De Treffer van februari 2012

24
TREFFER 1 COLOFON De Treffer clubblad van Vios. Verschijnt 9 x per jaar Oplage 700 exemplaren CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected] Bestuur: Voorzitter: Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris : Roelie van Wijngeeren 0578-570911 Penningmeester: Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris: Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie: Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken: Piet Pol 0578-573366 Pr: Het bestuur Activiteiten : Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter: Hiddo de Vries 0578-576718 Commissies: Ontspanningscommissie: Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie: Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie: Erik de Vries 0578-576718 PR commissie: Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios: Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer: Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected] Inhoudsopgave 26 e jaargang nr. 1 februari 2012 Pagina 1 Colofon+inhoudsopgave Pagina 2 Van de redactie Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 4 In memoriam Pagina 5 Sponsoren Pagina 6/7/8 Kledingsponsoren Pagina 9/10/11 Nieuwjaarsreceptie Pagina 12 Diversen Pagina 13 Leuk om te lezen Pagina 14 Aktiviteiten Pagina 15 Voetbalvaria Pagina 16 Extra ledenvergadering Pagina 17 Kleurplaat Pagina 18/19 Knutselpagina’s Pagina 20 Matrix Pagina 21 Vios F1 Pagina 22 Dankbetuiging

description

lees hier de treffer van februari 2012

Transcript of De Treffer van februari 2012

Page 1: De Treffer van februari 2012

TREFFER 1

COLOFON De Treffer clubblad van Vios. Verschijnt 9 x per jaar Oplage 700 exemplaren

CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected] Bestuur: Voorzitter: Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris : Roelie van Wijngeeren 0578-570911 Penningmeester: Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris: Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie: Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken: Piet Pol 0578-573366 Pr: Het bestuur Activiteiten : Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter: Hiddo de Vries 0578-576718 Commissies: Ontspanningscommissie: Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie: Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie: Erik de Vries 0578-576718 PR commissie: Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios: Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer: Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected]

Inhoudsopgave 26e jaargang nr. 1 februari 2012 Pagina 1 Colofon+inhoudsopgave Pagina 2 Van de redactie Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 4 In memoriam Pagina 5 Sponsoren Pagina 6/7/8 Kledingsponsoren Pagina 9/10/11 Nieuwjaarsreceptie Pagina 12 Diversen Pagina 13 Leuk om te lezen Pagina 14 Aktiviteiten Pagina 15 Voetbalvaria Pagina 16 Extra ledenvergadering Pagina 17 Kleurplaat Pagina 18/19 Knutselpagina’s Pagina 20 Matrix Pagina 21 Vios F1 Pagina 22 Dankbetuiging

Page 2: De Treffer van februari 2012

TREFFER 2

26e jaargang nr.1 februari 2012.

Het nieuwe jaar is al een week of wat onderweg, maar wij willen u allen toch nog een gelukkig maar vooral een gezond 2012 toewensen. De eerste Treffer van het jaar 2012 hebt u nu in de hand. Op het moment van dit schrijven ligt de temperatuur een eind beneden het vriespunt en er zullen dan ook geen voetbalwedstrijden in het amateurvoetbal plaats vinden. Nu is het tijd om de schaatsen onder te binden. Er is veel veranderd aan de binnenkant van ons clubblad, zo zijn er`vele advertenties in full colour geplaatst, waardoor het blad mooier is geworden. Wij hebben in de achterliggende periode alle adverteerders (plus-minus 90) persoonlijk benaderd om te kijken of zij in kleur hun advertentie in het blad wilden plaatsen en zo als jullie zullen zien is voor een groot deel gelukt. In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd bij Vios . Wij hebben afscheid moeten nemen van onze medewerkster van de treffer Diny Stijf. Zij was een gewaardeerde kracht in ons team. Wij zullen haar vrolijkheid dan ook erg missen. Wij wensen Gert, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies . De traditionele nieuwjaarsreceptie is wederom een succes geworden. De kantine was goed bezet. Ook de jaarlijkse midwinterloop is goed bezocht en een record aantal lopers (sters) hadden zich ingeschreven, er waren 510 deelnemers (sters). Dit evenement werd reeds voor de 26e keer gehouden. De inleverdata voor het jaar 2012 zijn voorlopig vastgesteld op. 25 Februari 24 Maart 21 April 19 Mei Noteer deze`data in uw agenda. De kopie kunt u sturen naar [email protected] Veel leesplezier.

Page 3: De Treffer van februari 2012

TREFFER 3

2012 zal een belangrijk jaar worden voor VIOS. Een jaar waarin wij als zaterdagvereniging verdere stappen zetten in het nog beter organiseren van onze voetbalopleiding, hoge ogen willen gooien om het kampioenschap dan wel promotie naar de 2eklas en zal onze vereniging te maken krijgen met gemeentelijke bezuinigingen waarbij meer verantwoordelijkheid over het beheer van het sportpark en de uitvoering van het onderhoud van de velden naar ons toekomen. Bezuinigen, privatiseren en kunstgras is de drieslag die de voetbalverenigingen in onze gemeente hebben gemaakt om samen met de gemeentelijke overheid de mogelijkheden en kansen te onderzoeken. Doelstelling hierbij zijn een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen (EUR 65.000,=, minder te besteden) en aanleg van verschillende kunstgrasvelden bij voetbal- en hockey verenigingen mogelijk maken. Op dit moment lopen de verschillende besprekingen met belanghebbenden volop, verwachting is dat er voor 1 juli meer duidelijk is over het hoe en wat. Dat er iets gaat veranderen per 1 januari 2013 staat vast, met name het onderhoud zoals maaiwerkzaamheden, bemesten etc. van velden zal dan de verantwoordelijkheid van ons zelf zijn. Dit betekent nogal iets! In mijn ogen is dit een grote operatie omdat deze werkzaamheden altijd door de gemeente zijn uitgevoerd en nu overgaan naar de verenigingen. Deze grote operatie wil het bestuur van VIOS in alle zorgvuldigheid doorlopen. Ook krijgen wij naar alle verwachting te maken met hogere kosten voor het onderhoud van de velden, dan wel dienen wij meer activiteiten zelf uit te voeren om deze kosten te drukken. Al met al wel weer een verzwaring van onze verenigingsactiviteiten. VIOS is ook een groeiende en bloeiende club en dit heeft ook consequenties. Wij dienen steeds meer faciliteiten en middelen vrij te maken om onze sport goed te kunnen beoefenen. Er zijn meer velden, meer kleedkamers, meer speelmaterialen nodig om een kwalitatieve groei waar te maken of simpelweg onze leden te kunnen laten trainen en voetballen. Op deze ontwikkeling wil het bestuur inspringen en onze vereniging nog meer toekomstbestendig maken. Kunstgras is een van die wensen die al lang leeft bij onze vereniging. De aanleg van kunstgras is door de gehele vereniging opgenomen in de strategische agenda 2010-2015 en in eerdere ledenvergadering is geanticipeerd door onze meerjarenbegroting aan te passen aan het bespelen van een eigen kunstgrasveld. In 2012 komt er dus veel op ons af, en zullen in dit jaar beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de toekomst van onze vereniging. Zoals aangegeven wil het bestuur het proces van bezuinigen, privatiseren en kunstgras zorgvuldig doorlopen. Daarom is er op maandag 13 februari een extra ledenvergadering in ons clubhuis. Vanaf 19.45 willen wij de leden bijpraten over de stand van zaken en consequenties voor VIOS en haar leden. Ook willen wij als bestuur de leden een doorkijk geven over de voorbereidingen die wij willen treffen om VIOS klaar te maken voor de veranderingen die op ons af komen. Een belangrijke vergadering dus, waar u van harte welkom bent.

Gerben Smit

Page 4: De Treffer van februari 2012

TREFFER 4

Woensdag 7 december 2011, een telefoontje van Dick Nooteboom, met het onheilspellende bericht dat Diny Stijf een herseninfarct heeft gehad , en dat de vooruitzichten somber zijn. Nauwelijks bekomen van de eerste schrik, vrijdag 9 december vroeg in de avond een telefoontje van Gerben Smit met de boodschap, dat wat gevreesd werd bewaarheid is geworden, Diny is overleden. Ineens lijkt de wereld een beetje anders, en staat de tijd even stil. Diny overleden? Altijd bezig, de spil waar alles om draaide, niet alleen in haar gezin, maar ook voor velen ver daar buiten. Telkens weer uitdagingen zoeken voor hen en bij hen die het minder hadden en die wel wat steun konden gebruiken. Toen Dick en ik afgelopen voorjaar Gert en Diny namens de Vrienden van Vios bezochten was Diny net weer bezig met zo’n uitdaging, de laptop. Ze wilde leren mailen zodat ze nog dichter bij alle mensen om haar heen kon zijn, in het bijzonder natuurlijk bij haar kinderen en klein-kinderen, dus “hek mien ok mar zo’n dink aneschaf” zoals Diny dat zo treffend kon zeggen. Ik moest daar aan denken de afgelopen dagen direct na haar overlijden. Ja dacht ik dat is Diny,daarbij gesteund door haar Gert, die dit alles glimlachend als stille motor op de achtergrond allemaal prima vond. Ze waren daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maatjes zoals Gert ook op de rouwkaart schreef. Iedereen wilde trouwens wel maatje zijn met Diny, want ze had voor een ieder wel een luisterend oor en goede raad, en je was graag met haar in contact. Je ontkwam ook niet aan dat contact want wie weleens een afspraak had met Gert om gemasseerd te worden, werd steevast door Diny begroet met : woj eers koffie, of liever straks? En kwam je tegen etenstijd , was er altijd die warme uitnodiging: woj mee eten, wie hep genog? Kortom je was altijd welkom. Diny had een enorme gave om je aan het praten te krijgen en je dingen te ontfutselen zonder echt nieuwsgierig te zijn. Ze wilde dingen weten omdat ze oprecht geïnteresseerd was in de mens achter het leed of het verdriet. En of dat nu groot of klein was dat maakte bij haar niet uit. Als ze iets van iemand wist binnen haar gemeenschap, kon je altijd direct een kaartje of telefoontje verwachten, van Diny,maar zeker ook van Gert. Ook daarin waren het maatjes. Ruimte voor andermans verdriet terwijl er ook binnen het eigen gezin moeilijke momenten zijn geweest en er nog waren. Veel verdriet was er toen zoon Hans het moeilijk had, en de operatie van Christa aan haar knie dat niet datgene bracht wat gehoopt en verwacht werd. Niet in de laatste plaats natuurlijk de zorgen om de gezondheid van Gert met zijn gestel dat hem zo vaak in de steek liet. Maar als je vroeg, hoe is het dan met jullie ,was Diny daar maar heel even mee bezig en kreeg je al snel het antwoord: we moeten het er maar mee doen,het leven gaat door. Ja typisch Diny, draag je eigen kruis samen met Gert zonder klagen, en verdiep je in de ander. Een gave die ze bezat als geen ander. Dat toonde ze ook in het vele vrijwilligers werk dat ze deed, voor o.a.VIOS. Jarenlang de shirts van het 1e punctueel gewassen en onderhouden. Of in de rust helpen koffie verzorgen, de Treffer in elkaar zetten, altijd vond ze wel iets te doen bij wat inmiddels ook haar club was geworden. Maar… kritisch kon Diny ook zijn. Recht voor zijn raap als er iets niet klopte in haar ogen binnen de club, maar ook in het land. Menig discussie mocht ook ik met haar voeren over groot en klein onrecht in den lande en binnen VIOS en Vaassen in het bijzonder. Recht door zee met respect voor die ander ,maar soms wel dodelijk duidelijk als het haar echt niet zinde. En nu is dat alles voorbij,plotseling zonder aankondiging. Veel te jong in onze ogen. Het gemis is groot, zeker uiteraard voor Gert die zijn maatje en echtgenote mist,maar ook wij binnen onze club. Een enorme lege plek laat ze achter, maar om met haar alles zeggende woorden te eindigen:we moeten het er maar mee doen het leven gaat verder, ook zonder Diny.

Gerard van Gurp.

Page 5: De Treffer van februari 2012

TREFFER 5

Dit jaar hebben we 51 sponsoren bezocht waarvan hun reclamebord contract afliep, en waarvan de volgende hun contract weer voor 3 jaar hebben verlengd. Rijwielhandel Huernink / Vaassen Installatiebedr.Reusken / Vaassen Garagebedrijf Klink / Vaassen HUBO van’t Erve / Epe Brinkman Bloemisterij /Wenum-Wiesel Autoschadebedrijf Steneker /Vaassen Van Eek Auto’s /Vaassen Centro House of Jeans/Vaassen Lichtenberg Makelaar/Vaassen Patrick de Vries/Vaassen De Aardbeientuin/Oene Auto Favoriet/Vaassen Chinees Rest.Ho-Wah/Vaassen Eekterzicht/Vaassen Kwaliteitscaf.Tippel Inn./Vaassen Snackbar Markzicht/Vaassen Antiekhandel de Ruiter/Vaassen Verkeersschool Joop Hagen/Vaassen Deco Home van Triest/Vaassen Bloemencentrum de Lelie/Vaassen Schildersbedrijf van Gortel/Vaassen Van Gansewinkel/Twello Auto-Demontagebedr.Wind/Wenum-Wiesel van Triest Schilderwerken/Vaassen Vaassen Flexible Packaging/Vaassen B & G Meubelen/Oene Hoza/Apeldoorn Apotheek Stellendan/Vaassen Autoschadebedrijf De Wilde/Vaassen Open Haarden Johan Boom/Vaassen Rabo Bank Noordoost Veluwe/Epe SB&A B.V. / Vaassen Slagerij Ter Weele/Oene Kroes Makelaar in Assurantien/Apeldoorn Van Essen Banden/Nijbroek W.Herms / Epe Wibra Supermarkten / Epe Zeilstra Opticien / Epe AVK / Vaassen GSB Mentink / Vaassen Frans Schimmel/Vaassen Allright Uitzendburo/Apeldoorn Kwekerij/Hovenier Egbert Veldhuis/Vaassen van Bussel Sneltransport/Vaassen Wij zijn deze sponsoren zeer erkentelijk dat zij hun contracten weer hebben verlengd. De volgende sponsoren hebben hun contract beëindigd. Bouwbedrijf Holtman/Vaassen Meerdink/Vaassen Bouwma Beheer/Vaassen VDB v Dijken Bouwondersteuning/Vaassen Blom Opleidingen/Hengelo Autoschop Tellegen/Emst, Kempes Fietsen/Vaassen Komt terug als Sponsor v.d.Week Deze sponsoren willen wij ook hartelijk danken voor hun jaren lange sponsoring. Bertus van den Oosterkamp Sponsorcommissie – Vios-V

Page 6: De Treffer van februari 2012

TREFFER 6

Ook de Treffer heeft enkele wijzigingen ondergaan wat het aantal adverteerders betreft. Nieuw in het blad zijn: Jade Mode Pelgröm uitvaartdiensten Vishandel de Lekkerbek Opti contact Harleman houtbewerking de Hypotheker Kerkelijk centrum de Rank van Amersfoort tweewielers Intermediair uitzendbureau Sixt autoverhuur i.c.m. Auto de Kievit Pannekoek metselwerken Verdwenen uit het blad zijn: Atelier Greet Grottendieck Het Huis opticien Restaurant ’t Koetshuis V+O verspreidingen De Weerd schildersbedrijf Hollander techniek AVK Huijssoon juwelier Van Schoonhoven hovenier Kempes fietsen Hollander techniek heeft nu een banner op de website. Wij heten de nieuwe adverteerders van harte welkom bij onze club, tevens bedanken wij de ondernemers die afgehaakt zijn voor hun jarenlange bijdrage. Peter van Schoonhoven. Sponsorcommissie Vios V.

C.S.V. VIOS heeft een nieuw kledingsponsorconcept ontwikkeld en heeft deze met succes geïntroduceerd bij verschillende sponsoren en ondernemers die verbonden zijn bij onze zaterdag voetbalvereniging. Het kernidee van het nieuwe kledingsponsorconcept is dat een bedrijf niet specifiek één elftal sponsort, maar bij een specifiek cluster van elftallen de sponsoruiting naar voren laat komen. VIOS heeft al jaren goede ervaringen opgedaan met dit concept waarbij de pupillen van de zaterdagvereniging door twee bedrijven met succes worden gesponsord. Deze wijze van sponsoring maakt het mogelijk om als bedrijf nadrukkelijker aanwezig te zijn in haar reclame uitingen, tegen gelijke of minder kosten, een uniek concept met een win-win situatie voor zowel de sporters, de sponsors als de vereniging. Voor meer info kunt u contact opnemen met Gerben Smit (voorzitter) 06-30733790 . GMM Luchttechniek B.V en Egbert Veldhuis Kwekerij & Hovenier uit Vaassen tekenden een kledingsponsorcontract van vijf jaar waarmee deze bedrijven respectievelijk op de borst en rug van alle B (14-15 jarigen) en C (12- 13 jarigen) junioren komen te staan.

Page 7: De Treffer van februari 2012

TREFFER 7

Op de foto schudden Dick Visch van GMM en Egbert Veldhuis elkaar de hand.

================================================================== Voor de teams 1 ,2 en de A1 jeugd zijn 3 sponsoren gevonden die een contract voor 5 jaar hebben getekend. Deze bedrijven zijn Ophof Infra uit Emst, Reataurant Kapadokya uit Vaassen en De Hypotheker uit Apeldoorn. Op de foto ziet u links de heer Armada van de Hypotheker, in het midden de heer Gorelikow van Ophof Infra en rechts de heer Özdemir van Kapadokya. Op de foto schudden de 3 sponsoren elkaar de hand.

Page 8: De Treffer van februari 2012

TREFFER 8

Van Erkelens Administratie en Fiscale Diensten BV en Autoschadebedrijf G. de Wilde BV uit Vaassen hebben bij onze vereniging een sponsor overeenkomst getekend. Zij zullen de komende 5 jaar het G voetbal bij Vios ondersteunen. Op de foto ziet u v.l.n.r. Voorzitter Gerben Smit, Gerard de Wilde en Corné van Erkelens.

Het passen van de kleding bij Neijenhuis.

Page 9: De Treffer van februari 2012

TREFFER 9

Om 20.00 uur opende Richard Smit van de pr commissie de avond door iedereen namens het bestuur van harte welkom te heten, met name de afvaardigingen van de collega verenigingen en enkele wethouders van de gemeente Epe. De kantine zat zoals gebruikelijk goed vol. Hierna nam voorzitter Gerben Smit het woord die het afgelopen jaar de revue liet passeren. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd bij Vios. Het vlaggenschip degradeerde uit de 2e klasse en spreekt nu een goed woordje mee in de 3e klasse, op het moment van dit schrijven staat het op de 2e plaats met de 1e periode al opzak, misschien zit er nog wel meer in. Dat Vios een groeiende vereniging is,blijkt wel uit het feit dat er nu 630 leden zijn en dat is een stijging van 30 ten opzichte van vorig jaar. Hiervan maken 80 dames en meisjes deel uit. De voorzitter benadrukt nog eens dat Vios een echte familievereniging is. Ook wordt er aandacht gegeven aan de sponsorcluster, dit loopt op dit moment goed, er zijn verscheidene sponsororen gevonden die hierin zijn gestapt, dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe kledingsponsoren die u op de vorige pagina’s heb kunnen zien. De sponsor commissie is druk in de weer met dit gebeuren. Ook is er begonnen met de renovatie van de oude kleedkamers, dit vordert gestaag en aan het eind van het voorjaar hoopt men het in gebruik te nemen. De website die door enkele leden is vernieuwd wordt zeer goed bekeken. De dank je wel avond komt weer terug, deze zal op woensdagavond in de feestweek worden gehouden, zo is de sponsoravond op de donderdag en het familie feest op vrijdag en de feestweek wordt op zaterdag afgesloten met het rommeltoernooi. Hierna wordt er overgegaan net het huldigen van de jubilarissen. 25 jaar lid zijn: v.l.n.r. Diedrik Peppelman, Wilco Liefers, Hans Peters, Wim Hofmeijer , John van de Haar en Rein van Zuuk ( deze was niet aanwezig).

Page 10: De Treffer van februari 2012

TREFFER 10

40 jaar lid zijn: v.l.n.r. Herman Kamphuis, Andrè van Laar,Jan Kuijt, Reinier Berghuis , Sibo Elzen en Jan Sangers ( deze was niet aanwezig).

50 jaar lid zijn: v.l.n.r. Wim Hanekamp, Aart van Amersfoort , Chris Paul en Wim Sangers (hij was afwezig).

Al deze jubilarissen kregen van het bestuur een oorkonde, een speldje en een mooie bos bloemen aangeboden. Hierna nam Jan van Werven namens de ontspanningscommissie het woord en bood het bestuur een cheque aan, die in dank werd aanvaard. Jan memoreerde nogmaals aan het feit dat deze

Page 11: De Treffer van februari 2012

TREFFER 11

commissie al op leeftijd is en er enkele mensen mee stoppen en hij deed dan ook een oproep aan de jongere garde om deel uit te maken van deze commissie, zodat deze een voortbestaan heeft. Gerard van Gurp van de “Vrienden van Vios”neemt het woord en schenkt alle vrijwilligers die aan de renovatie van de multi functionele ruimte helpen een “medaille” . Vervolgens kwam Jelle Pol aan het woord die de traditionele verloting aankondigde . Deze werd reeds voor de 5e keer in deze hoedanigheid georganiseerd. De commissie die dit doet stopt er mee. Leden die er wat voor voelen om hieraan mee te werken kunnen zich melden bij Marjan de Weerd. De prijzen tafel was zoals gewoonlijk rijkelijk gevuld. De loten zaten in een envelopje met daarin een eventuele joker met een letter op de kaart. Hier waren er 10 van en degen die een envelopje troffen waar een joker in zat , maakten kans op de hoofdprijs , dit was zoals ieder jaar een tv. Nadat alle loten waren verkocht ging men over tot de prijs uitreiking. Allereerst werden de kleinere prijzen uitgedeeld. Daarna werden de10 winnaars met een joker naar voren gehaald, en de verenigingsman van 2011, Henri Sellis, trok de kaarten en zo kregen de winnaars hun prijs. De hoofdprijzen waren dit keer een tv, overnachting in een hotel van de Bilderberg groep, een accuboormachine, een avondje musical, decoupeerzaag, een autorijles bij Joop Hagen, waardecheque van € 50,-, een 3 gangen menu bij de Bosrand, een cheque van € 40,-,en een Vios pakket. Dit waren de 10 hoofdprijs winnaars en winnares.

Peter van Schoonhoven.

Page 12: De Treffer van februari 2012

TREFFER 12

Wij feliciteren Arwolt en Lieke Brummel met de geboorte van hun zoon Jens Florian Pieter op 6 december j.l.

Hieronder het programma wanneer de competitie wedstrijden zijn afgelast, ook dan is het natuurlijk maar de vraag of deze wedstrijden dan doorgaan. Zaterdag 11 februari Hulsense Boys 1- VIOS 1 14.30 uur Zaterdag 18 februari Apeldoorn 2- VIOS 1 14,30 uur 18 februari Apeldoorn 3- VIOS 3 12.30 uur Zaterdag 25 februari DSV 2- VIOS 2 12.30 uur

Hierbij wil ik het bestuur van C.s.v. Vios bedanken voor de mooie attentie die mijn vrouw en ik met de kerstdagen hebben mogen ontvangen. Consul. B. Tangelder

Page 13: De Treffer van februari 2012

TREFFER 13

De zchrijfmachine

Tegenwoordig zijn er computers, vroeger moest men het met schrijfmachines doen. Dat waren apparaten waarbij iedere letter een aan stangetje vastzat, en daar haperde nog wel eens iets, getuige onderstaand verhaal. De zchrijfmachine Nu ik alz beztuurzlid van de zportvereniging dagelijkz te maken heb met zchrijfmachinez wil ik u daarover eenz ietz meer vertellen. De zchrijfmachine iz een prachtig inztrument. Men kan het in onze maatzchappij niet meer mizzen. Onlangz heb ik duz ook zo'n apparaat aangezchaft. Ik kon het voor een prikje kopen in een perzoneelzverkoop. Vijf euro iz echt niet veel voor zo'n mooi mechaniek. Welizwaar doet één lettertje het niet, namelijk de Z van Zimon. Daarom gebruik ik de Z van zenuwen. Dat maakt bijna geen verzchil, en het iz nog bezt te lezen. Alz er maar niet meer gaat haperen, dan iz het nog niet zo elg. Veldlaaid, daal heb je het al. De L van lotzooi iz uitgevallen. Nu iz dat ook niet zo elg, want daal gebluik ik dan de L maal vool. Ja, het iz welkelijk een plachtig inztlument om te bezitten. Het gaat veel vluggel dan zghlijven - vellek, dat iz niet zo leuk. Daal gaat de G van Golneliz ook al niet meel. Ik moet het inztlument togh maal eenz nakijken, want zo gaat tet … Wel veldulleme, daal gaat de T van Tendlik. Tij zit muulvazt. Ik begim (alweel eem) togt te gelovem dat deze magtime miet zo bezt iz. Il moezt tet de tamdelaal maal eemz vlagem. Il begim te getofem dat il bedlogem bem, wamt tet begimt mu togt wel te elg te woldem. Tet iz felzgtlillelul wamt tu doet tet buma miet meel. Tet iz eigemlul eem felzgtlillelul lot imztlumemt, il ga tet im de zloot gooiem. Tu doet tet miet wemzelul meel. Zomde fam die fuf eulo, il loop zoietz mooit meel

Page 14: De Treffer van februari 2012

TREFFER 14

Activiteitenoverzicht CSV VIOS 2011 / 2012 Dag Datum Activiteit Locatie Tijd vr 17-02-12 Kaarten Kantine 19.30 do 23-02-12 Bingo VIOS 19.30 za 03-03-12 Zwemmen afgelast Koekoek 18.00 vr 16-03-12 kaarten VIOS 19.30 za 17-03-12 Clubavond Kantine 19.00 wo 21-03-12 Bliksemverloting Vios do 22-03-12 Bingo VIOS 19.30 wo 04-04-12 Trekking verloting vr 20-04-12 Kaarten VIOS 19.30 do 26-04-12 Bingo VIOS 19.30 wo 09-05-2012 Schoolvoetbal regio finale’s VIOS n.n.b. vr 11-05-12 Ouder-Kind voetbal VIOS n.n.b. vr 18-05-12 Pokertoernooi A en ouder VIOS 19.00 do 24-05-12 Sponsoravond VIOS 19.30 o.v.b.

vr 25-05-12 Voorjaarsfeest met verkiezing verenigingsman/vrouw VIOS 20.00 o.v.b.

za 26-05-12 Rommelpottoernooi VIOS 09:00 o.v.b. za 26-05-12 Receptie Kampioenen VIOS 15:00 o.v.b.

woe/zat 16-05-12 t/m 19-05-12 D pupillenkamp o.v.b.

vrij/zat 15-06-12 t/m 16-06-

12 Pupillenkamp E-teams o.v.b

vrij/zat 22-06-12 t/m 23-06-12 pupillenkamp F- teams o.v.b

Ajax moet uit spelen tegen Feyenoord. De spelersbus rijdt al een tijdje rond in Rotterdam, maar ze kunnen het stadion niet vinden. Uiteindelijk stapt één van de spelers uit en vraagt aan een voorbijganger: “Hoe komen wij bij Feyenoord?”waarop de man zegt: “Trainen jongen heel hard trainen!”

Page 15: De Treffer van februari 2012

TREFFER 15

Als u deze regels leest, is de eerste maand van het nieuwe jaar al weer voorbij. Een maand waarin de bal op de velden vrijwel niet heeft gerold, maar waarin binnen onze vereniging wel het nodige was te beleven. Wat te denken van de zeer geslaagde midwinterloop waaraan een recordaantal van meer dan 500 deelnemers zijn plezier heeft kunnen beleven. Ik denk, dat de organisatie een groot compliment verdient. Richard Smit zei in de krant dat de organisatie van een dergelijk evenement geen sinecure is en ik wil dat graag geloven. Maar een groot aantal vrijwilligers zijn er toch maar in geslaagd om er een groots festijn van te maken waar de deelnemers van heinde en verre op af kwamen; voor een groot deel natuurlijk niet voor de eerste keer. De prima organisatie en het goede gerucht hierdoor zullen er zeker toe bijgedragen hebben dat het ook dit jaar weer zo'n groot succes is geworden. Intussen - ik schrijf dit stukje op de woensdag, voorafgaand aan zaterdag 28 januari, de dag, waarop ons eerste zijn thuiswedstrijd speelt tegen de beste tegenstander uit de afdeling en medekandidaat voor het kampioenschap: VVOP uit Voorthuizen. Als de uitdrukking "De eerste klap is een daalder waard"ooit van toepassing is, dan wel hier. Immers wordt niet alleen bij winst een goed begin gemaakt aan de tweede seizoenshelft maar ook zou de uitslag van deze wedstrijd wel eens van beslissende invloed kunnen zijn op de vraag, wie dit seizoen kampioen van deze klasse wordt. Omdat u bij het lezen van deze overpeinzing - bij doorgang van de wedstrijd - weet hoe deze "botsing"is afgelopen waag ik me maar niet aan het doen van een voorspelling. Als er tijdens de winterstop goed getraind is en de blessures bij de verschillende jongens weer zijn hersteld, dan moet het mogelijk zijn dat er iets moois staat te gebeuren. Tenslotte: de nieuwjaarsreceptie was weer als vanouds zeer geslaagd. Grote belangstelling; een goed verhaal van de voorzitter; huldiging van een aantal trouwe leden; een prachtige verloting. Ik heb begrepen, dat er sponsors waren die voor het eerst deze happening meemaakten en zeer onder de indruk waren van de grote opkomst van de leden en de sfeer en gezelligheid van deze avond. En dat is ook Vios op zijn best. Wim van der Maten

Page 16: De Treffer van februari 2012

TREFFER 16

EXTRA LEDENVERGADERING

Maandagavond 13 februari 2012 Aanvang 19.45 uur

Het bestuur van c.s.v. Vios zal u bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen bezuinigingen gemeente privatisering onderhoud kunstgras. De stand van zaken met betrekking tot de gesprekken bij de gemeente, de consequenties daarvan en de wijze waarop we hier invulling aan willen geven voor onze eigen vereniging zullen aan bod komen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de eigen situatie bij de vereniging, de groei, investeringen en daaraan gekoppeld de vorming van een Stichting. Wij horen graag uw stem over deze belangrijke ontwikkelingen om in een volgende ledenvergadering besluitvorming hierover te hebben.

AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Privatisering Onderhoud sportpark met bezuiniging 4. Kunstgras bij VIOS 5. Oprichting nieuwe stichting 6. Rondvraag 7. Sluiting

Page 17: De Treffer van februari 2012

TREFFER 17

Kleurplaat

Page 18: De Treffer van februari 2012

TREFFER 18

Kleur- en knutselplaat vlinder

Page 19: De Treffer van februari 2012

TREFFER 19

Kleur de drie figuurtjes in in elke plaat in en knip ze uit. Plak dan figuurtje 3 op 2 vast en dan beide op figuurtje1 Vouw de bovenvleugels wat omhoog en de pootjes wat omlaag en je hebt een mooi vlindertje!

Page 20: De Treffer van februari 2012

TREFFER 20

2011/2012

3e Kl. B C.S.V.

V.I.O.S.

BA

S

DSV

'61

EFC'

58

Hoe

vela

ken

Hul

shor

st

Oen

e

Ott

erlo

SDS'

55

Stro

e

Swift

'64

Ters

chuu

rse

Boys

Vier

hout

en'8

4

VIO

S

VVO

P

BAS 3-1 Afg. 5-1 2-1 1-1 3-0 1-3 2-7

DSV'61 1-2 3-0 1-1 3-0 2-2 2-2 1-1 0-4

EFC'58 4-3 1-1 3-3 1-1 2-1 0-1 1-5 0-5

Hoevelaken 3-3 1-0 3-0 0-0 4-2 2-2 1-1

Hulshorst 0-1 2-2 2-0 0-2 1-3 2-4 1-2

Oene 1-4 2-2 0-0 2-5 3-1 1-2 0-4

Otterlo 1-0 0-2 0-3 2-1 4-4 1-1 2-2 3-7

SDS'55 5-2 8-0 3-3 1-4 0-0 1-1 Afg.

Stroe 1-4 1-1 1-1 2-1 2-3 7-0 Afg.

Swift'64 1-1 6-1 Afg. 5-2 1-2 4-2 1-0 2-2 Terschuurse Boys 1-3 2-0 4-0 4-1 2-0 3-2 1-1

Vierhouten'84 1-3 0-1 1-2 Afg. 5-2 1-2 1-2

VIOS 2-0 5-0 3-2 6-0 0-0 3-0 2-2 1 2-2

VVOP 1-1 2-1 1-0 2-0 2-0 0-0 6-0 2-1 Stand 3B G W G V Pnt V T Saldo

1 VVOP 14 9 5 0 32 37 14 23 2 VIOS 14 9 4 1 31 40 10 30 3 Terschuurse Boys 15 9 4 2 31 31 16 15

4 BAS 14 7 3 4 24 35 27 8

5 Hoevelaken 14 5 5 4 20 22 20 2 6 Stroe 14 5 4 5 19 29 24 5

7 Swift'64 14 5 4 5 19 29 28 1

8 DSV'61 15 4 7 4 19 22 21 1

9 EFC'58 15 4 5 6 17 20 29 -9

10 SDS'55 13 3 6 4 15 26 27 -1

11 Vierhouten'84 14 3 3 8 12 24 35 -11

12 Oene 14 2 6 6 12 17 28 -11

13 Otterlo 15 3 3 9 12 22 40 -18

14 Hulshorst 15 1 3 11 6 13 48 -35

= Kampioen = Degradatie = Periodewinnaar Stand bijgewerkt t/m 28 januari. De afgelaste wedstrijden van 21 januari worden op 25 februari ingehaald.

Page 21: De Treffer van februari 2012

TREFFER 21

VIOS F1 speelt in de hoofdklasse van het pupillen voetbal. Dit is nog nooit eerder door een team van VIOS gepresteerd. In de voorjaarscompetitie komen ze uit tegen de F1 teams van o.a. WSV, csv Apeldoorn en Voorwaarts Twello. De mogelijkheid bestaat zelfs dat ze tegen teams moeten aantreden aan de overkant van de IJssel. Deze jongens hebben reeds hun 1e wedstrijd dik gewonnen. .Csv Apeldoorn werd thuis met 6-2 aan de zegekar gebonden.

Page 22: De Treffer van februari 2012

TREFFER 22

Page 23: De Treffer van februari 2012

TREFFER 23

Page 24: De Treffer van februari 2012

TREFFER 24