Ampersand juni 2015

20
LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 15 - JUNI 2015 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand WWW.CDENV.BE DUURZAME TOEKOMST ÉÉN JAAR NA DE VERKIEZINGEN: CD&V houdt woord Delen is het nieuwe hebben “DE BUURT IS DE PLEK WAAR THUIS EN DE WERELD SAMENKOMEN.” Buurtverhalen die inspireren

description

 

Transcript of Ampersand juni 2015

Page 1: Ampersand juni 2015

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 15 - JUNI 2015 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

ampersand

WWW.CDENV.BE

DUURZAME TOEKOMST

ÉÉN JAAR NA DE VERKIEZINGEN:CD&V houdt woord

Delen is het nieuwe hebben

“DE BUURT IS DE PLEK WAAR THUIS EN DE WERELD SAMENKOMEN.”Buurtverhalen die inspireren

Page 2: Ampersand juni 2015

COLOFONAnnemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Silke Van Vaerenbergh, Eline Vercruysse, Bart Croes, Hans Knop,Sam Voeten, Lien De Vos, Tom SchiettecatGert Goris – 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – [email protected]

Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

VERDER IN AMPERSAND

3 Voorwoord6 Politiek nieuws7 Zomerplannen van onze politici14 Beleef politiek van dichtbij 16 Goed Gezinde gemeente20 Win een buurtbank

Eén jaar na de verkiezingen: CD&V op koers

Van hebben naar delen: deeleconomie

Inspirerende visies op de buurt

Een leuke buurtkrant in 5 stappen

Eén jaar na de verkiezingen: 4

Van hebben naar Van hebben naar Van hebben naar 8

Inspirerende visies Inspirerende visies Inspirerende visies Inspirerende visies Inspirerende visies Inspirerende visies Inspirerende visies Inspirerende visies 10

Een leuke buurtkrant in 5 stappen13

INHOUD

2

Page 3: Ampersand juni 2015

© FOTO MARC WALLICAN

Zomer

3

Ik doe mij n werk heel graag. Hopelij k merkt u dat ook. Maar toch kij k ik echt uit naar de zomervakantie. Het was dan ook een intens jaar, met al dat onderhandelen na de verkiezingen. En de opstart van de regeringen. Ze namen een vliegende start met heel veel beslissingen. Niet altij d de gemakkelij kste, maar wel nodig. Altij d in de geest van ons doel: hoe zorgen we voor meer economische groei en sociale vooruitgang? In deze Ampersand geven onze ministers uitleg over hun werk. Het rapport oogt mooi. Ze hebben wat rust en vakantie meer dan verdiend.

Al verwachten we nog wel een inspanning van hen. Maar het is er een die ze met de glimlach aangaan. Tij dens de zomermaanden vindt u hen overal in Vlaanderen, op een bank in de Bonte Buurt. Waar is dat dan precies? Neem gauw een kij kje verderop, misschien is het wel bij u om de hoek. Ook ditmaal schotelen we u een heleboel Bonte Buurtverhalen voor, vanuit onze lokale afdelingen. Heeft u zelf nog een straf verhaal uit de buurt? Aarzel niet en deel het met ons. Als we inspiratie delen met elkaar, maken we er overal een Bonte Buurt van.

Weet u waarom het trouwens nog interessant is om de batterij en wat op te laden tij dens de zomervakantie? Er staan belangrij ke afspraken op de agenda in de partij . In november houden we onze bovenlokale bestuursverkiezingen. En meteen daarna, begin 2016, volgen in al onze afdelingen verkiezingen voor de besturen. Ja, ik vind dat heel belangrij k. Of u nu de ambitie heeft om voorzitter te worden of te blij ven, of verantwoordelij ke wil zij n voor de eetdag van de afdeling, onze partij betekent maar iets dankzij al die mensen die zich engageren. Ik ben u daarvoor ook enorm dankbaar.

Maar zoals gezegd. Geniet van wat vakantie (hopelij k) en geniet van het allerbelangrij kste: de mensen rondom u. Tot in september!

Wouter BekeVoorzitter

Page 4: Ampersand juni 2015

Ondanks de besparingstijden, investeren we een pak extra in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Omdat het nodig is en omdat CD&V dit geëist heeft.

De Huizen van het Kind zijn een succes. Er zijn al ruim 118 Huizen erkend. Dat is een positieve evolutie. Het Huis van het Kind moet in Vlaanderen voor elk gezin een herkenbare plek worden in de opvoedingsonder-steuning voor alle ouders, zonder drempel.

Met de zesde staatshervorming worden de justi-tiehuizen een Vlaamse bevoegdheid. Zij zien onder meer toe op het gebruik van enkelbanden. Die grote en belangrijke operatie is nog gaande. Ik ben in elk geval blij dat we op schema zitten.

Binnenkort gaan zo’n 150.000 Vlaamse kinderen en jongeren opnieuw met hun jeugdbeweging op kamp. Ik zorg daarom voor het derde jaar op rij voor zomerspeelzones waar de jongeren zich naar hartenlust kunnen uitleven.

’Mooie’ honden verkopen beter. Een aantal fokkers laat zich daarom gemakkelijk verleiden tot inteelt. We zien steeds vaker puppy’s die aan zware aandoeningen lijden. Daarom zullen voortaan enkel fokkers-organisaties die kunnen bewijzen dat ze alleen met gezonde honden werken, een officiële erkenning krijgen.

Gezinnen en bedrijven die gaan renoveren of bouwen, willen snel ze-kerheid over hun project. Daarom introduceerde ik de digitale bouwver-gunning. Met succes, want vandaag is de digitale stedenbouwkundige vergunningsaanvraag reeds beschikbaar voor 1,2 miljoen Vlamingen.

De voorbije maanden is men begon-nen aan de bouw van meer dan 100 nieuwe scholen in het kader van Scho-len van Morgen. Er volgen er de ko-mende maanden nog meer. Nieuwe scholen betekenen een betere leerom-geving voor leerlingen en leerkrachten.

Vanaf het academiejaar 2015-2016 zal een universiteit of hogeschool als ge-heel op kwaliteit beoordeeld worden en niet langer de opleidingen apart. Alle universiteiten en hogescholen stappen meteen mee in deze belang-rijke vernieuwing. Universiteiten en hogescholen krijgen ook meer mogelijkheden om studenten tot de geschikte studiekeuze te brengen en zo meer studiesucces te boeken.

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Door een forse ver-hoging van de subsidie aan Bednet kunnen vanaf september alle langdurig zieke kinderen via de webcam de les-sen volgen en contact blijven houden met hun klasgenoten.

De zomervakantie is in het land. Een tij d om wat uit te rusten en te genieten van elkaar, na een lang en druk jaar. Wie met een goed rapport de zomer induikt, geniet nog wat meer. Dat geldt zeker voor onze ministers & staatssecretarissen. Na het harde werk en de vele beslissingen, kij ken ze hier even terug.

Jo Vandeurzen

Hilde Crevits

Joke Schauvliege

De Huizen van het Kind zijn een succes. Er zijn al ruim 118 Huizen erkend. Dat is een positieve evolutie. Het Huis van het Kind moet in Vlaanderen voor elk gezin een herkenbare plek worden in de opvoedingsonder-steuning voor alle ouders, zonder drempel.

Met de zesde staatshervorming worden de justi-tiehuizen een Vlaamse bevoegdheid. Zij zien onder meer toe op het gebruik van enkelbanden. Die grote en belangrijke operatie is nog gaande. Ik ben in elk geval blij dat we op schema zitten.

ONZE MENSEN HALEN GOED RAPPORT

Één jaar later

4

Page 5: Ampersand juni 2015

Het was een zeer druk jaar waarin we geslaagd zijn om CD&V een hoofdrol te laten spelen in de Vlaamse en federale regeringen. Op het vlak van buitenlandse handel merken we de eerste tekenen van economisch herstel. Een van mijn hoofdobjectieven is het heroveren van verloren marktaandelen en het winnen van nieuwe, en hier is het voorbije jaar serieus werk van gemaakt. Met talrijke missies zijn we erin geslaagd om nieuwe samenwerkingen, projecten en plannen vast te leggen voor Belgische bedrijven. Elk contract betekent jobs die ge-garandeerd blijven of nieuwe jobs die gecreëerd worden.

Pieter De Crem

Marianne Thyssen

Kris Peeters

De belangrijkste verwezenlijking tot nu is dat we erin geslaagd zijn het sociaal overleg opnieuw vlot te trekken. Daarmee boekten we al een pak resultaten: brugpensioen (SWT), tijdskrediet, loopbaanonder-breking. Ik zie vooral vooruitgang in een rechtvaardigheidsagenda: controles die discriminatie maximaal terugdringen, actie tegen sociale dumping, een centrale ombudsdienst zodat de rechten van elke consument gerespecteerd worden, gelijke rechten voor de werkloze mantelzorger en de zieke werkloze, chronisch zieken die dan toch aan een schuldsaldoverzekering geraken, sociale rechten voor huis-personeel. Daar komt straks de taxshift bovenop, waarmee we lasten op arbeid verminderen, maar ook zorgen voor meer rechtvaardigheid. En ten slotte komen extra jobs echt in zicht, doordat nachtarbeid in e-commerce mogelijk wordt en doordat onze bedrijven concurrentiëler worden.

Alle Brusselaars moeten zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Om Brussel verkeersveiliger te maken, heb ik een verkeersveiligheidsfonds op-gericht waarin de opbrengsten van o.a. verkeersboetes worden verzameld. Het fonds wordt gebruikt voor aan-passingen van de weginfrastructuur, sensibiliseringcampagnes en traject-controle.

Opdat ook gezinnen zich thuis voelen in Brussel heb ik een lokaal loket kin-deropvang gelanceerd. De zoektocht naar Nederlandstalige kinderopvang voor Brusselse ouders wordt een-voudiger omdat een opvangvraag maar één keer moet worden gesteld.

Koen Geens

Het Justitieplan zal leiden tot een efficiëntere, snellere en rechtvaardigere Justitie, die op haar kerntaken focust: minder procedures door meer bemidde-ling, minder gevangenen door adequa-tere en alternatieve sancties en betere reclasseringsmogelijkheden. Snelheid is geboden, want anders wordt een goede justitiebedeling problematisch.

Ook zeer belangrijk zijn de 12 antiterreurmaatregelen in nasleep van de aanslagen in Parijs en de gebeurtenissen in Verviers. Bestaan-de mogelijkheden voor de intrekking van de nationaliteit worden verruimd. Prioriteit gaat ook naar de aanpak van radicalisering in de gevangenissen.

Bianca Debaets

Sinds vorig jaar zien we 10% minder jeugdwerkloosheid in Europa, ook door onze initiatieven op Europees vlak. Elke jonge werkloze blijft er natuurlijk één te veel. Ik werk aan een initiatief om mensen die al langer dan één jaar geen job hebben opnieuw op de arbeidsmarkt te helpen. In heel Europa gaat het over meer dan 12 miljoen mensen. Ik blijf me vanuit Europa inzetten zodat meer mensen een job vinden. Wat dat is nog altijd de beste remedie tegen armoede.

5

Page 6: Ampersand juni 2015

#WERKOPMAAT

RECHTVAARDIGE DRINKWATERFACTUUR

Kris Peeters rond de tafel voor

De familie Janssen wast de auto met regenwater. Zo besparen ze water & krij gen ze een korting op hun jaarlij kse factuur

Bespaar tot

6

Zo kan de zogenaamde cao 104, rond het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, nog meer versterkt worden. Ook de loopbaanrekening en het loopbaansparen, die werknemers en ambtenaren zicht geven op hun rechten met betrekking tot tijdskrediet en loopbaanonderbreking, moeten worden bekeken. Een ander belangrijk werkpunt is de strijd tegen stress en burn-outs. En tot slot is er de factor tijd. Een intensieve job combineren met de zorg voor het gezin is allerminst evident. De arbeidsregels moeten beter worden afgestemd op de behoeften van de mensen. “Werk op maat is cruciaal om in de toekomst welvaart en welzijn te kunnen verzoenen met elkaar”, zo besluit Kris Peeters.

Het uitgangspunt is een budgetneutrale oefening, die geen hogere of lagere opbrengst voor Vlaanderen of de drinkwatermaatschappijen genereert. Daar-entegen zal de factuur nu wel individueel verschillen omdat ze afhangt van de persoonlijke waterconsumptie. De 15m3 water die elk gezinslid voorheen kreeg, zal niet meer worden toegekend. Er zal echter wel een progres-sief tarief worden toegepast: wie weinig water verbruikt, doet dat aan een lager tarief dan iemand die heel veel water verbruikt. Er komt een korting van 20 euro per gezinslid, en er zal een sociale correctie worden gebruikt voor de bestaande doelgroepen. Joke Schauvliege: “Dit is een zuivere toepassing van het principe dat de vervuiler betaalt. We moeten leren verantwoord om te gaan met ons kostbaar drinkwater.”

Kris Peeters, minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, zat afgelopen maand rond de tafel met sociale partners en experts om van ‘werk op maat’ een prioriteit te maken. “We kunnen niet verlangen dat iedereen langer werkt, als we er niet voor zorgen dat het werk werkbaar blij ft”, aldus de minister. “Zowel voor werknemers als voor werkgevers is het belangrij k dat werk op maat niet beperkt blij ft tot een ambitieuze slogan.” Deze gesprekken moeten uiteindelij k leiden tot meer praktische initiatieven.

In een straat, een wij k, een dorp of stad: overal waar we samen-leven is het belangrij k dat iedereen betrokken wordt. Maar dat betekent ook dat iedereen zij n verantwoordelij kheid opneemt en zich engageert. Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, dat vanaf 1 januari 2016 de drinkwaterfactuur zal wor-den aangepast. Drinkbaar water is ook in Vlaanderen een schaars goed. De overheid investeert jaarlij ks ruime publieke middelen in de watervoorziening en wil daarom verspilling tegengaan. Dus wordt de drinkwaterfactuur afgestemd op het eigenlij ke verbruik: wie zuinig met drinkwater omgaat, zal zien dat dit loont.

Page 7: Ampersand juni 2015

CD&V’ers in vakantiestemming

Nog op zoek naar de ideale zomerplannen? Misschien vindt u hier wel inspiratie. Veel bewegen in de eigen bonte buurt, stapels boeken die verslonden moeten worden en vooral veel en gezellig samenzijn met de mensen die voor hen belangrijk zijn. Dat zijn, in een notendop, de plannen van onze politici.

Vakantie betekent voor mij: stilvallen en tijd ‘nemen’. En natuurlijk: heel veel samen kunnen zijn met mijn gezin. Elk jaar opnieuw trekken we tijdens de zomervakantie naar de bergen. Paul Delva

Zoals elk jaar, trek ik met het gezin naar het zuiden van Frankrijk. Het wordt ontspannen met een goed boek, en me uitleven als barbecuemeester. Wouter Beke

Ik ga met mijn echtgenote twee weken Scandinavië verkennen, en voor de rest héél veel lezen en een beetje schrijven. Koen Geens

Ik trek met het gezin naar Kroatië. Wandelen, fietsen en vooral van elkaar genieten. Joke Schauvliege

In de zomervakantie gaan wij met onze pleegzoon Melvin enkele dagen naar Rome. Samen genieten van het Italiaanse dolce far niente en wat klassieke cultuur opsnuiven. Verder geniet ik van mijn eigen stad Brussel. Bianca Debaets

Voor de eerste maal sinds 2008 moet ik geen defilé organiseren op de nationale feestdag. Deze zomermaanden breng ik dus zoveel mogelijk vrije tijd door met mijn gezin. Pieter De Crem

In de zomervakantie is het tijd om de conditie op te krikken. Ik plan dus veel loop- en fietsuitjes in eigen land. En ik ga vooral zalig genieten samen met het gezin, familie en vrienden. Hilde Crevits

In de zomermaanden is er tijd om wat te fietsen in de streek rond Puurs of in een historische roman te duiken. Maar ik kijk vooral uit naar onze gezinsreis naar Berlijn, Krakau, Praag, Auschwitz, … Koen Van den Heuvel

Voor het eerst in jaren ga ik nog eens op reis: Mexico is de bestemming. Thuis zal er ook een pak gebarbecued worden. Ik ben namelijk – moet ik bekennen – overstag gegaan voor de bbq op gas. Jo Vandeurzen

Hoe meer je leest, hoe meer je beseft hoeveel boeken je nog niet hebt gelezen… De zomervakantie is de ideale gelegenheid om wat schade in te halen. Steven Vanackere

Na het vele werk, is het in de zomer tijd voor ontspanning. En dus maak ik graag tijd voor de activiteiten die mij het meest ontspannen: fietsen, lopen en lezen. Marianne Thyssen

Ik heb twee studenten. Wij wachten dus met onze vakantieplannen tot na de deliberaties. Maar hoe dan ook zal ik de economie in Zuid-Europa gaan ondersteunen. Servais Verherstraeten

Ik plan een kleine week vakantie in juli, in het binnenland. Ik kijk ernaar uit tijd door te brengen met mijn gezin. Daarnaast staan vooral sporten en lezen op de agenda. Kris Peeters

...

Page 8: Ampersand juni 2015

Deeleconomie

VAN HEBBEN NAAR DELEN

Een bonte buurt, dat is een buurt waar mensen klaar

staan voor elkaar, waar ieder-een elkaar kent, en ja, dat is ook een buurt waar mensen

delen met elkaar. We hebben tegenwoordig allemaal onze

eigen grasmachine, of tal van andere spullen die we niet

eens de hele tij d gebruiken. Waarom ze dan niet delen met elkaar? De zogenaamde ‘deel-economie’, waarbij gebruikers rechtstreeks met elkaar dingen uitwisselen, krij gt steeds meer

navolging. Omdat CD&V wil inspelen op wat er leeft in de samenleving, hebben we ook oog voor deze nieuwe trend.

Onze volksvertegenwoordigers Sarah Claerhout, Dirk de Kort, Peter Van Rompuy en Caroline Bastiaens sprongen op de kar

en verrichten nu studiewerk rond deeleconomie.

Vanwaar de interesse in deeleconomie?

Peter: Autodelen, collectieve moes-tuinen, repair cafés, het zijn telkens projecten die opvallen door hun enthousiasme, overtuiging en enga-gement. Buren en vrienden die zich vrijwillig inzetten omdat ze over-tuigd zijn van eenzelfde ideaal, ik vind dat fantastisch.

Sarah: In Gent zie ik al jaren overal om me heen nieuwe initiatieven ont-staan: ruil- en deelsystemen, nieuwe coöperaties, korte keteninitiatie-ven, etc. Wat mij hierin aanspreekt is dat die mensen samenbrengen binnen verbanden gebaseerd op vertrouwen en persoonlijke relaties tussen mensen. Het maakt mensen weer warm om zich te engageren in een gedeeld (kleinschalig) project. Ik hoop dat die nieuwe verbanden echt een houdbaar tegengewicht kunnen zijn tegen de individualise-ring. Ik geloof er wel in. We moeten in elk geval de vinger aan de pols houden en de positieve aspecten van deze verbanden aanmoedigen.

Dirk: Ik geloof sterk in de meer-waarde van de deeleconomie voor onze toekomst. In de huidige tijden van besparingen zullen we het alle-maal met iets minder moeten doen en hierbij kan delen mooie alter-natieven bieden. Delen kan er ook voor zorgen dat het sociaal weefsel in onze samenleving versterkt wordt en dat mensen echt samen gaan le-ven. Het is ook goed om te zien dat de deeleconomie van onderuit komt en dat mensen zelf creatieve ideeën hebben over hoe we bepaalde din-gen beter samen kunnen doen.

Zijn er in jullie eigen buurt projecten waaraan je zelf deelneemt?

Dirk: In Brasschaat doen we op verschillende vlakken aan delen. Er is de zeer populaire Brasschaatse wijkvereniging Hoge Akkersbloei, opgericht in de jaren ’50, waar-bij materiaal - van partytentjes tot snoeischaren - gedeeld wordt. Als gemeente willen we ook starten met autodelen zodat Brasschatenaren een elektrische wagen van de ge-meente buiten de werkuren kunnen gebruiken.

Vanwaar de interesse in deeleconomie?

Zijn er in jullie eigen buurt projecten waaraan je zelf

ZELF EEN LEUK INITIATIEF IN UW BUURT? Laat het ons weten via [email protected]

8

Page 9: Ampersand juni 2015

Peter: Het Repair Café Beersel is zo’n voorbeeld. Wat aan een oude fiets sleutelen geeft mij het gevoel dat ik toch het verschil kan maken.

Welk project zou je zelf wel willen opstarten in je buurt?

Sarah: Ik vind het idee van geefplei-nen, weggeefwinkels of meeneem-beurzen erg leuk en nuttig. We ver-zamelen allemaal zoveel spullen die we niet altijd gebruiken. Bovendien houden mensen ervan om spullen weg te geven en andere mensen blij te maken.

Dirk: Er zijn veel deelprojecten die interessant zijn en verder uitgewerkt kunnen worden. Voor Brasschaat denk ik bijvoorbeeld aan het opstar-ten van cohousing op grote villado-meinen die momenteel niet verkocht geraken maar wel een enorm po-tentieel hebben voor een heleboel gezinnen.

WIJDELEN.BE

Je hebt een ladder nodig, maar hebt er zelf geen? Waarom geen oproep doen op wijdelen.be, een Belgische website die mensen die wil-len delen in contact brengt met elkaar. Je kunt er zoekertjes plaatsen voor de spullen die je nodig hebt, of zelf reageren op het zoekertje

van iemand uit je buurt. “De focus ligt op het delen van spullen die men-sen in huis hebben. We hebben nu bijna 16.000 leden in Vlaanderen. Elke week komen er zo’n 100 à 300 mensen bij. Het is nu vooral de uitdaging om mensen te leren delen,” aldus Lieven D’Hont, één van de oprichters van de website. “Het is belangrijk om op lange termijn na te denken over hoe we delen in onze maatschappij kunnen inpassen, hoe we kunnen evolueren van hebben naar delen, van bezit naar gebruik.”

REPAIR CAFÉ

Een Repair Café? Dat zijn gratis bijeen-komsten waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het her-stellen van allerhande voorwerpen: van een kapotte broodrooster over een lekke fietsband tot een gaatje in je trui. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen aan de slag. Wie langsgaat in zo’n Repair Café zal merken dat er al te vaak dingen worden weggegooid, die we ei-genlijk best nog kunnen herstellen. Het is dus duurzamer en beter voor de afvalberg. En bovendien brengt het buurtgenoten samen op een nieuwe, verrassende manier. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Wil je weten waar er in je buurt zo’n bijeenkomsten zijn? Of wil je zelf je kennis delen en als vrijwilliger aan de slag tijdens zo’n Repair Café? Neem dan vlug een kijkje op de website www.repaircafe.be

TOREKES

De Cederwerkgroep dee-leconomie trok onlangs op pad om deeleco-nomie in de praktijk te zien. Zo gingen ze naar het Gentse Rabot, waar de wijk een alternatieve munt heeft: een Toreke. Die munt kun je als be-woner verdienen door je in te zetten voor de wijk: door mee te werken aan

een mooie, nette en groene wijk. Minder zwerfvuil, meer bloemen in de straat, meer groene energie. En ook voor vrijwilligerswerk op het publieke domein, zoals het net houden van pleinen of het onderhoud van de petan-quebaan, krijgen de bewoners Torekes. Tien Torekes zijn één euro waard, en kunnen gebruikt worden bij lokale handelaars. Op die manier worden de buurtwinkels ondersteund. Dubbele winst dus!

Meer informatie vind je op www.torekes.be

Welk project zou je zelf wel willen opstarten in je

9

Page 10: Ampersand juni 2015

INSPIRERENDE BUURTVERHALEN

Vrij heid met respect voor de medemens

Iedereen woont wel ergens in een buurt. En die buurten kunnen erg uiteenlopend zij n. Ampersand sprokkelde leuke verhalen over de buurt: verhalen uit het verleden, verhalen uit een multiculturele buurt, interessante visies op buurtwerking. Kortom, verhalen die u kunnen inspireren.

Axl Peleman is muzikant, houdt ervan Antwerpse volksliedjes te brengen, en voelt zich als een vis in het water in zij n multiculturele buurt.

Zelf woon ik in een toffe buurt in Hoboken. Eén waar we zelfs de sleu-tels van elkaars huis hebben. Dat is gewoon handig voor het geval er iets is. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt, doet het deugd te weten dat je kunt terugvallen op mensen die hen in nood opvangen. In een buurt voed je samen de kinderen op, zeker wat de praktische dingen betreft.

Mijn buurt is bovendien heel multicultureel. Dat is voor veel men-sen nog een struikelblok. Mijn buur is mijn buur, we moeten leren om samen te leven. Of onze voorouders nu dezelfde nationa-liteit hebben of niet. Antwerpen is al sinds haar geschiedenis een wereldstad, multiculturaliteit zit in ons bloed. We kunnen onszelf wel wereldburger noemen, maar dan moeten we ook aanvaarden dat heel de wereld in onze stad woont. Al die culturen vormen net de rijkdom van onze stad. Leer leven met de mensen die een andere keuze maken. In mijn omgeving lukt dat fantastisch.

Alles begint bij respect voor elkaar. Ik geef toe dat ik nogal vaak vloek. Mijn Marokkaanse vrienden vinden dat echter niet zo fijn. Dus ik let daarop. Net zoals ik zelf mijn schoe-nen uittrek als ik bij hen langsga. Maar als ik dan bottines aanheb, zeggen ze ook ‘laat ze maar aan’. Het werkt in twee kanten. Tegenwoordig kan alles, mag alles, maar daarom moet het nog niet gedaan worden. Zeker als je weet dat je anderen ermee kwetst. Vrijheid met respect voor de medemens. Als iedereen zo zou denken, onze wereld zou veel mooier zijn.

10

Page 11: Ampersand juni 2015

Buurtwerking is nu veel ruimer dan vroeger

Mijn dorp is mijn buurt

Emiel Meeus (86) is het oudste CD&V-gemeenteraadslid, en zit al 48 jaar in de politiek in Tessenderlo. Nog steeds vol passie zet hij zich in voor onder meer de Landelijke Gilde en zijn eigen buurt.

Piet Vanthemsche is voorzitter van de Boerenbond en Landelijke Gilden, en engageert zich in zijn vrije tijd met veel toewijding in z’n dorp.

Ik leef en woon in Sint-Martens-Lennik, een klein dorp in het Pajottenland. Het Pajottenland is een wondermooie streek in de rand rond Brussel, een streek met sterke tradities maar ook een streek onder druk van de ontwikkeling van de nabije grootstad. De rol van dorpswer-king en verenigingen in het behoud van het eigen karakter van mijn dorp kan niet onderschat worden.

Zo is er onze fanfare: officieel de Ko-ninklijke Harmonie Sint-Cecilia, maar in het dorp gemeenzaam “het beste muziek van sintje-mettes” genoemd. Er is er namelijk maar één. De fan-fare heeft een spilfunctie in het dorp. Ze luisteren de gebruikelijke vieringen op, maar daarnaast zijn er elk jaar een aantal tuinconcerten, steeds in de tuin van een dorpsgenoot (ook in mijn tuin). Zij organiseren ook twee eetfestijnen: telkens uitgelezen momenten om de dorpsgenoten weer eens te ontmoe-ten en bij te praten. Deze dynamische vereniging drijft volledig op de inzet van vrijwilligers. Met hun inzet leveren zij

een onschatbare toegevoegde waarde voor ons dorp.

Maar een dorp of een buurt is meer dan een fanfare, het is een hecht netwerk van mensen die meebouwen aan het geheel, die elk hun duit in het zakje doen en zo een plaatselijk middenveld creëren. Zo ga ik af en toe langs in de dorpskroeg om een pint te drinken en een praatje te slaan. En ik organiseer elk jaar een nieuwjaarsdrink bij mij thuis voor buren en kennissen. Of ik ga naar het eetfestijn van Wanna-kam, van KVLV of van CD&V. Ik betreur het dat er mensen zijn die hier wel ko-men wonen maar niet deelnemen aan de dorpsgemeenschap, die als het ware niets teruggeven.

De meerwaarde van mijn dorp is levens-kwaliteit, menselijke warmte, geborgen-heid. Ik leef op een plaats waar ik mij echt thuis en aanvaard voel. Dat bereik je enkel door in anderen te investeren. Als je iets uit je buurt wil halen, moet je er ook iets instoppen.

Vroeger bestond het ‘buurten’ uit een gezellige babbel met de naaste buren, vooral door mannen, gezeten op de grachtkant of op een afgezaagde boomstam. De kinderen speelden on-dertussen in de naaste omgeving of ze speelden binnenshuis kaart en kienen. De vrouwen kwamen meestal samen in één van de buurtgezinnen en zij had-den dan hun strik- en breiwerk bij. De buurt was in die tijd niet zo dichtbe-volkt. Vaak waren het slechts enkele gezinnen die ’s avonds na het (land-bouw)werk samenkwamen.’s Zondags, vooral na de hoogmis, bleven veel kerkgangers met elkaar staan praten of gingen dan achteraf samen op café. De plaatselijke muziekmaatschappij trok ook enkele keren per jaar van café tot café en dat zorgde voor de nodige ambiance.

Buurtwerking is nu anders dan vroe-ger. In de eerste plaats ruimer: het gaat vaak om een hele straat of wijk. Maar buren zien elkaar nu minder om-dat ze dikwijls met twee gaan werken, en enkel ’s avonds of in het weekend thuis zijn. Daardoor is het contact beperkt tot een hand opsteken en een goedendag. Al zie je nu wel dat er op verschillende plaatsen enkele keren per jaar buurtfeesten worden gehouden. En ook de school is nu een belangrijke ontmoetingsplek. De babbels van ouders aan de school-poort zou je kunnen beschouwen als een modern buurtgesprek. Natuurlijk mogen we de waarde van verenigingen niet onderschatten: ook die brengen de mensen samen.

11

Page 12: Ampersand juni 2015

De buurtwinkel is onze ontmoetingsplek

Buurtgevoel draait om nabij heid

Professor Eric Corij n is hoogleraar stadsstudies aan de VUB.

Enkele keren per jaar organiseert het buurtcomité in mijn wijk een activiteit. En ze maken een buurtkrantje. Maar het is de buurtwinkel, uitgebaat door buren van Turkse origine, die een ver-bindende rol speelt in mijn omgeving. Heel de buurt is er klant en we kun-nen er elkaar nog echt ontmoeten. Het doet me denken aan vroeger: mijn moeder had zelf een kruidenierswin-kel. We woonden in de volksbuurt van Zele, met veel zichtbare armoede. De hele buurt kwam dagelijks, soms zelfs meerdere keren, langs in onze winkel. Ik heb daar gezien, gehoord, beleefd, wat achterstelling op diverse terreinen betekent in het leven van gezinnen, volwassenen en kinderen. Maar ik heb daar ook geleerd wat een menselijk warme buurt kan zijn. De mensen uit die buurt kwamen op voor mekaar,

leefden met mekaar, deelden lief en leed met mekaar.

Dat is volgens mij ook de meerwaarde van een buurt: het is een plek waar je elke dag leeft, dus is het belangrijk te kunnen thuiskomen in een warme buurt, waar mensen nog met elkaar praten, elkaar kennen en elkaar hel-pen wanneer het nodig is. Ik woon nu in een straat waar ongeveer de helft van de bewoners van Turkse origine zijn. Bij het Offerfeest, het Suikerfeest of zelfs zomaar, brengen onze buren iets lekkers dat ze bakten. Wij op onze beurt bakken met Kerstmis of Pasen een aangepast gebakje dat wij dan gaan ronddelen in de straat. Dat wordt echt geapprecieerd door de buren. Met kermis is het in Zele nog traditie om vlaaien te bakken. Wij bakken dan

kleine porties die we ook uitdelen aan de buren.

Maar ook het gemeentebestuur kan veel doen om buurtwerking te stimu-leren, zoals een financiële of logis-tieke steun voor het maken van een buurtkrant of het organiseren van een buurtfeest. Of door info- en overlegver-gaderingen te organiseren om te weten wat er leeft in de buurt. Buurtwerking kan nooit het sociaal middenveld ver-vangen. Maar het middenveld en de buurtwerking kunnen mekaar perfect aanvullen en beïnvloeden.

Mensen leven in verschillende schalen en verschillende verbanden. Er is thuis, waar ze wonen met hun gezin - in wel-ke vorm ook - , er is de buurt, er is de wijk, het dorp of de stad, de provincie, het gewest, het land, en ga zo maar door. Er bestaat een zekere spanning tussen die verschillende velden: het thuisgevoel enerzijds en de buitenwe-reld anderzijds.

En dat is waar de buurt en het buurt-gevoel opduiken. Zeker in een stad kan de buurt of wijk een perfecte invulling zijn voor de grote afstand die er is tus-sen enerzijds de private ruimte waarin mensen leven - hun woning - en an-derzijds de publieke ruimte waar alles mogelijk is. De buurt is de plaats waar thuis en de wereld samenkomen. Een buurt of wijk is het meest nabij, het is daar waar je woont, het is die straat en dat plein waar je mee verantwoordelijk wordt. Het is daar waar de buurtwin-kel, de bakker, de beenhouwer, het

parkje en de speeltuin de dagelijkse behoeften vervullen. Voor velen is de buurt de plek waar ze moeten leren sa-menleven, samen een ruimte leren te gebruiken, samen moeten leren delen en organiseren. Kortom, de buurt is de eerste publieke ruimte waar iedereen burger wordt, waar het gemeengoed en het algemeen belang primeren op het private.

Jane Jacobs zei dat buurtbewoners de conciërges van de straat moeten zijn, de bewaarders van het open en ge-zamenlijk gebruik. Overheden moeten dus inzetten op buurtopbouwwerk en buurtwerking stimuleren. Daar worden burgers gevormd. En die zijn voor een democratie nog waardevoller dan klan-ten of kiezers.

Greta D’Hondt is voormalig volksvertegenwoordiger en momenteel voorzitster van Welzij nszorg. Ze woont in een bonte buurt.

12

Page 13: Ampersand juni 2015

Geen betere manier om de buurt op de hoogte te houden van het reilen en zeilen dan door een leuke buurtkrant te maken. Vol leuke weetjes, verhalen en foto’s uit de oude doos, nuttige adressen, een activiteitenkalender en ga zo maar door. Op de website www.debontebuurt.be/eigen-buurtkrant zij n leuke voorbeelden te vinden, zodat je inspiratie kunt opdoen voor je eigen buurtkrant. Verder vind je er ook praktische informatie rond aantallen en voorwaarden. Hoe begin je er dan aan?

Nog vragen? Mail gerust naar [email protected] of bel naar 02 238 38 02, zij helpen je graag verder.

Hier vind je de link naar de online module om zelf een buurtkrant te maken. Als je nog geen login hebt, moet je je eerst registreren! Het adres dat je hier ingeeft is het adres waarop de kran-ten worden geleverd.

Je krijgt nu een opgemaakte krant te zien, die je volledig kunt personaliseren door met de cursor over de tekst of het beeld te bewegen. Verken en experimenteer naar harten-lust! Je kunt tussendoor je krant opslaan en later ver-derwerken als je dat wil.

Na het inloggen kan je kie-zen uit vier ontwerpen voor je krant. Kies het ontwerp dat je het leukst vindt en ga aan de slag.

Als je tevreden bent over het resultaat, klik je op ‘druk krant’. Vul dan de nodige gegevens in, de juiste aan-tallen, en pas nog aan waar nodig. En dan kan je krant in het winkelmandje. Ons Bonte Buurtteam doet dan nog een laatste check-up.

Wanneer je buurtkrant is goedgekeurd, gaat ze naar de drukker. Amper enkele dagen nadat je ze hebt ge-maakt, vind je ze in de bus. En nu: verdelen maar!

1 Ga naar www.debontebuurt.be

Kies een ontwerp

Ontwerpen maar!

Bestel je krant

OK! GO!

2

3

4

5

Gratis

13

Page 14: Ampersand juni 2015

Binnenkort staan de interne bestuursver-kiezingen op het programma. De boven-lokale verkiezingen zullen plaatsvinden in november 2015, gevolgd door de lokale verkiezingen in januari 2016. Als lid kan u dan kiezen voor uw provinciale, regio-nale en lokale voorzitters van CD&V en van de respectievelijke geledingen. Ook de leden van verschillende besturen van CD&V worden verkozen.

Nieuw dit jaar is het eenvoudigere kiesre-glement (goedgekeurd op de AV van 16 juni) en de mogelijkheid tot online stem-men bij de bovenlokale verkiezingen.

De regionale stemmomenten worden tel-kens een heus WIJ-moment, een uitgele-zen moment om CD&V te beleven.

De lokale verkiezingen blijven verlopen via het lokale ‘stembureau’ en kunnen opnieuw gekoppeld worden aan de lokale nieuwjaarsrecepties.

We zijn dan ook op zoek naar heel wat in-spirerende en sterke talenten die in ploeg willen werken aan een open en dynami-sche beweging. In de afdeling, bovenlo-kale structuren of bij de geledingen.

‘De memoires van vier premiers.’ Zo heet het boek dat binnenkort ver-schijnt rond Leo Tindemans, Wilfried Martens, Mark Eyskens en Jean-Luc Dehaene. Sinds het begin van deze eeuw publiceerden deze vier voorma-lige Vlaamse christendemocratische premiers, allen hun memoires. Het boek bundelt in één document al de relevante passages uit de meer dan 4.000 bladzijden van hun memoires die betrekking hebben op hun col-lega’s. Het toont niet alleen aan hoe glibberig het pad van de politiek voor ieder van de vier premiers is ge-weest, bovenal brengt het de onder-linge verhoudingen tussen deze vier titanen van de Belgische politiek in beeld. Het is een verhaal van weder-

zijdse appreciatie, politieke rivaliteit en blijvende vriendschap. De auteur van dit boek, Aloïs Van de Voorde, was, onder meer als gewezen secre-taris-generaal bij het ministerie van Financiën en kabinetschef, bevoor-rechte getuige van dit stuk politieke geschiedenis.

CD&V-leden kunnen genieten van een speciaal aanbod: via www.witsand.be/aanbod kunt u het boek bestellen met 10% korting op de verkoopsprijs van 19,95 euro. Bovendien wordt het boek zonder verzendkosten bij u thuis bezorgd. Bestel het boek nu en geniet tijdens uw vakantie van deze uitzonderlijke bundeling van verhalen.

BOVENLOKAAL LOKAAL

SEP’15 • oproep kandidatuurstelling (in Ampersand)

• 1 september: opmaak lij st stemgerechtigde leden (met lidkaart 2015)

OKT’15 • 5 oktober: deadline kandi-daturen

• Oproep tot stemmen (Ampersand)

• oproep kandidaten (Ampersand)

• vóór 5 oktober aanvraag afwij kingen en/of secties

NOV‘15 • Verkiezingen (Wij -momenten) + bekendmaking

• 1 november: afsluiting stemgerechtigden

DEC’15 • Uiterlij k half december bij eenkomst provinciaal bestuur (coöptaties)

• 1 december: deadline kandidaturen

• Vóór 1 december: indienen datum en locatie verkiezingen (afdelingssecretaris)

• Uiterlij k op 15 december voordracht kandidaturen aan provinciaal bestuur

JAN’16 • Vanaf 1 januari: verkiezingen

FEB’16 • 1ste bij eenkomst regionaal bestuur voor 1 maart

• 15 februari: einde verkiezingen

We wij zen er graag op dat alleen leden met een lidkaart 2015 stemrecht hebben.

De memoires van vier premiers

Tij dschema

Ampersand geeft vijf exemplaren weg. Stuur een mailtje naar [email protected] en maak kans op dit boeiende boek.

14

KIEZEN

Page 15: Ampersand juni 2015

Elk jaar organiseert JONGCD&V haar Zomerunief, en dat is dit jaar niet anders. Sterker nog: net als vorig jaar worden er nu twee edities georganiseerd! De Zomerunief is een driedaagse ontdekkingstocht door politiek Brussel met een waaier aan fij-ne activiteiten, exclusieve bezoeken, discussies, gastsprekers en vele politici.

Maak kennis met de werking van het lokale, regionale en (inter)nationale politieke niveau. Op het programma staan onder meer persoonlijke ge-sprekken met ministers en toppolitici, bezoeken aan de verschillende parle-menten en veel meer.

De eerste editie vindt plaats van maan-dag 13 tot en met woensdag 15 juli 2015. In september trekken de jongeren er een tweede keer op uit van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september.

Ben jij nieuwsgierig naar of gebeten door politiek? Aarzel niet en schrijf je nu in via www.jongcdenv.be. Deel-name aan de Zomerunief kost slechts 50 euro, en lid zijn van (JONG)CD&V is geen vereiste. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

Meer info op www.jongcdenv.be of via [email protected].

De deelneemsters van de vorige editie maakten onder meer kennis met het Europees Parlement en Herman Van Rompuy.

Zomerunief JONGCD&V

Ben je een jonge vrouw tussen 18 en 40 jaar met Vlaamse of andere cultu-rele roots? Wil je even van binnenuit kijken hoe het draait in de politiek, om zo je eigen mening erover te vor-men? Kom dan naar Brussel van 7 tot 9 september 2015. Met een multicultu-rele groep gaan we op ontdekking in de wereld van Vrouw & Maatschappij, de parlementen en CD&V als politieke partij. We bieden je een unieke kijk achter de schermen aan, contacten met politici én heel wat mogelijkheden om een politiek netwerk uit te bouwen dat belangrijk kan zijn voor elk politiek of maatschappelijk engagement.

Els Van Hoof, algemeen voorzitster Vrouw & Maatschappij: “Ik vind het belangrijk dat vrouwen niet aan de zijlijn blijven staan, maar volwaardig

deelnemen aan het maatschappelijk leven en de politiek. Het is een vrijblij-vende en gratis stage maar voor som-mige vrouwen kan het belangrijk zijn voor hun verdere toekomst.”

Nahima Lanjri, volksvertegenwoordig-ster: “Vrouwen hebben een andere kijk op de politiek. Wij brengen ook andere thema’s ter discussie zoals combinatie arbeid en gezin en een gezonde levens-stijl. In een democratie is het belangrijk dat alle groepen uit de samenleving, ook vrouwen met roots in een andere cultuur, aan bod komen. Daarom raad ik deze stage ten zeerste aan.”

Meer info en inschrij ven via [email protected]

Politieke stage voor jonge vrouwen

en vele politici.

Maak kennis met de werking van het lokale, regionale en (inter)nationale politieke niveau. Op het programma staan onder meer persoonlijke ge-sprekken met ministers en toppolitici, bezoeken aan de verschillende parle-menten en veel meer.

De eerste editie vindt plaats van maan-dag 13 tot en met woensdag 15 juli 2015. In september trekken de jongeren er een tweede keer op uit van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september.

15

Page 16: Ampersand juni 2015

327 GOED GEZIN DE GEMEENTENDE BLIK OP 2018

Buurtinitiatieven vanuit district Berchem

Dat mensen hun buren willen ontmoeten en beter leren kennen, bewijzen de talloze buurtinitiatieven die in district Berchem ontstaan. Samen oplossingen zoeken voor een gezelligere en veiligere buurt waar iedereen elkaar kent.

BERCHEM

© F

OTO

GRA

AF: F

RED

ERIK

BEY

ENS Beter een goede buur,

dan een verre vriend

Buurtijd

Silke is een alleenstaande mama met twee kleine kinderen. Ze heeft zelf weinig tijd noch kennis om de tuin te onderhouden. Gelukkig kan ze rekenen op haar buurman Jan die wel groene vingers heeft. Silke helpt Jan op haar beurt met de strijk. Dit is slechts één voorbeeld van de mogelijkheden met Buurtijd.

Buurtijd is een ruilsysteem waarmee mensen een be-roep kunnen doen op elkaar. Het werkt met vraag en aanbod. Tegenover elke prestatie staat een ver-goeding in Buren. Wie zich één uur inzet voor Buur-tijd, ontvangt één Buur. De verdiende Buren kunnen op hun beurt weer ingezet worden. Zo helpen buren elkaar.

Buurtijd is een initiatief van buurtcentrum Posthof met steun van het district en draagt bij tot een soci-ale buurt. Een buurt waarin de buurtbewoners elkaar kennen en helpen. En die zo leefbaarder wordt.

Meer info: www.buurtij d.be

Berchemse koffiebabbels

Iets organiseren in je straat om buren bij elkaar te bren-gen kan erg eenvoudig zijn. Wil je graag met de buren uit jouw straat samen koffie drinken, dan is er sinds kort de fietsende koffiebar. De fietstaxi, die Berchemse inwo-ners naar de winkel brengt, is intussen al zeer gekend. Maar op initiatief van CD&V-schepen Edwin De Cleyn, werd aan hun activiteiten de koffiebar toegevoegd. Ze brengen gratis koffie en thee aan huis voor mensen die op de stoep een koffiebabbel willen organiseren.

Het concept is heel eenvoudig: men reserveert de fiets-taxi annex koffiebar van 2Tact en zij zorgen niet alleen voor koffie en thee maar ook voor de toelating om de stoep te gebruiken en zelfs voor de uitnodigingen. Je staat enkel in voor de verdeling van de uitnodigingen en het voorzien van een koekjestrommel.

“De Berchemse koffiebabbels zijn een moment van samenhorigheid. Buren ontmoeten elkaar voor een gezellige babbel of voor een leuke activiteit. Zo ver-sterken we de verbondenheid tussen de buren. Het is eigenlijk een klein straatfeest, beperkt maar erg gemakkelijk”, legt Edwin De Cleyn uit.

Meer info: www.2tact.be

16

Page 17: Ampersand juni 2015

327 GOED GEZIN DE GEMEENTEN#GOEDGEZIND

Beringen maakt het bontVersgebakken wafeltjes, een buurtkrant en animatie voor de kinderen. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een gezellige dialoognamiddag in de nieuwe wijk Gulden Eik in Beringen. De buurtbewoners waren uitgenodigd via een bonte buurtkrant. Ook lokale CD&V-bestuursleden en mandatarissen waren aanwezig en spraken er met de buurtbewoners van de Kortenbergstraat.

Voor CD&V Beringen is het belangrijk dat mensen zich thuis voelen en eigenaar zijn van hun wijk. “We willen inzetten op verkeers-veilige en gezellige buurten zodat mensen zich nog beter en meer thuis voelen en zodat ontmoetingen toenemen. Inzetten op wijken waar mensen thuis zijn, waar mensen verant-woordelijkheid dragen voor het samenleven en voor de veiligheid”, verduidelijkt voorzitter Stijn Truyens.

“Een zeer geslaagde actie”, aldus Truyens. “Wij hebben van gedachten kunnen wisselen over de buurt en omgeving. En we willen in de toekomst blijvend in contact staan met de inwoners via tal van activiteiten en door lokale initiatieven te ondersteunen.”

Buurtenenquête in Lokeren

Mensen worden pas echt gelukkig in een omgeving waar ze zich thuis voelen, en waar ze ook mogen participeren en inspraak hebben. Zeker als het gaat over hun eigen buurt. Om te weten hoe de inwoners denken over hun eigen buurt, over de lopende projecten in hun omgeving, de troeven van Lokeren en de lokale politiek in het algemeen, voerde CD&V Lokeren een buurtenenquête uit. Zo kun-nen de CD&V-mandatarissen en bestuursleden nog beter inspelen op de noden van de buurtbewoners.

“We waren benieuwd hoe onze inwoners denken over de kwaliteit van de fiets- en wandelpaden, de jongeren- en ouderenvoorzieningen, de sociale samenhang, de communicatie van en met de buurtbewo-ners. Daarnaast kon men ook voorstellen doen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. We zijn verheugd dat er zoveel mensen tijd hebben vrijgemaakt om mee na te denken”, legt CD&V-voorzitter Isabelle Van de Velde uit.

Uit de resultaten van de buurtenenquête blijkt dat de meeste Loke-raars best wel fier zijn op hun gemeente. De meesten hebben ook een goed contact met de buren en zijn bereid elkaar te helpen. Het talrijk aanwezige groen in de stad wordt door de Lokeraar gesmaakt als grootste troef.

Heel wat inwoners gaven ook enkele suggesties, zoals meer voor-zieningen voor kinderen en ouderen, buurtwinkels ondersteunen, zwerfvuil aanpakken enz.

“Het resultaat van de enquête willen we gebruiken als instrument om ons beleid mee vorm te geven. Ook in de toekomst horen we graag suggesties, opmerkingen en vragen”, besluit Filip Liebaut, eerste CD&V-schepen.

Meer lezen? www.lokeren.cdenv.be

BERINGEN

LOKEREN

17

Page 18: Ampersand juni 2015

Buurtbewoners houden festival om trein te redden

GENT-BRUGGE

Buurtbewoners van Gentbrugge proberen met het eerste ‘Wij k zonder trein’-festival opnieuw meer treinen te laten stoppen in hun station. Een muziekfestival voor een betere dienstverlening, klinkt het.

“Met de nieuwe dienstregeling werd het aantal treinen dat in Gentbrugge stopt, teruggeschroefd naar één per uur. Dat is veel te weinig om een vlotte verbinding naar de stations Dampoort en Gent-Sint-Pieters te ga-randeren”, legt Silvy-Anne Jacobs van de buurtbewonersgroep ‘Wijk zonder trein’ uit, tevens lid van CD&V.

Na een petitie, raamaffichecampagne en overleg met de NMBS-top, voor-lopig zonder resultaat, besloten de bewoners om de druk op te voeren. De actiegroep ‘Wijk zonder trein’ wou via een ludiek buurfestival de buurt activeren en enthousiasmeren. En met succes: het aantal aanhangers breidde uit van Gentbrugge over Ledeberg tot Moscou. En niet alleen pendelaars: ook de leerlingen van

omliggende kleuter- en lagere scholen knutselden bijvoorbeeld enkele trein-

tjes in elkaar. Eerst te bewonderen op het festivalpodium, nu gestationeerd in de Ledebergse bibliotheek, om het initiatief blijvend onder de aandacht te houden.

Het muziekfestival lokte 500 buurt-bewoners. Bekende artiesten uit Gentbrugge brachten er aangepaste versies van hun liedjes, andere buurt-bewoners animeerden de kinderen of stonden achter de toog. “Dankzij het engagement van de vele buurtbewo-ners is het festival ‘Wijk zonder trein’ een groot succes geworden. Met als hoogtepunt het gezamenlijk fluitmo-ment waarbij de nieuwe dienstrege-ling van de NMBS letterlijk werd ‘te-ruggefloten’. Hopelijk breien we hier volgend jaar een vervolg aan met een ‘Wijk met trein’-festival”, hoopt Silvy-Ann Jacobs.

18

Page 19: Ampersand juni 2015

In gesprek met de bewoners van Heiken

Anderhalf jaar nadat in Heiken een zogenaamde ‘no-pass zone’ werd ingevoerd, om sluipverkeer te vermijden, ging CD&V-Vorselaar bij de buurtbewo-ners langs om samen te evalueren.

Carine Vercammen, buurtbe-woonster van Heiken: “Overleg tussen buurt en gemeente ver-kleint de kloof tussen burger en bestuur. We ervaren bij CD&V de wil om de bewoners te betrek-ken bij initiatieven die de veilig-heid en leefbaarheid in de buurt beïnvloeden. Dat stellen we zeer op prijs.”

De bewoners van Heiken zijn het erover eens dat de doelstellingen slechts gedeeltelijk bereikt zijn. “Door regelmatige politiecontro-les was er in het begin minder sluipverkeer. Maar nu gebeuren de controles tijdens de kantooruren en niet meer tijdens de ochtend- en avondspits, terwijl er net dan meer mensen de no-pass zone negeren”, vertelt een buurt-bewoner. Het probleem lijkt zich ook te hebben verplaatst naar de Meivuurstraat. Bewoners daar signaleren dat er heel wat meer verkeer passeert dan vroeger. De toestand van de baan richting Meivuurstraat is erbarmelijk en ge-vaarlijk.

De lokale CD&V-afdeling neemt de vragen en opmerkingen van buurtbewoners mee naar de vol-gende gemeenteraad. “We willen nieuwe metingen vragen van het passerend verkeer, op alle stukken van Heiken. En meer controles op snelheid”, legt Simon Dens, CD&V-fractieleider uit.

“Door buurtbijeenkomsten krijg je een veel sterkere dynamiek en betrokkenheid tussen bestuur en buurt. We ervaren bij de bewoners een sterke drang naar inspraak en overleg rond de noden van hun buurt in de toekomst”, aldus Simon Dens.

Straattegeltuintjes fleuren Krottegem opRuil één tegel van je stoep in voor enkele plantjes en je hebt een tegeltuintje. In de wij k Krottegem in Roeselare kleuren sinds eind mei de straten met tal van vrolij ke tegel- en geveltuintjes. Het stadsbestuur moedigt de komende maanden haar inwoners aan om zo veel mogelij k tegeltuintjes te planten.

In de wijk Krottegem werden sinds kort de eerste tegeltuintjes aange-legd: op de oppervlakte van een straattegel komen planten. Die zor-gen voor een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen een gevel. Dit brengt in elk geval kleur en gezelligheid in de straat.

De stad wil dan ook zo veel mogelijk bewoners aanzetten om tegeltuin-tjes aan te planten door de aanleg ervan te vergemakkelijken. Je hoeft enkel te melden waar jouw straat-tegeltuin komt en kunt meteen aan de slag.

In samenwerking met het wijkcomité ‘De Krottegemse Ransels’ werden infomomenten voor de buurtbewo-ners georganiseerd, met uitleg over het project en de planten en bloe-

men die ervoor geschikt zijn. Daarna gingen de eerste enthousiastelingen aan de slag. Het belooft een extra fleurige zomer te worden in deze bonte buurt.

Meer info: www.roeselare.cdenv.be/straattegeltuintjes

VORSELAAR

ROESELARE

© FOTOGRAAF: STEFAAN BEEL

19

Page 20: Ampersand juni 2015

Nodig een minister uit in jouw buurt.Download de Bonte Buurt-app in de app-store voor iOS of Android.

De zomer komt eraan: tij d voor buurtbarbecues, fi etstochten met de buurt, een KUBB-tornooi met de hele straat, een wij kterras en ga zo maar door. Maar ook het uitgelezen moment om samen met de buurt gedachten uit te wisselen met een minister. Want dat kan!

Via onze CD&V-app kun je de Bonte Buurtbabbelbank in jouw buurt aanvragen. En hoe meer ze in jouw buurt wordt aangevraagd, hoe groter de kans dat onze Bonte Buurtcaravaan naar jullie toe komt. Jullie krij gen niet alleen de kans om met een minister in dialoog te gaan, we maken er ook een heus buurtfeest van: een ij sjeskar trakteert iedereen op een zomers tussendoortje, er worden frisse pintjes voorzien, en wie aanwezig is maakt bovendien kans op een Bonte Buurtbakfi ets.

Kortom, een niet te missen moment. Download de app, neem een foto met de minister die je er graag wil zien verschij nen, en bovenal: vraag al je buren om hetzelfde te doen. Succes!

Elk CD&V-koptsuk doet gedurende de zomer twee winnende buurten aan voor een bonte buurtbabbel.

Meer info? www.debontebuurt.be