De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

of 22 /22
D E TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] Regionale vergadering van de KNVB West 1 Jaargang 77 nr. 5 10 oktober 2010 Voorzier M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 E: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 E: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 E: [email protected] Jeugdcommissie vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder vacant Redace clubblad M.E. Post E: [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Tot de taken van uw bestuur behoort het volgen van de acviteiten van de KNVB. Een dergelijke acviteit is jaarlijks de vergadering van de KNVB West 1 voor de regio’s 4, 5 en 6 veldvoetbal. Voor het zaalvoetbal worden aparte regionale vergaderingen georganiseerd. De reis gaat dan niet naar het Bondsbureau in Amsterdam maar naar “De Zoete Inval” in Haarlem- merliede. Sinds het doorzeen van de digitalisering bij de KNVB krijgen we de verga- derdocumenten niet meer keurig gedrukt toegezonden, maar moet ieder voor zich deze documenten thuis uitprinten. Dit betreſt 7 pagina´s verslag vorige vergadering en 19 pagina´s agendastukken. Daarnaast zijn er voor sommige onderwerpen ook nog publieksversies/samenvangen geschre- ven. Het op deze wijze beschikbaar stellen van de vergaderstukken zal al- lemaal wel de efficiëne bij de KNVB ten goede komen maar ik stel me zo voor dat de milieuwinst negaef zal uitvallen. Voor het gemiddelde bestuurslid van een vereniging hebben de verga- derstukken een hoog abstrace niveau. Je moet beslist redelijk financieel geschoold zijn om het hoofdstuk Financiën van de KNVB “businessunit” amateur voetbal goed te kunnen volgen en begrijpen. Ook landelijke onderwerpen zoals: - aanpassing compeestructuur vrouwenveldvoetbal - contouren voor een masterplan zaalvoetbal - aanpassing trainerslicenebeleid - ontwikkeling van voetballen in Nederland. zijn geen agendapunten om direct “warm bij te lopen”. Het betreſt alle- maal onderwerpen die ver af staan van de dagelijkse prakjk van een ver- enigingsbestuurder. De opkomst is toch aljd wel redelijk door de samen- voeging van de regio’s 4, 5 en 6. Ondanks alles is het toch belangrijk dat we als sv Diemen ons gezicht laten zien en ons uitspreken bij de diverse onderwerpen. De KNVB West 1 heeſt ook periodieke vergaderingen gehouden op kleinere schaal die in ons woongebied werden georganiseerd. We zijn bij Abcoude, TOG en ons eigen sv Diemen op bezoek geweest. Deze vergaderingen met een kleinere opzet en een informeel karakter zijn meer gericht op de zeer directe contacten in de naaste omgeving en meer praksch voor de gemid- delde verenigingsbestuurder. Wij hopen dat West 1 dit soort vergaderin- gen blijſt doorzeen. Hiermee hebben wij onze leden weer geïnformeerd over een stuk vereni- gingswerk op de achtergrond waar we als bestuurders mee te maken heb- ben. Peter van Rooij Wnd. Voorzitter

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

   DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

Regionale vergadering van de KNVB West 1

Jaargang 77 nr. 5   10 oktober 2010

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020E: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294E: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332E: [email protected]

Jeugdcommissievacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerdervacant

Redactie clubblad M.E. Post

E: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Tot de taken van uw bestuur behoort het volgen van de activiteiten van de KNVB. Een dergelijke activiteit is jaarlijks de vergadering van de KNVB West 1 voor de regio’s 4, 5 en 6 veldvoetbal. Voor het zaalvoetbal worden aparte regionale vergaderingen georganiseerd. De reis gaat dan niet naar het Bondsbureau in Amsterdam maar naar “De Zoete Inval” in Haarlem-merliede. Sinds het doorzetten van de digitalisering bij de KNVB krijgen we de verga-derdocumenten niet meer keurig gedrukt toegezonden, maar moet ieder voor zich deze documenten thuis uitprinten. Dit betreft 7 pagina´s verslag vorige vergadering en 19 pagina´s agendastukken. Daarnaast zijn er voor sommige onderwerpen ook nog publieksversies/samenvattingen geschre-ven. Het op deze wijze beschikbaar stellen van de vergaderstukken zal al-lemaal wel de efficiëntie bij de KNVB ten goede komen maar ik stel me zo voor dat de milieuwinst negatief zal uitvallen.Voor het gemiddelde bestuurslid van een vereniging hebben de verga-derstukken een hoog abstractie niveau. Je moet beslist redelijk financieel geschoold zijn om het hoofdstuk Financiën van de KNVB “businessunit” amateur voetbal goed te kunnen volgen en begrijpen.Ook landelijke onderwerpen zoals:- aanpassing competitiestructuur vrouwenveldvoetbal- contouren voor een masterplan zaalvoetbal- aanpassing trainerslicentiebeleid- ontwikkeling van voetballen in Nederland.zijn geen agendapunten om direct “warm bij te lopen”. Het betreft alle-maal onderwerpen die ver af staan van de dagelijkse praktijk van een ver-enigingsbestuurder. De opkomst is toch altijd wel redelijk door de samen-voeging van de regio’s 4, 5 en 6.Ondanks alles is het toch belangrijk dat we als sv Diemen ons gezicht laten zien en ons uitspreken bij de diverse onderwerpen. De KNVB West 1 heeft ook periodieke vergaderingen gehouden op kleinere schaal die in ons woongebied werden georganiseerd. We zijn bij Abcoude, TOG en ons eigen sv Diemen op bezoek geweest. Deze vergaderingen met een kleinere opzet en een informeel karakter zijn meer gericht op de zeer directe contacten in de naaste omgeving en meer praktisch voor de gemid-delde verenigingsbestuurder. Wij hopen dat West 1 dit soort vergaderin-gen blijft doorzetten.Hiermee hebben wij onze leden weer geïnformeerd over een stuk vereni-gingswerk op de achtergrond waar we als bestuurders mee te maken heb-ben.

Peter van RooijWnd. Voorzitter

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 3 svDiemen DeTreffer

ConceptagendaAlgemene Ledenvergadering van sv Diemen,

op 8 november 2010.Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw.

Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

Agenda1. Opening.2. Mededelingen.3. Ingekomen Stukken.4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 november 2009.5. Jaarverslag van de secretaris.In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commis-sies. Deze verslagen zijn op de website www.svdiemen.nl geplaatst. 6. Financiën. a. Vaststelling van de jaarrekening 2009/2010 b. Vaststelling van de begroting 2010/2011 c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.7. a. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contribu-ties gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud (CPI Totaal, alle huishoudens: 100 = 2006 afgerond op een geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2009 = 105,4 wat een stijging van 1,19 % betekent en dat werd afgerond naar 2 %. Het bestuur heeft besloten om de contributie voor zaalvoetbal te verlagen naar €148,- en de combinatie veld- en zaalvoetbal naar € 245,-8. Huldiging jubilarissen.9. Pauze.

10. Bestuursverkiezing.Het bestuurslid P.P.(Peter) van Rooij, secretaris, is aftredend volgens rooster. Hij stelt zich herkiesbaar. Ook formeel aftredend is het bestuurslid Kantinezaken. Dit is echter op dit moment een vacature. We zijn we er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden voor het tussentijds afgetreden bestuurslid Kantinezaken, de heer Tom Stellingwerff. Het bestuurslid J.J.H.B.(Bart) van Echtelt heeft ( zoals in 2009 aangekondigd) eind seizoen 2009-2010 zijn bestuurstaken beëindigd. De heer M.S. (Martien) van der Vegt is conform de besluitvorming in de ALV 2009 hem opgevolgd als bestuurslid Voetbalzaken Zondagsenioren. Tjeerd Roelofs vertegenwoordigt de zaalvoetballers. Gelet op de geringe omvang van de zaalafdeling treedt niet toe tot het bestuur. Het is gewenst het bestuur weer aan te vullen met een bestuurslid Voetbalzaken Zaterdagsenioren. Ook bestaat er nog steeds de vacature “bestuurslid jeugd”. De jeugdcommissie stuurt wel altijd een (wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht.(Tegen) Kandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secre-taris.11. Bespreking verplichte kantinediensten.Na de open discussie in de vorige ALV over het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de vereniging is in september eindelijk begonnen met deze verplichte taken in de kantine. Deze uit te voeren per team. Het bestuur wil van de vergadering vernemen hoe men dit vindt functioneren en kennis nemen van eventueel be-tere oplossingen.12. Rondvraag.13. Sluiting.

Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. Het financiële jaarver-slag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn (behoudens het finan-ciële jaarverslag) te lezen op de website www.svdiemen.nl. Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 4 svDiemen DeTreffer

Steun onze vereniging door te bestellen via onze eigen online sportshop.Beste leden,

Sinds 3 augustus 2010 zijn wij een sponsorovereenkomst aangegaan met Robeu Sport (Amsterdamse Poort) en Hummel voor de komende 4 jaar.Naast het merk Hummel voert Robeu ook de merken Derbystar, Select en Stanno. Alle onze teams zullen de komende jaren volledig gaan spelen in Hummel sportkleding en trainen en wedstrijden spelen met Derbystar of Select ballen. Deze aankopen zullen wij doen bij Robeu Sport (Am-sterdamse Poort).

Tevens hebben Hummel en Robeu Sport het mogelijk gemaakt dat er op onze website een eigen on-line sportshop staat. Via een klik op de banner van de club webshop komt u direct in onze eigen online sportshop. In deze sportshop tref je alle artikelen uit de Hummel Teamwear catalogus aan. Heel eenvoudig kan iedereen snel en 24 uur per dag sportartikelen bestellen.

Bestel je je sportartikelen via deze site dan steun je daar direct onze vereniging mee! Van iedere aankoop op deze site stroomt er direct geld in de clubkas van de vereniging. Hoe meer er besteld wordt via deze online sportshop hoe meer voordeel onze vereniging ervan heeft.

Het Bestuur

Officiële mededelingen

Ongewenst telefoongebruikHerhaaldelijk krijgt de websiteredactie het verzoek van bestuursleden, leiders, trainers en commissiele-den om hun telefoonnummer van de website of uit het clubblad te halen. Dit omdat zij op de meest onge-wenste tijden thuis en op het werk worden gebeld met vragen/discussies van ouders en anderen etc. Zelfs tijdens etenstijden en regelmatig tot 23.00 ‘s avonds vindt men het blijkbaar normaal om iemand met een functie in de vereniging te storen. Wij kunnen niet anders doen dan de gevraagde telefoonnnummers van de website en het clubblad te verwijderen. Dit belemmert echter de communicatie binnen de vereniging aanzienlijk.

Dus hierbij de volgende oproep:• stoor anderen zo min mogelijk door alleen in dringende geval-len te bellen. • bel dan als het echt nodig is op meer acceptabele tijden en tot maximum 21.00 uur ‘s avonds. • bespreek uw onderwerp/probleem tijdens de wekelijkse contac-ten op de vereniging. • maak zo veel als mogelijk is gebruik van e-mail; dit is voor de ontvanger het minst storend.

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 5 svDiemen DeTreffer

Scorebord voorzien van reclame-uitingen van RSBSHet scorebord dat ons in 2008 is geschonken door onze hoofdsponsor RSBS is het afgelopen weekend eindelijk volledig getoond. Door de pro-blemen die RSBS ondervond rond de naamgeving van het bedrijf is ge-wacht met het aanbrengen van de reclameuitingen tot hierover zekerheid bestond. Deze zekerheid is gedurende de zomerstop gekomen. Direct zijn de vervolgstappen gezet om de reclame op het frame te monteren.

Nu is het dan zover!!!

In volle glorie is nu duidelijk dat RSBS ons het scorebord heeft geschon-ken en wordt vertegenwoordigd door Bert Steen als directie. Bert Steen is al vele jaren een trouw lid van sv Diemen.Voor een hypotheek of verzekering op naar RSBS de profs in Geld & Zekerheid. Nadere gegevens rechts op onze website.

Van de bestuurstafelIn de bestuursvergadering van 5 oktober 2010 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Voortgang project TV schermen in de kantine.• Voorbereiding van de Algemene ledenvergadering op 8 november.• Coördinatie met Basic Health.• Bezoek aan HET bijeenkomst Ajax.• Grote Clubactie.• Aanvraag subsidie Meerlandenfonds.• Eindejaarsbrief medewerkers.• Gebruik commissiekamer.• Jaarrekening 2009-2010• Inning contributie 2010-2011.• Inning sponsorgelden.• Stand van zaken in de kantine.• Voortgang verplichte kantinediensten.• Vervangen grote serie spelerspassen.• De sportieve stand van zaken bij de zondag, zaterdag, zaal en jeugd.• De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 26 oktober 2010Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuurs-leden.

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op zondag 24 oktober.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

16/17 oktober inleveren t/m woensdag 20 oktober 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 23/24 oktober

kunt u inleveren t/m zondag 24 oktober, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 6 svDiemen DeTreffer

Kantinerooster 16 & 17 oktober

16-oktober Ochtend D-117-oktober Ochtend B-317-oktober Middag Sen-Zon-2

Opzet van de roosterindelingIn de ochtenduren zijn veelal de ouders/ verzorgers van de jeugdleden zo veel als mogelijk ingedeeld op dezelfde dag als hun kinderen spelen. In de middaguren zijn de seniorenspelers ingedeeld. Daar waar het jeugdspelers zijn, jonger dan 18 jaar, is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor het vervul-len van de kantinedienst per team. Men hoeft niet zelf te komen, maar kan ook een familielid, vriend,broer of zus sturen, mits die maar ouder is dan 18 jaar. Jeugdleden van 17 en 18 jaar mogen ook zelf staan mits zij in de keuken functioneren en wanneer er geen alcohol wordt geschonken, ‘s morgens.

De regel is: als je niet bent afgebeld, dien je altijd te komenVoor alle wedstrijddagen is een rooster opgesteld met een vast aantal spelers/ouders van een team per dienst. Voor de zaterdagochtend zijn 3 personen nodig. Voor de zaterdagmiddag zijn 2 personen nodig en voor de zondagochtend en zondagmiddag zijn 2 personen nodig. Het mogelijk dat er op een inhaaldag maar weinig wedstrijden zijn. Is dat het geval, dan zal iemand van de vaste kantinecommissie via de aan-voerder /leider enkele spelers of ouders een paar dagen van tevoren afbellen. Zo’n afgebelde teamdienst hoeft niet later te worden ingehaald.

Wat doe ik bij afkeuringen?Bij gedeeltelijk afkeuring worden de teamdiensten gewoon gedraaid. Zijn er erg weinig mensen nodig dan zal iemand van de vaste kantinecommissie mensen vooraf afbellen of op de dag zelf toestemming geven om eerder te vertrekken. Ook als het hele district West 1 is afgekeurd, kan er bij sv Diemen gevoetbald worden. Er wordt dan een “alternatief programma” gespeeld. Ook in dat geval dienen spelers en ouders die zijn ingeroosterd gewoon te komen, tenzij zij door de vaste kantinecommissie zijn afgebeld.

Zijn alle teams nu al ingedeeld?Nee, de teams die nu niet zijn ingedeeld, komen de komende weken en het voorjaar aan de beurt. Ieder team zal 1 of 2 keer  per seizoen een dienst moeten draaien.  

Hoe vind ik mijn dienst in het rooster?In het rooster vind u de teams op datum ingedeeld. Het rooster wordt gepubliceerd op www.svdiemen.nl Daarnaast hangt het rooster op het publicatiebord in de kantine en bij de bar. Uw aanvoerder / leider ver-deelt ( in overleg) de kantinedienst binnen het team.

De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

wie houdt jou tegen?

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 7 svDiemen DeTreffer

Introductie “verplicht verenigingswerk”Het is dan eindelijk zover, sv Diemen gaat in september 2010 ook het “verplichte verenigingswerk” invoe-ren. Om te beginnen zijn dit de “verplichte kantinediensten per team”.In besprekingen tijdens de Algemene Ledenvergadering 2009 en eind 2009 met de kantinestaf is er een duidelijke voorkeur uitgesproken om het “verplichte verenigingswerk” te starten per team en niet indi-vidueel. Ook was er vrijwel geen voorkeur om een persoonlijke afkoopregeling in te stellen. Nu in sep-tember 2010 is het dan eindelijk zover. Het rooster voor de komende weken 2010 is ingedeeld en wordt gepubliceerd.Van de vele te regelen zaken voor seizoen 2010-2011, is het goed laten draaien van de kantine in onze prachtige accommodatie natuurlijk een groot aandachtspunt en met name voor wat betreft de bezetting. Verder is het erg belangrijk om de bezoekende verenigingen, het publiek en maar ook onze eigen leden en familie uitstekend te ontvangen. Achter de uitstraling van onze accommodatie mag iedereen toch een goede ontvangst verwachten.Daarom heeft het bestuur het besluit genomen om de leden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden te wijzen op de gevolgen van het aangegane lidmaatschap. Het lidmaatschap van sv Diemen is niet meer vrijblijvend. Er wordt iets van onze leden en ouders/verzorgers van jeugdleden terug verwacht. We heb-ben er het vertrouwen in dat er goed en loyaal wordt samengewerkt en dat we niet hoeven na te denken over sancties.Het systeem van “verplicht verenigingswerk” om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de ver-eniging is niet nieuw en bestaat al bij vele andere verenigingen. Nu stapt ook sv Diemen in dit systeem.Afrondend wens ik jullie veel plezier toe. Het is echt leuk werk.

Peter van Rooijwnd. voorzitter

Welke taken hebben de kantinemedewerkers en ingeroosterde teamleden? De vaste kantine medewerkers verdelen de taken en delen de aanwezige teamleden in. Iedere dienst fun-geren de vaste kantinemedewerkers als begeleider. In de ochtenduren zullen de werkzaamheden voorna-melijk bestaan uit het inschenken van koffie en thee, het klaarmaken van broodjes en tosti’s, afwassen en schoonhouden van kantine en keuken. De voorbereidingen in de keuken vinden dan ook plaats, de frituur moet aan en alles moet worden klaargezet. De keuken begint dan al volop te draaien.Alcohol wordt vanaf 13.00 uur geschonken. Ook de mensen van deze dienst dienen de kantine in orde te houden. Dat betekent vuile kopjes en glazen ophalen en spoelen en af en toe een doekje over vuile tafels en de bar halen.De tweede dienst is ook verantwoordelijk voor het opruimen en schoonmaken van de keuken (appara-tuur), het schoonmaken van de bar en alle gebruikte glazen en het opruimen van de kantine, zodat deze weer gereed is voor gebruik de volgende dag.

Men mag pas weggaan als de begeleider hiervoor toestemming heeft verleendHet afronden van de dienst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De openingstijden van de kantine zijn in principe van één uur voor de eerste wedstrijd tot 17.45 uur laatste ronde. Om 18.00 uur moet de kantine leegstromen, zodat vanaf 18.15 uur opgeruimd kan worden.

Gebruik consumpties tijdens de dienstSpelers en ouders/ verzorgers die dienst hebben, mogen tijdens de verplichte kantinedienst gratis twee consumpties per dienst gebruiken. Daarnaast kan men koffie of thee gebruiken. Het extra eigen gebruik van consumpties dient te worden aangetekend op de altijd aanwezige turflijst.

Alcohol drinken achter de bar is niet toegestaanConform het Bestuursreglement is het gebruik van alcohol achter de bar niet toegestaan.Uitleg over gebruik apparatuurInstructie over de bediening van de diverse apparaten wordt gegeven door de vaste kantine medewerkers. Een verkorte instructie op papier bevindt zich in de kantine.

Vragen en problemen: neem contact op met de kantinecommissieVoor vragen over het werk zelf kun je terecht bij de leden van de vaste kantinecommissie.

De kantinecommissie

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 8 svDiemen DeTreffer

Procedure verplichte kantinediensten voor spelersen ouders/verzorgers van jeugdspelers

Met ingang van het seizoen 2010-2011 heeft het bestuur de procedure voor de verplichte kantin-ediensten ingesteld. De verplichting is geregeld via het Huishoudelijk Reglement.

OpzetIedereen kan het kantinerooster per 3 weken bekijken op de website www.svdiemen.nl en op het pu-blicatiebord in de kantine en bij de bar. Per team zal het 1 tot 2 x per seizoen voorkomen dat het team wordt ingedeeld. In het rooster zijn alle leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden per team voor een kantinedienst ingedeeld, die nog geen ander vrijwilligerswerk bij sv Diemen verrichten. Per team zal onderling moeten worden uitgemaakt welke personen in aanmerking komen voor de ver-plichte kantinedienst. Er wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de thuiswedstrijden per team. Het rooster beslaat daarom steeds slechts een periode van 3 weken en wordt continu bijgewerkt.

Voor wie geldt deze verplichting?De plicht geldt voor alle senioren (veld) spelers en de ouders/verzorgers van alle jeugdleden, tenzij er sprake is van vrijstelling van deze plicht omdat een andere taak wordt vervuld. Een jeugdlid van 18 jaar of ouder mag ook zelf de kantinedienst vervullen als zijn team is ingeroosterd. Personen onder 18 jaar mogen niet in de bar functioneren. Wel mogen personen van 17 jaar ’s morgens wanneer er geen alcohol wordt geschonken in de keuken functioneren.

VrijstellingEr geldt een vrijstelling voor leden, ouders/verzorgers die al een vrijwilligerstaak op zich hebben genomen. Dit zijn de diverse coördinatoren, bestuursleden, vaste commissieleden, trainers, vaste elftalleiders en trainers van een team, masseurs, verenigingsscheidsrechters, personen die regelmatig assisteren bij het onderhouden of schoonhouden van de accommodatie en Niet Spelende Leden. De spelers die uitsluitend zaalvoetbal spelen zijn ook vrijgesteld. Zij moeten immers al verplicht zaaldienst draaien.

Verzoeken tot persoonlijke vrijstellingVerzoeken tot persoonlijke vrijstelling dienen gemotiveerd schriftelijk te worden ingediend bij de secreta-ris, waarna het bestuur beslist of vrijstelling wordt verleend. Het betreffende lid zal dan een andere taak toebedeeld krijgen.

Dagindeling: de speeldag is verdeeld in twee teamdienstenGekozen is voor twee teamdiensten per dag.Dienst 1 begint om 09.00 (zaterdag en zondag) uur tot 13.00 uurDienst 2 begint om 13.00 uur tot 18.00 uur; is sluiting.

Per dienst op zaterdagmorgen worden 3 teamleden ingedeeld. Op zaterdagmiddag worden 2 teamleden ingedeeld. Op zondagmorgen en zondagmiddag worden 2 teamleden ingedeeld. Op “door de weekse” avonden worden voorlopig nog geen teams ingedeeld. Dit in afwachting van de resultaten. Daarnaast zijn er altijd 1 of 2 personen van de kantinestaf aanwezig, die de leiding hebben. Zij doen ook mede dienst. Bij verwachte grote drukte worden er meer vaste kantinemedewerkers ingedeeld.

Wie staat wanneer?In de ochtenduren zijn veelal de ouders/ verzorgers van de jeugdleden zo veel als mogelijk ingedeeld op dezelfde dag als hun kinderen spelen. Daar waar het jeugdspelers zijn, jonger dan 18 jaar, is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor het vervullen van de kantinedienst per team. Men hoeft niet zelf te komen, maar kan ook een familielid, vriend,broer of zus sturen, mits die maar ouder is dan 18 jaar. Ruilen?Als u niet in staat bent om de kantinedienst per team te vervullen op het moment dat u bent ingedeeld dient u zelf voor een vervanger vanuit uw eigen team te zorgen. Bij ruilen blijft het ingedeelde team verant-woordelijk dat de dienst gedraaid wordt. De oorspronkelijk ingedeelde speler, ouder/ verzorger blijft altijd verantwoordelijk voor het invullen van de kantinedienst.

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 9 svDiemen DeTreffer

Sancties bij opnieuw niet opkomenAls een ingedeeld persoon vanuit een team de “verplichte kantinedienst” niet vervuld wordt, gaat het be-stuur over tot de volgende “passende” maatregelen. Het lid of jeugdlid is automatisch geschorst voor de eerst komende thuiswedstrijd van het team. Dit is voor het bestuur c.q. jeugdcommissie een op ons eigen sportpark te controleren sanctie. Bij een 2e keer niet voldoen aan de “verplichte kantinedienst per team” zal door het bestuur een besluit worden genomen tot royement van het lid en helaas ook het kind van de ouder/verzorger die voor de 2e keer niet is komen opdagen.

Is een team ten onrechte ingedeeld?Het is altijd mogelijk dat er fouten in het rooster zijn geslopen. Als u meent dat uw team ten onrechte is opgenomen in het kantinerooster, kunt u bezwaar aantekenen en verzoeken om wijziging. Dit bezwaar kan per e-mail worden ingediend. Per telefoon is niet mogelijk. Dit verzoek dient gemotiveerd te worden gestuurd naar Nel van Oosten; mail; [email protected] Bezwaarschriften tegen de opgelegde sancties bij het niet opkomen voor de verplichte kantinedienst per team dienen te worden gestuurd naar de secretaris Peter van Rooij; mail [email protected]

Tot slotsv Diemen heeft als vereniging de hulp van de leden nodig. Wij rekenen op uw medewerking. De statuten en het huishoudelijk reglement van sv Diemen zijn van toepassing en daar waar dit document niet in voor-ziet beslist het bestuur van sv Diemen.

Het bestuur/De kantinecommissie

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 10 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren vacatureCoördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Yvonne Ceelie [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

sv Diemen C1 – Buitenboys C1 1-5 3 oktoberDe C1 moest aantreden tegen de koploper, dus het was de nummer 2 tegen de nummer 1. Jeroen was geblesseerd en Marwan had zijn sleutelbeen gebroken bij een partijtje op IJburg. Voor hen zaten Hans en Nidal uit de C2 op de bank. Diemen kwam al in de tweede minuut op achterstand (0-1). Uit een corner raakte Buitenboys de paal. En het werd 0-2 door een vrije trap die over Dave heen ging, het werd zelfs 0-3 door een bal op de lat die in de rebound werd ingetikt. De verdediging zag er daar niet goed uit. Pas daarna kon Diemen eindelijk iets terug doen. Anthony scoorde knap met een schot in de kruising (1-3). Diemen was gewoon machteloos tegen de uit de kluiten gewassen jongens uit Almere. Rust.De tweede helft begon met een mooie redding van Dave, maar ook hij kon niet verhoeden dat het 1-4 werd uit weer een hoge bal. Om moedeloos van te worden. . . Op een kans van Salim redt de keeper goed. Het wordt tenslotte 1-5 uit een schot waar Dave de bal los laat en in de herkansing gescoord wordt. Ik denk dat Diemen vandaag verloren heeft van de kampioen, dus dat is geen schande.http://www.youtube.com/watch?v=3uxxfZBKAxQ

Martin

sv Diemen C2 – Pancratius C1 2-1 3 oktoberVandaag tegen de koploper, Pancratius. Als we die zouden winnen doe je gewoon mee om de eerste plaats. Wel veel geblesseerden: Ahmeeyah, Joey H. en Joey F. Het begin was niet geweldig, we komen na 5 minuten achter na een corner die door de vrije Pancratius aanvaller binnengewerkt kon worden (0-1). Daarna pakten we het goed op. Ronald kreeg een hele mooie kans op een assist van Hans maar zijn bal ging net naast. Daarna redde de keeper goed op een inzet van Ronald. Een schot van Hans ging net naast. Senna kreeg een grote mogelijkheid na een assist van Ronald, maar ook hier weer de keeper die in de weg stond. Kansen genoeg dus maar geen doelpunten, een bekend probleem inmiddels bij de C2. Eindelijk wist Senna de verdien-de gelijkmaker te maken met een klutsbal (1-1). Dit was ook de ruststand.Na rust was het Diemen dat de klok sloeg en kon Pancratius niet meer ge-vaarlijk worden. Maar het scoren bleef het grote probleem. Kansen waren er voor Mitchel (alleen voor de keeper, bal op de lat), Nidal (schotje), Senna (schot over), Wendy (afstands-schot), Ronald (vrije trap over), Rowen (knap schot gered door de keeper). We moesten wachten tot de allerlaatste minuut toen Ronald eindelijk de dik verdiende 2-1 maakte. Vandaag heeft de C2 zeer goed gespeeld, veel kansen gecreëerd, zelf bijna niks weggeven, maar helaas wel te weinig gescoord. Als dat ook nog wat beter gaat lopen, doe je gewoon mee om het kampioenschap.http://www.youtube.com/watch?v=6j3SvU9vksI

sv Diemen D1 – Purmerend D1 2-4 2 oktoberWe wisten allemaal van tevoren dat we dit seizoen keihard moeten knokken voor elk punt om lijfbehoud te realiseren of zelfs een beetje mee te doen in de competitie. Ten opzichte van vorige week was het af-fiche minder aansprekend maar weet je dat Purmerend de punten net zo hard nodig heeft als wij. Maar een kans om drie punten te pakken, hadden we onszelf wel toegedicht vooraf. Helaas verprutsten we het al in de eerste helft. Aan het begin konden we nog een tijdje mee met de tegenstander, maar konden we een eerste tegengoal niet voorkomen. Niet direct wat aan de hand en langs de kant had ik het idee dat we dat misschien nog konden lijmen in de rust. Zelfs de 0-2 was nog te overzien, een geluksschot dat in de kruising verdween en zoals gezegd in de wetenschap dat we altijd een goede tweede helft spelen, mis-schien nog zicht op een puntje. Maar daarna gaven we het helemaal weg in die eerste helft. Twee keer achter elkaar weer de bal in het netje en met een 0-4 ruststand voelde ik me helemaal afgedroogd door

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 11 svDiemen DeTreffer

een tegenstander die het ons eigenlijk helemaal niet moeilijk had mogen maken. Wat een oorwassing!In de tweede helft stond de organisatie een stuk beter en gaven we bijna niets meer weg. Er was meer strijd en we knokten ons eerst terug naar 4-1 door Kiki en uiteindelijk werd het met 4-2 door Rick nog wel een dragelijke stand. Alhoewel, jongens, om ons tenminste te handhaven moet het echt van dieper komen. Maandag op de training weer vol aan de bak een plan bedenken voor Hollandia. Daar zal het niet moeilijk zijn allemaal vlijmscherp aan de start te verschijnen. Het zal zeker moeten!!!

Edwin van den Berg

AS’80 D2 – sv Diemen D4 8-0 2 oktoberMijmerend over de vroegere Zuiderzee traden onze jongens aan in Almere op de bodem van deze oor-spronkelijke binnenzee. Om maar in zeejargon te blijven: we zijn helaas ten onder gegaan tegen AS 80. In het begin leken we met goed positiespel en verdedigen redelijk opgewassen tegen de Almeerders. Maar na ruim een kwartier wisten zij echter te scoren en op de uiteindelijke 8-0 nederlaag viel niet af te dingen. Jammer, maar we laten de moed niet zakken en gaan op voor de volgende wedstrijd.

R. Lammertsen

sv Diemen E7 - Amstelland United E4 1-0 2 oktoberVol goede moed gaan we deze week weer beginnen en nu moet het gaan lukken want we hebben ge-wisseld met de E 7. Die is nu E6 geworden en wij de E7 zodat wij een klasse lager kunnen gaan spelen

en daardoor een gelijkwaardige tegenstander treffen. Het is goed te merken dat de jongens er meer vertrouwen in hebben nu want vanaf het begin zit het spel er goed in. Meteen al een goede poging van Seger en Storm. Bijna een tegendoelpunt vlak voor het einde van de eerste helft maar deze wordt door keeper Milan goed gestopt. De verdediging is ook dik in orde vandaag vooral het harde werken van Hendro en Roni. Vlak voor rust nog een poging van Ar-mis maar deze wordt helaas gestopt.De tweede helft begint spannend want tegenpartij breekt door en scoort bijna

maar dankzij goede verdediging van Seger tegengehouden. Daarna zijn wij veel op de helft van de tegen-stander. Storm scoort bijna vanuit een vrije trap maar helaas het mag niet zo zijn. Weer een uitbraak van de tegenstander maar goed gehouden van de keeper. Het is spannend tot het eind en dan eindelijk loont al het harde werken want in de allerlaatste seconde scoort Bas het winnende doelpunt en schreeuwen wij allemaal onze kelen schor. Dit smaakt naar meer.

Monique Dorst

Amstelland United F1 - sv Diemen F1 0-14 2 oktoberHet was een prachtige herfstdag en het uitzicht op de Arena was indrukwekkend, alles bij elkaar genoeg voor een goede pot voetbal! De tegenstander hadden we al eerder dit seizoen, voor de beker, met ruime cijfers verslagen waardoor we vol vertrouwen waren voor deze nieuwe ontmoeting. Dat dat gevoel juist was bleek al meteen na de aftrap toen, na drie keer tikken, Rafael de 0-1 inschoot en met de volgende aanval Gabriel de 0-2. Dat ging wel erg gemakkelijk, met doelpunten van Salim, Swen, Jari (mooi afstand-schot), Aaron, Rafael en Poernomo scoorde Diemen in hoog tempo zonder dat Amstelland daar iets te-

Voetbalprogramma in de weekenden van de herfstvakantie(23/24 oktober en 30/31 oktober)

Van 25 oktober t/m 29 oktober is het herfstvakantie in onze regio. Hou er aub re-kening mee dat in het tweede weekend van de herfstvakantie (30/31 oktober) een competitie-programma gepland staat. Het 1e weekend (23/24 oktober)  is gere-serveerd voor beker- en inhaalwedstrijden en zal er een beperkt aantal wedstrij-den zijn. Mocht u nu al weten dat uw kind een van deze weekenden afwezig is, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de leider van het team. Die kan er dan rekening mee houden en eventueel spelers lenen bij andere teams.

Elly Oudshoornwedstrijdsecretariaat jeugd sv Diemen

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 12 svDiemen DeTreffer

genin kon brengen, ruststand 0-9. Dit had nog meer kunnen zijn gezien de vele ballen op de lat en de paal.De 2e helft was hetzelfde verhaal, een aanvallend Diemen en Amstelland die met man en macht ons pro-beerde tegen te houden. En het was alleen dankzij hun nieuwe keeper, die veel van onze inzetten tegen-hield, dat er slechts 5 maal gescoord werd, eindstand 0-14. Een goede pot voetbal is het niet geworden, daarvoor was het verschil te groot, maar we hebben wel een leuke wedstrijd gezien.

Peter van Eijk

De Meer F3 - sv Diemen F3 0-6 2 oktoberDe eerste helft kansen genoeg en aan het spel lag het zeker niet, de mannen speelden hartstikke goed naar elkaar over, maar een doelpunt bleef uit. Totdat er in de laatste minuten van de eerste helft het posi-tiespel beloond werd met een schitterend doelpunt van Christiaan.In de tweede helft hadden de mannen de smaak te pakken en volgde er al snel een tweede doelpunt een prachtig afstandschot van Yaron. De Meer werd af en toe ook gevaarlijk maar de defensie van Diemen en onze keeper Donnie waren niet te doorbreken. Het derde doelpunt uit een mooie voorzet van Kaj en af-gemaakt door Euan. De doelpunten bleven vallen zo ook het vierde doelpunt gemaakt door Tim ook weer een hele mooie het was zelfs bijna een omhaal. Nummer vijf, de mannen kregen er geen genoeg van, deze ook weer gemaakt door Euan. De Meer gaf zich verslagen hier maakte Chris gebruik van door het zesde doelpunt te scoren. Onze trainer Ronald Appelboom was zeer trots op zijn jongens en de ouders nog meer! Maar mannen geen sterallures krijgen hoor het seizoen is pas net begonnen.

Een trotse mamma

NFC Brommer F1 – sv Diemen F4 2-3 2 oktoberEindelijk heeft sv Diemen F4 weer eens gewonnen in het nieuwe seizoen. De jongens straalden helemaal net als het weer, de zon scheen. Iedereen deed actief mee, Ouassim ging op het doel af en schoot net mis, Jafaar ook richting doel ook net mis. Toen Faissal ook nog en ja hoor die zat het was al gauw 0-1 voor Diemen F4. Jafaar liet het er niet bij zitten en ging weer op het doel af maar helaas de bal miste weer net het doel. Diemen F4 had veel bal bezit en ging de rust in met 0-1.Na de rust scoorde NFC al gauw en werd het 1-1. Even verder in het spel werd er een speler uit-gezet bij Diemen F4 die nogal lelijk aan het mopperen was. We moesten het met 1 speler minder doen, maar toen, moest er bij NFC ook een speler uit het spel van de scheidsrechter. Het spel kwam weer op gang en toen scoorde Samuel zijn eerste doel punt, wat was hij blij. Nu dan 1-2 voor Diemen F4. Het spel werd nu erg rommelig, Jafaar rende zijn benen onder zijn lijf van-daan maar werd zeker tot 3 keer steeds voor het doel als hij wilde scoren, onderuit gehaald. De scheidsrechter fluit nog niet af terwijl de tijd er al op zat en ja hoor NFC scoorde ook nog, nu dan 2-2. Je zag dat dit niet leuk was voor F4 want nu zou die natuurlijk af fluiten en zou Diemen F4 nog niet gewonnen hebben, want het was al zeker 5 minuten over tijd. Maar toen in de laatste 2 minuten scoorde Faissal dan toch nog en werd het alsnog 2-3 voor Diemen F4. Moet zeggen dat het hele team en de kee-per van Diemen F4 goed hun best hadden gedaan, ga zo door jongens.

Sandra Grishaver-Frank (moeder Jair)

sv Diemen F6 – Arsenal F4 6-2 2 oktoberOndanks de matige weersvoorspellingen was het lekker voetbalweer. Ook was het gezellig druk op het sportpark. Ideale omstandigheden om een lekkere partij voetbal op de mat te leggen. De F6 was wederom compleet en had er zin in.Diemen kwam goed en fel uit de startblokken had snel een veld overwicht. De paal werd 2x geraakt en ook nog de lat. Halverwege de eerste helft opende Dani de score met een schot vanaf rechts. De druk werd vervolgens flink opgevoerd op het doel van Arsenal. Veel spannende momenten volgden elkaar op, uiteindelijk kon Amr de 2-0 op het bord zetten, door de bal van dichtbij, hard tegen de touwen te jagen. Dit was de ruststand.Na de rust ging Diemen iets minder fel van start, maar gelukkig werd de draad weer snel opgepakt. Door flinke druk te zetten op het doel van Arsenal, maakten zij voor ons de 3-0. Mooiste doelpunt van de wed-strijd was de 4-0 van Lennert. Uit een vrij trap schoot hij van flinke afstand hoog in het doel. De 5-0 komt op naam van Dani die zijn inzet via een speler van Arsenal over de doellijn zag gaan. Dani zorgde ook voor de 6-0. Bij een actie aan de linkerkant stak hij met de bal over naar rechts, tussen de verdedigers door en schoot vervolgens de bal hard binnen. Tegen het slot van de wedstrijd dacht Diemen dat ze klaar waren en liet Arsenal met veel mensen vrij voor Sven komen, waarop hij kansloos was. Tweemaal op de zelfde manier, beetje jammer maar wel leuk voor Arsenal. Daarna werd Diemen weer wakker waarna Jules de zevende op zijn schoen had, maar zijn inzet net naast zag gaan.Wederom een goede wedstrijd en weer 3 punten voor de F6. Volgende week naar Amstelveen, dit zal een spannend duel worden.

Johan

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 13 svDiemen DeTreffer

sv Diemen F5 – Tos-Actief F2 1-7 2 oktoberNa een vrij weekend doordat een tegenstander zich terug had getrokken uit de competitie stond vandaag de Topper tegen Tos-Actief F2 op het programma. Beide teams waren nog zonder puntverlies dus een strijd om de bovenste plaats. Het werd een zeer spannende wedstrijd die voor ons helaas één helft te lang duurde. Na 5 minuten spelen wist Tos-Actief onze eerste tegentreffer te maken, het antwoord van onze blauwbloe-zen duurde nog geen minuut. Het was Nick die er als een haas vandoor ging en Brandon met een prachtige pass in scoringspositie bracht, deze rondde de kans fraai af. Dit was ook voor Tos hun eerste tegentreffer. Gedurende de eerste helft golfde het spel heen en weer. Ook bij de coa-ches van beide teams was de spanning duidelijk zichtbaar. Er werd zelfs mandekking gegeven aan onze spits Brandon.Na de limonade en de vele complimenten over het vertoonde spel van onze blauwbloezen zagen de vele toeschouwers een geheel andere speelwijze van de F5 in de 2e helft. Al binnen een paar minuten wist Tos de stand op te voeren naar 1-3, hierdoor gingen de koppies van onze helden iets te veel naar beneden hangen en werd het een zeer geflatteerde 1-7 uitslag. Dit werd ook na de wedstrijd beaamd door de coach van Tos. Deze gaf met de woorden aan “dat hij in de eerste helft een aantal keren flink in spanning had gezeten” over de mogelijkheden die de F5 had vergaard. Want de eerste helft was echt een gelijkwaardige strijd die helaas voor ons zich niet voortzette in het 2e bedrijf. Wel waren er weer vele positieve dingen waarneembaar zoals onze goalie Jurre die al een aantal weken de keeperstraining volgt, dit is duidelijk merkbaar in de wedstrijden. De blauwbloes van deze week is Nick die met de week steeds beter gaat voet-ballen vandaag strooide hij met de ene na de andere mooie voorzet. Jongens blijf zo voetballen, vooral zoals in de eerste helft ik weet zeker dat we dan een zeer mooi voetbalseizoen gaan beleven.

John

Verzorgen limonade op zaterdag Wekelijks wordt de limonade verzorgd door Piet van Dijk. Omdat Piet nog tot eind oktober op vakantie is, zette Bram Uljee bij de afgelopen thuiswedstrijden op zaterdag de limo-nade klaar. Echter, Bram is vanaf volgende week op vakantie. Dit betekent dat de D, E en F teams zelf in de rust limonade voor het eigen team EN voor de tegenstander moeten maken. Graag na afloop de bekers even omspoelen en weer netjes in de kast zetten. Dus vanaf zaterdag 2 oktober ZELF limonade verzorgen in de rust.

Groeten,Elly Oudshoorn

secretariaat Jeugd

sv Diemen F-selectie speelt groot toernooi bij AjaxDe eerste wedstrijd wordt tegen Waterwijk gespeeld, aanvang 14.20 uur. Het team moet minimaal een half uur van tevoren aanwezig zijn. Er doen 48 teams mee aan dit toernooi!

14.20 uur Waterwijk - sv Diemen15.15 uur sv Diemen - VVSB15.55 uur sv Diemen - Velsen16.35 uur Hollandia - sv Diemen17.15 uur sv Diemen - Buitenveldert

De speeltijd is 1 x 14 minuten per wedstrijd.

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 14 svDiemen DeTreffer

Ouderkerk C1 - sv Diemen C1 2-1 10 oktoberOp een stralende zondagmiddag in de herfst tegen Ouderkerk. Magdy ging nu spelen in een 4-3-3 opstel-ling en een aantal spelers had een andere plek gekregen. De eerste minuten was Ouderkerk iets sterker en kwamen we moeilijk uit de verdediging. Er was een prachtig schot van Anthony, maar de keeper kon de bal nog net over tikken. Diemen nam in de 1e helft steeds meer het initiatief over en creëerde kansen. Een schot van Salim ging ook weer net over. Ilias had een mooie solo die keurig werd afgerond door Anthony. Helaas werd er gevlagd voor buitenspel; we rekenden ons al rijk. Daarna kwamen er nog meer kansen voor Ilias en Anthony, maar het was uiteindelijk Jeroen die de bal onderkant lat binnenschoot (0-1). Een verdiende voorsprong. Dit bleef ook de stand tot de rust.Na rust werd er wat gewisseld. Emmanuel kwam in de ploeg en hij kreeg meteen een kansje op een voorzet van Salim, maar zijn kopbal ging net naast. Het spel werd onrustiger bij Diemen en Ouderkerk kreeg weer meer de overhand. Anthony kwam hard in botsing met een tegenstander, maar beiden kon-den doorspelen. Ouderkerk gaf steeds meer druk en we voetbalden meer naar achteren dan naar voren. Dave redde goed op een kans van Ouderkerk. Even later werd het toch 1-1 uit een vrije trap. Toch waren er daana nog kansjes voor Rik, Nidal en Ilias maar hun inzet was een makkie voor de keeper van Ouder-kerk. Ouderkerk werd zelfs rijkekijk beloond met nog een doelpunt; een voorzet van rechts werd er door een eigen verdediger (Luc?) van Diemen ingetikt. Dave had daarna nog een prima redding met de voet anders was de score nog opgelopen. Diemen zette nog wel aan, maar een treffer zat er niet meer in. Erg ongelukkig allemaal, maar feit is wel dat je hier 3 punten laat liggen, de aansluiting met de top mist en vanaf nu een middenmoter bent.

Martin

sv RAP C1 - sv Diemen C2 5-1 10 oktoberMet slechts 13 spelers gingen we naar RAP, omdat Nidal met de C1 mee was en Ahmeeyah en Joey Hoo-german geblesseerd zijn. De eerste helft kwamen we nog goed weg. De tegenstander was duidelijk niet van plan Diemen te sparen. Al direct vanaf de aftrap flitste de tegenstander over het veld naar onze keeper Nick. Het was effe wennen en voordat we wisten hoe we voetballen moesten, hadden we na 10 min. al drie lessen achter onze kiezen. Diemen mocht de handen dicht knijpen bij deze ruststand.Hoog tijd voor de coach Jurry om in te grijpen. En eerlijk is eerlijk, Diemen speelde een prima tweede viool. Want nog hadden we niks in te brengen. Maar dankzij de knappe strategische lijn die door Jurry en zijn co-assistent Michel was uitgezet, eindigde de tweede helft in 1-1. Tenminste, zo had alleen de tweede helft er moeten uitzien. Helaas werd achterin een lullige fout van onze overigens goed keepende Nick afgestraft met een doelpunt. Onnodig, want de 16 is altijd voor de keeper en Nick twijfelde en vergat los te roepen en boven op de bal te vallen. Eindstand dus 5-1. Het klinkt opportunistisch, maar als wij de eerste helft net zo hadden gespeeld als in de tweede helft . . . nou . . . je weet maar nooit. Ik vond Diemen overigens in de tweede helft steeds beter gaan voetballen. Ze hielden zich strikt aan hun opdracht en wisten zodoende de schade te beperken. We kregen zodoende nog kansen ook. Helaas leverde dat slechts 1 doelpunt van Diemen op (Senna was de maker). Het zit er wel dik in dat onze tegenstander van vandaag, RAP de kam-pioen gaat worden. Trouwens ik denk dat de C1 van Diemen ook van deze RAP C1 zou hebben verloren.

Hans van de Mortel sr.

Hollandia D1 – sv Diemen D1 2-2 9 oktoberNa een week van serieuze voorbereiding proefde je in de kleedkamer de overtuiging bij de spelers dat ze vandaag er alles op alles aan zouden doen om de competitie wat meer kleur te geven. Op papier hadden we een zware klus, want Hollandia had al drie keer gewonnen en staat hoog in de stand. Direct vanaf minuut één kwamen we sterk uit de startblokken. We probeerden te voetballen, kansen te creëren en de vaart erin te houden. Helaas dacht scheidsrechter Van Zwol hier anders over, want die wilde iedereen meer leren hoe een ingooi goed genomen wordt dan dat er lekker door 22 jongens in tempo gevoetbald werd. De eerste echte kans voor Diemen leverde direct een doelpunt op dat gemaakt werd door Jairo. De vreugde was groot en door het goede spel van Diemen hoefden we niet echt allemaal hierna alleen maar achteruit. De teleurstelling was dan ook groot toen een geluksschot van ver via de paal en de rug van keeper Miguel in het doel verdween. Enorm balen, maar Diemen had vandaag echt veerkracht. Van achteruit kwam de bal van Scott, via Kiki en Bryce keurig bij Reyza terecht die de bal knap over de keeper heen schoot. Rusttand dus 1-2.In de tweede helft was Hollandia meer in de aanval maar liet Die-men zien verdedigend sterk te zijn. Door nog warriger te fluiten dan hij al in de eerste helft deed, hielp de scheids Hollandia door veel beslissingen ten nadele van Diemen te nemen. Eerst een penalty die door

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 15 svDiemen DeTreffer

Miguel goed naast gekeken werd en toen zag hij daarna hands van Miguel bij een uittrap. Ook uit deze vrije trap rand 16 scoorde Hollandia niet. Scott redde nog een bal van de lijn en het leek er echt op dat we onze eerste winst binnen zouden gaan halen. Vlak voor tijd scoorde Hollandia. Volgens de grensrechter uit buitenspelpositie, maar de scheids zag vanaf de middenstip dat het anders was en keurde de goal helaas goed. Gelet op de doelrijke kansen van de tegenstander in de tweede helft is een gelijkspel acceptabel, maar o jongens, we waren er dicht bij. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar onze eerstvolgende thuiswed-strijd waar ik weer een gretig Diemen hoop te zien staan. Want die verdiende punt komt jullie helemaal toe en die twee verloren punten moet die scheids maar lekker bij hem thuis op de schoorsteen zetten. Ik heb het volste vertrouwen dat we er veel meer gaan halen als we zo blijven spelen als één team als we vandaag hebben gedaan.

Edwin van den Berg

sv Diemen D4 - Weesp D3 2-1 + kantinedienst 9 oktoberHet eigen gras en het mooie zonnige herfstweer gaf onze D4 de goede flow tegen de D3 uit onze buurtge-meente Weesp. Jongens, gefeliciteerd met deze mooie overwinning, maar we lopen met dit schrijven wel een beetje op de zaken vooruit. Na een op en neer gaand spelbeeld in de eerste 10 minuten waren er nog geen uitgespeelde kansen te zien. Een goede loopactie van Tim van E. en een goede kans van Robert leidden niet tot de 1-0. Na 15 minuten echter wist Dardy (vast geïnspireerd door Wesley Sneijder) uit een vrije trap fraai 1-0 te scoren. Een aantal minuten later scoorde Yannick met een knappe actie 2-0 . Vlak voor de rust wist Weesp tegen te scoren en deze stand in de pauze werd gelijk de eindstand.Gelukkig maar, omdat de schrijver van dit verslag in de tweede helft met Anita en Cindy de kantine-dienst namens D4 vervulde. Het was een leuke, leerzame en gezellige ervaring om met routinier Nel allerlei lekkernijen te verkopen en snacks te frituren. De gootsteen zonder afvoer welke wordt gebruikt voor opslag van sleutels en pepermunt alsmede een lekkend kraantje in een openstaande la waren ludieke momenten op deze bijzondere middag. Ons petje af voor de medewerkers, die hier jaar in jaar uit veel uren per week vrijwillig hun tijd aan besteden. Het is het runnen van een snackbar, een café en een winkeltje in één. We hebben gezien en gemerkt dat dit niet vanzelf gaat en veel inzet en arbeid vraagt. Laten we als clubleden en teams in de nieuwe gekozen opzet hier-aan positief bijdragen.

René Lammertsen

Ouderkerk E1 – sv Diemen E1 2-5 9 oktoberSpannend - een tegenstander die tot nu toe ook alle wedstrijden gewonnen had. Hoe zou het gaan? De eerste actie van de wedstrijd was voor ons – een mooie combinatie tussen Zaid en Mees; helaas geen doelpunt. Daarna zat Ouderkerk duidelijk beter in het spel. Is het op echt gras spelen niet jullie favoriet of waren jullie onder de indruk dat Ouderkerk ook nog niet verloren had? Het liep in ieder geval niet helemaal. Er waren zeker kansen, maar die leidden helaas niet tot resultaat. Ouderkerk kwam zelfs op voorsprong (1-0). Misschien werden jullie hierdoor aangespoord, want daarna gingen jullie beter spelen. Op slag van rust nam Raymond een corner waarbij Shaquille de bal via hoofd of schouder kon inkoppen’ (1-1). Geluk-kig.De 2e helft begon een beetje rommelig en de verdediging moest hard aan het werk. Maar Shaquille, Toine, Bart, Gerlison en ook Roni bleven stand houden. Als Bart een afvallende bal voor de voeten krijgt, schiet hij van grote afstand met een hoge boogbal Diemen naar de voorsprong (1-2). Dit leek de ommekeer en vanaf dat moment leken acties weer te lukken. Vanuit een corner van Quinten scoorde Shaquille zelfs de 1-3. Deze werd echter afgekeurd (!) vanwege gevaarlijk spel door Shaquille (ten onrechte, maar wat kun je doen). Na de aftrap van de keeper, veroverde Mees de bal en binnen 1 minuut liet hij zien dat de 1-3 er echt wel hoorde te staan! Ook Ouderkerk bleef aanvallen en na een vrije trap werd het 2-3. Na een uit-trap van Roni ging Raymond er vandoor en passeerde hij meerdere tegenstanders; hij legde terug op Zaid die goed meegelopen was en laag en hard de 2-4 neerzette. De laatste mooie actie was een samenspel tussen Shaquille, Zaid en uiteindelijk Quinten waarbij hij als linksbenige zelfs met rechts scoort (2-5) – zo ongeveer in het fluitsignaal. Mooi eind voor een spannende wedstrijd.

Judith

sv Diemen E9 – DRC E2 4-3 9 oktoberDe jongens van de E9 lieten weer eens zien dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld. De posities werden goed bezet, er werd heel goed samen gespeeld, de bal ging snel rond, kortom een mooie wedstrijd om te zien. De E9 kwam dan ook zeer verdiend op een 2-0 voorsprong na doelpunten van Matthijs en Moos. Dat we voor rust nog een tegendoelpunt moesten incasseren, was niet om ongerust over te zijn, want de E9 was gewoon de betere ploeg, ook na de rust.Ook in de tweede helft werd er weer heel goed samen gespeeld, en kon Christiaan twee keer scoren. Na-dat de E9 op een zeer verdiende 4-1 voorsprong kwam, en de tegenstander kansloos leek, kreeg Sagar

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 16 svDiemen DeTreffer

een publiekswissel. We houden het graag spannend, daarom gunden we de tegenstanders in de slotmi-nuten nog twee tegendoelpunten. Met een stand van 4-3 werd het inderdaad heel erg spannend in de slot-minuten. Niets om ongerust over te zijn, want gelukkig voor ons floot de scheidsrechter op tijd af. Jongens, van harte gefeliciteerd met de welverdiende overwinning. Ik heb genoten van het spel en van de wedstrijd op deze mooie zonnige dag. Aanstaande woensdag gaan we oefenen op de gevulde-koek-penalty.

Rick

sv Diemen F4 - Zeeburgia F6 7-0 9 oktoberWat een prachtige wedstrijd van Diemen F4, na vorige week te hebben gewonnen hadden ze er deze week extra zin in om te spelen. Dat was ook wel te zien aan het voetballen. Al snel scoorde Jasper 1-0. Diemen F4 had wat meer balbezit en al snel werd er 2-0 gemaakt door Jair. Het spel ging goed, ook door de aanwijzingen tussendoor die de vader van Jaafar aan de spelers van Diemen F4 gaf. Nog voor de rust scoorde Faissal en werd het 3-0. De jongens waren nu erg blij.Na de rust ging het weer iets minder in het spel van Diemen F4, Zeeburgia F6 kwam terug want nu had-den zij opeens meer balbezit er kon nog van alles gebeuren maar gelukkig duurde dat niet lang. Johnny de keeper had niet veel te doen want Diemen F4 had de bal weer, de tegenpartij schoot dan ook in zijn eigen doel waardoor het nu 4-0 werd. Daar bleef het niet bij voor Diemen F4, want toen werd er vanuit de middenlijn door Jair een bal richting het doel van de tegenpartij geschopt die er zo mooi in ging en het daardoor 5-0 werd. Snel erna alweer 6-0 gescoord door Faissal en dan nog onze Sam die er 7-0 van maakte en ook zo blij was want het was ook zijn eerste doelpunt. Diemen F4 had er erg veel lol in want dit was nog niet eerder gebeurd. Ze hebben allemaal hun best weer gedaan. Nou jongens van F4 ga zo door.

Sandra Grishaver-Frank (moeder van Jair)

Amstelveen F2 - sv Diemen F6 3-2 zaterdag 9 oktoberWederom troffen we het enorm met het weer, ondanks dat we erg vroeg op pad moesten. Amstelveen stond op het programma, en we wisten dat dit een pittige wedstrijd zou worden. Net als Diemen was Am-stelveen ook nog zonder punt verlies.Het werd inderdaad een spannende wedstrijd van twee ploegen die goed aan elkaar gewaagd waren. De jongens van Amstelveen waren groot, fysiek sterk en snel. Daarentegen waren wij technisch iets beter en speelden beter samen. Na een kleine 10 minuten brak Dani de ban door Diemen knap op voorsprong te zetten. Door zich vrij te spelen kreeg hij een goede schietkans, welke hij niet onbenut liet. We konden echter niet lang genieten van de voorsprong aangezien Amstelveen snel langszij kwam en de stand weer op 1-1 bracht. Vlak voor rust was het wederom Dani die het net vond en ervoor zorgde dat we met een 2-1 voorsprong de rust in gingen.Ook na de rust waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Diemen verzuimde de voorsprong uit te bouwen en Amstelveen kwam wederom langzij, door een knappe uitgespeelde solo van de spits van Amstelveen. Diemen ging vervolgens op jacht naar een nieuwe voorsprong. Het zat echter niet mee en verschillende doelkansen konden we net niet verzilveren. Tegen het slot werden we verrast door een klassieke counter die keurig werd afgerond met een afstandschot, hoog in het doel. In plaats van de voorsprong keken we nu tegen een achterstand aan, kort daarop volgde al het eindsignaal. Het was een spannende wedstrijd die beide kanten op kon gaan. Dit keer zat het ons niet mee, ondanks een goede partij voetbal. Volgende week gaan we weer voor de 3 punten!

Johan

sv Diemen F10 - NFC/Brommer F3 1-1 9 oktober Nadat we de eerste twee wedstrijden hadden we verloren moest het vandaag maar eens gebeuren. De “ongeslagen status” sinds vorige week moest een vervolg krijgen. Een mooie zonnige zaterdagochtend met een hoop toeschouwers. Net als in de eerste twee wedstrijden gingen we er vol tegenaan en binnen 5 minuten kregen we een vrije trap op een meter of 10 van het doel. Kleinste man van het veld Thijs ging erachter staan en schoot snoei hard de bal in de linker beneden hoek. Het gerucht gaat dat het net mo-menteel nog aan het natrillen is!!! Daarna was het toch NFC die ons steeds meer naar achteren drukte wat nog voor rust een doelpunt voor NFC opleverde; 1-1. Dankzij wat fantastische reddingen van Joas zowel voor als na de rust bleef het nog spannend.Tweede helft ging het spel op en neer wat voor de toeschouwers wel de nodige spanning opleverde. Het zal toch niet weer he. . . Nee hoor het bleef bij de 1-1 stand en het eerste punt voor de F10 is een feit. Dit smaakt naar meer. Klasse mannen geweldig gespeeld vandaag al hadden we denk ik wel meer verdiend.

Ed

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 17 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Fortius 3 – sv Diemen 3 6-5 3 oktoberVandaag moest de Drie uit tegen Fortius 3. Het werd na een regelmatig scoreverloop 6-5 voor de thuis-ploeg.Ik sta hier met de nestor van Diemen 3, de heer Schuurman, onze illustere mandekker. Vertel es, hoe was het?Ik baal enorm. Een onnodige verliespartij en daarnaast maakte ik een fatale fout. De 2-3 tegen was geheel op mijn conto te schrijven . Ik raakte de bal verkeerd en de tegenstander profiteerde optimaal. Zwaar k. . .Eh, OK?  Hoe was de opkomst? Er waren nogal wat afzeggingen, hoorde ik?We begonnen met 13 man. Dat lijkt voldoende, maar helaas liepen 2 spelers van ons binnen 10 minuten een blessure op. Pieter kreeg een zweepslag en Melvin had last van zijn hamstring. Dit had een negatieve weerslag op onze verdedigende vermogens, want nu werden 2 middenvelders gepromoveerd tot verdedi-ger. De heer Molensteen, technisch bekwaam middenvelder, ging in de mandekking spelen en werd links en rechts voorbij gesneld door aanvallers van dezelfde leeftijd en gewichtsklasse. Hozan, onze pittige linkshalf, kwam ook in de verdediging te spelen in een vrije, opbouwende rol op links die hij op zijn geheel eigen eigenwijze wijze invulde.De tegenstander was gewoon beter?Niet echt. Wel slimmer. Ze praatten veel in op de scheids die in 2de helft duidelijk in hun voordeel floot. Daarnaast wisten ze enkele van onze spelers van hun stuk te brengen met hun geleuter. Technisch waren ze goed, maar wij hadden gewoon moeten winnen van zo’ n ploeg. Ze speelden op de buitenspelval en hadden hun vlaggenier geïnstrueerd gewoon altijd te vlaggen. Lekker makkelijk! Twee loepzuivere goals werden ons op zeker onthouden. Mikey Mike zei het nog: hier moet je 8 keer scoren om te winnen. Het werden er maar 5. . . Dhr. Buis eentje, Dhr. Scheffers uit een pingel (in twee keer trouwens), Dhr. Graeve ook een en Dhr. Vecht natuurlijk, baas boven baas, twee. Lessons learned?Pardon?Lesje geleerd?Ik hoop het wel. Niet ingaan op provocaties. Altijd zorgen dat we voldoende verdedigers achter de hand hebben. Geen doodschop verkopen aan de tegenstander hoewel dat veel voldoening geeft. Nooit roze voetbalschoenen aantrekken. . .

Eef & Bert

Danny Abels, laatste man zondag-1 in het ziekenhuisZondag 3 oktober, in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Ouderkerk, is in de 2e helft Danny Abels met een kuitblessure uitgevallen. De kuit werd na de wedstrijd wel steeds dikker maar Danny gaf zelf aan dat, als hij maandagochtend nog pijn zou hebben, hij wel langs de huisarts zou gaan.In de nacht van zondag op maandag werd de pijn echter ondraaglijk en besloot hij naar het ziekenhuis te gaan. Daar aangekomen constateerde men dat de kuit “ op springen stond” en om direct operatief in te grijpen. Men heeft een snede van ongeveer 20 cm in de kuit gegeven om de spier ruimte te geven en de doorbloeding weer opgang te brengen. De ontstane wond wil men d.m.v. een soort “ritssluiting” langzaam weer gaan sluiten. De verwachting is dat, in het gunstigste geval als de wond dicht is, Danny begin volgende week weer thuis zal zijn. Daarna zal het zeker nog 6 weken duren voordat hij weer iets op het veld kan en mag gaan doen.Wij wensen Danny veel sterkte en hopen dat we hem snel weer bij sv Diemen kunnen begroe-ten, ook al zal dit de eerste tijd als toeschouwer zijn.

Philip Oomstee, elftalleider Zondag 1

Page 18: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 18 svDiemen DeTreffer

FIT 2 – sv Diemen 4 1-6 3 oktoberEen mooie nazomerdag was vandaag het decor van de uitwedstrijd van het 4e op Sportpark Drieburg. Tegenstander FIT bungelt onderaan de ranglijst met 0 punten, terwijl het 4e terug te vinden is onder in de middenmoot met 3 punten. Het enigszins vroege aanvangstijdstip (11.30) zorgde ervoor dat niet iedereen even scherp aan de wedstrijd begon en er zodoende het eerste half uur dan ook weinig gebeurde, op wat kleine kansjes voor beide doelen na. De thuisploeg oogde achterin ook onzeker, zeker wanneer er wat druk werd gezet en zo ook na zo’n 35 minuten spelen. Een lange bal van Mehmet werd door een FIT-spe-ler van zo’n 35 meter mooi achter de eigen doelman gekegeld: 0-1 en bedankt! Vlak voor rust leek de buit helemaal binnen, toen Mehmet na een mooie aanval vrij voor de keeper opdook, zijn inzet de paal raakte, waarna Jaimy simpel binnen kon tikken: 0-2!De tweede helft begon met een andere scheids, een eigen FIT-speler nam de fluit over, terwijl de overi-gens zeer verdienstelijk fluitende scheids van de 1e helft nu de coachende rol overnam en nu langs de lijn te vinden was. Het had echter allemaal weinig effect, aangezien de bal al binnen 10 minuten weer in het doel van FIT lag: Jaimy werd weggestuurd en bediende Niels op maat, die de bal simpel binnen kon tikken, 0-3. Even later wist Niels met een gerichte kopbal Jaimy te vinden, die onberispelijk raak schoot: 0-4. Daarna was het geloof bij de thuisploeg verdwenen en kon Diemen naar hartelust voetballen, wat re-sulteerde in de 0-5 én de 0-6 via Tim. Vooral de 0-6 was een plaatje, waarbij de keeper het nakijken had op de simpel ogende schijnbeweging van Tim. Vlak voor tijd vond de FIT-scheids, die zich op dat moment ergens bij de middenlijn bevond, het ook nog nodig om de aandacht op te eisen, door een handsbal van Bernard te promoveren tot strafschop, waarmee de eindstand op 1-6 bepaald werd.

Danny

sv Diemen 3 – DRC 2 4-1 10 oktoberOp de 10e van de 10e speelden we onder ‘n prachtig zonnetje tegen 10 man van DRC 2. Ze begonnen nog wel met 11 maar eindigden met 9 (gemiddeld toch 10 volgens de wiskundigen onder ons). Zelf hebben we zo’n 10 man in de lappenmand, en niet de minste, zelfs een paar van onze beste spelers, ik noem ‘n Buis, ‘n Holthuizen, ‘n Compier, ‘n de Graeve en niet in het minst onze Lijvige Leider Teamerssen. Onze borst reeds nat gemaakt trokken wij strijdlustig ten strijde om geheel tegen alle gebruiken in al na 5 minu-ten op 1-0 te komen (meestal krijgen wij ze in de 1e minuut tegen). Een frisgeschoren Jhr. Pullens kwam rond de eigen 16 in balbezit en gleed op elegante wijze door de vijandelijke linies alwaar hij de combinatie aanging met Assistman Dhr. Van Hoogwaarden. Net als op de training: inspelen, kaatsen, in de loop mee-geven en afronden (1-0). Lekker Roeltje! Ruststand was 2-0 na een wel erg makkelijk gegeven pingel die door Dhr. Scheffers koelbloedig werd benut. Het was ook Scheffers die betrokken was bij het incident dat ons uiteindelijk de 3 punten opleverde. De aanslag die voorspeld was voor de 10-10-2010 was namelijk op zijn achillespezen gericht: ROOD!Waar we de 1e helft nog redelijk speelden werd het de 2e steeds slordiger met extreem veel balverlies bij onze voorwaartsen waardoor DRC langzaam terug in de wedstrijd dreigde te komen. Gelukkig kreeg onze Messi, Dhr. Van der Vecht, het op zijn heupen, en slalomde om de buitenspelval heen rondom de keeper, simpel afgerond met een korte schietbeweging vanuit de heup (3-0). Toch bleven we veel te veel fouten maken en uiteindelijk wist DRC er toch nog één achter Dhr. Van Schaik te prikken hoewel Dhr. Visser mid-dels ‘n prachtig uitgevoerde schwalbe nog probeerde de scheids op andere gedachten te brengen. Hij deed dat op ‘n totaal andere plek dan waar het spel zich bevond en aldus onverrichterzake (3-1). En toen Dhr. Leautaud moegestreden plaats maakte voor Jhr. Molewijk en z’n pa, Techniektrainer Meulensteen, er in kwam voor De Oz moesten we de wedstrijd maar es in het slot gooien. DRC hielp ’n handje door onze lievelingsmoslim (op Hozan na dan!) Dhr. Ayoubi te torpederen: WEER ROOD! Het was de onlangs door Dhr. Schuurman gescoute Jan Vertonghen, onze onvermoeibare Sherpa, die met een kopbal de eindstand op het, door Rolandinho op gogmieke wijze bediende, scorebord bracht. 4-1, daar kun je mee thuiskomen.

EvertVerslag zondag-4 op pagina 21!

Page 19: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 19 svDiemen DeTreffer

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 13 oktober t/m 18 november

1

2

3

4

SpeeldagDe ZAAL-3 heeft de woensdagavond als vaste speelavond!

Niet spelen B-categorie zaalvoetbalAfgelopen seizoen is de KNVB district West I overstelpt met wedstrijden die op verzoek van één van beide teams naar een ander datum moest worden verplaatst. Voor dit seizoen is daarom de volgende regeling opge-zet;Zolang wedstrijden in Sportlink_Club in roze staan en dus nog niet definitief zijn, is het mogelijk kosteloos ver-zoeken om verplaatsing in te dienen. De afdeling zaal-voetbal zal dit verzoek beoordelen en honoreren.De wedstrijden die door de KNVB al definitief zijn ge-maakt, kunnen niet meer verplaatst worden. Indien een team niet in staat is om een definitief geplande te spe-len, is het mogelijk dat de vereniging – voor maximaal twee wedstrijden per seizoen per team – een verzoek

tot uitstel doet van de betreffende wedstrijd.De KNVB zal dan € 45,- voor de zaalhuur in de rekening-courant plaatsen en de wedstrijd op een inhaal-moment inlassen. Deze regeling is van toepassing voor wedstrijden gepland tot en met 18 maart 2011. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk een verzoek tot uitstel in te dienen.

27-10-2010 19:15 150974 Knooppunt ‘t 2 svDiemen 1 Zuid Y. Wardougan12-11-2010 19:15 15389 KDO 3 svDiemen 1 KDO K. Boekel17-11-2010 21:55 7393 svDiemen 1 TOB 3 Sporthallen Zuid

13-10-2010 20:30 10802 APGS 3 svDiemen 2 APGS 22-10-2010 22:00 151793 RODA 23 3 svDiemen 2 Bloemhof de 27-10-2010 20:00 7718 svDiemen 2 VVGA 1 Oostenburg 3-11-2010 21:50 153512 svDiemen 2 Plein83 22 Oostenburg 10-11-2010 21:50 7720 svDiemen 2 IJburg AFC 1 Oostenburg 18-11-2010 21:00 20306 TOB 5 svDiemen 2 Elzenhagen

13-10-2010 21:50 137604 svDiemen 3 DCG 8 Oostenburg 20-10-2010 21:05 137613 svDiemen 3 Vedette/De R 10 Emergo hal 27-10-2010 20:55 137720 svDiemen 3 DVVA 8 Oostenburg 10-11-2010 20:55 137628 svDiemen 3 TOB 9 Oostenburg

13-10-2010 21:05 148709 svDiemen 4 TOB 2 Zuid P. Landwehr22-10-2010 22:00 148708 VVA/Spartaan 1 svDiemen 4 Oostenburg G.C.van Hielten 5-11-2010 20:10 148711 Golden Stars 6 svDiemen 4 Oostenburg R. Kaspers10-11-2010 21:00 148712 svDiemen 4 RKDES 2 Sporthallen Zuid Y. Wardougan15-11-2010 20:15 148713 Elbalta 2 svDiemen 4 Sporthoeve

Page 20: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 20 svDiemen DeTreffer

Programma 16 & 17 oktober

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Zaterdag 16 oktober13:30 95178 svDiemen MB1 WV-HEDW MB1 1e klasse C 10:45 97784 svDiemen D1 Almere City FC D1 2e divisie A R. van Soeren 9:00 92838 svDiemen D2 Ouderkerk D1 1e klasse F 12:15 71619 svDiemen D3 Abcoude D2 2e klasse 20 12:15 86861 svDiemen D5 Tos Actief D2 2e klasse 22 13:30 152906 svDiemen D7 Buitenboys D8 3e klasse 22 12:15 144899 svDiemen MD1 KDO MD2 1e klasse 13 11:30 100372 svDiemen E1 Swift E1 Hoofdklasse C 10:15 126942 svDiemen E2 Amstelland United E1 1e klasse 8 9:00 86900 svDiemen E5 Tos Actief E2 2e klasse 14 9:00 128123 svDiemen E7 IJburg AFC E3 3e klasse 17 11:15 77560 svDiemen E8 Meer de E4 4e klasse 18 11:15 95244 svDiemen E10 WV-HEDW E8 5e klasse 14 9:00 128148 svDiemen F5 IJburg AFC F3 4e klasse 15 10:00 109695 svDiemen F6 RODA 23 F6 4e klasse 16 10:00 123787 svDiemen F7 IJburg AFC F5 5e klasse 12 9:00 145814 svDiemen F9 Kadoelen sv F2 7e klasse 19 11:00 83535 svDiemen F10 Zuidoost United F4 7e klasse 20

Zondag 17 oktober14:00 35913 svDiemen 1 Victoria 1 4e klasse E J.M. Pasman11:30 46186 svDiemen 2 Waterwijk 2 2e klasse C P. Mulder12:00 63836 svDiemen A3 Legmeervogels A1 2e klasse O 9:45 148928 svDiemen B3 Swift B1 2e klasse 5 12:00 67597 svDiemen C1 AFC C1 Hoofdklasse D M. El Johari10:00 154830 svDiemen C2 AFC 34 C1 1e klasse J J. Primowees 9:45 67295 svDiemen C3 Buitenboys C2 1e klasse K D. Avakian

UitwedstrijdenZaterdag 16 oktober15:00 38688 Buitenboys 1 svDiemen 1 4e klasse C P. Ambachtsheer14:30 87317 Aalsmeer 5 svDiemen 2 5e klasse 505 15:15 87337 Overbos VE1 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D 13:00 126453 Hollandia A1 svDiemen A1 4e divisie A C. Nauta12:00 65498 VVC B1 za. svDiemen B1 Hoofdklasse C F. Hemminga10:30 96756 WV-HEDW MC1 svDiemen MC1 2e klasse H 10:30 96658 Buitenboys D2 svDiemen D4 2e klasse 21 9:00 96675 AFC E3 svDiemen E3 1e klasse 10 10:15 96614 Volewijckers E1 svDiemen E4 2e klasse 13 10:00 96662 Fortius E2 svDiemen E6 2e klasse 14 10:15 96678 Volewijckers E2 svDiemen E9 4e klasse 17 9:00 96738 WV-HEDW E6 svDiemen E11 5e klasse 13 9:30 96629 Zuidoost United F1 svDiemen F1 1e klasse 6 11:30 96633 Abcoude F2 svDiemen F2 2e klasse 9 9:00 96639 Volewijckers F2 svDiemen F3 3e klasse 15 9:00 152230 Vlug en Vaardig F2 svDiemen F8 5e klasse 13

Zondag 17 oktober11:00 50504 TABA 3 svDiemen 3 4e klasse 13 14:00 50309 SDZ 4 svDiemen 4 5e klasse 10 11:30 62924 AS’80 A1 svDiemen A2 1e klasse G 9:30 65739 Weesp FC B1 svDiemen B2 1e klasse I K.J. Folkers15:00 153896 AFC B5 svDiemen B4 3e klasse 10 10:00 68374 ZRC/Herenmarkt C2 svDiemen C4 2e klasse 3 13:00 68306 Zuidoost United C1 svDiemen C5 2e klasse 5 9:30 155356 AGB C2 svDiemen C6 3e klasse 6 11:30 68386 Overbos C3 svDiemen C7 3e klasse 7

Page 21: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 21 svDiemen DeTreffer

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Programma 23 & 24 oktoberZaterdag 23 oktober14:00 105871 svDiemen 2 Pancratius 2 5e klasse 505 14:00 126205 svDiemen VE1 Meteoor VE2 1e klasse 35+ D 14:00 152667 svDiemen C1 (beker) FC Volendam C2 Groep 1 8 M. Pot

Zondag 24 oktober12:00 61519 svDiemen 4 JOS/W’graafsmeer 6 5e klasse 10 12:00 65386 svDiemen A3 Ouderkerk A2 2e klasse O 10:00 152666 svDiemen C2 (beker) VVA/Spartaan C1 Groep 1 10 H. Pijnenburg

UitwedstrijdenZaterdag 23 oktober12:30 125374 DWS D3 svDiemen D2 1e klasse F

Zondag 24 oktober11:30 61521 WV-HEDW 3 svDiemen 3 4e klasse 13 B. Zouhir 9:30 152621 Weesp FC B1 (beker) svDiemen B1 Groep 1 11 H. Mokhtari

sv Diemen 4 – Tos Actief 3 2-8 10 oktoberDe tiende van de tiende bracht vandaag helaas niet het nodige geluk mee waar we op hoopten. Het in-trainen verliep niet al te vlekkeloos (op het hobbelige veldje achter het 3e veld) en een paar minuten na het fluitsignaal stond Tos Actief al met 0-1 voor: na een aantal corners verschalkte Sven met een fraaie kopbal de Diemense doelman. De meeste kansen deden zich vooral voor het Diemense doel voor, maar vlak voor rust werd het toch gelijk. Via een mooie aanval belandde de bal bij Vincent, die niet zelfzuchtig was en Davy in staat stelde om de bal over de Tos-keeper te schieten: 1-1!Na rust leek Diemen het kruit verschoten te hebben en kwam Tos op een riante versprong (1-4). Michael deed nog wat terug (2-4) en de daarop volgende aanval trof helaas geen doel, waarna het geloof wegzakte en Tos vrolijk verder tikte, doel trof en overigens ook verder onvriendelijk bleef zeuren tegen een zeer ver-dienstelijk fluitende scheids. Uiteindelijk bleef de teller op ‘slechts’ 8 tegengoals steken. Volgende week hopelijk weer een betere pot voetbal tegen SDZ…

Danny

Page 22: De Treffer 2010-2011 - 2010-10-10

  nr. 5  10 oktober 2010 22 svDiemen DeTreffer

Liefst negen jeugdspelers/sters zijn deze week uitgenodigd om selectie wedstrijden te spelen. Jordly Petronia, Miquel Heus, Jordano Braafheid en Kiki Mettendaf zijn uitgenodigd om een selectiewedstrijd te spelen voor het Jeugdplan Nederland. Lorenzo Smidt, Bart Schreurs en Salim Mansouri zijn uitgenodigd voor een selectie wedstrijd onder 14 jaar. Samantha Revet is uitgenodigd voor een selectiewedstrijd voor meisjes onder de 15 jaar. Tenslotte zijn Wendy

Remert en Ahmeeyah Valk uitgenodigd voor een selectiewedstrijd meisjes onder 17 jaar. Gefeliciteerd allemaal, veel plezier, geniet er van.

Op woensdag 13 oktober neemt de sv Diemen met een F team deel aan een groot toernooi van Ajax. Maar liefst 48 teams doen mee.

sv Diemen speelt zijn eerste wedstrijd om 14.20 uur en de laatste om 17.15 uur. Veel succes!

De nieuwe F11 en F12 zijn bij de KNVB aangemeld. De teams worden op een wachtlijst ge-plaatst. Het wachten is op aanmeldingen van nieuwe teams van andere verenigingen. Zodra er 6 aanmeldingen zijn wordt er door de KNVB een nieuwe poule opgestart en kunnen er compe-titiewedstrijden gespeeld worden. We houden jullie op de hoogte.

Van 25 oktober t/m 29 oktober is het herfstvakantie in onze regio. Hou er aub rekening mee dat in het tweede weekend van de herfstvakantie (30/31 oktober) een competitie-programma gepland staat. Het 1e weekend (23/24 oktober) is gereserveerd voor beker- en inhaalwedstrij-den en zal er een beperkt aantal wedstrijden zijn. Mocht u nu al weten dat uw kind een van deze weekenden afwezig is, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de leider van het team. Die kan er dan rekening mee houden en eventueel spelers lenen bij andere teams. Dit laat Elly Ouds-hoorn even weten. Neem uw maatregelen als dat nodig mocht zijn.

Leest u het verslag van René Lammertsen (pag. 15) van de wedstrijd van de D4 even, ik ben het volkomen met hem eens en hoop dat alle leden zo positief tegenover de kantinediensten zullen staan. Chapeau!!!

Wat een schitterend weekend, volop zon het was een genot om langs de velden te staan en te genieten van de voetbalsport.

U weet het op de site van sv Diemen kunt u vinden wanneer u kantinedienst moet doen, niet vergeten.

Minitreffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIODiemen