Nieuwe Tijd - maart 2012

Click here to load reader

 • date post

  29-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Transcript of Nieuwe Tijd - maart 2012

 • nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

  maandblad van ACV Openbare Diensten Maart 2012v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

  Sociale verkiezingen, 7 20 mei

  De arbeidswet in de openbare zorgsector

 • In dit nummer

  2

  COLOFON

  13

  14

  15

  16

  17

  19

  03

  04

  08

  09

  10

  11

  1206

  161306

  bijzondere korpsenfederale overheid

  ACV-Openbare Diensten Hoven en Rechtbanken dient klacht inbij WASO!

  Bijzondere korpsenBrandweer: actie van 10 januari 2012. Het relaas tot op heden

  Informele vergadering met de CHOD en de DGs van 6 maart 2012

  Copernicusprocedure

  Hot items schrijf je in op de nieuwsbrieven?

  Drukke syndicale tijden in het mooie Meetjesland

  De arbeidswet in de openbare zorgsector

  Vlaamse overheidGevolgen eerste begrotingscontrole bij de Vlaamse overheid

  Federale overheidACVOpenbare Diensten voert actie bij de RVP

  De federale ambtenaren zijn het beu!

  Eisenprogramma voor sectoraal akkoord 2011-2012

  EditoEconomische groei is beste wat ons kan overkomen

  Focus

  Learning Mentor? Even polsen.

  Water is een vitale grondstofdie we met zorg moeten behandelen

  Sociale verkiezingen

  Lokale & regionale besturenSociale onrust in de gemeente Brasschaat

  Het gemeente en OCMW-bestuur van Zoersel trekt het laagste niveau een niveau hoger!

  redactie Luc Hamelinck | Amlie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frdric De Gelisseneindredactie Amlie Janssens vormgeving Gevaert Graphics druk Corelio Printing | www.corelio.be

  focus

 • edito 323

  24

  20

  21

  22

  20

  vervoer

  Economische groei is beste wat ons kan overkomen

  VervoerDe autobus-autocar arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen

  Besparingsplan zet mes in het aanbod! En het personeel?

  Ingevolge de overschrijding van de spilindex worden de lonen

  verhoogd.

  PensioenenDe referentiewedde

  Red je bus!

  Ook de komende jaren zullen we dus nog veel te maken hebben

  met besparingen.

  De regering heeft haar begrotingscontrole opgesteld. Tegen de verwachtingen in, zijn we er met weinig kleerscheuren uit gekomen. Jazeker, een aantal werkingsmid-delen van federale overheidsdiensten worden beperkt. Maar het allemaal veel erger gekund. Het beste dat ons nu kan overkomen, is dat er meer economische groei komt. De regering hoopt daar stilletjes op. Feit is dat als de economie zou her-nemen dit erg gunstige gevolgen heeft voor de overheidsbegroting.

  Toch mogen we ons geen illusies maken. De over-heidstekorten moeten tegen 2015 volledig worden weggewerkt. Ook de komende jaren zullen we dus nog veel te maken hebben met besparingen. Om de drie maanden zal men nagaan of de begroting op het goede spoor zit. Het ergert ons dat de discussie over de index blijft aanhouden. De komende weken zal ze nu alleen een nieuwe naam krijgen. Men zal nu spreken over de concurrentiekracht van onze economie. Voor werknemers kan hierbij veel afhangen van het succes dat de blokkering van de energieprijzen heeft. Minister Vande Lanotte heeft op dit punt schikkingen genomen. Als die voor gevolg hebben dat de prijsstijgingen en de inflatie worden ingeperkt, dan kan dit alleen maar gunstig zijn.

  Op dit ogenblik werkt de politiek op de erg korte termijn. We zouden moeten kunnen komen tot een situatie dat een aantal problemen inhoudelijk en goed overwogen wor-den aangepakt. Lasten op arbeid zou men moeten kunnen verminderen. Fiscaliteit moet rechtvaardiger worden. Maatschappelijke problemen moeten worden aangepakt In de overheidssector zou men moeten komen tot een win-win tussen beleid en personeel. Dat is maar mogelijk met veel overleg en als er vertrouwen is tussen de betrokken partners over de te volgen aanpak. Het zou goed zijn mochten we de komende weken daar kunnen aan bouwen.

  Luc Hamelinck, Voorzitter

 • focus

  4

  rinkelt er een belletje?Dit geheel kadert in de principes van levens-

  lang leren. Te weten dat Europa in de 2020 al-

  vast enige doelstellingen formuleerde in het

  wapenen van mensen met kennis en vaardig-

  heden om te komen tot een verlaagde werk-

  loosheid binnen Europa

  Een element dat ook terugkeert in onze ei-

  genste krachtlijnen. Zo tekenden we voor de

  komende congresperiode niet alleen via de

  Vlaamse dagen in op levenslang leren en de

  nodige ondersteuning hiervoor, maar we te-

  kende zelf het volgende pad uit in krachtlijn

  24:

  Vorming en opleiding vormen in de toe-

  komst cruciale hefbomen voor een goed

  personeelsbeleid. In alle sectoren moet

  men daarom minstens

  1.9% van de loonmassa besteden aan

  vorming en opleiding ( = Europese doel-

  stelling)

  In ieder niveau minstens n op twee

  werknemers jaarlijks moeten genieten

  van een vorming of opleiding ( = Euro-

  pese doelstelling)

  ACV Openbare Diensten vreest dat per-

  soneelsleden zonder permanente oplei-

  ding en vorming op termijn niet of onvol-

  doende meer mee zullen kunnen met de

  evoluties. Vorming moet gegarandeerd

  worden aan alle personeelsleden van

  alle niveaus; het moet gaan om kwalita-

  tieve vorming die nuttig is voor het werk

  of voor de loopbaan. Ze moet gedecen-

  traliseerd worden aangeboden zodat er

  een goede toegankelijkheid is. Het op-

  leidingstraject van werknemers zou voor

  iedereen moeten worden uitgeklaard.

  Om aan permanente vorming een struc-

  turele verankering te geven, stelt ACV

  Openbare Diensten voor om de mogelijk-

  heid in te voeren dat werknemers na drie

  jaar een vormingskrediet van een maand

  opbouwen. Op die manier zou men dit

  vormingskrediet kunnen gebruiken om,

  met loonbehoud, externe opleidingen of

  vormingen te volgen die kunnen bijdra-

  gen tot de versterking van de bekwaam-

  heden van het personeel, in het alge-

  meen.

  Naast een gestructureerd kader zou een vor-

  mingsmentor een pertinente rol kunnen spe-

  len in de concrete uitvoering hiervan.

  Mee aan boord of trein gemist?Ondertussen kreeg dit project al enige vorm

  en konden we bij toeval op de valreep nog

  mee proeven van de slotconferentie die

  plaats had in het pittoreske Bad Orb in Duits-

  land op 12 en 13 september jongstleden.

  In deze slotconferentie konden we kennis

  maken met het opgestelde profiel van een

  learning mentor, maar vooral ook van enkele

  getuigenissen van praktijkervaring genieten.

  Zo mochten we het succesverhaal horen van

  een werkneemster in het Ierse bedrijf Ander-

  learning Mentor, Was da? De landen die hierin drijvende kracht zijn ge-

  weest zijn Duitsland, Belgi, Letland, Portugal

  en Zwitserland, maar vooral ook Ierland, waar

  al wat praktijkervaring bestaat.

  Het hoofddoel van dit Europees gesubsidieerd

  project is het ontwikkelen van een competen-

  tieprofiel, ondersteunende instrumenten en

  een opleiding voor de vormingsmentor

  Deze vormingsmentor is in een onderneming

  een werknemer, met inbegrip van en ons

  inziens liefst bij uitstek vakbondsafgevaar-

  digden-vormingsmentors, die hun collegas

  sensibiliseren om deel te nemen aan loop-

  baanbegeleiding en hen aanmoedigen om

  levenslang te leren. Het zijn dus mensen die

  hun eigen collegas een duwtje in de rug ge-

  ven en ondersteuning geven om de stap tot

  opleiding te zetten. Dit laatste blijkt immers

  voor een pak mensen alles behalve evident.

  De vormingsmentor is hierbij de tussenper-

  soon in de onderneming voor vragen in ver-

  band met opleiding en beroepsopleiding. Hij/

  zij heeft dan ook best kennis van de arbeids-

  voorwaarden en omstandigheden, net wat een

  vakbondsafgevaardigde als bagage mee heeft.

  Het project op zich ontwikkelde hiervoor een

  profiel van de learning mentor en de nodige

  kennis/methodieken en tools om dit te leren

  in de vorm van een opleiding. Voor deze op-

  leiding wil men uiteraard ook streven naar

  erkenning.

  Ilse Heylenhet project professionalisering en erkenning van opleiding en loopbaan-advies, kortweg learning Mentor, is ontwikkeld door vakbonden en op-leidingsinstituten van vijf europese lidstaten. het project ontwikkelt en evalueert een concept voor een vormingsmentor die opleiding en training promoot, gebaseerd op het voorbeeld van de union learning representa-tive in ierland. dit concept van de vormingsmentor zal worden toegepast in verschillende europese landen.

  Learning Mentor?Even polsen.

 • 5focus

  sen Ireland Limited, een onderneming die

  deel uitmaakt van de Pierre Lang Group en

  kwaliteitsjuwelen vervaardigd.

  Zij wist ons te boeien met de weg die zij heeft

  afgelegd in haar onderneming als learning

  mentor, van kennisname van het project via

  haar vakbond tot het concreet uitbouwen

  van vormingsmogelijkheden en informatie

  op vlak van informatica voor werknemers in

  haar eigen onderneming, waarbij vooral op-

  viel hoe ze de nadruk legde op de positieve

  resultaten op het zelfvertrouwen en de moti-

  vatie van de werknemers en de dankbaarheid

  die ze voor haar werk terugkreeg.

  Maar ook andere voorbeelden kwamen ten

  berde, zo leerden we hoe in het Portugese

  bedrijf van Philip Morris gewerkt werd aan

  Het kan een nieuwe uitdaging zijn in het takenpakket

  van de militant

  Het kan immers een nieuwe uitdaging