Ampersand november 2014

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Ampersand november 2014

 • ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - NOVEMBER 2014 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand

  CD&V IN DIALOOGOVER HET REGEERAKKOORD

  MOET IK TOT MIJ N 67STE WERKEN?

  VOOR WIE GELDT DE INDEXSPRONG?

  KRIJ G IK ALS WERKENDE MEER KOOPKRACHT?

  WWW.CDENV.BE

 • COLOFONAnnemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Silke Van Vaerenbergh, Stefaan Deleeck Thomas Vints, Hans Knop, Liesbet Sommen, Ellen Van Grunderbeek, Sam Voeten, Tom SchiettecatGert Goris 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 [email protected]

  Redactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  2

 • Wouter Beke Algemeen Voorzitter

  Onze samenleving lijkt zichzelf voorbij te lopen. Evenwichten raken zoek. Er zijn vragen over de betaalbaarheid van de pensioenen. Bedrijven trekken naar het buitenland omdat werknemers hier te duur zijn. Jonge, ambitieuze mensen vinden moeilijk werk. We voelen dat er iets niet klopt. Dat er iets moet gebeuren. Alleen durft niet iedereen die waarheid onder ogen zien.

  Wij wel. Daarom nemen we moedige beslissingen. Daarom voeren we noodzakelijke hervormingen door.

  Hervormingen die n doel hebben: de toekomst verzekeren. Om te komen tot een nieuw evenwicht: voor gezinnen, voor werknemers en ondernemers, voor jong en oud. En dankzij ons, en alleen dankzij ons, gebeuren die hervormingen op een sociale manier.

  Het regeerakkoord is niet n maatregel op zich. Maar het zijn verschillende maatregelen die samenhangen. Ze zijn met elkaar verbonden. En we hebben n centrale ambitie: zorgen voor jobs-jobs-jobs. Niet alleen voor de mensen die vandaag een job hebben en die willen behouden. Maar ook voor mensen die morgen en overmorgen een job willen.

  Dit nieuwe evenwicht roept nog vragen op. En dat is logisch. We moeten dan ook de boer op om het regeerakkoord te verduidelijken aan de mensen. Ik ben fier dat onze parlementsleden de afgelopen weken in heel wat afdelingen het regeerakkoord hebben toegelicht. De belangrijkste vragen die zij daar kregen voorgeschoteld, beantwoorden we opnieuw in deze Ampersand. Want ik kan begrijpen dat ook u misschien dezelfde vragen heeft. Voor CD&V staat dialoog centraal. Daar blijf ik als jullie voorzitter voor gaan.

  EEN NIEUW EVENWICHT

  3

 • CD&V DE BOER OP MET HET REGEERAKKOORD

  De voorbije maanden gingen de nieu-we Vlaamse, Brusselse en federale regering aan de slag. Regeringen met een helder programma en een CD&V-stempel. Op elk niveau is de doelstel-ling duidelijk: zorgen voor economi-sche groei mt sociale vooruitgang. En overal nemen CD&Vers sleutelposities in om die doelstelling te bewaken.

  Onze partij heeft vastgesteld dat er heel wat vragen en bezorgdheden bestaan over de regeerakkoorden en het beleid dat onze re-geringen gaan voeren. Vragen en bezorgdhe-den die door een goede uitleg en het bredere verhaal vaak onterecht blijken. Net als op ons congres, organiseert CD&V overal in Vlaan-deren infosessies voor haar leden en gente-resseerden. Omdat we als conversation party ook na de verkiezingen in dialoog willen

  gaan over het beleid dat we zullen voeren.

  Onze parlementsleden trokken en trekken gedurende drie maanden de boer op. In maar liefst 35 gemeenten gaan we langs, en er komen nog elke dag infosessies bij. Na afloop zijn de aanwezigen telkens zeer tevreden over de verhelderende uitleg, die heel wat bezorgdheden wegneemt. En de soms verkondigde onwaarheden in de me-dia weerlegt.

  Hebt u toch n van de infosessies gemist? Niet getreurd! In deze Ampersand hernemen we de 15 meest gestelde vragen over het re-geerakkoord. Extra leestip: ook in onze edi-ties van september en oktober stond al heel wat duiding over het nieuwe evenwicht waar CD&V samen met u aan wil verder bouwen.

  Ik beluisterde veel bezorgdheden en vragen bij de mensen. Als we dan het totale plaatje uitleggen, begrijpen mensen ook dat niets doen gn optie is. En dat onze kerndoelstelling jobs zorgt voor koopkracht en een stabiele financiering van onze sociale zekerheid.

  STEFAAN VERCAMER, KAMERLID

  HET REGEERAKKOORD ALTIJ DDUIDELIJ K EN KORT BIJ DE HAND!VRAAG HET NU AAN VIAWWW.CDENV.BE OF BEL 02/238 38 83

  WIJ KOMEN NAAR U!ONTDEK DE INFOMOMENTEN OP HTTP://BIT.LY/25DIALOOGMOMENTEN.i

  i

  4

 • CD&V INFORMEERT

  WORDT DE WERKLOOSHEIDS-UITKERING BEPERKT IN DE

  TIJD?

  Neen. CD&V gelooft niet dat je werklozen helpt door ze weg te halen uit de begeleiding naar een nieuwe job. Want dat is wat er gebeurt als men de werkloosheidsuitkering beperkt. Er zijn voldoende mechanismen om de kleine minderheid die weerbarstig weigert te werken, te sanctioneren.

  MOET IK ALS WERKLOZE DAN AAN GEMEENSCHAPSDIENST DOEN?

  Er is inderdaad afgesproken dat we mensen die lange tijd werkloos zijn, vragen om ook een inspanning te le-veren voor de samenleving. Het was voor CD&V wel es-sentieel dat dit kadert in een zinvol traject om mensen aan een job te helpen. Het gaat om twee halve dagen per week. De maatregel moet sociaal isolement, een vermindering van arbeidscompetenties en -attitudes en een moeilijke herintegratie in het reguliere arbeidscir-cuit voorkomen. Ook in dit geval zal het sociaal overleg moeten bepalen wat men verstaat onder langdurige werkloosheid.

  VOOR WIE GELDT DE INDEXSPRONG?

  De index blijft behouden. Maar de volgende aanpassing die er komt, slaan we over. Deze nmalige sprong geldt voor iedereen. Zowel voor zij die werken als voor zij die genieten van een uitkering (bv. een werkloosheidsuitkering of pensioen). Op vraag van CD&V zal deze in-dexsprong op een slimme manier gebeuren: we sparen de laagste uit-keringen en pensioenen. CD&V heeft tijdens de onderhandelingen een bedrag in de begroting vastgezet, specifiek voor de verhoging van de lagere uitkeringen en pensioenen. Het is nu aan de sociale partners om precies in te vullen hoe die zogenaamde welvaartsenveloppe precies wordt ingevuld. De indexsprong moet zorgen voor een sterkere com-petitiviteit van onze ondernemingen: economische groei die uitmondt in sociale vooruitgang.

  KRIJG IK ALS WERKENDE MEER KOOPKRACHT?

  Op uw belastingsbrief zal het bedrag voor de forfaitaire beroepskosten op-getrokken worden. Deze maatregel gaat al gedeeltelijk in werking vanaf 1 januari 2015. Dit levert u in 2015 gemiddeld 125 euro op, en vanaf 2016 jaarlijks 250 euro. Deze belastingvermindering is trouwens groter voor wie minder verdient.

  DRAGEN DE VERMOGENS BIJ?

  Ja. Het principe van de tax shift minder belas-ting op arbeid en meer op vermogens en vervui-ling zit ingebakken in het regeerakkoord. Met de doorkijktaks zetten we een eerste stap om grote vermogens die verscholen zitten achter in-gewikkelde constructies, toch correct belastingen te laten betalen zoals iedereen. CD&V is verder een bondgenoot om te bekijken hoe we lasten op arbeid verder kunnen laten dalen en tegelijkertijd grote vermogens meer kunnen laten bijdragen. We stellen vast dat steeds meer mensen die me-ning delen, ook bij andere partijen in de regering.

  IS ER NOG RUIMTE VOOR HET SOCIAAL OVERLEG?

  Dat het sociaal overleg overbodig of louter informatief zou zijn, klopt niet. Integendeel: de sociale partners moeten samen met de regering nog heel wat elementen uit het regeerak-koord uitwerken. We denken hierbij aan de volledige invulling van de welvaartsenveloppe en de extra som van 127 mil-joen euro, de begrotings-pot die wordt gebruikt om de laagste uitkeringen en pensioenen te verhogen. Ook op vlak van de pensi-oenhervorming moet er nog heel wat uitgeklaard worden, bv. welke beroepen vallen onder de noemer zwaar beroep. Het was CD&V die aan de onderhandelingstafel het so-ciaal overleg als rode draad in het regeerakkoord inschreef.

  #NIEUWEVENWICHT

  REGERINGSVERKLARING

  2,6EUROMILJARD

  INDEXSPRONG GEZINNEN

  SOCIAAL GECORRIGEERDVERMINDERINGPERSONENBELASTING

  STGINGUITKERINGEN & PENSIOENEN

  1,6EUROMILJARD1EUROMILJARD

  V INFORMEERT

  5

 • DOSSIER PENSIOENEN

  MOET IK TOT MIJN 67STE BLIJVEN WERKEN?

  Dat hangt er vanaf. Het overgrote deel van de mensen gaat voor 67 vervroegd met pensioen. De basisregel om met pensioen te gaan: voldoen aan de dubbele minimumvoorwaarde van 42 loopbaanjaren en een leeftijd van 63 jaar. Indien u voldoet aan beide voor-waarden, dan kan u met pensioen. Bijvoorbeeld: iemand die op 21 be-gon met werken behaalt op 63-jarige leeftijd 42 loopbaanjaren. Of iemand die op 22 begon te werken, behaalt op 64-jarige leeftijd 42 loopbaanjaren. Deze personen kunnen met pensioen.

  WIE MOET ER DAN WEL TOT 67 WERKEN?

  Een minderheid. Dit zijn veelal de mensen met een kortere loopbaan, die nooit kun-nen voldoen aan de minimumloopbaanvoorwaarde van het vervroegd pensioen (42 jaar) of de uitzondering lange loopbaan (44 of 43 jaar). Een voorbeeld hiervan is iemand die thuis bleef voor de kinderen tot 40 jaar. Als deze persoon 42 jaar zou moeten werken, kan deze pas op 82 met pensioen. De wetgever voorziet een billijke regeling voor mensen met een korte loopbaan: deze persoon mag toch op 67 (in plaats van 65) met pensioen vanaf 2030. Weliswaar zal het pensioen op dat moment niet hoog zijn gezien de korte loopbaan van 27 jaar. Iemand die tot zijn of haar 25 jaar studeerde en pas in dat jaar begon met werken, zal ook moeten werken tot 67 jaar, om aan 42 loopbaanjaren te geraken. Belangrijk in heel deze discussie: de gefaseerde invoering. De leeftijd van 67 jaar gaat pas in vanaf 2030.

  Let op: Op deze leeftijd kan u met pensioen, maar dat wil niet zeggen dat u een volledig pensioenrecht hebt opgebouwd. De norm daarvoor is en blijft 45 loopbaan-jaren (zie onder).

  WORDT ER R