Ampersand september 2009

of 20 /20
BETAALBARE VERZEKERINGEN OP WEG NAAR 2012 VLAANDEREN NA DE CRISIS Dringend gevraagd 14 Marianne Thyssen kijkt verder AFGIFTEKANTOOR LUIK X www.cdenv.be 8 10 ampersand LeDenBLaD Van CD&V - JaarGanG 9 - sePteMBer 2009 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus STEFAAN DE CLERCK ‘Nu of nooit voor Justitie’ 6 Dag van de Afdeling

Embed Size (px)

description

Ledenblad september 2009

Transcript of Ampersand september 2009

 • BetaalBare VerZekerInGenoP WeG naar 2012Vlaanderen na de crISIS

  dringend gevraagd14

  Marianne thyssen kijkt verder

  afGIftekantoor lUIk X www.cdenv.be

  8 10

  ampersandLeDenBLaD Van CD&V - JaarGanG 9 - sePteMBer 2009

  Vers

  chijn

  t maa

  ndel

  ijks,

  beh

  alve

  in ju

  li en

  aug

  ustu

  s

  Stefaan de clerck

  Nu of nooit voor Justitie6

  dag van de afdeling

 • van de partij

  2

  Een glazen bol of een teletijdmachine zoals die van dokter Barabas uit Suske en Wiske. Het spreekt tot de verbeelding. Wie heeft zich nog niet afgevraagd hoe alles er over 10 jaar zal uitzien? Voor politici die beleid maken en sturen is dit meer dan een fantasie of dagdroom. Het is een noodzaak om stil te staan bij de uitgezette beleidslijnen en vooruit te kijken. Het heden is immers geschiedenis, bekeken met de bril van de toekomst.Halfweg is zon kantelmoment dat lokale manda-tarissen motiveert en inspireert om een tussen-tijdse evaluatie te maken. Drie jaar na de laatste lokale verkiezingen stellen we onszelf de vraag: waar staan we in de afdeling en het lokaal beleid, wat hadden we beloofd, wat moeten we in de tweede helft van ons mandaat benadruk-ken of verwezenlijken?De Vereniging van CD&V-raadsleden wil samen met de partij haar lokale ploegen helpen bij het uitwerken van die analyse: de verkiezingen van 2012 worden immers niet in het laatste jaar voorbereid. De oefening start nu. Beeld je in dat we over 10, 15 jaar door onze gemeente of stad wandelen. Wat hopen we daar te zien, wat vrezen we niet te zien en wat willen we absoluut niet meemaken? Hoe zou het gesteld zijn met de verkeerssituatie? In welke staat treffen we onze fiets- en voetpaden aan? Hoe zien de school en het gemeentehuis eruit? Zijn de joggers nog altijd op hun eentje aan het lopen?Uit die denkoefening kan een beleidsvisie voort-vloeien die in de partij, met het middenveld en natuurlijk ook met de hele bevolking wordt getoetst.De Dag van de Afdeling op 17 oktober mikt op lokale trekkers die nieuws- en leergierig zijn naar concrete methodieken om Halfweg in hun afdeling aan te pakken. Met tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen. Met plaats voor ont-moeting om eigen verhalen te delen. En met een breed aanbod aan werkgroepen om inspiratie en ideen op te doen. Kom dus zeker af en breng uw collegas mee.

  Michel DoomstVoorzitter Vereniging van CD&V-raadsleden

  column

  Halfweg

  2

  ZoGeZeGd

  Een van de eerste culturele centra waar ze mijn humor toelieten, was dat van Sleidinge bij Evergem.

  Ik kende het ziekenhuis al als bestuurder, maar na dit contact met de werkvloer besef ik des te meer dat verpleegkundigen erg gemotiveerde en polyvalente mensen zijn. Ondanks de strakke structuur en het hoge tempo, vinden ze nog altijd de tijd om aandacht te besteden aan het menselijke aspect van de zorg.

  Geert Hoste stelt zijn nieuwe eindejaarsshow voor aan de pers in aanwezigheid van Joke Schauvliege, gemeenteraadslid in Evergem en minister van Cultuur

  Minister van Welzijn Jo Vandeurzen is verpleger-voor-n-dag, 17 september

  Zonder Wilfried Martens zouden de Europese christendemocraten vandaag nooit de sterkste politieke macht van Europa zijn.

  Het is ongetwijfeld nog veel moeilijker om politicus te zijn. Als schrijver kom je een heel eind met empathie en twijfel, als politicus ben je dan hooguit halfweg.

  Angela Merkel schreef het voorwoord voor Europe, I Struggle, I Overcome van Wilfried Martens

  Schrijver en columnist Tom Naegels in De Standaard, 18 september

  Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Hoofdredacteur: Redactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  colofon

  Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier

 • 3van de partijFo

  to B

  art

  dew

  aele

  Na een maandenlange patstelling is premier Herman Van Rompuy erin geslaagd om een akkoord te sluiten over de regularisatiecriteria voor mensen zonder papieren. Een belangrijke voorwaarde voor een consequent en menselijk asiel- en migratiebeleid is daarmee vervuld, zegt senator Nahima Lanjri.

  Eindelijk duidelijkheid voor mensen zonder papieren

  Voor alle duidelijkheid: dit is geen collectieve regularisatie van alle mensen zonder papieren. Er zijn criteria en elk dossier wordt geval per geval bestudeerd. De mogelijk-heid om mensen zonder papieren te reguleren bestaat ook al langer dan vandaag. Alleen hing het tot nu af van de persoonlijke inschat-ting van de minister van Binnen-landse Zaken om te bepalen welke argumenten daar zwaar genoeg voor wogen en welke niet. Een ongezonde situatie die leidde tot een gevoel van willekeur, merkt senator Nahima Lanjri op. Precies die zweem van willekeur heeft de federale regering met dit akkoord weggenomen: voortaan zal een lijst van criteria de minister in staat stellen om objectief te kunnen oordelen. Kort samengevat komen mensen zonder papieren nu in drie situaties in aanmerking voor een

  verblijfsvergunning: als de asiel-procedure onredelijk lang is blijven aanslepen, doordat ze omwille van een prangende humanitaire situatie niet meer naar het thuisland terug-kunnen, of als er sprake is van een duurzame lokale verankering.

  ConsEquEnt uitwijzingsbElEidDit regularisatieakkoord zal de overheid eindelijk in staat stellen om de jarenlange achterstand in de dossiers weg te werken. Maar CD&V vindt ook dat we moeten le-ren uit het verleden. Een asielbeleid heeft pas zin als het gepaard gaat met een consequent uitwijzingsbe-leid, zegt Nahima Lanjri: Ofwel is het nee, ofwel is het ja. Maar als het nee is, moeten we mensen het land durven uitzetten voor ze de illegaliteit induiken. Die uitwijzing moet wel op een menselijke manier gebeuren. Wij pleiten voor een

  coachingproject waarbij afgewezen asielzoekers van in het begin voor-bereid worden op hun terugkeer. Maar dan is het ook belangrijk dat de procedure niet langer aansleept dan noodzakelijk. Op dat vlak is er de laatste jaren al veel verbeterd: een asielprocedure duurt nu nog gemiddeld 8 maanden.

  ovErbEvolktE asiElCEntraHet verkorten van de asielpro-cedure zal ook een positief ef-fect hebben op de overbevolkte asielcentra. Intussen zijn hiervoor bijkomende middelen vrijgemaakt. Ook een betere doorstroming naar de Lokale Opvang Initiatieven (LOI) kan soelaas bieden tegen de over-bevolking. CD&V pleit voor een menselijk en consequent asielbeleid, besluit Nahima Lanjri. Regularisatie is daarbij n kant van de medaille, uitwijzing is de andere. We kun-nen helaas niet iedereen gelukkig maken. Een grote groep zal geen verblijfsvergunning krijgen. Maar als dat zo is moeten ze ook weten dat ze uitgezet zullen worden. Dat is menselijker dan de zaak te laten aanslepen en hen opnieuw jaren-lang in de onzekerheid en de illega-liteit te laten.

 • 4kortoosterweel-referendum is gevolg van misleidende campagne

  Crevits eist duidelijkheid in verdieping westerschelde

  oranje senaatswerk 2008-2009

  Op 18 oktober spreken de Antwerpe-naren zich uit over de Oosterweelver-binding. Antwerps havenschepen Marc Van Peel betreurt vooral de manier waarop het referendum tot stand kwam. De handtekeningen waarmee men die afgedwongen heeft, zijn ver-zameld door de mensen schrik aan te jagen voor fijn stof. Ondertussen heeft het studiebureau Arup/Sum zelf dat fijn stofargument van tafel geveegd. Maar nu wordt wel een campagne gevoerd waarbij kinderen sigaretten in de mond krijgen geduwd. Van Peel roept alle partijen op om de kalmte te bewaren, wat ook de uitslag van het referendum mag zijn: Dit is veel meer dan een Antwerps probleem. Antwerpen ligt op een knooppunt van Vlaamse en Europese wegen. Ik hoop dat we Oosterweel nog kunnen oplossen. CD&V, N-VA en SP.A zitten zowel in de Antwerpse als de Vlaamse meerderheid, we zullen er dus wel uit moeten geraken.

  Als Nederland op 9 oktober geen duidelijkheid verschaft over de verdie-ping van de Westerschelde - zoals beloofd - dan volgen er schadeclaims. Daarover liet Vlaams minister van Openbare Werken en Havens Hilde Crevits, geen twijfel meer bestaan. Vlaanderen eist de integrale uitvoe-ring van het verdrag, zoals het werd afgesproken en ondertekend op 21 december 2005. Dit omvat de uitvoering van zowel de Scheldeverdieping als de afgesproken natuurontwikkeling, binnen de duidelijk in het verdrag afgesproken timing. De economische schade is enorm, zei Crevits tijdens haar eerste werkbezoek aan de Antwerpse haven.Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) stelde in augustus al de geschillenprocedure uit het verdrag in. De procedure voorziet zes maanden van dialoog. Als de afspraken van het verdrag niet nagekomen worden, wordt een gerechtelijke procedure ingesteld op 13 februari 2010.

  Het nieuwste jaarverslag van de CD&V-senaatsfractie is uit. Er wordt in teruggeblikt op het wetgevend werk, de contro-leopdracht op

  de regering en op andere activiteiten van onze senatoren in het voorbije politieke werkjaar 2008-2009. Gratis bestellen kan op: CD&V-senaatsfrac-tie, Paleis van de Natie, Natieplein 1, 1009 Brussel (02 501 75 45, [email protected] Het jaar-verslag is tevens volledig online raadpleegbaar op www.cdenvsenaat.be. U kan er zich ook inschrijven op de elektronische nieuwsbrief.

  Cd&v geen voorstander van algemeen hoofddoekenverbodCD&V betreurt de beslissing van het gemeenschapsonderwijs om een algemeen hoofddoekenverbod in te stellen. Onze partij ziet diversiteit als een verrijking, geen bedreiging. Voor ons moeten de inrichtende machten van de scholen zelf kunnen beslissen of ze hoofddoeken toelaten, op basis van een serene, respectvolle afweging van alle argumenten. Ik pleit voor wederzijds respect, zegt CD&V-senator Nahima Lanjri. Voor meisjes en vrouwen die de hoofddoek willen dragen. Maar ook respect van hen. De commotie rond hoofddoeken is gescaleerd. Dat heeft ook te maken met het feit dat de moslimmeisjes geen respect hebben opgebracht voor de andere kant van de zaak. Het resultaat van dit alles is dat de moslimge-meenschap in Antwerpen denkt aan de oprichting van moslimscholen. Ons land kent een lange traditie van vrij onderwijs, zegt Vlaams Parlementslid Veli Yksel. Op zich hebben we absoluut geen probleem met de oprichting van moslimscholen, maar het mogen geen gettos worden. In Nederlandse moslimscholen zien we dat dit niet evident is.

  senioren zetten nieuw seizoen in

  seniorentoekomstgericht

  seniorentoekomstgericht

  Toekomstgericht, dat wordt het motto waaronder de CD&V-senioren de komende jaren hun werking uitbou-wen. Ze willen meewerken aan een warme samenleving waarin ouderen zich gerespecteerd en thuis voelen. Daar hoort ook een nieuw logo bij, dat ruimte biedt voor verschillende interpretaties. Een boom: van gewor-teld in overtuiging en groeiend in

  ruimte, elk met eigen kleur en moge-lijkheden. Een weg: in een veilige omgeving met groen en diverse ter-reinen. Leven in alle seizoenen: hoop-vol, met aandacht voor elkeen en plaats voor een blaadje meer. Wil u meer weten over de werking van CD&V-senioren van het voor-bije jaar en de planning voor het komende werkjaar? Toekomstgericht. Werking CD&V-senioren van 2008-2009 naar 2009-2010 is nu beschik-baar.Voor meer informatie, neem con-tact op met het Algemeen secreta-riaat CD&V-senioren, Wetstraat 89, 1040 Brussel, 02 238 38 96, [email protected]

 • 5kort

  De berichten over de mogelijke afbouw en sluiting van Opel Ant-werpen zijn onheilspellend voor de werknemers van het bedrijf en de toeleveringsbedrijven. Het belang-rijkste is dat er nu snel duidelijk-heid komt omtrent de toekomst. De Vlaamse en de federale rege-ring hebben de voorbije maanden al het mogelijke gedaan om de toekomstkansen voor Opel Ant-werpen maximaal te houden. Ze

  blijven dat ook nu doen. In welk scenario we ook terecht komen, onze regeringen zullen de getrof-fenen niet laten vallen.Ook Europees blijft CD&V alle kansen benutten. Al op 17 febru-ari informeerde Marianne Thyssen bij de Europese Commis-sie welke maatregelen de Com-missie nam om concurrentiever-storende overheidssteun tegen te gaan. De Commissie verzekerde daarop dat ze nauwlettend toe-zicht uitoefent op de maatregelen van lidstaten die investeringsbe-slissingen op de interne markt zouden kunnen verstoren. Ze beklemtoonde ook dat ze in-breukprocedures inleidt wanneer de EU-voorschriften niet worden nageleefd.

  opel: Cd&v blijft aandringen op correcte toepassing Europese regels

  jongCd&v zet namen in rep en roer

  Voor de jaarlijkse Zomerunief van JONGCD&V streken dit jaar 25 poli-tieke beloften neer in de Waalse hoofdstad Namen. Een politieke quiz die losjes gebaseerd was op de succesformule van De slimste mens brak meteen het ijs in de lokale, charmante jeugdherberg. Zaterdag ging het richting Brussel voor een bezoek aan het Federale Parlement en een infosessie over partijpolitiek in de wintertuin van de Lambermont, de ambtswoning van de premier. Tegen vieren stond de bende alweer in Namen om met politici van alle kleuren en standen een bijwijlen spetterende editie van het Gemeenteraadsspel te spelen. Ondanks een nachtelijke esca-pade zat iedereen zondagmorgen alweer fris en monter klaar voor de sessie over christendemocratie door JONGCD&V-cordinator Hans Knop. Pittige stellingen zorgden voor geanimeerde discussies die de ganse weg naar de top van de Naamse Citadel voor vuurwerk ble-ven zorgen. Daar zorgde voorzitster An Segaert voor de apotheose van het weekend: op de trappen van het amfitheater kregen alle deelne-mers hun welverdiende diploma!

  vrouw & Maatschappij kleurt buiten de lijntjes

  Niet praten ver maar mt vrou-wen met etnisch-culturele roots. Discussiren over themas als politieke participatie van mensen met andere culturele roots, chris-tendemocratie en islam, het taal-beleid en de hoofddoek. Vrouw & Maatschappij bracht twintig vrouwen van buitenlandse en Belgische roots samen voor een drie dagen durende intensieve politieke stage.Vrouw & Maatschappij wil vanuit haar emancipatorische visie meer kansen geven aan deze vrouwen, aldus Els Van Hoof, voorzitster

  van Vrouw & Maatschappij. De stage was een echt succes, niet alleen door de goede opkomst maar ook door het enthousiasme van de deelnemers.Hanan, n van de deelneemsters getuigt: Politici die je kent van de media maar die je nog nooit ontmoet hebt. Mensen die op een gepassioneerde manier vertellen over hun politiek engagement. Tijdens deze stage kregen we een hele rugzak mee met contacten, kennis en ook met heel wat zin om misschien zelf ooit de stap te wagen.

 • hoofdartikel

  6

  wat de overbevolking van de gevangenissen betreft was mijn voorganger Jo Vandeurzen er al eerder in geslaagd om het gevan-genisplan goedgekeurd te krijgen, maakt minister van Justitie Stefaan De Clerck de tussenstand op. Dat is een gigantisch dossier. Tegen 2012 komen er zeven nieuwe gevange-nissen bij en nog eens acht oude gevangenissen worden vervangen door zes nieuwe tegen 2016. Maar in afwachting daarvan moeten er natuurlijk ook op korte termijn maatregelen genomen worden.

  Het was niet de eerste keer dat gevangenen erin slaagden om per helikopter te ontsnappen. Werden er na die eerste ontsnapping dan geen maatregelen genomen? Onvoldoende. Na de vorige ont-snappingen had de vorige, paarse regering een aantal beveiligingspis-tes uitgewerkt, maar de procedures namen op de duur zoveel tijd en geld in beslag dat ze zijn stilgeval-len. Tot er zich deze zomer opnieuw incidenten hebben voorgedaan. Er wordt nu een screening uitgevoerd om gevangenis per gevangenis uit te maken welke extra beveiligings-maatregelen nodig zijn. Voor de ge-vangenis van Brugge hebben we net beslist om over drie wandelingen netten te spannen. Over de vraag of een monumentaal gebouw als het Brusselse Justitiepaleis wel nog geschikt is om zittingen met zware criminelen te houden, wordt zo snel mogelijk gestart met een debat.

  Om de overbevolking van onze gevangenissen op korte termijn te-gen te gaan is onlangs afgesproken om Belgische gevangenen tijdelijk onder te brengen in een Nederland-se gevangenis. De kritiek is dat die deal te duur is. 30 miljoen euro per jaar is natuur-lijk niet niks. Maar met dat geld worden wel 500 mensen onder-gebracht, bewaakt, gevoed, De kostprijs is zogezegd duurder dan bij ons omdat wij in onze bereke-ningen de kostprijs van het gebouw

  Het lot van een minister van Justitie is om van incident naar incident te hollen. Als het van CD&V afhangt is dat een clich dat zo snel mogelijk tot de geschiedenis behoort. Twee jaar nadat we ons noodplan SOS Justitie lanceerden, hebben de incidenten van de afgelopen zomer nu ook de grootste tegenstanders overtuigd: grondige hervormingen van Justitie zijn nodig, en wel zo snel mogelijk.

  en de pensioenen niet meerekenen, terwijl die kosten in Nederland wel onder het departement Justitie val-len. Tel je die bedragen mee, dan is 30 miljoen euro gewoon de correcte prijs. Ik hoop dat we dit debat nu snel kunnen afronden, want de ontsnappingen en de groeiende on-rust onder cipiers en gedetineerden zijn voor een groot deel te wijten aan de grote bevolkingsdruk in de gevangenissen.

  In Brussel slaagde Fortis-rechter Francine De Tandt erin om voorzit-ter te worden van de rechtbank van Koophandel, terwijl er intern een tuchtonderzoek tegen haar liep. Heeft Justitie geen nood aan een extern controleorgaan? In de Fortis-zaak en de affaire-De Tandt zijn er twee grote principes waar we niet omheen kunnen. Ten eerste is er de scheiding van de machten die enige inmenging tus-sen de rechterlijke en de politieke macht verbiedt. Ten tweede zit je, van zodra een procedure begint, met de vertrouwelijkheid van het onderzoek. In een rechtstaat zijn die twee principes heilig, ook al kan ik mij voorstellen dat dit bij de bevolking soms het gevoel geeft dat er iets achtergehouden wordt. Als minister van Justitie is het mijn verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat die zelfcontro-le correct verloopt. Ik ga ervan uit dat men in beide dossiers tot het uiterste zal gaan om de waarheid aan het licht te brengen. Ze moe-ten wel: de hele samenleving kijkt nauwlettend toe. Niks is minder aanvaardbaar dan onrechtvaardige rechters.

  Tot overmaat van ramp liep in diezelfde Brusselse rechtbank van Koophandel ook nog eens het ar-chief onder, en stortte een deel van het plafond van het Luikse Justitie-paleis naar benedenOp een bepaald moment beves-tigt elke gebeurtenis de perceptie van een justitie in crisis. Dat moet

  Grotere arrondissementen leiden tot meer specialisatie en efficintie zonder in te boeten op de nabijheid van de rechter. Dat zal de kwaliteit van de rechtspraak en de snelheid van de dienstverlening serieus ten goede komen.

  Stefaan de clerck

  Het is nu of nooit

 • hoofdartikel

  Bart

  dew

  aele

  7

  Stefaan De Clerck: Wat er deze zomer is gebeurd, is natuurlijk verschrikkelijk, maar het biedt wel meer argumenten dan ooit om vooruit te gaan.

  enkel nog moeten bezighouden met recht spreken. Dat zal de kwaliteit van de rechtspraak en de snelheid van de dienstverlening serieus ten goede komen. Door de stijgende efficintie zullen er ook extra mid-delen vrijkomen.

  Denkt u dat iedereen nu de mentale klik heeft gemaakt na de gebeurtenissen van de afgelopen zomer?Wat er deze zomer is gebeurd, is natuurlijk verschrikkelijk, maar het biedt wel meer argumenten dan ooit om vooruit te gaan. Zelfs de oppositie heeft haar medewerking aangeboden, net zoals ten tijde

  van de politiehervorming in 1996. Justitie wordt nu als een prioriteit ervaren. Dat neemt niet weg dat er ondertussen nog incidenten zullen plaatsvinden. Dit is een legisla-tuuroverschrijdende opdracht. De grote ambitie moet zijn om dat in continuteit te doen. De afgelopen jaren hebben de opeenvolgende ministers telkens andere klemtonen gelegd. Nu hebben Jo Vandeurzen en ikzelf de draad opgepikt waar Tony Van Parys en ik hem 10 jaar geleden hebben laten liggen. Hope-lijk kunnen we nu echt werken aan een moderne justitie, op de maat van elke mens.

  natuurlijk gecorrigeerd worden: in meer dan 99% van de rechtszaken verloopt de rechtspraak op een cor-recte manier. Maar dat een verdere modernisering van Justitie zich opdringt klopt ook: de meeste ge-rechtsgebouwen en gevangenissen zijn 19e eeuws en ook de wetboe-ken stammen nog grotendeels uit de tijd van Napoleon. Justitie is toe aan een grondige vernieuwing, met drie grote prioriteiten voorop: de strafuitvoering, de informatisering en de hertekening van het gerech-telijke landschap.

  Wat is precies het voordeel van die hertekening, waarbij u pleit voor een vermindering van het aantal arrondissementen? Het komt erop neer dat de struc-turen moeten aangepast worden aan de vereisten van een modern management. In kleinere arrondis-sementen zien magistraten zich wegens personeelstekort nog dik-wijls genoodzaakt om zich bezig te houden met zaken als personeels-beleid, informatisering, werklastme-ting, .... Grotere arrondissementen leiden tot meer specialisatie en efficintie, zonder in te boeten op de nabijheid van de rechter, zoals de vrederechter. De rechter zal zich

  Foto

  Bar

  t d

  ewae

  le

 • 8interview

  Verder kijken dan de crisisZe lag mee aan de basis van de nieuwe Vlaamse en Brusselse Regering, hangt meermaals per week aan de lijn met premier Herman Van Rompuy en minister-president Kris Peeters, en dan is ze ook nog eens net begonnen aan haar vierde termijn als Europarlementslid. Is er in de hele Wetstraat iemand beter geplaatst om een overzicht te geven van het nieuwe politieke jaar, dan CD&V-voorzitter Marianne Thyssen?

  Zeggen dat de ganse bespa-ringsoperatie volkomen pijn-loos zal verlopen zou een leugen zijn. Maar dramatisch hoeft ze nu ook weer niet te zijn (Herman Van Rompuy in Ter Zake, 31 augustus)De situatie is bekend: we zitten met een begrotingstekort en een schuldenberg waar je niet naast kan kijken. Als je de ambitie hebt om dat recht te trekken, heb je geen andere keuze dan nu in te grijpen. Maar het kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn om wonden te slaan. Daarom zal CD&V erover waken dat een aantal zaken veilig gesteld worden. Ten eerste: als je maatregelen neemt om de begroting op orde te krij-gen, moet je daarvoor niet bij de allerzwaksten zijn, integendeel, die zullen we blijven beschermen. Wat we ook niet moeten doen, is maatregelen nemen die inves-teerders gaan afschrikken. Er zijn signalen dat onze economie stilaan weer op gang komt, een evolutie die we moeten stimuleren. Wat we ook niet mogen doen is eerst naar de inkomstenzijde kijken. Als je met een tekort zit, is het een al te gemakkelijke keuze om extra las-ten op te leggen, want dan moet je niet besparen op je uitgaven. En waar de mensen ten slotte ook zeker van mogen zijn is dat CD&V geen schijnmaatregelen zal dulden: eenmalige maatregelen die nu iets opbrengen, maar ons later

  pijn gaan doen. Wij waken over de lange termijndoelstellingen. Het is een hele geruststelling dat we met Herman Van Rompuy een door en door ervaren premier aan het roer van de federale regering hebben staan. Als er n man al bewe-zen heeft dat hij een dergelijke opdracht tot een goed einde kan brengen, dan is hij het wel. Ook in Vlaanderen heb ik vertrouwen in de ploeg en in het duidelijke kader in het regeerakkoord.

  Wat werkloosheid betreft heb-ben we het ergste van de crisis nog niet achter de rug. Vandaar dat we er alles aan moeten doen om mensen hun job veilig te stellen, en mensen die hun werk zijn kwijt-geraakt opnieuw aan een job te helpen (Kris Peeters op cdenv.be/actie-in-vlaanderen)Zelfs in periodes waarin de werk-loosheid toeneemt, blijven er nog altijd veel vacatures openstaan. De uitdaging voor de overheid is hier om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt goed functioneert, dat werkgevers en werkzoekenden elkaar vinden, en dat mensen die niet aangepast zijn voor de arbeids-markt alsnog de nodige oplei-ding krijgen. Mensen die hun job verliezen moeten zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Dat is trouwens de enige manier waarop we onze sociale zekerheid in stand houden.Langs de kant van de werkge-

  legenheid zal het zaak zijn om zoveel mogelijk bestaande jobs te redden, zonder dat we vergeten te investeren in innovatieve en duurzame sectoren die extra jobs kunnen opleveren. Gelukkig hebben eerst Yves Leterme en daarna Kris Peeters hier schitterend werk gele-verd met Vlaanderen in Actie. Op het moment dat de economische crisis uitbrak, hadden we door hun vooruitziendheid een toekomstplan klaar dat verder kijkt dan de crisis.

  Iedereen moet goed beseffen dat er nu een periode van bespa-ring aanbreekt, om dan opnieuw het budget in evenwicht te brengen en beleidsruimte te creren. Maar zelfs in de eerste periode ligt de prioriteit bij de mensen met een handicap. (Jo Vandeurzen in De Morgen, 4 september)Al voor de coalitiebesprekingen wisten we dat de nieuwe Vlaamse regering het minder middelen zou moeten rooien. Maar je hebt hier wel een groep mensen die met een achterstand in hun dienstver-lening te kampen heeft, die niet volledig voor zichzelf kan zorgen, en waarvan de maatschappij de

  Op het moment dat de economische crisis uitbrak, hadden we door de vooruitziendheid van Yves Leterme en Kris Peeters een toekomstplan klaar dat verder kijkt dan de crisis.

  Marianne thyssen

 • 9interviewFo

  to K

  oen

  Bau

  ters

  Verder kijken dan de crisis

  verantwoordelijkheid heeft om hen daarin bij te staan. Daarom hebben we in de onderhandelingen gevoch-ten als leeuwen om een maximaal budget voor Welzijn uit de brand te slepen, en ook om opnieuw de minister van Welzijn te mogen leve-ren. We weten dat er niet genoeg geld zal zijn om de wachtlijsten

  binnen de eerste vijf jaar volledig weg te werken, maar we zullen er wel alles voor doen om ze serieus te verminderen. Bovendien laten we niemand in de steek, want de zwaarste gevallen zullen eerst ge-holpen worden.

  De laatste jaren is er veel ge-nvesteerd in de staatshervorming,

  Marianne Thyssen: Als je maatregelen neemt om de begroting op orde te krijgen, moet je daarvoor niet bij de allerzwaksten zijn, integendeel, die zullen we blijven beschermen.

  maar resultaten blijven voorlo-pig uit. Vandaar dat we met een grote behoedzaamheid aan verdere onderhandelingen zullen deelne-men. Eerst moeten de Franstaligen duidelijk maken waar zij naartoe willen (Kris Peeters op cdenv.be/actie-in-vlaanderen)De grote overtuiging dat er iets moet bewegen is er nog altijd. In 2007 was de tijd nog niet rijp voor een grondige staatshervorming, ondertussen hebben we ontegen-sprekelijk resultaat geboekt. Niet in de vorm van een aangepaste grondwet, extra bevoegdheden voor de regios of een nieuwe financie-ringswet. Wel is er een heel breed en diepgaand gevoerd tussen de partijen, en tussen Nederlandstali-gen en Franstaligen. Dat heeft ertoe geleid dat de Franstaligen nu zelf zeggen dat ze een staatshervorming willen. Hoe groot en hoe verre-gaand, is niet helemaal duidelijk. Maar er is zeker beweging gekomen in de geesten van de mensen. Nu willen we eerst nagaan hoe de Franstaligen die hervorming zien, vervolgens welke methode we best hanteren.

  Guy Verhofstadt mag wel dromen van de Verenigde Staten van Europa, maar realistisch is dat niet. Barroso heeft er de afgelopen periode het beste van gemaakt. (Marianne Thyssen in Humo, 1 augustus)De uitdagingen van Europa zijn dezelfde als die voor Belgi en Vlaanderen: klimaat en energie, de vergrijzing, migratie, concurrentile bedrijven, onze welvaart en sociale bescherming op peil houden. Ik hoop dat de Ieren het Verdrag van Lissabon deze keer wel zullen goedkeuren, zodat Europa zijn rol hierin goed kan spelen. Het wordt een hele uitdaging om in Europa nog intenser samen te werken en de EU meer gewicht te geven in de wereld.

 • reportage

  10

  Foto

  s t

  Ho

  Mas

  Van

  Hau

  te

  CD&V scoort traditioneel goed in Sint-Pieters-Leeuw, en dat was bij de verkiezingen van 2006 niet anders: de afdeling sleepte 13 zetels op 31 in de wacht, en vormt in de gemeenteraad een coalitie met Open VLD en SP.A.De kracht van CD&V ligt volgens Koen Ver-eeken in haar nabijheid: Onze mandatarissen en bestuursleden staan midden de mensen. Ze hebben oog en oor voor hun problemen.Maar tijden veranderen, en dat geldt ook voor de bevolkingssamenstelling van Sint-

  Hou het informeel

  Halfweg de legislatuur van gemeente- en provinciebesturen maken drie lokale trekkers een tussentijdse balans op van het beleid in hun gemeente. Hun oordeel? Een succesvolle werking krijg je door midden de mensen te staan, door ogen en oren open te houden voor wat er leeft bij de inwoners. Dat is de kracht van CD&V.

  Elke dag campagne voeren

  op weg naar 2012Lea Van LooverenBestuurslid in KalmthoutV&M-regiovoorzitter Voor- en Noorderkempen0498 15 29 [email protected]

  Bij de verkiezingen in 2006 behaalde CD&V/N-VA met 16 op 25 zetels een absolute meerderheid in Kalmthout. Bovendien telt de afdeling met burgemeester Lukas Jacobs en Kamerlid Jef Van den Bergh twee regelrechte toppers in de rangen. Zowel de afdeling als de geledingen draaien eigenlijk heel goed in Kalmthout, stelt Lea Van Looveren tevreden vast. Zowel leden als niet-leden komen met plezier naar onze activiteiten. En zonder dat we daarom actief op zoek gaan naar nieuwe leden, komen zich regelmatig nieuwe mensen aanmelden.CD&V is in Kalmthout duidelijk meer dan een politieke partij. Het is een vereniging die mensen samenbrengt. Organiseert ze een

  Koen VereekenFractieleider Sint-Pieters-Leeuw0472 92 36 33 [email protected] www.koenvereeken.be

  activiteit, dan kondigt ze die niet alleen via haar eigen partijkanalen aan, maar ook via de lokale media. Heeft het gemeentebestuur een wijkvergadering gepland, dan speelt de afdeling daar actief op in. En heeft ze een gespreksavond met pakweg Ivo Belet, dan komen daar ook leden van andere partijen op af. De verklaring voor dat succes ligt in de ver-wevenheid van zijn bestuursleden en manda-tarissen met het Kalmthoutse verenigingsle-ven. Wat we daar horen nemen we mee naar de partijvergaderingen. Huisbezoeken doen we niet. We houden het liever informeel. Tus-sen pot en pint hebben de mensen veel meer te vertellen.

  Lea Van LooverenKoen Vereeken

  Martin Acke

 • 11

  reportage

  De CD&V-afdeling van Zelzate verkeert in een speciale situatie. SP.A is al vele decennia de grootste partij en voert een extreem sociaal beleid. Ook de PvdA haalt bij ons buitenge-

  Creatief met communicatie

  dag van de afdeling en bestuursverkiezingen Zaterdag 17 oktober zijn alle lokale trekkers meer dan wel-kom in Hof Ter Musschen in Woluwe voor onze Dag van de Afdeling. Deze dag biedt tal van workshops, ruimte voor ervaringsuitwisseling en een concreet aanbod ter ondersteuning van de afdelingswerking. Met het oog op Halfweg richting 2012 is dat een absolute must voor elk lokale CD&V-sterkhouder. Meer info (en inschrijvingen) vind je via www.vereniging.cdenv.be/dagvandeafdeling, of bel 02 238 38 43 en we sturen je uitnodiging op. In januari 2010 zijn er ook interne lokale bestuursverkiezingen. In elk afdeling wordt de voorzitter verkozen. Daarna worden de verschillende afdelingsbestu-ren opnieuw samengesteld. In maart 2010 volgen de verkiezingen van de regio-nale en provinciale voorzitters en de bovenlokale bestuursleden. Lees de Ampersand van oktober voor meer informatie.

  Martin AckeFractieleider Zelzate09 345 53 [email protected]

  Pieters-Leeuw, een gemeente op een boog-scheut van Brussel. Wat ooit een bijna homo-geen Nederlandstalige gemeente was, is de laatste jaren gevolueerd tot een smeltkroes van Nederlandstaligen en Franstaligen, van rijke Europeanen en arme migranten. Wil CD&V de grootste partij blijven in Sint-Pieters-Leeuw, dan zal het zich moeten aanpassen aan die nieuwe situatie. Onze lijst moet een goede weerspiegeling van de bevolking zijn, zodat we ook meer jongeren, meer allochtonen, en ook meer Franstaligen aantrekken, meent Vereeken, die beseft dat dit een werk van lange adem is. De oprichting van de denkgroep Op weg naar 2012 is alvast een stap in de goede richting. Met dat initiatief wil de afdeling ook niet-leden betrekken om samen na te denken over de toekomst van Sint-Pieters-Leeuw. Dat zou moeten leiden tot het verkiezings-programma voor de gemeenteraadsverkiezin-gen van 2012. En naar een nieuwe oranje verkiezingsoverwinning.

  woon veel stemmen. Daardoor komen wij als oppositie wat in de verdrukking, vertelt fractieleider Martin Acke. Veel heeft te maken met de artsenpraktijk Geneeskunde voor het volk, die in Zelzate naar schatting zon 4.000 patinten behandelt, een waanzinnig aantal. Veel van deze huisdokters zijn actief binnen de PvdA; hun praktijk biedt hen een gedroomd medium om de Zelzatenaars te bereiken. Zelzate is een heel gepolitiseerde gemeente, zegt Acke. Dat maakt het voor CD&V heel moeilijk om activiteiten te organiseren. Toen de afdeling een infoavond over veiligheid wil-den houden, kon ze wel toenmalig minister van Justitie Tony Van Parys strikken, maar de politiecommissaris van Zelzate kreeg van het paarse gemeentebestuur geen toestemming om deel te nemen. Het CD&V-huis-aan-huismagazine Direct biedt n van de weinige kanalen om de Zelzate-naar te bereiken. Een goed medium, als je t goed gebruikt, knikt Acke. Dat wil zeggen: veel fotos en weinig tekst.Martin Acke vond ook nog een andere oplos-sing. Jarenlang verspreidde hij in eigen naam een elektronische nieuwsbrief met nieuws over de gemeente Zelzate. In geen tijd telde zijn nieuwsbrief 1.000 trouwe abonnees, wat zich voor Acke vertaalde in goede verkie-zingsresultaten. Ik zorgde wel voor een goed evenwicht tussen gemeentelijk nieuws en po-litiek nieuws: 80/20, dat was volgens mij de goede verhouding. Anders haken de mensen af. Het is de bedoeling dat er binnenkort een soortgelijke CD&V-nieuwsbrief komt.

 • 12

  reportage

 • 13

  reportage

 • 14

  gEtuigEnis 1

  een ex-collega met een her-sentumor (onder controle) kon geen appartement kopen omdat niemand haar een schuld-saldoverzekering wou geven. Een hospitalisatieverzekering kreeg ze uiteindelijk wel, met uitzondering van de problemen te wijten aan de ziekte die ze nu heeft. Maar goed, als ze nu een auto-ongeluk heeft is haar hospitalisatie toch verzekerd. Katrien Partyka: Wat CD&V vraagt in een wetsvoorstel dat ik heb in-gediend is dat verzekeraars meer rekening houden met de medische evolutie en de actuele gezondheids-toestand van de aanvragers. Ik denk aan diabetici die een perfect nor-male levensverwachting hebben als hun ziekte goed wordt opgevolgd, maar nu toch vaak hogere premies moeten betalen of zelfs vlakaf ge-

  weigerd worden. Mijn wetsvoorstel is ook bestemd voor mensen die een levensbedreigende ziekte onder controle hebben. Een jonge kanker-patint die offi cieel genezen is ver-klaard zou een schuldsaldoverzeke-ring moeten kunnen krijgen volgens de algemeen geldende prijzen. Luc Vancamp: Wat ik die mensen zou aanraden is om eens goed rond te kijken. Veel mensen worden af-geschrikt door n weigering of n hoge premie. Maar niets zegt dat een andere maatschappij dezelfde tarieven hanteert. Ik zeg niet dat iedereen altijd een betaalbare ver-zekering zal vinden. Een brandend huis kun je niet verzekeren. Iemand die nog zes maanden te leven heeft zal geen schuldsaldoverzekering krijgen, anders zou hij schulden kunnen maken die niet overgeno-men worden door de erfgenamen.

  Dat we rekening houden met de gezondheidstoestand van de aan-vrager lijkt me dus evident. Maar op dit ogenblik weigert DKV niemand een verzekering. De mensen die een bestaande ziekte hebben, geven we de keuze: ofwel betalen ze een bijpremie om dit verzwaard risico alsnog te verzekeren, ofwel wordt die bepaalde ziekte uitgesloten uit hun polis. Wordt de clint na een aantal jaar genezen verklaard, dan valt die uitsluiting weg.Katrien Partyka: CD&V is voorstan-der van een regulering van de markt van schuldsaldoverzekeringen. Wij stellen de oprichting van een tariferingsbureau voor, dat bepaalt in welke gevallen mensen met een verhoogd risico toch recht hebben op een verzekering, en ook of daar eventueel een hogere premie mag voor gevraagd worden. We willen ook dat verzekeringsmaatschap-pijen een grotere openheid tonen. De medische vragenlijsten die ze nu hanteren zijn bijvoorbeeld vaak erg gedetailleerd en onduidelijk. Daarom stellen wij een standaard medische vragenlijst voor die is op-gesteld in overleg met de patinten en mutualiteiten.

  gEtuigEnis 2Een vriendin (29) heeft vorig jaar een auto gekocht. Daarna ging ze

  enerzijds

  Heeft iedereen te allen tijde recht op een betaalbare verzekering? Het is een gevoelige vraag, zo blijkt alleen al uit de vele verhalen die een kleine rondvraag op het nationaal CD&V-secretariaat opleverde. Drie van die getuigenissen legden we voor aan Kamerlid Katrien Partyka en Luc Vancamp, ceo van DKV, dat met 1,6 miljoen verzekerden de grootste privziekteverzekeraar van Belgi is.

  (maar wat dan wel?)

  Katrien Partyka

  Federaal volksvertegenwoordiger

  Schepen in Tienen

  [email protected]

  0498 92 57 05

  Een brandend huis valt niet te verzekerenEen brandend

  Luc VancampCEO DKV [email protected] 02 278 23 20

 • 15

  anderzijds

  op zoek naar een autoverzekering. Omdat dit haar eerste eigen auto was en omdat ze eerder al eens een ongeluk(je) had veroorzaakt, kostte de goedkoopste polis haar 1.400 euro. Dat is evenveel als ze maandelijks netto verdient. Katrien Partyka: Voor autoverzeke-ringen bestaat er al sinds 2003 een tariferingsbureau dat betaalbare verzekeringen aanbiedt aan jonge-ren, ouderen en slechte betalers, die door de priv-verzekeringsmaat-schappijen geweigerd zijn. Luc Vancamp: In verzekeringen draait alles om segmenteren: pro-beren die mensen samen te bren-gen die ongeveer hetzelfde risico lopen op een ongeval. Als we te ruim segmenteren komt er ooit wel een speler op de markt die onder de prijs duikt door de risicogroe-pen scherper af te bakenen. Een voorbeeld: op dit moment zit er in onze premiestelsels een dubbele solidariteit: mannen betalen voor de vrouwen, en jongeren betalen voor de ouderen. Veronderstel nu dat ik een nieuwe speler op de verzekeringsmarkt ben en dat ik en-kel genteresseerd ben om de lage risicos te verzekeren, dan kom ik op de markt met tarieven die 20% lager liggen voor jongeren en 20% hoger voor ouderen.Katrien Partyka: Zowel de clinten

  als de vaste spelers zijn ook in dit geval dus gebaat bij regulering, want zonder regels die dergelijke discriminatie verbieden zou een nieuwe speler alle goeie klanten komen weghalen.

  gEtuigEnis 3Mijn gepensioneerde vader diende vorig jaar beroep te doen op zijn hospitalisatieverzekering. Toen hij begin dit jaar zijn verzekering wilde vernieuwen, schrok hij zich een bult: zijn polis was in 1 jaar tijd met een paar honderd euro toege-nomen, zonder enige waarschuwing of uitleg van de verzekeraar! Luc Vancamp: Dit is duidelijk iemand die altijd een groepsverze-kering heeft gehad. Met zon verze-kering ben je slechts verzekerd tot de dag dat je het bedrijf verlaat. Neem je daarna een individuele verzekering, dan zal die een pak duurder zijn. Dat is een normale zaak als je weet dat 80% van de ziektekosten in de drie laatste levensjaren vallen. Mijn advies aan mensen is om een individuele ver-zekering te nemen als ze jong zijn. De premie zal iets duurder zijn dan de groepsverzekering, maar hij blijft tenminste wel levenslang constant.Katrien Partyka: Wat we hier meemaken zijn de groeipijnen van de verzekeringswet, zoals die werd

  goedgekeurd onder de paarse regering. Die wet bepaalt dat hospitalisatieverzekeringen voort-aan levenslang moeten gelden en legt ook een medische index vast voor de stijging van de premies. Die wet had goede bedoelingen, maar ook perverse gevolgen, want sommige verzekeraars maakten van de invoering gebruik om hun portefeuille op te kuisen. Daardoor werden vooral 65-plussers plots in groten getale uitgesloten van verzekeringen. Dat is dramatisch en volkomen onrechtvaardig. Op een moment dat die mensen hun verzekering het hardst nodig hebben, liet de verzekeraar hen zomaar vallen. Na lang aandringen heb ik uiteindelijk bekomen dat de sector van de ziekteverzekeraars zichzelf een gedragscode heeft opgelegd: in een permanent luik engageren de verzekeraars zich om een goedkopere verzekering met minder dekking aan te bieden aan verzekerden voor wie de pre-mie voor een eenpersoonskamer te duur is. In het tijdelijk luik kunnen verzekerden vanaf 65 jaar die hun hospitalisatieverzekering beindig-den tussen 1 januari 2008 en 1 juli 2009 nog tot 30 september 2009 een goedkopere verzekering met minder dekking bekomen. Snel zijn is dus de boodschap.

  Foto

  s C

  Ia J

  anse

  n

  anderzijds

  Katrien Partyka: Zowel clinten als verzekeringsmaatschappijen zijn gebaat bij meer regulering door de overheid.

 • hoofdartikel

  midden de

  16 17

  gamen in de bib

  babbeltje slaan in het dorpsrestaurant

  Tijdens de maand juli ging er in de bibliotheek van Geetbets een gloednieuw project van start: Gamen in de bibliotheek. Hierbij werden tal van spelconsoles (Wii, PSP, PS3 , ) en de nieuwste spelletjes (Buzz, Kungfu Panda, Mario Kart, ) ter beschikking gesteld voor iedereen. Dagelijks zijn kinderen en hun ouders in de bibliotheek komen kennis maken met de ver-schillende mogelijkheden van de spelconsoles. Actie, avontuur en plezier waren verzekerd. Voorzitster Anny Raemaekers en schepen van bibliotheek Ingrid Claes (CD&V) zijn beiden zeer tevreden met de uitwerking en de opkomst voor dit zomerse project.

  Om een beeld te krijgen van de nog thuis wonende oude-ren en hun man-telzorgers startten OCMW Nieuwerker-ken en het woon-zorgcentrum Campus Huize St.-Jozef met het AMAZON-project (Aandacht voor Mantelzorgers en Ouderen in Nieuwerkerken).In de gemeente Nieuwerkerken wonen vandaag meer dan 500 mensen die ouder zijn dan 75 jaar. Het gaat om mensen die volledig zelfstan-dig thuis wonen, of om mensen die op bepaalde diensten een beroep doen om thuis te kunnen blijven wonen.Het AMAZON-project doet onderzoek bij ouderen die gesteund worden door mantelzorgers. Dit gebeurt via een kwalitatieve bevraging aan huis. De resultaten van dit onderzoek geven een beter zicht op de thuissituatie van deze doelgroep. Welke zijn hun vragen, hoe ziet hun leefwereld eruit, hoe klaren ze de klus, zoeken en vinden ze oplossingen voor hun problemen? Hieruit putten wij inspiratie om ouderen en hun mantelzorgers in Nieuwerkerken nog gerichter te helpen, ver-duidelijkt OCMW-voorzitter Miet Bessemans.En van de grote behoeften bij ouderen is de nood aan een hechtere gemeenschap en sa-menhorigheidsgevoel. Oudere mensen zijn vaak alleen, en ook mantelzorgers willen graag een babbeltje slaan met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden.Een dorpsrestaurant kan hiervoor een oplos-sing bieden, denkt Bessemans: In de loop van de maand september worden de besprekingen hiervoor aangevat. We hopen nog dit najaar te kunnen starten met een dorpsrestaurant in Nieuwerkerken.

  Geetbets

  Nieuwerkerken

  Miet Bessemans

  Sint-Niklaas is heel wat waardevolle gebouwen rijk. Naast prachtige beschermde monumenten als het kasteel Walburg of het Castrohof zijn heel wat waardevolle gebouwen in privbezit. Denk maar aan de art decowoningen in de Prins Albertstraat of de Nijverheidsstraat. Om dit waardevolle architecturale en culturele patrimonium in stand te houden, is degelijk onderhoud en tijdig ingrijpen bij problemen belangrijk. Om eigenaars te ondersteunen bij deze extra fi nancile inspanningen, namen schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Heynderickx en schepen van Cultuur Lieve Van Daele het initiatief om een algemene onderhoudssubsidie voor waardevolle, niet-beschermde gebouwen in te voeren. De subsidie bedraagt 20% van de uitgaven met een maximum van 5.000 euro. Ze moet aangevraagd worden vr aanvang van de werken. Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht op de dienst Cultuur, Tamara Van Hout, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel. 03 760 91 70, e-mail: [email protected]

  onderhoudssubsidie voor waardevolle, niet-beschermde gebouwen

  Sint-Niklaas

 • hoofdartikel

  17

  mensen

  16 17

  af cheactie veilig naar schoolOnze kinderen zijn kwetsbare weg-gebruikers die de nodige extra aandacht in het verkeer meer dan waard zijn. Daarom lanceerde CD&V Aartselaar tijdens de jaarmarkt de sensibiliseringscampagne Een veilig schoolbegin.Met de affi checampagne wil CD&V Aartselaar op grote schaal aan-dacht vragen voor de omvangrijke groep kinderen en tieners die elke dag als zwakke weggebruikers de verkeersgevaren moeten trotseren om veilig van en naar school te geraken. CD&V vraagt daarom de hulp van alle inwoners van Aartselaar om de affi che op een goed zichtbare plaats voor het raam te hangen. Hoe meer affi ches, hoe groter de aandacht van alle betrok-ken weggebruikers. Iedereen die meedoet maakt kans op een leuke prijs die zal worden uitgeloot onder de deelnemers.

  af cheactie veilig naar school

  hoe groter de aandacht van alle betrok-ken weggebruikers. Iedereen die meedoet

  Aartselaar

  Cd&v beernem trekt de straat opIn de helft van de vorige bestuursperiode trok CD&V Beernem onder de slogan Halfweg met de hele ploeg de straat op. Voor CD&V Beernem is informeren en communiceren met de inwoners een prioriteit. De actie van 2003 werd ook door de inwoners positief onthaald, en het was een leerzame ervaring waaruit de nodige conclusies werden getrokken. Waar nodig werd het beleid bijgestuurd. In 2009 krijgt Halfweg een vervolg. In iedere straat wil CD&V Beernem zoveel mogelijk mensen ontmoeten. De CD&V-mandatarissen willen betrokken zijn in iedere straat, buurt en wijk. Ze willen zoveel mogelijk signalen opvangen, om een beleid te voeren dat dicht bij de mensen staat. Vandaag zetten we even een stap achteruit, om morgen nog verder te kun-nen springen.

  Beernem

 • 18

  In het laatste nummer van vorig seizoen gaven we vijf gesigneerde boeken weg van Het spel van de engel, het nieuwste boek van bestseller-auteur Car-los Ruiz Zafn. Het spel van de engel is de opvolger van De schaduw van de wind, en dat was ook meteen het juiste antwoord op de wedstrijdvraag. Deze vijf gelukkigen win-nen zon gesigneerd exemplaar: Roger Maes (Horebeke), Beatris Van Heden (Leuven), Jos Vleminckx (Mortsel), Wilma Neven (Diepen-beek), Klaus Vanwambeke (Oudenaarde).

  Deze maand geven we 5 exemplaren cadeau van Frank Swaelen. Levenlang engagement.Dit boek brengt een overzicht van het enga-gement van minister van Staat Frank Swaelen die in de jaren 80 minister en voorzitter van onze partij was. Na een biografi sche schets door Hugo de Ridder staan de vele vrienden en kennissen van Frank Swaelen stil bij zijn persoonlijkheid, zijn leven, zijn lange, politieke carrire en de vele themas die zijn werk heb-ben gekenmerkt: geloof en ethiek, onderwijs, democratie en christen-democratie. De publica-tie is rijk gellustreerd met vele zwart-wit fotos. Dit is de wedstrijdvraag :

  BoekenWeG een Goed Idee

  gemeenteloket zonder sluitingsurenlevenlang engagement

  van vorig seizoen gaven we vijf gesigneerde

  een Goed Idee

  gemeenteloket zonder sluitingsuren

  Met welke uitspraak tijdens de incidentrijke eeda egging van koning Albert II schreef toenmalig Senaats-voorzitter Frank Swaelen zich de nitief in de geschiedenisboeken?

  Zend je oplossing op een gele briefkaart naar: Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar [email protected]

  Toen de gemeente Kasterlee begin dit jaar haar nieuwe website lanceerde, stonden toeganke-lijkheid en een betere dienstverlening voorop. Met resultaat. Kasterlee steeg ruim 200 plaat-sen in de rangschikking van beste gemeente-websites.

  In de jaarlijkse rangschikking van het onderzoeksbureau Indigov stegen de Kempenaars van plaats 258 naar plaats 28. De oude website was hopeloos onoverzichtelijk geworden, verklaart burgemeester Ward Kennes die spectaculaire sprong. Zelfs de webmasters moesten goed nadenken om iets terug te vinden. Laat staan dat onze inwoners er hun weg op vonden. Niet toevallig vormde een nieuwe gemeentewebsite n van de prioriteiten uit het communicatieplan dat burgemeester Ward Kennes in 2007 lanceerde. Toegankelijkheid was daarbij het sleutelwoord. Het belangrijkste nieuws werd vooraan geplaatst, en ook de kwaliteit en de actualiteit van de informatie gingen er op vooruit dankzij de aanstelling van een communicatieamb-tenaar, nog een prioriteit uit het communicatieplan van Kennes. Met de nieuwe webstek beoogde de gemeente ook een effi cin-tere dienstverlening. Ward Kennes geeft een voorbeeld: Vroeger dienden ouders speciaal naar het gemeentehuis te komen om hun kinderen in te schrijven voor vakantieactiviteiten. Sommigen moesten daarvoor speciaal vrijaf nemen. Sinds dit jaar kunnen ouders hun kinderen via de website inschrijven. Minstens 80% heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Ward Kennes ziet op termijn nog meer webtoepassingen die tijdrovende trips naar het gemeentehuis kunnen besparen: Inwoners die bv. een bouwaanvraag indienen zullen hun dossier online kunnen inkijken om te zien welke vergunningen al binnen zijn en welke niet. Dat de gemeente met deze nieuwe website een grote stap voorwaarts heeft gezet, valt nog het beste af te leiden uit de bezoekerscijfers: terwijl de vorige website ge-middeld nauwelijks 100 bezoekers per dag aantrok, surfen nu dagelijks 250 inwoners naar www.kasterlee.be. Dat is meer dan een verdubbeling en daar zijn we heel blij mee. Maar we besef-fen ook dat het nog altijd beter kan, aldus burgemeester Ward Kennes. Meer info: [email protected], 0485 75 19 44

  Ward Kennes

 • hoofdartikel

  1919

  zatErdag 12 sEPtEMbErDeze morgen stapte ik het CD&V-secretariaat in Ieper binnen waar het voor mij drie jaar geleden allemaal begon. Hier is ook het privsecre-tariaat van Yves in Ieper gevestigd. Voor het eerst neem ik plaats aan mijn bureau. Aan het eind van mijn terugrit naar Veurne zie ik affi ches hangen van de actiegroep West-hoekwind. Op de affi ches staat: Neen aan windturbines in onze Westhoek. De mogelijke komst van windmolens in het open polderland-schap langs de Lovaart baart de inwoners zorgen. Misschien moet er eerst naar alternatieven gekeken worden en kunnen de windmolens langs de E40 ingeplant worden. Wel stel ik mijzelf vragen bij de groeien-de not in my backyard-mentaliteit. Ja voor groene energie, ja aan snelle verbindingen, ja aan de toekomst, zolang het maar niet voor mijn deur is. Misschien moesten we maar eens een referendum in de Westhoek or-ganiseren. Maar dan met meer dan n vraag.dinsdag 15 sEPtEMbErVandaag was een relatief rustige dag op het kabinet. Dat bood me de gelegenheid om een stapel vragen betreffende visums en paspoorten door te nemen, de zogenaamde C-dossiers. Dat deed me stilstaan bij de nieuwe regularisatiecampagne die vandaag van start ging. Ook ik ken een gezin zonder papieren. Een familie die ondertussen 10 jaar in

  Langemark woont en waarvan beide kinderen school liepen bij mijn vader. Zelf heb ik nog chiroleiding aan hen gegeven. De vier familie-leden spreken Nederlands en de ouders proberen via allerlei klusjes en vrijwilligerswerk hun kinderen een normale opvoeding te geven. Hopelijk biedt deze campagne hen een nieuw lichtpunt in plaats van een zoveelste ontgoocheling.dondErdag 17 sEPtEMbErVanmorgen was er stafvergadering. Aangezien de minister volgende week naar New York gaat voor een VN-missie, dienen er nog enkele zaken te worden overlopen. Het Europees voorzitterschap van Belgi in 2010 biedt ons een uitstekende gelegen-heid om de Europese motor weer aan te zwengelen. Het is noodzakelijk dat de mensen bewust gemaakt wor-den van de vele voordelen die een sterk Europese Unie biedt. Vandaar dat ik iedereen het boek Hoe Europa ons leven benvloedt van Hendrik Vos en Rob Heirbaut wil aanraden. Ze leggen in klare taal uit hoe groot de invloed van de Europese besluit-vorming op ons dagdagelijkse leven is. Het maakt Europa zeer concreet en tastbaar.

  Lees het volledige weekboek van Joke op www.cdenv.be/zeven-op-zeven. Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het midden van de politieke actualiteit.

  Zaterdag 17 oktober 2009Locatie: Hof ter Musschen, Woluwehttp://www.vereniging.cdenv.be/dagvandeafdelingDe gemeentelijke en provinciale le-gislatuur is in januari 2010 halfweg. Het moment om met mandataris-sen, bestuursleden, leden, sym-pathisanten en inwoners te kijken waar we staan. Op 17 oktober 2009 geven we het startschot voor Halfweg. Samen investeren we in de kwaliteit van onze werking. Met 2012 in het vizier, bieden we u op de Dag van de Afdeling inspiratie, ervaringsuitwisseling en een con-creet aanbod aan.

  PRAKTISCHWie?Alle lokale trekkersWat?Inspirerende workshops met lokale verkiezingen 2012 in het vizier en ontmoetingWanneer?Zaterdag 17 oktober van 9u tot 14uWaar?Hof ter MusschenEmmanuel Mounierlaan 2,1200 Brussel (Woluwe)Vlakbij afrit Woluwe Grote RingDeelnameprijs?Slechts 10 euro. Hiervoor krijgt u een tiental vormingen met top-sprekers, drank en een variatie van Belgische streekgerechten.

  Inschrijven of meer info?Op http://www.vereniging.cdenv.be/dagvandeafdelingof [email protected] 02 238 38 40.Indien u voor 1 oktober uw deel-name bevestigt, ontvangt u een origineel cadeau.

  dag van de afdeling

  aGenda

  ZeV

  en o

  P Ze

  Ven

  Joke JonckheereSinds deze maand werkt Joke Jonckheere op het privsecretariaat van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme > Daarvoor was ze provinci-aal secretaris van West-Vlaanderen > Joke is 25 jaar en woont in Veurne.

 • 20

  lid van de maand

  walter van wouwe

  50 jaar, ZwalmPapa van Liesbeth (22), Hannes (15), Nathan (13) en Esther (2,5)Lid van CD&V sinds [email protected]

  Motivatie van de jury: Op 11 ok-tober wordt pater Damiaan heilig verklaard. In Belgi leeft de herin-nering aan De grootste Belg voor-namelijk voort in de Damiaanactie, die zich in de traditie van zijn inspi-rator inzet voor de bestrijding van lepra en tbc. Naar aanleiding van de heiligverklaring van Damiaan (geboren Jozef De Veuster) heeft Walter Van Wouwe een boekje ge-schreven over de actualiteitswaarde van Damiaans levensverhaal. Walter spreekt met kennis van zaken: hij was jarenlang stafmedewerker Com-municatie bij de Damiaanactie.Ik kies voor CD&V omdat ik ervan overtuigd ben dat het de enige partij is die een totaalvisie op de maatschappij heeft, die erin slaagt

  om mensen van alle standen te ver-binden, die opkomt voor waarden en ze op een open en brede manier weet om te zetten in actie.Binnen CD&V ben ik afdelingsvoor-zitter in Zwalm. Daarnaast gaf ik ook enkele workshops bij CD&V Na-tionaal en voor de CD&V-jongeren. Vooral over omgaan met de vrijwil-ligersbasis heb ik door mijn erva-ring bij de Damiaanactie wel wat te vertellen. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om vrijwilligers te koesteren. Schakel hen niet alleen in tijdens verkiezingscampagnes, maar voer een constante dialoog met hen. Zorg dat ze zich betrok-ken voelen!Mijn politieke voorbeeld is Jean-Luc Dehaene bij de oude generatie, omwille van zijn unieke combinatie van gedrevenheid, competentie, pragmatisme en gezond verstand. Bij de jonge generatie is vooral Hans Knop me opgevallen. Op een debat heb ik hem onlangs op een

  heel dynamische, warme manier horen vertellen over de christende-mocratie. De partij moet spaarzaam omspringen met zulke talenten.Mijn grootste politieke uitdaging is dat politici zich meer zouden laten leiden door het volgende motto:Probeer altijd eerst de ander te begrijpen en zorg dan dat je zelf begrepen wordt.

  Het boekje Gelukkig zijn, met Damiaan als bondgenoot kost 5 euro zonder verzendingskosten en kan je bestellen via [email protected] of via 015/28 07 00. De opbrengst van het boekje gaat naar de Damiaanactie.

  In Lid van de maand verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft laten op-merken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar [email protected] met vermelding Lid van de maand!