Ampersand december 2014

20
LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - DECEMBER 2014 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand WWW.CDENV.BE SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST! PRETTIGE FEESTEN

description

 

Transcript of Ampersand december 2014

Page 1: Ampersand december 2014

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - DECEMBER 2014 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

ampersand

WWW.CDENV.BE

SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST!

PRETTIGE FEESTEN

Page 2: Ampersand december 2014

COLOFONAnnemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Silke Van Vaerenbergh, Stefaan Deleeck Thomas Vints, Bart Croes, Maxime Penen, Lien De Vos, Sam Voeten, Tom SchiettecatGert Goris – 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – [email protected]

Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

2

Page 3: Ampersand december 2014

Wouter Beke Algemeen Voorzitter

Wanneer deze editie van Ampersand in de bus valt, is Sinterklaas terug naar Spanje en kijkt iedereen uit naar de komst van de Kerstman. December is niet alleen de maand van deze gezellige oude mannen met een grijze baard, maar ook de periode waarin iedereen aftelt naar die laatste momenten om gezellig samen te genieten met familie en vrienden.

December staat ook synoniem voor stilstaan en terugblikken. En 2014 was voor onze partij een bijzonder jaar om op terug te kijken. Mede dankzij jullie inzet konden we een mooi resultaat neerzetten bij de verkiezingen in mei. Nadien moesten we moedige beslissingen nemen en noodzakelijke hervormingen doorvoeren. Met één centrale ambitie: zorgen voor jobs-jobs-jobs.

Het was ook het jaar waarin we jammer genoeg afscheid moesten nemen van een van onze historische boegbeelden, Jean-Luc Dehaene. Afgelopen maanden heeft hij ons nog steeds geïnspireerd. Hij voerde een beleid dat moed vroeg. De begroting op orde zetten. Hervormen. Zelfs een nieuw indexsysteem invoeren. Niet meteen populaire maatregelen. Maar het was nodig om perspectief te creëren op langere termijn. Het was nodig om de essentie van ons sociaal model, de zekerheid van zorg, goed onderwijs en betaalbare pensioenen te behouden. En het werkte.

Afgelopen maand verliet Herman Van Rompuy – na vijf jaar intensief werken – het hoogste politieke niveau. Als voorzitter ben ik bijzonder fier. Wie als eerste een functie invult, en daarna een voorbeeld wordt, heeft de standaard voor velen gezet. Hij gaf hoop in en aan Europa. Op het ogenblik dat anderen in binnen- en buitenland uitgingen van het einde van de euro, slaagde hij erin de euro overeind te houden en een sterkere eurozone uit te bouwen. Bedankt Herman, om ons de weg te wijzen.

Bij elk einde hoort ook een nieuw begin. Deze maand durven we dan ook naar de toekomst kijken. Er is onze jaarlijkse eindejaarscampagne. Dit jaar staat ze volledig in het teken van die toekomst met de slogan ‘Samen pakken we de toekomst vast’. CD&V gaat voor een positief verhaal, waar we vooruitgaan in plaats van stilstaan en de uitdagingen aanpakken.

Tot slot rest er mij niets meer dan u al het beste te wensen voor 2015, een jaar vol geluk en een goede gezondheid voor u en al wie u dierbaar is. En ook wel een jaar zonder verkiezingen, dat heeft u verdiend.

SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST! #PAKVAST

3

Page 4: Ampersand december 2014

Ik richt mijn beleid op het stimuleren van de economische groei, het investeringsklimaat en de creatie van nieuwe jobs door middel van struc-turele hervormingen. Het zijn dan ook de bedrijven, en niet de overheid, die de volle aandacht genieten in mijn beleid.

Ik wil de bedrijfswereld maxi-maal bijstaan door me toe te leggen op het ondersteunen van de export. De welvaart en economie in België zijn immers sterk afhankelijk van onze buitenlandse handel. Alle bedrijven, in het bij-zonder ook de kmo’s, moeten dus alle mogelijke steun krijgen van de overheid wanneer ze ook buiten onze landsgrenzen actief willen zijn. De juiste randvoorwaarden creëren zodat bedrijven de ‘buitenlandse uitdagingen’ zo efficiënt mogelijk het hoofd kunnen bieden. Tot slot stel ik ook de toevoeging van een economisch luik aan alle staatsbezoeken voor, bovenop de reeds bestaande en uiterst succesvolle prinselijke handelsmissies. Zulke bezoeken zijn voor Belgische bedrijven een gouden kans om in contact te komen met de politieke en economische autoriteiten van het gast-land en zo contracten af te sluiten.

Pieter De Cremfederaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Na de Vlaamse regering ging ook de federale ploeg defi nitief van start. Ampersand vroeg aan onze federale boegbeelden naar de speerpunten van hun beleid. Ze mochten ook één goed beleidsvoornemen aanhalen.

“Een economisch luik aan alle staatsbezoeken is voor onze bedrijven een gouden kans op extra buitenlandse contracten.”

DE SPEERPUNTEN VAN ONZE FEDERALE REGERINGSLEDEN

Buitenlandse economische successen

van de export. De welvaart en economie in België zijn immers sterk afhankelijk van onze buitenlandse handel. Alle bedrijven, in het bij-zonder ook de kmo’s, moeten dus alle mogelijke steun krijgen van de overheid wanneer ze ook buiten onze landsgrenzen actief willen zijn. De juiste randvoorwaarden creëren zodat bedrijven de ‘buitenlandse uitdagingen’ zo efficiënt mogelijk het hoofd kunnen bieden. Tot slot stel ik ook de toevoeging van een economisch luik aan alle staatsbezoeken voor, bovenop de reeds bestaande en uiterst succesvolle prinselijke handelsmissies. Zulke bezoeken zijn voor Belgische bedrijven een gouden kans om in contact te komen met de politieke en economische autoriteiten van het gast-

bedrijven een gouden kans op bedrijven een gouden kans op extra buitenlandse contracten.”extra buitenlandse contracten.”

4

Page 5: Ampersand december 2014

Christendemocraten zijn goed in het vinden van nieuwe evenwichten. Dat zal meer dan waar ook nodig zijn op justitie. Justitie is bovenal sociaal, want elke burger heeft recht op recht, liefst snel en goed. Het bepaalt de kwaliteit van een samenleving.

Iedereen, ongeacht zijn financiële middelen, moet toegang tot justitie krijgen. Maar voor een overconsumptie van het recht, pas ik. Het is geen instrument om anderen de duvel aan te doen: het misbruik van procedures moet worden vermeden.

Een even delicaat evenwicht is dat tussen de betaalbaarheid van justitie en haar kwaliteit. Justitie kost ons veel minder dan de volksgezondheid, terwijl een goede rechtsbedeling voor een samenleving even belangrijk is. De betaalbaarheid van justitie voor de rechtszoe-kende is ook een belangrijk item. De lage financiële drempel is erg democratisch maar voor verbetering vatbaar, bv. door een oordeelkundiger heffing van de griffierechten. Een CEO die naar de arbeidsrechtbank stapt om zijn zware opzeggingsvergoeding te kunnen afdwin-gen, betaalt vandaag bijvoorbeeld geen griffierechten.

Het is duidelijk dat wij er door (i) een grotere snelheid in het onderzoek (ii) een stiptere uit-voering van de straffen en (iii) een betere reclassering in zouden moeten slagen om recidive en overbevolking van de gevangenissen te voorkomen.

Koen Geensfederaal minister van Justitie

“Justitie is geen instrument om anderen de duvel aan te doen. Geen misbruik van procedures.”

Rechtszekerheid

Een veerkrachtige economie, met betere jobs voor meer mensen, sociale

correcties voor wie onze steun nodig heeft, meer rechtszekerheid en trans-

parantie voor de bedrijven en een waterdichte bescherming van de rechten

van de consumenten; dat is kort gezegd waar ik als minister van Werk,

Economie en Consumentenzaken voor ga.

We verminderen de loonkosten om het aantal jobs te doen vermeerderen.

We trekken 1,175 miljard euro uit voor de welvaartsenveloppe, wat betekent

dat we de laagste uitkeringen en pensioenen zoveel mogelijk boven de

armoededrempel willen trekken. We pakken oplichters harder aan, ongeacht

of ze op bedrijven of burgers mikken.

Ik wil in de komende jaren werken aan meer zekerheid voor iedereen op

alle vlakken. Zo zal ik, om nog één heel concreet voorbeeld te geven, ervoor

zorgen dat mensen die ooit met ziekte werden geconfronteerd, toch aan

een betaalbare schuldsaldoverzekering geraken wanneer ze een huis willen

kopen.

Dát is economische groei en sociale

vooruitgang in de praktijk. Dat zijn

maatregelen die het verschil kunnen

en zullen maken. Voor ieder van u,

voor onze kinderen en voor onze

kleinkinderen.

Kris Peetersvicepremier & federaal minister

van Werk, Economie en Consumentenzaken

“Ook indien men

geconfronteerd wordt

met een ziekte, moet de

schuldsaldoverzekering

betaalbaar blijven.”

Een veerkrachtige economie, met betere jobs voor meer mensen, sociale

correcties voor wie onze steun nodig heeft, meer rechtszekerheid en trans-

parantie voor de bedrijven en een waterdichte bescherming van de rechten

van de consumenten; dat is kort gezegd waar ik als minister van Werk,

Economie en Consumentenzaken voor ga.

We verminderen de loonkosten om het aantal jobs te doen vermeerderen.

We trekken 1,175 miljard euro uit voor de welvaartsenveloppe, wat betekent

dat we de laagste uitkeringen en pensioenen zoveel mogelijk boven de

armoededrempel willen trekken. We pakken oplichters harder aan, ongeacht

of ze op bedrijven of burgers mikken.

Ik wil in de komende jaren werken aan meer zekerheid voor iedereen op

alle vlakken. Zo zal ik, om nog één heel concreet voorbeeld te geven, ervoor

zorgen dat mensen die ooit met ziekte werden geconfronteerd, toch aan

een betaalbare schuldsaldoverzekering geraken wanneer ze een huis willen

kopen.

Kris Peetersvicepremier & federaal minister

van Werk, Economie en Consumentenzaken

“Ook indien men

geconfronteerd wordt

met een ziekte, moet de

schuldsaldoverzekering

betaalbaar blijven.”

Economische groei en sociale vooruitgang

5

Page 6: Ampersand december 2014

Toen Marianne Thyssen op 1 november 2014 eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken werd, kwam Tom Vandenkendelaere in haar plaats als Europees Parlementslid. Deze 30-jarige West-Vlaming is voor onze partij geen onbekende. Voor het opnemen van zij n parlementair mandaat was hij namelij k voorzitter van JONGCD&V. Ampersand peilt naar zij n ambities en verwachtingen.

Terwijl Tom Vandenkendelaere zich volop geeft, gaat ook nieuw-bakken Europees Commissaris Marianne Thyssen ertegenaan. Nu het nieuwe Europese semester van start is gegaan, geeft ze uitleg bij haar beleid.

De Europese Commissie maakt van groei en banen haar absolute toppri-oriteit. Marianne Thyssen geeft aan dat haar beleid steunt op drie pijlers: de overheidsbudgetten verder ge-zond maken, de nodige hervormingen doorvoeren (zoals arbeid goedkoper

Ik ben 30 jaar oud en kom uit Roeselare. Ik be-haalde een licentie vertaler Engels-Duits aan het Institut Libre Marie Haps (Brussel). Later volgde ik nog een masteropleiding en schreef ik een docto-raat in het domein van de Internationale Betrek-kingen, en dat aan de University of Kent (Canter-bury). Ik spreek een woordje Pools, start geen dag (hoe vroeg ook) zonder ontbijt en kies op café meestal voor een Rodenbach. Ik kijk graag naar autorally en wielrennen, en ik geniet ervan een hapje te gaan eten bij jonge chefs.

Ik ben actief in drie commissies: Econo-mische & Monetaire Zaken, Leefmilieu & Voedselveiligheid en Werk & Sociale Zaken. In elk van die commissies staat Europa voor reuzegrote uitdagingen. Denk maar aan onze overheidsfinanciën, de kwaliteit van ons voedsel en de concurrentiepositie van onze voedingsbedrijven, de jeugdwerkloos-heid en het groeiend armoedeprobleem. Ik wil de (Belgische) christendemocratische traditie in dit parlement hoog houden: door voortdurend en constructief overleg werken aan concrete oplossingen voor die uitdagin-gen. Geen doekjes voor het bloeden, maar langetermijnoplossingen die de kansen van de volgende generaties vrijwaren.

“Voor werknemers van specifieke sectoren of bedrijfstakken in moeilijkheden, moet

de EU solidariteit tonen en hulp bieden om hun vaardigheden te verbeteren en nieuwe

carrièremogelijkheden aan te grijpen.”

“MARIANNE THYSSEN, EUROPEES COMMISARIS

HIJ IS?

EU.TOM

HIJ DOET?

6

Page 7: Ampersand december 2014

maken) en een ambitieus investerings-beleid. Tot die investeringen behoren bijvoorbeeld 315 miljard euro om de Europese economische motor opnieuw te doen aanslaan.

Als commissaris voor onder meer werk-gelegenheid, staat Marianne op de eerste rij om deze ambities mee waar te maken. Ze beschikt daarbij over verschillende sociale fondsen, samen goed voor 10% van het volledige Euro-pese budget. Daarvan trok ze onlangs 400 miljoen euro uit voor Vlaanderen

(dat zelf ook nog eens 600 miljoen bij-legt). Dat bedrag kan de komende ze-ven jaar worden ingezet op jobcreatie, sociale inclusie en armoedebestrijding. De Duitse gemeenschap kreeg 11 mil-joen en Wallonië en Brussel volgen binnenkort. Daarbovenop komen er ook Europese middelen voor mensen die hun job verloren, zoals gewezen werknemers van Ford Genk, Caterpillar of Arcelor Mittal. Zij worden met Euro-pese steun begeleid in hun zoektocht naar nieuw werk, of bij het opstarten van een eigen zaak.

Als ik in mijn omgeving rondkijk, dan vraag ik me af hoe vertrouwd jongeren zijn met Europa. Ik wil ervoor zorgen dat ze de kans krijgen om Europa te leren kennen, of dat nu door uitwis-selingsprogramma’s is, of door bijvoorbeeld ‘Europa in de klas’. In dat opzicht hoop ik dat de grenzen niet langer als barrières worden gezien. Daarom wil ik grensoverschrijdende initiatieven tot betere samenwerking onder-steunen. Dat kan gaan over cultuur, maar net zo goed over een grensoverschrijdende aanpak van criminaliteit. Tot slot vind ik het belangrijk dat ook op het Europees niveau voldoende aandacht gaat naar jonge landbou-wers. Net als andere startende ondernemers verdienen ook zij alle kansen op slagen.

Met mijn 30 lentes ben ik één van de jong-ste parlementairen in het Europese halfrond. Enerzijds brengt dit wat extra druk met zich mee, zeker als je weet dat er heel wat er-varen rotten zetelen. Anderzijds is dit ook een groot voordeel. Doordat ik nog middenin de leefwereld van de jongeren sta, voel ik duide-lijk waar mijn generatie nood aan heeft, zoals kwaliteitsvolle en duurzame jobs en een roos-kleurig toekomstperspectief. Europa als een hoopgevend sociaal én noodzakelijk project.

Mijn eerste dagen als Europees parlementslid waren extreem in-teressant en even hectisch als di-vers. Het is echt met de voeten vooruit het water in, zonder al te veel te twijfelen. Maar ik ben uitermate dankbaar voor de kans die ik krijg. En zeg nu zelf: hoe-veel mensen zien er tijdens hun eerste werkweek de paus? Om maar te zeggen: dit is echt wel een fantastische job.

verdienen ook zij alle kansen op slagen.

HIJ ERVAART?

HIJ DURFT!HIJ WIL?

7

Page 8: Ampersand december 2014

Herman Van Rompuy verliet op 1 december 2014 het Europese forum, als Europees president. Hij gaf de fakkel door aan de Pool Donald Tusk. Herman was 5 jaar lang voorzitter van de Europese raad. Het waren 5 zware jaren door de fi nanciële crisis. Zij n belangrij kste verwezenlij king noemt hij dan ook de redding van de euro. Het einde van zij n ambtstermij n als Europees president betekent ook het einde van zij n politieke loopbaan.

Naar aanleiding van zijn politiek af-scheid werd een liber amicorum samengesteld, een boek van de vrien-den zeg maar. In het boek maak je kennis met Herman Van Rompuy als politicus, als christen, als kunstmin-naar, als sportliefhebber, als vriend, als familielid. Hugo Partous is de auteur van het boek. “We hebben menig uur gesleten en genoten, om het met de woorden van Guido Gezelle te zeggen, om dit vrienden-boek concreet gestalte te geven.”

Onze partijvoorzitter Wouter Beke sprak Herman en zijn vrienden toe met volgende woorden: “Van Marc Eyskens heb ik ooit de wijsheid ge-lezen dat echte vriendschap zo zeld-zaam is als een parel in een oester. En dat vriendschap in de politiek zeldza-mer is dan een oester in de parel. En toch zijn we hier om een boek voor te stellen, genaamd ‘Herman onder vrienden’. Het geeft aan hoe uniek dit boek is, alsook deze bijeenkomst,

maar ook en vooral de man die hier de aanleiding van is, namelijk Herman zelf.”

Memoires waren nog te vroeg, vond Herman. “Het is een boek geworden van mijn leven, dat nog niet gedaan is. Er wordt mij zo veel lof toegewor-pen, dat het enkel overtroffen kan worden op mijn begrafenis”, lacht de voormalige Europese president gemoedelijk. Dat was ook de sfeer van die avond, vonden de winnaars van onze Ampersandwedstrijd. Enkele CD&V-leden genoten van dit speciale ledenvoordeel en mochten proeven van het exclusieve evenement, alsook van de uitzonderlijke locatie.

Benieuwd geworden naar het boek? Ga naar ons ledenportaal (www. cdenv.be/mijncdenv), meld u aan en krijg exclusieve toegang tot enkele boeiende passages, waaronder de bijdrage van algemeen voorzitter Wouter Beke.

LID ZIJ N? DAT HEEFT ZO ZIJ N VERRASSENDE VOORDELEN!

Exclusieve boekvoorstelling ‘Herman onder vrienden’ in Hertoginnedal (12 december)

ERIC VERSTRAETE Gepensioneerd ingenieur-architectMaldegem - 67 jaar

LIEVE DE DECKERGepensioneerd kleuterleidster Aalter – 64 jaar

BENOIT VAN TOMME7de jaar kantoor Bredene - 18 jaar

“Ik zat samen met Herman in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. In ’61-’62 volgden we er samen Grieks-Latijn. Ik herinner het mij nog zeer goed dat ik naast hem zat in de klas. Herman was steeds bij de pinken, dus ik had geluk! (lacht) Ik vind het leuk hier te kunnen zijn en jeugdherinneringen op te halen.”

“Het doet me plezier om op deze speciale avond aanwezig te mogen zijn. Ik had er echt zin in toen ik het bericht kreeg. Alles in onze maatschappij wordt uiteindelijk door ‘de politiek’ beslist, dus ik volg dit wereldje ook op de voet. Zo eens een exclusieve avond van dichtbij meemaken, vind ik echt fantastisch! Ik kijk ook op naar mensen als Herman Van Rompuy, die het echt gemaakt hebben.”

“Het is vooral een enorme eer om deze boekvoorstelling te mogen meemaken. Al die intrigerende verhalen die ik reeds hoorde en las over Hertoginnedal, prikkelden mijn nieuwsgierigheid. Ik vind het zeer tof dat CD&V mij de kans bood deze plek te ontdekken en zo veel boeiende mensen te ontmoeten.”

Page 9: Ampersand december 2014

MinMinMi denden rderdeNEE!MEER!

HOGER!! LAGER!!

MinderNEE!MEER!

HOGER!! LAGER!!

Minder

NEE!MEER!HOGER!!

LAGER!!

MinderNEE!MEER!

HOGER!! LAGER!!

BELANG VAN OVERLEG

De uitkomst van het sociaal overleg werd altijd beïnvloed door de evolutie van de levens- en arbeidsvoorwaar-den en door de sociaal-economische realiteit. Het is gemakkelijker welvaart te verdelen dan schaarste. Door de fi -nanciële en economische crisis zijn de werkloosheid en het begrotingstekort in verschillende Europese landen toe-genomen. België houdt in vergelijking met haar buurlanden degelijk stand. Maar niets doen bedreigt de toekomst van onze sociale welvaartsstaat. Sociaal-economische hervormingenzijn daarom noodzakelijk. Voor CD&V staat één aspect hierbij als een paal boven water: wij geloven dat sociaal-economische hervormingen op basis van overleg voor meer draagvlak zor-gen dan opgelegde hervormingen.

ORANJE DRAAD

Het regeerakkoord hamert daarom op het belang van het sociaal overleg. CD&V heeft het sociaal overleg door-heen het regeerakkoord als een oranje draad ingebed. Dat is onze verdienste en enkel die van ons. In een regeer-akkoord worden de algemene bakens uitgezet, maar de uitvoering ervan, het eigenlijke beleid, vergt volgens ons overleg met de sociale partners. Dat er geen onderhandelingsmarge zou zijn, is dus niet correct. Tenzij men het eindeloopbaanbeleid, de overgangsbe-palingen voor de pensioenhervorming of het verhogen van de laagste uitke-ringen en pensioenen slechts als ‘mar-ge’ beschouwt. Over al deze thema’s kunnen de sociale partners samen met elkaar en de regering onderhandelen.

VAN DE STRAAT NAAR DE TAFEL

Acties en stakingen zijn geen vreemde fenomenen telkens een regering een duidelijke weg kiest. Deze duidelijke weg is er echter één om onze toe-komst te verzekeren. Niet enkel de toekomst van werkgevers en werkne-mers, maar ook die van onze kinderen en kleinkinderen. CD&V erkent het stakingsrecht en wil hier in geen geval iets aan veranderen. Maar na de straat is nu de tafel aan de beurt. We ijveren dan ook voor oprechte gesprekken in een serene en constructieve sfeer. De toekomst laat namelijk niet op zich wachten. Die komt elke dag een stap dichterbij.

HET SOCIAAL OVERLEGMoeizaam, maar niet minder waardevolBelgië heeft een unieke traditie en een rij ke geschiedenis van sociaal overleg. Vandaag de dag verloopt het sociaal overleg echter moeizaam. Toch is deze manier om sociale partners te be-trekken bij de uitvoering van het beleid volgens CD&V waardevol, zelfs noodzakelij k.

“Na de straat is het nu tijd om aan tafel te komen. Deze regering biedt een uitgestoken hand aan.”

“KRIS PEETERS, FEDERAAL MINISTER VAN WERK

“CD&V schreef het sociaal overleg als oranje draad in het regeerakkoord.”

“SERVAIS VERHERSTRAETEN, CD&V-FRACTIELEIDER IN DE KAMER

9

Page 10: Ampersand december 2014

10

25 JAAR KINDERRECHTEN.CD&V trekt mee de kar!

Op 20 november 2014 was het exact 25 jaar geleden dat het Inter-nationaal Verdrag van de Rechten van het Kind werd ondertekend. In het Kinderrechtenverdrag staan afspraken over hoe onze wereld wil omgaan met kinderen. Het erkent de burgerlij ke, politieke, eco-nomische, sociale en culturele rechten van kinderen. De wereld-leiders vonden het immers belangrij k dat de mensenrechten van kinderen expliciet erkend werden, omdat zij extra beschermd en ondersteund moeten worden. Ook CD&V springt al 25 jaar mee in de bres voor kinderrechten. Tot op de dag van vandaag staat de aandacht voor een kindvriendelij k beleid hoog op de agenda.

ZORG VOOR MIJ !

De eerste pijler is de zorg voor kinde-ren. Het is de plicht van onze samen-leving om gepaste zorg en voldoende toegankelijke meldpunten te voorzien. CD&V kent een lange traditie van minis-ters en parlementairen die het zorg- en welzijnsthema op de voorgrond plaat-sen, en daar concrete voorstellen rond uitwerkten. Denk maar aan het tijdskre-diet dat kan worden opgenomen voor de verzorging van een kind tot en met acht jaar. Dit tijdskrediet wordt door de huidige regering met 12 maanden uitgebreid. Denk ook aan het vader-schapsverlof en het geboorteverlof voor meeouders. Dat was vroeger beperkter, maar is sinds 2012 opgetrokken van 3 naar 4 maanden. Als gezinspartij maken we verder ook een zeer duidelijke keuze voor pleegzorg. Kamerlid Sonja Becq lanceerde recent een wetsvoorstel om pleegouders een beter statuut te geven, zonder de rechten van de ouders aan te tasten. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers nam het initiatief om pleeg-zorg als eerste hulpverleningsvorm voorop te stellen door jeugdrechters. Omdat we ervan overtuigd zijn dat kin-deren het best opgroeien en tot hun recht komen in een gezinscontext. Het

zijn de mensen die dit zorgaanbod le-veren die we verder willen versterken, zij bieden kinderen en jongeren name-lijk opnieuw een toekomstperspectief. En ook Vlaams minister van gezin, Jo Vandeurzen, engageert zich hiertoe: hij ijvert voor een Huis van het Kind in elke gemeente of stad, door vandaag al 1,3 miljoen euro vrij te maken voor de subsidiering van 84 zulke Huizen. Zo’n Huis van het Kind is een toegankelijk aanspreekpunt voor alle kindgerelateer-de diensten met de focus op de meer kwetsbare gezinnen.

Last but not least: de kinderbijslag is sinds 2014 verankerd in de grondwet. Het kindergeld zal door de hervorming in 2017 niet meer afhankelijk zijn van het beroep van de ouders of de rang-orde binnen het gezin. Dankzij CD&V blijven de toeslagen voor wezen en voor kinderen met bijzondere zorgno-den in gezinnen met een laag inkomen behouden. Onze sociale reflex geldt op elk vlak, zeker in gezinsthema’s.

LUISTER NAAR MIJ !

Een tweede pijler legt de nadruk op het feit dat kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om zich te ontplooi-en en actief betrokken te zijn bij de wereld rondom hen: in het gezin, op school, in de openbare ruimte. De par-ticipatie van kinderen staat voor CD&V centraal. Belangrijk hierbij is de parti-cipatie in het onderwijs. De oprichting van de Scholierenkoepel is een mooi voorbeeld van een versterkte participa-tie van jongeren. Ze drukt zelfs haar stempel op het beleid. Het principe van inspraak is ook van toepassing in juridische procedures, waarbij kinde-ren zoveel mogelijk de kans moeten krijgen hun mening te uiten. Op het CD&V-congres van 1996 werd in dit verband een voorstel gelanceerd om-trent het oprichten van een familierecht-bank. Deze rechtbank is sinds 1 sep-tember 2014 van start gegaan, vooral dankzij de initiatieven van kamerlid Sonja Becq. Ook het hoorrecht van de minderjarige werd uitgebreid.

Page 11: Ampersand december 2014

BESCHERM MIJ !

Kinderen zijn helaas ook vatbaar voor talrijke mis-toestanden in de maatschappij. Zij moeten dus voldoende beschermd worden. Ook op dit vlak hebben we een voortrekkersrol gespeeld. “Kin-deren hebben recht op spel én op speelruimte,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. “Dat spelende kinderen ook roepen, zingen… en dus geluid maken, is onvermijdelijk. Dat mag echter geen reden zijn om kinderen het buitenspelen te verhinderen of zelfs te verbieden. Integendeel, we moeten buitenspelen stimule-ren.” aldus Schryvers. CD&V wil de GAS-regle-menten niet gebruiken om zogenaamde ‘overlast’ van kinderen te beboeten. Een kind moet kunnen spelen. Dit is niet alleen belangrijk voor het kind, maar het is ook een ideaal middel om sociale samenhang te bevorderen. Jammer genoeg gaat het ook nog dikwijls fout en worden kinderen het slachtoffer van misbruik. 25 jaar na datum van het Kinderrechtenverdrag zien we dat Vlaams minis-ter van Welzijn Jo Vandeurzen nog volop de strijd voert tegen kindermishandeling en -misbruik. Een wapen in die strijd is ondermeer de oprichting van het Vlaams Forum Kindermishandeling. We zorgen er op die manier voor dat kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van misbruik, terechtkun-nen bij een meldpunt op hun maat.

BELGIË NEEMT HET VOORTOUW ROND KINDERRECHTEN

Op 9 en 10 december organiseerde ons land een Euro-pese conferentie over kinderrechten. Experts uit de Euro-pese lidstaten bogen zich over de rechten van kinderen in diverse beleidsdomeinen. Het basisbeginsel dat het belang van het kind de eerste overweging moet zijn bij beslissingen die over kinderen gaan, stond centraal. Als huidig voorzitter van de Raad van Europa krijgt België een unieke kans om te wegen op het Europees beleid inzake kinderrechten.

Ook Koen Geens, minister van Justitie, trekt mee aan de kar. “We schenken onder meer aandacht aan het belang van het kind in familiale kwesties. Hoe kan er echt re-kening gehouden worden met het belang van het kind als dit in bepaalde familiale aangelegenheden niet sa-menvalt met het belang van de ouders? Wat betekent dit bijvoorbeeld heel concreet bij een echtscheiding? Of wanneer één van de ouders in de gevangenis zit?”

WIST U DAT…

In februari 1996 besliste het toenmalig partij -bestuur van CD&V (toen nog CVP) een congres te organiseren rond het thema kinderen. In de congrestekst werden drie belangrij ke pij lers naar voren geschoven: zorg, participatie en bescherming. Ook nu nog spelen deze drie ele-menten een belangrij ke rol in ons beleid.

“Een samenleving kan niet zonder kinderen. Kinderen kunnen niet zonder de samenleving. Ze hebben nood aan de draagkracht van hun ouders, hun familie, hun vrienden, hun school, hun jeugdvereniging.”

MARC VAN PEEL, 1996TOENMALIG CVP-VOORZITTER

11

Page 12: Ampersand december 2014

Zaterdag 24 januari -Deuren open om 17 uur

Eskimofabriek Wiedauwkaai 23 9000 Gent

Meer info en inschrijven? www.cdenv.be/nieuwjaarsreceptie of bel 02/238 38 43

Walter Verdin (1953) is een Belgisch muzikant, videomaker, grafi sch kunstenaar en schilder. U kent hem misschien van zij n muzikaal verleden – onder meer van nummers als ‘Er is iets’ (1980) of zij n passage tij dens het Eurovisiesongfestival (1983) met Pas de deux. De laatste jaren is hij voornamelij k bezig met videokunst. Op 24 januari zal hij ook meewerken op onze nieuwjaarsreceptie. Wat precies, dat houden we nog even geheim. Maar we willen u alvast nieuwsgierig maken.

“Samen pakken we de toekomst vast”, luidt onze eindejaarsslogan. Kunt u zich daar in vinden?

Ik ben al heel mijn leven bezig met men-sen samen te brengen. Ik beschouw mezelf eigenlijk niet als artiest, maar als componist. Ik breng mensen samen, sa-men maken we iets. Dat kan heel divers zijn: verschillende culturen (zoals de Afrikaanse cultuur), verschillende gen-res (dans en muziek, klassieke muziek en popmuziek). Het samenbrengen van individuen die anders zijn, diversiteit, dat is heel belangrijk in mijn werk en in mijn leven. Zo werk ik via Africalia mee aan de ondersteuning van culturele ont-wikkelingsorganisaties, bijvoorbeeld via dansateliers.

Zijn er volgens u parallellen te trekken tussen kunst en politiek?

Politieke bedrijvigheid is er volgens mij om de maatschappij in goede banen te leiden, om mensen mens te laten zijn. Dat gaat heel wijd, bedekt heel wat as-pecten van de samenleving, gaat heel breed. Kunst daarentegen gaat meer in de diepte. Creatieve bedrijvigheid is

zeer persoonlijk. Maar of er parallellen zijn dat durf ik niet meteen te zeggen, dat is heel complex.

Onze nieuwjaarsreceptie heeft plaats in de Eskimofabriek te Gent. Inspireert u dat?

Ik was zelf nog nooit eerder in de Es-kimofabriek geweest eigenlijk, en ik wist niet dat het een voormalige onder-goedfabriek was, of dat het merk nog bestond. Zo’n fabriek heeft z’n voor- en nadelen. Die omgeving zal niet echt bepalend zijn voor het thema, ik heb regelmatig video-installaties gemaakt voor specifieke locaties, zoals voor het Koninklijk Paleis op de Meir in Antwer-pen. Maar de bijzondere omkadering van deze fabriek zal natuurlijk wel er-gens meespelen.

Was u verrast dat CD&V u vroeg voor dit project?

Ik had het zeker niet verwacht, maar het deed me wel plezier. Als kunstenaar is het niet evident om je naam aan iets politiek te verbinden, maar ik vond dit los van alle politiek een mooie uitda-ging.

“IK WIST NIET DAT HET EEN VOORMALIGE ONDERGOEDFABRIEK WAS.”

Videokunstenaar Walter Verdin over zij n medewerking aan onze nieuwjaarsreceptie

1. Walter Verdin bij zijn videoinstallatie ‘Sliding Time’ (2009). ©Johan Geleyns 2. Matchume skyline Maputo, videoconcert Timbila Tracks, ism Matchume Zango, Walter Verdin ©20103. A Plane, videoconcert Videorhythmics, Walter Verdin ©19844. Eskimofabriek, de eventlocatie voor de nieuwjaarsreceptie 2015

NATIONALENIEUWJAARSRECEPTIE

“Samen pakken we de toekomst vast”, luidt onze

Onze nieuwjaarsreceptie heeft plaats in de Eskimofabriek te

Was u verrast dat CD&V u vroeg voor dit project?

Zijn er volgens u parallellen te trekken tussen kunst en politiek?

1

Wil u nog meer weten over wie Walter Verdin is? Neem dan een kij kje op ons ledenportaal, waar u een uitgebreid interview met hem terugvindt: www.cdenv.be/mij ncdenv

of zij n passage tij dens het Eurovisiesongfestival (1983) met Pas de deux. De laatste jaren is hij voornamelij k bezig met videokunst. Op 24 januari zal hij ook meewerken op onze nieuwjaarsreceptie. Wat precies, dat houden we nog even geheim. Maar we willen u alvast nieuwsgierig maken.

toekomst vast”, luidt onze eindejaarsslogan. Kunt u zich daar in vinden?

Ik ben al heel mijn leven bezig met men-sen samen te brengen. Ik beschouw mezelf eigenlijk niet als artiest, maar als componist. Ik breng mensen samen, sa-men maken we iets. Dat kan heel divers zijn: verschillende culturen (zoals de Afrikaanse cultuur), verschillende gen-res (dans en muziek, klassieke muziek en popmuziek). Het samenbrengen van individuen die anders zijn, diversiteit, dat is heel belangrijk in mijn werk en in mijn leven. Zo werk ik via Africalia mee aan de ondersteuning van culturele ont-wikkelingsorganisaties, bijvoorbeeld via

toekomst vast”, luidt onze

2

4

3

12

Page 13: Ampersand december 2014

CD&V, JONGCD&V, CD&V-Senioren en Vrouw & Maatschappij slaan de handen in elkaar om er een succesvolle leden(hernieuwings)campagne van te maken! Want alles begint bij onze leden!

In november ontvingen al onze leden een brief in de bus, met een uitnodiging tot hernieuwing van het CD&V-lidmaatschap.

UW LIDMAATSCHAP WERD AL HERNIEUWD?

U pakt samen met ons de toekomst vast, bedankt voor het vertrouwen! Vanaf de tweede helft van decem-ber mag u een gepersonaliseerde lidkaart verwachten, rechtstreeks

in uw bus. Ook leden die via domiciliëring betalen, krijgen onmiddel-lijk hun lidkaart thuis bezorgd. Deze lidkaart arriveert samen met een uitnodiging voor de nationale nieuwjaarsreceptie op 24 januari 2015 in de Eskimofabriek in Gent. Verder ontvangt u een uitnodiging voor de 6 ‘WIJ-activiteiten’ die CD&V in het voorjaar van 2015 organiseert in Vlaanderen en Brussel. Op die manier willen we de ‘beleving’ van het CD&V-lidmaatschap centraal zetten.

Uw lidmaatschap nog niet hernieuwd?

Pak vast, dat overschrijvings-formulier en mis geen enkele van onze warme ledenactiviteiten! U speelde uw papieren kwijt of heeft een vraag over uw lidmaat-schap?

Neem dan rechtstreek contact met de CD&V-ledendienst:[email protected] of 02 238 38 32.

Ontdek het exclusieve CD&V-ledenportaal

U bent reeds lid en u wil zelf uw persoonlijke gegevens aanpassen of uw lidmaatschapsformule wijzigen? Surf dan naar het CD&V-ledenportaal op www.cdenv.be/mijncdenv. Via het ledenportaal hebben onze leden ook toegang tot relevante CD&V-informatie, beleidsdocumenten en een eigen forum.

ALLES BEGINT BIJ ONZE LEDEN!

VOLG, MAAK & BELEEF HET MEE! 13

Page 14: Ampersand december 2014

SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST!PRETTIGE FEESTEN

20152014

Samen pakken we de toekomst vast! Niet zomaar een slogan, maar een belofte die we willen waarmaken. Ampersand ging op zoek naar verschillende CD&V’ers en niet-CD&V’ers en vroeg hen terug te blikken op 2014 en hun vooruitzichten voor 2015 te delen. Welke initiatieven hebben zij het afgelopen jaar genomen en op welke manier willen zij de toekomst vastpakken?

BUKET KARACA (25, Berchem)Wordt in 2015 Berchems districtsraadslid voor CD&V

TOM SMEETS (28, Hasselt)Strateeg en communicatieadviseur

BENJAMIN DALLE (32, Sint-Jans-Molenbeek)Adjunct-kabinetschef Koen Geens

Na mijn boeiende studies in het buitenland, ben ik blij dat ik in mijn thuisdistrict opnieuw (politiek) aan de slag kan. Binnen ons bestuur zijn we begonnen met een grondige denkoefe-ning over welke weg we als lokale partij zullen bewandelen richting 2018.

2014 was voor mij vooral het einde van mijn zoektocht naar een geschikte vennoot. Onder-nemen doe je het beste samen, maar het moet klikken met iemand, en je moet elkaar blin-delings kunnen vertrouwen. Koen Lambrechts, voormalig directeur bij TVL, bleek de juiste match te zijn en samen zijn we Onoff.agency begonnen, een strategisch communicatie-bureau met digitale focus.

2014 was voor mij een belangrijk sleuteljaar. Het einde van mijn professioneel hoofdstuk bij Servais Verherstraeten werd begin 2014 bekroond met de publicatie van de wetgeving rond de Zesde Staatshervorming. Verder deed ik op 25 mei voor de eerste keer mee aan de verkiezingen, als lijsttrekker voor de Kamer in Brussel. Tot slot werd ik enkele weken terug voor de tweede én de derde keer vader…

In januari word ik districtsraadslid in Berchem voor CD&V, waar ik volop voor wil gaan. Wer-ken aan een beter Berchem voor iedereen, met voldoende aandacht voor de talrijke min-derheden en jongeren in ons district, zo pak ik de toekomst vast.

2015 wordt het jaar dat kmo’s (in Limburg) het écht moeilijk gaan krijgen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat op zulke momenten de meest creatieve oplossingen bedacht worden. En dat samenwerkingen tussen mensen niet alleen voor redding, maar ook voor groei zul-len zorgen. Als fulltime ondernemer wil ik daar in 2015 heel graag aan meewerken.

Ik werk nu voor minister van Justitie Koen Geens, waar we onze handen vol hebben met de noodzakellijke hervormingen. Daarnaast probeer ik de (politieke) ontwikkelingen in Brussel en daarbuiten te volgen. En 2015 zal allicht ook een recordjaar zijn wat het verver-sen van pampers betreft! :-)

IVAN DE VADDER (52, Gent)Politiek verslaggever VRT

2014 staat voor mij in het teken van kanker. Plotseling wordt de toekomst beperkt tot het doorstaan van één chemokuur. De menselijke geest neemt daar echter geen genoegen mee en gaat op zoek naar perspectief. In mijn geval is dat ‘De parabel van het Ezelsoor’ geworden, een boekje dat ik schreef tussen mijn chemokuren door. Bovendien sta ik met die tekst ook twee keer op de planken. Daar-mee heb ik de toekomst weer vastgepakt.

Mijn plan voor 2015 is heel eenvoudig: weer gezond worden, en opnieuw gaan werken. Voor mij liggen die twee in elkaars verlengde. Ik kijk er dan ook naar uit, en als dat lukt, zal 2015 voor mij ongelooflijk geslaagd zijn.

14

Page 15: Ampersand december 2014

SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST!

STEFAN PUTTEMANS (36, Hoegaarden)Werkgroep Handicap & SAMENleven

JAN DE MEULEMEESTER (34, Antwerpen)Wetstraatjournalist voor VTM

INGE VERVOTTE (37, Mechelen)Bestuurder Emmaüs vzw

NIELS DE KORT (27, Brasschaat)Wordt in 2015 schepen in Brasschaat

De bouw van het nieuwe Sint-Maartenzieken-huis is gestart, waarmee we 3 campussen sa-menbrengen. We zijn ook begonnen met de Emmaüs-academie, om kennis in huis nog beter te delen. En o.a. dankzij het werk van Jo Vandeurzen hebben we een nieuw project, waarbij jeugdzorg en psychiatrie voor het eerst beter structureel kunnen samenwerken.

Ik heb het voorbije jaar geleerd dat er veel kennis aanwezig is in onze lokale afdelingen. Zo ben ik gestart met een lokale werkgroep rond veiligheid. Als je mensen samenbrengt, bereik je meer. Ik kocht ook een huisje: zo doe ik in één klap de nodige praktijkervaring op om volgend jaar te starten als nieuwbak-ken schepen van onder meer Wonen.

Voor mij was 2014 het jaar van de verande-ring: ondanks mijn beperking kwam ik naar buiten en wou ik een ambassadeur worden voor mensen zoals ik. Dat kan bij CD&V, want daar ligt de nadruk op talenten en competen-ties, niet op beperkingen. Daarom richtte ik met een aantal mensen een werkgroep op, die de partij adviseert.

Het was tijdens het verkiezingsjaar 2014 mijn ambitie om mijn programma, VTM Nieuws, een unieke en betekenisvolle plaats te geven in de politieke verslaggeving. Die doelstelling is behaald en de kijker heeft ons daar ook voor beloond: de kijkcijfers zijn gestegen, en dan vooral onder de jongeren.

Ik kijk uit naar de uitwerking van de 6de staatshervorming en de nieuwe financiering van de ouderenzorg en de ziekenhuizen. Daarnaast wil ik ook de mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in ons psychia-trisch ziekenhuis versterken, want dat ligt me na aan het hart.

Ik word meteen de jongste schepen. Door de verjonging van het college, verwacht ik een nieuwe dynamiek. Ik zal niet meteen alles pro-beren te veranderen, ik ben meer de man van de geleidelijke aanpak. Wel zal ik me smijten voor onze jongeren, zeker in een gemeente als Brasschaat, die aan het vergrijzen is.

Graag wil ik op de ingeslagen weg verder werken. Ik bruis van ideeën voor onze lokale afdeling in Hoegaarden en ook voor onze werkgroep. Ik wens iedereen een goede ge-zondheid en vriendschap toe. En denk eraan: een beperking hoeft geen handicap te zijn!

2015 wordt mijn jaar van Antwerpen. Ik ben afkomstig van de Brusselse rand, maar mijn vriendin en ik hebben hier nu een huis ge-kocht. Professioneel hoop ik wat meer te kun-nen schrijven – televisie is boeiend, maar de drang van de historicus naar de pen en ‘slow journalism’ is zeer groot.

STEPHANIE VANHEMELRYCK  (23, Haaltert)Kersvers CD&V-afdelingsvoorzitter in Haaltert

2014 was een verrassend, maar leerrijk jaar voor mij. Ik heb veel nieuwe gezichten ont-moet maar ik heb ook mijn eigen gemeente beter leren kennen. Als lokaal voorzitter heb ik de kans gekregen de partij meer zuurstof te geven en samen met een sterk team een verjongingsproject op poten te zetten.

Ik maak deel uit van de mooiste partij van Vlaanderen waarin ik omringd word door in-spirerende mensen. Met die ingesteldheid en de gedrevenheid om van Haaltert een goed gezinde gemeente te maken, wil ik mijn voet-afdruk plaatsen in het nieuwe jaar.

15

Page 16: Ampersand december 2014

327 GOED GEZIN DE GEMEENTEN

Mooi alternatief in eigen dorp

Ingrid en Stefan hebben hun woning in Kapellen verbouwd in functie van Katrien en Dries, hun twee kinderen met een mentale beperking en autisme. Met hun vzw ’t Alternatief willen ze trouwens ook andere ouders uit de nood helpen. In hun huis kunnen nog vier andere jongeren op opvang re-kenen.

‘t Alternatief biedt een leuke, aangepaste dagbeste-ding voor jongeren met een mentale beperking en autisme in een huiselijke, kleinschalige omgeving. In hun huis is een knutsel-, muziek- en snoezelka-

mer ingericht en ook buiten is het zo ingericht dat er van alles te beleven is op maat van de kinderen.

Omdat ze dit moedig en lovenswaardig initiatief van Ingrid en Stefaan alle kansen willen geven or-ganiseerde CD&V opnieuw een actie ‘Warm Glab-beek’ tot voordeel van ’t Alternatief. CD&V draagt op die manier graag een steentje bij om de nodige middelen bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van didactisch materiaal.

www.glabbeek.cdenv.be

GLABBEEK

DE BLIK OP 2018

ROESELARE

SOS palen!

Met een geslaagde actie voor de gemeenteraad, pleitte Vrouw & Maatschappij Roeselare voor SOS-palen in de stad. Een gesprek met CD&V-gemeenteraadslid Ria Van-zieleghem en met Jannick De Poorter, voorzitter van V&M.

Ria Vanzieleghem: “Vrouwen worden nog altijd lastigge-vallen op publieke plaatsen, tijdens het reizen met het openbaar vervoer of op straat. In Roeselare zouden de

SOS-palen het veiligheidsgevoel kunnen vergroten. Ook meer ver-lichting kan een rol spelen alsook lessen zelfverdediging. In Roese-lare zijn de cijfers qua veiligheid goed. Maar het gevoel van de vrouwen is daarmee niet altijd in overeenstemming, waardoor ze zich soms beperkt voelen in hun vrijheid. Ze durven bijvoorbeeld niet gaan joggen bij valavond.

Wat willen jullie bereiken?

Jannick De Poorter: “We willen het lokaal bestuur oproe-pen om aandacht te besteden aan deze problematiek en acties te ondernemen om het subjectieve onveiligheidsge-voel te verminderen.”

Hoe werken deze SOS-palen ?

Ria: “SOS-palen zijn 1,65 meter hoog, uitgerust met een drukknop, een zwaailicht en een camera. Mensen die worden lastiggevallen, kunnen via de drukknop in con-tact komen met een bewakings- of politiedienst. Dankzij deze praatpalen krijgt men de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hulp in te schakelen bij incidenten of bij verdachte personen of situaties. Een SOS-paal zorgt op die manier voor meer sociale controle en dus een sterker veiligheidsgevoel.”

 Op naar een veiliger toekomst in Roeselare?

Jannick: “Deze oproep past volledig in het beleidspan om Roeselare een veiliger stad te maken. Samen pakken we de toekomst vast!”

16

Page 17: Ampersand december 2014

De toekomst vastpakken, in de Koesterspeeltuin

Sinds kort beschikt Ourodenberg met ’t Bijenspoor over zijn eerste koester-speeltuin.

Jeugdschepen Mattias Paglialunga is bij-zonder fier op deze natuurlijke ontmoe-tingsplaats. Kinderen spelen in natuur-lijke elementen waar koesterburen zoals vlinders en bijen, maar ook bloemen en planten hun plaats hebben. “Wat ik voor-al fantastisch vind, is dat de buurt zelf de handen uit de mouwen moest steken. Zij maakten speelelementen en bedachten samen de naam. Samen en van onderuit doe je echt meer!”

“Zo realiseren we trouwens ons enga-gement als ‘Goe Gespeeld Gemeente’. Daarin spelen kinderen in de publieke ruimte en in het groen, ontwerpt de buurt mee de speelruimte en zorgen we voor veilig gebied rond jeugdwerkplaatsen. Dankzij het open maken van trage we-gen in Aarschot kan je op een natuurlijke en veilige manier van de ene plek naar de andere. Ideaal om te voet of met de fiets van speelruimte naar speelruimte te gaan. Zo ontstaat over de hele stad een speelweefsel”.

Mattias: “Bij elke beleidsmaatregel hou-den we ook rekening met de impact op kinderen en jongeren. Zo zoek ik samen met onze burgemeester naar speel- en ontmoetingskansen in nieuwe verkavelin-gen. De stad Aarschot ziet spelen niet als overlast. Spelende kinderen en jongeren zullen nooit een GAS-boete krijgen.”

FOTO

ERW

IN C

EUPP

ENS

327 GOED GEZIN DE GEMEENTEN

AARSCHOT

Chocolade-explosie

Oma blijf je voor altijd. Wanneer je naar een woonzorgcentrum verhuist, zijn het vooral de kleine dingen die je mist. Zoals bijvoorbeeld kokkerellen met je kleinkinderen. Dit was het uitgangspunt van Vrouw & Maatschappij Hoogstraten om een generatieoverschrijdende chocoladedessertendag te organiseren.

In samenwerking met ’t Gebuur, de cafetaria van het woonzorgcentrum, zorg-de V&M voor een heuse chocolade-explosie. Drie generaties, grootouders, ouders en kinderen, experimenteerden in de voormiddag naar hartenlust met allerlei chocoladecreaties die ze in de namiddag fier tegen kostprijs aanboden aan de bezoekers van de cafetaria. De meer hulpbehoevende bewoners kregen ‘s avonds een extra dessert en konden zo meegenieten van al dat lekkers.

KMO-zone in Brandemolen

Het nieuwe bedrijvenpark Brandemolen staat in de steigers! Op de oude BST-site in Deerlijk komen 21 nieuwbouw KMO-units die op termijn honderd arbeidsplaatsen moeten opleveren.

Claude Croes is een tevreden burgemeester: “Er zit een positieve drive in Deerlijk. Nieuwe horecazaken, nieuwe bebouwingen en nu ook een nieuwe site voor KMO’s,” zegt hij, “Op deze historische plek is hard gewerkt. De gemeente is heel tevreden dat hier nieuwe bedrijven komen. Zo moeten we ondernemers niet meer wegsturen en in een ruk creëren we extra arbeidsplaatsen. We kunnen niet anders dan zo’n initiatief toejuichen en steunen.”

Samen nemen we de toekomst vast!

CD&V LIMBURG ZOEKT PROVINCIAAL VOORZITTER

CD&V Limburg zoekt m/v die provinciaal bestuur en provin-ciaal bureau voorzit en de provincie vertegenwoordigt zowel binnen de algemene partijorganen als buiten CD&V.

Iets voor jou? Bezorg dan je kandidatuur samen met motivatiebrief en CV voor 4 januari 2015 via [email protected] en [email protected].

HOOGSTRATEN

horecazaken, nieuwe bebouwingen en nu ook horecazaken, nieuwe bebouwingen en nu ook een nieuwe site voor KMO’s,” zegt hij, “Op deze een nieuwe site voor KMO’s,” zegt hij, “Op deze

aan de bezoekers van de cafetaria. De meer hulpbehoevende bewoners kregen aan de bezoekers van de cafetaria. De meer hulpbehoevende bewoners kregen ‘s avonds een extra dessert en konden zo meegenieten van al dat lekkers.‘s avonds een extra dessert en konden zo meegenieten van al dat lekkers.

DEERLIJK

#GOEDGEZIND

CD

17

Page 18: Ampersand december 2014

Rommelmarkt voor goed doel

Voor de zesde maal organiseerde Amper-sand, het feestcomité van de Bredense CD&V, een succesvolle rommelmarkt in de Vloed- en Ploegstraat in Bredene. Het feestcomité maakt er een gewoonte van een belangrijk deel van de opbrengst te schenken aan een goed doel.

Ditmaal schenkt Ampersand een cheque van 250 euro aan ‘het Zorghuis Oostende vzw’. Het Zorghuis werkt dag en nacht met vrijwilligers om mensen na een oncologi-sche behandeling in het ziekenhuis bij te staan in een ‘bijna-als-thuis’-huis. De diag-nose kanker treft tegenwoordig bijna één op drie mensen. Wanneer een behandeling noodzakelijk is, duiken vaak heel wat vra-gen en problemen op. Niet iedereen kan tijdens deze periode een beroep doen op familie of vrienden voor de noodzakelijke ondersteuning. In het Zorghuis verblijf je tijdelijk gedurende de moeilijkste dagen na een behandeling. Alleenstaanden en wie, al dan niet tijdelijk, onvoldoende steun vindt in eigen kring, kunnen zo in een rus-tige omgeving bekomen.

Een fijn initiatief dat zorg draagt voor de mensen!

GoedGezind beleid vanuit de participatiegedachte

Een stad of gemeente is vandaag niet meer hetzelfde als een stad of gemeente in de 20ste eeuw. De maatschappij is veranderd, er is een andere regelgeving, de technologische ongelijkheden zijn groot, de finan-ciële middelen eerder beperkt. Toch moet ook de toekomst veilig worden gesteld.

Dit is in Peer niet anders. Burge-meester Steven Matheï en zijn ploeg gaan voor een dynamisch bestuur op basis van een sterk in-houdelijk verhaal, een positief pro-ject voor Peer.

Door de Perenaars mee rond de tafel te brengen, kunnen de pro-jecten alleen maar sterker worden én vlotter verlopen. Dat is de ge-dachte achter ‘ParticiPeer’. Met dit project wil de gemeente alle Pere-naars zo goed mogelijk informeren, want inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

Peer koos voor een vernieuwend traject, want voor het leiden van de gesprekken werden zgn. partici-patiecoaches ingezet. Zij zijn de le-vende link tussen zoveel mogelijk Perenaars. Ze vormen ongebon-den, belangeloos en neutraal de verbinding tussen de Perenaars en het Stadsbestuur, modereren gesprekken en zijn vaak het aan-spreekpunt.

Tijdens vijf ‘participatiemomen-ten’ wordt gepraat en gedis-

cussieerd over het Peer van

nu en dat van de toekomst. De dialoog behandelde vier grote the-ma’s: vrije tijd, verkeersveiligheid, welzijn, groen, handel en horeca. Het is de aanzet voor een groter participatie-verhaal, waarin de Pe-renaar ook de volgende jaren een actieve rol kan spelen.

Het Peer van 2014 is de basis voor het Peer van 2030. De gemeente werkt dan ook aan een ‘Masterplan 2030’ en zet sterk in op het partici-patieproces. Peer pakt samen met de Perenaars de toekomst vast!

www.participeer.be

BREDENE

PEER

Iedere twee jaar organiseert CD&V Waarschoot een fietstocht met de burgemeester. De opbrengst hier-van gaat altijd naar een goed doel. Een mooi initiatief dat de vier V’s van de christendemocratie in de praktijk brengt: verbinden, verzor-gen, versterken en vooruitzien.

Dit jaar koos CD&V Waarschoot voor de Vlaamse Parkinsonliga. Deze liga zet zich dagelijks in om

patiënten en hun naasten te onder-steunen en te informeren.

De tweejaarlijkse fietstocht krijgt een extra luik, een wandelzoektocht gekoppeld aan de sneukeltoer. Op deze manier kunnen mensen met Parkinson samen met hun familie en vrienden, maar ook met de in-woners van Waarschoot genieten van een mooie dorpswandeling.

We pakken de toekomst vast, samen met onze inwoners

CD&V Waarschoot zamelt 750 euro in voor de Vlaamse Parkinson Liga

WAARSCHOOT

Een fijn initiatief dat zorg draagt Een fijn initiatief dat zorg draagt ten’ wordt gepraat en gedis-ten’ wordt gepraat en gedis-

samen met onze inwoners

18

Page 19: Ampersand december 2014

Op vrijdag 5 december werd de aftrap gegeven van het Kompas 2030. De wereld is in verande-ring en dat heeft ook zijn impact op het lokale beleid. Met het Kompas 2030 gaat de Vereni-ging van CD&V-raadsleden op zoek naar oplos-singen voor de uitdagingen van morgen. Hoe kunnen we thema’s als klimaatverandering, talentontwikkeling, het nieuwe wonen, omgaan met religies… lokaal vertellen en er lokaal mee aan de slag gaan?

Heel wat jonge CD&V-mandatarissen vonden elkaar op de startmeeting. Ze lieten de waan van de dag even los en keken samen vooruit, met de wereld van 2030 in het vizier. In een interactieve setting werden ze uitgedaagd door enkele topsprekers. Over de vraag naar authenticiteit, de toegevoegde waarde van het ‘ik’ aan de maatschappij en ver-schillende manieren om het gevoel van ‘belonging’ te versterken. Om uiteindelijk tot een sterker ik in een sterker wij te komen.

Onder het goedkeurend oog van Wouter Beke (Al-gemeen Voorzitter) en Raf Drieskens (voorzitter Ver-eniging van CD&V-raadsleden) kwam het tot een boeiende ‘dreamstorm’.

Lokale mandatarissen kunnen nu intekenen voor één van de zes trajecten:

Talentontwikkeling | Zingeving | ZorgWonen | Dorp in de Stad, Stad in het Dorp

Planeet Aarde

Interesse?Neem contact via [email protected]

of 02 238 38 02

FOTO

LEE

N BE

LPAE

ME

OOSTENDE

Bewust omgaan met alcohol

Na het succes van vorig jaar organiseert CD&V-schepen Krista Claeys in samenwerking met HoReCa Middenkust en het Economisch Huis Oostende opnieuw een preventieactie bewust omgaan met alcohol tijdens de eindejaarsperiode.

Krista Claeys: “We werken met krasloten waarop drie stel-lingen staan over alcohol. Bij een bezoek aan één van de deelnemende restaurants kunnen de tafelgenoten deze stellingen als ‘waar’ of ‘onwaar’ aanduiden. De stellingen zijn zo opgesteld dat ze volkswaarheden ontkrachten, zo-als ‘koffie helpt om te ontnuchteren’. Zo brengen we de discussie aan tafel op gang.”

Er kan een prijs gewonnen worden?

Krista: “Ja, dat is altijd leuk: uit alle correct ingevulde kras-loten worden 10 winnaars getrokken die voor 50 euro kun-nen gaan eten in het restaurant waar het winnende kraslot werd verkregen. Vorig jaar ontvingen we maar liefst 3.000 correct ingevulde loten van de 30.000 die werden gedrukt en verdeeld onder de deelnemende restaurants. Op deze manier wint zowel de klant als het restaurant!”

Op naar een ‘veilig’ eindejaar dus?

Krista: “Inderdaad! De restaurantbezoeker wordt op deze ludieke manier bewust van de gevaren van overmatig drankgebruik én maakt kans op een toffe prijs. De drie stellingen zal de bezoeker uiteraard pas ontdekken wan-neer hij bij één van de 32 restaurants gaat genieten van een lekker etentje tijdens de eindejaarsperiode. De lijst van de deelnemende restaurants vind je op de website van de stad Oostende en op de facebookpagina Uitgaan in Oostende.

Oostende pakt op eindejaar samen met jullie de toekomst vast!

Voor meer uitleg over de campagne kan je altijd contact opnemen met Krista Claeys, schepen van de stad Oostende en be-voegd voor o.a. Drugbeleid en het Po-sitief Uitgaansbeleid, tel. 0490/56 08 54of [email protected].

Kompas 2030 gelanceerd

Welkom op Kompas 2030!

Voor meer uitleg over de campagne kan je Voor meer uitleg over de campagne kan je

19

Page 20: Ampersand december 2014

Ongetwijfeld zag u onze eindejaarsactie al her en der verschijnen in het straatbeeld! Op het raam van een lid of via uw lokale afdeling. CD&V wil samen met u de toekomst vastpakken.

Met Kerstmis en 2015 in het vooruitzicht, nodigt CD&V haar leden uit om ook elkaar eens stevig vast te pakken! Pak uw partner, baas, collega-CD&V’er, konijn of beste vriend(in) vast en neem een selfie met onze originele #pakvast-kader. Geen kader in de buurt? Zak dan zeker af naar de lokale of nationale nieuwjaarsreceptie.

Stuur deze selfie samen met uw naam en gemeente naar [email protected] en ontdek uw foto enkele dagen later op onze nationale website, Flickr- en Facebook-account.

Zorg voor een originele of in het oog springende selfie en win één van de vele duo-filmtickets.

WWW.CDENV.BE

facebook.com/cdenv#pakvast fl ickr.com/cdenv

SELFIEWEDSTRIJD

#pakvast fl ickr.com/cdenv #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST #PAKVAST

WIN!WIN!WIN!