Ampersand December 2011

18
1 Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus www.cdenv.be ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - DECEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Regeringsdeelnamecongres Regeerakkoord Vraag & antwoord Ons team in de regering

description

Ampersand December 2011

Transcript of Ampersand December 2011

Page 1: Ampersand December 2011

1

Ver

sch

ijnt

maa

nd

elijk

s, b

ehal

ve in

juli

en a

ug

ust

us

www.cdenv.be

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - DECEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

regeringsdeelnamecongres

regeerakkoord

vraag & antwoord

ons team in de regering

Page 2: Ampersand December 2011

2

coLofonBrecht Grieten, Annemie Lemahieu, Luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Cecile Segers, Rutger De Reu, Mia Verstraete, Veerle Scheire, An Degryse, Tine Vandecasteele, Niko GobbinLinda Meskens – 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 – [email protected]

redactiecomité:

adresbestanden: vormgeving: postabonnementen: verantw. uitgever: re(d)actieadres:

www.cdenv.be/webwinkel

Marianne tHYssen (Europees parlementslid)Nooit opgeven! Het is bewezen: onderhandelen loont en CD&V mag hier trots op zijn.

naHiMa Lanjri (Kamerlid)We laten ons niet van slag brengen door de kranten en de opiniepeilingen. Of door wie aan de kant staan te roepen.

LUdWiG caLUWÉ (Fractieleider Vlaams Parlement)Het feit dat de onderhandelingen meer dan 500 dagen duurden toont aan dat het land nood heeft aan de christendemocraten, die blijven doorgaan met onderhandelen, in dialoog met anderen.

regeringsdeelnamecongres r

egering

sdeelnam

econg

res

4 december 2011

pieter MarecHaL(Voorzitter jonGCD&V)De welvaartstaat is gebouwd door de christendemocraten. Nu is het aan ons om de welvaartsstaat te verbouwen. eLs van Hoof (Voorzitster Vrouw & Maatschappij)

60% van de CD&V-stemmers zijn vrouwen: CD&V trekt het meeste vrouwelijke kiezers aan van alle partijen. Bijgevolg moet CD&V zorgen voor meer vrouwen in de regering.

an HerMans (Voorzitster CD&V-Senioren)De strijd tegen de armoede moeten we blijven voeren, zeker in crisistijd. Als CD&V geen aandacht heeft voor de meest kwetsbaren in de maatschappij, wie dan wel?

solden!

Page 3: Ampersand December 2011

Onze leden waren talrijk en enthousiast aanwezig op ons congres van 4 december in Leuven. Bijna eenparig schaarden ze zich achter het regeerak-koord, en vooral achter onze centrale boodschap: “de toekomst op orde zetten”.

Het nieuwe federale regeerakkoord bevat de bouwplannen voor een betere toekomst. Na jaren van communautaire blokkeringen, komt er een grote staatshervorming, die Vlaanderen meer dan 16 miljard aan nieuwe bevoegdheden oplevert. Er komt een nieuwe financieringswet. En niet te ver-geten: BHV wordt gesplitst.

De sociaal-economische hervormingen zetten vooral in op het activeren van mensen: méér mensen aan de slag krijgen, en langer aan de slag houden. Alleen zo kunnen we onze sociale welvaartsstaat ook in de toekomst handhaven. Budgettair snoeien we fors om de kostprijs van de internationale crisis op te vangen en de begroting stap voor stap naar een evenwicht te brengen in 2015. We zijn het aan de jeugd ver-schuldigd dat we al die uitdagingen vandaag aanpakken en niet doorschuiven naar later.

Het zijn stuk voor stuk zware hervormingen, maar CD&V is geen partij die aan de kant gaat staan. Laat de roepers maar roepen, wij zijn doeners. Op ons mogen de mensen rekenen.

Wouter Bekeuw voorzitter

FO

TO L

IEV

EN

VA

N A

SS

CH

E

er is een toekomst

de toekoMst LUistertCD&V is heel actief tijdens deze eindejaarsperiode. Onder het motto ‘de toekomst luistert’ breken wij uit en stappen we naar u toe. Naar kinderen en ouders, naar ondernemers, naar jongeren. Voor alle activiteiten en data, surf naar www.detoekomstluistert.be.

3

Page 4: Ampersand December 2011

4

Goe Gebakken!Bakt u graag samen met uw (klein)kinderen? CD&V ver-koopt aan een spotprijsje oranje bakvormen. Kent u een betere kerstvakantie activiteit? Voor als u nog extra inspira-tie nodig heeft: we verloten 5 ‘Goe Gebakken’ boeken van Sofie Dumont. Stuur voor 10 januari uw meest begeerlijke eindejaarsbakrecept op naar [email protected]. De winnaars worden in januari bekendgemaakt!

Het afscHeid van de reGerinG

Etienne Schouppe: Ik heb gewerkt van 1 juli 1960 tot 6 december 2011 en ben dus een voorbeeld van het langer werken dat de regering promoot. Na 51 jaar en 6 maanden loopbaan ga ik op 1 januari 2012 mijn pensioen aanvragen. Gek genoeg kan dat in mijn geval alleen op 1 januari van elk jaar en niet tussendoor. Stel u voor dat de regeringsonderhandelingen 3 weken langer hadden geduurd (lacht)!

Wat ga je doen met de vrijgekomen tijd?

Etienne: De hoeveelheid vrije tijd valt tegen. Ik ben nog steeds voorzitter van de gemeenteraad in Liedekerke en actief CD&V-bestuurslid in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ik zal mijn rol niet meer op het toneel spelen, maar in de coulissen blijf ik voluit meewerken. U blijft dus cd&v-er in hart en nieren?

Etienne: Uiteraard. Ik heb mij altijd gedragen gevoeld in de partij. Toen ik als “tsjeef” door paars bij de NMBS pas was buitengezet, kreeg ik bijna 120.000 voorkeurstemmen. De jong-ste verkiezingen haalde ik vanop een ondankbare plaats nog steeds 70.000 stemmen, waarvan telkens 20.000 in Oost- en West-Vlaanderen. De CD&V-militant en ikzelf, dat klikt.

bijna 4 jaar geleden kwam u op mobiliteit terecht.

Etienne: Dat was geen toeval, want ik moest kiezen tussen mobiliteit en begroting. Hoewel ik een echte cijferman ben, heb ik geen seconde geaarzeld. De mobiliteitssector is altijd mijn biotoop geweest.

op welke realisatie bent u het meest trots?

Etienne: Dat ik het eindeloze geruzie rond de luchthaven van Zaventem, het “kl…-dossier”, heb doen ophouden met een eenvoudig principe: vliegtuigen stijgen op en landen het best tegen de wind in, dat leert iedereen op school. Ik wilde zo weinig mogelijk politieke inmenging in dat proces en sindsdien is het gezeur stilgevallen.

ook de verkeersveiligheid was een strijdpunt?

Etienne: Jaarlijks vallen er 50.000 doden en gewonden in het verkeer, telkens een stad van de omvang van Roeselare. Dat is totaal onaanvaardbaar! Daarom hebben we veel mediacam-pagnes gevoerd rond snelheid en gordeldracht en strengere controles op alcohol en drugs georganiseerd. Ik ben ook niet vies van een fris pintje maar wie rijdt, moet zijn verantwoorde-lijkheid nemen en niet drinken.

Het afscheid van de regering-Leterme betekende meteen ook het vertrek van etienne schouppe uit de nationale politiek. na een rijkgevulde loop baan werd hij in 2008 staatssecretaris voor Mobiliteit. nu kan hij genieten van een welverdiende rust, maar etienne kennende zou ons dat eigenlijk verbazen.

dank U etienne!

Page 5: Ampersand December 2011

5

scHrijf Mee de nieUWjaarsspeecH van WoUter bekeSchrijf mee de nieuwjaarswens van onze nationale voorzitter Wouter Beke. Hij komt er graag met u op terug op onze nationale nieuwjaarsreceptie van 28 januari 2012 in Antwerpen. Stuur daar-om voor 7 januari uw nieuwjaarswensen op naar [email protected] of per brief naar CD&V leden, Wetstraat 89, 1040 Brussel.

In 2012 verandert er helemaal niks aan de prijs van de dienstencheque. Pas in 2013 komt er 1 euro bij. Omdat de fi scale aftrek behouden blijft, bedraagt de uiteindelijke meerkost minder dan 70 eurocent per cheque.

Dat hangt af van het type wagen. Vanaf 1 januari 2012 zal het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen voor de werknemer berekend worden op een andere manier dan vandaag. De afstand tussen de woon- en de werkplaats verdwijnt als criterium. De CO2-uitstoot en de cata-loguswaarde van de wagen komen in de plaats. Een percentage (minimaal 5,5% bij zeer lage CO2 uitstoot en maximaal 18% bij zeer hoge CO2-uitstoot) wordt toegepast op 6/7de van de cataloguswaarde om het belastbaar voordeel te bekomen. De cataloguswaarde is gelijk aan de waarde op de factuur met inbegrip van opties en BTW, maar zonder rekening te houden met eventuele kortingen. Concreet zullen 1/4de van de wagens minder betalen dan vandaag. Het gaat dan om veel voorkomende “middenklassewagens”, zoals de Audi A3.

Voor iedereen die voor eind 2011 zonnepanelen heeft geïnstalleerd, verandert er niks. Het belastingvoordeel blijft dus ook overdraagbaar naar de volgende belastingjaren. Ook ieder-een die een contract heeft ondertekend voor 28 november 2011 geniet nog van het huidige belastingvoordeel mits de werken uitgevoerd worden voor eind 2012. Er wordt dus niemand geconfronteerd met een onverwachte meerkost nadat het contract al was afgesloten. Als u nog een contract wilt afsluiten voor werken die uitgevoerd worden na 31 december 2011, dan zal u niet meer kunnen genieten van de fi scale aftrek voor zonnepanelen. De Vlaamse steun via de groene stroomcertifi caten blijft wel gewoon bestaan.

Ja, dit is de enige energiebesparende investering waarvoor een belastingvoordeel blijft be-staan. Dakisolatie is immers de meest kosteneffi ciënte investering op het vlak van energiebe-sparing. De belastingvermindering is gelijk aan 30% van de werkelijk betaalde uitgaven. Het totaal van de belastingvermindering gekoppeld aan energiebesparend investeringen bedraagt maximaal 2000 euro per belastingjaar en per woning. Dit bedrag wordt met 600 euro ver-hoogd voor de overgedragen vermindering voor uitgaven inzake zonnepanelen en omzetting van zonne-energie in elektrische energie.

Er verandert niks wat de roerende voorheffi ng op spaarboekjes betreft. De eerste schijf (tot 1.770 euro in 2011) is vrijgesteld. Daarboven geldt het tarief van 15%. Ook voor de staatsbons waarop ingeschreven werd tussen 24 november 2011 en 2 december 2011 zal het tarief op 15% blijven.

Alleen maar als de wagen vóór 31/12/2011 geleverd wordt . Op die regel bestaat er slechts één uitzondering: als de wagen vóór 28 november 2011 besteld werd (maar nog niet op 31/12/2011 geleverd is), er een voorschot van minstens het dubbele van de factuurkorting werd betaald en de bestelbon voor 15/12/2011bij de administratie werd ingediend, kan ook nog genoten worden van de korting op factuur.

zal ik meer moeten betalen voor een dienstencheque?

Hoeveel zal ik als werk-nemer moeten betalen voor mijn be-drijfswagen?

is er nog een fi scale aftrek voor zonnepane-len?

is er nog een fi scale aftrek voor dakisolatie?

Geldt de verhoging van de roerende voorheffi ng ook voor spaarboekjes?

kan ik nog genieten van een korting op factuur bij aankoop van een zuinige wagen?

vraaG antWoord

Heel wat begrotingsmaatregelen betekent ook heel wat vragen. Wanneer gaat een besparing in? is er een overgangsperiode? Hoeveel zal ik exact moeten betalen? op zes van de meest gestelde vragen vindt u hieronder al een antwoord. Hebt u nog andere vragen, één adres: [email protected].

vraaG antWoord

vraag

& antw

oo

rd

Page 6: Ampersand December 2011

asieL en MiGratie• 1 coördinerend minster asiel/verblijf en opvang;

• snellere procedures (6 maanden ipv 1 jaar);

• beheersing instroom door afremmen onterechte aanvragen, ontradingscampagnes, afremmen meervoudige aanvragen en tegengaan van uitbreiding medische regularisaties;

• duidelijke afspraken terugkeerbeleid: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, extra terugkeercentra indien nodig;

• structurele oplossing voor de opvangproblematiek, opvang: geen fi nanciële hulp (zou aanzuigeff ect hebben), enkel materiële hulp. Bescherming voor wie het nodig heeft of er recht op heeft;

• Hervorming snel-Belgwet wordt verder gezet.

6

nacHt van de poLitiekIn Hasselt, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Leuven en Brussel organiseren we een fi lmactie. Waarbij we in dialoog met stu-denten gaan. Kan u een student(e) overtuigen om met ons in dialoog te gaan? Inspireer hem/haar om deel te nemen aan deze actie. En kom zo mee naar een kaskraker van formaat en beleef een boeiende avond met onze mandatarissen! www.detoekomstluistert.be is the place to be!

einde Loopbaan

• We verleggen de klemtoon van leeftijd naar loopbaan. Wat echt telt, is de duur van de periode dat mensen bijdragen aan onze sociale zekerheid;

• Het brugpensioen als een vorm van vervroegde uittreding wordt afgebouwd. Het stelsel wordt toegespitst op werknemers die voldoende aan de sociale zekerheid hebben bijge-dragen en op echte crisissituaties. Uitgangspunt is dat men een voldoende lange loopbaan (40 jaar) achter de rug heeft of een voldoende hoge leeftijd (60 jaar) heeft. Daarnaast worden er uitzonderingen voorzien om sociale problemen te vermijden;

• Landingsbanen kunnen een instrument zijn om mensen aan te moedigen om langer te werken. Door ze aan te jonge leeftijd (50 jaar) toe te kennen, zet dit vandaag evenwel aan tot een vervroegd vertrek uit de arbeidsmarkt. Daarom dat de leeftijdsvereiste tot 55 jaar wordt opgetrokken;

• Vandaag kan men vanaf 60 jaar op vervroegd pensioen wanneer men een loopbaan van minstens 35 jaar achter de rug heeft. Tegen 2016 wordt de leeftijdsvoorwaarde opgetrok-ken tot 62 jaar en de loopbaanvoorwaarde tot 40 jaar;

• De verschillen tussen de stelsels voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren worden kleiner gemaakt;

• Gepensioneerden mogen vandaag wel werken, maar als zij teveel bijverdienen, worden zij daarvoor gestraft door een vermindering van het pensioen. Deze sanctionering is nu aan-gepast: Wie ouder dan 65 jaar is en een lange loopbaan achter de rug heeft (42 jaar) zal onbeperkt kunnen bijverdienen, zonder sanctionering. De belastingvermindering op het pensioen zal in dat geval wel worden afgebouwd wanneer het inkomen meer dan 33.000 EUR per jaar bedraagt.

in de vorige ampersand stond uw redactie stil bij het eerste deel van het federale regeerakkoord: de splitsing van het kiesarrondissement brussel-Halle-vilvoorde, de overdracht van nieuwe bevoegdheden en de nieuwe fi nancieringswet. in dit nummer brengen we op enkele steekkaarten een beperkte samenvatting van het tweede deel. Het gaat over de budgettaire afspraken en de sociaal-economische hoofdstukken.

Page 7: Ampersand December 2011

7

Lid Worden!?Hebt u familie, vrienden, collega’s die geïnteresseerd kunnen zijn in CD&V-lidmaatschap? We pakken uit met een uitzonderlijk voordeeltarief: nieuwe leden betalen maar 5€ voor hun eerste jaar! Meer info via [email protected].

Loopbaan

Doelstelling: Meer mensen, langer aan het werk om de duurzaamheid van ons sociaal model te garanderen. Of zoals met Europa afgesproken in het Kader van de EU2020 strategie in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2%. Dit is 5% meer dan vandaag. Tij-dens de onderhandelingen hield CD&V drie doelstellingen in het vizier: 1) activeren 2) zonder de sociale bekommernissen verliezen, 3) in respect voor en ondersteuning van het gezinsleven.

• De wachtuitkering wordt gekoppeld aan actief zoekgedrag en beperkt in de tijd;

• De werkloosheidsuitkeringen worden niet beperkt in de tijd. Ze zullen wel sterker dalen (de degressiviteit), naarmate de werkloosheid langer duurt;

• Tijdskrediet / loopbaanonderbreking worden beperkt, maar de zorgperiodes blijven ondersteund;

• Er wordt niet geraakt aan de zorgverloven zoals ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor de verzorging van een zwaar ziek familielid;

• Arbeidsvormen die meer aan het evenwicht tussen werk en privéleven zijn aange-past, zoals thuiswerk, telewerk, schoolbelcontracten, enz. zullen worden aangemoe-digd en vergemakkelijkt;

• Tegen 8 juli 2013 moet het eenheidstatuut arbeiders-bedienden een feit zijn.

arMoede

De strijd tegen armoede moet voor CD&V een prioriteit blijven. Het Federaal armoedeplan wordt verder uitgevoerd en geactualiseerd. De kosten voor gezond-heidszorg, wonen en energie lopen immers hoog op. Overmatige schulden duwen mensen vaak dieper de armoede in; de gevolgen van een echtscheiding laten zich op vele vlakken voelen. Eenoudergezinnen en niet in het minst de kinderen beta-len de rekening cash: geen perspectief op een zekere toekomst.

• optrekken van de laagste uitkeringen en bijstand, via de welvaarts- enveloppe en de welvaartsvastheid van de uitkeringen en via de automati-sche toekenning van sociale rechten;

• Werking van Dienst voor Alimentatievorderingen verbeteren;

• Plan voor de aanpak van kinderarmoede, samen met de gemeenschappen;

• Afstemming beleid Dak- en Thuisloosheid tussen federale overheid en regionale overheden;

• Aanpak van schuldenproblematiek wordt verbeterd en versterkt.

Page 8: Ampersand December 2011

8

kLeUr de toekoMstDownload op www.detoekomstluistert.be de ‘kleur de toekomst’ kaart. Een kaart waar u of uw kinderen uw tekening over hoe u de toekomst in uw gemeente ziet kan tekenen. Of er een ge-dicht van maken. Of er een foto op plakken!

Stuur deze kaart naar CD&V leden, Wetstraat 89 – 1040 Brussel voor 7 januari 2012. We hangen de beste tekeningen op onze nieuwjaarsreceptie op.

enerGie

Het energiedebat is vaak bijzonder complex en bijzonder technisch. CD&V kiest voor een debat dat leidt tot een integrale visie voor de lange termijn op energie en energiebeleid. Een debat waarin de verschillende beleidsniveaus betrokken worden. Maatregelen beoor-delen we steeds op drie hoofddoelstellingen: zekerheid, betaalbaarheid en milieuvriende-lijkheid.

• Onderzoek CREG naar prijsverschillen met de buurlanden;

• Tijdelijke maximumprijzen bij niet gerechtvaardigde verschillen;

• Een deel van de productie van afgeschreven kerncentrales wordt ter beschikking ge-steld van de markt zo lang de markt onvoldoende concurrentieel is;

• Herziening van de federale bijdrage die aan de energiesector gevraagd wordt

• De verandering van leverancier wordt vergemakkelijkt;

• De sluiting van kerncentrales in overeenstemming van wet 2003 wordt gekoppeld aan de beschikbaarheid van voldoende alternatieve productiecapaciteit. Binnen de 6 maanden wordt een uitrustingsplan voor nieuwe productiecapaciteit uitgewerkt om de bevoorradingszekerheid te garanderen (op korte en lange termijn);

• Prioriteit aan beveiliging en veiligheid van kerninstallaties.

Gezin

De gezinnen krijgen een belangrijke plaats in het regeerakkoord. In veel beleidsdomeinen is er aandacht voor gezinnen. Er worden maatregelen aangekondigd om de koopkracht van gezinnen te verzekeren, de combinatie arbeid en gezin verder mogelijk te maken en de nodige rechtszekerheid veilig te stellen. De beslissing om de gelijkschakeling van de kinderbijslagen tussen het systeem werknemers en het systeem zelfstandigen mogelijk te maken en daarna de overheveling naar de gemeenschappen te realiseren is een heel belangrijke beslissing.

• Het recht op kinderbijslag wordt ingeschreven in de Grondwet;

• Gezinsbijslagen en het fonds voor Collectieve uitrustingen en diensten worden overgeheveld naar de Gemeenschappen na de gelijkschakeling systeem werknemers en systeem zelfstandigen;

• De Familierechtbank wordt opgericht;

• Er komt een objectivering van de onderhoudsbijdrage voor kinderen;

• De dienstencheques blijven gevrijwaard;

• Er komt meer aandacht voor gezinsvriendelijke tewerkstelling en gezinsvriendelijke arbeidstijden;

• Een volwaardig statuut voor onthaalouders;

• Hervormingen van de Dienst voor Alimentatievorderingen;

• In de werk-en pensioenhervormingen werden de thematische (zorg)verloven behouden;

• Aandacht voor het statuut van de meewerkende echtgenoot;

• Andere maatregelen: zie armoede, partnergeweld (gelijke kansen).

Page 9: Ampersand December 2011

9

GoedGesjaaLd de Winter in CD&V pakt uit met een warme sjaal voor de koude winter-maanden. Een mooi eindejaarscadeau voor uzelf, uw familie of handig om nieuwe leden te verwelko-men

toekoMstkrantCD&V afdeling Oud-Heverlee maakte een ‘Toekomstkrant’ om haar inwoners te informeren en te bevragen naar hoe zij de toekomst van hun gemeente zien.

GeLijke kansen

In de genderindicatoren van de VN gaat België achteruit. Dat betekent dat de ongelijkheid tussen de seksen in ons land lichtjes groter wordt. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nochtans een noodzakelijke voorwaarde om andere maatschappelijke doelstellingen - zoals duurzame economische groei en armoedebestrijding - te bereiken.

• Onderhandelingsplicht over de loongelijkheid tussen vrouwen en mannen bij de opmaak van elke CAO;

• Structurele maatregelen om de discriminaties op de arbeidsmarkt te verminderen, om loonkloof aanzienlijk te verminderen en het glazen plafond te doorbreken;

• Maatregelen voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in alle overheids- structuren;

• Onderzoek naar discriminaties ten aanzien van vrouwen, mannen of bepaalde ge-zinstypes in het burgerlijk en familiaal recht en nagaan hoe die kunnen worden weg-gewerkt.

• Globale aanpak van intrafamiliaal geweld: bijwerking en uitvoering van het nationaal actieplan, versterking van het gerechtelijk nultolerantiebeleid;

• Specifieke maatregelen voor seksueel geweld, met een uitbreiding van de DNA- databank.

fraUde

Vroeger vormde fraudebestrijding bij de begrotingsopmaak de sluitpost: het allerlaatste cijfer dat helemaal onderaan op het einde van de begrotingsbesprekingen werd ingevuld om de rekeningen te doen kloppen. Carl Devlies verrichtte in de vorige regering baanbrekend werk op het vlak van de frau-debestrijding. Hiermee maakte hij een belangrijk onderdeel van de rechtvaardigheidsagenda die Yves Leterme in 2007 namens CD&V afkondigde. De door Devlies uitgewerkte ‘Bouwstenen voor de fraude-bestrijding’ vormen het uitgangspunt voor het luik fraudebestrijding in het regeerakkoord.

• De coördinatie en aanpak komt bij één lid van de regering;

• De sociale en fiscale inspectiediensten zullen worden versterkt: er worden 200 extra sociale en fis-cale inspecteurs aangeworven;

• gefaseerde verlaging van de drempel van 15.000 euro voor de betalingen in cash (zwart geld) tot 3.000 euro (2014);

• strijd tegen de huisjesmelkers en de huiseigenaars die zich aan soortgelijk gedrag schuldig maken;

• verplichting om alle buitenlandse bankrekeningen aan te geven bij het centraal register van de Nationale Bank van België;

• de strijd tegen het zwartwerk wordt opgedreven;

• de strijd tegen de schijnzelfstandigen en de schijnwerknemers aangaan;

• Er zullen specifieke maatregelen worden genomen, inzonderheid betreffende de controle, om de fraude in “risicosectoren” (horeca, bouw, vleeshandel, schoonmaak, dienstencheques, enz.) te bestrijden.

Page 10: Ampersand December 2011

10

FO

TO M

AR

C W

ALL

ICA

N

fijne kerst- en nieUWjaarsdaGenCD&V wenst u en uw familie warme kerst- en nieuwjaarsdagen

beGrotinG

Het op orde brengen van de begroting is de eerste prioriteit voor de regering. Een duurzaam sociaal model vereist ook een duurzame fi nanciering. CD&V weigert om de factuur af te wentelen op de vol-gende generaties. We moeten nu de toekomst ook budgettair op orde zetten.

• Een straff e begroting: in 2012 nemen we in totaal 11,3 miljard euro aan maatregelen. Daarmee leve-ren we een zelden geziene inspanning. Iedereen zal dan ook iets voelen maar door deze horde te nemen, creëren we perspectief voor de toekomst;

• Een evenwichtige begroting: er is een goed evenwicht tussen besparingen op de werkingskosten en de uitgaven van de overheid en de nieuwe lasten. De overheid haalt maximaal de buikriem aan zonder de uitvoering van de kerntaken in het gedrang te brengen en zonder blind in te hakken op de sociale bescherming;

• Een rechtvaardige begroting: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We zetten ook re-soluut in op de strijd tegen de fraude. Een correcte en gelijke toepassing van wetten is voor CD&V een belangrijk uitgangspunt;

• Een verstandige begroting: we nemen maatregelen die het consumentenvertrouwen niet onder-mijnen en de zuurstof niet uit de economie halen. Bovendien koppelen we besparingen op korte termijn aan structurele hervormingen. Meer activering, een hervorming van de pensioenen, een meer rechtvaardige fi scaliteit;

• Een Europese begroting: met deze meerjarenbegroting respecteren we de afspraken die we met Europa hebben gemaakt. We tekenen een pad uit richting een structureel begrotingsevenwicht in 2015. Dit is belangrijk om het vertrouwen van de fi nanciële markten te behouden.

onderneMen, zeLfstandiGen en kMo’s

Het regeerakkoord biedt kansen aan wie wil ondernemen. Een krachtige en dynamische economie is nood-zakelijk om het draagvlak van onze sociale zekerheid te behouden. Daarom werd erover gewaakt dat er bijkomende inspanningen die aan de ondernemers worden gevraagd redelijk blijven. Engagementen uit het verleden worden verder gehonoreerd. Bovendien is er steeds oog voor de specifi eke noden van KMO’s.

• Het voorkeurtarief (+0,5%) voor KMO’s binnen de notionele interestaftrek blijft behouden;

• De vermindering van sociale bijdragen bij de eerste 3 aanwervingen wordt vergroot;

• Er komt een wettelijke defi nitie van de ambachtsman, en daarmee gepaard een herwaardering van de vakkennis en technieken van het artisanaat;

• De regering wil 30% minder administratieve lasten voor bedrijven aan het eind van de legislatuur .

• Het statuut van de starter-BVBA wordt verbeterd en de hervorming en modernisering van het fail-lissementsrecht wordt aangepakt;

• De doaunediensten zullen 24u/24u en 7 dagen op 7 op heel het grondgebied hun diensten kunnen ontplooien;

• De kinderbijslagen van zelfstandigen worden gelijkgesteld met die van de werknemers (onderdeel van het communautair akkoord);

• De minimumpensioenen van de zelfstandigen worden verhoogd en de faillissementsverzekering wordt uitgebreid van zodra het budget dat toelaat;

• Het statuut voor de meehelpende echtgenoot wordt geëvalueerd.

Page 11: Ampersand December 2011

11

jonG GeLeerdCD&V geeft aan alle pasgeborenen graag een “Samen is Super-slabbetje” cadeau. Het enige wat je hiervoor moet doen, is een geboortekaartje opsturen naar :CD&V | Jong Geleerd - Wetstraat 89, 1040 Brussel

Binnen de week sturen we dan jouw super-slabbetje terug. Want samen is super ! En jong geleerd ....

Veiligheid is een basiszorg. Een solidaire en rechtvaardige samenleving die gezinnen en ondernemingen kansen biedt kan niet open functioneren zonder een verzekering dat de veiligheid gegarandeerd is.

• Meer bereikbare politie op straat en in de wijk door een versterking van de nabijheidspolitie, waaronder de wijkagenten en meer aandacht voor de kerntaken van de politie;

• Aandacht voor de organisatie: een vereenvoudigde organisatie van de geïntegreerde politie; Geen verplichte fusie van politiezones, maar een zoektocht naar synergie; Betere fi nanciering van de geïnte-greerde politie; Verduidelijking van de rol van alle publieke en private actoren inzake veiligheid;

• Versterkte aandacht voor het preventiebeleid;

• Een facultatieeve verlaging van de minimumleeftijd voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) tot 14 jaar, gekoppeld aan een verbeterde bemiddelingsprocedure;

• Overheveling van het Rampenfonds en (een deel van) het grootstedenbeleid naar de deelstaten en overleg met de deelstaten in het kader van het Nationaal Veiligheidsplan;

• Strijd tegen geweld op politiemensen en leden van de hulpdiensten opvoeren;

• In het belang van een snelle dienstverlening: » Goede afspraken tussen alle hulpdiensten (o.a. brandweer, civiele bescherming,

dringende medische hulpverlening e.a.);

» Aanpassing van het statuut van de brandweer en herwaardering voor de rol van de vrijwillige brandweerman;

» De invoering van het algemeen noodnummer 112 afwerken.

binnenLandse zaken

jUstitiebUitenLands beLeid

ontWikkeLinGssaMenWerkinG

beLeid personen Met een Handicap

GezondHeid

financiËLe reGULerinGprijzenbeLeid

consUMentenbescHerMinGdefensie

Een klantvriendelijke en effi ciënte overheid staat ten dienste van burgers en bedrijven.

• Er komt één infolijn;

• Een speciale cel voor meer effi ciëntie wordt opge-richt. (Optifed);

• Vereenvoudiging en modernisering van het sta-tuut van de ambtenaar;

• De overheid haalt ook zelf de buikriem aan: in 2012 en 2013 zullen de personeels- en werkingskredie-ten niet toenemen;

• Modernisering van de administratie die leidt tot een grotere klantvriendelijkheid en grotere ef-fi ciëntie.

efficiËnte overHeid

Wil je meer weten? Lees meer op www.cdenv.be of stuur een mail naar [email protected]. Heb je thuis geen pc of laptop schrijf gerust een briefje naar tine van cd&v, algemeen secretariaat cd&v, Wetstraat 89, 1040 brussel.

Page 12: Ampersand December 2011

14

Wie maakte, naast u als sherpa, nog deel uit van het onderhandelaarsteam?

Eddy Peeters: Onze voorzitter Wouter Beke leidde natuurlijk de onderhandelingen voor CD&V, maar naast hem onderhan-delden ook verschillende van onze mensen voor de domeinen waarvoor zij politiek verantwoordelijk zijn. Zo was Koen Van den Heuvel er voor de financieringswet en werd CD&V on-dervoorzitter Cindy Franssen erbij gehaald wanneer armoede-bestrijding aan bod kwam. Zij werden ondersteund door een team van inhoudelijke experts uit de kabinetten, fracties en de studiedienst van de partij.

Wat was uw rol tijdens de onderhandelingen? Eddy: Als sherpa zat ik tijdens de onderhandelingen aan een tafeltje achter de voorzitter. Ik sms’te of mailde de voorzitter en gaf hem zo inhoudelijk en strategisch advies. Ik was de verbindingsfiguur tussen de voorzitter en de backoffice. De term ‘backoffice’ mag je gerust letterlijk nemen, want de CD&V experts zaten in een commissiezaaltje van de Kamer, net om de hoek van de onderhandelingszaal. Wij beoordeelden er de voorstellen van de formateur en van de andere partijen en maakten korte nota’s met argumenten die de voorzitter dan telkens instudeerde. Wouter heeft enorm veel informatie op korte tijd moeten verwerken, zijn academische achtergrond is hem dus goed van pas gekomen.

is het waar dat u altijd pizza voorgeschoteld kreeg? Eddy: We aten heel vaak pizza, maar ook veel pasta en onein-dig veel broodjes. Ik denk dat iedereen daar nu z’n buik van vol heeft. We dronken ook sloten koffie en water, soms was dat echt nodig om wakker te blijven.

begon de vermoeidheid na een tijdje op u te wegen? Eddy: Ja, de vermoeidheid speelde ons op den duur allemaal parten. Ik verloor het verschil tussen werkdag en weekenddag. Op het moment zelf besef je dat niet zo goed. Je bent heel intensief bezig. Maar ’s nachts kreeg ieder van ons het wel eens moeilijk, dan legden we in de backoffice ons hoofd even op de tafel en daarna konden we er weer tegen.

Hoe was uw band met de sherpa’s van de an-dere partijen? Eddy: De verstandhouding was heel goed. We brachten vele uren met elkaar door. Soms was er al wel eens frictie, maar evenzeer waren er momenten dat we onze frustraties deelden, bijvoorbeeld wanneer de gesprekken vastliepen.

Wat was voor u het meest memorabele moment tijdens de onderhandelingen? Eddy: Dat was zonder enige twijfel de avond van de 14de sep-tember, toen we een akkoord bereikten over de splitsing van BHV. Onze collega’s waren toen op de fractiedagen in Turn-hout. Wij waren tot ’s avonds laat de teksten aan het nalezen, maar de sms’en met felicitaties van de collega’s stroomden al binnen. Dat was een heel bijzonder moment.

bent u na afloop van de onderhandelingen een tevreden mens? Eddy: Zeker, na heel veel inspanningen geleverd te hebben is er eindelijk een goed akkoord. Er waren dagen dat het echt hopeloos leek, maar uiteindelijk hebben we wel de toekomst op orde gezet. En als regeringspartij gaan we nu waken over de goede uitvoering van het akkoord.

Het leven zoals het is: de sherpasherpa’s worden ze genoemd, de mannen en vrouwen die de onderhandelaars politiek en strategisch ondersteunen. ze ontlenen hun naam aan de nepalese mannen die bergbeklim-mers in de Himalaya helpen. zonder de sherpa bereikt de bergbeklimmer immers niet de top. compagnon de route van onze voorzitter was eddy peeters, 51 jaar, inwoner van bierbeek en huidig kabinetschef van Minister vanackere.

Page 13: Ampersand December 2011

15

functie: Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en

Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Geboortedatum: 04/02/1964

Geboorteplaats: Wevelgem

Gezin: Gehuwd

Wanneer ben je op het einde van deze regeringstermijn

een tevreden mens?

Met een sterkere economie, gezondere overheidsfinanciën

en echte staatshervorming. En dat resultaat op een soli-

daire manier bereiken. Met eerlijke belastingen, geïnd door

gemotiveerde en professionele belastingdiensten. En met

Belgische financiën die ons welvaartsmodel onderstutten.

de eindejaarscampagne van de partij is ‘de toekomst

luistert’, hoe ziet u de toekomst?

Morgen moeten we nù maken. Wat de politiek moet doen,

is zorgen voor een eerlijke, gezonde overheid die geeft om

haar burgers, en zo hun vertrouwen terugwint.

functie:

Minister van Landsverdediging

Geboortedatum: 22/07/1962

Geboorteplaats: Aalter

Gezin: Gehuwd, vader van drie kinderen

Wanneer ben je op het einde van deze regeringstermijn

een tevreden mens?

Als Minister van Defensie wil ik uitvoeren wat is afgespro-

ken in het regeerakkoord en garanderen dat België een

betrouwbare partner blijft in het internationale veiligheids-

beleid.

de eindejaarscampagne van de partij is ‘de toekomst

luistert’, hoe ziet u de toekomst?

Ik zie een toekomst waarbij CD&V staat voor een warm

beleid met daadkracht op vlak van het communautaire,

het sociaal-economische en asiel en migratie. Zo zal CD&V

bewijzen dat zij de enige échte Vlaamse volkspartij is.

functie: Staatssecretaris voor Staatshervorming, toege-

voegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de

Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van

Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambte-

narenzaken

Geboortedatum: 29/01/ 1960

Geboorteplaats: Balen

Gezin: Gehuwd, vader van twee kinderen

Wanneer ben je op het einde van deze regeringstermijn

een tevreden mens?

Wanneer we de afspraken, die gemaakt zijn omtrent de

staatshervorming, volledig kunnen uitvoeren.

de eindejaarscampagne van de partij is ‘de toekomst

luistert’, hoe ziet u de toekomst?

Positief, als we ons vandaag allen samen rechtvaardig

inspannen, bieden we toekomst aan gezinnen en onderne-

mingen van morgen.

steven vanackere pieter

de crem

functie: Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken

en Modernisering van de Openbare Diensten,

toegevoegd aan de Minister van Financiën en

Duurzame Ontwikkeling, belast met

Ambtenarenzaken

Geboortedatum: 30/08/1968

Geboorteplaats: Brugge

Gezin: vader van drie kinderen

Wanneer ben je op het einde van deze

regeringstermijn een tevreden mens?

Als ik ons partijprogramma zal hebben

uitgevoerd op vlak van hervorming en moderni-

sering van het ambtenarenapparaat.

de eindejaarscampagne van de partij is ‘de

toekomst luistert’, hoe ziet u de toekomst?

Hoop is een voorschot op toekomstig geluk. Ik

zie de toekomst altijd positief tegemoet, alleen

zo bereik je dingen.

Hendrik bogaertservais

verherstraeten

ons team

in de reg

ering

Page 14: Ampersand December 2011

16

Dag Tine, CD&V stapt in een regering met een premier die geen Nederlands spreekt, dat is toch niet te geloven!Jeroen, 26 jaar, De Pinte

Antwoord: Ja, dat is een probleem, maar de nieuwe premier doet zijn best en is van goede wil. Hij zal inder-daad nog serieuze inspanningen moeten leveren om zijn Nederlands te verbeteren. Hij is zich daarvan bewust en heeft beloofd hieraan te werken.

Beste Tine van CD&V,Net als zoveel Vlamingen snap ik het niet dat jullie partij in een regering stapt ZONDER Vlaamse meerderheid. Is de stem van de Vlaming, die toch bijna 60% van het land vertegenwoordigt, zoveel minder waard dan de Brusselse en Waalse stem? De Vlamingen zullen weeral de rekening betalen. Rita, 41, Roeselare

Antwoord: Voor de splitsing van BHV, de overdracht van een belangrijk pakket aan bevoegdheden en wijziging van de bijzonder financieringswet hebben we een ruime 2/3de meerderheid met een grote Vlaamse meerderheid aan Vlaamse kant. We geven de Vlamingen – zonder de steun van de N-VA – wat die Vlamingen vroegen: de splitsing van BHV en een grote staatshervorming.

Maar de Vlamingen vroegen ook belangrijke sociaal-eco-nomische en maatschappelijke hervormingen. Die hebben we na stevige onderhandelingen kunnen realiseren. Enkele voorbeelden: de wachtuitkeringen worden omgevormd tot inschakelingspremies; werkloosheidsuitkeringen worden na een tijd afgebouwd; langer werken door meer mensen is een reële ambitie van deze regering; gemeenten krijgen bijkomende instrumenten om overlast, ook pubers, aan te pakken. Ook in het domein van asiel-en migratie kunnen we de snel-Belgwet verder hervormen, voorzien we terug-keercentra en duidelijke afspraken voor wie hier mag of wil blijven.

U ziet het: we geven de Vlaming waar die Vlaming voor gestemd heeft. Alleen … hebben we daar net geen Vlaamse meerderheid voor. De N-VA is aan de kant gaan staan en kan opnieuw niet bewijzen dat onderhandelen wel loont.

Onze ministers in de federale regering en fracties in Kamer en Senaat zullen waakzaam toezien dat al deze afspraken uitgevoerd worden.

Beste,Proficiat voor de vastberadenheid tijdens de onderhande-lingen en het kunnen afronden van deze moeilijke materie in barslechte tijden. Hopelijk is de weg naar het herstel ingeslagen, zij het spijts opofferingen van iedereen. Enkel jammer dat er, naast de toegekende portefeuilles, geen plaatsje meer was voor een handtas.Jaak, 67, Tessenderlo

Antwoord: Dank voor de bemoedigende woorden. Ik deel uw opmerking over de plaats voor de handtas. Maar op een bepaald moment valt de puzzel, en dan moet er snel beslist worden, binnen de mogelijkheden die zich aandie-nen. Er is wel over gewaakt dat Sabine de Béthune de Senaat kan blijven voorzitten. Daarnaast hebben wij hoe dan ook 2 vrouwen in de Vlaamse regering, 1 in de Brus-selse regering, 2 vrouwelijke ondervoorzitters van de partij en 2 vrouwelijke fractieleiders. (Ter info: CD&V heeft nu in het totaal 9 ministers, waarvan 3 vrouwen).

Goeiedag,Al jaar en dag stem ik CD&V nu gaan ze in Antwerpen een kartel aan met SP.a, water en vuur samen dat kan toch niet! Zowel in de sport als politiek ben ik volledig tegen rood en nu dit! Ik heb voor het eerst sterk mijn twijfel of ik nog wel wil stemmen op CD&V. Geert, 59, Deurne

Antwoord: Ik begrijp volkomen uw bekommernissen. Het gaat hier echter niet om een kartel, maar om een gemeenschappelijke lijst SP.a-CD&V. Het is namelijk niet de bedoeling dat we één grote partij worden, maar het is wel de bedoeling om het project waar CD&V en SP.a nu al een aantal jaren samen aan werken verder te zetten. Marc Van Peel (havenschepen) en Philip Heylen (schepen van cultuur) en de SP.a-burgemeester hebben de voorbije periode samen sterk bestuurd. Dat was van groot belang voor de stad, de haven, de Vlaamse en nationale econo-mie. Dit willen onze vertegenwoordigers in Antwerpen nu bestendigen met een eigen CD&V profiel: stimuleren wie vooruit wil, meetrekken wie niet meekan! Deze boodschap dreigt in de mediatieke tweestrijd burgemeester - uitdager volledig verloren te gaan. Daarom wilden onze vertegen-woordigers in Antwerpen het belang van de stad en haven nu voorop plaatsen. Het is dus met andere woorden een keuze gebaseerd op een gemeenschappelijk project waar we samen in geloven.

steL UW vraaG aan ‘tine van cd&v’:Hebt u een vraag over onze ideologie en/of onze stand-punten? Wil u graag met kennis van zaken in dialoog gaan met uw vrienden, familie, collega’s en kennissen? Ga dan in dialoog met ‘Tine van CD&V’ via [email protected]. Tine is de persoon die binnen CD&V alle dialogen met leden of sympathisanten opvolgt en alle antwoorden op uw vragen binnen de partij zoekt en u in verbinding stelt met de juiste mensen. Dus aarzel niet om haar te contacteren.

tine van cd&vonze antwoorden speciaal voor onze leden

Page 15: Ampersand December 2011

17

Yves, Steven, Pieter, Inge, Stefaan, Etienne en Carl weten als geen ander wat het is om door te zetten. In de regering van lopende zaken gaven zij het beste van zichzelf. Als echte christendemocraten. Dank jullie wel!

De nieuwe federale regering is intussen volop aan het werk. Met be-kende en nieuwe gezichten. Zo zetten Steven Vanackere en Pieter De Crem hun ministerschap in de regering Di Rupo I voort. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden zij opgevolgd door Michel Doomst (Gooik) en Jenne De Potter (Zottegem).

Hendrik Bogaert en Servais Verherstraeten versterken de regeringsploeg als staatssecretaris. Zij worden respectievelijk opgevolgd door Bercy Slegers (Wervik) en Kristof Waterschoot (Hoboken). Stefaan De Clerck, Carl Devlies en Inge Vervotte blijven zetelen als ka-merlid. Yves Leterme verlaat de nationale politiek voor een uitdagende internationale functie als adjunct-secretaris-generaal bij de OESO. Aan Roel Deseyn uit Kortrijk om hem waardig op te volgen.

En ook in het Vlaams Parlement is er een wissel van de wacht. Carl Decaluwé volgt vanaf februari Paul Breyne op als gouverneur van West-Vlaanderen. Els Kindt (Lichtervelde) verdedigt vanaf dan voor het eerst de belangen van de Vlamingen in het Vlaams Parlement.

Verdere contactgegevens vindt u op www.cdenv.be.

We rekenen op jullie. veel succes!

DE TOEKOMST OP ORDE ZETTEN? deze Mensen Gaan ervoor!

jenne de potter

Michel doomst

roel deseyn

6 nieuwe mensen

kristof Waterschoot

bercy slegers

els kindt

Tine,De gewone man of vrouw zal het gelag moeten betalen. Al de besparingen aan bedrijven worden ook afgeschoven op de burger. Wat doet de CD&V? Niets....Alle groene voorde-len worden opgeofferd om aan de macht te komen.Ann, 31, Aarschot

Antwoord: We hebben erg ons best gedaan om de gewone man of vrouw niet het gelag te laten betalen, maar net voor hen de toekomst op orde te zetten. Daarom zorgt de begro-ting die wij onderhandelden voor een eerlijke verdeling van de noodzakelijke besparingen:

1. Mensen die werken worden niet geconfronteerd met nieuwe lasten.2. Bedrijven die correct ondernemen worden verder ondersteund.3. De koopkracht van de gezinnen wordt gevrijwaard.4. De grote kapitaalinkomens (zij die kapitaal hebben van meer dan 400.000 euro en hier 20.000 euro per jaar aan inkomen uit halen) betalen een solidariteitsbijdrage van 5%. 5. Er komt geen fiscale amnestie voor mensen die zwart geld bezitten. Integendeel: fiscale en sociale fraude zul-len nog verder stevig worden aangepakt.

Eigenlijk worden de groene steunmaatregelen niet opgeof-ferd, maar verschoven naar de gewesten. Het ging immers tot nu toe om federaal geld voor een beleid waar de ge-westen voor bevoegd zijn. Op een moment dat de duur-zame financiering van de sociale zekerheid in het gedrang komt (een kerntaak van de federale overheid), is het niet abnormaal dat gekozen wordt om dit soort maatregelen stop te zetten. Bovendien kan Vlaanderen perfect zelf steun geven (dat doet het nu al), en door de staatshervorming zal het ook belastingverminderingen kunnen toekennen. Maar dan zal het natuurlijk wel middelen moeten (kunnen) vrij-maken, wat in deze crisistijd niet evident is. Inzake zonne-panelen was er ook duidelijk een wildgroei aan steunmaat-regelen. Het was niet normaal dat je op 3 jaar tijd de ganse investering kon terugwinnen als panelen meer dan 20 jaar meegaan. Ten slotte is 11,3 miljard euro besparen natuurlijk niet eenvoudig. Dat kan niet zonder een aantal maatregelen die ‘pijn doen’. Wij kunnen dit verdedigen omdat het geheel aan maatregelen evenwichtig is.

Page 16: Ampersand December 2011

18

We brachten Cindy Franssen en Greta D’Hondt, voorzitter van Welzijnszorg, samen rond de tafel om bloot te leggen wat de oorzaken zijn van het toenemend aantal kinderen in armoede en wat we eraan kunnen doen.

Cindy Franssen: 1 op 5 kinderen in België groeit op in een ongezonde omgeving met weinig wooncomfort. Zij krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen, zowel in hun onderwijsloopbaan als in hun latere leven. Bovendien neemt dat aantal nog toe. Vaak gaat het om kinderen uit eenouder-gezinnen. Alleenstaande moeders die na een echtscheiding met fi nanciële problemen te kampen hebben, vormen een nieuwe kern van generatiearmoede.

Greta D’Hondt: Als we daar iets aan willen doen is het inte-ressanter om de problemen te bekijken vanuit het standpunt van de kinderen. Niet om medelijden op te wekken, maar omdat we er allemaal belang bij hebben dat onze kinderen opgroeien tot waardige volwassenen.

Cindy: Een kind moet het recht hebben om kind te zijn. Het is onwaardig om toe te laten dat kinderen een ‘rugzak’ met zich meedragen van schuldgevoel en overleven. Bovendien moeten we ons vanuit het beleid bewust zijn dat ‘gelijke kansen’ geven, niet altijd leidt tot gelijke uitkomsten.

Greta: En het is een schande dat we er ondanks de demo-cratisering van het onderwijs niet in slagen om die kinderen dezelfde kansen te geven.

Cindy: Daar bovenop komt de digitale kloof. Dat schoolkin-deren zaken moeten opzoeken op het internet of uitvoeren via de PC is de normaalste zaak van de wereld geworden. Hoe ga je daarmee om als je geen PC hebt? En welke in-vloed heeft dat op je jobkansen later? Tegenwoordig heb je zowat voor elke job PC-ervaring nodig.

Greta: Het onderwijs is nochtans goed geplaatst om ach-tergestelde kinderen te detecteren. Leerkrachten herkennen hen aan uiterlijke tekenen: kleding, verzorging, boekentas en ander schoolmateriaal,… maar ook aan de opvolging van huistaken, de participatie aan schoolse en buitenschoolse activiteiten,… En één huisbezoek zegt vaak alles. Daarom is één van de politieke vragen die we formuleren binnen de campagne van Welzijnszorg, dat in elke lerarenopleiding een module wordt opgenomen over kansarmoede. Het zou ook goed zijn dat de Centra voor Leerlingen-Begeleiding (CLB) samenwerken met ervaringsdeskundigen, zodat ze ook zelf ervaringsdeskundigheid in de armoede opdoen.

Cindy: Ook de ‘opvoedingswinkels’,kunnen op dit vlak belangrijk werk leveren, zowel qua detectie als qua hulpver-lening. Want ook voor ouders in armoede is hun grootste wens dat hun kinderen het beter hebben dan zijzelf.

Greta: Het probleem is dat mensen die in armoede leven zodanig gewend zijn de deur op de neus te krijgen, dat ze zelf niet zo gauw het initiatief nemen om hulp te zoeken. Wanneer ze dat toch doen is het doorgaans omdat ze in nij-pende geldnood zitten. Ze worden dan al snel ‘een dossier’.

de vzw Welzijnszorg organiseert een handtekeningen-actie om meer aandacht te vragen voor armoede bij kinderen. Want steeds meer kinderen groeien op in armoe-de. vanuit diezelfde bekommernis diende vlaams volksvertegenwoordiger cindy franssen in het parlement een resolutie in om de daadkracht van de regering aan te scherpen in de strijd tegen kinderarmoede.

de toekomst luistert niet naar arme kinderen

€12.000

Page 17: Ampersand December 2011

19

In december 1991 werd in de toenmalige CVP een werkgroep senioren opgericht. Het is de start van een huidige dynamische seniorenwerking. Daarom willen we danken, vieren en … naar de toekomst kijken. In beleid en beweging, in solidariteit en door versterking van sociale cohesie in de samenleving. Daarom spreekt de jaarlijkse actie van Welzijnszorg ons bijzonder aan. Kleinschalige en persoonsbetrokken projecten blijven noodzakelijk. Zeker waar het om ondersteuning van mensen in armoede gaat. Herhaaldelijk hebben wij in onze werking de armoedeproblematiek aan de orde gesteld. Vooral bij ouderen.

Maar dit jaar gaan wij mee met Welzijnszorg om ‘Ar-moede is geen kinderspel’ onder de aandacht te bren-gen. Het is een unieke manier om ‘toekomstgericht’ in het leven te staan.

‘Soep op de stoep’ is lekker, gezond en nodigt eenvou-dig en direct uit tot een babbel en een kleine bijdrage. Met een kleine inspanning kan deze actie in heel Vlaan-deren bij tal van gelegenheden georganiseerd worden.

an Hermans Voorzitter CD&V-senioren

Heeft u interesse voor de actie dan kan u terecht bij www.welzijnszorg.be of [email protected]

viert u ook mee met de cd&v-senioren? Volg onze werking op de www.senioren.cdenv.be. Geef ons een seintje als u wil uitgenodigd worden voor de themadag van de CD&V-senioren 13 februari, 19 april of 12 juni: [email protected]

senioren stellen warm gebaar

Maar er is nog te weinig aandacht voor de situatie achter het dossier.

Cindy: Vandaar dat het belangrijk is dat hulpverleners van het OCMW, de VDAB, het CLB, leerkrachten, … de nodige kennis hebben over hoe je omgaat met mensen die in armoede moeten leven. Dat zij een beter inzicht krijgen in de complexiteit van armoede en de implicaties ervan voor kinderen die met armoede worden geconfronteerd. Inzicht krijgen in de binnenkant van armoede zorgt ervoor dat je als hulpverlener een andere bril opzet, een toegankelijke taal gebruikt,….

Greta: Mensen kan je ook niet gelukkig maken door boven hun hoofden te beslissen wat er moet gebeuren, want dan worden zij alweer uitgesloten. Je moet hen betrekken bij de samenleving, want anders blijven zij zich isoleren.

Cindy: Helaas is ook het verenigingsleven onvoldoen-de afgestemd op mensen die in armoede leven. Door hun fi nanciële situatie, allerlei andere drempels, een laag zelfvertrouwen,... horen zij vaak niet ‘bij de club’. Een interessant initiatief om daaraan tegemoet te komen is de Vlaamse vrijetijdspas die minister Joke Schauvliege voorstelt.

Greta: Een kaart die door iedereen gebruikt wordt, stigmatiseert of categoriseert niemand. Zeker voor adolescenten en jongvolwassenen is dat zeer belangrijk voor hun eigenwaarde.

Cindy: In de resolutie die ik heb ingediend staan er zo’n 40-tal aanbevelingen om de situatie van de kinderen en jongeren te verbeteren. Want een samenleving die hier niet op inzet, zorgt voor een collectieve verarming van de toe-komstige generaties. Dat is voor mij ook de betekenis van de eindejaarsslogan van CD&V ‘De toekomst luistert’. Dit is een hoopvolle slogan, maar ook een waarschuwing.

De tekst van de resolutie vind je op: www.cindyfranssen.be

Meer info over de actie ‘geef je hand te-gen kinderarmoede’: www.welzijnszorg.be

de pot op Met cd&vCD&V steunde Music for Life met haar actie ‘De pot op met CD&V’. Tom Dehaene en Jef Van den Bergh konden 12.000 euro overhandigen. Heel veel dank aan iedereen die wc papier heeft verkocht en gekocht!

Ook de acties van Welzijnszorg (smoothies en Soep op de Stoep) werden massaal ondersteund.

Page 18: Ampersand December 2011

Wie kopieert Wie?

WWW.detoekoMstLUistert.be

kom naar onze interactieve theaterstukken

in brugge, dendermonde, Genk en vilvoorde

Tussen 28 januari en 23 maart toeren we langs 4 Vlaamse steden met een

cool theaterstuk voor (groot)ouders en kinderen (tussen 6 en 14 jaar).

Kinderen leren door te kopiëren, ze pikken zaken op en nemen dingen over

maar soms kan men zich de vraag stellen wie kopieert van wie? Staan wij als

ouder/grootouder nog stil bij het gedrag dat we “laten zien”. We vragen het

aan onze kinderen.

In een interactief theaterstuk luistert de toekomst naar kinderen met

“special guest” Minister Joke Schauvliege en de lokale boegbeelden. Een

interactieve theatervoorstelling voor ouders met kinderen rond concrete

thema’s uit het dagdagelijkse leven, discussie en gezellig samenzijn.

kandidaat burgemeester brugge

dirk de fauw

burgemeester vilvoorde

Marc van asch