De Treffer december 2011

21
TREFFER 1 COLOFON De Treffer clubblad van Vios. Verschijnt 9 x per jaar Oplage 700 exemplaren CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected] Bestuur: Voorzitter: Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris : Roelie van Wijgeeren 0578-570911 Penningmeester: Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris: Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie: Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken: Piet Pol 0578-573366 Pr: Het bestuur Activiteiten : Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter: Hiddo de Vries 0578-576718 Commissies: Ontspanningscommissie: Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie: Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie: Erik de Vries 0578-576718 PR commissie: Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios: Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer: Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected] Inhoudsopgave 25 e jaargang nr. 8 november 2011 Pagina 1 Colofon+inhoudsopgave Pagina 2 Van de redactie Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 4 Bordsponsoren Pagina 5 Modern Kerstfeest Pagina 6 Klaverjassen /Jokeren Pagina 7 Activiteiten overzicht Pagina 8 Kerstbingo Pagina 9 Voetbalvaria Pagina 10 Ledenmutaties/Obstructie Pagina 11 Midwinterloop Pagina 12 Poster Pagina 13 Matrix Pagina 14/15/16 Enquête Pagina 17 Uitnodiging Pagina 18 Advertentie Pafina 19 Oliebollen Pagina 20 In memoriam

description

De Treffer december 2011

Transcript of De Treffer december 2011

Page 1: De Treffer december 2011

TREFFER 1

COLOFON De Treffer clubblad van Vios. Verschijnt 9 x per jaar Oplage 700 exemplaren

CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected]

Bestuur: Voorzitter:

Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris :

Roelie van Wijgeeren 0578-570911 Penningmeester:

Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris:

Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie:

Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken:

Piet Pol 0578-573366 Pr:

Het bestuur Activiteiten :

Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter:

Hiddo de Vries 0578-576718

Commissies: Ontspanningscommissie:

Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie:

Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie:

Erik de Vries 0578-576718 PR commissie:

Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios:

Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer:

Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected]

Inhoudsopgave

25e jaargang nr. 8 november 2011 Pagina 1 Colofon+inhoudsopgave Pagina 2 Van de redactie Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 4 Bordsponsoren Pagina 5 Modern Kerstfeest Pagina 6 Klaverjassen /Jokeren Pagina 7 Activiteiten overzicht Pagina 8 Kerstbingo Pagina 9 Voetbalvaria Pagina 10 Ledenmutaties/Obstructie Pagina 11 Midwinterloop Pagina 12 Poster Pagina 13 Matrix Pagina 14/15/16 Enquête Pagina 17 Uitnodiging Pagina 18 Advertentie Pafina 19 Oliebollen Pagina 20 In memoriam

Page 2: De Treffer december 2011

TREFFER 2

25e jaargang nr.9 december2011. Op het moment van schrijven kijk ik door het raam naar buiten en zie dat het erg somber weer is. De mist houd ons al enkele dagen in de greep, maar laten we hopen dat dit gauw voorbij is. Het einde van het jaar is in zicht en dit is dan ook de laatste treffer van dit jaar. De komende maanden zal het voetbalprogramma dan ook voor het grootste gedeelte stil liggen. Er zullen ongetwijfeld enkele oefenwedstrijden plaatsvinden mits de weersomstandigheden dit toe laten. Op het programma staan verder diverse activiteiten zoals het zaalvoetbal voor de jeugd op 27 december, voor de senioren staan deze gepland voor 28 december. Ook is er weer de jaarlijkse oliebollenactie, zie elders in dit blad. De nieuwjaarsreceptie zal op vrijdagavond 6 januari 2012 worden gehouden in de kantine. Deze begint om 19.30 uur. Zaterdag 7 januari 2012 wordt de jaarlijkse Midwinterloop gehouden. Verderop in dit blad kunt u het programma lezen. De redactie is met een werkgroep bezig om uit te zoeken in welke vorm de treffer moet doorgaan. Er is verderop in de treffer een enquête formulier geplaatst waarin u wordt gevraagd uw mening te geven over eventuele wijzigingen cq. verbeteringen. Vul dit formulier in, en doe dit dan in de copybus die in de hal hangt .De `werkgroep zal deze gegevens beoordelen en waar nodig aanpassen. U kunt ook via de Vios site reageren. De inleverdata voor het jaar 2012 zijn voorlopig vastgesteld op. 28 Januari 25 Februari 24 Maart 21 April 19 Mei Noteer deze data alvast in uw agenda. Rest ons alleen nog uw allen een fijne kerst en gelukkig maar vooral een gezond 2012 toe te wensen. Veel leesplezier.

Page 3: De Treffer december 2011

TREFFER 3

De laatste Treffer voor 2011 al weer, als ik dan even terugkijk hebben er ook dit jaar weer veel dingen plaatsgevonden bij VIOS. Tijdens de ledenvergadering van 31 oktober hebben wij ook teruggekeken, maar er is ook met elkaar gesproken over de toekomst. Zoals wij gewend zijn waren er weer veel leden op deze jaarlijkse vergadering, onze vereniging leeft en dat zie je ook terug aan de opkomst van deze bijeenkomst. Het bestuur heeft verslag gedaan van het seizoen 2010/2011 en de meerjarenbegroting is vastgesteld. VIOS is een gezonde vereniging, het ledenaantal groeit en het financiële huis is meer dan op orde. Een gezonde basis om op voort te bouwen. Het seizoensplan 2011/2012 is door de ledenvergadering besproken en vastgesteld. VIOS ligt op koers met de realisatie van haar strategische agenda, wanneer dit seizoen is afgelopen dan is de verwachting dat het plan voor meer dan 50% gereed is. Er is ook uitgebreid stil gestaan bij de plannen van de gemeente Epe om het onderhoud van de sportvelden te privatiseren, bezuinigingen door te voeren en dit in combinatie met de aanleg van kunstgras. Via het bestuur heeft VIOS in het voorjaar constructief meegedacht over de mogelijkheden hiertoe, verwachting is dat in de 1e helft van 2012 meer duidelijk is over de aanleg van kunstgras en de mogelijke bezuinigingen. Mooi is het om te zien dat de renovatie van het multifunctioneel clubgebouw vordert. De bouwcommissie stuurt er op aan om voor de winter glas en waterdicht te zijn zodat in de winter en het voorjaar de afbouw kan plaatsvinden. Daarmee ligt dit project op planning en nog mooier, het gebouw komt er fantastisch uit te zien. Een nieuw pareltje op ons sportpark. Tijdens de ledenvergadering is ook de nieuwe VIOS website gelanceerd. De webredactie heeft hier veel inzet voor gepleegd en het resultaat is heel mooi. De redactie gaat de site nu verder uitbouwen, met name de techniek achter deze nieuwe site geeft veel meer mogelijkheden dan de site die jaren trouw dienst heeft gedaan. De Dankjewelavond komt ook terug op de agenda van VIOS, in de komende periode zullen hiervoor ideeën ontwikkeld worden over hoe en wanneer dit plaats zal vinden. Van het sponsorfront waren ook goede berichten te melden aan de leden. De sponsorcommissie heeft een nieuw kledingsponsorconcept gelanceerd die aansluit bij de sponsoren. Zo zullen vanaf 1 januari 2012 een groot aantal teams in nieuwe tenue‟s voetballen. VIOS 1,2 en A1 krijgen als sponsors Ophof Infra en Restaurant Kapadokya. De junioren B1, C1, C2 en C3 krijgen als sponsoren GMM luchttechniek en Egbert Veldhuis kwekerij en hovenier. Ook voor de G-voetballers zijn twee bedrijven gevonden die dit team volledig in de kleren gaan steken. Deze bedrijven zijn Autoschadebedrijf De Wilde en Erkelens Administratie en Fiscale diensten. Een mooi resultaat dat, ondanks economisch zwaardere tijden, deze bedrijven ook op deze manier zich verbonden hebben met VIOS. Tijdens de ledenvergadering hebben twee bestuurleden afscheid genomen. Frits Prins heeft als Secretaris a.i. een klein jaar ons met allerlei zaken bijgestaan. Zo is de ledenadministratie op orde gebracht en heeft hij zorg gedragen voor de verlenging van vele KNVB pasjes. Ook Jacqueline Veldhuis heeft haar bestuursfunctie beëindigd, zij kon simpelweg haar bestuursfunctie niet combineren met de rol van kantinebeheerder. Dankzij Jacqueline zijn de verschillende activiteiten bij VIOS altijd enthousiast opgezet en uitgevoerd de Activiteitencommissie staat als een huis en dat is haar verdienste. Beide, ondertussen kregen een warm en verdient applaus van de leden. Naast de aftredende bestuursleden hebben wij Roelie van Wijngeeren begroet als secretaris, zij kent als voormalig meidencoördinator de vereniging al goed en met haar achtergrond kan zij een prima bijdrage gaan leveren aan het verder uitbouwen van VIOS.

Page 4: De Treffer december 2011

TREFFER 4

Rest mij aan het eind van deze bijdrage alle vrijwilligers te bedanken die ook dit jaar weer alles uit de kast hebben gehaald om VIOS te laten draaien. Ook in 2011 heeft VIOS stappen gezet richting de toekomst! De periode tussen kerst en oud & nieuw is de gelegenheid om even te bezinnen en terug te kijken. Ik wens een ieder goede gezegende kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe. Namens het bestuur nodig ik leden, vrijwilligers, supporters, relaties en sponsoren van harte uit voor onze nieuwjaarsreceptie, traditioneel op de eerste vrijdag van het nieuw jaar. Ik ontmoet u graag op 6 januari 2012 om 19.30 uur in ons clubhuis. Gerben Smit.

Autoservice HS Spinfondsweg 2A 8171 NV Vaassen

Wij heten deze nieuwe sponsoren van harte welkom bij onze vereniging.

Page 5: De Treffer december 2011

TREFFER 5

"Modern Kerstfeest" Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot U zich vinden laat. Want ik heb alles wat mijn hart begeert, alleen 't geloven heb ik afgeleerd. De woorden van het oude kerstverhaal spreken voor ons een onverstaanb're taal. Want wie gelooft er in een engelenlied als hij het duivelse op aarde ziet? Wie laat er nu nog alles in de steek alleen omdat hij naar de hemel keek? Wij geven U geen myrrhe of wierook meer, en 't goud kunnen wij zelf gebruiken, Heer. Wanneer men nu de kinderen vermoordt wordt er nog nauwelijks protest gehoord. De herders vonden 't Kind en spraken over Hem; Wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem. Wat moet het toch verdrietig voor U zijn dat wij zo groot doen - want U werd zo klein. Wij zijn de kinderen van een harde, koude tijd maar laat ons zien, dat U toch onze Vader zijt. Dat U ons zoekt in onze duisternis omdat Uw liefde onveranderd is. Uit: "Een vlinder van God"van Nel Benschop

Page 6: De Treffer december 2011

TREFFER 6

Stand Klaverjassen Stand Jokeren

Elzen mevr G 2 10849 Strunk mevr A 2 96

H Bosch 2 10222 Uitert mevr. A. 2 104

Mulderij dhr. M. 2 9970 mevr Mattijssen H 2 124

Kamphuis dhr J 2 9900 Rodijk Mevr J 2 130

Uitert dhr M van 2 9621 Liefers mevr B 2 145

Brummel dhr H 2 9587 Sangers mevr J 2 147

Töpfer dhr T 2 9537 Schoonhoven mevr 2 149

Bakker dhr H 2 9465 Maurik mevr R van 2 151

Töpfer mevr J 2 9392 Beumer dhr G 2 155

Elzen dhr R 2 9268 Lohuizen dhr T van 2 156

Liefers dhr W 2 9217 Esman dhr A 2 158

Kamphuis dhr A 2 9166 Riphagen mevr 2 159

Elzen dhr S 2 9140 Lohuizen mevr N van 2 163

Werven dhr J van 2 9012 Dollenkamp mevr B 2 165

Koelewijn dhr D 2 8960 Berkhof mevr S 2 166

Vries dhr. L. 2 8735 Schoonhoven dhr F 2 167

Kamphuis dhr H 2 8669 Jonker mevr B 1 43

Wieringen mevr B van 2 8529 Dijkkamp-Vink mevr 1 49

Mulder dhr J 2 8067 Stegeman mevr J 1 49

Mossel dhr D van 2 7940 Jonker mevr W 1 54

Voor de kaartavonden zijn nog plaatsen beschikbaar mocht u een kaartje willen leggen dan kan dat. Neem hiervoor contact met de ontspanningscommissie. Bel hiervoor Jan van Werven Tel.nr. 0578-573809 Mededeling betreffende aanvangstijd van de bingoavonden, deze zullen in het vervolg om 19.15 uur beginnen.

Houdt hier s.v.p. rekening mee.

Page 7: De Treffer december 2011

TREFFER 7

Activiteitenoverzicht CSV VIOS 2011 / 2012

Dag Datum Activiteit Locatie Tijd

vr 16-12-11 Kaarten VIOS 19.30

do 22-12-11 Bingo VIOS 19.15

di 27-12-11 Zaalvoetbal jeugd Wieken n.n.b.

wo 28-12-11 Zaalvoetbal Senioren Wieken n.n.b.

do 29-12-11 Oliebollenactie VIOS

vr 06-01-12 Nieuwjaarsreceptie Kantine 19.30

za 07-01-12 Midwinterloop VIOS n.n.b.

za 14-01-12 Disco E en F -teams VIOS 19.00 - 22.00

vr 20-01-12 kaarten VIOS 19.30

za 21-01-12 Jeugdbingo F-teams en mini pup? Kantine 9.00

do 26-01-12 Bingo VIOS 19.15

za 04-02-12 Disco voor C en D- teams Kantine 19.00 - 23.00

za 11-02-12 Darten, A en ouder Kantine 18.30

vr 17-02-12 Kaarten Kantine 19.30

do 23-02-12 Bingo VIOS 19.15

za 03-03-12 Zwemmen Koekoek 18.00

vr 16-03-12 kaarten VIOS 19.30

za 17-03-12 Clubavond Kantine 19.00

wo 21-03-12 Bliksemverloting Vios

do 22-03-12 Bingo VIOS 19.15

wo 04-04-12 Trekking verloting

vr 20-04-12 Kaarten VIOS 19.30

do 26-04-12 Bingo VIOS 19.15

wo april/mei 2012 Schoolvoetbal VIOS n.n.b.

vr 11-05-12 Ouder-Kind voetbal VIOS n.n.b.

vr 18-05-12 Pokertoernooi A en ouder VIOS 19.00

do 24-05-12 Sponsoravond VIOS 19.30 o.v.b.

vr 25-05-12 Voorjaarsfeest met verkiezing verenigingsman/vrouw VIOS 20.00 o.v.b.

za 26-05-12 Rommelpottoernooi VIOS 09:00 o.v.b.

za 26-05-12 Receptie Kampioenen VIOS 15:00 o.v.b.

woe/zat 16-05-12 t/m 19-05-12 D pupillenkamp o.v.b.

vrij/zat 15-06-12 t/m 16-06-

12 Pupillenkamp E-teams o.v.b

vrij/zat 22-06-12 t/m 23-06-12 pupillenkamp F- teams o.v.b

Page 8: De Treffer december 2011

TREFFER 8

Donderdag 22 december a.s. organiseert de ontspanningscommissie haar jaarlijkse kerst bingo. Er is weer een aangepaste prijzentafel. De aanvang is 19.15 uur. Plaats van handeling is de vios kantine. Het 1e kopje koffie is gratis.

Page 9: De Treffer december 2011

TREFFER 9

Als u deze Treffer onder ogen krijgt, is het jaar bijna ten einde. Dat betekent, dat de winterstop voor de deur staat en we een poosje afstand nemen van wat er zaterdags binnen de witte lijnen gebeurt. Dat is geen verkeerde zaak; de winter is immers vaak geen aangename tijd om veldsporten te bedrijven. Als we het afgelopen jaar de revue laten passeren dan moeten we helaas constateren dat het in meerdere opzichten niet gemakkelijk is geweest. Allereerst natuurlijk de slechte economie waardoor velen- ook binnen onze vereniging- te maken kregen met onzekerheden over werk en inkomen met alle gevolgen van dien. Om dan verder maar niet te spreken van oorlogen en natuurrampen die - weliswaar "ver van ons bed"- plaats vonden en waarbij vele slachtoffers te betreuren vielen. Dat alles overwegende, mogen we wel zeggen, dat we nog bevoorrechte mensen zijn; immers echt gebrek aan voeding, kleding en onderdak hebben wij niet gekend. Dat zou ons meer tot dankbare mensen moeten maken; wellicht is het zinvol om, nu dit jaar ten einde loopt, deze zaken eens te overdenken om daar in de toekomst wat anders mee om te gaan. Ik weet niet hoe het U gaat, maar ik volg de ontwikkelingen van het betaald voetbal in Apeldoorn met steeds grotere verbazing. Niet alleen is het sportief één en al malaise maar ook bestuurlijk zit de zaak helemaal aan de grond. Je vraagt je af hoe lang dat nog stand houdt en wie er nu nog plezier aan beleeft als het op alle facetten zo grandioos misgaat. Dan zijn wij toch met onze 100%-amateurvereniging vele malen gelukkiger en zullen de echte AGOVV-mensen terugverlangen naar de tijd, dat "de blauwen"de toonaangevende amateurvereniging in Apeldoorn waren. Wordt vervolgd. Ik wil het ook nog even hebben over de “fair-playclub”die door de regiokrant Veluweland wordt bijgehouden en waarin alle Veluwse clubs worden gevolgd voor wat betreft het vergaren van gele en rode kaarten. Enkele seizoenen lang had onze club het twijfelachtige “voorrecht”steeds onderaan in de rangschikking te staan. Wie schetst echter onze verbazing als we op dit moment “lijstaanvoerder”zijn ofwel de minste kaarten hebben vergaard tot nu toe. Dat is natuurlijk een prima ontwikkeling waar wij als rechtgeaarde Vios-mensen trots op zijn. Ik zou tegen de jongens van het eerste willen zeggen: “Zorg er voor dat dat zo blijft; het is in mijn beleving net zo belangrijk als een eerste plaats op de ranglijst in de eindrangschikking”. Tenslotte nog iets over de trainerscarrousel: Ik las, dat Peter Wesselink geheel onverwacht moet vertrekken bij SVZW in Wierden. Het is een trieste zaak als je dat als trainer overkomt. Jarenlang bij verschillende verenigingen prachtige prestaties neergezet en dan zo te worden afgedankt. Ik zal wel veel te ouderwets zijn in die dingen maar ik vind het op zijn zachtst gezegd geen aanbeveling voor een amateurclub als zo gehandeld wordt. Dan in dit verband nog iets over onze vereniging: Ik zag, dat het contract met Armzand met een jaar is verlengd. Ik hoop, dat die zekerheid voor hem er mede toe leidt dat we een goede tweede seizoenshelft beleven met zo mogelijk nog een plezierige afloop. Ik stop voor deze keer. Ik wens iedereen straks goede feestdagen en een gezellige jaarwisseling; we zullen elkaar vast nog wel eens ontmoeten bij de diverse activiteiten die in de winterperiode worden georganiseerd. Wim van der Maten

Page 10: De Treffer december 2011

TREFFER 10

Nieuwe leden: Bert van Gortel Manegeweg 21 8171 ND Vaassen Melissa Schradon Hafkamperenkweg 20 8171 NK Vaassen Ali Abed Smutsstraat 20 8172 CD Vaassen Seger Dijkstra Egstede 12 8171 HC Vaassen

Afmeldingen: Jorieke Nijhof Fazantstraat 38 8172 GK Vaassen Elanur Kozgu Pastoorsweg 39 8171 PB Vaassen Henk Oosterbroek Manegeweg 25 8171 ND Vaassen

Verhuist: Sem Oerlemans van Hommelbrinkstede naar Jachtlaan 125 7313 CW Apeldoorn Wiizigingen doorgeven? Stuur een e-mail bericht naar [email protected]

We kennen allemaal wel een situatie dat na een fluitsignaal van de scheidsrechter deze met zijn arm omhoog staat, wat betekend dat de bal niet in 1 keer op doel mag worden geschoten. Ik kan mij nog goed herinneren dat in de jaren 60 ,70 en 80 regelmatig een Een lichte overtreding tijdens een voetbalwedstrijd wordt meestal bestraft met een indirecte vrije trap ,een lichte overtreding wordt ook wel obstructie genoemd. indirecte vrije trap werd gegeven nadat er een overtreding was begaan binnen de 16 meterlijnen. Dit leverde vaak hachelijke, maar ook vermakelijke situaties voor het doel op. Wanneer ik nu naar Bal op Dak 5 tegen Achter de Heg 6 kijk of ik kijk naar Real Madrid-Barcelona en alles wat daar tussen zit, ik zie het niet meer die indirecte vrije trap binnen de 16, ja alleen bij een terugspeelbal op de keeper wanneer deze de bal in de handen pakt. Of er wordt niet gefloten, of een overtreding wordt bestraft met een strafschop die dan vaak veel te zwaar is. Langs de lijn hoor je vaak de opmerking wanneer de scheidsrechter fluit voor een overtreding binnen de 16, hij dan niet anders kan dan een penalty te geven,dit is echt niet zo,of is die spelregel in de loop der jaren veranderd? Welke scheidsrechter of een andere deskundige kan mij dit uitleggen? Harm Scholten.

Page 11: De Treffer december 2011

TREFFER 11

Op zaterdag 7 januari 2012 zal de 26e midwinterloop plaatsvinden. Start en finish zal weer op het terrein van csv Vios zijn. Jong en oud worden weer uitgenodigd om een sportieve prestatie te leveren in de mooie omgeving van Vaassen. De organisatie hoopt op veel deelnemers van zowel Vios als buitenstaanders zoals leden van ander voetbal- en atletiekverenigingen. Met afstanden van 1500 m tot 10 Engelse mijlen is er aan alle leeftijden gedacht. Na afloop ontvangt elke deelnemer een leuke herinnering. De tijden van vertrek zijn : Afstand 1500 m om 11.30 uur Afstand 3000 m om 12.00 uur Afstand 5000 m om 12.30 uur Afstand 10000 m om 13.15 uur Afstand 10 Engelse mijlen om 13.35 uur. Er wordt naar gestreefd dat alle Vios pupillen/juniorenelftallen met hun leiding deelnemen. Vaders, moeders, broertjes en zusjes, opa`s en oma`s, zijn ook van harte welkom. De organisatie stelt het op prijs dat iedereen gebruik zal maken van de voorinschrijving via de website www.midwinterloop.nl. Dit zal een betere doorstroming bevorderen bij de aanvang van de loop. Noteer de midwinterloop in uw agenda en begin het nieuwe jaar met een sportieve prestatie. Commissie Midwinterloop c.s.v. Vios

Page 12: De Treffer december 2011

TREFFER 12

Page 13: De Treffer december 2011

TREFFER 13

2011/2012

BA

S

DSV

'61

EFC

'58

Ho

evel

aken

Hu

lsh

ors

t

Oe

ne

Ott

erl

o

SDS'

55

Stro

e

Swif

t'6

4

Ters

chu

urs

e B

oys

Vie

rho

ute

n'8

4

VIO

S

VV

OP

3e Kl. B

C.S.V.

V.I.O.S.

BAS 3-1

2-1

1-1

3-0

1-3

2-7

DSV'61 1-2

1-1

3-0

2-2

1-1

0-4

EFC'58 4-3

1-1

1-1

2-1

0-1

0-5

Hoevelaken 3-3

3-0

0-0

2-2

1-1

Hulshorst 2-2

2-0

0-2

2-4

1-2

Oene 1-4

0-0

2-5

3-1

1-2

Otterlo 1-0

0-2

0-3

2-1

2-2

3-7

SDS'55 5-2

8-0

3-3

1-4

1-1

Stroe 1-1

1-1

2-1

2-3

7-0

Swift'64 1-1

6-1

5-2

1-2

1-0

2-2

Terschuurse Boys

1-3

4-0

4-1

2-0

1-1

Vierhouten'84 0-1

1-2

5-2

1-2

1-2

VIOS 2-0

5-0

6-0

0-0

3-0

2-2 1

VVOP 1-1

2-1

1-0

0-0

6-0

2-1

Stand 3B G W G V Pnt V T Saldo

VVOP## 11 7 4 0 25 31 12 19

VIOS* 11 7 3 1 24 31 6 25

Terschuurse Boys 11 6 3 2 21 23 13 10

Stroe 11 5 3 3 18 24 14 10

EFC'58 11 4 4 3 16 16 18 -2

Swift'64 11 4 3 4 15 22 21 1

BAS 11 4 3 4 15 23 24 -1

Hoevelaken 11 3 5 3 14 17 15 2

SDS'55 11 3 4 4 13 22 23 -1

DSV'61 11 2 5 4 11 14 17 -3

Oene 11 2 5 4 11 15 20 -5

Otterlo”” 11 3 1 7 10 15 30 -15

Page 14: De Treffer december 2011

TREFFER 14

Vierhouten'84”” 11 2 3 6 9 16 28 -12

Hulshorst”” 11 1 2 8 5 8 36 -28

## = Kampioen

“” = Degradatie

* = Periodewinnaar

De stand is bijgewerkt t/m 26november.

Er is korte tijd geleden een werkgroep gestart om ons clubblad „De Treffer‟ te restylen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de uitstraling als de inhoud. Met onderstaande enquête wil de werkgroep in kaart brengen wat de wensen van de VIOS-leden zijn met betrekking tot ons clubblad. Daarom willen we je vragen onderstaande vragen te beantwoorden. De werkgroep wil jouw input gebruiken om aan het begin van het nieuwe seizoen een nieuwe Treffer te presenteren. Alvast bedankt voor je medewerking!

1) Algemene gegevens: Leeftijd: …… jaar Geslacht:

Man

Vrouw Ik ben binnen VIOS:

Spelend lid

Niet spelend lid

Sponsor/adverteerder

Geen lid

2) Vind je het belangrijk dat VIOS een clubblad uitgeeft?

Ja

Nee

Geen mening

3) Lees je De Treffer op papier, digitaal via de website van VIOS, beiden of helemaal

niet?

Op papier

Digitaal

Zowel op papier als digitaal

Niet

Page 15: De Treffer december 2011

TREFFER 15

4) Hoe vaak mag De Treffer wat jou betreft verschijnen (momenteel verschijnt De Treffer

9x per kalenderjaar)?

9x per jaar

7-8x per jaar

5-6x per jaar

4x per jaar

Anders, namelijk ...... per jaar

Van mij hoeft geen (nieuwe) Treffer te verschijnen

Uiteraard hangt de frequentie van verschijning af van de kosten die daarmee gepaard

gaan en of er genoeg goede input wordt geleverd.

5) De huidige Treffer wordt op A4-formaat gedrukt. Wat heeft jouw voorkeur?

A4

A5

Geen voorkeur

6) Wat hoeft er volgens jou uit de huidige Treffer niet meer terug te keren in de nieuwe

Treffer?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

7) We horen graag suggesties met betrekking tot de inhoud van De Treffer. Wat zou jij

graag willen lezen in De Treffer? (doe hier suggesties voor nieuwe onderdelen, maar

noem ook wat er uit de huidige Treffer mag terugkeren in de nieuwe Treffer)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Page 16: De Treffer december 2011

TREFFER 16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor het invullen!

Je kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij één van de werkgroepleden.

Richard Smit

Ron Eggink

Joost Eggink

Peter van Schoonhoven

Trea Jorna

Anniek Stoker

Ook kunt u het ingevulde enquête formulier in de copybus doen die in de hal van ons clubgebouw hangt.

Page 17: De Treffer december 2011

TREFFER 17

Gelukkig en Sportief 2012

V.I.O.S. Nieuwjaarsreceptie 2012 Op vrijdag 6 januari, aanvang 19.30

Verloting met Superprijzen: *LCD TV aangeboden door hoofdsponsor OPHOF

*Overnachting in Bilderberghotel *Rijles bij Autorijschool Henk Oosterbroek

Page 18: De Treffer december 2011

TREFFER 18

En vele andere mooie prijzen Kom Allemaal

Page 19: De Treffer december 2011

TREFFER 19

Page 20: De Treffer december 2011

TREFFER 20

Page 21: De Treffer december 2011

TREFFER 21

Afgelopen zaterdag bereikte mij laat het verschrikkelijke nieuws over het overlijden van onze grensrechter Theo Prins. De grond schoot onder mijn voeten vandaan. Dit kon niet waar zijn. Met het was helaas wel waar. Dan realiseer je des te meer dat, hoe mooi voetbal ook is, het maar een spelletje is. Gezondheid en een gelukkig leven is het belangrijkste goed voor iedereen. Helaas mocht het voor Theo maar 50 jaar zo zijn. Zo ineens hield het abrupt op, door een tragisch ongeval op zijn werk. Ik heb Theo sinds een half jaar beter leren kennen. Hij was een zeer betrokken persoon bij de Brandweer, voetballen, maar bovenal bij zijn gezin. Hij had altijd wel een grapje en/of een luisterend oor voor iedereen klaar. Zaterdag 19-11-2011 kon hij zelf helaas niet vlaggen omdat hij last van zijn nek had. Maar toch was hij aanwezig en juichte enorm toen we de volle winst vanuit Heerde wisten mee te pakken. Dit tekende zijn betrokkenheid bij dit 2de team van Vios Vaassen. Uiteraard wens ik namens iedereen van Vios Vaassen 2, zijn vrouw, kinderen en verdere naaste familieleden enorm veel kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken. Met nederige groet, Gerrit Zoet Trainer Vios Vaassen 2