De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

17
Beste leden en sponsors Voorzier P.J. ter Horst t 06-46090221 e [email protected] Secretaris P.P. van Rooij t 020- 6951294 e [email protected] Penningmeester R. Stallinga t 020-6004332 e [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder M.C. Bekker t 020-6954106 e [email protected] Redace clubblad M.E. Post e [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 77 nr. 14 6 maart 2011 Deze keer zomaar wat zaken die de afgelopen dagen de revue passeerden en direct of indirect met sv Diemen te maken hebben. Allereerst was daar de uitreiking van de gouden sv Diemen speld, behorende bij het ere voorzierschap van sv Diemen, aan Fred Lunstroo. Het bestuur had hiertoe al eerder besloten maar de versierselen daarbij ontbraken nog. Dus afgelopen zaterdag togen Maren van der Vegt en ondergetekende naar de familie Lun- stroo om deze te overhandigen. Het blijkt dat Fred goed op de hoogte wordt gehouden, persoonlijk of via e-mail, over het rei- len en zeilen binnen sv Diemen. Wij wensen Fred en de familie veel strekte in deze moeilijke periode. Vorige week maandagavond samen met Peter van Rooij naar de bijeenkomst geweest van de sportraad. Hier komen bestuurders van alle sportverenigingen, die acef zijn in Diemen, en de be- leidsmedewerkers van de gemeente Diemen bij elkaar. Doel is om samen met de gemeente te kijken naar de diverse belangen van de vereni- gingen in combinae met het gevoerde beleid van de gemeente Diemen. Wat een gezamenlijk belang lijkt, kan voor sommige verenigingen individueel vervelen- de konsequenes hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sporthallen en de verdeling van de beschikbare accommodae. Een vervolg afspraakloopt inmiddels met wethou- der Lex Scholten. Dat brengt ons terug bij het voetbal, op een koude woensdagavond toog het team van sv Diemen onder 23 jaar richng Wormerveer. Hier moest gevoetbald worden tegen 3e klasser Fortuna-Wormerveer. Een bijzonder goed voetballend sv Diemen had de wedstrijd, zeker de 1e helſt, volledig in zijn grip en won uiteindelijk verdiend met 1-0. Persoonlijk vond ik het erg leuk om te zien dat deze jonge groep aangevuld met talentvolle 2e jaars A-junioren echt voetbal- den en de bal makkelijk rond ging. Onlangs heeſt het dagelijks bestuur de datum bepaald voor de algemene ledenvergade- ring en wel op maandag 23 mei om 20.00 uur bij sv Diemen. Het belang van deze algemene ledenvergadering zal ik uiteenzeen in de volgende Tref- fer. Helaas moet ik deze keer afsluiten met vervelend nieuws. Gisteren ben ik geïnformeerd over het volledig uit de hand lopen van een jeugdwedstrijd van sv Diemen. Schrijnend om te horen dat het nu niet ging om de spelers maar om toeschouwers van beide clubs. Deze lezing werd ook bevesgd door de voorzier van de gastclub waarmee ik zal pro- beren contact op te nemen. U allen weet dat de KNVB juist een campagne voert om dit soort gedrag uit te sluiten. sv Diemen ondersteunt deze visie. Als voorzier zeg ik u toe dat wij eerst een ieder zullen horen die hierbij betrokken was en indien nodig passende maatregelen nemen. Ik wens u veel sportplezier.

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

Beste leden en sponsorsVoorzitterP.J. ter Horst

t 06-46090221e [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

t 020- 6951294e [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

t 020-6004332e [email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderM.C. Bekker

t 020-6954106e [email protected]

Redactie clubblad M.E. Post

e [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 77 nr. 146 maart 2011

Deze keer zomaar wat zaken die de afgelopen dagen de revue passeerden en direct of indirect met sv Diemen te maken hebben.Allereerst was daar de uitreiking van de gouden sv Diemen speld, behorende bij het ere voorzitterschap van sv Diemen, aan Fred Lunstroo. Het bestuur had hiertoe al eerder besloten maar de versierselen daarbij ontbraken nog. Dus afgelopen zaterdag togen Martien van der Vegt en ondergetekende naar de familie Lun-stroo om deze te overhandigen. Het blijkt dat Fred goed op de hoogte wordt gehouden, persoonlijk of via e-mail, over het rei-len en zeilen binnen sv Diemen.Wij wensen Fred en de familie veel strekte in deze moeilijke periode.

Vorige week maandagavond samen met Peter van Rooij naar de bijeenkomst geweest van de sportraad. Hier komen bestuurders van alle sportverenigingen, die actief zijn in Diemen, en de be-leidsmedewerkers van de gemeente Diemen bij elkaar.Doel is om samen met de gemeente te kijken naar de diverse belangen van de vereni-gingen in combinatie met het gevoerde beleid van de gemeente Diemen.Wat een gezamenlijk belang lijkt, kan voor sommige verenigingen individueel vervelen-de konsequenties hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sporthallen en de verdeling van de beschikbare accommodatie. Een vervolg afspraakloopt inmiddels met wethou-der Lex Scholten.

Dat brengt ons terug bij het voetbal, op een koude woensdagavond toog het team van sv Diemen onder 23 jaar richting Wormerveer. Hier moest gevoetbald worden tegen 3e klasser Fortuna-Wormerveer.Een bijzonder goed voetballend sv Diemen had de wedstrijd, zeker de 1e helft, volledig in zijn grip en won uiteindelijk verdiend met 1-0. Persoonlijk vond ik het erg leuk om te zien dat deze jonge groep aangevuld met talentvolle 2e jaars A-junioren echt voetbal-den en de bal makkelijk rond ging.

Onlangs heeft het dagelijks bestuur de datum bepaald voor de algemene ledenvergade-ring en wel op maandag 23 mei om 20.00 uur bij sv Diemen.Het belang van deze algemene ledenvergadering zal ik uiteenzetten in de volgende Tref-fer.

Helaas moet ik deze keer afsluiten met vervelend nieuws. Gisteren ben ik geïnformeerd over het volledig uit de hand lopen van een jeugdwedstrijd van sv Diemen.Schrijnend om te horen dat het nu niet ging om de spelers maar om toeschouwers van beide clubs.Deze lezing werd ook bevestigd door de voorzitter van de gastclub waarmee ik zal pro-beren contact op te nemen. U allen weet dat de KNVB juist een campagne voert om dit soort gedrag uit te sluiten. sv Diemen ondersteunt deze visie.Als voorzitter zeg ik u toe dat wij eerst een ieder zullen horen die hierbij betrokken was en indien nodig passende maatregelen nemen.Ik wens u veel sportplezier.

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RRJoop Geesinkweg 701, 1096 AZ Amsterdam Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel of meldt u aan via onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

2,9%

5,3%nuv.a.

4,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 3 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingenProcedure overschrijving van sv Diemen naar een andere vereniging

Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestem-

de rubrieken volledig laten invullen.• Zelf uw eigen deel van het overschrijvingsformulier volledig invullen.• U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn be-

taald.• Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (zie hiervoor clubblad De Treffer) en een bewijs

hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator• Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf ge-

adresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor 31 mei 2011 zenden naar:• sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.• De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en

zendt bovengenoemde bescheiden per omgaande aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden.

• Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier en de spelerspas zo spoedig moge-lijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging te geven. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.

• Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks

bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen.• Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing.• Verder dienen zij te handelen als boven.

Om het u extra gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie, de Jeugdcommissie en de Kle-dingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in één keer worden afgehandeld bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.

Procedure beëindiging lidmaatschapLeden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beëindigen, dienen dit voor 29 mei 2011 aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.U dient zich te overtuigen dat:• de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wan-

neer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.

Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingsformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling.

Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te ma-ken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 4 svDiemen DeTreffer

Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2011 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

• U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl• Opzeggingen mondeling of per e-mail worden niet geaccepteerd.

De secretaris

Interne overschrijving binnen sv Diemen, seizoen 2010-2011Na 31 mei is de grote van ronde opzeggingen en overschrijvingen van en naar sv Diemen gerealiseerd. De ledenadministratie is dan hard bezig de resultaten te verwerken.Er is echter een groep waaraan nog geen aandacht is besteed;De groep die intern binnen sv Diemen willen overschrijven naar een andere afdeling.Dus bijvoorbeeld van de zondag senioren naar de zaterdag senioren of andersom. De 2e jaar A- junioren gaan automatisch over naar de zondagafdeling maar er kunnen ook A- junioren zijn die naar de zaterdagafdeling willen gaan.Hoe nu te handelen:• Stuur een mail naar de ledenadministratie [email protected] of een briefje naar postbus 189, 1110 AD

Diemen ter attentie van de ledenadministratie, met vermelding van je plannen;• Dit kunnen we dan invoeren in de KNVB ledenadministratie Sportlink;• Stel de wedstrijdsecretaris van de afdeling die je gaat verlaten en de wedstrijdsecretaris waar je naar

toe gaat telefonisch in kennis van je voornemen. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij de team-indelingen.

De secretaris

VoorzitterHans ter Horst

overhandigt goudensv Diemenspeld

aan ere-voorzitter Fred Lunstroo

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 5 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Simon Ilcken [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

Ook de F14 speelt nu zijn wedstrijdenDe spelers van de F14 zijn: Jirair Avedisian, Jeremy Dipowirono, Nathan Heemstra, Bodhi Hendriks d’Fonseca, Milan Kok, Albert Mensah, Jisse Mous, Gino Kamstra en Josien Roest. Veel succes al-lemaal!!!

Van de bestuurstafelIn de bestuursvergadering van 22 februari 2011 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Inning contributie 2010/2011, aanpak van de wanbetalers.• Inning sponsorgelden 2010-2011, eind maart.• Overdracht archief Fred Lunstroo.• Formele benoeming Robin van Tilburg als bestuurslid.• Beleidsbijeenkomst over ambitieniveau.• Opzet overschrijvingsavonden.• Vakantie opgaven schoolvakantie in relatie tot snelle aanvang seizoen.• Gesprek over beheer accommodatie met de gemeente, 8 maart.• Stand van zaken in de kantine • Vervangen grote serie spelerspassen.• Stand van zaken in de jeugdafdeling.• Stand van zaken bij de zaterdag- en zondagsenioren.• Sponsorontwikkelingen.• De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 29 maart 2011

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Uitwijken naar kunstgras: nu verplichtIn West I zijn de verenigingen die over een goedgekeurd kunstgrasveld beschikken vanaf het weekend van 5 en 6 maart verplicht om met hun eerste elftal uit te wijken naar hun kunstgrasveld. De vele afkeurin-gen en de achterstanden van een aantal verenigingen hebben deze ingreep noodzakelijk gemaakt.Dus verenigingen die de beschikking hebben over een kunstgrasveld kunnen vanaf het weekend van 5 en 6 maart geen wedstrijden meer afkeuren. Alleen indien ook het kunstgrasveld onbespeelbaar is door onder andere sneeuwval kan ook daar geen gebruik van worden gemaakt.

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 6 svDiemen DeTreffer

Oproep - hulp gezocht bij het paastoernooi op 23 en 25 april In het Paasweekend (zaterdag 23 en maandag 25 april) organiseert sv Diemen zoals elk jaar een een F-, E- en D-pupillen toernooi. Wij zijn al druk bezig met het uitnodigen van verenigingen om mee te doen. Voor en tijdens het toernooi moet er ook van alles georganiseerd worden. Ik zoek mensen die willen helpen met* organisatie van de Tombola/loterij * meedenken over en organiseren van activiteiten rondom het toernooi Help je mee? Stuur dan een reactie naar Elly Oudshoorn via:[email protected]

sv Diemen C1 – Castricum C1 9-0 27 februariHet was een bitter koude en natte zondag na de voorjaarsvakantie. Iedereen was weer terug van de win-tersport of anderszins. Hans zat zijn schorsing uit van de rode kaart van vorige week. Diemen kende een bliksemstart. Al in de eerste minuut kreeg Salim een kans, de keeper ging te snel liggen, maar toch kreeg Salim de bal er niet langs. Een minuut later was het Anthony die dat wel lukte (1-0). Twee minuten later was het alweer 2-0 door een mooi boogballetje van Anthony via zijn knie. Zo’n start beloofde wat. Diemen bleef doorgaan met dit goede spel en Castricum was niet bij machte om op onze helft te komen. Nidal kon er 3-0 van maken na een mooie combinatie van Salim en Anthony. Het werd 4-0 door Jeroen: hij kon pro-fiteren van een fout van de keeper op een schot van Anthony. Anthony zelf maakte de 5-0 na een assist van Imad en ook de 6-0 uit een goede voorzet van Salim. De verdediging van Castricum liep behoorlijk te klungelen af en toe. Hiervan profiteerde Salim, nadat een verdediger de bal onder zijn voet liet doorlopen. De ruststand was dus al 7-0.Kon Diemen na rust uitlopen tot 10-0? Nee, dat lukte helaas net niet, maar dat mocht de pret niet druk-ken. Anthony maakte snel na rust de 8-0 na een assist van Nidal. Castricum drong wel iets meer aan met de wind in de rug, maar echt gevaarlijk werd het nooit. Diemen kon zelfs nog uitlopen naar 9-0 door het tweede doelpunt van Jeroen (assist van Salim). Wederom een goede uitslag voor de C1, waarmee de 4e plaats bereikt wordt.Nog maar 3 punten verwijderd van de top 3, dus dat belooft een interessant slot van de competitie te wor-den.

Martin

sv Diemen D1 – AZ D2 0-3 26 februariNa een week afwezigheid van ondergetekende en nadat er vorig weekend een knap punt weggehaald werd in en tegen Purmerend met een groot aantal afwezigen (2-2 doelpuntenmakers voor Diemen Boris en Jairo), vandaag een belangrijke inhaalwedstrijd tegen AZ. Eindelijk kwam het er dan toch van. Geen sneeuw of andere extreme omstandigheden, maar een lekker potje tegen AZ.Wat de hele wedstrijd betrof ging Diemen voorop in de strijd en was het niet van plan de strijd op te geven. Vele mannelijke duels en aan beide zijden weinig doelrijke kansen.Een 0-0 ruststand en ook na rust bleven we geconcentreerd spelen. Maar AZ had de langste adem. En ik was het helemaal eens met de vader van Reyza die vindt dat we maar weer terug naar 25 minuten per helft moeten. Want in echt de 29e minuut van de tweede helft ging het mis en prikte AZ door onze defensie heen. Vanaf de aftrap probeerden we toch de bijna onmogelijke gelijkmaker te scoren en sloeg AZ gena-

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 7 svDiemen DeTreffer

deloos nog tweemaal toe in krap 3 minuten blessuretijd. De uitslag dus enorm geflatteerd en een kater voor Diemen dat zich dapper wist te weren en de punten juist hard nodig heeft.Aan de geleverde strijd en het geloof in onze eigen krachten zullen we ons de komende weken moeten vasthouden om zo voldoende punten te pakken om aansluiting naar boven te vinden. Er komen nog ge-noeg wedstrijden tegen ploegen die we op die manier zullen overwinnen.

Edwin van den Berg

FC Weesp D3 – sv Diemen D4 3-1 26 februariOnze D4 moest op deze zaterdagmorgen spelen in onze buurtgemeente Weesp. Op het mooie sportcom-plex was het kunstgras amper te onderscheiden van echt gras en D4 wist in het begin goed druk te zetten op de thuisploeg. Helaas kwam FC Weesp uit een klutsmoment op een voorsprong en enkele minuten later via een kopbal uit een corner op 2-0. De hardwerkende Dardy wist met een mooi schot de ruststand op 2-1 te brengen.Na de rust miste onze D4 de scherpte en concentratie om de wedstrijd te doen kantelen en de eindstand 3-1 was niet onverdiend te noemen.

René Lammertsen

Chabab E1 – sv Diemen E1 0-11 26 februariKoud, wind en regenachtig, maar de jongens hadden er zin in, nadat ze al 2 weken geen wedstrijd meer hadden gespeeld en dit pas de 2e competitiewedstrijd was na de winterstop.Het begon een beetje traag en op echt gras spelen blijkt toch altijd weer anders dan op kunstgras. De

ballen rolden minder snel en werden – mede door de graspollen – wat minder nauwkeurig gespeeld. Na ongeveer 10 minuten liet Zaid zien het scoren nog

niet verleerd te zijn (0-1). Kort daarna strafte Mees een slechte uittrap van de keeper af (0-2). Nu volgden de mooie acties elkaar op en waren de heren los. Een mooie corner van Mees die Zaid uit de lucht doortikte (0-3). Een terugvallende bal en Bart schoot hoog in de hoek (0-4). Quinten gaat goed door en schiet door de benen van de keeper laag en hard de ruststand (0-5).Na de rust begint het wat rommelig. Te veel schieten en te weinig spel. Daardoor kan Chabab beter in hun spel komen en moet er achterin toch

nog even goed opgelet worden. Gelukkig stonden Shaquille, Raymond en Bart op hun plaats en kon Rony de weinige ballen die op hem af kwa-

men, goed bedwingen. Langzaam kwam de scorings-lijn van de 1e helft weer op gang. Raymond vangt een keepersbal op en gaat zelf goed door (0-6).

Zaid geeft een steekpass naar Quinten die even rustig kijkt en langs de keeper mikt (0-7). Mees let goed op en pakt in het 16 meter gebied de bal af (0-8). Na een uitgooi van Rony, neemt Zaid de bal mee en gaat er vandoor; hard schot en (0-9). Na een corner lukt het Shaquille net niet om te scoren. Maar Gerlison lette goed op en neemt z’n kans waar, mooi in de hoek (0-10). Het laatste doelpunt van de wedstrijd kwam na een verre uittrap van Rony. Zaid gaat achter de bal aan en laat rollen tot het laatste moment; zeer beheerst maar trefzeker schuift hij de bal laag langs de keeper (0-11). Chabab heeft zeker geen slechte wedstrijd gespeeld en bleef strijden tot het fluitsignaal, maar jullie hebben een zeer degelijke wedstrijd gespeeld met goed samenspel.

Judith

sv Diemen F6 - Jong Aalsmeer United F5 6-2 26 februariHet weer was niet best, een hele ochtend vol met (mot) regen. Maar het was niet koud, dus eigenlijk best goed voetbalweer. Het slot van de vakantie en nog 2 mannen afwezig, op zich geen probleem, blijven nog 8 strijdmakkers over. Dan moeten er natuurlijk niet 2 jongens wegblijven, dat is erg jammer, want met 6 wordt het wel lastig.Gelukkig valt er met een thuiswedstrijd, ondanks de vakantie, wel wat te regelen met een ander team. Bij deze dank aan Xavier en Tim, die de F6 op sterkte brachten.Diemen begon zeer sterk aan de wedstrijd. Lekker fanatiek en goed overspelen. Aalsmeer kwam goed onder druk te liggen. Al snel was het Dani die de F6 een verdiende voorsprong bracht. En niet veel later zorgde ook Dani voor de 2-0. Tegen het einde van de eerste helft was het onze waardevolle invalkracht Tim die de ruststand op 3-0 bracht. Een prettige ruststand voor de mannen van de F6. Even limonade drinken en de klus afmaken.De tweede helft kwam Diemen lekker uit de startblokken en trok weer ten strijde richting het doel van Aalsmeer. Uit een hoekschop kon Amr de bal van dichtbij binnenwerken, 4-0. Vervolgens schoot Tim knap de 5-0 tegen de touwen. Diemen ging wat gas terugnemen, en hierdoor ontstond wat ruimte voor Aalsmeer. Ondanks dat de verdediging best goed stond en de meeste pogingen van Aalsmeer in de kiem

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 8 svDiemen DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op zondag 20 maart.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

12/13 maart inleveren t/m woensdag 16 maart 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 19/20 maart

kunt u inleveren t/m zondag 20 maart, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

smoorde, moesten we toch een tegentreffer incasseren. 5-1. Dat gaf Aalsmeer het idee dat ze toch niet voor niets naar Diemen waren gekomen. Maar daardoor kreeg Diemen ook weer ruimte. Tim maakte zijn derde doelpunt in leendienst van de F6, 6-1. Tegen het slot van de wedstrijd lukte het Aalsmeer toch nog om de eindstand iets dragelijker te maken, 6-2.Jongens een heel leuke en goede wedstrijd. Na de twee boeiende wedstrijden tegen AFC was dit een zeer goed vervolg. Laten we deze serie volgende week een vervolg geven!!

Johan

JOS/W’graafsmeer F5 - sv Diemen F10 3-6 26 februariDaar stonden onze mannen weer na een regenachtige week op het veld van JOS/Watergraafsmeer. De verhalen gingen dat dit een bijzonder sterk team moest zijn daar ze van ZuidOost United met 7-1 hadden gewonnen. Eerlijk toegegeven goed waren ze wel maar niet onverslaanbaar. Ondanks het tijdstip waren we in het begin nog niet echt wakker. Binnen korte tijd stonden we 3-0 achter. Na deze achterstand begon-nen we een beetje te voetballen wat direct kansen opleverde. Het advies om van afstand te schieten werd iets te letterlijk genomen daar er een paar pogingen vanaf bijna de middenlijn werden gedaan Het was Cam’ron die na een paar pogingen van afstand verwoestend wederom uithaalde en ons eerste treffer in dit duel maakte. Ondanks dat er steeds meer kansen kwamen konden we het niet omzetten in doelpunten. Ook Kenneth was succesvol voor de 3e wedstrijd op rij.Na de rust had JOS/W’graafsmeer eigenlijk weinig meer in te brengen en werd het spel steeds ruwer. Iets wat een hoop tranen opleverde aan onze kant. Ook een traan maar dan van vreugde kwam er van de kant van Tom G. die het mooiste doelpunt van de wedstrijd maakte van afstand in de kruising. Man-nen de meeste van ons zijn eerste jaar F-jes. Dit betekent dat je vaak speelt tegen grotere tegenstanders wat niet betekent dat ze direct ook beter zijn. Wij moeten proberen slimmer te zijn, sneller te zijn om hier tegenstand tegen te bieden.Een kleine noot voor de ouders; afgelopen zaterdag hebben we een goed voorbeeld gezien hoe je als ou-der niet naar het jeugdvoetbal moet kijken. Ik heb me lichtelijk geschaamd voor het gedrag van de leidster van de tegenstander en de bijbehorende scheidsrechter tijdens de penalty’s. Kon het ook niet laten daar iets van te zeggen. Fanatiek aanmoedigen daar ben ikzelf ook schuldig aan maar laten we hier een les uittrekken en ons vooral niet mee laten slepen door die provocaties. Wij maar vooral ook onze jongens zijn daar niet mee geholpen. Tot zaterdag.

Ed

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 9 svDiemen DeTreffer

Oproep aan de leiders/trainers en scheidsrechtersZaterdag 12 maart heeft de KNVB 22 ( twee en twintig) wedstrijden vastgesteld op ons complex.

Daarom herhalen wij deze oproep nog maar eens:

Op zaterdag 12 maart hebben wij een probleem. Door het grote aantal wedstrijdenvolgen deze elkaar kort achter elkaar op, dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk

pupillenwedstrijden in de ochtend gespeeld kunnen wordenen niet tot ver in de middag de pupillen moeten spelen.

Daarom vragen wij aan U om er voor te zorgen op tijd te beginnen, niet een te lange rustte houden en de penalty’s na afloop vlot af te werken.

“Als uw wedstrijd uitloopt dan hebben alle wedstrijden daarna er last van”. Bram

sv Diemen C1 – DCG C2 7-0 6 maartEen koude, maar wel zonnige zondag, heerlijk voetbalweer denk ik en een prima dag voor veel doelpun-ten. En de C1 beloonde de toegestroomde toeschouwers wederom. In de eerste minuut na de aftrap, de allereerste aanval van Diemen, 1-0 door wie anders dan Anthony, voorzet van Salim meen ik. DCG was nog niet wakker of zo? Ging het dan weer gebeuren? DCG kon in het begin nog wat terug doen in de vorm van een schot dat door Dave tegen de lat werd gewerkt. Daarna was het Diemen dat de klok sloeg. Na 10 minuten had Anthony de 2e er al weer in liggen, nadat hij zich knap had vrijgespeeld van diverse tegenstanders (2-0). Nidal maakte er 3-0 van na goed werk van Thierry. Voor de rust werd het nog 4-0 door wederom Anthony. En weer was het al 4-0 bij rust, en hoor ik in de rust mensen klagen over het positiespel, moet het dan nog beter? DCG stelde er wel heel weinig tegenover.Na rust werd Anthony gewisseld voor Emanuel. Ook Ilias kwam er daar-na in en kreeg prompt een kans. Diemen ging door met goed voetballen, Salim maakte 5-0 (intikkertje) na een voorzet van Ilias. Daarna volgde een vreemde situatie. De bal was ergens op het middenveld en de kee-per van DCG riep iets van ‘hands’. Blijkbaar had de vrolijk huppelende scheidsrechter dat gehoord en gaf een vrije trap voor Diemen op de 16 meterlijn. Het werd langs de kant uitgelegd als commentaar op de scheidsrechter. De vrije trap leverde niets op. Het was op een gegeven moment open huis bij DCG, Diemen kreeg kans na kans, zelfs Tijs kreeg zijn kansjes (kopbal, schot net over). Ilias besloot een zeer goede invalbeurt met 2 doelpunten. De eerste na een voorzet van Salim. De C1 is een denderende dieseltrein die voorlopig door niemand te stoppen is. De scheidsrechter floot trou-wens uitstekend: er ontging hem werkelijk niets.

Martin

RKDES C1 – sv Diemen C2 0-1 6 maartAlweer een lekker vroege wedstrijd helemaal in Kudelstaart. Vorige keer dik gewonnen, maar vandaag liep dat anders. Diemen had in de eerste helft wel een paar kansen, waaronder een hoekschop, via een voorzet die te hard voorlangs ging door de wind en via wat gefrommel met de bal voor het doel van RK-DES die uiteindelijk door de keeper op de doellijn gevangen werd. Nee, RKDES had de betere kansen: een keer alleen voor de keeper, maar gelukkig schoot RKDES naast en vlak erna werd er hard op Nicks doelpaal geschoten. Dus met de brilstand de rust in.Meteen na rust was RKDES alweer gevaarlijk, maar Youssef haalde de bal van de lijn en meteen erna keerde keeper Nick het harde schot. Oef… Het leek wel of elk mannetje van Diemen aan eentje van RK-DES geplakt zat. Werd er nou niet vrij gelopen? Of zat RKDES Diemen gewoon goed op de huid? Uitein-delijk won Diemen toch nog via een mooie uitgespeelde aanval: een één-tweetje van Lorenzo en Mitchel werd doorgetikt naar Ronald die zo kon inschieten. Hoera, 0-1. Lorenzo lanceerde Lesley ook nog een keer, maar dat schot ging naast. Vlak voor het einde zette RKDES Diemen weer onder druk, maar het was te laat. Toch nog met een overwinning naar huis.

Mijntje

Buitenboys C1 18 46Weesp FC C1 17 37Almere City FC C1 17 33Diemen C1 18 33DSS C1 18 30Ouderkerk C1 17 26OSV C1 17 26Purmerend C1 18 26Hollandia C1 18 22DCG C2 16 16AFC C1 18 16AS 80 C1 18 16Abcoude C1 17 10Castricum C1 17 9

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 10 svDiemen DeTreffer

sv Diemen D1 – Volendam D1 0-4 5 maartVolendam had in de eerdere wedstrijd tegen ons al laten zien dat het een heel goed voetballende ploeg is. We moesten dus weer aan de bak en vooral niets weggeven. Al snel kreeg Volendam een grote kans en bleef Diemen gelukkig een achterstand bespaard. Diemen kon weinig opbouwend laten zien en onze jongens liepen constant ach-ter hun tegenstanders aan om het hen zo moeilijk mogelijk te maken. Ongelukkig kwamen we op 0-1 toen we eigenlijk een blessure hadden achterin en een kort moment van onoplettendheid direct werd afgestraft. We probeerden met slechts een tegengoal de rust in te gaan. Maar vlak voor de thee toch nog een hoge bal vanaf de zijkant die via de paal achter Miguel in de goal verdween.In de tweede helft hetzelfde beeld. Geen spervuur aan kansen voor Volendam, maar een goed tikkend elftal dat ons langzaam uit elkaar speelde. We kregen ook nog wel wat kansen maar uiteindelijk moesten we ook in de tweede helft twee goals incasseren. Jongens, helaas een maatje te groot dit Volendam. Al-lemaal grote sterke spelers die waarschijnlijk ook wel de terechte kampioenen zullen worden. Jullie hebben je goed geweerd en vooral Miguel heeft veel tegen-goals voorkomen.Vanaf komende zaterdag is het realistisch als er wel wat punten gepakt gaan worden. Want tegen Hollan-dia hebben we nog wel wat recht te zetten. De competitie duurt voort.

Edwin van den Berg

Amstelland United E4 – sv Diemen E9 1-3 5 maartDe wedstrijd kwam langzaam op gang. Er werd goed verdedigd en we zagen dan ook weinig doelkansen aan beide kanten. Pas halverwege de tweede helft liepen de combinaties beter en konden we vaker voor het doel komen. Uiteindelijk kon Moos de openingstreffer scoren en kort daarop kon hij weer scoren waar-door we met 0-2 voorsprong konden rusten. Alexander die de eerste helft op doel stond, hoefde niet veel ballen te verwerken. In de tweede helft stond Pieter op doel en dat was een heel ander verhaal. We begonnen moeizaam en we leden vaak balverlies, waardoor de tegenstander veel scoringskansen

kreeg. Een van die kansen werd benut 1-2, en het werd nog spannender, vooral omdat we nog steeds kansen weggaven. Gelukkig kon Pieter al die keren reddingen brengen, waardoor we onze voorsprong konden behou-den. En toen was daar Matthijs, die gaf wederom zijn vistekaartje af met een mooi geplaatst schot, 1-3. Onze verdediging en middenveld wonnen daarna ook steeds meer duels waardoor we meer naar voren konden voet-ballen. Dat leidde niet tot nog meer doelpunten, maar het was voldoende om de verdiende drie punten mee naar huis te nemen.Een gevulde koek ging niet mee naar huis, alhoewel dat best wel had ge-kund, want ging er niet een penalty onderkant lat erin!?

Rick

sv Diemen F5 – AFC F6 1-10 5 maartDit is pas de 1e thuiswedstrijd van het voorjaarsseizoen en dan tegen koploper AFC. Onze blauwbloezen hadden zich goed voorbereid qua kleding, dit voornamelijk na de voorgaande wedstrijden, die onder barre weersomstandigheden plaatsvonden. Zonder de zieke Timo en de bijna van vakantie terugkerende Bran-don gingen we de strijd aan.De eerste helft begon voornamelijk op onze helft al kwamen we er met een paar kansen via Nick en Roy goed uit. Toch wist AFC de ruststand op 0-3.De 2e helft werden de mouwen opgestroopt. Ondanks de 100% inzet van onze jongens wist AFC toch geflatteerd uit te lopen naar 0-10. Daar waar bij ons het geluk ontbrak, liep het bij AFC voorbarig. 5 van de 7 goals die zij in de 2e helft maakten gebeurde door scherper te zijn dan de onzen. Deze doelpogingen werden door onze goalie Jurre (nu al met 2 sterren op het shirt) goed gekeerd, alleen wist AFC steeds te profiteren door de rebound in te tikken. Vlak voor tijd maakte Dylan Blom de meer dan verdiende eretreffer en hoe” hij knalde de bal via de binnenkant van de kruising in het doel”, zelfs de vele supporters van het zeer sportieve AFC erkende dat dit toch wel de mooiste van de dag was.Onder het toeziend oog van de coördinator van de F-pupillen van sv Diemen, die net als de leider van AFC concludeerden dat we veel meer doelpunten hadden kunnen maken. Want in de 2e helft kwamen we met Dylan M., Dylan B., Nick en Roy regelmatig voor de goal van AFC maar steeds ontbrak de beslissende eindpass. De reden hiervoor is voor mij inmiddels wel bekend,we spelen al het gehele seizoen in het AJAX SYSTEEM daar waar de spits (Suarez) in het najaar veel scoorde en wij dus ook (36 in 9 duels), hebben we nu het EL HAMDOUI syndroom. Als we daar voor volgende week vanaf kunnen komen ben ik ervan overtuigd dat de punten in Diemen zullen blijven.

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 11 svDiemen DeTreffer

De blauwbloes van deze week gaat naar Dylan Blom, dit niet alleen vanwege zijn prachtige goal, maar hij had vandaag zijn dieselschoenen thuis gelaten en liep volgens mij op het al-lernieuwste model de intercity’s want hij was vandaag werkelijk niet te stoppen.

John

Martinus F3 - sv Diemen F6 4-1 5 maartVorige week werd er een prima resultaat neergezet door de F6. Nu was het zaak om hier een goed ver-volg aan te geven. Het was wel koud en vroeg maar er stond bijna geen wind en het kunstgras veld lag er prachtig bij. Diemen zou op volle sterkte aantreden, al hoewel deze situatie pas in de tweede helft werd bereikt. Diemen begon best lekker aan de wedstrijd en combineerde goed. Al snel was het Dani die Die-men op een verrassende voorsprong bracht (zeker voor Martinus). Daarna kwam de klad er een beetje in en werd er, vooral bij de hoekschoppen, matig verdedigd. De betreffende spits was wel groot, maar geen echte reden om hem zomaar 2 doelpunten te laten maken. Het leek wel of de carnavalviering van de dag er voor nog in de benen zat. In deze fase waren de jongens van Diemen steeds een paar stapjes te laat en keken regelmatig toe wat er gebeurde. Zo werd in een kleine tien minuten de eindstand eigenlijk al bereikt Ruststand 4-1.Het was dus zaak om iets beter terug te keren uit de kleedkamer. Dat was ook het geval. Diemen liet het nu allemaal niet meer gebeuren en vocht goed terug. Tweede helft was daarom in ieder geval spannend. Martinus speelde echt goed, maar Diemen gaf niets meer kado. Sven was niet meer van plan zich te la-ten passeren. Jammer genoeg lukte het niet meer om de achterstand te verkleinen. De paar kansen die ontstonden werden niet benut. Op basis van de tweede helft was een gelijkspel mogelijk geweest. Maar eerlijk is eerlijk, Martinus was ook gewoon goed en heeft wel verdiend gewonnen. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Johan

NFC/Brommer F3 - Diemen F105 1-0 ‏ maartDoor “fantastisch navigatiewerk” van ondergetekende kwamen we alsnog op tijd aan bij NFC/Brommer, op zich al een prestatie. NFC tot aan zaterdag de trotse koploper dus we konden aan de bak vandaag. De eerste 5 minuten kwamen we een beetje onder druk maar daarna was het Diemen dat de tegenstan-der vastzette. Dit tot gevolg dat we direct een penalty mee kregen. Door over enthousiasme vergaten we even de afspraken over de te nemen vrije trappen en penalty’s. Helaas ging de penalty er niet in. Toch bleven we de druk opvoeren en die enkele keer dat NFC eruit kwam met een counter zorgde de ijzersterke verdediging met als absolute uitblinker deze keer de doelman Joas dat ze geen schijn van kans hadden. De tweede helft zag ik steeds meer ouders happen naar de nodige zuurstof daar ze de spanning niet meer aankonden van alle kansen die we kregen. Een ongeschreven voetbalwet is als je ze zelf niet scoort dat de goal altijd aan de andere kant valt. Dit gebeurde dan ook. De enige uitval in de tweede helft en de bal lag erin. 1-0. Geheel onnodig en totaal onverdiend maar zo gaat dat in het voetbal. Weer een les geleerd. Desondanks is dit wel een wedstrijd waar een ieder van ons met trots op terug kan kijken door inzet en werklust.Aanstaande zaterdag spelen we eindelijk weer eens een wedstrijd thuis. Voor de ouders die graag de route naar sv Diemen willen we-ten kunnen persoonlijk contact met me opnemen, ik weet nog wel een route.

Ed

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 12 svDiemen DeTreffer

Foto’s spelerspassenDe navolgende spelers moeten nog een pasfoto inleveren voor hun spelerspas, je kan dit doen op-donderdagavond vanaf 19.30 uur bij Marco Stuifzand. Dit is de laatste stand van zaken (vrijdag j.l.) Heb je al een foto ingeleverd, dan is dit bericht niet voor jou bestemd.

Relatiecode Naam Geb.datumMDWW59E Abdulrahman, S.N. 04-10-2000MKHS10N Adu, L.O. 05-11-2000MBBQ69M Alberda, J.S. 13-03-2000FMNW076 Appelboom, J.P. 04-12-1991NKNX19Y Asmat, R. 02-12-2000CGNS02C Atar, D. 25-07-1980FMRQ55L Babel, I.C. 16-02-1989LWGS04K Baddane, Y. 01-02-1994FZBG666 Bakker, Q.M. 16-01-1995MFPS797 Beentjes, M.H. 10-08-2000MBBQ197 Benjamin, R.J. 23-06-1990MFHR484 Benyei, J. 22-09-2000FFSL41L Biezen, D 02-08-1990CGNW36F Bosma, ED 18-12-1969LZCN24A Bosman, M.A. 12-04-1995MDSQ86U Breeveld, E. 01-02-2000CGNV61E Brouwer, P.T.G. 23-04-1965CGNV212 Buitenhuis, D 14-09-1989CGNV70Q Compier, C.M. 01-07-1971FZVN454 Damman, J.B. 10-03-1995MKYR95K Damoah, K.B. 18-01-2000NPFS49H Darko, N. 17-06-2000FZWV27D Deerenberg, L.J. 14-07-1995FJVM59Y Dekker, M.P. 03-02-1970CHDQ836 Demilt, I. 14-07-1982MNJZ413 Dijkman, D.E. 08-04-2000MHJQ919 Dinant, S.J. 25-09-2000FYZJ68A Dommisse, I. 04-10-1995LZCN25B Dooren, P.J. van 25-05-1995GCGP60K Doorn, D. van 21-09-1994MNQJ438 Duin, B.A. van 10-06-2000LWDC616 Duitscher, R. 07-08-1994MCHL92I Eftal, A. 03-02-2000GJCR06J Elden, B. 05-10-1991MJQZ48F Elhajoui Eljaafaari, N. 21-11-2000MCKX42G Empelen, I. van 22-02-2000MDSQ83R Feenstra, P.M.T. 20-05-2000MDSQ87V Felter, R.C. 19-11-2000MGKM15X Ferdinandus, A.M. 11-07-2000NSRJ71M Fischer, S.T. 13-08-2000MGQL08W Flanders, V.A. 13-07-2000CGNW17A Frijhoff, NS 17-07-1990GDZW97Z Fritz, Y.R. 23-06-1995LZMC89E Gans, B. de 18-10-1995MBBP09T Graeve, J. de 28-08-2000LWBC61Q Grazette, C.C.Y. 09-11-1992MHJM418 Griffith, C. 14-09-2000GDZH80S Groenestein, A.J. van 21-08-1993MGQL09X Groenewold, B. 11-07-2000NTSG72Q Gündag, Y. 19-10-2000FZXX726 Haas, D.R. de 06-10-1992CGNX46N Haas, L 21-05-1983CGNV36A Haas, T.J. de 27-08-1988MCHL58C Harm, D.X. 25-09-2000MCHL69G Heije, R. 29-10-2000MBBQ256 Helmer, Q 20-12-2000CGNW50P Hengel, A.B. van den 28-10-1960FMNW065 Herik, V. van der 15-06-1991FZWV28E Heus, N.K.R. 06-12-1995

MBBQ00Z Hillebrand, S.M. 14-06-2000FYZS359 Hiwat, C.K. 28-01-1995MBBP15W Hoeboer, B. 17-07-2000CGNX92Y Holthuizen, P.J. 18-01-1966CGNX92Y Holthuizen, P.J. 18-01-1966GMPH09S Hommen, Y. 29-07-1994MDSQ82Q Hoogenhout, M.J. 01-04-2000MGKM355 Hoogland, A. 27-10-2000FRGP49T Houtzager, S. 06-07-1992LXRQ53E Ibrahim, H. 17-06-1990MBBP04O Imanuel, S.Z. 19-05-2000MBBN96D Jakgnouni, Z. el 07-09-2000LYXP04A Jong, J. de 16-08-1994FMMN474 Jonker, T. 09-12-1991CGSN11S Kaag, M.G. 03-01-1962FRFM31U Kamperveen, D.A 15-12-1987CGNR90C Kasanmoenodo, S.Q.P. 13-07-1981MJVH40U Keijzer, M.A. 09-12-2000FTVQ985 Khan, K.B.A 24-12-1980MDCZ32C Kidane, M.M. 18-02-2000MCFP68L Kizilkan, B. 27-02-2000GDZX00C Kloosterman, J.A. 08-06-1995MKVZ036 Korang, J. 21-04-2000FWXL88O Krieg, S. 12-12-1994FFRB452 Kroese, K. 16-02-1991CGNR795 Kroon, R.W.A. 14-05-1962FRDK04U Kuipers, D. 20-12-1990CGNW51G Lakeman, E.R. 04-12-1974CGNS918 Lammers, B 10-07-1958FFPM58F Leautaud, M 30-06-1990FTXT43E Loon, R. 28-12-1994FZZB68F Lucassen, R. 03-04-1995GHXR08A Marcet, DJ 03-02-1991MBXD02E Marengo, D. 11-06-1985NNKJ73M Martis, M.D. 07-09-2000LYXS59F Meijer, A.J. 30-01-1961CBMP74U Melick, R. van 04-11-1988LXCM59V Mensah, K. 08-12-1994MCHN18A Mensah, R. 03-06-2000FRDL137 Meulen, R. van der 02-09-1991CGNX71R Minnema, K. 26-02-1984MJQZ47E Mohammed, U. 11-01-2000MBBQ60N Mous, L.P. 03-03-2000FFQW80F Muller, M. 04-06-1990FTWM31Z Muller, R. 23-09-1951MGLP34Q Mus, C. 14-12-2000FZWV31A Neering, N.L. 14-11-1995CGYJ20S Nieman, M. 08-09-1982FTXT38G Nijland, J. 13-02-1993CGNX44L Oomstee, R. 07-02-1972CGNS859 Oosten, M v 22-08-1966MCKX37I Ouaali, D. 22-08-2000FJYM339 Overklift van Kleyn, D. 06-07-1991GHPD52X Plett, D. 29-06-1994FTZM787 Poel, E. van de 21-01-1991MGKM207 Prudencia, G. 03-10-2000CGSK887 Pullens, R. 21-10-1985CGPM226 Refos, D. 06-04-1984FRDJ99R Rennefeld, T. 23-10-1992FWXV74X Ringelberg, J.M. 22-09-1995

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 13 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Blauw Wit 3 - sv Diemen 3 6-0 27 februariDiemen 3 druilt

Met 15 man sterk werd er vandaag aangetreden tegen het jonge en dynamische Blauw Wit, waar we de eerste wedstrijd thuis met 3-7 klop hadden gekregen. Er viel dus wat goed te maken en gelet op de stand zou er eindelijk afstand genomen kunnen worden van WV-HEDW (vorige week op eigen terrein verloren van Blauw Wit met 1-4), zodat ook de discussies of er nu wel of niet een beslissingswedstrijd gespeeld zou moeten worden bij een eindstand met evenveel punten of dat het doelsaldo bepalend is, wat tot vandaag exact gelijk (+21) was, eindelijk weer even stil zouden vallen. Helaas zijn er van die dagen dat er weinig mee zit en veel tegen, het begon al met druilerige regen en een temperatuur van 4 graden boven nul, een toegewezen scheidsrechter (hoera?) met bril (zonder ruitenwis-sers) een echte (?!) grasmat en een dug-out zo lek als een mandje, Frank die wegens een blessure niet aan de wedstrijd kon beginnen, en wellicht mede daardoor had binnen 15 minuten Blauw Wit al twee keer gescoord via slimme steekballetjes achter de beduusde verdediging. Daarna waren er kansen op en neer en hing de 2-1 in de lucht, een fabuleus in de kruising ingekopte bal door mr. Dino ging er via de binnen-kant paal weer uit, de keeper van Blauw Wit die een paar keer gestrekt moest, maar de bal ging er niet in. . . en in de laatste minuut van de eerste helft wist Blauw Wit wederom uit te breken en met een strakke lob over de keep was het 3-0 en rust.

CGNX28J Roelofs, T. 19-05-1964CHDD11K Romijn, C 12-04-1958CGNV85O Rond, L.V. de 02-02-1986MDCZ36G Rookhuizen, J.D. van 21-08-2000MGFW56R Ruiter, T. de 24-01-2000FXTR805 Ruygrok, N.E. 26-11-1995CGNV87Q Saam, B 12-03-1988NPBK132 Sal, M.B. 16-04-2000FZCJ61N Samorah, I. 05-10-1992MCHL71B Sardha, S. 08-05-2000MBDW44L Sarfo, B. 27-06-2000CGNS94B Scarabello, G. 19-03-1988LYHN365 Schaik, M.C.J. van 03-05-1983MDFK26R Scheffer, M.N. 13-07-2000CGNS505 Scholte, P 20-03-1988GCGP53A Schoots, G.C. 25-03-1995FTVN03M Schreuder, K. 04-11-1992MBBM957 Schröder, S.IJ. 27-03-2000MDSQ78T Schutte, R.S. 07-11-2000CGNX22D Schwegler, A. 07-05-1970MBJQ69A Simons, B. 06-05-2000LZLB73R Simons, J.K. 08-03-2000FWXD475 Simons, M.J. 26-03-1995GCJF27A Slewe, V.N. 10-03-1994FZZC222 Slooten, G.Y. 18-08-1995FTZK87X Smalen, B.B. de 14-04-1993FFSF44S Smalen, C.W. de 27-07-1990FYXP136 Smalen, T.J. de 07-05-1995MGKM17Z Smolders, T. 03-06-2000MDSQ76R Soenessardien, S. 22-08-2000FTYY45E Stam, K. 24-04-1992FTYY43C Stam, S. 24-04-1992NGHM00N Stout, G. 10-07-2000FWXM83O Strijp, M. 16-10-1995

FZWV29F Stuifzand, D. 03-06-1995MCHL386 Tang, R. 31-07-2000MBBQ59J Tarzati, N 22-07-2000MBBQ64H Teije, S.G. ten 04-11-2000CGNX119 Texier, J 19-10-1988FZBG622 Thijm, A.I. 25-11-1994FWXD50B Timmer, R.E.H. 04-02-1993CGNY18L Timmerman, B. 11-04-1965GHKG77O Tummers, M.R. 16-04-1989GLHP65J Valk, A. 25-07-1995GCJS244 Valkenburg, D. 10-10-1994CGNV62F Vegt, M.S. van der 28-02-1969FTXH90A Versnel, D.D.A. 22-09-1994CGNY00G Viool, M.A. 13-04-1965FHFC165 Visser, P.J. 06-05-1979MGMC17X Voll, N.J. 19-10-2000NKSF52I Vries, K. de 18-10-2000NKSN37N Vries, R.J. de 08-09-2000GKLK352 Waalberg, J. 23-02-1995FTXT42D Waalwijk, R. 29-11-1994CGTM50H Wallroth, SM 18-04-1979FJTB00F Weegenhausen, J. 17-04-1991FTZK83T Weerdenburg, J.B. van 10-01-1994CGNT87G Well C van 24-08-1946LXRQ66K Werleman, C. 01-09-1980FRDJ95N Westenberg, N. 28-12-1991NNKJ88U Wevers, S.T. 03-09-2000FYXF495 Wild, J. de 26-05-1993GFMK26K Wilnis, S.D. 15-03-1994MNBQ82H Witte, J.B. 02-11-2000LVZZ08B Woude, R.O. v/d 12-01-2000NKPW89U Yavas, N. 07-10-2000MCVZ16U Zwartjes, M.J. 05-04-2000

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 14 svDiemen DeTreffer

1

2

3

4

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 7 maart t/m 27 april

Let op! De wedstrijden in rood zijn nog in concept en nog niet definitief bevestigd door de bond.

9-3-2011 20:55 9617 svDiemen 1 Fenerbahce s.c. 2 Oostenburg J.P.H. Baars18-3-2011 20:10 11383 TOB 3 svDiemen 1 Caland Sportcentrum R.C.A.M. Bakker25-3-2011 22:00 18877 svDiemen 1 RKAVIC 5 Gaasperdam 1-4-2011 22:00 10120 Elbalta 4 svDiemen 1 Sporthallen Zuid M. Moustaadil 8-4-2011 19:15 15113 svDiemen 1 KDO 3 Sporthallen Zuid 11-4-2011 20:15 8873 Plein83 13 svDiemen 1 Sporthoeve

16-3-2011 21:05 24209 svDiemen 2 TOB 5 Emergo hal J.P.H. Baars24-3-2011 21:00 19472 DVVA 5 svDiemen 2 Meerkamphal 1-4-2011 20:10 17285 svDiemen 2 Dijk De 1 Oostenburg F. Wijngaard 6-4-2011 19:15 6755 IJburg AFC 1 svDiemen 2 Aetsveld 13-4-2011 21:10 219377 svDiemen 2 VVGA 1 Sporthallen Zuid 20-4-2011 22:05 22736 svDiemen 2 DVVA 5 Sporthallen Zuid

9-3-2011 20:00 215042 svDiemen 3 VVA/Spartaan 5 Oostenburg 23-3-2011 21:05 137736 DVVA 8 svDiemen 3 Emergo hal 30-3-2011 22:00 137763 svDiemen 3 AORC/Lebo V. 16 Oostenburg 6-4-2011 22:00 162703 Ter Beek 4 svDiemen 3 Oostenburg M. Makdan13-4-2011 20:00 137673 svDiemen 3 DCG 7 Oostenburg 20-4-2011 21:05 137687 DCG 8 svDiemen 3 Emergo hal 27-4-2011 22:00 137645 TOB 9 svDiemen 3 Oostenburg

7-3-2011 22:00 148722 Plein83 8 svDiemen 4 Emergo hal J.P.H. Baars18-3-2011 22:00 148723 svDiemen 4 Elbalta 2 Bindelwijk G.J.C. Cordes21-3-2011 19:15 148724 Plein83 9 svDiemen 4 Sporthallen Zuid M.W. Stompé30-3-2011 21:00 148725 svDiemen 4 Vedette/De R. 4 Sporthallen Zuid R.C. van der Hulst 8-4-2011 20:10 148726 RKDES 2 svDiemen 4 Proosdij J.A.M. Kolk15-4-2011 20:10 148720 TOB 2 svDiemen 4 Bijlmer Sportcentrum

De tweede helft was de dug-out van Blauw Wit nog maar gevuld met slechts drie man, waar in de eerste helft de nota bene droge dug-out (bedankt voor de gastvrijheid. . . de thee moest ook al zelf opgehaald worden uit de kantine) nog uitpuilde van de spelers (het eerste en tweede van Blauw Wit waren beiden vrij) met toch zeker 6-7 wisselspelers, waar wij het moesten doen met uiteindelijk slechts 2 wisselspelers en dus viel in plaats van de 3-1 de 4-0, wist wederom mr. Dino niet het net maar wel de paal te vinden. Scoren zat er vandaag blijkbaar niet meer in en dat is toch een knappe prestatie van Blauw Wit om onze geoliede aanvalsmachine op de nul te houden, waar zij nog twee keer wisten te scoren en de eindstand op 6-0 brachten. sv Diemen droop af, afgedroogd door Blauw Wit en het was nog terecht ook. . .Er rest ons dan nog vooral vooruit te kijken en te constateren dat we de top 4 gehad hebben, met Blauw Wit op de derde plek met drie punten achter ons, WV-HEDW met evenveel punten (31) maar nog steeds met +21 en wij dus nu met +15 . Met een weekje rust voor de boeg treden we op 13 maart weer vol goede moed aan tegen het uit altijd lastige DRC.

Booy

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 15 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 12 maart10:45 122552 svDiemen D1 Hollandia D1 2e divisie A G. Meijer 9:00 78890 svDiemen D2 Zeeburgia D4 1e klasse F 13:30 205667 svDiemen D3 AS 80 D2 2e klasse 34 13:45 202780 svDiemen D4 GeuzenM’meer D2 2e klasse 37 12:15 206450 svDiemen D5 Almere City FC D5 3e klasse 36 12:15 92843 svDiemen E1 Ouderkerk E1 Hoofdklasse C 10:00 183206 svDiemen E2 CTO 70 E1 1e klasse 19 9:00 181775 svDiemen E3 Ajax E2 1e klasse 20 10:00 184082 svDiemen E4 DRC E1 2e klasse 26 13:15 188046 svDiemen E5 Voorland E1 2e klasse 27 13:15 184086 svDiemen E9 DRC E2 4e klasse 29 11:15 173704 svDiemen E10 Swift E11 6e klasse 26 11:30 171547 svDiemen E11 Portugal Adam FC E2 6e klasse 27 10:00 187094 svDiemen F4 Sporting Martinus F2 3e klasse 28 9:00 196439 svDiemen F5 SDW F1 4e klasse 32 9:00 218808 svDiemen F6 GeuzenM’meer F2 4e klasse 29 11:00 189543 svDiemen F8 Meteoor F2 5e klasse 20 9:00 214884 svDiemen F9 Eendracht’82 F2 7e klasse 44 11:00 214849 svDiemen F10 Legmeervogels F10 7e klasse 43 12:15 211949 svDiemen F11 KDO F5 7e klasse 51 12:15 170328 svDiemen F13 RKDES F7 7e klasse 50 14:30 197534 svDiemen MB1 Hillegom MB1 1e klasse A

Zondag 13 maart14:00 37173 svDiemen 1 Baarn sv 1 4e klasse E H.A. Doodeman11:30 47076 svDiemen 2 Abcoude 3 2e klasse C T. Diallo12:00 67681 svDiemen C1 Ouderkerk C1 Hoofdklasse D K. Beharie10:00 67454 svDiemen C2 RAP C1 1e klasse J J. Mantels 9:45 67465 svDiemen C3 Blauw Wit Amsterdam C1 1e klasse K 12:00 210682 svDiemen C5 DWS C4 3e klasse 4 14:00 210699 svDiemen C6 AGB C2 3e klasse 12 10:00 209865 svDiemen C7 NFC/Brommer C1 3e klasse 14

UitwedstrijdenVrijdag 11 maart19:30 67413 RKDES C1 svDiemen C2 1e klasse J Zaterdag 12 maart14:30 39014 Zuidoost United 1 svDiemen 1 4e klasse C G.J.M. Odijk12:30 87326 Amstelveen 6 svDiemen 2 5e klasse 505 14:45 87328 Bloemendaal VE1 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D 14:30 126449 Huizen A1 svDiemen A1 4e divisie A B.M. Spanjaart 9:00 206439 RODA 23 D7 svDiemen D6 3e klasse 40 12:45 206423 TABA D3 svDiemen D7 3e klasse 43 11:00 190554 Legmeervogels E5 svDiemen E6 2e klasse 28 10:45 190560 Dijk De E4 svDiemen E7 3e klasse 29 10:00 184070 TOG E2 svDiemen E8 4e klasse 30 9:00 172302 VVA/Spartaan F2 svDiemen F1 1e klasse 12 10:30 172309 IJburg AFC F2 svDiemen F2 2e klasse 16 9:00 172316 OSV F2 svDiemen F3 3e klasse 35 9:00 172338 IJburg AFC F6 svDiemen F7 5e klasse 21 10:00 192519 Buitenveldert sc F11M svDiemen F12 7e klasse 49 9:00 217627 Meer de F6 svDiemen F14 7e klasse 45 12:15 204324 Buitenboys MC1 svDiemen MC1 2e klasse N

Zondag 13 maart11:30 55429 DRC 2 svDiemen 3 4e klasse 13 10:30 55187 Tos Actief 3 svDiemen 4 5e klasse 10 11:30 63105 Sporting Krommenie A1 svDiemen A2 1e klasse G 13:00 65559 Abcoude B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C C.H. Tulleners10:00 65974 SDZ B1 svDiemen B2 1e klasse I J.B.C. Pieterse 9:30 211131 Abcoude B2 svDiemen B3 2e klasse 10 11:00 211199 Waterwijk B7 svDiemen B4 3e klasse 18 11:00 210133 Meteoor C1 svDiemen C4 2e klasse 8

Programma 11, 12 & 13 maart

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 16 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 19 maart14:00 76164 svDiemen 2 Aalsmeer 5 5e klasse 505 14:00 127648 svDiemen VE1 Overbos VE1 1e klasse 35+ D 9:00 207112 svDiemen D6 Pancratius D8 3e klasse 40 10:30 202951 svDiemen D7 DCG D5 3e klasse 43 11:15 193020 svDiemen E6 Tos Actief E4 2e klasse 28 9:00 191424 svDiemen E7 WV-HEDW E4 3e klasse 29 11:15 188224 svDiemen E8 WV-HEDW E5 4e klasse 30 10:15 218475 svDiemen F1 Pancratius F1 1e klasse 12 10:00 192062 svDiemen F2 Abcoude F2 2e klasse 16 9:00 169800 svDiemen F3 Voorland F1 3e klasse 35 9:00 173995 svDiemen F7 Tos Actief F5 5e klasse 21 9:00 172759 svDiemen F12 SDZ MF1 7e klasse 49 10:00 217628 svDiemen F14 SDZ F12 7e klasse 45 11:30 205096 svDiemen MC1 KDO MC1 2e klasse N

Zondag 20 maart14:00 55826 svDiemen 3 TABA 3 4e klasse 13 14:00 55586 svDiemen 4 SDZ 4 5e klasse 10 12:00 122567 svDiemen A1 Hollandia A1 4e divisie A S. Kisoenpersad10:00 63121 svDiemen A2 AS 80 A1 1e klasse G 10:00 65566 svDiemen B1 VVC B1 za. Hoofdklasse C M. Gomaa12:00 66007 svDiemen B2 Weesp FC B1 1e klasse I M. Arends12:00 210779 svDiemen B3 Swift B1 2e klasse 10

UitwedstrijdenZaterdag 19 maart12:30 96590 Almere City FC D1 svDiemen D1 2e divisie A D.H.R. ten Broek10:30 125376 Ouderkerk D1 svDiemen D2 1e klasse F 13:00 199143 Tos Actief D1 svDiemen D3 2e klasse 34 11:30 206430 RODA 23 D5 svDiemen D4 2e klasse 37 12:00 206432 Geinburgia D1 svDiemen D5 3e klasse 36 10:15 96603 Swift E1 svDiemen E1 Hoofdklasse C 9:30 190543 ZSGO/WMS E1 svDiemen E2 1e klasse 19 10:30 190567 AFC E4 svDiemen E3 1e klasse 20 9:00 190545 Weesp FC E3 svDiemen E4 2e klasse 26 10:15 190553 Amstelveen E1 svDiemen E5 2e klasse 27 10:00 190570 Geinburgia E2 svDiemen E9 4e klasse 29 9:00 184075 AFC E17 svDiemen E10 6e klasse 26 10:00 184064 Arsenal ASV E6 svDiemen E11 6e klasse 27 11:00 172317 Vlug en Vaardig F1 svDiemen F4 3e klasse 28 11:30 172329 Tos Actief F2 svDiemen F5 4e klasse 32 10:30 215376 Meer de F3 svDiemen F6 4e klasse 29 9:00 172343 GeuzenM’meer F5 svDiemen F8 5e klasse 20 9:00 214899 JOS/W’graafsmeer F6 svDiemen F9 7e klasse 44 10:15 214851 GeuzenM’meer F7 svDiemen F10 7e klasse 43 9:00 192515 Nieuw Sloten sv F4 svDiemen F11 7e klasse 51 9:30 209331 RKAVIC F5 svDiemen F13 7e klasse 50 14:30 197539 VSV MB1 svDiemen MB1 1e klasse A

Zondag 20 maart14:00 37248 Victoria 1 svDiemen 1 4e klasse E H. Straub11:30 47164 Waterwijk 2 svDiemen 2 2e klasse C W. v.d. Geest12:00 157221 Legmeervogels A3 svDiemen A3 3e klasse P 9:00 67691 AFC C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D J. van Agteren10:00 154841 AFC 34 C1 svDiemen C2 1e klasse J H. Warmerdam 9:30 67482 Buitenboys C2 svDiemen C3 1e klasse K P.J.B. Schenk10:00 210140 GeuzenM’meer C3 svDiemen C5 3e klasse 4 10:00 210366 Geinburgia C2 svDiemen C6 3e klasse 12 9:00 210413 AFC C8 svDiemen C7 3e klasse 14

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.

Programma 19 & 20 maart

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06

  nr. 14  6 maart 2011 17 svDiemen DeTreffer

Minitreffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen

Van het voetbalweekblad Voetbal International ontvingen wij 5 speelballen, waarvoor onze hartelijke dank!

Op pagina 3 en 4 vindt u uitgebreid hoe u, als u onverhoopt de club gaat verlaten, de over-schrijving aan moet pakken. Ook treft u hier aan hoe e.e.a. In zijn werking gaat bij een even-tueel bedanken. Houdt u zich aan deze regels en u zult zien alles gaat van een leiden dakje.

Ook treft u in dit nummer weer de namen aan van spelers die nog een pasfoto moeten inleveren voor hun spelerspas. Kijkt u even of uw naam hier ook bij staat, is dat zo? Dan snel even een pasfoto in-leveren en u kunt alle wedstrijden blijven spelen. Uw weet GEEN spelerspas betekent NIET spelen.

Met ingang van het weekend 5/6 maart heeft de KNVB alle verenigingen met een kunstgras-veld, verplicht om de wedstrijden van de standaardteams op een kunstgrasveld te laten spe-len. Wordt dus op zaterdag of zondag het eerste veld afgekeurd, dan moet de wedstrijd van de standaardteams op een kunstgrasveld worden gespeeld. Het vervelden van deze maatregel is dat dan andere teams hier de dupe van zijn. Maar. . . De KNVB bepaalt.

De F-14 heeft als het goed is zijn eerste wedstrijd al weer achter de rug, ik wens deze kanjers van de sv Diemen veel succes. Veertien F-teams, zo’n 140 spelertjes van 5, 6 en 7 jaar die al-lemaal willen spelen en trainen iedere week maar weer en meestal gaat dat goed.