Ampersand maart 2011

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

CD&V Ledenblad maart 2011

Transcript of Ampersand maart 2011

 • hoofdartikel

  1

  Ver

  sch

  ijnt

  maa

  nd

  elijk

  s, b

  ehal

  ve in

  juli

  en a

  ug

  ust

  us

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - MAART 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

  Op het goede spoor

  Inge Vervottelegt uit

  Internestaatshervorming

  Erfrecht opmensenmaat

  Veranderen watbeter moetp.14

  p.10

  p.8

  p.6

  cd&V verbindt p.3

  Samen is super de lente in

  www.cdenv.be

 • 2De economische groei in ons land zit terug op het peil van voor de crisis. Anders gezegd: we hebben de crisis helemaal verteerd. Er zijn niet veel landen die dat kunnen zeggen. Ons land hield dan ook goed stand: wij verloren minder jobs dan elders in Europa en ook onze begroting bleef beter onder controle. Dankzij onze sterke sociale zekerheid en een slim anti-crisisbeleid vingen wij de schokken beter op dan de meeste andere landen. De OESO noemde dat beleid zelfs het beste ter wereld.

  Er gaat veel aandacht naar de moeizame zoek-tocht naar een communautair akkoord. Terecht, want dit is belangrijk. Daarom heb ik de opdracht van koninklijk onderhandelaar aanvaard. Mijn opdracht luidt: een communautair akkoord voor-bereiden. Daartoe probeer ik de N-VA en de PS dichter bij elkaar te brengen.

  Maar ondertussen staat ons land niet stil. Er is de Vlaamse regering van Kris Peeters, die Vlaanderen dynamisch blijft besturen. Er zijn de gemeenten en provincies die een beleid voeren dicht bij de men-sen. Het is de kracht van CD&V, dat wij op zoveel plaatsen vooruitziend leiderschap omzetten in con-crete beleid dicht bij de mensen.

  Tegelijk blijven we federaal onze plicht doen rege-ring in lopende zaken, onder leiding van Yves Leterme. In afwachting van een nieuwe, volwaar-dige regering, blijft de ploeg van Yves waken over de welvaart van ons land en onze mensen. Deze regering houdt de vinger op de knip, neemt de noodzakelijke sociaal-economische beslissingen en zorgt dat de begroting op het goede spoor blijft. We willen zelfs beter doen dan wat met Europa was afgesproken. Ja, ook in moeilijke omstandig-heden nemen de Vlaamse christendemocraten elke dag hun verantwoordelijkheid.

  Wouter Beke Uw voorzitter

  Onze welvaart

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

  column

  Pieter De Crem in De Ochtend, 14 maart 2011

  Je kan een koe niet melken met je handen in je broekzakken.

  Yves Leterme 11 maart 2011, De Morgen

  De voorbije maanden zijn we er achter de schermen in geslaagd de financile markten te overtuigen dat Belgi in niets te vergelijken is met de probleemlanden.

  Instituut voor de Nationale Rekeningen gelezen in De Tijd, 10 maart 2011

  De Belgische economie herstelde in 2010 sterker dan verwacht, waardoor het bruto binnenlands product bijna weer het peil heeft bereikt van het tweede kwartaal van 2008, toen de recessie nog moest beginnen.

  Marianne Thyssen en Heidi Lenaerts in De Morgen, 8 maart 2011.

  Het is een illusie te denken dat na honderd jaar Vrouwendagen de strijd gestreden is, de doelen bereikt zijn, en we voortaan op onze lauweren kunnen rusten. Want emancipatie en gelijke rechten zijn lang niet overal vanzelfsprekend, en vragen ook bij ons om blijvende aandacht.

  Paul Beke over zijn zoon Wouter op Radio 1, 3 maart 2011

  Hij is een doorzetter, gedreven in zijn job. Hij gaat er 200% voor. Ik ben ervan overtuigd dat hij er het uiterste zal uithalen.

  ZogeZegd

  colofon

  2

  Brecht Grieten, Annemie Lemahieu, Luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Cecile Segers, Rutger De Reu, Miet Timmers, Leo De Bock, Michal Cloots Joris SnaetLinda Meskens - 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur - 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Redactiecomit:

  Cartoon:Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

 • lenteactie

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

  CD&V verbindtde maatschappij mee vorm geven? cd&V doet dit door mensen te verbinden. dat is de essentie van onze ideologie. 70.000 leden zijn onze vinger aan de pols. elk op hun manier een held. In verbinding met anderen, met organisaties, verenigingen, de lokale gemeenschap, gezinnen en families. Want samen is super.

 • 4Midden vorig jaar werd het systeem van de opleidingsche-ques meer arbeidsmarktgericht. Vlaams volksvertegenwoor-diger Jan Laurys volgde de evolutie op de voet en deed een aantal opvallende vaststellingen.

  Zo daalden het aantal opleidingscheques dat werd besteed aan opleidingen in de recreatieve sfeer. Dat het aantal opleidingscheques besteed aan Nederlands voor andersta-ligen steeg, ziet Jan Laurys dan weer als bevestiging van het positieve effect van de bijsturing.

  Het gebruikersprofi el van de opleidingscheques is jong, vrouw en hooggeschoold. Jan Laurys: We moeten laag-geschoolden en ouderen versterken op onze arbeidsmarkt. Het is de uitdaging om hen meer gebruik te laten maken van opleidingscheques.

  opleidingscheques moeten meer ouderen en laaggeschoolden bereiken

  Werkbaar werk voor zelfstandigen

  Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn gaf de Vlaamse regering de sociale partners het signaal werk te maken van een werkbaarheidsplan voor zelfstandige ondernemers.

  52% van de zelfstandigen werd in 2010 geconfronteerd met zogenaamde werkbaarheidsproblemen. De meest voorkomende problemen blijken werkstress of psychische vermoeidheid (38%) en het moeilijke evenwicht werk en priv (35%).

  Sabine Poleyn: Als we mensen willen aanzetten tot zelf-standig ondernemen moet de aantrekkelijkheid de hoogte in. Een sterke vereenvoudiging van de administratieve verwachtingen vanuit de Vlaamse overheid zou al heel wat druk op de schouders van ondernemers wegnemen.

  Op de 100ste Vrouwendag maakte Vrouw & Maatschappij mee de brug voor vrede en solidariteit. Op de Sainctelettebrug in Brussel deden de vrouwenbewegingen een oproep voor solidariteit met de voorvechtsters van democratische en vrouwen-rechten overal in de wereld.

  100ste internationale Vrouwendag

 • 5kort

  De CD&V-senatoren Dirk Claes en Cindy Franssen vragen in een wets-voorstel dat het maximumplafond voor de forfaitaire onkostenvergoe-ding van vrijwilligers verdubbelt naar 62,50 euro per dag (2.500 euro/jaar). Deze verhoging gaat in op de vraag van tal van vrijwil-ligersverenigingen en betekent een belangrijke stap voor een beter statuut.

  onkostenvergoeding vrijwilligers moet omhoog

  Vakantieopvang kinderen: ook bedrijven kunnen rol spelen

  Senatrice Sabine de Bethune en haar Kamercollega Na-hima Lanjri willen vakantieopvang door bedrijven fi scaal aantrekkelijker maken. Vandaag zijn er slechts 22.000 erkende en gesubsidieerde vakantieopvangplaatsen voor 600.000 kinderen. Steden en gemeenten investeren fors in opvangfaciliteiten, maar hebben hun limieten bereikt. Ook scholen, ziekenfondsen en priv-organisatoren kam-pen met wachtlijsten. Bedrijven kunnen een partner zijn bij het zoeken naar oplossingen.

  Er zijn al bedrijven die vakantieopvang aanbieden, soms in samenwerking met de vzw Stekelbees van de Lande-lijke Kinderopvang. Sinds 2003 kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden dergelijke opvang als beroepskost fi scaal aftrekken. Het CD&V-wetsvoorstel verruimt deze maatregel door de leeftijdsgrens voor de fi scale aftrek op te trekken naar 12 jaar en de kosten voor het bedrijf voor 120% aftrekbaar te maken in de inkomstenbelastingen.

  Een hogere activiteitsgraad van mannen en vrouwen is een politieke prioriteit. Kinderopvang is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

  Meer info: www.sabinedebethune.be

  geen nieuwe discriminatie in werkingsmiddelen scholen

  Sinds de school- en leerlingenkenmer-ken de werkingsmiddelen van basis-scholen bepalen, zijn de verschillen enorm geworden: gaande van 495 tot 865 euro per leerling.

  De werkingsmiddelen in het GO! namen 28,59% toe in het schooljaar 2008-2009. In het vrije net was dat slechts 17,28%. De nieuwe fi nancie-ring moest precies de kloof tussen de netten dichten, stelt Vlaams volks-vertegenwoordiger Jos De Meyer, de leerlingenkenmerken bepalen nu de werkingsmiddelen, terwijl ze eigenlijk wijzen op de nood aan meer begelei-ding. Maar de kosten voor schoolloka-len, boeken, verwarming, zijn toch voor elke leerling in Vlaanderen gelijk? Van waar dan die grote verschillen?

  Hij merkt ook een verschil tussen plattelands- en stadsscholen en vreest een bijkomende discriminatie tussen scholen op basis van hun ligging. Hij wil dat het systeem onder de loep wordt genomen.

 • 6uitdaging 1: Het spoor

  Inge Vervotte op het goede spoor

  De NMBS is het slachto er van zijn eigen succes. We staan voor de grote uitdaging om kwantiteit te verzoenen met kwaliteit.

  Inge VeRVoTTe

  De NMBS-Groep krijgt geregeld kri-tiek. Waar liggen de problemen?

  Vervotte: We zien een samenloop van een aantal historische evoluties. In de crisisjaren 70 werden de spoorwegen een vangnet voor werklozen. Later volgde een complete wervingsstop, waardoor een hele generatie ontbreekt. De jaren 80 kenmerkten zich door grote besparingen, ook in spoorinvesteringen. In de jaren 90 lag de focus op hoge-snelheidslijnen, in plaats van andere infrastructuurprojecten. Deze eeuw werd enorm genvesteerd in het aantrekken van meer reizigers, maar de capaciteit volgde niet. Ik kan die keuzes begrij-pen, ze hebben trouwens geleid tot positieve effecten. Het aantal reizigers is op 10 jaar bijna verdubbeld en ook Thalys en Eurostar doen het goed.

  U sprak daarnet over capaciteitspro-blemen.