Ampersand april 2010

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Het ledenblad van CD&V, editie april 2010

Transcript of Ampersand april 2010

 • hoofdartikel

  13

  aFGIFTeKanTOOr LuIK X www.cdenv.be

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 10 - APRIL 2010

  Vers

  chijn

  t maa

  ndel

  ijks,

  beh

  alve

  in ju

  li en

  aug

  ustu

  s Luc Van den Brande

  Een nieuwe start voor de VRT

  6

  Verantwoordelijk Voorzitter Marianne Thyssen over BHV en de regeringscrisis. Voor het recentste nieuws: www.cdenv.be

 • Team CD&V etst 1000 km tegen kanker

  Team CD&V, dat is ondermeer minis-ter Stefaan De Clerck en de Vlaamse parlementsleden Tom Dehaene en Johan Sauwens. Vanaf 13 mei zul-len zij op vier dagen tijd 1000 km a eggen langs Vlaanderens wegen, 250 kilometer per dag. De fi etstocht wordt afgelegd in peloton volgens een estafettesysteem: per rit rijdt er n teamlid mee. Wisselen gebeurt tijdens de middagpauze of na een dagrit: elk teamlid neemt dus minstens 125 kilometer voor zijn rekening. Voor die prestatie laat Team CD&V zich sponsoren voor het goede doel. Zoals elk deelnemend team hebben zij zich ertoe gengageerd om met de hulp van vrienden, familie, vereni-gingen 5000 euro in te zamelen. Dat geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek dat de behandeling van kanker effi cinter moet maken, de overlevingskansen moet verhogen en de nevenwerkingen wil verminderen. Een ambitieuze onderneming, maar

  De Clerck, Sauwens en Dehaene zijn erg gemotiveerd om ze tot een goed einde te brengen. Zoals iedereen ken-nen zij in hun familie-, vrienden- en kennissenkring mensen die getroffen zijn door kanker. Het nichtje van Tom Dehaene was bijna 7 en overleed in 1997 tengevolge van een tumor op de kleine hersenstam. Zes maanden heeft ze gestreden tegen een ziekte die veel sterker was dan zij. Het was een ongelijke strijd Met hun deelname willen Dehaene en co alle kankerpatinten een hart onde de riem steken en mee de strijd aangaan tegen kanker. Steun Team CD&V door te storten op rekening van Kom op tegen Kanker, 733-1999999-83 met de vermelding 170-013-680 - GIFT. Bij een gift van 30 euro of meer, ontvangt u een fi scaal attest.

  Meer info over de 1000 km tegen kanker vindt u op: www.1000km.be

  Van 13 tot 16 mei organiseert Kom op tegen kanker de 1000 km tegen kanker, een estafettetocht waarbij de deelnemende teams geld inzamelen voor kankeronderzoek. Ook CD&V komt in Oostende aan de start met een ambitieus en hypergemotiveerd team.

  2

  van de partij

  2

  CD&V verscheen met een 50-tal lopers aan de start van de 10 Miles in Antwerpen. De jubileumeditie was een leuke wedstrijd in warme omstandigheden. De CD&V-ploeg liep 5000 euro bij elkaar voor de expeditie Astma naar de Aconca-gua, Kamerlid Stefaan Vercamer mocht de cheque overhandigen. Minister-president Kris Peeters, in volle revalidatie na zijn ongeluk, weerstond aan de verleiding om de 10 Miles per handbike af te leggen. Hij hield het zondag bij supporte-ren.

  Bekijk de fotoreportage op: www.cdenv.be/10miles

  Johan Sauwens Tom Dehaene Stefaan De Clerck

  FOTO

  MAR

  C BR

  UYNS

  EELS

  5000 euro voor Expeditie Astma

 • standpunt

  Op het moment dat deze Ampersand in druk gaat, heeft de koning net het ontslag van de regering-Leterme aanvaard. Wanneer u dit leest, is er ongetwijfeld al weer veel gebeurd. Toch houd ik eraan om u duiding te geven bij de houding van CD&V in het dossier-BHV.CD&V is de voorbije maanden zeer consequent op zijn lijn gebleven: een overlegde oplossing voor BHV als het kan, de splitsing stemmen in het parlement als een overlegde oplossing niet mogelijk is. Dat was en bleef onze houding.Voor sommigen leek het misschien simpel: gewoon de splitsing stemmen is zogezegd het beste voor de Vlamingen. In de praktijk is het tegendeel waar. Als we onze wetsvoorstellen om BHV te splitsen in de Kamer agenderen, hebben de Franstaligen verschillende moge-lijkheden om de stemming of de bekrachtiging van die wetten tegen te houden. Zeggen dat we gaan stemmen klinkt misschien stoer, maar leidt dus in werkelijkheid niet tot een split-sing. De dreiging van een stemming achter de hand houden is goed als stok achter de deur, maar alleen een akkoord met de Franstaligen geeft ons zekerheid over een splitsing. Onderhandelen lijkt misschien in het nadeel van Vlaanderen, maar eigenlijk hebben de Vlamingen er belang bij. Wie echt de Vlaamse belangen wil dienen, gaat voor een overlegde oplossing, niet voor stoere praatjes. Bovendien, als de val van de regering leidt tot ongrondwettelijke verkiezingen, zijn we nog verder van huis. Enerzijds omdat die verkiezin-gen ongetwijfeld gepaard zullen gaan met heel wat chaos en juridische veldslagen. Als het parlement dan achteraf de verkiezingen toch geldig verklaart, creert het een precedent dat voor Vlaanderen erg nadelig. De Franstaligen kunnen dan zeggen: zie je wel dat er geen splitsing van BHV nodig is voor rechtsgeldige

  verkiezingen. De Vlaamse eis om BHV te split-sen is dan volledig ondermijnd. CD&V is niet bang voor verkiezingen. We hebben de voorbije jaren zwaar genvesteerd in een oplossing voor de communautaire problemen in ons land. We hebben daartoe onze beste mensen ingezet, onder meer Yves Leterme, Kris Peeters, Herman Van Rompuy en Jean-Luc Dehaene.Jean-Luc Dehaene heeft de voorbije maanden schitterend werk geleverd. Hij heeft zwaar genvesteerd in een oplossing, met iedereen gesproken, alles zorgvuldig afgetoetst. Zijn voorbereiding was voor ons het kader waar-binnen we onderhandelingen mogelijk waren. Ze bevatten de juiste puzzelstukken om tot een eerbare, overlegde oplossing te komen. Alle andere Franstalige eisen waren uitgeslo-ten. Als alle partijen hun verantwoordelijkheid hadden genomen, was een akkoord binnen het kader-Dehaene mogelijk.Doordat de liberalen aan beide kanten van de taalgrens echter een overlegde oplossing definitief onmogelijk maakten, storten zij het land in een zware crisis. Dat is een zware ver-antwoordelijkheid in deze economisch riskante tijden.Wat de nabije toekomst brengt kan ik niet voor-spellen. Maar op n ding mag u als lid van onze partij rekenen: CD&V zal zich altijd opstel-len als een verantwoordelijke partij.

  Marianne ThyssenUw voorzitter

  Verantwoordelijk

  FOTO

  MAR

  CO M

  ERTE

  NS

  Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Annemie Lemahieu, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans KnopLinda Meskens - 02 238 38 30Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

  Hoofdredacteur: Redactiecomit: Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  cOLOFOn

  3

 • 4An Hermans herverkozen als voorzitter CD&V Senioren

  Hilde Crevits heeft evenwichtigste kabinet

  De vorige voorzitter van CD&V-senioren is ook de volgende. An Hermans werd door de bestuursle-den van de senioren unaniem her-verkozen tot voorzitter.An Hermans is professor emeritus van de KULeuven sedert 2004 en is doctor in de pedagogische wetenschappen. Ze bekleedde verschillende politieke mandaten, zoals Europees Parlementslid en Kamerlid. Ze is sinds 2000 lid van de provincieraad in Vlaams-Brabant, waar ze sinds 2006 ook fractieleider is. Daarnaast was ze ook voorzitter van de koepel van vrije PMS-centra (nu CLB) en voor-zitter van verschillende adviesor-ganen.Marianne Thyssen: We kunnen geen betere voorzitter hebben en het is duidelijk dat onze senioren dat ook vinden.

  Minister Hilde Crevits werd door het vrou-wenplatform Alice gefeliciteerd met een groot paasei omdat ze een evenwichtig samenge-steld kabinet heeft. Als enige minister in de Vlaamse regering heeft ze op haar kabinet evenveel vrouwen als mannen in kaderfuncties. Minister Crevits scoort met 53 procent vrouwen in kader-functies op haar kabinet uitstekend. Ook haar kernstaf bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. Minister-president Kris Peeters bekleedt met 39 procent een verdienstelijke tweede plaats.

  An Hermans

  Studentenwerk wordt eenvoudiger

  Hilde Crevits investeert 100 miljoen in fietspaden

  In Vlaanderen zijn verschil-lende diensten en overheden bevoegd om fietspaden aan te leggen. Soms leidt dat tot een versnipperd beleid. Daarom heeft minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits een Fietsteam samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van die verschillende diensten, dat de minister jaarlijks n gentegreerd voorstel van inves-teringsprogramma moet doen. Om die investeringen te kunnen doen is een Fietspot opgericht, die bestaat uit een bundeling van middelen van de verschillende diensten. Die Fietspot zal in 2010 een bedrag van 100 miljoen euro bevatten, waarmee meer dan 200 projecten voor fietsinfrastruc-tuur gerealiseerd zullen kunnen worden. Beide maatregelen zul-len gegarandeerd leiden tot een efficinter en beter gecordineerd fietsbeleid.

  Hilde Crevits

  De regeling voor studentenarbeid is al lang voorwerp van discussie: nu kunnen jobstudenten 23 dagen werken in de vakantie en 23 dagen buiten de vakantie. Tijdens die twee periodes zijn er verschillende bijdrages van toepassing. Een rigide en weinig transparant sys-teem dat zowel nadelig is voor de werkgevers, voor de overheid als voor de jobstudenten zelf. Daarom drong senator Dirk Claes er op aan om het systeem te vereenvoudigen. Onlangs besliste de federale rege-ring om het wetsvoorstel van Claes bijna volledig te volgen. Studenten zullen in de toekomst 50 dagen kunnen werken gedurende het hele jaar, de twee tarieven smelten samen tot n tarief. Ook de con-trole op zwartwerk wordt makkelij-ker en efficinter. De nieuwe rege-ling gaat in op 1 januari 2011.

 • 5Inge Vervotte

  kort

  Inge Vervotte sluit historisch akkoord met overheidsvakbonden

  Na het referendum over de Lange Wa