Ampersand april 2009

18
5 AFGIFTEKANTOOR LUIK X www.cdenv.be ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - APRIL 2009 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus EEN WERVELENDE DAG! 16 Gezinsdag zondag 10 mei voor 15 euro (i.p.v. 31 euro) Inschrijven: www.cdenv.be/gezinsdag

description

Ledenblad april 2009

Transcript of Ampersand april 2009

Page 1: Ampersand april 2009

5

afGifTekanToor lUik X www.cdenv.be

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - APRIL 2009

Vers

chijn

t maa

ndel

ijks,

beh

alve

in ju

li en

aug

ustu

s

een werVelende daG! 16

GezinsdagGezinsdagzondag 10 meizondag 10 meizondag 10 mei

voor 15 euro (i.p.v. 31 euro)Inschrijven: www.cdenv.be/gezinsdag

Page 2: Ampersand april 2009

Zei ooit voormalig VBO-baas André Leysen. Hij bedoelde dat het er op aankomt sterk te zijn in moeilijke tijden. De economische wereld-brand gaat niet aan ons voorbij. Dus staat ook Vlaanderen voor één van zijn grootste uitdagin-gen ooit. De Vlaamse regering heeft gelukkig meteen ingegrepen.De economie mag niet stilvallen. KBC, dat in belangrijke mate instaat voor de financie-ring van de Vlaamse kmo’s, werd overeind gehouden en gevraagd om ondernemers die hun nek durven uitsteken, vlot kredieten te verschaffen. Om kredietschaarste te vermijden draagt ook de Vlaamse overheid rechtstreeks haar steentje bij. De waarborgregeling is ver-ruimd tot 500 miljoen euro op twee jaar en de Participatiemaatschappij Vlaanderen kan achter-gestelde leningen verstrekken aan groei-kmo’s. De regering versterkt ook het aanbod aan risi-cokapitaal voor innovatieve bedrijven.Sinds januari heeft elke kmo een onderne-mingsportefeuille van 15.000 euro. Daarmee kunnen ze de helft van hun kosten voor advies over ondernemen of innoveren betalen. Bovendien kunnen kmo’s die hun productie ver-groenen, een ecologiepremie krijgen waarmee ze tot 40% van hun investeringskost terugbe-taald krijgen. De Vlaamse regering probeert ook rechtstreeks mensen aan het werk te houden. Zo geeft de overbruggingspremie werknemers en werk-gevers de kans om te kiezen voor tijdelijke arbeidsduurvermindering om zo jobs in hun bedrijf te redden. Mensen die toch hun job ver-liezen, worden sneller, beter en op maat bege-leid om zo snel mogelijk elders aan de slag te kunnen. De steun aan bedrijven die oudere werkzoekenden een kans geven is nog opge-trokken, om te voorkomen dat deze groep het eerste slachtoffer van de crisis wordt. Alleen door te investeren in het behoud van onze jobs en het overleven van onze bedrijven, investeren we in onze toekomst. En al deed hij zijn uitspraak in een andere context, ook de Zuid-Afrikaanse dominee Desmond Tutu had gelijk: ‘Een periode van crisis is niet alleen een tijd vol angst en zorgen. Zij geeft je de moge-lijkheid om goede of slechte keuzes te maken.’

Ludwig CaluwéVoorzitter CD&V-fractie Vlaams Parlement

column

‘Crisissen zijn uitdagingen’

Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Matyas Laureys (stagiair)Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

Hoofdredacteur: Redactie:Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

colofon

Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier2

ZoGeZeGd

‘Tijdens hun oppositiejaren hebben de Vlaamse christendemocraten geschreeuwd dat de overheidsfinanciën, zeker door de combinatie Lambermont, de paarse belastingspolitiek én de vergrijzing, naar de verdommenis gaan. Ze hadden overschot van gelijk. ’

‘Alles wat Yves doet of zegt, is blijkbaar stof tot roddelen en kwaadspreken. Ik heb er mijn buik van vol. Als ik aan Yves Leterme denk, denk ik aan de man die onze partij uit de oppositie haalde met drie overwinningen op een rij. Die zijn politieke verantwoordelijkheid nam toen zijn integriteit werd betwijfeld, ook al bleek dat achteraf onheus te zijn.’

Professor Carl Devos op www.deredactie.be, 28 maart

Marianne Thyssen in De Standaard, 3 april

‘Jo Vandeurzen was een zeer goede minister van Justitie.’Rechter Dirk Vercruysse in De Tijd, 31 maart

Page 3: Ampersand april 2009

3

Vlaanderen wacht niet.F

oto

Jo

ha

nn

es

Va

n d

e V

oo

rd

e

In de aanpak van de crisis werden de afgelopen weken verschillende belangrijke knopen doorgehakt. Op zijn crisisblog Vlaanderen wacht niet voorziet Kris Peeters die initiatieven van persoonlijke commentaar. De website geeft een uniek inzicht in het denkkader van de minister-president. Net alsof je zelf mee aan de stuurknuppel zit.

Vlieg mee in de cockpit van de Vlaamse Regering

www.vlaanderenwaChtniet.be

woensdag 1 april, 16:23

Naar het schijnt, heb ik het imago vooral met de zogenaamde ‘harde’ economische sectoren bezig te zijn. Met permissie, de tegenstelling harde versus zachte sectoren, slaat nergens op. Deze week was ik in het woon- en zorgcentrum Cantershof in Hove. Ik heb er een hard wer-kende directie en geëngageerd en deskundig personeel ontmoet, en zo te zien zich goed voelende oudere bewoners. Sommige bewoners bleken wel wat ongerust over hun rusthuisfactuur zeker in deze crisistijd. Betaalbare en goed zorg voor de ouderen is een evidente maatschappelijke plicht. Dat heb ik ook in Hove ge-zegd. Het gaat in geen geval over liefdadigheid, het is een kwestie van rechtvaardigheid.

vrijdag 3 april, 21:19

De Vlaamse regering heeft een belangrijke beslissing genomen over het nieuwe stadion voor Club Brugge. Er is in de zuidrand een

groot projectgebied afgebakend voor stedelijke activiteiten met parkkarak-ter dat zowel de site Chartreuse als de Oostkampse Baan (Loppem) om-vat. Het stadion met 45.000 zitplaat-sen zal binnen dit gebied ontwikkeld worden, met een mix van groen, kantoren, winkels en oefenterreinen. Nu kan de verdere invulling en uit-werking starten. Hierbij is het cruciaal dat de belangen van de bewoners en de lokale economische activiteiten ten volle mee in rekening gebracht worden.

Zaterdag 4 april, 22:55

Er was de voorbije dagen in de media veel aandacht voor de G20-top in Londen. Een Europese en internationale aanpak van de financieel-economische crisis is es-sentieel. Daar is nu een goede basis voor gelegd. Daarmee is de crisis helaas niet voorbij. Uit recente VDAB-cijfers blijkt dat bijna 30.000 Vlamingen meer zonder job zitten vergeleken met vorig jaar. Vooral de jongeren zien af op zoek naar een (eerste) job. Toch staan er nog een pak

vacatures open. Het komt erop aan vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het jeugdwerkplan voorziet daarom in een opvolging op maat via mail en GSM, tot en met persoonlijke coaching en bijscholing voor elke (jonge) werkzoekende. We willen en zullen iedereen kansen geven, zodat ze die ook snel kunnen en moeten grijpen.

dinsdag 7 april, 19:18

Vandaag had ik de Boerenbond op bezoek. Ze zien de situatie van veel boeren donker in. Voor mij was het de gelegenheid om samen met de boeren het lopend Vlaams Herstel-plan Landbouw te evalueren.Boeren hebben recht op loon naar werken. Daarom zijn er dus maatre-gelen nodig om de boeren en tuin-ders tijdelijk bij te springen. Onder meer met een snellere uitbetaling van premies zullen we ruim 14.000 boeren een betere financiële positie geven. Bovendien is een regeling voor het verstrekken van overbrug-gingskredieten zo goed als klaar. Het land- en tuinbouwbeleid wordt echter in grote mate vanuit de Euro-pese Unie bepaald. Ik blijf daarom in Europa aandringen op marktherstel-lende maatregelen én op voorstellen voor een aangepaste exportsteun.De landbouw blijft ook in onze tijd een essentiële, levensbelangrijke sector. Wat betekent een mens zon-der kwaliteitsvolle, veilige, voldoen-de en milieuvriendelijke, gezonde voeding?

Page 4: Ampersand april 2009

4

Kandidatendag groot succes

kortjesprovinciale afdelingen schieten campagne in gang

seniorencongres herhaald wegens succes

Hoe willen we wonen? Dat was de jongste maanden de uitgangs-vraag in vele bijeenkomsten van CD&V-Senioren. Op 3 maart bundelden meer dan 300 CD&V-senioren hun woonwensen met het oog op de Vlaamse verkiezin-gen en het regeringsbeleid. De interesse voor het thema was zo groot dat op 27 april in het Provinciehuis te Leuven een

gelijkaardige activiteit wordt geor-ganiseerd met nog meer aandacht voor het woonzorgdecreet. ‘Verwachtingen omtrent wonen kunnen slechts gerealiseerd worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan’, speechte algemeen CD&V-Seniorenvoorzitster An Hermans. ‘Als het pensioen te laag is en de factuur voor wonen, verzorging of een opname in een woonzorgcen-trum te hoog, dan vallen alle dro-men over wonen in het water.’ Trekkersduo’s van senioren en parlementsleden hadden hun ervaringen en standpunten samengebracht en brachten deze naar voren: Mia Houben vroeg aandacht voor levenslang en

kwaliteitsvol wonen; Simone Van Brussel en Ludwig Caluwé wezen er op dat ook de woonomgeving de levenskwaliteit bevordert; Georgina Denolf en Tom Dehaene vestigden de aandacht op de nood aan zorg op maat, zodat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen wonen; Andre Van Houtte en Cindy Franssen vroegen aan-dacht voor een ethiek van de zorg als deel van het kwaliteits-beleid in woonzorgcentra. Senator Pol Van Den Driessche modereer-de het panel.Meer info: [email protected] brochure aanvragen? Secretariaat CD&V-senioren, Wetstraat 89, 1040 BrusselTel. 02 238 38 96

‘Sterk in moeilijke tijden’ luidt de verkiezingsslogan voor de komende verkiezingen. De Vlaamse en Europese kandidaten toonden zich tijdens de provinciale congressen bereid om dit engagement aan te gaan. Het talrijk opgekomen publiek luisterde aandachtig naar de sprekers. Daarna konden amen-dementen voor het verkiezings-programma ingediend worden. Op het nationaal congres van 25 april

hebben alle leden dan het laatste woord over het verkiezingspro-gramma.Veel blije gezichten ook tijdens de provinciale kick-offs. Onder het goedkeurend oog van de tal-rijke aanwezigen stelden de lijst-trekkers de kandidaten voor de Vlaamse verkiezingen voor. Ook de Europese kandidaten toonden zich ambitieus. Onze ploeg is er klaar voor en straalt dat ook uit.

De talrijk opgekomen kandida-ten en campagneleiders maakten van de kandidatendag een groot succes. Meer dan 200 aanwezigen stoomden zich onder een stralende lentezon klaar voor de campagne. De kandidaten luisterden geboeid naar de sprekers tijdens de info- en vormingsessies. Ze konden kiezen uit een brede waaier aan work-shops. Daarnaast hadden alle kandidaten de kans om op de foto te gaan met de topkandidaten en de lijsttrek-kers. De enthousiaste kandidaten maakten gretig gebruik van deze unieke mogelijkheid. Tijdens de kiescampagne zullen de meer dan 200 foto’s overal opduiken.

Veel enthousiaste gezichten op de provinciale kick-off van CD&V Vlaams-Brabant.

Page 5: Ampersand april 2009

5

kortjes

In vele gezinnen leeft twijfel en vrees. Werkgevers en werknemers kijken naar de overheid. Iedereen vreest bedrijfssluitingen, jobverlies en uitzichtloosheid. De crisis wordt het verkiezingsthema. In een hoekje kruipen en wachten tot het allemaal achter de rug is, is voor de christendemocraten geen optie. Als het economisch tegenzit, moet de toekomst worden voorbereid. Als geen ander weten wij wat het is verantwoordelijkheid op te nemen. CD&V heeft hiervoor de troeven in huis, met een sterke visie en sterke leiders. En bin-nenkort ook met een sterk programma. Dat laatste leggen wij voor aan ons congres, waarvan u deel uitmaakt. Ons Vlaams, Brussel en Europees pro-gramma biedt een antwoord op de veelvuldige uitdagingen en zorgen. Als het stormt, kunnen de mensen op ons rekenen. Onze 265 kandidaten hebben de vingers aan de pols van de samenleving. We moeten dit ook zichtbaar maken en daarom nodigen ik u uit op ons verkiezingscongres in Gent op zaterdag 25 april. Samen stellen we onze antwoorden scherp.

Marianne Thyssen, Algemeen voorzitter CD&V

Uitnodiging Verkiezingscongreszaterdag 25 april 2009eskimofabriek gent

programma

inschrijVen

bereikbaarheid

09U00 Inschrijvingen / onthaal met koffie / op de foto / campagne-uitwisseling 10U00 Welkom door Joke Schauvliege Bespreking/goedkeuring Vlaams/Brussels/ Europees verkiezingsprogramma Prioriteiten scherpstellen De 265 kandidaten voorgesteld 12U00 Jean-Luc Dehaene, Kris Peeters, Marianne Thyssen 12U30 Nadrink 13U30 Op campagne!

Alle leden zijn welkom. Aarzel niet leden uit uw omgeving mee uit te nodi-gen. Inschrijven is noodzakelijk. U kan zich inschrijven voor het congres op www.cdenv.be/verkiezingscongres of bij de dienst beweging [email protected] of 02 238 38 40. U kan zich inschrijven tot en met woensdag 22 april.

Eskimofabriek is gelegen aan de Wiedauwkaai 25, 9000 Gent. Dit is in de aanvang van de Havenzone. Voor een gedetailleerd wegbeschrijving verwijzen we graag naar onze website www.cdenv.be/verkiezingscongres Met het openbaar vervoer kan u vanuit Gent Sint-Pieters, tramlijn 4 richting Gentbrugge-Moscou nemen afstappen aan halte Tolpoort

Page 6: Ampersand april 2009

hoofdartikel

66

hoofdartikel

Voluit voor Peeters II

alvast dit staat als een paal boven water: de financieel-

economische crisis wordt hét thema van de komende verkiezingen. Als klein land met een open econo-mie kunnen we deze crisis niet tegenhouden. Maar wie denkt dat we best in een hoekje gaan zitten schuilen tot alles achter de rug is, stuit op CD&V-voorzitter Marianne Thyssen. ‘Voor christendemocraten is dat geen optie. De toekomst moet worden voorbereid. Daarom zet CD&V haar beste mensen in, zo-als Jean-Luc Dehaene voor Europa, Steven Vanackere voor Brussel en Kris Peeters voor Vlaanderen. Het valt me trouwens op dat wij de enige partij zijn die duidelijk zegt wie de kandidaat-minister-president is. Blijkbaar mogen de kiezers van de andere partijen niet weten voor wie ze eigenlijk stemmen. Bij ons is het duidelijk: Kris Peeters heeft bewezen dat hij het kan, wij gaan voor Peeters II.’

Maar wat kan de politiek eigenlijk doen in tijden van crisis?‘Ik zie twee grote uitdagingen. Ten eerste willen we de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk opvangen. De relanceplannen van de Vlaamse en de federale regering voorzien daartoe verschillende maatregelen, zoals uitstel van betaling voor be-drijven in moeilijkheden of een be-tere toegang tot kapitaal. Voor werk-nemers zetten we in op maatregelen die beletten dat mensen ontslagen worden, zoals tijdelijke werkloosheid of de recent goedgekeurde Vlaamse overbruggingspremie.Maar er is een tweede uitdaging, die

minstens zo belangrijk is. We moe-ten ons land klaarstomen voor de periode na de crisis. Eens het zover is, moet dit land klaar staan om snel en maximaal te profiteren van de opnieuw aantrekkende economie. Dit vereist dat we ons concurrentie-vermogen versterken, bijvoorbeeld via een gunstig bedrijfsklimaat, een doeltreffend vergunningenbeleid, degelijke vorming en opleiding van mensen en uiteraard wetenschappe-lijk onderzoek en innovatie. Bestu-ren is vooruitkijken.’

Is dat niet het probleem, dat er niet meer bestuurd wordt voor de verkiezingen?‘Dat beeld betwist ik met klem! Elke week schrijft men dat de Vlaamse regering niet meer kan besturen, terwijl de ministerraad wel elke vrijdag belangrijke knopen doorhakt, zoals de invoering van de overbrug-

gingspremie of het groen licht voor aanvraag van een bouwvergunning voor de Lange Wapper. Dat zijn belangrijke sociaal-economische beslissingen. Ook federaal moet men niet denken dat alles stil ligt. Wellicht zijn sommige beslissingen niet meer mogelijk voor 7 juni, maar het belet Herman Van Rompuy niet om ze volop voor te bereiden. Zijn verkennende gesprekken rond het asielbeleid gaan verder, de definitie-ve beslissing rond de kerncentrales wordt voorbereid, en er wordt volop nagedacht over de moeilijke begro-tingsopmaak die ons deze zomer te wachten staat. De regering besliste dat de begroting tegen 2015 terug in evenwicht moet zijn. Dat betekent een besparing van 3 miljard per jaar. Geen makkelijke klus! Maar wij zijn sterk in moeilijke tijden en we zullen onze verantwoordelijkheid nemen.’

Is die begrotingsopdracht wel haalbaar?‘Het moet, er is geen keuze. Wie graag bedrogen wordt, stemt beter op een andere partij. De gevraagde budgettaire inspanning kan maar slagen indien alle overheden van dit land samenwerken en de lasten verdelen. Wij zijn bereid te ko-men tot een nieuw financieel pact binnen België. Maar daar hangen belangrijke voorwaarden aan vast. Er moet een gelijkwaardige inspan-ning worden geleverd door alle gewesten en gemeenschappen. We dulden geen zotte uitgaven op fe-deraal niveau. We aanvaarden niet dat maatregelen die eigenlijk tot de bevoegdheid van de gemeen-schappen en gewesten behoren, door de federale overheid worden genomen omdat men in het zuiden van het land geen geld uit trekt om zelf maatregelen te nemen. En tot slot, maar zeer belangrijk: als men de federale budgettaire problemen structureel wil oplossen, kan men een staatshervorming op vlak van fiscale en financiële autonomie en van meer bevoegdheden en respon-sabilisering niet uit de weg gaan.’

Als voorzitter Marianne Thyssen op het verkiezingscongres van 25 april de campagne officieel aftrapt, zal ze dat met een klare boodschap kunnen doen: ‘Er is maar één partij die de ervaring in huis heeft om de crisis het hoofd te bieden, en dat is CD&V. Kris Peeters heeft bewezen dat hij het kan, wij gaan voor Peeters II.’

‘Het valt me trouwens op dat wij de enige partij zijn die duidelijk zegt wie de kandidaat-minister-president is. Blijkbaar mogen de kiezers van de andere partijen niet weten voor wie ze eigenlijk stemmen.’

Marianne Thyssen

Page 7: Ampersand april 2009

hoofdartikel

7

Fo

to B

ar

t d

ew

ae

le

CD&V geeft de staatshervorming dus niet op?‘In geen geval. In het verleden hebben sommige staatshervormin-gen ook jaren gevergd. Over de staatshervorming van 1980 is 6 jaar onderhandeld! Uiteindelijk zijn de hervormingen er telkens gekomen onder leiding van christendemocra-ten. Altijd met geduld en volharding. Dat zal nu niet anders zijn. Na de verkiezingen gaan we op zoek naar een formule om de gemeen-schapsdialoog weer op te starten. De gemeenschappen blijven de motor van de staatshervorming, conform onze confederale logica. De tijd speelt in ons voordeel: zonder staatshervorming wordt het land onbestuurbaar en onbetaalbaar. De staatshervorming is natuurlijk niet de toveroplossing voor alle proble-men, maar ze is onmisbaar voor de financiële toekomst van het land.’

Zullen de besparingen geen sociale ravage aanrichten?‘Niet met CD&V in de regering. Wij hebben de voorbije jaren zwaar ingezet op onze sociale agenda. We creëerden 16.000 nieuwe plaatsen in de kinderopvang, we bouwden 60 nieuwe rusthuizen, we zorgden voor een hogere zorgverzekering. Nooit eerder werden betere resultaten geboekt. De wachtlijsten van het verleden zijn wel degelijk wegge-werkt, maar de vraag om zorg neemt toe in de samenleving. Eind 2004 stonden er 6.770 mensen met een zorgvraag op de wachtlijsten. Wij hebben sindsdien 16.000 zorgvragen beantwoord. De vraag zal blijven toenemen, maar wij zullen blijven investeren in opvang en zorg. De eerstkomende jaren zullen de rege-ringen elke euro moeten wikken en wegen, maar de meest kwetsbare groepen blijven bij ons altijd een prioriteit, ook in tijden van budget-taire schaarste.’

‘De meest kwetsbare groepen blijven bij ons altijd een prioriteit, ook in tijden van budgettaire schaarste’, verzekert Marianne Thyssen.

Page 8: Ampersand april 2009

hoofdartikel

8

Brussel is een fascinerende stad die o.a. door zijn Europese

roeping uitgroeide tot een kruispunt van culturen en talen. ‘Toen ik onze oudste dochter Marie onlangs inschreef in een wijkschooltje in Woluwe, merkte ik dat zij er

heel wat anderstalige kindjes zou ontmoeten’, vertelt Vlaams volksver-tegenwoordiger en Brusselaar Paul Delva. Voelt Delva zich als Vlaamse Brus-selaar thuis in zijn stad? ‘Zeker! Enerzijds duik ik met enthousiasme in het diverse en interculturele leven dat Brussel biedt. Anderzijds maak ik met volle teugen gebruik van het ruime Nederlandstalige aanbod in de stad. De 22 gemeenschapscentra en de grote Vlaamse cultuurhuizen, zoals de AB, de Beursschouwbrug, jeugdtheater Bronks, de KVS, het Kaaitheater, , …vervullen hierbij een cruciale taak. Ook op het vlak van welzijn en gezondheid werd er de laatste jaren flinke vooruitgang geboekt, o.a. dankzij het harde werk

van Steven Vanackere en Brigitte Grouwels.’Toch is Delva niet blind voor wat nog beter kan: ‘In Brussel moet er absoluut een ruimere voor-rang komen voor Nederlandstalige kindjes in Nederlandstalige scholen. Anderstalige kindjes blijven abso-luut welkom in onze scholen. Maar het kan niet dat Nederlandstalige kindjes hierdoor in de kou staan. En in de Brusselse ziekenhuizen zouden Nederlandstalige patiënten steeds in hun taal moeten geholpen worden.Er is dus nog werk aan onze hoofdstad. En de helpende hand van Vlaanderen is hierbij van harte welkom.’Paul Delva, 0475 54 94 36www.pauldelva.be

een goede balans vinden tussen werk en familieleven is niet

altijd evident. Elk jong gezin kent wel de drukke dagelijkse routine: ’s morgens de kinderen op tijd naar de opvang of de school, zelf je eigen job en ook ’s avonds vaak haasten: kinderen oppikken, en als het even kan: rustig wat familietijd.‘Vele gezinnen streven heel be-wust naar een goede combinatie van werk en gezin’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans. ‘Goede kinderopvang is hierbij onmisbaar.’ Kinderopvang heeft in eerste instantie een maatschap-pelijke functie, aldus Jans: ‘Mensen in staat stellen om te gaan werken en zo een optimale combinatie van werk en gezin mogelijk maken.

Vooral voor vrouwen en alleen-staande ouders is dit van wezenlijk belang. Daarom moet kinderopvang niet enkel kwalitatief zijn, maar ook betaalbaar en toegankelijk.’Gelukkig kennen wij in Vlaanderen ook nog veel informele opvang. Oma’s en opa’s die bijspringen en - vaak met veel plezier! - hun kleinkinderen opvangen. Die bijkomende informele opvang is voor veel gezinnen en ook voor onze samenleving van onschatbare waarde om een gezonde ambitie en een actief gezinsleven op elkaar af te stemmen. Vera Jans: ‘Goede kinderopvang blijft cruciaal. De overheid heeft hierin de taak te voorzien in een ruim beschikbaar, betaalbaar en

flexibel aanbod van kinderopvang, maar ook te bewaken dat het hui-dige aanbod van hoogstaande kwa-liteit is. Het gaat immers om ons grootste kapitaal: onze kinderen.’Vera Jans, 0474 57 92 21www.verajans.be

waar iedere vlaming zich thuisvoelt

Respect voor Vlaamse Brusselaars

Goede kinderopvang is onmisbaar

Wachten tot de financieel-economische storm is overgewaaid en pas daarna de schade herstellen? Dat is buiten CD&V gerekend. Besturen is vooruitkijken, vinden wij. De fundamenten van het Vlaamse huis – die door de christendemocraten werden gelegd – zijn stevig, maar verdere verbouwingen zijn nodig. De ambitie: een open en warm Vlaanderen voor iedereen. Waar iedere Vlaming zich thuis voelt. Meer info: www.cdenv.be/verkiezingen

‘In Brussel moet er absoluut een ruimere voorrang komen voor Neder-landstalige kindjes in Nederlandsta-lige scholen’, meent Paul Delva.

Vera Jans: ‘De overheid moet voorzien in een ruim beschikbaar, betaalbaar en kwalitatief aanbod van kinder-opvang.’

Page 9: Ampersand april 2009

9

In onze complexe wereld hebben kinderen en jongeren een veilige

plek nodig om zichzelf te kunnen worden en zijn. In eerste instantie thuis. Maar ook vriendengroepen en de school spelen een belangrijke rol als ‘thuisbasis’. CD&V heeft extra oog

voor jongeren die uit de boot vallen. Voor Sabine Poleyn, Vlaams volksver-tegenwoordiger en promotor Jeugd kan de overheid zo’n thuisbasis op drie mogelijke wijzen steunen. ‘Vooreerst moeten we de jeugdbewe-gingen met hun 250.000 leden, maar ook de sportclubs, tekenacademies en taalkampen voor de volle 100% blijven ondersteunen. In een vereni-ging ben je deel van een groep en leer je vrienden maken.’Ook in het onderwijs, welzijn en werk is een rol voor jeugdbeleid weg-gelegd. In het onderwijs wil CD&V meer aandacht voor het welbevinden van de leerling. ‘Scholen zijn geen kennisfabrieken, maar levensscho-len’, aldus Poleyn. ‘Scholen moeten ruimte krijgen om oog te hebben

voor de leerling als persoon!’ Op vlak van welzijn CD&V wil een groter aanbod aan hulpverlening voor jongeren, zowel residentieel als ambulant. Ten slotte willen we ook vermijden dat jongeren snel in de werkloosheid terechtkomen, door schoolverlaters onmiddellijk te laten begeleiden door de VDAB. Sabine Poleyn besluit: ‘De volgende regering denkt binnen elke beleids-domein best na hoe zij jongeren extra kansen kan bieden. Niet overbeschermend, maar vanuit een emancipatiegedachte. Hoe stoer iemand ook is, iedereen wil toch graag een warme thuis waar de deur altijd openstaat?’Sabine Poleyn, 0472 27 69 99www.sabinepoleyn.be

oveel mogelijk mensen een leven lang op een gezonde

manier aan sport laten doen’. Deze sportieve ambitie wordt zeker waargemaakt door Johan Sauwens, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Bilzen. Mede onder zijn impuls werd Bilzen sportgemeente van Vlaanderen, een schoolvoorbeeld van de slogan ‘Vlaanderen Sportland’. Als burgemeester is Johan tevreden over het gemeentelijke sportbeleid in Bilzen. ‘Wij proberen zoveel mo-gelijk inwoners de kans te bieden om aan sport te doen.’ Bilzen biedt daartoe een waaier aan sportfaci-liteiten: een schitterend zwembad, sportcentrum De Kimpel, een voet-balveld met nieuw kunstgrasveld,

tennisaccommodaties en een fit-nesscentrum. In het stadspark kan je heerlijk wandelen. Vissers gooien een hengel uit, terwijl de joggers lopen op de Finse piste. Liefheb-bers kunnen via het mountainbike-parcours Alden Biesen en de Has-pengouwse heuvels bereiken. Ook de paardensport leeft in Bilzen, met ondermeer een paardenhumaniora. ‘De functie van sport is ontzettend veelzijdig en van maatschappelijk belang. Investeren in sport is ook in-vesteren in gezondheid’, aldus Johan Sauwens. CD&V ijvert dan ook voor gezond bewegen en gezond sporten met specifieke aandacht voor de se-nioren. Verder moet de maatschap-pelijke rol van sport(clubs) en de vrijwilligers in de verf gezet worden.

‘De sportclub is een ontmoetings-plaats van en voor bewegende Vlamingen, iedere Vlaming moet de kans krijgen te sporten.’Johan Sauwens, 0475 57 92 21www.johansauwens.be

Jongeren willen een warm nest

Iedereen lid van sportclub Vlaanderen

Sabine Poleyn: ‘Hoe stoer iemand ook is, iedereen droomt toch van een warme thuis waar de deur altijd openstaat.’

‘De sportclub is een ontmoetings-plaats van en voor bewegende Vlamingen’, zegt Johan Sauwens. ‘Iedere Vlaming moet de kans krijgen te sporten.’

Page 10: Ampersand april 2009

hoofdartikel

10

op haar campagnetoer door Vlaanderen ondervind Nik

Boons-Van Gool het dagelijks: voor velen is Europa ver weg. ‘Weinigen onder ons voelen zich ‘Europeaan’’, zegt ze. ‘Europa dichter bij de men-sen brengen is een werk van jaren en

een verantwoordelijkheid van velen.’Toch zijn er heel wat elementen die ons als Europeanen verbinden. Een gemeenschappelijke geschie-denis en cultuur om er maar twee belangrijke te noemen. Veel meer dan we vermoeden hebben we naast een Vlaamse, ook een Euro-pese identiteit. Naast onze geschiedenis, delen we ook een gemeenschappelijke Eu-ropese toekomst. De voornaamste uitdagingen waarmee onze samen-leving geconfronteerd wordt, zijn immers Europees en zelfs globaal van aard: klimaatverandering, de financieel-economische crisis, …. ‘Om ons staande te houden in deze wereld hebben we nood aan sociale verbanden en netwerken’,

stelt Nik. ‘Als ons gezin op micro-niveau onze thuis is, dan is Europa dat op macroniveau. Een thuis waarin we gezamenlijk moeten nadenken en werken aan krachtda-dige antwoorden op deze globale problemen.’ Thuis zijn in Europa is een proces waar tijd voor nodig is, beseft Nik. ‘Bewust zijn van het feit dat elk land op zich de problemen niet meer kan oplossen is een eerste noodzakelijke stap. CD&V wil Vla-mingen dichter bij Europa brengen door hen goed te informeren en te betrekken bij het Europese verhaal.’ Nik Boons-Van Gool0476 30 58 88www.nikvangool.be

Jan Verfaillie, Vlaams parlementslid en burgemeester van Veurne,

komt met een opmerkelijk voorstel. ‘We hebben opnieuw een minister van Platteland nodig. Onze Vlaamse plattelandsgemeenten hebben recht op een aparte aanpak.’Die minister moet in zijn beleid oog hebben voor drie zaken. ‘Wonen, wer-ken en recreatie kunnen samengaan zonder dat de één de andere verdringt. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt op het platteland.’ Ook kleine dorpjes kunnen hun mannetje staan in de grote wereld. Ze kunnen daarom rekenen op onze steun. ‘We willen dat de kleuter- en basisscholen in de kleine dorpskernen behouden blijven. Zo blijft de band tussen het dorp en zijn inwoners be-

houden.’ Zompige akkers, weiden vol grazende koeien, ronkende tractoren... Landbouw is alomtegenwoordig op het platteland. Daarom geven we land-bouw alle kansen. ‘Het Vlaams platte-landsbeleid moet de concurrentiekracht van de land- en tuinbouw versterken. Aan paardenfokkerijen bijvoorbeeld wil-len we de kans bieden om zich verder te ontwikkelen.’ ‘Erfgoed Vlaanderen, toekomst voor ons verleden’, luidt de slogan op de website van Erfgoed Vlaanderen. Een boodschap waar we volledig achter staan. ‘Cultureel en agrarisch erfgoed hebben recht op een maximale be-scherming. Ze zijn de erfenis voor onze kinderen.’ Plattelandsgemeenten staan er niet alleen voor, besluit Jan Verfaillie. ‘Wij zullen hen volop ondersteunen.

Dankzij specifieke projecten, gefinan-cierd door een nieuw plattelandsfonds, wordt leven op het platteland nog aangenamer.’Jan Verfaillie, 0476 21 36 94 www.janverfaillie.be

Breng Europa dichter bij de mensen

‘Platteland heeft recht op aparte aanpak’

‘CD&V wil Vlamingen dichter bij Euro-pa brengen door hen goed te informe-ren en te betrekken bij het Europese verhaal’, aldus Nik Boons-Van Gool.

‘We willen dat de kleuter- en basis-scholen in de kleine dorpskernen behouden blijven. Zo blijft de band tussen het dorp en zijn inwoners behouden.’

Page 11: Ampersand april 2009

hoofdartikel

1111

Vele jonge gezinnen dromen er-van om te blijven wonen in het

dorp waar ze zijn opgegroeid. In de Vlaamse Rand rond Brussel is dat niet anders. Maar door de nabijheid van de hoofdstad zijn de grond- en woningprijzen onbetaalbaar gewor-

den en zijn elk jaar 3.000 jonge gezinnen met kinderen verplicht de Vlaamse Rand te verlaten. ‘De voor-bije 10 jaar zijn 40.000 Brusselaars verhuisd naar de Vlaamse Rand’, schetst Vlaams volksvertegenwoor-diger Eric Van Rompuy de proble-matische situatie. ‘In gemeenten als Zaventem en Vilvoorde vestigen zich gemiddeld 500 Brusselaars per dag. Velen spreken geen Neder-lands en missen hierdoor de kans op sociale integratie.’ Daarom is CD&V voorstander om bij het toewijzen van gemeentelijke bouwgronden en sociale huurwo-ningen taalvereisten te stellen aan de kandidaat-kopers. Er wordt hen gevraagd om Nederlands te spreken of tenminste een inspanning te

doen om Nederlands te leren. Ook wordt bij verkoop van gronden in belangrijke privé-verkavelingen en appartementen in de Vlaamse Rand gevaagd prioriteit te geven aan gezinnen die een socio-culturele band hebben met de gemeente. Van Rompuy: ‘Taal is een factor van integratie. Hoe kan een wijk goed samenleven als men mekaars taal niet begrijpt?’‘Hiermee willen we zowel het Ne-derlandstalig karakter als de sociale integratie bevorderen. Franstalige partijen spreken van discriminatie terwijl het juist onze bedoeling is om mensen dichter bij elkaar te brengen.’Eric Van Rompuy, 0474 75 02 45www.ericvanrompuy.be

ondanks de voordelen op vlak van onderwijsaanbod, cultuur-

beleving, shopping, openbaar vervoer enz. ontvluchten nog steeds vele jonge gezinnen de stad. Het drukke verkeer en het gebrek aan groene speelruimte schrikken hen af. Karin Brouwers, schepen in Leuven, vindt dat geen goede zaak: ‘Jonge gezinnen zijn heel belangrijk voor een goede sociale en leeftijdsmix in onze steden. Zij trekken vaak het comité voor een verkeersarme straat, organiseren mee het buurtfeest, pleiten met de kinderen voor een speelplein... Jonge gezinnen houden door hun creativiteit de stad zelf jong! ‘

Middelen van het Vlaamse steden-fonds en stadsvernieuwingsfonds, aangevuld met Europese financiering, worden nu in vele steden aangewend om er een thuis van te maken. ‘Niet alles is echter met geld op te lossen’, weet Brouwers uit ervaring. ‘Door de bevolkingsgroei in de steden is er ook almaar meer behoefte aan een zekere stadsetiquette.’ In het stedennetwerk Vlaanderen krijgen stad en platteland steeds meer gedeelde problemen en uitdagingen. Het fenomeen van armoede in onze dorpen is hiervan een schrijnend voor-beeld. ‘We moeten dus meer gaan samenwerken met de ons rondomlig-

gende gemeenten’, stelt Brouwers, ‘net zoals er nood is aan een structu-rele herfinanciering van zowel steden als gemeenten. Tot slot zal het nieuwe ruimtelijk structuurplan Vlaanderen een doordacht beleid voor kwalita-tieve open ruimte moeten uitstippelen én keuzes maken voor de handel in de stedelijke woonkernen.’ Karin Brouwers, 0485 88 43 49www.karinbrouwers.be

Thuis in de Vlaamse Rand

Jonge gezinnen houden ook stad jong

Eric Van Rompuy: ‘Taal is een factor van integratie. Hoe kan een wijk goed samenleven als men mekaars taal niet begrijpt?’

Karin Brouwers: ‘Jonge gezinnen zijn heel belangrijk voor een goede sociale en leef-tijdsmix in onze steden. Zij trekken vaak het comité voor een verkeersarme straat, organiseren mee het buurtfeest, pleiten met de kinderen voor een speelplein...’

Page 12: Ampersand april 2009

14

reportage

Fo

to w

oU

te

r V

an

Vo

or

en

Fo

to w

oU

te

r V

an

Vo

or

en

Gentenaar Veli Yüksel heeft er net zijn ronde langs de lokale

afdelingen in Gent en Eeklo opzit-ten. ‘Ik hou daar een goed gevoel aan over’, zegt de ex-VRT- journa-list die onlangs de overstap maakte naar de politiek. ‘In het begin had-den de mensen terecht vragen. Ze wilden weten wie ik ben en waarom ik voor CD&V kies. Ik heb hen mijn uitleg gedaan. De mensen hebben daar positief op gereageerd en dat deed me veel plezier.’

De federale politiek gaat momenteel door een moeilijke periode en er zijn de problemen in de Gentse afdeling. Schrikte je dat dan niet af? ‘Neen. Uiteindelijk heb ik mijn

Gentenaar Veli Yüksel heeft er

In een globaliserende wereld is het steeds belangrijker dat we ons ergens thuis voelen. Een veilige haven waar we onze ankers kunnen uitgooien. Maar wat betekent thuis voelen in Vlaanderen eigenlijk voor iemand wiens roots elders liggen? Ten huize van Veli Yüksel weten ze er alles van.

Thuis is waar mijn ankers ten huize van veli Yüksel

Page 13: Ampersand april 2009

15

reportage

anderzijds

ten huize van – ook bij u?

‘Ten Huize van’ is de formule waar-bij lokale mandatarissen optreden als gastheer/vrouw voor een boei-end gesprek met een parlementslid, en dat in een gezellige en informele sfeer. Meer info: www.cdenv.be/tenhuizevan

Thuis is waar mijn ankers liggenkeuze gemaakt vanuit mijn maat-schappelijk engagement. Ik wil mijn steentje bijdragen en de ervaring die ik heb opgedaan in de jour-nalistiek kan me daarbij helpen. Als journalist probeer je dingen in vraag te stellen die niet goed gaan, en zaken die wel goed gaan onder de aandacht te brengen. Dat moet je ook in de politiek doen.Toen ik voor de VRT werkte voelde ik het vaak kriebelen om in de pen te kruipen en een opiniestuk te schrijven, maar dat was gewoon niet te verzoenen met mijn job bij een openbare omroep. Neem nu de moord op Joe Van Holsbeeck. Als verslaggever ben je ook een mens. Je bent betrokken, je wil een standpunt innemen, maar dat kon toen niet. Nu kan ik tenminste mijn gedacht zeggen.’

Blijft de vraag: waarom de keuze voor CD&V? ‘Tja, die vraag heb ik de afgelopen dagen natuurlijk tientallen keren moeten beantwoorden. Voor mij ligt die keuze voor de hand. CD&V is een beleidspartij, een partij die dingen wil veranderen in plaats van aan de zijlijn te staan roepen en tieren. En twee, de waarden van CD&V zijn me enorm genegen: de aandacht voor het gezin en het ge-meenschapsgevoel, de solidariteit, maar vooral ook de verbondenheid tussen de mensen. Als ik een aanbod van een andere partij had gekregen, zou het voor mij minder evident geweest zijn om de overstap te maken. Ik denk aan het kapitalistische, neoliberale verhaal van Open VLD dat alleen gunstig is voor mensen met geld. Of aan de betutteling van SP.A die alles wil laten regelen door de staat. CD&V geeft de mensen zelf de verantwoordelijkheid om iets van de samenleving te maken. Dat is voor mij essentieel.’

Als journalist volgde je jarenlang de binnenlandse actualiteit. Wat is jouw beeld van ‘de Vlaming’? ‘Ik ben eigenlijk twee soorten

Vlamingen tegengekomen. Enerzijds behoorlijk bekrompen Vlamingen, die niet verder kijken dan hun eigen leefwereld. En anderzijds Europese Vlamingen die erg openstaan voor nieuwe ervaringen. Als ik voor een reportage iemand van de eerste soort interviewde, vroeg die me na het gesprek wel eens: ‘En bij jullie? Hoe gaat dat daar dan?’ Waarop ik steevast antwoordde: ‘wat bedoel je “bij jullie”? Ik ben Veli. Ik leef hier, woon hier, werk hier. Ik bén één van jullie! Wat is immers de defi nitie van de Vlaming? Dat je stoofvlees met frieten eet? Dat je van tijd tot tijd naar de kermis gaat? Is dat de Vlaamse identiteit? Dan ken ik heel veel slechte Vlamingen. Hier werken, wonen, belastingen betalen, je kinderen naar school brengen, de taal spreken. En verder: je houden aan de rechten en plichten van de samenleving. Kortom, deelnemen aan het maatschappelijke leven. Dat maakt iemand tot Vlaming. Dat zijn de belangrijkste ankerpunten, zowel voor autochtonen als voor allochto-nen.’

reFerentieKader

Wellicht zijn dat niet toevallig de politieke thema’s waarop je je wil concentreren? ‘Onderwijs is het beste instrument dat mensen hebben om hun toe-komst te verzekeren, om samenle-vingsproblemen te vermijden, om hier te kunnen functioneren. Het probleem is dat veel jonge alloch-tonen het verkeerde referentiekader

voor ogen hebben. Ze spiegelen zich aan het land van hun roots, eerder dan aan het land waarin ze leven. Ook ik had dat referen-tiekader niet, maar ik had al snel begrepen dat er iets niet klopte. En dus begon ik te kijken hoe autoch-tone vrienden dat deden, studeren bijvoorbeeld. Niemand heeft me dat geleerd. De dag dat ik afstudeerde in het middelbaar kreeg ik van de directeur een woordenboek cadeau. Dat was het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Maar wat stel ik zoveel jaren later vast? Dat er onder de tweede en derde generatie allochtonen, die hier geboren zijn, nog steeds jon-geren zijn die gebrekkig Nederlands praten. Dat gaat er bij mij niet in. Ze moeten mij dat eens komen uitleggen. Mijn oudste dochter is perfect tweetalig. Zij kan moeite-loos overschakelen naar perfect Nederlands. Maar je moet daar tijd in steken.’

Ook verbondenheid is een CD&V-thema dat je erg aan het hart ligt. Daar kunnen Vlamingen waarschijn-lijk nog iets van Turken leren? ‘Je moet dat natuurlijk niet overdrij-ven, maar als Turken goed nieuws willen delen wordt er inderdaad van alles georganiseerd. En als er iets slechts gebeurd is troosten mensen elkaar. Ik heb van thuis uit meegekregen dat dit belangrijk is. De vergrijzing maakt heel veel mensen eenzaam. Sommigen zien dagenlang geen mens. Dat is toch triestig? Dan denk ik dat we als samenleving ergens tekort schieten. En dat is één van de thema’s die mij enorm aanspreekt bij CD&V. Neem nu het verhaal van Midden de mensen: daar gaat het toch over? Jongeren gaan toch ook een pint drinken om onder de mensen te zijn? Maar als CD&V dat zegt wordt dat weggelachen en wollig genoemd. Ik denk dan: gelukkig zijn er nog partijen die daar een punt van willen maken.’Veli Yüksel, 0477 34 41 [email protected]

‘Neem nu het verhaal van Midden de mensen: daar gaat het toch over? Jongeren gaan toch ook een pint drinken om onder de mensen te zijn? Maar als CD&V dat zegt wordt dat weggelachen en wollig genoemd. Ik denk dan: gelukkig zijn er nog partijen die daar een punt van willen maken.’

Veli yÜksel

Page 14: Ampersand april 2009

hoofdartikel

midden de

16 17

CD&V geeft de stad terug aan de mensMet een trip van Kortrijk naar Brussel en een blits-bezoek - met dank aan CDA - aan het Nederlandse ‘s Hertogenbosch ontvouwde CD&V zijn plan voor ‘Stad in actie - stad in balans’. ‘CD&V wil beitelen aan een

nieuw stedelijk beleid rond vier thema’s: creativiteit, duurzaamheid, sociaalvoelendheid en veiligheid. Cen-traal in dat alles: steden op mensenmaat’, aldus Ward Kennes voorzitter van de werkgroep Stedenbeleid.

Balans na 4 rondetafels armoede

tijd voor radicale politieke keuzes

Op 31 maart kwamen politici en vertegenwoordigers uit het middenveld samen voor de vierde en voorlo-pig laatste rondetafel over armoede. Vlaams volks-vertegenwoordiger Cindy Franssen en Ilse Van Dyck van onze studiedienst Ceder maken de balans op: ‘Na 4 rondetafels hebben we genoeg gemeten. Nu is het tijd voor actie en radicale politieke keuzes.’

Op 2 april verscheen in de pers dat de investeringen in gelijke onderwijs-kansen hun vruchten beginnen af te werpen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de onderwijsinspectie. Geluk-kig maar, want onderwijs is volgens professor Bea Cantillon één van de belangrijkste hefbomen om armoede te bestrijden. Tijdens onze 1e ronde-tafel armoede in september somde ze een aantal hefbomen op: gelijke onderwijskansen, een efficiëntere sociale zekerheid met toenemende solidariteit en sociale herverdeling,

investeren in sociale economie waar-in het middenveld een belangrijke rol opneemt. Bijzondere aandacht vroeg Cantillon voor de kinderarmoede.De roep voor hogere uitkeringen klinkt steeds luider. Onderzoekers, het middenveld en de mensen zelf vragen een uitkering die hen een menswaardig bestaan kan geven en die toch minstens hoger ligt dan de armoederisicodrempel. Nu geven lokale besturen aanvullende hulp-verlening omdat het leefloon niet meer voldoet. We mogen ook de

mentale dimensie van armoede niet vergeten. Mensen in armoede hebben vaak kwetsuren die tijd nodig hebben om te helen. Als we deze mensen niet op een gepaste manier begeleiden, zullen zij nooit volwaardig kunnen participeren aan onze samenleving. Ondanks de vele inspanningen hebben we de armoede nog niet kunnen uitbannen. Na 4 ron-detafels hebben we genoeg gemeten. Nu is het tijd voor actie en radicale politieke keuzes. Armoede is een structureel probleem en moet dan ook structureel aangepakt worden, op alle levensdomeinen tegelijk. Daar gaan we voor! Niet voor een eerste, derde en vierde wereld, maar voor één gezamenlijke wereld.Cindy Franssen, 0486 36 54 66www.cindyfranssen.be

Cindy Franssen

Page 15: Ampersand april 2009

hoofdartikel

17

mensen

16 17

Brenda Furniere

JONGCD&V’ster nieu-we nummer 2 YEPP

In het wiel van Kris Peeters

Jong en oud lopen 10 miles van Antwerpen

Het komt uit Rome, en het zijn niet de paasklokken. Neen, het is goed nieuws voor JONGCD&V dat uit Rome komt overgewaaid: Brenda Furniere wordt de nieuwe adjunct-secretaris-generaal van de Youth of the European People’s Party (YEPP). De jongeren van de Europese Volkspartij verkozen haar dit weekend in Rome tijdens het internationaal congres. Als rechter-hand van de secretaris-generaal zal de 30-jarige Waregemse zich gaan bezighouden met de dagelijkse wer-king van YEPP. Nationaal voorzitter JONGCD&V Pieter Marechal is alvast heel trots. ‘Door de verkiezing van Brenda hebben we weer meer in de pap te brokken binnen de jonge-renorganisatie van de Europese Volkspartij.’ Met haar opdracht zet Brenda Furniere een traditie verder: de toenmalige CVP-jongeren ston-den in 1997 immers aan de wieg van YEPP.

De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 4 april was het decor van een sportieve strijd tussen drie politieke kemphanen. Minister-presi-dent Kris Peeters, Oost-Vlaams gouverneur André Denys en Kamervoorzit-ter Patrick Dewael waanden zich flandrien voor één dag. De drie startten broederlijk samen maar kruisten onderweg flink de degens. ‘Denys moest ik laten rijden maar Dewael heb ik op een halfuur gefietst’, vertelt Kris Peeters met enige trots. Zondag wees de minister-president de weg als seingever in de Ronde. ‘Of ik mijn ervaring uit de politiek kon gebruiken? Als de renners je aan 50 km/u voorbij zoeven moet je heel koelbloedig blijven. Je moet hard op het fluitje blazen en je heel goed concentreren’, vat Peeters zijn opdracht samen. ‘Een dikke pluim voor die mensen trouwens. Zonder hen zou er geen koers zijn.’

Op zondag 26 april verzamelen alle loopfana-ten in de Scheldestad voor de 10 miles van Antwerpen. Ook CD&V stuurt een delegatie onder aanvoering van minister-president Kris Peeters. Bijna 80 lopers van heel uiteenlo-pende leeftijden zullen hem vergezellen. Met zijn 79 jaar is Frans Van der Hove uit Denderleeuw de ouderdomsdeken. Frans loopt nog regelmatig. ‘Toch zo’n 30 à 40 kilometer per week.’ Hij start met zijn dochter die voor het eerste meeloopt. Jongste deel-nemer is Johan Voorter (16) uit Stokkem. Nor-maal zou ook zijn jongere broer, Pieter-Jan (13) meedoen, maar een val op scoutskamp stak daar een stokje voor. Jonas hoopt op een goede tijd. ‘Op scoutskamp heb ik heel wat gelopen, de conditie is goed.’ Benieuwd hoe Kris, Frans, Jonas en de an-deren het er vanaf zullen brengen? Kom hen dan aanmoedigen in Antwerpen! Je kan Kris Peeters en zijn team ook sponse-ren. De opbrengst gaat naar de ACONCAGUA-expeditie, een sensibiliseringsactie/-expeditie om de astma-problematiek onder de aan-dacht te brengen. Info www.cdenv.be/10miles Storten kan op 776-5931054-86

Jonas Voorter (16) (links naast jongere broer Pieter-Jan): ‘Vorig jaar was ik snel-ler dan Kris Peeters. Dit jaar hoop ik opnieuw op een goede tijd.’Frans Van der Hove (79): ‘Ik heb nog met Gaston Roelants gelopen maar tijdens de 10 miles wil ik gewoon genieten van het lopen met mijn dochter.’

Page 16: Ampersand april 2009

De lente is weer daar, en dan zegt één blik op tv of straat genoeg: Vlaanderen is gek op wielrennen. Elk weekend weer dokkeren duizenden wielertoeristen over Vlaanderens wegen. Jong en oud, man en vrouw, arm en rijk. Fietsen is een echte Vlaamse volk-straditie, net zoals ook lekker koken er een is.Maar wat Ons kookboek is voor de hobbykok

bestond vreemd genoeg nog niet voor de wielertoerist: een echte handleiding met praktische tips en trucjes. Tot niemand minder dan wielericoon Eddy Merckx daar verandering in bracht. In samenwerking met dokter Toon Claes schreef hij een complete gids voor de spor-tieve en recreatieve fietser. Fietspassie bevat alles over de ideale fietsafmetingen, bandendruk, de perfecte rijstijl, de trucjes uit het peloton, de efficiëntste trai-ningsopbouw, voeding, hartslag, versnellingsapparaten, de gevreesde fietskwaaltjes en de mooiste fietsroutes. Een onmisbaar boek dus voor elke gepassioneerde fietser die nog meer plezier wil beleven aan zijn tocht-jes. Van Roularta Books mogen we vijf exemplaren wegge-ven van deze complete gids voor sportief fietsen op de weg. Dit is de wedstrijdvraag:

BoekenweG een Goed idee

Fitte kinderen in leuvenvoor fietsers met passie

18

Welke Vlaamse lijsttrekker is nu als minister bevoegd voor onze fietspaden?

Zend je oplossing op een gele briefkaart naar: Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar [email protected]

‘Jongeren moe-ten meer aan sport doen’, klinkt het vaak in de media. Terecht of onte-recht, in Leuven blijven ze niet bij de pakken zitten. Daar ge-ven ze kinderen de kans om na school aan sport te doen. Schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V), lanceert de ‘SOS-pas’. Met die pas kunnen kinderen tot 12 jaar naschools gaan sporten. Leuvense leerlingen uit het lagere onderwijs kunnen na het belsignaal een uurtje kennismaken met een brede waaier aan sporten. Om de drie weken komt een nieuwe sport aan bod. Op één schooljaar passeren zo 12 sporten de revue.De scholen kunnen zich vrijwillig inschrijven voor het initiatief. De kostprijs voor het dagelijkse sportuurtje blijft beperkt: één uur sportplezier kost slechts 1.5 euro, de gemiddelde prijs van een uurtje naschoolse opvang. ‘De stad wil van de verloren momenten op de bui-tenschoolse kinderopvang beweegmomenten maken: de kwaliteit van de naschoolse opvang stijgt en de schoolkinderen worden fitter. Zowel de scholen als de kinderen varen hier wel bij’, vertelt Els Van Hoof.Momenteel loopt al een gelijkaardig initiatief voor jongeren van het middelbare onderwijs. Daar nemen dagelijks meer dan 800 leerlingen deel aan naschoolse sportactiviteiten. Omdat de actie een enorm succes is bij scholiere geven de Leuvense beleidsmakers nu ook aan jongere kinderen de kans op meer lichaamsbewe-ging.Info: [email protected], 016 294 294

Els Van Hoof

Page 17: Ampersand april 2009

hoofdartikel

19

Fitte kinderen in leuven

Zaterdag 25 april Locatie: Eskimofabriek, Wiedauwkaai 25, 9000 GentAlle praktische informatie op pagina 5www.cdenv.be/verkiezingscongres

Samen met 3500 andere CD&V’ers gaan we richting ‘t plezantste land van Vlaanderen! Bobbejaanland biedt meer dan 50 te gekke attrac-ties voor jong en oud. De dream-catcher, de bananabattle, Typhoon, ... en in première voor 2009: de King Kong!CD&V Leden en hun gezin betalen op zondag 10 mei 15 euro i.p.v. 31 euro per persoon.Info + inschrijven: www.cdenv.be/gezinsdag

Centrale vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze pensioenen betaalbaar en vooral leefbaar zijn?Donderdag 23 april: fi nanciele en sociale houdbaarheid van de pensi-oenen. Donderdag 7 mei: van leeftijd naar loopbaan. Donderdag 14 mei: lessen voor de toekomst. Tijdstip: Alle lezingen beginnen om 12u en eindigen omstreeks 14u. Er wordt steeds een broodjesmaaltijd aange-boden. Plaats: De eerste 3 lezingen: CD&V, Wetstraat 89, 1040 BrusselDe locatie van het debat op 14 mei wordt later meegedeeld.Deelname is gratis. Maar de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan voor één sessie of voor de volledige debatcyclus. Uiter-lijk op de maandagvoorafgaand aan de sessie.Via e-mail ([email protected]), fax 02 238 38 80 of met de post naar CE-DER, Wetstraat 89, 1040 Brussel, met vermelding van naam en voornaam, functie en organisatie.

debatcyclus pensioenen

nationaal verkiezingscongres

gezinsdag

aGenda

19

Peel: Ge gaat het niet geloven Parys, maar ik ben goedgezind vandaag. Weet je waarom? Omdat ik de verkiezingen alsmaar beter zie zitten. CD&V kan met een duidelijke boodschap naar de kiezer: ‘Kris Peeters heeft bewezen dat hij het kan. Hij wordt onze kopman’, zei onze voorzitter vorige week nog. Ze wilde wel eens weten wie dan de kandidaat-minister-presidenten bij de andere partijen waren. Maar wat was hun reactie? Complete radio-stilte! Parys: ‘t Is opvallend. Zelfs Open Vld durft geen kandidaat naar voor schuiven. Ondertussen openen ze wel een website met de naam ‘10 jaar goed bestuurd, waarin Bart Somers als een soort Doctor Spock in beeld verschijnt.Peel: Wellicht bedoelen ze dat ze hun eigen krabbenmand goed heb-ben bestuurd. Daar is inderdaad véél vaardigheid voor nodig. Misschien is Caroline Gennez wel kandidaat om minister-president te worden? ‘t Is toch opvallend dat ze in korte tijd drie keer in VRT-pro-gramma’s opdook. Al heeft ook dat natuurlijk een logische verklaring. Al wie nog stemt op de SP.A werkt nu eenmaal bij de VRT.Parys: En net als Guy Verhofstadt past ze voor politieke interviews. Caroline past nu eenmaal goed in luchtige programma’s. Nadeel voor de SP.A is wel dat zich dat vertaalt in hun peilingen.Peel: Jean-Marie Dedecker dan! Is dat geen bedreiging voor onze Kris? Nee toch. Jean-Marie trekt de

Vlaamse en Europese lijst, maar volgens mij blijft hij na 7 juni schoon in de Senaat zitten. Wie verweet de traditionele partijen nu alweer kiezersbedrog? Parys: Maar Dedecker pleegt hele-maal geen kiezersbedrog! Hij geeft toch eerlijk toe dat hij zijn manda-ten niet zal opnemen? Wie op hem stemt bedriegt dus alleen zichzelf. Ik vind dat Jean-Marie anders wel de kwaliteiten heeft om een goede minister-president te worden. Ik heb het dan over zijn fysieke kwaliteiten. Neem nu de manier waarop hij zijn lijsten heeft gevuld. Hij neemt die mensen gewoon in een wurggreep en velt die met een ippon. Zou jij durven weigeren? Peel: Dokter Luc Beaucourt heeft toch in laatste instantie afgehaakt. Volgens mij heeft hij eindelijk ingezien dat politiek toch zijn branche niet is. Hij beseft nu dat je in de politiek geen bloederige wonden moet verzorgen. Je moet ze bezorgen.Parys: Nee, om veel vrienden te maken moet je helaas niet in de politiek gaan. Yves Leterme zegt dat hij drie politieke vrienden heeft, maar nu ik die documentaire van Verhofstadt heb gezien kan ik me niet inbeelden dat Guy aan drie komt. In de media wordt nu volop gespeculeerd over die mysterieuze derde vriend van Yves. Dat moet Herman Van Rompuy zijn als ik al die vaderlijke raadgevingen lees! Peel: De derde ken ik niet. Maar ik ben wel de vierde, weze het in stille voortdurende aanbidding.

Fo

to B

ar

t d

ew

ae

le

Page 18: Ampersand april 2009

20

lid van de maand

rik raeymaekers

54 jaar, RetieGetrouwd, drie [email protected]&V-lid sinds 1986

Motivatie van de jury: Rik werkt deeltijds voor CDI-Bwamanda, een vzw die al veertig jaar lang werkt aan de ontwikkeling van een regio in Noord-Congo, twee keer de grootte van België. Ze ondersteunt er de koffiehandel in het kader van Max Havelaar en investeert in landbouwprojecten voor voedselpro-gramma’s. De organisatie beheert ook zes ziekenhuizen en een 100-tal gezondheidscentra, en biedt steun aan 22 scholen. Voor zoveel waarde-vol werk doen wij ons petje af.Waarom de keuze voor CD&V? ‘Ik ben lid geworden in 1986, net nadat

ik weer in België was beland na zeven jaar vrijwilligerswerk in Congo. Datzelfde maatschappelijke enga-gement vond ik het meest terug bij CD&V.’Buiten de werkuren is Rik fractielei-der in Retie. ‘Toen we in 2000 in de oppositie belanden - ook al waren en zijn we de grootste partij - kreeg ik er heel wat vrije tijd bij. Het is toen dat ik weer contact heb opgenomen met CDI-Bwamanda, een project dat ik al kende van toen ik vrijwilligers-werk deed.’Zijn politieke voorbeeld is Herman Van Rompuy. ‘Ik ken Herman als een sobere, uiterst intelligente, rustige en plichtsbewuste politicus. Als iemand de federale regering op sleeptouw kan nemen, is hij het wel.’

Zijn grootste politieke uitdaging is het vertrouwen in de politiek herstellen. ‘Het wantrouwen dat er vandaag heerst is de grootste drijf-veer achter de verrechtsing en het succes van de populistische partijen. Onze politici moeten weer leren samenwerken. De mensen hebben boven alles nood aan zekerheid en stabiliteit.’ Meer info: www.cdibwamanda.orgU kan CDI Bwamanda steunen door te storten op het rekeningnummer 785-5429061-73

In ‘Lid van de maand’ verkiezen we een CD&V-militant die zich de afge-lopen maand heeft laten opmerken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar [email protected] met ver-melding ‘Lid van de maand’!