De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

18
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: ([email protected]) Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Emoties, maar er zijn grenzen. . . Jaargang 75 nr. 6 27 oktober 2008 Iedere week is er wel wat. De goals die de tegenpartij maakt zijn toch zeer dubi- eus, heeft de scheids wel gezien dat het buitenspel was. En die vlaggenist (van de tegenpartij) vlagt verdorie overal voor, hij snapt er niets van. Hee, dat was echt een strafschop. Hee scheids! Hee, die sliding is te fors. Vader gaat het veld in om verhaal bij de junior te halen. De vader van deze speler pikt dit weer niet en er ontstaat een schermutseling tussen de twee vaders. Ze moeten uit elkaar gehaald worden voor- dat het erger afloopt. Iedere week hoor je dit, zowel bij de junioren maar ook zelfs bij de pupillen. Soms ligt het venijn aan de zijlijn. Vaders en moeders raken soms zo geëmotioneerd dat er over en weer irritaties ontstaan. Soms zelfs met onduidelijke redenen. Zo kwamen toeschouwers van de tegenpartij van een van onze juniorenteams nog voor het eind van de wedstrijd het veld op en kreeg onze trainer/coach een tik op zijn hoofd en een blauw oog. Een van zijn spelers werd ook geraakt. Aangifte bij de politie,etc. Waarom moest dit allemaal gebeuren. Sport verbroedert. Toch? Voetbal is een leuk en sportief tijdverdrijf voor onze jongens en meisjes. Anders zit- ten ze maar in het buurthuis of achter de spelcomputer. Maar soms lijkt het meer een tijdverdrijf voor sommige ouders. Ik vond de reactie van een speler in bovengenoemde situatie veelzeggend: bij de schermutseling tussen de twee vaders kwam een speler naar de zijlijn en riep: “Al- stublieft: mogen wij weer voetballen? Daar komen wij voor” . Laten we alstublieft ervoor zorgen dat in ieder geval wij, spelers, ouders en andere toeschouwers blijven genieten van het voetbal en de verantwoordelijkheden aan de juiste personen laten. De scheidsrechter is, met zijn vlaggenisten, baas in het veld. Genomen beslissingen zijn genomen beslissingen. Als het echt onacceptabel is, is het alleen de leider of trainer/coach die met de scheidsrechter spreekt en niet de toeschouwers langs de lijn. Als het echt ontaardt, zou je zelfs kunnen zeggen: je hebt gewonnen, we vertrekken, we nemen dit risico niet. Is het allemaal niet waard. Dit heeft onze D1 een aantal jaren geleden ook gedaan bij een behoorlijk fysieke wedstrijd met veel geschop en veel blauwe plekken en de nodige risico’s voor bles- sures en zelfs escalatie. De trainer/coach heeft de juiste beslissing genomen. Er zijn de laatste tijd te veel dingen gebeurd en mogelijk wacht een van onze teams een nare straf. Laten we daar maar het beste van hopen, want dat hebben we niet meer in onze eigen hand, maar voor alle komende wedstrijden hebben wij het wel in eigen hand. Blijf rustig en laat allerlei voorvalletjes niet ontaarden in nare onge- wenste situaties. Soms doet tot tien tellen wonderen. . . Plezier in de sport gaat boven alles!!! Herman Berkhout van de jeugd- voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhoute-mail: ([email protected])

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Emoties, maar er zijn grenzen. . .

Jaargang 75 nr. 6 27 oktober 2008

Iedere week is er wel wat. De goals die de tegenpartij maakt zijn toch zeer dubi-

eus, heeft de scheids wel gezien dat het buitenspel was. En die vlaggenist (van de

tegenpartij) vlagt verdorie overal voor, hij snapt er niets van. Hee, dat was echt een

strafschop. Hee scheids! Hee, die sliding is te fors. Vader gaat het veld in om verhaal

bij de junior te halen. De vader van deze speler pikt dit weer niet en er ontstaat een

schermutseling tussen de twee vaders. Ze moeten uit elkaar gehaald worden voor-

dat het erger afl oopt.

Iedere week hoor je dit, zowel bij de junioren maar ook zelfs bij de pupillen. Soms

ligt het venijn aan de zijlijn. Vaders en moeders raken soms zo geëmotioneerd dat

er over en weer irritaties ontstaan. Soms zelfs met onduidelijke redenen.

Zo kwamen toeschouwers van de tegenpartij van een van onze juniorenteams nog

voor het eind van de wedstrijd het veld op en kreeg onze trainer/coach een tik op

zijn hoofd en een blauw oog. Een van zijn spelers werd

ook geraakt. Aangifte bij de politie,etc. Waarom moest

dit allemaal gebeuren.

Sport verbroedert. Toch?

Voetbal is een leuk en sportief tijdverdrijf voor onze jongens en meisjes. Anders zit-

ten ze maar in het buurthuis of achter de spelcomputer. Maar soms lijkt het meer

een tijdverdrijf voor sommige ouders.

Ik vond de reactie van een speler in bovengenoemde situatie veelzeggend: bij de

schermutseling tussen de twee vaders kwam een speler naar de zijlijn en riep: “Al-

stublieft: mogen wij weer voetballen? Daar komen wij voor”.

Laten we alstublieft ervoor zorgen dat in ieder geval wij, spelers, ouders en andere

toeschouwers blijven genieten van het voetbal en de verantwoordelijkheden aan

de juiste personen laten. De scheidsrechter is, met zijn vlaggenisten, baas in het

veld. Genomen beslissingen zijn genomen beslissingen. Als het echt onacceptabel

is, is het alleen de leider of trainer/coach die met de scheidsrechter spreekt en niet

de toeschouwers langs de lijn. Als het echt ontaardt, zou je zelfs kunnen zeggen: je

hebt gewonnen, we vertrekken, we nemen dit risico niet. Is het allemaal niet waard.

Dit heeft onze D1 een aantal jaren geleden ook gedaan bij een behoorlijk fysieke

wedstrijd met veel geschop en veel blauwe plekken en de nodige risico’s voor bles-

sures en zelfs escalatie. De trainer/coach heeft de juiste beslissing genomen.

Er zijn de laatste tijd te veel dingen gebeurd en mogelijk wacht een van onze teams

een nare straf. Laten we daar maar het beste van hopen, want dat hebben we niet

meer in onze eigen hand, maar voor alle komende wedstrijden hebben wij het wel

in eigen hand. Blijf rustig en laat allerlei voorvalletjes niet ontaarden in nare onge-

wenste situaties. Soms doet tot tien tellen wonderen. . .

Plezier in de sport gaat boven alles!!!Herman Berkhout

van de jeugd-voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Algemene Ledenvergadering van sv DiemenOp maandag 10 november 2008

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw

Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de

vereniging, zoals teamleiders, sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het

woord te voeren.

Agenda

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen Stukken.

4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2007.

5. Jaarverslag van de secretaris.

In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarver-

slag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelin-

gen en commissies.

6. Financiën.

a. Vaststelling van de jaarrekening 2007/2008

b. Vaststelling van de begroting 2008/2009

c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hib-

bel, reservelid J. Cousin.

d. Benoeming van de kascontrolecommissie

In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.

7. a. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.

In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om

de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de in-

dex voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100 = 2000) afgerond op

een geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2007 = 101,6 wat een stijging van 1,61%

betekent en dat werd afgerond naar 2%.

8. Huldiging jubilarissen.

9. Pauze.

10. Bestuursverkiezing.

De bestuursleden H. Berkhout, B.J. van Echtelt en R. Stallinga zijn aftredend volgens rooster. Allen stellen

stellen zich herkiesbaar. Voor de bestuursfunctie namens de afdeling Futsal (Zaalvoetbal) heeft zich nog

geen kandidaat gemeld. R.V. Metten heeft aangegeven eind seizoen 2008-2009 te stoppen als coördi-

nator zaalvoetbal. Het is dus dringend gewenst deze plek weer aan te vullen met een coördinator die bij

voorkeur ook weer in het bestuur plaats neemt. Tevens is het gewenst het bestuur aan te vullen met een

coördinator voor de senioren Zaterdag

Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de

secretaris.

11. Meningsvorming over het instellen van verplichte vrijwilligersdiensten.

Bij dit onderwerp wil het bestuur, in een open discussie, van de aanwezigen vernemen hoe zij denken over

het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de vereniging waartoe in het Huishoudelijk Regle-

ment al een aanzet is gegeven (zie dit reglement op de website www.svdiemen.nl).

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar

dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen.

Het fi nanciële jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Leden-

vergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage.

Desgewenst kan men een exemplaar meenemen.

De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie

LAATSTE OPROEP – LAATSTE OPROEP- LAATSTE OPROEP

Diemen, 27 oktober 2008

Beste jeugdleden en leiders,

Als het goed is hebben jullie inmiddels de intekenlijsten voor de Grote Clubactie ingevuld en ingele-

verd. Hopelijk heeft iedereen op zijn lijst alle familie en bekenden laten teke-

nen om loten voor sv Diemen te kopen.

Als je jouw lijst nog niet hebt ingeleverd moet je dit zo spoedig mogelijk te

doen. Je kunt deze lijst afgeven in de kantine of in de brievenbus op Diemer-

kade 34. Wij zorgen dan dat je de loten in bezit krijgt. Wij hebben nog

loten in ons bezit waar wij vanaf moeten dus hierbij een oproep aan ie-

dereen om nog wat loten te verkopen. Bel ons op om loten snel in je bezit te krijgen.

Als je de lijst al wel hebt ingeleverd heb je nu je loten ontvangen om bij de kopers te brengen. Op dat

moment dien je per verkocht lot EUR 2,50 te ontvangen van de kopers.

Lever zo spoedig mogelijk de intekenlijsten en het geld in bij de leiders. Per verkocht lot moet je

2,25 euro aan de leider geven (de speler mag immers 0,25 eurocent per verkocht lot zelf houden). Wij

halen het geld en de intekenlijsten bij de leiders op.

De trekking van de loterij is 20 november zodat alle verkopen voor deze datum moeten gebeuren. In

deze periode maken wij ook de prijswinnaars van de waardebon van 50,00 euro (per afdeling) bekend.

Je kunt dus nog steeds je best doen om deze prijs te winnen. Nieuwe intekenformulieren om nog loten

te verkopen liggen in de bestuurskamer en deze kun je nog steeds bij ons inleveren.

Als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

Veel succes met de lotenverkoop!

Bart van Echtelt (020-6991275) en Frank Scheffers (023-5642950)Coördinatoren Grote Clubactie

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 5 svDiemen / DeTreffer

Nieuwe ledenL.S. Tjon 06-08-1994 C-jun. Kantershofstraat 10, 1104 DP Amsterdam tel. 020-3680721S.K. Timmerman 12-07-1990 A-jun. Zeezigt 75, 1111 TK Diemen tel. 020-4020221R. van der Meijden 24-04-1993 B-jun. Henry Dunantlaan 230, 1111 ZP Diemen tel. 06-43526216M.F.T. Mous 25-02-1969 NSL. In de Watermolen 45, 1115 GB Duivendrecht tel. 020-6004553J.P.T.M. Sopers 31-01-1958 NSL. Gravenland 18, 1111 SM Diemen tel. 020-6008771E. van Bentum 03-11-1968 NSL. Aristide Briandstraat 35, 1111 KG Diemen tel. 020-6954659M.F. Smis 15-11-1957 NSL. Krenteboompjeshof 4, 1112 GP Diemen tel. 020-4020750P.H.M. Stalenberg 10-11-1957 NSL. Hector Petersenstraat 25, 1112 LK Diemen tel. 020-6907754

AdreswijzigingB. Timmerman wordt: Kortenakenstraat 38, 1066 HS Amsterdam

Bedankt als lidM. Tummers A-jun.D. v.d. Berg ZVB.B. Weemhoff C-jun.

Offi ciële mededelingen

Algemene Ledenvergadering

Door deze mededeling in het clubblad De Treffer attenderen wij onze leden nogmaals op de Algemene Ledenverga-

dering welke op maandagavond 10 november om 20.00 uur zal worden gehouden. Er staan, ook voor u, een aantal

belangrijke onderwerpen op de agenda.

Vooral de meningsvorming over de verplichte inzet voor vrijwilligerswerkzaamheden voor leden en ouders van jeugd-

leden is voor de continuïteit van de vereniging van groot belang.

Daarnaast wordt met de mogelijkheid om vragen te stellen over alle jaarverslagen veel inzicht gegeven in het functi-

oneren van de vereniging. De jaarverslagen geven in ongeveer 20 pagina’s een goed inzicht in de vereniging. Het is

echter wel een dik pak papier om aan de leden te verzenden.

Wij stellen u daarom in staat om, in de komende periode tot de algemene ledenvergadering, een jaarverslag af te

halen in de bestuurskamer. Daar liggen voldoende exemplaren voor de belangstellende liefhebbers gereed. Kunt u

geen jaarverslag ophalen in de bestuurskamer geef dan de secretaris een bericht. Hij zendt u dan een jaarverslag

toe.

Voor aanvang van de vergadering zijn voor de bezoekers uiteraard ook voldoende exemplaren beschikbaar.Secretaris

Hoe om te gaan met naderend onweer en bliksem.

In Nederland zijn de afgelopen weken veel onweersbuien geweest. Onweer kan zeer gevaarlijk zijn en veel schade aanrichten. Dat de bliksem ook op een voetbalveld kan inslaan bleek begin augustus jl. Op een voetbalterrein in Wald Mittelbach (deelstaat Hessen) sloeg te bliksem in een lichtmast langs het voetbalveld, waarbij negen voetballers, van wie twee zeer ernstig, gewond zijn geraakt.Naderend onweer met bliksem blijft een potentieel gevaar voor een ieder die zich in het vrije veld bevindt. Hoewel onweer zich vaak van te voren door gerommel in de verte aankondigt, blijft bliksem onvoorspelbaar. Iedereen kent de uitdrukking “als een donderslag bij heldere hemel”. Als een dergelijke situatie zich voordoet is de blikseminslag al verraderlijk dichtbij. Overigens schuilt het gevaar niet alleen in een rechtstreekse blikseminslag.Bij naderend onweer is het belangrijkste om tijdig onderdak te zoeken in een gebouw, onder een tribune of in een auto of bus en daar het onweer af te wachten. Buiten schuilen onder bomen wordt ten zeerste afgeraden en men kan ook beter uit de nabijheid van hoge masten, antennes en hoge hekwerken blijven. De KNVB adviseert scheidsrech-ters en leiders bij naderend onweer de “ 10 seconden” vuistregel te hanteren maar daar niet volledig op te vertrou-wen. Gezond verstand gebruiken is in dit soort situaties erg belangrijk.

Gelezen in Infobulletin van de Landelijke Belangenorganisatie van Amateurverenigingen.

T. Thomas F-pup.H. Stroop NSL.S. Pinas B-jun.

Bericht van de gemeente Diemen

Sportlaan weer open vanaf Muiderstraatweg. Vanaf 21 oktober 2008 is de Sportlaan vanaf de Muiderstraatweg weer open voor alle verkeer. Omdat op zeer korte termijn de weg Kriekenoord wordt afgesloten voor alle verkeer in verband met renovatie werk-zaamheden aan deze weg, kunnen de sportvelden alleen nog bereikt worden via de Muiderstraatweg en de Sport-laan.

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 6 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen A. Jessurun tel. 020-6951417

C-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

Buitenboys B5 - sv Diemen B5 5-3 5 oktoberHet regende en het stormde, maar toch moesten de jon-gens van de B5 spelen en nog wel uit helemaal in Al-mere om 9.30 ‘s ochtends. Ondanks alles zat de sfeer er lekker in en begon de wedstrijd goed, na een minuut of 3 kreeg Diemen een penalty en die werd er door Gino netjes ingeschoten: 0-1. Daarna ging het echter minder goed, we kwamen 3-1 achter waaronder een door de he-vige wind ‘per ongeluk’ ingedraaide corner.De tweede helft begon niet veel beter, na driekwart wed-strijd stond het 5-1 en was het eigenlijk voorbij. Buiten-boys miste veel kansen, maar het had toen ook veel meer kunnen zijn. Door een doelpunt van Gino en Hans werd het uiteindelijk 5-3. Ook een laatste slotoffensief met 5 aanvallers haalde niets meer uit, dus met natte hoofden gingen we naar huis. Almere achterlatend alsof het nooit drooggelegd is. . .

Hans van der Werf, speler van de B5

Almere B5 - sv Diemen B4 3-1 12 oktoberVandaag moesten wij aantreden tegen koploper Alme-re, dit keer zonder Emlyn en Shaga (beiden in de zie-kenboeg). Coach Henk moest werken en Ron nam zijn plaats in. Al meteen in de eerste minuut een grote kans voor Diemen na een knappe voorzet van Barry maar de kopbal van Rolf ging voorlangs. Diemen begon goed aan de wedstrijd en had ook het betere van het spel. Toen Marc van grote afstand een vrije trap nam, werd langs de kant de 0-1 uitbundig gevierd maar de bal bleek ech-ter over de kruising tegen het hekwerk te zijn gegaan. Tegen de verhouding in, kwam het fysiek sterke en ook stevig spelende Almere in de 17e minuut op 1-0 na een misverstand in de verdediging van Diemen. Kort hierna werd aan de andere kant een lange bal van Jaimy door niemand aangeraakt, stond de Almere-keeper op z’n verkeerde been en verdween de bal in de linker bene-denhoek, 1-1. Even later leek Diemen op 1-2 te komen maar het doelpunt van Wouter werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Een hoop commotie en de sfeer in het veld werd grimmiger. Helemaal toen Almere op 2-1 kwam waarbij onze verdediging en keeper er duidelijk niet goed uitzagen. Vlak voor rust werd het zelfs nog 3-1 ondanks dat Diemen in de 1e helft toch de beter voetbal-lende ploeg was. Rust.In de 2e helft was de strijd gelijkopgaand en beide elf-tallen kregen kansen. Maar Diemen kon geen echte vuist meer maken en het bleef daarom bij 3-1. Toch een leuke en spannende wedstrijd maar ook weer onnodig puntverlies. Wij zijn dan wel niet zo sterk gedaald als de aandelenkoersen maar volgende week moeten we toch maar weer eens 3 punten pakken om te stijgen naar een plaats op de ranglijst waar we thuishoren.

Rob Engelhard

sv Diemen B5 – Abcoude B4 0-100 12 oktoberJa, als je de titel leest denk je: Wow, 100-0 verloren. Maar dat was niet het geval, maar de uitslag is wel zo slecht dat ik het niet durf op te schrijven. We moesten om 9 uur verzamelen die dag. We begonnen de wedstrijd goed en hadden nog zelfs de kans om op voorsprong te komen. Dit gebeurde niet. Wat wel gebeurde was dat we met 4 wissels waren en we moesten doorwisselen. De eerste vier wissels kwamen na een kwartier. Dat draaide verkeerd uit en de doelpunten vlogen ons om de oren. Het kwam er op neer dat we in een kwartier tijd met 6-0 achterkwamen. Alsof dat nog niet erg genoeg was, kreeg onze keeper Dylan een schop in zijn gezicht en kon niet meer verder spelen. Dus moest onze ex-keeper Remco op goal. Na een tactische verandering in de rust waren we het eerste kwartier in de tweede helft weer lekker aan het ballen. Toen kwam er nog een tegendoelpunt en dit leidde tot frustratie. Bart schopte een vervelend natrap-pertje van de tegenpartij en werd eruit gestuurd. Daarna vond Hans het ook wel leuk om stoer te doen en werd eruit gestuurd nadat hij iemand aan de kant beukte ter-wijl de bal twee meter bij hem vandaan was. Met 9 man ging het niet goed, hoewel er af en toe mooie combina-ties waren. Hoeveel doelpunten we tegen hebben ge-had in de tweede helft vind ik te schaamtevol om op te schrijven dus zeg ik: Het waren er minder dan tien. Kort-om deze wedstrijd moeten we snel vergeten en zondag gewoon winnen (want dat kunnen we makkelijk) tegen Omniworld.

Max Slagboom, speler B5

WV-HEDW C2 - sv Diemen C4 4/2 12 oktoberWe waren al weer vroeg op pad vanmorgen en verza-melden bij WV-HEDW. Om 09.30 was iedereen aange-komen en konden we ons gaan voorbereiden op de wed-strijd. Het gras was nog nat van de nevel en daardoor deed de bal nog wel wat anders dan we eigenlijk wilden. We kregen dotten van kansen maar op de een of ander manier ging er maar 1 in. Het had eigenlijk al 0-4 moeten staan bij rust.Na rust begon de tegenstander uit een ander vaatje te tappen en zette voorin wat om. Omdat we daarop slecht inspeelden werd de stand door WV-HEDW snel omge-bogen van 0-1 naar 4-1. Hieruit konden we dus leren dat verdedigen niet zo makkelijk is als het lijkt. We kwamen er later toch wat meer uit en daardoor kwamen we nog terug naar 4-2. Het viel me op dat naarmate de 2e helft vorderde er bijna geen middenveld meer was en dan staat de verdediging al snel tegen een overmacht. Iets om op te letten de volgende wedstrijd heren! Het was jammer maar helaas. De volgende wedstijd moeten de kansen maar eens doeltreffend worden be-nut. Eindstand 4-2

Ad

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 7 svDiemen / DeTreffer

DCG D1 - sv Diemen D1 2-4 11 oktoberOmdat Tijs ziek was thuisgebleven, hadden we Bart in-gehuurd van de D2. Die moesten ook om 8 uur verzame-len dus dat kwam goed uit. De eerste minuten hadden we DCG meteen in de tang. Rik schoot al tegen de krui-sing aan. Even later kregen we een vrije trap, die Jeremy heel goed binnen schoot, omdat de muur blijkbaar niet helemaal goed stond (0-1). Het werd zelfs 0-2 door een mooie combinatie tussen Rik en Anthony. Rik verleng-de bal met een hakje en Anthony kon de bal inschie-ten. Lang konden we niet genieten van deze stand want DCG maakte er snel 1-2 van uit een goede actie van de nummer 9. Dit doelpunt kwam eigenlijk uit de lucht val-len. Hierna kreeg Anthony nog een mooie kans en DCG schoot nog over, maar dit bleef de ruststand.DCG kwam goed uit de kleedkamer, en maakte er 2-2 van na een kopbal uit een vrije trap. Hier doe je weinig aan als verdediging. Diemen liet het er echter niet bij zit-ten. Anthony vroeg in de rust om diepe ballen. Nou die kreeg hij en nadat hij de keeper omspeeld had, was het raak (2-3). We kregen een penalty omdat Alfred getac-keld werd in de 16 meter. De afdruk van een nop stond inderdaad in zijn achilles, goed gezien van de scheids-rechter, die ook uitstekend fl oot verder. Anthony was koelbloedig en scoorde de 2-4. Bart bedankt voor het invallen, je hebt het prima gedaan. Tijs heeft er een con-current bij!

Martin

sv Diemen D2 - Tos Actief D2 9-3 11 oktober We waren vandaag bijna compleet; allemaal weer terug van een blessure alleen Bart moest uitgeleend worden aan de D1. Diemen was vandaag de betere ploeg. Vanaf de aftrap gingen ze al meteen in de aanval. Er waren veel kansen, er werd niet zo heel zuiver overgespeeld en er werd veel over en naast geschoten (volgens de opa van Lesley moesten ze het maar eens met hun linker-voet proberen maar dat hielp ook niet echt!). De keeper van Tos Actief was niet snel genoeg; Lesley speelde hem mooi uit en zorgde voor de 1-0 op het scorebord. De 2-0 liet niet lang op zich wachten; Salim liep een verdediger makkelijk voorbij en gaf een mooi tikkie aan Jesse die het afmaakte. Ook bij de 3-0 door Lesley werd de kee-per uitgespeeld. Net voor rust zorgde Tos Actief voor wat tegengas. Iedereen van de D2 stond te kijken hoe de 3-1 gemaakt werd. Na de limonade ging Diemen meteen weer op het doel af en maakte Bram met een harde knal (door het midden Opa!) de 4-1. Diemen bleef scoren en maakte nog 3 doelpunten (Jesse 2x en een lobje van Je-roen). Maar Tos ging toch nog wat terugdoen. In eerste instantie redde Nick mooi maar in de rebound werd het toch 7-2. Joey kreeg ondanks dat hij nog niet helemaal fi t was nog wat speelminuten; hij stond nog niet koud in het veld of hij maakte de 8-2. Weer deed Tos wat terug met 8-3 en Lesley bepaalde de eindstand op 9-3. Weer veel doelpunten deze week en niet zoveel tegenstand. Overplaatsing naar een hogere klasse is niet gelukt bij

de KNVB. Nu maar zorgen dat we met de winter strak boven-in eindigen; dan kunnen we promove-ren.

Elly

sv Diemen D3 - Martinus D4 10-0 11 oktoberNa de moeizame overwinning vorige week tegen RODA D5 heeft de D3 zich goed gerevancheerd. In een verras-sende opstelling, gemaakt door Kevin S., werd in ieder geval een goeie 1e helft gespeeld. Jammer dat de tegen-stander weer een maatje, of mischien wel meerdere ma-tjes, te klein was. De D3 hoefde bijna niet voor de bal te vechten want hij kwam telkens weer automatisch terug. Na één minuut was het al raak. Onze spits van de dag, Eline, maakte ‘m (1-0). Daarop volgden goals van Kevin S (2-0)., Kevin A.(3-0), Mitchel (4-0 én 5-0). Op slag van rust scoorde Daniël S. zijn 1e voor de D3 (6-0).De 2e helft was minder, zeker toen Martinus zich nog meer terug liet zakken. Abe ging gewoon mee bij de cor-ners. Mike scoorde de 7-0, Daniël S. de 8-0 en Kevin S. rondde een goeie wedstrijd af met zijn 2e en 3e van de wedstrijd (10-0). We kregen wel nog wat onnodige kan-sen tegen. Over 2 weken de topper tegen Ouderkerk. Kunnen we zien hoe ver de D3 nu echt is.

Evert

sv Diemen E1 - Ajax E1 2-7 11 oktober Hier keken we naar uit! Na de goede prestatie van vorige week kon iedereen lekker vrijuit spelen en kijken hoe ver je bent ten opzichte van de streng geselecteerde top-spelers van Ajax. Ajax had al vroeg bezit genomen van bijna de hele kantine (die rekken zijn er toch niet voor niets?!). Na een goede voorbespreking en warming-up deed iedereen zijn uiterste best zo goed mogelijk partij te geven. Vanaf het startsignaal van anti-Ajax leidsman Cees (waarvan gelukkig helemaal niets te merken was) had Ajax het balbezit en moest Diemen enkel verdedi-gen. Gelukkig viel er niet snel een doelpunt en hielden onze jongens stand. Maar Ajax lag bovenop en scoorde na een minuut of tien toch 1-0. Hierna werd ons spel iets rustiger, maar was het toch weer Ajax dat 2-0 scoorde. Wedstrijd gespeeld? Ik dacht het niet, want vanaf dat ogenblik ging de beuk erin, werd er vroeg gestoord en kreeg Diemen een paar mooie kansen. Kansen voor Scott en Tristan gingen er helaas niet in, maar bij de der-de kans zag Scott Devin goed vrij staan die de verdiende 2-1 ruststand hard binnen schoot.In de tweede helft kansen over en weer en goed tegen-partij van Diemen maar helaas toch de 3-1 voor Ajax. Gelukkig putte Diemen hier juist weer moed uit en uit een goede pass van Koen kon Devin voor 3-2 zorgen. Helaas werd er hands gemaakt vlak voor het doel van Miguel en kon de scheids niets anders doen dan Ajax een penalty te geven. Deze werd gescoord, 4-2 waarna eigenlijk Diemen het nog wel probeerde maar juist hier-door aan Ajax de kans gaf makkelijk uit te lopen naar tenslotte 7-2. Eigenlijk teveel voor Ajax en te weinig voor Diemen. Maar jullie hebben je allemaal goed laten zien en zullen zeker punten pakken als we zo spelen tegen andere teams. Vol trots!

Edwin van den Berg

sv Diemen E2 - TABA E1 3-5 11 oktober Na onze goede wedstrijd tegen Zeeburgia en de onge-lukkige wedstrijden tegen Fortius en Abcoude, werd het vandaag weer eens tijd voor een overwinning. Wij be-gonnen erg goed tegen een goed spelend en fysiek sterk TABA en kwamen nu eens zelf op een voorsprong uit een goed genomen corner die bij de tweede paal prima werd ingekopt. Daarna lieten wij TABA teveel voetbal-len, werd het gelijk en kwamen wij zelfs 1-2 achter. Maar jullie toonden karakter en vechtlust en nog voor de rust

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 8 svDiemen / DeTreffer

bogen wij de stand om naar een 3-2 voorsprong. Het duurde niet lang voordat TABA de gelijkmaker scoorde en daar waar wij weer veel goede kansen creëerden wil-de de bal er maar niet in. Wij creëren iedere wedstrijd veel kansen maar missen er ook nog teveel waardoor wij uiteindelijk de wedstrijd niet in ons voordeel kunnen beslissen. TABA was uiteindelijk fysiek sterker, onze jon-gens hebben deze wedstrijd weer eens goed gestreden maar het mocht niet baten. Ik ben heel erg tevreden over de inzet die jullie hebben getoond en dat het voetbal, de combinaties die wij eerder vaak genoeg gezien hebben weer zichtbaar waren. Ik ben trots op jullie en als wij de inzet blijven tonen en ook blijven voetballen, zullen wij binnenkort weer gaan winnen.

Metin Köse

sv Diemen E4 – Nieuw Sloten E5 8-3 11 oktoberDe tegenstander van vandaag was Nieuw Sloten E5. De E4 begon direct druk te zetten op het doel van de tegen-stander en dat resulteerde in een 1-0 van Chelsea in de eerste minuut. Dat beloofde veel goeds, er werd weer prima overgespeeld waardoor Nieuw Sloten niet in het spel kon komen. Chelsea maakte 2-0 en Dean 3-0. Door twee doelpunten van Chelsea stond de E4 op een com-fortabele 5-0, Dardy scoorde de 6-0. Daarna verslapte de E4 en lieten ze Nieuw Sloten meer hun eigen spel spelen. Hierdoor werd de 6-1 gemaakt. Patrick maakte de 7-1, de 8-1 was een eigen doelpunt van Nieuw Sloten. Daarna vond de E4 het blijkbaar genoeg en kon Nieuw Sloten gemakkelijk twee keer scoren. De eindstand 8-3. De eerste helft speelden jullie zeer goed, houd dat de volgende wedstrijd de hele wedstrijd vol en dan zullen jullie bovenin de competitie eindigen.

Yvonne Ceelie

sv Diemen E7 - SDZ E6 4-1 11 oktoberEven voor de zekerheid: thuis tegen DWV 21-0, uit bij OSV winst met 0-8 en helaas een nipt verlies tegen AFC uit (5-3, rust 0-1 voor Diemen). Zaterdag begonnen we goed tegen SDZ, we namen vanaf het begin direct het initiatief. Dit resulteerde in een aantal aanvallen met goed samenspel. Yannick opende de score met een uit-gekiende bal, 1-0. De grotere kids van SDZ konden niet op tegen een feller spelende E7. Alras maakte Niels 2-0 en leek het hek van de dam. Echter, nadat het een aan-tal keren niet lukte om te scoren leek het of het samen-spel en de felheid verdwenen en kreeg Delano zelfs wat huiswerk te verduren. Jammer dat Tim de strakke pass voorlangs net niet voldoende op zijn schoen kreeg om te scoren en het tij te keren. Ook na de rust lieten we SDZ meer en meer voetballen. Delano kon net niet bij de bal en SDZ scoorde 2-1. “Stevig” aangemoedigd door de coach kregen we weer wat meer grip op het spel en toonden we weer wat lef. Uit een strak afstandschot wist Tim 3-1 op het scorebord te zetten. Voor Marc, Tim en Sven in de achterhoede was het soms oppassen gebla-zen, maar ze hielden het verder dicht. Het middenveld met Tim , Yannick en Niels startten een nieuw initiatief waardoor de spitsen Dean en Jorik weer wat kansen kre-gen. Uit een goed opgezette aanval wist Dean de pass van Niels te verzilveren. De eindstand 4-1 was een feit. Jongens het leek vandaag wat moeizamer te gaan, sa-menspelen is echt erg belangrijk zoals we hebben kun-nen bewonderen bij de E1 tegen Ajax, niet waar? Ook onze scheids had het vandaag niet makkelijk, de tips vanaf de zijlijn waren talrijk, maar chapeau!!

vader Marc en Tim

sv Diemen E10 - GeuzenM E9 18-1 11 oktoberHeerlijk weer, videocamera’s mee voor een leuke voet-balochtend. Diemen had een fl inke dosis overmoed, want er werd over tussenstanden van 5 of 6-0 gespro-ken. Op het veld zag het er anders uit. Het leek wel een mierenhoop af en toe. Alhoewel GM E9 niet echt goed speelde, scoorden ze wel de eerste goal. Diemen keek elkaar aan: wat gebeurd hier nou? Gelukkig was dat het signaal om wat harder te werken. Toen werd ook duide-lijk dat Diemen van deze tegenstander niets te vrezen had. Nog voor rust liep Diemen uit naar 6-1. Dat ging ze-ker niet met vloeiend combinatiespel, maar af en toe sta-ken de patronen van de training de kop op. De vrije man werd af en toe gezocht en dat leverde ook goals op. Na een donderspeech van trainer Peter in de rust, was Die-men agressiever in de duels. Het spel was nog steeds niet zoals 2 weken geleden, maar het goede kwam lang-zaam terug. De goals vlogen er wel in en de eindstand werd 18-1. De goals werden gemaakt door Martijn (7x), Aravinth (4x), Nicky (3x), Thijs (2x) en Wessel (2x). De hoogtepunten waren de kopgoal van Thijs (na een in-draaiende corner van Nicky) en enkele keiharde schoten van Nicky en Martijn. Wessel maakte een goal na eerst al het aluminium te hebben getest. En ook Aravinth had het lastig met paal en lat. Positief was dat de verdediging na de 0-1 weer meer geconcentreerd speelde. Max zette de verdediging neer terwijl Gideon en met name Wes-sel met hun aanvallende spel de voorhoede konden on-dersteunen. Ondanks dat het dus zeker niet super was, toch een compliment voor het team, want jullie gingen wel goed door en bleven het in ieder geval proberen. Dus gefeliciteerd met de overwinning.

Marten

sv Diemen E11 - Ouderkerk E8 0-8 11 oktoberDe winst van vorige week was een goede motivatie voor aanvang wedstrijd. Helaas werd de spirit al snel de kop ingedrukt door het goede spel van de tegenstanders. Onze jongens knokten voor wat ze waard waren. De uitslag doet anders vermoeden, maar de leider (onder-getekende) zag toch een goed spelend en vooral goed combinerend elftal. De meeste jongens bleven prima op hun toegewezen plaats, er werd duidelijk gelet op de te-genstanders en er werd goed geprobeerd elkaar te vin-den. Dit geeft zeker hoop voor de komende wedstrijden. Eerst een weekje lekker vakantie en dan er weer met volle moed tegenaan.

Ruud (vader van Pim)

Roda F3 - sv Diemen F3 5-2 11 oktober Onze jongens gingen vol zelfvertrouwen de wedstrijd in omdat ze tegen een F3 elftal gingen spelen en het hun tweede uitwedstrijd was. Al in de eerste minuut verraste Roda onze jongens met een doelpunt die bijna niet te voorzien was. Kort daarop volgde er nog een doelpunt van Roda dat maakte de score met 2-0 voor Roda in de eerste helft. Onze jongens lieten zich niet uit het veld slaan en probeerden met man en macht zo goed moge-lijk te spelen. Roni die wederom een hoop ballen uit het doel eruit heeft weten te halen kon helaas de ballen niet meer overzien.De tweede helft was net begonnen of Roda maakte de 3-0. Daarna werden onze jongens wat feller, John maak-te er gelijk een 3-1 van. Door een verre uittrap van Roni kon John de 3-2 maken. Net op het moment dat we de 3-3 wilde gaan maken maakte Roda de 4-2 en tot slot de 5-2 als eindscore. Uiteindelijk zijn we goed terugge-

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 9 svDiemen / DeTreffer

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

komen doordat we iets feller zijn gaan spelen. Laten we volgende week gewoon weer lekker doorgaan waar we mee bezig waren en dat is dus door samen te spelen veel scoren en goed verdedigen.

Roebia Samsey

Amstelland F4 - sv Diemen F6 3-6 11 oktoberHet was een heerlijke ochtend om te voetballen voor on-ze jongens daar onder de rook van de Arena van Ajax. Alleen de 1e helft dachten zij er allemaal echt wat anders over. Er waren echte kansen voor onze spitsen Bobby en Justin maar de bal was er niet in te krijgen. Amstel-land had daar geen moeite mee en liet 2 x de bal in het net vallen. Het had zelfs wel 3-0 of 4-0 kunnen zijn maar Mitchell verrichte 2 van der Sar reddingen. Diemen was echt aangeslagen, de koppies gingen hangen en ze za-gen het vervolg echt somber in.Maar in de rust was er de peptalk van wereldcoach Roy, en wat doping in de limonade. Want er daarna gebeur-de was echt ongeloofl ijk, er kwam een team het veld op dat in de 2e helft echt de sterren van de hemel speelde. Onze rots in de branding Mitchell legde alle ballen pan-klaar bij het middenveld met de kanjers Louis, Robin en Ruben en schoot zelfs het halve veld over op zoek naar de wakker geworden spitsen Bobby en Justin. De ver-dediging met Steve, Jasper en Stefan onderschepte alle ballen van de spitsen van Amstelland. Geen enkele bal was nog een gevaar. Na 5 minuten kon Bobby de aan-sluitingstreffer scoren na een mooie pass van Jasper. De spitsen kwamen op dreef. Bobby had het geluk gevon-den en bleef het doel vinden. Justin maakte ook met een mooie schuiver een goal. Amstelland maakte nog wel 1 goaltje maar de overwinning kwam niet in gevaar. Met een eindstand van 3-6 waren alle meegereisde papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en vrienden in hun sas en heeft iedereen genoten van jullie vandaag. Als binnenkort Rik terug is, hij bijna genezen van z’n gebroken arm, dan hebben we echt een wereldteam.

Chiel

sv Diemen F-7 – DCG F-5 5-2 11 oktoberEen moeilijke wedstrijd vandaag, tegen een tegenstan-der die het maximale aantal punten uit hun eerste drie wedstrijden heeft gehaald. Dan maar kiezen voor zeker-heid, met Seger op goal en Brent en Justin als zijn body-guards. Na 5 minuten spelen, zag ik het al, deze tegen-stander kunnen we ook hebben. Even later scoort Raul de eerste voor ons! Helaas maakt de tegenstander, bij een spaarzame tegenaanval de gelijkmaker. Onze jon-gens laten zich niet van de wijs brengen en blijven de tegenstander onder druk zetten. Alex en Lucas zorgen op het middenveld ervoor, dat de tegenstander slechts af en toe onze solide verdediging kan testen. Even later zet Christiaan ons weer op een terechte voorsprong! In de rust blijven we weer lekker op het veld staan en nemen alvast de tweede helft door, met bijbehorende wissels!Miles start de tweede helft op goal, zodat Seger mee de aanval in kan. Miles begon een keer bij wijze van ex-periment op de goal, maar is inmiddels een meer dan volwaardige keeper aan het worden. We gaan lekker door met waar we mee geëindigd zijn en al snel zet Raul na een mooie assist van Alex de marge op twee! De te-genstander weet even later toch nog tegen te scoren en

brengt enigszins de spanning terug in de wedstrijd. Onze jongens besluiten dan maar het krachtsverschil duidelij-ker op papier te zetten en scoren nog twee maal door doelpunten van Seger ( ja, ja van keeper naar spits, hoe-zo multifunctioneel? ) en Raul. Hierna vinden de jongens het wel genoeg en spelen de wedstrijd professioneel uit. Jongens, als jullie zo blijven spelen, dan moeten we jullie misschien maar weer twee klassen hoger laten spelen? Geintje natuurlijk, dit karwei gaan we gewoon effi es af-maken!!!

F-7 for everMischa Hoogland

Almere F8 - sv Diemen F9 5-0 11 oktoberWe hebben nog een paar keer de bal voor de goal weg proberen te trappen, maar uiteindelijk kon in de 2e mi-nuut Almere op 1-0 voorsprong komen. Al ‘onze jongens’ waren goed aan het verdedigen, Tom en Robin hielden de tegenpartij wel bezig samen. Toch probeerden de mannen van Almere er voorbij te komen en stonden op het punt van 2-0, maarrrr. . . wij hadden Rony die voor een geweldige redding zorgde. Vlak daarna scoorden ze alsnog 2-0. Na 10 minuten had Rajen ‘onze jongens’ zo-ver dat ze op de andere helft gingen voetballen . Kyle brak uit, maar stuitte op een verdediger in het zwart. We lieten ons niet kisten en maakten het Almere erg moeilijk om nog tot scoren te komen wat er bij Robin voor zorgde dat een tand die al heel lang los zat er spontaan uitviel (of toch niet?).We hadden ook een nieuwe keeper, Robin. Verdedigend waren we weer super! We werden meteen afgestraft door een snelle actie van FC Almere; tik tik tik, maar daar stond Robin, alsof ie het elke week doet, dook naar de bal en liet Almere weer afdruipen. We hadden op het mid-denveld nog diverse goede acties; Dave ging nog een keer langs zij en probeerde Kyle aan te spelen, maar die kreeg hem net niet goed in zijn voeten, jammer. Robin moest nog een aantal keren in actie komen op het doel, maar uiteindelijk wist FC Almere toch de 3-0 in het netje te leggen. Tijd voor een keeper-wissel; Zino mocht het afmaken op doel. Verdedigend waren we helden, Donny en Marcus wisten nog met een goede actie FC Almere terug te dringen, maar het mocht niet baten; ineens werd er een beetje geprutst achterin en moesten we toch nog snel achter elkaar de 4-0 en 5-0 incasseren.

Sandra (moeder Dave)

Kadoelen MF1 - sv Diemen F11 1-3 11 oktoberMet een zeer uitbundig team reden we naar het sport-complex van Kadoelen. Bij aankomst bij de kleedkamer werden we door de meiden van Kadoelen al uitgelachen over de lengte van onze jongens. Dat hadden ze beter niet kunnen doen want de jongens begonnen zeer aan-vallend aan de wedstrijd wat leidde tot een vroege treffer van Mika, vlak na de 0-1 schoot Mika de bal via de on-derkant van de lat achter de doellijn wat helaas alleen de scheidsrechter niet zag. Tijdens het verloop van de eer-ste helft waren er nog vele mogelijkheden om de score op te voeren, maar de vele kansen werden gekeerd door de keeper van Kadoelen. Ook Sven onze keeper in de eerste helft keerde een aantal kansen van Kadoelen, al-leen vlak voor de rust moest hij toch z’n meerdere erken-nen, al gaf de scheidsrechter een doeltrap omdat de bal

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 10 svDiemen / DeTreffer

door een gat in het net achter het doel belandde. Er werd door ons sportief aangegeven dat het een doelpunt was, hierdoor gingen we de rust in met een 1-1 stand. In de tweede helft kwamen de jongens goed uit de kleedkamer en werd er opnieuw door Mika de 1-2 gescoord, na dit moment vielen er vele mogelijkheden waarvan Sven de 1-3 en tevens de eindstand maakte. Jongens met deze

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 10 november

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 1/2 november

tot woensdag 5 november 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 8/9 november

tot zondagavond 9 november 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

instelling zullen er meerdere punten te behalen zijn, want dat we verdiend gewonnen hebben dat staat vast. Ook de grote aanhang (ouders, opa’s en oma’s etc.) die er elke week weer bij zijn verdienen een groot compliment. voor hun enthousiasme.

John

Toernooiverslag sv Diemen 2e jaars E bij AjaxOp woensdag 15 oktober mochten 14 E-spelers van Die-men te weten: Miguel, Aava, Scott, Tristan, Koen, Ken-neth, Devin, Tim, Jessy, Rick, Boris, Jamie, Bian en Da-mian aan een heel sterk bezet toernooi op De Toekomst meedoen. We zaten in een poule met Zeeburgia, Haar-lem, Hollandia, EDO en Roda‘23 en speelden op een veld dat groter was dan een half veld met 9 tegen 9. De eerste wedstrijd was iedereen nog niet goed gewend aan de nieuwe veldbezetting en het tempo en keken we al snel tegen een achterstand aan. Haarlem overklaste ons op alle vlakken en uiteindelijk verloor Diemen kans-loos met 5-0. Dat moest beter de volgende wedstrijd, maar wel tegen Zeeburgia waar zowel de E1 als de E2 pas van verloren had.Op een mooi kunstgrasveld met tribune speelde Diemen fel en gretig en bleef het lang 0-0. Toen Zeeburgia toch 1-0 maakte bleef Diemen de duels aangaan en was het Jessy die uit een vrije trap de gelijkmaker maakte. Vlak voor tijd kreeg Diemen nog twee enorme kansen, maar waren Tristan en Jamie ongelukkig in de afwerking. Toch mochten we erg trots op dit eerste punt zijn.De volgende wedstrijd tegen Hollandia gaf ook weer veel strijd over en weer en hield Diemen ook knap stand. 0-0 Eindstand.

Daarna tegen Roda waar Diemen al eerder van had ge-wonnen maar waarvan we wisten dat het een sterk team was. Het weer was inmiddels dramatisch geworden en de 1-0 tegengoal heb ik te laat uit de kantine komend helaas gemist.In de laatste wedstrijd ging Diemen voor de winst. Het weer was nog dramatischer geworden. Jammer, jam-mer, jammer want hierdoor ging zelfs de fotoshoot op het hoofdveld niet door. Maar Diemen voetbalde tegen EDO enthousiast. Koen maakte 1-0 maar EDO kwam weer gelijk. Na heel wat kansen voor Diemen scoorde Koen ook zijn 2e doelpunt, maar was Diemen erg onge-lukkig toen vlak voor tijd een van richting veranderde bal in het doel verdween. Eindstand 2-2 en niet door naar de halve fi nales. Maar wel naar de warme kleedkamer en douche.Met een Ajax vaantje op zak kon iedereen een goede ervaring rijker de lange weg terugmaken naar het par-keerterrein. Al met al met ook al die andere teams erbij als Ajax, Volendam, Omniworld, enz. een heel leuk leer-zaam toernooi.

Edwin van den Berg

Toernooi sv Diemen 2e jaars E bij Ajax

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 11 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen B4 - Almere B4 3-5 26 oktoberDoor het ingaan van de wintertijd konden wij deze week een uurtje langer slapen. Dit werd in het veld nog even verlengd en na 5 minuten was het 0-1 voor Almere. Maar daarna was Diemen wakker. Na een kwartier spe-len werd een voorzet van Rolf door Emlyn met een laag schot afgerond, 1-1. En één minuut later bediende Marc Rolf met een steekpass door het midden en was het 2-1. Diemen had het betere van het spel en met een harde vrije trap tekende Jeroen voor de 3-1. Maar ook Almere kreeg kansen en keeper Rowan moest een aantal keren in actie komen om zijn doel met fraaie reddingen schoon te houden. Rust 3-1.Wij zijn er niet bij geweest maar het vermoeden bestaat, dat in de rust een aantal spelers een halve snipperwed-strijd bij coach Henk heeft opgenomen. Net weer op het veld maakte Almere meteen met een snelle uitval 3-2. En vijf minuten later werd het na slecht verdedigen van Diemen 3-3. Dit 2e helftscenario kwam ons zeer bekend voor. Het begon harder te regenen en het spel van Die-men werd er ook niet beter op. Almere profi teerde slim van de fouten van Diemen en liep simpel uit naar 3-4 en 3-5. Diemen probeerde met een slotoffensiefje nog wat terug te doen maar Almere kon vrij eenvoudig de voorsprong vasthouden. Jammer. Ook nu weer het ge-voel dat Diemen niet minder was dan de tegenstander maar dit niet in de cijfers tot uitdrukking kon laten komen. Op papier krijgen we de volgende twee weken ‘mindere’ tegenstanders maar dat kan een wederzijdse gedachte zijn. Jongens, kom op met die punten!

Rob Engelhard

sv Diemen C4 - Voorland C1 1-8 26 oktoberNa de met 6-1 verloren wedstrijd (van “onze” C3 nog wel) van vorige week nu toch maar weer eens een verslagje gemaakt. Ik had er vorige week even geen zin aan. Van-daag speelden we tegen de koploper. Dat hebben we geweten ook. Helaas moeten we Jeroen 1 of meer we-ken missen en dat was dus bij vlagen goed te merken.

Voordat we eigenlijk goed warm waren lag de 0-1 al achter onze keeper. Ik moet zeggen dat dit Voorland duidelijk een maatje te groot voor ons was. Al met al echter geen excuus om het koppie te laten hangen boys. Als je wilt winnen zul je moeten werken, werken en nog eens werken.Dat ging in de 2e helft beter bij sommige heren, maar ik mis bij

anderen nog die instelling. Ook al is week na week je tegenstander beter, dan moet je met het hele elftal strijd blijven leveren. Ik mis in de wedstrijd iemand die een bal kan vasthouden en daarna rustig naar een vrijstaande medespeler kan plaatsen. Ook het middenveld kan zich de nederlaag aantrekken, want er wordt niet snel genoeg omgeschakeld. De verdediging werd zeker in de 1e helft volledig overspeeld en kwam regelmatig tegenover meer mensen te staan. Eindstand 1-8. Ik verwacht dat ieder-een zich dinsdag a.s. het vuur uit de sloffen gaat trainen en ik hoop de komende wedstrijden dat het hele team ook voor elkaar door het vuur gaat. Dan heb je tenminste het idee dat je goed gewerkt hebt, ook al heb je verloren of gelijk gespeeld.

Ad

sv Diemen D1 - Haarlem D2 6-0 25 oktoberNa een weekje vakantie en voor sommigen geen training, moesten we gewoon weer aantreden voor de competitie tegen Haarlem D2. Omdat Tijs onderweg naar het voet-belveld over moest geven, besloot ondergetekende om Bart van de D2 te vragen voor het geval dat Tijs niet kon spelen. Dat bleek gelukkig verder mee te vallen, maar Bart was wel present. Top Bart! Ondanks dat kwamen we op voorsprong door Anthony na vermeend buiten-spel. Na een woordenwisseling tussen de scheidsrech-ter en de trainer van Haarlem werd de goal goedgekeurd (1-0). Eerder had Anthony ook nog de lat geraakt en Ahmeeyah had net naast geschoten. Haarlem probeer-de vanachteruit op te bouwen en dus moesten we vroeg storen. Dat had zijn resultaat. Anthony maakte de 2-0 na een mooie combinatie met Alfred. Haarlem combineerde wel goed maar wist geen gevaarlijke kansen te creëren voor ons doel. Nadat de keeper hands had gemaakt bui-ten de 16meter, knalde Jeremy de vrije trap in een streep binnen, 3-0 dus en dit was tevens de ruststand.In de rust was André niet tevreden, er werd te slordig ge-speeld en met te weinig felheid, Waarschijnlijk omdat er hier en daar een conditie-achterstand was. In de tweede helft gaven we nog steeds maar weinig weg. Zelf ble-ven we goed het doel zoeken en vroeg storen, waardoor Haarlem de bal niet weg kreeg. Na een vrije trap van Tijs was het Jeremy die binnen schoot (4-0). De 5-0 was ook een mooi doelpunt: na een hakje van Jeremy kon Rik de keeper omspelen en scoren. Ahmeeyah wist ook een keer te scoren maar dit was buitenspel. De keeper stond vaak te ver uit zijn doel en daardoor kon Rik ook de 6-0 binnentikken. Als je met minder goed spel toch deze cij-fers neer zet, dan moet je wel heel goed zijn. Misschien zijn we dat ook wel, maar weten we dat nog niet. . .

Martin

Geuzen MD2 - sv Diemen D2 2-3 25 oktober Een prachtige zaterdagochtend; de dauw lag nog over het veld. De velden van Geuzen waren allemaal bezet dus we moesten uitwijken naar het veld van Voorland. Nick en Jeroen waren deze laatste zaterdag van de herfstvakantie niet aanwezig en Joey helaas nog gebles-seerd (top dat je er toch elke week bij bent!). Tim begon op doel. De eerste helft speelde onze D2 wat onrustig en slordig. Er waren wel wat kansen maar die werden niet afgemaakt en de D2 was niet fel genoeg. Toch wist Salim voor de rust met een prachtig schot vanaf rechts de 0-1 te scoren.De speech in de rust had zeker geholpen; in de tweede helft begon onze D2 feller en met een prachtig afstands-schot maakte Salim 0-2. Diemen was de betere ploeg en er werd meer samengespeeld dan in de 1e helft; Sa-lim zorgde ook voor de 0-3. Met een mooi afstandsschot over Richell (die de 2e helft keepte) heen werd het 1-3. Maar zoals Jack al zei was dit de ‘wedstrijdje van de ge-miste kansen’. Er hadden zeker nog 5-6 ballen in gekund en Diemen begon weer slordiger te spelen. Voorin wer-den de kansen gemist en achterin werd het ook rom-meliger. Uit een terechte penalty maakte Geuzen zelfs nog 2-3. De laatste minuten waren nog spannend maar gelukkig werd er op tijd afgefl oten door een goed fl uiten-de scheidsrechter. Een sportieve wedstrijd jongens waar veel meer doelpunten hadden kunnen vallen!

Elly

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 12 svDiemen / DeTreffer

Ouderkerk D3 - sv Diemen D3 1-6 25 oktoberVandaag is een belangrijke wedsrtijd. De topper nummer 1 tegen 2. De eerste helft was best lastig. De eerste goal was in de 10e minuut door Ouderkerk in de hoek. Abe had hem kunnen hebben (1-0) . Daarne scoorde Kevin (Smits) hij schuivde hem in de hoek in de 22e minuut. Dus 1-1 bij rust.De tweede helft ging al veel beter. Al een minuut na rust (31e minuut) scoorde Eline uit een slechte uittrap van de keeper van Ouderkerk (1-2). Vijf minuten later (36e minuut) scoorde Eline weer ze schoot hem over de kee-per heen(1-3). Daarna scoorde Mitchel nog drie keer (de 1-4, 1-5 en de 1-6). In de laatste minuut kwam er nog een aanval van Ouderkerk eigenlijk buiten het strafs-schopgebied werd een dus een penalty Abe stond goed klaar en blokte de penalty.

Abe

DWS E4 – sv Diemen E4 0-6 25 oktoberDe E4 had vandaag de vakantie zeker nog in gedachten want er werd niet echt hard gewerkt, zeker niet in de eer-ste helft. De tegenstander werkte ook niet echt mee, het leek soms meer op rugby dan op voetbal. Toch kon Chel-sea gelukkig de score openen vanuit een corner van Pa-trick. DWS was nauwelijks gevaarlijk voor het doel van Diemen. De wedstrijd werd veelvuldig gestaakt vanwege blessures en kwam niet echt lekker op gang.Na de thee werd het duel alleen maar vervelender maar gelukkig ging de E4 toen wel harder werken en omdat de verdediging van DWS alleen nog maar kri-tiek had op elkaar konden er wel doelpun-ten worden gemaakt. Patrick maakte de 0-2, Dean de 0-3. Daarna schoot Patrick de bal tegen een verdediger van DWS die zo het doel inging (0-4)! Daarna was de verdediging van DWS alleen nog maar op elkaar en de keeper aan het schelden zo-dat Patrick moeiteloos de 0-5 en 0-6 kon maken. Dit soort wedstrijden horen er ook bij, je kan er toch van leren namelijk dat je met teamspirit veel verder komt. Hopelijk is de volgende wedstrijd veel sportiever en zijn jullie beter bij de les.

Yvonne Ceelie

Ouderkerk ME1 - sv Diemen E10 0-25 25 oktoberMet een heerlijk zonnetje in het gezicht trok E10 met een telraam onder de arm naar Ouderkerk. De heren hadden reeds op internet gekeken naar de andere uitslagen en waren van mening dat een monsterscore mogelijk moest zijn. De ouders waren er ook bijna allemaal en er werd weer volop gefi lmd en gefotografeerd. Dan de wedstrijd: na even in het spel te moeten komen (er was immers al 1,5 week niet gevoetbald) kwam Diemen op schot. Het was Kwabena die de eerste 2 treffers voor zijn rekening nam. Daarna was het zaak goed mee te schrijven om de score bij te houden. Omdat E10 goed bleef rondspe-len was de eerste helft leuk om te zien en liep de score op tot 0-16. Dus de verwachting was dat de 2e helft het nog hoger zou gaan worden. Ouderkerk vroeg of ze met een man meer mochten spelen en Coach Peter vond dat geen bezwaar.In deze 2e helft stak toch weer een oude kwaal de kop op. Diemen speelde niet meer rond en verviel in kluit-jesvoetbal. Ondanks dat liep de score op naar 0-25. De doelpunten makers waren vandaag: Kwabena (10x), Martijn (7x), Gideon (3x), Thijs (3x) en Nicky 1,5x (1e

was nl. een e.d.). Tijdens deze wedstrijd was er voor Se-bastiaan en Max niet veel te doen. Dus schoven ze in de 2e helft door (Max, middenveld en Sebastiaan, laatste man). Volgende week is de topper tegen Arsenal (thuis in Diemen). Dat zal waarschijnlijk de doorslag gaan ge-ven. Net als het doelsaldo. En daar is vandaag in ieder geval goed aangewerkt. Jongens veel succes volgende week en zet ‘em op.

Marten

sv Diemen F3-Amstelland United F2 7-1 25 oktoberEen thuiswedstrijd, altijd goed. De tegenstander was Amstelland United F2 en een hoop lange jongens, ie-dereen verwachtte een spannende wedstrijd. Dat werd het ook maar wel in het voordeel van onze mannen, het werd al snel 1-0. De beide spitsen deden hun werk weer goed, Sioux scoorde een keer en John 3 keer. We had-den geluk met een hele goede invaller, Raymond, die ook nog twee doelpunten scoorde. Het middenveld en de verdediging deden hun werk weer prima. Roni stond z’n mannetje in het doel waardoor de tegenstander al-leen in de tweede helft een keer kon scoren. Met nog een eigen doelpunt van de tegenstander kwam de uit-eindelijke stand op 7-1. Zo zie je maar weer, laat je niet te snel imponeren! Goed gedaan jongens!

Etwaria

sv Diemen F4 - Legmeervogels F3 5-1 25 oktoberHet was weer genieten voor het legioen, en dat niet al-

leen van het lekkere zonnetje. Onder het (goedkeurend) oog van de meester (trai-ner Joost) werd Legmeervogels opgerold. Devin wist al snel 1-0 te maken (helaas viel hij later uit), waarna ook Bradley en Quinten het net wisten te vinden. Swen wist deze keer niet te scoren, maar hij had er al twee achter zijn naam staan uit een vorige wedstrijd.Bart probeerde in de tweede helft een hat-trick te maken, maar bleef op twee doel-punten steken. Na de wedstrijd vertrouw-de Bart aan de verslaggever van dit stukje

toe, dat hij kon scoren dankzij goed voorbereidend werk van Ian en Floris. En was Legmeervogels dan helemaal kansloos? Nee, dat niet. Tijdens een van de spaarzame aanvallen was Jay de spits van Legmeervogels even uit het oog verloren. Met een enorme sprint wist hij hem te achterhalen, en met een sliding werd de bal weggewerkt. Mohammed moest nog een keer de bal voor de voeten van een aanvaller wegtikken, maar tegen het doelpunt van Legmeervogels was geen kruit gewassen. De bal werd uit de corner ineens hoog in het doel gedraaid. Twee keer tegen Legmeervogels en twee keer winst. In het Duits zeggen ze dan: Diemen F4, een echte “Angst-gegner” voor Legmeervogels. In het Nederlands trou-wens ook.

Richard

Sloterdijk F3 - sv Diemen F7 0-10 25 oktoberOp deze mooie herfstdag gaat de F7 de strijd aan met de F3 van Sloterdijk. Onzeker over de kwaliteiten van de tegenstander gaan we voorzichtig van start met Brent op doel en Justin en Alex in de verdediging. Na het fl uit-signaal wordt al direct druk uitgeoefend op de tegen-stander en wordt deze vastgezet op de eigen helft. Bin-nen 5 minuten ligt de bal al in het doel door een mooi schot van Christian. Mooi om te zien is het positiespel

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 13 svDiemen / DeTreffer

van onze jongens en het zoeken naar de vrije man. Na een mooi opgebouwde aanval staat wie anders dan Raul op de juiste plek om de 0-2 in te schieten. Ondanks het overwicht komen de doelpunten niet uit de lucht vallen, tijd voor Alex om naar voren door te schuiven. Met Mi-les en Seger in de opbouw vanaf het middenveld wordt Alex in stelling gebracht en is de 0-3 een feit. Op deze frisse ochtend was het verveling troef voor onze keeper Brent. Op één uittrap na, een afgedwaalde bal van de tegenstander, was het werk voor hem gedaan in de eer-ste helft. Nadat we Brent “wakker” hebben gemaakt en zijn keepersoutfi t bij Miles hebben aangetrokken zijn we klaar voor de tweede helft.Onze jongens hebben honger naar meer doelpunten en overlopen de tegenstander aan alle kanten. Een lucky van Christian zet het scorebord op 0-4 waarna Alex en Seger voor de 0-5 en 0-6 zorgen. Pogingen van de te-genstander om richting Miles te komen worden vakkun-dig door Justin en Wester om zeep geholpen. Het ver-volg van de tweede helft gaf door het snelle scoreverloop wat problemen met het bijhouden van de statistieken. Met nog een mooi doelpunt van Raul en maar liefst 3 doelpunten van Alex, een onvervalste hattrick, kwam er een einde aan deze wedstrijd. Op naar de volgende te-genstander!

Nereo Schotte

sv Diemen F8 - Tos Actief F5 4-1 25 oktoberWederom een zonnige zaterdagmorgen (alsof jullie al-leen dan kunnen voetballen) waarbij Tos Actief ons te-genstander was. Op papier een niet al te sterke tegen-stander maar daar was in het begin weinig van te mer-ken. We waren nog niet geheel wakker. Iedereen stond voorin te wachten en achterin stond regelmatig Hendral en Mattijn en Wesley alles alleen op te knappen. Geluk-kig kregen we wel heel veel kansen waar we toch nog slordig mee opsprongen. Ronen was gelukkig wel wak-ker en zorgde voor zowel de 1-0 als de 2-0. Daarna werd er voorin steeds beter overgespeeld wat jammer genoeg niet tot veel meer doelpunten leidde. Toch was het Neo die nog voor de rust de 3-0 op het scorebord bracht.Na de limonade met een fanatieke Novi op goal begon-nen we weer heel matig wat toch eigenijk altijd ons sterk-ste periode is. Tos kwam zelfs nog terug tot 3-1 waarna de oogjes weer open gingen. Zoals als hij begon zo ein-digde Ronen ook met een treffer 4-1 de eindstand. Ook deze wedstrijden zitten er bij, dat je iets minder speelt en toch wint. Weer 3 punten klasse!!

Ed Smit

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen – ZRC Herenmarkt 12-2 11 oktoberNa 2 verliespartijen tegen DEM (6-0) en RAP (3-4) en een vrije week mocht de Zaterdag-1 eindelijk weer laten zien dat zij wel degelijk mee kunnen strijden om de plaat-sen bovenin de competitie. Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd tegen het team van Herenmarkt een waar doel-puntenfestijn! Hoewel het spel niet altijd soepeltjes ver-liep, konden de Diemenaren hun zelfvertrouwen weer opschroeven door maar liefst 12 keer het net te vinden! Vooral spitsen Jaimy en Dean (beiden 4 keer) waren niet te houden voor de arme verdedigers van de tegenpartij en scoorden er rustig op los. sv Diemen kwam de hele wedstrijd niet in de problemen, maar vooral in de 2e helft van de wedstrijd brak Herenmarkt volledig en scoorde de ploeg de ene na de andere goal. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de mensen die het scorebord op het hoofdveld bedienden een zware en drukke middag had-den. In de slotminuten, nadat keeper Stephan de 10-0 uit een penalty mocht binnenschieten liepen de verdedigers bijna voor de spitsen en kon Herenmarkt tot 2 keer toe nog een eredoelpunt maken. De wedstrijd was echter al na 45 minuten gespeeld.

Robin van Tilburg

sv Diemen 3 - Volewijckers 2 2-4 19 oktoberMisschien zaten we al met onze hoofden bij de top-per van volgende week. Dat had de wedstrijd tussen de nummer 1 (De Dijk) en de nummer 2 (eh, wij dan toch?) moeten worden. Dan moesten we ondertussen nog wel effe dat andere varkentje, Volewijckers, wassen. Aanvoerder Rolandinho gaf nog een prachtig gloedvol betoog en vergat niet te benadrukken dat we de laat-ste tijd wel erg makkelijk goals tegen krijgen. Vooral in het begin van de wedstrijd. Kregen we na 1 minuut ‘n corner. Iedereen mee naar voren behalve Dhr. Scheffers en Dhr. Pullens. Wordt de bal op meest simpele manier verspeeld (‘gaat Uw gang meneer, alstublieft’): goal te-gen! We bleken overigens ‘n stuk beter te voetballen dan onze tegenstanders en de gelijkmaker kwam dan ook snel. JM weer. En weer van 30 meter of meer. Wat ‘n poeier! Nu we ‘t met 1-1 weer op de rails hadden kregen we opnieuw ‘n goal tegen na onnodig balverlies met te veel mensen voor de bal (1-2). Het had 2-2 bij rust moe-ten staan maar Tjabbo speelde alleen voor de keeper de bal zo in dat ‘n verdediger ‘m nog van de doellijn kon redden. Ook heel knap hoor!Na rust hebben we er echt voor gestreden. En terwijl we op zich heel verzorgd en degelijk stonden te ballen bleef het maar goals tegen lekken. Kans na kans ging verloren en zij maar scoren. De doelpunten kregen de Volewijc-kers dan ook wel op ‘n presenteerblaadje. Toen we te-genscoorden, we verloren uiteindelijk met 4-2 (doelpunt Lino), was al te laat. . . Mischien volgende week?

Evert

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 14 svDiemen / DeTreffer

Olympia Haarlem – sv Diemen 0-4 25 oktoberBij iedereen heerste het gevoel dat we de drie punten mee naar huis zouden nemen. In het begin van de wed-strijd leek het hier niet op. Diemen begon slap en leed onnodig veel bal verlies. Tot in de 8e minuut Donnovan de diepte in werd gestuurd en alleen op de keeper af mocht gaan en koelbloedig de bal in het netje schoot (0-1) Dit gaf Diemen meer vertrouwen. Toch bleef het spel van Diemen slordig en kan de tegenstander steeds weer op de helft van Diemen komen zonder echt ge-vaarlijk te worden. Na een kwartier spelen werd Dean de diepte ingestuurd en stiftte hij de bal net langs de goal. Nog geen 5 minuten mag Diemen weer een aanval op-zetten. Dit resulteerde uiteindelijk in een corner die door Tim nog bijna werd verzilverd, maar helaas hij schoot net over. Vlak voor rust mocht Dean weer alleen op de keeper afgaan, de keeper kon niks anders doen dan aan de noodrem te trekken en Dean onderuit te halen (straf-schop Diemen). De strafschop werd koelbloedig inge-schoten door Robin (0-2). Na rust kwam er een feller Olympia uit de kleedkamer en werd Diemen onder druk gezet. Diemen was nog weinig te vinden op de helft van Olympia. Als dit dan wel gebeur-de was Diemen ook meteen gevaarlijk voor de goal van Olympia. Halverwege de tweede helft kreeg Diemen een corner (genomen door Jordy) en werd deze koelbloedig door Dean ingekopt. Daar was hij dan toch het doelpunt voor Dean (0-3 Diemen). Olympia ging nog meer aanzet-ten en de wedstrijd werd hierdoor ook steeds grimmiger. Uiteindelijk was het een goed uitgespeelde counter (in-gezet door Jordy) die afgemaakt werd door Jaimy (0-4). Na de 0-4 kon Olympia geen vuist meer maken en bleef voor hun de nul op het bord.

De reporter van de zaterdag 1

Nederhorst – sv Diemen 1-1 26 oktoberNederhorst is dit jaar nieuw in de afdeling en vooraf was er dan ook weinig van deze opponent bekend. Bij aan-vang van de wedstrijd bleek Nederhorst veel fysiek en lengte in de ploeg te hebben. Hier maakten ze in de eer-ste helft dan ook gebruik van door via een winnend kop-duel de 1-0 op het scorebord te zetten. Er waren wel wat mogelijkheden, maar de eindpass was helaas tel-kens net niet goed genoeg. Verder liet Nederhorst de bal graag achterin rondgaan om vervolgens hun lange spits te zoeken. De opdracht van de trainer in de rust was dan ook duidelijk. Het baltempo moest omhoog en er moest meer de voetballende oplossing worden gezocht.De tweede helft kwam sv Diemen een stuk beter uit de kleedkamer. Nederhorst werd vroeg op hun helft vast-gezet en de eerste kansen voor Diemen lieten zich al snel voordoen. Daarna gaf Diemen ook eenmaal teveel ruimte weg waardoor Nederhorst in scoringspositie wist te komen, maar Oscar redde vanaf de doellijn. Diemen ging vervolgens verder met het sneller rond laten gaan van de bal en uit een goede aanval wist Kay uiteindelijk de 1-1 binnen te tikken. Het doelpunt gaf de ploeg extra impulsen om drie punten mee terug naar Diemen te ne-men. Diemen creëerde vervolgens nog een aantal uitste-kende kansen, maar het vizier stond niet scherp genoeg en het ontbrak hier en daar ook aan wat geluk. Later leek Kay alsnog de winnende treffer binnen te schieten, maar de bal werd door de verdediger van Nederhorst met de hand uit het doel geslagen. Logisch vervolg: Strafschop en een rode kaart. Helaas werd ook deze penalty niet benut. De scheidsrechter fl oot voor het eindsignaal en zeker gezien het aantal kansen heeft sv Diemen van-

daag twee punten verloren. De teleurstelling is dan ook groot.

Ilja Demilt

AFC 4 – sv Diemen 2 5-7 26 oktoberVandaag moesten we aantreden tegen AFC. In de stro-mende regen begonnen we sterk in de eerste minuten, kregen ook een paar kansen maar deze werden naast de goal geschoven. Toen gebeurde er tussen de 7e en 35e minuut iets vreemds. AFC scoorde in 28 minuten 5 keer en stonden we met 5-0 achter. Tja, dat was nou niet dat we van deze wedstrijd verwacht hadden. Uit een corner was het Robert die besloot om de bal binnen te koppen en daarmee 5-1 op het scorebord zetten. Geluk-kig voor de zondag 2 wilde “Good old” Manus (hij noemt zichzelf ook graag Shearer) voor rust nog een doelpuntje maken. Dit lukte hem en dat betekende dat we met een 5-2 achterstand de rust in gingen. Al snel in de tweede helft scoorden we twee keer en ver-kleinden we de achterstand tot 5-4. Deze stand bleef lang staan, maar uiteindelijk lukte het de zondag 2 om de gelijkmaker te produceren. Kort daarna kwamen we zelfs op 5-6. AFC kreeg 3 minuten voor tijd nog een pe-nalty op 6-6 maar die werd door Joost vakkundig naast gekeken. Uiteindelijk werd het zelfs nog 5-7. Een zeer bi-zar scoreverloop, maar dat blijkt dit jaar wel een beetje te passen bij de twee. Het meeste aantal doelpunten voor en het meeste aantal doelpunten tegen in een competi-tie zie je bijna nooit bij een team, maar de zondag 2 is hard op weg om dit te verwezenlijken. Slecht gespeeld, maar wel karakter getoond en gewoon winnen na een ruime achterstand. Volgende week RKDES thuis. Laten we dan proberen om minder doelpunten tegen te incas-seren en op dezelfde voet door te gaan met doelpunten maken.

1 van de 11

sv Diemen 3 – De Dijk 3 0-6 26 oktoberWe moesten tegen De Dijk 3, koploper in de Reserve 4e Klasse 412. Dit is een team van 30-ers en ouder, waar-schijnlijk ‘n stel oud 1e elftalspelers. Vorig seizoen speel-den ze Reserve 2e Klasse maar het 2e van De Dijk was zo ver afgezakt dat ze ‘n lager niveau zouden moeten spelen dan het 3e. Werd de boel dus omgedraaid. De Dijk 3 speelt dus veel te laag en dat hebben we gewe-ten. Op ‘n druilerige zondagmiddag traden we aan tegen deze uitgenaste voetballers. En het moet gezegd, met ‘n redelijk op leeftijd en gewicht zijnde Derde wisten we ‘n kwartier lang stand te houden. Jammer dat we ‘n stel verdedigende spelers moesten missen anders hadden we het waarschijnlijk langer volgehouden. Maar zonder Roel, Foeke en Tom moesten we achterin improviseren. En ondanks de 6 tegengoals waren twee verdedigers onze beste spelers. Guno moest rechtsback, onder luid protest, maar hij speelde gewoon goed. Petje af ook voor onze Ouwe Vos Dhr. Scheffers die ook vandaag weer zoveel mogelijk gaten dicht liep, duizenden doeltrap-pen moest nemen en via positieve coaching ons op het juiste spoor probeerde te houden. Voorin konden we he-laas geen vuist maken. Een paar afstandschoten en wat frommelballetjes waren de enige wapenfeiten. Toch ook stiekem genoten van het goede voetbal van De Dijk. . .

Evert

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 15 svDiemen / DeTreffer

Programma zaalvoetbal 29 oktober t/m 19 novemberDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter29 oktober 21.00 17593 svDiemen 1 - Ter Beek 4 Diemen Y. Wardougan 7 november 20.10 18261 Victoria 1 - svDiemen 1 Kerkelanden G. van Mondfrans12 november 21.05 19181 svDiemen 1 - Bijlmer 1 Diemen P. Welter 4 november 19.15 18742 Muiden 2 - svDiemen 2 Muiden F. Nibbelink10 november 20.10 19462 svDiemen 2 - RKAVIC 4 Muiden F. Nibbelink12 november 21.50 11975 svDiemen 3 - Ter Beek 7 Oostenburg M. Stompé29 oktober 22.00 31994 KDO 6 - svDiemen 4 Kwakel KDO 5 november 21.00 31995 svDiemen 4 - TOB 7 Diemen Diemen12 november 20.55 140365 Dug Out 4 - svDiemen 4 Zuid Dug Out19 november 21.00 31998 svDiemen 4 - Os Lusitanos 8 Diemen Diemen

Zaaldienst15 oktober Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

sv Diemen 1 – Legmeervogels 1 4-4 3 oktoberZoals jullie hebben kunnen lezen is Diemen 1 niet in goede vorm aan het seizoen begonnen. Als je dan tus-sendoor voor de beker moet spelen tegen een hoofd-klasser, met spelers in de gelederen die eredivisie heb-ben gespeeld, dan is dat aan de ene kant lekker, je kunt immers vrijuit spelen. Het verlies is ingecalculeerd, elke punt is extra. Aan de andere kant is een afstraffi ng na-tuurlijk nooit leuk. We voetbalden vrijuit en kwamen al vrij snel 4-1 achter te staan. Zonder overigens echt slecht te spelen. De tegen-doelpunten kwamen voort uit persoonlijke fouten (lees: het laten lopen van je man) van onze kant, niet uit het bijzonder goede spel van de tegenstander. Dit gaf dan ook voldoende vertrouwen om de tweede helft er toch vol voor te gaan. We bleven rustig spelen, hoewel ik, in mijn enthousiasme, soms toch iets te snel de bal vooruit wilde spelen, waardoor we die verloren (sorry nog Sti, gelukkig heb ik er ook nog wat mooie reddingen tegen-over kunnen plaatsen, toch?)Door scherp te dekken, konden we de tegenstander uit hun balans halen. Ze konden elkaar minder goed vinden en aanvallen werden tijdig in de kiem gesmoord. Door enkele snelle uitvallen konden Raffi , Quincy en Perry en-kele lekkere doelpunten maken. En na een fantastische actie (ja, ja) van Gökhan, die de bal van ongeveer de achterlijn in de verre kruising joeg, na een lekkere pan-na, kwamen we zelfs op 4-4. In de slotseconde gaven we zelfs de overwinning weg. Niet door een doelpunt van de tegenstander toe te staan, maar door een drie tegen twee situatie niet goed uit te spelen en een bal voor open goal niet te scoren. Beetje jammer, maar het punt was verdiend en het goede spel biedt veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd.PS check ook onze nieuwe website:http://www.david-kok.nl/diemen/diemen.html

David Kok

Muiden – sv Diemen 8-6 11 oktoberHet enige positieve van wedstrijden blijven verliezen is dat een overwinning steeds dichterbij komt. Die ene wedstrijd waarin het wel lukt. Waarin we samen spelen, samen scoren, samen verdedigen en samen winnen. Ook deze wedstrijd waren we in beginsel weer beter dan onze tegenstander. Tot 6-6 liep het gelijk op en had-den we zicht op de overwinning. We kwamen steeds op stomme wijze weer achter, maar konden – soms zelfs op hele mooie wijze – ook steeds weer gelijk maken. Helaas lieten we ons allemaal teveel afl eiden door de slechte scheids en ons slechte spel, waardoor we op het eind niet meer als team voetbalden, maar als individuen. En iedereen die zaalvoetbalt weet dat je in de zaal alleen als team kunt winnen. Op het eind gaven we het dus toch weg en verloren we wederom een wedstrijd. Met 1 punt uit vijf wedstrijden staan we inmiddels op de één na laat-ste plaats. Gelukkig is er nog één team met een slechter doelsaldo. Dat geeft dan toch weer hoop, niet waar?

David Kok

sv Diemen – Legmeervogels 0-3 (beker) 15 oktoberDoor de recente uitslagen besloten we deze bekerwed-strijd gewoon lekker ontspannen te spelen en met elkaar een beetje de lol in het voetballen terug te vinden. Na de wedstrijd konden we niet anders concluderen dan dat we als team op zich niet eens zo slecht gespeeld hadden, maar dat we deze wedstrijd ons scorend vermogen even thuis hadden gelaten. Normaliter scoren we elke wed-strijd behoorlijk wat doelpunten (qua doelpunten voor staan we gewoon gedeeld op de derde plaats), we krij-gen alleen ook veel goals tegen. Door in deze wedstrijd niet te scoren en drie (onnodige) tegendoelpunten toe te staan, verlies je dus gewoon. Een kort verslag voor we-derom een verloren wedstrijd. David Kok

Muiden – Diemen 3-0 22 oktoberEn dat kon er ook nog wel bij. De man met de shirtjes komt tien minuten te laat en net als iedereen is omge-kleed komt de scheids doodleuk vertellen dat onze tijd op is en dat we de wedstrijd reglementair met 3-0 heb-ben verloren. Veel meer kan ik er dus ook niet van ma-ken. . .

David Kok

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 16 svDiemen / DeTreffer

Programma 1 & 2 novemberZaterdag 1 november zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur svDiemen - Zeeburgia P. de Vries 88638 5B 14.30 uur svDiemen 2 - Muiden 2 88602 5/508 16.30 uur Koedijk vet. - svDiemen vet. 144358 1/C

Zaterdag 1 november pupillen08.15 09.30 uur Ajax D3 - svDiemen D1 69525 Hfd.B 09.00 uur svDiemen D2 - Swift D3 131729 2/021 10.30 uur svDiemen D3 - RKAVIC D2 131693 2/02308.00 09.00 uur SDZ D6 - svDiemen D4 164860 4/01211.00 12.15 uur AFC D9 - svDiemen D5 131751 3/02910.45 12.00 uur Meteoor D1 - svDiemen D6 164871 3/02411.45 13.00 uur Legmeervogels D6 - svDiemen D7 131749 4/01310.00 11.00 uur Ouderkerk D6 - svDiemen D8 129336 4/014 11.30 uur svDiemen E1 - AS’80 E1 88448 Hfd.E 11.30 uur svDiemen E2 - WV-HEDW E1 131108 1/012 11.30 uur svDiemen E3 - Martinus E3 131107 2/018 12.45 uur svDiemen E4 - DCG E5 131106 2/019 12.45 uur svDiemen E5 - RKDES E2 131105 3/029 10.15 uur svDiemen E6 - AS’80 E11 131104 4/018 10.15 uur svDiemen E7 - WV-HEDW E5 162371 3/027 11.30 uur svDiemen E8 - Legmeervogels E9 131582 6/008 09.00 uur svDiemen E9 - Ouderkerk E7 131039 6/009 09.00 uur svDiemen E10 - Arsenal E8 131511 6/010 09.00 uur svDiemen E11 - Ouderkerk ME1 131038 6/010 svDiemen F1 vrij 1/00708.30 09.30 uur CTO’70 F1 - svDiemen F2 131410 2/01208.00 09.00 uur Pancratius F3 - svDiemen F3 131384 2/01308.30 09.30 uur RKDES F1 - svDiemen F4 131407 2/01409.45 11.00 uur RKDES F2 - svDiemen F5 131406 3/01908.30 09.30 uur Abcoude F4 - svDiemen F6 131403 3/020 09.00 uur svDiemen F7 - OSV F4 165723 4/02208.00 09.00 uur De Meer F3 - svDiemen F8 131416 6/01308.00 09.00 uur Roda’23 F10 - svDiemen F9 131401 6/014 12.45 uur svDiemen F10 - AMVJ F3 129052 6/01409.15 10.30 uur Waterwijk MF1 - svDiemen F11 128963 6/01510.15 11.30 uur Martinus F10 - svDiemen F12 131418 6/015

Zaterdag 1 november meisjes13.15 14.30 uur Kadoelen MB1 - svDiemen MB1 156835 1C 12.00 uur svDiemen MC1 - HMS MC1 156552 2H 12.45 uur svDiemen MD1 - Martinus MD1 131179 1E 10.15 uur svDiemen ME1 - GeuzenM E6 131016 5/014

Zondag 2 november zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - BSM A. Bijvoet 50486 4F 11.30 uur svDiemen 2 - RKDES 2 R. van Gom 50468 2/203 12.00 uur Amstelland United 5 - svDiemen 3 35976 4/412

Zondag 2 november junioren11.00 12.30 uur VVH Velserbroek A1 - svDiemen A1 A. de Haan 50054 Hfd.D09.00 10.00 uur JOS/W’meer A2 - svDiemen A2 35973 2O 14.00 uur svDiemen A3 - RKAV A2 35913 3P sv Diemen A4 vrij 3N10.30 12.00 uur Roda’23 B1 - svDiemen B1 K. Beharie 35971 Hfd.C08.45 09.45 uur CTO’70 B1 - svDiemen B2 35968 1i 12.00 uur svDiemen B3 - De Dijk B2 166710 2W12.45 14.00 uur Forza Almere B1 - svDiemen B4 50354 3/031 10.00 uur svDiemen B5 - AS’80 B6 50192 3/032 12.00 uur svDiemen C1 - Abcoude C1 G. Kleij 35906 Hfd.D 10.00 uur svDiemen C2 - WV-HEDW C1 A. van de Biezen 35905 1L09.00 10.00 uur TOS/Actief C2 - svDiemen C3 50838 3/05108.30 09.30 uur Blauw Wit A C6 - svDiemen C4 50510 3/05113.00 14.00 uur CTO’70 C2 - svDiemen C5 50349 3/052 09.45 uur svDiemen C6 - Abcoude C5 35899 3/054

Page 17: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 17 svDiemen / DeTreffer

Programma 8 & 9 novemberZaterdag 8 november zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur svDiemen - Bloemendaal G. Scholman 89556 5B 14.30 uur svDiemen 2 - Waterwijk 3 89522 5/508 12.00 uur svDiemen vet. 1 - Voorland vet. 1 165599 1C

Zaterdag 8 november pupillen10.45 12.15 uur ADO’20 D1 - svDiemen D1 69720 Hfd.B10.45 12.00 uur Ankaraspor D1 - svDiemen D2 133108 2/02110.45 12.00 uur Amstelveen D2 - svDiemen D3 133151 2/02310.45 12.00 uur Meteoor D2 - svDiemen D4 164861 4/01210.15 11.15 uur TOG D1 - svDiemen D5 132615 3/02908.00 09.00 uur SDZ D5 - svDiemen D6 164872 3/02409.00 10.15 uur Roda’23 D9 - svDiemen D7 132679 4/013 10.15 uur svDiemen D8 - Legmeervogels D7 132674 4/014 11.30 uur svDiemen E1 - Roda’23 E1 89374 Hfd. E 11.30 uur svDiemen E2 - RKAV E1 133012 1/012 11.30 uur svDiemen E3 - RKAV E2 133011 2/018 12.45 uur svDiemen E4 - Roda’23 E5 133010 2/019 12.45 uur svDiemen E5 - CTO’70 E2 133009 3/029 10.15 uur svDiemen E6 - AS’80 E12 133008 4/018 svDiemen E7 vrij 3/02709.15 10.30 uur KDO E6 - svDiemen E8 167554 6/008 09.00 uur svDiemen E9 - Arsenal E7 132942 6/009 09.00 uur svDiemen E11 - svDiemen E10 132941 6/01008.30 09.30 uur DCG F1 - svDiemen F1 132358 1/00709.30 10.30 uur RAP F2 - svDiemen F2 132256 2/01208.30 09.30 uur Abcoude F3 - svDiemen F3 132353 2/01308.00 09.00 uur Nieuw Sloten F2 - svDiemen F4 132282 2/01408.30 09.30 uur CTO’70 F2 - svDiemen F5 132361 3/01908.15 09.30 uur Legmeervogels F6 - svDiemen F6 132368 3/020 09.00 uur svDiemen F7 - Blauw Wit A F5 165724 4/02208.00 09.00 uur Amstelveen F5 - svDiemen F8 167816 6/01308.45 10.00 uur AMVJ F3 - svDiemen F9 132330 6/01408.00 09.00 uur Nieuw Sloten F6 - svDiemen F10 131808 6/014 11.00 uur svDiemen F11 - svDiemen F12 132254 6/015

Zaterdag 8 november meisjes 14.00 uur svDiemen MB1 - VVC MB1 156916 1C09.45 11.00 uur PVCV MC1 - svDiemen MC1 156473 2H 12.00 uur svDiemen MD1 - Huizen MD1 162404 1E 10.15 uur svDiemen ME1 - Pancratius E17 132917 5/014

Zondag 9 november zondagsenioren 14.30 uur Swift - svDiemen J. Wijs 51802 4F 11.00 uur Roda’23 2 - svDiemen 2 S. Cellatoglu 51781 2/203 svDiemen 3 vrij 4/412

Zondag 9 november junioren 12.00 uur svDiemen A1 - VSV A1 J. v.d. Zwaan 51198 Hfd. D13.15 14.30 uur Buitenboys A1 - svDiemen A2 36143 2O svDiemen A3 vrij 3P10.45 12.00 uur Meteoor A1 - svDiemen A4 165890 3N13.15 14.45 uur BFC B1 (zat. 8/11) - svDiemen B1 (zat. 8/11) B. ter Hofstede 36141 Hfd. C10.15 11.30 uur Geinburgia B1 - svDiemen B2 ‘36140 1i08.30 09.30 uur JOS/Wmeer B2 - svDiemen B3 51341 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Ouderkerk B4 51834 3/03109.45 11.00 uur Waterwijk B8 - svDiemen B5 51831 3/032 12.00 uur svDiemen C1 - DWS C2 W. v.d. Geest 36192 Hfd. D 10.00 uur svDiemen C2 - Abcoude C2 167199 1L09.15 10.15 uur GeuzenM C3 - svDiemen C3 51164 3/051 14.00 uur svDiemen C4 - Pancratius C5 165758 3/051 svDiemen C5 vrij 3/052 09.45 uur svDiemen C6 - AS’80 C8 36185 3/054

Page 18: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-27

nr. 6 / 27 oktober 2008 18 svDiemen / DeTreffer

Op pagina 5 vindt u een aanmoediging van de secretaris om de Algemene Ledenvergaderingvan

maandag 10 november te komen bezoeken. Ik sluit mij daar van harte bij aan, doen! Aanvang 20.00

uur in de kantine.

Op dezelfde pagina kunt u ook lezen hoe om te gaan bij onweer. Dit is zeker belangrijk voor onze

verenigingsscheidrechters, maar vind ik, ook voor ouders. Neem geen en-

kel risico, als u het maar een beetje gevaarlijk vindt, staak de wedstrijd,

niets gaat boven de gezondheid van de aan ons en u toevertrouwde

speler(sters). Ik las dit voor u in het bulletin van de LBA.

Ik blijf even bezig, wij ontvingen van de gemeente een bericht dat de

Sportlaan weer open is!!! Ik had het bijna opgegeven, maar nu is het dan zover, nu maar hopen dat

we geen of in ieder geval zo weinig mogelijk last van het werkverkeer zullen hebben. Want er gaan

heel wat jeugdleden van ons over deze weg, wij hebben ruim 600 jeugdleden (6-18 jaar), iedere avond

wordt er getraind, niet iedereen traint trouw, laten we zeggen 1000 man/vrouw. In het weekend nog

eens 600 spelertjes, dat maakt in één week ongeveer 1600 bewegingen van jeugdleden. Dus ge-

meente Diemen let op uw saeck!!!

Samantha Revet en Shameda Saboerali zijn beiden uitgenodigd voor een selectiewedstrijd van het

meisjesteam onder 13 jaar regionaal. De wedstrijd wordt gespeeld op woensdag 29 oktober op de

velden van Legmeervogels in Uithoorn. Aanvang 19.00 uur. Veel succes!!!

We zijn er nog niet want Ahmeeyah Valk en Richell Clemens hebben dinsdag 28 oktober een selec-

tiewedstrijd gespeeld voor meisjes onder de 14 interregionaal. Zij spelen op de velden van CDN in

Driebergen. Veel succes meisjes!

Tenslotte Iris Ruiter, zij is uitgenodigd voor twee activiteiten voor meisjes zeven tegen zeven, gefelici-

teerd.

Onbekende gulle gevers hebben er voor gezorgd dat de sv Diemen 8 ballen rijker is, dit alles via het

voetbalblad ELF. Hartelijk dank! Via “Passie voor Voetbal”, kregen wij nog eens 2 ballen namelijk van:

Groenewoud Bed Textiel en Schoonmaak Wijngaart, ook deze gulle gevers hartelijk dank!

Vanaf deze week zijn de gele consumptiebonnen vervangen door grijze bonnen. De gele bonnen blij-

ven geldig tot 1 december 2008.

Afgelopen zondag werd de wedstrijd sv Diemen B2 - Fortius B1 (1-0) bezocht door een fotograve van

de website www.voetbal21.nl Deze website zal de komende vier weken sv Diemen B2 en Fortius

B1 volgen, u kunt de foto’s van afgelopen zondag zien op deze website, ik heb even gekeken, u kunt

daar ook uw verslagen, foto’s en video’s kwijt. Even kijken!

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN