Ampersand maart 2011

of 18 /18
hoofdartikel 1 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - MAART 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Op het goede spoor Inge Vervotte legt uit Interne staatshervorming Erfrecht op mensenmaat Veranderen wat beter moet p.14 p.10 p.8 p.6 CD&V verbindt p.3 Samen is super de lente in www.cdenv.be

Embed Size (px)

description

CD&V Ledenblad maart 2011

Transcript of Ampersand maart 2011

 • hoofdartikel

  1

  Ver

  sch

  ijnt

  maa

  nd

  elijk

  s, b

  ehal

  ve in

  juli

  en a

  ug

  ust

  us

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - MAART 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

  Op het goede spoor

  Inge Vervottelegt uit

  Internestaatshervorming

  Erfrecht opmensenmaat

  Veranderen watbeter moetp.14

  p.10

  p.8

  p.6

  cd&V verbindt p.3

  Samen is super de lente in

  www.cdenv.be

 • 2De economische groei in ons land zit terug op het peil van voor de crisis. Anders gezegd: we hebben de crisis helemaal verteerd. Er zijn niet veel landen die dat kunnen zeggen. Ons land hield dan ook goed stand: wij verloren minder jobs dan elders in Europa en ook onze begroting bleef beter onder controle. Dankzij onze sterke sociale zekerheid en een slim anti-crisisbeleid vingen wij de schokken beter op dan de meeste andere landen. De OESO noemde dat beleid zelfs het beste ter wereld.

  Er gaat veel aandacht naar de moeizame zoek-tocht naar een communautair akkoord. Terecht, want dit is belangrijk. Daarom heb ik de opdracht van koninklijk onderhandelaar aanvaard. Mijn opdracht luidt: een communautair akkoord voor-bereiden. Daartoe probeer ik de N-VA en de PS dichter bij elkaar te brengen.

  Maar ondertussen staat ons land niet stil. Er is de Vlaamse regering van Kris Peeters, die Vlaanderen dynamisch blijft besturen. Er zijn de gemeenten en provincies die een beleid voeren dicht bij de men-sen. Het is de kracht van CD&V, dat wij op zoveel plaatsen vooruitziend leiderschap omzetten in con-crete beleid dicht bij de mensen.

  Tegelijk blijven we federaal onze plicht doen rege-ring in lopende zaken, onder leiding van Yves Leterme. In afwachting van een nieuwe, volwaar-dige regering, blijft de ploeg van Yves waken over de welvaart van ons land en onze mensen. Deze regering houdt de vinger op de knip, neemt de noodzakelijke sociaal-economische beslissingen en zorgt dat de begroting op het goede spoor blijft. We willen zelfs beter doen dan wat met Europa was afgesproken. Ja, ook in moeilijke omstandig-heden nemen de Vlaamse christendemocraten elke dag hun verantwoordelijkheid.

  Wouter Beke Uw voorzitter

  Onze welvaart

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

  column

  Pieter De Crem in De Ochtend, 14 maart 2011

  Je kan een koe niet melken met je handen in je broekzakken.

  Yves Leterme 11 maart 2011, De Morgen

  De voorbije maanden zijn we er achter de schermen in geslaagd de financile markten te overtuigen dat Belgi in niets te vergelijken is met de probleemlanden.

  Instituut voor de Nationale Rekeningen gelezen in De Tijd, 10 maart 2011

  De Belgische economie herstelde in 2010 sterker dan verwacht, waardoor het bruto binnenlands product bijna weer het peil heeft bereikt van het tweede kwartaal van 2008, toen de recessie nog moest beginnen.

  Marianne Thyssen en Heidi Lenaerts in De Morgen, 8 maart 2011.

  Het is een illusie te denken dat na honderd jaar Vrouwendagen de strijd gestreden is, de doelen bereikt zijn, en we voortaan op onze lauweren kunnen rusten. Want emancipatie en gelijke rechten zijn lang niet overal vanzelfsprekend, en vragen ook bij ons om blijvende aandacht.

  Paul Beke over zijn zoon Wouter op Radio 1, 3 maart 2011

  Hij is een doorzetter, gedreven in zijn job. Hij gaat er 200% voor. Ik ben ervan overtuigd dat hij er het uiterste zal uithalen.

  ZogeZegd

  colofon

  2

  Brecht Grieten, Annemie Lemahieu, Luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Cecile Segers, Rutger De Reu, Miet Timmers, Leo De Bock, Michal Cloots Joris SnaetLinda Meskens - 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur - 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Redactiecomit:

  Cartoon:Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

 • lenteactie

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

  CD&V verbindtde maatschappij mee vorm geven? cd&V doet dit door mensen te verbinden. dat is de essentie van onze ideologie. 70.000 leden zijn onze vinger aan de pols. elk op hun manier een held. In verbinding met anderen, met organisaties, verenigingen, de lokale gemeenschap, gezinnen en families. Want samen is super.

 • 4Midden vorig jaar werd het systeem van de opleidingsche-ques meer arbeidsmarktgericht. Vlaams volksvertegenwoor-diger Jan Laurys volgde de evolutie op de voet en deed een aantal opvallende vaststellingen.

  Zo daalden het aantal opleidingscheques dat werd besteed aan opleidingen in de recreatieve sfeer. Dat het aantal opleidingscheques besteed aan Nederlands voor andersta-ligen steeg, ziet Jan Laurys dan weer als bevestiging van het positieve effect van de bijsturing.

  Het gebruikersprofi el van de opleidingscheques is jong, vrouw en hooggeschoold. Jan Laurys: We moeten laag-geschoolden en ouderen versterken op onze arbeidsmarkt. Het is de uitdaging om hen meer gebruik te laten maken van opleidingscheques.

  opleidingscheques moeten meer ouderen en laaggeschoolden bereiken

  Werkbaar werk voor zelfstandigen

  Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn gaf de Vlaamse regering de sociale partners het signaal werk te maken van een werkbaarheidsplan voor zelfstandige ondernemers.

  52% van de zelfstandigen werd in 2010 geconfronteerd met zogenaamde werkbaarheidsproblemen. De meest voorkomende problemen blijken werkstress of psychische vermoeidheid (38%) en het moeilijke evenwicht werk en priv (35%).

  Sabine Poleyn: Als we mensen willen aanzetten tot zelf-standig ondernemen moet de aantrekkelijkheid de hoogte in. Een sterke vereenvoudiging van de administratieve verwachtingen vanuit de Vlaamse overheid zou al heel wat druk op de schouders van ondernemers wegnemen.

  Op de 100ste Vrouwendag maakte Vrouw & Maatschappij mee de brug voor vrede en solidariteit. Op de Sainctelettebrug in Brussel deden de vrouwenbewegingen een oproep voor solidariteit met de voorvechtsters van democratische en vrouwen-rechten overal in de wereld.

  100ste internationale Vrouwendag

 • 5kort

  De CD&V-senatoren Dirk Claes en Cindy Franssen vragen in een wets-voorstel dat het maximumplafond voor de forfaitaire onkostenvergoe-ding van vrijwilligers verdubbelt naar 62,50 euro per dag (2.500 euro/jaar). Deze verhoging gaat in op de vraag van tal van vrijwil-ligersverenigingen en betekent een belangrijke stap voor een beter statuut.

  onkostenvergoeding vrijwilligers moet omhoog

  Vakantieopvang kinderen: ook bedrijven kunnen rol spelen

  Senatrice Sabine de Bethune en haar Kamercollega Na-hima Lanjri willen vakantieopvang door bedrijven fi scaal aantrekkelijker maken. Vandaag zijn er slechts 22.000 erkende en gesubsidieerde vakantieopvangplaatsen voor 600.000 kinderen. Steden en gemeenten investeren fors in opvangfaciliteiten, maar hebben hun limieten bereikt. Ook scholen, ziekenfondsen en priv-organisatoren kam-pen met wachtlijsten. Bedrijven kunnen een partner zijn bij het zoeken naar oplossingen.

  Er zijn al bedrijven die vakantieopvang aanbieden, soms in samenwerking met de vzw Stekelbees van de Lande-lijke Kinderopvang. Sinds 2003 kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden dergelijke opvang als beroepskost fi scaal aftrekken. Het CD&V-wetsvoorstel verruimt deze maatregel door de leeftijdsgrens voor de fi scale aftrek op te trekken naar 12 jaar en de kosten voor het bedrijf voor 120% aftrekbaar te maken in de inkomstenbelastingen.

  Een hogere activiteitsgraad van mannen en vrouwen is een politieke prioriteit. Kinderopvang is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

  Meer info: www.sabinedebethune.be

  geen nieuwe discriminatie in werkingsmiddelen scholen

  Sinds de school- en leerlingenkenmer-ken de werkingsmiddelen van basis-scholen bepalen, zijn de verschillen enorm geworden: gaande van 495 tot 865 euro per leerling.

  De werkingsmiddelen in het GO! namen 28,59% toe in het schooljaar 2008-2009. In het vrije net was dat slechts 17,28%. De nieuwe fi nancie-ring moest precies de kloof tussen de netten dichten, stelt Vlaams volks-vertegenwoordiger Jos De Meyer, de leerlingenkenmerken bepalen nu de werkingsmiddelen, terwijl ze eigenlijk wijzen op de nood aan meer begelei-ding. Maar de kosten voor schoolloka-len, boeken, verwarming, zijn toch voor elke leerling in Vlaanderen gelijk? Van waar dan die grote verschillen?

  Hij merkt ook een verschil tussen plattelands- en stadsscholen en vreest een bijkomende discriminatie tussen scholen op basis van hun ligging. Hij wil dat het systeem onder de loep wordt genomen.

 • 6uitdaging 1: Het spoor

  Inge Vervotte op het goede spoor

  De NMBS is het slachto er van zijn eigen succes. We staan voor de grote uitdaging om kwantiteit te verzoenen met kwaliteit.

  Inge VeRVoTTe

  De NMBS-Groep krijgt geregeld kri-tiek. Waar liggen de problemen?

  Vervotte: We zien een samenloop van een aantal historische evoluties. In de crisisjaren 70 werden de spoorwegen een vangnet voor werklozen. Later volgde een complete wervingsstop, waardoor een hele generatie ontbreekt. De jaren 80 kenmerkten zich door grote besparingen, ook in spoorinvesteringen. In de jaren 90 lag de focus op hoge-snelheidslijnen, in plaats van andere infrastructuurprojecten. Deze eeuw werd enorm genvesteerd in het aantrekken van meer reizigers, maar de capaciteit volgde niet. Ik kan die keuzes begrij-pen, ze hebben trouwens geleid tot positieve effecten. Het aantal reizigers is op 10 jaar bijna verdubbeld en ook Thalys en Eurostar doen het goed.

  U sprak daarnet over capaciteitspro-blemen. Wat kunnen we daaraan doen?

  Vervotte: In geen enkel Europees land is het aantal reizigers zo sterk gestegen als in Belgi. Zopas heeft een externe consultant de stiptheidsproblematiek onderzocht. De belangrijkste conclusie: de NMBS is het slachtoffer van zijn eigen succes. We staan voor de grote uitdaging om kwantiteit te verzoenen met kwaliteit. De doelstellingen voor de NMBS-Groep worden vastgelegd in een beheerscontract tussen staat en bedrijf. In 2008 heb ik daarin voor de eerste keer van kwaliteit een topprioriteit gemaakt, met als gevolg ongezien hoge investeringen. Ruim 6 miljard sinds 2008. Zo kan NMBS 100.000 nieuwe zit-plaatsen kunnen creren! Momenteel is het materiaal te oud, gemiddeld 35 jaar. Treinen uit de jaren 60 zijn jammer genoeg geen uitzondering. De stiptheid leidt onder de vele pannes en techni-sche problemen. De nieuwe treinen die

  vanaf dit jaar geleverd worden, moeten zorgen voor een stiptere n comforta-belere treinrit. Om op korte termijn voor stiptere treinen te zorgen, zijn onlangs trouwens meer dan 100 maatregelen voorgesteld, zoals een uitbreiding van de nachtploegen voor het onderhoud aan treinen.

  Kan de trein ook een troef zijn voor onze economie?

  Vervotte: Uiteraard. De fi leproblematiek en de CO2-uitstoot maken van de trein een sterk alternatief voor vrachtwagens. Het stemt me heel tevreden dat we er

  eind 2010 in geslaagd zijn om een op-lossing te vinden voor de noodlijdende goederenafdeling van NMBS. Dankzij een sociaal verantwoorde herstructure-ring, bieden we de goederenactiviteit een toekomst op lange termijn aan. En we investeren fors. Er is de Liefkens-hoekspoorverbinding, die de haven van Antwerpen beter verbindt met de rest van Vlaanderen. De gesprekken met Duitsland en Nederland over de IJzeren Rijn gaan hervatten. Dat zijn economi-sche initiatieven met een enorm belang op economisch vlak, die ook voor de reiziger extra mogelijkheden bieden. En er zijn ook de kleinere projecten.

  Vragen over veiligheid, maar meer reizigers dan ooit. Klachten over vertragingen, maar ook vervoermiddel voor een groenere toekomst. De trein vervoert en beroert. Tijd om onze minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte aan het woord te laten, over haar visie op het spoor.

 • 7interview

  Kamerlid Jef Van den Bergh, lid en verslaggever van de Bijzondere com-missie Spoorveiligheid dat n.a.v. de treinramp in Buizingen maandenlang de veiligheid op het spoorwegen-net onderzocht, trekt de volgende conclusies:

  De verantwoordelijkheid voor de treinramp in Buizingen is verdeeld. Het is een samengaan van beslissings-processen op verschillende beleids- en managementniveaus gespreid over een lange periode.

  Belgi kent slechts een beperkte uitgebouwd veiligheidssysteem. Ons land was te laat met traditionele sys-temen en te vroeg met het Europees systeem (ETCS).

  Het besef van de noodzaak van een veiligheidscultuur is wel aanwezig bij het personeel, maar de structuren zijn onvoldoende uitgebouwd en te log.

  De aanwerving, opleiding en arbeids-omstandigheden van het personeel schieten tekort.

  Voor CD&V heeft de commissie haar nut aangetoond: in een complex en technisch verhaal heeft zij duidelijke conclusies en aanbevelingen gefor-muleerd voor de uitbouw van veiliger treinverkeer.

  Van den Bergh: Ongelukken kan men nooit 100 % uitsluiten. Maar de overheid en NMBS hebben nu voldoende instrumenten om de veilig-heid te optimaliseren. Dankzij externe opvolging door het Parlement, zal de druk op de ketel blijven.

  Een voorbeeld zijn de fi etspunten in 29 stations, waar sociale werkplaatsen toezicht en onderhoud aan fi etsen uitvoeren.

  Ook veiligheid is volop in de actuali-teit, na Buizingen. Hoe kijkt u terug op die periode?

  Vervotte: Voor altijd zal 2010 voor mij verbonden blijven met die fatale maan-dag 15 februari. Dat moment in het centrum waar de familieleden werden opgevangen en ingelicht, dat vergeet ik nooit meer. De ene familie krijgt positief nieuws, de andere negatief. Op dat ogenbik merk je hoe dun de grens tus-sen vreugde en verdriet kan zijn.

  Kunnen mensen nog met een gerust gemoed op de trein stappen?

  Vervotte: Al bestaat absolute veiligheid niet, de trein blijft een van de veiligste vervoermiddelen. Wat geen oproep is om niets te doen, integendeel. Onmid-

  dellijk na het ongeval hebben manage-ment en vakbonden op mijn initiatief een aantal maatregelen voorgesteld om snel de veiligheid te verbeteren, zoals treinen en sporen uitrusten met het automatische stopsysteem TBL1+. Ook heeft het Parlement recent een omvangrijk rapport goedgekeurd, met bijkomende aanbevelingen. Collega Jef Van den Bergh heeft daar veel verdien-ste aan.

  Er worden ook vragen gesteld bij op-deling van de NMBS in drie bedrijven. Terecht?

  Vervotte: Onder druk van Europa moesten de lidstaten de infrastructuur-beheerder (de sporen) splitsen van de operator (de treinen). In 2004 koos de regering voor Infrabel als infrastruc-tuurbeheerder, NMBS als operator en daarboven de NMBS-Holding. Ik veroor-deel die keuze niet. Maar de praktische problemen vandaag vragen om een structuurwijziging. Einde 2009, na mijn

  terugkeer als minister, wilde ik met een nieuw voorstel komen. Buizingen en de val van de regering doorkruisten dit Als je dat dossier op tafel legt, moet je het ook kunnen afronden. Het lijkt mij goed om daarover klaarheid te scheppen in het volgende regeerakkoord.

  Het treinverkeer is ook een domein met een sterke lokale toets. Merkt u daar iets van?

  Vervotte: Uiteraard! De ontelbare vragen van burgemeesters voor een nieuw station of een bijkomende treinhalte zijn begrijpelijk maar onmogelijk allemaal te vervullen. We hebben de middelen niet en daarnaast kan het treinverkeer niet elke woonkern of bedrijfsterrein aan-doen. Daarom blijft samenwerken met andere vormen van openbaar vervoer noodzakelijk. Ik bepleit dat Vlaanderen in de toekomst zelf een beheerscontract kan sluiten met de NMBS-Groep om de gewestelijke mobiliteit en de bereik-baarheid te bevorderen.

  cd&V : Spoorveiligheid = meersporenbeleid

  1treinramp in Buizingen is verdeeld. 1treinramp in Buizingen is verdeeld.

  2uitgebouwd veiligheidssysteem. Ons 2uitgebouwd veiligheidssysteem. Ons

  3Het besef van de noodzaak van een 3Het besef van de noodzaak van een veiligheidscultuur is wel aanwezig bij 3veiligheidscultuur is wel aanwezig bij 4De aanwerving, opleiding en arbeids-4De aanwerving, opleiding en arbeids-omstandigheden van het personeel 4omstandigheden van het personeel

 • 8uitdaging 2 : Interne staatshervorming

  Jan Durnez was eens schepen en lange tijd West-Vlaams eerste gedeputeerde. Nu is hij Vlaams volksvertegenwoordiger en ge-meenschapssenator. Als connaisseur van de verschillende kanten aan het verhaal, lijkt de interne staatshervorming hem op het lijf geschreven. We laten zijn licht over het dossier schijnen.

  Laat er geen twijfel over bestaan: CD&V wil een overheid die de dienstbaarheid aan burgers, bedrijven en organisaties verhoogt. Een over-heid die zich bedient van kortere besluitlijnen, die effi cint en transparant bestuurt. Alleen be-seft CD&V dat een te theoretische aanpak leidt tot simplifi cering. Wanneer je deze uitdaging herleidt tot de ontmanteling van de provincie-besturen, dan denk je in politieke symbolen, niet in termen van duurzame oplossingen, aldus Jan Durnez. Een dergelijke uitdaging pak je niet aan door op een steriele manier komaf te maken met de verscheidenheid die Vlaande-ren rijk is. Algemene oplossingen bieden geen soelaas. Er is nood aan maatwerk, aan verster-king van de lokale besturen n een maximale subsidiariteit tussen de 3 bestuursniveaus enerzijds en de overheden en het middenveld anderzijds.

  Tegen verrommeling

  Vlaanderen kenmerkt zich door een amalgaam aan structuren en samenwerkingsverbanden. Verschillende overheden zijn werkzaam op de-zelfde terreinen. Dit kan niet anders dan leiden tot overlapping en een gebrek aan transparan-tie. Voor de doorsnee Vlaming is het al lang niet meer duidelijk tot welk bestuursniveau of welke structuur hij zich moet richten voor infor-matie of ondersteuning. Een vereenvoudiging dringt zich op.

  De interne staatshervorming onder de loep

  Vlaanderen op een andere leest geschoeid?

  Onze bestuursstructuren zijn continu aan evaluatie toe. De veelheid aan procedures, bestuursvormen en intermediaire organisaties, zorgen voor een gebrek aan effi cintie, transparantie en betrokkenheid. Daarom voorziet het Vlaams regeerakkoord in een interne staatshervorming. In een poging deze passage in het regeerakkoord te concretiseren, werd het inmiddels controversile groenboek voor een interne staatshervorming ontwikkeld. Vooral de concrete voorstellen daarin, roepen bij CD&V nog heel wat vragen op.

  Wat overtollig is moet overboord, maar we moeten ons ervoor hoeden het kind niet met het badwater weg te gooien.

  JAn dURneZ

 • 9Saneren van de veelheid aan overlegorganen en besluitvormingsstructuren in de grijze zone tussen gemeenten en de Vlaamse overheid, is inderdaad de eerste opdracht, meent Jan Durnez. Maar blind snijden is voor CD&V geen optie: Heel wat bovenlokale structuren zijn ontstaan als antwoord op noden die op het kleinschaligere niveau van de gemeenten niet resultaatsgericht konden worden aangepakt. Je kan die niet wegnemen zonder alternatief, zonder duidelijk uit te maken wie die rol dan moet overnemen.

  Voor vertrouwen

  Vanuit christendemocratisch oogpunt is sub-sidiariteit steeds de leidraad geweest bij de vormgeving van de bestuurlijke organisatie: Vlaanderen creert het kader, de gemeentebe-sturen zijn het best geplaatst om, inspelend op de couleur locale, sturing te geven aan de concretisering.

  De kern van het CD&V-betoog ligt ook nu in een verdere evolutie naar een beleidscultuur die het vertrouwen in de lokale en provinciale besturen schraagt.

  Centraal daarin staat de planlastvermindering. Lokale besturen werden de voorbije decennia overspoeld met verregaande administratieve controle van hun doen en laten, aldus Jan Durnez. De interne staatshervorming moet hier komaf mee maken. En meerjarenplan moet volstaan om interne en democratische controle van het beleid mogelijk te maken. Daarmee komt een einde aan de betutteling door de hogere overheid. Zij krijgt beter een meer on-dersteunende en begeleidende rol in de profes-sionalisering van het lokale bestuursniveau. Een Vlaamse overheid die zich terughoudend opstelt in het uitvoerende werk, betekent echter niets minder dan een cultuuromslag voor een bestuur dat op steeds meer terreinen actief wordt en zich aan t centralistisch detailbestuur bezondigt. Het overdragen van centrale be-voegdheden zal dan ook systematisch moeten worden aangepakt, stelt Jan Durnez. Maar er is geen andere goede keuze: het is precies dat detailbestuur, waarin de gemeenten het best zijn.

  en participatie

  Tegenover meer vertrouwen en minder controle van hogerhand, staat natuurlijk wel dat lokale besturen zelf mechanismen moeten ontwik-kelen om de resultaten van hun beleid te evalueren. Naast interne procedures wordt ook de investering in betrokkenheid van inwoners cruciaal. Gemeentebesturen moeten draagvlak creren voor hun beleid door alle betrokken actoren te waarderen, meent Jan Durnez. Zij hebben een verantwoordingsplicht ten aanzien van het middenveld en hun burgers. Precies in die optiek roept de snelheid waar-mee het groenboek omgezet moet worden in uitvoerbare hervormingen veel vragen op. Van bij de start ontbrak de dialoog. Er werd veel te veel topdown gewerkt. Voor Jan Durnez is het overduidelijk dat improvisatie bij een transfor-matie van deze omvang absoluut vermeden moet worden: Overleg, grondige terreinanalyse en het in kaart brengen van de bestaande ver-banden, zijn onontbeerlijk om tot een gedragen resultaat te komen.

  over het kind en het badwater

  Het groenboek focust op de mogelijke op-richting van stadsregios of nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. Op die manier denkt het de ene bestuursstructuur simpelweg te kunnen vervangen door een andere, zonder re-kening te houden met de historiek en de know-how die door de jaren heen werd opgebouwd. Daarvan ziet CD&V het nut niet in, stelt Jan Durnez. Het decreet intergemeentelijk samen-werken biedt, mits enige aanpassing, nu al heel wat mogelijkheden, ook in het stedenbeleid. De gemeenten kunnen zo sterker worden en de hele overheid effi cinter, zonder de creatie van nog maar eens een tussenstructuur.

  Het creren dan wel afschaffen van beleids-structuren is voor Jan Durnez dan ook geen doel op zich: We moeten ons richten op een performante samenwerking en afstemming in de driehoek die Vlaanderen, de provincies en de gemeenten vormen. Voor de burgers is er n overheid en die overheid is n. Wat over-tollig is moet overboord, maar we moeten ons ervoor hoeden het kind niet met het badwater weg te gooien.

  standpunt

 • 10

  Een modern erfrecht op mensenmaat

  3 vrouwen en 1 man trekken aan deze kar: Sonja Becq, Katrien Schryvers, Griet Smaers en Raf Terwingen. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden wordt snel dui-delijk waar CD&V naar toe wil (het is echter onmogelijk binnen de beperkte ruimte van dit artikel alle voorstellen uit de doeken te doen!) Voorbeeld 1: Ik ben grootouder en wil mijn kleinkinderen bevoordelen Mijn kinderen zijn al op leeftijd en hebben geen financi-ele ondersteuning meer nodig. Mijn kleinkinderen kunnen wel een financile ondersteuning gebruiken bij de afbeta-ling van hun woning. Kan ik een regeling treffen voor na mijn overlijden?

  Vandaag: Als er geen regeling wordt getroffen, komt de nalatenschap toe aan de kinderen. Het deel dat elk kind krijgt hangt af van het aantal kinderen: 1 kind: 1/2de, 2 kinderen: 1/3de, 3 kinderen: 1/4de.

  Over het beschikbaar deel kan u vrij beschikken. Ingeval uw kind de nalatenschap verwerpt, erven uw kleinkinde-ren niet automatisch. Als de nalatenschap eerst aan uw kinderen toekomt en vervolgens aan uw kleinkinderen, moet vandaag bij iedere overgang successierechten vol-gens een progressief tarief betaald worden. Gevolg: u kunt niet meer geven dan het beschikbare deel aan uw kleinkinderen. Dat moet u al berekenen om problemen achteraf te voorkomen. Treft u geen regeling, dan erven enkel uw kinderen en zal er bij de overgang naar uw kleinkinderen opnieuw successierechten betaald moeten worden.

  Ons voorstel: CD&V wil de beschikkingsvrijheid groter maken om toe te laten een regeling op maat van het gezin uit te werken. De wet kan onmogelijk alle situaties regelen. Daarom wil CD&V dat de wet ruimte laat aan de gezinnen om, zo nodig, een regeling uit te werken die het nauwst aansluit bij de noden van het gezin.

  Hoe concreet?- De reserve wordt voortaan in alle gevallen 1/2de van het vermogen zodat de grootouder over de helft van zijn vermogen vrij kan beschikken in het voordeel van zijn kleinkinderen. - U hoeft als grootouder geen regeling te treffen. U kunt

  het ook overlaten aan uw kinderen om zelf te oordelen of zij nood hebben aan een financile ondersteuning en welke goederen zij wensen door te geven. Daarom wil CD&V het mogelijk maken: o Dat de kinderen van een ouder die de nalaten-schap verwerpt, kunnen erven in zijn plaats. De ouder beslist daar zelf over; o De ouder wordt niet gedwongen om de nalaten-schap te verwerpen. In plaats van het alles-of-niets begin-sel wil CD&V ook een regeling toelaten waar de ouder zelf bepaalt wat hij doorgeeft: de ouder kan binnen het jaar na het openvallen van de nalatenschap goederen uit de nala-tenschap fiscaal kosteloos doorgeven aan zijn kinderen.

  Voorbeeld 2: Ik wil de verdeling van mijn nalatenschap onder mijn kinderen nu al regelen

  Vandaag: Het gebeurt vaak dat na overlijden de erfgena-men het sterfhuis bezoeken onder het motto: eerst komt, eerst maalt. De ene heeft dit nodig en graait het mee, de andere heeft dat nodig en graait het mee, enz. Daarna ontstaan de discussies en ruzies. Momenteel kunt u in een schenkingsakte een zgn. ouder-lijke boedelverdeling doen. Deze ouderlijke boedelverde-ling wordt echter ontraden omdat het de weg opent naar vele betwistingen. Een alternatief ontwikkeld door het notariaat is de dubbele akte. De ouders schenken al hun goederen in onverdeeld-heid aan al hun kinderen. De kinderen komen vervolgens in een verdelingsakte overeen wie wat krijgt. De ouders komen niet tussen in deze akte, maar kunnen natuurlijk wel officieus aanwijzingen geven.

  Dit kost u natuurlijk niet enkel schenkingsrechten, maar ook verdelingsrechten. Er zijn ook nog andere mogelijkhe-den, zoals een testament. Er wordt echter afgeraden om al uw goederen nauwkeurig in uw testament te schrijven en te verdelen omdat het achteraf vaak kwaad bloed zet. Ons voorstel: Iedere erfgenaam moet zijn deel in waarde krijgen. Dit betekent niet dat er geen goederen uit de nalatenschap genomen mogen worden en deze allen verkocht moeten worden, maar dat de gelijkheid tussen de erfgenamen in waarde gegarandeerd moet worden.

  Erfenissen zijn vaak een bron van conflicten doordat het erfrecht niet meer aangepast is aan onze moderne samenleving. De roep naar hervormingen klinkt alsmaar luider. CD&V fracties van Kamer en Vlaams Parlement hebben de koppen bij elkaar gestoken. Het resultaat is een hele reeks voorstellen om te komen tot een grote hervorming van het erfrecht n de successierechten.

  uitdaging 3: Erfrecht

 • standpunt

  11

  Verder wil CD&V aan ouders de mogelijkheid bieden om een familiaal pact af te sluiten met al hun kinderen waarbij de gelijkheid tussen de kinderen in waarde wordt gegarandeerd. Ouders kunnen op die manier bepaalde goederen aan bepaalde kinderen toebedelen met het akkoord van de andere kinderen zodat achteraf betwistin-gen voorkomen worden.

  Voorbeeld 3:Ik zit in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en heb angst over wat er gebeurt als ik kom te overlijden vr dat de echtscheiding defi nitief wordt.

  Vandaag: Als u komt te overlijden tijdens de echtschei-dingsprocedure, erft uw echtgenoot nog steeds van u. Afhankelijk van het soort echtscheidingsprocedure kunt u een regeling treffen over de erfrechten van uw (ex-)echtgenoot tijdens de procedure.

  Ons voorstel: CD&V wil mensen in een echtscheidings-procedure geruststellen over elkaars erfrechten. Bij echt-scheiding door onderlinge toestemming of onherstelbare ontwrichting moeten partijen gezamenlijk kunnen bepa-len wanneer hun overeenkomst m.b.t. elkaars erfrechten uitwerking heeft met als uiterste datum de neerlegging van het verzoekschrift.

  Voorbeeld 4: Ik woon feitelijk samen met mijn vriendin. Ik heb geen afstammelingen. Mijn beide ouders leven nog. Wie erft? Kan ik een regeling treffen om mijn feitelijk samenwo-nende partner te bevoordelen?

  Vandaag: Enkel ingeval u huwt of wettelijk gaat samen-wonen, kunt u beschikken over uw volledige nalaten-schap. Vandaag kan uw feitelijk samenwonende partner maar de helft krijgen als beide ouders nog leven.

  Ons voorstel: Volgens CD&V is de ascendentenreserve achterhaald. Ouders moeten nog kunnen erven, maar dit dwingend opleggen lijkt o.i. te verregaand. De afschaffi ng van de ascendentenreserve laat toe dat u uw partner ten volle kunt ondersteunen. Vrijwel geen enkel Europees land kent nog een ascendentenbescherming.

  Reacties zijn zeer welkom op [email protected] met onderwerp erfrecht.

  en wat met de successierechten?

  CD&V wil geen budgettair onhaalbare voorstellen lanceren die theoretisch en populistisch zijn, maar wel maatregelen ervoor zorgen dat er een billijke en even-wichtige spreiding gebeurt van de lasten.

  Daarom:Successierechten mogen geen overweging meer vormen bij vermogensplanning

  Bestaande discriminaties moeten weggewerkt worden

  Geen verdoken belastingverhogingen meer: successierechten moeten mee evolueren met de consumptieprijzen

  De eenvoud, transparantie en duide-lijkheid moet behouden blijven

  1Daarom:

  1Daarom:Successierechten mogen geen overweging meer 1Successierechten mogen geen overweging meer vormen bij vermogensplanning1vormen bij vermogensplanning2Bestaande discriminaties moeten 2Bestaande discriminaties moeten weggewerkt worden2weggewerkt worden3Geen verdoken belastingverhogingen 3Geen verdoken belastingverhogingen meer: successierechten moeten mee 3meer: successierechten moeten mee 4De eenvoud, transparantie en duide-4De eenvoud, transparantie en duide-

  lijkheid moet behouden blijven4

  lijkheid moet behouden blijven

  Fo

  to

  Le

  o D

  e B

  oC

  K

 • uitdaging 4: Veranderen wat beter moet

  14

  JongCD&V daagt jonge parlementsleden uit over de toekomst

  We staan niet voor een storm. WE STAAN VOOR EEN KLIMAATVERANDERING

  JONGCD&V is ervan overtuigd dat veel van de problemen waarmee we worstelen het gevolg zijn van te weinig focus op de toekomst. Op hun recente congres Back to the Future pleitten de jon-geren voor een nieuw krachtig toekomstproject voor CD&V. Pieter Marechal (voorzitter JONGCD&V) en Caroline Deiteren (ondervoorzitter JONGCD&V) gingen op vraag van Ampersand daarover in gesprek met drie jonge CD&V-parlementsleden: senator Peter Van Rompuy, kamerlid Leen Dierick en Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.

  Robrecht Bothuyne: Ik deel helemaal deze analyse van JONGCD&V. Onze wereld staat vandaag op meerdere kruispunten. Samen met Peter publi-ceerde ik enkele weken geleden een

  pleidooi voor een nieuw globaal toekomstplan waarin we

  vastleggen hoe we de sociale, economische

  en ecologische uitdagingen willen aanpakken. Ik steun de jongeren dat we met CD&V

  snel werk moeten maken van een nieuw

  ideologisch congres. En inderdaad, zoals

  JONGCD&V op zijn recent congres al aangaf,

  kunnen we hiervoor inspiratie vinden

  in het rentmees-terschap,

  n van de minder

  bekende ideo-

  logi-

  sche pijlers van de christendemocratie. Een rentmeesterschap 2.0 dan.

  Pieter Marechal: ,,Rentmeester-schap roept op tot zorgzaamheid, maar ook tot actie om te veranderen wat beter moet. Hoe zien jullie dit vertaald naar de uitdagingen van vandaag en morgen? Peter Van Rompuy: Christendemo-cratie staat voor evenwicht, maar dat mag niet verwateren tot een mossel-noch-vishouding. Drie concrete voorbeelden.

  Ten eerste, wat welvaart betreft: niemand dweept nog met het al te liberale Ierse model van exibele fi nancile regulering en vlaktaks. Maar de economische crisis toont evenzeer aan dat zonder een krachtige econo-mie de sociale welvaartsstaat niet kan overleven. Christendemocraten zijn de eerste voorvechters van de midden-weg: de sociale vrije-markteconomie. Voor ons is de vraag niet of de vrije markt goed of slecht is. De vraag is of ze werkt.

  Ten tweede, op het vlak van wel-zijn. CD&V mag zich niet blindsta-ren op het Bruto Nationaal Product. We moeten ook oog hebben voor een hoger Bruto Nationaal Geluk. De afgelopen 50 jaar verdubbelde de welvaart, terwijl het geluks-gevoel ter plaatse

  trappelde. CD&V moet als eerste partij in Vlaanderen echt op zoek naar de diepe gronden van levenskwaliteit en geluk.

  Ten derde, de staatshervorming. Alle grote voorgaande staatshervormingen zijn er gekomen met de christendemo-craten aan de onderhandelingstafel. Dankzij ons en niet ondanks ons. Dat zal nu niet anders zijn. Maar dan een echte Big Deal, geen Big Bang

  Caroline Deiteren: Onze generatie is van nature optimistisch, maar soms sluipt er ongerustheid in onze gedachten want het ziet ernaar uit dat de vergrijzing - en het gebrek aan maatregelen en hervormingen ertoe zal leiden dat de basis voor de sociale welvaartstaat gevaarlijk smal wordt. Welke toekomst biedt onze partij aan de Millenials?

 • interview

  15

  We staan niet voor een storm. WE STAAN VOOR EEN KLIMAATVERANDERING

  Leen Dierick: Ik zou het niet pes-simistisch bekijken en zo bewijs ik meteen dat ik een Millenial ben. Mille-nials streven traditionele waarden na: stabiele relaties, kinderen, familie en vrienden zijn belangrijk. Ze verwach-ten niet alleen een goede work-life-balance, maar ook een job die hen persoonlijk laat groeien en waarin ze verantwoordelijkheid krijgen. En dat is waar CD&V, d gezinspartij bij uitstek, voor staat: duurzame jobs, meer kinder-, zieken- en ouderenop-vang, een antistressbeleid, een sociale economie, een vlot woon-werkverkeer. Of om het met een Millenial-boutade te zeggen: Denken in termen van mogelijkheden, niet in termen van beperkingen. Maar we moeten wel realistisch blijven: door de groeiende internationale concurrentie dreigt Vlaanderen marktaandeel te verliezen in de wereldhandel. Innovatie moet ondersteund en gestimuleerd worden, net als ondernemingen die samen met

  partners kennis ontwik-kelen. Vlaanderen moet

  uitgroeien tot de slimme draaischijf van Europa. Het toekomstige welzijn hangt trouwens ook af van de levenskwa-liteit van elk gezin,

  dat in het rijke Vlaan-deren toch minstens

  een inkomen moet

  hebben dat de Europese risicodrempel voor armoede haalt. En dan spreken we nog niet over betaalbare en kwali-teitsvolle huisvesting, gelijke onder-wijskansen voor elk kind, enz.

  Caroline Deiteren: Rentmeester-schap houdt ook solidariteit en recht-vaardigheid in tussen de generaties. Daarom strijdt JONGCD&V bvb. tegen het begrotingstekort en brugpensi-oen op jonge leeftijd. Hoe zien jullie dat? Peter Van Rompuy: We staan niet voor een storm. We staan voor een klimaatverandering. De uitdagingen die voor ons liggen overstijgen ver de mogelijkheden van de politici. Dat is geen oneer voor de politiek, wel integendeel. Als christendemocraten zijn we de eerste om te wijzen op het onvervangbare belang van wat de politiek overstijgt, zoals het midden-veld, het maatschappelijk engagement en de beleving van waarden in een samenleving. Zo kan geen pensioen-wet alleen de vergrijzing opvangen als we niet langer willen werken. Politici mogen zich niet beperken tot het maken van geboden en verboden, ze moeten mensen ook motiveren om samen te werken aan een toe-komstvisie. Dat is de beste verze-kering voor de solidariteit tussen generaties in de toekomst.

  Pieter Marechal: Welke rol moeten JONGCD&V en de jonge generatie in dit alles spelen?

  Robrecht Bothuyne: JONGCD&V moet een voorlo-per zijn, als eerste met nieuwe ideen komen en nieuwe jonge mensen in onze partij binnenloodsen. En CD&V moet hen kansen blijven

  geven. De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zijn daar trouwens een ideaal moment voor. Als ik terug-denk aan de honderden aanwezigen op het Back to the Future-congres van enkele weken geleden, dan stel ik vast dat de jongeren eens te meer heel nadruk-kelijk hun plaats opeisen. En ze mogen daarbij gerust eens te-gen de schenen schoppen of zorgen voor wat controverse. Kan nooit kwaad bin-nen het politieke debat!

  FO

  TO L

  IEV

  EN

  VA

  N A

  SS

  CH

  E

 • de Rondeuit het leven

  Ik ben een wielersportliefhebber in hart en nieren en heb grote waardering voor de atletische prestaties van de echte Flandriens. Vroeger volgde ik de Ronde vaak in de eerste materiaalwagen. In die periode waren er ook nog nauwelijks dranghekken op de hellingen. Op de Oude Kwaremont had ik toen echt schrik voor de mensenmassa die pas op het allerlaatste moment openging om renners en wagens door te laten en vervolgens onmiddellijk terug sloot. Wij voelden ons als volgers opgeslokt door de overenthousiaste massa. Het is een klein mirakel dat er in die populaire Vlaamse bergzone geen zware ongelukken zijn gebeurd.

  16

  In deze rubriek proberen wij onze dames en heren politici eens van een andere kant te bekijken. Dat ze in de politiek alles geven tot de eindstreep is al langer geweten. Maar dat ze ook in hun vrije tijd Flandriens zijn, leest u hier. We vroegen hen hoe en waar zij de Ronde Van Vlaanderen beleven, en ontdekten het volgende.

  Roeselare, als wielerstad met een wielermuseum (WIEMU), valt af en toe in de prijzen wat het Ronde-parcours betreft. Als schepen zie ik hoe jong en oud, naarmate de dag nadert, de microbe te pakken krijgt. Handelaars supporte-ren voor hun favoriet met levensgrote karikaturen: in de straten zie ik Boonens, Devolders, zelfs Gilberts knipogen. Wielertoeristen verzamelen wekenlang op voorhand op onze Markt met de Koppenberg in het hoofd en de kuiten klaar voor de Muur. Zelfs de kleinsten trappen volgens mij een beetje harder op de pedaaltjes van hun eerste fi ets.

  En ikzelf? Voor mij is de Ronde Van Vlaanderen een dag in het voorjaar waarop ik eens geen Ronde hoef te doen. Alles ligt stil. Geen vergaderingen of toespraken. Een ideaal moment om, in alle bescheidenheid, zelf een rondje te fi etsen in de mooie Leiestreek, ver weg van volg- of bezemwagens.

  Griet Copp

  Etienne Schouppe

  Stefaan VercamerAls fervent wielerliefhebber is de Ronde van Vlaande-ren een hoogdag voor mij. Als Oudenaardist woon ik trouwens in het mekka van de Ronde. Elk jaar doet de Ronde ons dorp Ename aan. Op de Wolvenberg en de kasseien van Kerkgate kan ik op verschillende door-tochten Boonen en mijn parochiaan Stijn Vandenbergh aanmoedigen. Ik hoop dat Stijn de Ronde rijdt: vorig jaar eindigde hij als 12e! Vroeger fi etste ik op za-terdag een stukje van de Ronde en s zondags reed ik de volledige ronde weliswaar als chauffeur van een volgwagen. Dat was een unieke belevenis. De laatste jaren ga ik met mijn eigen moto op enkele hellingen in de streek kijken. Maar de fi nale van de koers volg ik met enkele vrienden in een cafeetje. Oudenaarde en Ronse hebben zich nu ook kandidaat gesteld om de aankomst van de Ronde te organiseren. Het zou prach-tig zijn voor onze streek mocht het lukken.

 • uit het leven

  17

  Als Oudenaardist is de Ronde van Vlaanderen uiteraard my favorite. Ik breng die dag steevast door op de Kop-penberg, meestal mijn rustigste plekje. Maar op de dag van de Ronde zorgt mijn geliefde, smalle kasseiheuvel met een stijgingspercentage van 22% steeds voor spektakel. Het is voor de coureurs dan ook drummen om vooraan te zitten bij de aanvang van de Koppenberg. Tijdens de ronde kan je me terugvinden langs de anken van de Koppenberg en eenmaal de koers gepasseerd is, in een van de feesttenten die daar staan. Voor het bekijken van de fi nale verkies ik toch de gemakkelijke zetel bij mijn schoonouders die op de Koppenberg wonen. Op die dag is het daar een komen en gaan van vrienden en familieleden die allen genieten van een kop warme soep, een stuk taart of een boterham en een leuke babbel. Cindy Franssen

  Rechtzetting Jos De MeyerOok al waakt de redactie van Ampersand zorgvuldig over mogelijke foutjes, soms glipt er alsnog een schrijffout door de mazen van het net. Daarom willen wij ons graag verontschuldigen aan Vlaams Parlementslid Jos De Meyer, voor het foutief schrijven van zijn naam in de vorige editie van Ampersand.

  Robrecht Bothuyne

  In mijn vrije tijd ben ik ook nog mede-organisator van Nokere Koerse(www.nokerekoerse.be). Dat is een internationale wielerwedstrijd die op 16 maart in en rond mijn geboortedorp Nokere, een deelgemeente van Kruishoutem, plaatsvindt. Als schepen van sport ben ik uiteraard fi er dat de Ronde Van Vlaanderen Kruishoutem aandoet. Met de beklimming van Nokereberg en de kasseistroken van Wannegem en Lede zijn er trouwens een aantal mooie plaatsen om de Ronde te bewonderen in Kruishoutem. Voor de wielerliefhebbers: op 16 maart was er de 66ste Nokere Koerse, met start in Ronse en aankomst in Nokere-Kruishoutem. De foto is genomen op de anken van Nokereberg, waar op 3 april ook de Ronde passeert. Die zondag zal ik dus ook in Nokere te vinden zijn. En ik hoop velen met mij!

  Grote sportmanifestaties, zoals de Ronde van Vlaanderen, laat ik meestal aan mij voorbijgaan. Ik kan me zelfs wel eens ergeren aan de hoeveelheid aandacht die ze in de media krijgen. Mijn sportieve aandacht gaat naar de activiteiten van mijn kinderen die dansen, paardrijden en tennissen: daar kan ik van genieten. En verder, als burgemeester, naar de 90 erkende sportverenigingen die Kasterlee rijk is en naar vele sportieve manifestaties die in onze bossen en groengebieden plaatsvinden.

  Ward Kennes

  Vorige maand kon u in deze rubriek raden welke politicus of politica niet de eigenaar was van het beschreven huisdier. Het antwoord is: Karin Brouwers. Haar kater Caesar is eigenlijk de poes van haar buren, en luistert naar de naam Clio. Mevrouw Brouwers zelf heeft geen huisdieren.

  RaRaRa

 • hoofdartikel

  6 leden mochten zich verheugen op een smakelijke lunch in het Vlaams Parlement: Guido Vyncke, Marcel Vertongen, Gerry Olivier, Anja Vanherp, Ria Wens en Liliane Van Laer. Profi ciat!

  Deze maand zetten we een boek in de kijker. Oud-senator Pol Van Den Driessche danst met zijn tweede thriller op de grens tussen fi ctie en werkelijkheid.

  Wilt u ook meegenomen worden naar een andere wereld vol intriges en machtspelletjes? Los dan deze wetstrijd-vraag op. We mogen 5 leden gelukkig maken!

  een goed IdeeWeTSTRIJd

  10 Miles in Antwerpen

  Wat is de titel van de eerste thriller van Pol?

  Zend je antwoord op een gele briefkaart naar Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar: [email protected]

  18

  De voorbije jaren nam CD&V deel aan de 20 km door Brussel, de 10 miles in Antwerpen en de Ladiesrun in Kortrijk, Ook dit jaar willen we onze sportiefste benen klaarstomen richting Antwerpen. Op zondag 17 april neemt CD&V deel aan de 10 miles van Antwer-pen.

  Het parcours van de 10 miles (16 km) met doortocht door de Kennedytunnel is uniek. De wedstrijd was terecht een enorm succes in 2010.

  CD&V mikt met haar deelname op 100 lopers. Minister-president Kris Peeters, Raf Terwingen en Peter Van Rom-puy komen alvast in actie. Onze ploeg loopt opnieuw voor een goed doel. Dit jaar ondersteunen we www.climbing-forlife.be voor astma en muco. We nodigen u uit om samen met CD&V aan de 10 miles deel te nemen. Schrijf u in via www.cdenv.be/10miles/in-schrijving, en mis deze sportieve uitdaging niet.

  Deelnemen kost slechts 16 euro via CD&V (18 euro recht-streeks bij de 10 miles). Wij zorgen voor de gezamenlijke inschrijving, chips en borstnummers. CD&V neemt deel in groep, en u krijgt van ons hiervoor een exclusief lopers-T-shirt.

  De start van de wedstrijd is om 15u30. U ontvangt van ons nog de nodige informatie zodra uw inschrijving volle-dig is. Met eventuele vragen kan u terecht op het nummer 02 238 38 07 of bij [email protected]

  P.S. Aarzel niet om je sportieve vrienden aan te spreken.

  FOTO: BART MAES

 • hoofdartikel

  1919

  Maandag 28 februari Een maandagmorgen start normaal gezien met een stafvergadering. Samen met de collegas van het kabinet overlopen we de parlementaire werkzaamheden van de komende week. Kwestie van ons rustig voor te bereiden op wat allemaal op ons afkomt. Hoewel, als er n zaak is waar ik maar zelden aan toe kom, dan is het wel aan rust

  Goed gelezen, ik schreef dat mijn week normaal gezien start met een interne stafvergadering. Vandaag is dit dus niet het geval. Begin februari werd ik door de leden van JONGCD&V opnieuw rechtstreeks verkozen tot lid van het natio-naal jongerenbureau. Daardoor heb ik de kans om elke maandagmorgen het politiek bestuur van CD&V op te volgen.

  In de namiddag volgt dan the usual stuff. Journalisten, zowel van boven als onder de taalgrens, die vragen hebben over justitie, kunnen bij mij terecht. Hun vragen variren van een inlichting, over concreet cijfermateriaal tot een reactie van minister De Clerck. En justitie, daar is elke dag wel iets over te zeggen of te schrijven.

  Als woordvoerster op een kabinet wordt mijn werkritme dan ook onvermijdelijk gedicteerd door het helse ritme van de media. Ik bevind me dus elke dag in de frontlinie van het nieuws. En dat front mag je best letterlijk nemen, want het is vaak knokken om onze versie van de feiten op genuanceerde wijze in de media te krijgen. Dinsdag 1 maart

  Mijn dinsdag start met een vergadering in de Brusselse Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten. We leggen er de laatste hand aan een tentoonstelling over het Brusselse justitiepaleis. Ik vind het fi jn om dit mee te organiseren, want de artistieke wereld is toch anders dan de politieke. Al zijn er sommige zaken die nooit veranderen: iedereen verdedigt met hand en tand zijn eigen belang.

  Daarna spoed ik mij snel naar het woordvoerdersoverleg van CD&V. Ik vind het interessant om geregeld met de collega-woordvoerders van onze partij te overleggen over de politieke situatie.

  Er gebeurde vandaag ook iets uitzonderlijks: een journalist belde me die vragen had over mij, en niet over justitie

  Morgen, woensdag, geniet ik van een dagje verlof! Al blijft mijn Blackberry mijn trouwe vriend

  2 dagen uit het leven van Lieselot Bleyenberg (26j), persverantwoordelijke van minister van justitie Stefaan De Clerck

  Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be. Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit.

  De provinciale kickoffs zijn inspiratie-momenten waarbij je bruisend van energie buiten gaat en aan de slag kunt in je gemeente. Wouter Beke geeft uitleg bij de politieke situatie en geeft zijn visie op onze lokale politiek, Griet Smaers vertelt waar de werkgroep Gemeente- district- en provincieraads-verkiezingen de afge-lopen maanden aan heeft gewerkt en overloopt met u ons volledige aanbod van ondersteunende diensten ten behoeve van het lokale veld.

  Daarna geven Herman Konings en Nina De Man u meer inzicht in de huidige trends in onze samenleving, de verschillende doelgroepen en hoe we met deze doelgroepen in uw gemeente kunnen communiceren.

  We sluiten af met de presentatie van de lentecampagne die een ideaal mid-del is om lokale communicatie te voe-ren en uitbreekacties te organiseren.

  We hopen u allemaal daar te mogen verwelkomen.

  Woensdag 30 maart 2011 in Oost-Vlaanderen

  Zaterdag 2 april in de provincie Vlaams-Brabant

  Dinsdag 5 april in de provincie Limburg

  Vrijdag 29 april in de provincie West-Vlaanderen

  Zaterdag 30 april in de provincie Antwerpen

  Provinciale kicko ideaal inspiratiemoment voor raads- en bestuursleden in aanloop van 2012

  AgendA

 • Motivatie van de jury: met twee pittige jonge vrouwen als onder-voorzitters, is onze ploeg eindelijk weer compleet. Hun dynamische inzet kennende, oogt de toekomst rooskleurig voor onze partij.

  Griet kiest voor CD&V omdat ze sterke wortels heeft in de Chiro en de jeugdraad van Geel. Toen ik in 2000 deelnam aan de gemeen-teraadsverkiezingen, lag CD&V in het logische verlengde van mijn engagement. Onze partij heeft ook een sterke jongerenwerking in Geel. Cindy heeft een boon voor de christendemocratische waarden van het personalisme: De waar-digheid van elke mens, de solida-riteit, het engagement. We moeten die waarden blijven benoemen en er elke dag werk van maken. Ik wil die waarden voortdurend hertalen naar de hedendaagse uitdagingen.

  Binnen CD&V zet Cindy zich in voor de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Elke mens maakt volwaardig deel uit van onze samenleving. Ik aanvaard geen afzonderlijke vierde wereld. We moeten de verbondenheid tussen mensen weer op de kaart zetten, de zogenaamde zachte themas terug aanscherpen. Griet werkt zeer graag met jongeren. Ik ga regelmatig de dialoog aan met scholieren en studenten, om hen te vertellen over hun toekomstmoge-lijkheden. Ik wil hen aanmoedigen om ondernemend te zijn. Ik geef daarbij ook mijn persoonlijke getui-genis als jonge politica.

  De politieke voorbeelden van Griet zijn onder meer burgemees-ter Frans Peeters en Marianne Thyssen. Zij is een belangrijke vrouw in onze partij, die haar taak altijd op een heel knappe manier

  vervult. Cindy kijkt op naar de vrouwelijke pioniers van onze partij. Sterke vrouwen die aan de weg timmerden toen de poli-tiek nog een mannenwereld was. Dankzij hun strijd krijgen wij - de jonge vrouwen van vandaag - nu kansen.

  Hun grootste politieke uitdaging? Daarover zijn ze unisono: Meehel-pen om onze partij terug helemaal op de kaart te zetten. De grootste troef van onze partij, dat is het enthousiasme van onze mensen. Onze hardwerkende mandatarissen, onze militanten, onze medewer-kers. Geen enkele andere partij beschikt over die schat. Het is een eer om ondervoorzitter te mogen zijn, maar wat voor ons echt telt is dienstbaar zijn voor de hele ploeg. Voor hen en met hen willen we van CD&V terug de toonaangevende volkspartij van Vlaanderen maken.

  FO

  TO L

  IEV

  EN

  VA

  N A

  SS

  CH

  E

  Vrijwilligers van de maand

  griet Smaers cindy franssen

  33 jaar 35 jaargeel oudenaarde

  Partner van Patrick getrouwd met Wouter

  Algemene Vergadering unaniem

  cd&V-lid sinds 1999 cd&V-lid sinds 1992