Nieuwe Tijd - maart 2011

24
nieuwe tijd magazine voor openbare diensten maandblad van ACV Openbare Diensten - maart 2011 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel Europa: vijand van ons sociaal model? Agressie in openbare sector neemt toe

description

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Transcript of Nieuwe Tijd - maart 2011

Page 1: Nieuwe Tijd - maart 2011

nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

maandblad van ACV Openbare Diensten - maart 2011v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Europa:vijand van ons sociaal model?

Agressiein openbare sector neemt toe

Page 2: Nieuwe Tijd - maart 2011

In dit nummer

2

COLOFON

17

18

19

20

21

13

14

15

16

03

04

07

09

11

12

181307

bijzondere korpsenlokale en regionale besturen

Bijzondere korpsenLokale politie Balen-Dessel-MolWordt syndicale baksteen de eerste steen?

Copernicuspremie politie

Fietsvergoeding voor militairen

Familiale aanvullende vergoeding: discriminatie weggewerkt

VervoerVeiligheid voor chauffeurs en reizigers!

CAO-Onderhandelingen 2011-2012 worden opgestart!

Lokale & regionale besturenASBEST in Gavere

Gewest Gent-Eeklo trekt fotoactie ‘Kies voor Welzijn en Zorg’ op gang

OCMW-rechtspositie: opnieuw rond de onderhandelingstafel !

Externe personeelsmobiliteit

Naar een meer leeftijdsbewust personeelsbeleid in de lokale besturen

FederaalInformaticaproblemenbij Financiën

EditoEuropa op het juiste pad houden

FocusAgressie in openbare sector neemt toe

Europa: vijand van ons sociaal model?

Wereldwaterdag 22 maartWaterstres

Vlaamse overheidOnderhandelingen Vlaamse overheid

Renovatiesluiting KMSKA

redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelisseneindredactie Amélie Janssens Vormgeving Gevaert Graphics druk Corelio Printing | www.corelio.be

focus

Page 3: Nieuwe Tijd - maart 2011

edito 3

23

23

pensioenen

Maar we willen ons sociaal model

behouden

De afgelopen weken was er veel te doen rond de index. De regering heeft gelukkig goed gereageerd. Ook het ACV is duidelijk: werknemers moeten niet 3 keer betalen voor de crisis! Eerst door herstructureringen in bedrijven, daarna via besparingen

in de overheidsbegroting en dan nog eens door Europese ingrepen in lonen, arbeidsvoor-waarden en pensioenen. Wie de evolutie van de lonen bekijkt tussen 2000 en 2009, ziet een stijging in Groot-Brit-tannië met 14%, in Frankrijk met 8,6%, in België met 7,4%, in Nederland met 4,8%. Maar in Duitsland zijn de lonen verminderd met 4,8%. In Duitsland zijn ook 1€ jobs ingevoerd: na verloop van tijd moeten mensen een job aanvaarden die maar 1€ per uur verdient, om hun werkloosheidsuitkering te behouden. Miljoenen hamburgerjobs zijn er ingevoerd, met een loon van net iets meer dan 5 € per uur. Duitsland doet er alles aan om z’n beleid te expor-teren. Het zet andere landen onder druk om sociale verworvenheden af te bouwen. Op Duits – Frans initiatief woedt een debat over het Europees economisch beleid. Een ‘concurrentiepact’ is in de maak met voorstellen over: • Beperking van de loonevolutie• Verhoging van de pensioenleeftijd volgens de levensverwachting• Beperking van werkloosheidsuitkeringen• Snellere vermindering van de overheidsschuld, door de uitgaven te beperken.Half maart wordt dat besproken op een Europese top. Al voor het groot verlof komt er Eu-ropese wetgeving over; met Europese boetes als ‘bijsluiter’, voor wie er zich niet naar schikt. Die aanpak zet ons sociaal systeem zwaar onder druk Dat men Europese doelstellingen naar voren schuift, is normaal. Maar we willen ons sociaal model behouden. Jazeker, overheidstekorten moeten worden weggewerkt. Maar dat kan op verschillende manieren. En lidstaten moeten hun beleid kunnen afstemmen op de eigen situatie. In Duitsland zijn de sociale verschillen stevig toegenomen; ook het armoe-derisico is er toegenomen. Welnu, meer sociale onzekerheid en armoede, is niet de weg die we mogen in slaan. Het zijn net de landen met minder ongelijkheid die economisch goede prestaties kunnen voorleggen. We hebben geen boodschap aan een rechts beleid met dwaze saneringen die inhakken in sociale zekerheid en collectieve voorzieningen. We moeten Europa op het juiste spoor houden. Daarom organiseert het ACV, samen met het Europees vakverbond, een reeks syndicale acties. Niet tegen Europa, maar voor een Europa dat goed is voor de mensen.

Luc Hamelinck, Voorzitter

Europa op het juiste pad houden

PensioenenPerequatie: aangepaste resultaten

Werknemers- en zelfstandigenpensioen online aanvragen

Page 4: Nieuwe Tijd - maart 2011

focus

4

Alcohol zorgt vaak voor problemen

ze eigenlijk het tegenovergestelde en wach-

ten ze veel te lang om een dokter te consul-

teren. Ze verzwikken op woensdag hun enkel,

maar gaan niet naar de dokter, en op zaterdag

is de pijn zo erg dat ze naar de spoed komen.

Als ze hier dan wat moeten wachten, zijn ze

ook vaak ontevreden. En natuurlijk zorgt ook

alcoholmisbruik vaak voor problemen.”

Willy cornelis, chauffeur Mug - az jan palfijn gentWilly is chauffeur van het MUG-voertuig bij

het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn in Gent.

Bij dringende oproepen rukt de MUG uit en

een team van dokters en verpleegkundigen

dient ter plaatse de eerste zorgen toe, zodat

de patiënt veilig kan overgebracht worden

naar het ziekenhuis. Daarnaast is Willy ook

logistiek medewerker op de spoeddienst van

het ziekenhuis. Hij loopt er al enkele jaren

rond, en stelt toch vast dat er steeds meer

agressie is tegenover het personeel.

“Het gaat dan vooral over verbale agressie.

Daar worden we toch vrij frequent mee ge-

confronteerd. Het begint vaak al bij de op-

vang van de mensen op de spoeddienst. Ze

moeten zich aanmelden en uitleggen wat het

probleem is. Bij dat onthaal doen we al een

eerste triage en patiënten die medisch gezien

minder dringend moeten geholpen worden,

moeten soms even wachten omdat de dokter

bezig is met andere patiënten. Maar iemand

die naar de spoed komt, is vaak al uit zijn lood

geslagen en wat nerveus, en heeft dan wei-

nig geduld. Dan kunnen er al eens verwijten

komen.”

“Wat we ook veel horen is dat de patiënten

het niet eens zijn met het oordeel van de arts,

en daardoor wat beginnen tegen te werken.

De mensen zijn natuurlijk veel mondiger ge-

worden, en zoeken al veel informatie op voor

ze naar het ziekenhuis komen. Of soms doen

Amélie Janssensna rellen in het gesloten repatriëringscentrum 127bis in steenokkerzeel zijn 2 vleugels onbewoonbaar. op 1 avond werden 3 chauffeurs van exploitanten die rijden voor de lijn in brugge geconfronteerd met agressie. We kunnen er bijna niet meer omheen: onze maatschappij wordt agressiever en ook in de openbare sector is dit voelbaar. We praatten met enkele militanten over de situatie bij hen op het werk.

Agressie in openbare sector neemt toe

Willy Cornelis: “Iemand die naar de spoed komt, is vaak uit zijn lood geslagen en nerveus”

Page 5: Nieuwe Tijd - maart 2011

focus 5

mensen. Het is jammer dat onze chauffeurs

slachtoffer worden van het feit dat ze aan

dienstverlening doen. We hebben mensen

die echt bang zijn als ze hun job uitoefenen.

Zo vinden we steeds minder makkelijk chauf-

feurs voor bepaalde avondlijnen.”

“Het is vaak op die avondlijnen dat er proble-

men ontstaan. We rijden dan met de kleinere

belbussen, waar maar een beperkt aantal rei-

zigers mee kunnen. Wanneer de bus vol zit,

moeten de andere passagiers dus wachten

op de volgende bus, en dat zorgt natuurlijk

voor boze reacties. Maar een oplossing is niet

zo simpel te vinden. Grotere bussen kunnen

niet door de smalle en kronkelende wegen,

en voor meer belbussen is er niet voldoende

personeel. Na incidenten worden wel telkens

scherpere controles uitgevoerd. Wij zijn de

politie daar natuurlijk heel dankbaar voor,

maar dit zijn natuurlijk geen oplossingen op

lange termijn. Ik denk dus echt dat de menta-

liteit zal moeten veranderen.”

Miriam roquet, veiligheidsassis-tent - gesloten repatriëringcentrum 127bis steenokkerzeel“Dat er bij ons problemen zijn rond agressie is

in de laatste weken wel duidelijk geworden.

Wat ik wel belangrijk vind, is dat ons centrum

de juiste benaming krijgt. Het is een repatrië-

ringcentrum, en geen asielcentrum. En dat is

een groot verschil. In een asielcentrum zitten

mensen van wie de asielprocedure nog moet

opgestart worden of lopende is. Bij ons zitten

de mensen die de hele procedure al hebben

doorlopen, en die een negatief advies heb-

ben gekregen. Zij moeten dus het land uit.

Die mensen zijn dus heel onrustig, en verzet-

ten zich met alle macht tegen hun uitwijzing.”

“De regularisatiegolven van de afgelopen ja-

ren hebben de situatie niet verbeterd. Men-

sen die eigenlijk het land moeten verlaten,

proberen toch te blijven in de hoop geregu-

lariseerd te worden. Als ze kunnen bewijzen

dat ze al lang in ons land zijn, kan dit lukken.

Het huidige beleid, of het gebrek eraan, zorgt

voor grote chaos. Er is geen eenheid in beleid,

geen opvolging. Er is nood aan een Europees

“Maar al bij al valt het nog mee, hoor. Je moet

er natuurlijk ook wel mee kunnen omgaan.

Wij proberen zelf altijd heel kalm te blijven en

op de persoon in te praten. Het is belangrijk

dat je kan inschatten hoe ver je hierin kan

gaan, en wanneer je hulp moet inschakelen.

Voor die hulp kunnen we beroep doen op 5

stewards die op de site aanwezig zijn. Zij heb-

ben een specifieke opleiding gekregen en

kunnen helpen als het uit de hand loopt.”

“Ook de andere personeelsleden krijgen

vorming, zowel intern als extern, over het

omgaan met agressie. Maar er worden ook

concrete aanpassingen gedaan om de veilig-

heid van het personeel te garanderen. Het

onthaal op de spoedafdeling is bijvoorbeeld

al aangepast. Vroeger was daar gewoon een

schuifraam, maar dat was al een aantal keer

stukgeslagen. Nu is er vast glas geplaatst

waar je niet zomaar doorheen kan kloppen,

en niet kan open schuiven. Er is gewoon een

kleine ruimte open gelaten om door te kun-

nen praten. Het ziekenhuis doet dus wel de-

gelijk inspanningen voor het personeel als

het over agressie gaat.”

guy Van Hyfte, hoofdafgevaardigde acV - flanders coach group“Ook bij ons wordt het probleem steeds gro-

ter. Vroeger dacht ik nog dat agressie vooral

een probleem was van de grootsteden, maar

nu worden onze chauffeurs over heel Vlaan-

deren geconfronteerd met verbaal en fysiek

geweld.”

“Ik denk dat er vooral een mentaliteitswijzi-

ging nodig is bij de gebruikers van het open-

baar vervoer. Mensen hebben gewoon geen

geduld meer, en geen respect voor andere

Mensen hebben geen geduld meer,

geen respect

We hebben vooral een consequent

beleid nodig

Guy Van Hyfte: “Het is jammer dat onze chauffeurs slachtoffer worden van het feit dat ze aan dienstverlening doen”

Page 6: Nieuwe Tijd - maart 2011

focus

6

“Bij ons komt agressie vooral voor tijdens de

gesprekken met werklozen die hun inspan-

ningen voor hun zoektocht naar werk moeten

bewijzen (dienst DISPO). Ook bij de afdeling

betwiste zaken reageren de bezoekers vaak

hevig, net als bij de controlediensten. Daar

zijn een aantal heel eenvoudige ingrepen ge-

daan aan de infrastructuur. De afstand tussen

het personeel en de bezoeker aan een bureau

is groter gemaakt, en de bureaus lopen nu ook

over de hele breedte van het kantoor, zodat

een agressieve bezoeker niet meer rond het

bureau kan lopen om het personeelslid aan

te vallen. Ook de pc’s werden vastgeschroefd

aan het bureau. Er zijn pictogrammen aange-

bracht die dieren in het bureau verbieden, en

in sommige werkloosheidsbureaus werken

veiligheidsagenten.”

“Voor slachtoffers van agressie is een eenvor-

mige aangifte ontwikkeld, die meteen een

batterij aan hulp in gang zet: juridische hulp,

psychologische bijstand, medische hulp. We

proberen nu ook betere afspraken te maken

met onze zogenaamde ‘bevoorrechte part-

ners’, zoals de uitbetalingsinstellingen, de

OCMW’s en de plaatsingsdiensten (VDAB en

Forem) om beter informatie uit te wisselen.

RVA werkt ook nog aan een systeem van elek-

tronische registratie van de bezoekers. Dan

zou iedere bezoeker bij het binnenkomen ge-

registreerd zijn. Dat kan helpen bij het identi-

ficeren van een dader.”

“Het is dus echt een mix van pro-actief pro-

beren optreden tegen agressie en het beter

opvangen en begeleiden van slachtoffers.”

asielbeleid met een consequent uitwijzings-

beleid.”

“Een ander groot probleem van ons centrum,

is het gebrek aan een medische dienst. Er is

wel een medische vleugel voorzien, maar het

dokterskabinet wordt alleen gebruikt voor

het spreekuur van de dokter. Het gebeurt dan

dat drugverslaafden bij de andere bewoners

op de kamer komen, en dat geeft vaak pro-

blemen: afpersing, onderlinge ruzies, enzo-

voort.”

“Gelukkig kan het centrum rekenen op de

goodwill van het personeel. Wij halen dage-

lijks de lont uit het kruitvat.”

francky segaert, Vrijgestelde militant - rVa“Agressie is een echt fenomeen van de tijd.

Bij de RVA is het de laatste tijd zo erg, dat

ook de leiding overtuigd is dat er iets moet

gebeuren. Er is daarom een ‘globale aanpak

van agressie’ ontwikkeld. Die focust zowel op

preventieve maatregelen als op nazorg voor

de slachtoffers.”

“We zijn vooral blij dat de leiding van RVA

inziet dat personeelsleden beschermen ook

goed is voor de organisatie. Zij zien dit echt

als een win-winsituatie: door de personeels-

leden beter te beschermen, vermindert het

risico op afwezigheden en arbeidsongeval-

len, en werken ze aan het imago van de or-

ganisatie.”

Eenvoudige ingrepen

aan infrastructuur

Miriam Roquet: “Drugsverslaafden zorgen voor problemen: afpersing, onderlinge ruzies,…”

Francky Segaert: “Personeelsleden beschermen is ook goed voor de organisatie”

Page 7: Nieuwe Tijd - maart 2011

7focus

arbeidsmarkt flexibeler te maken.

Alsof dat nog niet erg genoeg is, proberen

Duitsland en Frankrijk (Merkel en Sarkozy)

hun ‘pact voor de competitiviteit’ door te

duwen, met de afschaffing van de indexe-

ringsmechanismen en het verhogen van de

pensioenleeftijd. Gelukkig heeft België zich

hiertegen al verzet, en ligt er voorlopig nog

geen tekst op tafel. Maar het is zeker dat al

deze thema’s de komende weken nog ter

sprake zullen komen.

Wat staat er op het spel in belgië?• Er zou opnieuw een soort “Europese

loonnorm” ingevoerd worden voor het

concurrentievermogen. Door dit mecha-

nisme hebben de Commissie en de Euro-

pese Raad de macht om tussenbeide te

komen in de akkoorden (onderhandeld

door de Belgische sociale partners) als

de loonevolutie als “buitensporig” wordt

beschouwd, met boetes als gevolg als de

lonen niet worden aangepast.

• Over het algemeen zorgt dit mechanisme

ervoor dat de lonen op Europees niveau

dalen. Telkens als een land zijn “concur-

rentievermogen” versterkt door loonma-

tiging zal het concurrentievermogen van

andere landen namelijk nog zwaarder

onder druk komen te staan.

• Het komt erop neer dat de automatische

indexering zwaar onder druk staat, of het

economic governance?In 2010 startte Europa met de voorberei-

ding van Europa 2020, de opvolger van de

Lissabonstrategie, en dus de economische

strategie voor de komende 10 jaar. Maar de

crisissen in Griekenland en Ierland zorgden

ervoor dat Europa 2020 een heel andere rich-

ting insloeg: die van snelle structurele her-

vormingen en streng budgettair toezicht. Het

evenwicht tussen sociale en economische

doelstellingen raakte volledig zoek. Vandaag

wil Europa vooral de overheidstekorten en

-schulden strikt beheersen, en het concur-

rentievermogen tussen Europese landen

enerzijds en tussen Europa en de rest van de

wereld anderzijds verhogen. Men denkt dit te

moeten doen door de lonen te verlagen en de

in de komende weken en maanden wordt binnen de europese instellingen gestemd over het project ‘economic governance’. dit project is bedoeld om het europese sociaal model te vrijwaren en te versterken, maar het kondigt zich vooral aan als een vijand voor ons belgisch sociaal model. Het is een di-recte aanval op de rechten van werknemers en personen die een sociale uit-kering ontvangen. daarom gaat acV, en ook acV-openbare diensten over tot actie.

Europa: vijand van ons sociaal model?

ACV-dossier, Europa: vriend of vijand

Page 8: Nieuwe Tijd - maart 2011

8

focus

Het ACV zal zich dus, samen met het Europees

Vakverbond (EVV), stevig verzetten tegen

deze maatregelen die ons Belgische sociaal

model onderuit willen halen. Dit zal gebeuren

naar aanleiding van belangrijke Europese bij-

eenkomsten tussen maart en juni, maar ook

via concrete acties die door de verbonden en

centrale georganiseerd worden.

ook wij voeren actieOok ACV-Openbare Diensten zal actie voeren

tegen deze nieuwe Europese koers, omdat die

heel concreet de openbare sector viseert. Hou

in de komende weken zeker onze website in

het oog : www.acv-openbarediensten.be

nu door het mechanisme voor toezicht is

of door het concurrentiepact van Merkel,

die zelf de automatische indexering wil

schrappen!

• Het interprofessionele en sectorale so-

ciaal overleg zal dus misschien op losse

schroeven komen te staan bij beslissing

van de Commissie en andere lidstaten

van de eurozone;

• In de praktijk betekent dit dat de positie

van de vakbonden zal verzwakken en de

positie van de werkgevers versterken. De

slagkracht van de vakbonden – het recht

om te onderhandelen en het stakings-

recht – komt dus in het gedrang.

• De wil om het bezuinigingsbeleid te ver-

sterken door zich te richten op de uitga-

ven, inclusief de toekomstige uitgaven

gelinkt aan de vergrijzing, brengt de

overheidsfinanciering van pensioenen en

gezondheidszorg en de financiering van

de overheidsdiensten in België zwaar in

gevaar. Dan spreken we nog niet over het

banenverlies in de overheidssector en de

gevolgen van dit bezuinigingsbeleid voor

de privésector, terwijl het werkloosheids-

niveau al hoog is.

• Zowel de Commissie als Merkel willen de

pensioenleeftijd optrekken in functie van

de evolutie van de levensverwachting.

Concreet zou de pensioenleeftijd kunnen

worden opgetrokken tot 67 jaar. Het stel-

sel van de brugpensioenen ligt eveneens

in het vizier van de Commissie en het Co-

mité voor de Werkgelegenheid.

• Op de arbeidsmarkt draait het allemaal

om: ontmanteling van de werkloosheids-

verzekering en flexibilisering, flexibilise-

ring, flexibilisering, …

ACV vindt dat al deze beslissingen op Euro-

pees niveau veel te snel worden genomen,

zonder daarbij de sociale partners te betrek-

ken. We denken bovendien dat het grote pu-

bliek zich niet echt bewust is van de gevaren

en de mogelijke gevolgen.

1 Vrijwaring van index, voor werkne-mers, ambtenaren en sociale uitke-ringen. Europa, handen af van de index.

Pak de problemen aan bij de bron: over-

dreven prijzen voor levensnoodzakelijke

producten: elektriciteit, gas, voeding…

2 ruimte voor loonoverleg in de secto-ren en bedrijven. Europa, stop het in-

beuken op de vrijheid van overleg. Laat

de werknemers delen in de groei en de

winsten.

3 bestrijd de armoede onder werken-den. Europa, zorg er in elk land, in elke

sector en voor elke leeftijd behoorlijke

minimumlonen komen. Stop met de

kritiek dat de huidig minimumlonen te

hoog zijn.

4 fatsoenlijke uitkeringen voor langdu-rig werklozen. Europa, bestrijd de lang-

durige werkloosheid, niet de langdurig

werklozen. Stop met de pogingen hun

uitkering stop te zetten of te verminde-

ren.

5 bevorder de werkzekerheid. Europa,

maak flexibele contracten zekerder. In

plaats van vaste contracten onzekerder te

maken door bescherming tegen ontslag

af te bouwen.

6 op tijd genieten van oude dag. Europa,

waag het niet de pensioenleeftijd op te

trekken. Pak de werkloosheid aan van 18

tot 64 jaar. In het bijzonder bij jongeren.

7 Menselijke eindeloopbaanregelingen. Europa, stop uw aanvallen op het brug-

pensioen. Overtuig werkgevers om ou-

deren niet de deur wijzen en om ze aan

te werven. Help oudere werknemers hun

job te behouden of aan de bak te komen.

8 leefbare pensioenen. Europa, de Bel-

gische pensioenen zijn niet denderend.

Jaag geen gepensioneerden in de ar-

moede door het pensioen te laten zakken

naarmate de levensverwachting stijgt.

9 saneer sociaal. Europa, misbruik de sa-

nering van begrotingen niet om blind

te doen hakken in sociale zekerheid en

collectieve voorzieningen. Bekijk zeker

ook wat kan aan de inkomstenkant. Door

vermogens en inkomens uit vermogens

sterker te belasten, met inbegrip van een

taks op financiële transacties. En door de

lekkages te stoppen van fiscale fraude,

bijdragefraude en ontwijking.

10 financiële markten aan de leiband. Eu-

ropa, stop de obsessie om de arbeidsmarkt

te hervormen. Begin eindelijk eens met de

hervorming van de financiële markten.

tien acV-eisen naar europa

Page 9: Nieuwe Tijd - maart 2011

focus 9

een greep uit de waterproblemen op wereldvlak:

1 De huidige waterstresslijn, waar men

minder dan 1700m³ water per jaar per in-

woner beschikbaar heeft, situeert zich op

de lijn China; India; Irak; Saoedi-Arabië; de

landen rond de Middellandse zee en Oost

Afrika. Per dag sterven er in de wereld

3000 mensen door gebrek aan drinkbaar

water en sanitair. Rond 2025 verwacht

men dat deze waterstresslijn tot onze re-

gio opgeschoven is.

2 De toename van de verstedelijking van

de wereld. Steden moeten gemanaged

worden met de nodige middelen. Waar

vinden ze echter het geld? Zonder geld

is er geen goed management van de (wa-

ter)middelen mogelijk. De overheid dient

hier de nodige middelen beschikbaar te

stellen, zeker wanneer we een degelijk,

betaalbaar watermanagement willen zo-

wel qua aanvoer als qua afvoer van water,

voor de samenleving in de stad.

3 De verdeling van de bevolking over de

wereld is niet evenredig. Ongeveer 25%

van de wereldbevolking woont op maxi-

mum 25km van de kust. Door deze grote

concentratie hebben we sterk vervuild

oppervlaktewater en door het ontrekken

van water uit de ondergrond, een verzil-

ting van het grondwater.

Hoe kan men aan deze problematiek een antwoord geven?

1 Ontzilting

De technologie voor het ontzilten van

zeewater is sterk gevorderd en kan een

oplossing bieden. Ontzilting gebeurt

voornamelijk door opwarming of door

omgekeerde osmose. De plannen be-

staan om op wereldvlak tegen 2016 een

capaciteit te halen van 109 m³/jaar. Dit is

nog maar 1% van de wereldbehoefte.

2 Optimalisatie netbeheer

Slechte leidingen zijn oorzaak van een

hoog waterverbruik. In Parijs loopt on-

geveer 30% van het geproduceerd wa-

ter verloren. In Cairo is dit zelfs 60% van

de totale productie. Hier is voornamelijk

de private uitbating de oorzaak van het

slechte netrendement. Bij private uitba-

ting wordt steeds getracht met een mi-

nimum aan investeringen een maximum

inkomen te genereren. De kwaliteit van

het geproduceerde water voldoet in de

meeste gevallen net aan de minimum-

norm, maar ook hier is er een groot ver-

schil te merken met het water geleverd

door publieke actoren.

De situatie is complexer dan gewoon water te

kort of te veel. Alles heeft te maken met de

hoeveelheid water die ons natuurlijke ecosys-

teem nodig heeft (grondwaterpeil, bomen en

planten, dier en mens). Als dit natuurlijke eco-

systeem een tekort heeft, dan spreken we van

waterstress. Zestig procent van de wereldbe-

volking heeft straks waterstress. Eén van de

grootste oorzaken is niet alleen de landbouw

(goed voor 71% van het waterverbruik op we-

reldvlak), maar ook de toenemende industrie.

Op Europees vlak is er een grote behoefte aan

een comité die de waterschaarste en droogte

behartigt. De beschikbaarheid van water

wordt een grote zorg. De vraag naar water is

groter dan de beschikbaarheid.

Peter De Paepede overstromingen van de laatste maanden hebben de getroffen bewoners heel wat kopzorgen en stress bezorgd. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Worden we overstroomd? Volgens heel wat vooraanstaande wetenschap-pers niet noodzakelijk. Water is namelijk niet altijd even beschikbaar. daar-om is het nodig om zorg te dragen voor wat we hebben en een verstandige keuze te maken tussen een privaat beheer of beheer door de openbare sec-tor. overstromingen en afvalbeheer maken deel uit van een goed waterma-nagement voor de regio en de bevolking.

WaterstressWereldwaterdag 22 maart

Waterstresslijn komt

steeds dichterbij

Page 10: Nieuwe Tijd - maart 2011

focus

10

3 Bronnen

Men moet stoppen met het uitputten van

bronnen. Onderhoud van onze rivieren

en hun oevers is van cruciaal belang.

publiek of privaat?Na de verschillende aanvallen van de private

sector op de openbare watermaatschappijen

leeft er bij velen het valse gevoel dat het pleit

gewonnen is en dat men kan spreken over

een trend naar het openbaar houden of zelfs

terugbrengen van de private markt naar de

openbare markt. Dit is zo in onze regio, maar

weet dat er in 2008 toch 68 openbare maat-

schappijen in de Europese unie geprivati-

seerd zijn.

Enkele voorbeelden van privatisering en te-

rugkeer naar openbare diensten:

• Na jarenlange private uitbating van de

stad Parijs door Suez is de exploitatie

sinds 1 januari 2010 opnieuw in open-

bare handen. In Duitsland tekenen zich

dezelfde scenario’s af.

• In het Verenigd Koninkrijk is na de libera-

lisering onder Tatcher het evenwicht nog

steeds niet hersteld. De regulator dwingt

daar de maatschappijen om de nodige in-

vesteringen te doen.

• Berlijn heeft in 1996 beslist om de water-

dienst te privatiseren. Snel werd jaar na

jaar de prijs voor de consument met tel-

kens 15% verhoogd. De nodige investe-

ringen bleven achterwege. Het burgerini-

tiatief “Berliner Wassertisch” heeft hierop

een referendum gestart. Meer dan 280 000

Berlijners hebben het referendum onder-

schreven en verzetten zich tegen de ge-

volgen van deze beslissing.

• De Stad Kiel heeft in 2001 haar water-

dienst verkocht. De verantwoordelijke

beleidsvoerder Hans-Werner Tovar heeft

zich hiervoor reeds openlijk verontschul-

digd. Hij bekende dat dit de grootste fout

in zijn beleidsvoering was.

• Hamburg is een juweel op gebied van

waterdienst. Het is in Europa de oudste

openbare dienst. Deze communale wa-

termaatschappij geeft zekerheid en staat

onder sociale controle. Door systematisch

een investeringsprogramma uit te voeren

en de lekken grondig aan te pakken zijn

er weinig lekverliezen. De private sector

ligt evenwel op de loer want hier kan men

jaren winst genereren zonder dat men

veel moet investeren.

• In Londen varieert het waterverlies in

het net tussen de 30 en 60%. Meermaals

staan de inwoners ‘s morgens op zonder

dat er water beschikbaar is. Gelukkig is

onder een sociaal beleid een kentering

gekomen en worden de private spelers

gedwongen investeringen te doen.

Het is duidelijk: een openbare waterdienst is

de beste garantie op betaalbaar water, be-

schikbaar voor iedereen. De verschuiving van

de waterstresslijn naar het noorden toe (naar

onze streken) moet beantwoord worden met

een strak beleid waarbij investeringen ge-

waarborgd worden, zonder winstbejag met

de sociale controle van het communaal be-

stuur.

Het ecosysteem moet zo op een normale,

natuurlijke manier zijn werk kunnen doen.

De natuurlijke waterbevoorrading via grond-

water en langs het oppervlak moet in even-

wicht blijven. Waar nodig bijgestuurd door

de mens, maar zonder het evenwicht te ver-

storen. Wanneer nu behoedzaam omgegaan

wordt met de natuurlijke waterreserves kan

de verschuiving tegengegaan worden en kan

de waterstress verdwijnen.

Page 11: Nieuwe Tijd - maart 2011

vlaamse overheid 11

Onderhandelingen

Vlaamse overheid Sofie Moermanop de eerste vergadering van dit jaar werden twee aanpassingen aan het Vlaams personeelsstatuut goedgekeurd met de hierna vermelde opmerkingen.

kinderbijslagHet ontwerpbesluit van de Vlaamse regering

tot wijziging van het VPS van 13 januari 2006

wat betreft kinderbijslag en andere bepalin-

gen voorziet drievoudige kinderbijslag voor

de personeelsleden van het Vlaams ministe-

rie Internationaal Vlaanderen die gedurende

meer dan zes achtereenvolgende maanden

hun ambt in het buitenland uitoefenen en er

hun kinderen opvoeden.

FCSOD vraagt dat omwille van het gelijk-

heidsbeginsel ook voor “de personeelsleden”

van het FIT en Toerisme Vlaanderen die ge-

durende meer dan zes achtereenvolgende

maanden hun ambt in het buitenland uitoe-

fenen en er hun kinderen opvoeden een ge-

lijkaardige regeling (drievoudige kinderbij-

slag) wordt uitgewerkt via een ASB.

Op het sectorcomité 18 van 22 november gin-

gen wij ervan uit dat de door ons gemaakte

afspraken in dit kader (recht op drievoudig

kindergeld op basis van het gelijkheidsbe-

ginsel binnen gelijkaardige entiteiten en

statuten) gelden voor “alle personeelsleden”

van het FIT die gedurende meer dan zes ach-

tereenvolgende maanden hun ambt in het

buitenland uitoefenen en er hun kinderen op-

voeden (conform de regeling voor het Vlaams

ministerie Internationaal Vlaanderen) en niet

enkel de “statutaire personeelsleden” zoals nu

opgenomen in de “varia” van het verslag van

22 november.

MaaltijdvergoedingGezien het KB van 12 oktober 2010 uitdruk-

kelijk vermeldt dat een maaltijdcheque niet

gecumuleerd mag worden met een onkos-

tenvergoeding voor eenzelfde maaltijd voor

dezelfde dag, is de Vlaamse Regering ge-

noodzaakt om het VPS hieraan aan te passen.

Dit betreft een daling van de maaltijdvergoe-

ding met 1,41 euro per dag.

Wij wijzen hierbij op het feit dat het hier mid-

delen betreft uit een vorig sectoraal akkoord

en dat wij een engagement verwachten dat

deze middelen ook zullen herbesteed wor-

den binnen een volgend sectoraal akkoord.

VervangingFCSOD kan niet akkoord gaan met artikel 4 en

5 betreffende de vervanging van een N-func-

tie en de toekenning van de mandaattoelage

aan de vervanger van een N-functie.

Aangezien de N-functie een voltijdse op-

dracht is met grote verantwoordelijkheden,

lijkt het ons niet aangewezen dat een andere

titularis van een management- of projectlei-

dersfunctie van N-functie van de diensten

van de Vlaamse overheid deze taken gedu-

rende langere periode overneemt. Doordat

deze vervanger maximaal kan aangewezen

worden voor de nog lopende duur van het

mandaat kan dit niet uitgesloten worden. In

het kader van de huidige besparingen lijkt

het ons ook niet aangewezen nu een cumul

van mandaattoelagen in te voeren.

In het kader van de huidige besparingen lijkt het ons ook niet aangewezen

nu een cumul van mandaattoelagen in

te voeren.

u43ajn
Cross-Out
u43ajn
Replacement Text
ACV-Openbare Diensten
u43ajn
Cross-Out
u43ajn
Replacement Text
ACV-Openbare Diensten
Page 12: Nieuwe Tijd - maart 2011

vlaamse overheid

12

leg worden besproken en moeten ons advies

krijgen.  

Werkroosters en inherente compensatierege-

lingen vormen een belangrijk onderdeel van

een arbeidsreglement. Het KMSKA heeft nog

steeds geen officieel arbeidsreglement. ACV-

Openbare Diensten dringt er al een hele poos

op aan. Maar nu komt er echt schot in de zaak.

De directie belooft ons voor half maart een

voorstel te doen en wenst dit ontwerp van ar-

beidsreglement met ons op te nemen in het

komende vakbondsoverleg (april). Dit voor-

stel zullen wij alvast voorleggen aan onze

leden zodat we vooraf goed geïnformeerd

zijn over de bekommernissen, de inzichten en

meningen van onze leden en het personeel.

onze werkpunten in het kortACV-Openbare Diensten blijft verder werken

aan de best mogelijke werksituatie voor alle

personeelsleden tijdens de renovatieperiode.

ACV-Openbare Diensten gaat voor een duide-

lijk arbeidsreglement met inbegrip van even-

wichtige werkroosters en eerlijke compensa-

tieregelingen voor bijzondere arbeidsituaties.

De directie werkt aan een personeelsplan te-

gen dit najaar. ACV-Openbare Diensten houdt

de directie hieraan en wenst daarbij een snel-

le uitvoering/invulling van dit personeelsplan

zodat er eindelijk een duidelijk perspectief op

statutarisering en bevordering komt.

ACV-Openbare Diensten ijvert verder voor

een kwalitatieve , een gezonde en een veilige

werkomgeving dat is uitgetekend in een vijf-

jaarlijks globaal preventieplan en een jaarlijks

actieplan. 

• Met een kunstwerkcollectie die wordt uit-

gesplitst over meer tentoonstellingsruim-

ten en nog meer dan voorheen wordt uit-

geleend aan buitenlandse musea hebben

wetenschappers en restaurateurs hun

handen vol.

• Het museum, weliswaar in een andere ge-

daante, blijft dus volop actief. Alle onder-

steuningsdiensten zoals voor personeels-

zaken, voor de financiële winkel, voor

promotie, voor de externe en de interne

communicatie, enz. blijven broodnodig

en aan boord. Deze diensten nemen hun

intrek in het administratief centrum van

de Vlaamse overheid te Antwerpen.

Blijvend werk voor ieder personeelslid en alle

personeelsleden in dienst van het Museum

strookt met onze uitgangspunten. Zo moet

het, een goede zaak vinden we!

Maar ons werk is nog niet af De verhuizing naar de nieuwe locaties moet

nog effectief gebeuren. In deze tijdelijke

locaties moeten alle personeelsleden wer-

ken in een gezonde, veilige en liefst aange-

name  werkomgeving. De interne preventie-

dienst werkt daaraan.

Door de intrek in nieuwe locaties en in tentoon-

stellingsruimten in samenwerking met ande-

re uitbaters worden bestaande werkroosters

in meer of mindere mate aangepast. Samen

met haar diensthoofden maakt de directie

daar werk van. Deze aanpassingen moeten

vooraf aan de invoering in het vakbondsover-

zekerheid voor het personeelIn eerdere bijdragen gaven we aan dat voor

ACV-Openbare Diensten deze sluiting niet

kan leiden tot ontslag van personeel of het

onderbrengen van de personeelsleden bij

een andere werkgever dan de Vlaamse over-

heid. Het voorbije jaar hamerden we tijdens

het vakbondsoverleg sterk op onze uitgangs-

punten. We merkten wel dat de directie oor

en ogen heeft voor onze eisen maar tot he-

den misten we duidelijke engagementen op

dat vlak. Van deze engagementen heeft de

KMSKA-directie nu haar werk gemaakt. We

lichten ze toe:

• De erfgoedbewakers zullen worden inge-

zet in het nieuwe Museum aan de Stroom

en de Koningin Fabiolazaal te Antwerpen

waar in samenwerking met de Stad en de

Provincie op een permanente manier een

gedeelte van de collectie zal worden ten-

toongesteld.

• De nachtwakers worden in de eerste fase

van de renovatie (tot eind 2012) ingezet

in het eigen museumgebouw voor de

bewaking van het gebouw en een deel

van de collectie die wordt ondergebracht

in een intern depot dat daarvoor wordt

ingericht. Voor de periode nadien wordt

nog gewerkt aan een afdoende oplos-

sing.

• Onderhoudspersoneel en technici wor-

den ingezet in de verschillende tijdelijke

locaties en museumruimten die door het

KMSKA worden ingenomen.

Eric Van den BroeckHet koninklijk Museum van schone kunsten antwerpen (kMska) is gehuisvest in een gebouw van de Vlaamse gemeenschap. dit imposant maar wat verou-derd gebouw heeft nood aan meer, ruimere en technologisch hoogstaande tentoonstellingsruimten die de bezoekers ook in de toekomst naar het muse-um lokken en bekoren. een grondige en grootschalige renovatie start daarom binnen enkele maanden. Hierdoor sluit het museum eind april haar deuren. de werken zullen in twee fasen worden uitgevoerd en lopen tot eind 2017.

Renovatiesluiting KMSKA

Page 13: Nieuwe Tijd - maart 2011

lokale & regionale besturen 13

Op 25 februari 2011 hadden we dan uiteinde-

lijk een BOC (het rapport dateert van 22 de-

cember 2010), na een discussie blijkt dat het

gemeentebestuur na 2 maand heeft beslist

om een interne opleiding te voorzien voor

het personeel. Verder werden er geen acties

of preventieve maatregelen ondernomen!

Pittig detail, op 24 januari 2011 kregen we een

mail van de gemeentesecretaris dat de

opdracht werd gegeven om een aantal

asbestsituaties onmiddellijk te neutraliseren.

Op 25 februari 2011 blijkt dat dit nog nergens

is gebeurd.

voor de non-profit. De non-profit heeft altijd

al steun gehad van de publieke opinie. Die

steun maken we vandaag zichtbaar door zo-

veel mogelijk mensen te vragen om te po-

seren met de affiche van “kies voor zorg en welzijn” in de hand.

Op de militanten vergadering werd be-

slist om samen op stap te gaan, we gaan

op bezoek in de diverse OCMW’s, AZ Jan

Palfijn en naar het ZORGcentrum in Lem-

Als we ons ongenoegen uiten over het feit dat

beloftes niet worden uitgevoerd, dan zijn we

niet constructief! Nogmaals het bewijs van

onwil en dat men heel lichtzinnig omspringt

met het ASBEST dossier en met de veiligheid

van het personeel.

Het zal opnieuw een warme zomer worden in

Gavere!

berge. Zo kunnen we deze actie mee on-

dersteunen en hebben we op de werkvloer

persoonlijk contact met het personeel.

Onze groepsfoto geeft het startschot van

onze ‘toer’ binnen het Gewest Gent-Eeklo. Op

onze website www.acv-lrb-gent.be, kan u de

planning van onze bezoeken terugvinden!

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen,

dat het bestuur heel lichtzinnig omspringt

met dit dossier. Wat ons verontrust, is dat de

vertegenwoordiger van Securex (weliswaar uit

het vuistje, want hij had het dossier niet mee)

meedeelde dat van de 17 diverse locaties er

meer dan de helft asbest bevatten. Tijdens

de vergadering van 17 december hebben wij

onze bezorgdheid ten stelligste uitgedrukt.

Ook deelde men ons mee dat er asbest werd

vastgesteld in een aantal krijtborden in een

gemeenteschool.

Dag in dag uit zetten de werknemers van de

non-profit zich in voor het welzijn van ieder-

een. Zij doen dat met hart en ziel. Om die zorg

goed te kunnen geven is een aangename

werksfeer met goede loon- en arbeidsvoor-

waarden nodig. Om dat te realiseren moeten

goede, nieuwe sociale akkoorden worden

afgesloten met de verschillende regeringen.

Niet enkel de werknemers, maar echt ieder-

een is gebaat met goede sociale akkoorden

Peter Wieme op 17 december 2010 kwam het boc/Hoc samen. dit met onder andere de bedoeling om volgens de uitnodiging de asbestinventaris te bespreken. door de externe vertegenwoordiger van securex werd gesteld dat het as-bestinventaris dossier nog niet is afgerond!?

ASBEST in GavereEerst bracht men jobs in gevaar, nu de gezondheid van de werknemers en schoolkinderen!

Gewest Gent-Eeklo trekt fotoactie ‘Kies voor Welzijn en Zorg’ op gangPeter Wieme

Page 14: Nieuwe Tijd - maart 2011

lokale & regionale besturen

14

Wij stellen vast dat noch het personeel,

noch de drie vakbonden, noch een groot deel van de OCMW- besturen achter het rechtspositiebesluit staan.

ACV-Openbare Diensten gaat NIET akkoord

met het besluit over de OCMW-rechtspositie-

regeling. We stellen bij de onderhandelingen

in de besturen veel weerstand vast tegen het

rechtspositiebesluit, zowel bij het personeel

als bij de besturen zelf. Veel OCMW-besturen

en personeelsleden laten ons weten dat ze

het met de inperking van vakantie- en feest-

dagen heel moeilijk hebben. Ook wordt een

discriminatie aangevoeld tussen verschillen-

de personeelsgroepen. Verder zorgt de strak-

ke interpretatie van de overgangsbepalingen

in sommige OCMW’s voor veel ongenoegen

bij het personeel.

Wij stellen vast dat noch het personeel, noch

de drie vakbonden, noch een groot deel van

de OCMW- besturen achter het rechtspositie-

besluit staan. We hebben de voorgenoemde

bezwaren herhaaldelijk op tafel gelegd en

willen dat blijven doen. Eind vorige maand

schreven we opnieuw een brief naar Minister

Bourgeois met de vraag om opnieuw rond de

tafel te gaan zitten. We wachten vol ongeduld

op een antwoord: wordt vervolgd dus.

OCMW-rechtspositie: opnieuw rond de onderhandelingstafel!

voor de vacante betrekking. Die individuele

vrijheid was voor ons een breekpunt. Mobili-

teit tussen besturen is gebaseerd op weder-

kerigheid.

Op de eerste plaats zullen interne mobiliteit

en bevordering mogelijk worden binnen de

verschillende geledingen van een lokaal be-

stuur: tussen de gemeente en het OCMW; 

tussen de gemeente en haar autonome be-

drijven; tussen de provincie en haar auto-

nome bedrijven; tussen het OCMW en haar

autonome vereniging(en). Er zijn waarborgen

voor het behoud van anciënniteit.

Op de tweede plaats kunnen de gemeente

en het OCMW; of de gemeente en haar auto-

nome bedrijven; of de provincie en haar au-

tonome bedrijven kiezen om gemeenschap-

pelijke selectieprocedures te organiseren en

wervingreserves aan te leggen. Deze optie

staat niet open voor een OCMW en haar ver-

enigingen.

Op de derde plaats zal externe mobiliteit mo-

gelijk zijn tussen de lokale besturen onderling

en de diensten van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse regering wil de mobiliteit van

het overheidspersoneel bevorderen. Daartoe

keurde ze een ontwerpbesluit goed over per-

soneelsmobiliteit.

Met het besluit zal het personeel van de

Vlaamse lokale besturen gemakkelijker kun-

nen overstappen naar andere geledingen van

het lokaal bestuur, naar andere lokale bestu-

ren en op termijn naar de Vlaamse overheid.

Telkens gaat het om een mogelijkheid voor

het bestuur en een vrijwillige keuze van het

personeelslid om zich kandidaat te stellen

Externe personeelsmobiliteitJoris Lermytte

Page 15: Nieuwe Tijd - maart 2011

lokale & regionale besturen 15

flexibiliteit komt van twee kantenLanger werken komt eens te meer neer op

een vraag om flexibiliteit van het personeel.

Flexibiliteit betekent in de praktijk vaak dat de

werknemer zich moet aanpassen aan nieuwe

eisen en arbeidsomstandigheden, maar flexi-

biliteit moet ook van de andere kant komen.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid betekent

een goede combinatiemogelijkheid werk-ge-

zin, mogelijkheden op het vlak van horizon-

tale personeelsmobiliteit (overschakelen naar

een gelijkwaardige, maar minder lichamelijk

belastende of stresserende job), meer afwis-

seling in het takenpakket, enz.

VormingskansenEen gerichte en kwaliteitsvolle vorming blijft

belangrijk, voor alle leeftijdsgroepen. Uit de

ingezamelde gegevens blijkt echter dat de

vormingskansen afnemen met de leeftijd. Dit

geldt nog dubbel zoveel voor de lagere ni-

veaus. Het gevolg is dat oudere werknemers

niet meer de kans krijgen om hun competen-

ties bij te schaven. Als je niet de kans krijgt

om je bij te scholen, dan raak je hopeloos

achterop, je wordt gedemotiveerd en dan is

langer werken natuurlijk geen aantrekkelijk

vooruitzicht meer.

Motiverend leiderschapEen degelijk personeelsbeleid streeft naar

motiverend leiderschap. Een goede leiding-

gevende zorgt ervoor dat zijn of haar dienst

efficiënt werkt en doet wat ervan verwacht

wordt, maar die doet ook aan wat men in

HRM-termen noemt “management by wal-

king around” (een woordje Engels komt altijd

van pas in deze discussie). Hij/zij is het eerste

aanspreekpunt om problemen op te lossen

vóór ze uit de hand lopen.

leeftijdsdiversiteitEen leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt

ook rekening met andere factoren. Streven

naar leeftijdsdiversiteit binnen een team van

medewerkers, bijvoorbeeld een goede com-

binatie van jongeren en ouderen, biedt een

aanzienlijke meerwaarde. Zo kan men bij-

voorbeeld een stuk soepeler inspelen op de

behoeften met betrekking tot werktijden en

verlofregelingen. Een dienst met alleen jonge

vrouwen met kinderen die allemaal op dezelf-

de dagen vrijaf willen nemen, is in dat opzicht

niet echt ideaal te noemen. Anderzijds loopt

men met een dienst met veel 55-plussers het

risico dat een ‘pensioengolf’ voor onoverko-

melijke problemen van opvolging zou zorgen.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid kan wor-

den omschreven als “een personeelsbeleid dat

erop gericht is om medewerkers zolang moge-

lijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden”.

Vorig jaar publiceerde Steunpunt Bestuurlijke

Organisatie Vlaanderen een rapport over de

ontwikkeling van leeftijdsbewust personeels-

beleid in de lokale besturen. Het rapport

bevat een reeks interessante aanbevelingen

voor de ontwikkeling van leeftijdsbewust

personeelsbeleid.

Modern personeelsbeleidEen leeftijdsbewust personeelsbeleid is geen

eenmalig en tijdelijk project. Het is een onder-

deel van een degelijk en modern personeelsbe-

leid. Oudere medewerkers mogen daarbij geen

aparte doelgroep zijn. Immers, dan dreigen ze

te worden geviseerd. Om een personeelslid in

het onderzoek te citeren: “Oudere werknemers :

precies of wij iets vies zijn. Ik vind niet dat wij an-

ders moeten behandeld worden dan de rest. Met

zo’n actieplan voelt ge u geviseerd”.

communicatieEr is nood aan een goede interne communi-

catie. Het is de taak van de personeelsdienst

om alle medewerkers te informeren over de

werking en de plannen van het bestuur, over

loopbaan- en vormingsmogelijkheden. Dit

betekent onder meer ook dat het intranet

van het bestuur toegankelijk moet zijn voor

iedereen in de organisatie, dus ook voor lager

geschoolde en oudere personeelsleden die

niet allemaal over de nodige computervaar-

digheden beschikken of op hun werkplaats

vandaag nog geen toegang hebben tot een

PC.

Marc De Keyserlanger werken betekent voor ons dat moet ingezet worden op een verbete-ring van werkomstandigheden en werkorganisatie. We roepen werkgevers daarom op werk te maken van leeftijdsbewust personeelsbeleid. recent on-derzoek stelt de belangrijkste elementen van leeftijdsbewust personeelsbe-leid voor.

Naar een meer leeftijdsbewust personeelsbeleid in de lokale besturen

Page 16: Nieuwe Tijd - maart 2011

federale overheid

16

niet altijd prioriteit geweestInformatica is steeds een “zwart beest” ge-

weest bij Financiën. Tot in de jaren ’90 zag de

overheid niet goed in waarom men wel zou

informatiseren. Er was ongetwijfeld het con-

servatisme van een aantal ambtenaren, maar

toch waren er een aantal die goede en klare

ideeën hadden van wat nodig was. Voormalig

Directeur-generaal Van Hoecke van het ka-

daster bijvoorbeeld besefte maar al te goed

dat er iets moest gebeuren op dat vlak en wist

ook wat er moest gebeuren. De overheersen-

de tendens was evenwel dat Financiën er was

om geld op te brengen en niet om geld te

kosten. Het was dan ook pas in de loop van de

jaren ’90, naar het einde toe van de ambtster-

mijn van minister Maystadt, dat de computer

zijn opwachting maakte in de buitendiensten

van Financiën.

Het eerste probleem was er één van geld. Wij

moesten het buitenland inhalen maar België

gaf aan informatica toen wezenlijk minder uit

dan bijvoorbeeld Nederland. Daardoor liepen

we geen achterstand in, de kloof werd eerder

groter. Maar toegegeven er was een begin ge-

maakt met informatisering.

De problemen toen hadden vooral te maken

met gebrek aan PC’s in de buitendiensten.

Er waren niet alleen (veel) te weinig midde-

len voorzien, de distributie van de PC’s werd

slecht georganiseerd. Zo werden er bij een

vakbondsactie een groot aantal laptops ge-

vonden in één van de kelders terwijl de bui-

tendiensten er veel te weinig hadden. (Waar

vakbondsacties nog goed kunnen voor zijn).

problemen met programma’sOndertussen zijn de problemen geëvolueerd.

Grosso modo heeft wel iedereen zijn PC of

laptop (maar er blijven nog wel probleemge-

vallen). Het probleem nu heeft eerder te ma-

ken met de programma’s zelf.

Met paars (in 1999) hadden ook de privé-

firma’s massaal hun intrede gemaakt. Ook

bij de informatica bij Financiën zullen ze het

geweten hebben. De ijver om ze binnen te

halen was zo groot dat de firma’s niet alleen

nieuwe taken kregen maar ze gingen zich ook

toeleggen op datgene wat de ambtenaren al

deden. Dat heeft voor gevolg dat privé-firma’s

bij Financiën datgene komen doen waar men

eigen ambtenaren voor heeft. De overheid

betaalt dus twee maal voor hetzelfde werk.

Het prijskaartje is dus (veel te) hoog maar

krijgen we waar voor ons geld? Niet echt. De

gebruikers, de personeelsleden uit de buiten-

diensten van Financiën zijn zeer ontevreden.

Ondanks het licht dat de privé-firma’s hebben

laten schijnen, blijven de programma’s zeer

gebruiksonvriendelijk. Voor dat geld mocht

men allicht meer verwachten. Maar van het

protest van de buitendiensten ligt duidelijk

niemand wakker.

Een ander probleem is het uitvallen van de

computer. Niet zelden dat binnen dezelfde

week gedurende twee dagen het systeem ex-

treem traag werkt en een derde dag geheel

of gedeeltelijk stil valt. Zelfs bij “slechts” een

gedeeltelijke panne kan het gebeuren dat

het personeel een volledige dag werkloos is.

Velen zijn voor al hun taken op de computer

aangewezen. In een periode van personeels-

krapte zou een goed werkende informatica in

belangrijke mate soelaas kunnen bieden. Op

deze manier lukt dat natuurlijk niet.

ambtenaren zoeken oplossingErger wordt het in relatie tot de belasting-

plichtige. Het zou niet de eerste keer zijn dat

iemand zich meldt bij een buitendienst maar

wordt teruggestuurd omdat de computer

niet functioneert. Daar wordt zo’n mens niet

vrolijk van. Maar wanneer zo iemand terug-

komt en het is weer van dat, dan geraakt het

geduld wel eens op. Het is dan de brave amb-

tenaar die de volle laag krijgt maar er natuur-

lijk ook niets kan aan doen. Ondertussen zijn

er al ambtenaren die een oplossing hebben

bedacht. Zij telefoneren naar de belasting-

plichtige wanneer de computer het wel doet.

Dat er problemen kunnen zijn met informati-

ca begrijpt iedereen. Dat dezelfde problemen

steeds terugkomen is daarentegen onbegrij-

pelijk. Daarenboven betaalt de overheid veel

(waarschijnlijk veel te veel) voor die informa-

tica zonder resultaat. En dan hebben we het

nog niet over de projecten waar veel poeha

wordt rond gemaakt, waarschijnlijk veel geld

wordt aan uitgegeven maar waar niets van

komt. Het “enig dossier” is daar een voorbeeld

van.

Toch schijnt niemand het management hier-

over in vraag te stellen.

Marc Nijsfinanciën kwam begin februari nog maar eens in actie tegen het beleid van minister reynders. een steeds terugkerend probleem is dat van de informatica.

Informaticaproblemenbij Financiën

Page 17: Nieuwe Tijd - maart 2011

17bijzondere korpsen

Lokale politie Balen-Dessel-Mol

Wordt syndicale baksteen de eerste steen?Jos Stragier

In een persbericht lezen we eindelijk het re-

sultaat:

“Nieuw politiekantoor definitief op de site

Guido Gezelle. De politieraad keurde maan-

dag 14 februari 2011 de aankoop van een

deel van de verlaten schoolsite in de Guido

Gezellestraat goed. Hiermee ligt de oplossing

voor de huisvestingsproblematiek van de lo-

kale politie eindelijk vast”

U ziet, ook voor de meest evidente zaken zo-

als huisvesting, blijft syndicale werking nood-

zakelijk. De aandacht zal niet verslappen. De

volgende stappen volgen we op de voet. Af-

ronden van de aankoop, de architecturale uit-

werking, de aanvragen van de nodige steden-

bouwkundige vergunningen en misschien,

als ondertussen de steen niet op de maag van

de korpschef ligt, wordt later onze syndicale

baksteen dan toch de eerste steen. Ook de

korpschef zal dan ongetwijfeld tevreden zijn.

Wordt zeker vervolgd.

“Lokale politie Balen-Dessel-Mol met bak-

steen in de maag”. Het was de titel uit De

Nieuwe Tijd van januari 2009. In gemeen-

schappelijk front had het politiekorps van Mol

in december 2008 een ludieke actie gevoerd

tegen de te krappe huisvesting. Voor de poli-

tiehervorming werd het hoofdcommissariaat

voorzien voor de huisvesting van 45 agenten

van de gemeentepolitie. Na de politiehervor-

ming werd het de hoofdpost van de politie-

zone en snel werd duidelijk dat de uitbrei-

ding naar 137 medewerkers voor problemen

moest zorgen. Niet enkel voor de personeels-

leden maar ook voor de burgers was het nij-

pend plaatsgebrek geen pretje. Privacy leek

niet altijd gegarandeerd.

Niettegenstaande de syndicale vraag tot be-

tere huisvesting moest een ludieke actie toch

een en ander doen bewegen. Er werd buiten

voor het publiek een geïmproviseerd onthaal

opgesteld en een syndicale baksteen werd af-

geleverd bij de korpschef. In het basisoverleg

bleef men geduldig aan de syndicale kar trek-

ken en…

Niet enkel voor de personeelsleden maar

ook voor de burgers was het nijpend plaatsgebrek

geen pretje.

Copernicuspremie politie Stijn kwantende diverse burgerlijke procedu-res voor het bekomen van de co-pernicuspremie 2002-2010 wer-den inmiddels ingeleid voor de bevoegde rechtbanken van eer-ste aanleg lastens de politiezones of de belgische staat.

Elkeen die zich heeft ingeschreven om

deel te nemen aan de gerechtelijke proce-

dure, wordt dan ook effectief als eisende

partij vermeld in de dagvaarding. Het

vermelden van de namen in de dagvaar-

ding van de eisende partijen is dan ook

verplicht. Het inleiden van een abstracte

vordering is niet toelaatbaar.

In de overgrote meerderheid van de ge-

rechtelijke dossiers werd inmiddels een

procedurekalender vastgelegd alsook een

behandelingsdatum. De meeste proce-

dures gaan effectief behandeld worden

vanaf februari 2012, zodat de eerste uit-

spraken mogen verwacht worden vanaf

einde maart 2012.

Het feit dat diverse leden recentelijk een ge-

rechtsbrief hebben ontvangen, is een lou-

ter bewijs dat de procedure werd ingeleid

en dat er een procedurekalender werd op-

gesteld. Met andere woorden dit is een lou-

tere kennisgeving uitgaande van de griffie,

waaraan zij geen gevolg moeten verlenen.

In de gerechtelijke arrondissementen waar-

in geen rechtstreekse kennisgeving werd

gedaan van de procedurekalender, werd er

woonstkeuze gedaan op het kantoor van

onze raadsman, zodat de betrokken leden

dus geen gerechtsbrief zullen ontvangen.

Het feit dat de lokale politiezones hierbij

betrokken zijn als gedaagde partij ( ver-

weerder), is eenvoudig te verklaren door

het feit dat zij de werkgever zijn, die ge-

houden zijn de desbetreffende vergoedin-

gen te betalen.

In sommige procedures hebben de lokale

politiezones het initiatief genomen om de

Belgische Staat te dagvaarden in gedwon-

gen tussenkomst. Dat wil zeggen dat wan-

neer de Politiezones zouden veroordeeld

worden tot het betalen van de gevraagde

vergoedingen, zij op hun beurt betaling

kunnen vragen van de Belgische Staat.

Page 18: Nieuwe Tijd - maart 2011

bijzondere korpsen

18

kend aan de personeelsleden van de federale

overheidsdiensten.

In de gepubliceerde tekst staat:

… wanneer hij voor een traject in één richting

minstens één kilometer aflegt, recht op een

fietsvergoeding van 0,20 euro per afgelegde ki-

lometer.

Naar de huidige rechten toe maakt deze tekst

geen verschil. De federale overheidsdiensten

hebben recht op 0,20 euro per kilometer en

de militairen hebben daar ook recht op.

Naar de toekomst gekeken maakt dit echter

wel een groot verschil. Stel dat binnen 5, 10,

… x jaar de federale overheid zou beslissen

0,25 euro toe te kennen aan hun personeels-

leden dan zullen de militairen daar niet auto-

matisch recht op hebben. Opnieuw zal wat

lobbywerk en een onderhandeling nodig zijn

om aanspraak te maken op dezelfde rechten.

Met de overlegde tekst was dit niet het geval

en zouden de militairen automatisch aan-

spraak maken op 0,25 euro.

Om bovenstaande reden namen we contact

op met het kabinet van Minister De Crem

waar men ons de reden van het verschijnen

van de gewijzigde tekst gaf:

Na het onderhandelingscomité van het militair

personeel dat plaatsvond op 29 juni 2010 had

het ontwerp koninklijk besluit nog het akkoord

nodig van:

• De Staatssecretaris voor Begroting.

• De Minister van Ambtenarenzaken

• En een advies van de Raad van State

Op de dienst P&O (ambtenarenzaken) wei-

gerde men een koppeling van ons KB met het

hunne.

We betreuren ten zeerste dat we als verte-

genwoordigers van het personeel niet op

de hoogte gebracht werden van deze evolu-

tie en dat we de wijziging moesten lezen in

het staatsblad. Wij vroegen dan ook aan de

overheid om in de toekomst, het onderhan-

delingscomité op de hoogte te stellen van

wijzigingen ten gevolge van een niet akkoord

van andere departementen.

De fietsgebruikers onder jullie zullen dit on-

dervonden hebben want het recht op de

fietsvergoeding van € 0,20 (in plaats van

€ 0,15) ging in op 1  januari 2010. De nodige

regularisaties werden dan ook al uitgevoerd.

Tot onze verbazing stelden we echter vast dat

de gepubliceerde tekst niet in overeenstem-

ming is met de onderhandelde tekst waar-

mee de vakorganisaties akkoord waren.

In de onderhandelde tekst stond:

… Het bedrag van de fietsvergoeding is gelijk

aan het bedrag van de fietsvergoeding toege-

Walter Van den Broeckop 9 december 2010 werd in het belgisch staatsblad het koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan militairen gepubliceerd.

Fietsvergoedingvoor militairen Op de dienst P&O

(ambtenarenzaken) weigerde men een

koppeling van ons KB met het hunne.

Page 19: Nieuwe Tijd - maart 2011

19bijzondere korpsen

Familiale aanvullende vergoeding militairen:

discriminatie weggewerktWalter Van den Broeckde discriminatie van wettelijk samenwonenden voor de toekenning van de “familiale aanvullende vergoeding” is eindelijk weggewerkt!

Voor de toepassing van dit besluit wordt ver-

staan onder “echtgenoot”: de echtgeno(o)

t(e) of de persoon die samenwoont over-

eenkomstig de artikelen 1475 tot 1479 van

het Burgerlijk Wetboek.

De militair die gehuwd is of die samen-

woont overeenkomstig de artikelen 1475

tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, indien

de echtgenoot gevestigd is in het land waar

de militair met vaste dienst is.

Dit besluit treed in werking op 1 januari

2011.

bemerkingen van acV-openbare dienstenWij zijn verheugd dat de discriminatie tussen

de gehuwden en de wettelijk samenwonende

is weggewerkt. Toch betreuren wij ten zeerste

dat een periode van 4 jaar nodig was om de

rechten tussen gehuwden en wettelijk sa-

menwonenden gelijk te schakelen.

De wetgever erkent de discriminatie maar de

wettelijk samenwonende kan maar aanspraak

maken op de familiale aanvullende vergoe-

ding vanaf 1 januari 2011. Er werd geen en-

kele actie genomen om de verloren rechten

van dit personeel te vergoeden. Wij hadden

op zijn minst gerekend dat dit besluit in wer-

king trad met terugwerkende kracht.

land opent het recht op de familiale aanvul-

lende vergoeding. De “wettelijk samenwo-

nende militair” wordt volgens artikel 7 dat

het specifiek heeft over “gehuwde militair”

niet beschouwd als met familie in het bui-

tenland te verblijven.

Wij verzoeken deze discriminatie tussen

“wettelijk samenwonenden” en “gehuw-

den” recht te trekken zodanig dat ook de

“wettelijk samenwonende” militair die

in vaste dienst in het buitenland verblijft

met familie aanspraak kan maken op de

“Familiale aanvullende vergoeding” zoals

voorzien in de ministeriële beslissing van 3

februari 1975.

De minister antwoordde:

Deze problematiek is niet nieuw en er loopt

reeds een project om de discriminatie tus-

sen gehuwden en wettelijk samenwonen-

den weg te werken op het vlak van de fami-

liale aanvullende toelage.

Omwille van elementen onafhankelijk van

mijn wil, heeft de procedure voor adminis-

tratieve en budgettaire controle ernstige

vertraging opgelopen.

Mijn administratie onderneemt de nodig

acties om de afwerking van dit dossier te

bespoedigen.

eindelijk goed nieuw!Uiteindelijk verschijnt op 20 april 2010 het mi-

nisterieel besluit tot wijziging van het minis-

terieel besluit van 3 februari 1975 genomen

ter uitvoering van het koninklijk besluit van

15 januari 1962 tot vaststelling van het ver-

goedingsstelsel toepasselijk op de militairen

die dienstreizen volbrengen in het buiten-

land. Onderstaande artikels worden toege-

voegd of aangepast.

een lange lijdensweg!In het toenmalig militair tijdschrift “Direct”

van maart 2007 stelde een lid van het Eu-

roKorps in Straatsburg reeds de vraag aan

DGHR.

Wij wonen samen op basis van een samenle-

vingscontract. Volgens de wet zijn we zo gelijk-

gesteld met een gehuwd koppel. Dat vertaalt

zich ook in de berekening van mijn wedde,

waarin ik mijn samenwonende partner (net als

een echtgenote) ten laste heb. Hoe zit het nu

echter met de aanvullende buitenlandse ver-

goeding.

Het antwoord van DGHR luidde:

Volgens het vergoedingsstelsel buitenland kun-

nen militairen enkel aanspraak maken op de

familiale aanvullende vergoeding als ze:

• Ofwelgehuwdzijn,

• Ofwel ongehuwd,weduwnaar, uit de echt

gescheiden zijn, en minstens één kind ten

laste hebben, waarvoor zij kinderbijslag

ontvangen. (KB van 15 januari 1962 (BIP

V-013) en MB van 3 februari 1975 (BIP

V-023))

Tot nog toe worden samenwonenden zonder

kinderen ten laste beschouwd als ongehuwd. Zij

kunnen bijgevolg geen aanspraak maken op de

familiale aanvullende vergoeding.

Er is een ontwerp in omloop om deze teksten te

wijzigen en samenwonenden gelijk te stellen

met gehuwden. Dit ontwerp moet nog het ak-

koord van de Minister van Ambtenarenzaken

krijgen en aan de Raad van State voorgelegd

worden.

augustus 2009Aangezien er twee jaar nadat DGHR verkon-

digde dat er een ontwerp in omloop is, nog

steeds geen wettelijke aanpassing gebeurde

en op vraag van onze leden diende ACV

Openbare Diensten een verzoek tot vatting in

bij de Minister van Landsverdediging, Pieter

De Crem.

Het verblijf met zijn familie in het buiten-

Wij zijn verheugd dat de discriminatie tussen

de gehuwden en de wettelijk samenwonende

is weggewerkt.

Page 20: Nieuwe Tijd - maart 2011

vervoer

20

• Patrouillewagen van de interventieploeg

van onze veiligheidsdienst in de buurt.

Dit zijn inderdaad ingrepen en maatregelen

die pas na de feiten worden ingezet. Iedereen

gaat er immers van uit dat de openbare veilig-

heid preventief verzekeren de verantwoorde-

lijkheid is van de politiediensten, en niet van

een openbare vervoersmaatschappij. Maar na

10 jaar discussie over deze problematiek blijkt

dat de politie de nodige engagementen niet

kan nakomen. Vandaar onze vraag om de vei-

ligheid van het personeel en de reizigers zelf

te kunnen verzekeren.

eigen veiligheidsdienstDe beste manier waarop dit volgens ons ge-

beurt, is door meer personeel aan te stellen

bij de eigen MIVB veiligheidsdienst/dienst

interventie. Op de vergadering met de minis-

ter-president van het Brusselse gewest werd

ons verzekerd dat men op zoek zou gaan naar

meer middelen om dit extra personeel te be-

talen. Op heden hebben we hier echter nog

steeds geen concrete resultaten van gezien.

Wel werd de beslissing genomen om privé

bewakingspersoneel aan te werven. Dit be-

perkt in tijd en in aantal, en in geen geval

als begin van een privatisering van de MIVB

veiligheidsdienst. Privé bewakingsagenten

hebben immers niet dezelfde specifieke ken-

nis van de problematiek als onze eigen veilig-

heidsagenten. 10 Securitas agenten – met be-

perkte bevoegdheden – werden begin maart

effectief met een veiligheidsopdracht op het

net belast. Dat dit slechts een druppel op een

hete plaat betekent, gaf ook de directie toe:

‘als we kijken naar andere grote steden, zou-

den we beter van een paar honderd spreken’.

Deze maatregel heeft dus alleen maar zin als

ze gebruikt wordt om de periode tussen de

aanwerving van extra eigen veiligheidsperso-

neel te overbruggen.

acV vraagt dus met aandrang dat: • Er meer erkenning komt van de proble-

matische situatie, zowel vanuit politieke

hoek, sociaal middenveld, pers, enzo-

voort,… Er moet absoluut respectvoller

omgegaan worden met onze chauffeurs!

• De beloofde (en getekende) akkoorden

met de politie uitgevoerd worden.

• Het geld dat nodig is om een aangepaste

eigen veiligheidsdienst uit te bouwen, ter

beschikking gesteld word.

Alleen zo zullen incidenten in de toekomst

vermeden kunnen worden.

De problematische agressiesituatie op het

Brusselse openbare vervoersnet duurt onver-

minderd voort. De afgelopen maand waren er

opnieuw een aantal fysieke en verbale agres-

siegevallen tegen onze mensen. Bijvoorbeeld

maar liefst drie onaanvaardbare gevallen op

2 maart (steen door voorruit tram, verbale

agressie met shock tot gevolg), uitgerekend

dus de dag dat MIVB communiceerde dat

vorig jaar bijna 1.000 keer tussenbeide werd

gekomen voor gevallen van fysieke agressie,

een stijging van ruim 50% ten opzichte van

2009.

opvang en maatregelenVakbonden en directie passen na iedere

agressie hetzelfde recept toe. We gaan na of

de opvang van het personeelslid gebeurt zo-

als afgesproken (wat voor ons absoluut priori-

tair is) en nemen een aantal maatregelen die

een vast patroon volgen:

• De lijn waarop de agressie plaatsvond

wordt stilgelegd of omgeleid.

• Afspraken worden met de Brusselse poli-

tie gemaakt om rond de plaats van agres-

sie meer te patrouilleren.

• Preventieagenten reizen mee op de lijnen

waar zich agressie voordeed.

Er moet absoluut respectvoller omgegaan

worden met onze chauffeurs!

luc smekens en thomas Vaelde actie van 15 februari die het ganse MiVb net een dag lang heeft stilge-legd, heeft de problematiek van de veiligheid in het openbaar vervoer in het middelpunt van de actualiteit gebracht. Hieronder wat meer duiding.

MIVB

Veiligheid voor chauffeurs en reizigers!

Page 21: Nieuwe Tijd - maart 2011

21vervoer

De Lijn, MIVB, Autobus-AutocarCAO-Onderhandelingen 2011-2012 worden opgestart!

Jan Coolbrandtde laatste tijd is er veel geschreven en gesproken over het interprofessioneel akkoord (ontwerp). er is ook actie tegen gevoerd door de collega-bonden. Het feit dat er ‘op papier’ geen akkoord is onder de sociale partners, bete-kent dat de federale regering de touwtjes nu in handen neemt en het ipa zal gaan uitvoeren.

diensten en de bedienden) verbeteren. Zo

moet de problematiek van de rij- en rust-

tijden, de gesplitste diensten,… aan bod

komen! Laat ons toch niet vergeten dat de

arbeidsomstandigheden de laatste jaren ver-

slechterd zijn. Wij blijven er ook bij dat op het

vlak van de kosten van de mobiliteit van onze

werknemers, De Lijn bijkomende inspannin-

gen moet doen.

Op 22 maart zal het militantencomité van De

Lijn haar eisenbundel bepalen.

de start van de onderhandelingen bij de groep ‘autobus-autocar’In deze sector is het de traditie dat wij ons

laten inspireren door wat de vakbonden bij

De Lijn voorstellen en onderhandelen (zie ho-

ger). In dat verband is er nog geen eisenbun-

del bij De Lijn ingediend.

Voor wat de inhoud van ons eisenbundel

betreft, zullen wij ook hier proberen om een

gemeenschappelijk eisenbundel in Gemeen-

schappelijk Front in te dienen.

Alhoewel wij via het indexmechanisme onze

koopkracht op peil kunnen houden ( een mi-

nimale koopkrachtstijging van 4% op twee

jaar), blijft een verhoging van de koopkracht

voor elke werknemer een eerste prioriteit. Wij

beseffen dat een dergelijke koopkrachtverho-

ging hoe dan ook beperkt zal blijven.

Wij willen in 2011–2012 toch ook aandacht

vragen voor de arbeidsomstandigheden van

onze chauffeurs. Deze zijn er in 2010 –zie be-

maart van start kunnen gaan. Het ACV zet dit

onderwerp alvast op de agenda van het pari-

tair comité.

Voor wat de inhoud van ons eisenbundel be-

treft zullen wij onze militanten bij De Lijn bij-

eenroepen om een eisenbundel op te stellen.

Wij zullen proberen om samen met de col-

lega’s van het gemeenschappelijk front een

gemeenschappelijk eisenbundel in te dienen.

De laatste jaren en maanden hebben wij ge-

merkt dat het behoud van de werkzekerheid

heel belangrijk is. Ook voor de komende twee

jaar gaan wij voor onze werkzekerheid!

De problematiek van het behoud en het ver-

beteren van onze koopkracht blijft natuurlijk

een belangrijk aandachtspunt!

Gezien de flexibiliteit die men van heel wat

van onze werknemers eist, moeten wij de

kwaliteit van het werk in relatie tot het privé-

leven (zowel bij onze chauffeurs, technische

Wat is hiervan de betekenis?De federale regering zal via een KB de maxi-

male norm voor de loonkostenontwikkeling

op 0,3% vastleggen, en dit vanaf 2012. Het KB

is dus dwingender voor de sociale partners

dan het ontwerp van akkoord onder sociale

partners eigenlijk voorzag.

Het is nu duidelijk geworden dat het behoud

van de index – reeds voorzien in het ontwerp

van Interprofessioneel akkoord – is gevrij-

waard. Ook al zijn er van alle kanten aanval-

len ingezet, toch zal de Federale regering niet

raken aan ONZE index.

Meteen wordt bewezen hoe belangrijk het

was om de sociale partners – dus ook de

werkgevers – hierover zelf afspraken te laten

maken. Zonder het IPA kunnen de werkgevers

nu gerust hun aanvallen op het indexmecha-

nisme verder zetten, samen met een aantal

politici. Zij vinden zelfs steun bij de Nationale

Bank en bij de Europese commissie.

Uiteraard bevatte het ontwerp van IPA nog

tal van belangrijke maatregelen: de welvaart-

vastheid van de uitkeringen, een verbetering

van de ontslagregeling voor arbeiders, de

verlenging van de crisispremie ( bij ontslag),

enzovoort,… In elk geval heeft de Federale

regering beloofd om het IPA uit te voeren.

Zelfs in lichtjes verbeterde versie.

de start van deonderhandelingen bij de lijn?Door dit getouwtrek zullen de onderhande-

lingen bij De Lijn ten vroegste rond eind in

De problematiek van het behoud en het verbeteren van onze koopkracht blijft natuurlijk een belangrijk

aandachtspunt!

Page 22: Nieuwe Tijd - maart 2011

vervoer

22

sparingen bij de exploitanten – echt niet op

vooruitgegaan. Integendeel. De werkdruk

en de flexibiliteit is danig verhoogd. Tevens

blijven wij hameren op de kosten van de mo-

biliteit van onze chauffeurs. Voorts moeten

wij oog hebben voor de financiering van ons

pensioenplan.

Tot slot, blijft de werkzekerheid een belang-

rijk aandachtspunt. Mede dankzij de inspan-

ningen van iedereen, was er in 2010 nauwe-

lijks jobverlies in de sector. Laat ons dat zo

houden!

Op 7 april e.k. komt ons autobus- en autocar-

comité samen om onder andere hierover een

standpunt in te nemen.

de start van de onderhandelingen bij de MiVbBij de Brusselse Openbare vervoersmaat-

schappij MIVB zullen de eerste besprekingen

met militanten starten eind deze maand. Hier-

op gebaseerd zal een ACV eisenbundel op-

gesteld worden voor de periode 2011-2012.

Prioritair voor de afgevaardigden en bij uit-

breiding heel het personeel zullen hierbij zijn:

• Het behoud van arbeidsplaatsen;

• Het behoud van sociale verworvenheden;

• Behoud regelingen brugpensioen voor

werknemers geboren in 1956 en 1957;

• Verhoogde aandacht voor de voor de ar-

beidsomstandigheden (zie ook onze con-

gresthema’s: stress, veiligheid, flexibiliteit,

rij- en rusttijden)

• Ondanks het krappe kader dat het IPA

ons aanreikt, een verhoging van de koop-

kracht van ons personeel.

Hierop gebaseerd zullen wij een gemeen-

schappelijke eisenbundel trachten op te stel-

len samen met onze collega’s van ACOD en

ACLVB.

slotHet is voor iedereen duidelijk dat dit heel

moeilijke, harde en misschien lange onder-

handelingen worden en dat er echt keuzes

zullen moeten worden gemaakt.

Het spreekt vanzelf dat wij hard zullen onder-

handelen en maximaal de belangen van onze

werknemers zullen verdedigen!

Er is de context van de uitvoering van het

Inter-professioneel akkoord door de Federale

Regering. Er is ook voor wat De Lijn betreft de

zeer moeilijke budgettaire context van haar

‘bankier’, de Vlaamse regering.

Deze budgettaire krapte zal ook op de on-

derhandelingen bij de Vlaamse exploitanten

wegen.

Ook voor de MIVB zijn de budgettaire voor-

uitzichten allesbehalve schitterend. De her-

financiering van het Brussels Gewest ( zie

‘staatshervorming’) is voor de toekomst van

de MIVB van cruciaal belang.

Wordt dus zeker vervolgd!

Het spreekt vanzelf dat wij hard zullen onderhandelen

en maximaal de belangen van onze werknemers

zullen verdedigen!

Autobus-autocar, onze militanten in de ondernemingsraad bij de Veolia groep

Page 23: Nieuwe Tijd - maart 2011

pensioenen 23

Perequatie: aangepaste resultatenIn januari verhoogden de overheidspensioenen door de perequatie. Na een controle van de resul-

taten werden nieuwe percentages vastgesteld. De gemiddelde perequatie steeg van 0,37% naar

0,63%. De belangrijkste verschillen situeren zich in de korven van de federale overheid (+0,48%),

de Vlaamse lokale besturen (+0,28%), het leger (+0,49%) en de politie (+0,50%).

* gewogen op basis van het aantal gepensioneerden in 2009, NMBS niet opgenomen

Op basis van de huidige gegevens zorgt de perequatie gemiddeld voor een verhoging van de

pensioenen met 0,63%. De gemiddelde stijging in 2009 bedroeg 0,56%. Samen is dat 1,10% voor

een periode van 4 jaar. Die beperkte stijging zorgt er voor dat de pensioenen gelijke tred houden

met de lonen in de overheidssector.

erratum: cumulatie pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid.In de vorige editie werden foutieve bedragen gepubliceerd over de cumulatie een on-

geschiktheidpensioen en een beroepsactiviteit. Beneden de leeftijd van 65 jaar kunt u

jaarlijks 7421,57 euro bijverdienen als werknemer en 5937,26 euro als zelfstandige. Met

kinderen ten laste worden die bedragen verhoogd tot 11132,37 euro en 8905,89 euro. Het

gaat om brutoinkomsten als werknemer en het netto beroepsinkomen als zelfstandige.

Onze excuses voor deze vergissing.

2011 Verschil

1. Federale overheid 0,76% 0,48%

2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,04% 0,00%

3. Vlaamse Gemeenschap 1,35% 0,00%

4. Waals Gewest 0,00% -0,06%

5. Franse Gemeenschap 1,19% -0,01%

6. Duitstalige Gemeenschap 0,30% 0,01%

7. Onderwijs Vlaamse Gemeenschap 0,36% 0,00%

8. Onderwijs Franse Gemeenschap 0,74% -0,01%

9. Lokale besturen van het Vlaams Gewest 0,39% 0,28%

10. Lokale besturen van het Waals Gewest 0,25% 0,01%

11. Lokale besturen van het Brussels Hoofstedelijk Gewest 0,66% 0,02%

12. Leger 0,49% 0,49%

13. Geïntegreerde politie 0,50% 0,50%

14. Autonome overheidsbedrijven 0,31% -0,01%

15. N.M.B.S Holding, Infrabel en de N.M.B.S 1,73% 0,02%

Gemiddelde (gewogen naar aantal gepensioneerden)* 0,63%

Werknemers- en zelfstandigen-pensioen online aanvragenHebt u gewerkt als werknemer of zelf-

standige? Dan kunt u uw pensioen of in-

komensgarantie sinds kort online aanvra-

gen. Via www.pensioenaanvraag.be en

met behulp van uw elektronische identi-

teitskaart of token kunt u een aanvraag

indienen. De aanvraagmogelijkheden

bij de gemeente en de pensioendienst

blijven bestaan. U kunt uw pensioen ten

vroegste één jaar voor de ingangsdatum

aanvragen: meestal dus vanaf 59 jaar. Een

aanvraag voor een overheidspensioen

richt u aan de laatste werkgever of de

pensioendienst.

U kunt uw pensioen ten vroegste

één jaar voor de ingangsdatum

aanvragen

Page 24: Nieuwe Tijd - maart 2011

06052011

BRUSSELSEVENTBREwERy

joNgEmiLi

dagTaNTEN

wiE?ACV Jongeren en Jeunes CsC

waT?Jonge MilitAntendAg 2011

waaR?eVent Brewery Brussels

www.eVentBrewery.CoM

waNNEER?VriJdAg 6 Mei 2011

HoE?Meeting tussen

Jonge ACV-MilitAnten VAnuit Alle

orgAnisAties in het ACV.