De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

of 26 /26
Voorzier P.J. ter Horst t 06-46090221 e [email protected] Secretaris P.P. van Rooij t 020- 6951294 e [email protected] Penningmeester R. Stallinga t 020-6004332 e [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder M.C. Bekker t 020-6954106 e [email protected] Redace clubblad M.E. Post e [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 77 nr. 17 Maandag 18 april 2011 Deze keer een aantal onderwerpen waar wij de komende weken mee te maken krijgen. Allereerst is daar het grote Paastoernooi dat op het Die- men complex wordt georganiseerd, de organisae heeſt weer veel deelnemende verenigingen weten te strikken. Tevens wil ik hierbij mijn grote bewondering uitspreken voor de vele vrijwilligers die bezig zijn geweest om het komend weekeinde een geslaagd toernooi te bewerkstel- ligen. Chapeau! Zoals u in de vorige Treffer heeſt kunnen lezen hebben wij een oproep gedaan aan een ieder om zijn achterstallig contribue te voldoen. Een deel van u heeſt hier gehoor aangegeven en onze penningmeester blij gemaakt. Echter heeſt een ander deel niets van zich te laten horen; in deze Treffer vind u een lijst van deze mensen! Vanaf volgende week zullen deze leden, indien zij nog niet be- taald hebben, NIET meer worden opgesteld in wedstrijden. Kom op mensen, wees sporef en voldoe aan uw verplichng. Wat het bestuur de laatste week bezig heeſt gehouden is een aantal incidenten bij wedstrijden, die vervolgens gestaakt werden. U, als speler of toeschouwer zult er aan moeten wennen dat de KNVB niet geïnteresseerd is door wiens schuld de wedstrijd gestaakt wordt, maar aljd beide parjen straſt. Dit heeſt tot gevolg: schorsingen en een aantal punten in mindering, wat sommi- ge elſtallen nadelig beïnvloed en geldboetes die aan de club worden opgelegd. De stand van de afgelopen weken voor sv Diemen is € 1.000,--! Dames en heren beheers u! U benadeeld alleen maar uw elſtal én de vereniging. Dan over naar de compee. De laatste fase van het seizoen gaat in en voor ver- schillende teams wordt het zeer spannend . Waar de één strijd voor ‘n periode- kampioenschap of kampioenschap, vecht een ander tegen degradae of om de nacompee te ontlopen. Als bestuur wensen wij alle teams heel veel succes. Als u een vaste bezoeker bent van de zondag dan zult u bij de thuiswedstrijden aljd Simon Haas tegen het lijf lopen. Druk doende met wedstrijdformulieren en scheidsrechters. De komende weken zal dat wat minder het geval zijn, omdat Si- mon ziek is en inmiddels onder behandeling staat. Afgelopen week heb ik Simon gesproken en hij is vol goede moed om de strijd aan te gaan. Ook is hij van plan om zich zoveel mogelijk op zondagmiddagen te laten zien. Simon, namens ons allen van harte beterschap. Hans ter Horst Van de voorzitter

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

VoorzitterP.J. ter Horst

t 06-46090221e [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

t 020- 6951294e [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

t 020-6004332e [email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderM.C. Bekker

t 020-6954106e [email protected]

Redactie clubblad M.E. Post

e [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 77 nr. 17Maandag 18 april 2011

Deze keer een aantal onderwerpen waar wij de komende weken mee te maken krijgen.Allereerst is daar het grote Paastoernooi dat op het Die-men complex wordt georganiseerd, de organisatie heeft weer veel deelnemende verenigingen weten te strikken.Tevens wil ik hierbij mijn grote bewondering uitspreken voor de vele vrijwilligers die bezig zijn geweest om het komend weekeinde een geslaagd toernooi te bewerkstel-ligen. Chapeau!

Zoals u in de vorige Treffer heeft kunnen lezen hebben wij een oproep gedaan aan een ieder om zijn achterstallig contributie te voldoen. Een deel van u heeft hier gehoor aangegeven en onze penningmeester blij gemaakt. Echter heeft een ander deel niets van zich te laten horen; in deze Treffer vind u een lijst van deze mensen! Vanaf volgende week zullen deze leden, indien zij nog niet be-taald hebben, NIET meer worden opgesteld in wedstrijden. Kom op mensen, wees sportief en voldoe aan uw verplichting.

Wat het bestuur de laatste week bezig heeft gehouden is een aantal incidenten bij wedstrijden, die vervolgens gestaakt werden. U, als speler of toeschouwer zult er aan moeten wennen dat de KNVB niet geïnteresseerd is door wiens schuld de wedstrijd gestaakt wordt, maar altijd beide partijen straft.Dit heeft tot gevolg: schorsingen en een aantal punten in mindering, wat sommi-ge elftallen nadelig beïnvloed en geldboetes die aan de club worden opgelegd.De stand van de afgelopen weken voor sv Diemen is € 1.000,--!Dames en heren beheers u! U benadeeld alleen maar uw elftal én de vereniging.

Dan over naar de competitie. De laatste fase van het seizoen gaat in en voor ver-schillende teams wordt het zeer spannend . Waar de één strijd voor ‘n periode-kampioenschap of kampioenschap, vecht een ander tegen degradatie of om de nacompetitie te ontlopen. Als bestuur wensen wij alle teams heel veel succes.

Als u een vaste bezoeker bent van de zondag dan zult u bij de thuiswedstrijden altijd Simon Haas tegen het lijf lopen. Druk doende met wedstrijdformulieren en scheidsrechters. De komende weken zal dat wat minder het geval zijn, omdat Si-mon ziek is en inmiddels onder behandeling staat. Afgelopen week heb ik Simon gesproken en hij is vol goede moed om de strijd aan te gaan. Ook is hij van plan om zich zoveel mogelijk op zondagmiddagen te laten zien.Simon, namens ons allen van harte beterschap.

Hans ter Horst

Van de voorzitter

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 2 svDiemen DeTreffer

Zijn ze gek geworden?Zijn ze gek geworden?Elke nieuwe hypotheek klant ontvangt een gratis iPad 2 *

Heeft u ook slapeloze nachten

van uw Woekerpolis Hypotheek?

Ontwoeker nu!Blijf niet wachten en kies voor een veilige hypotheek:

bel 020- 416 26 56voor een vrijblijvende hypotheek afspraak. (bij ons op kantoor of bij u thuis)

RSBS Advies daagt je uit! Wij doen altijd een beter hypotheek aanbod!

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

HYPOTHEKEN LENEN VERZEKEREN

vvDDAA

van Daalen Assurantiën

Uw voordelen: • Wij vergelijken 40 verschillende hypotheek offertes

voor u • Altijd de Laagste rente • Geen slapeloze nachten van uw te Dure Woekerpolis • Minder Kosten, een gegarandeerd eindkapitaal ! • 100% onafhankelijk advies • Uw persoonlijke hypotheekadviseur voor Diemen e/o • Geen afsluitprovisie

www.rsbs.nl Joop Geesinkweg 701 (afslag S111 Amstel Business Park, ringweg A10)

AFM inschrijving:12016099, *informeer naar de voorwaarden

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 3 svDiemen DeTreffer

ConceptAlgemene Ledenvergadering van sv Diemen (voorjaar)

Op 23 mei 2011Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw

Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activitei-ten van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

Agenda

1. Opening.2.Mededelingen.3.IngekomenStukken.4.VaststellingvandenotulenvandeAlgemeneLedenvergaderingvan8november2010.5.Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt hierbij P.J. (Hans) ter Horst kandidaat voor de functie van voorzitter. Hans

vervult deze functie sedert 25 januari 2011 al als interim-voorzitter. Het bestuur stelt hierbij R. (Robin) van Tilburg kandidaat voor de functie van bestuurslid Voet-

balzaken Zaterdagsenioren. Robin vervult deze functie sedert 22 februari 2011 al als interim bestuurslid.

Ook bestaat er nog steeds de vacature “bestuurslid jeugd”. De jeugdcommissie stuurt wel altijd een (wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht.

6. PresentatieBeleidsplansvDiemen. Zie het schriftelijk voorstel. Door de voorzitter zal een presentatie worden gegeven.

7. Pauze.

8. Vaststellingvoorstelcontributieencontributie-structuur.Zie het schriftelijk voorstel. In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend

om de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2006 afgerond op een geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2010 = ….. wat een stij-ging van ….. % betekent en dat werd afgerond naar …..%.

Door de penningmeester zal een toelichting worden gegeven op het bestuursvoorstel over de contributie.

9. Rondvraag.10 Sluiting.

Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen.De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de ver-gadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn te lezen op de website www.svdiemen.nlDesgewenst kan men een exemplaar meenemen. Devergadering zal ongeachthet aantalaanwezigestemgerechtigdeledenom20.00uuraanvangen.

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 4 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingenProcedure overschrijving van sv Diemen naar een andere vereniging

Seniorenenjuniorendieoverschrijvingwensen,dienenalsvolgttehandelen:• Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestem-

de rubrieken volledig laten invullen.• Zelf uw eigen deel van het overschrijvingsformulier volledig invullen.• U overtuigenbijsvDiemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn be-

taald.• Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (zie hiervoor clubblad De Treffer) en een bewijs

hiervan vragen.• Uw spelerspas zelfopvragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator• Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf ge-

adresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor 31 mei 2011 zenden naar:• svDiemen,Ledenadministratie,Postbus189,1110ADDIEMEN.• De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en

zendt bovengenoemde bescheiden per omgaande aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden.

• Na ontvangst dient de betrokkene, hetoverschrijvingsformulierendespelerspas zo spoedig moge-lijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging te geven. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.

• Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Pupillendieoverschrijvingwensen,dienenalsvolgttehandelen:• Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks

bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen.• Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing.• Verder dienen zij te handelen als boven.

Om het u extra gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie, de Jeugdcommissie en de Kle-dingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in één keer worden afgehandeld bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.1. ProcedurebeëindiginglidmaatschapLeden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beëindigen, dienen dit voor 29 mei 2011 aanstaande uitsluitendschriftelijk te melden aan:svDiemen,Ledenadministratie,Postbus189,1110ADDIEMEN.U dient zich te overtuigen dat:• de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelfoptevragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wan-

neer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.

Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingsformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling.

Leden die na 31mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te ma-ken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2011 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgendeverlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 5 svDiemen DeTreffer

• U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl• Opzeggingenmondelingofpere-mailwordennietgeaccepteerd.

De secretaris

Interne overschrijving binnen sv Diemen, seizoen 2010-2011Na 31 mei is de grote van ronde opzeggingen en overschrijvingen van en naar sv Diemen gerealiseerd. De ledenadministratie is dan hard bezig de resultaten te verwerken.Er is echter een groep waaraan nog geen aandacht is besteed;DegroepdieinternbinnensvDiemenwiloverschrijvennaareenandereafdeling.Dus bijvoorbeeld van de zondag senioren naar de zaterdag senioren of andersom. De 2e jaar A- junioren gaan automatisch over naar de zondagafdeling maar er kunnen ook A- junioren zijn die naar de zaterdagafdeling willen gaan.Hoe nu te handelen:• Stuur een mail naar de ledenadministratie [email protected] of een briefje naar postbus 189, 1110 AD

Diemen ter attentie van de ledenadministratie, met vermelding van je plannen;• Dit kunnen we dan invoeren in de KNVB ledenadministratie Sportlink;• Stel de wedstrijdsecretaris van de afdeling die je gaat verlaten en de wedstrijdsecretaris waar je naar

toe gaat telefonisch in kennis van je voornemen. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij de team-indelingen.

De secretaris

Wedstrijdkleding sv DiemenEind vorig voetbalseizoen is het kledingcontract tussen Errea en sv Diemen afgelopen. Dit seizoen 2010-2011 is gebruikt om de voorraad op te maken en een andere kledingleverancier te zoeken.DezekledingleverancierisRobeuSport,gevestigdinhetwinkelcentrumAmsterdamsePoort.DoordeverenigingisgekozenvoorhetkledingmerkHummel.De Errea kleding is aan de leden “in bruikleen verstrekt” waartoe in de jaarcontributie een bedrag was opgenomen van € 18,- per seizoen. De kleding werd in de kantine van sv Diemen verstrekt. Gelet op de fi-nanciële risico’s en het vele werk is besloten te stoppen met het verstrekken van de kleding via de kantine. DeledenmoetennuzelfhunkledinggaankopenbijRobeuSport. Robeu Sport is de enige en unieke leverancier welke de nieuwe sv Diemen kleding met logo mag verkopen. Bij andere sportwinkels is de sv Diemen kleding dus niet te krijgen.

Ten einde de eenduidigheid van de kleding te handhaven is besloten dat elk spelend lid met ingang van seizoen 2011-2012 moet gaan beschikken over de Hummel wedstrijdkleding. De aanschaf van een volledig nieuwe set kleding bij Robeu Sport kost € 45,- voor de kleine maten en € 47,- voor de grote maten. Shirt Deportivo, short Field en sokken, incl. logo sv Diemen. Op alle voetbal ge-relateerde neven- artikelen krijgt u daarnaast 10 % korting.

Na de laatste wedstrijd of toernooi zal iedereen dus zijn “in bruikleen verstrekte” Errea kleding dienen in te leveren. De ingeleverde kleding zal door sv Diemen worden geschonken aan een “goed doel”. Vanaf de eerste wedstrijden in seizoen 2011-2012 mag u niet meer spelen met de Errea kleding. Dit zal worden gecontroleerd door alle leidinggevenden binnen de vereniging. Natuurlijk zullen we een korte overgangsperiode in acht nemen maar vanaf april tot september heeft u voldoende tijd om een ander te-nue aan te schaffen. Uiteindelijk komen we tot een moment dat: “GeenHummelkledingbetekentnietspelen”.

Wij verzoeken alle leden en ouders dringend om alle medewerking om de start van het seizoen 2011-2012 zo goed mogelijk te laten verlopen. U wordt nader geïnformeerd over de uitwerking en voortgang.

Bestuur

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 6 svDiemen DeTreffer

Betaling contributie, seizoen 2010-2011, STAND 15-4-2011.Door de contributieadministratie is een lijst geproduceerd van de personen waarvan de contributie voor het huidige voetbalseizoen nogsteedsnietisbetaald. Al deze personen zijn gefactureerd en hebben een schrif-telijke aanmaning ontvangen. Er is dus geen enkele reden om nog niet betaald te hebben.Voorvrijdagmiddag15aprilmoestdecontributie2010-2011zijnbetaaldoprekening393509214vansvDiemen,metvermeldingvandenaam.(zieTreffer16)Nu dit niet is gedaan volgt direct een automatische schorsing voor de rest van het seizoen (of tot de betaling is gedaan) en een potentieel royement aan het eind van het seizoen. Aan een overschrijving naar een andere vereniging zal geen medewerking worden verleend tot de betalingsverplichting aan sv Diemen is voldaan. Dit betreft ook KNVB boetes. sv Diemen overweegt om een incassobureau in te schakelen om de ontbrekende contributies alsnog te innen. Deschorsingomvathetnietspelenvanwedstrijden.Erkanwelgetraindworden.

Hierbijdelijstvannietbetalers:

Volledigenaam Relatiecode Openstaand Team bedragAkkar K. NKNX488 130,00 ZATERDAG 1Buys S. FMBT48Q 208,00 ZATERDAG 1Hessen J.G. CBKB16W 208,00 ZATERDAG 1Hewitt F.R. FJXP089 208,00 ZATERDAG 1Marengo D. MBXD02E 208,00 ZATERDAG 1Babel I.C. FMRQ55L 208,00 ZATERDAG 2Seijlan G. FTYY29C 208,00 ZATERDAG 2Khan K.B.A FTVQ985 208,00 ZATERDAG ?Grazette C.C.Y. LWBC61Q 181,00 A?Stoard M.G. GLYN128 181,00 A2Olijve R.R. FTVW18B 40,00 A2Molly Q. MDZL62A 151,00 B1Addo A. MTCY50R 151,00 B3Kapel S.D.J. FYYK36V 151,00 B3Lieuw-A-Soe G.S. GJMZ528 151,00 B3Santana Martinez W. MKYB74Z 151,00 B3Slewe V.N. GCJF27A 151,00 B3Mensah K. LXCM59V 151,00 B4Inge A MGTX66V 151,00 C6Ruit van de B. GKVY70N 124,00 D1Beks J.J. MBBP02M 124,00 D2Korndorffer D. GMJF40R 124,00 D2Annan E. MBBQ71H 124,00 D4Gast de M. FTXH944 124,00 D4Gontha C.W.H. MCVY96F 124,00 D5Opoku S. LYZL42I 124,00 D?????Eftal A. MCHL92I 124,00 E7Griffith C. MHJM418 124,00 E8Breeveld D.O. MKMY46P 124,00 E 10Ait Laachir F. MKVZ047 124,00 F4Araya Lemaire A.S. NPJZ49C 124,00 F6Ally H. NKQX35N 124,00 F7Windster K.A. NPKB04E 124,00 F12Manssouri B. NTGW87U 62,00 F13Ruyter de D. LWRG49O 151,00 MBRichard. S MCYP253 151,00 MB1

Mocht uw naam ten onrechte op deze lijst staan dan bij voorbaat excuses van het bestuur en neem contact op met de penningmeester Roel Stallinga T= 06-52601573. Het bestuur verwacht van de trainers en leiders dat deze schorsing door hen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Wijbeseffendatditindiverseteamsgrotesporttechnischeconsequentieskanhebbenmaarhetnako-menvandebetalingsverplichtingstaatbijonsvoorop.

Bestuur

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 7 svDiemen DeTreffer

Een scheidsrechter moet dominantie uitstralen. De rol van scheidsrechter is een belangrijke, zijn beslissingen in het veld zijn bindend en bepalen mede het spelbeeld, misschien niet altijd leuk voor een ieder maar tja, zo werkt het, zo moet het en zo wordt dat geleerd op de cursus van de KNVB.Een scheidsrechter wordt gelukkig bijgestaan door assistent-scheidsrechters die, als ze hun taak goed uitvoeren, meelopen op de lijn van de laatste verdediger. Dit is niet voor niets 1 van de belangrijkste taken van de grens, want als een buiten-spelpositie verkeerd wordt beoordeeld kan dat grote gevolgen hebben voor het scoreverloop. Immers wordt er niet gevlagd of gefloten voor een duidelijke buitenspelsituatie dan is de aan-vallende partij sterk bevoordeeld en kan in een scorende po-sitie komen met alle gevolgen van dien. In het amateurvoetbal is de schade natuurlijk niet zo groot als in het beroepsvoetbal, waar spelers worden betaald naar geleverde prestatie waarbij het winnen van een wedstrijd de belangrijkste factor is.Buitenspel is één van de moeilijkste regels bij voetbal. Een nor-male overtreding, een uitbal, een achterbal, een penalty (daar-over later meer), een handsbal, een aftrap zijn allemaal vrij eenvoudige en makkelijk te begrijpen regels, maar om goed te beoordelen of een speler al dan niet buitenspel staat is niet altijd even eenvoudig.Ik spreek wel eens een van de beste scheidsrechters uit het betaalde voetbal en natuurlijk gaat het dan over het fluiten. In het betaalde voetbal gaat een scheidsrechter blindelings af op zijn grensrechter, immers deze is door de KNVB aangewezen als assistent, is onpartijdig en buitengewoon deskundig. Mijn kennis had ook ervaring uit het verleden met het amateur-voetbal en bevestigde me dat het daar anders gesteld is met de assistenten omdat daar sprake is van assistenten die club-belangen hebben en van assistenten die niet altijd goed op de hoogte zijn van de regels of ze niet goed weten te interpreteren. Een goede scheidsrechter moet soms het vlagsignaal negeren omdat dat onterecht wordt gegeven. Aan spelers moet geleerd worden dat er uitsluitend sprake is van een onderbreking van

het spel als de scheidsrechter fluit. Het niet fluiten voor een bui- ten-spelsituatie kan in het profes-sionele voetbal de beloning van de spelers dus beinvloeden. In het professionele voetbal is het meer dan eens voorgekomen dat spelers en/of trainers hebben geprobeerd een scheidsrechter te beïnvloeden (omkopen) om al dan niet op het randje te fluiten, i.c. buitenspelsituaties door de vingers te zien of voor net-niet buitenspelsituaties toch te fluiten of te vlaggen. Een scheidsrechter in het beroepsvoetbal heeft een heel ver-antwoordelijke baan. Door een verkeerde beslissing kunnen miljoenen euro’s aan inkomen worden verspeeld of juist ge-wonnen. Spelen er in het amateurvoetbal wel andere belangen? Het behalen van punten en daarmee het beïnvloeden van de stand op de ranglijst die voor de club belangrijk kan zijn i.v.m. moge-lijke promotie/degradatie, hetgeen weer invloed kan hebben op mogelijk geïnteresseerde sponsors, mogelijk geinteresseerde nieuwe spelers en de grootte van de supportersschare, daar gaat het om. Kortweg dus ook financiele belangen, alleen van veel mindere omvang dan bij de profs. Gaat het dan overal en altijd om de knikkers??? Nee, geluk-kig spelen spelvreugde, clubliefde, contacten leggen en noem maar op waardoor je zelf plezier beleefd aan het lidmaatschap van de club, een belangrijke rol bij de amateurs. Echter, het huishoudboekje van de club moet wel in balans zijn aan het eind van een seizoen. Onze voorzitter heeft daarover een soort brandbrief geschreven in de vorige Treffer. Hij heeft gelijk.

Ed Peijs, scheidsrechter

Van de scheidsrechter

Keepersclinic bij sv Diemen!Voor het eerst in de geschiedenis van onze club gaan we iets bijzonders voor de jeugdkeepers doen! Dankzij de medewerking in financiële zin van het (jeugd)bestuur hebben we het voor elkaar, de keepersclinic is een feit.Op woensdag 11 mei a.s. is er voor alle jeugdkeepers van F-pupillen tot en met de B-junioren een leuke training

onder leiding van trainers van de keepersschool Utrecht.Er wordt getraind in groepen van 8 en in blokken van 1,5 uur. Exacte tijden volgen nog via de keeperstrainer. Het gaat hier om trainers die hun sporen hebben verdiend in het betaalde voetbal als keeper bij o.a FC Utrecht.Hoofd van deze school is Mario Kok keepersscout en zelf oud keeper van FC Utrecht Het is dus voor onze jongens een hele leerzame ervaring om mee te doen (gratis).Deze clinic ligt geheel in de lijn die wij als sv Diemen volgen aangezien we de keepers als een heel belangrijk onderdeel van de club zien. Op alle afdelingen een keeperstrai-ner en prima omstandigheden om te trainen, dat is een unicum in Amsterdam.Dat dit zijn vruchten afwerpt zien wij iedere zaterdag en zondag op de velden. Ik hoop

dat iedereen inziet dat dit voor de jongens een leerzaam iets is en dat ze er allemaal zijn op woensdag 11 mei!Kan je niet laat dit dat even weten aan je (keepers)trainer.

Vriendelijke sportgroeten Richard Heus (0626174597)

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 8 svDiemen DeTreffer

SpelerspassenAandeoudersvanpupillendieeindditseizoenvanEnaarD-leeftijdgaan.Het einde van het seizoen 2010 -2011 is in zicht en ik heb daarom een vriendelijk verzoek aan de 67 ou-ders van de jeugd die nu E pupil zijn en volgend seizoen D pupil worden. Het gaat hier over de kinderen die geboren zijn in het jaar 2000. Deze leeftijdsgroep moet nu een verplichte spelerspas gaan aanvragen en daarvoor is een pasfoto noodzakelijk. U kunt deze pasfoto (voorzien van naam en geboortedatum op de achterzijde) inleveren bij Simon Haas, Peter van Rooij of Marco Stuif-zand. Ook kunt u deze pasfoto’s op woensdagmiddag inleveren aan de informatietafel bij Henk van Dijk. Ook is het mogelijk de pasfoto per post in te sturen naar: sv Diemen ledenadministratie, postbus 189, 1110 AD Diemen.

Aandeoverigespelersdienogpasfoto’smoeteninleveren.In het clubblad De Treffer van 6 maart stond een lange lijst met spelers-namen die hun spelerspas moeten vernieuwen omdat deze verlopen is. Ook deze spelers moeten een pasfoto (voorzien van naam en geboortedatum op de achterzijde) inleve-ren bij Simon Haas, Peter van Rooij of Marco Stuifzand. Dit clubblad kunt u vinden op de website www.svdiemen.nlHelaas is het zo dat het in deze periode erg druk is bij de KNVB met de spelerspassen. Dat betekent dat als de pasfoto te laat wordt ingeleverd de pas niet op tijd klaar kan zijn en dat er dan NIET kan worden gespeeld. Dus denk er aan een pasfoto tijdig in te leveren om teleurstelling te voorkomen (wat helaas al een aantal keren is gebeurd). Dit kan gedaan worden bij Simon Haas, Peter van Rooij of Marco Stuifzand. Ook is het mogelijk de pasfoto per post in te sturen naar: sv Diemen ledenadministratie, postbus 189, 1110 AD Diemen.

Mapjesmetspelerspassen.Oproepaandeleiders.Voor volgend seizoen moeten alle mapjes met spelerspassen opnieuw worden uitgesorteerd.Willen alle LEIDERS, na de laatste competitiewedstrijd de mapjes met spelerspassen inleveren. Alle map-jes met spelerspassen D t/m A jeugd, incl. meisjes bij Elly Oudshoorn en de mapjes met seniorenpassen, incl. zaal bij Peter van Rooij of Marco Stuifzand.

Marco Stuifzand

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op donderdag/vrijdag 28/29 april.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

23/25 inleveren t/m donderdag 28 april 12.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld na 28 april

kunt u inleveren t/m woensdag 9 juni, 12.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

In het kader van de samenwerking/HETT overeenkomst tussen sv Diemen en Ajax, heeft Ajax kaarten beschikbaar gesteld voor de wedstrijd Ajax-Excelsior op 24 april. De C5 van sv Diemen (incl. begeleiding) is uitgekozen om de wedstrijd te bezoeken. Veel ple-zier!

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 9 svDiemen DeTreffer

Balcontrole voetbal-3-daagse sv Diemen

Balcontrole organiseert ook in de zomervakantie weer een voetbal-3-daagse in Amsterdam van 2 t/m 4 augustus 2011 op de locatie van sv Diemen, Sportlaan 13 te Diemen.Drie dagen trainen volgens de Balcontrolemethode waar al veel kinderen ieder weekend hard werken aan hun in-dividuele technieken bij de voetbalschool in o.a. Amsterdam–Oost en –West.Elke dag leer je nieuwe technieken, spelen we voetbalspellen en passen we de nieuwe technieken toe in verschil-lende partijvormen (o.a. 1 tegen 1 en 4 tegen 4). De dagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 15.30 uur op het sportpark.Iedereen ontvangt trainingskleding, elke dag een lunch, de hele dag sportdrank, je kunt leuke prijsjes winnen en is er voor iedereen een leuke verrassing.

De deelnamekosten van de voetbal-3- daagse zijn slechts: € 69,00 per persoon voor 3 hele dagen!Ons doel tijdens onze voetbalvakanties is jou als speler op verschillende onderdelen nog beter te maken. Dit com-bineren we met leuke activiteiten waardoor jij een aantal dagen beleeft om nooit meer te vergeten. Ook vinden wij het belangrijk dat een voetbalvakantie voor iedereen mogelijk moet kunnen zijn en hanteren daarom aantrek-kelijke prijzen. Aan het einde van de voetbalvakantie heb je veel nieuwe dingen geleerd en leuke ervaringen opge-daan om thuis te vertellen. Iedereen ontvangt tijdens de voetbalvakantie; trainingskleding, elke dag een complete lunch, gehele dag sport-drank en je kan nog leuke prijzen winnen ook.

Wij zullen er alles aan doen dat jij je veilig en vertrouwd voelt tijdens de leukste vakantie van je leven!

Voor aanmelden, overige informatie, foto’s en reacties:www.balcontrole.nl

Sjef van der Heiden PaastoernooiDe laatste aanmeldingen voor ons Sjef van der Heiden Paastoernooi zijn binnen! Op onze site (svdiemen.nl) onder het kopje ‘Nieuws’ vindt u de laatste versie van het toernooischema. Op zaterdag 23 april spelen de E en F teams, op maandag 25 april de D teams. (deE1/E2combinatiedoetmeeaanhetDtoernooi).Ruim 90 teams doen mee aan het toernooi; zo’n 1000 spelers. AandeteamsvansvDiemenendeomliggendeverenigingendoenwijhetverzoekzoveelmogelijkOPDEFIETStekomen,zodatdeteamsvanverderwegvoldoendeparkeergelegenheidhebben.

Elly Oudshoornwedstrijdsecretariaat sv Diemen Jeugd

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 10 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Simon Ilcken [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

Sjef van der Heidentoernooi - Pasen 23 & 25 aprilZoals elk jaar organiseert sv Diemen ook dit jaar met Pasen het Sjef van der Heiden toernooi. Op zaterdag 23 april komen de Fjes en Etjes in aktie. Op maandag 25 april de Dtjes. sv Diemen E1/E2 staan als D team ingeschreven en spelen dus ook op maandag. Onderstaandhetvoorlopigspeelschema. zaterdag 23 april - speelronde 1: van 9.00-12.00 uurF6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 zaterdag 23 april - speelronde 2: van 11.30-14.30F2, F3, F4, F5, E9, E10, E11 zaterdag 23 april - speelronde 3: van 14.00-17.00F1, E3, E4, E5, E6, E7, E8 maandag 25 april - speelronde 1: van 9.00-12.00 uurD4, D5, D6, D7 maandag 25 april - speelronde 2: van 11.30-14.30D2, D3, E1/E2 combinatie Het definitieve schema zal via de website en de leiders gepubliceerd worden. Intotaalzullenzo’n100teamsoponssportcomplexinaktiekomenduseenheleorganisatie.Wezoekennogmensendiewathandenspandienstenwillenverrichten.Hethoeftnietdeheledagmaarmet1of2uurtijdenshettoernooizijnwealgeholpen.

Groet,Elly Oudshoorn

[email protected]

Hollandia C1 – sv Diemen C1 0-4 10 aprilDe warming-up begon in de nieuwe inloopshirtjes, verkregen omdat ondergetekende een wedstrijd had gewonnen m.b.t. de videowall. Mooi blauw met sv Diemen-logo. De tegenstander was hierdoor bij voor-baat al geïmponeerd.Vroeg in de wedstrijd kreeg Anthony al zijn eerste kans, maar de keeper stond daar nog in de weg. Later is het wel raak als Anthony op een prima pass van Imad vanaf 5 meter kan intikken (0-1). Diemen heeft het initiatief. Uit een corner krijgt Thierry de bal vlakbij de penaltystip, maar hij schiet helaas over. Bij een uitval wordt Hollandia gevaarlijk nadat Jeffrey zich had vergist, maar Dave redt uitstekend. Even later maakt Jef-frey dit foutje goed door een schot van de aanvaller te blokkeren met zijn rug. Op een voorzet van Marwan raakt Hans de bal niet helemaal goed, het wordt een simpel rollertje. Bij een goede passeeractie van Salim gaat de bal helaas net over de achterlijn. Dan volgt het mooiste doelpunt van de wedstrijd: via Luc gaat de bal naar Ilias, die tikt door naar Marwan, die weer terug naar Ilias, Ilias weer terug naar Marwan, Marwan

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 11 svDiemen DeTreffer

zet op maat voor en Anthony schiet heerlijk binnen (0-2). Dat was voetbal in optima forma! Salim vuurde nog een schot af op het doel van Hollandia, dat maar net naast ging. Dit was de ruststand.Hollandia kwam verder weinig in het spel voor en kon alleen via afstandsschoten iets forceren. Deze gingen allen huizehoog over of ver naast. Ze misten een afmaker. Anthony veroverde de bal op het mid-denveld en zag Salim al lopen. Hij gaf hem een assist in de loop en Salim kon scoren (0-3). Bij een corner kopte Tijs net over: zijn doelpunt zit er nog wel een keer aan te komen denk ik. In deze fase had Nidal ook een paar goeie loopacties. Hollandia kreeg steeds meer problemen met uitverdedigen en daar wist Die-men van te profiteren. Na een corner van Jeroen, gaf Anthony een subtiel hakje, verraste daarmee de hele verdediging, waarna Nidal makkelijk kon scoren (0-4). Daarna kwamen er via Salim en Jeroen nog moge-lijkheden om de score uit te bouwen, maar beiden verzuimen te schieten op doel, waardoor het 0-4 bleef. Althans, niet op voetbal.nl, daar staat ineens 2-0! Een correctie zal hopelijk spoedig volgen. . . svDiemen C1 is vanaf 21-11-2010 al onverslaanbaar en doet nog mee om plaats 2! Ongekend! Filmpje: http://youtu.be/B6RUXQ_NJeo

AZ D2 - sv Diemen D1 2-1 9 aprilNa een gezellige teambuilding avond bij Hachi wilden we van-daag vooral genieten als team en ons minder focussen op het resultaat.AZ is natuurlijk een sterke tegenstander en de samenstelling van ons team piept en kraakt door vele afwezigen en uitgeble-ven steun van andere teams. Het is niet anders op de vroege zaterdagochtend in Alkmaar. De jongens (en meisje) die er vandaag stonden hebben op een zeer moedige manier ge-speeld vandaag. Met veel strijd en vooral met lef. Allemaal hard voor elkaar gewerkt. Wel moesten we aan het begin alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat AZ snel op voorsprong kwam. Maar langzamerhand kregen we meer grip op de wed-strijd en kwamen ook meer in de buurt van het goal van AZ. Het was helemaal top toen Tristan fraai met een mooie voet-beweging de keeper passeerde uit een vrije trap van Scott. Met deze toch wel verrassende stand gingen we rusten en namen ons voor er voor de volle 100% voor te gaan in de tweede helft.Dat gebeurde zeker en leverde ook een paar mooie kansen op en vooral waren we gelijkwaardig aan onze tegenstander. Toch werd de wedstrijd door een paar kleine details beslist. Balverlies op de middellijn en direct een scherpe tegenaanval met een prachtig schot van een AZ speler zorgde voor de ge-

lijkmaker. En jammer genoeg viel een minuut of twee later ook nog eens de 2-1. Diemen probeerde van al-les en kreeg uiteindelijk te weinig doordat er geen penalty gegeven werd aan Jairo daar waar dat zeker op zijn plaats was. Helaas dus geen punten en geen kans meer om van de laatste drie plaatsen af te komen. Gelukkig werden alle spelers na afloop door Tina, de moeder van Jelena, getrakteerd op een bezoek aan McDonalds. Hierdoor konden we het allemaal weer relativeren, genietend van een milkshake, Big Mac of McNuggets. Iedereen trots en volgende week weer nieuwe kansen tegen AFC.

Edwin van den Berg

sv Diemen D4 – Weesp D3 2-1 9 aprilVanuit enthousiasme feliciteer ik onze jongens allereerst met hun glorieuze overwinning op de voetbal-lende Weespenaren. De 2-1 was dikverdiend en bevochten dankzij hard werken en bij vlagen mooi com-binatiespel. In een heerlijk voorjaarszonnetje begon D4 scherp aan de wedstrijd en na een bijna-doelpunt van Dardy, maar ook na een tegendoelpunt door Weesp ging D4 tegen de verhouding in met een 0-1 achterstand de kleedkamer in.In de tweede helft bracht Lorenzo met een mooie run en een doelpunt D4 naast FC Weesp. Tien minuten later werd een goede Diemer aanval mooi afgerond door Dardy en hiermee werden de drie punten door onze D4 binnengehaald.

René Lammertsen

De D1 overhandigt sponsor de heer Hachi een elftalfoto. Achterste rij v.l.n.r.: Tim Hoeboer, Jamil Mensah, Jessy te Paske, de heer Hachi, Miguel Heus en Bryce Touw.Voorste rij v.l.n.r.: Scott van den Berg, Jordly Petronia, Jordano Braafheid, Reyza Branellec en Jelena Macic.

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 12 svDiemen DeTreffer

Weesp E1 – sv Diemen E1 4-7 9 aprilEen rommelig begin omdat we naar een ander veld moesten dan was aangegeven en dit zette zich door in de wedstrijd. Jongens wat begonnen jullie slordig. Jullie moeten altijd wel even op gang komen, maar dit was echt niet goed. Weesp kwam dan ook makkelijk op 1-0 voorsprong - en na een vrije trap tegen werd het zelfs 2-0. Met flink veel aanmoedigingen vanaf de zijkant en natuurlijk jullie eigen inzet kwam er meer felheid in jullie spel. En na een hele mooie kaats-tik-pass tussen Mees, Shaquille en Gerlison kon de laatste de 2-1 maken. Eindelijk gingen jullie meer druk zetten en al snel daarna zette Zaid de 2-2 na een

voorzet van Mees. Nu kwam het vertrouwen bij jullie zelf terug en waren jullie los. Weesp werd teruggedrongen en na een snelle aanval ging Quinten er vandoor. Hij bleef goed kijken en zette de keeper op het verkeerde been (3-2). Na een mooie slalom van Zaid kreeg Shaquille de bal; hij zag Quinten helemaal vrij staan, gaf hem de bal waarna Quinten deze keihard inschoot (4-2). Mooie ruststand en goed teruggekomen.Na de rust gingen jullie sterk door. Zelfs na een elleboog tegen zijn hoofd, kon Quinten de bal goed voorgeven naar Zaid. In 1e instantie leek de bal gestopt te worden, maar Zaid is Zaid nou eenmaal en wist de afvallende bal er toch in te tik-ken (5-2). Na een snelle aanval had Mees alle tijd – Weesp was even helemaal uitgespeeld - om de bal met een mooi lob over de keeper te schieten (6-2). Vlak daarna neemt hij een corner, loopt naar binnen en krijgt de bal zelf weer voor zijn voeten. Mooi hoog ingedraaid en alweer (7-2).

Jullie hadden de wedstrijd volledig in eigen hand, maar tegen het eind gingen jullie toch weer slordiger spelen. Is het nou vermoeidheid of een soort nonchalance van ‘we staan toch lekker ver voor’. In ieder geval niet verstandig, want Weesp kon met een paar mooie snelle tegenaanvallen toch weer 2 punten inhalen (7-4). Toch over het algemeen weer heerlijk om naar jullie te kijken. Jullie zijn echt een team en werken niet al-leen samen maar ook voor elkaar.

Judith

CTO 70 E5- sv Diemen E8 2-5 9 aprilOm 10 uur begon de wedstrijd. Op deze mooie zonnige dag kreeg Diemen al na 30 seconden een dot van een kans. Jody schoot de bal hard in maar de keeper kon de bal nog keren. Na 4 minuten was het wel raak, echter aan de andere kant van het veld, 1-0 voor CTO 70. Hierna nam Diemen het heft in handen en creëerde heel veel kansen waaronder een prachtig schot van Jody, die helaas op de paal belandde. Toch viel de 1-1, Benoit gaf de pass op Jelle, die de gelijke stand liet aantekenen.Net na rust was het David die de pass op Jelle gaf, die alleen op de keeper afging en de bal keurig in de hoek plaatste, 1-2. Even later werd het zelfs 1-3 in het voordeel van Diemen. Een mooie combinatie tus-sen David en Nani, die de bal vervolgens naar Benoit passte, die hem op zijn beurt afgaf aan Jelle, die hem beheerst intikte. Diemen kon de score nog verder uitbouwen, maar ze kregen de strafschop niet mee na een handsbal van een speler van CTO 70. Diemen ging door met aanvallen, David speelde twee man uit, gaf de bal aan Jelle, die hem rustig binnen schoot. Tenslotte was het Jody die de 1-5 liet aantekenen via een keihard schot op doel. De keeper was kansloos. In de laatste minuut deed CTO 70 nog iets terug. Eindstand 2-5.sv Diemen speelde een goede wedstrijd, hier waren de supporters het ook roerend over eens.

Henriëtte (moeder van Jelle)

OSV E7 - sv Diemen E9 5-3 9 aprilHet was een hele spannende wedstrijd, vooral ook omdat er gewonnen moest wor-den om kampioen te kunnen worden. Gedurende de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd, en het spel golfde op en neer. We hadden het zeker niet mak-kelijk tegen deze goede tegenstander, vooral ook omdat de scheidsrechter nogal partijdig was. Er waren weer mooie aanvallen te zien en we moesten lang wachten op de doelpunten. De mooie doelpunten kwamen pas laat in de eerste helft, en in een mum van tijd stonden we 0-3 voor. Vlak voor rust moesten we nog een tegen-doelpunt verwerken en gingen we de kleedkamer in met een 1-3 voorsprong.In de tweede helft werd de wedstrijd fysieker en de scheidsrechter partijdiger, waar-door we steeds meer onder druk kwamen. Onder deze druk moesten we tegen-doelpunten verwerken en stond het 3-3. Het werd pas heel erg triest toen een door ons ingeschoten vrije trap werd afgekeurd, terwijl bij exact dezelfde situatie aan de andere kant, het doelpunt wel werd goedgekeurd. Zo was het dus onmogelijk om deze wedstrijd te winnen, en verloren we uiteindelijk met 5-3.Het is helemaal niet erg om te verliezen, het is alleen de manier waarop er verloren werd waardoor deze

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 13 svDiemen DeTreffer

wedstrijd een hele nare smaak heeft gekregen. Achteraf gezien was het een wedstrijd die we, gezien de omstandigheden, gewoonweg niet mochten en niet konden winnen. Niet getreurd, en op naar de laatste competitie wedstrijd.

Rick

Ouderkerk F1 - sv Diemen F1 4-3 9 aprilOnnodig verlies voor de F1! Met het einde van de competitie in zicht hebben we de laatste weken toch iets te veel punten gemorst. Vandaag moest er dus gewonnen worden om nog bovenin te eindigen. De teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en er ontstond een leuke wedstrijd met over e n weer wat kansjes. Halverwege de eerste helft was het Ouderkerk dat, na een prima aan-val, de bal onhoudbaar in ons doel schoot en zo op voorsprong kwam. Dat was een te-genvaller, maar Diemen voetbalde op dat moment gewoon goed dus er was geen reden tot wanhoop. De mannen gingen onverstoorbaar verder met aanvallen en vlak voor rust maakte Aaron de verdiende gelijkmaker.Het begin van de 2e helft was dramatisch. Binnen drie minuten maakte Ouderkerk twee doelpunten en stonden we 3-1 achter. De tegenstander profiteerde optimaal van de fou-ten die we achterin maakten. Joost zal bij de volgende training het “uitverdedigen door het midden” nog eens uitleggen en dan zal dat vast niet meer gebeuren. Er was nog bijna een helft te spelen en de F1 ging op jacht naar de aansluiting. Die kwam niet veel later, na een goede steekpass van Swen kwam Raphael alleen voor de keeper en die schoof de bal laag in de hoek, 3-2. Diemen was de betere ploeg en gaf eigenlijk niets meer weg. Tot het moment van de te korte terugspeel bal, door het midden, die werd opgepakt door de tegenstander en vervolgens simpel langs Lucas werd ingeschoten. Nu was het verschil weer twee doelpunten. De F1 stroopte de mouwen nog eens op en ging vol op de aanval. Het was jammer dat er nog maar 1 doelpunt door ons gemaakt werd want het hadden er wel 5 kunnen zijn, wat een kansen! Zo kwam Gabriel twee keer vrij voor de kee-per maar zag z’n inzet steeds gekeerd, Aaron maakte de 4-3 en kreeg een nog paar goede mogelijkheden om te scoren. Diemen bleef fanatiek aanvallen en creëerde de ene kans na de andere maar de bal ging er niet meer in. Gezien het spel en alle kansen hadden jullie minstens recht op een gelijkspel maar zo werkt het niet in de sport. Volgende week thuis tegen DIOS weer een nieuwe kans, succes.

Peter van Eijk

sv Diemen F3 - Legmeervogels F5 7-2 9 aprilMet een invalscheidsrechter (Stef, kun je voortaan Dexter wat eerder bellen. . .) die nu ook nog het verslag moet schrijven begonnen we aan deze pittige pot, die we in de heenwedstrijd maar met 0-1 konden win-nen. Ondanks de zenuwen van de vaders en de grote keeper van Legmeervogels bleek het goed combi-natiespel van de F3 voldoende te zijn om een doelpuntenreeks neer te zetten, waar iedereen trots op was. De eerste helft werd al na een paar minuten de ban gebroken door Pelle. Vlak daarna scoorde Yannick een mooi doelpunt en Pelle nog 2 erachteraan. De tegenstander wist voor rust nog de 4-1 te maken.Na de limonade en de speech van topcoach Ronald scoorde Yannick nummer 5 en nummer 6. Euan te-kende voor nummer 7. Ondanks het goeie keepen van Donnie en het uitstekende verdedigingswerk van Richie, Kay, Jodi, Yaron en alleskunner Tim werd er toch nog een tweede doelpunt van Legmeervogels gemaakt. De scheidsrechter van vandaag heeft erg genoten van jullie combinatiespel!

Eric Brinkhof

sv Diemen F5 – IJburg F3 1-5 9 aprilVandaag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen het voor ons bekende team van IJburg. Onze tegenstander liet er geen gras over groeien en ging vanaf de aftrap direct in de aanval en bracht de stand binnen een minuut op 0-1. Het antwoord van onze blauwbloezen liet helaas op zich wachten ondanks de mogelijkheden die er gecreëerd werden. Het gevecht op het middenveld werd vaak door onze mannen ge-

wonnen maar het ontbrak voorin steeds aan de laatste eindpass. De bal werd regelmatig iets te vaak vastgehouden, daar waar vaak een blauwbloes vrijstond om de bal in het net te knallen. Via onder andere een afstandsschot en een paar goed uitgespeelde aanval-len wist IJburg de ruststand op 0-4 te zetten. Daar je normaal met een 0-4 ruststand stil bent in de kleedkamer werd er bij ons uitgebreid feest gevierd, de nodige hapjes maar vooral de drank vloeide rijkelijk, dit vanwege de verjaardag van onze goalie Jurre. Dat dit juist het goede hulpmiddel voor onze jongens was lieten zij in de 2e helft zien. Want op basis van inzet liet de F5 zien dat zij veel te laag op de ranglijst staan. Dat we niet alleen over spelers beschikken die goed kunnen voetballen bewees Otniël die vanuit zijn laat-ste man positie met een slalom langs bijna het gehele team van de tegenstander ging en Roy in stelling bracht de 1-5 op het scorebord te zetten. Binnen een minuut werd Dylan

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 14 svDiemen DeTreffer

M. aangespeeld die er als een haas vandoor ging maar net een voetje te kort kwam om de bal in te tikken. Hierna liet Otniel wederom ieder zijn hakken zien en schoot zelfs met een ware kanonskogel een van de jongens van IJburg omver, hij vervolgde zijn weg naar het doel van IJburg met een schaterlach, helaas strandde deze aanval doordat de keeper zijn inzet keerde. Timo liet vandaag weer zien dat hij beschikte over ijzersterke longen want hij was op iedere plek van het veld aanwezig.Dat er bankjes door de vereniging geplaatst zijn langs het 3e veld was Otniël niet ontgaan want hij wist in het 2e bedrijf onze aanhang op deze bankjes te krijgen door 2 prachtige omhalen te laten zien. Zelfs onze coach en scheidsrechter konden met een applaus niet achterblijven. De blauwbloes van deze week gaat naar Eddie die vandaag zijn directe tegenstander helemaal zoek speelde, deze vroeg zich na de wedstrijd dan ook af waarom hij hierna toe was gegaan.

John

sv Diemen F10 - Jos Watergraafsmeer F5 2-2 9 aprilOp deze mooie zaterdag moesten onze mannen aantreden tegen de koploper Jos Watergraafsmeer. Waar we uit al 7-3 verloren konden we vandaag “aan de bak”. Vanaf het eerste fluitsignaal van de goed fluitende Mathijs was het wederom wat stroefjes en voorzichtig. De enige aantoonbare activiteit was we-derom langs de lijn alwaar de Leidster van de tegenstander bezig was “met d’r eigen wedstrijd”.Het duurde ook niet lang voordat Jos geheel onverdiend op een 0-1 voorsprong kwam. Waar we anders tot na de rust moesten wachten werden de mouwen direct door onze mannen opgestroopt. Na twee schoten die nog te zacht waren was het Cam”ron die de 1-1 binnen knalde.Dik verdiend. In de rust waren onze jongens best nog wel onder de indruk van de tegenstander die vnl met woord en gebaar duidelijk maakte waarom zij bovenaan stonden. Door aan te geven dat het niet erg is te verliezen van de koploper als je maar je best doet werd er toch nog een schepje bovenop gedaan. Dat ze kampioen worden prima maar niet tegen ons. Vele kansen volgden in de tweede helft maar we misten net even het geluk. Bij een van de spaarzame corners die Jos nog kreeg sprong de bal via via achter Joas 1-2. Daar gaan we toch weer dachten er velen langs de lijn. Maar gelukkig was daar nog één van “de kleinste telgen” uit ons “F10 gezin”, Thijs, die even liet zien waarom hij al een paar keer terecht mee trainde met de F3. 2-2. Een terechte stand die voor ons telt als een overwinning. Ben super trots op jullie. Volgende week de laatste competitiewedstrijd tegen weer een sterkte ploeg, wie weet. . .

Ed

VOORLOPIG schema uittoernooien 2011

25.04.2011 pupillen - D1 - zaterdag Paastoernooi DWV 25.04.2011 junioren - B4 - zondag Geinburgia toernooi 14.05.2011 junioren - C7 - Ilpendam 14.05.2011 pupillen - D4 - zaterdag Geuzen Middenmeer 14.05.2011 pupillen - D5 - zaterdag Ilpendam 14.05.2011 pupillen - E1 - zaterdag VVIJ-toernooi 14.05.2011 pupillen - E3 - zaterdag VVIJ-toernooi 14.05.2011 pupillen - F6 - zaterdag Evert Wilcke Toernooi 14.05.2011 pupillen - F7 - zaterdag SV Koedijk-toernooi 14.05.2011 pupillen - F8 - zaterdag SV Koedijk-toernooi 14.05.2011 junioren - C3 - zondag TOG 14.05.2011 pupillen - E4 - zaterdag ADO 20 Heemskerktoernooi

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 15 svDiemen DeTreffer

UITTOERNOOIEN

14.05.2011 pupillen - E6 - zaterdag ADO 20 Heemskerktoernooi 14.05.2011 pupillen - E7 - zaterdag ADO 20 Heemskerktoernooi 14.05.2011 pupillen - E9 - zaterdag ADO 20 Heemskerktoernooi 15.05.2011 junioren - C5 - zondag SV Koedijk-toernooi 15.05.2011 junioren - C6 - zondag SV Koedijk-toernooi 15.05.2011 pupillen - E2 - zaterdag Ilpendam 21.05.2011 pupillen - F1 - zaterdag Legmeervogelstoernooi 21.05.2011 pupillen - D2 - zaterdag Hinksport/LSVV 21.05.2011 pupillen - D6 - zaterdag Monnickendam-toernooi 21.05.2011 pupillen - D7 - zaterdag Hinksport/LSVV 21.05.2011 pupillen - E6 - zaterdag Geuzen Middenmeer 21.05.2011 pupillen - F2 - zaterdag Hinksport/LSVV 21.05.2011 pupillen - F3 - zaterdag Hinksport/LSVV 21.05.2011 pupillen - F4 - zaterdag Hinksport/LSVV 21.05.2011 pupillen - F5 - zaterdag Geuzen Middenmeer 21.05.2011 pupillen - F7 - zaterdag FC Weesp toernooi 21.05.2011 pupillen - F8 - zaterdag FC Weesp toernooi 21.05.2011 pupillen - F9 - zaterdag IVV 21.05.2011 pupillen - F10 - zaterdag FC Weesp toernooi 21.05.2011 pupillen - F11 - zaterdag FC Weesp toernooi 21.05.2011 pupillen - F12 - zaterdag IVV 21.05.2011 pupillen - D1 - zaterdag Rabobank Top Toernooi 22.05.2011 junioren - C2 - zondag Hinksport/LSVV 22.05.2011 junioren - C4 - zondag IVV 22.05.2011 junioren - C7 - Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E1 - zaterdag SV Koedijk-toernooi 22.05.2011 pupillen - E2 - zaterdag Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E3 - zaterdag SV Koedijk-toernooi 22.05.2011 pupillen - E4 - zaterdag Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E4 - zaterdag Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E5 - zaterdag Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E7 - zaterdag Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E8 - zaterdag Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E9 - zaterdag SV Koedijk-toernooi 22.05.2011 pupillen - E10 - zaterdag Hinksport/LSVV 22.05.2011 pupillen - E11 - zaterdag Hinksport/LSVV 28.05.2011 junioren - C4 - zondag RKAV Volendam toernooi 28.05.2011 pupillen - D3 - zaterdag Amstelland-United 28.05.2011 pupillen - D4 - zaterdag WV-HEDW 28.05.2011 pupillen - D5 - zaterdag WV-HEDW 28.05.2011 pupillen - D6 - zaterdag TABA 28.05.2011 pupillen - D7 - zaterdag BFC 28.05.2011 pupillen - E3 - zaterdag IVV 28.05.2011 pupillen - E4 - zaterdag TABA 28.05.2011 pupillen - E6 - zaterdag IVV 28.05.2011 pupillen - E8 - zaterdag Meteoor-toernooi 28.05.2011 pupillen - E10 - zaterdag IVV 28.05.2011 pupillen - E11 - zaterdag TABA 28.05.2011 pupillen - F2 - zaterdag BFC 28.05.2011 pupillen - F3 - zaterdag BFC 28.05.2011 pupillen - F4 - zaterdag TABA 28.05.2011 pupillen - F9 - zaterdag TABA 28.05.2011 junioren - B4 - zondag WV-HEDW 29.05.2011 junioren - C1 - zondag IVV 29.05.2011 junioren - C3 - zondag WV-HEDW 29.05.2011 junioren - A2 - zondag Geuzen Middenmeer 29.05.2011 junioren - C6 - zondag Eldenia toernooi 02.06.2011 pupillen - D1 - zaterdag VTT 02.06.2011 pupillen - E5 - zaterdag Amstelland-United 02.06.2011 pupillen - E9 - zaterdag Monnickendam-toernooi 02.06.2011 pupillen - F5 - zaterdag Amstelland-United

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 16 svDiemen DeTreffer

02.06.2011 pupillen - F6 - zaterdag Amstelland-United 02.06.2011 pupillen - F10 - zaterdag Monnickendam-toernooi 02.06.2011 pupillen - F11 - zaterdag Monnickendam-toernooi 04.06.2011 junioren - C5 - zondag VV Zeewolde 04.06.2011 junioren - C6 - zondag VV Zeewolde 04.06.2011 pupillen - D3 - zaterdag BFC 04.06.2011 pupillen - E1 - zaterdag Internationaal toernooi Reigerboys 05.06.2011 junioren - B4 - zondag Arsenal toernooi 09.06.2011 - 13.06.2011 junioren - C1 - zondag Eurosportring 09.06.2011 - 13.06.2011 junioren - C2 - zondag Eurosportring 09.06.2011 - 13.06.2011 junioren - B1 - zondag Eurosportring 09.06.2011 - 13.06.2011 junioren - B2 - zondag Eurosportring 10.06.2011 - 13.06.2011 pupillen - D1 - zaterdag Eurosportring 10.06.2011 - 13.06.2011 pupillen - D2 - zaterdag Eurosportring 11.06.2011 - 12.06.2011 pupillen - E1 - zaterdag Eurosportring 11.06.2011 pupillen - F12 - zaterdag cooghtoernooi.kfc1910 18.06.2011 junioren - C1 - zondag Batenburgtoernooi 18.06.2011 junioren - C2 - zondag Batenburgtoernooi 18.06.2011 pupillen - D1 - zaterdag Batenburgtoernooi 18.06.2011 pupillen - D2 - zaterdag Batenburgtoernooi

D1 in 6e Paul Konradt-toernooi van DWV, 2e PaasdagOnze D1 is uitgenodigd voor bovenstaand toernooi, een geweldig sterk bezet toernooi met zes verenigin-gen uit het betaalde voetbal.

Groepsindeling deelnemende verenigingen.GroepA GroepB GroepCA.F.C. A.F.C.’34 Almere City F.C.Excelsior Rotterdam D.W.V. svDiemenv.v. Heerenveen R.B.C. Roosendaal R.K.T.V.C.F.C. Volendam VA Twente/G.A. Eagles F.C. Utrecht

Groepswedstrijden10.30 s.v.Diemen - R.K.T.V.C.11.30 F.C. Utrecht -s.v.Diemen12.30 Almere City F.C. - s.v.DiemenVanaf 13.45 uur vinden de kruisfinales plaats.

NK Voetbal Talenten Toernooi 2010-2011 voor de D1Donderdag 2 Juni JV Oostenburg, Oosterwolde

Met 16 deelnemende verenigingen vanuit alle districten.svDiemenD1speeltinpouleD:

UVS West 2svDiemen West1Pelikaan ZuidDe Weide Noord

SpeelschemaUVS - svDiemen C 10.30Pelikaan - De Weide D 10.30UVS - Pelikaan A 11.30De Weide - svDiemen B 11.30UVS - De Weide C 12.30svDiemen - Pelikaan D 12.30

Vanaf 13.30 uur vinden de kruisfinales plaats.

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 17 svDiemen DeTreffer

Robin van der Meulen stopt met voetballenOp maandagavond 11 april speelde Robin van der Meulen (doelman) zijn laatste wedstrijd op de velden van sv Diemen. Tijdens de wedstrijd sv Die-men A2 - Waterwijk A2 (3-1) kreeg Robin een welverdiende publiekswissel. Eind 2007 kreeg Robin te horen dat hij botkanker had en dat chemokuren zijn deel werden. Op 23 januari 2008 werd Robin geopereerd en hoopte hij op een botbesparende operatie. De hoop was tevergeefs zijn linkeronder-been moest worden geamputeerd en een zware tijd volgde. Maar al vlak na

zijn operatie en tijdens de zware revalidatie liet hij weten “volgend jaar sta ik weer op het veld” en dat stond hij. Hij bleef tijdens zijn revalidatie zijn team volgen en was vaak bij de wedstrijden aan-wezig. De eerste wedstrijd die Robin speelde, zondag 6 sep-tember 2009, was thuis de wed-strijd sv Diemen A2- Velsen A1 (2-1). Begonnen met een over-winning en geëindigd met een overwinning.Robin gaat speerwerpen en. . . “De Paralympics” is zijn doel. Denk nu niet dat gaat niet lukken, Robin is een gedreven jon-gen die weet wat hij wil, ik denk dat Londen nog te vroeg komt maar over vier jaar. . . De zomer Paralympics 2016 worden ge-houden van 5 tot 21 augustus in Rio de Janeiro in Brazilië. Als Robin ergens naar toe werkt moet het ook wel een fraaie plaats zijn en het liefst niet naast de deur.Robin ik heb je de laatste twee jaar vaak zien spelen als ik naar mijn kleinzoon kwam kijken, ik heb genoten van je gedre-venheid en inzet, ik wens je heel veel succes in je carrière als speerwerper, dat gaat zeker lukken!!!

Tinus PostWedstrijdcoördinator A-junioren Paul Smit overhandigt Robin na zijn laatste wedstrijd een ingelijst shirt van de ZON-sel. en een foto van hemzelf met daarom heen teksten van de A2 spelers.

Nog één keer samen met het team op de foto.

Foto’s Evert “snapshot” Molewijk.

Page 18: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 18 svDiemen DeTreffer

Paaszaterdag & PaasmaandagHet Sjef van der Heidentoernooi voor D-, E- & F-pupillen

Op beide dagen begint het toernooi om 09.00 uur.Het is buitengewoon verstandig om op de fiets te komen als het even kan.

Vooral op Paaszaterdag zal de parkeerruimte aan de krappe kant zijn.

sv Diemen C1 – Almere City C1 4-1 17 aprilDe nummer 3 tegen de nummer 4, hoe spannend wil je het hebben? Diemen kwam flitsend uit de start-blokken: al in de eerste minuut was er een grote kans voor Anthony op aangeven van Salim, maar hij schoot slapjes in de handen van de keeper. Wat Almere daar tegenover kon stellen was een afstands-schotje dat ver naast ging. Het was daarna een open strijd die vooral op het middenveld gestreden werd. Uit een prima aanval over meerdere schijven kon Anthony 1-0 maken met een lage schuiver in de hoek. Uit een schot van Jeroen waar de keeper het lastig mee had en los liet kon Nidal in de rebound binnentik-ken (2-0). Bracht zijn nummer 13 toch nog geluk. Bij een goeie één-twee tussen Hans en Anthony ging de bal maar net naast. Ondertussen stond de vlagger van Almere lekker te vlaggen, soms iets te veel naar het oordeel van Magdy. Almere kon bijna iets terug doen bij een vrije trap en bij een corner, maar de ver-dediging van Diemen stond goed opgesteld. Uit een prima uitgespeelde counter kon Ilias met links zo vrij als een vogel binnenschieten na goed werk van Salim en Anthony. Dat was dus 3-0 en ook de ruststand. De tweede helft begon erg rommelig en werd kapot gefloten door de vele overtredingen en het gevlag van Almere. Het was niet om aan te zien en soms wou ik dat ik ergens anders was (lekker in het zonnetje op een terrasje bijvoorbeeld met een biertje in mijn hand…). Het was van beide kanten niet om aan te zien. Het dieptepunt was nog wel toen een verdediger van Almere finaal over de bal maaide… Het hoogtepunt van die periode was een schuiver van Anthony die naast het doel verdween. Een ander schot van hem ging over terwijl hij ondertussen een bloedlip op-gelopen had. In deze fase kregen Tim en Emmanuel een gele kaart. Ook langs de kant ging het er heftig aan toe. Tot 2x toe werd de leiding van Die-men door de vlagger van Almere ter verantwoording geroepen. De scheids-rechter gunde Almere nog een kadootje: een ogenschijnlijk correcte sliding van Bart op de bal werd bestraft met een penalty. Die ging uiteraard het doel in (3-1). Diemen kon daar in de slotfase nog wat tegenover stellen. Hans ging goed door en schoot op doel. De keeper redde nog met zijn voet maar in de rebound was het Marwan die zijn goaltje alweer meepikte (4-1). Emmanuel kreeg nog een grote kans maar hij schoot tegen de keeper. Kortom, het was een heftig wedstrijdje, terecht door Diemen gewonnen, waarmee de 2e plek wordt overgenomen van Weesp, dat met 5-1 verloor van OSV. Het filmpje is vanaf dinsdag te zien op: http://www.youtube.com/user/martinernest1965

Martin

sv Diemen D4 – Ouderkerk D2 5-2 16 aprilVerslag leggen voor een winnend team is leuker dan een verhaal schrijven over een verliezend team. Van-uit een objectieve houding mag het niet uitmaken natuurlijk, maar vanuit ‘vaderlijke’ subjectiviteit geldt de eerste zin wel in enige mate. Zowaar heeft onze D4 aan het einde van dit competitieseizoen de stijgende lijn te pakken.Een geconcentreerd spelende thuisploeg wist met goed verdedigend en aanvallend positiespel de bezoe-kende club Ouderkerk van de eigen goal weg te houden en kansen te creëren. Dankzij gastspeler Matthew kwamen de Diemenaren verdiend op voorsprong. Een verdedigend foutje bracht Ouderkerk tegen de rust weer langszij.In de tweede helft bleef onze D4 domineren en goede kansen voor Lorenzo en Dardy misten maar net het doel van de tegenstander, maar de al eerder genoemde Matthew scoorde knap 2-1. Een vervolgens mooi genomen vrije trap door Sven werd fraai ingekopt door Dardy en D4 nam meer afstand met 3-1. Een alerte Robert scoorde het vierde en vijfde doelpunt en met nog een doelpunt voor Ouderkerk gaat de wedstrijd met 5-2 de historie in. Heel knap gespeeld en een welverdiende overwinning.

René Lammertsen

Page 19: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 19 svDiemen DeTreffer

Jong Aalsmeer U E1 – sv Diemen E1 9-0 16 aprilIk weet eigenlijk niet goed wat ik moet schrijven. Ja, de stand staat goed – goed verloren dus. Voor de wedstrijd had Arno iets gezegd als: “Jongens we gaan er-voor. Fel beginnen, niet te afwachtend en gaan voor de bal. We houden de nul.” Jullie hadden allemaal ja gezegd en waren het ook vast van plan. Nou de nul hou-den, hebben jullie gedaan, maar dan de verkeerde kant op.Dit is de eerste wedstrijd dat jullie helemaal niet gescoord hebben. We kunnen ook niets de ‘schuld’ geven of als excuus gebruiken. Aalsmeer was niet hard, duwend of trappend maar gewoon beter vandaag. De scheids was wel wat partijdig, maar dat had misschien alleen de – voor mij onterechte – penalty voorkomen kunnen hebben. Het was simpel een volledige off-day voor het hele team - niets lukte.Met de rust was het 4-0; zelfs toen hadden wij nog de hoop dat jullie je na de rust konden herpakken. En toen ging het ook echt even beter. Maar toen de kansen er niet in wilden en er toch weer een tegendoel-punt kwam, gingen de koppies definitief hangen en geloofden jullie er zelf ook niet meer in. Zelfs de pe-nalty’s na de wedstrijd gingen slecht. Zoals Bart en Quinten net tegen mij zeiden: “de wedstrijd was triest, dus dan eindigen we ook maar triest”.Wat ik dan toch wel heel knap van jullie vind, is dat jullie bleven voetballen. Jullie gingen niet afreageren op de tegenstanders en bleven sportief. Dat is klasse.Jullie staan 2e in een goede poule in de hoofdklasse - en dat is iets om gewoon trots op te zijn. Nog 1 of 2 competitie-wedstrijden, onthoud vandaag als hoe het niet moet en ga de volgende wedstrijden weer po-sitief in. Ga ervoor !!

Judith

sv Diemen E9 - Amstelland United E4 2-3 16 aprilHet was een prachtige zonnige ochtend voor de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd begon echter niet zo mooi als het weer. We konden niet lekker combineren en aanvallen, en we verloren vrij vaak de bal, net als de tegenstander overigens. Beide partijen kregen niet veel scoringskansen in de eerste helft, waardoor we met 0-0 gingen rusten.In de tweede helft werd er beter gespeeld, waardoor er ook meer kansen kwamen, maar die werden niet benut door ons. Bij balverlies waren we steeds te laat terug, en het was ook niet verwonderlijk dat we in rap tempo 0-3 achter kwamen te staan. Pas op dat moment werd de ploeg een beetje wakker en werd er met meer energie gespeeld. Dan zie je meteen dat er toch makkelijk gescoord kan worden. We konden uiteindelijk terugkomen tot 2-3, waardoor het toch nog weer spannend werd in de slotminuten. Helaas pin-dakaas kwam de opleving veel te laat om de wedstrijd nog te doen keren en de wedstrijd in ons voordeel te beslissen, waardoor het 2-3 is gebleven. Al met al toch nog een spannende wedstrijd als afsluiting van een mooi en spannend seizoen.

Rick

Arsenal F1 - sv Diemen F3 3-2 16 aprilDe laatste competitiewedstrijd van de F3 met nog een kleine kans op het kampioenschap. Voorland moest immers nog 3 wedstrijden spelen en zou misschien nog ergens puntjes laten liggen. Maar ja, eerst maar

eens winnen bij Arsenal. De thuiswedstrijd was een makkelijke overwinning voor de F3, maar helaas d a t werd het vandaag niet.

Z o - als vaker dit seizoen had de tegenstander ineens andere (grotere) kinderen in het veld en was het toch echt een ander team dan een maand geleden. Het begon met-

een spannend en al vrij snel viel de 1-0 voor Arsenal. Daarna kreeg Diemen een paar goeie kansen, maar het geluk zat echt niet mee. Mooie ballen van Tim op de paal en net naast, die er normaal gesproken altijd in gingen dit seizoen. Gelukkig maakte Pelle nog wel voor de rust een knap doelpunt. 1-1 was de ruststand.De tweede helft ging eerst gelijk op, maar toch viel door een rare klutsgoal de 2-1 en vrij snel erachter aan door een onhoudbaar schot de 3-1. De F3 probeerde nog wel van alles en bleef ervoor vechten. Dat werd beloond door een mooi doelpunt van Yannick. Toen werd het nog even heel spannend, we kregen nog een paar kans-

jes, nog een bal op de paal, maar het mocht niet meer lukken. De eindstand 3-2 voor Arsenal. Jammer jongens, we hadden het jullie echt gegund. Het was een hele leuke competitie waarin jullie steeds beter gingen samenspelen en jullie mogen trots zijn op de 2e plek. Volgende week hebben we ons eigen paas-tournooi, waar we weer van jullie mogen gaan genieten langs de kant.

Petra Brinkhof

Page 20: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 20 svDiemen DeTreffer

AFC F6 - sv Diemen F5 11-1 16 aprilDe laatste competitiewedstrijd van het voetbalseizoen was dan aangebroken. Doordat we het in het na-jaar zo goed gedaan hebben (3e plaats) werden we in een zeer zware poule gezet. Dit resulteerde in de voorjaarscompetitie in veel tegentreffers maar vaak toch wel geflatteerd. Vandaag was het dan tegen AFC die nog kans maakte op het kampioenschap, maar wel afhankelijk was van een nederlaag van Tos-Actief. Tegen Tos speelden onze blauwbloezen 2 maal een fantastische partij en wisten als een van de weinige teams een punt (4-4) af te snoepen. Vandaag was voor onze blauwbloezen de koek op. AFC wist vrij ge-makkelijk de winst naar zich toe te trekken.

We gingen met een 5-0 de rust in, de tweede helft was voor ons belangrijk om in ieder geval toch te scoren. Dit gebeurde meer dan terecht dan ook, Nick maakte met een listig rolletje de eretreffer. Uiteindelijk had AFC toch niet genoeg aan de overwinning want doordat Tos-Actief met 3-2 won ging deze er met de schaal vandoor. De blauwbloes van deze week gaat naar Timo die vandaag weer op meerder plaatsen in het veld aanwezig was en kranig zijn mannetje stond. Jongens op basis van jullie inzet valt niets op aan te merken die is echt formidabel, maar wat heel belangrijk is, vooral naar het nieuwe seizoen toe, want dan gaan we als E(chte mannen) tjes

aan het werk. Winnen doe je met het gehele team het maakt niet uit wie er scoort, er is nog nooit een team geweest die door één speler kampioen is geworden. De mooiste opmerking van dit seizoen kwam juist vandaag dan ook van onze rechtsback, doordat een medespeler na de wedstrijd aangaf dat we volgende week het paastoernooi gingen spelen, hierop antwoordde onze back dan gevat met de woorden “dan mag je volgende week wel gaan passen (overspelen)”.

John

New Amsterdam F1 – sv Diemen F7 13-0 16 aprilZaterdag 16 april reisde de F7 van Diemen naar Amsterdam Noord om tegen de koploper aan te treden. Uitgeslapen kwamen we op tijd aan bij het complex dat ooit is opgericht door de oud ajacied Nordin Woo-ter. Het complex ziet er behoorlijk vervallen uit terwijl het toch door een aantal vooraanstaande sponsors wordt ondersteund. Even voor 10.00 uur betraden onze mannen (en vrouw) het veld om alvast warm te worden. Helaas was onze spits Dijon wegens griep uitgevallen, maar waarschijnlijk zouden we deze wedstrijd niet zo heel veel aan aanvallen toekomen aangezien deze ploeg uit Noord alle wedstrijden met gemak gewonnen hadden. Het was zaak om de het doel van keeper Stijn zo lang mogelijk schoon te hou-den. Ondertussen werkte de F1 van New Amsterdam op professionele wijze hun warming-up af terwijl de F7 toekeek. Klokslag 10.00 uur werd er afgetrapt, de F7 vormde en soort schild rond het doel en deed er alles aan om het schieten op het doel van sv Diemen te beletten. “We” hielden lang stand, de 1 na het andere schot werd gekeerd door Stijn of vloog over het doel. Maar het mocht niet baten, na 4 minuten schoot de spits van hun vanaf een meter of 12 hoog in het doel, Stijn kon er onmogelijk bij. Het doel van de F7 werd bele-gerd door schoten, diverse malen wierpen onze dappere strijders zich in de baan van de schoten die door de spelers van New Amsterdam werden afgevuurd.Het spel ging verder en er was geen houden aan, New Amsterdam beheerste het positiespel als geen an-der en de bal werd a la Barca over en weer gespeeld. Onze F7 rende van links naar rechts. Met man en macht maar ook door goed samenwerken werd er geprobeerd zoveel mogelijk doelpunten te voorkomen. Het mocht niet baten de een na de andere goal viel, en het waren stuk voor stuk nog mooie doelpunten ook. Met de rust was het 10-0 voor New Amsterdam.De F7 zat er wel een beetje doorheen, maar alle spelers konden zich toch nog opladen voor de 2e helft een glas limonade doet wonderen, het doel was om minder tegendoelpunten te krijgen en om zelf 1 keer te scoren. Op naar de 2e helft. Het ging de 2e helft ietsje beter, de voorhoede (Bastiaan en Renée) waren beide een keer in de buurt van het doel gekomen wat op zich al heel knap was.Uiteindelijk werd er toch nog 3 keer gescoord door New Amsterdam en zijn zij de terechte kampioen ge-worden. Eindstand 13-0. Na afloop werd New Amsterdam onthaald met bloemen, medailles en natuurlijk de kampioensbeker.Na de wedstrijd werden natuurlijk nog wel penalty’s geschoten Shay, Kaleb (schiet ze vaak raak!), Basti-aan, Stijn, Sam en Renée schoten raak. Vooral de penalty van Renée zat er goed in, die was tijdens de wedstrijd extra getergd geraakt maar daar had ze zich niet door laten afleiden wat erg knap was!Het seizoen zit erop, nu nog wat voorjaarstoernooien en dan zullen aan aantal van jullie doorstromen naar de E pupillen! Komend weekend is er bij sv Diemen het jaarlijkse Sjef van der Heiden toernooi, ik weet zeker dat we dan weer voor de prijzen meedoen!Tot zaterdag!

Occo

Page 21: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 21 svDiemen DeTreffer

sv Diemen F10 - Zuid Oost United F5 2-7 16 aprilNaar we dachten onze laatste competitiewedstrijd tegen de vermoedelijke kampioen uit onze poule. Een prachtige zater-dagochtend en onze mannen hadden er duidelijk zin in. We waren nog niet koud 10 minuten op weg of Thijs ramde al de 1-0 binnen. Gevolgd niet kort daarop door de 2-0 van diezelfde Thijs. Nadat ik langs de kant 3x in mijn armen was geknepen voor deze fantastische voorsprong voelde Zuid Oost United wellicht ook die kneepjes. De machine begon te lopen. Nog voor rust stonden ze al met 2-3 voor. Toch wederom weer de complimenten voor de fantastische inzet die wij toonden. Ach-ter staan of niet toch door blijven gaan en ze de overwinning niet kado geven. Uiteindelijk werd het 2-7 maar dat waren we al snel vergeten door het patatje na afloop aangeboden door de fam. Bakker.

Ed

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Nieuw West 4 – sv Diemen 3 4-0 10 aprilSchokkende uitslag na een erbarmelijke wedstrijd. Voetballend begonnen we wel aardig en we kregen in ‘t 1e half uur toch wel ’n paar redelijke kansen. Michel ging al na ’n paar minuten alleen op de keeper af. De ballenvanger kwam heel ver uitlopen en ‘n fitte Muis had hem wellicht gewoon omspeeld, maar nog aangeslagen van de doodschop vorige week op z’n enkel besloot hij te lobben. De bal ging naast. Dhr. Baggio kreeg ’n paar halve kansen, waaronder ’n kopbal en ook Dhr. Winkel wist het net nét niet te vinden bij ’n pegel van rand 16. De Thuisfluiter had al een flagrant buitenspelgeval laten gaan waardoor er 3 man tegelijk op Foeke afkwamen maar niet wisten te scoren, maar in het verloop van de 1e helft eiste de man steeds meer de hoofdrol op. Menig Diemernees stak meer energie in het zich storen aan de Partijdige dan in hun eigen spel. Tuurlijk was het ’n aanfluiting wat de man deed, hij presteerde het zelfs om bij ’n overtre-ding van Peter welgeteld 3 man de gele kaart te geven, maar alle protesten en gemekker waren natuurlijk koren op zijn molen en vanuit Diemer perspectief erg dom.

De scheids was de 2e helft vervangen, nu eentje zonder klok en met een groot ge-brek aan spelregelkennis. Door blessures verdwenen bij ons Mies en Ak en derhalve veel voetballend vermogen. Nieuw West kreeg steeds meer grip en wist dat tot uiting te brengen in 2 goede goals. Diemen probeerde zich te herpakken en het welbe-kende schepje er boven op te doen. Deano bleef echter op ’n eiland staan en zelfs met Mannie aan zijn zij kwamen de kansen maar niet. Natuurlijk werd ook driekwart van de aanvallen afgevlagd voor buitenspel. Plots floot de Scheids af: einde! Met nog 10 minuten te gaan… In 10 minuten kan nog van alles gebeuren, toch? Vlaggenier Meulensteen ging verhaal halen en de scheids besloot dan toch maar die 10 minuten uit te spelen. Die 2 goals die we minimaal nodig waren die kwamen er ook maar eh…

niet voor ons. Twee weggevertjes werden genadeloos afgestraft. Nul punten. Weg doelsaldo (Pieter:’Nog bedankt voor die 10 minuten, Eef!’). Weg kampioenschap…In de auto op weg naar huis ging Mannies telefoon. Sergio:’WVEDWHVDEHEDW heeft óók verloren!’ Mannie in de doublecheck naar WV gebeld: ‘Van der Vegt hier. Wat heeft jullie 3e gedaan?’ ‘Verloren. 1-0 tegen DRC2.’ Hierna belde ‘n extatische Manus iedere speler uit z’n adresboek en uit die van mij: ‘We hebben het nog in eigen hand!’ Nog 3 wedstrijden te gaan. Bij volle winst zullen we nog 1e staan. Het zal niet makkelijk gaan maar nu moeten we écht volle bak, mannen! Doe het!

Dr. Evil Eef Erwt

Page 22: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 22 svDiemen DeTreffer

sv Diemen 4 – FC Weesp 4 3-0 10 aprilNa de off-day vorige week uit bij WV-HEDW nam Diemen 4 het vandaag thuis op tegen FC Weesp, waar eerder dit seizoen nog knullig met 3-2 werd verloren. Met wederom de nodige afzeggingen (Davy, Erwin en Niels ontbraken) werden dit keer Jesse, Jordy, Kasper, Refael en Stef bereid gevonden ons uit de brand te helpen, waarvoor dank! De bezoekers namen de eerste tien minuten van de wedstrijd het initiatief maar verder dan alleen het bal-bezit kwamen de gasten niet. Daarna nam Diemen het heft in handen maar in de rommelige eerste helft

maakte de thuisploeg het de zwaarlijvige keeper van Weesp nog niet al te lastig en gingen beide ploegen na een tumultueuze slotfase rusten met 0-0.De tweede helft daarentegen begon stormachtig. Allereerst besloot de vrouwelijke grens van Weesp de vlag erbij neer te gooien (“ik weet heus wel wat buitenspel is, ik speel in de dames 1”), waarna een vrije trap van Jordy op het hoofd van Kasper belandde en de bal in de boven-hoek achter een kansloze Weesp-keeper plofte: 1-0! Het verzet van de bezoekers was hierna gebroken en konden we aan het doelsaldo gaan

werken. Dit leverde dan ook niet veel later de 2-0 op nadat Mitchell Refael alleen voor de keeper zette, deze omspeelde en met een prachtig hakje doel trof. Een kwartier voor tijd was het opnieuw Mitchell die de bal meegaf aan Danny, die vervolgens – zoals Dirk Kuyt de 5-3 tegen Hongarije maakte – de bal over een grabbelende Weesp-keeper schoot en de 3-0 aantekende. Weesp probeerde in de slotfase nog een eretreffer te maken, maar de verdediging onder aanvoering van keeper Stef wenste hier niet aan mee te werken waardoor voor de 3e keer dit seizoen de ‘nul’ werd gehouden.

Danny

ZRC/Herenmarkt 3 – sv Diemen 3 1-3 17 aprilDe voetbalfilosoof sprak ooit: ‘Een voetbalseizoen moet ergens over gaan. Je moet óf strijden tegen de-gradatie óf voor het kampioenschap. Ergens in het midden eindigen is niks.’ Na jaren kwakkelen met De

Drie is het weer zover, het gaat weer ergens om. Vorige week leken we de strijd om ‘t kampioenschap verloren te hebben bij Nieuw West (4-0) om er achter te komen dat onze naaste con-current, op dat moment WVHEDW3, ook had verloren waardoor

onze voorsprong 3 punten bleef. Blauw Wit 3 wist ons in te halen door in de laatste minuut van Fortius te winnen middels ‘n, volgens ooggetuigen, onterechte penalty. Zodoende stonden ze één punt voor maar met ’n wedstrijd meer gespeeld. Dat betekent dat alleen bij volle winst uit de laatste 3 duels De Gogme-boys aan het langste eind gaan trekken en degene die het eerst puntverlies lijdt het wel kan schudden. Vandaag 2 wedstrijden op het programma: WV won met 9-5 van Nieuw West en Diemen tegen dark horse ZRC. Na al het gefilosofeer waarom we vorige week zo slecht waren, blessures, te veel gemekker tegen de scheids, niet scoren, bleek uiteindelijk het ontbreken vorige week van én de terugkomst deze week van Dhr. Scheffers cruciaal. Zelfs het ontbreken van ons grootste talent, Dhr. De Graeve, kon niet verhinderen dat onder de bezielende leiding van Frankie, met zijn adjudanten Peter, Melvin en Wolf aan zijn zijde, we deze wedstrijd op ’n zeer regelmatige wijze naar de eindstreep wisten te trekken.De 1e helft waren er weinig kansen aan beide zijden. Herenmarkt had er welgeteld nul. Dhr. Vegt, terug van ’n blessure, kopte wél ’n prachtig aangesneden corner van JM binnen. Eigenlijk wou de scheids, die trillend van de zenuwen zijn 1e wedstrijd op seniorenniveau floot, ’n pennel geven wegens hands maar werd over-ruled door de ZRC-aanvoerder(!) die zei dat de bal over de lijn was.Het 1e kwartier van de 2e helft was Diemen op z’n best en wist wederom te scoren. Dhr. Leautaud speelde Dhr. Kasanmoenodo aan maar die liet de bal op gog-mische wijze lopen zodat onze Gastspeler vrij voor de keeper koelbloedig afrondde (2-0). Dezelfde Gast had nóg ’n keer kunnen scoren op aangeven van Dhr. Buis maar miste op ’n haar. De 3-0 was voor Mannie (z’n 21e!) en weer uit ’n corner van Dhr. Winkel. Het laatste half uur speelden we de wedstrijd uit , Dhr. Scheffers teisterde nog de lat met ‘n ziedende vrije trap, en dropen ook de jongens van Blauw Wit af die hun buren van ZRC aan het supporteren waren. De afvaardiging van WV bleef tot het eind en zag de oudste speler op het veld, die van de zenuwen nog om half 3 snachts had zitten Faceboeken, opzichtig blunderen voor de 1-3 eindstand. Voortaan op tijd naar bed, Foeke!Nu nog twee finales. . .

Dr. Evil Erwt

Blauw-Wit A 3 20 13 3 4 42 66 39Diemensv.3 19 13 2 4 41 68 48WV-HEDW 3 20 13 2 5 41 67 40Fortius asv. 3 20 12 1 7 37 84 72Amsterdam SS 4 19 11 1 7 34 58 49Swift 5 20 8 5 7 29 47 33AGB 5 20 8 4 8 28 65 63DRC 2 20 8 3 9 27 57 62Dijk De asv 3 20 6 2 12 20 38 59Nieuw West 4 20 5 2 13 14 61 85ZRC/Herenmarkt 3 19 3 3 13 12 38 58TABA afc 3 19 3 2 14 11 40 81

Kampioenschap nadert voor de zondag-3?

Page 23: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 23 svDiemen DeTreffer

13

Letop!Dewedstrijdeninroodzijnnoginconceptennognietdefinitiefbevestigddoordebond.

12-5-2011 22:00 7315 svDiemen 1 Parkstad sv 6 Sporthallen Zuid P. Landwehr

20-4-2011 21:05 137687 DCG 8 svDiemen 3 Emergo hal 27-4-2011 22:00 137645 TOB 9 svDiemen 3 Oostenburg S.A.E. Moerkamp

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 20 april t/m 12 mei

We zoeken een trainer voor de “lagere” zondagteams op de donderdagavondDoor de groei van het aantal jonge spelers bij de seniorenzondag bestaat er bij het bestuur de behoefte om deze spelers intensiever te gaan begeleiden. De zondag 3 bestaat nu grotendeels uit oudere vedetten die zich zelf nog wel redden. De huidige zondag 4 bestaat grotendeels uit de A3 spelers van vorig jaar.Voor komend seizoen 2011-2012 verwachten we weer wat doorstroom uit de A junioren naar de zondag waardoor we de samenstelling van een 5e team op zondag niet uitsluiten. Ook wordt een andere opzet nagestreefd waarbij we de jeugdige spelers zo dicht als mogelijk tegen de zondagselectie 1/2 willen laten doorgroeien. Want wie weet zitten er in deze groep nog lichamelijke, technische en mentale “laatbloeiers” die op enig moment nog van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de zondagselectie. Om vooral deze jongere spelers goed te begeleiden zoeken we voor de donderdagavond een trainer die van 20.30 uur tot 22.00 uur deze jonge spelers verder kan opleiden naar een hoger spelniveau. Dit op vrijwillige basis. Het is een dankbare taak om dit te doen. Extra begeleiding op de wedstrijddagen zou na-tuurlijk een verder toegevoegde waarde zijn. Heeft u belangstelling dan kunt u dit melden bij bestuurslid Voetbalzaken Zondag Martien van der Vegt,T= 06-42167909. Met hem kunt u verder alle details bespreken.

Page 24: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 24 svDiemen DeTreffer

Programma 23 april14:30 39146 Nieuw West SV 1 svDiemen 1 4e klasse C L. de Graaff

Paasmaandag25april14:00 36528 svDiemen 1 TOG 1 4e klasse E Th.G. Verbij

Zondag1mei11:30 47417 svDiemen 2 Weesp FC 2 2e klasse C A. de Jong14 :00 57029 svDiemen 3 ZRC/Herenmarkt 3 4e klasse 13 14:00 157209 svDiemen A3 New Amsterdam A1 3e klasse P 10:00 67522 svDiemen C2 GeuzenM’meer C1 1e klasse J R. ter Hoeve 9:45 67530 svDiemen C3 TABA C1 1e klasse K P.J.B. Schenk12:00 210379 svDiemen C4 Kon. HFC C2 2e klasse 8

UitwedstrijdenZondag1mei14:00 37639 Graveland ‘s 1 svDiemen 1 4e klasse E L. Bouws11:30 57206 RKAV 4 svDiemen 4 5e klasse 10 11:30 65584 Kon. HFC B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C H. Celik11:30 66096 DCG B1 svDiemen B2 1e klasse I H. Warmerdam10:30 211201 VSV B4 svDiemen B4 3e klasse 18 10:00 67717 Abcoude C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D J. van Agteren

Programma 4, 7 & 8 meiZaterdag7mei14:30 39174 svDiemen 1 Abcoude 1 4e klasse C R.H. Leerling14:00 109173 svDiemen 2 RODA 23 4 5e klasse 505 14:00 123197 svDiemen VE1 GeuzenM’meer VE2 1e klasse 35+ D 10:15 98580 svDiemen E1 BFC E1 Hoofdklasse C 9:00 192978 svDiemen E2 ZSGO/WMS E1 1e klasse 19 9:00 174092 svDiemen F12 Buitenveldert sc F11M 7e klasse 49 9:00 217633 svDiemen F14 Meer de F6 7e klasse 45 10:15 204244 svDiemen MC1 Ouderkerk MC1 2e klasse N

Zondag8mei14:00 37788 svDiemen 1 Voorland 1 4e klasse E 14:00 57667 svDiemen 4 Overamstel 2 5e klasse 10 12:00 127923 svDiemen A1 Blauw Wit A A1 4e divisie A S. de Vries10:00 65592 svDiemen B1 AS 80 B1 Hoofdklasse C E. Mulder12:00 66103 svDiemen B2 Zeeburgia B1 1e klasse I J. Primowees10:00 211237 svDiemen B4 Waterwijk B7 3e klasse 18 11:45 67723 svDiemen C1 AS 80 C1 Hoofdklasse D Y. Akyuz9:45 209971 svDiemen C4 Meteoor C1 2e klasse 8

Programma 25 april & 1 mei

Page 25: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 25 svDiemen DeTreffer

UitwedstrijdenWoensdag4mei18:30 96587 Elinkwijk D1 svDiemen D1 2e divisie A

Zaterdag7mei11:00 143457 Jong Aalsmeer U. D1 svDiemen D2 1e klasse F11:15 206428 GeuzenM’meer D2 svDiemen D4 2e klasse 37 9:00 206438 Swift D4 svDiemen D6 3e klasse 40 9:30 190566 Ajax E2 svDiemen E3 1e klasse 20 9:00 190561 Zeeburgia E5 svDiemen E7 3e klasse 29 9:00 184072 Swift E11 svDiemen E10 6e klasse 26 9:00 218814 GeuzenM’meer F2 svDiemen F6 4e klasse 29 9:00 172300 Eendracht’82 F2 svDiemen F9 7e klasse 44 9:00 214859 Legmeervogels F10 svDiemen F10 7e klasse 4311:00 209326 RKDES F7 svDiemen F13 7e klasse 5013:00 197540 Hillegom MB1 svDiemen MB1 1e klasse A

Zondag8mei11:30 47495 JOS/W’graafsmeer 3 svDiemen 2 2e klasse C12:00 57714 Adam Seref Spor 4 svDiemen 3 4e klasse 1310:00 157225 Swift A2 svDiemen A3 3e klasse P11:00 211132 Waterwijk B4 svDiemen B3 2e klasse 10

Programma 12, 14 & 15 meiDonderdag12mei17:15 193996 svDiemen E3 AFC E4 1e klasse 20

Zaterdag14mei 9:00 204648 svDiemen D4 RODA 23 D5 2e klasse 3710:15 196156 svDiemen E10 AFC E17 6e klasse 2610:00 215382 svDiemen F6 Meer de F3 4e klasse 29 9:00 214905 svDiemen F9 JOS/W’graafsmeer F6 7e klasse 44 9:00 180465 svDiemen F10 GeuzenM’meer F7 7e klasse 43 9:00 209219 svDiemen F13 RKAVIC F5 7e klasse 5010:30 197501 svDiemen MB1 VSV MB1 1e klasse A

Zondag15mei12:00 157218 svDiemen A3 Meer de A2 3e klasse P

UitwedstrijdenZaterdag14mei14:30 87318 Ouderkerk 4 svDiemen 2 5e klasse 505 9:00 96607 Pancratius E2 svDiemen E1 Hoofdklasse C12:30 192518 SDZ MF1 svDiemen F12 7e klasse 4910:45 217634 SDZ F12 svDiemen F14 7e klasse 45

Zondag15mei14:00 37835 TOG 1 svDiemen 1 4e klasse E12:00 66136 JOS/W’graafsmeer B1 svDiemen B2 1e klasse I12:30 211204 Buitenboys B7 svDiemen B4 3e klasse 1811:00 67730 Castricum C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D

Programma 21 meiZaterdag21mei14:30 87336 Meteoor VE2 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D

Page 26: De Treffer 2010-2011 - 2011-04-18

  nr. 17  18 april 2011 26 svDiemen DeTreffer

Minitreffers

Iederezaterdag-enzondagochtendkuntuom08.25,08.55,09.25enom9.55uurbeluisterenofuwwedstrijdwelofnietdoorgaat.Op103.3opdekabelenop106.1indeether,ditallesop:

RADIO Diemen

Ik geef niet vaak een advies, u zoekt het veel gevallen toch zelf uit, maar nu. Als u Paaszaterdag 23 of Paasmaandag 25 april de wedstrijden van het Sjef van der Hei-dentoernooi komt bezoeken, kom dan op de FIETS. Op de FIETS??? Doe het nu maar, want ik ben bang dat als u met de auto komt u die om de hoek vlak bij uw huis moet parkeren. Er worden zo’n 1000 spelertjes verwacht die 2 dagen, plus hun

ouders,vandaar.

Op diezelfde Paaszaterdag, 23 april, moet er om 07.00 uur een par-tytent worden opgezet, daar komen we nog een paar handen te kort. Als u denkt ik ben wel een handige jongen/meisje, meldt u dan bij Elly Oudshoorn [email protected] . U heeft dan in ieder

geval een extra lange dag en onze dank is groot.

Voor jongens onder 12 Amsterdam Noord/Oost is Tristan Buis uitgenodigd. Tristan speelt een wedstrijd tegen Amsterdam Zuid/West op woensdag 20 april. Veel succes Tristan!!!

Vorige week maandag heeft Collin Seedorf een testwedstrijd gespeeld bij FC Utrecht!

Op dinsdag 12 en woensdag 13 april heeft Shaquille Imanuel zijn klasse mogen tonen ook al bij FC Utrecht.

Het blijft druk voor onze spelers, op dinsdag 12 april heeft Salim Mansouri een oe-fenwedstrijd gespeeld in het team onder 14 jaar van de KNVB. En a.s. woensdag 20 april speelt Salim een toernooi met dit team, een drukke tijd voor je.

De volgende uitgave van het clubblad is niet op maandag 2 mei, maar vrijdag 29 april. Uw kopij kunt u inleveren tot donderdag 28 april 20.00 uur. Het volgende nummer

komt uit eind juni, met daarin in ieder geval alle eindstanden.

Kijkt u vooral naar pagina 6, daar vindt u de namen van de leden die nog steeds hun con-tributie niet hebben voldaan. Het bestuur heeft besloten dat zij niet meer mogen spelen, totdat de contributie is voldaan. Tja, iedereen moet aan zijn verplichtingen voldoen.Op vrijdag 8 april werden Melissa en Lars Haas de trotste mamma en pappa van INDY een wolk van een dochter van 3380 gram. Melissa en Lars van harte gefeliciteerd met jullie Indy. Ik moet oma en opa Haas, Marga en Simon, natuurlijk ook feliciteren met hun kleindochter, trouwens Simon liep al weken lang met z’n borst vooruit bij sv Diemen.

Hoe dicht geluk en verdriet bij elkaar liggen bleek maar weer eens op diezelfde vrijdag 8 april. Want behalve de geboorte van hun kleindochter, kregen Marga en Simon te horen dat Simon ernstig ziek is. Begin van deze week is Simon 2 dagen opgenomen geweest voor een chemokuur en op woensdag nog een vervolg. Simon moet om de veertien dagen voor controle van zijn bloed naar het ziekenhuis. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt bekeken hoe men verder met de behandeling zal gaan. Simon we denken aan je en steunen je!!!