Treffer 09 09 dec 2013

of 25 /25
Voorzier P.J. ter Horst 06-21885948 [email protected] Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 [email protected] Penningmeester A.P. Kloosterman 020-6901703 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder J. Fritz 020-6009815 [email protected] Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van sv Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 svDiemen@hetnet.nl Jaargang 80 nr. 9 9 december 2013

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Treffer 09 09 dec 2013

 • VoorzitterP.J. ter Horst

  [email protected]

  SecretarisP.P. van Rooij

  020- [email protected]

  PenningmeesterA.P. Kloosterman

  [email protected]

  JeugdcommissieVacant

  Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  KantinebeheerderJ. Fritz

  [email protected]

  Redactie clubblad M.E. Post

  [email protected]

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  DeTreffer

  Clubblad van sv DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

  Jaargang 80 nr. 99 december 2013

 • nr. 9 9 december 2013 2 DeTreffer sv D iemen

  Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 2,8%

  Bel: 020 - 416 26 56

 • nr. 9 9 december 2013 3 DeTreffer sv D iemen

  De Algemene Ledenvergadering november 2013 in beeldTijdens de Algemene Ledenvergadering van sv Diemen op maandag 25 november 2013 werd voor de eerste keer in de geschiedenis van de vereniging de grens van 1000 leden gepasseerd.Het 1000ste lid is Spike Janssen van de F7 geworden. Hij werd door de leden ontvangen met een daverend ap-plaus.Spike was behoorlijk onder de indruk van zijn aanwezig-heid in de vergadering. Gelukkig had hij de steun van zijn ouders en overige familieleden. sv Diemen voorzit-ter Hans ter Horst nam Spike een leuk mini-interview af. Spike ontpopte zich als een liefhebber van patat en vond sv Diemen een heel goede vereniging.Als sluitstuk ontving Spike van de voorzitter een bal, moeder een boeket bloemen en vader de toezegging dat voor seizoen 2013-2014 geen contributie behoeft te worden betaald.Na groot applaus van de aanwezige leden in de vergade-ring ging Spike weer naar huis.

  Jack Cousin heeft besloten te stoppen met zijn werk in de kaskontrolekommissie.Hij ontving uit handen van penningmeester Bram Kloosterman een bos bloemen voor zijn werk in de kascontrolekommissie.

  Bestuurslid technische zaken Martien van der Vegt is niet langer beschikbaar als

  bestuurslid van de sv Diemen, dit vanwege zijn drukke werkzaamheden. Wel blijft hij

  de zondag 3 trouw. Voorzitter Hans van der Horst sprak lovende woorden over de

  afscheidnemende Martien.

 • nr. 9 9 december 2013 4 DeTreffer sv D iemen

  Bert Steen krijgt t.g.v. zijn 25 jarig lidmaatschap door voorzitter Hans ter Horst een ere-schaal overhandigd.

  Ook Tom Stellingwerff is 25 jaar lid en wordt door secretaris Peter van Rooij toegesproken en krijgt even later de ere-schaal overhandigd.

  Ons 1000ste lid, Spike Janssen,wordt toegesproken door voorzitterHans ter Horst.

 • nr. 9 9 december 2013 5 DeTreffer sv D iemen

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2013In het clubgebouw van sv Diemen

  Aanwezig: 38 geregistreerde leden.

  1. Opening.De voorzitter, P.J. (Hans) ter Horst opent om 20.05 uur de vergadering en begint met het welkom heten van de jubilarissen Bert Steen en Tom Stellingwerff.Vervolgens wordt Spike Janssen naar voren geroepen. Hij is voor de eerste keer in de geschiedenis van de vereniging het lid waarmee de 1000 leden grens wordt gepasseerd. Hans houdt met Spike een leuk mini-interview waarna hij vervolgens een bal krijgt, moeder een boeket bloemen en vader de mededeling dat voor seizoen 2013-2014 geen contributie hoeft te worden betaald. Groot applaus voor lid 1000, Spike Janssen.Hans bedankt daarna de medewerkers die mee hebben geholpen met de fantastische reconstructie van ons complex.Daarnaast geeft hij een voorlopige tussenstand van de Grote Clubactie en bedankt al vast Martien van der Vegt en Rob Dalmulder voor hun inzet.Rob Dubelaar wordt naar voren geroepen waarbij Hans bekend maakt dat Rob afgelopen vrijdagavond 22-11 is onderscheiden met de vrijwilligersonderscheiding van de gemeenteraad. Flink applaus voor Rob.

  2. Mededelingen.De voorzitter deelt mee dat er geen aanvullende mededelingen zijn. Er zijn wel 3 punten van orde:-het tekenen van de presentielijst voor degenen die dat nog niet hebben gedaan;-het verzoek om bij het stellen van vragen duidelijk de naam te melden voor de secretaris;-mobiele telefoons uitzetten.

  3. Ingekomen stukken.Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen door de secretaris. Ook zijn er geen schriftelijke voorstellen van leden gekomen om extra agendapunten op te nemen. Bericht van verhindering is ontvangen van Boaz Saam, Ruud Minnema, Joop de Ridder, Jaap Manshanden, Frank Scheffers, Bram Uljee, Lisanne Potthoff en Marciano Sleeswijk.

  4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2012.De notulen worden per bladzijde bij acclamatie goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.

  5. Jaarverslag van de secretaris.De gebundelde verslagen van de diverse onderdelen van de vereniging 2012-2013 en de notulen van no-vember 2012 zijn beschikbaar gesteld op de website en in het clubblad De Treffer. Deze verslagen geven geen aanleiding tot bemerkingen.

  6. Financin.De stukken 6A en 6B zijn in definitieve vorm in de vergadering beschikbaar gesteld en konden per mail worden aangevraagd bij de penningmeester.6.A Vaststelling van de jaarrekening 2012/2013.Goedgekeurd zonder vragen.6.B Vaststelling van de begroting 2013/2014.De ALV gaat bij acclamatie akkoord.6.C Verslag van de kascontrolecommissie.De aanwezigen verlenen zonder vragen aan het bestuur dcharge voor het gevoerde financieel beleid.Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2013.In het clubgebouw van sv Diemen.6.D Benoeming kascontrolecommissie.Bram Kloosterman dankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden. Jacques Cousin zwaait af als reservelid en ontvangt een boeket bloemen als dank voor de werkzaamheden. Bram geeft aan dat voor 2013-2014 Pieter de Jong zich beschikbaar heeft gesteld. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voor het lopende jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit de vaste leden Frank Scheffers, Gerard Hibbel en Roel Stallinga. De reserveleden zijn Philip Oomstee en Pieter de Jong. De vergadering gaat stilzwijgend akkoord.

 • nr. 9 9 december 2013 6 DeTreffer sv D iemen

  7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.De vergadering gaat akkoord met het contributie voorstel. Roel Stallinga vraagt waarom niet alsnog tus-sentijds de contributie is verhoogd voor dit seizoen. We zitten met een begroting met een tekort. Bram geeft aan dat tussentijdse verhoging problemen geeft met de inning en dat we eenmalig een tekort kunnen dragen.

  8. Aankondiging extra Algemene Ledenvergadering in april/ mei 2014.Hans verstrekt de volgende toelichting op dit voorstel. Het tekort op de begroting moet volgend seizoen worden gedicht. Daarnaast verwacht het bestuur dat voor een aantal werkzaamheden ( zoals kantine en schoonmaak) professionals moeten worden ingehuurd. Er zijn te weinig vrijwilligers beschikbaar voor een aantal taken. Dit zal mogelijk leiden tot een substantile contributieverhoging voor 2014-2015 die eerst moet worden besproken in de ledenvergadering.

  9. Huldiging jubilarissen.Er zijn dit jaar 2 te huldigen jubilarissen binnen de vereniging. Voor Tom Stellingwerff 25-jaar lid houdt Pe-ter een toespraakje. Hans zet Bert Steen in het zonnetje vanwege 25- jaar lidmaatschap. Van iedere jubi-laris worden de inzet en verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens benadrukt. Beide jubilarissen ontvangen een ere- schaal met een persoonlijke inscriptie.Voor de partners van de jubilarissen was er natuurlijk het traditionele boeket bloemen.

  10. Pauze.Er wordt vanwege de vlotte voortgang van de vergadering geen pauze gehouden.

  11. Bestuursverkiezing.Het bestuurslid Martien van der Vegt, is zoals afgesproken op 30 juni afgetreden. Hans bedankt Martien met een kort toespraakje en een boeket bloemen. Robin Ternede en Patrick van Berkel zijn tussentijds aangetreden als bestuursleden. De vergadering gaat akkoord met hun benoeming. Jurry Fritz heeft aan-gegeven zich niet herkiesbaar te stellen en te stoppen met zijn werkzaamheden. Hij is helaas afwezig voor een dankwoord en bloemen van de voorzitter. Peter van Rooij stelt zich niet herkiesbaar. Hij voert wel de functie uit tot eind seizoen 2013-2014. Hans geeft aan dat mogelijk Patrick van Berkel deze werkzaamhe-den gaat overnemen.Hans doet daarna een dringend beroep op de leden om openstaande bestuursfuncties en binnen de jeugdcommissie te gaan vervullen. Vooral binnen de Jeugd en het liefst een paar dames.

  12. Rondvraag.Hans Post; stelt het niet opkomen van de leden en ouders van jeugdleden voor de verplichte kantin-edienst aan de orde. De voorzitter geeft aan dat ongeveer 50% niet komt opdagen ondanks dat zij een persoonlijke mail ontvangen dat ze zijn ingeroosterd. Zij worden voor een 2e keer ingeroosterd. Bij weer niet ( 2e keer) opkomen ontvangen deze leden en ouders van jeugdleden een strakke brief met het ver-zoek de vereniging te gaan verlaten. Dit roept bij Peter Holthuizen en Erik Heemskerk de kwestie op of je een kind de dupe mag laten worden van het gedrag van een ouder. De voorzitter geeft aan dat als we de vereniging willen laten functioneren dat dit noodzakelijk is, anders moeten we krachten gaan inhuren. De suggestie van Bas Marsman om openbare publicatie van de niet opkomers kan niet worden overgenomen vanwege de privacy. De voorzitter geeft aan de grens te onderzoeken.Elly Oudshoorn geeft aan dat bij elke aanmelding een gesprek wordt gevoerd met ouders en leden over de kantinedienst. Men zegt hulp toe maar verschijnt niet.De suggestie van Stanley Gontha om de elftalleiders hierbij meer te betrekken wordt niet overgenomen omdat juist de elftalleiders dit een te zware belasting vonden.De suggestie van Hans Post en Bas Marsman om een aparte vrijwilligersovereenkomst te laten onderte-kenen wordt door het bestuur nader onderzocht. De voorzitter geeft op een vraag van Cor van Doorn aan dat ook selectiespelers mee moeten doen aan de verplichte kantinedienst. Hiermee wordt deze discussie geslotenTinus Post; vraagt hoe het met de huidige contributie inning loopt. Bram geeft aan dat er een serie van 150 aanmaningen is uitgegaan. Hiervan hebben 60 personen nog niet gereageerd. Deze ontvangen van-daag 25-11 een 2e aanmaning. Daarna wordt een lijst samengesteld van wanbetalers die in het bestuur wordt besproken. Diverse leiders worden dan genformeerd. Vervolgens worden medio december de wan-betalers per brief geroyeerd als lid van de vereniging. Het blijkt dat diverse personen dan nog snel tot inkeer komen. Het bestuur besluit apart of deze personen weer als lid ( na nieuwe aanmelding) worden geaccepteerd.

 • nr. 9 9 december 2013 7 DeTreffer sv D iemen

  Hans Post; wat is de meerwaarde voor de vereniging van de verbouwing van de was- en limonadekamer. Hans verzoekt Rob Dalmulder een toelichting op dit project te geven. Rob geeft de meerwaarde aan voor de trainers en legt een koppeling naar de herindeling van de materialen/ ballenopslag. De kosten worden door de Jeugdcommissie grotendeels gedekt door uitname uit de spaarpot van de Tombola.Ren Letteboer; vraagt optimale aandacht voor de doorstroming van A junioren naar de senioren en spelen A junioren op het hoofdveld. De voorzitter en bestuurslid Robin Ternede geven informatie over de huidige gang van zaken. Na discussie met inbreng van Ren, Richard Heus, Elly Oudshoorn en Martien van de Vegt ( vorig jaar verantwoordelijk) wordt vastgesteld dat we het in feite wel goed doen maar het kan nog een stapje beter. Ook is de inbreng van de A junioren zelf ook noodzakelijk.Over het spelen van de A1 op het hoofdveld in plaats van de zondag 2 zal de discussie meegenomen wor-den naar het volgend seizoen, zegt de voorzitter toe

  13. Sluiting.De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de vergadering. Hij sluit daarna de vergadering om 21.40 uur.Diemen, 26 november 2013

  Ondertekening:

  Datum:

  P.J. ter Horst, voorzitter P.P van Rooij, secretaris.

 • nr. 9 9 december 2013 8 DeTreffer sv D iemen

  Kersttoernooi voor E- en F-pupillen Beste allemaal,

  Net zoals voorgaande jaren kunnen de E en F pupillen in de kerstva-kantie weer voetballen in de zaal. (5x5). De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen s morgens (F) of s middags (E) gewoon naar de sporthal toekomen. We kijken wie er komt en gaan dan teams samenstellen.

  Wanneer: vrijdag 27 decemberLocatie: Sporthal Diemen, Bernhardlaan 2.

  F-pupillen: van 9.30-12.30E-pupillen: van 13.00-16.00

  We zoeken A, B, C en D junioren om de teams te coachen en wedstrij-

  den te fluiten maar ook alle hulp van ouders is natuurlijk welkom.Aanmelden van A,B,C,D junioren bij Elly Oudshoorn, wedstrijdsecretariaat Jeugd sv Diemen. [email protected]

  Jeugdtreffer CordinatorenWedstrijdsecretariaat jeugd Elly Oudshoorn [email protected] A-junioren Vacant [email protected] B-junioren Vacant [email protected] C-junioren Vacant [email protected] D-pupillen John Muuren [email protected] E-pupillen Simon Ilcken [email protected] F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugdcordinator bovenbouw Gerard de Jager [email protected] jeugdcordinatoronderbouw Marciano Sleeswijk [email protected] E-pupillen Alwin A/Mitchell P [email protected]/meisjesvoetbal Menno Golsteijn [email protected]

 • nr. 9 9 december 2013 9 DeTreffer sv D iemen

  Woensdag 4 december was het echt Sint Nicolaas weer. Wat een wind en dan ook nog re-gen. Toch kwam de Sint met 7 pieten ons mooie vernieuwde complex bezoeken. Na de eerste wedstrijdjes kwamen alle kids naar binnen. Na een luid en duidelijk lied kwam de sint met zijn Pieten te voorschijn. De kids waren toch wel wat gespannen van dit bezoek maar luister-den aandachtig naar de toespraak van de Sint. Deze was erg serieus, het ging tenslotte om respect voor elkaar. Hopelijk kunnen we komend jaar laten zien hoe we elkaar respecteren en komt de Sint ons weer met een bezoek vereren, dan met een vrolijkere boodschap. De kids hebben allemaal lekker gevoetbald, want er moet natuurlijk wel gespeeld worden. Zelfs de uitslagen werden goed bijgehouden. De resultaten werd verder niets mee gedaan, voor iedereen was er na afloop een mooi geschenk in de kleedkamer. De kinderen zetten de mutsen meteen op en kwamen met een Big Smile de kleedkamers uit. Wat leuk om zoveel lachende kindergezichten te zien en positieve reacties te mogen ontvan-gen.

  Een trotse pietenmoeder

  Sint, met Pieten op bezoek bij de minis en de F-jes

  De Sint aan het woord.

  Philip Oomstee heet de Sint welkom.

  Of ze ook blij waren met hun mutsenen handschoenen

  De Pietenwilden wel een

  potje tegen.

  Het staat Sem en Rik prima!

 • nr. 9 9 december 2013 10 DeTreffer sv D iemen

  sv Diemen A2 Nieuw West A1 9-1 1 decemberIn de eerste helft werd er vrij aardig nonchalant gevoetbald en alsof dit nog niet genoeg was, ook achterin speelde men met het grootste gemak van de wereld alsof er van geen tegenstander sparake was. Het was zoiets als . . . volgende week is er weer een wedstrijd. CONCENTRATIE mannen! Dat is essentieel bij alles wat je doet in het leven. De hersenen moeten op volle toeren werken. Gelukkig werd het nog net 1-0 op slag van rust. Volgende wedstrijd (tweede helft).

  Waarschijnlijk heeft Magdy in de rust een donder speech gehouden. Ik per-soonlijk zou het hele team gewisseld hebben. Maar nu zagen we de meta-morfose van de A2. Misschien was negen uur verzamelen te vroeg geweest voor de schijnbaar niet uitgeslapen thuisspelers. Whaaaaauw! Met tempo en nog eens tempo voetbal met snelle wisseling van posities en aanspeelbare oplettende diep gaande spelers werd de tegenstander constant van het kastje naar de muur gestuurd. En zo creer je alle ruimte voor flitsend doelgericht aanvalsspel. De doelpunten vielen nu links en rechts van boven en onder de keeper door. Er was geen houwen meer aan voor Nieuw West die hun groot-ste pak slaag tot nu in ontvangst mochten nemen. Met dank aan de A2 van sv Diemen. 9-1!Ik zal het nog een keer uitleggen. Korte snelle loop bewegingen met de bal niet te ver van de voet. Zo behoor je aanvallend te voetballen als je van plan bent in je eentje weg te snellen naar het doel van de tegenstander op zoek naar medespelers die in staat zijn een doelpunt te scoren. Wie nadenkt en slim is, zal kunnen begrijpen waarom dit zo hoort. En wie voetbalt er zo? Juist ja! Rob-ben, Messi, Ronaldo en nog meer van die gasten die goed naar mij geluisterd hebben . . . Net zoals vorige keer Pancratius in de tweede helft, zo werd ook nu Nieuw

  West door de A2 van Diemen gepiepeld. En zo hoort het ook boys. WIJ zijn de piepelaars en niemand anders!

  Assistent scheidsrechter Hans senior

  Ouderkerk A4 - sv Diemen A3 9-6 11 december

  A3 in de 2e helft volledig gecrashedIk heb even gewacht om dit stukje te schrijven omdat ik behoorlijk nijdig was. Ja het moet er even uit, maar wat er in de 2e helft aan spel vertoond werd was helemaal in tegenstelling tot wat ik op 24 november zag.Toegegeven dat er naast de andere 5 geblesseerden nog 2 spelers aan de lappenmand zijn toegevoegd (Willem en Jonathan) maar uitgaande van de ranglijst hadden we hier toch met een kleine winst vandaan moeten gaan.De 1e helft ging nog wel alhoewel het scoreverloop me al verontruste, want de goals van Ouderkerk wer-den te makkelijk weggegeven en Diemen had meer goals moeten maken. Bij gebrek aan echte verdedi-gers (behalve Wesley) had ik er nog een beetje vertrouwen om in de 2e helft de stand in ons voordeel om te kunnen zetten.Helaas was mijn hoop snel de bodem ingeslagen en kon Ouderkerk met lange ballen hun spitsen aan het werk zetten.Door niet goed omschakelen kwam onze defensie met regelmaat tegen een overmacht te staan en dan kun je op je klompen aanvoelen dat het een paar keer fout gaat. Ook de onervarenheid van sommige spelers hielp niet mee.Als ik dan zie dat er meerdere malen op het middenveld foute passes worden geleverd en niet door de veroorzaker worden hersteld dan hoop je door die speler tot de orde te roepen dat dit een signaal is waar hij wat mee doet. Nou even dan en vervolgens proberen de mannen in kwestie weer 5 man voorbij te so-leren en zijn we de bal bij de 3e man kwijt, gevolgd door een tegenaanval door Ouderkerk. En dit kwam dus meerdere keren voor en zowel op middenveld als voorhoede. Dus kom ik weer op het bekende verhaal: Voetbal speel je als team, en niet als individu.De komende week ga ik hier scherp op letten heren ook tijdens de training. Niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Ook moet er meer worden gelet op het overnemen van elkaars positie in het veld. Ik kan nog wel een poosje doorgaan maar daarbij schrijf ik alleen maar mijn frustratie weg en dat komt niet ten goede van de ploeg. We weten nu wat er fout gaat en hopelijk kunnen we dat a.s. Zondag tegen HSV 69 rechtzetten. Ik reken op jullie.

  Ad

 • nr. 9 9 december 2013 11 DeTreffer sv D iemen

  sv Diemen B1 - VSV B1 3-1 1 decemberVoorafgaand aan de wedstrijd was er 1 minuut stilte, wegens het overlijden van de moeder van Jeffrey. Hij wilde liever geen rouwbanden en dus respecteerden we dat. Ik vond het mooi dat alle spelers en leiding van VSV hem ook condoleerden.De koplopers Purmersteijn en Buitenveldert hadden verloren, dus was het zaak om een goed resultaat neer te zetten. Het begin van de wedstrijd was van beide kanten matig met weinig kansen. Halverwege de 1e helft raakte VSV bij ons de lat. Daarna kreeg Tijs een goede kans maar de keeper stopte de bal. Ous-sama kon 1-0 maken na goed voorbereidend werk door Rowen. Dit was de ruststand.Na rust kreeg Tim al snel een goede mogelijkheid maar zijn schot ging over. Oussama maakte ook de 2-0 met een zeer mooi schot in de uiterste hoek: de keeper kon er niet meer bij. Diemen beloonde zichzelf met goed voetbal. Bram ging mee naar voren en als doorgebroken speler werd hij onderuit gehaald. De ver-dediger kreeg een rode kaart en VSV moest met 10 man verder. De vrije trap leverde helaas niets op. Het lukte Rowen om een bal achterwaarts op de bal te koppen, best wel knap eigenlijk. Je zou denken dat Die-men het makkelijk uit ging spelen en kon uitlopen. Dat viel nog knap tegen, want VSV gaf het niet zomaar weg en ging eigenlijk tegen de verwachting in beter spelen. Ze kregen een goede kans die maar net naast ging. Even later liet Abe de bal zomaar los bij een corner, ook dat liep maar net goed af. Toch lukte het Diemen om nogmaals te scoren: weer was het Oussama die met links de keeper op het verkeerde been zette (3-0). Is dat nou wel of geen hattrick? Officieel moet dat in n helft dacht ik. Ook daarna kreeg VSV nog kansen en de beloning voor hen kwam er dan toch: het wordt 3-1 uit een vrije trap waarbij Youssef de bal ongelukkig in eigen doel werkt. Daarna was er nog een goede kans voor Diemen, maar het bleef 3-1.

  Martin

  sv Diemen D2 IJburg D2 2-3 30 november Het was koud en we moesten vroeg verzamelen (om precies te zijn 8:15). Iedereen was op tijd dus de gewilde opstelling kon bekend gemaakt worden. Na en goede en sterke warming-up (ook van IJburg) kon de wedstrijd beginnen.De wedstrijd begon fel van allebei de kanten. Het spel ging over en weer. In de eerste helft hadden we de zon tegen. Dat was best lastig, maar zeker de begin fase was voor Diemen en waren sterker op het mid-denveld en in de aanval. Davy heef nog een goed schot op doel, maar word door een been van richting veranderd, waardoor de bal net naast gaat. Er was een lange onderbreking door een botsing van mij met Mika en de IJburg spits waar ik een bloedneus bij opliep. Bij nog een door gebroken speler sloeg mijn arm dubbel. Niet het fijnste begin voor een belangenrijke wedstrijd, maar gelukkig kan ik door. Dan volgt een hoekschop voor IJburg, die wordt weg gewerkt uit het strafschopgebied, maar opgevangen door een spe-ler van IJburg, wij blijven in het strafschopgebied staan en geven hem veel tijd en ruimte zodat hij aan mag leggen voor een schot, hij schiet de bal met een krul in de rechter boven hoek, net onder de lat, kansloos 0-1.Vlak voor de rust breekt Akin door, maar het lobje is net te kort. Jammer, helaas niet met 1-1 de rust in.Tweede helft gaan we goed van start, maar langzaam wordt IJburg sterker komt vaker in ons doelgebied. Na een verkeerde pass in de verdediging staat de spits plots voor mij en het duw duel verlies ik waarna

  de bal het doel in hobbelt. Een vervelend en lelijk doelpunt maar helaas telt hij wel 0-2. We geven het niet op en wij krijgen meer kansen. Jamy wordt in het strafschopgebied gevloerd en we krijgen een penalty van de goedlei-dende scheids. Dimas brengt ons terug in de wedstrijd. 1-2. In de jacht naar de gelijkmaker worden de ruimtes groter en IJburg breekt door op links, de teruggelegde bal wordt van dichtbij hard inschoten. Ik zit er nog wel aan, maar kan het doelpunt niet voorkomen, 1-3. Wederom gaan we in de ach-tervolging en snel maken we de 2-3, door een goede voorzet die door Kyle

  wordt verzilverd. De 3-3 komt nog dichtbij, maar helaas kunnen we geen punt pakken.Jammer jongens, volgende keer tegen Buiksloot D2 gewoon weer 3 punten!

  Sven, de keeper

  sv Diemen D7 Buiksloot D6 3-1 30 novemberNa de zege van 11-0 op de Legmeervogels van 23 november, was de D7 van Diemen op zaterdag 30 november helemaal klaar voor de wedstrijd tegen Buiksloot D6. Het team trad vol zelfvertrouwen aan, al moesten ze het deze wedstrijd zonder hun superspits Stefano en verdedigers Seppe en Sam O. stellen. Binnen vijf minuten viel het eerste doelpunt, Hunan knalde hem erin. Hij zou deze wedstrijd nog vele malen met de bal aan de voet richting tegenstander stormen, met prachtige acties. Buiksloot bleek echter ook een prima keeper te hebben, dus elke keer weer waren het spannende duels. De hele eerste helft was sv Diemen heer en meester van het spel, in een strakke opstelling en met goed overspelen. Jafar scoorde een tweede doelpunt en Amin maakte met een vrije trap de 3-0, zodat het team stralend de rust inging.Buiksloot nam een lange pauze, en toen zij voor de tweede helft het veld opgingen, bleek dat zij de rust

 • nr. 9 9 december 2013 12 DeTreffer sv D iemen

  hadden benut voor nuttig strategisch overleg. Waar zij in de eerste helft niet veel meer konden dan achter onze jongens aanrennen, bleken zij in staat om de tweede helft qua spel het veld over te nemen. Als een gesmeerde machine speelde ze de bal over en kwamen steeds weer dreigend op het goal van sv Diemen

  af, met een heel mooi doelpunt als verdiend resultaat. Nu stond het 3-1, en leek het spel nog alle kanten op te kunnen gaan. Maar de verdediging van sv Diemen hield stand, met Roberto, Sam, Felix en invaller Jip (dank!) als ferme verdedigers die het veld richting goal gesloten hield. Ook wist sv Diemen keer op keer ondanks het wat chaotisch ogende spel de bal te onderscheppen, en richting tegenstander te brengen. De keeper van Buiksloot leek echter nog sterker dan in de 1e helft, en hield schot na schot tegen. Maar onze eigen keeper Xandor hielt ook menig bal tegen, waaronder een prachtige redding na een enorme uithaal van de tegenstan-der. Na een bloedstollende tweede helft kon onze D7 ook nu weer als winnaar naar huis.

  Helaas bleek Buiksloot een wat fanatieke coach te hebben, niet echt van het positieve aanmoedigen, die het nodig vond om in de eerste helft met de grensrechter van sv Diemen in discussie te gaan. Deze hield het hoofd gelukkig koel. De Buiksloot spelertjes zelf waren echter hele leuke sportieve spelers, dus al met al een prima wedstrijd!

  Gerty

  Beeldverslag van de wedstrijd tegen Ajax van woensdag 16 oktober. Uiteindelijk won Ajax met 6-4 van sv Diemen F1.

  http://www.youtube.com/watch?v=yXUyVI-_hZs

  Beeldverslag van de wedstrijd sv Diemen F1 - Sporting Almere F1 van 30 november. Uitslag: 3-0.

  http://www.youtube.com/watch?v=CDQaXRGKN8U

  Gemaakt door: Ben van Emden

  sv Diemen A3 - HSV 69 A1 0-2 8 decemberAls trainer/coach heb je zo elke week je zorgen. De ene week moet je sprokkelen; de andere week zwem je in de spelers. Uiteraard was ik wel blij met dit zwembad achter me maar dat maakt de keuze dan ook weer moeilijk.Ok. De wedstrijd:We begonnen bijna een half uur te laat omdat 6 spelers van HSV waren verdwaald in Diemen. Hoe je in Diemen kunt verdwalen is me een raadsel maar ok. Het viel me vooraf al op dat HSV een paar flink ste-vige jongens in het elftal had staan en dat stelde me niet gerust met onze toch wat minder stevige boys.Gelukkig had ik goede hulp achterin met Jeroen Damman en zoon Bas van de A2 op het middenveld, terwijl Ryan, Lorenzo, Farhan, William en Nassim van de B2 ook bij de grote selectie zaten. En dat terwijl Lorenzo en Farhan al een wedstrijd achter de rug hadden. Petje af.De 1e helft ging op en neer met kansen aan beide kanten; we hadden toen zeker moeten scoren. Helaas waren we te gehaast in ons spel en schoten we ook nog te weinig op doel. Ruststand 0-0.

  Na de rust tapte HSV uit een ander vaatje en ging de strijd fysieker aan. De eerste grote kans was voor ons maar daarna ging HSV vol in de aan-val. Na een aantal uitvallen leverde dat hen na ca 20 minuten de 0-1 op. Diemen probeerde met alle macht een tegengoal te scoren maar ondanks diverse kansen ging dat mis door te weinig overleg, pech of keepersgeluk. Tja en als je ze dan zelf niet maakt, valt de 0-2.Ik heb nog een aantal wissels uitgeprobeerd maar het lukte niet om meer scorend vermogen te krijgen.Inmiddels waren de lampen al aangegaan toen de scheidsrechter einde wedstrijd floot.

  Rest me nog de heren van de A2 (Jeroen en Bas) te bedanken en niet in het minst de heren van de B2.Dit was onze laatste wedstrijd voor 2013; ik hoop dat de negatieve spiraal in 2014 ombuigt na terugkomst van een flink aantal geblesseerden.

  Ad

 • nr. 9 9 december 2013 13 DeTreffer sv D iemen

  sv Diemen B1 - Huizen B1 1-4 8 decemberAlweer de eerste return-wedstrijd in deze knotsgekke competitie en de laatste van dit kalenderjaar. Met Huizen hadden we nog een appeltje te schillen na een verloren wedstrijd waarin Abe en Thierry niet moch-ten spelen vanwege problemen met de spelerskaart.De eerste helft was niet geweldig, er werden weinig kansen gecreerd. Diemen was wel de betere ploeg maar Huizen was gevaarlijk in de counter. De eerste kans was voor Huizen, een schot ging via de lat over. Het enige van Diemen dat daar tegenover stond was een vrije trap van Tijs die over ging en een schot van Rowen op de keeper. Een lob van Huizen ging maar net naast maar de 0-1 was een feit: uit een vrije trap die langs iedereen heen ging, kwam Huizen op voorsprong. Dit bleef de ruststand.Na rust kwamen er meer kansen voor Diemen: schoten van Rowen en Oussama werden goed gestopt door steeds weer die keeper. Een doelpunt hing gewoon in de lucht en kwam dan ook via een kopbal van

  Rowen (1-1). Maar lang kon Diemen niet genieten: al snel erna werd het 1-2 door wat begon met een corner: een kopbal van de nummer 8 die boven iedereen uittorende. Daarna een schot van dichtbij van Oussama dat op de paal belandde. Wat een pech! Diemen zette alles op alles en ging risicos nemen. Omdat Huizen een goede counterploeg is, liep dat helaas niet goed af. Uit een vrije trap werd het 1-3, weer een dood mo-ment waar Huizen optimaal van profiteerde. Ongelukkig werd het dan ook nog 1-4: Abe wil een bal wegtrappen maar raakt daarbij de tegen-stander vol in het gezicht en de bal rolde het doel in. De tegenstander moest er daarna aardig van bijkomen. Tijs moest het veld verlaten met een liesblessure en Diemen moest het met 10 man uitspelen. Er waren nog een paar kansjes voor Diemen, maar gescoord werd er niet meer.

  Helaas geen revanche op Huizen en ongelukkig verloren. Jammer.Ik heb begrepen dat dit de laatste Treffer wordt, dus hierbij wil ik Tinus Post bedanken voor al het werk dat hij hiervoor verricht heeft en voor het plaatsen van mijn verslagen. Tinus bedankt!

  MartinSorry Martin nog n keertje, dat is dan echt de laatste!

  sv Diemen D2 Buiksloot D2 1-1 7 decemberHet was vroeg en koud toen we om 8:15 moesten verzamelen. Na een serieuze warming-up gingen we onze wedstrijdkleren aantrekken. Peter (stiefvader van Dave) was de scheidsrechter.Het begin was fel en je zag dat allebei de teams wilden winnen. Wij hadden veel kansen in de eerste helft,

  in die helft waren wij beter. Maar met een bal op de lat en uitgespeelde kansen mis-sen lukte het niet Vervolgens werd de aanval omgezet, Jamie in de spits en Akin rechtsbuiten. Dat ging erg goed. Davy geeft de bal goed mee aan Akin, op rechts. Deze haalde goed uit en schoot de bal hoog over de keeper van Buiksloot heen, 1-0. Met deze stand gaan we de rust in.De tweede helft beginnen we goed. Jamie kon vrij op de keeper af lopen maar zijn schot kwam helaas op de paal. Het geluk zat ons niet mee. Langzaam word Buik-sloot sterker, en komen er kansen voor hun. Dat geeft een hard schot boven me op de lat. Ze krijgen corners waar gevaarlijke momenten uit komen Uit een van die corners valt de 1-1, een ongelukkig eigendoelpunt. Ik heb nog een goede redding nodig om de 1-2 te voorkomen.Helaas gelijk gespeeld terwijl we hadden kunnen winnen. Na de winterstop gaan we

  er weer vol tegen aan.Sven, de keeper

  sv Diemen F1 AFC F1 2-2 7 decemberDe wedstrijd ging vanuit Diemen lekker fel van start. AFC werd goed onder druk gezet waardoor ze niet aan voetballen toekwamen. Toch waren beide ploegen goed aan elkaar gewaagd. De verdediging en de keeper van AFC stonden goed hun mannetje en het lukte Diemen niet om te scoren. Maar ook bij Diemen was het allemaal dik in orde. Diemen wist AFC goed van het doel te houden waardoor de tussenstand 0-0 was. Het leek er op dat onze mannetjes niet geheel tevreden waren na de eerste helft, ze gingen dan ook een beetje timide het veld af. We weten niet wat er in de rust is gezegd maar ze kwamen wel weer pittiger de kleedkamer uit. Toch waren ze niet zo fel als de eerste helft waardoor AFC dichterbij het doel van Diemen kon komen. De verdediging van Diemen werd slordig waardoor AFC meer vertrouwen kreeg. Een afstand-schot van AFC werd gekeerd door Diemen maar ging helaas in het doel in plaats van er overheen. 0-1. Kort na de eerste treffer kon AFC profiteren van een slecht gespeelde bal die door een alerte AFC-er werd

 • nr. 9 9 december 2013 14 DeTreffer sv D iemen

  onderschept en van dichtbij kon worden ingeschoten. 0-2. Complimenten voor onze jongens want die gaven niet op, leken wel wakker te zijn geschut. Het goede spel uit de eerste helft werd weer opgepakt en Diemen ging op zoek naar de aansluitende treffer. Diverse doelpogingen werden gekeerd door de goede keeper. Toch wist Diemen vanuit een rebound te scoren. 1-2. Met nog 1 minuut op de klok, duidelijk aangegeven door onze vaste scheids Maurice, kreeg Diemen een corner. Wat was het spannend! De jongens bleven super geconcentreerd, stelden zich goed op. En jawel hoor: de corner werd goed voorgegeven en ingekopt: 2-2. Normaal gesproken vermeld ik alle doelpuntenmakers en probeer ik zelfs het hele team bij naam te noe-men. Dit keer geen namen! Er is collectief goed gevoetbald, met zijn allen voor 1 doel: de winst! De winst is niet gehaald maar het gelijke spel voelt wel een beetje zo, terugkomen van een 0-2 achterstand en dan toch nog gelijkspelen. Een zeer terechte uitslag voor beide kanten. Goed gedaan mannen!!!!

  Monique van Es

  Beeldverslag van wedstrijd sv Diemen F1 - AFC F1 van 07 december. Uitslag: 2 - 2

  http://www.youtube.com/watch?v=h4suVEN2KBA

  Gemaakt door: Ben van Emden

  Jeugd sv Diemen

 • nr. 9 9 december 2013 15 DeTreffer sv D iemen

  Vrouwen/meisjesvoetbalNNoppen & naaldhakken november 2013

  Zaterdag 30 november: Deze laatste zaterdag van november mochten onze teams weer aan de bak. Onze VR1 mocht naar de koploper Ouderkerk. De ploeg van Michael van Wageningen zit in de lift. Op karakter werd er een zeer terecht punt uit het vuur. Het werd 2-2.De MB1 mocht naar Amsterdam Noord voor de uitwedstrijd tegen OSV MB1. De ploeg van Noraly Kars-sen speelde de eerste helft helemaal zoek. Na 31 minuten stond het al 0-5. Het werd uiteindelijk 1-7, door doelpunten van Kiara 5x en Daphne 2x.De MD1 speelde thuis de kraker tegen FC Abcoude MD1. Het werd een ware voetbalshow en er vielen 10 doelpunten, 9-1.De ME1 was wederom vrij voor de competitie, dus zij mochten opnieuw vriendschappelijk voetballen, nu in Broek in Waterland tegen SDOB ME1. Het werd 7-1 voor de Waterlanders.

  Vrouwen 1; de krakerHet was weer zo ver. Zaterdag, voetbaldag. Piet Paulusma had voor-speld dat het droog zou blijven vandaag, maar zodra de dames in de kan-tine verzamelden begonnen de eerste druppeltjes naar beneden komen. Gelukkig stopte het met regenen toen onze vertraagde spelersauto met 3 van onze sterspeelsters aan kwam. Voor het eerst sinds lange tijd stonden onze meiden vroeg op het veld om de warming-up te doen. Ja, u leest het goed. Het ligt niet aan uw beeld-scherm. Onder leiding van aanvoerster en topkeepster Cillessen De Jong werd de warming up gedaan. Daarna werd er nog een klein positiespelletje gespeeld en afgewerkt op doel (of was het ballen over het hek heen schieten ). De wonderen zijn de wereld nog niet uit.Coach Scofield Van Wageningen riep de meiden bij elkaar voor een kort maar krachtige wedstrijdbe-spreking. Kantelen, positie bij corners, POSITIEF naar elkaar blijven en nog een paar andere dingetjes. De wedstrijd begon. Het eerste kwartier was Ouderkerk duidelijk de sterkere ploeg. Met moeite lukte het Diemen om over de middenlijn te komen. Het was al meteen te merken dat Ouderkerk er ruw speelde en de scheidsrechter een thuisfluitertje was. Het lukte Ouderkerk om door onze verdediging heen te breken doordat er iets te laat omgeschakeld werd. Helaas, 1-0. Hierna kwam Diemen weer ijzersterk terug en begon het lekker te voetballen. Dit leidde dan ook door een doelpunt van Saboerali, die vanaf een eindje over de keepster heen schoot die veel te ver uit haar doel stond. 1-1! Verder ging het gelijk op. Achterin hebben onze verdedigers aardig wat ballen weggehaald en onze keepster De Jong heel wat reddingen gemaakt. Ook mag gezegd worden dat Ouderkerk niet heel goed schoot. Pech voor hun, fijn voor ons. Voorin werd goed druk gezet door de spitsen en de links en rechts half, waardoor het Ouderkerk vaak niet lukte om er voetballend uit te komen. Hierdoor ontstonden er ook kansen voor Diemen, welke helaas niet in het netje belandde. Wonder boven wonder is Diemen de hele eerste helft positief naar elkaar gebleven. Bazen, zoals Ten Raa zou zeggen. Rust.In de rust werd besproken dat we eerder bij de bal moesten zijn, aangezien Ouderkerk steeds een stapje eerder was en feller speelden. Verder moesten we van Scofield meer de zijkanten meer gebruiken. Nadat we de hete thee naar binnen hadden gewerkt, konden we weer aftrappen.De tweede helft begon Diemen sterk. Na goed druk zetten en doorjagen van Danique, kwam ze los van de verdediging, gaf ze een perfecte voorzet op Tjon die helemaal vrij voor het doel stond. Tjon wou het even spannend maken en kapte de keeper uit, maar schoot daarna beheerst raak. Een vroege 1-2, heer-lijk! Lang bleef het 1-2. Schoonheidsprijsje zouden we er niet me verdienen hoe we stand hielden, maar hetzelfde gold voor Ajax tegen Barca. Als we die 1-2 maar vast konden houden. Na een duel tussen onze keepster De Jong en een speelster van de tegenstander kregen we een (onterechte!) penalty tegen. Scheidsie floot een beetje veel te laat, maar naar zijn zeggen had hij al eerder gefloten. Wilt ie ook nog ons wijs maken dat er wat mis is met onze Diemense oren, pff. De penalty werd hard raak geschoten. 2-2. Hierna ging de wedstrijd op en neer, was er nog een grote kans voor De Ruyter die helaas haar ongeluks-schoentjes aan had. Eindstand bleef 2-2. Toch knap, tegen de koploper. Diemen heeft heel hard gebik-keld als een team en bleef de gehele wedstrijd positief (naar elkaar, niet naar de scheids, wat in dit geval logisch was). Ook al hadden we er 3 verdient, op dit puntje mogen we trots zijn als team.Vanuit het kantoor van S. de Boer wens ik u verder een fijne avond.

  Shameela Saboerali

  NOPPEN & NAALDHAKKEN NOVEMBER 2013

 • nr. 9 9 december 2013 16 DeTreffer sv D iemen

  MD1 overklast FC Abcoude compleetDe klassieker stond weer eens op het programma, of te wel sv Diemen - FC Abcoude. Een gevoelige wedstrijd. Een wedstrijd die we zeker willen winnen.En dat gebeurde, en hoe... en hoe...Iets over half 3 trapte we af en binnen 6 minuten was het al hangen geblazen. Spits Jacky werd de diepte ingestuurd en het was Juichen! Dit was een voorbode voor een fantastische mooie voetbalmiddag. We zagen driehoekjes, steekballetjes, kantelen, snel de bal terug veroveren, elkaars positie overnemen, aan-vallen over de vleugels, doelpunten, ballen op de paal, alles wat voetbal zon mooie sport maakt.Vandaag was het echt een teamprestatie. De voorhoede kan niet scoren zonder middenveld en verdedi-ging. De opbouw begint van achteruit, het middenveld werd ingespeeld, er werd aangesloten, er werd aan de zijkanten diepte gezocht en zo kom je tot kansen en doelpunten. En mocht de tegenstander een keer voor het doel komen, dan hebben we nog altijd een keeper die met prachtige reflexen de ballen eruit haalt. De ene aanval was nog mooier dan de andere. De mooiste aanval de eerste helft leverde geen doelpunt op. Via Sanne ging de bal naar rechts, middenveld (midmid) werd ingespeeld, speelde vooruit naar de spits, die kaatste op de linkshalf, die de bal tussendoor speelde naar de linksbuiten. De linksbuiten legde de bal terug op de linkshalf, die breed op de midmid, die breed op de rechtsbuiten, die de bal hard op de paal schoot. Zo hoor je te voetballen. Met rust was de stand 4-0. Doelpunten van Jacky, Renee, Jacky en Julia. Voor Julia was het haar eerste goal! De MD1 draait als een tierelier met allemaal meiden die echt willen voetballen. Ze zijn er steeds allemaal met trainen en het team straalt plezier uit. De tweede helft gingen we gewoon door met druk zetten. Coach Charlie was ook onder de indruk. De score liep gestaag op. De ene goal was nog mooier uitgespeeld dan de andere. Vooral Renee had het

  vandaag op haar heupen. Een ware plaag voor de Abcoude-verdediging. Met drie doel-punten had ze een groot aandeel in de 9-1 overwinning. Jacky was ook weer ouderwets goed bezig. Zij scoorde ook 3x.Het tegendoelpunt kon niemand wat aan doen. Een corner werd ingekopt door een

  grote sterke Abcoude-meid. De Abcoude grens vertelde trots dat zij daarop trainen. Nog geen 2 minuten later scoorde Diemen, met een prachtige n-twee door het midden, met n keer raken. Charlie trots: Hier trainen wij nou op!sv Diemen bleef honger houden naar doelpunten. In de laatste 3 minuten nog twee keer. Shenaya scoorde met een prachtige boogbal en het laatste doelpunt werd gemaakt door Lena, die wederom een sterke pot voetbal op de mat legde.Meiden, echt genoten van jullie vandaag! Ga zo door!

  Menno Golsteijn

  Zaterdag 7 december: De VR1 mocht tegen de hekkensluiter Wartburgia VR6. Het was geen goede wed-strijd, maar mede door de scheidsrechter hield de VR1 precies 0 punten over aan dit duel. Het werd 1-0 voor de thuisploeg.De MB1 speelde de laatste officile wedstrijd voor de winterstop en dat was dan ook een belangrijke wed-strijd. Eindig je in de top of subtop van de competitie. Het werd geflatteerd 2-6 voor Jong Aalsmeer United MB1.De MD1 zet de goede reeks weer voort. Na het spekrakelstuk van vorige week was het nu weer genieten geblazen in Amstelveen. De plaatselijke Amstelveen Heemraad werd op een 6-0 nederlaag getrakteerd op de verjaardag van coach Charlie.De ME1 mocht na 2 vriendschappelijke wedstrijden thuis aantreden tegen de koploper die bij winst kam-pioen kon worden, Buitenveldert ME2. Zij waren duidelijk een maat te groot. Na een ruststand van slechts 0-5 werd het uiteindelijk toch nog 0-14.

  Dames verliezen mede dankzij scheidsrechterNa twee goede wedstrijden tegen zware tegenstanders Buitenboys en Ouderkerk moest onze VR1 uit bij de rode lantaarndrager Wartburgia op de vroege zaterdagochtend. Diemen begon slordig aan de wedstrijd. De eerste zes ballen gingen onzuiver. Het oude Wartburgia team speelde alles of niets en het was veel hard lopen. Beide ploegen leden veel balverlies en werden zelden gevaarlijk. Het was rommelig, maar na wat afstandsschoten gaf Diemen niets weg. Je kon zien dat Diemen een beter team heeft, met meer voetbal en technisch vermogen. Toch kwam Wartburgia op voor-sprong. Een lange bal van achteruit kwam achter de laatste linie van Diemen terecht.

  NOPPEN & NAALDHAKKEN DECEMBER 2013

  Tweemaaldriemaal

 • nr. 9 9 december 2013 17 DeTreffer sv D iemen

  Daar stonden 2 Wartburgia speelsters buitenspel, ook de doelpuntenmaakster, ruim 3 meter. De scheids-rechter keurde het doelpunt resoluut goed. Ondanks het vlagsignaal van de grensrechter en de protesten.Diemen liep achter de feiten aan. Een paar schoten die voorlangs gingen, maar de achterstand bleef staan.Aan het eind van de eerste helft dacht Diemen op gelijke hoogte te komen. Een goede opening naar rechts naar Jose, die de keepster omspeelde en binnen tikte. Tot grote verbazing keurde de scheidsrechter het doelpunt af wegens buitenspel. Dit was niet terecht, aangezien Jose nog 2 speelsters moest inhalen. He-laas hebben we geen camerabeelden en herhalingen. Na het rustsignaal ging aanvoerster Jennifer nog even met de scheidsrechter praten, niet dat de stand werd aangepast, maar wel om te vertellen dat de stand eigenlijk andersom had moeten zijn.Na rust speelde Diemen beter. Niet goed, wel beter. Wartburgia werd teruggedrongen, maar de eindpass was vaak onzuiver. Ook probeerde Diemen veel door het midden aan te vallen, in plaats van de ruimte aan de buitenkanten te benutten. Wartburgia speelde op de counter. Sporadisch kwamen zij eruit, maar werd wel gevaarlijk. De bal werd snoeihard op de binnenkant paal ge-schoten. De bal stuiterde gelukkig voorlangs.De wedstrijd werd harder. Wartburgia begon in hun eerste overwinning geloven en deden alles om dit te realiseren. Door onvermogen werd soms de tegenstander geraakt ipv de bal. Veel harde overtredingen was het gevolg. Diemen raakte gerriteerd. Hier en daar deelde ook Diemen uit. 5 minuten voor tijd leek Diemen opnieuw op gelijke hoogte te komen. Vanaf rechts werd de bal laag voorgezet en bij de tweede paal tikte Celine hard diagonaal binnen. Opnieuw ging de vlag omhoog en ook dit doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Dit bleek achteraf een juiste beslis-sing te zijn, maar het is wel zuur.In de laatste minuut kreeg Diemen een vrije trap. Alle 10 de veldspeelsters van Diemen in het strafschop-gebied. De vrije trap kwam, keepster liet los en de rebound kregen we net geen kans voor. Einduitslag was dus 1-0 voor Wartburgia. Dat is heel zuur en onnodig.Vooropgesteld: Diemen heeft niet goed gevoetbald en moet eerst naar zichzelf te kijken, maar het kan ook wel eens lekker zijn als je slecht speelt en toch wint. Het mocht niet zo zijn afgelopen zaterdag.

  Menno Golsteijn

  MB1 geflatteerd onderuit tegen Jong Aalsmeer UnitedAfgelopen zaterdag speelde de MB1 de laatste officile wedstrijd van 2013 en wel tegen de nummer 2 Jong Aalsmeer United MB1. Het team van Noraly Karssen heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. Vorige week wonnen onze meiden nog met 7-1 van OSV. De wedstrijd van afgelopen zaterdag stond onder leiding van Jennifer de Jong, keepster VR1 en grens-rechter Jal van Heckers, ook spelend in de VR1. Meiden, top dat jullie deze taken op jullie namen. Goed gedaan!Vanaf de eerste minuut was de wedstrijd spannend. Er werden felle duels uitgevochten op het middenveld.

  Na 5 minuten knalde de Aalsmeer spits de bal op de lat. Dat was schrikken. Waar het team eerst onzeker werd, ging Die-men nu vol op de aanval. Ook met resultaat. Kiara scoorde na een indrukwekkende solo de openingstreffer (1-0). Tot ergernis van de Aalsmeer trainer ging Diemen verder met aanvallen. Een schitterende steekpass van Daphne zette Cin-thia alleen voor de keepster. Een levensgrote kans, helaas ging de bal net naast.Niet veel later werd het weer bijna 2-0, maar nu ging het schot via bovenkant lat over. De opbouw van achteruit verliep goed de eerste helft. De bal ging rond en Diemen werd steeds ge-vaarlijk. Toch kwam Jong Aalsmeer United op gelijk hoogte

  na een hoge boogbal die verkeerd werd ingeschat. Een verlaat Sinterklaascadeautje dus, 1-1. Nog geen ramp, Diemen was immers beter. Niet veel later gaf Diemen een vervroegd Kerstcadeautje weg. Een voorzet van links werd hard in eigen doel geschoten. Erg ongelukkig, 1-2 achter. Er was gelukkig nog genoeg tijd om dit recht te breien. Vlak voor rust eindelijk een mooie aanval van de gasten die hard door de rechtsbuiten strak in de korte hoek geschoten, 1-3. Ja, dan speel je dus een buitengewone goede eerste helft, maar sta je wel echt 1-3 achter. In de rust stipte coach Noraly aan wat er allemaal goed ging en gaf nog enkele tips mee. Vol goede moed gingen we naar de tweede helft.

 • nr. 9 9 december 2013 18 DeTreffer sv D iemen

  De tweede helft was totaal anders dan de eerste helft. Nu werd Diemen steeds terug gedrongen met de rug tegen de muur. Het werd 1-4 door een lage schuiver. Daarna gingen de koppies hangen. Als gevolg werd het ook 1-5. Sporadisch kwam Diemen er nog uit. Cinthia was dichtbij een treffer en Nina ook. Aan het eind van de wedstrijd scoorde Kiara de 2-5. Helaas scoorde Aalsmeer ook nog de 2-6.De eerste helft was duidelijk voor Diemen, de tweede helft had Aalsmeer de overhand, maar 2-6 was ge-flatteerd. Jammer maar helaas. We gaan ons opmaken voor de voorjaarscompetitie en daar gaan we weer vlammen.

  Menno Golsteijn

  Simpele overwinning MD1Na weer een reeks van twee gewonnen wedstrijden op rij, stond er weer een leuke wedstrijd voor de deur. Dit keer tegen een ploeg die pas zes wedstrijden op heel veld hebben gespeeld; Amstelveen Heemraad MD1. De wedstrijd begon goed. Diemen was lekker aan het voetballen. Zoals we de laatste wedstrijden van ze gewend zijn, het lijkt wel tikkie-takkie voetbal la Barca (of is het nu la Ajax?). Al snel stond het 0-1 voor onze meiden door het goed uitspelen van een paar vrouwtjes door Jacky. Vlak daarna stond het alweer 0-2. Na goed druk zetten van onze voorhoede spelers kon Felicia weer een doelpuntje meepikken bij haar rentree. Vele kansen volgde hierna voor Diemen, maar de kleine keepster van Amstelveen hield er een paar mooie ballen uit. Vanuit een corner kwam de mooiste kans. Na een goede corner op maat van

  Mabel kopte Jacky de bal hard richting het doel. Volgens speelsters van Diemen was de bal over de lijn, volgens de scheidsrechter stopte de keepster van Amstelveen de bal nog voor de lijn. Geen doelpunt dus. Helaas, anders zou dit denk ik wel een van de mooiste doelpunten van het sei-zoen zijn geweest. De meiden van Diemen bleven kansen creren, ze hadden de smaak goed te pakken. Renee-tje werd weer herenigd met haar niet zo goede vriend, de paal. Door goed doorzetten van Felicia scoorde Lena de 0-3. Vanaf hoekje 16 knalde Mabel de bal hard het netje in. 0-4! En het bleef doorgaan. Renee die hiervoor nog de

  paal raakte schoot nu vanaf randje 16 de bal hard het doel in. 0-5! Vlak hierna weer een doelpunt, een fraaie ook. Een perfecte steekpass op maat vanaf de middenlijn door Shenaya, zette Jacky op het lopen. 1 op 1 met de keepster maakte ze het doelpunt geweldig af, lobje over de keepster heen, 0-6! En dit al-lemaal in de eerste helft.In de rust werden de puntjes op de i gezet. Zou het een monsterscore worden? In de tweede helft stond er een andere keepster op doel, die alle mooie ballen van onze meiden uit het doel haalden. Zeker 5 ballen die bij de andere keepster 100% een doelpunt zouden zijn, dook deze keepster uit het doel. Helaas, geen doelpunten in de tweede helft. Maar toch heb ik als coach weer ontzettend genoten van het spel van de MD1! Zet deze lijn voort, dan pakken we misschien nog de volgende ronde in de beker en een mooi plekje op de ranglijst in onze competitie!

  Shameela Saboerali

 • nr. 9 9 december 2013 19 DeTreffer sv D iemen

  Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren R. Ternede tel. 020-6950204Contactpersoon zaterdag-1 T. Witteveen tel. 06-43091020Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

  Indrukwekkende minuut stilte voor Brenda FredrikstadtDe Dijk Vet. 2 - sv Diemen Vet. 1 1-11 30 novemberNa n indrukwekkende minuut stilte voor Brenda Fredrikstadt trokken we ten strijde tegen 10 hoogbejaarde Dijkers.Rijp voor de slacht stond de thuisploeg al na 5 min. met 2-0 achter. Dat het n walkover zou worden tegen n laagvlieger was al van te voren duidelijk maar dit sloeg alles. Gelukkig plukte De Dijk 2 wat jongere spelers van n ander veld waardoor t even leek dat ze terug in de wedstrijd zouden komen. Maar zoals gebruikelijk creerden we weer kans op kans en misten we evenzovele totdat Jacko (met dubbele Q) de hatelijke 2 van het scorebord schoot (0-3). Hierna volgden de goals gestaag. Mooiste was dat juist Eric Fredrikstadt in de 1e helft n prachtige hattrick scoorde. Wat een held! Ruststand 5-1 omdat Dhr. Heus, jazeker, na die ene keer bij Geuzen/Middenmeer botweg weigert de nul te houden.De 2e helft bracht veel slordig voetbal wat vooral door de allerbelabberdst spelende thuisclub in de hand werd gewerkt. Je gaat al snel mee in dat hotseknotsbegoniavoetbal. Ook het slechte veld mag zeker mee-genomen worden in de beoordeling qua spelniveau aangaat betreffende. De enige die goed uit de verf kwam op die knollentuin was natuurlijk onze eigen Knol die zijn 2 goals van de 1e helft aanvulde met n hattrick in de 2e. Mooiste goals waren echter die van Wim, die bij n corner de bal met zn kale klets in de kruising ramde, en n beauty van Dhr. de Jong, die op aangeven van ene Paul (welke weet ik niet meer) de bal prachtig in de verre hoek plaatste. Beste spelers van de dag: de heren Duivenstein, Revet, Van der Meij en Tool achterin en Knol voorin. Drie punten zijn natuurlijk lekker in de race naar het kampioenschap maar vandaag stond vooral in het teken van Brenda en we wensen hierbij Eric, Charelle en Jeffrey veel sterkte toe.

  Eef Erwt

  Op woensdag 27 november is

  Niet onverwacht maar voor ons allen veel te vroeg, is naeen moedige strijd in alle rust overleden mijn lieve vrouw,

  onze lieve moeder

  Brenda FredrikstadtWij wensen Eric (veteranen), Charelle en Jeffrey (B1) veel sterkte toe om dit im-mense verlies te dragen.Het afscheid nemen van Brenda heeft op dinsdag 3 december in het Cremato-rium De Nieuwer Ooster plaatsgevonden.

 • nr. 9 9 december 2013 20 DeTreffer sv D iemen

  Kadootjes helpen ZSGO in het zadelHet collectief tegen de individuele kwaliteit, zo kon de wedstrijd tussen Diemen en ZSGO getypeerd wor-den. ZSGO een ploeg die leunt op de klasse van de spelers voorin en Diemen dat met verzorgd veldspel en veel energie de punten probeert te halen. De wedstrijd was 2 minuten oud toen ZSGO het eerste ka-dootje kreeg, een voorzet vanaf links werd op de borst aangenomen door verdediger Molly maar tot ieders verbazing wees de scheidsrechter naar de stip na vermeend hands. De penalty werd beheerst benut door spits Suvakci.

  Diemen leek niet onder de indruk en speelde zich steeds knap onder de druk van ZSGO vandaan met veel beweging op het middenveld en vlotte combinaties. Het schortte Diemen echter aan de juiste keuzes in de eindpass om daadwerkelijk gevaarlijk te worden. Toch kreeg Diemen de uitgelezen mogelijkheid om de verdiende gelijkmaker aan te tekenen toen van Bree werd gehaakt in de 16 en ook Diemen een penalty kreeg, deze werd echter naast geschoten door de normaal zo trefzekere Minne-ma. Toen vlak hierna ZSGO op 2-0 kwam via wederom Suvakci leek een resultaat ver weg voor Diemen, ware het niet dat van Bree vlak voor rust de aansluitingstreffer binnenschoot op aan-geven van Minnema.De tweede helft was voetballend van een minder niveau maar daardoor niet minder spectaculair. ZSGO bleef dreigend via de buitenspelers en Diemen bleef de meer verzorgd voetballende ploeg. Het was een tweede kadootje dat Diemen verder in moei-

  lijkheden bracht. Een dramatische terugspeelbal belandde recht in de voeten van spits Suvakci die zo heel makkelijk zijn derde van de middag mocht maken. Diemen rechtte nogmaals de rug en kwam snel weer dichterbij door een kopbal van Richard Grifhorst uit een corner van Kay Minnema. Diemen zette verder aan maar kwam de laatste grote fout niet te boven, onnodig risico achterin zorgde ervoor dat middenvelder Mulder alleen op Moen af mocht en beheerst werd de 2-4 binnen geschoven. In de resterende minuten kwam Diemen niet verder dan de tweede treffer van Dennis van Bree. Zo was het spel zeker in de eerste helft veelbelovend, maar bleef Diemen zonder punten achter.

  Boaz

  sv Diemen 4 Fortius 4 6-0 1 decemberOp deze eerste decemberzondag en tevens n na laatste speelronde van dit jaar alweer kwam laagvlie-ger Fortius langs bij de zondag 4. Met de nodige muziek tijdens de warming-up leek de angst voor een pak slaag de bezoekers al in de benen te schieten dat het dertiental zwart-roden maar ver weg op het 2e veld ging staan in de hoop dat daar gevoetbald ging worden. Helaas voor hen werd er gewoon op het 3e veld afgetrapt, en binnen het kwartier kon de doelman de bal uit zn netje vissen, toen Coen de bal fraai in de verre bovenhoek krulde na een splijtende pass van Bas (1-0). Even later dachten de gasten de Vier te demonstreren hoe ze op de vierkante me-ter in het eigen 4-meter-gebied moesten uitverdedigen, iets wat faliekant misging toen Coen er een voet tussenkreeg en de bal in het lege doel tikte, 2-0! De 3-0 ruststand werd verzorgd door Vincent, die door Gino alleen voor de keeper werd gezet en beheerste afrondde.Na rust was het lang wachten totdat het magere doelsaldo opgekrikt zou gaan worden. Uiteindelijk was het Pim die met een mooie knal in de rechterhoek het netje weer eens liet bollen (4-0), en even later verschalkte Gino in wederom een 1-op-1 situatie de Fortius-keeper en tekenede voor de 5-0. Het slotakkoord van de middag was aan Vincent, die uit een voorzet van rechts van Gino prachtig (on)bedoeld de bal het doel in lepelde en voor de dikverdiende 6-0 eindstand zorgde. De Vier speelde vandaag dus niet voor Sinterklaas, ook keeper Stef gaf geen cadeautjes weg en hield zodoende voor het eerst dit seizoen de heilige 0.

  Danny

 • nr. 9 9 december 2013 21 DeTreffer sv D iemen

  sv Diemen Vet. 1 - Badhoevedorp Vet. 3 2-2 7 decemberScene, net na de wedstrijd, aan de bar. Ger vraagt me: Wat heb je gespeeld? Ik: 2-2 Ger: O, netjes! Jullie speelden tegen de koploper toch? Ik: Nee, wj waren de koploper en zij staan ergens onderin met 4 punten Ger: Hoe kan dat dan? Ik: Die gasten komen aan met n paar gasten waarvan het zeer de vraag is of ze wel 45 zijn. Kijk die gast met die pet op, die lijkt wel 28 of zo. Ger: Zal ik es vragen?. Op zich verdienden we t niet om te winnen hoe onrechtvaardig het ook allemaal is. Real Sranang stelde doodleuk twee twintigers op en we wonnen alsnog met grote cijfers. Op onze trainingsavond spelen er meestal drie jonge gasten mee, dus we kunnen het wl. Maar vandaag leek er wel n deken van apathie over de ploeg te liggen. Er werd amper druk gezet zodat Badhoevedorp rustig kon combineren. Kansen waren deze wedstrijd schaars en het waren de bezoekers die terecht op 1-0 kwamen. sv Diemen Noord

  rechtte zijn rug en binnen 2 minuten scoorde Yakko zn 8e treffer van het seizoen (1-1).De 2e helft werd het ietsiepietsie beter maar qua kansen hield het niet over. Rond de 70e minuut kwam Badhoevedorp zelfs op 2-1 na n goed uitgespeelde counter. Nu kwam de Diemer storm. Hun opmerkelijk fris en jeugdig ogende voorstopper wist echter alles weg te roeien tot het moment, vlak voor tijd, dat Dhr. Ericstadt om hem heen slalomde en hij met n sliding kwam die eerst Fredrik vloerde en in de nasleep pas de bal wist te raken. Scheidsrechter van dienst floot: pennel! Zoals gebruikelijk vanuit Badhoevedorp gezien zeer dubieus en vanuit Diemer perspectief zeer terecht. Dhr. Sikkens kweet zich van zijn taak en scoorde de 2-2. Nu wa-

  ren de spreekwoordelijke poppen aan het dansen en waren de spreekwoordelijke rapen gaar. Wat ontzet-tend onsportief om n pingel te geven zo vlak voor tijdGer komt terug, brede smile op haar gezicht: Ik vroeg m, hoe oud ben je? En hij zegt: 35. En terwijl we dit aan n speler van hen voorleggen komen we er achter dat ze met ng n gastspeler speelden, Ja, de nummer 6!, maar eh die speelde op het middenveld.Terecht niet gewonnen maar toch een rare bijsmaak...

  Eef Erwt

  Diemen verliest verdiend van SpartaanDiemen heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door te verliezen bij VVA Spartaan, de 2-1 nederlaag was uiteindelijk nog een magere afspiegeling van de kansenverhouding.Diemen begon nog goed aan de wedstrijd, met een goed eerste kwartier waarin het tempo hoog lag en er prima positiespel werd gespeeld. Met name over rechts werd Diemen gevaarlijk door de opkomende Bright Owusu en Marco Moelee. Na het eerste kwartier verviel Diemen echter weer in de fouten die de ploeg vorige week tegen ZSGO nog fataal werden. Zwakke inpassen, nonchalant verdedigen en slechte omschakeling zorgde ervoor dat Spartaan steeds beter in de wedstrijd kwam en van het verzorgde spel was ineens niets meer over. Spartaan liet al een aantal goede kansen liggen om de openingstreffer te maken en kort voor rust was het de aanvoerder die uit een corner de verdiende 1-0 binnen kopte. Diemen wist hier eigenlijk nauwelijks echte kansen tegenover te zetten.In de tweede helft eenzelfde spelbeeld, met een zeer matig Diemen dat geen schim was van de ploeg die de laatste weken steeds beter spel liet zien. VVA spartaan was feller en het was aan de onzorgvul-digheid van de Spartaanse aanvallers te danken dat Diemen niet op een grote achterstand werd gezet. Spartaan liet Diemen zodoende in de wedstrijd en kreeg vanuit het niets de gelijkmaker tegen toen wederom Richard Grifhorst trefzeker was vanuit een corner.De wedstrijd leek volledig om te draaien toen een aanvaller van Spartaan een rode kaart kreeg voor een lichte kopstoot en Diemen kort erna een penalty kreeg toen invaller van der Vaart werd getackled in de 16. De penalty werd echter ge-mist door Minnema en kort voor tijd kreeg Spartaan, dat ook met 10 man nog de beste kansen kreeg, loon naar werken toen wederom de aanvoerder binnen knikte. Zo incasseert Diemen een dure nederlaag na de slechtste wedstrijd van het seizoen.

  Boaz

  Diemen sv. VE1 10 7 3 0 24RKAVIC VE1 10 7 2 1 23FC Amsterdam VE1 10 6 1 3 19Real Sranang sv. VE2 10 5 3 2 18Real Sranang sv. VE3 11 5 2 4 17TOV VE1 9 4 3 2 15GeuzenM VE3 10 3 3 4 12IVV VE1 10 3 2 5 11Parkstad VE2 10 3 2 5 11Fortius VE1 9 3 0 6 9Badhoevedorp VE3 10 2 3 5 9Dijk De asv VE2 11 0 0 11 0

 • nr. 9 9 december 2013 22 DeTreffer sv D iemen

  sv Diemen 4 Arsenal 5 6-0 8 decemberHet succesvolle jaar 2013 werd afgesloten met een thuiswedstrijd tegen het lastige Arsenal, onder toe-ziend oog van de geblesseerde Danil en Tim en de nodige vaste toeschouwers langs het eerste veld.Desondanks leek het spelen op het eerste veld niet de beste motivatie voor de zondag 4 vandaag want de eerste 20 minuten waren niet bepaald de beste te noemen. De ban werd uiteindelijk halverwege de eerste helft gebroken toen Niels vanaf eigen helft besloot de vijandige helft van Arsenal op te zoeken, zn rush on-gestoord verder tot alleen voor de keeper kon voortzetten en droogjes met links voor de 1-0 zorgde. Even later was het een andere verdediger die van zich liet spreken, toen Remco een n-tweetje met Vincent aanging, de bal prachtig op de borst meenam en met buitenkantje rechts als een echte spits de bal in het doel van Arsenal tikte, zn eerste veldgoal ooit en dus de 2-0! De Tricolores waren het spoor volledig bijs-ter en Diemen ging op zoek naar meer en kreeg dat ook voor rust: Jesse werd op rechts weggestuurd en leverde (on)bedoeld een voorzet op maat af op het hoofd van Coen, die de Arsenal-goalie met een mooie kopbal kansloos liet (3-0). Voor rust kwam Diemen nog wel goed weg toen de bal op miraculeuze wijze van de lijn gehaald werd en dus toch met 3-0 ging rusten.

  Na rust was het duidelijk dat de voorsprong niet meer in gevaar zou komen en profiteerde de Vier van slordigheidjes achterin bij de gas-ten, een scrimmage voor het doel werd uiteindelijk door Coen met rechts binnengeschoten (4-0). Even later werd gepruts achterin weer afgestraft door Coen (5-0), dit keer met de linkervoet en dus een heu-se gouden hattrick (dat het nt niet in n helft gebeurde zullen we maar even door vingers zien). Het slotakkoord was wederom voor Coen, die na een ietwat gelukkige bal van achteruit van Jesse volledig vrij alleen voor de keeper opdook en koeltjes voor de 6-0 zorgde. Dat voor de 3e keer de 0 op het scorebord bleef staan was volledig aan keeper Stef te danken die met een katachtige reflex de baas bleef in een n-op-n situatie met de Arsenal-spits. Enig smetje op deze laatste overwinning in 2013 was het uitvallen van Estaban, die de 85 minuten ervoor en alle andere wedstrijden in 2013 van onschatbare waarde was. Net als Lennart kom je alleen maar sterker terug in 2014!

  Al met al een heel fijn jaar voor de Vier met als hoogtepunt natuurlijk het kampioenschap in Mei en nu als (bijna) Herbstmeister de winterstop in. Een mooier cadeau voor onder de kerstboom is er haast niet!

  Danny

 • nr. 9 9 december 2013 23 DeTreffer sv D iemen

  ZaalvoetbalZaalcordinator T. Roelofs tel. 06-54223192

  Zaalvoetbalprogramma van 13 t/m 19 december13-12-2013 21:35 21584 AZV (Amstelveen) 2 svDiemen 1 Meerkamphal W.J. van der Laan

  13-12-2013 21:05 136471 svDiemen 2 MGT Jongeren 1 Muiden 18-12-2013 22:05 136441 Os Lusitanos 3 svDiemen 2 Aristos

  18-12-2013 20:10 153381 Legmeervogels 3 svDiemen 3 Scheg de J. te Kloeze

  19-12-2013 21:55 142682 svDiemen 4 DCG 10 Oostenburg F. Wijngaard

  Zaalvoetbal sv Diemen

  Inleveren kopij clubblad!

  Het laatste clubblad komt uit op maandag 23 december.U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van

  14/15 inleveren t/m 18 december 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 21/22 december

  kunt u inleveren t/m maandag 23 december 12.00 uur.

  Heeft u kopij voor dit nummer lever het dan zo spoedig mogelijk in.U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar:

  [email protected]

  Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

 • nr. 9 9 december 2013 24 DeTreffer sv D iemen

  Programma 14 & 15 decemberZaterdag 14 december10:30 157963 svDiemen MD1 KDO MD1 Groep 1 9 10:30 150239 svDiemen F3 Voorland F1 3e klasse 9 10:30 106990 svDiemen E5 IJburg AFC E6 4e klasse 12 10:30 152406 svDiemen D3 Nieuw Sloten sv D3 3e klasse 15 14:30 2384 svDiemen 1 Vlug en Vaardig 1 4e klasse D C. Mahabali14:30 127664 svDiemen VE1 FC Amsterdam VE1 1e klasse B

  Zondag 15 december12:00 47664 svDiemen A1 KFC A1 4e divisie A R.G.J. Beyer12:00 156995 svDiemen 2 Fortius 2 2e klasse C 12:30 158080 svDiemen B5 Meer de B3 3e klasse 7 14:30 67906 svDiemen 5 Parkstad sv 4 6e klasse 11 14:30 11917 svDiemen 1 Bloemendaal 1 3e klasse C A.C. Wulf14:30 158116 svDiemen 3 WV-HEDW 4 Groep 1 44

  Zaterdag 14 december (uit)10:00 152397 Dijk De D4 svDiemen D5 4e klasse 20 9:00 100567 HBOK D2 svDiemen D7 5e klasse 12 11:00 156215 Abcoude E1 svDiemen E1 hoofdklasse 6 10:30 106797 AS 80 E12 svDiemen E9 5e klasse 17 8:45 151262 Volendam (rkav) F1 svDiemen F1 1e klasse 6 10:00 119425 TABA F1 svDiemen F2 2e klasse 9 10:15 153573 Almere FC F3 svDiemen F4 3e klasse 13 15:00 158006 Zwaluwen Utrecht 11 VR2 svDiemen VR1 Groep 3 1 10:00 132543 Ouderkerk ME1 svDiemen ME1 1e klasse 7

  Zondag 15 december (uit)12:00 157548 Ouderkerk A2 svDiemen A2 Groep 3 2 (zo) 12:00 142096 AGB B1 svDiemen B2 2e klasse 6 12:00 32719 AFC C1 svDiemen C1 Hoofdklasse C D. Verburg

  Programma 22 decemberZondag 22 december12:00 158326 svDiemen A1 DSS A1 Groep 1 3 (zo) 12:30 157194 svDiemen C1 Purmerend C1 Groep 1 1 (zo)

 • nr. 9 9 december 2013 25 DeTreffer sv D iemen

  Het clubblad van 23 december zal de laatste in de huidige uitvoering zijn, er is een nieuwe website in de maak waarop u zelf de verslagen van uw favoriete team kunt plaatsen. In het laatste nummer kunt u lezen hoe het een en ander in zijn werk zal gaan.

  Aanstaande woensdag, 11 december, wordt Jan (still going strong) Muller 87 jaar, dat ge-beurt wel meer zult u zeggen, u heeft gelijk. Maar onze Jan is vanaf 1 januari 1937 lid van D.V.A.V. nu sv Diemen en altijd werkend lid, ja u leest het goed. Na zijn voetballoopbaan is Jan altijd voor zijn club in de weer geweest, alhoewel geweest is niet het goede woord. Nog

  steeds is hij iedere maandagmorgen present en denk maar niet dat het alleen maar koffie drinken is voor hem, hij draait volledig mee in de schoonmaakploeg. En als we dan aan de koffie zijn is het vaak Jan die het hoogste woord heeft en om eerlijk te zijn hij heeft nog vaak gelijk ook. Jan een fijne dag woensdag samen met Jopie en de kinderen, kleinkinderen en je achterkleinkind.

  De nieuwe indelingen voor de voorjaarskompetitie zijn nog niet bekend, ik hoop die indelin-gen in het volgend nummer te kunnen plaatsen.

  Onze minis en F-pupillen hebben genoten van het bezoek van Sint en zijn Pieten, alle kinde-ren kregen een muts met het logo van sv Diemen daarop en. . . handschoenen. Niet vergeten om die muts af te doen als jullie gaan voetballen hoor. Een compliment aan de organisatoren, hartelijk dank voor jullie inzet!!! Zie pagina 9!

  De afgelopen Algemene Jaarvergadering had een matige opkomst en dan druk ik me nog zacht uit. Weinig of geen vragen, alleen in de rondvraag was er nog enige discussie verder niet, ver voor tienen was de vergadering afgelopen.

  Mini treffers