Ampersand februari 2012

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nationaal ledenmagazine CD&C Editiie februari 2012

Transcript of Ampersand februari 2012

 • ver

  sch

  ijnt

  maa

  nd

  elijk

  s, b

  ehal

  ve in

  juli

  en a

  ug

  ust

  us

  www.cdenv.be

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 12 - FEBRUARI 2012 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

  FO

  tO M

  aR

  C W

  all

  iCa

  nsameN BouweN aaN eeN thuis Voor ieDereeN

  SaMen WOnensameN leVeN

  welKom welKom

  cD&V

 • 2Nieuwjaarsreceptie cD&V 28 jaNuari 2012, aNtwerpeN

  2

 • coloFoNBrecht Grieten, annemie lemahieu, luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Stefaan deleeck, Marc Paredis, Hans Knop, iris depoorter, Cecile Segers, Rutger de Reu, Mia Verstraete, tine Vandecasteele, Jrgen Mettepenningenlinda Meskens 02 238 38 30Joost Bresseleerslieven Vanassche, tom Palmaers, Marc WallicanPascal laseur 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 [email protected]

  redactiecomit:

  adresbestanden: Vormgeving:Fotografi e: postabonnementen: Verantw. uitgever: re(d)actieadres:

  de Vlaming heeft een baksteen in de maag, zegt de volksmond. elke Vlaming droomt van een eigen huis. dat merk je al bij jongeren, die - terecht - vele dromen koesteren over hun leven, maar in de eerste plaats dromen van een eigen gezin en een eigen nest. Je kan dat wegwim-pelen als romantiek (sommigen zullen het zelfs conservatief noemen), maar die jongeren hebben gewoon overschot van gelijk.

  er zijn goede economische redenen, want een eigen huis is een verstandige belegging. in eco-nomisch onzekere tijden, waarin beurzen op en neer jojon en spaarcenten niet bijster veel opbrengen, is een eigen huis een zinvolle inves-tering. Met je eigen woning sta je sterker in het leven. Het is bovendien een toekomstgerichte investering, met het oog op de oude dag. Wie geen huur moet betalen, houdt een pak meer van zijn pensioen over.

  Uiteraard willen christendemocraten ook oog hebben voor mensen die geen eigen huis (kun-nen) bezitten. iedereen heeft recht op een veilig en warm dak boven het hoofd. de schrijnende problematiek van daklozen in de winterkou drukt ons met onze neus op die uitdaging.

  in dit nummer van ampersand wordt creatief nagedacht over allerlei woonvormen. door onze parlementsleden, maar net zo goed door onze senioren, joNGCd&V en Vrouw&Maatschappij. elk vanuit hun specifieke invalshoek. U ontdekt co-housing, publieke ruimte op vrouwenmaat, koester je buren en vele andere ideen over wonen in het Vlaanderen van de 21ste eeuw.

  Heeft u zelf ook originele ideen over wonen? laat ze ons zeker weten. Schrijf ons, mail ons of kom naar n van de dialoogmomenten in onze actie de toekomst luistert. Want als het erom gaat om 6 miljoen Vlamingen een warme thuis te bezorgen, halen we graag alles uit de kast.

  wouter BekeUw voorzitter

  FO

  tO l

  ieV

  en

  Va

  na

  SS

  CH

  e

  thuis in de christendemocratie

  3

 • Er is al heel wat beroering ontstaan, als gevolg van de afspraken gemaakt binnen de zesde staatshervorming, over de overheveling van de fiscale aftrek van hypothecaire kredieten naar de gewesten. De gewesten mogen in de toekomst immers zelf bepalen hoe ze die bevoegdheid zullen uitoefenen. Ook in Brussel ontstond er enige on-gerustheid, vooral naar aanleiding van de uitspraken van Minister Vanhengel. Hij riep op om nog voor 2013 een woning aan te schaffen zodat men nog

  zou kunnen genieten van de zoge-naamde woonbonus. Gelukkig kwam er snel een uitspraak van de Brusselse regering, die verzekerde dat het fiscale voordeel blijvend zal worden voorzien voor al wie een woning verwerft via een hypothecaire lening.

  Evenwel, deze hele heisa noopt de Brusselse CD&V fractie tot enige alertheid. In vergelijking met Vlaande-ren heeft Brussel veel meer huurders, namelijk ongeveer de helft van de huishoudens in tegenstelling tot n derde in Vlaanderen. Slechts de helft van de Brusselaars is eigenaar van zijn of haar woning. De Brusselse CD&V fractie heeft er steeds voor gepleit om dit aantal op te trekken. Een eigen woning is immers een buffer tegen

  armoede. Daarenboven is Brussel een heel duale stad met veel armen, maar ook hele rijken. De middenklasse, zij die meestal eigenaar zijn van hun woning, is niet zo groot. De Brusselse CD&V fractie heeft er steeds voor gepleit om de stad weer aantrekkelijk te maken voor de middenklasse. Een goed sociaal evenwicht maakt een stad immers leefbaar, aldus de Brus-selse CD&V fractie.

  We moeten bekijken hoe we deze nieuwe bevoegdheid in Brussel zullen invullen, evenwel zullen we er blijvend op toezien dat eigendomsverwerving in een stad als Brussel steeds zal gestimuleerd worden, zo concluderen de fractieleden.

  Elke dag zorgen tal van gemach-tigde opzichters ervoor dat kinderen veilig de schoolpoort bereiken. Voormalig minister van Binnen-landse Zaken Annemie Turtelboom wou die taak laten overnemen door gemeenschapswachten. Vrijwilligers die aan de eisen willen voldoen staan voor een studie van de rechten en plichten van de gemeen-schapswachten, technieken van verbale en non-verbale communica-

  tie, cultuurinzicht, omgaan met di-versiteit, observatie en rapportage, psychologische conflicthantering, fy-sieke ontwijkingstechnieken, EHBO Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers vindt dit niet kun-nen: Veel vrijwilligers worden in hun jarenlange engagement gefnuikt en zullen afhaken. Ook de financi-ele last voor de gemeenten neemt aanzienlijk toe.

  Onlangs werd de verkoop van Thomas Cook Travelboxen buiten het circuit van vergunde reisbureaus verboden. Mochten ook op andere reiskadobons (Bongobon, Vivabox) onder het verkoopverbod vallen, dan zou een enorme stimulans voor het streektoe-risme wegvallen. Vlaams volksverte-genwoordiger Karin Brouwers nam dan ook het initiatief tot wijziging van het reisbureaudecreet, waardoor de kadobons buiten schot blijven.

  Ook websites voor het boeken van logementen worden af en toe onder vuur genomen. Nochtans maken meer en meer mensen daarvan gebruik. Daarom bepleit Karin Brouwers een nog grondiger herziening van het reisbureaudecreet: De reissector moet zich dringend aanpassen aan nieuwe evoluties. De consument staat centraal.

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet eigendomsverwerving blijvend stimuleren

  Bongobons blijven

  Gemachtige opzichters moeten vrijwilligers blijven

  4

  kort

 • Onder thuisloosheid verstaan de meeste mensen geen woning hebben, dakloosheid dus. Maar het gebrek aan huisvesting is slechts een symptoom van thuisloos zijn, meestal is het een ver gevorderde fase in een proces van uitsluiting. Als u of ik een accident hebben, bijvoorbeeld ons huis brandt af, dan belanden wij hoogstwaarschijnlijk niet in de thuisloosheid. Wij hebben immers een sociaal netwerk en middelen die een arme niet heeft. In ons welstellend Vlaanderen groeit de kloof tussen rijk en arm. En zo ook het aantal thuislozen. De tellingen (letterlijk, met een 100-tal vrijwilligers op een nacht) van de winter van 2010 gaven een stijging van 13% tegenover de vorige winter. Men ontdekte 1.944 thuislozen, waarvan er 329 de nacht op straat doorbrachten. Redenen van die toename zijn o.m. : De verharding van de maatschappij die meer zwakkeren

  eruit duwt; Het gebrek aan betaalbare woningen: in Vlaanderen staan

  vele tienduizenden mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. In Brussel is de wachtlijst even groot als er sociale woningen zijn.

  We zegden al dat een dak geen voldoende oplossing is om thuisloosheid weg te werken, maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde.

  Vlaanderen die dit proces niet echt (h)erkent en slechts in geringe mate investeert in de specifieke en duurzame opvang van thuislozen en hen alzo nog meer wegduwt.

  Daniel Alliet , (priester, sinds 22 jaar wonend in een leefgemeenschap met thuislozen, met of zonder papieren).

  Beste Daniel,

  Als collegelid van de Gemeenschapp

  elijke Gemeenschaps-

  commissie bevoegd voor bijstand

  aan personen ben ik

  elke dag opnieuw bezig met de s

  trijd tegen armoede

  en thuisloosheid in onze hoofdstad

  . Als grootstad wordt

  Brussel bij uitstek met dit probleem

  geconfronteerd. Om

  deze problemen op een efficinte m

  anier aan te pakken

  hebben de Brusselse Regering en

  de Colleges van de

  drie Gemeenschapscommissies (Vlaa

  mse, Franstalige en

  bicommunautaire) bij het begin va

  n deze regeerperiode

  beslist om een Beleidsnota Armoede

  bestrijding uit te wer-

  ken. De bedoeling is te komen tot e

  en gezamenlijke visie

  op armoede en armoedebestrijding

  in Brussel.

  Ik ben tevreden d

  at er toch reeds een aantal zaken

  in

  beweging zijn gezet. Dankzij aanho

  udend overleg komen

  we tot een vlottere samenwerking e

  n een betere commu-

  nicatie met de sector. Elke winter op

  nieuw, wordt de Win-

  teropvang georganiseerd. Dit jaar v

  inden meer dan 500

  extra Brusselse daklozen een warm

  bed, sanitaire voorzie-

  ningen en voedsel tijdens deze jaar

  lijkse Winteropvang.

  Al besef ik natuur

  lijk dat de weg nog lang is. Maar

  dan

  denk ik spontaan aan jouw uitspraa

  k: Mensen zijn als ka-

  thedraalbouwers. Net als het bouwe

  n van een kathedraal,

  is het terugdringen van armoede in

  onze hoofdstad een

  werk van lange adem. De vruchten

  ervan zijn pas goed

  zichtbaar over enkele jaren. Al moete

  n we er vandaag dan

  wel voor blijven gaan. Elke dag opn

  ieuw.

  Brigitte Grouwels

  Van Realiteit naaR Beleid: thuisloos iN Brussel

 • het nieuws van de overheve-ling van de bevoegdheid en