Dat doen we door de aankoop van een nieuwe gemeentelijke borstelmachine, maar ook door een zwerfvuilactie. Hiervoor kunnen we nog steeds op tal van vrijwil-ligers rekenen. En er zijn ook inwoners die zich het hele jaar inzetten voor het proper houden van een hoekje in de gemeente.” zegt gemeenteraadslid Michaël Schou-kens. Samenwerking is onmisbaar om Herne proper te houden.

Samen maken we Herne veiliger

“Zo leggen we ondermeer het nieuwe fiets-pad langs de Lindestraat en de Van Cau-wenberghelaan aan” aldus schepen van Openbare Werken Lieven Vandenneucker.

“De werken leverden wel een bijzonder fraai resultaat op maar bezorgden de inwo-ners toch wel wat ongemak. Wij willen hen dan ook bedanken voor de nodige flexi-biliteit en de inzet om steeds samen naar een oplossing te zoeken”. Inspraak van de inwoners is onmisbaar om Herne veilig te houden.

Samen bouwen we sociale woningen

“Tijdens de recente inhuldiging en inge-bruikname van de sociale woonwijk in de Frans Minnaertstraat deden de lachende gezichten van de bewoners veel deugd. Zij zijn duidelijk in hun nopjes dat zij in Herne kunnen blijven of kunnen komen wonen,” aldus nog burgemeester Kris Poelaert. De bouw van sociale woningen is onmisbaar om iedereen de kans te geven om in Herne te (blijven) wonen.

De 3 projecten werden in de kijker gezet op het nieuwjaarskaartje voor de inwoners van Herne. Daarbij hoort ook een bon voor een consumptie in één van de drankgelegenhe-den in de gemeente. Zo wil CD&V ook de lokale horeca een duwtje in de rug geven.

Herne Goed Gezind met drie projecten!

HERNE

18

Page 19: Ampersand januari 2015

DESSEL

Ellen Minnen. Een straffe madam die jonge zieke mensen helpt hun leven weer vast te pakken!Ellen Minnen is een bezige bij. Naast haar mandaat als OCMW-raadslid engageert zij zich via Ariadne om jonge zieke mensen te helpen weer grip op hun leven te krij-gen. Een gesprek met een dame om u tegen te zeggen!

Voor CD&V zetel je als OCMW-raadslid. Welke thema’s liggen je na aan het hart?

Vooral kwalitatieve kinderopvang en armoede. Daarnaast wil ik graag de stem zijn van mensen die door ziekte getroffen zijn en opkomen voor hun belangen en bekom-mernissen.

Vandaar dat je naast je politiek engagement ook nog voorzitter bent van Ariadne?

Inderdaad. Ariadne is een vereniging binnen CM die zich richt op jonge zieke mensen. Door een ernstig rugletsel werd 25 jaar geleden mijn doen en laten erg beperkt. Het kostte me veel tijd om dat te kunnen aanvaarden. Dus ik weet heel goed hoe het is om met zoiets geconfronteerd te worden en ik wil andere jonge zieke mensen daarin begeleiden.

Hoe help je jonge zieke mensen hun leven terug op de rails te krijgen?

Via Ariadne helpen we hun weerbaarheid te versterken in het omgaan met veranderingen door ziekte of fysie-ke beperking. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een cursus ‘Liefde in tijden van ziekte en pijn’ en een cursus ‘Positief denken’. Maandelijks organiseren we een praatcafé om hun sociaal netwerk te vergroten. Er is ook een beslo-ten facebookgroep. En als ontspanning is er Hoogloose, een hoogteparcours voor zieke mensen met of zonder rolstoel.

We mogen je dus met recht en reden een bezige bij noemen?

Ondanks mijn fysieke beperking zit ik niet graag stil. Ik hou van mensen. Ik haal veel voldoening uit de positieve reacties na een deugddoende activiteit. Een levensfilo-sofie die aansluiting vindt bij een partij als CD&V, die ijvert voor een warme, leefbare samenleving. Ook voor de zwakkeren.

Geïnspireerd door onze eindejaarscamapgne na-men heel wat lokale CD&V-afdelingen afgelopen weken de toekomst vast. Lokale realisaties, al dan niet in opbouw, werden in de kijker geplaatst met #pakvast. Veel Goed Gezinde gemeentes kop-pelden hun eindejaarsactie aan de warmste week van Studio Brussel en steunden hiermee vooral lokale organisaties om zo de mensen die het wat moeilijker hebben in hun omgeving, een duwtje in de rug te geven. #WarmsteWeek #pakvast

‘Warme Winterdrink’ levert 500 euro aan Welzijnsschakel Boom

Vuurkorven, jenever, warme dranken en een streepje livemuziek, meer hadden de CD&V-jongeren uit Boom niet nodig voor hun ‘Warme Winterdrink’. Zo’n 120 mensen zakten af naar de tuin van de dekenij voor een gezellige decemberavond in het kader van Music for live. Hun totale opbrengst van 500 euro gaat inte-graal naar Welzijnsschakel Boom, een organisatie voor mensen in armoede uit eigen gemeente.

“We zijn erg blij dat we met onze drink zo’n een mooi bedrag hebben verzameld voor een goed doel. We ko-zen bewust voor Welzijnsschakel Boom omdat, spijtig genoeg, kansarmoede geen ver-van-ons-bedshow is. Ook in onze gemeente zijn er mensen die het moei-lijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen,” al-dus Tom De Wandelare, voorzitter JONGCD&V Boom. “Daarnaast wilden we ook alle Boomenaars in deze koude tijden samenbrengen voor een gezellige bab-bel.”

Het afgelopen jaar organiseerde de Boomse CD&V-jon-geren nog een inzamelactie ten voordele van Kom op tegen Kanker, waarmee 2 500 euro werd ingezameld.

“Door onze twee inzamelacties voor het goede doel het voorbije jaar, wilden we alle Boomenaars verster-ken en dichter bij elkaar brengen. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Ook in de toekomst willen we op hetzelfde elan verder gaan,” vervolgt een fiere en gelukkige voorzitter.

#PAKVAST

19

Page 20: Ampersand januari 2015

Dirk Deteye & Melissa van Eesbeek uit Galmaarden.

WWW.CDENV.BE

facebook.com/cdenv#pakvast fl ickr.com/cdenv

#PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST SELFIEWEDSTRIJ D

die fi lmticketsWe bedanken in het bij zonder de

afdelingen Hooglede-Gits, Lille,

Deerlij k en Heusden-Zolder voor

de talrij ke inzendingen!

De winnaars worden persoonlij k

gecontacteerd.

Jean Leenders

uit Dilsen-Stokkem.

Joren Boons uit Lille.

Afdeling Beernem.

Pieter de Clerq van afdeling Hooglede-Gits.